Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete"

Átírás

1 1 Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 8/2009. Levél község Önkormányzata Képviselı-testületének június 29-én tartott nyilvános ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Tartalma: Tájékoztató a két ülés között történt eseményekrıl I. Beszámoló a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás munkájáról II. A Képviselı-testület 2009.II. félévi munkaterve III. Egyéb döntést igénylı ügyek 1. CÉDE és TEUT pályázatok hiánypótlása 2. Napköziotthonos konyha bérleti szerzıdése 3. Térítési díjak megállapítása 4. Óvodakorszerősítési, bıvítési pályázat 5. Filmkészítés a faluról 6. AQUA ügyvezetıi megbízatás 7. Szúnyoggyérítés 8. Fıtáv ajánlata 9. József Attila utca kátyúzása IV. Tájékoztatók 1. IKSZT cím elnyerése 2. MÁV hibák javítása 3. Pályázati lehetıségek 4. Iskolaigazgató levele 5. Lomtalanítás 6. Kerék Fogadó programja 7. Pormegkötéses útépítés ajánlat V. Képviselıi és egyéb észrevételek

2 2 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Levél község Önkormányzata Képviselı-testületének június 29-én órai kezdettel tartott ülésérıl. Jelen vannak: Papp Zoltán polgármester, Nagy István jegyzı, Domonkos Sándor, Patakiné Jarkovits Márta alpolgármesterek, Horváth Lajos, Erdısi Gyula, Joanovicsné Kuslics Hedvig, Kiss Béla, Rajna István, Rosenberger András képviselık. Wolf Dénes képviselı jelezte, hogy késıbb kapcsolódik be az ülésbe. Papp Zoltán: megnyitja az ülést, köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a polgármester és 8 képviselı jelen van, az ülés határozatképes, az érvényes szavazatok száma 9. Megállapítja, hogy a minısített többséghez 6, az egyszerő szótöbbséghez szükséges szavaztok száma 5. Jegyzıkönyv-vezetınek Kicsiny Andreát, jegyzıkönyv-hitelesítıknek Horváth Lajos és Rajna István képviselıket javasolja. A javaslatot a testület elfogadta, ezután ismerteti a napirendet. Napirend elıtt: Tájékoztató a két ülés között történt eseményekrıl Napirend: I. Beszámoló a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás munkájáról II. A Képviselı-testület 2009.II. félévi munkaterve III. Egyéb döntést igénylı ügyek 1. CÉDE és TEUT pályázatok hiánypótlása 2. Napköziotthonos konyha bérleti szerzıdése 3. Térítési díjak megállapítása 4. Óvodakorszerősítési, bıvítési pályázat 5. Filmkészítés a faluról 6. AQUA ügyvezetıi megbízatás 7. Szúnyoggyérítés 8. Fıtáv ajánlata 9. József Attila utca kátyúzása IV. Tájékoztatók 1. IKSZT cím elnyerése 2. MÁV hibák javítása 3. Pályázati lehetıségek 4. Iskolaigazgató levele 5. Lomtalanítás 6. Kerék Fogadó programja 7. Pormegkötéses útépítés ajánlat V. Képviselıi és egyéb észrevételek A napirendi javaslatot a testület egyhangúlag, határozathozatal nélkül elfogadta. Napirend elıtt: Tájékoztató a két ülés között történt eseményekrıl Ea: Papp Zoltán polgármester Papp Zoltán: ismerteti a tájékoztatót, kéri az észrevételeket, véleményeket. A Képviselı-testület a tájékoztatóban elhangzottakat egyhangúlag tudomásul veszi. Napirendek tárgyalása:

3 I. Beszámoló a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás munkájáról (elıterjesztés mellékelve) Ea: Papp Zoltán Papp Zoltán: a képviselık megkapták az elıterjesztés, kérem az észrevételeket. Mivel észrevétel nem hangzott el, kérem a beszámoló jóváhagyását. A Képviselı-testület egyhangúlag 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 59/2009.(VI.29.) határozat Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás munkájáról szóló beszámolót jóváhagyja. Határidı. azonnal II. A Képviselı-testület 2009.II. félévi munkaterve (elıterjesztés mellékelve) Ea: Papp Zoltán Papp Zoltán: kértem a képviselıket, hogy tegyenek javaslatokat napirendre, sajnos nem érkezett. Erdısi Gyula: a Tőzoltó Egyesület novemberi beszámolóját kérem a soron következı ülésre elırehozni. Papp Zoltán: amennyiben nincs egyéb észrevétel, javaslom a fent elhangzott módosítással az elıterjesztés elfogadását. Szavazzunk. A Képviselı-testület egyhangúlag 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 60/2009. (VI.29.) határozat Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete a II. félévre vonatkozó munkatervet az elhangzott módosítással az elıterjesztés szerint elfogadja. Határidı: azonnal ill. folyamatos III./ Egyéb döntést igénylı ügyek 1./ CÉDE és TEUT pályázatok hiánypótlása Papp Zoltán: májusi testületi ülésünkön döntöttünk a Klubkönyvtár hátsó, észak nyugati homlokzat felújításáról. A pályázatot benyújtottuk, hiánypótlásra visszaküldték, apróbb javítások vannak, melyeket könnyen pótolunk, azonban a határozatban foglalt fejlesztés forrásösszegét kerekítve számítottuk ki, ami nem jó, így ezt mindenképpen módosítani kell (1140.-Ft-tal lesz több az összesen). Kérem a képviselı-testületet, így a korábbi határozatot helyezzük hatályon kívül, s az új összeg ismeretében döntsünk. A Képviselı-testület egyhangúlag 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 61/2009. (VI.29.) határozat Levél község Önkormányzatának képviselı-testülete az 57/2009.(V.27.) számú határozatát hatályon kívül helyezi, egyúttal úgy határoz, hogy a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett NYDRFT/CÉDE/2009 támogatására pályázatot nyújt be. A pályázat célja: Klubkönyvtár észak-nyugati homlokzat felújítása A fejlesztés megvalósulási helye: Levél, Fı u. 30. hrsz:43 és 44/2 A fejlesztés forrásösszetétele: 3

4 Megnevezés Összeg (Ft-ban) Saját forrás Hitel 0 Támogatásból igényel összeg Egyéb támogatás (nevesítve) 0 Egyéb forrás 0 Összesen A Képviselı-testület a évi saját forrás összegét a évi költségvetésérıl szóló 2/2009. (III.28.) számú Költségvetési rendeletében biztosítja a költségvetés tartaléka során. A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. Határidı: azonnal Papp Zoltán: szintén az elmúlt ülésen döntöttünk, hogy az Orgona utca felújítására a pályázatot nyújtunk be (56/2009.(V.25.) sz. határozat). Hiánypótlásra visszaküldték a pályázatot, a költségvetése nem változik, így határozat módosítására nincs szükség. A testület egyhangúlag határozathozatal nélkül jóváhagyta a tájékoztatást. 2./ Napköziotthonos konyha bérleti szerzıdése (elıterjesztés mellékelve) Papp Zoltán: A bérleti díj emelését az elıterjesztésben szereplı mértékben javaslom emelni, figyelembe véve, hogy ha ennél nagyobb mértéket állapítunk meg, úgy a térítési díjak is arányosan emelkednek. Kérem az észrevételeket. Rajna István: a Gazdasági Bizottság a 3%-os emelést javasolja elfogadásra. Papp Zoltán: amennyiben nincs egyéb észrevétel, kérem a képviselıket szavazzunk. A Képviselı-testület egyhangúlag 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 62/2009.(VI.29.) határozat Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete az Egyetem Étterem és Konyha Kft-vel 2007-ben kötött bérleti szerzıdés 7. pontja alapján a konyha bérleti díját szeptember 01-tıl az iskolai tanévhez igazodóan 10 hónapra Ft/év állapítja meg. A fızéséi díj összege a bérleti szerzıdés 11. pontja alapján: Anyagnorma Rezsi költség Fızési díj Óvodában (3-szori étkezés) 207,-Ft 213,-Ft 420,-Ft Iskolai napköziben (3-szori 236,-Ft 196,-Ft 432,-Ft étkezés) Iskolai menza (csak ebéd) 180,-Ft 184,-Ft 364,-Ft Alkamazott, vendég és 223,-Ft 197,-Ft 420,-Ft szoc. étkezés A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák! Határidı: szeptember 01. Papp Zoltán: megérkezett Wolf Dénes képviselı, így az érvényes szavazatok száma 10-re változott. Az egyszerő és a minısített szótöbbséget igénylı szavazatokhoz egyaránt 6-6 szavazat szükséges. 3./ Térítési díjak megállapítása (elıterjesztés, rendelet tervezet mellékelve) Papp Zoltán: a képviselık megkapták az elıterjesztéseket, melyek szerint július 1-tıl az ÁFA emelés miatt emelkednek a térítési díjak, de ebben az ügyben nem kell határozatot, vagy

