J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének április 14-én tartott ülésén.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén."

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének április 14-én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u. 73. JELEN VANNAK: A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva MÓDOS IMRE polgármester köszönti a testületi ülésen megjelent képviselő-testületi tagokat és a meghívott vendégeket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 7 fő képviselőtestületi tagból 6 fő jelen van, így az ülés határozatképes. Azt megnyitja. Javaslatára a képviselő-testület az alábbi napirendi pontok megtárgyalását fogadja el. N A P I R E N D I P O N T O K : 1.) A polgármester tájékoztatója a képviselő-testület két ülése között tett intézkedésekről, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, fontosabb eseményekről. Előadó: Módos Imre polgármester 2.) Beszámoló a évi költségvetés teljesítéséről és a pénzmaradvány jóváhagyása. Előadó: Módos Imre polgármester 3.) Beszámoló az Önkormányzat gyámügyi tevékenységéről és a Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról. Előadó: Petrucz Sándor jegyző 4.) A falugazdász tájékoztatója a évi támogatásokról. Előadó: Tóth Eszter falugazdász 5.) Különfélék. I. N A P I R E N D I P O N T : A polgármester tájékoztatója a képviselő-testület két ülése között tett intézkedésekről, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, fontosabb eseményekről. (A tájékoztató a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) A tájékoztatóval kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület egyhangúlag elfogadta. II. N A P I R E N D I P O N T : Beszámoló a évi költségvetés teljesítéséről és a pénzmaradvány jóváhagyása. (A beszámoló a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)

2 MÓDOS IMRE elmondja, hogy a beszámoló megtárgyalása előtt szükséges a tavalyi év költségvetésének módosítása. (Az előterjesztés és a rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) A költségvetés módosításával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: Bihartorda községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(IV. 14.) Önk.sz. RENDELETE Bihartorda Községi Önkormányzat évi költségvetésének módosítására 1.. A Rendelet 4. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: A Képviselő-testület a Községi önkormányzat bevételeit az 1.sz. táblázat szerinti részletezéssel EFt összegben - melyből működési bevétel: EFt, - működési célú hitelfelvétel: EFt, - Kisebbségi önkormányzat bevétele: EFt, - felhalmozási bevétel: EFt állapítja meg. 2.. A Rendelet 5. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: A Képviselő-testület a Községi önkormányzat kiadásait az 2.sz. táblázat szerinti részletezéssel EFt összegben - melyből működési kiadás összesen: EFt, - személyi juttatások: EFt, - munkaadói járulékok: EFt, - dologi kiadások: EFt, - melyből működési tartalék: 0 EFt, - támogatások, pénzeszközátadások: EFt, - kisebbségi önkormányzat kiadásai: EFt, - felhalmozási kiadások: EFt, - melyből felhalmozási tartalék: EFt állapítja meg. 3.. A Rendelet 6. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: EFt. 2. számú tábla szerint. A felújítási és felhalmozási kiadásokból: - a beruházások előirányzata: 350 EFt 2

3 Ebből: -Fűnyíró vásárlás: a felújítások előirányzata: EFt Ebből: - - Kastélypark rek.: Móricz Zs.Ált.Isk. és Óvoda Tagintézmény (Óvoda)felújítás EFt ( pályázati forrásból: EFt) és saját forrás: 235 ezer Ft ) - Kristály Szoc.Szolg.Kp. Bihartordai Int. (ÖNO) felújítás 7500 EFt pályázati forrásból: EFt és saját forrás: 375 EFt - az egyéb felhalm. c.kiadások tám EFt Ebből: - Lakáshoz jutás: Polgárőrség támogatása: Ért. ÁFA befizetés: felhalmozási tartalék 7888 EFt Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. A kihirdetésről a jegyző gondoskodik. MÓDOS IMRE a gazdálkodással kapcsolatban elmondja, ha nem fogták volna vissza magukat még siralmasabb lenne a helyzet. Nem szeretnének hitelt felvenni, próbálnak továbbra is takarékoskodni, hogy a következő télre fel tudjanak készülni. (A beszámoló és a rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) A beszámolóval kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: Bihartorda községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2011.(IV. 14. ) Önk.sz. RENDELETE Bihartorda Községi Önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről Bihartorda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Községi Önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről az alábbi rendeletet alkotja: 1.. A Képviselő-testület a évi költségvetés teljesítését: m/ft bevétellel, m/ft kiadással és m/ft pénzkészlettel állapítja meg. Pénzmaradvány: m/ft. 3

