Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv"

Átírás

1 Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2009. Jegyzőkönyv Készült: Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete március 16-án 16 órai kezdettel megtartott rendes, nyílt ülésén. Ülés helye: polgármesteri hivatal tanácskozó terme Jelen vannak: Szente Károly polgármester, Juhász István alpolgármester,csőke József, Kispál Mihály, Máté Györgyné, Nagyné Schneider Csilla, Pohner István, Szente Alfonz Gergely, Varga István képviselők ( 9 fő )Ispánovitsné Giszinger Klára jegyző. Távolmaradását jelezte: Dr. Faragó Mónika,, Uhercsák Pálné, Váradi Lászlóné képviselők ( 3 fő ) 1. napirendi pontnál jelen van: Kissné Salamon Zsuzsanna pályázó. 2-4 napirendi pontoknál jelen van: Müller Ferenc köztisztviselő 5. napirendi pontnál a napirend előadójaként jelen vannak: Jankovicsné Vizin Csilla és Szente Károlyné ÁMK intézményegység vezetők, Oktatási, Kulturális-és Sport bizottság tagjai. Meghívottként tanácskozási joggal jelen van:, Geigerné Schneider Mária, Kissné Salamon Zsuzsanna Szociális, Egészségügyi- Gyermek és Ifjúságvédelmi bizottsága tagja, Juhász Mária és Kispál Mihályné a pénzügyi bizottság tagja, Faragóné Szalma Katalin és Csintalanné Gracza Dominika az Ügyrendi-Önkormányzati Bizottság tagja, Gracza Józsefné óvoda intézményegység vezető, Rábai István a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke. Szente Károly polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület 9 fővel határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőknek Csőke József és Kispál Mihály képviselőket, jegyzőkönyvvezetőnek Turi Józsefné köztisztviselőt javasolja, melyet a testület nyílt szavazással, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott. Ezt követően javaslatot tett az ülés napirendjére, melyet a meghívó szerint javasolt elfogadni. Miután sem módosító sem pedig kiegészítő javaslat nem hangzott el a képviselő-testület nyílt szavazással, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirend tárgyalását kezdte meg: N a p i r e n d 1.) Gondozási Központ intézményvezetői álláshelyére benyújtott pályázatok elbírálása Előadó. Ispánovitsné Giszinger Klára jegyző 2.) Madaras község Önkormányzatának évi költségvetése 3.) Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása

2 4.) Pályázatok a.) Pályázat közművelődés fejlesztő támogatásra Előadó: Jankovicsné Vizin Csilla ÁMK intézményegység vezető b.) Felzárkóztatási pályázat könyvtár állomány gyarapítására. Előadó: Jankovicsné Vizin Csilla ÁMK intézményegység vezető c.) Pályázat alapfokú művészetoktatási intézmények taneszközeinek fejlesztésére. Előadó: Szente Károlyné intézményegység vezető d.) Pályázat kulturális és sportrendezvények támogatására. Előadó: Szente Károlyné intézményegység vezető 5.) Sodexo Magyarország Kft. kérelme 6.) Mazács Károly és felesége lakásvásárlási kérelme 7.) Szivárvány - Termál Kft kérelme Bejelentések Tájékoztató a Göböljárási tanyák vízellátásáról 1.)NAPIREND Gondozási Központ intézményvezetői álláshelyére benyújtott pályázatok elbírálása Előadó. Ispánovitsné Giszinger Klára jegyző ( írásos előterjesztés csatolva ) Szente Károly polgármester: a Képviselő-testület 3/2009.kt.számú határozatával pályázatot írt ki a Gondviselés Háza Gondozási Központ vezetői álláshelyére. A pályázati felhívásra, határidőre két pályázat érkezett. A pályázatokról a képviselő-testületnek ma döntenie kell. Az ülésre a pályázók meghívást megkapták. Kertész Rózsa gyulai pályázó- ígérete ellenére- nem jött el. Köszöntöm Kissné Salamon Zsuzsanna pályázót és megkérdezem, hogy kéri e pályázatának zárt ülésen való tárgyalását. Kissné Salamon Zsuzsanna pályázó: nem kérem, pályázatom nyílt ülésen történő tárgyalásához hozzájárulok. Szente Károly polgármester: a Szociális-, Egészségügyi, Gyermek és Ifjúságvédelmi Bizottság ma tartott ülésén megtárgyalta a beérkezett pályázatokat. Kérem a Bizottság elnökét, hogy ismertesse döntésüket. Hozzászólások: Csőke József a Szociális-, Egészségügyi, Gyermek és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke, képviselő: a Bizottság mai ülésén megismerte a Gondviselés Háza Gondozási Központ intézményvezetői álláshelyére benyújtott pályázatokat. A Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 1 tartózkodás mellett hozott 3/2009.SzEGyIB.számú határozatában javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Gondviselés Háza Gondozási Központ intézményvezetői feladatainak ellátásával a jelenleg megbízott vezetőként dolgozó, Kissné Salamon Zsuzsanna pályázót bízza meg. Ispánovitsné Giszinger Klára jegyző: a pályázati felhívásra a benyújtási határidőn belül két pályázat érkezett. Mindkét pályázat megfelel a pályázati felhívásban meghatározott pályázati feltételeknek. Mint ahogyan azt az írásos előterjesztésemben is leírtam Kertész Rózsa pályázata mellől hiányzik az évi XXXI Tv. 15..(8) bekezdésében meghatározott nyilatkozat arról, hogy kizáró ok nem áll fenn vele szemben, de ez pótolható. Kertész Rózsa a meghívás ellenére sem aszociális bizottsági sem pedig a testületi ülésre nem érkezett meg, így személyes meghallgatása nem lehetséges. Írásos előterjesztésemben tájékoztatásul leírtam, hogy az intézményvezetőt a Képviselő-testület bízza meg a pályázatok elbírálását követően. Az intézményvezető magasabb vezetőnek minősül. Kinevezése önálló vezető munkakörbe április 1-től határozatlan időre szól és az intézmény SZMSZ értelmében az idősek otthona részleg, részlegvezetői feladatait is ellátja. Illetményére a Kjt. 66/a. (1) bekezdései az irányadóak. Kérdés nem hangzott el.

