JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan volt távol: Maximovits László alpolgármester.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan volt távol: Maximovits László alpolgármester."

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 13-án, órától a Polgármesteri Hivatalban megtartott ülésén. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester, Berecz Katalin, Gál Imre, Molnár Győző, Tóth László, Vályi Sándor testületi tagok, Dr. Tóth Rita jegyző, Szendrei Oszkár Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Törő Tünde gazdálkodási ügyintéző jegyzőkönyvvezető, Varga Zsanett adóügyi és igazgatási ügyintéző, Szabó Sándorné pénztáros és pénzügyi ügyintéző Igazoltan volt távol: Maximovits László alpolgármester. Kovács Gábor polgármester köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az ülésen a megválasztott 7 testületi tagból 6 jelen van, így az határozatképes. Az ülést megnyitotta. Javaslatot tett az ülés napirendjére, melyet a Képviselő-testület egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadott: NAPIREND 1./ Polgármesteri tájékoztató Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 2./ Tájékoztató az Önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester Közreműködő: Dr. Tóth Rita jegyző Törő Tünde gazdálkodási ügyintéző 3./ Javaslat Járdánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2012.(II.29.) önkormányzati rendelet módosítására Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester Közreműködő: Dr. Tóth Rita jegyző 1

2 Törő Tünde gazdálkodási ügyintéző 4./ Tájékoztató az adóügyi feladatok ellátásról Előterjesztő: Dr. Tóth Rita - jegyző Közreműködő: Varga Zsanett adóügyi és igazgatási ügyintéző 5./ Tájékoztató a saját bevételi tervek teljesítéséről Előterjesztő: Dr. Tóth Rita - jegyző Közreműködő: Szabó Sándorné pénztáros és pénzügyi ügyintéző Papp Tamás számítógépes és informatikai ügyintéző 6./ Önkormányzati bérlakások kiutalása iránti kérelmek elbírálása Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 7./ Javaslat Járdánháza Község Önkormányzata és az Úz Csillaga Közhasznú Alapítvány között házi segítségnyújtás ellátással kapcsolatos Ellátási és Együttműködési Szerződés módosítására Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 8./ Indítványok, javaslatok A 1./ napirendi pont tárgya: Polgármesteri tájékoztató A napirendi pont előterjesztője: Előterjesztő: Kovács Gábor - polgármester Kovács Gábor polgármester szóbeli előterjesztésben elmondta, hogy a Cselén patak 1. számú kifizetési kérelmét és a benyújtott számlákat befogadták szeptember 21-én lesz a végleges zárás előtti műszaki bejárás, melyre a Képviselő-testület minden tagját tisztelettel meghívja szeptember 28. és október 1. közötti időszakban megkezdődhet a beruházás műszaki átadásának eljárási folyamata, ami több napig is eltarthat, itt a műszaki paramétereket ellenőrzik az előírásoknak megfelelően. A Falugyűlés és a Közmeghallgatás időpontja kihirdetésre került szeptember 20. napjára. A BM által támogatott drótfonó projekt I. részét teljesítette az Önkormányzat, a dróthálókat a pályázatban megjelölt települések átvették. 2

3 A Miskolci Törvényszéken az OHG Kft.-vel újra kérik a peres eljárás szüneteltetését, tekintettel arra, hogy a megállapodásban foglaltaknak az Önkormányzat a mai napig maradéktalanul eleget tett. A Képviselő-testület vita nélkül, 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Polgármesteri tájékoztatót tudomásul vette. A 2./ napirendi pont tárgya: Tájékoztató az Önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról A napirendi pont előterjesztője: Kovács Gábor - polgármester Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve. Kovács Gábor polgármester szóbeli kiegészítésében részletesen ismertette az előterjesztésben foglaltakat, kérte a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a Képviselő-testületet a Bizottság álláspontjáról. Berecz Katalin a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondta, hogy a Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az Önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót. Elmondta, hogy a évi terv adatait tekintve a bevételekre és működési kiadásokra időarányos teljesítés volt a jellemző, 44-48% a bevételek és a kiadások teljesítési százalék aránya. A Magyar Államkincstár a beszámolót pénzügyileg már jóváhagyta. Az Önkormányzat saját bevételei nem nőttek jelentősen, csak a gépjárműadóból összege emelkedett, melyre előre láthatóan jövő évtől csak 60 %-os arányban lesznek jogosultak az önkormányzatok. A helyi adóknál pozitívum volt a 66,7%-os teljesítés. A lakásfenntartási támogatás természetben történő nyújtásával a helyi saját bevételek növekedtek. A lakbérek tekintetében minimális tartozás van, a közkifolyós vízdíj esetében azonban még mindig jelentős a kintlévőség. 3

4 Elmondta, hogy a Bizottsági ülésen tájékoztatást kértek a külső személyi juttatásokról, melyek a következő jogcímekből tevődnek össze: fizioterápia megbízási díj, otthoni szakápolás megbízási díja, nőgyógyászati asszisztens megbízási díja, rendelő fűtésének megbízási díja, iskolai megbízási díjak (TIOP pályázat, óraadó tanár, tankönyvfelelős megbízási díja, takarító megbízási díja), állományba nem tartozók tiszteletdíja (Útravaló Macika program), helyi önkormányzati képviselők juttatása (alpolgármester és testületi tagok tisztelet díja), felmentett közalkalmazott egyéb juttatása. Elmondta, hogy a hiány összege a takarékos gazdálkodásból adódóan jelentősen csökkent. Gál Imre a Szociális Bizottság elnöke elmondta, hogy a Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az Önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót. Kovács Gábor polgármester kérte a Képviselő-testületet a napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés elfogadására. A Képviselő-testület vita nélkül, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 105/2012.(IX.13.)KT HATÁROZAT Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról A Képviselő-testület a Járdánháza Község Önkormányzatának I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadta. Határidő: azonnal Felelős: Polgármester A 3./ napirendi pont tárgya: Javaslat Járdánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2012.(II.29.) önkormányzati rendelet módosítására A napirendi pont előterjesztője: Kovács Gábor polgármester Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 4