4 2.. A Képviselő-testület az önkormányzat évi pénzmaradványát és felhasználását a melléklet szerint m/ft felhalmozási, és 193 m/ft feladattal terhelt működési pénzmaradvánnyal, - melyből a Kisebbségi Önkormányzat maradványa 159 m/ft összesen m/ft összegben állapítja meg. 3.. A Képviselő-testület az önkormányzat december 31.-i vagyoni helyzetéről szóló kimutatást a melléklet szerinti befektetett eszközök állományát m/ft értékben állapítja meg. 4.. A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonmérlegét m/ft eszközzel és forrással elfogadja. 5.. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. MÓDOS IMRE kéri a képviselő-testület tagjait, hogy a pénzmaradvánnyal kapcsolatban is mondják el észrevételeiket. (Az előterjesztés és a határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) Az előterjesztésben foglaltakkal a képviselő-testület egyetért, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: Bihartorda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a évi pénzmaradványt 31/2011.(IV. 14.) Önk. sz. határozat: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete a évi pénzmaradványt 6331 EFt összegben elfogadja. 193 EFt feladattal terhelt működési pénzmaradvány, melyből a Kisebbségi Önkormányzat feladattal terhelt maradványa 159 EFt, és 34 EFt a választási előleg. A felhalmozási pénzmaradvány 6138 EFt, mely a Kastélykert felújításhoz szükséges önerő nagy részének fedezetére szolgál. Megbízom a polgármestert, hogy a pénzmaradvány felhasználásáról gondoskodjon. Határidő: folyamatos 4

5 III. N A P I R E N D I P O N T : Beszámoló az Önkormányzat gyámügyi tevékenységéről és a Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról. (A beszámoló a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) LUCZÁS TÜNDE elmondja, hogy a beszámolót a Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Sport Bizottság megtárgyalta, egyhangúlag elfogadásra javasolja. A beszámolóval kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 32/2011. (IV. 14.) Önk. sz. határozat: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelést elfogadja. Megbízza a jegyzőt, hogy a határozat-kivonatot a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalához továbbítsa. Határidő: május 31. Felelős: Petrucz Sándor jegyző IV. N A P I R E N D I P O N T : A falugazdász tájékoztatója a évi támogatásokról. (A tájékoztató a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) TÓTH ESZTER szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a területalapú támogatásokkal és a kiegészítő támogatásokkal kapcsolatban április 7-én megjelent a 25/2011.(IV. 7.) FVM rendelet. LUCZÁS TÜNDE kérdésére válaszolva TÓTH ESZTER elmondja, hogy a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatásra pályázatot kell beadni, mely támogatás igénylése életkorhoz kötött, év közöttiek igényelhetik és ezt a gazdaságot csak egyéni vállalkozóként lehet működtetni. Szükséges még hozzá szakirányú végzettség, pénzügyi tervet kell készíteni és 5 év elkötelezettséggel jár. A tájékoztatóval kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. V. N A P I R E N D I P O N T : KÜLÖNFÉLÉK : MÓDOS IMRE elmondja, hogy a Jóléti pihenőpark kialakítása Bihartordán című projekt építési kivitelezésére március 10-én a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény vonatkozó rendelkezési alapján ajánlattételi felhívást küldtek meg. Az ajánlattételi felhívásra 3 ajánlat érkezett. Az ajánlatok bontására április 6-án került sor. Az ajánlattevők közül 2 tett érvényes ajánlatot és 1 cég pedig nem érvényes ajánlatot. 5

6 1. Morotva-Víz-Energia Kft. (székhely: 4100 Berettyóújfalu, Babits u. 12.) Ajánlati ára (nettó): Ft. 2. Köles és Fiai Kft. (székhely: 4262 Nyíracsád, Kolozsvári u. 10.) Ajánlati ára (nettó): Ft. 3. Morotva-Építő Kft. (székhely: 4100 Berettyóújfalu, Makó u. 8.) Nem tett érvényes ajánlatot. A Bíráló Bizottság ezt követően a április 6-án órakor megtartott döntéselőkészítési (értékelő) ülésén az érvénytelenség, kizárás és alkalmatlanság kérdéskörét megvizsgálta. Megállapította, hogy a Morotva-Víz-Energia Kft és a Köles és Fiai Kft az ajánlattételi felhívásban és az Ajánlati dokumentációban meghatározott formai feltételeket teljesítette és becsatolta a kért dokumentumokat, az ajánlattevők megfelelnek a kiírás feltételeinek. A Morotva-Építő Kft nem felel meg az Ajánlattételi felhívás j. pont Alkalmassági követelmények, gazdasági és pénzügyi alkalmasság 2. francia bekezdésében foglaltaknak, ezért a Kbt. 88 (1) bekezdés e) pontja szerint az ajánlata érvénytelen. Az ajánlattételi felhívás h) pontja alapján az ajánlatok bírálati szempontja a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás, így ennek a feltételnek a Morotva-Víz-Energia Kft felel meg, javasolja nyertesnek való elfogadását. Az elhangzottakkal a képviselő-testület egyhangúlag egyetért, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 33/2011.(IV. 14.) Önk.sz. határozat: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Jóléti pihenőpark kialakítása Bihartordán ajánlattételi felhívásra beérkezett ajánlatok alapján a Morotva-Víz-Energia Kft (4100 Berettyóújfalu, Babits u. 12. ) ajánlatát választja. Megbízza a polgármestert, hogy döntésről az ajánlattevőket értesítse, illetve a jóléti pihenőpark kialakításával kapcsolatos szerződés megkötéséről gondoskodjon. Határidő: április 30. MÓDOS IMRE elmondja, hogy szükséges a évi költségvetést módosítani. A jelenlegi módosításra azért van szükség, mert a Cigány Kisebbségi Önkormányzat módosította a évi költségvetését, ami beépül a helyi önkormányzat költségvetésébe. A módosítással egyidejűleg javasolja, hogy az elfogadott évi pénzmaradványnak megfelelően is módosítsák az előirányzatokat. (Az előterjesztés és a rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) A javaslattal a képviselő-testület egyetért, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 6

7 Bihartorda községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(IV. 14.) Önk.sz. RENDELETE Bihartorda Községi Önkormányzat évi költségvetésének módosítására 1.. A Rendelet 4. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: A Képviselő-testület a Községi önkormányzat bevételeit az 1.sz. táblázat szerinti részletezéssel EFt összegben - melyből működési bevétel: EFt, - működési célú hitelfelvétel: EFt, - Kisebbségi önkormányzat bevétele: 418 EFt, - felhalmozási bevétel: EFt állapítja meg. 2.. A Rendelet 5. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: A Képviselő-testület a Községi önkormányzat kiadásait az 2.sz. táblázat szerinti részletezéssel EFt összegben - melyből működési kiadás összesen: EFt, - személyi juttatások: EFt, - munkaadói járulékok: EFt, - dologi kiadások: EFt, - működési tartalék: 100 EFt, - támogatások, pénzeszközátadások: EFt, - kisebbségi önkormányzat kiadásai: 418 EFt, - felhalmozási kiadások: EFt, - melyből felhalmozási tartalék: 427 EFt állapítja meg. 3.. A Rendelet 6. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: EFt. 2. számú tábla szerint. A felújítási és felhalmozási kiadásokból: - a beruházások előirányzata: EFt Ebből: -Vis Major I.: EFt - Vis Major II.: 836 EFt - a felújítások előirányzata: EFt Ebből: - Kastélypark rek.: EFt - felhalmozási tartalék 427 EFt Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. A kihirdetésről a jegyző gondoskodik. 7

8 PETRUCZ SÁNDOR tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy minden évben április 15- ig el kell fogadni a közbeszerzési tervet. Az idén a kastélypark rekonstrukcióját kell közbeszereztetni, így a tervbe ezt a beruházást kell belevenni. Javasolja a évi közbeszerzési terv elfogadását. A javaslattal a képviselő-testület egyetért, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 34/2011.(IV. 14. ) Önk. sz. határozat: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező évre vonatkozó éves közbeszerzési tervet. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy az éves közbeszerzési tervvel kapcsolatos további intézkedéseket tegye meg. Határidő: azonnal PETRUCZ SÁNDOR tájékoztatja a testület tagjait, hogy az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására a pályázatot április 30-ig kell beadni. Ismerteti az ÖNHIKI pályázat beadásához szükséges határozati javaslatot. Elmondja, hogy a pályázat minden évben benyújtásra kerül, e nélkül nem tud működni az Önkormányzat. Javasolja a határozati javaslatban foglaltak elfogadását. (A határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) Az elhangzottakkal a képviselő-testület egyetért, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 35/2011.(IV. 14.) Önk. sz. határozat: 1. Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény 6. számú melléklet 2. pontja alapján (továbbiakban 6. számú melléklet) támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatására. 2. Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi: I. a) Az Önkormányzat lakosságszáma január 1-jén 1000 fő feletti. II. a) Az Önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és évben ilyen jogcímen ezer Ft összegű bevételt tervez. III. Az Önkormányzat évi módosított költségvetési rendeletét ezer Ft összegű működési célú hiánnyal fogadta el. 8

9 IV. Az Önkormányzat kötelezettségvállalása és évben nem haladja meg az Ötv (2) bekezdés szerinti éves kötelezettségvállalás felső határát. V. Az Önkormányzat az Ötv. Szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra nem kötelezett. Megbízza a jegyzőt, hogy az ÖNHIKI-s pályázat benyújtásáról gondoskodjon. Határidő: április 30. PETRUCZ SÁNDOR elmondja, hogy a Hajdú-Bihari Önkormányzatok VÍZMŰ ZRT közgyűlésein úgy vehet részt a polgármester úr, ha a képviselő-testület eseti vagy állandó megbízást ad. Javasolja, hogy ne eseti, hanem állandó megbízást adjanak polgármester úrnak, hogy ne kelljen minden egyes VÍZMŰ ZRT közgyűlés előtt rendkívüli ülést összehívni. Az elhangzottakkal a képviselő-testület egyhangúlag egyetért, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 36/2011.(IV. 14.) Önk. sz. határozat: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva állandó jelleggel meghatalmazza Módos Imre polgármestert, hogy a Hajdú- Bihar Megyei Önkormányzatok Vízmű Zrt. Közgyűlésein Bihartorda Község Önkormányzatot, mint tulajdonost teljes jogkörben képviselje, az önkormányzat nevében nyilatkozatot tegyen, illetőleg az önkormányzat tulajdoni hányadának megfelelően szavazatát leadja. Megbízza a polgármestert, hogy a határozat-kivonat továbbításáról gondoskodjon. Határidő: azonnal PETRUCZ SÁNDOR ismerteti a Hamvas-Sárréti Vízgazdálkodási Társulat levelét, melyben kéri a testületet, hogy eseti jelleggel hatalmazzák fel a polgármestert, hogy a május hónapban megtartandó évi rendes küldöttgyűlésen Bihartorda Önkormányzatot polgármester úr teljes jogkörrel képviselje. Javasolja a határozati-javaslat elfogadását. (A határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) Az elhangzottakkal a képviselő-testület egyetért, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 37/2011.(IV. 14.) Önk. sz. határozat: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő testülete eseti jelleggel felhatalmazza Módos Imre polgármestert, hogy a Hamvas-Sárréti Vízgazdálkodási Társulat (4150 Püspökladány, 9

10 Rákóczi F. u. 14. ; cégjegyzékszám: ) május hónapban megtartandó évi rendes küldöttgyűlésén Bihartorda Önkormányzatot teljes jogkörben képviselje. Az eseti képviselet kiterjed - eseti jelleggel - az önkormányzat tulajdonosi jogainak gyakorlására az alábbi napirendi pontok vonatkozásában a küldöttgyűlésen: Hamvas-Sárréti Vízgazdálkodási Társulat május hónapban megtartandó küldöttgyűlésének napirendi pontjai: 1.) Beszámoló a Hamvas-Sárréti Vízgazdálkodási Társulat évi tevékenységéről 2.) Hamvas-Sárréti Vízgazdálkodási Társulat évi termelési-pénzügyi terve 3.) Beszámoló a Hamvas-Sárréti Vízgazdálkodási Társulat Ellenőrző Bizottságának évi munkájáról 4.) Alapszabály módosítás 5.) K ü l ö n f é l é k Megbízza a polgármestert, hogy a határozat-kivonat továbbításáról gondoskodjon. Határidő: azonnal PETRUCZ SÁNDOR ismerteti szintén a Hamvas-Sárréti Vízgazdálkodási Társulat kérését, mely szerint a május hónapban megtartandó küldöttválasztó fórumon való eseti jellegű felhatalmazást kér. Javasolja, hogy szintén polgármester urat hatalmazza fel a testület a küldöttválasztó fórumon való részvételről. (A határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) Az elhangzott javaslattal a képviselő-testület egyetért, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 38/2011.(IV. 14.) Önk. sz. határozat: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő testülete eseti jelleggel felhatalmazza Módos Imre polgármestert, hogy a Hamvas-Sárréti Vízgazdálkodási Társulat (4150 Püspökladány, Rákóczi F. u. 14. ; cégjegyzékszám: ) május hónapban megtartandó küldöttválasztó fórumon Bihartorda önkormányzatot teljes jogkörben képviselje. Az eseti képviselet kiterjed - eseti jelleggel - az önkormányzat tulajdonosi jogainak gyakorlására az alábbi napirendi pontok vonatkozásában a küldöttválasztó fórumon: Hamvas-Sárréti Vízgazdálkodási Társulat május hónapban megtartandó küldöttválasztó fórum napirendi pontja: 1. Küldöttek megválasztása 10