3 Szente Károly polgármester: a bizottság javaslata szakmailag helyes, megalapozott, Kissné Salamon Zsuzsanna kinevezését támogatom.a pályázó évek óta, mint megbízott vezető ellátja a feladatkört. Munkájával elégedettek az intézmény lakói és a fenntartó is. Kérem a képviselő-testületet, hogy hozza meg döntését Kihirdeti, hogy a Képviselő-testület nyílt szavazással, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 12/2009.Kt.számú Kissné Salamon Zsuzsanna megbízása intézményvezetői feladatok ellátásával Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kissné Salamon Zsuzsannát április 1-től határozatlan időre megbízza a Gondviselés Háza Gondozási Központ intézményvezetői feladatainak ellátásával. Az intézményvezető mint magasabb vezető - illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII.Tv. 66/A..(1) bekezdése, valamint a évi LXI.Tv. 41. (1) bekezdése alapján a képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg: Szorzó az illetményalap arányában 2,00 x vezetői illetményalap évben ,- Ft Magasabb vezető illetménye Ft x 2 = x 90 % = ,- Ft. Kissné Salamon Zsuzsanna megköszönöm a képviselő-testület bizalmát, igyekszem továbbra is megfelelni az elvárásoknak. 2.)NAPIREND Madaras község Önkormányzatának évi költségvetése ( írásos előterjesztés csatolva ) Hozzászólások, kérdések Szente Károly polgármester: a költségvetési rendelet-tervezetbe a februári képviselő-testületi ülésen javasolt módosítások beépültek. A SODEXO Magyarország Kft. KSH adatokra hivatkozva az étkeztetési szolgáltatási díj 9 %-os emeléséről értesített engem, mint polgármestert. Válaszlevelemben hivatkoztam a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló évi CII.törvényre, mely évben 4,5 %-os fogyasztói árnövekedéssel számol és jeleztem 7 %-os mértékű inflációkövetést tartok elfogadhatónak. Levelemben tájékoztattam a szolgáltatást végző céget, hogy a díj jóváhagyása a képviselő-testület hatásköre. A március 10-én érkezett levelükben arról értesítettek, hogy az ajánlatomat elfogadták. A költségvetésünkbe a 7 %-os emelés épült be. Javaslom, hogy a képviselő-testület alkossa meg az önkormányzat évre vonatkozó költségvetési rendeletét. Juhász István képviselő: fel kellett volna cserélni a napirendeket, így kész tények elé van állítva a testület. Kiváncsi vagyok ki keresett meg kit. Részletesebb, a korábbi évekhez hasonló előterjesztést tudtam volna elképzelni, természetesen KSH adatokra hivatkozva. Szente Károly polgármester: a teljes iratanyag itt van megtekinthető.. Érzéseim szerint a 7 % elfogadható. Juhász István képviselő: Érzések alapján akarsz dönteni? Nincs az élelmiszer áraknál infláció. Amikor a SODEXO pályázatot nyert 10 %-os áremeléssel indított, most újra 7 %. Nem kell elfogadni a 7 %-ot sem, és különben is elvárható lenne a képviselő személyes jelenléte. Szente Károly polgármester. a szerződésben fél évre vállalták azt, hogy nem emelnek árat, most jelentkeztek. Varga István pénzügyi bizottsági tag, képviselő: a Pénzügyi Bizottság mai ülésén hozott 4/2009.Pü.számú határozatában az Önkormányzat évi költségvetési rendeletét megalkotását ajánlja a képviselő-testületnek.

4 Csőke József a Szociális, Egészségügyi,- Gyermek-és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke, képviselő: a szociális bizottság a évi költségvetési rendelet-tervezetet megtárgyalta és 4/2009.SzEgyIB.számú határozatában a rendeletet a képviselő-testületnek megalkotásra ajánlja. Máté Györgyné az Ügyrendi- Önkormányzati Bizottság elnöke: a bizottság a mai napon ülésezett és 3/2009. számú határozatában a képviselő-testületnek javasolja a évi költségvetési rendelet megalkotását. Az Oktatási,Kulturális- és Sport Bizottság mai ülését a távolmaradását előzetesen bejelentő Uhercsák Pálné elnök helyett ő vezette. A Bizottság a évi költségvetési rendelet-tervezetet megtárgyalta és meghozta 2/2009.Ok.-ésSB..számú határozatát, melyben a rendeletetet a képviselő-testületnek megalkotásra ajánlja. A pontosság kedvéért megkérdezem, hogy a évi költségvetés 3 sz. mellékletének 9. pontja szerint közművelődési és közgyűjteményi feladatok címszó alatti fajlagos összeg: forint/fő. A hozzájárulás lakosságszám szerint illeti meg a települési önkormányzatot a nyílvános könyvtári ellátás és a közművelődést szolgáló feladatai elátásához. Ez hogyen szerepel a helyi költségvetésben? A bevételi tervezési részben a művelődési ház valamint a könyvtár szakfeladatok tervezésénél nem szerepel. A sportnál ugyan így forint/fő a fajlagos összeg. Müller Ferenc köztisztviselő: nem szerepel külön, benne van a nagykalapban, állami támogatások elszámolása alatt. Mivel ezek létszámhoz kötöttek az önkormányzat igényli le. Szente Károly polgármester: kérem a rendelet megalkotását. Felhívom a képviselők figyelmét, hogy a rendeletalkotáshoz 7 igen szavazat szükséges Megállapítom és kihirdetem, hogy a képviselő-testület nyílt szavazással, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta meg; Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2009. (III.16.) Ör.sz. rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről. (jegyzőkönyv 1 számú melléklete) 3.)NAPIREND Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása ( írásos előterjesztés csatolva ) Hozzászólások Varga István pénzügyi bizottsági tag, képviselő: a Pénzügyi Bizottság 5/2009.Pü.számú határozatában Madaras község Önkormányzatának az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról szóló rendeletet a képviselőtestületnek megalkotásra ajánlja. Kérdés nem hangzott el. Szente Károly polgármester: kérem a rendelet megalkotását. Felhívom a képviselők figyelmét, hogy a rendeletalkotáshoz 7 igen szavazat szükséges Megállapítom és kihirdetem, hogy a képviselő-testület nyílt szavazással, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta meg; Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4/2009. (III. 16.) Ör. számú rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2008. (II. 29.) Ör. számú rendelet módosításáról ( jegyzőkönyv 2 számú melléklete ) Varga István képviselő távozása után a képviselő-testület létszáma 8 fő.

5 4.)NAPIREND Pályázatok a)pályázat közművelődés fejlesztő támogatásra Előadó: Jankovicsné Vizin Csilla ÁMK intézményegység vezető ( szóbeli előterjesztés ) Jankovicsné Vizin Csilla intézményegység vezető: kérem, hogy a képviselő-testület támogassa, hogy a Petőfi Sándor ÁMK Müvelődési Központ Művelődési Ház technikai felszereléseinek bővítésére a - 4/2004.(II.20.) NKÖM. rendelet alapján az önkormányzatok érdekeltségnövelő közművelődési fejlesztő támogatása cimen - pályázatot nyújtsunk be. Kérem, hogy a Képviselő-testület a pályázat benyújtásához szükséges Ft saját forrást a évi költségvetéséből biztosítsa. Hozzászólás, kérdés nem hangzott el. Szente Károly polgármester: javaslom a pályázat benyújtását és a saját forrás biztosítását. Kérem a képviselők állásfoglalását. Kihirdetem, hogy a képviselő-testület nyílt szavazással, 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 13/2009.Kt.számú Pályázat közművelődés fejlesztő támogatásra Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4/2004.(II.20.) NKÖM. rendelet alapján pályázatot nyújt be az önkormányzatok érdekeltségnövelő közművelődési fejlesztő támogatására. A pályázat célja: az önkormányzat által fenntartott Petőfi Sándor Művelődési Központ Művelődési Ház technikai felszerelésének bővítése. A Képviselő-testület a pályázat benyújtásához szükséges Ft saját forrást a évi költségvetéséből biztosítja. Felelős: Jankovicsné Vizin Csilla intézményegység vezető Szente Károly polgármester b.) Felzárkóztatási pályázat könyvtár állomány gyarapítására. Előadó: Jankovicsné Vizin Csilla ÁMK intézményegység vezető ( szóbeli előterjesztés ) Jankovicsné Vizin Csilla intézményegység vezető: az Oktatási és Kulturális Minisztérium pályázati felhívást tett közzé a községi és városi könyvtárak állománygyarapítási összegének támogatására. A pályázat Felzárkóztató pályázat címmel jelent meg. A pályázat benyújtásához a képviselő-testület határozata szükséges, melyben nyilatkozza, hogy az önkormányzat évi költségvetésében könyvtári állománygyarapításra biztosított összeg egyenlő az előző év összegével és vállalja továbbá azt, hogy a könyvtár beszerzési keretét támogatáson felül forinttal kiegészíti. A Képviselő-testületnek kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a pályázaton elnyert és az önkormányzat által felajánlott összeget a könyvtár rendelkezésére bocsátja.

