A Képviselő-testület egyhangúlag, 11 igen szavazattal az alábbiak szerint hagyja jóvá a napirendeket: N A P I R E N D :

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Képviselő-testület egyhangúlag, 11 igen szavazattal az alábbiak szerint hagyja jóvá a napirendeket: N A P I R E N D :"

Átírás

1 1 Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: A Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár (9737. Bük, Eötvös u. 11.) galériájában, Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 3-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint: (Jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képezi) Baranyai Róbert alpolgármester, Bodorkós László, Szabó József, Cser Csaba, Pócza Csaba, Pócza Balázs, Galambos Ferencné, Pereznyák Zoltán Gelle József, Patthy Sándor, Major Ágota képviselők Igazoltan távol van: Horváth Lajos polgármester A Polgármesteri Hivatal részéről:, Szabó András pályázati referens, Koltay Péter műszaki csoportvezető, Guttmann Andrásné adócsoport vezetője, Németh Istvánné pénzügyi csoportvezető, Csordásné Major Tünde jkv. vezető. Köszönti a megjelenteket. Polgármester úr egészségügyi okokból van távol. Megállapítja a határozatképességet, 11 fő képviselő jelen van. Javaslatot tesz az ülés napirendjére: Az írásos előterjesztésen felül kéri a napirendek sorába felvenni sürgősséggel: - Csodaország Óvoda nyári zárva tartásával kapcsolatos szóbeli előterjesztés. Előterjesztő: dr. Tóth Ágnes jegyző A Képviselő-testület egyhangúlag, 11 igen szavazattal az alábbiak szerint hagyja jóvá a napirendeket: N A P I R E N D : 1./ Bük Város Önkormányzata költségvetési rendeletének módosítása. Előterjesztő: Horváth Lajos polgármester 2./ Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. Előterjesztő: 3./ Bük-Bő-Gór állandó vízszintű árvíztározó engedélyes tervének készítésére vállalkozói szerződés módosítása. Előterjesztő: Szabó András pályázati referens 4./ Bük, Petőfi u hrsz.ú temetői kerítés építés beruházás kiviteli munkái tárgyú egyszerű hirdetményes közbeszerzési felhívás elfogadása. Előterjesztő: Szabó András pályázati referens

2 2 5./ Egészségház kivitelezéséhez műszaki ellenőr kiválasztására közbeszerzési kiírás elfogadása. Előterjesztő: Szabó András pályázati referens 6./ A FERÉPSZER megkeresése szerződés értelmezése ügyében. Előterjesztő: Horváth Lajos polgármester 7./ dr. Mayer Csaba gyógyszerésszel bérleti szerződés megkötése. Előterjesztő: Horváth Lajos polgármester 8./ Peitli Csaba ingatlan felajánlása megvételre. Előterjesztő: Koltay Péter műszaki csoportvezető 9./ Csodaország Óvoda nyári zárva tartása. Előterjesztő: dr. Tóth Ágnes jegyző (A Településfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság jegyzőkönyve a Jkv. 4. számú, a Kulturális, Oktatási és Sportbizottság jegyzőkönyve a Jkv. 5. számú, a Pénzügyi Bizottság jegyzőkönyve a Jkv. 6. számú, a Szociális és Egészségügyi Bizottság jegyzőkönyve a Jkv. 7. számú mellékletét képezi.) 1./ Napirend: Bük Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítása. Előterjesztő: Németh Istvánné pénzügy csoportvezető (rendelet a jkv. 2. sz. mellékletét képezi) Bük Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítását a II. félév során befolyt bevételek és a szabad pénzeszközök befektetéséből adódó értékpapír műveletek indokolták. Az Önkormányzat évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege ezer Ft-ra módosul. Mivel minden bizottság megtárgyalta, felkéri Németh Istvánné pénzügyi csoportvezetőt, hogy tegyen szóbeli kiegészítést. Németh Istvánné pénzügyi csoportvezető: A kiadási előirányzat módosításához, azon belül a személyi juttatások nagyságrendjéhez tesz kielégítést. Minden bizottsági ülésen a személyi juttatások módosítása került szóba. Az előirányzat módosítás nagyságrendileg ezer forint, melyből ezer forintra az államtól kapott támogatás nyújtott fedezetet, - kereset kiegészítés és ezer forint belső átcsoportosítás. Az önkormányzat gazdálkodásáról majd áprilisban a zárszámadáskor adunk számot. A Pénzügyi Bizottság elfogadta a módosításokat azzal a kiegészítéssel, hogy felhívja az intézményvezetők figyelmét, hogy az ez évi költségvetését senki nem lépheti túl, sem dologi, személyi jellegű kiadások tekintetében. Nem szűkítették ez évre sem a kereteket, így kéri, hogy mindenki tartsa magát ehhez, változtatás, csak az előre nem látható eseményeknél lehetséges. Egyébként tényszámok vannak, amik már év közben lezajlottak, ezek kerültek most a helyükre a beszámolóban. Patthy Sándor képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A Szociális és Egészségügyi Bizottság is javasolja elfogadásra a rendelettervezetet.