5 Kovács Gábor polgármester szóbeli kiegészítésében részletesen ismertette az előterjesztésben foglaltakat, kérte a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját. Berecz Katalin a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondta, hogy a Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztésben foglaltakat. Kovács Gábor polgármester kérte a Képviselő-testületet a napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés elfogadására. A Képviselő-testület vita nélkül, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012. (IX.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról Járdánháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011.(IV.12.) önkormányzati rendelet 36. (2) bekezdésében és a 2. melléklet 1.1 pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Járdánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága, a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011.(IV.12.) önkormányzati rendelet 36. (2) bekezdésében és a 2. melléklet 2.4 pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Járdánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. A rendelet 2. helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetését: a) eft költségvetési bevétellel, 5

6 b) eft költségvetési kiadással, c) eft költségvetési hiánnyal állapítja meg. (2) A Képviselő-testület a költségvetési hiányt: a) eft külső finanszírozásból hitelből és ÖNHIKI támogatásból fedezi, b) eft belső finanszírozásból, mint pénzmaradványból fedezi, melyből 98 eft működési, eft felhalmozási célú pénzmaradvány. (3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület. 2. (1) A rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. (2) A rendelet 2.1. melléklete helyébe a 2.1. melléklet lép. (3) A rendelet 2.2. melléklete helyébe a 2.2. melléklet lép. (4) A rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. (5) A rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. (6) A rendelet 10. melléklete helyébe a 5.1. és az 5.2. melléklet lép. (7) A rendelet 14. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. (8) A rendelet 11. melléklete helyébe a 7.melléklet lép. (9) A rendelet melléklete helyébe a 8. melléklet lép. (10) A rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. (11) A rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. 3. (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Kovács Gábor Polgármester Dr. Tóth Rita Jegyző 6

7 Záradék: A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 16. (2) bekezdése alapján a rendelet szeptember 13. napján a hirdető táblára történő kifüggesztés útján kihirdetésre került. Járdánháza, szeptember 13. Dr. Tóth Rita Jegyző A 4./ napirendi pont tárgya: Tájékoztató az adóügyi feladatok ellátásról A napirendi pont előterjesztője: Dr. Tóth Rita jegyző Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve. Kérdések, hozzászólások Berecz Katalin elmondta, hogy nagyra értékeli a Hivatal dolgozóinak munkáját az adó beszedésekkel kapcsolatosan. 64 %-os volt az időarányos teljesítés és már évben is 90 %-ot teljesített az Önkormányzat. Kovács Gábor polgármester elmondta, hogy a hivatali köztisztviselők következetesek a behajtások vonatkozásában, hatékonyan próbálják beszedni a hátralékokat. Jegyző Nő szigorúan és korrekten koordinálja a behajtásokat. Kérte, hogy a Képviselő-testület az adóügyi feladatok ellátásáról szóló tájékoztatót fogadja el. A Képviselő-testület a vita lezárása után, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 7

8 106/2012.(IX.13.)KT HATÁROZAT Tárgy: Tájékoztató az adóügyi feladatok ellátásról Járdánháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az adóügyi feladatok ellátásról szóló tájékoztatót elfogadta. Határidő: azonnal Felelős: Polgármester A 5./ napirendi pont tárgya: Tájékoztató a saját bevételi tervek teljesítéséről A napirendi pont előterjesztője: Dr. Tóth Rita jegyző Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve. Kérdések, hozzászólások Tóth László érdeklődött, hogy a jogszabályoknak megfelelően mindent megtesz-e az Önkormányzat, hogy a tartozások behajtásra kerüljenek. Dr. Tóth Rita jegyző elmondta, hogy mindent megtesznek a hátralékok behajtása érdekében, sok esetben azonban a végrehajtási eljárások nem vezetnek eredményre, mivel a hátralékos segélyezett, ingó, ingatlan vagyonnal nem rendelkezik. Önkormányzati lakásbérleti szerződések esetében amennyiben a szerződés felmondásának lehetősége felmerül, a bérlők kifizetik a hátralékukat, azonban ezt követően ismételten hátralékot halmoznak fel. Kovács Gábor polgármester elmondta, hogy minden erőfeszítés és a nagyon szigorú behajtás mellett sem hajlandóak egyes lakosok fizetni, azonban ez általános probléma a 8

9 különböző közszolgáltatások esetében is. Kérte, hogy a Képviselő-testületet, hogy fogadja el a saját bevételi tervek teljesítéséről szóló tájékoztatót. A Képviselő-testület a vita lezárása után, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 107/2012.(IX.13.)KT HATÁROZAT Tárgy: Tájékoztató a saját bevételi tervek teljesítéséről Járdánháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és a saját bevételi tervek teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadta. Határidő: azonnal Felelős: Polgármester Kovács Gábor polgármester elmondta, hogy a augusztus 30-i ülésén döntött a Képviselő-testület arról, hogy az elhunyt személyek önkormányzatnál fennálló közkifolyós vízdíj hátralékát gyűjtsék ki. Ez megtörtént. Ismertette a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztést. Elmondta, hogy ezen hátralékosok vonatkozásában a tartozást az örökösökön sem lehetett behajtani. Javasolta, hogy az előterjesztésben meghatározott 18 elhunyt személy közkifolyós vízdíj hátralékát a Képviselő-testület törölje el. Berecz Katalin a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondta, hogy a Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztésben foglaltakat. Kérdések, hozzászólások Tóth László elmondta, hogy ilyen régi tartozássokkal nem érdemes foglalkozni, illetve amennyiben ezek hátralékok behajthatatlanok akkor célszerű ezeket eltörölni. Vályi Sándor egyetértett a hátralékok törlésével. 9

10 Kovács Gábor polgármester kérte a Képviselő-testületet az előterjesztés elfogadására. A Képviselő-testület a vita lezárása után, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 108/2012.(IX.13.)KT HATÁROZAT Tárgy: Elhunyt személyek önkormányzatnál fennálló közkifolyós vízdíj hátralékának törlése A Képviselő-testület az elhunyt személyek önkormányzatnál fennálló közkifolyós vízdíj hátralékának törlésével kapcsolatos előterjesztést mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi - megtárgyalta. A Testület egyetért azzal, hogy Hegedűs Jánosné (Járdánháza, IV. Béla út 13.) Ft, Nyírő István (Járdánháza, IV. Béla út 57.) Ft, Stéer Ferenc (Járdánháza, IV. Béla út 189.) Ft, Váradi Józsefné (Járdánháza, IV. Béla út 192.) Ft, Holli István (Járdánháza, IV. Béla út 212.) Ft, Barkóczi László (Járdánháza, Gyepes út 45.) Ft, Jónás Aladár (Járdánháza, Izra út 72.) Ft, Harkály Sándorné (Járdánháza, Vasút út 34.) Ft, Harkály Alfrédné (Járdánháza, Vasút út 36.) Ft, Harkály Péter (Járdánháza, Vasút út 36.) Ft, Izsó Sámuel (Járdánháza, Bányász út 1.) Ft, Ipacs Dezső (Járdánháza, Bányász út 8.) Ft, Jaskó Istvánné (Járdánháza, József Attila út 22.) Ft, Nagy Anna (Járdánháza, Gyepes út 11.) Ft, id. Oláh György (Járdánháza, IV. Béla út 37.) Ft, Danó Bertalanné (Járdánháza, IV. Béla út 191.) Ft, Bari Győzőné (Járdánháza, Bányász út 1.) Ft, és Bozó Jánosné (Járdánháza, Bányász út 7.) Ft összegű közkifolyós vízdíj tartozását eltörli. 10

11 A Testület felhívja a polgármestert, hogy a döntésről a Pénztáros és pénzügy ügyintézőt tájékoztassa azzal, hogy az gondoskodjon a nyilvántartásból történő kivezetéséről. Felelős: Polgármester Határidő: azonnal A 6./ napirendi pont tárgya: Önkormányzati bérlakások kiutalása iránti kérelmek elbírálása A napirendi pont előterjesztője: Előterjesztő: Kovács Gábor - polgármester Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve. Kovács Gábor polgármester felkérte a Szociális Bizottság elnökét, hogy a Bizottság előterjesztésre vonatkozó álláspontját ismertesse a Képviselő-testülettel. Gál Imre a Szociális Bizottság elnöke tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a Járdánháza Bányász út 6. szám és IV. Béla út 204. szám alatti ingatlanok vizsgálata és a környezettanulmányok elvégzése után előbbi ingatlan bérlőjének Váradi Emilt, utóbbi ingatlan bérlőjének Szendrei Évát javasolja a Bizottság. 2 bizottsági tag támogatta ezt a javaslatot. 1 tag Danó Juliannát és Szamkó Csabát javasolta így nem született teljes mértékben egyhangú döntés. Kérdések, hozzászólások Vályi Sándor érdeklődött Szendrei Éva kilétéről, illetve Váradi Emillel kapcsolatosan, hogy a kérelmezőnek van-e családja. Tóth László a bérlakások állapota iránt érdeklődött. 11

12 Gál Imre elmondta, hogy Szendrei Éve leánya a IV. Béla út 202. szám alatti bérlőnek, Szendrei Oszkárnak. A későbbiek során szeretné az ingatlant megvásárolni és felújítani. Váradi Emilnek felesége és egy gyermeke van, jelenleg Borsodnádasdon laknak. Berecz Katalin elmondta, hogy többször is szó volt róla, hogy kiutalásra kerüljön a Bányász út 6. szám alatti lakás, de Testület mindig úgy döntött, hogy azt szükséglakásként kell használni. Ebben a döntésben jelentős szerepe volt a szomszédoknak is, akik nem tűrnek meg senkit ott. Javasolna még két rászoruló családot, akiket véleménye szerint valamilyen formában támogatni kellene, az egyik Váradi Lajosné 2 gyermekét egyedül nevelő anya aki elég sok tartozást halmozott fel és az Antal család, ahol 5 gyermek van szintén nagyon hátrányos helyzetben. Nekik, ha nem is bérlakás kiutalásával, esetleg albérlet szerzésével is segíthetne az Önkormányzat. Vályi Sándor elmondta, hogy rengeteg lakás áll üresen a településen, de nem szívesen adják ki azokat. Kovács Gábor polgármester elmondta, hogy Váradi Lajosné és Antal Józsefné minden segítség megkapott és megkap jelenleg is a Hivataltól és a Családsegítő illetve a Gyermekjóléti Szolgálattól. Elsődleges szempont az legyen, hogy le tudja tenni az önkormányzati rendeletben meghatározott óvadékot a bérlő. A Bányász út 6. szám alatti lakásban már 5 éve nem volt bérlő, a szomszédok viselkedése miatt. Javasolta a Bányász út 6. szám alatti önkormányzati bérlakást a Szociális Bizottság javaslata alapján Váradi Emil Borsodnádasd, Béke út 18. szám alatti lakosnak kiutalni október 1. napjától március 31. napjáig terjedő időtartamra. A Képviselő-testület a vita lezárása után, 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 109/2012.(IX.13.)KT HATÁROZAT Tárgy: Javaslat a Járdánháza, Bányász út 6. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérlőkijelölésére 12

