Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete"

Átírás

1 Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 6/2010. Levél község Önkormányzat Képviselı-testületének május 31-én tartott ülésérıl készült jegyzıkönyv. Napirend: I. A évi költségvetés módosítása és zárszámadási beszámoló II. Beszámoló a belsı ellenırzésrıl III. Beszámoló és értékelés a gyermekvédelmi tevékenységrıl, a gyermekjóléti szolgálat mőködésérıl IV. Felnıttkorúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló rendelet felülvizsgálata V. Egyéb döntést igénylı ügyek 1. Humán Papillóma Vírus elleni védıoltás 2. Általános iskola létszám és tanítási idıkeret kérése 3. Rendezési terv módosítási kérelmek 4. Napközi konyha bérleti díj megállapítása 5. Kisiskolai felújításhoz közbeszerzési megbízás 6. Szúnyoggyérítéshez pótelıirányzat biztosítása 7. Akácos utcai lakók útszőkítési kérelme 8. Akácos utca utcabálhoz hozzájárulás kérelme 9. Fı utca 25. I. lakás bérleti szerzıdés ügye 10. Orgona utca egy részén felületi zárásra árajánlat, ehhez pótelıirányzat biztosítása 11. Polgárır Egyesület: orvosi rendelınél helyiség kialakításhoz támogatás kérése 12. Megállapodás a Kistérségi Társulással a szociális ellátások biztosításáról 13. Alsófı utcai árokfelújításra ajánlat + Petıfi utcai árok egy szakasza felújítása és a József A. utcai áteresz és árok építése árajánlat, pótelıirányzat biztosítása 14. Talizmán Kulturális Egyesület támogatási kérelme 15. Horváth Róbert panasza Nikol vendéglı 16. Óvoda ügy VI. Tájékoztató 1. Bursa Hungarica 2010 elszámolás 2. József A. u. utcai buszöblök mőszaki átvétele 3. IKSZT pályázatra kapott támogatási határozat 4. Kistérségi Nyugdíjas találkozó pályázatunkra kapott támogatási határozat 5. Rekultív Kft. elszámolása szemétszállítási díjban beszedett önerı összegérıl 6. Menetrendi egyeztetés

2 J E G Y Z İ K Ö N Y V 2 Készült: Levél község Önkormányzata Képviselı-testületének május 31-én órai kezdettel tartott ülésérıl. Jelen vannak: Papp Zoltán polgármester, Domonkos Sándor, Patakiné Jarkovits Márta, Horváth Lajos, Joanovicsné Kuslics Hedvig, Kiss Béla, Rajna István, Rosenberger András képviselık, valamint a mellékelt jelenléti ív szerint felsoroltak. Wolf Dénes képviselı jelezte, hogy késıbb érkezik. Erdısi Gyula képviselı igazoltan, egyéb elfoglaltsága miatt nem tud az ülésen részt venni. Papp Zoltán: megnyitja az ülést, köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az érvényes szavazatok száma 8. Megállapítja, hogy a minısített többséget igénylı határozathozatalhoz 6, az egyszerő többséget igénylı határozathozatalhoz 5 szavazat szükséges. Jegyzıkönyv-hitelesítıknek Patakiné Jarkovits Márta és Domonkos Sándor képviselıket javasolja. A javaslatokat a testület elfogadta. Napirendi javaslat: I. A évi költségvetés módosítása és zárszámadási beszámoló II. Beszámoló a belsı ellenırzésrıl III. Beszámoló és értékelés a gyermekvédelmi tevékenységrıl, a gyermekjóléti szolgálat mőködésérıl IV. Felnıttkorúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló rendelet felülvizsgálata V. Egyéb döntést igénylı ügyek 1. Humán Papillóma Vírus elleni védıoltás 2. Általános iskola létszám és tanítási idıkeret kérése 3. Rendezési terv módosítási kérelmek 4. Napközi konyha bérleti díj megállapítása 5. Kisiskolai felújításhoz közbeszerzési megbízás 6. Szúnyoggyérítéshez pótelıirányzat biztosítása 7. Akácos utcai lakók útszőkítési kérelme 8. Akácos utca utcabálhoz hozzájárulás kérelme 9. Fı utca 25. I. lakás bérleti szerzıdés ügye 10. Orgona utca egy részén felületi zárásra árajánlat, ehhez pótelıirányzat biztosítása 11. Polgárır Egyesület: orvosi rendelınél helyiség kialakításhoz támogatás kérése 12. Megállapodás a Kistérségi Társulással a szociális ellátások biztosításáról 13. Alsófı utcai árokfelújításra ajánlat + Petıfi utcai árok egy szakasza felújítása és a József A. utcai áteresz és árok építés árajánlata, pótelıirányzat biztosítása 14. Talizmán Kulturális Egyesület támogatási kérelme 15. Horváth Róbert panasza Nikol vendéglı 16. Óvoda ügy VI. Tájékoztató 1. Bursa Hungarica 2010 elszámolás 2. József A. u. utcai buszöblök mőszaki átvétele 3. IKSZT pályázatra kapott támogatási határozat 4. Kistérségi Nyugdíjas találkozó pályázatunkra kapott támogatási határozat 5. Rekultív Kft. elszámolása szemétszállítási díjban beszedett önerı összegérıl 6. Menetrendi egyeztetés A Képviselı-testület jóváhagyta a napirendi javaslatot.

3 Napirend elıtt: Tájékoztató a két ülés között történt eseményekrıl (mellékelve) Papp Zoltán: ismerteti a tájékoztatót, kéri az észrevételeket, véleményeket. 3 A Képviselı-testület a tájékoztatóban elhangzottakat egyhangúlag tudomásul vette. Napirendek tárgyalása: I. A évi költségvetés módosítása és zárszámadási beszámoló (írásos anyag, rendelet-tervezet mellékelve) Papp Zoltán: a képviselık megkapták az elıterjesztést, a Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet. Elıször a rendelet módosításban kell a évi kiadás-bevétel mérleget kell egyensúlyba hozni. Rajna István: a Gazdasági Bizottság megvitatta ülésén és elfogadásra javasolja a évi költségvetési rendelet módosítását. Papp Zoltán: amennyiben nincs egyéb észrevétel szavazzunk a rendelet módosításáról. A Képviselı-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal megalkotta az önkormányzat évi költségvetési rendeletérıl szóló 8/2009.(IX.03.) sz. rendelettel módosított 2/2009.(III.28.) rendelet módosításáról szóló 4/2010.((VI.02.) számú rendeletét. Papp Zoltán: a képviselık szintén megkapták az elıterjesztést a zárszámadási rendelet elfogadásához is. A Gazdasági Bizottság ülésén felmerült a pénzmaradvány kérdése. A táblázat szerint a évi pénzmaradvány ezer Ft, ebbıl 20 millió Ft-ot már a 2010 évi költségvetésénél igénybe vettünk, így a fennmaradó szabad pénzmaradványunk ezer Ft, amelyre kötelezettséget vállalhatunk. Rajna István: a Gazdasági Bizottság az elıterjesztést megvitatta, jól kidolgozott elıterjesztésrıl van szó. Ami örömteli, hogy 40 milliós plusszal rendelkezünk, a bizottság elfogadásra javasolja a évi költségvetés teljesítésérıl szóló beszámolót. Papp Zoltán: amennyiben nincs észrevétel, kérem a képviselıket szavazzunk a szárszámadási rendelet elfogadásáról. A Képviselı-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal megalkotta az önkormányzat és intézményei évi költségvetési zárszámadásáról szóló 5/2010.(VI.02.) számú rendeletét II. Beszámoló a belsı ellenırzésrıl (elıterjesztés mellékelve) Papp Zoltán: a képviselık megkapták az elıterjesztést. Kérem az észrevételeket, majd szavazzunk. A Képviselı-testület rövid vita után egyhangúlag 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 58/2010.(V.31.) határozat Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete megállapítja, hogy a 109/2008.(XI.24.) számú határozatával megállapított évi ellenırzési terv végrehajtása maradéktalanul megtörtént, az arról szóló beszámoló jelentést tudomásul veszi. A hiányosságok kijavítására készített intézkedési tervet elfogadja.