3 3 Galambos Ferencné képviselő, a Kulturális, Oktatatási és Sportbizottság elnöke: A Kulturális, Oktatási és Sportbizottság is elfogadásra javasolta a rendelet-tervezetet. Pócza Csaba képviselő, a Településfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság elnöke: A Településfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság szintén javasolja a rendelet-tervezet elfogadását. További hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy a évi költségvetési rendelet módosítását fogadja el. A Képviselő-testület egyhangúlag, 11. igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: Bük Város Önkormányzata 6/2010. (III.04.) rendelete Bük Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2009.(II.17.) rendelet módosításáról Kéri a Képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi Bizottság javaslatára tekintettel hozzon döntést arra vonatkozóan, hogy az intézményvezetők figyelmét nyomatékosan felhívjuk arra, hogy a évi költségvetés végrehajtása során maradjanak a kereten belül, és ne lépjék túl azt. A Képviselő-testület 6 igen, 3 nem szavazat és 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 36/2010. (03.03.) számú Képviselő-testületi határozat: Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhívja az intézményvezetők figyelmét arra, hogy a évi költségvetés végrehajtása során ne lépjék túl a kiadási előirányzatokat, az előre nem látható üzemeltetési kiadások kivételével. Németh Istvánné pénzügyi csoportvezető Intézményvezetők tájékoztatásul Határidő: azonnal és folyamatos 2./ Napirend: Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. Előterjesztő: (SZMSZ a jkv. 3. sz. mellékletét képezi) : A Pénzügyi Bizottság február 11.-én tartott ülésén kezdeményezte, hogy a képviselő-testületi ülések előterjesztéseit hamarabb kapják kézhez a képviselők, mivel a jelenlegi időtartam kevés a bizottsági ülésekre történő felkészüléshez. Az előterjesztések és a meghívó kézbesítésére vonatkozó szabályokat az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza, így annak módosítása szükséges.

4 4 Mivel az ő bizottsága részéről érkezett a kezdeményezés, természetesen javasolják az SZMSZ módosítását. Tulajdonképpen a bizottsági ülésekre nem tudtak minden esetben kellőképpen felkészülni az idő rövidsége miatt. Remélhetőleg a két nap elegendő lesz ahhoz, hogy a bizottság kellően alapos javaslattal tudjon élni a képviselő-testület felé. Szabó József képviselő: Javasolja, hogy az SZMSZ hatályosulását az aljegyző munkába állásához datálják, mivel a hivatal apparátusából hiányzik egy ember. Az aljegyző sokat tudna segíteni a testületi anyagok előkészítésében. Kéri a Képviselő-testületet, hogy az SZMSZ módosításáról alkosson rendeletet. A Képviselő-testület egyhangúlag, 11 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: Bük Város Önkormányzata 7/2010. (III.04.) rendelete Bük Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2006.(X.31.) számú rendelet módosításáról. 3./ Napirend: Bük-Bő-Gór állandó vízszintű árvíztározó engedélyes tervének készítésére vállalkozói szerződés módosítása. Előterjesztő: Szabó András pályázati referens A Képviselő-testület a Bük-Bő-Gór állandó vizű tározó terveinek elkészítésére a Viziterv Consult Kft.-vel szerződést kötött. Egyszer már módosította a testület ezt a vállalkozói szerződést, mely szerint, részszámlát fogad be. Ennek feltétele az volt, hogy a vállalkozó az engedélyes tervet leszállítja és engedélyezésre benyújtásra kerülnek a dokumentumok. A kisajátítási eljárások során pontosítani kell a víztározó helyét, s ez alapján a rendezési tervet módosítani szükséges. Ez hosszabb ideig tart, ezért az engedélyezési eljárást kértük felfüggeszteni. Ezek után a Viziterv Consult Kft június 24-én érkezett levelében kérte, hogy az engedélyező hatóság hiánypótlás befogadásáról szóló nyilatkozat kiadása után az összes vállalkozási díjából 16,16 % ( ,-Ft) kerüljön kiegyenlítésre. Kéri a Képviselő-testületet, hogy a vállalkozói szerződés 7.4 pontját kiegészíteni szíveskedjék aszerint hogy A vállalkozónak résszámla benyújtására lehetősége van, amikor az engedélyező hatóság a hiánypótlás befogadásáról szóló nyilatkozatát kiadta, vagy tőle független okok miatt az engedélyező eljárás felfüggesztésre került, ennek összege ,- Ft+ ÁFA.. A vállalási összeg fennmaradó része, vagyis a végszámla Ft.+ ÁFA kiállítására a vállalkozó, amikor a hiányzó kisajátítási terv és erdőművelésből történő kivonási terv benyújtásra került az engedélyező hatóságnak, és arra vonatkozó hiánypótlás teljesítésre került. Megjegyzi, hogy az eljárás felfüggesztése már tavaly novemberben történt. A Pénzügyi Bizottság véleménye, hogy ki kell fizetni a kért 3,2 millió forintot, mert nem az ő hibájuk a csúszás.

5 5 Pócza Csaba képviselő, a Településfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság elnöke: A Településfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság is javasolja a kérés teljesítését. Szabó József képviselő: Mikor lesz engedély? Ebben az évben ezzel kapcsolatos pályázatot tudunk-e benyújtani? A rendezési tervnek jogerősnek kell lenni, utána 2 hónap a hiányzó dokumentációk pótlása, azt követően esetleg 60 napra kiadhatják az engedélyt. A telektulajdonosok megkeresése után kisajátítást kell elindítani, ha nem tudunk velük megegyezni, s ez nagyon hosszadalmas. Jelenleg nem tudunk ilyen pályázati kiírásról. De ha lesz, akkor érdemes benyújtani, mert ahhoz elegendő, hogy a hatóság nyilatkozik arról, hogy az eljárás zajlik, s csak a támogatási szerződés aláírásához szükséges majd az engedély. Pereznyák Zoltán képviselő: Komolyan gondolja a képviselő-testület a víztározó kialakítását, hiszen már több millió forintja benne van. Nem érti viszont, hogy miért nem folytatták már le a tulajdonosokkal az egyeztetést. A terv is miért csúszik azt sem érti. A tervezőirodának is tudni kellett volna, hogy mi kell az engedélyezéshez. Szabó József képviselő: Javasolja, hogy Fiegler Andrást keresse meg a Hivatal, hogy milyen mélységig akarnak elmenni. Korábban pozitívan nyilatkozott a Műemlékvédelmi Hatóság, most meg épp az ellenkezőjét tapasztaljuk. Gelle József képviselő: Jött-e olyan határozat, hogy régészetileg ez a terület be van határolva és le van védve? Ha ilyen nem született, akkor nem érti, hogy miért gáncsoskodnak. Koltay Péter műszaki csoportvezető: Egy határozatot tájékoztatásul kaptunk, amit a Környezetvédelmi Felügyelőség írt a Vas Megyei Múzeumok Igazgatóságának. Ez egy feltárási engedély a Paraszttag megnevezésű területen lelőhely felderítésére. Ezeket a feltárásokat januártól áprilisig végezhetik. Szabó József képviselő: A kisajátítási terv elkészült már? Még nem, mert ez csak a rendezési terv elfogadása után lehetséges. Területet vásárolni tudunk, csak kisajátítani nem tudunk. : A hatósági engedélyekhez is sok idő kell. Külön felhívás, ill. kutakodás még nem volt a tekintetben, hogy ki adná még el a területét ezen a részen. Kéri a Képviselő-testület döntését a Viziterv Consult Kft.-vel kötött szerződés módosítása kapcsán.

6 6 A Képviselő-testület egyhangúlag, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 37/2010. (03.03.) számú Képviselő-testületi határozat: Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vállalkozási szerződés a Bük-Bő-Gór állandó vizű tározó terveinek elkészítésére tárgyú, a Viziterv Consult Kft.(Budapest, Kövér L. u. 13.) vállalkozóval KÉ 10633/2008. számú nyílt hirdetményes egyszerű közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött 140/2008. számú vállalkozói szerződés 7.4 pontját a következőkkel egészíti ki : A vállalkozónak résszámla benyújtására lehetősége van, amikor az engedélyező hatóság a hiánypótlás befogadásáról szóló nyilatkozatát kiadta, vagy tőle független okok miatt az engedélyező eljárás felfüggesztésre került ennek összege ,-Ft+ Áfa. A vállalási összeg fennmaradó része, vagyis a végszámla Ft.+ÁFA kiállítására a vállalkozó akkor lesz jogosult, amikor a hiányzó kisajátítási terv és erdőművelésből történő kivonási terv benyújtásra került az engedélyező hatóságnak, és arra vonatkozó hiánypótlás teljesítésre került Németh Istvánné pénzügyi csop. vezető Szabó András pályázati-referens Vígh Edit Közbeszerzési szakértő Dr. Kovács László Ügyvéd Határidő: szerződésmódosításra, folyamatos 4./ Napirend: Bük, Petőfi u hrsz.ú temetői kerítés építés beruházás kiviteli munkái tárgyú egyszerű hirdetményes közbeszerzési felhívás elfogadása. Előterjesztő: Szabó András pályázati referens A módosított közbeszerzési terv tartalmazza a fenti tárgyú közbeszerzési eljárást, így törvényi akadálya nincs az eljárás elindításának. Az ajánlati felhívást a Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta. Egyszer már próbálkoztunk kivitelezőt találni, de nem voltak megfelelőek. Egy tárgyalás nélküli eljárást indítunk, 7,5 millió van rá betervezve. A testület ehhez képest majd változtathat, ha úgy adódik. A vállalkozó egy végszámlát állíthat ki. Legyen magasépítésben referenciája. Legyen munkagépe. A dokumentáció ára bruttó 50 ezer forint lesz. Az ajánlatokat ápr. 8-án bontanánk, a hó végén döntene a testület. A tavalyi értéken van rögzítve a pályázat, s már most tudni, hogy ennyiből nem fog megállni a beruházás. A téglaburkolat ára valószínűsíthetően duplája a tavalyinak, így a beérkező ajánlatok valószínű magasabbak lesznek. A Pénzügyi Bizottság támogatja a felhívás elfogadását, a feltételekkel egyetértenek.

7 7 Pócza Csaba képviselő, a Településfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság elnöke: Egyetért a Településfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság is a pályázati kiírással. Kéri a Képviselő-testületet, hogy a temetői kerítés kiviteli munkáira vonatkozó közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását fogadja el. A Képviselő-testület egyhangúlag, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 38/2010. (03.03.) számú Képviselő-testületi határozat: Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bük, Petőfi u. 921 hrsz-ú temetői kerítés építés beruházás kiviteli munkái tárgyú egyszerű hirdetményes közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását elfogadja. Németh Istvánné pénzügyi csop. vezető Vigh Edit Közbeszerzési szakértő Szabó András pályázati-referens Határidő: folyamatos 5./ Napirend: Egészségház kivitelezéséhez műszaki ellenőr kiválasztására közbeszerzési kiírás elfogadása. Előterjesztő: Szabó András pályázati referens E beruházás kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás folyamatban van. Szükséges a kivitelezés során az önkormányzat érdekeit, és a hatályos építési szabályokat ismerő független mérnök, műszaki ellenőr alkalmazása. Az ajánlati felhívást a Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta. Két feladata lesz, az alsó színt, melyet a pályázatból valósítunk meg, valamint a felső szint, melyet önerőből valósítunk meg. Ezt is ápr. 8-án bontanánk, s április végén döntenénk. Az ajánlati ár a főszempont itt is a legalacsonyabb ajánlati ár. Beírtuk, hogy hetente maximum 3-szor jelenjen meg az ellenőrzés helyén, s ezt 2 ponttal jutalmazzuk. Lehetőséget adtunk kis vállalkozóknak is, hogy ajánlatot tehessenek. A Pénzügyi Bizottság felhívja a figyelmet, hogy a Polgármesteri Hivatal legyen sokkal jobban résen a műszaki ellenőrrel szemben. Olyan ember kellene, aki érti is a dolgát. Egyébként támogatják a felhívás elfogadását. Pócza Csaba képviselő, a Településfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság elnöke: A Településfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság is támogatja a felhívás elfogadását. Kéri a Képviselő-testületet, hogy az Egészségház bővítés, felújítás munkáinak független mérnöki és műszaki ellenőrzési feladatainak ellátása tárgyú egyszerű hirdetményes közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását fogadja el.

8 8 A Képviselő-testület egyhangúlag, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 39/2010. (03.03.) számú Képviselő-testületi határozat: Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bük, Egészségház bővítés, felújítás munkáinak független mérnöki és műszaki ellenőrzési feladatainak ellátása tárgyú egyszerű hirdetményes közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását elfogadja. Németh Istvánné pénzügyi csop. vezető Vigh Edit Közbeszerzési szakértő Szabó András pályázati-referens Határidő: folyamatos Pócza Balázs képviselő távozik. 6./ Napirend: A FERÉPSZER megkeresése szerződés értelmezése ügyében. Előterjesztő: dr. Tóth Ágnes jegyző : A Ferépszer Kft. képviselője február 8-án levélben megkereste önkormányzatunkat, hogy a kivitelezésre kötött vállalkozói szerződés értelmezésére kerüljön sor. 3 pontban kezdeményezett szerződés egyeztetést. Az 1. pont: az A és B komponens ellenértéke elírásra került, de a végösszesen rendben van. További vita e kérdésben nincs köztünk. A 2. pont a tartalékkeret felhasználására vonatkozik. A vállalkozói díjon felül 5 % tartalékkeretet szeretne. Az önkormányzat álláspontja amit a közbeszerzési szakértő is alátámasztott, hogy a vállalkozói díj tartalmazza a tartalékkeretet és nem azon felül van. A vállalkozói szerződés 3.2 pontja kifejezetten tartalmazza, hogy a vállalkozó tartalékkeretet képezett a vállalkozói díjban. Amennyiben ezt az álláspontunkat a Ferépszer nem fogadja el, arra az esetre javasoljuk a szakértő bevonását. A 3. pont: a bankszámlára utalásra vonatkozik. Amennyiben ennek az indoklása megtörténik, akkor a mi álláspontunk szerint sincs akadálya e tekintetben a szerződésmódosításnak. E levelet kézhez kapta már a vállalkozó, mert február 24-én küldtük meg. Azóta eltelt időszakban írásban nem jeleztek vissza. Sajnálatos, hogy a vállalkozó másként értelmezte a vállalkozói szerződésben rögzítetteket, mint mi, de javasoljuk a levél elküldését, ami megfogalmazásra került az önkormányzat részéről. Pócza Csaba képviselő: Amennyiben a vállalkozó elzárkózik, akkor úgy gondolja, hogy még a bírósági eljárás előtt egyezséget kellene kötni a közös szakértő bevonásával. Az egyezség azért is fontos volna, mivel a Norvég alapú pályázati lehetőséget további 5 évvel meghosszabbították, s azok, akik már nyertek, még nagyobb eséllyel vehetnek részt a második körben, s a megújuló energiaforrások tekintetében szerencsés lenne önkormányzatunknak is pályázni.

9 9 Ugyanakkor a bankszámlával kapcsolatos felvetés elgondolkodtató. Gelle József képviselő: Nem érti a kivitelező észjárását. A tartalékkeret képzése a legtermészetesebb dolog, hiszen az előre nem látható dolgokat ebből fedezi a vállalkozó. Ezen már nem szabadna utólag vitatkozni. A pályázati kiírás tartalmazta a szerződés tervezetet, tehát tudatában kellett lennie a vállalkozónak azzal, hogy a tartalékkeretre tekintettel kell a vállalási árát képeznie. Pereznyák Zoltán képviselő: Ha profi lett volna, akkor most ez a napirend nem kerül elénk. Nehogy a Norvég partner fele hátrányunk legyen! A szerződésmódosítást el kell küldenünk az irányító hatóságnak is és a Norvégoknak is. Maximum 35 %-os részszámlát kiállíthat, ami nettó 85 millió, annak ÁFÁ-ját be kell fizetnünk, utána készíthetjük a PIP-et. Július körül realizálódik ez nekünk. Törekedni kell a megállapodásra, s lehetőség szerint elkerülni a jogi utat. Kéri a Képviselő-testület döntését a Ferépszer vállalkozási szerződés módosítására irányuló kérelmével kapcsolatban. A Képviselő-testület egyhangúlag, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 40/2010. (03.03.) számú Képviselő-testületi határozat: Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ferépszer Kft. (Szombathely, Lipp Vilmos u. 14.) Szerződés értelmezéséről állásfoglalás kérése tárgyú levelére adott 79-20/2010. számú válaszlevélben található állásfoglalással, véleménnyel egyetért. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a kivitelezési szerződés értelmezése ügyében a Ferépszer Kft. kivitelezővel közösen, mindkét félnek megfelelő jogi, és közbeszerzési szakértőt kérjen fel, - közös költségviseléssel - a feladat elvégzésére. Németh Istvánné pénzügyi csop. vezető Gál Böbe Közbeszerzési szakértő Szabó András pályázati-referens Határidő: április / Napirend: dr. Mayer Csaba gyógyszerésszel bérleti szerződés megkötése. Előterjesztő: dr. Tóth Ágnes jegyző :

10 10 Dr. Mayer Csaba vette át a büki gyógyszertár működtetését Nika László gyógyszerésztől. A gyógyszertár az önkormányzat tulajdona, melyet a gyógyszertár működtetője bérbe kíván venni határozatlan időtartamra. A bérleti díj évre 1271,-Ft/hó/m2+ÁFA összeg lenne. A további években a bérleti díj emelésére a bérlő és a bérbeadó külön állapodnának meg. A bérleti szerződés az előterjesztés mellékletét képezi. A Pénzügyi Bizottság javasolta, hogy ez a bérleti díj a következőkben legalább a mindenkori infláció mértékével növekedjék. A Bizottság javasolja a bérleti szerződés elfogadását. Kéri a Képviselő-testület döntését a gyógyszertár bérbeadásával kapcsolatban a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatával együtt. A Képviselő-testület egyhangúlag, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 41/2010. (03.03.) számú Képviselő-testületi határozat: Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bérbe adja a tulajdonában álló büki 740 hrsz..-ú, Bük, Eötvös u. 6. szám alatti ingatlanban a tulajdonát képező 104 m 2 hasznos alapterületű helyiségcsoportot a szerződés 1. számú mellékletében felsorolt berendezésekkel, felszerelésekkel együtt gyógyszertár működtetése céljára. A határozat mellékletét képező bérleti szerződésben szereplő feltételekkel a Dr. Mayer Csaba által képviselt Sanitas Kft. (9737 Bük, Eötvös u. 6.) részére február 01. napjától. Dr. Tóth Ágnes Németh Istvánné pénzügyi csoportvezető Határidő: azonnal 8./ Napirend: Peitli Csaba ingatlan felajánlása megvételre. Előterjesztő: Koltay Péter műszaki csop.vez. Koltay Péter műszaki csoportvezető: A tervezett Bük-Bő kerékpárút nyomvonalán érintett Peitli Csaba, a tulajdonát képező ingatlanok megvásárlására az előterjesztés szerinti ajánlatot adta, ,- Ft/m2 +ÁFA áron. Ha mind a három ingatlanát megvásárolnánk tőle, akkor 5.900,-/+ÁFA/m2 árat határozott meg, így több mint 20 millió forint kiadásunk lenne. Számunkra nem elfogadható ajánlatot kaptunk. Arról szó sem lehet, hogy a közforgalom elől el nem zárt területet megvegyük. Amit pedig a kerékpárúthoz ajánlott fel, azt pedig azon áron nem vásároljuk meg. Attól függetlenül, hogy belterület, akkor is csak 2.000,- Ft/m2 árat ajánljunk a 350 m2-es területre. Ha ezt elfogadja, akkor kifizetünk, ha nem, akkor alku nélkül elkezdődik a kisajátítási eljárás, s azon a módon majd 5-6 év múlva kerül nekik kifizetésre. A kerékpárutat az elnyert pályázat miatt mindenképp meg kell csinálni.

11 11 Pócza Csaba képviselő, a Településfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság elnöke: Először meg kell kísérelni az értékesítést, de szerencsésebb lenne, ha elindulnánk a kisajátítási eljárással, mert ez lenne igazságos a többi, 400,-Ft-ot, ill. 750,- Ft-ot felajánló ingatlantulajdonosokkal szemben. 2000,-Ft-os m2 árat javasol az ő bizottsága is a 350 m2 nagyságú területért. Gelle József képviselő: Ingatlanszakértői vélemény volt-e? Ne hasra ütésszerűen mondjunk vételárat. : Nem volt ingatlanszakértői vélemény. Vagy tulajdonosa kell legyünk a területnek, vagy a tulajdonos engedélyével kell bírnunk, hogy használhassuk az ingatlant a támogatási szerződéshez. A Képviselő-testület a mostani döntésével eldönti a pályázat sorsát is. Peitli Csaba aláírta előre a pályázathoz szükséges támogató nyilatkozatot, de abban nem volt semmiféle elkötelezettség. Ha a pályázattól elesünk, akkor is ildomos a végére járni, mert egyszer csak kell a kerékpárút. Pócza Balázs képviselő megérkezett. Pereznyák Zoltán képviselő: Javasolja, hogy a felajánlott 5.900,- Ft/m2 +ÁFA áron vásároljuk meg de csak a 350 m2-es területet. Bodorkós László képviselő: A tulajdonosok többször meg lettek invitálva egyeztetésre, amire nem jöttek el. Kéri a Képviselő-testület döntését Peitli Csaba ingatlan felajánlásával kapcsolatban, tekintettel az utoljára elhangzott módosító javaslatra, 5900,- Ft/m2 áron a 350 m2 nagyságú területre vonatkozóan. A Képviselő-testület 3 igen 7 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett elveti a javaslatot. A Bizottságok javaslata a 2000,-Ft/m2 vételár a 350 m2 nagyságú területre. Kéri ezzel kapcsolatban a Képviselő-testület döntését. A Képviselő-testület 7 igen, 2 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 42/2010. (03.03.) számú Képviselő-testületi határozat: Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megvásárolja PEITLI CSABA tulajdonát képező 1503 hrsz-ú, 350 m2 nagyságú ingatlant 2.000,- Ft+ÁFA/m2 áron. A vételárat a évi költségvetés tartaléka terhére biztosítja. Felhatalmazza a polgármestert a kisajátítást pótló adás-vételi szerződés aláírására.

12 12 Németh Istvánné pénzügyi csoportvezető Koltay Péter műszaki csoportvezető Dr. Kovács László ügyvéd Határidő: azonnal 9./ Napirend: Csodaország Óvoda nyári bezárása. Előterjesztő: dr. Tóth Ágnes jegyző : A közoktatásról szóló tv. szerint a fenntartó dönt az intézmény nyitvatartásáról. A karbantartási, takarítási szünetet július 19-től augusztus 19-ig szeretné az óvoda megtartani. Az iskolai konyha is ekkor fog feltehetőleg szünetelni, ezért szeretnék most ebben az időpontban a zárva tartást. Kéri a Képviselő-testület döntését a Csodaország Óvoda nyári bezárásával kapcsolatban. A Képviselő-testület egyhangúlag, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 43/2010. (03.03.) számú Képviselő-testületi határozat: Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Csodaország Óvoda fenntartója július 19-től augusztus 19-ig terjedő időtartamban határozza meg a évi nyári takarítási szünetet. Hornyák Istvánné intézményvezető Határidő: azonnal További hozzászólás hiányában a rendkívüli ülést órakor bezárta. k.m.f. Baranyai Róbert dr. Tóth Ágnes alpolgármester jegyző

Készült: Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről.

Készült: Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről. 1 Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak a mellékelt jelenléti

Részletesebben

Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv

Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv 1 Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár Galériájában 2011. október 24-én, 13.30 órai

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 13.236-2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv

Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv 1 Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 9737 Bük, Széchenyi u. 44. szám alatti Büki Közös Önkormányzati Hivatal Tárgyalójában

Részletesebben

Igazoltan távol van: Németh Sándor polgármester, Patthy Sándor képviselő

Igazoltan távol van: Németh Sándor polgármester, Patthy Sándor képviselő 1 Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár Galériájában 2011. június 27-én, 13.30 órai

Részletesebben

Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv

Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv 1 Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: A Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár Galériájában (9737. Bük, Eötvös u. 11.), Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2012. sz. jegyzőkönyve a 2012. december 03-án megtartott üléséről 2 3 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. december

Részletesebben

Jegyz könyv. Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalója (7815 Harkány, Pet fi S. u. 2-4.)

Jegyz könyv. Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalója (7815 Harkány, Pet fi S. u. 2-4.) Jegyz könyv Készült a Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. december 23-án (szerda) 10.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésér l Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2010. február 24-én a Pénzügyi Bizottság ülésén.

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2010. február 24-én a Pénzügyi Bizottság ülésén. Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2010. február 24-én a Pénzügyi Bizottság ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Feró István Ferenc elnök Egyed

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 46-17/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. november 23-án 15.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv

Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv 1 Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 2-án 13.30 órai kezdettel a Büki Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalótermében

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Büki Közös Önkormányzati Hivatal részéről: Dr. Tóth Ágnes jegyző, Szabó András aljegyző, Csordásné Major Tünde jegyzőkönyvvezető

Jegyzőkönyv. A Büki Közös Önkormányzati Hivatal részéről: Dr. Tóth Ágnes jegyző, Szabó András aljegyző, Csordásné Major Tünde jegyzőkönyvvezető 1 Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 9737 Bük, Széchenyi u. 44. szám alatti Büki Közös Önkormányzati Hivatal Tárgyalójában

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:32-12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. január 24-án 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2010. november 4-i üléséről

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2010. november 4-i üléséről Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2010. november 4-i üléséről Helyszín: Polgármesteri Hivatal Tanácsterem Kezdete: 15.o5. h. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint valamint Pénzes Andrásné osztályvezető dr.

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testülete Szám: 1/2015. Határozatok száma: 1-16/2015. (01.21.) Rendelet száma: - JEGYZ KÖNYV Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Távol maradt bejelentéssel: Benke József, Horeczki László képviselık

Jegyzıkönyv. Távol maradt bejelentéssel: Benke József, Horeczki László képviselık Jegyzıkönyv Készült Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. október 6. napján 14 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében kezdıdı rendkívüli nyilvános képviselıtestületi ülésérıl.

Részletesebben

Németh Sándor polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet, 5 fő képviselő jelen van.

Németh Sándor polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet, 5 fő képviselő jelen van. 1 Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár Galériájában 2011. április 28-án, 13.30 órai

Részletesebben

Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv

Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv 1 Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 18-án 13.30 órai kezdettel a Büki Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalótermében

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről. Jelen vannak: a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. - Jánossomorja Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről szóló beszámoló (3. sz.

JEGYZŐKÖNYV. - Jánossomorja Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről szóló beszámoló (3. sz. Ikt.sz.: 12-16/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. november 30-án (szerdán) 16 órakor a Körzeti Általános Iskola hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak:

Részletesebben

a Képviselő-testület 2013. május 16-án megtartott rendes testületi üléséről

a Képviselő-testület 2013. május 16-án megtartott rendes testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Képviselő-testület 2013. május 16-án megtartott rendes testületi üléséről Tartalmazza: 91-114/2013. (V. 16.) számú határozatokat 5. számú rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2012. március 22-én a Városháza emeleti kistermében 9 15 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről.

2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338 /2/2013. 2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 640/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-11/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u. 73.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 380-6/2012. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. március 29-én 17.00 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről.

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. 9. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Művelődési Ház /Jobbágyi Lakótelep 7. Ép./ Jelen voltak: Farkas

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 23-án reggel 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2011. február 22-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2011. február 22-én megtartott testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2011. február 22-én megtartott testületi üléséről. Jelen vannak:, Benkó Dániel, Lőrincz József, Nahóczki László, Dr. Zsirai Sándor Jegyzőkönyvvezető:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 26-án /szerda/ 16 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2007. október 25-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2007. október 25-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2007. október 25-én megtartott üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Cseh János

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28

Részletesebben

Készült: Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről

Készült: Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről CSEHBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8445 Csehbánya, Fő u. 39., Tel./fax: (88) 241-009 e-mail: csehbanya@invitel.hu, web: www.csehbanya.hu Szám: 25/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 230-15/2008. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2008 november 28-án /pénteken/ 15.30 órai

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 30/2008.(02.14.) Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló 31/2008.(02.14.)

Részletesebben

12/2008. (X. 30.) számú rendelet a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról

12/2008. (X. 30.) számú rendelet a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról JEGYZŐKÖNYV CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2008. OKTÓBER 30-ÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL 1 Az ülésen született döntések jegyzéke: Rendeletek: 12/2008. (X. 30.) számú rendelet a közterület-használat

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. november 10-én (szerdán) 16.00 órakor megtartott ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 2800-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2. a.) Javaslat Borsodnádasd Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének elfogadására

Jegyzőkönyv. 2. a.) Javaslat Borsodnádasd Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének elfogadására Jegyzőkönyv Készült: 2009. február 19-én 15.00-17.00 óráig a Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén. Jelen vannak: Dorkó György, Dr. Hegedűs Zsuzsanna, Magyar János, Neuwirth László,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10/2000. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2000. szeptember 4- én /hétfő/ du. 16 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. május 5-i ülésérıl Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint A polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. szeptember 8-án 18. 00 órakor megtartott nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. szeptember 8-án 18. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. szeptember 8-án 18. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Vuk István polgármester Glogovecz Lászlóné alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 01-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 01-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 158-6/2014/ÁBR. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 01-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ikt. sz.: 3563/2015/A JEGYZŐKÖNYV

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ikt. sz.: 3563/2015/A JEGYZŐKÖNYV Ikt. sz.: 3563/2015/A JEGYZŐKÖNYV Készült: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülésén 2015. szeptember napján 10. napján, 16.00 órakor, Ászár Polgármesteri Hivatal (Ászár, Kossuth u.

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-8 /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

Jegyz könyv. Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalóterme (Harkány, Pet fi S. u. 2-4.)

Jegyz könyv. Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalóterme (Harkány, Pet fi S. u. 2-4.) Jegyz könyv Készült a Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testületének Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottságának 2015. május 7-én (csütörtök) 14.00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető.

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető. Szám:12/3-8/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. február 9-én 10:05 órai kezdettel a Megyeháza Képviselő irodájában megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Csemı Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. február 17-én megtartott ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Csemı Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. február 17-én megtartott ülésérıl Jegyzıkönyv Készült Csemı Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. február 17-én megtartott ülésérıl Jelen vannak: Bartha Alajosné polgármester, Dávid Lajosné, Gáspár János, Huszár Sándor, Ilyésné

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1 perces néma felállás

JEGYZŐKÖNYV. 1 perces néma felállás JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2013. január 23-án 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 1. rendes

Részletesebben

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. április 10-én megtartott nyílt üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 15/2012. (IV. 10.) Z 1 16/2012. (IV. 10.) Z

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 5-én megtartott rendkívüli üléséről. Helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal B ép. félemeleti

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 17/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt

Részletesebben

I. Fejezet Bevezet rendelkezések

I. Fejezet Bevezet rendelkezések Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének 8/2011.(IV.13.) rendelete a Szervezeti és M ködési Szabályzatról egységes szerkezetben a 25/2011.(X.07.), a 6/2013. (IV. 3.), a 7/2013. (IV.15.) és a 14/2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2012. november 13-án a Városháza emeleti kistermében 7 45 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 9/2010. Levél község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 02-án tartott ülésérıl készült Jegyzıkönyv Napirend: I. Döntést igénylı ügyek

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 8/2009. Levél község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 29-én tartott nyilvános ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Tartalma: Tájékoztató

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 20-án 15,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 20-án 15,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv 1 Jegyzőkönyv Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 20-án 15,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről Mutató: Határozat: 100/2012.(VI.20.) Kt. sz. határozat:

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 2350-2/2010. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. január 27-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. január 27-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. január 27-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Gazdag

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 3-2/2014. H I D E G S É G K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9491 HIDEGSÉG, PETŐFI S. U. 1., TEL/FAX: 99/540-042 INTERNET: www.hidegseg.hu E-MAIL: hidegseg@hidegseg.hu J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2009. Jegyzőkönyv Készült: Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. március 16-án 16 órai kezdettel megtartott rendes, nyílt ülésén.

Részletesebben

NAPIREND Ügyiratszám: 1/535/ 2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. szeptember 12-i nyilvános ülésére

NAPIREND Ügyiratszám: 1/535/ 2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. szeptember 12-i nyilvános ülésére NAPIREND Ügyiratszám: 1/535/ 2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. szeptember 12-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Tájékoztató az Állami Számvevőszék

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. május 29-én (kedd) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 13/2011. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 24-én (kedden) 16.00 órai kezdettel a

Részletesebben

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4.-én 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV.149-6/2010. JEGYZİKÖNYV amely készült Közgyőlése Pénzügyi Bizottságának 2010. április 15-én 8 óra 15 perckor a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. április 26-án 18,40 órai kezdettel. tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. április 26-án 18,40 órai kezdettel. tartott üléséről 10 / 2010. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 26-án 18,40 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 8 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor,

Részletesebben

Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete 2528 Úny, Kossuth Lajos u. 2. Tel.: 33/508-800 Fax: 33/508-801 Email: info@uny.hu ================================================================== 11/2009.

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. november 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. november 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. augusztus 10-én tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. augusztus 10-én tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága 2011. augusztus 10-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri

Részletesebben

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v SZAKONYFALU Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 23-án megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 16-án 17 órakor megtartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 16-án 17 órakor megtartott nyilvános üléséről NEMESHANY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8471 Nemeshany, Petőfi u. 85. Szám:.../2010. 1 JEGYZŐKÖNYV Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 16-án 17 órakor megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 8.-án, a Művelődési Házban 17 órai kezdettel megtartott, közmeghallgatásos üléséről. Jelen vannak:, Farkas

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2014. március 27. 15.00 órától 16.00 óráig a Képviselőtestület nyílt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. július 9-i rendes, nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. július 9-i rendes, nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 9-i rendes, nyílt üléséről Rendelet: Határozatok: 21/2015. (VII.10.) 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158/2015. (VII.09.) 2 J E

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Tanácskozási joggal: - Császár László jegyz, - Leitnerné Nagy Judit pénzügyi csoportvezet az 1-3. napirendeknél.

JEGYZ KÖNYV. Tanácskozási joggal: - Császár László jegyz, - Leitnerné Nagy Judit pénzügyi csoportvezet az 1-3. napirendeknél. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. Bak, 2015. május 19-i nyílt testületi ülés jegyz könyv. JEGYZ KÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. május

Részletesebben

rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról

rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Lajosmizse Város Önkormányzata Iktsz: I/3/8/2012 Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2012. április 26. Az ülésen hozott rendeletek, határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

VI.1-18/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. február 28-ai üléséről

VI.1-18/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. február 28-ai üléséről VI.1-18/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. február 28-ai üléséről KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS VI.1-18/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 12-én, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 12-én, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 12-én, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 34/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 1/2015. K-t. Jegyzőkönyv

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 1/2015. K-t. Jegyzőkönyv Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 1/2015. K-t. Jegyzőkönyv A 2015. január 29-én megtartott képviselő-testületi ülésről. (1-16/2015. sz. önkormányzati határozat) (-/2015 sz. rendelet) Pilisszentkereszt

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Mezőkomárom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én 14 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Mezőkomárom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én 14 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Képviselő-testületének 2014. május 15-én 14 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Mezőkomárom Községház Tanácsterme 8137 Mezőkomárom, Petőfi u. 74. Jelen

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGÁNAK 2012. szeptember 05-én 14,00 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 596-12/2011. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. május 31-én 17.30 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 14/2012. TERKA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2012. június 26. napján 14:00 órai kezdettel a Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság NYILVÁNOS

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. november 3. napján 15.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. november 3. napján 15.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. november 3. napján 15.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén. Az ülés helye: Polgárdi Polgármesteri Hivatal Polgárdi, Batthyány u.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. készült Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12-én megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. készült Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12-én megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV készült 2015. március 12-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal földszinti tárgyaló terme, 2234. Maglód, Fő u. 12. Jelen vannak: Tabányi Pál polgármester, Kérges László

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonfűzfő Város Önkormányzata 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-910 Fax: 06/88 596-901 e-mail: jegyzo@balatonfuzfo.hu Szám: 4/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonfűzfő Város

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2012 január 25 - i testületi ülésére a 2. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Rendelet tervezet az önkormányzat 2012 évi költségvetésérıl

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 29-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 29-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 29-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 5/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 6/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

M u t a t ó : Határozat: Rendelet Tárgy:

M u t a t ó : Határozat: Rendelet Tárgy: J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Csataszög Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. február 24ei testületi üléséről M u t a t ó : Határozat: Rendelet Tárgy: 10/2015.(II.24.) határozat Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve Készült: 2011. február 15-én a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott képviselő-testületi ülésről 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán polgármester Antal András alpolgármester

Részletesebben