13 A Képviselő Testület Váradi Emil Járdánháza Bányász út 6. szám alatti lakáskiutalási kérelmét megtárgyalta. A Képviselő Testület nem kívánja kiutalni Váradi Emil részére a Járdánháza, Bányász út 6. szám alatti ingatlant. A Testület felhívja a polgármestert, hogy az érintettet a döntésről tájékoztassa. Felelős: Polgármester Határidő: azonnal Kovács Gábor polgármester javasolta a Bányász út 6. szám alatti önkormányzati bérlakást a Szociális Bizottság elnöke által elmondottak alapján Danó Julianna Járdánháza, Bányász út 2. szám alatti lakosnak kiutalni október 1. napjától március 31. napjáig terjedő időtartamra. A Képviselő-testület vita nélkül, 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 110/2012.(IX.13.)KT HATÁROZAT Tárgy: Javaslat a Járdánháza, Bányász út 6. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakás bérlőkijelölésére A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a tulajdonában álló Járdánháza, Bányász út 6. szám alatt lévő, 42 m2 alapterületű, egy szoba, egy konyha és egy tároló helyiségekből álló önkormányzati bérlakást október 1-től március 31-ig terjedő időtartamra Danó Julianna Járdánháza, Bányász út 2. szám alatti lakos részére kiutalja. A Testület felhatalmazza a polgármestert a lakásbérleti szerződés aláírására. Felelős: Polgármester Határidő: azonnal 13

14 Kovács Gábor polgármester elmondta, hogy a Szociális Bizottság 2 igen és 1 nem szavazattal Szendrei Éva kérelmét támogatta a IV. Béla út 204. szám alatti lakás kiutalása vonatkozásában. Javasolta a bérlakást nevezettnek kiutalni október 1. napjától március 31. napjáig terjedő időtartamra. A Képviselő-testület vita nélkül, 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 111/2012.(IX.13.)KT HATÁROZAT Tárgy: Javaslat a Járdánháza, IV. Béla út 204. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérlőkijelölésére A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a tulajdonában álló Járdánháza, IV. Béla út 204. szám alatt lévő, 42 m2 alapterületű, egy szoba és egy konyha helyiségekből álló önkormányzati bérlakást október 1-től március 31-ig terjedő időtartamra Szendrei Éva Járdánháza, IV. Béla út 206. szám alatti lakos részére kiutalja. A Testület felhatalmazza a polgármestert a lakásbérleti szerződés aláírására. Felelős: polgármester Határidő: azonnal A 7./ napirendi pont tárgya: Javaslat Járdánháza Község Önkormányzata és az Úz Csillaga Közhasznú Alapítvány között házi segítségnyújtás ellátással kapcsolatos Ellátási és Együttműködési Szerződés módosítására A napirendi pont előterjesztője: Előterjesztő: Kovács Gábor - polgármester 14

15 Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve. Gál Imre a Szociális Bizottság elnöke elmondta, hogy a szerződés meghosszabbítását a Szociális Bizottság támogatta. Kovács Gábor polgármester december 31. napjáig javasolta meghosszabbítani az Ellátási és Együttműködési Szerződést, tekintettel arra, az Alapítvány megfelelően működik, a számláikat határidőben rendezik az Önkormányzat felé. Gál Imre elmondta, hogy személyes érintettségére való tekintettel mint az Alapítvány munkavállalója - a döntéshozatalban nem vesz részt. A Képviselő-testület vita nélkül, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 112/2012.(IX.13.)KT HATÁROZAT Tárgy: Javaslat Járdánháza Község Önkormányzata és az Úz Csillaga Közhasznú Alapítvány között házi segítségnyújtás ellátással kapcsolatos Ellátási és Együttműködési Szerződés módosítására A Képviselő-testület a Járdánháza Község Önkormányzata és az Úz Csillaga Közhasznú Alapítvány között a 49/2012.(V.29.)KT számú határozattal jóváhagyott, május 29. napján megkötött házi segítségnyújtás ellátással kapcsolatos Ellátási és Együttműködési Szerződés VI. 1) 1.1. pontját az alábbiak szerint módosítja: Felek a jelen szerződést december 31. napjáig határozott időre kötik. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Ellátási és Együttműködési Szerződés módosításával kapcsolatos Megállapodás aláírására. Felelős: Polgármester Határidő: azonnal 15

16 A 8./ napirendi pont tárgya: Indítványok, javaslatok a./ Javaslat Járdánháza Község Önkormányzata és az Íz-Mágia Kft. között a Járdánháza, Napköziotthonos Konyha üzemeltetésével kapcsolatos szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére A napirendi pont előterjesztője: Kovács Gábor polgármester Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve. Kovács Gábor polgármester szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy szeptember 11. napján az Íz Mágia Kft. képviselői Kalmárné Báthory Katalin és Kormos Zsolt kérték a november 14. napján kelt és a november 30. napján módosított Járdánháza, Napköziotthonos Konyha üzemeltetésével kapcsolatos szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését szeptember 16. napjával. Javasolta, hogy a Képviselő-testület járuljon hozzá a szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez. Berecz Katalin a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondta, hogy a Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Napköziotthonos Konyha üzemeltetési szerződésének közös megegyezéssel történő megszüntetését. Kovács Gábor polgármester kérte a Képviselő-testületet a napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés elfogadására. A Képviselő-testület vita nélkül, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 113/2012. (IX.13.)KT HATÁROZAT Tárgy: Javaslat Járdánháza Község Önkormányzata és az Íz-Mágia Kft. között a Járdánháza, Napköziotthonos Konyha üzemeltetésével kapcsolatos szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére 16

17 A Képviselő-testület a Járdánháza Község Önkormányzata és az ÍZ-Mágia Kft. között a Járdánháza, Napköziotthonos Konyha üzemeltetésével kapcsolatos szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló előterjesztést mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi - megtárgyalta. A Képviselő-testület hozzájárul a fenti tárgyú 128/2011.(XI.10.)KT számú határozattal jóváhagyott november 14. napján kelt - a 137/2011.(XI.28.) határozattal november 30. napján módosított - Üzemeltetési Szerződés szeptember 16. napjával közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az érintetteteket a döntésről tájékoztassa. Felelős: Polgármester Határidő: azonnal b./ Javaslat a Járdánháza, Napköziotthonos Konyha üzemeltetésével kapcsolatos szerződés megkötésére A napirendi pont előterjesztője: Kovács Gábor polgármester Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve. Kovács Gábor polgármester szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy az Íz-Mágia Kft. kérelmére a Képviselő-testület hozzájárult a Járdánháza, Napköziotthonos Konyha üzemeltetésével kapcsolatos szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez szeptember 16. napjával. Erre figyelemmel új üzemeltetési szerződés megkötése válik szükségessé vagy az Önkormányzat maga üzemelteti a Konyhát. Tekintettel arra, hogy a VENATIC Kft. (1184. Budapest, Aranyeső u. 8.) kérelmet nyújtott be az üzemeltetésre és annak tulajdonosa az Íz-Mágia Kft. 50 %-os tulajdonosa, illetve a korábbi szerződésben meghatározottakon felül többlet kötelezettséget vállalt javasolta, 17