6 Hozzászólás, kérdés nem hangzott el. Szente Károly polgármester: javaslom a pályázati feltételek vállalását és a pályázat benyújtását. Kérem a képviselők állásfoglalását. Kihirdetem, hogy a képviselő-testület nyílt szavazással, 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 14/2009.Kt.számú Könyvtári felzárkóztatási pályázat, könyvtár állomány gyarapítására. Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett Könyvtári felzárkóztató pályázat elnevezésű pályázati felhívására. Pályázat célja: a községi könyvtár állománygyarapítási összegének támogatása. A Képviselő-testület nyilatkozza, hogy az önkormányzat évi költségvetésében könyvtári állománygyarapításra biztosított összeg egyenlő az előző év összegével és vállalja azt, hogy a könyvtár beszerzési keretét támogatáson felül forinttal egészíti ki. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázaton elnyert és az önkormányzat által felajánlott összeget a könyvtár rendelkezésére bocsátja. Jankovicsné Vizin Csilla intézményegység vezető c.) Pályázat alapfokú művészetoktatási intézmények taneszközeinek fejlesztésére. Előadó: Szente Károlyné intézményegység vezető ( szóbeli előterjesztés ) Szente Károlyné intézményegység vezető: az Oktatásért Közalapítvány Közoktatási Alkuratóriuma az alapfokú művészeti intézmények eszközfejlesztésének, beruházásainak támogatására írt ki pályázatot. A pályázat a hátrányos helyzetű településeken működő alapfokú művészeti képzést folytató oktatási intézmények indokolt eszközfejlesztését célozza meg. A pályázatot hangszerek és oktatási segédanyagok beszerzésének támogatására nyújtsuk be. Az igényel támogatás összege: Ft vissza nem térítendő támogatás. Kérem, hogy a képviselő-testület támogassa a pályázat benyújtását. Hozandó határozatában önkormányzatnak, mint intézményt fenntartónak garanciát kell vállalnia arra, hogy sikeres pályázat esetén a beszerzett eszközök oktatási célt szolgálnak. Továbbá arra, hogy az elkövetkezendő 5 évben is biztosítja az alapfokú művészetoktatási intézményben az oktatást. A pályázat benyújtásának feltétele a Ft-os pályázati díj befizetése. Hozzászólás, kérdés nem hangzott el. Szente Károly polgármester: javaslom a pályázati feltételek vállalását és a pályázat benyújtását. Kérem a képviselők állásfoglalását. Kihirdetem, hogy a képviselő-testület nyílt szavazással, 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

7 15/2009.Kt.számú Pályázat alapfokú művészetoktatási intézmények taneszközeinek fejlesztésére. Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a Madarasi Petőfi Sándor ÁMK Alapfokú Művészetoktatási Iskola pályázatot nyújtson be az Oktatásért Közalapítvány Közoktatási Alkuratóriumának közoka-xxvi Alapfokú művészeti intézmények támogatása pályázati felhívására. Az igényel támogatás összege: Ft. vissza nem térítendő támogatás. A pályázat célja: az alapfokú művészeti képzést folytató oktatási intézmény eszközfejlesztése, hangszerek, segédanyagok beszerzése.. Az önkormányzat, mint az intézmény fenntartója garanciát vállal arra, hogy sikeres pályázat esetén a beszerzett eszközök oktatási célt szolgálnak. Vállalja továbbá, hogy az elkövetkezendő 5 évben is biztosítja az alapfokú művészetoktatási intézményben az oktatást. A Képviselő-testület vállalja, hogy a Ft-os pályázati díjat az Oktatásért Közalapítvány Magyar Államkincstáránál vezetett számlaszámra befizeti. Szente Károlyné intézményegység vezető d.) Pályázat kulturális és sportrendezvények támogatására. Előadó: Szente Károlyné intézményegység vezető ( szóbeli előterjesztés ) Szente Károlyné intézményegység vezető: A Felső-Bácskai Önkormányzatok Szövetsége kulturális és sportrendezvények támogatására írt ki pályázatot. Az önkormányzat pályázatot kíván benyújtani: a pályázat célja: XII. Felső-Bácskai Ifjú Zenebarátok Találkozójának megrendezése, melyet Petőfi Sándor ÁMK Alapfokú Művészetoktatási Iskola bonyolítana le. A pályázat benyújtásához, ,- Ft saját erő szükséges. Kérem, hogy a képviselő-testületet támogassa a pályázat benyújtását és az ahhoz szükséges saját erőt a évi költségvetéséből biztosítsa. Hozzászólás, kérdés nem hangzott el. Szente Károly polgármester: javaslom a pályázati feltételek vállalását és a pályázat benyújtását. Kérem a képviselők állásfoglalását. Kihirdetem, hogy a képviselő-testület nyílt szavazással, 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

8 16/2009 Kt.számú Pályázat kulturális és sportrendezvények támogatására 5.)NAPIREND Sodexo Magyarország Kft. kérelme ( írásos előterjesztés csatolva ) Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Felső-Bácskai Önkormányzatok Szövetsége által meghirdetett Kulturális és sportrendezvények szervezésére, lebonyolítására című pályázati felhívásra. A pályázat célja: XII. Felső-bácskai Ifjú Zenebarátok Találkozójának megrendezése. A program lebonyolítója: Petőfi Sándor ÁMK Alapfokú Művészetoktatási Iskola. A program tervezett teljes költsége Ft., ebből a FEBÖSZ-től igényelt támogatás összege: ,- Ft. A Képviselő-testület a pályázat benyújtásához szükséges ,- Ft saját erőt a évi költségvetéséből biztosítja.. A képviselő-testület rendelkezik a pályázat benyújtásához szükséges 2500 Ft regisztrációs díj befizetéséről. Szente Károlyné intézményegység vezető Szente Károly polgármester: a évi költségvetés tárgyalása kapcsán már szó volt a SODEXO Magyarország Kft. étkezési térítési díj emelési kérelméről. A Kft-vel váltott levelezés eredményeként 7 %-os áremelésben állapodtak meg. Javaslom, hogy a képviselő-testület március 1-től ezt a 7 %-os áremelési kérelmet hagyja jóvá. Hozzászólás, kérdés nem hangzott el. Szente Károly polgármester. kérem a képviselők szavazatait. Kihirdetem, hogy a képviselő-testület nyílt szavazással, 7 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 17/2009. Kt.számú Étkeztetés vállalkozási díja Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete a SODEXO Magyarország Kft évre vonatkozó áremelési kérelmének helyt ad és az óvodában, iskolában, idősek otthonában szervezett intézményi étkeztetésnél a évi várható infláció mértékének megfelelő 7%-os áremelést hagy jóvá. Az étkezésért fizetett díjak március 1-től az alábbiak: étkezési típus nettó ár/ft bruttó ár/ Ft. általános iskola tízórai 89,- 107,- általános iskola ebéd 357,- 428,- óvoda tízórai 76, óvoda ebéd 325,- 391,- idősek otthona reggeli 205,- 246,- idősek otthona ebéd 401,- 482,- idősek otthona vacsora 276,- 332,- ÖNO normal ebéd 401,- 482 ÖNO zóna ebéd 357,- 428,-

9 Határidő: folyamatos 6.)NAPIREND Mazács Károly és felesége lakásvásárlási kérelme ( írásos kérelem csatolva ) Szente Károly polgármester: a vevő által kinált ,-Ft-ot elfogadhatónak tartom, javaslom az eladást. Tájékoztatom a testületet, hogy az eladást meg kell, hogy előzze egy átminősítési eljárás, az épületet társasházzá kell nylivánítatni. Pohner István képviselő: a tulajdoni lapon a lakáshoz milyen területű udvar, illetve kert tartozik? A volt iskola gyakorlókertje és a sportpálya hová tartozik? Kérem, hogy amíg tiszta tulajdoni viszonyt igazoló tulajdoni lapot nem tudnak felmutatni, ne döntsön a testület az eladásról. Szente Károly polgármester : kérem a képviselő- testületet, hogy döntsön elkívánja-e adni a szolgálati lakást. Ha igen adjon felhatalmazást az eljárás megindítására. Kihirdetem, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 18/2009.Kt.számú Önkormányzati szolgálati lakás értékesítése Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy elkívánja adni a madarasi 1176 hrsz. számon Madaras, Szt.István utca 94 szám alatt lévő, jelenleg Szövöde épülethez tartozó szolgálati lakást a hozzátartozó udvarral. A Képviselő-testület felhatalmazza Szente Károly polgármestert, hogy az eladással kapcsolatos eljárást társasházzá történő nyilvánítást kezdje meg. Amennyiben az ingatlan nyilvántartási viszonyok rendezetté válnak a képviselő-testület újabb határozatban dönt a Mazács Károly és felesége kérelméről. 7.)NAPIREND Szivárvány - Termál Kft kérelme ( írásos kérelem csatolva ) Szente Károly polgármester: a Kft. beton-termék, lakatos és asztalos üzem kialakítása céljából megszeretné vásárolni termelőszövetkezet 1 számú telepét, ahol helyi munkanélkülieket is foglalkoztatna majd. Iroda céljára kérnék, hogy az önkormányzat adja át a pályaudvar épületét jelképes összegért. Vállalják, hogy az épületet teljesen felújítják. Nem tudni, hogy mennyire életképes ez a cég, de az ajánlatot nem tartom rossznak. Az viszont számomra érthetetlen, hogy miért nem lehet az iroda épület a megvásárolandó 1.sz. telepen. Juhász István képviselő: jelképes összeget nekünk is megér. Tudomásom szerint az épülettel kapcsolatosan van elképzelése a képviselő-testületnek. Figyelni kell a pályázati kiírásokat lehet, hogy valahová beilleszthető lesz a felújítás. Pohner István képviselő: munkahelyet hoz a kft a faluba. Véleményem szerint el kell adni, mert az épület állaga csak romlik. Kispál Mihály képviselő: nem támogatom az eladást, arról volt szó, hogy vendégház, esetleg vadászház célját szolgálja majd. Másik épület pl. Dózsa György utcában a Kanyó felé ház nem felelne meg nekik?

10 Máté Györgyné képviselő: nem támogatom az eladást. Madaras történetét örökítő épületről van szó, melyet jó lenne megőrizni és a falunak megtartani. Szente Károly polgármester: ha ennyire elzárkózik a képviselő-testület a pályaudvar épület eladásától javaslom, hogy ajánljon fel eladásra egy másik ingatlan pl. Zrínyi utca 34 szám alatti önkormányzati lakást. Erre kérek felhatalmazást a képviselő-testülettől. Kihirdetem, hogy a képviselő-testület nyílt szavazással, 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 19/2009.Kt.számú Szivárvány - Termál Kft kérelme Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy nem kívánja eladni a Pályaudvar 3 szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő épületet. Képviselő-testületnek az épülettel kapcsolatosan határozott elképzelése van, mely szerepel Madaras község Rendezési Tervében, és a településre vonatkozó Zászlós Hajó hosszú távú fejlesztési koncepciójában is. A Képviselő-testület felhatalmazza Szente Károly polgármestert, hogy tárgyaljon a Szivárvány Termál Kft ügyvezetőjével és tegyen ajánlást másik önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan ( pl. Madaras, Zrínyi utca 34. )eladására. Amennyiben az ajánlatot a Kft elfogadja, a kölcsönösen kialkudott eladási ár megismerését követően a képviselő-testület dönt az eladásról. Bejelentések Szente Károly polgármester: az Aquaport Tervező és Tanácsadó Kft. ügyvezetőjétől válasz érkezett a Göböljárási tanyák vízellátásával kapcsolatos megkeresésemre. A tájékoztatást fénymásolatban Önök is megkapták, kérem annak szíves tudomásulvételét. Kihirdetem, hogy a képviselő-testület nyílt szavazással, 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül tudomásul vette. Egyebek: Máté Györgyné képviselő: tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy az Alapítvány részére érkezett 1 %-okból az idei évben kicseréljük az iskola 2 bejárati ajtóját, és 10 db WC kagylót vásárolunk. Pedagógusok, szülők egyaránt támogatják az iskolai rendezvényeinket, könyveket, pénzt ajánlanak fel. A művelődési házban Szeredás együttes táncház rendezvényen nagyon aktív volt a részvétel, a belépő 500 Ft-ba került gyermekenként, melyet a szülői munkaközösség ált. Az ÁMK próbál a semmiből élni, a dolgozók a fogyóeszközöket maguk vásárolják. A Társulásban folyó levelezés és telefonköltség az én hozzájárulásom. Pohner István képviselő: nem helyes, hogy az íróeszközöket a pedagógusok vásárolják. A működést az önkormányzatnak kell biztosítani és biztosítsa is. Szente Károlyné intézményegység vezető: Máténé telefonja 30, a Mélykútiak 70-es telefont használnak. Javasolja, hogy a képviselő-testület állapítson meg átalányt, mert a ezer forintos telefonköltség igen jelentős kiadás. Juhász István képviselő: a vezetékes telefont kell használni, vagy venni kell egy 30-ast Mélykútra. Müller Ferenc köztisztviselő: 2400 forintos előfizetési díjért a beszélgetés ingyenes. Legegyszerűbb Mélykútnak egy 30-as telefont venni. Szente Károly polgármester: megkeressük a legegyszerűbb és legköltségmentesebb megoldást.

11 Több napirend nem lévén Szente Károly polgármester megköszönte a képviselők munkáját és az ülést 18:30 órakor bezárta. kmf. Szente Károly polgármester Ispánovitsné Giszinger Klára jegyző Hitelesítők: Csőke József képviselő Kispál Mihály képviselő Turi Józsefné jkv.vezető

Madaras Község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Készült: Madaras község Önkormányzatnak Képviselő-testülete 2008. április 2-án 15 órai kezdettel tartott rendes, nyílt ülésén. Ülés helye:

Részletesebben

Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv 2/2010 Készült: Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010 március 31-én 15 órai kezdettel megtartott rendes, nyílt ülésén.

Részletesebben

Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010 június 2-án ( szerdán ) 15 órai kezdettel megtartott rendes, nyílt ülésén.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 27-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

Madaras Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Madaras Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Madaras Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 15/2010 JEGYZŐKÖNYV Készült: Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. november 11-én ( csütörtökön ) 16 órai kezdettel tartott rendes

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 27-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-én 16 00 órától megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-én 16 00 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-én 16 00 órától megtartott rendkívüli üléséről T a r t a 1 o m: Oldalszám: 38-41 - ig Határozatok és rendeletek

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 Szám: 1-12/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. október

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 1/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

2010. m á j u s 3 1 - é n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i ü l é s é r ő l

2010. m á j u s 3 1 - é n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i ü l é s é r ő l Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A G Y D O R O G N A G

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. Szám: 79-6/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. április 25-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. április 25-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 7/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. április 25-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296. Hegyesd, Zrínyi u.1. Szám: 1402-7/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. július 30.-án (csütörtökön)

Részletesebben

2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről.

2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338 /2/2013. 2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Szám: 235-13/2015. B A K O N Y J Á K Ó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Bakonyjákó

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 230-15/2008. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2008 november 28-án /pénteken/ 15.30 órai

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 11-én megtartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Egyházasrádóci Közös Önkormányzati Hivatal Egyházasrádóc

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről Az ülés ideje: 2015. július 14. Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 16-án 17 órakor megtartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 16-án 17 órakor megtartott nyilvános üléséről NEMESHANY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8471 Nemeshany, Petőfi u. 85. Szám:.../2010. 1 JEGYZŐKÖNYV Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 16-án 17 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u. 73.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 46-15/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. október 6-án 15.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L

Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Adásztevel Község

Részletesebben

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. október 21-én Nagyszentjánoson az Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 16.00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatással

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

Készült: Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27-én (csütörtök) 8,30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült: Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27-én (csütörtök) 8,30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 KISBERZSENY Szám: 129-37/2014/Tv. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27-én (csütörtök) 8,30 órai

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: T á rgysorozat

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: T á rgysorozat Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (79-80) T á rgysorozat 1.) Előterjesztés a Piac

Részletesebben

A Képviselő-testület egyhangúlag, 11 igen szavazattal az alábbiak szerint hagyja jóvá a napirendeket: N A P I R E N D :

A Képviselő-testület egyhangúlag, 11 igen szavazattal az alábbiak szerint hagyja jóvá a napirendeket: N A P I R E N D : 1 Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: A Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár (9737. Bük, Eötvös u. 11.) galériájában, Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok:

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2009. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2009. július 27-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. május 29-én (kedd) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve Készült: 2011. február 15-én a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott képviselő-testületi ülésről 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán polgármester Antal András alpolgármester

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 17/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. november 3. napján 15.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. november 3. napján 15.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. november 3. napján 15.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén. Az ülés helye: Polgárdi Polgármesteri Hivatal Polgárdi, Batthyány u.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről Szám: 10/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: Katona Imre polgármester

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-11/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok:

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: JEGYZŐKÖNYV Készült 2009. szeptember 1-jén 17. órai kezdettel a zárt ülés folytatásaként a Községházán megtartott NYÍLT üléséről. Napirendi pontok: I. 2009. évi költségvetés végrehajtása beszámoló. A 2009.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. június 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. június 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 11/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. június 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 54-56. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 54/2015.(VI.25.)

Részletesebben

Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É

Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É Jegyzőkönyv 8/2013. Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. Jelen vannak: Nagy Imre Gusztáv polgármester Ferenczi Róbert képviselő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6456 Madaras, Báthori u. 1. Tel: 79/458-144 Fax: 79/458-084 phmadaras@enternet.hu 13/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Madaras község Önkormányzatának

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 21-én megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma

Részletesebben

13/2013. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V

13/2013. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kálló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 13/2013. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tartalmazza: 51/2013. (IX.23.) számú képviselő-testületi határozat Elvégzett munkákról 52/2013. (IX.23.) számú képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2008. augusztus 21-i ülésén. Szabóné Balogh Bernadette jegyző

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2008. augusztus 21-i ülésén. Szabóné Balogh Bernadette jegyző JEGYZŐKÖNYV Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2008. augusztus 21-i ülésén Jelen vannak: Kossa Lajos polgármester Csép Györgyné alpolgármester Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester Bor József Dezső,

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 160/2014. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 13. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 Iktatószám: 54-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. január 30-án Dunaalmás

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

Simon Roland képviselő távolmaradása, Valente József képviselő késése okát előzetesen jelezte.

Simon Roland képviselő távolmaradása, Valente József képviselő késése okát előzetesen jelezte. 1 TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA 8351 SÜMEGPRÁGA, RÁKÓCZI U. 17. T: 87/350-587. Szám: 39-40/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének és Bazsi Község

Részletesebben

Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE

Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. február 20-án 9.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Borsosberény Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dr. Baranyai Mariann képviselő Masinka Csabáné képviselő Molnárné Troppert Mária képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dr. Baranyai Mariann képviselő Masinka Csabáné képviselő Molnárné Troppert Mária képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 12-én 16.00 órai kezdettel 2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 44. szám alatti Mezőfalva Nagyközség Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2012. november 13-án a Városháza emeleti kistermében 7 45 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. szeptember 10. napján megtartott rendes, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Rendelet száma Megnevezése 9/2013. (IX.11.) A,z önkormányzat 2013.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a 2015. január 19-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről

JEGYZŐKÖNYV. a 2015. január 19-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV a 2015. január 19-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről Határozat: 1/2015. (I. 19.) határozat: Fundamenta lakáskassza szerződés 2/2015.

Részletesebben

6513 Dunafalva, Kossuth u. 4. T./F.: 69/332-101 E-mail: dfalvhiv@t-online.hu. Jegyzőkönyv

6513 Dunafalva, Kossuth u. 4. T./F.: 69/332-101 E-mail: dfalvhiv@t-online.hu. Jegyzőkönyv Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6513 Dunafalva, Kossuth u. 4. T./F.: 69/332-101 E-mail: dfalvhiv@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült: 2015. március 26-án, a Dunafalva Községi Önkormányzat

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza 3.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2011. március 22-én a körjegyzőség tanácskozó helyiségében tartott soros nyilvános testületi ülésén. JELEN VANNAK: Sipos Balázs Dr. Gonda Péter, Fekete Csaba, Dr. Magyar

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület tagjai részéről: B./ Tanácskozási joggal: ifj. Dallos Zoltán képviselő előre jelezte távolmaradását.

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület tagjai részéről: B./ Tanácskozási joggal: ifj. Dallos Zoltán képviselő előre jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 7-én, 18:30 órai kezdettel megtartott Képviselő-testületi üléséről, a Faluháza Tanácstermében. Jelen vannak:

Részletesebben

Készült: Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről

Készült: Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről CSEHBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8445 Csehbánya, Fő u. 39., Tel./fax: (88) 241-009 e-mail: csehbanya@invitel.hu, web: www.csehbanya.hu Szám: 25/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23. napján megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23. napján megtartott testületi üléséről. Szám:.. /2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23. napján megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Kiss László polgármester Gyuró Judit képviselő

Részletesebben

Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9326 Szil, Hunyadi tér 3. 197-15/2013. Jegyzőkönyv

Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9326 Szil, Hunyadi tér 3. 197-15/2013. Jegyzőkönyv Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9326 Szil, Hunyadi tér 3. 197-15/2013. Jegyzőkönyv Készült: Szil Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én (kedd) 19,oo órakor a Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. 19/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme 5662 Csanádapáca,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 184-15/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 11-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: polgármester Raff János alpolgármester

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár város Önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 10-én megtartott soron kívüli üléséről

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2012. sz. jegyzőkönyve a 2012. december 03-án megtartott üléséről 2 3 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. december

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről. Jelen vannak: a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8449 Magyarpolány, Dózsa György utca 6. Tel/Fax: 88/503-820 email: hivatal@magyarpolany.hu Szám: M.113-7/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Magyarpolány

Részletesebben

MARKOTABÖDÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV

MARKOTABÖDÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV MARKOTABÖDÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Készült Markotabödöge Község Önkormányzati képviselő-testületének 2010. január 14-én a markotabödögei Polgármesteri Hivatalban 17.00 órától

Részletesebben

J E G Y Z Ő KÖ N Y V

J E G Y Z Ő KÖ N Y V Önkormányzati Képviselő-testület 8551 Nagygyimót Rákóczi u.2. Szám: 326-2/2015 J E G Y Z Ő KÖ N Y V Készült: Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 15-én 18:30 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült:

JEGYZŐKÖNYV. Készült: JEGYZŐKÖNYV Készült: Gyula Város Polgármesteri Hivatal Ovális tárgyaló termében (5700.Gyula, Petőfi tér.3.) 2012. február 15-én 09.30 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási

Részletesebben

ELSÕ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1052 Budapest, Váci utca 22. szám

ELSÕ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1052 Budapest, Váci utca 22. szám Cégjegyzékszáma: Fõvárosi Bíróság: 0l-10-043313 KÖZGYÛLÉSI JEGYZÕKÖNYV A TÁRSASÁG 2003. 04. 28-I ÉVI RENDES KÖZGYÛLÉSÉRÕL Készült: Az ELSÕ HAZAI ENERGIA PORTFÓLIO RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (a továbbiakban röviden:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-8 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. november 10-én (szerdán) 16.00 órakor megtartott ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testület 2010. november 24-én a Művelődési Házban megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. számú

Részletesebben

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről.

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. 9. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Művelődési Ház /Jobbágyi Lakótelep 7. Ép./ Jelen voltak: Farkas

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 4. Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosítása

Jegyzőkönyv. 4. Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosítása Jegyzőkönyv Készült: a Bakonyszentkirály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 24-én (szerdán) 15 00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő.

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő. 1260 1269 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-án (csütörtökön) 15 00 órakor megtartott Képviselő-testület nyílt ülésén. Helye: Községháza emeleti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 210. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. október 8-án 11 órától megtartott soron kívüli ülésén Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza Tanácskozó terme

Részletesebben

Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének JEGYZİKÖNYVE

Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének JEGYZİKÖNYVE Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének 2/2007.számú JEGYZİKÖNYVE Készült, Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének az ellendi polgármesteri hivatalban 2007.február 14-én 17:00 órakor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Barlahida. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év augusztus hó 27. napján. megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Barlahida. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év augusztus hó 27. napján. megtartott nyilvános üléséről. JEGYZŐKÖNYV Barlahida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év augusztus hó 27. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 22/2015.(VIII.27.) 23/2015.(VIII.27.) 24/2015.(VIII.27.)

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Ikt. szám: 508-14/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14. számú j e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 4-én megtartott soron kívüli üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 7-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 7-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 7-én megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 44 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. június 23-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Csőgér Bálint polgármester, Patkó András alpolgármester, Helli József képviselő, Tőzsér András képviselő, Nagy István

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-3/2012/JT. 18-29 /2012. sz. határozat 1-3/2012.sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 21- én megtartott soron kívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 21- én megtartott soron kívüli üléséről. 1 J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 21- én megtartott soron kívüli üléséről. Ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy Szilárd

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2013. április 22-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Tischlerné Németh Noémi megválasztása jegyzőkönyv hitelesítőnek

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Tischlerné Németh Noémi megválasztása jegyzőkönyv hitelesítőnek Községi Önkormányzat Lövő 10-1/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 62/2015.(IX.14.) 63/2015.(IX.14.) 64/2015.(IX.14.) 65/2015.(IX.14.) 66/2015.(IX.14.) 67/2015.(IX.14.) 68/2015.(IX.14.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 113-2/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2010. február 15- én /hétfőn/ 17.00 órai kezdettel

Részletesebben

9. Tájékoztató a Ügyrendi Bizottság 2008. évben végzett Majercsik Zoltán. 10. Tájékoztató a Szociális Bizottság 2008. évben végzett Romanek Róbert

9. Tájékoztató a Ügyrendi Bizottság 2008. évben végzett Majercsik Zoltán. 10. Tájékoztató a Szociális Bizottság 2008. évben végzett Romanek Róbert Készült: Jegyzőkönyv Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 20-ai soron következő üléséről Jelen vannak: jelenléti ív szerint: Pollák Tibor polgármester, Baksay Endre, Csörögi

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 19/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. április 27-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. április 27-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. április 27-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. november 14-én megtartott Képviselő-testületi ülésén

Jegyzőkönyv. amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. november 14-én megtartott Képviselő-testületi ülésén Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. november 14-én megtartott Képviselő-testületi ülésén Az ülés helye: Nagykovácsi, Öreg Iskola Az ülés kezdete:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27 i nyilvános ülésén. 1 ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ikt.szám: 620-11 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 94-15/2010.

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 94-15/2010. Önkormányzat Kapolcs Száma: 94-15/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete 2010. november 24-én 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 23-án reggel 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július 29.-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július 29.-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 21-68 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 230-8/2008. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2008. augusztus 19-én /kedden/ 17.00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 27-én (kedden) 14,00 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendkívüli

Részletesebben

Szám: 67-4/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 67-4/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 67-4/2015. NAGYTEVEL Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8562 Nagytevel, Kossuth

Részletesebben

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. december 17-én megtartott Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. december 17-én megtartott Nyílt Képviselő-testületi üléséről Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 3 példányban! /2013 1. sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. december 17-én megtartott Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Részletesebben