A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol: Fehérváriné Welki Mária bizottsági tag.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol: Fehérváriné Welki Mária bizottsági tag."

Átírás

1 1 Jegyzıkönyv a Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság szeptember 20-án, 18 óra 30 perckor megkezdett, 19 óra 45 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Az Önkormányzat Képviselı-testülete Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottsága szeptember 20-án megtartotta nyilvános és rendes, valamint zárt ülését. Jelen vannak: Greksza János a bizottság elnöke, Nagy János bizottsági tag, Kerepeszki Mónika bizottsági tag, Sztyehlik Sándor bizottsági tag, Spiegl József bizottsági tag, Ginter Gábor bizottsági tag. A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol: Fehérváriné Welki Mária bizottsági tag. Állandó tanácskozási joggal meghívottak: Szabó Márton polgármester, dr. Csiki Gábor jegyzı, Eseti tanácskozási joggal meghívottak: Soltész Józsefné pénzügyi fımunkatárs, Balatoni Pál, a Polgármesteri Hivatal Építéshatósági és Mőszaki Iroda vezetıje, Pogány György, a Kármán József Városi Könyvtár vezetıje. A jegyzıkönyvet Tóthné Menkó Zsuzsa köztisztviselı, jegyzıkönyvvezetı vezette és készítette el. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság szeptember 20-i nyilvános és rendes ülése megkezdése elıtt órakor helyszíni szemlét tartott a Maranta Tüzép telep Vasút utca 6. sz. alatti telephelyén, - az esetleges vásárlás kapcsán felmerült az ingatlan mőszaki állapotfelmérés vizsgálata tárgyában. Jegyzıkönyv számára Greksza János bizottsági elnök rögzíti, hogy a helyszíni szemlén megjelent 6 fı bizottsági tag. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság szeptember 20-i nyilvános és rendes valamint zárt ülése, - a helyszíni szemlét követıen - 18 óra 30 perctıl kezdıdıen a Városháza nagyterme (Pilis, Kossuth L. út 47.sz.). Jegyzıkönyv számára Greksza János a bizottság elnöke rögzíti, hogy 17 óra 30 perckor a Bizottság létszáma 6 fı tag, - a Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság határozatképes. 1

2 2 Jegyzıkönyv rögzíti, Greksza János bizottsági elnök indítványozza, hogy a Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság szeptember 20.-i ülését (a zárt ülésen meghívott vendég, eseti tanácskozási joggal meghívott személy jelenlétére figyelemmel) a zárt ülés napirendi pontjainak megtárgyalásával kezdje. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság - Greksza János, mint a Bizottság elnöke indítványára, a Bizottság jelenlévı 6 tagja által, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - a Bizottság szeptember 20- i nyilvános és rendes, valamint zárt ülésének napirendjét elfogadta, amely az alábbi: Z á r t b i z o t t s á g i ü l é s n a p i r e n d j e : 1./ A pilisi Maranta Tüzép-telep hasznosításának vizsgálata. (Zárt ülésen tárgyalható az Ötv. 12. (4) bekezdés b/ pontja alapján) 2./ A Közép-Magyarországi Operatív Program keretein belül kiírt, a Pest megyei településközpontok fejlesztése-kisléptékő megyei fejlesztések címő, KMOP /A. kódszámú, komponenső pályázaton Pilis Város Önkormányzata által benyújtott Arculatfejlesztés Pilis Város központjában pályázatához kapcsolódóan, a Kármán József Városi Könyvtár (székhely: 2721 Pilis, Kávai u. 1.) részleges felújításával összefüggı, felmerült pótmunkák költségei fedezete biztosításának vizsgálata. (Zárt ülésen tárgyalandó az Ötv. 12. (4) bekezdés b/ pontja alapján!) 3./ E g y e b e k. N y i l v á n o s é s r e n d e s b i z o t t s á g i ü l é s n a p i r e n d j e : 1./ Beszámoló Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete által 95/2007. (IV.26.) sz. önkormányzati határozatával elfogadott év közötti Gazdasági - Önkormányzati - Ciklusprogramja végrehajtásáról. 2./ Javaslat Pilis Város Önkormányzata és intézményei évi belsı ellenırzési munkatervének elfogadására. 3./ Javaslat a pilisi Egészségház Társasházi Alapító Okirata, a Szervezeti és Mőködési Szabályzata valamint a hozzá kapcsolódó Házirendje elfogadására illetve jóváhagyására. Elıterjesztı: dr. Csiki Gábor jegyzı Közremőködı: dr. Karvázy Domokos ügyvéd, a Pilisi Egészségház Ingatlanfejlesztı Kft. képviseletében 4./ Javaslat a településen mőködı felnıtt háziorvosi, házi gyermekorvosi, valamint fogorvosi szolgáltatást nyújtó egészségügyi vállalkozókkal fennálló vállalkozási (ellátási) szerzıdés felülvizsgálatára, új vállalkozási (ellátási) szerzıdés megkötésére, az egészségügyi vállalkozásokkal - a Pilis, Szent István Park 1. sz. alatti albetétekhez kapcsolódó - üzemeltetési megállapodás megkötésére, az egészségügyi vállalkozásokkal január 30. napján megkötött Megállapodás közös megegyezéssel történı megszüntetésére. Elıterjesztı: dr. Csiki Gábor jegyzı Közremőködı: dr. Karvázy Domokos ügyvéd, a Pilisi Egészségház Ingatlanfejlesztı Kft. 2

3 3 képviseletében 5./ A Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás 2. sz. módosításának vizsgálata. 6./ Javaslat Pilis Város Önkormányzatának évben elfogadott és jóváhagyott Számviteli Politikája és hozzá kapcsolódó Számlarendje felülvizsgálatára. Elıterjesztı: dr. Csiki Gábor jegyzı 7./ A zártkerti ingatlanok közmővesítése tárgyában beadott lakossági kérelem vizsgálata (bizottsági elıterjesztés). 8./ Az Unitef 83 Mőszaki Tervezı és Fejlesztı Zrt által készített, a 100.sz. vasútvonal Kıbánya- Kispest-Szolnok szakaszának elıvárosi célú fejlesztésének áttekintése, vizsgálata (bizottsági elıterjesztés). 9./ E g y e b e k. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy Greksza János a bizottság elnöke ügyrendi javaslattal él, - amelyben javasolja a Bizottság tagjainak, hogy a Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság a zárt ülés napirendi pontjához kapcsolódóan meghívott vendég személyre figyelemmel a zárt bizottsági ülés napirendi pontjait tárgyalja meg elsıként. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság - Greksza János bizottsági elnök indítványára, a Bizottság jelenlévı 6 tagja által, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - a Bizottság szeptember 20-i nyilvános és rendes, valamint zárt ülésének napirendjét elfogadta, amely az alábbi: Z á r t b i z o t t s á g i ü l é s n a p i r e n d j e : 1./ A pilisi Maranta Tüzép-telep hasznosításának vizsgálata. (Zárt ülésen tárgyalható az Ötv. 12. (4) bekezdés b/ pontja alapján) 2./ A Közép-Magyarországi Operatív Program keretein belül kiírt, a Pest megyei településközpontok fejlesztése-kisléptékő megyei fejlesztések címő, KMOP /A. kódszámú, komponenső pályázaton Pilis Város Önkormányzata által benyújtott Arculatfejlesztés Pilis Város központjában pályázatához kapcsolódóan, a Kármán József Városi Könyvtár (székhely: 2721 Pilis, Kávai u. 1.) részleges felújításával összefüggı, felmerült pótmunkák költségei fedezete biztosításának vizsgálata. (Zárt ülésen tárgyalandó az Ötv. 12. (4) bekezdés b/ pontja alapján!) 3./ E g y e b e k. 3

4 4 N y i l v á n o s é s r e n d e s b i z o t t s á g i ü l é s n a p i r e n d j e : 1./ Beszámoló Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete által 95/2007. (IV.26.) sz. önkormányzati határozatával elfogadott év közötti Gazdasági - Önkormányzati - Ciklusprogramja végrehajtásáról. 2./ Javaslat Pilis Város Önkormányzata és intézményei évi belsı ellenırzési munkatervének elfogadására. 3./ Javaslat a pilisi Egészségház Társasházi Alapító Okirata, a Szervezeti és Mőködési Szabályzata valamint a hozzá kapcsolódó Házirendje elfogadására illetve jóváhagyására. Elıterjesztı: dr. Csiki Gábor jegyzı Közremőködı: dr. Karvázy Domokos ügyvéd, a Pilisi Egészségház Ingatlanfejlesztı Kft. képviseletében 4./ Javaslat a településen mőködı felnıtt háziorvosi, házi gyermekorvosi, valamint fogorvosi szolgáltatást nyújtó egészségügyi vállalkozókkal fennálló vállalkozási (ellátási) szerzıdés felülvizsgálatára, új vállalkozási (ellátási) szerzıdés megkötésére, az egészségügyi vállalkozásokkal - a Pilis, Szent István Park 1. sz. alatti albetétekhez kapcsolódó - üzemeltetési megállapodás megkötésére, az egészségügyi vállalkozásokkal január 30. napján megkötött Megállapodás közös megegyezéssel történı megszüntetésére. Elıterjesztı: dr. Csiki Gábor jegyzı Közremőködı: dr. Karvázy Domokos ügyvéd, a Pilisi Egészségház Ingatlanfejlesztı Kft. képviseletében 5./ A Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás 2. sz. módosításának vizsgálata. 6./ Javaslat Pilis Város Önkormányzatának évben elfogadott és jóváhagyott Számviteli Politikája és hozzá kapcsolódó Számlarendje felülvizsgálatára. Elıterjesztı: dr. Csiki Gábor jegyzı 7./ A zártkerti ingatlanok közmővesítése tárgyában beadott lakossági kérelem vizsgálata (bizottsági elıterjesztés). 8./ Az Unitef 83 Mőszaki Tervezı és Fejlesztı Zrt által készített, a 100.sz. vasútvonal Kıbánya- Kispest-Szolnok szakaszának elıvárosi célú fejlesztésének áttekintése, vizsgálata (bizottsági elıterjesztés). 9./ E g y e b e k. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság elnöke 18 óra 30 perckor nyilvános és rendes, illetve zárt ülése elfogadását követıen - zárt ülést rendel el. 4

5 5 Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság 18 óra 30 perctıl kezdıdıen 19 óra 45 percig zárt ülés tart. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság szeptember 20-i zárt ülése berekesztését követıen 19 óra 45 perctıl kezdıdıen nyílt ülésen folytatja a munkáját. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy Greksza János a Bizottság elnöke rátér a Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság szeptember 20-i nyilvános és rendes ülése valamint zárt ülésének módosított, illetve kiegészített napirendjének megtárgyalására: A Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság szeptember 20-i nyilvános és rendes ülésének jegyzıkönyve: Greksza János bizottsági elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 1./ napirendi pontjának megtárgyalására. 1./ Napirendi pont: Beszámoló Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete által 95/2007. (IV.26.) sz. önkormányzati határozatával elfogadott év közötti Gazdasági - Önkormányzati - Ciklusprogramja végrehajtásáról. Greksza János bizottsági elnök: felkéri Szabó Márton polgármestert, hogy ismertesse a tárgyalandó napirendi pont kidolgozásának és elıterjesztésének indokait, valamint szempontjait. Szabó Márton polgármester: a napirendi ponttal kapcsolatban kiegészítıleg tájékoztatja a Bizottság tagjait, hogy a Polgármesteri Hivatal részérıl elkészített önkormányzati ciklusprogram írásbeli beszámolójának anyaga felöleli az elmúlt négy évben az Önkormányzat által elvégzett valamennyi fejlesztését, beruházását, továbbá a Város fejlıdését elısegítı tevékenységet. El kívánja mondani, hogy az elmúlt négy évben összesen 37 pályázat került beadásra, amelybıl 18 sikeres volt. Ezen pályázatok között volt olyan, amely kisebb értékő volt azonban volt olyan is amely több milliós beruházási értéket képviselt. Hozzáteszi, Pilis lényegesebb több vissza nem térítendı állami támogatást kapott, mint a térség többi települése, összesen 737 millió Ft értékben, több mint 3 milliárd Ft értékő fejlesztési beruházás történt. Hozzáteszi, ezen támogatási, valamint közvetett beruházási összeg gyarapította az intézmények infrastruktúráját, megépült az új orvosi rendelı intézet is. Elıadja, hogy négy évvel ezelıtt még csak az orvosi rendelı felújítása volt tervbe véve és csak elképzelés szintjén volt annak lehetısége, hogy egy új intézmény épülhessen meg. Ekkor került elıtérbe annak lehetısége, hogy egy új épület keretében az alsó szinten üzlethelyiségek lettek volna kialakítva, felül pedig az orvosi rendelık kaptak volna helyet. A problémát az jelentette volna, hogy a régi épület helyére épült volna az új intézmény és az átköltöztetés nem lett volna megoldható. Ekkor jelentkezett a jelenlegi vállalkozó, aki kivitelezte a tárgybani ingatlanon a tervezett építkezést. Itt kívánja elmondani, hogy minden híreszteléssel ellentétben ezen beruházás nem került a Városnak egyetlen fillérébe sem. Úgy gondolja, hogy az Önkormányzat részérıl nagyon nagy eredménynek számít, hogy fenn tudta tartani a Város az egészségügyi szakrendelések rendszerét, amellyel elısegítették a 5

6 6 lakosság lakosságának jobb közérzetét, magasabb színvonalú egészségügyi ellátását. Hozzáteszi azonban, hogy az egészségügyi szakrendelık üzemeltetésének teljes költségét, - a város fizeti. El kívánja mondani, hogy az ANTSZ Monori-Nagykátai Kistérségi Intézete nem támogatja a szakrendelések meglétét, - tekintettel arra, hogy a település közelében, más településeken már található más, az Önkormányzat által tervezettekkel azonos egészségügyi szakrendelés. Rögzíti, az új orvosi rendelıben lesz lehetıség arra, hogy esetlegesen szakrendeléseket lehessen mőködtetni, de hozzáteszi a beruházó által kivitelezett épület, elsısorban háziorvosi rendelıkánt funkcionál. A szakbizottságot érintıen el kívánja mondani, hogy az oktatás területén a kompetencia alapú oktatás fejlesztésére nyert 80 M Ft pályázat kapcsán sikeresen végrehajtásra kerültek olyan képzések, továbbképzések, - amelyek emelik annak színvonalát. Sajnos azonban, hogy nem minden törekvést sikerült megvalósítani. Ezek között említi a legfontosabbat, amely a település bel-és külterületére lehulló csapadékvíz elvezetésére irányulna. Hozzáteszi, a tárgyi csapadékvíz rendszer kivitelezéséhez (nem fedett mőszaki megoldással) mintegy bruttó 2 milliárd Ft-ra lenne szükség, hozzávetılegesen. Említi még a 4606-os út tervezett felújítását, ami nagyban elısegítené a közlekedés minıségének javulását. Reméli, hogy a város érdekében már a közeljövıben ezen beruházás megvalósítására is sor kerülhet. Másik hiányosság említi a mezııri szolgálat felállítását, az utóbbi idıben ugyanis rendkívüli módon megszaporodott a település külterületén található területeken a termények lopása. Ezen probléma szintén megoldásra vár. Végszóként elmondja, hogy nagy tisztelettel köszöni meg a Bizottság valamennyi tagjainak az elmúlt négy évben végzett, sikeres és eredményes munkáját. A továbbiakban jó egészséget és minden jót kíván valamennyi képviselınek. Greksza János bizottsági elnök: elmondja, hogy ezúton köszöni meg a Bizottság tagjai nevében Szabó Márton polgármester elismerı szavait. Továbbá e helyütt köszöni meg ı maga is valamennyi bizottsági tag áldozatos és tevékeny munkáját amelyet az elmúlt idıszakban végzett el. Ginter Gábor bizottsági tag: az elhangzottakhoz annyit kíván kiegészítésként elmondani, hogy megköszöni személy szerint a lehetıséget, amelyet külsıs bizottsági tagként kapott, - örömmel végezte el a rá ruházott feladatokat. Másodsorban tényszerő adatként kívánja elmondani, hogy a Város 650 M Ft Uniós támogatást kapott az elmúlt idıszakban, amely álláspontja szerint nem kevés összeg. Másodsorban véleménye szerint, a helyi vállalkozóknak is nagy szükségük lenne segítségre ezen támogatásra - tekintettel arra, hogy mindennél többet árulkodó adat: egyetlen pilisi vállalkozó sem kapott Uniós támogatást. Greksza János bizottsági elnök: megköszöni Szabó Márton polgármesternek a napirendi pont keretein belül tett tájékoztatását, hozzászólásokat. Másodsorban megállapítja, hogy a Bizottság tagjainak további kifejezett kérdésük, észrevételük, kiegészíteni valójuk nem volt. A maga részérıl javasolja Szabó Márton polgármester elıterjesztésében foglaltak szerint, az írásbeli beszámoló anyagának Bizottság általi támogatását, elfogadását. Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki elfogadásra javasolja a Képviselı-testület részére, az írásbeli elıterjesztés határozati javaslatát, - az kézfeltartással jelezze. 6

7 7 A Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta: A Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság 179/2010. (IX.20.) számú határozata: Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottsága - külön kikötés eszközlése nélkül - elfogadásra javasolja a Képviselı-testület részére Pilis Város Önkormányzata év közötti idıszakra vonatkozó Önkormányzati Ciklusprogramja végrehajtásáról szóló - dr. Csiki Gábor jegyzı által elkészített és összeállított - beszámoló anyagát. Felelıs: Greksza János a Bizottság elnöke Határidı: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követı 2 napon belül. Greksza János bizottsági elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 2./ napirendi pontjának megtárgyalására. 2./ Napirendi pont: Javaslat Pilis Város Önkormányzata és intézményei évi belsı ellenırzési munkatervének elfogadására. Greksza János bizottsági elnök: felkéri dr. Csiki Gábor jegyzıtıl, hogy Szabó Márton polgármester nevében ismertesse a tárgyalandó napirendi pontot, a napirendi pont anyaga kidolgozásának és elıterjesztésének indokait, valamint szempontjait. Dr. Csiki Gábor jegyzı: a napirendi ponttal kapcsolatban el kívánja mondani, hogy Pilis Város Önkormányzata és intézményei évi belsı ellenırzési munkaterve részérıl, valamint a belsı ellenırzési vezetı részérıl, jelenleg átdolgozás alatt áll. E körülményre tekintettel kéri a Bizottság tagjait, hogy a napirendi pont anyagának érdemi tárgyalását utalja a Képviselı-testület Pénzügyi Bizottsága feladat-és hatáskörébe, tekintettel arra, hogy a belsı ellenırzési munkaterv-tervezete holnapi nap általuk véglegesítésre fog kerülni. Egyúttal javasolja a Bizottság részére: indítványozza az Önkormányzat testületi szerve részére, hogy a Testület a szeptember hó 23-án megtartandó, soron következı nyilvános és rendes ülésén Pilis Város Önkormányzata és intézményei évi belsı ellenırzési munkatervének tervezetét érdemben vitassa meg. Greksza János bizottsági elnök: megköszöni dr. Csiki Gábor jegyzınek a napirendi pont keretein belül tett ügyrendi tájékoztatását. Egyúttal jelzi a Bizottság részére, hogy a maga részérıl egyetért az elıterjesztés ún. napirenden történı tartásával, figyelemmel arra, hogy ezen anyagok tekintetében az elsıdleges szakbizottságok: a Pénzügyi Bizottság, valamint a Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság. Másodsorban megállapítja, hogy a Bizottság tagjainak a tárgyalandó napirendi pont anyagához kapcsolódóan kifejezetten érdemi kérdésük, észrevételük, vagy kiegészíteni valójuk nem volt. Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki elfogadásra javasolja dr. Csiki Gábor jegyzı által megfogalmazott ügyrendi javaslatot, - az kézfeltartással jelezze. 7

8 8 A Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság 180/2010. (IX.20.) számú határozata: 1./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság meghallgatta dr. Csiki Gábor jegyzı szóbeli tájékoztatását, - Pilis Város Önkormányzata és intézményei évi belsı ellenırzési munkatervének elfogadása tárgyában. 2./ A Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek, hogy a Képviselı-testület tartsa napirendjén, valamint a szeptember hó 23-án megtartandó, soron következı nyilvános és rendes ülésén Pilis Város Önkormányzata és intézményei évi belsı ellenırzési munkatervének tervezetét érdemben a vitassa meg. Felelıs: Greksza János a Bizottság elnöke Határidı: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követı 2 napon belül. Greksza János bizottsági elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 3./ napirendi pontjának megtárgyalására. 3./ Napirendi pont: Javaslat a pilisi Egészségház Társasházi Alapító Okirata, a Szervezeti és Mőködési Szabályzata valamint a hozzá kapcsolódó Házirendje elfogadására illetve jóváhagyására. Elıterjesztı: dr. Csiki Gábor jegyzı Közremőködı: dr. Karvázy Domokos ügyvéd, a Pilisi Egészségház Ingatlanfejlesztı Kft. képviseletében Greksza János bizottsági elnök felkéri dr. Csiki Gábor jegyzıt, hogy ismertesse a napirendi pont anyagát, az írásbeli elıterjesztés, szerzıdés-állományok kidolgozásának és elıterjesztésének indokait, valamint szempontjait. Dr. Csiki Gábor jegyzı: a napirendi ponttal kapcsolatban közli a Bizottság tagjaival, hogy tárgybani elıterjesztés, az alábbi fontosabb életviszonyokat, jogviszonyokat: az orvosi rendelı épülete társasházzá történı átalakítását célzó Alapító Okirat elfogadására vonatkozó alapító okiratbeli tervezett rendelkezések ismertetését, valamint az ingatlan tulajdonosa által elfogadandó ún. Szervezeti és Mőködési Szabályzat, továbbá a hozzá kapcsolódó Házirend ún. szerzıdési anyagainak ismertetését foglalja magába. Kiemeli: az Alapító Okirat-tervezetében rögzítésre kerültek a közös tulajdon alá tartozó részek, a külön tulajdonban álló ingatlanok és azok alkotórészei, a tulajdonostársak egymás közötti jogiszonyai, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzendı változások alapjául szolgáló mőszaki rendelkezések, továbbá az Önkormányzatot leginkább érdeklı haszonélvezeti jog alapítására és egyéb (illeték fizetésére irányuló) rendelkezések. Kiegészíti még, hogy a Beruházó jogi képviselıje által elkészített, vele áttekintetett és láttamoztatott, a Társasház Szervezeti és Mőködési Szabályzata, továbbá a Házirend-tervezete (annak általános jellegére figyelemmel) nem bír különösebb jelentıseggel, a pilisi beruházás befejezésére, mőködtetésére, - mivel saját meglátása szerint mindösszesen a társasházi törvény szerinti kötelezı életviszonyokat szabályozza meglehetısen röviden (a Társasház egyszemélyi tulajdonosi szerkezetére, alapvetıen figyelemmel). Egyúttal a jegyzıkönyv számára rögzíti, hogy mindhárom, a Beruházó jogi képviselıje által összeállított szerzıdések-tervezetét áttanulmányozta, vele jogi és az Önkormányzatot, mint a haszonélvezeti jog jogosultját megilletı jogok, valamint majdan terhelı kötelezettségek vállalása szempontjából egyeztetésre kerültek. Jelzi, hogy mindhárom alap szerzıdés, 8

9 9 dokumentum a társasházi törvény, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseivel összhangban van. Egyúttal rögzíti, hogy az Önkormányzatnak, mint a tárgyi ingatlan várományosi helyzető haszonélvezeti jog jogosultjának, - az Alapító Okirat elfogadása tekintetében van ún. egyetértési joga, figyelemmel a felek között évben megkötött együttmőködési megállapodásban foglaltakra. Tekintettel arra, hogy a T. Bizottság tagjai elıtt megtalálható az írásbeli elıterjesztés anyaga továbbá valamennyi, a Társasház alapításához szükséges dokumentum (Alapító Okirattervezet, Szervezeti és Mőködési Szabályzat-tervezet, Házirend-tervezet) kérdés, észrevétel vagy megjegyzés megtételéig nem kívánja egyebekben kiegészíteni az írásbeli elıterjesztésben foglaltakat. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Bizottság tagjainak, valamint a Bizottság ülésén eseti tanácskozási joggal résztvevıknek, vendégeknek a tárgyalandó napirendi pont anyagához (a Beruházó és a Polgármesteri Hivatal jegyzıje által közösen áttekintett Alapító Okirattervezet, Szervezeti és Mőködési Szabályzat-tervezet, Házirend-tervezet) kapcsolódóan, kifejezetten érdemi kérdésük, észrevételük, vagy kiegészíteni valójuk nem volt. Greksza János bizottsági elnök: megköszöni dr. Csiki Gábor jegyzınek a napirendi pont keretein belül tett összefoglaló, szóbeli tájékoztatását. Egyúttal jelzi a Bizottság részére, hogy a maga részérıl egyetért az írásbeli elıterjesztésben, valamint a napirendi pont tárgyát képezı, a Pilisi Egészségház Ingatlanfejlesztı Kft. által készíttetett és összeállíttatott, a Szent István Parki Társasház alapításához szükséges dokumentum (Alapító Okirat-tervezet, Szervezeti és Mőködési Szabályzat-tervezet, Házirend-tervezet) tervezeteivel. Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki részben tudomásul veszi, részben javasolja elfogadásra a Képviselı-testület részére, a Pilisi Egészségház Ingatlanfejlesztı Kft. által készíttetett és összeállíttatott, a Szent István Parki Társasház alapításához szükséges dokumentum (Alapító Okirat-tervezet, Szervezeti és Mőködési Szabályzat-tervezet, Házirend-tervezet) tervezeteit, - az kézfeltartással jelezze. A Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: A Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság 181/2010. (IX.20.) számú határozata: 1./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottsága - külön kikötés eszközlése nélkül - elfogadásra javasolja a Képviselı-testület részére a pilisi Szent István Parki Egészségház Társasházi Alapító Okiratának dr. Karvázy Domokos ügyvéd által szerkesztett, dr. Csiki Gábor jegyzı által áttekintett tervezetét. 2./ A Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottsága egyúttal tudomásul veszi a pilisi Szent István Parki Egészségház Társasháza Szervezeti és Mőködési Szabályzatában valamint a hozzá kapcsolódó Házirendje-tervezetében foglaltakat. Felelıs: Greksza János a Bizottság elnöke Határidı: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követı 2 napon belül. Greksza János bizottsági elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 4./ napirendi pontjának megtárgyalására. 9

10 10 4./ Napirendi pont: Javaslat a településen mőködı felnıtt háziorvosi, házi gyermekorvosi, valamint fogorvosi szolgáltatást nyújtó egészségügyi vállalkozókkal fennálló vállalkozási (ellátási) szerzıdés felülvizsgálatára, új vállalkozási (ellátási) szerzıdés megkötésére, az egészségügyi vállalkozásokkal - a Pilis, Szent István Park 1. sz. alatti albetétekhez kapcsolódó - üzemeltetési megállapodás megkötésére, az egészségügyi vállalkozásokkal január 30. napján megkötött Megállapodás közös megegyezéssel történı megszüntetésére. Elıterjesztı: dr. Csiki Gábor jegyzı Közremőködı: dr. Karvázy Domokos ügyvéd, a Pilisi Egészségház Ingatlanfejlesztı Kft. képviseletében Greksza János bizottsági elnök: felkéri dr. Csiki Gábor jegyzıt, hogy ismertesse a tárgyalandó napirendi pont anyagát, az írásbeli anyag kidolgozásának és elıterjesztésének indokait, valamint szempontjait. Dr. Csiki Gábor jegyzı: a napirendi pont kapcsán közli a Bizottság tagjaival, hogy az elıterjesztés alapvetıen kiterjed az ellátási szerzıdés felülvizsgálatához képest, új ellátási szerzıdés valamint gyakorlatilag új üzemeltetési megállapodás megkötésére, a év január 30-i ún. Megállapodás közös megegyezéssel történı megszüntetése mellett. Az üzemeltetési megállapodás tekintetében el kívánja mondani, hogy a szerzıdés tervezetébe beépítésre kerültek az orvosok, a Beruházó valamint az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának javaslatai is. Az egészségügyi vállalkozások képviselıinek kérésére az üzemeltetési megállapodás lényeges részét képezi, hogy az egészségügyi vállalkozó - az ún. használat jogánál, jogviszonyánál fogva - a mőködtetési joga birtokában is, a mőködési engedélyében foglalt tevékenységeket elvégezhetné az általános rendelési idı után. A felek között tervezett üzemeltetési megállapodás tervezetének lényeges, a jövıre nézve rendezendı részét képezi, az orvosi rendelı területén kialakított egyes albetétek által, a mőködéshez kapcsolódóan igénybe vett energiafogyasztással összefüggı fizetés rendjének meghatározása is. E tekintetben, a Polgármesteri Hivatal javaslata irányul, hogy az egyes közmőellátási szerzıdésekben elıfizetıként az Önkormányzat szerepeljen, - azonban fizetıként az adott egészségügyi vállalkozás kerüljön nevesítésre. El kívánja mondani, hogy még nem zárult le a felek közötti egyeztetı tárgyalás, az új orvosi rendelı mőködését érintıen, az internet, valamint a telefon használattal, valamint annak költségei viselésével, továbbá a költségek (tovább) számlázásával kapcsolatban. E tekintetben az a javaslat körvonalazódik, hogy az Önkormányzat viselné a teljes orvosi rendelı épülete internet használatával, igénybevételével összefüggı költségeket. Ezzel együtt, szintén az Önkormányzat biztosítaná az egészségügyi vállalkozások képviselıi részére a telefonvonalakat, azzal, hogy az egészségügyi vállalkozások nem lennének jogosultak kimenı vonal használatára, - egy-két, az informatikai rendszeren rögzíthetı telefonszám kivételével. Minden más kimenı hívások nullázva lenne. Ezáltal szintén nem merülne fel a felek között, többlet adminisztráció, feladat. Jelzi a Bizottság részére, hogy ezen, általa ismertetett szerzıdési rendelkezések tartalma változott (kisebb vagy nagyobb mértékben) az írásbeli elıterjesztés mellékletét képezı szerzıdés-tervezethez képest. Kéri a Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottságot, hogy foglaljon állást, az írásbeli elıterjesztés mellékletét képezı szerzıdés-tervezethez képest, - a jelzett változtatások tartalmát érintıen. 10

11 11 Nagy János bizottsági tag: kérdést intéz dr. Csiki Gábor jegyzıhöz, amelyben arra vár választ, hogy a fogorvosok megkapták-e a jegyzı úr által jelzett szerzıdés-tervezeteket, illetve véleményezték már elızetesen? Dr. Csiki Gábor jegyzı: kérdésre válaszolva elıadja, hogy valamennyi egészségügyi vállalkozás képviselıje, mintegy három héttel ezelıtt, még szeptember hónap elsı hetében megkapták a tárgybani napirendi pont anyagát: mindhárom szerzıdési dokumentumot. Jelzi a Bizottság részére, hogy a Polgármesteri Hivatal vezetése a fogorvosokkal még csütörtöki nap délelıtt fog egyeztetni a felek között tervezett üzemeltetési megállapodástervezeteirıl. E körülményekre tekintettel, kéri a Bizottságot, hogy támogassa a felek között tervezett szerzıdési dokumentumok tervezeteinek Képviselı-testület általi elfogadását. Greksza János bizottsági elnök: megköszöni dr. Csiki Gábor jegyzınek a napirendi pont keretein belül tett részletes tájékoztatását, valamint az anyaghoz kapcsolódó eszközölt kérdéseket, hozzászólásokat és véleményeket. Egyúttal jelzi a Bizottság részére: tekintettel arra, hogy a tárgyalandó napirendi pont anyaga alapvetıen két részre: egy fennálló szerzıdéses jogviszony megszüntetésére, valamint két új szerzıdéses jogviszony kialakítására irányul, - kettı indítványt tesz fel szavazásra. Egyúttal jelzi a Bizottság részére, hogy a maga részérıl egyetért az írásbeli elıterjesztésben foglaltakkal: a Polgármesteri Hivatal által kidolgozott és összeállított új ellátási szerzıdés, üzemeltetési megállapodás tervezeteivel, valamint a felek között január hó 30. napján megkötött még jelenleg érvényes és hatályos megállapodás közös megegyezéssel történı megszüntetésére irányuló okirat tervezeteivel, - dr. Csiki Gábor jegyzı által ismertetett kiegészítésekkel együtt. Megállapítja, hogy a Bizottság tagjainak a tárgyalandó napirendi pont anyagához kapcsolódóan kifejezetten érdemi kérdésük, észrevételük, vagy kiegészíteni valójuk nem volt. Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki javasolja elfogadásra a Képviselı-testület részére az I. sz. határozati javaslatot, valamint a 258/2010. sz. elıterjesztés 3. sz. mellékletét képezı ún. üzemeltetési megállapodás-tervezetét, a tervek szerint: december 01. napi hatállyal, - az kézfeltartással jelezze. A Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: A Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság 182/2010. (IX.20.) számú határozata: 1./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság meghallgatta dr. Csiki Gábor jegyzı részletes tájékoztatását a településen mőködı felnıtt háziorvosi, házi gyermekorvosi, valamint fogorvosi szolgáltatást nyújtó egészségügyi vállalkozókkal fennálló vállalkozási (ellátási) szerzıdés felülvizsgálatára, új vállalkozási (ellátási) szerzıdés megkötésére, az egészségügyi vállalkozásokkal - a Pilis, Szent István Park 1. sz. alatti albetétekhez kapcsolódó - üzemeltetési megállapodás megkötésére, az egészségügyi vállalkozásokkal január 30. napján megkötött Megállapodás közös megegyezéssel történı megszüntetése tárgyában. 2./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek, hogy Pilis Város Önkormányzata a településen mőködı felnıtt háziorvosi, házi gyermekorvosi szolgáltatást 11

12 12 nyújtó egészségügyi vállalkozókkal a 258/2010. sz. elıterjesztés 3. sz. mellékletét képezı ún. üzemeltetési megállapodás-tervezetét, december 01. napi hatállyal kösse meg. Felelıs: Greksza János a Bizottság elnöke Határidı: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követı 2 napon belül. Greksza János bizottsági elnök: megállapítja, hogy a Bizottság tagjainak a tárgyalandó napirendi pont anyagához kapcsolódóan kifejezetten érdemi kérdésük, észrevételük, vagy kiegészíteni valójuk nem volt. Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki javasolja elfogadásra a Képviselı-testület részére a II. sz. határozati javaslatot, valamint a) a 258/2010. sz. elıterjesztés 1. sz. mellékletét képezı, a felek közötti szakmai feladatellátási, egészségügyi szakmai felelısségi, helyettesítési, valamint a mőködtetési jog átszállását, átruházását rögzítı új vállalkozási (ellátási) szerzıdést, a tervek szerint december 01. napi hatállyal, valamint b) a 258/2010. sz. elıterjesztés 2. sz. mellékletét képezı, a felek között, a Pilis Város ingatlan-nyilvántartásban 2839 hrsz. alatt felvett, természetben 2721 Pilis, Rákóczi u. 40. szám alatti Orvosi Rendelı alapellátó helyiségei mőködtetésével kapcsolatban bevezetett és alkalmazott üzemeltetési hozzájárulás megállapítása, számlázása és megfizetése kapcsán január 30. napján megkötött Megállapodás november 30. napjára, közös megegyezéssel történı megszüntetésére irányuló szerzıdésmegszüntetı okiratot, a tervek szerint: december 01. napi hatállyal, - az kézfeltartással jelezze. A Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság 183/2010. (IX.20.) számú határozata: 1./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottsága meghallgatta dr. Csiki Gábor jegyzı részletes tájékoztatását a településen mőködı felnıtt háziorvosi, házi gyermekorvosi, valamint fogorvosi szolgáltatást nyújtó egészségügyi vállalkozókkal fennálló vállalkozási (ellátási) szerzıdés felülvizsgálatára, új vállalkozási (ellátási) szerzıdés megkötésére, az egészségügyi vállalkozásokkal - a Pilis, Szent István Park 1. sz. alatti albetétekhez kapcsolódó - üzemeltetési megállapodás megkötésére, az egészségügyi vállalkozásokkal január 30. napján megkötött Megállapodás közös megegyezéssel történı megszüntetése tárgyában. 2./ A Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság - külön kiegészítés, kikötés megtétele nélkül - javasolja a Képviselı-testület részére, hogy Pilis Város Önkormányzata a településen mőködı felnıtt háziorvosi, házi gyermekorvosi szolgáltatást nyújtó egészségügyi vállalkozókkal a) a 258/2010. sz. elıterjesztés 1. sz. mellékletét képezı, a felek közötti szakmai feladatellátási, egészségügyi szakmai felelısségi, helyettesítési, valamint a mőködtetési jog átszállását, átruházását rögzítı új vállalkozási (ellátási) szerzıdést, december 01. napi hatállyal kösse meg, valamint b) a 258/2010. sz. elıterjesztés 2. sz. mellékletét képezı, a felek között, a Pilis Város ingatlan-nyilvántartásban 2839 hrsz. alatt felvett, természetben 2721 Pilis, Rákóczi u. 40. szám alatti Orvosi Rendelı alapellátó helyiségei mőködtetésével kapcsolatban bevezetett és alkalmazott üzemeltetési hozzájárulás megállapítása, számlázása és megfizetése kapcsán január 30. napján megkötött Megállapodás november 30. napjára, közös megegyezéssel történı megszüntetésére irányuló szerzıdésmegszüntetı okiratot, november 30. napi hatállyal kösse meg (írja alá). 12

13 13 Felelıs: Greksza János a Bizottság elnöke Határidı: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követı 2 napon belül. Greksza János bizottsági elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 5./ napirendi pontjának megtárgyalására. 5./ Napirendi pont: A Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás 2. sz. módosításának vizsgálata. Greksza János bizottsági elnök: felkéri dr. Csiki Gábor jegyzıt, hogy Szabó Márton polgármester nevében ismertesse a tárgyalandó napirendi pont kidolgozásának és elıterjesztésének indokait, valamint szempontjait. Dr. Csiki Gábor jegyzı: a napirendi ponthoz kapcsolódóan, ezúton kiegészítésképpen tájékoztatja a Bizottság tagjait, hogy Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala vezetısége, valamint a Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Munkaszervezetének vezetısége augusztus 25-én a Kistérségi Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat pilisi tagintézménye mőködésével kapcsolatosan több témában egyeztetı tárgyalást tartottak. Az egyeztetı tárgyaláson a Társulás Munkaszervezetének vezetıje tájékoztatta a Polgármesteri Hivatal vezetıségét, hogy Pilis Város Önkormányzata jelentısen el van maradva a Kistérségi Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat pilisi tagintézménye fenntartásával, mőködtetésével összefüggı mőködési célú hozzájárulás fizetésével. Az egyeztetı tárgyaláson Pilis Város Önkormányzata vezetısége kötelezettséget vállalt arra, hogy szeptember 7-ig 2 havi hozzájárulást, míg október 7-ig, további 3 havi mőködési célú intézményi hozzájárulást utalt át a Monori TÖKT számlájára. Jelzi a Bizottság részére, hogy Pilis Város Önkormányzatának - a likviditási helyzetére figyelemmel - a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás felé fizetési kötelezettségének határidıben nem tudott eleget tenni, - a jegyzıkönyv aláírása idıpontjában még 5 havi hátraléka áll fenn, amelyet az elıbb jelzett október 07. határnapig az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala rendezni szeretné a Társulási Tanács felé. Greksza János bizottsági elnök: megköszöni dr. Csiki Gábor jegyzınek a napirendi pont keretein belül tett kiegészítı tájékoztatását. Egyúttal jelzi a Bizottság részére, hogy a maga részérıl egyetért dr. Csiki Gábor jegyzı által Szabó Márton polgármester nevében - írásban rögzített elıterjesztésben foglaltakkal. Másodsorban megállapítja, hogy a Bizottság tagjainak a tárgyalandó napirendi pont anyagához kapcsolódóan kifejezetten érdemi kérdésük, észrevételük, vagy kiegészíteni valójuk nem volt. Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki a Képviselı-testület részére elfogadásra javasolja az írásbeli elıterjesztés határozati javaslatát, - az kézfeltartással jelezze. A Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta: A Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság 184/2010. (IX.20.) számú határozata: Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottsága javasolja a Képviselı-testület részére, hogy a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás (székhely: 2200 Monor, Kossuth L. u )

14 14 május 4. napján létrejött, január 8. napján egységes szerkezetbe foglalt, módosított Társulási Megállapodás elıterjesztés mellékletét képezı - 2. sz. módosítását - a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló, többször módosított évi CVII. törvény 1. (9) bekezdés b/ pontja alapján hagyja jóvá. Felelıs: Greksza János a Bizottság elnöke Határidı: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követı 2 napon belül. Greksza János bizottsági elnök rátér a nyilvános és rendes ülése 6./ napirendi pontjának megtárgyalására. 6./ Napirendi pont: Javaslat Pilis Város Önkormányzatának évben elfogadott és jóváhagyott Számviteli Politikája és hozzá kapcsolódó Számlarendje felülvizsgálatára. Elıterjesztı: dr. Csiki Gábor jegyzı Greksza János bizottsági elnök: felkéri dr. Csiki Gábor jegyzıt, hogy ismertesse a tárgyalandó napirendi pont kidolgozásának és elıterjesztésének indokait. Dr. Csiki Gábor jegyzı: a napirendi ponthoz kapcsolódóan, kiegészítésképpen közli a Bizottság tagjaival, hogy az Állami Számvevıszék megkezdte a év augusztus hónapjának elején levélben bejelentett, tervezett átfogó ellenırzését, amelynek vizsgálati idıszaka év I. féléve. El kívánja mondani, hogy a Számviteli Iroda munkatársai a számviteli törvény, valamint a végrehajtására kiadott Kormányrendeletek keretei között elkészítették Pilis Város Önkormányzata évben elfogadott és jóváhagyott Számviteli Politikája és hozzá kapcsolódó Számlarendje évi felülvizsgálata részeként elkészített és összeállított számviteli tárgyú dokumentum tervezeteit, amelynek tervezett, új rendelkezéseit Soltész Józsefné, a Pénzügyi Iroda fımunkatársa is áttekintette. Egyúttal az anyag valóban érdemben történı tárgyalhatósága végett Rocsják Károlyné, a Számviteli Iroda vezetıje a tervezett módosításokat tartalmazó új rendelkezésekrıl (magyarázó) írásbeli elıterjesztést készített, amely valamennyi fontosabb módosítást magában foglal. Kéri a Bizottság tagjait, hogy akinek a tervezett felülvizsgálati anyaghoz kapcsolódóan kérdése, észrevétele, vagy kiegészítése van, - terjessze elı, jómaga és munkatársai szívesen válaszolnak rájuk. Greksza János bizottsági elnök: megköszöni dr. Csiki Gábor jegyzınek a napirendi pont keretein belül tett összefoglaló tájékoztatását. Egyúttal jelzi a Bizottság részére, hogy a maga részérıl támogatja dr. Csiki Gábor jegyzı által írásban elıterjesztettek szerint - Pilis Város Önkormányzata évben elfogadott és jóváhagyott Számviteli Politikája és hozzá kapcsolódó Számlarendje évi felülvizsgálata részeként elkészített és összeállított számviteli tárgyú dokumentumnak, a tervezett módosításait. Másodsorban megállapítja, hogy a Bizottság tagjainak a tárgyalandó napirendi ponthoz kapcsolódóan kifejezetten további érdemi kérdésük, észrevételük, vagy kiegészíteni valójuk nem volt. Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki a Képviselı-testület részére elfogadásra javasolja a Polgármesteri Hivatal munkatársai által véglegesen összeállított pénzügyi szabályozási dokumentum tervezetét, - kézfeltartással jelezze. 14

15 15 A Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta: A Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság 185/2010. (IX.20.) számú határozata: 1./Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottsága részletesen megtárgyalta - dr. Csiki Gábor jegyzı kiegészítésével - Pilis Város Önkormányzatának évben elfogadott és jóváhagyott Számviteli Politikája és hozzá kapcsolódó Számlarendje évi felülvizsgálata részeként elkészített és összeállított számviteli tárgyú dokumentum tervezeteit. 2./ A Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottsága javasolja a Képviselı-testület részére, hogy Pilis Város Önkormányzata fogadja el, és adja ki Pilis Város Önkormányzatának évre érvényes Számviteli Politikáját és hozzá kapcsolódó Számlarendjét, október 01. napi hatállyal, visszamenıleges alkalmazással. Felelıs: Greksza János a Bizottság elnöke Határidı: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követı 2 napon belül. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy Greksza János bizottsági elnök 21 óra 00 perckor 10 perc technikai szünetet rendelt el. 10 perc technikai szünet. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság - a technikai szünet befejezését követıen, - 21 óra 10 perctıl kezdıdıen tovább folytatja a munkáját, és feladatellátását. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy Ginter Gábor bizottsági tag a technikai szünet befejezése után nem tért vissza a Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság üléséül szolgáló hivatalos tárgyalóterembe. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság 5 fıvel határozatképes, tovább folytatja a munkáját. Greksza János bizottsági elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 7./ napirendi pontjának megtárgyalására. 7./ Napirendi pont: A zártkerti ingatlanok közmővesítése tárgyában beadott lakossági kérelem vizsgálata (bizottsági elıterjesztés). Greksza János bizottsági elnök: felkéri Szabó Márton polgármestert, hogy ismertesse a tárgyalandó napirendi pont kidolgozásának és elıterjesztésének indokait, valamint szempontjait. Szabó Márton polgármester: a napirendi pont kapcsán közli a Bizottság tagjaival, hogy a Krekács dőlı részén lakók beadványt jutattak el a Polgármesteri Hivatal részére, amelyben aláírást győjtöttek az érdekében, hogy település ezen külterületén is kerüljön bevezetésre a csatorna illetve a szennyvízközmő hálózat kiépítése, - saját megrendelésükre és költségükre, a Gerje-Forrás Nonprfit Kft. kivitelezésében. 15

16 16 Jómaga indítványozza a Bizottság részére, hogy a Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottsága kérje fel a polgármester útján a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. ügyvezetıjét, hogy a lakossági beadványban rögzített területi lehatárolásra, valamint az e tárgyra irányadó mőszaki szempontokra figyelemmel készítsen a Képviselı-testület és szervei részére november hó 30-a napjáig részletes írásbeli költségvetést a tervezett (víz, szennyvíz) közmő fejlesztéssel, annak közvetlen, és közvetett költségeivel, kihatásával kapcsolatban. Egyúttal javasolja, hogy a Képviselı-testület, valamint a Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottsága az elkészítendı részletes költségvetés, valamint költségszámítás adatai alapján és birtokában térjen vissza a polgármester elıterjesztésében, a napirendi pont tárgyát képezı lakossági beadványban jelzett víz- és szennyvízközmő hálózat fejlesztés kérdésére. Dr. Csiki Gábor jegyzı: kéri a T. Bizottság tagjait, hogy ezen napirendi pont tárgyában a Képviselı-testület szerveként, elsıdlegesen elvi jelleggel foglaljanak állást-a tekintetben, hogy Pilis Város Önkormányzat támogatja-e a település ezen külterületi lakott részén, a napirend részét képezı két, kiemelten fontos közmőhálózat kiépítését, kivitelezését, - mivel ezen döntés, álláspontja szerint az Önkormányzatnak e területen meghozott vagyongazdálkodási tárgyú döntésével lehet ellentétes, valamint felveti a beruházással érintett út közmő hálózat (Krekács d. és környéke) fejlesztési igényeit. Szabó Márton polgármester: a napirendi pont kapcsán közli a Bizottság tagjaival, hogy a Krekács dőlı részén lakók beadványa, kezdeményezése, - mindösszesen részleges közmőfejlesztést jelent. Jelzi a Bizottság részére, hogy jómaga aggálytannak tartja, - ezen kezdeményezés elvi támogatását. Greksza János bizottsági elnök: megköszöni Szabó Márton polgármesternek, dr. Csiki Gábor jegyzınek a napirendi pont keretein belül tett részletes tájékoztatását. Egyúttal jelzi a Bizottság részére, hogy a maga részérıl egyetért Szabó Márton polgármester által elıterjesztett, részben ügyrendi, részben technikai-elıkészítı jellegő határozati javaslatával. Másodsorban megállapítja, hogy a Bizottság tagjainak a tárgyalandó napirendi pont anyagához kapcsolódóan kifejezetten érdemi kérdésük, észrevételük, vagy kiegészíteni valójuk nem volt. Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki a Képviselı-testülettıl kapott átruházott hatáskörben elfogadja Szabó Márton polgármester által megfogalmazott indítványt, határozati javaslatot, - az kézfeltartással jelezze. A Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta: A Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság 186/2010. (IX.20.) számú határozata: 1./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottsága meghallgatta Szabó Márton polgármester szóbeli tájékoztatóját zártkerti ingatlanok közmővesítése tárgyában beadott lakossági kérelem vizsgálata tárgyában. 2./ A Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottsága felkéri a polgármester útján a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. ügyvezetıjét, hogy a lakossági beadványban rögzített területi lehatárolásra, valamint az e tárgyra irányadó mőszaki szempontokra figyelemmel készítsen a Képviselı-testület és szervei részére november hó 30-a napjáig részletes írásbeli 16

17 17 költségvetést a tervezett (víz, szennyvíz) közmő fejlesztéssel, annak közvetlen, és közvetett költségeivel, kihatásával kapcsolatban. 3./ A Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottsága javasolja a Képviselı-testület részére, hogy az Önkormányzat testületi szerve a 2./ pontban rögzített, elkészítendı részletes költségvetés, valamint költségszámítás adatai alapján és birtokában térjen vissza a polgármester elıterjesztésében, a napirendi pont tárgyát képezı lakossági beadványban jelzett víz- és szennyvízközmő hálózat fejlesztés kérdésére. 4./ A Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság felkéri elnökét, hogy az 1./-3./ pontban foglalt döntésrıl, állásfoglalásról írásban értesítse Csapó Attilát, a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. ügyvezetıjét. Felelıs: Greksza János a Bizottság elnöke Határidı: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követı 2 napon belül, Csapó Attila, a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. ügyvezetıjének megkeresésére, tájékoztatására a döntést követı 15 napon belül. Greksza János bizottsági elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 8./ napirendi pontjának megtárgyalására. 8./ Napirendi pont: Az Unitef 83 Mőszaki Tervezı és Fejlesztı Zrt által készített, a 100.sz. vasútvonal Kıbánya- Kispest-Szolnok szakaszának elıvárosi célú fejlesztésének áttekintése, vizsgálata (bizottsági elıterjesztés). Greksza János bizottsági elnök: felkéri Szabó Márton polgármestert, hogy ismertesse a tárgyalandó napirendi pont kidolgozásának és elıterjesztésének indokait, valamint szempontjait. Szabó Márton polgármester: a napirendi pont anyaga kapcsán közli a Bizottság tagjaival, hogy az Unitef 83 Mőszaki Tervezı és Fejlesztı Zrt. által készített, a 100.sz. vasútvonal Kıbánya- Kispest-Szolnok szakaszának elıvárosi célú fejlesztése tárgyában megküldött tájékoztató szerint a Város területén három, a település életét jelentıs mértékben meghatározó beruházás megvalósítására kerülhet sor (P+R parkoló, buszmegálló állomás, buszfordulóval, felüljáró). A tervek szerint, a pilisi vasútállomás (Szent István Park u. felıli oldalról nézve) bal oldalán, - elsı körben egy P+R parkoló kerülne kiépítésre. A pilisi Vasút állomás Kölcsey F. u. átjárója helyén, - a tervek szerint - egy felüljáró kerülne megépítésére. A tervek szerint, a beruházás keretein belül kiépítésre kerül továbbá a buszközlekedés megoldásának orvoslására a Vasút utca Eötvös utca felıli részen egy buszforduló is. Röviden ennyit kíván a napirendi pont kapcsán a Bizottság részére elmondani. Egyúttal rögzíti, hogy a Polgármesteri Irodán az ún. megvalósíthatósági tanulmánytervek elemei az érdeklıdık számára megtekinthetıek. Egyúttal Szabó Márton polgármester részletesen bemutatja a tervezı cég által év augusztus hónapjában megküldött, részére bemutatott ún. megvalósíthatósági tanulmányterv látvány terveit és elemeit, valamint az egyes mőszaki szempontokat (tervezett közlekedési területek, védısáv területek stb.). 17

18 18 Greksza János bizottsági elnök: megköszöni Szabó Márton polgármester részletes tájékoztatását a napirendi pont keretein belül tett. Jelzi a Bizottság részére, hogy a maga részérıl egyenlıre tudomásul veszi a polgármester részérıl elhangzottakat, azzal, hogy amennyiben a tervezett fejlesztések a környezetbe illesztetten megvalósításra kerülnek, az valóban a település fejlesztését eredményezheti. Jómaga indítványozza a szakbizottság és jogutódja részére: a Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottsága kérje fel a polgármestert, hogy amennyiben a tervezett beruházással összefüggésben, Pilis Város Önkormányzata részérıl érdemi állásfoglalás megtétele válik szükségessé, az állásfoglalást igénylı szempontokat - a beruházás kiemelt jellegére figyelemmel - terjessze be a Képviselı-testület és szervei részére, döntéshozatal végett. Másodsorban megállapítja, hogy a Bizottság tagjainak a tárgyalandó napirendi pont anyagához kapcsolódóan kifejezetten érdemi kérdésük, észrevételük, vagy kiegészíteni valójuk nem volt. Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki javasolja elfogadásra az általa elıterjesztett ügyrendi indítványt javaslatot, - az kézfeltartással jelezze. A Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta: A Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság 187/2010. (IX.20.) számú határozata: 1./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottsága meghallgatta Szabó Márton polgármester szóbeli tájékoztatását az Unitef 83 Mőszaki Tervezı és Fejlesztı Zrt által készített, a 100.sz. vasútvonal Kıbánya- Kispest-Szolnok szakaszának elıvárosi célú fejlesztésének áttekintése tárgyában. 2./ A Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottsága felkéri a polgármestert, hogy amennyiben az 1./ pontban rögzített beruházással összefüggésben, Pilis Város Önkormányzata részérıl érdemi állásfoglalás megtétele válik szükségessé, az állásfoglalást igénylı szempontokat - a beruházás kiemelt jellegére figyelemmel - terjessze be a Képviselıtestület és szervei részére, döntéshozatal végett. Felelıs: Greksza János a Bizottság elnöke Határidı: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követı 2 napon belül. Greksza János bizottsági elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 9./ napirendi pont megtárgyalására. 18

19 19 9./ napirendi pont: E g y b e k. Jegyzıkönyv rögzíti, Greksza János, mint a Bizottság elnöke a Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság szeptember 20-i nyilvános és rendes ülését a nyilvános és rendes ülésen tovább tárgyalandó napirendi pont hiányában szeptember 20-án 21 óra 30 perckor berekeszti. (Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság szeptember hó 20-i zárt ülésérıl készítendı Határozatok Tára, valamint jegyzıkönyv külön íven szövegezve.) Kmf. Tóthné Menkó Zsuzsa jegyzıkönyvvezetı Greksza János a Bizottság elnöke 19

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2010. június 16-án 16 óra 55 perckor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi Bizottságának

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2010. szeptember 20-án 16 óra 10 perckor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottságának

Részletesebben

HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság 2012. szeptember 25-én, 17 óra 40 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl.

HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság 2012. szeptember 25-én, 17 óra 40 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság 2012. szeptember 25-én, 17 óra 40 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. Jegyzıkönyv számára Varju Zoltán elnök rögzíti, hogy a Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

3./ Javaslat a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. 2012. évi pénzügyi (üzleti) tervének elfogadására.

3./ Javaslat a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. 2012. évi pénzügyi (üzleti) tervének elfogadására. HATÁROZATOK amely készült a Településfejlesztési,Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság 2012. február 20-án 17 óra 05 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. Az Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v Készült 2008. április 02-én, 17 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Szociális és Egészségügyi Bizottságának megtartott rendkívüli és nyilvános

Részletesebben

NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV

NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. március 13-án 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 2015. ÉVI MUNKATERVE

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 2015. ÉVI MUNKATERVE PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 2015. ÉVI MUNKATERVE A bizottsági ülések fő helye: Városháza tanácskozó terme 2721. Pilis, Kossuth Lajos út 47.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. NYILVÁNOS ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 08-i soros ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 08-i soros ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 08-i soros ülésén Hozott határozatok: 26/2011. (III.08.) - tól 37/2011. (III. 08.) - ig Hozott rendelet: - 1 J E G Y Z

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének. 21/2014. (X.30.) sz. önkormányzati rendelete

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének. 21/2014. (X.30.) sz. önkormányzati rendelete PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 21/2014. (X.30.) sz. önkormányzati rendelete A KÉPVISELŐ TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 (változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Az ÉMOP-4.2.1/A,B-11 kódszámú,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült 2006. augusztus 21-én, 17.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzatának Európai Uniós, Regionális, Kommunikációs és Közbiztonsági Bizottságának

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2011. január 19-én, 17 óra 15 perc kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 5/2014. (nyilvános ülés) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat képviselő-testületének 2014. március 20. napján megtartott nyilvános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Barta Győző, Benkó Dániel, Fodor Istvánné, Lőrincz József, Mizsei Attila,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság 2010. március 23-án 16 óra 00perckor megtartott nyilvános és rendes, valamint zárt ülésérıl.

Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság 2010. március 23-án 16 óra 00perckor megtartott nyilvános és rendes, valamint zárt ülésérıl. 1 Jegyzıkönyv a Pénzügyi Bizottság 2010. március 23-án 16 óra 00perckor megtartott nyilvános és rendes, valamint zárt ülésérıl. Jelen vannak a Pénzügyi Bizottság részérıl: Varju Zoltán, a Bizottság elnöke,

Részletesebben

Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Dr. Tóth Csaba Attila képviselı

Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Dr. Tóth Csaba Attila képviselı Szám: IV.110-1/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Közgyőlésének 2014. február 20-án (csütörtökön) 9 óra 15 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzıkönyv. A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: -- A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol:--

Jegyzıkönyv. A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: -- A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol:-- Jegyzıkönyv amely készült a Településfejlesztési,Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság 2014. március 24-én 17 óra 15 perctıl kezdıdıen, a Pilisi Polgármesteri Hivatal tanácstermében (2721. Pilis,

Részletesebben

Pilis Város Önkormányzata lakás-és nem lakáscélú helyiségei, beépítetlen földrészletei (vagyon)gazdálkodásával összefüggı koncepciója

Pilis Város Önkormányzata lakás-és nem lakáscélú helyiségei, beépítetlen földrészletei (vagyon)gazdálkodásával összefüggı koncepciója Pilis Város Önkormányzata lakás-és nem lakáscélú helyiségei, beépítetlen földrészletei (vagyon)gazdálkodásával összefüggı koncepciója A Koncepciót Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, a Képviselı-testület

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 29-37/2015/KVÖ KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2015 május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 7 Rendelet száma Rendelet tárgya Kódszám 12/2015

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI 109/2011. (XI.29.) kt. határozat: A 2011. november 29-ei ülés napirendjének elfogadása 110/2011. (XI.29.)

Részletesebben

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. október 21-én Nagyszentjánoson az Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 16.00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatással

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. november 10-én (szerdán) 16.00 órakor megtartott ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2011.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: által 2016. április 20-án 18.00 órai kezdettel megtartott üléséről Az ülés helye: az Önkormányzat tanácskozó terme Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint Török Sándor

Részletesebben

E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. január 15-i ÜLÉSÉRE

E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. január 15-i ÜLÉSÉRE Tárgy: Beszámoló a lejárt határidej határozatokról Melléklet: E L T E R J E S Z T É S HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. január 15-i ÜLÉSÉRE EL TERJESZT : AZ EL TERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: VÉLEMÉNYEZÉSRE

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Városháza Haynald Lajos termében, 2013. december 30-án tartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: 5 települési képviselő:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-án megtartott üléséről i Hivatal Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-án megtartott üléséről Rendeletek száma: - Határozatok száma: 17. 22./2011.(V.26.) Törtel,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. június 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. június 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 11/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. június 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 54-56. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 54/2015.(VI.25.)

Részletesebben

Tisztelt Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság!

Tisztelt Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság! 1 BIZOTTSÁGI ELİTERJESZTÉS 297/2010. számú elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához a Képviselıtestület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló, többször módosított 7/2006. (IV.14.) sz. önkormányzati

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2012. június 28-án megtartott rendes ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2012. június 28-án megtartott rendes ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: 2012. június 28-án megtartott rendes ülésérıl Jelen vannak: Pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı Jegyzıkönyvvezetı:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-6/2014. ikt.sz.

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-6/2014. ikt.sz. I-1/9-6/2014. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 27-én megtartott nyílt ülésén a Városháza 17-es sz. helyiségében. Jelen vannak: Valánszki Róbert

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Letenye Város Képviselő-testületének 2016. március 9-én 19.00 órai kezdettel a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozótermében tartott rendkívüli nyilvános

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2012. február 6-án, 17 óra 25 perc kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. június 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2013. június 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.; képviseli: Tálas László polgármester) és Nagyrév Község Önkormányzatának

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozótermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. szeptember 12-én a Városháza emeleti kistermében 8 30 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol:--

A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol:-- J e g y z ı k ö n y v amely készült, a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2014. augusztus 25-én 16 óra 10 perctıl kezdıdıen, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.) tanácstermében

Részletesebben

2007. május 9- én megtartott ülésen felvett jegyzőkönyv határozatainak. mutatója.

2007. május 9- én megtartott ülésen felvett jegyzőkönyv határozatainak. mutatója. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, F ő út 53/a. 8/2007 A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 9- én megtartott ülésen felvett jegyzőkönyv határozatainak mutatója.

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testülete Szám: 1/2015. Határozatok száma: 1-16/2015. (01.21.) Rendelet száma: - JEGYZ KÖNYV Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2008. október 15-én (szerda) 15.00 órakor megtartott Képviselı-testületi ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 22-én (szerda) 15:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2015. április 22. Határozat:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Barlahida. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év augusztus hó 27. napján. megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Barlahida. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év augusztus hó 27. napján. megtartott nyilvános üléséről. JEGYZŐKÖNYV Barlahida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év augusztus hó 27. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 22/2015.(VIII.27.) 23/2015.(VIII.27.) 24/2015.(VIII.27.)

Részletesebben

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. május 12-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l.

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. május 12-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l. Ügyiratszám: 22-27/2010. Jegyz könyv Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. május 12-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l. Helye: Polgármesteri Hivatal Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 46-15/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. október 6-án 15.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 17. napján 14 órától megtartott üléséről. Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53.

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 17. napján 14 órától megtartott üléséről. Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53. J E G Y ZŐKÖNYV Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 17. napján 14 órától megtartott üléséről Helyszín: Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53. Jelen vannak: Dr. Császár

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

Részletesebben

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM. Azonosító: 037698 Készítette: Huszti Lászlóné óvodavezető 2013. 09.02. 2 Az intézmény

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 12-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Nagykátai Polgármesteri Hivatal 6-os bejárat emelet (Nagykáta,

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-1/14/2011. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: Tanácskozási joggal részt vesz Meghívottak: Kovács Gábor: 38/2011. (IV. 28.) határozata:

Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: Tanácskozási joggal részt vesz Meghívottak: Kovács Gábor: 38/2011. (IV. 28.) határozata: Jegyzőkönyv Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án, a községházán tartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó Előterjesztés A Képviselő-testület 2015. január 28-i ülésére

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. július 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u. 73.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 24-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 24-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2011. november 24-én megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó Anna, Kiss Zoltán, Kocsis István, Péter Zoltán,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 29-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 1-14/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2009. november 24-én megtartott nyílt ülésérıl. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 25-én, 17.00 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 25-én, 17.00 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 25-én, 17.00 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 1/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

12/2009. m u t a t ó j a.

12/2009. m u t a t ó j a. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a. 12/2009 A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 13- án megtartott ülésen felvett, hangfelvétellel rögzített ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097 Kunadacs, Rákóczi u. 2. Telefon: 06-76/558-131 Fax: 06-76/422-057 E-mail: kunadacs.ph@tanet.hu 130-8/2012. Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. december 22-i rendkívüli nyílt üléséről

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. december 22-i rendkívüli nyílt üléséről Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. december 22-i rendkívüli nyílt üléséről Az ülés kezdete:19.o5.h. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint valamint: Pénzes Andrásné pénzügyi vezető Soós Zsoltné

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 25/2006.(XII.14.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Szervezeti és Működési Szabályzat Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő.

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő. 1260 1269 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-án (csütörtökön) 15 00 órakor megtartott Képviselő-testület nyílt ülésén. Helye: Községháza emeleti

Részletesebben

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről Előterjesztő: Jegyző távollétében Dr. Guláné Bacsó Krisztina aljegyző Készítették: szervezeti egységek vezetői Tisztelt Képviselő-testület! Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről Magyarország

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ Városlőd Község Polgármestere összehívja a képviselő-testület

Részletesebben

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. ÁPRILIS 2-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár város Önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 10-én megtartott soron kívüli üléséről

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Mezőkomárom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én 14 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Mezőkomárom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én 14 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Képviselő-testületének 2014. május 15-én 14 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Mezőkomárom Községház Tanácsterme 8137 Mezőkomárom, Petőfi u. 74. Jelen

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. JÚNIUS 4-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 27. napján megtartott soros nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 27. napján megtartott soros nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 27. napján megtartott soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Benke Marcell alpolgármester,

Részletesebben

Szám: 263-17/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 9-én megtartott üléséről.

Szám: 263-17/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 9-én megtartott üléséről. Szám: 263-17/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 9-én megtartott üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről.

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. 9. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Művelődési Ház /Jobbágyi Lakótelep 7. Ép./ Jelen voltak: Farkas

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről (Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének indokolása)

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről (Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének indokolása) Város Polgármestere 251 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 6 23 31-174/213, 242 Fax: 6 23 31-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. január 24-án 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

2006. évi 13. szám 2006. augusztus 4. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI K Ö Z L E M ÉN Y

2006. évi 13. szám 2006. augusztus 4. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI K Ö Z L E M ÉN Y DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2006. évi 13. szám 2006. augusztus 4. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 135/2006. (VI. 29.) Ö.h. A Városok,

Részletesebben

Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE

Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. február 20-án 9.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Borsosberény Község

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült 2007. március 01 -én, 16 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottságának megtartott nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő Testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 29/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 15-én

Részletesebben

22/2012. számú. 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

22/2012. számú. 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 7362-2/2012. 22/2012. számú 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 175-190/2012. (XII. 12.) sz. Kth.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 8.-án, a Művelődési Házban 17 órai kezdettel megtartott, közmeghallgatásos üléséről. Jelen vannak:, Farkas

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 27-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. április 30-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. április 30-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. április 30-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás... 3 A személyes gondoskodást

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 30/2008.(02.14.) Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló 31/2008.(02.14.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. szeptember 13-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. szeptember 13-i rendes ülésére 1 1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. szeptember 13-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

23/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet

23/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet 23/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet a Környezet és Energia Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeirıl Az államháztartásról szóló

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 8 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor,

Részletesebben

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (VII.22.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (VII.22.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (VII.22.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 22.-én a községi önkormányzat tanácstermében

Részletesebben

amely egyrészről másrészről

amely egyrészről másrészről M U N K A M EG O S Z T Á S I M E G Á L L A P O D Á S amely egyrészről másrészről harmadrészről PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE székhely: 2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47. adószám: 15730655-2-13

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. március 20-án Folyáson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Folyási Kirendeltségének hivatalos helyiségében a Folyás Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szécsény Városháza, Haynald Lajos termében tartott, 2015. augusztus 5-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: 8 települési

Részletesebben

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető Ügyirat szám:ii/11/63/2016 Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült 2006. március 9-én, 15 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Gazdasági Bizottságának és Településfejlesztési, Építési, Mezıgazdasági és

Részletesebben