18 hogy a Képviselő-testület járuljon hozzá az új Üzemeltetési Szerződés megkötéséhez szeptember 17. napjától december 31. napjáig. Berecz Katalin a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondta, hogy a Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a VENATIC Kft.-vel történő Járdánháza, Napköziotthonos Konyha üzemeltetésével kapcsolatos szerződés megkötését. Kovács Gábor kérte a Képviselő-testületet a napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés elfogadására. A Képviselő-testület vita nélkül, 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 114/2012. (IX.13.)KT HATÁROZAT Tárgy: Javaslat a Járdánháza, Napköziotthonos Konyha üzemeltetésével kapcsolatos szerződés megkötésére A Képviselő-testület a Járdánháza Község Önkormányzata és a VENATIC Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság között a Járdánháza, Napköziotthonos Konyha üzemeltetésével kapcsolatos szerződés megkötéséről szóló előterjesztést mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi - megtárgyalta. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az Önkormányzat a VENATIC Kft.-vel (1184. Budapest, Aranyeső út 8.) a fenti tárgyú szerződést megkösse. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Üzemeltetési Szerződés aláírására. Felelős: Polgármester Határidő: azonnal 18

19 c./ Minden Gyerek Lakjon Jól Alapítvány által kiosztott élőállatok neveléséhez kapcsolódó drótfonatok szétosztása A napirendi pont előterjesztője: Kovács Gábor polgármester Kovács Gábor polgármester szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy Járdánháza Község Önkormányzata a Minden Gyerek Lakjon jól Alapítvány által kizárólag az élőállattal támogatott családok részére természetbeni juttatásként, térítésmentesen adja át a Drót-fonó Startmunkaprogramban elkészített dróthálókat a Képviselő-testület döntése alapján. A drótháló térítésmentesen, természetbeni juttatásként történő átadásáról szóló testületi döntést, továbbá az átvételi elismervényt az önkormányzat köteles megküldeni a munkaügyi kirendeltség számára a támogatással történő elszámoláshoz. A Minden Gyerek Lakjon Jól Alapítvány a Önkormányzat számára eljuttatta az élőállattal támogatott családok listáját (beazonosításra alkalmas adatokkal), mely alapján a kiosztás megtörténik. Kérte a Képviselő-testületet a napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés elfogadására. A Képviselő-testület vita nélkül, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 115/2012.(IX.13.)KT HATÁROZAT Tárgy: Minden Gyerek Lakjon Jól Alapítvány által kiosztott élőállatok neveléséhez kapcsolódó drótfonatok szétosztása Járdánháza Község Önkormányzata a Minden Gyerek Lakjon jól Alapítvány által kizárólag az élőállattal támogatott családok részére természetbeni juttatásként, térítésmentesen adja át a Drót-fonó Startmunkaprogramban elkészített dróthálókat. A drótháló térítésmentesen, természetbeni juttatásként történő átadásáról szóló testületi döntést, továbbá az átvételi elismervényt az önkormányzat meg kell, hogy küldje a BAZ. Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Ózdi Kirendeltség számára a támogatással történő elszámoláshoz. A Minden Gyerek Lakjon Jól Alapítvány a Önkormányzat számára eljuttatta az élőállattal támogatott családok listáját (beazonosításra alkalmas adatokkal), mely alapján a kiosztás megtörténik. 19

20 Felelős: Polgármester Határidő: október 31. d./ Galambosi Attila Járdánháza, IV. Béla út 150. szám alatti lakosnak a Járdánháza Község Önkormányzatával kötött lakásbérleti szerződés meghosszabbítására vonatkozó kérelme A napirendi pont előterjesztője: Kovács Gábor polgármester Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve. Gál Imre a Szociális Bizottság elnöke tájékoztatta a Testületet, hogy a Bizottság javasolja, hogy Galambosi Attila r. őrmester részére a Járdánháza, IV. Béla út 150. szám alatti önkormányzati lakás bérleti szerződés 1 év időtartamra meghosszabbításra kerüljön. Kovács Gábor polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület Galambosi Attila Járdánháza, IV. Béla út 150. szám alatti önkormányzati bérlakásra vonatkozó lakásbérleti szerződését hosszabbítsa meg szeptember 15. napjától szeptember 14. napjáig. A Képviselő-testület vita nélkül, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 116/2012.(IX.13.)KT HATÁROZAT Tárgy: Galambosi Attila Járdánháza, IV. Béla út 150. szám alatti lakosnak a Járdánháza Község Önkormányzatával kötött lakásbérleti szerződés meghosszabbítására vonatkozó kérelme A Képviselő-testület a Járdánháza Község Önkormányzata és Galambosi Attila Járdánháza, IV. Béla út 150. szám alatti lakos között a fenti címen lévő önkormányzati bérlakás bérletére vonatkozó lakásbérleti szerződés meghosszabbításáról szóló előterjesztést megtárgyalta. 20

