NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV"

Átírás

1 NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének március 13-án 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton polgármester, - dr. Csiki Gábor jegyzı, - Mala Ferenc alpolgármester, - dr. Ágh Mariann aljegyzı, - Bencze László képviselı, - Csikós János képviselı, - Domonyi Károly képviselı, - Greksza János képviselı, - Kerepeszki Mónika képviselı, - Misi József képviselı, - Molnárné Bártfai Andrea képviselı, - Nagy János képviselı, - Nagy Attila képviselı, - Nagyné Lehoczki Katalin képviselı, - Németh István képviselı, - Pintér Erzsébet képviselı, - Polgárné Czerjak Judit képviselı, - Sztyehlik Sándor képviselı, - Törökné Nagy Tímea képviselı, - Varju Zoltán képviselı. Igazoltan távol: -- Igazolatlanul távol: -- Állandó tanácskozási joggal meghívottak: - Tanyi József könyvvizsgáló. Eseti tanácskozási joggal meghívottak: - Soltész Józsefné, a Gazdálkodási Iroda mb. vezetıje, - Major Pálné, az Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény képviseletében, - Gesztiné Kiss Valéria, a Kistérségi Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat pilisi tagintézmény vezetıje, - Pogány György, a Kármán József Városi Könyvtár vezetıje, - Puskásné Illanicz Dóra, a Móricz Zsigmond Közösségi Ház intézményvezetıje, - Balatoni Pál, az Építéshatósági és Mőszaki Iroda vezetıje. Egyéb: -- A jegyzıkönyvet Bálint Nikolett jegyzıkönyvvezetı vezette és készítette.

2 Szabó Márton polgármester: Köszönti a Képviselı-testület tagjait, és a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselı-testület március 13.-i nyilvános és rendkívüli ülése 16 óra 20 perckor határozatképes, ugyanis az ülésen 15 képviselı jelen van. Tájékoztatja a Képviselı-testület tagjait, valamint a kábel televízión keresztül a lakosságot arról, hogy a Pilisi Motoros Egyesület március 06-án vasárnap 8 órakor szemétgyőjtési akciót szervez a településen gyülekezési hely: Piacér területe, - melyre minden vállalkozó kedvő személyt szeretettel vár. Egyúttal hozzáteszi, a Gerje-Forrás Kht. lomtalanítást tart a településen március napja között. Kéri a lakosságot, hogy lehetıség szerint mindenki a háza elé tegye ki a lomjait, külön zsákokban. Elıadja, hogy az Önkormányzat által benyújtott útpályázat nem nyert forráshiány miatt, - legközelebb tavasszal lehet újra pályázni. dr. Csiki Gábor jegyzı: tájékoztatja a lakosságot, hogy a Polgármesteri Hivatal kihelyezett eboltást szervez és tart dr. Hajdinák Zoltán állatorvos közremőködésével a Polgármesteri Hivatal udvarában, az alábbi idıpontokban: március 21. (péntek) 8-13 óráig április 5. (szombat) 8-12 óráig Az eboltás díja: Az eb féregtelenítés díja: Ft /eb 150.-Ft / 10 kg-onként Kéri a lakosságot, hogy gondoskodjanak ebeik rendszeres és folyamatos beoltásáról, ugyanis május hónaptól kezdıdıen szigorúbb szabályok szerint kezelik majd a mulasztásokat. Egyúttal kéri az ebtartókat, hogy gondoskodjanak az ebeik biztonságos tartásáról, mivel az elmúlt idıszakban 3 alkalommal is megtámadták a nem megfelelıen tartott ebek a Polgármesteri Hivatal kézbesítıit. Pintér Erzsébet képviselı: kéri Szabó Márton polgármester úr segítségét egy lakatlan ingatlan vonatkozásában, mivel az épület életveszélyes állapota a továbbiakban tarthatatlan. Kérdezi Szabó Márton polgármestert, hogy a Sárkány Sándor utcában lévı lakatlan ingatlanok esetében mi a teendı? Szabó Márton polgármester: Pintér Erzsébet képviselı kérdésére reagálva elmondja, hogy a közterület-felügyelıt ki fogja küldeni az említett területekre, és egyúttal az ingatlan nyilvántartásban is utána néznek a tulajdonosoknak. Csikós János képviselı: bejelenti, hogy az elmúlt éjszaka folyamán a városban egy családi vita következtében gyilkosság történt, - ahol az édesapa életét vesztette. Felhívja az elhunyt hozzátartozói védelmét - az áldozatvédelem lehetıségére, melyre vonatkozólag a maga részérıl szívesen tájékoztatást nyújt. Polgárné Czerjak Judit képviselı: kéri a lakosságot, hogy a rossz állapotú utcák kátyúiba ne hordjanak szerves anyagokat, mivel az valójában felbomlassza a szerves anyagokat körülvevı földet. Tájékoztatja Szabó Márton polgármester urat arról, hogy március 1. napján történt viharkár miatt az egyik ingatlan cserepei lehullottak és a környéken veszélyes helyzet alakult ki. 1

3 Kéri Szabó Márton polgármester urat: intézkedjen annak ügyében, hogy a Polgármesteri Hivatal építéshatósági ügyosztálya tegye meg a szükséges hatósági intézkedéseket az ingatlan tulajdonosával szemben, az állapot rendezésére vonatkozólag. Domonyi Károly képviselı: tájékoztatja a Képviselı-testület tagjait, hogy a település jelentıs utcái, közterületei tekintetében nincsen tábla kihelyezve. Kérdezi, hogy a házszámrendezés során egyes új utcáknál, utca közöknél sor kerül-e az utcanév táblák kihelyezésére, mivel a fentiekbıl kifolyólag nemrégiben a mentık nem érkeztek meg idıben a beteghez. Kérdezi dr. Csiki Gábor jegyzıtıl, hogy ezen feladat végrehajtása az idei évben megoldható-e? dr. Csiki Gábor jegyzı: egyetértve Domonyi Károly képviselıvel elmondja, megoldható és szükséges is az utcanév táblák közterületre történı kihelyezése, melyet az idei évben a Polgármesteri Hivatal meg kíván szervezni. Varju Zoltán képviselı: jelzi, hogy a településen a napokban újabb fákat törtek ki vandál elemek. Felhívja a lakosság figyelmét arra, hogy aki hasonló eset szemtanúja, - az tegyen mind a rendırségen, mind a Polgármesteri Hivatal jegyzıjénél feljelentést. Szabó Márton polgármester: Varju Zoltán képviselı észrevételére reagálva elmondja, az Önkormányzatnak - ezen probléma további megelızése érdekében - már vannak ötleteik, azonban ennek részleteit az Önkormányzat vezetése nem kívánja feltárni. Kérdezi a Képviselı-testülettıl, van-e valakinek további kérdése, észrevétele, hozzászólása a tárgyalandó napirendi pontok ismertetése elıtt? Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Képviselı-testület tagjai felıl nem érkezett további kérdés, észrevétel, vagy egyéb hozzászólás a tárgyalandó napirendi pontok ismertetése elıtt, - így Szabó Márton polgármester rátér a tárgyalandó napirendi pontok ismertetésére. Szabó Márton polgármester: indítványozza, hogy a Képviselı-testület vegye fel a mai nyilvános és rendkívüli ülése Egyebek napirendi pontja alatt az alábbi 6./ napirendi pontot, valamint a 7./ napirendi pontot: 6./ Napirendi pont: Tájékoztatás a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. lakástakarékpénztár, valamint az OTP Zrt. lakástakarékpénztár között, a lakástakarékpénztári szolgáltatásokhoz kapcsolódó költségek, járulékok viselése, vizsgálata tárgyában (szóbeli elıterjesztés). Elıterjesztı: dr. Csiki Gábor jegyzı 7./ Napirendi pont: Javaslat Pilis Város Önkormányzatának az egészségügyi szolgáltatási díjról szóló 40/2007. (XII.27.) sz. önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére. Elıterjesztı: dr. Csiki Gábor jegyzı Egyúttal indítványozza, hogy a Képviselı-testület vegye le a képviselı-testületi ülés napirendjérıl végleges, írásbeli elıterjesztés, anyag hiányában - az eredetileg kiküldött, írásbeli meghívóban jelzett 4./, 5./ napirendi pontjait. Javasolja továbbá, hogy a Képviselı-testület a meghívóban szereplı 6./ napirendi pontot 4./ napirendi pontként, a 7./ napirendi pontot 5./ napirendi pontként tárgyalja meg. 2