11 Megbízza a polgármestert, hogy a határozat-kivonat továbbításáról gondoskodjon. Határidő: azonnal PETRUCZ SÁNDOR elmondja, hogy a KEOP /A kódszámú Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukció keretén belül lehetőség lenne az intézmények napelemes rendszerrel való kiépítésére. A napelemes rendszert meglévő tetőre lehet tenni és áthelyezhető. A beruházásra 85 %-os támogatás igényelhető, és 15 % önerőt kell biztosítani. Az Ed-Lux Kft megkereste őket, felmérte az Általános Iskola, Óvoda, Népház, Teleház, Polgármesteri Hivatal napelem igényét. Az előzetes számításaik alapján 34 kw-os rendszert kell kiépíteni az intézményeknél összesen. A jelenlegi energiafogyasztást figyelembe véve ha a napelem rendszer kiépítésre kerülne, az intézményeknél kb Ft/év megtakarítás lenne elérhető. A napelem által megtermelt energiát visszatáplálnák az E.ON rendszerébe és az adott intézmények számláiból törlésre kerülne az előállított villamos-energia mennyisége. A kiépítés nettó díja Ft. Mindezek figyelembe vételével a cég számításai szerint 3,1 év alatt az önrész 100 %-ban megtérül. Először közbeszerzési eljárást kell kiírni és majd azután lehet a pályázatról dönteni. Javasolja, hogy a beruházás közbeszereztetését írják ki. A javaslattal a képviselő-testület egyetért, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 39/2011.(IV. 14.) Önk. sz. határozat: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy a helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal című pályázati kiírásra a pályázat elkészítésével kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a pályázatírókkal, valamint a közbeszerzési eljárás lefolytatásáról gondoskodjon. Határidő: folyamatos PETRUCZ SÁNDOR elmondja, hogy a képviselő-testület korábbi ülésén döntött arról, hogy július 1-től a támogató szolgáltatással marad a Földesi társulásban, a nappali ellátás, étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés és gyermekjóléti feladatok ellátása június 30. napjával közös megegyezéssel megszüntetésre kerül. Fentiek miatt a társulás neve Kristály Szociális Társulás lesz július 1-től, emiatt a társulási megállapodás módosítása szükséges. Elmondja továbbá, hogy a társulási megállapodás módosítása tartalmazza még azt is, hogy a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátásokért fizetendő térítési díjakról szóló rendelet megalkotására a társuló önkormányzatok Földes Nagyközség Önkormányzatát jelöljék ki. Így majd a helyi szociális rendeletet módosítani szükséges. Javasolja a képviselő-testületnek a társulási megállapodás módosítását. (A társulási megállapodás tervezete a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) A javaslattal a képviselő-testület egyetért, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 11

12 40/2011.(IV. 14.) Önk. sz. határozat: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Kristály Szociális Társulás Társulási Megállapodásának módosítását július 1. napjától elfogadja. Megbízza a polgármestert, hogy a határozat-kivonat továbbításáról gondoskodjon. Határidő: azonnal PETRUCZ SÁNDOR elmondja, mivel a térítési díjakat Földes Önkormányzat állapítja meg, így a szociális rendeletből ezt ki kell venni és emiatt szükséges a rendeletet módosítani. (A rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) A rendelet-tervezetben foglaltakkal a képviselő-testület egyetért, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: Bihartorda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2011 (IV. 14.) önk. sz. RENDELETE A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 6/2010 (VI. 10.) önkormányzati rendelete módosításáról A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 132. (4) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva Bihartorda Község Önkormányzat a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 6/2010 (VI. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következő rendeletet alkotja: 1.. A rendelet. 18..(3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A nappali ellátás, a szociális étkeztetés és a házi segítségnyújtás önköltségét és térítési díját e rendelet 1. sz. függeléke tartalmazza. 2.. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. PETRUCZ SÁNDOR tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy Biharnagybajom Község Önkormányzat Képviselő-testülete március 17-i ülésén arról döntött, hogy a belső ellenőrzési feladatokat április 1. napjától a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás keretében kívánja ellátni és emiatt szükséges a Társulási Megállapodás módosítása. Javasolja a határozati-javaslatban foglaltak elfogadását. 12

13 (Az előterjesztés, határozati-javaslat és a Társulási Megállapodás módosítása a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) A képviselő-testület az elhangzottakkal egyetért, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 41/2011.(IV. 11.) Önk. sz. határozat: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete az alábbiak szerint jóváhagyja a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítását: - a Társulási Megállapodás II. Fejezet I/G. pontjában a belső ellenőrzési feladatellátásban résztvevő települések felsorolása kiegészül az alábbiak szerint: A belső ellenőrzési feladat ellátásban az alábbi települések vesznek részt: Báránd Bihardancsháza Bihartorda Nádudvar Nagyrábé Püspökladány Sáp Sárrétudvari Tetétlen Biharnagybajom (2011. április 1. napjától). A Társulási Megállapodás módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított Társulási Megállapodás aláírására és a határozat-kivonat továbbítására. Határidő: azonnal FEGYVERNÉ GYARMATI ÉVA elmondja, hogy ő úgy érzi mint bizottsági tag nem dolgozik meg azért a tiszteletdíjért, amit kapnak, és ő lemond a tiszteletdíjáról április hónaptól. A képviselő-testület a Fegyverné által tett bejelentést tudomásul veszi, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 42/2011.(IV. 14.) Önk. sz. határozat: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy Fegyverné Gyarmati Éva bizottsági tag április hónaptól tiszteletdíjára nem tart igényt. A különfélékben több kérdés, illetve hozzászólás nem hangzott el, a polgármester az önkormányzati hatósági ügyek intézésére zárt ülést rendelt el, a nyílt ülést pedig berekesztette. k.m.f. Módos Imre Petrucz Sándor Polgármester jegyző 13

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. november 12- án tartott közmeghallgatással egybekötött ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. április 16-án Újtikoson az önkormányzat hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat képviselő-testülete nyílt ülésén. Szavazati joggal jelen van: Tóth Miklós

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 11/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NEMESREMPEHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. január 30-án megtartott rendes nyilvános képviselő-testületi ülésről 2/2014.(II.5.) Önkormányzati Rendelet 2013. évi költségvetési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. augusztus 9-én tartott nyílt ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár város Önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 10-én megtartott soron kívüli üléséről

Részletesebben

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4.-én 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. mobil:06-70. 70-3146173. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. mobil:06-70. 70-3146173. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 003, 88/507-031. 031. mobil:06-70 70-3146173. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:91-15 /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 27-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (113-118)

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (113-118) Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 7-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (113-118) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés KEOP

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:32-12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-8 /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 27-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

2010. m á j u s 3 1 - é n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i ü l é s é r ő l

2010. m á j u s 3 1 - é n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i ü l é s é r ő l Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A G Y D O R O G N A G

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 25-én, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

Szám: 110-6/2015. UGOD. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 19. napján 18 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 110-6/2015. UGOD. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 19. napján 18 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 110-6/2015. UGOD Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 19. napján 18 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8564 Ugod, Kossuth u. 32. Szám:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 8-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 2 Mérges

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 1/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 1006-17/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Barlahida. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év augusztus hó 27. napján. megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Barlahida. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év augusztus hó 27. napján. megtartott nyilvános üléséről. JEGYZŐKÖNYV Barlahida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év augusztus hó 27. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 22/2015.(VIII.27.) 23/2015.(VIII.27.) 24/2015.(VIII.27.)

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10-én megtartott ülésének: T á rgysorozat

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10-én megtartott ülésének: T á rgysorozat Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (159-172) T á rgysorozat 1/a.) Jelentés a lejárt határidejű

Részletesebben

Szám: 67-4/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 67-4/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 67-4/2015. NAGYTEVEL Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8562 Nagytevel, Kossuth

Részletesebben

Készült: Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről

Készült: Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről CSEHBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8445 Csehbánya, Fő u. 39., Tel./fax: (88) 241-009 e-mail: csehbanya@invitel.hu, web: www.csehbanya.hu Szám: 25/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének Községi Polgármestertől S o n k á d 11-2/2009. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, c) rendeletei: 6/2009.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. augusztus 30-án megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. augusztus 30-án megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. augusztus 30-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28

Részletesebben

Tájékoztató. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2010. június 24-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről.

Tájékoztató. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2010. június 24-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről. Fegyvernek Nagyközség Pol gár mester e Fegyvernek, Felszabadulás u. 171. Tájékoztató Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2010. június 24-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 30. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak Város Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2011. február 22-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2011. február 22-én megtartott testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2011. február 22-én megtartott testületi üléséről. Jelen vannak:, Benkó Dániel, Lőrincz József, Nahóczki László, Dr. Zsirai Sándor Jegyzőkönyvvezető:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. H a t á r o z a t

Jegyzőkönyv. H a t á r o z a t Jegyzőkönyv Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 14. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Benke Marcell alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem. Fuszkó Attila, Kopcsek Tamás és dr. Márai László képviselők.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem. Fuszkó Attila, Kopcsek Tamás és dr. Márai László képviselők. 12/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 8-án 8.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-én 16 00 órától megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-én 16 00 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-én 16 00 órától megtartott rendkívüli üléséről T a r t a 1 o m: Oldalszám: 38-41 - ig Határozatok és rendeletek

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület tagjai részéről: B./ Tanácskozási joggal: ifj. Dallos Zoltán képviselő előre jelezte távolmaradását.

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület tagjai részéről: B./ Tanácskozási joggal: ifj. Dallos Zoltán képviselő előre jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 7-én, 18:30 órai kezdettel megtartott Képviselő-testületi üléséről, a Faluháza Tanácstermében. Jelen vannak:

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Ikt. szám: 508-14/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14. számú j e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 4-én megtartott soron kívüli üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 11-én megtartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Egyházasrádóci Közös Önkormányzati Hivatal Egyházasrádóc

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve Készült: 2011. február 15-én a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott képviselő-testületi ülésről 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán polgármester Antal András alpolgármester

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 30/2008.(02.14.) Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló 31/2008.(02.14.)

Részletesebben

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. december 14.

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. december 14. Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. december 14. J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készül. A napirendi pontok tárgyalásával

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2010. november 29-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg!

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 15-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2010. november 23-án a körjegyzőség tanácskozó helyiségében tartott soros nyilvános testületi ülésén. JELEN VANNAK: Sipos Balázs Bódis Józsefné, Dávid Tamás, Dr. Gonda Péter,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. október 10-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. október 10-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. október 10-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

22/2012. számú. 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

22/2012. számú. 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 7362-2/2012. 22/2012. számú 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 175-190/2012. (XII. 12.) sz. Kth.

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete 25/2013. SZÁMÚ

Fertőd Város Képviselő-testülete 25/2013. SZÁMÚ Fertőd Város Képviselő-testülete 25/2013. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. október 8. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-ei nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai: 425-439, 446/2012. d./ rendelete: --- TÁRGYSOROZAT Megnyitó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2012. február 8. napján megtartott testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2012. február 8. napján megtartott testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2012. február 8. napján megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint. Stefkó Imre polgármester: Köszönti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜLÉSÉRŐL 2008. JÚNIUS 30. HATÁROZATOK SZÁMA: 45, 46, 47, 48/2008.

JEGYZŐKÖNYV SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜLÉSÉRŐL 2008. JÚNIUS 30. HATÁROZATOK SZÁMA: 45, 46, 47, 48/2008. JEGYZŐKÖNYV SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜLÉSÉRŐL 2008. JÚNIUS 30. RENDELET SZÁMA: 10/2008. (VI. 30.) HATÁROZATOK SZÁMA: 45, 46, 47, 48/2008. 2 J e g y z ő k ö n y v Sárhida Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

I. Fejezet Bevezet rendelkezések

I. Fejezet Bevezet rendelkezések Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének 8/2011.(IV.13.) rendelete a Szervezeti és M ködési Szabályzatról egységes szerkezetben a 25/2011.(X.07.), a 6/2013. (IV. 3.), a 7/2013. (IV.15.) és a 14/2013.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-300/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. december 15-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-300/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV 2004.április 29-én

JEGYZ KÖNYV 2004.április 29-én Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2004.április 29-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő Testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 29/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 15-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Szociális Egészségügyi és Oktatási, valamint a Pénzügyi Bizottsága Cím: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000, Fax: 68/440-860 E-mail: kisterseg@medgyesegyhaza.hu

Részletesebben

7. sz. JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Faluházi Sándor alpolgármester, Biró Endre, Harmati Gyula, Juhász Sándor képviselők.

7. sz. JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Faluházi Sándor alpolgármester, Biró Endre, Harmati Gyula, Juhász Sándor képviselők. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 624-7/2012. ikt. sz. 7. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 11-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető.

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető. Szám:12/3-8/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. február 9-én 10:05 órai kezdettel a Megyeháza Képviselő irodájában megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata 2 Tolna Város Önkormányzata 13/2007. (IV.27.) Önkormányzati rendelete Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 44 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. június 23-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Csőgér Bálint polgármester, Patkó András alpolgármester, Helli József képviselő, Tőzsér András képviselő, Nagy István

Részletesebben

Szám: 234-13/2015. A D Á S Z T E V E L

Szám: 234-13/2015. A D Á S Z T E V E L Szám: 234-13/2015. A D Á S Z T E V E L Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Adásztevel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Mezőkomárom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én 14 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Mezőkomárom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én 14 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Képviselő-testületének 2014. május 15-én 14 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Mezőkomárom Községház Tanácsterme 8137 Mezőkomárom, Petőfi u. 74. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. november 19-én tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. november 19-én tartott rendkívüli üléséről Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8624 Balatonszárszó, Hősök tere l. Ügyiratszám: 480-29/2013 JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. november 19-én tartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

T á rg ysoroza t : 4/a.) Költségvetési rendelet megalkotását megalapozó rendelet megalkotása tárgyában - oktatással kapcsolatos döntések

T á rg ysoroza t : 4/a.) Költségvetési rendelet megalkotását megalapozó rendelet megalkotása tárgyában - oktatással kapcsolatos döntések A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 10-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kósáné Szakonyi Zsuzsanna

Jegyzőkönyv. Kósáné Szakonyi Zsuzsanna Jegyzőkönyv Készült: Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 24-én, 18:00 órai kezdettel, a pécselyi Önkormányzat tanácstermében megtartott Képviselő-testületi üléséről. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 8 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

Részletesebben

Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L

Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Adásztevel Község

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2012. sz. jegyzőkönyve a 2012. december 03-án megtartott üléséről 2 3 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. december

Részletesebben

11-19/2009. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2009. december 14-én megtartott soros üléséről.

11-19/2009. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2009. december 14-én megtartott soros üléséről. 11-19/2009. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2009. december 14-én megtartott soros üléséről. Határozat száma: Tárgy: 273/2009.(XII.14.) Pénzügyi átcsoportosításról 274/2009.(XII.14.)

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 Szám: 1-12/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. október

Részletesebben

E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. január 15-i ÜLÉSÉRE

E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. január 15-i ÜLÉSÉRE Tárgy: Beszámoló a lejárt határidej határozatokról Melléklet: E L T E R J E S Z T É S HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. január 15-i ÜLÉSÉRE EL TERJESZT : AZ EL TERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: VÉLEMÉNYEZÉSRE

Részletesebben

Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É

Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É Jegyzőkönyv 8/2013. Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. Jelen vannak: Nagy Imre Gusztáv polgármester Ferenczi Róbert képviselő

Részletesebben

Balatonederics községben Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 2011. április 26-án 17 órai kezdettel megtartott üléséről.

Balatonederics községben Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 2011. április 26-án 17 órai kezdettel megtartott üléséről. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 87 466 133, fax: 87 566 023 E-mail: bekorj@asat.hu Ügyiratszám: 20-10/2011. J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: T á rgysorozat

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: T á rgysorozat Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (79-80) T á rgysorozat 1.) Előterjesztés a Piac

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Berhida Roma Nemzetiségi Önkormányzat ülésén a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 2013. április 30-án 14,30 órai kezdettel. Jelen vannak: Babai János

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Vértessomló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 26-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Hartdégen József polgármester Pfiszterer Zsuzsanna alpolgármester Igó

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. május 5-i ülésérıl Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint A polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 08-i soros ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 08-i soros ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 08-i soros ülésén Hozott határozatok: 26/2011. (III.08.) - tól 37/2011. (III. 08.) - ig Hozott rendelet: - 1 J E G Y Z

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. április 30-án, Újtikoson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Újtikosi Kirendeltségének hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testület

Részletesebben

Jegyzıkönyv. A polgármester javaslata alapján a képviselı-testület az alábbi napirendet 7 igen szavazattal elfogadta.

Jegyzıkönyv. A polgármester javaslata alapján a képviselı-testület az alábbi napirendet 7 igen szavazattal elfogadta. Jegyzıkönyv Készült Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 23. napján 14 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében kezdıdı nyilvános képviselı-testületi ülésérıl. Jelen

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 29-37/2015/KVÖ KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2015 május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 7 Rendelet száma Rendelet tárgya Kódszám 12/2015

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. április 24 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tanakajd Község Képviselő-testületének 2014. augusztus 27-én megtartott üléséről Hozott döntések: 7/2014. (VIII.31.) önkormányzati rendelet az önkormányzat Szervezeti és Működési

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 121/2013.(XII.12.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12.-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12.-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 21-18 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február

Részletesebben

A Képviselő-testület egyhangúlag, 11 igen szavazattal az alábbiak szerint hagyja jóvá a napirendeket: N A P I R E N D :

A Képviselő-testület egyhangúlag, 11 igen szavazattal az alábbiak szerint hagyja jóvá a napirendeket: N A P I R E N D : 1 Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: A Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár (9737. Bük, Eötvös u. 11.) galériájában, Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-8 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

Szám: 137-12/2015. BAKONYSZÜCS. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 29. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 137-12/2015. BAKONYSZÜCS. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 29. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 137-12/2015. BAKONYSZÜCS Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 29. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testület 8572 Bakonyszücs,

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 263-11/2012. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

Készült: Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. április 10-én 17.00 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről

Készült: Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. április 10-én 17.00 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről CSEHBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8445 Csehbánya, Fő u. 39., Tel./fax: (88) 241-009 e-mail: csehbanya@invitel.hu, web: www.csehbanya.hu Szám: 8/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. Jelen vannak: Istvánfalvi Sándor polgármester Hajdu Péter

Részletesebben

2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről.

2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338 /2/2013. 2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2014. március 27. 15.00 órától 16.00 óráig a Képviselőtestület nyílt

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. április 25-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. április 25-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 7/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. április 25-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Szám: 137-8/2015. BAKONYSZÜCS. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 20. napján 19 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 137-8/2015. BAKONYSZÜCS. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 20. napján 19 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 137-8/2015. BAKONYSZÜCS Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 20. napján 19 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testület 8572 Bakonyszücs, Kossuth

Részletesebben

Szám: 175-6/2015. BÉB. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 21. napján 17 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 175-6/2015. BÉB. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 21. napján 17 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 175-6/2015. BÉB Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 21. napján 17 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült könyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8565 Béb, Kossuth u. 14.

Részletesebben