21 A Testület egyetért azzal, hogy nevezettnek az általa lakott önkormányzati bérlakást szeptember 15. napjától szeptember 14. napjáig terjedő időtartamra kiutalja. A Testület felhívja a polgármestert, hogy a kérelmezőt a döntésről tájékoztassa, valamint felhatalmazza a lakásbérleti szerződés aláírására. Felelős: Polgármester Határidő: szeptember 15. Kovács Gábor polgármester tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy a természetben nyújtott lakásfenntartási támogatások esetében az ÉMÁSZ Nyrt. esetében problémák merültek fel. Az ÉMÁSZ Nyrt. számlázási rendje ugyanis nincs összhangban a Magyar Államkincstár által folyósított normatív támogatás rendjével. A számlákat ugyanis hamarabb készítik el, mint ahogy az Önkormányzat át tudja utalni a lakásfenntartási támogatást, így azok csak a következő havi számlában kerülnek jóváírásra. Ez először fordult elő ebben a hónapban, valószínűleg azonban a jövő havi támogatás is hasonlóan alakul. Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy az érintetteket korrekten tájékoztassák az ügyben, Elmondta továbbá, hogy a Polgármesteri Hivatal munkatársai igény esetén készséggel segítenek az ügyfeleknek. Tóth László elmondta, hogy a V. Béla Általános Iskola és az Óvoda területén az utóbbi időben jelentősen megnövekedett a rongálások száma a délutáni és esti órákban. Folyamatos a szemetesek kiborogatása, illetve a futballpálya kapujának elemeit megrongálták és eltulajdonították így az most balesetveszélyes. Ennek megjavításról már intézkedett. Az Óvodai lopások is megszaporodtak az elmúlt időszakban. Dózsa György úttal kapcsolatban érdeklődött, hogy miért nem lett végig felújítva. Lakossági jelzéssel fordultak hozzá, hogy a Gyepes úton lakó és fakitermeléssel foglalkozó személy tevékenysége zavarja az ott élőket, gyakorlatilag hétvégén folyamatos a motorfűrészelés, nem tudnak pihenni a lakosok, szombat reggeltől vasárnap estig darabolják a fát. Számtalan ismeretlen teherautó megfordul ott, parkolásukkal zavarják a közlekedést. Az úton folyik a rakodó munka. 21

22 Berecz Katalin véleménye szerint óra után csak felügyelettel tartózkodatnának az intézmények területén. Ennek érdekében táblát kellene elhelyezni, hogy a rendőrség is határozottabban léphessen fel az esetlegesen bent lévőkkel szemben. Reméli, hogy október 1-től lesz lehetőség járőrök foglalkoztatására, hogy az ilyen jellegű rongálások megszűnjenek a továbbiakban. Javasolta egy térfigyelő kamera rendszer kiépítését, igaz elég költséges, de a folyamatos rongálásokkal okozott károk jelentősen meghaladják annak költségét. A sportolási lehetőségek fenntartása véget, valahol ki kellene alakítani egy futballpályát ahol a gyerekek tudnának játszani, sportolni. Vályi Sándor elmondta, hogy valamikor volt ilyen célra lett kialakítva focipálya az Alibányai településrészen, de az időközben elgazosodott és használhatatlan lett. Elmondta, hogy a Kossuth út 14. szám alatt hetek óta nincs közvilágítás. A Cselény patakon végzet munkálatok közben a nagyobb teherautók teljesen tönkretették a Kossuth út burkolatát, az útpadkát több helyen teljesen letörték. A pataképítés folyamán a területekből sok rész el lett véve, többek között az ő területéből is. A felméréskor elcsúsztak a telekhatárok. Tájékoztatást kért továbbá arról, hogy az általa elbontott kerítést vissza fogják-e építeni. Tudomása szerint ugyanis más személynél visszaépítették. A buszmegállók rongálása is folyamatos, véleménye szerint nem kellene hagyni hogy azokat tönkre tegyék. Kovács Gábor polgármester elmondta, hogy a rongálásokkal kapcsolatos feljelentések folyamatosak, de az elkövetőkkel nem tud mit csinálni a rendőrség, mert vagy kiskorúak, vagy nem tudják a kilétüket megállapítani. Véleménye szerint elsősorban az Iskola kerítését kellene rendbe rakni és esetleg később kutyás őr is megoldás lenne. Kérte, hogy az intézményvezető helyezzen ki táblát a délután óra utáni ott tartózkodás megtiltására vonatkozóan. Bízik abban, hogy október 1. napjától újra indulhat a településen a faluőr szolgálat. Elmondta, hogy sajnos minden buszmegálló mellé nem állíthatnak őrt, de a rongálásokat kijavítják. A térfigyelő kamera rendszer kiépítése saját erőből nem megvalósítható ismerve az Önkormányzat nehéz pénzügyi helyzetét. Elmondta, hogy a kővágói részen hamarosan kialakításra kerül egy sportpályának használható ingatlanrész. A Dózsa György és a Kiserdő út burkolás azért nem lett mindenhol befejezve és elvégezve, mert ennyi anyagot tudott az Önkormányzat biztosítani évben tervbe van véve a 22

23 további burkolás, amint azt a Startmunka program keretében meg tudja majd valósítani az Önkormányzat. A Gyepes úti tevékenységgel kapcsolatban elmondta, hogy ez bejelentést igényel mind a Hivatal, mind a Rendőrség felé. Amíg az ottani lakosok nem tesznek bejelentést addig nem lesz semmi változás, mivel ennek hiányában sem a birtokvédelmi eljárás, sem a csendháborítás szabálysértési eljárás nem indítható meg. A tevékenységre nevezettnek van érvényes engedélye. Tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy többször elmondta már a közvilágítással kapcsolatosan hogy annak hiányát vagy az ingyenesen hívható számon jelezhetik az ÉMÁSZ felé vagy munkaidőben a Polgármesteri Hivatal munkatársainak, akik továbbítják a hibabejelentést. Elmondta továbbá, hogy a Kossuth út felújítása a pályázat része, azt pályázati keretből fel fogják újítani. A Cselén patak medertisztítását hatósági engedélyek birtokában végezte a kivitelező. Amennyiben valaki úgy látja, hogy magántulajdonában megsértették hatósági eljárást kezdeményezhet. A kerítés elbontására senki sem hívta fel az ott lakókat. Egy személynél került sor az elbontott kerítés visszaépítésére, aki hozzájárult ahhoz, hogy az ingatlana egy részét használják a patakmeder kialakítása céljából. Más ott lakó személyektől nem érkezett panasz, örömmel vették a pályázat megvalósítását. A Képviselő-testület a tájékoztatásokat és az elhangzott kérdésekre adott válaszokat egyhangúlag tudomásul vette. Több napirend nem volt, a polgármester az ülést órakor bezárta. K. m. f. Kovács Gábor polgármester Dr. Tóth Rita jegyző 23

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 25-én, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

10/2015. sz. jegyzőkönyv

10/2015. sz. jegyzőkönyv 10/2015. sz. jegyzőkönyv Készült: az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtárban megtartott munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésről, mely 2015. május 28-án 17 óra 00 perckor kezdődött. Jelen vannak:

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2012. sz. jegyzőkönyve a 2012. december 03-án megtartott üléséről 2 3 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. december

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 44 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. június 23-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Csőgér Bálint polgármester, Patkó András alpolgármester, Helli József képviselő, Tőzsér András képviselő, Nagy István

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 24-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 24-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2011. november 24-én megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó Anna, Kiss Zoltán, Kocsis István, Péter Zoltán,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2. a.) Javaslat Borsodnádasd Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének elfogadására

Jegyzőkönyv. 2. a.) Javaslat Borsodnádasd Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének elfogadására Jegyzőkönyv Készült: 2009. február 19-én 15.00-17.00 óráig a Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén. Jelen vannak: Dorkó György, Dr. Hegedűs Zsuzsanna, Magyar János, Neuwirth László,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8321 Uzsa, Lázhegy út 21. Ügyiratszám: 495/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének JEGYZİKÖNYVE

Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének JEGYZİKÖNYVE Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének 2/2007.számú JEGYZİKÖNYVE Készült, Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének az ellendi polgármesteri hivatalban 2007.február 14-én 17:00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-3/2012/JT. 18-29 /2012. sz. határozat 1-3/2012.sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. október 21-én Nagyszentjánoson az Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 16.00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatással

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É

Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É Jegyzőkönyv 8/2013. Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. Jelen vannak: Nagy Imre Gusztáv polgármester Ferenczi Róbert képviselő

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 04-én, du. 15,00 órai kezdettel tartott nyílt testületi üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Rudabánya

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. Tájékoztató Borsodnádasd Város Önkormányzatának pályázatairól Előterjesztő: Papp Anna polgármester

Jegyzőkönyv. 1. Tájékoztató Borsodnádasd Város Önkormányzatának pályázatairól Előterjesztő: Papp Anna polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2009. április 2-án 16.30-18.45 óráig a Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén, közmeghallgatáson. Jelen vannak: Dr. Bohus Gábor, Magyar János, Pallagi Ákos,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 46-17/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. november 23-án 15.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről.

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. 9. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Művelődési Ház /Jobbágyi Lakótelep 7. Ép./ Jelen voltak: Farkas

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Városháza Haynald Lajos termében, 2013. december 30-án tartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: 5 települési képviselő:

Részletesebben

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v SZAKONYFALU Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 23-án megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. május 29-én (kedd) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ifj. Kozák János. Orbán István

JEGYZŐKÖNYV. Ifj. Kozák János. Orbán István Szám: 02/166-4/2007. JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat testületének 2007. május 29-én 9 00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza Képviselői Irodájában megtartott nyilvános

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 8.-án, a Művelődési Házban 17 órai kezdettel megtartott, közmeghallgatásos üléséről. Jelen vannak:, Farkas

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Az ÉMOP-4.2.1/A,B-11 kódszámú,

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-8 /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 8 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor,

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza 3.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3. Javaslat közterület-felügyeleti tevékenység ellátására vonatkozó megállapodás elfogadására

Jegyzőkönyv. 3. Javaslat közterület-felügyeleti tevékenység ellátására vonatkozó megállapodás elfogadására Jegyzőkönyv Készült: 2009. április 23-án 15.00-16.30 óráig a Borsodnádasd Városi Önkormányzat nyílt ülésén Képviselő-testületének ülésén. Jelen vannak: Dorkó György, Magyar János, Pallagi Ákos, Sági Tibor,

Részletesebben

Állandó tanácskozási joggal meghívott: Kövecses Timea alpolgármester Németh Dóra jegyző. A képviselő-testületi ülést az Öttevényi KÁBEL-TV rögzítette.

Állandó tanácskozási joggal meghívott: Kövecses Timea alpolgármester Németh Dóra jegyző. A képviselő-testületi ülést az Öttevényi KÁBEL-TV rögzítette. Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Öttevény Fő u. 100. J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 10. napján hétfőn 17 órakor az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2015. október 27-én a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. november 10. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. november 10. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. november 10. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: 18, d./ határozata: 175-183,

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 5650-2/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. március 20-án Folyáson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Folyási Kirendeltségének hivatalos helyiségében a Folyás Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan volt távol: Gál Imre, Vályi Sándor testületi tag.

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan volt távol: Gál Imre, Vályi Sándor testületi tag. JEGYZŐKÖNYV Készült: Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 11- én, 11.00 órától a Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 230-15/2008. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2008 november 28-án /pénteken/ 15.30 órai

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 7/2012. (IV. 27.) számú rendelet: 2011. évi zárszámadási rendelet megalkotása.

J e g y z ő k ö n y v. 7/2012. (IV. 27.) számú rendelet: 2011. évi zárszámadási rendelet megalkotása. Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: 2012. április 26-án, csütörtökön 17.00 órakor megtartott testületi ülésén. 7/2012. (IV. 27.) számú rendelet: 2011. évi zárszámadási

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szécsény Városháza, Haynald Lajos termében tartott, 2015. augusztus 5-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: 8 települési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 16/2014 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2014. november 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 5/2014. (nyilvános ülés) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat képviselő-testületének 2014. március 20. napján megtartott nyilvános

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve Készült: 2011. február 15-én a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott képviselő-testületi ülésről 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán polgármester Antal András alpolgármester

Részletesebben

4./ Arnót Község Önkormányzata adósságot keletkeztetı ügyleteibıl eredı fizetési kötelezettségeinek megállapítása.

4./ Arnót Község Önkormányzata adósságot keletkeztetı ügyleteibıl eredı fizetési kötelezettségeinek megállapítása. ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETE Arnót, Petıfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 4/2013 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselı-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. április 25-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. április 25-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 7/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. április 25-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 640/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2014. március 27. 15.00 órától 16.00 óráig a Képviselőtestület nyílt

Részletesebben

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (VII.22.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (VII.22.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (VII.22.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 22.-én a községi önkormányzat tanácstermében

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Ikt. szám: 508-14/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14. számú j e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 4-én megtartott soron kívüli üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2013. április 22-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 21-én megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Régi Városháza Díszterme Ráckeve, Kossuth L. u.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 21- én megtartott soron kívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 21- én megtartott soron kívüli üléséről. 1 J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 21- én megtartott soron kívüli üléséről. Ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy Szilárd

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 340 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2012. november 28. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Cseh Béla Hercegfalvi Frida Héri Viktor Palsics

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 46-15/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. október 6-án 15.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

J E G Y Z Ő KÖ N Y V

J E G Y Z Ő KÖ N Y V Önkormányzati Képviselő-testület 8551 Nagygyimót Rákóczi u.2. Szám: 326-2/2015 J E G Y Z Ő KÖ N Y V Készült: Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 15-én 18:30 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A.

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. JEGYZ KÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képvisel -testületének 2014. november 25. napján az Önkormányzat hivatali épületében (8943

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 87 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2011. március 29-én 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29.-én megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29.-én megtartott ülésén. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29.-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Dr. Nagy János polgármester Veres Istvánné alpolgármester Nagyné Jobbágy

Részletesebben

A Képviselő-testület egyhangúlag, 11 igen szavazattal az alábbiak szerint hagyja jóvá a napirendeket: N A P I R E N D :

A Képviselő-testület egyhangúlag, 11 igen szavazattal az alábbiak szerint hagyja jóvá a napirendeket: N A P I R E N D : 1 Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: A Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár (9737. Bük, Eötvös u. 11.) galériájában, Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2011. január 25-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2011. január 25-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2011. január 25-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-7/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. szeptember 11-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2014. JANUÁR 15-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL

JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2014. JANUÁR 15-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2014. JANUÁR 15-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete 1 11/2011. Levél községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 23-án tartott ülésérıl készült jegyzıkönyv Tartalma: 1. 2010. évi költségvetési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2010. november 15-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. szeptember 10. napján megtartott rendes, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Rendelet száma Megnevezése 9/2013. (IX.11.) A,z önkormányzat 2013.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Törvényességi felhívás Szálka Község Önkormányzat Képviselő-testületének működésére, mulasztására E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. július 31 -i

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2015. december 16 -án (szerda) 15:00 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó

Részletesebben

11-19/2009. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2009. december 14-én megtartott soros üléséről.

11-19/2009. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2009. december 14-én megtartott soros üléséről. 11-19/2009. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2009. december 14-én megtartott soros üléséről. Határozat száma: Tárgy: 273/2009.(XII.14.) Pénzügyi átcsoportosításról 274/2009.(XII.14.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 769 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2013. november 26-án 9 óra 00 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. szeptember 12-én a Városháza emeleti kistermében 8 30 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 26-án, du. 14,00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Szobota Lajos polgármester, Veres

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket, Képviselő-testület tagjait.

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket, Képviselő-testület tagjait. 5 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. január 29-én 13.30 órai kezdettel tartott üléséről. Az ülés helye: Poroszló Község Önkormányzata 3388 Poroszló, Fő út 6. - Tanácskozóterem Jelen vannak: Bornemisza János polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2010. november 29-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. július 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Dr. Kóthy

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:32-12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-11/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 26-án /szerda/ 16 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Készült: Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről

Készült: Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről CSEHBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8445 Csehbánya, Fő u. 39., Tel./fax: (88) 241-009 e-mail: csehbanya@invitel.hu, web: www.csehbanya.hu Szám: 25/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 27-én (kedden) 14,00 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester

J E G Y ZŐKÖNYV. Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester 938 939 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 6-án (hétfőn) 15 00 órakor megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésén. Helye: Községháza emeleti

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 380-6/2012. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. március 29-én 17.00 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

Simon Roland képviselő távolmaradása, Valente József képviselő késése okát előzetesen jelezte.

Simon Roland képviselő távolmaradása, Valente József képviselő késése okát előzetesen jelezte. 1 TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA 8351 SÜMEGPRÁGA, RÁKÓCZI U. 17. T: 87/350-587. Szám: 39-40/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének és Bazsi Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár város Önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 10-én megtartott soron kívüli üléséről

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. június 28-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. június 28-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. Szám: 1/1-132/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. június 28-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2012. november 13-án a Városháza emeleti kistermében 7 45 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

5/2014.(III.21.) számú rendelet: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 3/2014. számú rendelet módosítása.

5/2014.(III.21.) számú rendelet: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 3/2014. számú rendelet módosítása. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 20-án, csütörtökön 18.00 órakor megtartott testületi ülésén. 5/2014.(III.21.) számú rendelet: A szociális

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Iktatószám:

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ Városlőd Község Polgármestere összehívja a képviselő-testület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 19-i üléséről a mellékelt jelenléti ív szerint Polics József polgármester köszöntötte a megjelenteket.

Részletesebben

T ÁR G Y S O R O Z A T

T ÁR G Y S O R O Z A T 7-6/2012. NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. március 28-án megtartott rendkívüli ülésének a./ tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozata 20/2012.(III.28.) számtól 21/2012.(III.28.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. április 30-án, Újtikoson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Újtikosi Kirendeltségének hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testület

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. július 7-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. július 7-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 12/1/2010. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. július 7-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 42-55. Rendelet száma: 12. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 2009. január 7-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésén Megalkotott rendeletek: 1/2009. (I. 8.) rendelet: a helyi építészeti értékek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. november 12- án tartott közmeghallgatással egybekötött ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. NOVEMBER 25-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. NOVEMBER 25-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. NOVEMBER 25-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozatszám: 266 283. Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal T i s z a a

Részletesebben