4 és Nagy István jegyzı 4 III. Beszámoló és értékelés a gyermekvédelmi tevékenységrıl, a gyermekjóléti szolgálat mőködésérıl (elıterjesztés mellékelve) Papp Zoltán: a képviselık megkapták az elıterjesztést, s Szociális Bizottság is megtárgyalta, kérem az esetleges kiegészítéseket, majd szavazzunk. Joanovicsné Kuslics Hedvig: kérek mindenkit, jelezzék a problémát, hiszen csak akkor tudunk segíteni. Idıközben megérkezett Wolf Dénes képviselı, így az érvényes szavazatok száma 9. A Képviselı-testület egyhangúlag 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 59/2010.(V.31.) határozat Levél község önkormányzatának Képviselı-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelést elfogadja. Megállapítja, hogy a feladatok ellátása során érvényesült a jogalkotói és társadalmi elvárás, miszerint a gyermek családba történı nevelkedésének biztosítása elsıdleges fontosságú. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátása terén a gyermekvédelmi rendszer mőködése, illetve az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételek a jogszabályokban elıírtaknak megfelelıen, a kistérségi társulási forma bevezetése óta az elvárásoknak megfelelıen mőködik. Határidı: azonnal, Nagy István jegyzı IV. Felnıttkorúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló rendelet felülvizsgálata (rendelet-tervezet mellékelve) Papp Zoltán: a képviselık megkapták az elıterjesztés, a Szociális bizottság is tárgyalta. A korábbi rendeletünkhöz képest a változások a Kistérség keretében ellátandó szociális feladatok pl. szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzırendszeres házi segítségnyújtás, stb. Kérem az észrevételeket. Nagy István: a szociális szolgáltatásoknál a díjakat a kistérség állapítja meg, a fellebbezést a kistérséghez kell benyújtani, de az érintett település szociális bizottság bírálja el. Wolf Dénes: a Szociális Bizottság a rendelet elfogadását javasolja. Papp Zoltán: amennyiben nincs egyéb észrevétel, kérem a képviselıket szavazzunk. A Képviselı-testület egyhangúlag 9 igen szavazattal megalkotta a felnıtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 6/2010.(VI. 02.) számú rendeletét. VII. Egyéb döntést igénylı ügyek 1.Humán Papillóma Vírus elleni védıoltás Papp Zoltán: március 22-i testületi ülésünkön a védını elıterjesztésében kérte a védıoltással kapcsolatos lehetıség megvizsgálását. Akkor a testület elviekben támogatta a konkrét döntéshozatalhoz, kértük, hogy az érintett korosztályra vonatkozóan konkrét létszám ismeretében tegyen javaslatot, illetve készítsen az érintettek körében felmérést, s majd annak ismeretében döntünk. A védını elküldte a felmérés eredményét, mely alapján 48 gyermeket érintene, az elızetes számítás szerint ennek költsége kerekítve Ft, a következı évben ez már kisebb költséget jelentene. Kérem az észrevételeket.

5 Rajna István: a Gazdasági bizottság tárgyalta a napirendet, javasolja ez évben a éves lányok oltásának térítésmentes biztosítását. A jövı évtıl kezdıdıen pedig a 13 évesek körében támogatja az oltás vállalását. Kiss Béla: támogatom a javaslatot, mivel ezt a jelenlegi költségvetésünk is lehetıvé teszi, véleményem szerint a szülınek is valamennyi részt vállalnia kellene. Korábban már felvetettem, hogy az iskolások füzetcsomagjainak költségét átvállalhatnánk, akkor az, az összes tanuló létszámot érintette volna, és kevesebb kiadást jelentene, most pedig csak 48 lányról van szó. Javaslom az általam felvetettekre is visszatérni. Papp Zoltán: amennyiben nincs egyéb észrevétel, javaslom a képviselıket szavazzunk a Gazdasági Bizottság által is javasolt formában jóváhagyni. A Képviselı-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 60/2010.(V.31.) határozat Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete évben térítésmenetesen biztosítja a Humán Papillóma vírus elleni védıoltást azon levéli lakcímmel rendelkezı éves lányok (kb. 48 fı) részére, akiknek a szülei vállalják a védıoltás beadását. A védıoltás költségeire szükséges Ft pótelıirányzatot a évi költségvetési tartalék terhére biztosítja. 2.Általános iskola létszám és tanítási idıkeret kérése (korábbi elıterjesztés mellékelve) Papp Zoltán: a képviselık megkapták az elıterjesztést. Már többször beszélgettünk, tárgyaltunk róla, mivel az igazgató asszony még a költségvetés elıkészítése idıszakában terjesztette elı a kéréseit, azonban állásfoglalás a testület részérıl még nem történt. Az államkincstári vizsgálat során az ellenırzést végzı szakembereket sikerült megkérdeznünk, és az a véleményük, hogy a létszám-leépítési pályázatunkra kapott támogatást, kb. 4 millió forintot kamatostól vissza kell fizetnünk, ha létszámot bıvítenénk. A tanítási idıkeret bıvítésével kapcsolatban, gyakorlatilag plusz költséget nem jelent. A pedagógusoknak, amennyiben az iskola vagy a gyermekek érdekében tanórán kívüli egyéb elfoglaltsága van, emiatt csökken az órakerete, és csökken a fizetése. Tehát a lényeg, hogy a pedagógus azokra az órákra is megkapja a bérét. Kérem a kérdéseket, észrevételeket. Rajna István: a Gazdasági Bizottság a létszámbıvítést nem támogatja, azonban a tanítási idıkeretre vonatkozó kérelmet igen. Kiss Béla: a létszámkerettel kapcsolatosan rövid határidın belül utána kell járni, hogy milyen törvényes módon lehetséges a létszám bıvítése, hiszen szeptembertıl minden osztály napi egy órában nyelvet fog tanulni, s ehhez 2 fıállású nyelvtanár szükséges. Meg kell vizsgálni azt is, hogy mennyi lenne az az összeg, amit vissza kellene fizetni az Államkincstárnak, amennyiben mégis úgy döntünk, hogy szükséges a plusz 1fı. Papp Zoltán: a létszámkeret bıvítésével felmerültekkel kapcsolatosan konkrétumok ismeretében újra napirendre tőzzük a döntést. Az idıkerettel kapcsolatosan, amennyiben nincs egyéb észrevétel, kérem a képviselıket szavazzunk. A Képviselı-testület egyhangúlag 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 61/2010.(V.31.) határozat Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárul, hogy a Levéli Német Nemzetiségi Általános Iskolában a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak tanítási idıkeret teljesítését csökkentı tételként az alábbi elfoglaltságokat lehet figyelembe venni: 5