4 Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Képviselı-testület tagjait, hogy a napirendi pontok megtárgyalása és a napirend véglegesítése, érdemi elfogadása elıtt van-e valakinek kérdése, tájékoztatása, vagy észrevétele? Kérdezi a Képviselı-testülettıl, hogy elfogadja-e a Képviselı-testület március 13-i nyilvános és rendkívüli ülése módosított és kiegészített napirendjét? Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Képviselı-testület 15 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete március 13-i nyilvános és rendkívül ülése módosított és kiegészített napirendjét. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete március 13-i nyilvános és rendkívüli ülése módosított és kiegészített napirendje, az alábbi: N y i l v á n o s és r e n d e s képviselı testületi ülés napirendje: 1./ Napirendi pont: Javaslat a Gerje Forrás Kht évi pénzügyi tervének elfogadására. Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester Közremőködı: Csapó Attila, a Gerje Forrás Kht. ügyvezetıje 2./ Napirendi pont: Javaslat Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló /2008. ( ) sz. önkormányzati rendelete megalkotására és elfogadására, - az önkormányzati rendeletalkotáshoz kapcsolódó egyedi, külön intézkedések meghozatalára. Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester 3./ Napirendi pont: Javaslat Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat évi költségvetése tervezése alapjául szolgáló ún. három éves gördülı költségvetési terv elfogadására. Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester 4./ Napirendi pont: Javaslat Pilis Város Önkormányzatának a szociális ellátásokról szóló, módosított 18/2007. (VII.01.) sz. önkormányzati rendelete felülvizsgálatára. Elıterjesztı: dr. Csiki Gábor jegyzı 5./ Napirendi pont: Javaslat Pilis Város Önkormányzatának az általános iskolai körzethatárok kialakításáról szóló 6/2007. (IV.05.) sz. önkormányzati rendelete felülvizsgálatára: Javaslat Pilis Város Önkormányzatának az általános iskolai körzethatárok és óvodai körzethatárok kialakításáról szóló /2008. ( ) sz. önkormányzati rendelete megalkotására. Elıterjesztı: dr. Csiki Gábor jegyzı 6./ Napirendi pont: Tájékoztatás a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. lakástakarékpénztár, valamint az OTP Zrt. lakástakarékpénztár között, a lakástakarékpénztári szolgáltatásokhoz kapcsolódó költségek, járulékok viselése, vizsgálata tárgyában (szóbeli elıterjesztés). Elıterjesztı: dr. Csiki Gábor jegyzı 7./ Napirendi pont: Javaslat Pilis Város Önkormányzatának az egészségügyi szolgáltatási díjról szóló 40/2007. (XII.27.) sz. önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére. Elıterjesztı: dr. Csiki Gábor jegyzı 3

5 Szabó Márton polgármester: Kérdezi, hogy az egyes napirendi pontok érdemi tárgyalása elıtt van-e a Képviselı-testület tagjai, vagy az ülésen megjelentek részérıl valakinek további kérdése, illetve hozzászólása? Jegyzıkönyv rögzíti, hogy az egyes napirendi pontok érdemi tárgyalása elıtt, a Képviselıtestület tagjaitól, illetve az ülésen megjelentek részérıl nem érkezett kérdés, illetve hozzászólás, - így Szabó Márton polgármester rátér a nyilvános és rendkívüli ülés 1./ napirendi pontjának tárgyalására. 1./ Napirendi pont: Javaslat a Gerje Forrás Kht évi pénzügyi tervének elfogadására. Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester Közremőködı: Csapó Attila, a Gerje Forrás Kht. ügyvezetıje Szabó Márton polgármester: tájékoztatja a Képviselı-testület tagjait, hogy az elmúlt napokban a Gerje-Forrás Kht. által kidolgozott írásbeli elıterjesztés kiküldésre került, mely anyagban azonban némi változtatások találhatók. Felkéri Csapó Attilát, a Gerje-Forrás Kht. ügyvezetıjét, hogy ismertesse a Gerje-Forrás Kht. módosított évi pénzügyi tervét, illetve javaslatát. Csapó Attila, a Gerje-Forrás Kht. ügyvezetıje: tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy 8,8%-kal nıttek a Gerje-Forrás Kht. költségei a évi elıterjesztéshez, állapothoz képest. Az egyik költségnövelı tényezı a Társaságon belül a hulladékszállítás kapcsán számítandó ártalmatlanítási díj, ami a sok szemetelı miatt jelent többlet kiadást. Elmondja: továbbra is az a cél, hogy a Gerje-Forrás Kht. biztonságosan üzemeltessen, annak feltétel rendszerét szinten tartsák. Hozzáteszi, hogy az Önkormányzat vezetésével közösen módosított, 25 millió forintos elıirányzat csökkentést tartalmazó módosított tartalmú üzleti tervet - az erre vonatkozó intézkedési terv kiadása hiányában május hónapnál elıbb nem tudják összeállítani, illetve az egyes ágazatok helyzetérıl, részleteirıl a Képviselı-testületet és szerveit ekkor tudják tájékoztatni. Szabó Márton polgármester: kérdezi a Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottságot: vizsgálták-e az anyagot, és mi az elıterjesztéssel összefüggı álláspontjuk. Greksza János a Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság elnöke: Ismerteti a Bizottság állásfoglalását, amely az alábbi: A Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek a Gerje-Forrás Kht évi pénzügyi tervének módosított határozati javaslatát, amely az alábbi: 1./ A Gerje-Forrás Kht. önkormányzati közszolgáltatásokkal összefüggı évi tervezett költsége: e Ft. 2./ A Gerje-Forrás Kht. önkormányzati közszolgáltatások végzésével összefüggı évi tervezett árbevétele: e Ft. 3./ Pilis Város Önkormányzata részérıl, a Gerje-Forrás Kht. által végzett önkormányzati közszolgáltatások végzéséhez kapcsolódó évi önkormányzati mőködési célú finanszírozása: e Ft. 4

6 Szabó Márton polgármester: kérdezi a Pénzügyi Bizottságot: vizsgálták-e az anyagot, és mi az elıterjesztéssel összefüggı álláspontjuk. Varju Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: Ismerteti a Bizottság állásfoglalását, amely az alábbi: A Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek a Gerje-Forrás Kht évi pénzügyi tervének módosított határozati javaslatát, amely az alábbi: 1./ A Gerje-Forrás Kht. önkormányzati közszolgáltatásokkal összefüggı évi tervezett költsége: e Ft. 2./ A Gerje-Forrás Kht. önkormányzati közszolgáltatások végzésével összefüggı évi tervezett árbevétele: e Ft. 3./ Pilis Város Önkormányzata részérıl, a Gerje-Forrás Kht. által végzett önkormányzati közszolgáltatások végzéséhez kapcsolódó évi önkormányzati mőködési célú finanszírozása: e Ft. Szabó Márton polgármester: maga részérıl egyetért a Gerje-Forrás Kht. módosított tartalmú üzleti terve tervezett végszámaival, melynek gazdasági és szervezési szempontjait, és indokait a Pénzügyi Bizottság ülésén részletesen kifejtette. Kéri a Képviselı-testület tagjait, aki elfogadásra javasolja a 47/2008. sz. elıterjesztés részeként benyújtott a Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság valamint a Pénzügyi Bizottság által benyújtott, módosító tartalmú határozati javaslatot, - az kézfeltartással jelezze. A Képviselı-testület 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta: 78/2008. (III.13.) sz. önkormányzati határozat 1./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Gerje-Forrás Természetvédelmi, Környezetvédı Közhasznú Társaság (székhely: 2721 Pilis, Temesvári u. 0251/28 hrsz.) évi üzleti tervét, - elızetesen az alábbiak szerint fogadja el: a./ A Gerje-Forrás Kht. önkormányzati közszolgáltatásokkal összefüggı évi tervezett költsége: e Ft. b./ A Gerje-Forrás Kht. önkormányzati közszolgáltatások végzésével összefüggı évi tervezett árbevétele: e Ft. c./ Pilis Város Önkormányzata részérıl, a Gerje-Forrás Kht. által végzett önkormányzati közszolgáltatások végzéséhez kapcsolódó évi önkormányzati mőködési célú finanszírozás: e Ft. 2./ A Képviselı-testület felkéri a polgármesteren keresztül a Gerje-Forrás Természetvédelmi, Környezetvédı Közhasznú Társaság ügyvezetıjét, hogy a Képviselı-testület döntésének, állásfoglalásának megfelelı - átdolgozott és módosított tartalmú üzleti terv, valamint a hozzá kapcsolódó intézkedési tervet terjessze be a Képviselı-testület valamint szervei május havi rendes ülésére, jóváhagyás végett. 5

7 3./ A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy 1./ és 2./ pontban foglalt döntésrıl írásban értesítse Csapó Attilát, a Gerje-Forrás Természetvédelmi, Környezetvédı Közhasznú Társaság (székhely: 2721 Pilis, Temesvári u. 0251/28 hrsz.) ügyvezetıjét, valamint a 2./ pontban foglaltak végrehajtására tegye meg a szükséges intézkedéseket. Felelıs: Szabó Márton polgármester Határidı: azonnal, a döntésrıl történı írásbeli értesítésre: 15 napon belül, a módosított tartalmú, és átdolgozott üzleti terv, valamint a hozzá kapcsolódó intézkedési terv beterjesztésére: a Képviselı-testület valamint szervei május havi rendes ülése, május 16. Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Képviselı-testület tagjait, hogy van-e valakinek még kérdése, észrevétele, javaslata az 1./ napirendi ponthoz kapcsolódóan? Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Képviselı-testület tagjai felıl nem érkezett további kérdés, észrevétel, javaslat, - így Szabó Márton polgármester rátér a nyilvános és rendkívüli ülés 2./ napirendi pontjának tárgyalására. Szabó Márton polgármester: rátér a képviselı-testület március 13-i nyilvános és rendkívüli ülése 4./ napirendi pontjának tárgyalására. 2./ Napirendi pont: Javaslat Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló /2008. ( ) sz. önkormányzati rendelete megalkotására és elfogadására, - az önkormányzati rendeletalkotáshoz kapcsolódó egyedi, külön intézkedések meghozatalára. Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester Szabó Márton polgármester: elıterjesztése bevezetıjében tájékoztatja a Képviselı-testület tagjait arról, hogy ebben Pilis Város Önkormányzatának az évben is mőködési hitelt kell felvennie mőködıképessége egyensúlyban történı tartásához. Elıadja, mivel az Önkormányzat a múlt év végén benyújtott útpályázaton nem nyert, így az Önkormányzatnak, a Polgármesteri Hivatalnak nem kell figyelembe vennie az útpályázatra elkülönített költségvetési keretösszeget, önrészt. Jelzi, hogy az 52/2008. sz. elıterjesztéshez képest változások történtek a Pénzügyi, valamint a Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság által eszközölt módosítások révén. Felkéri dr. Csiki Gábor jegyzıt, hogy részletesen ismertesse a tárgyalandó napirendi pontot. dr. Csiki Gábor jegyzı: a tárgyalandó napirendi ponttal kapcsolatban bevezetıjében elıadja, hogy az állami normatívák igénylése és számítása pénzügyi évhez képest - bonyolultabbá vált, melynek a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási irodája rendkívüli energia felhasználása mellett tud csökkent apparátusi létszámából adódóan eleget tenni. Egyúttal ismerteti az Önkormányzat évi költségvetése fı számadatait, amelyek az alábbiak szerint módosultak: évi költségvetési bevétel e Ft. Telek értékesítésébıl származó többlet bevétel (Greksza J. indítványa) e Ft. Módosított évi költségvetési bevétel e Ft évi költségvetési kiadás e Ft. KMOP útpályázat elutasítása miatti önerı e Ft. 6

8 Gerje-Forrás Kht. mód. üzleti tervébıl adódó önk. hozz. csökkenése e Ft. Az 52/2008. sz. elıterjesztés kiegészítésében szereplı 12 feladat (kiv. 10./ pont feladat) e Ft. Pilisi Polgárır Egyesület céltámogatása e Ft. Céltartalék: az oktatási-nevelési intézmények közalkalmazottainak jubileumi jutalmával, végkielégítésével, és felmentésével kapcsolatban e Ft. Módosított évi költségvetési kiadás e Ft. Tervezett forráshiány: Finanszírozás módja: e Ft. mőködési hitelfelvétel Összefoglalva az általa elmondottakat, kéri a Képviselı-testületet, hogy folytassa le a költségvetés vitáját. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy 17 óra 05 perckor megérkezik Kerepeszki Mónika képviselı a Képviselı-testület ülésezésére szolgáló hivatalos tárgyalóterembe. A Képviselı-testület határozatképes, 16 fıvel tovább folytatja a munkáját. Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottságot: vizsgálták-e az anyagot, és mi az elıterjesztéssel összefüggı álláspontjuk. Greksza János a Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság elnöke: Ismerteti a Bizottság állásfoglalásait, amely az alábbi: I. A Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek, hogy Pilis Város Önkormányzata évre tervezett mőködési hitel felvételének felsı határát 50 millió Ft.-ban határozza meg. II. A Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselıtestületnek Pilis Város Önkormányzatának évi költségvetése módosított bevételi és kiadási fıösszegét, amely az alábbi: Az 52/2008. sz. elıterjesztésben szereplı évi költségvetési bevétel e Ft. Telek értékesítésébıl származó többlet bevétel e Ft. Módosított évi költségvetési bevétel e Ft. Az 52/2008. sz. elıterjesztésben szereplı évi költségvetési kiadás e Ft. KMOP útpályázat elutasítása miatti önerı e Ft. Gerje-Forrás Kht. mód. üzleti tervébıl adódó önk. hozz. csökkenése e Ft. Az 52/2008. sz. elıterjesztés kiegészítésében szereplı 12 feladat (kiv. 10./ pont feladat) e Ft. Pilisi Polgárır Egyesület céltámogatása e Ft. Céltartalék: az oktatási-nevelési intézmények közalkalmazottainak jubileumi jutalmával, végkielégítésével, és felmentésével kapcsolatban e Ft. 7

9 Módosított évi költségvetési kiadás Tervezett forráshiány: Finanszírozás módja: e Ft e Ft. mőködési hitelfelvétel III. 1./ A Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselıtestületnek, hogy Pilis Város Önkormányzata a évi költségvetése terhére, a Pilisi Polgárır Egyesület mőködésével összefüggı feladatok ellátására évtıl kezdıdıen évi Ft összegő támogatást nyújtson. 2./ A Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek, hogy az 1./ pontban foglalt határozati javaslat birtokában Pilis Város Önkormányzata módosítsa a Pilis Polgárır Egyesülettel év végén megkötött, jelenleg hatályos és érvényes együttmőködési megállapodást. IV. A Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselıtestületnek, hogy Pilis Város Önkormányzata a pénzügyi évek költségvetései terhére, a Pilisi Polgárır Egyesület részére új gépjármő vásárlásához fedezetet biztosítson, az alábbi ütemezés szerint: 1./ A Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek, hogy Pilis Város Önkormányzata a Pilisi Polgárır Egyesület által tervezett új gépjármő vásárlásához kapcsolódóan pénzügyi évek költségvetései terhére - legfeljebb bruttó Ft azaz Egymillióhétszázezer forint tıke összegő támogatást, lízing konstrukció keretein belül. 2./ A Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek, hogy Pilis Város Önkormányzata a gépjármő vásárláshoz kapcsolódó lízingdíj (tıke + járulék, kamat, költség) fedezése érdekében, az Önkormányzat évi költségvetése terhére bruttó Ft külön, címzett támogatást biztosít. A címzett támogatás kizárólag a gépjármő vásárláshoz kapcsolódóan használható fel. (Tájékoztató jellegő adatok A Pilisi Polgárır Egyesület rendelkezésére álló Ft. önerı megléte esetén, Ft.-os gépjármő vételi árával kalkulálva + az öt éves idıtartamra jutó járulék, kamat figyelembe vételével, várható kiadási elıirányzatok: évben bruttó Ft./év évben bruttó Ft./év évben bruttó Ft./év évben bruttó Ft./év évben bruttó Ft./év évben bruttó Ft./év) Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Pénzügyi Bizottságot: vizsgálták-e az anyagot, és mi az elıterjesztéssel összefüggı álláspontjuk. Varju Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: Ismerteti a Bizottság állásfoglalását, amely az alábbi: I. 8

10 A Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek, hogy Pilis Város Önkormányzata évre tervezett mőködési hitel felvételének felsı határát 50 millió Ft.-ban határozza meg. II. A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek Pilis Város Önkormányzatának évi költségvetése módosított bevételi és kiadási fıösszegét, amely az alábbi: Az 52/2008. sz. elıterjesztésben szereplı évi költségvetési bevétel e Ft. Telek értékesítésébıl származó többlet bevétel e Ft. Módosított évi költségvetési bevétel e Ft. Az 52/2008. sz. elıterjesztésben szereplı évi költségvetési kiadás e Ft. KMOP útpályázat elutasítása miatti önerı e Ft. Gerje-Forrás Kht. mód. üzleti tervébıl adódó önk. hozz. csökkenése e Ft. Az 52/2008. sz. elıterjesztés kiegészítésében szereplı 12 feladat (kiv. 10./ pont feladat) e Ft. Pilisi Polgárır Egyesület céltámogatása e Ft. Céltartalék: az oktatási-nevelési intézmények közalkalmazottainak jubileumi jutalmával, végkielégítésével, és felmentésével kapcsolatban e Ft. Módosított évi költségvetési kiadás e Ft. Tervezett forráshiány: Finanszírozás módja: e Ft. mőködési hitelfelvétel III. 1./ A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek, hogy Pilis Város Önkormányzata a évi költségvetése terhére, a Pilisi Polgárır Egyesület mőködésével összefüggı feladatok ellátására évtıl kezdıdıen évi Ft összegő támogatást nyújt. 2./ A Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek, hogy az 1./ pontban foglalt határozati javaslat birtokában Pilis Város Önkormányzata módosítsa a Pilis Polgárır Egyesülettel év végén megkötött, jelenleg hatályos és érvényes együttmőködési megállapodást. IV. A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek, hogy Pilis Város Önkormányzata a pénzügyi évek költségvetései terhére, a Pilisi Polgárır Egyesület részére új gépjármő vásárlásához fedezetet biztosítson, az alábbi ütemezés szerint: 1./ A Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek, hogy Pilis Város Önkormányzata a Pilisi Polgárır Egyesület által tervezett új gépjármő vásárlásához kapcsolódóan pénzügyi évek költségvetései terhére - legfeljebb bruttó Ft azaz Egymillióhétszázezer forint tıke összegő támogatást, lízing konstrukció keretein belül. 2./ A Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek, hogy Pilis Város Önkormányzata a gépjármő vásárláshoz kapcsolódó lízingdíj (tıke + járulék, kamat, költség) fedezése 9

11 érdekében, az Önkormányzat évi költségvetése terhére bruttó Ft külön, címzett támogatást biztosít. A címzett támogatás kizárólag a gépjármő vásárláshoz kapcsolódóan használható fel. (Tájékoztató jellegő adatok A Pilisi Polgárır Egyesület rendelkezésére álló Ft. önerı megléte esetén, Ft.-os gépjármő vételi árával kalkulálva + az öt éves idıtartamra jutó járulék, kamat figyelembe vételével, várható kiadási elıirányzatok: évben bruttó Ft./év évben bruttó Ft./év évben bruttó Ft./év évben bruttó Ft./év évben bruttó Ft./év évben bruttó Ft./év) Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Szociális és Egészségügyi Bizottságot: vizsgálták-e az anyagot, és mi az elıterjesztéssel összefüggı álláspontjuk. Nagy János a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: Ismerteti a Bizottság állásfoglalását, amely az alábbi: I. A Szociális és Egészségügyi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek az 52/2008 sz. elıterjesztés kapcsán, hogy a Kistérségi Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat pilisi tagintézménye statisztikai állományi létszáma további 0,5 fı adminisztrátori státusszal emelkedjen. II. 1./ A Szociális és Egészségügyi Bizottság - Nagy János bizottsági elnök indítványa alapján - javasolja a Képviselı-testületnek, hogy Pilis Város Önkormányzata vezetése kezdeményezzen tárgyalásokat dr. Bajmóczy Géza háziorvossal jogállásának és helyzetének végleges rendezése tárgyában: 2./ A Szociális és Egészségügyi Bizottság - Nagy János bizottsági elnök indítványa alapján - javasolja a Képviselı-testületnek, hogy a Képviselı-testület a tárgyalások lefolytatására 5 fıbıl álló tárgyaló delegációt jelöljön ki, az alábbiak szerint: Szabó Márton polgármester, Mala Ferenc alpolgármester, Dr. Csiki Gábor jegyzı, Polgárné Czerjak Judit képviselı, Dr. Ecsedi László, a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagja. 3./ A Szociális és Egészségügyi Bizottság - Nagy János bizottsági elnök indítványa alapján - javasolja a Képviselı-testületnek, hogy a 2./ pontban megjelölt tárgyaló delegáció április 5-e napjáig folytassa le a szükséges tárgyalásokat Dr. Bajmóczy Géza a pilisi, 4. sz. felnıtt háziorvosi körzet háziorvosával, a központi jogszabályokban meghatározott irányelvek és szempontok alapján, a praxis további mőködtetése érdekében. Dr. Bajmóczy Géza a pilisi, 4. sz. felnıtt háziorvosi körzet háziorvosa - a tárgyalások eredményétıl függıen április 15-e napjáig jelezze, végleges további szándékát (praxis 10

12 további mőködtetésével kapcsolatban) Pilis Város Önkormányzata részére, végleges állásfoglalás kialakítása és döntéshozatal érdekében. III. A Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek, a Polgármesteri Hivatal jegyzıje a jövıre nézve kérje ki a közhasznú, illetve közcélú foglalkoztatás területén a Szociális és Egészségügyi Bizottság határozott állásfoglalását, véleményét. IV. A Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek - az 52/2008 sz. elıterjesztés kapcsán, - hogy Pilis Város Önkormányzata az Önkormányzatot terhelı fogászati mőszerek beszerzésére és alkatrészek cseréjére Ft-ot különítsen el a évi költségvetése terhére. V. A Szociális és Egészségügyi Bizottság az általa meghozott /2008. (III.05.) sz. önkormányzati határozattokkal kiegészítve - elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek az 52/2008 sz. elıterjesztés benyújtott rendeletalkotási javaslatát. Szabó Márton polgármester: kérdezi a Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottságot: vizsgálták-e az anyagot, és mi az elıterjesztéssel összefüggı álláspontjuk. Csikós János a Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottság elnöke: Ismerteti a Bizottság állásfoglalását, amely az alábbi: 1./ A Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottság meghallgatta dr. Csiki Gábor jegyzı szóbeli tájékoztatását Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló /2008. ( ) sz. önkormányzati rendelete megalkotására és elfogadására, - az önkormányzati rendeletalkotáshoz kapcsolódó egyedi, külön intézkedések meghozatalára irányuló javaslat tárgyában. 2./ A Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottság javasolja a Képviselı testületnek, hogy a Képviselı-testület foglaljon állást és érdemben tárgyalja meg Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló /2008. ( ) sz. önkormányzati rendelete megalkotására és elfogadására, - az önkormányzati rendeletalkotáshoz kapcsolódó egyedi, külön intézkedések meghozatalára irányuló javaslatára irányuló elıterjesztését, javaslatot a Testület február 28-i nyilvános és rendes ülésén. Greksza János képviselı, valamint Molnárné Bártfa Andrea képviselı: álláspontjuk szerint, a Képviselı-testület e Ft összegben határozza meg a évben felveendı mőködési hitel felsı határát, összegét. Nagy János képviselı: elfogadásra javasolja a Képviselı-testület tagjainak az 52/2008. sz. elıterjesztés részeként a Pénzügyi Bizottság, valamint Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság által eszközölt változtatásokat. Maga részérıl is egyetért a felveendı mőködési hitel felvétel felsı határával, korlátjával. Bencze László képviselı: felhívja a Képviselı-testület tagjainak figyelmét arra, hogy az 52/2008. sz. elıterjesztésben szereplı adatok egy része becsült értékek, - ezek csökkenése a Képviselı-testület részérıl elképzelhetı. 11

13 Nagyné Lehoczki Katalin képviselı: kéri a Képviselı-testületet, hogy amennyiben az oktatási-nevelési intézmények eszközfejlesztésével kapcsolatban évben pályázat kiírásra kerül sor, - az Önkormányzat vegyen részt azon. Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Képviselı-testületet: egyetért-e az Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága által, egyes fogorvosi mőszer készülékek beszerzésére vonatkozólag elıterjesztett IV. számú határozati javaslattal? Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Képviselı-testület 6 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és 7 tartózkodással úgy dönt: nem emeli be egyes fogorvosi mőszer készülékek, eszközök beszerzésének költségeit Pilis Város Önkormányzatának évi költségvetési-tervezetébe. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy 17 óra 30 perckor megérkezett Németh István képviselı a Képviselı-testület ülésezésére szolgáló hivatalos tárgyalóterembe. A Képviselı-testület határozatképes, 17 fıvel tovább folytatja a munkáját. Szabó Márton polgármester: megállapítja, hogy a Képviselı-testületnek további, bizottsági szinten meghozott a Testület által, a lefolytatott vita alapján nem egyértelmően támogatott - módosító indítvány tárgyában nem kell további állást foglalnia. Kérdezi a Képviselı-testülete: van-e a képviselı-testület tagjainak az Önkormányzat évi költségvetéséhez kapcsolódóan egyéni indítványuk, állásfoglalásuk, javaslatuk? Szabó Márton polgármester: megállapítja, hogy a képviselı-testület tagjainak az Önkormányzat évi költségvetéséhez kapcsolódóan egyéni indítványuk, állásfoglalásuk, illetve javaslatuk nem volt. Kéri a Képviselı-testület tagjait, hogy aki elfogadásra javasolja az 52/2008. sz. elıterjesztés részeként benyújtott, a Pénzügyi Bizottság, valamint a Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság, továbbá a Szociális és Egészségügyi Bizottság által eszközölt változtatásokkal kiegészített és módosított rendeletalkotási javaslattal, - az kézfeltartással jelezze. A Képviselı-testület 13 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül megalkotja Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 5/2008. (III.13.) sz. önkormányzati rendeletét az Önkormányzat évi költségvetésérıl. (Átdolgozott, egységes szerkezetbe foglalva.) (A rendelet külön íven szövegezve.) (A külön íven szövegezett rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) dr. Csiki Gábor jegyzı: javasolja a Képviselı-testület tagjainak, hogy a jelen napirendi pont keretein belül hozzon döntést a Képviselı-testület hatáskörébe tartozó támogatásokról, annak érdekében, hogy a Képviselı-testület döntései a jelenleg fennálló, érvényes és hatályos együttmőködési keretszerzıdésbe illetve támogatási szerzıdésbe beépíthetıek legyenek. Végezetül javasolja, hogy a Képviselı-testület foglaljon állást a Pilisi Polgárır Egyesület által tervezett új gépjármő vásárlásához kapcsolódóan is. 12

14 Szabó Márton polgármester: felkéri Németh Istvánt, a Pilisi Polgárır Egyesület elnökét, hogy ismertesse az Egyesület részére ez idáig nyújtott általános mértékő támogatás felemelésére vonatkozó kérelme indokait. Németh István képviselı: tájékoztatja a Képviselı-testület tagjait, hogy a Pilisi Polgárır Egyesület használatában és kezelésében lévı, az Országos Polgárır Szövetség tulajdonát képezı Suzuki gépjármője rendkívüli mértékben elhasználódott, több mint 13 éves. Erre figyelemmel is, a Polgárır Egyesület kéri az Önkormányzatot, a Képviselı-testületet, hogy az Önkormányzattal év óta fennálló, hatályos és érvényes együttmőködés keretszerzıdés módosítása részeként az Önkormányzat évtıl kezdıdıen a támogatás minimum értékét Ft-ban határozza meg, állapítsa meg. Szabó Márton polgármester: kéri a Képviselı-testület tagjait, aki elfogadásra javasolja, hogy Pilis Város Önkormányzata az Önkormányzat évi költségvetése terhére, a Pilisi Polgárır Egyesület mőködésével összefüggı feladatok ellátására évtıl kezdıdıen évi Ft összegő támogatást nyújtson, - az kézfeltartással jelezze. A Képviselı-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 4 tartózkodás mellett, az alábbi határozatot hozta: 79/2008. (III.13.) sz. önkormányzati határozat 1./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy Pilis Város Önkormányzata a évi költségvetése terhére, a Pilisi Polgárır Egyesület (székhely: 2721 Pilis, Arany J. u. 43.) mőködésével összefüggı feladatok ellátására évtıl kezdıdıen, - a jelen határozat módosításáig - évi bruttó Ft bruttó Egymillió forint összegő támogatást nyújt. 2./ A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntés alapján, Pilis Város Önkormányzata módosítsa a Pilis Polgárır Egyesülettel (székhely: 2721 Pilis, Arany J. u. 43.) december 27. napján az együttmőködı szervek feladat és hatáskörében felmerülı feladatok minél koordináltabb ellátása, másrészrıl a szervek testületi szervei (képviselı-testület, Elnökség) által közösen kitőzött célok elérése érdekében, egyrészrıl a szervek mőködésére irányadó központi jogszabályok (különösen a polgárırségrıl szóló évi LII. tv.), másrészrıl az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium és az Országos Polgárır Szövetség között, valamint az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium és az Országos Polgárır Szövetség között, október 13-án megkötött, ún. országos szintő együttmőködési megállapodás keretei között (szakmai, pénzügyi, információ átadási-átvételi) megkötött együttmőködési megállapodást. 3./ A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntésrıl írásban értesítse Németh Istvánt, a Pilisi Polgárır Egyesület (székhely: 2721 Pilis, Arany J. u. 43.) elnökét. Felelıs: Szabó Márton polgármester Határidı: azonnal, a döntésrıl történı írásbeli értesítésre: 15 napon belül, az együttmőködési megállapodás 1. számú módosítása megkötésére: a döntést követı 30 napon belül. Szabó Márton polgármester: felkéri Németh Istvánt, a Pilisi Polgárır Egyesület elnökét, hogy ismertesse az Egyesület kiegészítı támogatást nyújtására vonatkozó kérelme indokait. 13

15 Németh István képviselı: tájékoztatja a Képviselı-testület tagjait, hogy a Pilisi Polgárır Egyesület használatában és kezelésében lévı, az Országos Polgárır Szövetség tulajdonát képezı Suzuki gépjármője rendkívüli mértékben elhasználódott, több mint 13 éves, ezért új gépjármő vásárlása szükséges, melynek önrészét részben a Pilisi Polgárır Egyesület teremtené elı Ft összegben. Egyúttal kéri az Önkormányzatot, hogy az Önkormányzat a évi költségvetései terhére járuljon hozzá bruttó Ft mértékő tıke fedezet nyújtásával az új gépjármő megvásárlása költségeihez. Az új, tervezett Suzuki gépjármő vásárlási ára: bruttó Ft. Nagy János képviselı: álláspontja szerint Németh István képviselınek, mivel érintett e témakörben, így kizárását kell kérnie a Képviselı-testülettıl a döntés során. Németh István képviselı: Nagy János képviselı véleményére reagálva elmondja: álláspontja szerint nem személyes érintettségére való tekintettel javasolja az új gépjármő vásárlását, ez a város érdekeit képviselné, így vélemény szerint a döntéshozatalból nem kell kizárását kérnie. dr. Csiki Gábor jegyzı: egyetért Németh István képviselı úr álláspontjával, véleménye szerint sem kell Németh István képviselınek a kizárást kérnie. Jegyzıkönyv részére rögzíti, hogy a Képviselı-testület 17 fıvel továbbra is határozatképes. Szabó Márton polgármester: kéri a Képviselı-testület tagjait, hogy aki elfogadásra javasolja, hogy Pilis Város Önkormányzata a pénzügyi évek költségvetései terhére, a Pilisi Polgárır Egyesület részére új gépjármő vásárlásához fedezetet biztosítson, - az kézfeltartással jelezze. A Képviselı-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 3 tartózkodás mellett, az alábbi határozatot hozta: 80/2008. (III.13.) sz. önkormányzati határozat 1./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy Pilis Város Önkormányzata a pénzügyi évek költségvetései terhére, a Pilisi Polgárır Egyesület (székhely: 2721 Pilis, Arany J. u. 43.) részére új gépjármő vásárlásához fedezetet biztosít. 2./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy Pilis Város Önkormányzata a Pilisi Polgárır Egyesület (székhely: 2721 Pilis, Arany J. u. 43.) által tervezett új gépjármő vásárlásához kapcsolódóan - az Önkormányzat pénzügyi évek költségvetései terhére - legfeljebb bruttó Ft azaz bruttó Egymillióhétszázezer forint tıke összegő, egyszeri támogatást nyújt, lízing konstrukció keretein belül. 3./ A Képviselı-testület úgy dönt, hogy Pilis Város Önkormányzata a gépjármő vásárláshoz kapcsolódó lízingdíj (tıke + járulék, kamat, költség) fedezése érdekében, az Önkormányzat évi költségvetése terhére bruttó Ft azaz bruttó Kettıszázezer forint összegő külön, címzett támogatást biztosít. A címzett támogatás kizárólag a gépjármővásárláshoz kapcsolódóan használható fel. 14

16 4./ A Képviselı-testület úgy dönt, hogy Pilis Város Önkormányzata a gépjármő vásárláshoz kapcsolódó lízingdíj (tıke + járulék, kamat, költség) fedezése érdekében, az Önkormányzat évi költségvetései terhére a lízing szerzıdésben meghatározott lízingdíjjal (tıke + járulék, kamat, költség) megegyezı mértékő külön, címzett támogatást biztosít. A címzett támogatás kizárólag a gépjármő vásárláshoz kapcsolódóan használható fel. 5./ A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./, 2./, 3./ és 4./ pontban foglalt döntésrıl írásban értesítse Németh Istvánt, a Pilisi Polgárır Egyesület (székhely: 2721 Pilis, Arany J. u. 43.) elnökét. 6./ A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./-5./ pontban foglalt döntés végrehajtására a szükséges intézkedéseket tegye meg. Felelıs: Szabó Márton polgármester Határidı: azonnal, a döntésrıl történı írásbeli értesítésre: 15 napon belül. Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Képviselı-testület tagjait, hogy van-e valakinek még kérdése, észrevétele, javaslata az 2./ napirendi ponthoz kapcsolódóan? Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Képviselı-testület tagjai felıl nem érkezett további kérdés, észrevétel, javaslat. Szabó Márton polgármester: rátér a képviselı-testület március 13-i nyilvános és rendkívüli ülése 3./ napirendi pontjának tárgyalására. 3./ Napirendi pont: Javaslat Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat évi költségvetése tervezése alapjául szolgáló ún. három éves gördülı költségvetési terv elfogadására. Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester Szabó Márton polgármester: felkéri dr. Csiki Gábor jegyzıt, hogy ismertesse a tárgyalandó napirendi pontot. dr. Csiki Gábor jegyzı: a tárgyalandó napirendi ponttal kapcsolatban elıadja, hogy Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének március 15. napjáig határozattal el kell fogadnia a tárgyévi költségvetési rendeletén túlmenıen, - az Önkormányzat évi költségvetése tervezése alapjául szolgáló ún. három éves gördülı költségvetési tervetervezetét. Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának az ún. gördülı költségvetés terv tervezése és összeállítása elıtt, az alábbi szempontokat kellett figyelembe vennie: 1./ A Polgármesteri Hivatalnak az ún. gördülı költségvetési tervezéshez kapcsolódóan nem állt rendlelkezésre tervfeladat. 2./ A Polgármesteri Hivatal a mőködési kiadások tekintetében - a Pénzügyminisztérium rövid, év elején kiadott tervezési útmutatója, prognosztizációja alapján a és pénzügyi évekre vonatkozólag 3 % mértékő inflációval számolt. 15

17 3./ A Polgármesteri az Önkormányzat költségvetési szerkezetén belül, a mőködési célú bevételeknél a Képviselı-testület által év végén meghozott képviselı-testületi döntései alapján számolt, a mőködés valamennyi területén. 4./ A Polgármesteri Hivatal az Önkormányzat költségvetési szerkezetén belül, a felhalmozási célú bevételek és kiadások tervezésénél egyrészrıl az aláírt, jelenleg hatályos és érvényes hitelszerzıdések, valamint a Pilisi Beruházó Viziközmő Társulat által év között felvett hitele kapcsán, mind a bevételi, mind a kiadási oldalon, egyrészrıl a befizetett érdekeltségi hozzájárulások, valamint annak állami támogatása és kamata, Ft értékben - míg másrészrıl a hitelszerzıdésbıl, kezességvállalásból adódóan Ft törlesztéssel számolt. Összefoglalva az általa ismertetett tényeket, információkat, egyrészrıl javasolja a beterjesztett, három év idıtartamra vonatkozó ún. gördülı költségvetési terv Képviselıtestület általi elfogadását. Másrészrıl javasolja a jelen napirendi pont keretein belül a Bizottságok állásfoglalásának kifejtését, meghallgatását. Szabó Márton polgármester: kérdezi a Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottságot: vizsgálták-e az anyagot, és mi az elıterjesztéssel összefüggı álláspontjuk. Greksza János a Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság elnöke: Ismerteti a Bizottság állásfoglalását, amely az alábbi: A Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselıtestületnek, Pilis Város Önkormányzatának az elıterjesztés határozati javaslata mellékletét képezı évre vonatkozó ún. gördülı költségvetési tervét. Szabó Márton polgármester: kérdezi a Pénzügyi Bizottságot: vizsgálták-e az anyagot, és mi az elıterjesztéssel összefüggı álláspontjuk. Varju Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: Ismerteti a Bizottság állásfoglalását, amely az alábbi: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek, Pilis Város Önkormányzatának az elıterjesztés határozati javaslata mellékletét képezı évre vonatkozó ún. gördülı költségvetési tervét. Szabó Márton polgármester: kérdezi a Szociális és Egészségügyi Bizottságot: vizsgálták-e az anyagot, és mi az elıterjesztéssel összefüggı álláspontjuk. Nagy János a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: Ismerteti a Bizottság állásfoglalását, amely az alábbi: 1./ A Szociális és Egészségügyi Bizottság meghallgatta dr. Csiki Gábor jegyzı szóbeli tájékoztatását Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat évi költségvetése tervezése alapjául szolgáló ún. három éves gördülı költségvetési terv elfogadására irányuló javaslata tárgyában. 2./ A Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolja a Képviselı testületnek, hogy a Képviselı-testület foglaljon állást és érdemben tárgyalja meg Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat évi költségvetése tervezése alapjául szolgáló ún. három éves gördülı költségvetési terv elfogadására irányuló javaslatot a Képviselı-testület március 13-i nyilvános és rendkívüli ülésén. 16

18 Szabó Márton polgármester: kéri a Képviselı-testület tagjait, hogy aki elfogadásra javasolja a 75/2008. sz. elıterjesztés részeként benyújtott határozati javaslatot, valamint a határozati javaslathoz kapcsolódóan az Önkormányzat mőködési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak alakulását mérlegszerően bemutató - a pénzügyi évekre vonatkozó - ún. gördülı költségvetési tervet, az kézfeltartással jelezze. A Képviselı-testület 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta: 81/2008. (III.13.) sz. önkormányzati határozat Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat mőködési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak alakulását mérlegszerően bemutató pénzügyi évekre vonatkozó ún. gördülı költségvetési tervet az államháztartás mőködési rendjérıl szóló, többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 29. -a alapján, az alábbiak szerint határozza meg: /ún. GÖRDÜLİ KÖLTSÉGVETÉSI TERV/ / / Az önkormányzat mőködési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak alakulását bemutató mérlegének évekre m.e: e Ft Megnevezés I. Mőködési bevételek és kiadások Intézményi mőködési bevételek Önk.sajátos mőködési bevételek Önk.ktgvetési támogatás és átengedett SZJA Mőködési célú pénzeszköz átvétel Támogatás értékő mőködési bevételek Továbbadási célú mők. bevétel Mőködési célú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása Mőködési célú elızı évi pénzmaradvány Mőködési célú bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Mőködési célú pénzeszköz átadás áht. kívülre

19 Támogatás értékő mőködési kiadás Továbbadási célú mőködési kiadás Ellátottak pénzbeni juttatása Mőködési célú kölcs. nyújtása, törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetés Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú ért.papír beváltása, vásárlása Tartalékok Mőködési célú kiadások összesen: II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalm. és tıke jell. bev Sajátos felhalmozási bevételek Fejlesztési célú támogatások Felhalm.célú pénzeszk.átvétel áht. Kívülrıl Támogatás értékő felhalmozási bevétel Továbbadási célú felhalmozási bevétel Felhalmozási ÁFA visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése Hosszú lejáratú hitel felvétele Hosszú lejáratú értékpapír kibocsátás Felhalm. célú pénzmaradv.igénybevétele Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Ért.tárgyi eszk.utáni ÁFA befizetése Felhalmozási célú p.eszköz átadás áht. kív Támogatás értékő felhalmozási kiadások Továbbadási célú felhalmozási kiadások Felhalmozási célú kölcsönök nyújt,. törleszt Hosszú lejáratú hitel visszafizetés Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú ért. papír beváltása Tartalékok Felhalmozási célú kiadások összesen:

20 Önkormányzat bevételei összesen: Önkormányzat kiadásai összesen: Felelıs: Szabó Márton polgármester Határidı: azonnal. Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Képviselı-testület tagjait, hogy van-e valakinek még kérdése, észrevétele, javaslata a 3./ napirendi ponthoz kapcsolódóan? Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Képviselı-testület tagjai felıl nem érkezett további kérdés, észrevétel, javaslat, - így Szabó Márton polgármester 17 óra 45 perckor 25 perc szünetet rendel el. 25 perc szünet. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Képviselı-testület 18 óra 10 perckor 25 perc szünet után tovább folytatja a munkáját. A Képviselı-testület 17 fıvel határozatképes. Szabó Márton polgármester: rátér a képviselı-testület március 13-i nyilvános és rendkívüli ülése 4./ napirendi pontjának tárgyalására. 4./ Napirendi pont: Javaslat Pilis Város Önkormányzatának a szociális ellátásokról szóló, módosított 18/2007. (VII.01.) sz. önkormányzati rendelete felülvizsgálatára. Elıterjesztı: dr. Csiki Gábor jegyzı Jegyzıkönyv rögzíti, hogy 18 óra 00 perckor megérkezett Sztyehlik Sándor képviselı a Képviselı-testület ülésezésére szolgáló hivatalos tárgyalóterembe. A Képviselı-testület 18 fıvel tovább folytatja a munkáját. Szabó Márton polgármester: felkéri dr. Csiki Gábor jegyzıt, hogy terjessze elı a tárgyalandó napirendi pontot. dr. Csiki Gábor jegyzı: a tárgyalandó napirendi ponttal kapcsolatban elıadja, hogy az Ör. módosítását, illetve részleges felülvizsgálatát az alábbi szempontok indokolják: a./ Az Ör. jelenleg hatályos 2. -ában rögzített, a rendelet hatályára vonatkozó rendelkezés megfogalmazása kis mértékben pontatlan, tekintettel arra, hogy a rendelet hatálya nem ismeri a hontalan személy fogalmát. E körülményre tekintettel indokolt az Ör. 2. (1) bekezdése a.) pontjának módosítása. b./ Az Ör. jelenleg hatályos 2. -a részeként újra definiálni szükséges a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı személyek körére, mint a rendelet alanyaira vonatkozó rendelkezést figyelemmel arra, hogy e tárgykörben a Magyar Köztársaság Országgyőlése a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı személyek beutazásáról és tartózkodásáról törvény alkotott (2007. évi I. törvény). Ezen indokok miatt az Ör. 2. (1) bekezdése c./ pontjának újradefiniálása szükséges. 19

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. NYILVÁNOS ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton polgármester,

Részletesebben

Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság 2010. március 23-án 16 óra 00perckor megtartott nyilvános és rendes, valamint zárt ülésérıl.

Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság 2010. március 23-án 16 óra 00perckor megtartott nyilvános és rendes, valamint zárt ülésérıl. 1 Jegyzıkönyv a Pénzügyi Bizottság 2010. március 23-án 16 óra 00perckor megtartott nyilvános és rendes, valamint zárt ülésérıl. Jelen vannak a Pénzügyi Bizottság részérıl: Varju Zoltán, a Bizottság elnöke,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2012. február 6-án, 17 óra 25 perc kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült 2006. március 9-én, 15 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Gazdasági Bizottságának és Településfejlesztési, Építési, Mezıgazdasági és

Részletesebben

KÉPVISELİ-TESTÜLET 2005. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

KÉPVISELİ-TESTÜLET 2005. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI KÉPVISELİ-TESTÜLET 2005. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI A Képviselı-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett a 1/2005. (I. 26.) sz. önk. határozat Pilis Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol:--

A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol:-- J e g y z ı k ö n y v amely készült, a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2014. augusztus 25-én 16 óra 10 perctıl kezdıdıen, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.) tanácstermében

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Pilis Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2003. november 26-án 16 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl Jelen vannak: - Csikós János polgármester - Tóth

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2011. január 19-én, 17 óra 15 perc kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol: Fehérváriné Welki Mária bizottsági tag.

A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol: Fehérváriné Welki Mária bizottsági tag. 1 Jegyzıkönyv a Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság 2010. szeptember 20-án, 18 óra 30 perckor megkezdett, 19 óra 45 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Az Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Jelen vannak a Pénzügyi Bizottság részérıl: Varju Zoltán elnök, Várdai Enikı bizottsági tag. A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol: --

Jegyzıkönyv. Jelen vannak a Pénzügyi Bizottság részérıl: Varju Zoltán elnök, Várdai Enikı bizottsági tag. A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol: -- 1 Jegyzıkönyv a Pénzügyi Bizottság valamint a Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság 2012. február 7-én, 17 óra 30 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendkívüli ezt követıen

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. május 29.-én 17 óra 15 perc kezdettel a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.) tanácstermében megtartott

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v amely készült 2010. június 09-én 18 óra 00 percre kitőzött, 18 óra 23 perctıl kezdıdıen a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselıtestületének

Részletesebben

KÉPVISELİ-TESTÜLET 1993. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

KÉPVISELİ-TESTÜLET 1993. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI KÉPVISELİ-TESTÜLET 1993. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI A Képviselı-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag a 1/1993.(I.28.) sz. önk. határozat 1./ Pilis Nagyközség Önkormányzati

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzıkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Edelény Város Integrált

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselı-testületének 2007. július 31-én tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Erdıs Norbert alpolgármester, Barkász Sándor, Mészáros

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. augusztus 25-én tartott rendes nyílt ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. augusztus 25-én tartott rendes nyílt ülésérıl 01/183-25/2010. JEGYZİKÖNYV 2010. augusztus 25-én tartott rendes nyílt ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26., Dr. Lelkes Ákos alpolgármester Bíró Attila,

Részletesebben

3./ Javaslat a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. 2012. évi pénzügyi (üzleti) tervének elfogadására.

3./ Javaslat a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. 2012. évi pénzügyi (üzleti) tervének elfogadására. HATÁROZATOK amely készült a Településfejlesztési,Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság 2012. február 20-án 17 óra 05 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. Az Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Kutyej

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2014. szeptember 30-án megtartott soros ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

1. Beszámoló a Szemesért Kht 2008. évi tevékenységérıl Elıadó: Liber Árpád a Szemesért Kht igazgatója

1. Beszámoló a Szemesért Kht 2008. évi tevékenységérıl Elıadó: Liber Árpád a Szemesért Kht igazgatója JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. február 16-án 14.00. órakor a Latinovits Zoltán Mővelıdési Ház földszinti tanácskozó termében megtartott sosros nyilvános

Részletesebben

1/2010. (I. 28.) sz. önkormányzati határozat

1/2010. (I. 28.) sz. önkormányzati határozat A KÉPVISELİTESTÜLET 2010. évi NYÍLT ÜLÉSÉNEK HATÁROZATAI A Képviselı-testület 15 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, az alábbi 1/2010. (I. 28.) sz. önkormányzati határozat

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. B o r d á n y. 1./ A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel kötött bankszámlaszerzıdés módosítása Elıadó: Tanács Gábor polgármester

J E G Y Z İ K Ö N Y V. B o r d á n y. 1./ A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel kötött bankszámlaszerzıdés módosítása Elıadó: Tanács Gábor polgármester V./2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V B o r d á n y Önkormányzati Képviselıtestületének 2012. április 23.-án megtartott soros nyílt ülésérıl. I. N A P I R E N D 1./ A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel kötött

Részletesebben

1/2015. (II. 18.) TH. Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi költségvetésének módosítása

1/2015. (II. 18.) TH. Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi költségvetésének módosítása Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa LMKOH/1854/1/2015. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. szeptember 20-iki rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint A polgármester köszöntötte a megjelenteket,

Részletesebben

a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III.30.) szóló önkormányzati rendelet módosításához

a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III.30.) szóló önkormányzati rendelet módosításához Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa I/1336/2/2014. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 9810-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Alagsori terme

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Alagsori terme JEGYZİKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme Jelen vannak: Borbély István polgármester,

Részletesebben

(185/2011. (V. 26.) számú, 186/2011. (V. 26.) számú Képviselı-testületi Határozatok)

(185/2011. (V. 26.) számú, 186/2011. (V. 26.) számú Képviselı-testületi Határozatok) Száma: 11954-1/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V TERKA Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. május 26-án - csütörtökön - du. 15,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl Napirendi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a Csepreg Város Önkormányzat 25/2010. JEGYZİKÖNYV Készült Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november 10-én megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2006. szeptember 13. napján délután 16.00 órai kezdettel megtartott soron következı nyilvános ülésérıl, Nyáregyháza,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 27-én megtartott ülésérıl Jelen vannak: Ládi Balázs polgármester, dr.. Gulyás Mihály alpolgármester, Vona Tamás

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. március 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. március 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Szilágyi Gábor Pálmai József Dr.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. július 7-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 13-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl

J e g y z ı k ö n y v. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 13-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl FEJÉR MEGYE CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG Rendeletek: 1/2011. (I.14.) J e g y z ı k ö n y v Határozatok: 8/2011. (I.13.) 9/2011. (I.13.) 10/2011. (I.13.) 11/2011. (I.13.) 12/2011. (I.13.) 13/2011. (I.13.) 14/2011.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Sorszám:./2013. Ikt.szám:.../2013. JEGYZİKÖNYV Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Napirendi pontok: 1.) A polgármester

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 5. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 5. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 5. sz. JEGYZİKÖNYV Erdıkürt és Bér Község Önkormányzatok Képviselı-testületeinek 2011. március 10.-én megtartott

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. március 7-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. szeptember 11-én 15 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 24/2007. (III.1.) kt. határozat: A 2007. március 1-i ülés napirendjének elfogadása. 25/2007. (III.1.) kt.

Részletesebben

1/2012. (I.26.) sz. önkormányzati határozat

1/2012. (I.26.) sz. önkormányzati határozat A KÉPVISELİ-TESTÜLET 2012. ÉVI NYÍLT ÜLÉSEINEK HATÁROZATAI A Képviselı-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és ellenszavazat nélkül, az alábbi 1/2012. (I.26.) sz. önkormányzati határozat

Részletesebben

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 1999. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATI JAVASLATA HATÁROZATA

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 1999. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATI JAVASLATA HATÁROZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 1999. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATI JAVASLATA HATÁROZATA 1/1999. (II. 01.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozati javaslat A Pénzügyi Bizottság egyöntetően elfogadásra ajánlja a Képviselı-testületnek

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. január 31-én megtartott ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. január 31-én megtartott ülésérıl. 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. január 31-én megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 16-os sz. terem. Jelen vannak: Siklósi István polgármester,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v Készült 2008. április 02-én, 17 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Szociális és Egészségügyi Bizottságának megtartott rendkívüli és nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 20-án - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. A képviselı-testületi ülésének

Részletesebben

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269.

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. 2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI száma 80/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 81/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 82/2011.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2010. szeptember 20-án 16 óra 10 perckor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottságának

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.22-19/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2008. július 3-án (csütörtökön) 8 óra 30 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselı-testületének 2009. január 23-án de. 8 45 órakor megtartott rendkívüli ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselı-testületének 2009. január 23-án de. 8 45 órakor megtartott rendkívüli ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselı-testületének 2009. január 23-án de. 8 45 órakor megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív alapján képviselı-testületi

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/38-33/2012. JEGYZİKÖNYV 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

(2007. évben kidolgozott változat, 2011. évben felülvizsgált, egységes szerkezetbe foglalt változata)

(2007. évben kidolgozott változat, 2011. évben felülvizsgált, egységes szerkezetbe foglalt változata) ELFOGADOTT VÁLTOZAT! (2011.06.30.) 2011. ÉVBEN ELFOGADOTT VÁLTOZTATÁSOK: VASTAG BETŐVEL KIEMELVE! PILIS, 2011. JÚNIUS 30. DR. CSIKI GÁBOR JEGYZİ Pilis Város Önkormányzatának Számviteli Politikája és Számlarendje

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. május 27-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Ambruska

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl 01/251-1/2014. JEGYZİKÖNYV 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár színházterme 8130 Enying, Bocskai u. 1., Nyikos István

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 03-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 03-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/38-17/2012. JEGYZİKÖNYV 2012. július 03-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Vas Gereben Mővelıdési Ház Színház terem 8130 Enying, Bocskai u. 1. Pıdör Gyula, Méreg

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-10/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. október 16-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 21-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 21-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/103-2/2013. JEGYZİKÖNYV Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 21-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterem 8130

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 2/2010. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. január 26-án (kedden) 15.00 órai kezdettel a

Részletesebben

HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság 2012. szeptember 25-én, 17 óra 40 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl.

HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság 2012. szeptember 25-én, 17 óra 40 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság 2012. szeptember 25-én, 17 óra 40 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. Jegyzıkönyv számára Varju Zoltán elnök rögzíti, hogy a Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Jelen vannak:

JEGYZİKÖNYV. Jelen vannak: JEGYZİKÖNYV Készült a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2013. október 25-én (péntek) 10.00 órai kezdettel Szedresben megtartott ülésérıl Jelen vannak: Alsónyék Község Önkormányzata

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-4/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. április 29-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 210-12/2000.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 210-12/2000. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-12/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2000. szeptember 21-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 105/ÖK/2009.(III.25.) Határozat úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: NAPIREND 1. Az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 9/1995.(VI.1.) rendelet módosítása

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 12. (péntek) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 12. (péntek) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 42/ÖK/2009.(II.25.) Határozat úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: NAPIREND 1. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2009. évi költségvetése (II. forduló) a) 2009. évi ingatlanhasznosítási

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-14/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. augusztus 7-én 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének 9/2007. (XI. 05.) rendelete Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyőlése a többpártrendszerő jogállam,

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 18. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 18. sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 18. sz. JEGYZİKÖNYV Képviselı-testülete 2011.augusztus. 19.-én megtartott nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Készült:

Részletesebben

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL (továbbiakban SZMSZ) Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 6/2010. Levél község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 31-én tartott ülésérıl készült jegyzıkönyv. Napirend: I. A 2009. évi költségvetés

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Pilis Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2005. február 23-án 16 órai kezdettel megtartott ülésérıl Jelen vannak: - Csikós János polgármester - Tóth Tibor alpolgármester

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 7/1995. (III. 3.) számú r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK ÉS SZERVEINEK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL /*: A rendelet

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága /PÜB/, valamint Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottsága /TGB/ 2008. május 14-én 15.00 órakor megtartott összevont

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. május 31-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester Gulyás

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2010. június 16-án 16 óra 55 perckor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi Bizottságának

Részletesebben

Tóth András A napirendhez szóbeli kiegészítésem nincs. Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel? Ki az, aki elfogadja a napirendet:

Tóth András A napirendhez szóbeli kiegészítésem nincs. Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel? Ki az, aki elfogadja a napirendet: ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: ujfpohiv@matavnet.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma:13- /2007. J E G Y Z Õ K Ö N Y V

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Lakitelek Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. augusztus 4-i ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Lakitelek Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. augusztus 4-i ülésérıl. 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Lakitelek Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. augusztus 4-i ülésérıl. Határozat számok: 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122/2011. (VIII.04.) 2 J E G

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. február 27-én megtartott ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. február 27-én megtartott ülésérıl Jegyzıkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. február 27-én megtartott ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Fehér Norbert

Részletesebben

Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 1 11/2012. Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Napirend elıtt: 1. Nyugati Kapu

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-4/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. március 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Ügyvezetõ Bizottsága (Management Committee) ügyrendje

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Ügyvezetõ Bizottsága (Management Committee) ügyrendje A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Ügyvezetõ Bizottsága (Management Committee) ügyrendje Az Ügyvezetõ Bizottság (a továbbiakban: ÜB) ügyrendje 1. A Magyar Telekom Nyrt. Ügyvezetõ

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV. 171-4/2011. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. május 20-án (pénteken) 9 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti Mőszaki tárgyalójában megtartott ülésérıl.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Mayer

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. december 13-án 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl- Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. szeptember 26-án megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 11.133-4/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Jelentés a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetérıl Budapest, Hegyvidék 2010. augusztus 31.

Jelentés a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetérıl Budapest, Hegyvidék 2010. augusztus 31. Jelentés a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetérıl Budapest, Hegyvidék 2010. augusztus 31. Pokorni Zoltán polgármester Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. augusztus 6-án - kedden - de. 7,30 órakor megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl. A képviselı-testület ülésének

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 307-27 /2011

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 307-27 /2011 Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 307-27 /2011 JEGYZİKÖNYV a Képviselı-testület 2011. október 24-én tartott rendes ülésérıl

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 17-ÉN TARTOTT

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 17-ÉN TARTOTT 1 Alap Község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 17-ÉN TARTOTT SORON

Részletesebben

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. NOVEMBER 7-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-3/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. február 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 500/2009. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 4/2011. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2011. február 15-én megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. március 18-án megtartott nyilvános ülésén hozott rendeletei, határozatai

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. március 18-án megtartott nyilvános ülésén hozott rendeletei, határozatai Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. március 18-án megtartott nyilvános ülésén hozott rendeletei, határozatai Rendelet száma Tárgy Kód 6/2010. (III. 25.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. szeptember 16-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor,

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor, J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2007. június 28.-án 17 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester Tasi

Részletesebben

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 8013-2/2010. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

77/2012. (X. 24.) ÖIB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselıtestületének

77/2012. (X. 24.) ÖIB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselıtestületének Lajosmizse Város Önkormányzata Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága Lajosmizse Város Önkormányzata Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága I/1209/34/2012. A Pénzügyi, Területfejlesztési

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2008. július 16-án (szerda) 15.00 órakor megtartott Képviselı-testületi ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben