J e g y z ő k ö n y v

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v"

Átírás

1 J e g y z ő k ö n y v Készült: Vértessomló Község Önkormányzat Képviselő-testülete május 26-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Hartdégen József polgármester Pfiszterer Zsuzsanna alpolgármester Igó István alpolgármester Krüpl Etelka képviselő Krüpl Vilmos képviselő Farkas Kornélia képviselő Némethné Bőhm Ibolya képviselő Szennay István jegyző Hartdégen József polgármester köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület 7 fővel határozatképes. Kiegészítést tesz a napirendi pontokra vonatkozóan. A napirendi pontokat a testület 7 igennel elfogadja. 1./ N a p i r e n d HÉSZ módosítása Hartdégen József polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a rendezési terv évi elfogadásakor a tervező hibájából rossz normatív szöveget fogadott el a testület, ennek javítására most kerülhet sor, miután a szükséges eljárást a tervező költségén lefolytatták. Hartdégen József polgármester szavazást kezdeményez a rendelet elfogadására. A testület 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: Vértessomló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (V.27.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról szóló 6/2009. (V. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Vértessomló Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 7. (3) bekezdésének c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet 3. mellékletben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész; Észak-dunántúli Környezetvédelmi,Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség; Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Tatabányai, Tatai, Oroszlányi Kistérségi Népegészségügyi Intézete; Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság; Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége; Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hatóság; Fejér Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája Székesfehérvári Iroda; Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság; Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Földhivatala, Pest Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága; Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Földmüvelésügyi Igazgatósága; Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság; Honvédelmi Minisztérium Hadműveleti és Kiképzési Igazgatóság; Veszprémi Bányakapitányság ; Tatabánya Megyei Jogú Város Jegyzője, Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság véleményeinek kikérésével a következőket rendeli el: 1

2 1. Vértessomló Község Önkormányzat Képviselő-testületének Helyi Építési Szabályzatáról szóló 6/2009. (V. 11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban R.) 7. -ának (1) bekezdés a) pontjának 1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: ( a.) Kertvárosias lakóterületen elhelyezhető:) "1. a) 2000 m 2 -es teleknagyságig legfeljebb 2 lakásos,két önálló rendeltetési egységet magába foglaló lakóépület, b) 2000 m 2 -t meghaladó telekterületen egy tömegben legfeljebb 3 lakásos lakóépület, több főépület elhelyezése esetén, egy telken legfeljebb 6 lakást, illetve 6 rendeltetési egységet befogadó lakóépületek," 2. Az R. 7. -ának (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: ( (2) A lakóövezetekben elhelyezhető épületek száma: ) "a) a központi belterület kertvárosias övezeteiben aa)ha 3000 m 2 alatti a telekterület legfeljebb 2 db épület melléképülettel együtt, ab) ha a telek területe eléri, vagy meghaladja a 3000 m 2 -t, akkor telkenként legfeljebb 3 db épület melléképülettel együtt," 3. Az R. 7. (2) b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: ( (2) A lakóövezetekben elhelyezhető épületek száma: ) "b) ba) bb) a homokdűlői belterület kertvárosias övezeteiben ha 3000 m 2 alatti a telekterület - 1 db főépület, ha a telek területe eléri, vagy meghaladja a 3000 m 2 -t, akkor (kerekítés nélküli) 1000 m 2 -ként további újabb 1 db lakóépület, de önálló melléképület nem építhető." 4. (1) A rendelet május 27-én lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. (2) A rendelet rendelkezéseit a hatályba lépést követően indított ügyekben kell alkalmazni. Hartdégen József polgármester Szennay István jegyző 2./ N a p i r e n d évi költségvetés teljesítése, zárszámadás Hartdégen József polgármester ismerteti a zárszámadási rendelet tervezetét. Elmondja, hogy az önkormányzat pénzügyi helyzete stabil. Hartdégen József polgármester szavazást kezdeményez a zárszámadás elfogadására. A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: Vértessomló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (V.26.) önkormányzati rendelete a évi költségvetés végrehajtásáról A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 2

3 3./ N a p i r e n d Várgesztesi iskola és óvoda tagintézménnyé válása Hartdégen József polgármester ismerteti az előterjesztéseket. A várgesztesi önkormányzat nem küldött sem módosító okiratot, sem társulási megállapodást, így ezeket a dokumentumokat magunk készítettük el. Kéri a véleményeket. Némethné Bőhm Ibolya, a helyi német kisebbségi önkormányzat elnöke tájékoztatja a testületet, hogy a kisebbségi önkormányzat 20/2011.(V.26.) határozatával egyetértett a tervezett átszervezéssel. Hartdégen József polgármester javasolja, hogy a képviselők fogadják el az előterjesztéseket, de az átszervezés Vértessomlónak nem okozhat többletköltséget, az ezzel kapcsolatban felmerülő valamennyi kiadás Várgesztest terheli. Hartdégen József polgármester szavazást kezdeményez a módosításának elfogadására. A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: Társulási Megállapodás Vértessomló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2011. (V.26.) Kt. határozata a.német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda intézményfenntartói feladatainak ellátására kötött megállapodás módosításáról Megállapodás módosítás a Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda intézményfenntartói feladatainak ellátására. Vértessomló és Várgesztes Község Önkormányzatai az július 1-jén megkötött megállapodás, valamint a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV tv és a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi CXXXV tv. 8. -ban foglaltak alapján az általános iskola oktatás és nevelés feladatának célszerű megoldása, a meglévő tárgyi, működési feltételek racionális kihasználása, a szakemberek biztosítása és a szükséges szakmai színvonal megtartása érdekében az alábbiak szerint módosítja a Vértessomlói Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda intézmény fenntartói társulását. 1. A társulás megnevezése: Vértessomló-Várgesztes Oktatási Intézményi Társulás 2. Társulás tagjai: a. Vértessomló Község Önkormányzata (2823 Vértessomló, Rákóczi F. u. 63.) b. Várgesztes Község Önkormányzata (2824 Várgesztes, Arany J. u. 69.) 3. A társulás székhelye: Vértessomló, Rákóczi Ferenc utca Az intézmény felügyeletét Várgesztes és Vértessomló Község Képviselő-testülete látja el. 5. Az intézmény vezetőjét együttesen 5 évre nevezik ki a képviselő-testületek. Az intézmény vezetője feletti munkáltatói jogokat Vértessomló község polgármestere gyakorolja. 6. Az együttes fenntartású intézmény tevékenységi körébe tartozik a közoktatási törvényben, valamint a pedagógiai programban és tantervben meghatározott feladatok végzése az intézmény alapító okiratának megfelelően. Az intézmény a kötelező feladatai ellátásán túl felszabaduló kapacitását bevételei növelésére fordíthatja. E feladatok nem veszélyeztethetik az alapfeladatok végrehajtását és finanszírozási többletigénnyel nem járhatnak. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végezhet. 3

4 7. A Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda az alábbi egységekből áll: a. Német Nemzetiségi Általános Iskola Vértessomló intézményegység Vértessomló Sport tér 8. b. Német Nemzetiségi Óvoda Vértessomló intézményegység Vértessomló Ady Endre u. 57. c. Német Nemzetiségi Általános Iskola Várgesztes tagiskola Várgesztes, Arany J. u. 55. d. Német Nemzetiségi Óvoda Várgesztes tagóvoda Várgesztes, Arany J. u Az intézmény ellátási körébe tartozik Vértessomló és Várgesztes illetékességi területe. A felek nem korlátozzák a szülőket abban, hogy mely intézményegységet veszik igénybe, de túljelentkezés esetén a helyben lakók előnyt élveznek a felvétel során. 9. Az ellátási körbe nem tartozó önkormányzatok közigazgatási terültéről bejáró tanulókat fogadja az intézmény. Túljelentkezés esetén a Társulás illetékességi területén lakók előnyt élveznek a felvétel során. 10. A társult önkormányzatok által közösen fenntartott intézmény önálló jogi személyiséggel rendelkezik. Önállóan működő költségvetési szerv. Költségvetési előirányzatát Vértessomló Község Önkormányzatának költségvetése tartalmazza. Az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörrel rendelkező költségvetési szerv. Önálló munkaerő gazdálkodást folytat. 11. Az intézmény köteles a társult önkormányzatok képviselő-testületei által jóváhagyott költségvetési előirányzatok keretein belül gazdálkodni és számára a meghatározott létszámkeretet betartani. 12. Az intézmény költségvetését Vértessomló Község Önkormányzata hagyja jóvá. Várgesztes Község Önkormányzata saját költségvetési rendeletében elfogadja a hozzájárulás összegét. A hozzájárulást havonta adott hónap 10-éig biztosítja Várgesztes Község Önkormányzata. A költségvetési évet követően május 15-ig elszámol egymással a két önkormányzat. 13. A társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei felhatalmazzák a felügyeletet ellátó önkormányzat polgármesterét, hogy rendkívüli, váratlan esemény bekövetkezése esetén saját hatáskörben a szükséges intézkedéseket megtegye. Felhatalmazzák továbbá a polgármestert az intézmény fenntartási-finanszírozási lehetőségeinek növelése érdekében a szükséges intézkedések megtételére. (pályázat benyújtása, térségi támogatások, stb.) 14. A társult önkormányzatok az intézmény működtetéséhez, fenntartásához való hozzájárulás tekintetében az alábbiak szerint állapodnak meg egységenként: a. Német Nemzetiségi Általános Iskola Vértessomló - a feladat ellátásához a központi költségvetés által biztosított normatív hozzájárulást, és egyéb támogatásokat a felügyeletet ellátó önkormányzatnak kell igényelnie. - Mindkét fél közigazgatási területéről az iskolába járó gyerekek arányában kerül felosztásra a bevételek és a kiadások különbözete, és az így felosztott hiányt kell a feleknek az éves költségvetésükben biztosítani. 4

5 - Az összes iskolai költség az alábbi tételekből tevődik össze: - Iskola összes költségvetési kiadása beleértve a közműköltségeket is. - Diáksport - Iskolai közétkeztetés kiadása - ½ fő karbantartó költsége - Az összes iskolai bevétel az alábbi tételekből tevődik össze: - Állami normatív támogatások (függetlenül, mely gyermekek után jár) - Kistérségi normatív támogatások (A várgesztesi bejáró és a vértessomlói tanulók után járó támogatás különbségével csökkentésre kerül a várgesztesi hozzájárulás) - Szülői befizetések (étkezés stb.) - A társult településeken kívülről bejáró tanulók összes bevétele. b. Német Nemzetiségi Óvoda Vértessomló A teljes bevétel és kiadás Vértessomlót terheli, beleértve a konyha működési költségeit is. c. Német Nemzetiségi Általános Iskola Várgesztes - Az épület fenntartásával kapcsolatos összes költséget, beleértve a közmű-, a dologi és egyéb költségeket közvetlenül Várgesztes Önkormányzata finanszírozza a saját költségvetésén keresztül. Ide tartozik az iskolai és óvodai étkeztetés teljes költsége is. - A pedagógusok, oktatók bére, járuléka és egyéb juttatása Vértessomló költségvetésén keresztül kerül kifizetésre. - A feladat ellátásához a központi költségvetés által biztosított normatív állami hozzájárulást, és egyéb támogatásokat a felügyeletet ellátó Vértessomló önkormányzatának kell igényelnie. - Az így felmerülő összes kiadás, és bevétel különbözetét hiány esetén Várgesztesnek kell, míg többlet esetén Vértessomlónak kell a saját költségvetésében biztosítania az elszámoláshoz. d. Német Nemzetiségi Óvoda Várgesztes - Az épület fenntartásával kapcsolatos összes költséget beleértve a közmű-, a dologi és egyéb költségeket közvetlenül Várgesztes Önkormányzata finanszírozza a saját költségvetésén keresztül. Ide tartozik az iskolai és óvodai étkeztetés teljes költsége is. - A pedagógusok, oktatók bére, járuléka és egyéb juttatása Vértessomló költségvetésén keresztül kerül kifizetésre. - A feladat ellátásához a központi költségvetés által biztosított normatív állami hozzájárulást, és egyéb támogatásokat a felügyeletet ellátó Vértessomló önkormányzatának kell igényelnie. - Az így felmerülő összes kiadás, és bevétel különbözetét hiány esetén Várgesztesnek kell, míg többlet esetén Vértessomlónak kell a saját költségvetésében biztosítania az elszámoláshoz. 15. Várgesztes Önkormányzata Vértessomló Önkormányzata részére - a közös intézményekkel kapcsolatos hivatali költségeinek fedezetére második félévétől éves szinten ,-Ft-ot azaz ötszázezer forintot, míg a tagintézményekkel kapcsolatos többletfeladatokra évi ,-Ft-ot azaz nyolcszázötvenezer forintot biztosít. Ezen összegek minden évben felülvizsgálatra kerülnek, és az infláció közeli mértékben emelkednek. 5

6 16. Várgesztes Önkormányzata a jelen megállapodás szerint az éves költségvetésében biztosítandó hozzájárulást havi bontásban minden hó 10. napjáig átutalja Vértessomló Önkormányzatának számlaszámára. Amennyiben ennek nem tesz eleget, úgy jelen megállapodás aláírásával egyidejűleg felhatalmazza Vértessomló Község Önkormányzatát, hogy a hozzájárulást azonnali beszedési megbízás alkalmazásával beszedje. 17. Tárgyév elején az éves költségvetés elfogadásáig az önkormányzatok intézményfenntartásához való hozzájárulásukat az előző évi összegben teljesítik. Elszámolásra május 15-ig kerül sor. 18. Az intézmény belső ellenőrzésének megszervezéséért és végrehajtásáért az intézmény vezetője a felelős. Az iskola felügyeleti ellenőrzését Vértessomló jegyzője rendeli el az éves ellenőrzési terv szerint. A pénzügyi belső ellenőrzést a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás által megbízott személy végzi. 19. A társulási megállapodás felmondására, a társulás megszűnésére a jelen Megállapodáson kívül a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi CXXXV tv. szabályai az irányadók. 20. Jelen Társulási Megállapodás határozatlan időre jött létre. A Társulási megállapodás a tanév vége előtt felmondható úgy, hogy a felmondásnak legalább 6 hónappal a tanév vége előtt meg kell érkeznie az érintett önkormányzathoz. A feleknek a Társulás megszűnését követő év május 15-ig kell elszámolniuk egymással. 21. Jelen Megállapodás módosítás július 1-én lép hatályba. Hartdégen József polgármester Szennay István jegyző Menoni Gabriella polgármester Orlovits Tímea jegyző Jelen Megállapodás hatályba lépésével hatályát vesztik a július 1-jén megkötött Intézményfenntartói Társulási Megállapodás jelen megállapodástól eltérő rendelkezései. A Képviselő-testületek az alábbi határozatokat hatályon kívül helyezik: 41/2006. ( ) számú Vértessomló Képviselő-testületének határozata 48/2006. ( ) számú Várgesztes Képviselő-testületének határozata A Megállapodást a Képviselő-testületek az alábbi határozattal fogadják el:.../2011. (05. ) számú Vértessomló Képviselő-testületének határozata.../2011. (05. ) számú Várgesztes Képviselő-testületének határozata Hartdégen József polgármester szavazást kezdeményez az alapító okiratot módosító okirat elfogadására. A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: Vértessomló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2011. (V.26.) Kt. határozata a Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda alapító okiratának módosításáról Vértessomló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda az intézmény Vértessomló Község Képviselő-testülete által a 6/2011. (I.18.) számú határozatával és Várgesztes Község Képviselő-testülete által a 4/2011. (II.11.) számú határozatával elfogadott egységes szerkezetű alapító okiratot az alábbiak szerint módosítja és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot elfogadja: 6

7 Módosító okirat 3.pont helyébe a következő lép: 3. Intézmény típusa: többcélú- közös igazgatású közoktatási intézmény Intézményegységei, telephelyei: a./ Német Nemzetiségi Óvoda 2823 Vértessomló, Ady Endre utca 57. b./ Várgesztesi Német Nemzetiségi Általános Iskola 2824 Várgesztes, Arany J. u. 55/B. c./ Várgesztesi Német Nemzetiségi Óvoda 2824 Várgesztes, Arany J. u. 55/B. 8. pont helyébe a következő lép: 8. Az intézmény működési köre: A beiskolázás körzete Vértessomló és Várgesztes községek területe, valamint a környező településekről bejáró, a német nyelvet tanulni kívánó tanulók és óvodás korú gyermekek. 17. pont helyébe a következő lép: 17. Alaptevékenységek intézményegységeként: a./ Német Nemzetiségi Általános Iskola Az általános iskola 1-8 évfolyammal rendelkező nevelési-oktatási intézmény egység, az évente indítható osztályok száma évfolyamonként egy. Az iskola körzeti feladatokat - Várgesztesről és más településekről bejáró tanulókkal együtt lát el. Német nyelvoktató kisebbségi oktatás, amelyben a tanítás nyelve a magyar nyelv, a német nyelv és irodalom tantárgyat tanítási óra keretében az első évfolyamtól nyolcadik évfolyamig évfolyamonként legalább heti öt órában biztosítja. Ellátja a sajátos nevelési igényű tanulók nevelését oktatását a többi tanulóval együtt. Ezen diákok hátrányuk ellensúlyozására integrációs kibontakoztató felkészítésben vesznek részt. Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése és oktatása integrált keretek között, gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) ellátás, legfeljebb tanköteles korig a: testi, érzékszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, tanulásban akadályozott, pszichés fejlődési zavarai miatt akadályozott, organikus okokra visszavezethető rendellenességgel küzdő tanulók, illetve azon tanulók esetében, akik a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzdenek. b./ Német Nemzetiségi Óvoda Az óvoda 2 összevont csoportos nevelési-oktatási intézmény egység. Az óvoda feladata: a 3-7 éves korú gyermekek nevelése-oktatása. Nemzetiségi feladatok ellátása, német nyelv ápolása, néphagyományok, szokások felkutatása és gyakorlása a nevelési programban megfogalmazottak szerint. Kiegészítő feladata: gyermekétkeztetés, közétkeztetés (étkeztetés) biztosítása melegítőkonyhával. Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása testi, érzékszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, tanulásban akadályozott, pszichés fejlődési zavarai miatt akadályozott, organikus okokra visszavezethető rendellenességgel küzdő gyermekek, illetve azon gyermekek esetében, akik a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzdenek. c./ Várgesztesi Német Nemzetiségi Általános Iskola 7

8 Az általános iskola összevont 1-4 évfolyammal rendelkező nevelési-oktatási intézményegység. Az iskola feladata a német nyelvoktató kisebbségi oktatás, amelyben a tanítás nyelve a magyar nyelv, a német nyelv és irodalom tantárgyat tanítási óra keretében az első évfolyamtól negyedik évfolyamig évfolyamonként legalább heti öt órában biztosítja. Kiegészítő feladata: gyermekétkeztetés, közétkeztetés (étkeztetés) biztosítása melegítőkonyhával. Ellátja a sajátos nevelési igényű tanulók nevelését oktatását a többi tanulóval együtt. Ezen diákok hátrányuk ellensúlyozására integrációs kibontakoztató felkészítésben vesznek részt. Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése és oktatása integrált keretek között, gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) ellátás, legfeljebb tanköteles korig a: testi, érzékszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, tanulásban akadályozott, pszichés fejlődési zavarai miatt akadályozott, organikus okokra visszavezethető rendellenességgel küzdő tanulók, illetve azon tanulók esetében, akik a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzdenek. d./ Várgesztesi Német Nemzetiségi Óvoda Az óvoda 1 összevont csoportos nevelési-oktatási intézmény egység. Az óvoda feladata: a 3-7 éves korú gyermekek nevelése-oktatása. Nemzetiségi feladatok ellátása, német nyelv ápolása, néphagyományok, szokások felkutatása és gyakorlása a nevelési programban megfogalmazottak szerint. Kiegészítő feladata: gyermekétkeztetés, közétkeztetés (étkeztetés) biztosítása melegítőkonyhával. Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása testi, érzékszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, tanulásban akadályozott, pszichés fejlődési zavarai miatt akadályozott, organikus okokra visszavezethető rendellenességgel küzdő gyermekek, illetve azon gyermekek esetében, akik a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzdenek. 19.pont helyébe a következő lép: 19. A feladatok ellátásához rendelkezésre álló vagyontárgyak: a./ az iskolának rendelkezésére áll a Sport tér 8. sz. alatti (371 hrsz-ú) ingatlan, a rajta álló 11 tanterem, könyvtárterem és tornaterem, amely egyben biztosítja a zeneiskola működését, valamint Vértessomló község szabadidős tevékenységének kiszolgálását. A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az iskolában leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök. Az iskola a rendelkezésére álló helyiségeket (tornaterem, tanterem) bérbe adhatja, de az nem veszélyeztetheti alaptevékenységét, és az abból eredő kötelezettségének teljesítését. A vagyon feletti rendelkezési jogot Vértessomló község Önkormányzata gyakorolja, mint a vagyon tulajdonosa. b./ az óvoda ellátásához rendelkezésre áll az Ady Endre utca 57. szám alatti (409 hrsz-ú) 2 csoportszobából, tálaló konyhából, étkezőhelyiségből és mellékhelyiségből álló ingatlan. A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök. 8

9 A vagyon feletti rendelkezési jogot Vértessomló Község Önkormányzata gyakorolja, mint a vagyon tulajdonosa. c./ az iskolának rendelkezésére áll az Arany J u. 55/B. sz. alatti (4 hrsz-ú) ingatlan, a rajta álló 2 tanterem, tornaterem, amely egyben biztosítja a zeneiskola működését, valamint Várgesztes község szabadidős tevékenységének kiszolgálását. A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az iskolában leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök. Az iskola a rendelkezésére álló helyiségeket (tornaterem, tanterem) bérbe adhatja, de az nem veszélyeztetheti alaptevékenységét, és az abból eredő kötelezettségének teljesítését. A vagyon feletti rendelkezési jogot Várgesztes Község Önkormányzata gyakorolja, mint a vagyon tulajdonosa. d./ az óvoda ellátásához rendelkezésre áll az Arany J u. 55/B. szám alatti (4 hrsz-ú) 1 csoportszobából, tálaló konyhából, étkezőhelyiségből és mellékhelyiségből álló ingatlan. A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök. A vagyon feletti rendelkezési jogot Várgesztes Község Önkormányzata gyakorolja, mint a vagyon tulajdonosa. 23. pont helyébe a következő lép: 23. Az intézményegységekben engedélyezett maximális létszámok: - Német Nemzetiségi Általános Iskola 180 fő - Német Nemzetiségi Óvoda 50 fő - Várgesztesi Német Nemzetiségi Általános Iskola 50 fő - Várgesztesi Német Nemzetiségi Óvoda 25 fő Intézmény összesen: 305 fő 24. pont helyébe a következő lép: 24. Jelen intézmény jogutódja a Vértessomlói Általános Iskolának és a Német Nemzetiségi Óvodának, a Várgesztesi Német Nemzetiségi Általános Iskolának és a Várgesztesi Német Nemzetiségi Óvodának. A módosítás július 01-től hatályos! Az alapító okirat további részei változatlanul maradnak. Határidő: július 01. Felelős: polgármester Hartdégen József polgármester Szennay István jegyző Hartdégen József polgármester szavazást kezdeményez a felmerülő többletköltségekkel kapcsolatos javaslat elfogadására. A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: Vértessomló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2011. (V.26.) Kt. Határozata Vértessomló Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy a 2011/2012-es tanévtől a Vértessomlói Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda tagintézményeként működő a Várgesztesi Általános Iskola és Óvoda működése Vértessomlónak semmiféle többletköltséget nem okozhat. 9

10 Az átszervezéssel kapcsolatban valamennyi költség (szakértői díjak, személyi juttatások, átszervezéssel kapcsolatosan esetlegesen felmerülő valamennyi anyagi és kárigény, stb.) Várgesztes Község Önkormányzatát terheli. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 4./ N a p i r e n d - Egyebek a.) Duna-Vértes Hulladékgazdálkodási Társulás megkeresése Hartdégen József polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Program című pályázat dokumentációjának benyújtásához szükséges még egy határozat elfogadása, melyet előzetesen mindenki megkapott. Hartdégen József polgármester szavazást kezdeményez a javaslat elfogadására. A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: Vértessomló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2011. (V.26.) Kt. határozata Vértessomló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Program című pályázat dokumentációjának benyújtásához szükséges döntések meghozatala című előterjesztést megtárgyalta, és alábbi határozatot hozta: Vértessomló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP /09-11 (régi KEOP ) konstrukció pályázati kiírásai alapján, mint a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás (székhely: 2800 Tatabánya, Fő tér 6.) tagönkormányzata kinyilvánítja, hogy a KEOP /09-11 (régi KEOP ) konstrukcióra benyújtandó, Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Program című projekt részeként elkészült megvalósíthatósági tanulmányban, az üzemeltetési koncepció alátámasztásához nyújtott, és a tanulmányban feltüntetett adatok, információk a valóságnak megfelelnek, továbbá a bemutatott üzemeltetési koncepciót, díjpolitikát, díjképzést megismertük, és annak betartását a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállaljuk a projekt befejezését követő minimum öt évig. (28/2. melléket) Határidő: azonnal Felelős: Hartdégen József polgármester 10

11 b.) Regina Kft. megkeresése Hartdégen József polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a Regina Kft. azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy az iparűzési adó mértékét csökkentsék évekre. A Kft. a tavalyi évben helyezte át tevékenysége jelentős részét Vértessomlóra előzetes egyeztetések után. Az adó csökkentésére nincs mód, de javasolja, hogy keressenek jogi megoldást arra, hogyan lehet egyéb támogatást nyújtani azoknak a vállakozásoknak, amelyek után kezdték meg működésüket a településen. A Kft. időközben részletesen kimutatta a településre fizetett összegeket, s kéri, hogy keressenek megoldást. Elmondja, hogy már felvették a kapcsolatot az illetékes szervekkel, keresik a megoldást, de optimális és jogszerűen megvalósítható megoldást eddig nem sikerült találni. A testület határozathozatal nélkül a tájékoztatást tudomásul vette. Több kérdés, hozzászólás nem hangzik el. Hartdégen József polgármester megköszöni a Képviselő-testület tagjainak, hogy részt vettek az ülésen, perckor bezárja a Képviselőtestület nyílt ülését, a képviselők a munkát zárt ülésen folytatják. Kmf. Hartdégen József polgármester Szennay István jegyző 11

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. augusztus 30-án megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. augusztus 30-án megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. augusztus 30-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 29-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: Tanácskozási joggal részt vesz Meghívottak: Kovács Gábor: 38/2011. (IV. 28.) határozata:

Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: Tanácskozási joggal részt vesz Meghívottak: Kovács Gábor: 38/2011. (IV. 28.) határozata: Jegyzőkönyv Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án, a községházán tartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008.január 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Barna Zoltán, Hubainé Szabó Margit,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. április 20-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Hartdégen József polgármester Pfiszterer Zsuzsanna alpolgármester Igó István alpolgármester Batin József képviselő Kesztler

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Intézményi Társulás. 2011. szeptember 29. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Intézményi Társulás. 2011. szeptember 29. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Intézményi Társulás 2011. szeptember 29. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉS Az Intézményi Társulás 2011. szeptember 29-i ülésére 1. napirendi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Intézményi Társulás. 2011. május 26. napján tartandó rendkívüli üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Intézményi Társulás. 2011. május 26. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Intézményi Társulás 0. május 6. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉS Az Intézményi Társulás 0. május 6-i ülésére. napirendi pont Tárgy: Az Intézményi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ballagó Zoltán irodavezető Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális, Sport és ifjúsági Iroda

JEGYZŐKÖNYV. Ballagó Zoltán irodavezető Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális, Sport és ifjúsági Iroda JEGYZŐKÖNYV Készült: Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 2011. június 21- én megtartott n y í l t testületi üléséről. Jelen vannak:, Lőrincz József, Nahóczki László, Dr.Zsirai Sándor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. december 14.

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. december 14. Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. december 14. J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készül. A napirendi pontok tárgyalásával

Részletesebben

Fülesd Község Polgármestertől 4964 Fülesd, Kis u. 4.

Fülesd Község Polgármestertől 4964 Fülesd, Kis u. 4. Száma: 6-10/2009. Fülesd Község Polgármestertől 4964 Fülesd, Kis u. 4. Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 23-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata,

Részletesebben

Dr. Waltner Károly Otthon alapító okiratának módosítása és ezzel összefüggő intézkedések

Dr. Waltner Károly Otthon alapító okiratának módosítása és ezzel összefüggő intézkedések Előterjesztő: Juhász Gyula 20. v.k. önkormányzati képviselő Ügyiratszám: 92543/2010 Tárgy: Dr. Waltner Károly Otthon alapító okiratának módosítása és ezzel összefüggő intézkedések Melléklet: határozati

Részletesebben

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt A FOGYATÉKOS GYERMEKEK, TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁÉRT ORSZÁGOS KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A Magyar Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: alapító) a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

Részletesebben

Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete 2528 Úny, Kossuth Lajos u. 2. Tel.: 33/508-800 Fax: 33/508-801 Email: info@uny.hu ================================================================== 11/2009.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 08-i soros ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 08-i soros ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 08-i soros ülésén Hozott határozatok: 26/2011. (III.08.) - tól 37/2011. (III. 08.) - ig Hozott rendelet: - 1 J E G Y Z

Részletesebben

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com HEGYESKŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA (2531 TOKOD, BÉKE U. 26.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA O M a z o n o s í t ó : 2 0 1 6 0 3 Jóváhagyta: Kornokovics Attiláné igazgató Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. Honlap:

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 17-én tartott üléséről. 1/2013.(I.18.) sz. rendelet 2/2013.(I.18.) sz.

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata 2 Tolna Város Önkormányzata 13/2007. (IV.27.) Önkormányzati rendelete Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadva: 133/2009.(VI. 18.)KT. határozattal Székelyné Drahos Mária óvodavezetı A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (

Részletesebben

Jegyzokonyv. Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 30-án, 16.30 órától megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Jegyzokonyv. Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 30-án, 16.30 órától megtartott rendkívüli nyilvános üléséről 5/2016. Jegyzokonyv 00 Készült: Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 30-án, 16.30 órától megtartott rendkívüli nyilvános üléséről T a r t a 1 o m: Oldalszám: 59-től - 64- ig

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u. 73.

Részletesebben

Kivonat az Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.január 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat az Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.január 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat az 2009.január 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. 1/2009. (I.29.) sz. határozata: Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Egyek Nagyközség közbiztonsági helyzetéről készült

Részletesebben

az önkormányzat 2016. évi költségvetése

az önkormányzat 2016. évi költségvetése Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő Testülete H e l y b e n E L Ő T E R J E S Z T É S az önkormányzat 2016. évi költségvetése 1. napirend Összeállította: Göndörné Frajka Gabriella jegyző Tóth Anikó

Részletesebben

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4.-én 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 52/2008. (XII.19.) rendelete a zajvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben a 43/2009. (X.27.), a 18/2012. (III.30.),

Részletesebben

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-ei nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai: 425-439, 446/2012. d./ rendelete: --- TÁRGYSOROZAT Megnyitó

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Az ÉMOP-4.2.1/A,B-11 kódszámú,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 281. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzat (Ügyrend és munkarend) módosítása E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 8 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor,

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 30/2008.(02.14.) Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló 31/2008.(02.14.)

Részletesebben

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. február 25-i ülésére TÁRGY: Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztása ELŐADÓ: Mestyán Valéria körjegyző 2 Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje Szervezeti és Működési Szabályzat OM azonosító: 027488 Készítette: Katus Györgyné Kalocsa, 2014. augusztus 04. TARTALOM Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...3 1.Az SZMSZ hatálya,

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 14/594/2012. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2012. április 27-i nyilvános ülésére. Császár László polgármester

3. NAPIREND Ügyiratszám: 14/594/2012. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2012. április 27-i nyilvános ülésére. Császár László polgármester 3. NAPIREND Ügyiratszám: 14/594/2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. április 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A járművek elhelyezéséről és parkolóhelyek

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola a Készült: 2011. augusztus 25. Tartalomjegyzék Függelék... 4 Mellékletek jegyzéke:... 4 1. A célja, jogszabályi alapja... 5 1.1. A célja... 5 1.2. A

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1. Napirendi pont

JEGYZŐKÖNYV. 1. Napirendi pont JEGYZŐKÖNYV Készült: Berente Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. április 8.-án a Polgármesteri Hivatal tárgyalójában megtartott rendkívüli nyilvános ülésén, melynek kezdési időpontja 14,00 óra.

Részletesebben

Budapest Józsefváros Önkormányzatának. 37/2003. (VII.07.) ök. sz. rendelete

Budapest Józsefváros Önkormányzatának. 37/2003. (VII.07.) ök. sz. rendelete Budapest Józsefváros Önkormányzatának 37/2003. (VII.07.) ök. sz. rendelete a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról, valamint a versenyeztetés és a helyi költségvetési szervek beszerzési eljárásának

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Klébl Márton Közalapítvány Soroksár Közoktatásáért, Közművelődéséért és Művészeti Oktatásáért Kuratóriuma 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Klébl Márton

Részletesebben

(1) Szentgotthárd területén ebet tartani csak a vonatkozó közegészségügyi, állategészségügyi és környezetvédelmi szabályok betartásával lehet.

(1) Szentgotthárd területén ebet tartani csak a vonatkozó közegészségügyi, állategészségügyi és környezetvédelmi szabályok betartásával lehet. Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2000.(III.31.)ÖKT. sz. rendelete az ebek tartásáról és tartós megjelöléséről. Módosította a 45/2002.(XII.12.)ÖKT. r.,24/2004.(vi.25.) ÖKT. r.,

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 29-37/2015/KVÖ KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2015 május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 7 Rendelet száma Rendelet tárgya Kódszám 12/2015

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. január 27-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. január 27-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. január 27-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Gazdag

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(VI.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól (módosításokkal egységes szerkezetben) Szank Községi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 27-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-i ülésére Tárgy: A Szekszárdi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása, valamint a közös önkormányzati

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 11/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 52. J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester

Részletesebben

Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április 25-i ülésén. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április 25-i ülésén. Tisztelt Képviselő-testület! 2./Napirend: Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.29.) rendeletének módosítása Előterjesztés Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

A Karácsony Sándor Rózsatéri Református Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

A Karácsony Sándor Rózsatéri Református Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata A Karácsony Sándor Rózsatéri Református Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1. RÉSZ... 4 1.1. Általános rendelkezések... 4 1.1.1. A közös igazgatású intézmény... 4 1.1.2. Az intézmény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 7-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 7-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 7-i ülésére Tárgy: Közoktatási intézményi struktúra átszervezése Előterjesztő: Bükösdi Olga Bizottság elnöke

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Polgármesteri Hivatal 2747. Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 12.

Részletesebben

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 245-26/2013.

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 245-26/2013. 246/2013.(X.29.) KT 1./ Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 61/2012.(III.06.), 94/2012.(IV.24.), 232/2012.(IX.11.), 235/2012.(IX.11.), 269/2012.(X.30.),271/2012.(X.30.), 47/2013.(III.05.),

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Költségvetési szerv alapítása intézményi gazdasági feladatok ellátására Tárnok Lászlóné jegyző Váczi Julianna Gazdasági Osztályvezető Sápi András intézményi

Részletesebben

156/2015 (XII.17.) számú határozata. a Kollégiumok Igazgatósága Szervezeti és Működési Rendje szabályzat elfogadásáról

156/2015 (XII.17.) számú határozata. a Kollégiumok Igazgatósága Szervezeti és Működési Rendje szabályzat elfogadásáról A Semmelweis Egyetem Szenátusának 156/2015 (XII.17.) számú határozata a Kollégiumok Igazgatósága Szervezeti és Működési Rendje szabályzat elfogadásáról Az SZMSZ 21. (14) bekezdésében és 22. (3) bekezdésében

Részletesebben

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető Ügyirat szám:ii/11/63/2016 Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. május 12- i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. május 12- i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. május 12- i rendkívüli ülésére Tárgy: Többcélú kistérségi társulási megállapodás jóváhagyása, hozzájárulás pályázat benyújtásához Előterjesztés

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A 224/2015.(XII.15.) határozat melléklete Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 27. (1)

Részletesebben

Városfejlesztési Bizottságának 2011. április 19-én megtartott ülésérıl.

Városfejlesztési Bizottságának 2011. április 19-én megtartott ülésérıl. Készült: Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságának 2011. április 19-én megtartott ülésérıl. Jelen vannak: Varga Kálmán a Bizottság elnöke Bors Miklósné

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése. Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése. Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Előterjesztő: polgármester Tárgy: Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal Iktatószám: 11710-2/2012. Melléklet: 1 db határozati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. A képviselő-testületi ülés helye: 4564. Nyírmada, Ady Endre út 16. városháza tanácskozó terme.

J e g y z ő k ö n y v. A képviselő-testületi ülés helye: 4564. Nyírmada, Ady Endre út 16. városháza tanácskozó terme. 67 J e g y z ő k ö n y v A képviselő-testületi ülés helye: 4564. Nyírmada, Ady Endre út 16. városháza tanácskozó terme. Készült: Nyírmada Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én délután

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 8-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 2 Mérges

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/113/43/2012. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. november 13-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 23. HATÁROZATOK MUTATÓJA Határozat száma

Részletesebben

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2005 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések....1 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...1 2.1. Az SZMSZ...1 2.2.

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Készült: Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről

Készült: Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről CSEHBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8445 Csehbánya, Fő u. 39., Tel./fax: (88) 241-009 e-mail: csehbanya@invitel.hu, web: www.csehbanya.hu Szám: 25/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. a Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és működtetésére

MEGÁLLAPODÁS. a Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és működtetésére MEGÁLLAPODÁS a Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és működtetésére A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16-18. -a, a közoktatásról

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Strandfürdő és Gyógyászat szakmai koordinátora

Jegyzőkönyv. Strandfürdő és Gyógyászat szakmai koordinátora I-1/11-2/2013. ikt. sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2013. február 20-án megtartott Oktatási- Közművelődési- Sport és Ügyrendi Bizottság rendkívüli nyílt

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. június 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2013. június 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének Községi Polgármestertől S o n k á d 11-2/2009. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, c) rendeletei: 6/2009.

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének K I V O N A T Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. (V.31.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár város Önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 10-én megtartott soron kívüli üléséről

Részletesebben

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2016. április havi ülésére Tárgy:

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 121/2013.(XII.12.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Intézményi Társulás. 2013. május 30. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Intézményi Társulás. 2013. május 30. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Intézményi Társulás 2013. május 30. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉS Az Intézményi Társulás 2013. május 30-i ülésére 1. napirendi pont Tárgy:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: - Gönyő, 2009. augusztus - KISS BÉLA igazgató Intézmény neve: Széchenyi István Általános Iskola Szabályzat típusa: Szervezeti

Részletesebben

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, címe: 3035 Gyöngyöspata, Fő út 65/a. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2014. február 27-ei rendes közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 25. napirendi pont: Előterjesztés a Pro Kultúra

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a 2012. április 19-i Képviselő-testületi üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a 2012. április 19-i Képviselő-testületi üléséről Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete ------------------------------------ J E G Y Z Ő K Ö N Y V a 2012. április 19-i Képviselő-testületi üléséről Az ülés helye: Szigethalom Város Önkormányzat

Részletesebben

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v SZAKONYFALU Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 23-án megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

1./ Beszámoló a gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatok ellátásáról.. Előadók: RSZSZK képviselője Veszner József körjegyző

1./ Beszámoló a gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatok ellátásáról.. Előadók: RSZSZK képviselője Veszner József körjegyző J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 27.-i üléséről. Jelen vannak: Pusztai László polgármester, Szabó Istvánné, Farkas László és Mikola Miklós

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.19.) számú önkormányzati rendelete

Újhartyán Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.19.) számú önkormányzati rendelete Újhartyán Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.19.) számú önkormányzati rendelete Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

Kálmán Tibor sportreferens Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság

Kálmán Tibor sportreferens Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2008. évi ellátásának átfogó értékelése Elıkészítette: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyzı Tárnok Lászlóné aljegyzı Bimbó Mária gyámhivatali ügyintézı

Részletesebben

Jegyzőkönyv ELSŐ NAPIRENDI PONT: Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról szóló 22/2004. (V.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Jegyzőkönyv ELSŐ NAPIRENDI PONT: Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról szóló 22/2004. (V.01.) önkormányzati rendelet módosításáról Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 4-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 23-I ÜLÉSÉRE OKTATÁSI ALBIZOTTSÁG

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 23-I ÜLÉSÉRE OKTATÁSI ALBIZOTTSÁG IKTATÓSZÁM: 08-8/1660/2011 TÁRGY: A KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉ- NYEK KÖTELEZİ ÉS NEM KÖTELEZİ FELADATAI ÉS A FELADATOKHOZ BIZTOSÍTOTT ÁLLÁSHELYEK MELLÉKLET: 2 DB E LİTERJESZ T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

A LADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Készítette: Kovácsné Vanderer Ágota Igazgató 2013.

A LADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Készítette: Kovácsné Vanderer Ágota Igazgató 2013. A LADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kovácsné Vanderer Ágota Igazgató 2013. 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-8 /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2012 január 25 - i testületi ülésére a 2. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Rendelet tervezet az önkormányzat 2012 évi költségvetésérıl

Részletesebben

1. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /259-4 / 2008. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. május13 i rendkívüli nyilvános ülésére

1. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /259-4 / 2008. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. május13 i rendkívüli nyilvános ülésére 1. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /259-4 / 2008 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. május13 i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: A Széchenyi István Szakképző Iskola fenntartásának visszavétele a Veszprém

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. szeptember 20-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. szeptember 20-i ülésére 3. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. szeptember 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsılajos Gyermekjóléti és Szociális Feladatellátó Társulása társulási megállapodásának

Részletesebben

I. Bevezetés. II. Általános rendelkezések

I. Bevezetés. II. Általános rendelkezések Ügyiratszám: 4441-4/2010. Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata 2011. I. Bevezetés Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete,

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 01/8154-4/2010. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásról szóló 2/2006. (II.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 12-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Nagykátai Polgármesteri Hivatal 6-os bejárat emelet (Nagykáta,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2009. október 19-én 13.30 órakor

M E G H Í V Ó. 2009. október 19-én 13.30 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

NAPIREND Ügyiratszám: 1/535/ 2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. szeptember 12-i nyilvános ülésére

NAPIREND Ügyiratszám: 1/535/ 2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. szeptember 12-i nyilvános ülésére NAPIREND Ügyiratszám: 1/535/ 2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. szeptember 12-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Tájékoztató az Állami Számvevőszék

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 2012. április 26-án 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 73-96 Rendeletei: 7-8 T á r g y s o r o z a t a Interpellációk, kérdések Tájékoztató a

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Városi Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi

Részletesebben