6 Tanulmányi versenyen, iskola által támogatott továbbképzéseken, osztálykirándulásokon, mérés-értékelés-vizsgáztatáson, kötelezı orvosi vizsgálaton, gyereknapon való részvétel. Határidı: szeptember 1.-tıl 3.Rendezési terv módosítási kérelmek (kérelmek mellékelve) Papp Zoltán: a képviselık megkapták az elıterjesztés. A kezdeményezésekre háromoldalú megállapodást kötnénk, mi vagyunk a megrendelık, a Tér-Háló Kft végzi a terv módosítását, de a számlázás a kérelmezınek történik egyénileg. a.) Galambos Erzsébet kérelme az új tehenészeti telepre vonatkozik az 50%-os beépítési lehetıséget 65%-ra szeretné bıvíteni. A rendezési terv készítıjével Leitner Attilával tárgyaltam, utána néz, hogy az építési törvény lehetıvé teszi-e a beépítés bıvítését. Ha a törvény lehetıvé teszi, akkor 60-65%-os engedélyezzük. A kérelmezı a rendezési terv költségét vállalja. Kérem a képviselıket szavazzunk. A Képviselı-testület egyhangúlag 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 62/2010.(V.31.) határozat Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete Galambos Erzsébet (9224 Rajka, Meixner-tanya) levéli 0106/6 hrsz. területre vonatkozó rendezési-terv módosítási kérelmét támogatja, egyetért azzal, hogy fenti ingatlan beépíthetıségét 50%-ról az érvényben lévı Építési Törvény elıírásai szerint maximális %-ra bıvíthesse. A Képviselı-testület a rendezési terv módosítását a Tér-Háló Kft-nél rendeli meg, a rendezési terv készítésének költsége a módosítást kezdeményezı felet terheli. Határidı: azonnal b.) Papp Zoltán: Domonkos Péter kérelme, amely a Vasút utcában az ott lévı kereszttel kapcsolatos. A terület a katolikus egyház tulajdonában volt, de az egyház eladta Domonkos Péternek és ı szeretné azt a területet beépíteni. A rendezési terv ezt nem teszi lehetıvé. A mellékelt vázrajz alapján szeretnék a keresztet áthelyezni, a közvetlen területét külön helyrajzi számként szerepeltetni kb. 262 m2 terület. És a telek, mint nyeles telekként válna beépíthetıvé. A rendezési terv módosítás költségeit kérelmezı vállalja. Kérem az észrevételeket, majd szavazzunk. Domonkos Sándor bejelentette érintettségét, a szavazásban nem kíván részt venni, így az érvényes szavazatok száma 8. A képviselı-testület egyhangúlag 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 63/2010.(V.31.) határozat Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete Domonkos Péter Levél, Vasút u. 9. sz. alatti lakos 594 hrsz-ú ingatlan telekmegosztására vonatkozó kérelmét az elıterjesztés szerint támogatja. A Képviselı-testület a rendezési terv módosítását a Tér-Háló Kft-nél megrendeli, a rendezési-terv módosításával kapcsolatos költségek a terv módosítását kezdeményezı felet terhelik. 6

7 c.) Papp Zoltán: Szabó András és Csivreová Andrea kérelme az Expo területén lévı ingatlant érint. A két gazdasági területébıl a Hegyeshalom felé esı résznek kéri lakóövezeti átsorolását. Vállalja a rendezési terv módosításának költségét. Kérem az észrevételeket, majd szavazzunk. A Képviselı-testület egyhangúlag 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 64/2010.(V.31.) határozat Levél község Önkormányzatnak Képviselı-testülete Szabó András Levél, Vasút u. 10. sz. alatti, valamint Csivreová Andrea Sk Samorín Hlavná 791/20 sz. alatti lakosok 611/87 és 677/96 hrsz-ú területre vonatkozó rendezési terv módosítási kérelmét támogatja, hogy fenti ingatlan lakóövezeti besorolást kapjon. A Képviselı-testület a rendezési terv módosítását a Tér-Háló Kft-nél megrendeli, a módosítással kapcsolatos költségek a terv módosítását kezdeményezı felet terhelik. d.) Papp Zoltán: Domonkos Sándor a tőzoltószertár és a mellette lévı területtel kapcsolatosan, a mellékelt vázrajz szerinti módosítást kéri rendezési tervben, szintén vállalja a terv módosításának költségét. Kérem az észrevételeket. Domonkos Sándor bejelentette érintettségét, a szavazásban nem kíván részt venni, így az érvényes szavazatok száma 8. A Képviselı-testülete egyhangúlag 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 65/2010. (V.31.) határozat Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete Domonkos Sándor Levél, Vasút u. 9. sz. alatti lakos levéli 200 hrsz. területre vonatkozó rendezési terv módosítási kérelmét támogatja. A Képviselı-testület a rendezési terv módosítását a Tér-Háló Kft-nél megrendeli, a módosítással kapcsolatos költségek a terv módosítását kezdeményezı felet terhelik. 4.Napközi konyha bérleti díj megállapítása Papp Zoltán: a 2007-ben kötött bérleti szerzıdés 7. pontja szerint minden évben felülvizsgáljuk a bérleti díjat, és legkésıbb május 31-ig közölnünk kell a bérlıvel. Az infláció mértékével célszerő növelni, hogy ne legyen elmaradás ben ez 4,2%, a jelenlegi Ft-volt 2009-ben, ezt javasoljuk Ft-ban megállapítani. Szükséges a szolgáltatási és bérleti szerzıdés módosítása más szempontból is, eredetileg Áfa-s árakról beszélt, a szociális étkezések térítési díjait is tartalmazza, ezek pedig már átkerültek a kistérségi társuláshoz, ezt is ki kell venni belıle. Most csak a bérleti díjban döntsünk, s a többi módosítást illetıen egyeztetve a bérlıvel elıkészítjük a módosítást, s a következı ülésen napirendként tárgyaljuk. Kérem az észrevételeket, majd döntsünk a bérleti díj emelésérıl. A Képviselı-testület egyhangúlag 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 66/2010.(V.31.) határozat Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete az Egyetem Étterem és Konyha Kft-vel 2007-ben kötött (62/2009.(VI.29.) határozattal módosított) bérleti 7