5 5 rendelete hozni, mert a korábban is nettó áron történt a díjmegállapítás, és csak az ÁFA változik. Az új javaslatnál a vállalkozó az általános infláció és az élelmiszerek inflációját vette alapul, de mértéktartó módon tett javaslatot a díjakra. Kérem az észrevételeket. Rajna István: a Gazdasági bizottság tárgyalta a napirendet, elfogadásra javasolja a rendeletet. A Képviselı-testület egyhangúlag 10 igen szavazattal megalkotta a 7/2009. (VII. 02.) sz. rendeletét az élelmezést biztosító intézmény étkezési térítési díjainak meghatározására. 3. Óvodakorszerősítési, bıvítési pályázat (elıterjesztés, pályázat-tervezet mellékelve) Papp Zoltán: a képviselık megkapták az elıterjesztést Rajna István: Gazdasági bizottság foglalkozott a napirenddel, már csak a kormány döntése miatt is el kellene gondolkozni rajta, hiszen a gyes idejét 2 évre csökkentenék. A 10%-os önrész is kecsegtetı, az akadálymentesítés terve már régebben megfogalmazódott. Erdısi Gyula: örülök, hogy a bölcsıde ötletével foglalkozunk. A korábbi pályázatot át kell dolgozni, a kevésbé szükséges dolgokat pl. nyílászáró csere stb. ki kell venni belıle. Husvéth Tiborné: az elmúlt években mindig magasabb volt a létszám, azonban figyelembe kell venni a következı 2-3 év adatait, ahol elıreláthatóan a születések számának arányával számolva már nem lesz akkora az óvodás korúak létszáma. Felszereléseket beszerezni egyéb pályázatokon is van lehetıség, nagyobb arányú a sikeres pályázat. Kiss Béla: a pályázat a korábbi formájában nem állja meg a helyét, azt is figyelembe kell venni, hogy ismételt esetleges sikertelen pályázat esetén mennyi a veszteségünk. Maximum 60 milliós költségvetést támogatok, ragaszkodni kell hozzá, hogy ebbe az összegbe beleférjen, hiszen a 10%-os önrészt így is ki kell gazdálkodni. Domonkos Sándor: az önkormányzatnak mindenképpen törekednie kell a bölcsıdei szolgáltatás kialakítására is. Rosenberger András: igaza van Kiss Béla képviselınek, amikor az aggályát fejti ki az önrész elıteremtésével kapcsolatosan, hiszen több elkötelezettségünk van pl. nagytérségi hulladék, kerékpárút stb. A beruházás összköltségét kellene látni ahhoz, hogy forrásokat tudjunk rendelni hozzá. Jövıre a kormány további forrásokat akar elvonni az önkormányzatoktól, tehát a mőködési költségeket is szem elıtt kell tartanunk, mielıtt egy ilyen nagyszabású dologba belevágunk. Papp Zoltán: az egységes óvoda-bölcsıde elıterjesztést mindenképpen át kell részletesen tanulmányozni, s utána foglalkozni a lehetıséggel. Nyilvánvalóak és érthetıek az aggályok. A pályázatírótól és a tervezıtıl ajánlatot kell kérni. Kérem a képviselıket, hatalmazzanak fel az ajánlatok megérésére. A Képviselı-testület egyhangúlag 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 63/2009.(VI.29.) határozat Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy kérjen ajánlatokat: - a Hexagon Consulting pályázatíró Kft-tıl (Budapest, Margit krt. 62.) az Óvodakorszerősítés, bıvítésének pályázatának megírásával kapcsolatosan, valamint - a Látvány 2024 Bt-tıl a meglévı tervdokumentáció átdolgozásáról. Határidı: az érkezett ajánlatokról folyamatos tájékoztatás 4. Filmkészítés a faluról (ajánlatok mellékelve) Papp Zoltán: a képviselık megkapták az ajánlatokat, magam részérıl a HE RA TV Bt ajánlatát javasolom elfogadásra. Rosenberger András: jónak tartom a kezdeményezést, a 600 éves évforduló alkalmával. A régi jó kapcsolatra tekintettel én is a HE RA TV javaslatát támogatom.

6 6 Rajna István: a Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet, s javasolja, hogy egy külön alapot kellene a költségvetésben képezni az évforduló kiadásaira, elıkészületeire, s ezt is abból fedezni. A Képviselı-testület egyhangúlag 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 64/2009.(VI. 29.) határozat Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete megbízza a HE RA TV Bt-t, (Mosonmagyaróvár, Tárnics u. 17.) hogy a községet bemutató filmet készítsen. A filmkészítés költségét Ft+ÁFA, a község 600 éves évfordulójára a évi költésvetés tartalékából elkülönített keret terhére biztosítja. Határidı: folyamatos 5. AQUA ügyvezetıi megbízatás Papp Zoltán: ügyvezetı pályázatra 4 ajánlat érkezett, ebbıl a többségi tulajdonos Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata Leitner Lászlót választotta és javasolta a taggyőlésnek megválasztani. A gazdasági bizottsággal egyeztetve Levél képviseletében a taggyőlésen kifejtettem, hogy nem tartjuk szükségesnek a váltást, mivel Huszár Attila 15 éves vezetésével a Kft jól mőködött, fejlıdött, és nagyon jó volt az együttmőködés a községgel. Hegyeshalom Nagyközség polgármester hasonlóan nyilatkozott. A taggyőlés ennek ellenére többségi szavazással, a két község ellenszavazatával megválasztotta Leitner Lászlót öt évre az Aqua Kft ügyvezetıjének. Kérem a képviselı-testületet, hogy utólag hagyja jóvá a taggyőlésen képviselt álláspontot. Rosenberger András: a magam részérıl egyetértek az elmondottakkal. A Képviselı-testület egyhangúlag tudomásul vette. 6. Szúnyoggyérítés Papp Zoltán: a következı szúnyoggyérítés idıpontja július 2-3. illetve a pótnap 4-5. Mint támogatáson kívüli önkormányzat, amennyiben igényeljük, azt jelezni kell. Rajna István: az idıjárási helyzetre való tekintettel a Gazdasági Bizottság az árhullám levonulása utáni idıpontban tartaná szerencsésnek egy következı gyérítést. Papp Zoltán: amennyiben nincs egyéb észrevétel kérem a képviselıket szavazzunk. A képviselı-testület 7 igen 3 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozta: 65/2009.(VI.29.) határozat Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete a évi szúnyoggyérítés keretében a másodszori gyérítést megrendeli, melynek költségét a költségvetés tartaléka terhére biztosítja. Határidı: folyamatos 7. Fıtáv ajánlata (elıterjesztés mellékelve) Papp Zoltán:a képviselık megkapták a FİTÁV ajánlatát, kérem a javaslatokat. Rajna István: a Gazdasági bizottság nem támogatja az ingatlan esetleges megvásárlását. A Képviselı-testület rövid vita után határozathozatal nélkül egyhangúlag úgy döntött, hogy nem kívánja megvásárolni a FİTÁV Zrt tulajdonában lévı építményt. 8. József Attila utca kátyúzása Papp Zoltán: már több alkalommal foglalkoztunk a József Attila utca kátyúinak javításával, hiszen áldatlan állapot uralkodik azon a m-es szakaszon. Ismételten megkerestem az út tulajdonosát, valamiféle kompromisszumos lehetıséget javasolva, azt a választ kaptam, hogy

7 7 nem tudnak távlatilag sem nyilatkozni, nincs kilátás a javításra, nincs pénz. Ahhoz pedig nem járulnak hozzá, hogy magunk lebetonozzuk, mert az még veszélyesebb szerintük, mintha így hagyjuk. Kértem tegyen ajánlatot rá, mennyi lenne a javítás. Kiss Béla: az ajánlatot mielıbb tegye meg, hiszen minket bírálnak, holott nem is a tulajdonunkban lévı útról van szó. Eléggé türelmesek voltunk ez idáig, lehetséges, hogy a média jelenléte kellene ahhoz, hogy komolyan vegyék a kérésünket? Erdısi Gyula: akár a Volán vezetését is megkeresni, s közösen fellépni, ha csak így lehet elérni valamit. Papp Zoltán: a média sem tud pénzt adni a közútkezelınek, és naponta kapnak rengeteg panaszt a megye közútjainak állapotával kapcsolatban. Ha mi nem segítünk, akkor egyhamar nem lesz kátyúzás. Javaslom, várjuk meg az ajánlatukat, utána térjünk vissza a kérdésre. A képviselı-testület egyhangúlag, határozathozatal nélkül elfogadta a javaslatot. IV./ Tájékoztatók 1. IKSZT cím elnyerése (kiértesítés mellékelve) Papp Zoltán: a képviselık megkapták a kiértesítést, reméljük ezzel is még több lehetıségünk nyílik pályázatokon pénzforrást szerezni. Kérem a tájékoztatás tudomásul vételét. 2. MÁV hibák javítása (MÁV válaszlevele mellékelve) Papp Zoltán: a képviselık megkapták a MÁV válaszát az általunk jelzett vasútállomás és környéke hibára. Reméljük a hibákat mielıbb javítják. Kérem a tájékoztatás tudomásul vételét. 3. Pályázati lehetıségek (Leader tájékoztató mellékelve) Papp Zoltán: a mellékelt pályázati lehetıségen kívül lesz még belterületi utak fejlesztésére a TEUT-on kívül is, valamint egészségház kialakítással kapcsolatos kiírás. Kérem a képviselık ötleteit, elképzeléseit a pályázati kiírásokkal kapcsolatosan. Konkrétumok ismeretében visszatérünk a testületi ülésen a napirendre. 4. Iskolaigazgató levele Papp Zoltán: az iskolaigazgató asszony levele testületi intézkedést nem igényel, a munkák elvégzésénél a munkaerıt természetesen szükség szerint biztosítjuk. Kérem a tájékoztatás tudomásul vételét. 5. Lomtalanítás Papp Zoltán: megkaptuk a számlát az ez évi lomtalanításról az összköltség: Ft. Kérem a tájékoztatás tudomásul vételét. 6. Kerék Fogadó programja Papp Zoltán: a Kerék fogadó 25 éve a vendéglátásban címmel színes rendezvénysorozatot szervez július én sztárvendégekkel. A rendezvény belépıdíjas. Babos Béla felvetette a lehetıségét egy esetleges önkormányzati közremőködésnek, támogatásnak. Rajna István: ez egy belépıdíjas rendezvény, a Gazdasági Bizottság nem javasolja a rendezvényben való közremőködést anyagilag, a helyi egyesületek természetesen a felkérésen saját döntésük alapján vesznek részt. Papp Zoltán: amennyiben nincs egyéb észrevétel kérem a tájékoztatás tudomásul vételét. 7. Pormegkötéses útépítési ajánlat (ajánlat mellékelve) Papp Zoltán: a képviselık megkapták az ajánlatot, kérem az észrevételeket. A testület egyhangúlag úgy határozott, hogy nem kíván az elıterjesztéssel foglalkozni. V./ Képviselıi és egyéb észrevételek

8 8 Erdısi Gyula: Kultúrház hátsó észak-nyugati részének állapota halasztást nem tőrı állapotban van. A vízelvezetı árkok betemetésének megszüntetésére intézkedést kellene tenni. A hasonló idıjárási helyzetre, mint most van, van-e a községnek stratégiája? Kiss Béla: József Attila utcai telekmegosztások, hogy állnak? Mi a helyzet az elmúlt ülésen beadott nyílászáró-csere kérelemmel kapcsolatosan? Gyırfi Zoltán által bérelt (kavicsdepó) terület bérleti szerzıdés? Nagy Attila: az Expo csatorna elkészülte után a tereprendezés, utómunkák nem teljes mértékben lettek befejezve. Kérjük ezek végleges helyreállítását. Papp Zoltán: A kultúrház állapotával tisztában vagyunk, csak reménykedhetünk, hogy a CÉDE pályázaton sikerrel járunk, s nekiállhatunk a munkáknak. Addig is a tetıjavításokat el lehet és el kell végezni, ez nem függ a pályázattól. Nagy István: a vízelvezetı árkokat nem lehet betemetni, azt csak önkényesen teszik. Papp Zoltán: az idıjárási s egyéb veszélyhelyzetre természetesen meg van a védekezési terv. A József Attila utca telkeinek mőszaki megosztása még nem kezdıdött meg. Az önkormányzati lakások nyílászáró cseréjét megtekintette Fuhrmann Vilmos és Domonkos Sándor, nem tartják olyan rossznak az állapotukat, ennek ellenére az árajánlatot megkértük, azonban most a külsı vakolatjavítás és szigetelés fontosabb lenne. A kerítésjavítással kapcsolatos intézkedés is folyamatban van. A bérleti szerzıdést Gyırfi Zoltánnal személyesen egyeztetjük, s majd utána tájékoztatjuk a testületet a területtel kapcsolatosan. A csatornázás utáni állapot helyreállításáról tájékoztatom az építészt, s ha kell, megteszi az intézkedéseket. Amennyiben nincs egyéb észrevétel szeretném bejelenteni, hogy július között szabadságon leszek, ez idı alatt Domonkos Sándor és Patakiné Jarkovits Márta alpolgármesterek helyettesítenek. Az ülést perckor berekesztem. Kérem a jegyzıkönyv-hitelesítıket a jegyzıkönyv aláírására. K.m.f. Papp Zoltán polgármester Nagy István jegyzı Horváth Lajos jkv. hitelesítı Rajna István jkv. hitelesítı

Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete

Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete 1 Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2008. Levél község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 15-én tartott nyilvános testületi üléséről készült J e g y z ő k ö n y v Tartalma:

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 9/2010. Levél község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 02-án tartott ülésérıl készült Jegyzıkönyv Napirend: I. Döntést igénylı ügyek

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 Levél község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. július 27-én tartott nyilvános ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Tartalma: Tájékoztató az

Részletesebben

Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete 1 11/2011. Levél községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 23-án tartott ülésérıl készült jegyzıkönyv Tartalma: 1. 2010. évi költségvetési

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 6/2010. Levél község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 31-én tartott ülésérıl készült jegyzıkönyv. Napirend: I. A 2009. évi költségvetés

Részletesebben

Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete

Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete 1 9/2008. Levél község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 21-én tartott nyilvános üléséről készült J e g y z ő k ö n y v Tartalma: Napirend:

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 Levél község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. augusztus 31-én tartott nyilvános ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Tartalma: Napirend elıtt:

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 3/2009. Levél község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. február 16-án tartott nyilvános testületi ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Tartalma:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 230-15/2008. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2008 november 28-án /pénteken/ 15.30 órai

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 26 GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. február 29. napján 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 27 Határozat 11/2012. (II. 29.) KEOP 4.9.0 pályázat

Részletesebben

LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2007.

LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2007. 1 LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2007. Levél község Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. március 26-án tartott nyilvános üléséről készült jegyzőkönyv Tartalma: Napirend előtt:

Részletesebben

Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L

Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Adásztevel Község

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-8 /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Rendi János, Csutora Gábor, Kelemen Sándor, Kalmárné Koszonits Klára képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Rendi János, Csutora Gábor, Kelemen Sándor, Kalmárné Koszonits Klára képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: Rajka község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 15-én, csütörtökön, a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (9224, Rajka, Szabadság tér 1.) 18.00 órakor megtartott -

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v : Keménfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 19-én (szerdán) 15,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Keménfa önkormányzati épületének helyisége.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvénytermében (Nagykáta, Dózsa

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 27-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. március 4-én megtartott üléséről Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./ Csókás

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 17/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 27-én (kedden) 14,00 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendkívüli

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülést hangfelvétel rögzíti

JEGYZŐKÖNYV. Az ülést hangfelvétel rögzíti JEGYZŐKÖNYV Az ülést hangfelvétel rögzíti Készült: Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-te stületének 2016. április 28. napján 18,00 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyaló 2010. április 20-án 14 30 perc

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyaló 2010. április 20-án 14 30 perc J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyaló 2010. április 20-án 14 30 perc Jelen vannak: Hirka Tamás, a bizottság elnöke Vrbovszki Viktor, a bizottság

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 19-én 15 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Jelen vannak: Kurucz Sándorné elnök, Szilágyi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. szeptember 5-én 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 59-17/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2010. november 23-án a körjegyzőség tanácskozó helyiségében tartott soros nyilvános testületi ülésén. JELEN VANNAK: Sipos Balázs Bódis Józsefné, Dávid Tamás, Dr. Gonda Péter,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: I.400/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. április 6-án 15 órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről. - Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

12/2009. m u t a t ó j a.

12/2009. m u t a t ó j a. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a. 12/2009 A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 13- án megtartott ülésen felvett, hangfelvétellel rögzített ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1. Napirendi pont

JEGYZŐKÖNYV. 1. Napirendi pont JEGYZŐKÖNYV Készült: Berente Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. április 8.-án a Polgármesteri Hivatal tárgyalójában megtartott rendkívüli nyilvános ülésén, melynek kezdési időpontja 14,00 óra.

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Szám: 235-13/2015. B A K O N Y J Á K Ó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Bakonyjákó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. november 12- án tartott közmeghallgatással egybekötött ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 44 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. június 23-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Csőgér Bálint polgármester, Patkó András alpolgármester, Helli József képviselő, Tőzsér András képviselő, Nagy István

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 23-án reggel 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás 1998. december 10-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Nagykáta Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Nagykáta,

Részletesebben

A Képviselő-testület egyhangúlag, 11 igen szavazattal az alábbiak szerint hagyja jóvá a napirendeket: N A P I R E N D :

A Képviselő-testület egyhangúlag, 11 igen szavazattal az alábbiak szerint hagyja jóvá a napirendeket: N A P I R E N D : 1 Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: A Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár (9737. Bük, Eötvös u. 11.) galériájában, Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É

Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É Jegyzőkönyv 8/2013. Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. Jelen vannak: Nagy Imre Gusztáv polgármester Ferenczi Róbert képviselő

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A.

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. JEGYZ KÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. február 11. napján az Önkormányzat hivatali épületében (8943

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről.

2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338 /2/2013. 2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2009. május hó 12. napján, a városháza I. emeleti nagy tanácskozó termében megtartott 8. rendkívüli ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 8.-án, a Művelődési Házban 17 órai kezdettel megtartott, közmeghallgatásos üléséről. Jelen vannak:, Farkas

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 15-én 18 órakor Képviselő-testületének üléséről. kezdődő Csetény

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzői irodavezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzői irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2015. június 23-án a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. A Közgyőlés helye: 6720 Szeged, Kígyó u. 4. (földszinti tárgyalóterem) A Közgyőlés ideje: 2008. szeptember 24., 10.

JEGYZİKÖNYV. A Közgyőlés helye: 6720 Szeged, Kígyó u. 4. (földszinti tárgyalóterem) A Közgyőlés ideje: 2008. szeptember 24., 10. JEGYZİKÖNYV amely készült a Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Közgyőlésének 2008. szeptember 24. napján, 10:00 órai kezdettel, az Egyesület munkaszervezetének székhelyén tartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2013. május 21-én 16,05 órakor Apc községi Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2013. május 21-én 16,05 órakor Apc községi Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. május 21-én 16,05 órakor Apc községi Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti ív alapján Távolmaradását bejelentette: Kovácsné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-3/2012/JT. 18-29 /2012. sz. határozat 1-3/2012.sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének JEGYZİKÖNYVE

Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének JEGYZİKÖNYVE Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének 2/2007.számú JEGYZİKÖNYVE Készült, Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének az ellendi polgármesteri hivatalban 2007.február 14-én 17:00 órakor

Részletesebben

Szám: 234-13/2015. A D Á S Z T E V E L

Szám: 234-13/2015. A D Á S Z T E V E L Szám: 234-13/2015. A D Á S Z T E V E L Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Adásztevel

Részletesebben

Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Dr. Tóth Csaba Attila képviselı

Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Dr. Tóth Csaba Attila képviselı Szám: IV.110-1/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Közgyőlésének 2014. február 20-án (csütörtökön) 9 óra 15 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 27-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. augusztus 23.

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. augusztus 23. Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. augusztus 23. J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készül. A napirendi pontok tárgyalásával

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén. Határozat száma Tárgya 29/2014. (X. 27.) Polgármesteri program

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI 109/2011. (XI.29.) kt. határozat: A 2011. november 29-ei ülés napirendjének elfogadása 110/2011. (XI.29.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. május 4-én 16,45 órakor a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli képviselő-testület üléséről. Jelen vannak: jelenléti ív alapján Napirend: 1. Az

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 21-én megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma

Részletesebben

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. december 17-én megtartott Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. december 17-én megtartott Nyílt Képviselő-testületi üléséről Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 3 példányban! /2013 1. sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. december 17-én megtartott Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12-én 14,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12-én 14,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Szám: V/105-18/2014. Készült: 2 példányban JEGYZŐKÖNYV Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12-én 14,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Készült 2013. május 22-én, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É

Készült 2013. május 22-én, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É Jegyzőkönyv 3/2013. Készült 2013. május 22-én, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. Jelen vannak: Nagy Imre Gusztáv polgármester Mészáros Ottó képviselő

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 1/2015. K-t. Jegyzőkönyv

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 1/2015. K-t. Jegyzőkönyv Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 1/2015. K-t. Jegyzőkönyv A 2015. január 29-én megtartott képviselő-testületi ülésről. (1-16/2015. sz. önkormányzati határozat) (-/2015 sz. rendelet) Pilisszentkereszt

Részletesebben

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 17. napján 14 órától megtartott üléséről. Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53.

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 17. napján 14 órától megtartott üléséről. Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53. J E G Y ZŐKÖNYV Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 17. napján 14 órától megtartott üléséről Helyszín: Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53. Jelen vannak: Dr. Császár

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 10-én 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 10-én 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről Ikt.szám:.-2/2015. JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 10-én 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Papp Krisztina jkv. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozza:

JEGYZŐKÖNYV. Papp Krisztina jkv. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozza: JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. július 26-án a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének a községháza nagytermében megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Buza Máté Gyanó Józsefné Haszon

Részletesebben

Állandó tanácskozási joggal meghívott: Kövecses Timea alpolgármester Németh Dóra jegyző. A képviselő-testületi ülést az Öttevényi KÁBEL-TV rögzítette.

Állandó tanácskozási joggal meghívott: Kövecses Timea alpolgármester Németh Dóra jegyző. A képviselő-testületi ülést az Öttevényi KÁBEL-TV rögzítette. Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Öttevény Fő u. 100. J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 10. napján hétfőn 17 órakor az

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. július 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORTBIZOTTSÁG 2011. április 19-ei ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 6/2011. (IV. 19.) bizottsági határozat arról, hogy a bizottság a balatongyöröki tábor üzemeltetéséről szóló tájékoztatót

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 11/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának Pénzügyi Bizottsága 2015. július 24-én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának Pénzügyi Bizottsága 2015. július 24-én tartott ülésén. Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának Pénzügyi Bizottsága Cím: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Elérhetőség: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Tel: 68/381-011, Fax: 68/381-656

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: Tanácskozási joggal részt vesz Meghívottak: Kovács Gábor: 38/2011. (IV. 28.) határozata:

Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: Tanácskozási joggal részt vesz Meghívottak: Kovács Gábor: 38/2011. (IV. 28.) határozata: Jegyzőkönyv Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án, a községházán tartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester

Részletesebben

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v ALSÓSZÖLNÖK Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 29-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. október 21. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. október 21. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. október 21. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Bezeréti Katalin polgármester, Holovits Huba alpolgármester, Babina Éva, Bóza Attila,

Részletesebben

11-19/2009. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2009. december 14-én megtartott soros üléséről.

11-19/2009. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2009. december 14-én megtartott soros üléséről. 11-19/2009. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2009. december 14-én megtartott soros üléséről. Határozat száma: Tárgy: 273/2009.(XII.14.) Pénzügyi átcsoportosításról 274/2009.(XII.14.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető.

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető. Szám:12/3-8/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. február 9-én 10:05 órai kezdettel a Megyeháza Képviselő irodájában megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v Készült 2008. április 02-én, 17 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Szociális és Egészségügyi Bizottságának megtartott rendkívüli és nyilvános

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 3-2/2014. H I D E G S É G K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9491 HIDEGSÉG, PETŐFI S. U. 1., TEL/FAX: 99/540-042 INTERNET: www.hidegseg.hu E-MAIL: hidegseg@hidegseg.hu J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. április 29-én tartott rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. április 29-én tartott rendes üléséről Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8624 Balatonszárszó, Hősök tere l. Ügyiratszám: 480-14/2013 JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. április 29-én tartott rendes üléséről 14.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Barlahida. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év augusztus hó 27. napján. megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Barlahida. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év augusztus hó 27. napján. megtartott nyilvános üléséről. JEGYZŐKÖNYV Barlahida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év augusztus hó 27. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 22/2015.(VIII.27.) 23/2015.(VIII.27.) 24/2015.(VIII.27.)

Részletesebben

Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete 2528 Úny, Kossuth Lajos u. 2. Tel.: 33/508-800 Fax: 33/508-801 Email: info@uny.hu ================================================================== 11/2009.

Részletesebben

Jegyz könyv. Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalója (7815 Harkány, Pet fi S. u. 2-4.)

Jegyz könyv. Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalója (7815 Harkány, Pet fi S. u. 2-4.) Jegyz könyv Készült a Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. december 23-án (szerda) 10.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésér l Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. augusztus 17-én reggel 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vámosgyörk Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester Endrész

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. május 20- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. május 20- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2014. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. május 20- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 7/2014. (VI.02.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1 perces néma felállás

JEGYZŐKÖNYV. 1 perces néma felállás JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2013. január 23-án 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 1. rendes

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2010. február 24-én a Pénzügyi Bizottság ülésén.

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2010. február 24-én a Pénzügyi Bizottság ülésén. Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2010. február 24-én a Pénzügyi Bizottság ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Feró István Ferenc elnök Egyed

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2012. november 13-án a Városháza emeleti kistermében 7 45 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 08-i soros ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 08-i soros ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 08-i soros ülésén Hozott határozatok: 26/2011. (III.08.) - tól 37/2011. (III. 08.) - ig Hozott rendelet: - 1 J E G Y Z

Részletesebben

Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v I/1-12/2015. J e g y z ő k ö n y v 2015. június 29-én 18:00 órakor a Községházán tartott rendes, nyilvános üléséről. Jelen vannak: Babos Attila polgármester Nagy Károly alpolgármester Bartha Gusztáv képviselő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 12-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Nagykátai Polgármesteri Hivatal 6-os bejárat emelet (Nagykáta,

Részletesebben

Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 27-én 18 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről

Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 27-én 18 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről BODORFA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1 JEGYZŐKÖNYV Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 27-én 18 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 1-14/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2009. november 24-én megtartott nyílt ülésérıl. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2014. július 14-én 8.30 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében

Részletesebben

4.) Napirend: A Tó-park Szabályozási Terve

4.) Napirend: A Tó-park Szabályozási Terve 4.) Napirend: A Tó-park Szabályozási Terve Turai István tájékoztatja a Képvisel -testület tagjait, hogy a Szabályozási Tervet a TTKB és a JÜB tárgyalta. A JÜB elfogadásra, míg a TTKB elutasításra javasolta

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme /5124 Jászágó, Kókai L. tér 1./ Mozsár Lászlóné polgármester,

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme /5124 Jászágó, Kókai L. tér 1./ Mozsár Lászlóné polgármester, J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Jászágó Község Képviselő-testületének 2014. december 16-án megtartott rendkívüli testületi ülésén. Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme /5124

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Pomáz Város Önkormányzata 18/2012. ÖTÜ. J E G Y Z İ K Ö N Y V Felvéve: Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2012. 12.11-én tartott Képviselı-testületi ülésen a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1999. június 24-i ülésérıl a Városháza Dísztermében.

JEGYZİKÖNYV. Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1999. június 24-i ülésérıl a Városháza Dísztermében. Gyomaendrıd 16/1999. JEGYZİKÖNYV Készült 1999. június 24-i ülésérıl a Városháza Dísztermében. Jelen vannak: Dr. Dávid Imre polgármester, Gellai Imre, Dezsı Zoltán alpolgármesterek; Babos László, Bátori

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. november 3. napján 15.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. november 3. napján 15.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. november 3. napján 15.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén. Az ülés helye: Polgárdi Polgármesteri Hivatal Polgárdi, Batthyány u.

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. 1. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról.

JEGYZ KÖNYV. 1. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról. Bak község Önkormányzati Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bak, 2011. December 30-i nyílt testületi ülés jegyz könyv. JEGYZ KÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képvisel -testületének 2011.

Részletesebben