8 szerzıdés 7. pontja alapján a konyha bérleti díját szeptember 01-tıl az iskolai tanévhez igazodóan 10 hónapra Ft/év állapítja meg. Határidı: szeptember Kisiskolai felújításhoz közbeszerzési megbízás (megbízási szerzıdés mellékelve) Papp Zoltán: a képviselık megkapták a megbízási szerzıdést, kérem a képviselıket a szerzıdés jóváhagyását, hogy mielıbb tudjunk lépni, hiszen szeptemberre be kell fejezni a kivitelezést. Kérem az észrevételeket, majd szavazzunk. A Képviselı-testület egyhangúlag 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 67/2010.(V.31.) határozat Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete megbízza Nagy Gabriella egyéni vállalkozót (Mosonmagyaróvár, Újhelyi u. 21.) a Levél, iskola felújítás kivitelezési munkái címő projekt közbeszerzési eljárásának munkáival a mellékelt megbízási szerzıdésben foglaltak alapján. Felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés aláírására. 6. Szúnyoggyérítéshez pótelıirányzat biztosítása Papp Zoltán: az elmúlt ülésen 50/2010.(IV.26.) határozatunkkal már döntöttünk róla, hogy az egyszeri irtás költségét Ft-ot biztosítunk szúnyoggyérítésre. A Kistérségi Társulás ajánlatokat kért, csak egy ajánlatot kapott a tavalyi Gergely Air Kft-tıl. Hektáronként Ft bruttó költségért vállalja a szúnyoggyérítést. Tavaly 130 ha belterületet számoltunk, ez egyszeri irtás esetében is Ft-ot jelent. Az idıjárástól is függ, hogy hány alkalomra lesz szükség, elızetesen kb. 3-al számolva Ft szükséges. Javaslom, hogy Ft keretet különítsünk el, biztosítsuk pótelıirányzatként a évi költségvetésben. Kérem az észrevételeket. A Képviselı-testület egyhangúlag 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 68/2010.(V.31.) határozat Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete az 50/2010.(IV.26.) határozatát - a konkrétumok ismeretében az alábbiak szerint - módosítja: évben a mosonmagyaróvári kistérség szigetközi településeivel a szúnyoggyérítést igénybe kívánja venni, szükség szerint, de legalább háromszori bekerülési költségét Ft-ot a évi költségvetés tartaléka terhére biztosítja. Határidı: folyamatos 7.Akácos utcai lakók útszőkítési kérelme (kérelem mellékelve) Papp Zoltán: a képviselık megkapták a kérelmet. A Gazdasági Bizottság ülésén is elmondtam, hogy mivel a vasúti átjáró használata a gazdálkodáshoz szükséges, teljes egészében nem tudok az útszőkítéssel egyetérteni, amíg más alternatívát, útvonalat nem tudunk biztosítani. Egy lehetıség, a víkend telkek mögötti út, de annak szélessége, jelenlegi állapota nem felel meg. Ha itt megengednénk a korlátozást, akkor sorba jönne a többi utca is, amelyet érint ugyanez a probléma. Maximum súlykorlátozó tábla kihelyezést tudom elképzelni az Akácos utcán. Kérem a javaslatokat, észrevételeket. Rajna István: terepszemlét tartottam a Gazdasági bizottság ülés után, a víkend telkek mögötti utat tudják használni a gépek, fel kellene velük venni a használókkal a kapcsolatot, s gépeikkel illetve anyagi hozzájárulással feljavíthatóak lennének, és megoldódna a probléma. A vállalkozó 8

9 gépeinek használatát pl. ünnepnap stb. is korlátozni kellene, hiszen nem egyszer volt már rá példa, hogy akár ünnepnap, hétvége, éjszaka is dolgoznak a gépeikkel. Az Akácos utca útszőkítését nem javasolja a testület sem, de korlátozó tábla kihelyezését igen. Papp Zoltán: a kb. 800 méteres kritikusabb szakasz (vasúti átjáró, Cseresznyés u.) kavicsozását kellene megoldani, de a legnagyobb gépek itt akkor sem tudnának járni. De az Akácos utca szőkítését nem javaslom. Amennyiben nincs egyéb észrevétel kérem a képviselıket szavazzunk: 69/2010.(V.31.) határozat Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete az Akácos utcában 5t súlykorlátozó behajtani tilos táblát helyez ki, kivéve közszolgáltatást végzı gépek kiegészítı táblával. Felhívja a mezıgazdasági vállalkozók figyelmét arra, hogy betakarítási szezonon túli - éjszakai, hétvégi és ünnepnapi - munkavégzést, munkagép forgalmat csökkentse és a lakosság legkisebb zavarásával szervezze, végezze. 8.Akácos utca utcabálhoz hozzájárulás kérelme (kérelem mellékelve) Papp Zoltán: a képviselık megkapták a kérelmet, konkrét összeget nem jelöltek meg. Kérem az észrevételeket, majd szavazzunk. Rajna István: a Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet, s javasolja a testületnek Ft támogatást nyújtson a rendezvényhez. Nagy István: bejelentés-köteles az utcabál a jegyzı és a rendırség felé. Véleményem szerint nem kellene elindítani egy ilyen támogatást, hiszen akkor bármelyik utca hasonló jellegő rendezvényéhez ugyanígy kérni fog támogatást. Rosenberger András: lesz elég rendezvény, amire ezt az összeget el tudjuk költeni, nem támogatom a kérelmet. A Képviselı-testület rövid vita után 5 igen 4 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 70/2010.(V.31.) határozat Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete az Akácos utca július 03-én tartandó rendezvényéhez Ft, azaz Húszezer forint támogatást nyújt, a évi költségvetés tartaléka terhére. A támogatásról a Polgármesteri Hivatal nevére kiállított számlával kell elszámolni. Határidı: július Fı utca 25. I. lakás bérleti szerzıdés ügye Papp Zoltán: név nélkül tárgyaljuk. Megkapták a képviselık a levelet a bérlık részérıl. Néhány képviselıvel már elızetesen egyeztettünk is, mindenképpen döntést kell hoznunk. Az elızetes vélemények alapján úgy érzékeltem, hogy a többség nem támogatja, hogy további türelmi idıt, haladékot adjunk. Nincs rá garancia, hogy rendezni tudja az elmaradásait, idıhúzásnak jó. Javasolom, hogy ragaszkodjunk a felmondáshoz, és ha nem üríti ki a lakást, akkor kezdeményezzük a kilakoltatási eljárás lefolytatását. Fel tudunk ajánlani Mosonmagyaróváron a Családok Átmeneti otthonában elhelyezést, tehát nem az utcára kerülnek. Ha ezt nem fogadják el, akkor maguknak kell gondoskodni lakhatásukról. Kérem az észrevételeket, javaslatokat. Kiss Béla: véleményem szerint, ha ebbıl pénzt akarunk látni, lehet, hogy valamilyen alternatívát kellene felállítanunk a kérelmükben megfogalmazottakat figyelembe venni. Nagy István: kétszer felmondtunk már, semmi változás nem történt, egyszer le kell zárni. Többször kaptak lehetıséget, amivel nem éltek. 9

10 Joanovicsné Kuslics Hedvig: a gyermekekre tekintettel is lépni kell, felelıtlenek a szülık. Papp Zoltán: amennyiben nincs egyéb észrevétel, kérem a képviselıket szavazzunk. A Képviselı-testület 8 igen 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 10 71/2010.(V.31.) határozat Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Fı u. 25/I. sz. önkormányzati lakásra Ocskay Csaba és Ocskay Csabáné bérlıtársakkal kötött 272-5/2009. sz. bérleti szerzıdés augusztus 17-én hatályos felmondását továbbra is fenntartja. Ismételten felhívja a bérlıtársakat, hogy a lakást június 30- ig ürítsék ki és adják át a bérbeadó Önkormányzatnak, valamint rendezzék díjhátralékukat. Amennyiben a bérlıtársak a megjelölt napig nem hagyják el a lakást, akkor a tulajdonos Önkormányzat bírósági pert indít a lakás kiürítésére és annak foganatosítása, végrehajtása iránt. Határidı: azonnal ill június 30., Nagy István jegyzı 10. Orgona utca egy részén felületi zárásra árajánlat, ehhez pótelıirányzat biztosítása Papp Zoltán: a Képviselı-testület 38/2010.(III.22.) határozatában biztosított a kátyúzási munkák költségét. A kátyúzás befejezıdött, megkértük az Orgona utca kritikusabb szakaszára a felületi zárással történı aszfaltburkolatra az árajánlatot. Az egyrétegő felületi zárás: Ft, a kétrétegő felületi zárás: Ft. Kérem az észrevételeket, majd szavazzunk. Rajna István: a Gazdasági bizottság tárgyalta a napirendet, s javasolja a kétrétegő felületi zárás megrendelését. Joanovicsné Kuslics Hedvig idıközben távozott az ülésrıl, így az érvényes szavazatok száma 8. A Képviselı-testület egyhangúlag 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 72/2010.(V.31.) határozat Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete megrendeli a MAKADÁM Kft. (Gyır, Külsı Sági u. 20.) vállalkozótól, hogy az Orgona utca kritikusabb szakaszán kétrétegő felületi zárással történı aszfaltburkolat készítését az benyújtott árajánlatban szereplık tételek és árajánlat alapján. A munkák költségéhez a évi költségvetésbe kátyúzásra, Orgona utca felújításra betervezett összegen felül további Ft, azaz Kettıszázötvenezer forint pótelıírányzatot biztosít a évi költségvetési tartalék terhére. 11. Polgárır Egyesület: orvosi rendelınél helyiség kialakításhoz támogatás kérése (kérelem mellékelve) Papp Zoltán: a képviselık megkapták a kérelmet, kérem az észrevételeket, majd szavazzunk. Rajna István: a Gazdasági Bizottság javasolja a testületnek, hogy támogassa ezzel is a Polgárır Egyesületet. A Képviselı-testület egyhangúlag 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 73/2010.(V.31.) határozat Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Levéli Polgárır Egyesület részére - a Levél, Ág u. 1. sz. alatt egyesületi helyiség kialakításához, támogatási szerzıdéssel és elszámolási kötelezettséggel Ft, azaz Hetvenezer forint támogatást nyújt.

11 Határidı: azonnal Megállapodás a Kistérségi Társulással a szociális ellátások biztosításáról (megállapodás mellékelve) Papp Zoltán: a megállapodás 1. sz. melléklete tartalmazza, hogy mi az, amit mi igénybe veszünk a Kistérségi ellátás keretein belül. Kérem az észrevételeket, majd szavazzunk. Wolf Dénes: a Szociális Bizottság a megállapodást az elıterjesztés szerint elfogadásra javasolja a testületnek. A Képviselı-testület egyhangúlag 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 74/2010.(V.31.) határozat Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete az elıterjesztés szerint jóváhagyja a Kistérségi Társulással a szociális ellátások biztosításáról szóló megállapodást és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. Határidı: azonnal 13. Alsófı utcai árokfelújítás árajánlata, Petıfi utcai árok egy szakaszának felújítás árajánlata és a József A. utcai áteresz és árok építésére árajánlat, pótelıirányzat biztosítása Papp Zoltán: megérkezett az árajánlat a Barna útépítıtıl, aki a Dózsa Gy. utcai árkot is javította. Az Alsófı utcai árok egy részén, kb. felénél a lapok visszarakásával, új betonszegéllyel megerısítve, a másik felén dréncsöves megoldással javasolja felújítani, mert az olcsóbb és van megfelelı zöldterület a víz elszikkasztásához. Ennek ajánlati költsége ,-Ft. A Petıfi S. u. 16. szám elıtt a legkritikusabb árokszakasz 13 méter, ennek felújítását tartalmazza az ajánlat, költsége Ft. A József Attila utcán, ahol az új aszfaltozás megtörtént, ott árok és 4 db betonáteresz lenne Ft költséggel. A évi költségvetésbe tervezve Áfa lett ilyen célra, tehát már az Alsófı utcai árok javítását sem fedezi. Kérem az észrevételeket, javaslatokat. A Képviselı-testület rövid vita után egyhangúlag 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 75/2010.(V.31.) határozat Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete megrendeli a BarnaÚt Kft (Dunakiliti, Kökényesi út 10. sz.) vállalkozásnál az Alsófı utca és a Petıfi S. u. 16. sz. elıtti csapadékvíz elvezetı árokfelújítását, valamint a József Attila utca egy szakaszán árok-, és áteresz építését, a benyújtott árajánlatban szereplı tételek és árak alapján. A munkákra a költségvetésben árokfelújításra tervezett összegen felül, további Ft pótelıirányzatot biztosít a évi költségvetés tartaléka terhére. 14.Talizmán Kulturális Egyesület támogatási kérelme (kérelem mellékelve) Papp Zoltán: a képviselık megkapták a kérelmet, magam részérıl támogatom a kérelmet, kérem az észrevételeket, javaslatokat, majd szavazzunk. Patakiné Jarkovits Márta: Ft támogatást javaslok. Rajna István: Ft-ot javasolok. A Képviselı-testület rövid vita után egyhangúlag 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

12 12 76/2010.(V.31.) határozat Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Talizmán Népzenei és Kulturális Egyesület (Dunasziget, Április 4. u. 1/b) tevékenységéhez, - a Népzenei Tábor megrendezéséhez, hangszerek vásárlásához, népzenei minısítın való részvétel költségeihez, stb Ft, azaz Harmincezer forint támogatást nyújt. Határidı: azonnal 15. Horváth Róbert panasza (elıterjesztés mellékelve) Papp Zoltán: megkérem a jelenlévı panaszost ismertesse a képviselıkkel elıterjesztését, majd kérem az észrevételeket. Horváth Róbert: nemrégiben panasszal éltünk jónéhányan a Fı utcai Nikol vendéglátó-egység mőködésével kapcsolatosan. Szeretném a problémákat részletesen ismertetni. Nagy István: kb. 1,5 hónapos az ügy. Korábban panasz nem érkezett a vendéglátó-egységre vonatkozóan. Felhívtam a bejelentés után az üzemeltetı figyelmét, hogy mik azok a lehetıségek, amit megtehet, mivel nem volt zajkibocsátási határérték megállapításáról határozata, így azt is megkérte Mosonmagyaróvár Jegyzıjétıl. Ha az engedélyezett értéket túllépi - ezt bizonyítani kell akkor lehet bezáratni. Csak Mosonmagyaróvár jegyzıje rendelheti el a zajszíntmérést, ez Ft-os nagyságrendő. Mindként fél részérıl vannak aláírások. Rendeletileg lehet szabályozni, az mindenkire vonatkozik. Összehívom mindkét félt, közösen próbáljunk egyezségre jutni. A vendéglıst sem akarjuk ellehetetleníteni, illetve az Önök pihenése is biztosítva legyen. Bizonyítékok nélkül nincs lehetıségünk korlátozásokra. Fenyvesi Gyöngyi: valóban sok iskolás italos állapotban szórakozik ott hétvégenként, személyesen is jeleztem ezt a rendırök felé. Papp Zoltán: javaslom a vitát határozathozatal nélkül, azzal zárjuk le, hogy a jegyzı megpróbálja mindkét fél részvételével egyezségre jutni, amennyiben nem történik változás, úgy bizonyítékokkal alátámasztva a nyitvatartási idıt korlátozza. A Képviselı-testület egyhangúlag tudomásul vette. 16. Óvoda ügy Papp Zoltán: április 26-i zárt ülésen a Képviselı-testület felhatalmazott, hogy a Levélfal Manók Napköziotthonos Óvodában kialakult helyzettel kapcsolatos ügy tisztázására, jogi tanácsadásra ügyvédet kérjek fel. Április 30-án Gyırben jártam Dr. Göndör Éva ügyvédnél, aki munkajogi szakjogász. Átnézte az anyagunkat, annyit írt, hogy az ügyvéd által kártérítés címén kért Ft az eltúlzott, ekkora összeget a bíróság nem ítélne oda. Kutatja a Megyei Bíróság gyakorlatát, hogy ilyen esetekben milyen ítéletek születtek. Azt tanácsolja, hogy ne kössünk peren kívüli megállapodást, hanem menjünk perre, hiszen a bíróság elıtt is van lehetıség a megegyezésre, és a bírónak nagyobb ráhatása lehet a közös megegyezésre. Kérdés, hogy meghatalmazzuk-e az ügyvédnıt, hogy válaszoljon az ügyvéd levelére és ha per lesz a képviseletre. Rosenberger András: történt már kezdeményezés a peren kívüli egyezségre? Papp Zoltán: van egy ajánlatuk, amit mi nem fogadtunk el, alkudozásról nem volt szó. Horváth Lajos: javasolom a bírósági út végigjárását. Papp Zoltán: amennyiben nincs egyéb észrevétel, kérem a képviselıket szavazzunk. Patakiné Jarkovits Márta bejelentette érintettségét, a szavazásban nem kíván részt venni, így az érvényes szavazatok száma 7. A Képviselı-testület 6 igen 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozta: 77/2010.(V.31.) határozat

13 Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Levélfalvi Manók Napköziotthonos Óvodában kialakult helyzettel kapcsolatos ügyben az Önkormányzat képviseletével megbízza Dr. Göndör Éva (Gyır, Rákóczi u. 44.) munkaügyi szakjogászt. A felmerülı költségeket a évi költségvetés tartaléka terhére biztosítja. V. Tájékoztatók, egyéb közérdekő bejelentések 1. Bursa Hungarica elszámolása (mellékelve) Papp Zoltán: a képviselık megkapták a tájékoztatót, kérem a tájékoztató tudomásul vételét. Nagy István: a most elfogadott Szociális rendeletünkben már szerepel, hogy aki jogosan igényeli a támogatást, az automatikusan Ft-ra jogosult, nem kell külön testületi döntés róla. A tájékoztatót a képviselı-testület elfogadta. 2. József A. utcai buszöblök mőszaki átvétele Papp Zoltán: megérkezett a nemzeti Közlekedési Hatóságtól, hogy a József A. u. 2 db buszöböl mőszaki átadás-átvételéhez hozzájárulnak. Kérem a tájékoztatatás tudomásul vételét. A tájékoztatót a képviselı-testület elfogadta. 3.IKSZT pályázatra kapott támogatási határozat (mellékelve) Papp Zoltán: a kultúrház felújítására az IKSZT pályázaton teljes egészében Ft támogatást nyertünk. Ebbıl a felújításra, beruházásra jutó összeg Ft beszerzésekkel együtt, ebbıl az építési beruházás Ft. Eszközbeszerzésre Ft, mőködési költségre elsı évben Ft, második évben , a harmadik évben Ft. A kiviteli terv elkészítésére kértem árajánlat, utána a közbeszerzést ki lehet írni és a munkát elkezdeni. Kérem a tájékoztatás tudomásul vételét. A tájékoztatót a képviselı-testület elfogadta. 4.Kistérségi Nyugdíjas találkozó pályázatra kapott támogatás Papp Zoltán: pályázatunk sikeres volt, Ft támogatást kaptunk. Így az eredeti tervek szerint, jó színvonalú rendezvényt tudunk szervezni. Kérem a tájékoztatás tudomásul vételét. A tájékoztatót a képviselı-testület elfogadta. 5. Rekultív Kft. elszámolása szemétszállítási díjban beszedett önerı összegérıl Papp Zoltán: a következı elsı negyedévi elszámolás szerint Ft. Ez a társuláshoz kerül önrész befizetésként. Kérem a tájékoztatás tudomásul vételét. A tájékoztatót a képviselı-testület elfogadta. 6. Menetrendi egyeztetés Papp Zoltán: június 02-án Mosonmagyaróváron lesz a kistérségi menetrendi egyeztetés. Ha valakinek a Volán és a MÁV felé lenne valami jelzése, kérem addig jelezze. 7. Községek Orvosi Ügyelete Nonprofit Kft. 13

14 Papp Zoltán: a Nonprofit Kft összehívta a taggyőlést, de nem küldték meg az eredménykimutatást, így nem tudok arról beszámolni. Utólag tájékoztatom róla a képviselıket. Kérem a tájékoztatás tudomásul vételét. A tájékoztatót a képviselı-testület elfogadta. Papp Zoltán: Amennyiben nincs egyéb észrevétel az ülést perckor berekesztem. Felkérem a jegyzıkönyv-hitelesítıket a jegyzıkönyv aláírására. K.m.f. 14 Papp Zoltán Polgármester Nagy István jegyzı Patakiné Jarkovits Márta Jkv. hitelesítı Domonkos Sándor jkv. hitelesítı

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 Levél község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. augusztus 31-én tartott nyilvános ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Tartalma: Napirend elıtt:

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 3/2009. Levél község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. február 16-án tartott nyilvános testületi ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Tartalma:

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 9/2010. Levél község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 02-án tartott ülésérıl készült Jegyzıkönyv Napirend: I. Döntést igénylı ügyek

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 8/2009. Levél község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 29-én tartott nyilvános ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Tartalma: Tájékoztató

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 Levél község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. július 27-én tartott nyilvános ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Tartalma: Tájékoztató az

Részletesebben

Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete

Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete 1 Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2008. Levél község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 15-én tartott nyilvános testületi üléséről készült J e g y z ő k ö n y v Tartalma:

Részletesebben

Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 1 11/2012. Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Napirend elıtt: 1. Nyugati Kapu

Részletesebben

LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2007.

LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2007. 1 LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2007. Levél község Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. március 26-án tartott nyilvános üléséről készült jegyzőkönyv Tartalma: Napirend előtt:

Részletesebben

Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete

Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete 1 9/2008. Levél község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 21-én tartott nyilvános üléséről készült J e g y z ő k ö n y v Tartalma: Napirend:

Részletesebben

Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete 1 Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete 6/2012. Levél községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. május 10-én tartott nyilvános ülésérıl készült Jegyzıkönyv Tartalma: 1. Telekadó rendelet

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 24/2007. (III.1.) kt. határozat: A 2007. március 1-i ülés napirendjének elfogadása. 25/2007. (III.1.) kt.

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jegyzıkönyv Készült 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Ifj. Paulusz József Cseh János Marton

Részletesebben

Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete 1 11/2011. Levél községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 23-án tartott ülésérıl készült jegyzıkönyv Tartalma: 1. 2010. évi költségvetési

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 27-én megtartott ülésérıl Jelen vannak: Ládi Balázs polgármester, dr.. Gulyás Mihály alpolgármester, Vona Tamás

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. szeptember 11-én 15 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. július 7-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. március 7-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. december 5-én megtartott soron következı ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Berecz Pál képviselı Harangozó

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2009. október 29. napján 16.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén.

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2009. október 29. napján 16.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén. JEGYZİKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2009. október 29. napján 16.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal alagsori terme Jelen vannak: Borbély

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. szeptember 16-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. november 24-én tartott n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. november 24-én tartott n y í l t ülésérıl 01/183-33/2010. JEGYZİKÖNYV 2010. november 24-én tartott n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Dr. Pintér György polgármester, Buza Lajos,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2008. július 16-án (szerda) 15.00 órakor megtartott Képviselı-testületi ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl 01/251-1/2014. JEGYZİKÖNYV 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár színházterme 8130 Enying, Bocskai u. 1., Nyikos István

Részletesebben

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 1999. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATI JAVASLATA HATÁROZATA

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 1999. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATI JAVASLATA HATÁROZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 1999. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATI JAVASLATA HATÁROZATA 1/1999. (II. 01.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozati javaslat A Pénzügyi Bizottság egyöntetően elfogadásra ajánlja a Képviselı-testületnek

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2004. október 21.-én 17 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i nyilvános ülésérıl. Jelen vannak: Kis József polgármester

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2012. február 6-án, 17 óra 25 perc kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Határozat száma 61/2012.(IX.13.) Tárgy 10/2012.

JEGYZİKÖNYV. Határozat száma 61/2012.(IX.13.) Tárgy 10/2012. 10/2012. JEGYZİKÖNYV Készült: Recsk Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének a 2012. szeptember 13-án 16,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl Határozat száma 61/2012.(IX.13.) 62/2012.(IX.13.) 63/2012.(IX.13.)

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E

Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E Készült: 2012. december 17-én 9 00 órai kezdettel megtartott képviselı-testületi ülésrıl Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: a Kartal Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. március 5-én 18 órakor kezdıdı rendkívüli testületi ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó

Részletesebben

2013. évi. 15. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. szeptember 2-án megtartott rendkívüli ülésérıl készült

2013. évi. 15. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. szeptember 2-án megtartott rendkívüli ülésérıl készült 2013. évi 15. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. szeptember 2-án megtartott rendkívüli ülésérıl készült J E G Y Zİ K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-8/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2007. május 31-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A

N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-17 /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. november 28-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-13/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-13/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-13/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2000. október 19-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet képviselık

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet képviselık J e g y z ı k ö n y v Készült: Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 30-i rendkívüli n y í l t ülésén Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme Jelen vannak: Rédai János polgármester,

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. május 21-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén.

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. május 21-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén. Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. május 21-én a ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Jarecsni János László

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselı-testületének 2007. július 31-én tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Erdıs Norbert alpolgármester, Barkász Sándor, Mészáros

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselı-testületének 2009. január 23-án de. 8 45 órakor megtartott rendkívüli ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselı-testületének 2009. január 23-án de. 8 45 órakor megtartott rendkívüli ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselı-testületének 2009. január 23-án de. 8 45 órakor megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív alapján képviselı-testületi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. június 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl.

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. június 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2010. június 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl. Jelen vannak: Giesz János polgármester dr. Kovács László alpolgármester Bakány János képviselı Csuta Andor képviselı

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. február 13-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

Dr. Üveges István: Köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitotta.

Dr. Üveges István: Köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitotta. ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETE Arnót, Petıfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 7/2013 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselı-testületének

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. B o r d á n y. 1./ A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel kötött bankszámlaszerzıdés módosítása Elıadó: Tanács Gábor polgármester

J E G Y Z İ K Ö N Y V. B o r d á n y. 1./ A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel kötött bankszámlaszerzıdés módosítása Elıadó: Tanács Gábor polgármester V./2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V B o r d á n y Önkormányzati Képviselıtestületének 2012. április 23.-án megtartott soros nyílt ülésérıl. I. N A P I R E N D 1./ A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel kötött

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. május 4-én 16,45 órakor a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli képviselő-testület üléséről. Jelen vannak: jelenléti ív alapján Napirend: 1. Az

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék annak elfogadását. Köszönöm. Ellenvélemény, tartózkodás nem volt.

JEGYZŐKÖNYV. Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék annak elfogadását. Köszönöm. Ellenvélemény, tartózkodás nem volt. JEGYZŐKÖNYV Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 6-án 13:00 órai kezdettel a Gamási Önkormányzat Tanácskozó termében megtartandó alakuló üléséről. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. július 10-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.22-24/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2008. szeptember 25-én (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 9810-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 25-én, 15,00 órakor tartott nyílt ülésén. Rendelet száma 8/2010. (V.26.) Határozat száma 91/2010. (V.25.)

Részletesebben

Radó Tibor polgármester A kiküldött napirendi pontokat olvastátok. Aki elfogadja a napirendi pontokat, kérem, szavazzon.

Radó Tibor polgármester A kiküldött napirendi pontokat olvastátok. Aki elfogadja a napirendi pontokat, kérem, szavazzon. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. szeptember hó 30. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Pitvaros Községi Önkormányzat házasságkötő

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Napirendi pontok: 3.) A Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának módosítása

JEGYZİKÖNYV. Napirendi pontok: 3.) A Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának módosítása Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 9/2009. szám JEGYZİKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2009. szeptember 14-én (hétfın) 17,00 órakor megtartott képviselı-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. szeptember 02. napján megtartott rendkívüli, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozat szám Megnevezése 154/2015.(IX.02.) Napirendi pont

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. május 27-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén jelenlévıkrıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 14933-2/2007. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város Képviselı-testülete

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2008. december 15-én tartott ülésérıl.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2008. december 15-én tartott ülésérıl. 1 Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2008. december 15-én tartott ülésérıl. Jelen vannak: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor, Gubics Lajos, Horváth Béla, Kiss Anikó, Kovács Gábor, Kucsó

Részletesebben

J E G Y Z K Ö N Y V E

J E G Y Z K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL-TESTÜLET 2012. március 27. napján megtartott rendes ülésének J E G Y Z K Ö N Y V E HATÁROZAT száma 36/2012. (III.27.) önkormányzati határozat 37/2012. (III.27.) önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 1/2011. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2011. január 13-án megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor,

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor, J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2007. június 28.-án 17 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester Tasi

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/38-33/2012. JEGYZİKÖNYV 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-4/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. április 29-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Jegyzıkönyv. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az alábbi napirend tárgyalását 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta:

Jegyzıkönyv. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az alábbi napirend tárgyalását 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta: Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2011. augusztus 9-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság rendkívüli ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Hajdu

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. január 15-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2011. március 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2011. március 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2011. március 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV I. NAPIREND ELİTT. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 47-10/2011.

JEGYZİKÖNYV I. NAPIREND ELİTT. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 47-10/2011. Önkormányzat Kapolcs Száma: 47-10/2011. JEGYZİKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselıtestülete 2011. július 7-én (csütörtökön) 15.30 órai kezdettel megtartott képviselıtestületi ülésérıl.

Részletesebben

Továbbá: Faragó Rózsa bizottsági tag, FÓKUSZ Szociális Szolgálat vezetıje

Továbbá: Faragó Rózsa bizottsági tag, FÓKUSZ Szociális Szolgálat vezetıje JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. június 18-án megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Tóth István Császár

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 17/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt

Részletesebben

Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl.

Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl. Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzat

Részletesebben

Iktatószám: 5701-15 /2015.

Iktatószám: 5701-15 /2015. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila út. 19. Tel.: 36/ 554-300 Iktatószám: 5701-15 /2015. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2015. szeptember

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.25-én 17:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.22-19/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2008. július 3-án (csütörtökön) 8 óra 30 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 42/ÖK/2009.(II.25.) Határozat úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: NAPIREND 1. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2009. évi költségvetése (II. forduló) a) 2009. évi ingatlanhasznosítási

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. augusztus 25-én tartott rendes nyílt ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. augusztus 25-én tartott rendes nyílt ülésérıl 01/183-25/2010. JEGYZİKÖNYV 2010. augusztus 25-én tartott rendes nyílt ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26., Dr. Lelkes Ákos alpolgármester Bíró Attila,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nagy Elemér elnök, Nagy Oszkár képviselő, Kótai Natália Ágnes képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nagy Elemér elnök, Nagy Oszkár képviselő, Kótai Natália Ágnes képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazincbarcika Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2013. december 17-i ülésén, Kazincbarcika Fő tér 4. szám alatt. Jelen vannak:, Nagy Oszkár képviselő, Kótai Natália

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a jelenlévı képviselık száma 13 fı.

Jegyzıkönyv. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a jelenlévı képviselık száma 13 fı. Jegyzıkönyv Készült: Vecsés Város Képviselı-testületének 2007. október 30-i Ülésérıl. Jelen vannak: Alattyányi István, Czibolya Zoltán, Dabasi János, dr.fekete Károly, dr. Lugosi Mária, Hanek Gábor, Jugovics

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 8321 Uzsa, Lázhegy út 21. Ügyiratszám: 638-3/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Uzsa Települési Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. december 13-án 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl- Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a Csepreg Város Önkormányzat 25/2010. JEGYZİKÖNYV Készült Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november 10-én megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

Részletesebben

NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV

NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. március 13-án 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága /PÜB/, valamint Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottsága /TGB/ 2008. május 14-én 15.00 órakor megtartott összevont

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. június 26-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. június 26-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI. 1068/2008 ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. június 26-i ülésére Tárgy: Ingatlanhasznosítás 3/2008. Kórház 01. telephely értékesítése

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és a Humán Bizottság 2012. július 24-ei rendkívüli együttes ülésén. Jelen vannak: a

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete 2008. április 24-én megtartott ülésérıl. Jelen vannak: -, - Dankó József, Erdıs József, Jozó Tamás, Dr. Kovácsné Füstös

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19.

J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19. J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19.) HATÁROZATOK SZÁMA: 1,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Sorszám:./2013. Ikt.szám:.../2013. JEGYZİKÖNYV Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Napirendi pontok: 1.) A polgármester

Részletesebben

N A P I R E N D E T :

N A P I R E N D E T : J e g y z ı k ö n y v Készült: Pereszteg Község Önkormányzati képviselı-testületének 2011. május 12-én tartott testületi ülésén. Jelen vannak: Sellei Tamás polgármester, Pinezits Tamás alpolgármester,

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 21-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 21-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/103-2/2013. JEGYZİKÖNYV Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 21-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterem 8130

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. július 27- én megtartott nyilvános ülésérıl

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. július 27- én megtartott nyilvános ülésérıl J e g y z ı k ö n y v Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. július 27- én megtartott nyilvános ülésérıl Jelen vannak: Giesz János polgármester dr. Nagy István alpolgármester

Részletesebben

LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 166-10/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. január 31-én tartott ülésének jegyzıkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 1/2011. (II. 01.) Lakások és helyiségek bérlete, elidegenítése

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 2/2010. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. január 26-án (kedden) 15.00 órai kezdettel a

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Amely készült a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának ülésérıl. 2014. április 18. (péntek) 10 óra

JEGYZİKÖNYV. Amely készült a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának ülésérıl. 2014. április 18. (péntek) 10 óra IV. 71-1/2014. JEGYZİKÖNYV Amely készült a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának ülésérıl. A társulási tanács ülésének helye: A társulási tanács ülésének idıpontja: 7100 Szekszárd, Béla

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. február 12-én tartott ülésérıl.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. február 12-én tartott ülésérıl. 1 Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. február 12-én tartott ülésérıl. Jelen vannak: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor, Gubics Lajos, Jakus Tünde, Horváth Béla, Kiss Anikó, Kovács Gábor,

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Szilágyi Gábor Pálmai József Dr.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 26/2012 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Budakeszi Város Képviselı-testületének 2012. augusztus 09-én megtartott nyílt rendkívüli testületi ülésén. Jelen voltak: 9 fı képviselı a jelenléti ív szerint (Czifra

Részletesebben

KÉPVISELİ-TESTÜLET 2005. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

KÉPVISELİ-TESTÜLET 2005. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI KÉPVISELİ-TESTÜLET 2005. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI A Képviselı-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett a 1/2005. (I. 26.) sz. önk. határozat Pilis Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Meghívottak: Misztina Magdolna a PATAQUA Kft. megbízott ügyvezetıje Oros István a PATAQUA Kft. ügyvezetıje

Jegyzıkönyv. Meghívottak: Misztina Magdolna a PATAQUA Kft. megbízott ügyvezetıje Oros István a PATAQUA Kft. ügyvezetıje Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében 2010. július 14-én a Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság és a Pénzügyi Bizottság rendkívüli együttes ülésén.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 13-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl

J e g y z ı k ö n y v. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 13-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl FEJÉR MEGYE CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG Rendeletek: 1/2011. (I.14.) J e g y z ı k ö n y v Határozatok: 8/2011. (I.13.) 9/2011. (I.13.) 10/2011. (I.13.) 11/2011. (I.13.) 12/2011. (I.13.) 13/2011. (I.13.) 14/2011.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 41/2011 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. szeptember 29-én megtartott rendkívüli nyílt testületi ülésén. Jelen voltak: 11 fı képviselı a jelenléti

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 31-én tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 31-én tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl 01/218-23/2011. JEGYZİKÖNYV 2011. augusztus 31-én tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Dr. Pintér György polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. szeptember 26-án megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben