JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl."

Átírás

1 NYILVÁNOS ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton polgármester, - dr. Csiki Gábor jegyzı, - Mala Ferenc alpolgármester, - dr. Ágh Mariann aljegyzı, - Bencze László képviselı, - Greksza János Pál képviselı, - Gajdosné Nagy Tímea képviselı, - Domonyi Károly képviselı, - Kerepeszki Mónika képviselı, - Misi József képviselı, - Molnárné Bártfai Andrea képviselı, - Nagy János képviselı, - Nagyné Lehoczki Katalin képviselı, - Németh István képviselı, - Pintér Erzsébet képviselı, - Nagy Attila képviselı, - Varju Zoltán képviselı, - Csikós János képviselı. Igazoltan távol: - Polgárné Czerjak Judit képviselı, - Sztyehlik Sándor képviselı, Igazolatlanul távol: -- Állandó tanácskozási joggal meghívottak: - Kusai Tamás, az I.K.SZ. 98. Korlátolt Felelısségő Társaság részérıl eljáró könyvvizsgáló. Eseti tanácskozási joggal meghívottak: - Soltész Józsefné, a Gazdálkodási Iroda mb. vezetıje, - Koblencz Andrea, a Gubányi Károly Általános Iskola igazgatója, - Bársonyné Pálinkás Éva, az Óvodai Intézmény vezetıje, - Sedró János, a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat képviselıi, - Reis József, a Hegyközség elnöke, - Oláhné Takács Erzsébet, a Pénzügyi Bizottság külsı jogállású tagja (jelölt), - Maly András piacfelügyelı. Egyéb: -- A jegyzıkönyvet Bálint Nikolett jegyzıkönyvvezetı vezette és készítette.

2 Szabó Márton polgármester: Köszönti a Képviselı-testület tagjait, a megjelenteket, valamint a kábel televízión keresztül a lakosságot. Megállapítja, hogy a Képviselı-testület június 24-i nyilvános és rendes ülése, illetve zárt ülése 16 óra 20 perckor határozatképes, - ugyanis az ülésen 14 képviselı jelen van. Jelzi a Képviselı-testület tagjainak, hogy Greksza János képviselı, valamint Misi József képviselı egyéb elfoglaltságukra tekintettel, késni fognak a Képviselı-testület mai nyilvános és rendes ülésérıl. Szabó Márton polgármester: a napirendi pontok elıtt felhívja a Képviselı-testület, valamint a lakosság figyelmét arra vonatkozólag, hogy a holnapi napon Pilis Város Önkormányzata közmeghallgatást tart, amelyre minden képviselıt, érdeklıdıt szeretettel vár. Egyúttal jelzi a Képviselı-testület részére, hogy Schafferné Varga Márta, a Pénzügyi Bizottság külsı jogállású tagja az elmúlt héten lemondott státuszáról, melynek rendezésére (Pénzügyi Bizottság külsı jogállású tagja személyének betöltésére) vonatkozólag önálló indítvány érkezett be. Egyúttal átadja a szót dr. Csiki Gábor jegyzı részére, ügyrendi javaslat és indítvány megtételére vonatkozólag. dr. Csiki Gábor jegyzı: ezúton felhívja a Képviselı-testület, illetve tagjai figyelmét arra vonatkozólag, hogy a lejárt határidejő határozatokról szóló jelentés a holnapi nap folyamán a Közmeghallgatást megelızıen - kerül kiosztásra a Képviselı-testület tagjai részére, mivel mai nap folyamán a Polgármesteri Hivatal fénymásoló gépe elháríthatatlan hibát szenvedett, javítása a képviselı-testületi ülés alatt is tart. Szabó Márton polgármester: így van, megerısíti dr. Csiki Gábor jegyzı által elmondottakat. Egyúttal a jegyzıkönyv számára, kiegészítésképpen is elıadja, hogy a holnapi közmeghallgatás elıtt, 17 órától kezdıdıen (a sürgısségi tárgyúanyagok megfelelı tárgyú sokszorosítása elmaradására figyelemmel) folytatólagos képviselı-testületi ülés megtartását indítványozza. Reméli, hogy a mai képviselı-testületi ülésen megjelent képviselık a holnapi napon is részt vesznek, a képviselı-testület folytatólagos ülésén. Mala Ferenc alpolgármester: kéri a Polgármesteri Hivatal vezetését, illetve munkatársait, hogy a meghívóban kerüljön feltüntetésre az adott napirendi pont mellett az elıterjesztés sorszámai, a jövıre nézve. dr. Csiki Gábor jegyzı: több képviselı kérdésére és észrevételére figyelemmel, ezúton is elıadja, tájékoztatja a Képviselı-testületet arra vonatkozólag, hogy ezen lehetıség megvalósítására nincsen lehetıség, - figyelemmel arra, hogy az elmúlt idıszak eseményei alapján, a meghívó elkészítése és összeállítása idıpillanatában, legfeljebb a tervezet napirendi pontokhoz kapcsolódó anyagok, elıterjesztések 50 %-a van kész, további 50 %-ának elkészítése és összeállítása (sürgısségi indítvány formájában) folyamatban van Egyúttal felhívja a Képviselı-testület, illetve tagjai figyelmét arra vonatkozólag, hogy a lejárt határidejő határozatokról szóló jelentés a holnapi nap folyamán a közmeghallgatást megelızıen - kerül kiosztásra a Képviselı-testület tagjai részére, mivel a jelentıs számú sürgısségi indítványok, anyagok számára figyelemmel nem tudta idıben összeállítani, a polgármester részére idıben bemutatni. Szabó Márton polgármester: kérdezi a Képviselı-testülettıl, van-e valakinek további kérdése, észrevétele, hozzászólása a napirendi pontok ismertetése elıtt? 1

3 Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Képviselı-testület tagjai felıl nem érkezett sem kérdés, sem észrevétel, sem egyéb hozzászólás a napirendi pontok ismertetése elıtt, - így Szabó Márton polgármester rátér a tárgyalandó napirendi pontok ismertetésére. Szabó Márton polgármester: Ismerteti az egyes napirendi pontokat. Indítványozza, hogy a Képviselı-testület vegye le a képviselı-testületi ülés napirendjérıl - végleges, írásbeli elıterjesztés, anyag hiányában - az eredetileg kiküldött, írásbeli meghívóban jelzett 3./, 4./, 5./, 6./ és 7./ napirendi pontjait. Indítványozza, hogy a Képviselı-testület vegye fel az Egyebek napirendi pontja közé 5.b./ 6./, 7./, 8./, 9./, 10./ napirendi pont alatt, a Képviselı-testület június havi nyilvános és rendes ülésének nyilvános napirendi pontjai közé, az alábbi sürgısségi, vagy határidıben beterjesztett indítványokat - állásfoglalás és döntéshozatal végett: 5.b./ Javaslat a helyi önkormányzatok fenntartásában lévı sportlétesítmények felújításának támogatására kiírt pályázaton történı részvétel tárgyában meghozott 101/2009. (III.26.) sz. önkormányzati határozat visszavonására. 6./ Elıterjesztés a Gerje-Forrás Kht évi üzleti terve módosítására, valamint Pilis Város Önkormányzatának a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági szolgáltatásokról szóló, a 12/2006. (V.11.) sz. önkormányzati rendelettel, a 33/2006. (XII.06.) sz. önkormányzati rendelettel, a 41/2007. (XII.127.) sz. önkormányzati rendelettel, valamint a 33/2008. (XII.01.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 29/2005. (XI.30.) sz. önkormányzati rendelete módosításáról szóló /2009. ( ) sz. önkormányzati rendelete elfogadására és megalkotására. (Javaslat a kommunális, szilárd hulladék begyőjtésével, elszállításával, ártalmatlanításával kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatási hatósági díj évközi felülvizsgálatára.). 7./ Javaslat a Pilisi, Gerje forrásvidék m2 nagyságú, helyi jelentıségő természetvédelmi terület helyreállításával összefüggı rekonstrukciós feladatok elvégzéséhez kapcsolódóan, - a központi és helyi önkormányzati jogszabályokban, mőszaki és egyéb tárgyú szabványokban meghatározott keretek között, a mőszaki ellenıri feladatok ellátására vonatkozó feladat-és hatáskörök gyakorlásának az Önkormányzat állandó Bíráló Bizottsága részére történı átruházására. 8./ Javaslat az OTP Bank Nyrt-vel december 12. napján megkötött, rövid lejáratú (áthidaló) hitelszerzıdés módosítására. 9./ Javaslat a település közigazgatási területén fekvı vallásfelekezeti temetık meghatározott földrészleteinek térburkolási munkáihoz kapcsolódó pénzügyi fedezet biztosítására. 10./ Javaslat új hivatali személygépkocsi vásárlására. Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester 2

4 Indítványozza, hogy a Képviselı-testület vegye fel az Egyebek zárt napirendi pontja közé 3./, 4./ napirendi pont alatt, az alábbi sürgısségi, vagy határidıben beterjesztett indítványokat - állásfoglalás és döntéshozatal végett: 3./ Both Lászlóné 1181 Budapest, Mikszáth K. u. 10/C.. III. 12. szám alatti lakos tulajdonostárs, Csörnyei Piroska 1181 Budapest, Havanna u. 29. VIII. em. 31. tulajdonostárs, Csörnyei Ferencné 1184 Budapest, Gölle u.11. II. em. 13. szám alattilakos haszonélvezeti jog jogosultja által felkínált külterületi (volt zártkerti) ingatlanok megvásárlásával kapcsolatos ajánlat érdemi vizsgálata (döntéshozatal). (Zárt ülésen tárgyalható az Ötv. 12. (4) bekezdés b/ pontja alapján!) Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester 4./ EDF Energia Hungária Kft. közvilágítási villamos energia árajánlatának megvizsgálása. (Zárt ülésen tárgyalható az Ötv. 12. (4) bekezdés b/ pontja alapján!) Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester Indítványozza, hogy a Képviselı-testület holnapi nap megtartandó, június 25-i ülésnapján, folytatólagos nyilvános és zárt ülésén tárgyalja meg az alábbi (még nem teljeskörően összeállított) napirendi pontokat, anyagokat: A képviselı testület június 25-i nyílt, folytatólagos ülésének tervezett napirendje: 1./ Napirendi pont: Javaslat a Pilis Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata felülvizsgálatára, szükség szerinti kiegészítésére. Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester 2./ Napirendi pont: Javaslat az Európa Educatio Oktató és Szolgáltató Közhasznú Társasággal (székhely: 2400 Dunaújváros, Petıfi S. u. 26.) évben megkötött háromoldalú együttmőködési megállapodás felülvizsgálatára (módosítására). Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester 3./ Napirendi pont: Javaslat az Óvodai Intézmény (székhely: 2721 Pilis, Rákóczi u. 42.) állandó statisztikai létszámának felülvizsgálatára. 4./ Napirendi pont: Javaslat az Önkormányzat évi Közbeszerzési Tervének módosítására. 6./ Napirendi pont: Javaslat a Közép-Magyarországi Operatív Program Pest Megyei Településközpontok Fejlesztése - kisléptékő megyei fejlesztések c. KMOP /A. kódszámú pályázaton történı részvételre, a pályázaton történı részvételhez szükséges alapelvek és irányelvek meghatározására. Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester A képviselı testület június 25-i zárt, folytatólagos ülésének tervezett napirendje: 1./ Napirendi pont: Radics György 2721 Pilis, Bárószılı 1. (elérési cím: 2721 Pilis, Temetı u. 53.) szám alatti lakos balesetével összefüggı kártérítési ügye. (Zárt ülésen tárgyalandó az Ötv. 12. (4) bekezdés a/ pontja alapján!) 3

5 2./ Napirendi pont: Javaslat a Fıvárosi és Pest Megyei Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földmővelésügyi Igazgatósága által szervezett, - az Aranykalász Mgtsz. (2721 Pilis, Kossuth L. u. 38.) használatban lévı, részarány-földkiadási eljárás tárgyát képezı földrészletekre irányuló, július 02-án tartandó sorsoláson történı részvétel tartalmának és irányának meghatározására. (Zárt ülésen tárgyalandó az Ötv. 12. (4) bekezdés a/ pontja alapján!) Szabó Márton polgármester: kérdezi a Képviselı-testülettıl, hogy elfogadja-e a Képviselıtestület június 24-i nyilvános és rendes, illetve zárt ülése módosított és kiegészített napirendjét? Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Képviselı-testület 14 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete június 24-i nyilvános és rendes, illetve zárt ülése módosított és kiegészített napirendjét. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete június 24-i nyilvános és rendes, illetve zárt ülése módosított és kiegészített napirendje, az alábbi: N y i l v á n o s é s r e n d e s k é p v i s e lı-testületi ülés napirendje: 1./ Javaslat Pénzügyi Bizottság külsı jogállású tagja megválasztására. Elıterjesztı: Nagy János, az MSZP helyi szervezetének elnöke 2./ Oktatási-nevelési intézmények felkészülése a nyári feladatok ellátására és a következı tanévre történı felkészülés. Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester Közremőködık: Intézményvezetık. 3./ Javaslat a Gubányi Károly Általános Iskola heti összes óraszámának kidolgozására, - a hozzá kapcsolódó munkaerı gazdálkodási terv megtárgyalása. Közremőködı: Koblencz Andrea igazgató, közoktatási szakértı. 4./ Állásfoglalás, döntéshozatal a pilisi Piactér új felügyelıje által írt javaslatok tárgyában. Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester Közremőködı: Csapó Attila, a Gerje-Forrás ügyvezetıje 5.a./ Javaslat a közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése támogatásra kiírt pályázaton történı részvétel tárgyában meghozott 100/2009. (III.26.) sz. önkormányzati határozat visszavonására. 5.b/ Javaslat a helyi önkormányzatok fenntartásában lévı sportlétesítmények felújításának támogatására kiírt pályázaton történı részvétel tárgyában meghozott 101/2009. (III.26.) sz. önkormányzati határozat visszavonására. 4

6 6./ Elıterjesztés a Gerje-Forrás Kht évi üzleti terve módosítására, valamint Pilis Város Önkormányzatának a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági szolgáltatásokról szóló, a 12/2006. (V.11.) sz. önkormányzati rendelettel, a 33/2006. (XII.06.) sz. önkormányzati rendelettel, a 41/2007. (XII.127.) sz. önkormányzati rendelettel, valamint a 33/2008. (XII.01.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 29/2005. (XI.30.) sz. önkormányzati rendelete módosításáról szóló /2009. ( ) sz. önkormányzati rendelete elfogadására és megalkotására. (Javaslat a kommunális, szilárd hulladék begyőjtésével, elszállításával, ártalmatlanításával kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatási hatósági díj évközi felülvizsgálatára.). 7./ Javaslat a Pilisi, Gerje forrásvidék m2 nagyságú, helyi jelentıségő természetvédelmi terület helyreállításával összefüggı rekonstrukciós feladatok elvégzéséhez kapcsolódóan, - a központi és helyi önkormányzati jogszabályokban, mőszaki és egyéb tárgyú szabványokban meghatározott keretek között, a mőszaki ellenıri feladatok ellátására vonatkozó feladat-és hatáskörök gyakorlásának az Önkormányzat állandó Bíráló Bizottsága részére történı átruházására. 8./ Javaslat az OTP Bank Nyrt-vel december 12. napján megkötött, rövid lejáratú (áthidaló) hitelszerzıdés módosítására. 9./ Javaslat a település közigazgatási területén fekvı vallásfelekezeti temetık meghatározott földrészleteinek térburkolási munkáihoz kapcsolódó pénzügyi fedezet biztosítására. 10./ Javaslat új hivatali személygépkocsi vásárlására. Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester Z á r t k é p v i s e lı-testületi ülés napirendje: 1./ Javaslat a szennyvíz beruházáshoz kapcsolódóan létrejött ún. szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére vonatkozólag megkötött egyes társulati/lakástakarék pénztári szerzıdések felmondására, megszüntetésére. (Zárt ülésen tárgyalandó az Ötv. 12. (4) bekezdés a/ pontja alapján!) 2./ A 2721 Pilis, Bethlen Gábor u. 17. sz. alatti belterületi ingatlan megvásárlásának valamint a hozzá kapcsolódó rendeltetési mód, cél felhasználására vizsgálata. (Zárt ülésen tárgyalható az Ötv. 12. (4) bekezdés b/ pontja alapján!) Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester 3./ Both Lászlóné 1181 Budapest, Mikszáth K. u. 10/C.. III. 12. szám alatti lakos tulajdonostárs, Csörnyei Piroska 1181 Budapest, Havanna u. 29. VIII. em. 31. tulajdonostárs, Csörnyei Ferencné 1184 Budapest, Gölle u.11. II. em. 13. szám alattilakos haszonélvezeti jog jogosultja által felkínált külterületi (volt zártkerti) ingatlanok megvásárlásával kapcsolatos ajánlat érdemi vizsgálata (döntéshozatal). (Zárt ülésen tárgyalható az Ötv. 12. (4) bekezdés b/ pontja alapján!) Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester 5

7 4./ EDF Energia Hungária Kft. közvilágítási villamos energia árajánlatának megvizsgálása. (Zárt ülésen tárgyalható az Ötv. 12. (4) bekezdés b/ pontja alapján!) Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester Szabó Márton polgármester: Kérdezi, hogy az egyes napirendi pontok érdemi tárgyalása elıtt van-e a Képviselı-testület tagjai, vagy az ülésen megjelentek részérıl valakinek további kérdése, illetve hozzászólása? Jegyzıkönyv rögzíti, hogy az egyes napirendi pontok érdemi tárgyalása elıtt, a Képviselıtestület tagjaitól, illetve az ülésen megjelentek részérıl nem érkezett kérdés, illetve hozzászólás. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy Szabó Márton polgármester rátér a nyilvános és rendes ülés 1./ napirendi pontjának tárgyalására. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy az 1./ pont alatti napirendi pont nyilvános ülés keretein belül történı megtárgyalásához, - Oláhné Takács Erzsébet 2721 Pilis, Báthory u. 18. sz. alatti lakos jegyzıkönyvbe foglaltan, valamint külön íven szövegezett írásbeli nyilatkozatában is hozzájárult. Oláhné Takács Erzsébet 2721 Pilis, Báthory u. 18. sz. alatti lakosnak, a tárgyalandó napirendi pont nyilvános ülés keretein belül történı megtárgyalásához kapcsolódó, külön íven megszövegezett írásbeli nyilatkozata - a jegyzıkönyv mellékletét képezi. 1./ Napirendi pont: Javaslat Pénzügyi Bizottság külsı jogállású tagja megválasztására. Elıterjesztı: Nagy János, az MSZP helyi szervezetének elnöke Szabó Márton polgármester: jelzi a Képviselı-testület részére, hogy Schafferné Varga Márta, a Pénzügyi Bizottság külsı jogállású tagja az elmúlt héten lemondott státuszáról. Tekintettel arra, hogy a településen közremőködı jelölı szervezetek közötti politikai tartalmú megállapodás szerint, a tárgybani külsı jogállású tag helyre az MSZ pilisi tagszervezete állíthat jelöltet, javasolja a Képviselı-testületnek hallgassa meg Nagy János képviselıt, az MSZP helyi tagszervezetének elnökét, e tárgyban benyújtandó indítványát. Nagy János képviselı, az MSZP helyi tagszervezetének elnöke: megerısíti Szabó Márton polgármester által elıadottakat és elmondottakat. Hozzáteszi, Vargáné Schaffer Márta külsı jogállású tag által leírtakat nem kívánja kommentálni, ahhoz kiegészítést nem főz. Figyelemmel a jelenlegi Képviselı-testület keretein belül közremőködı, dolgozó jelölı szervezetek közötti évi megállapodásban foglaltakra, az MSZP helyi tagszervezete nevében javasolja a Képviselı-testületnek, hogy az Önkormányzat testületi szerve Oláhné Takács Mária (született: augusztus 31., anyja neve: Viha Erzsébet) 2721 Pilis, Báthory u. 18. sz. alatti lakost válassza meg a Pénzügyi Bizottság tárgybani, megüresedett, külsı jogállású helyére. Maga részérıl javasolja a polgármesternek és a képviselı-testületnek, a képviselı-testület ülésén jelen lévı jelölt Testületi szerv általi rövid meghallgatását. Szabó Márton polgármester: egyetért Nagy János képviselı, az MSZP helyi tagszervezetének elnöke által tett ügyrendi javaslattal. Kéri Oláhné Takács Erzsébetet, hogy 6

8 néhány szóban mutatkozzon be a Képviselı-testületnek, valamint a lakosságnak, eddigi életpályáját röviden mutassa be. Oláhné Takács Erzsébet jelölt: köszönti a Képviselı-testület tagjait, valamint a kábeltelevízión keresztül a lakosságot. Tájékoztatja a jelenlevıket arról, hogy augusztus 31. napján Pilisen született, jelenleg immár nyugdíjas. Éveken keresztül szociális területen, ügyintézıként dolgozott, de a pénzügyi jellegő feladatokban, mőveletekben is jártasnak érzi megát. Maga részérıl köszöni az érintettek részérıl a jelölést. Egyúttal kijelenti, hogy amennyiben a Képviselı-testület részérıl elızetesen megkapja, a munkája végzéséhez szükséges bizalmat, - feladatát igyekszik pártatlanul, és telkeskörően, maradéktalanul végezni (ellátni). Szabó Márton polgármester: megköszöni Oláhné Takács Erzsébet jelölt rövid bemutatkozását, elıadását. Kérdezi a Képviselı-testület tagjait, van-e valakinek a jelölthöz bármilyen tárgyú kérdése, vagy a jelölt személyével kapcsolatban hozzá, illetve az MSZP helyi tagszervezete elnökéhez kérdése, észrevétele? Szabó Márton polgármester: megállapítja, hogy a Képviselı-testület tagjainak Oláhné Takács Erzsébet jelölthöz kérdésük nem volt, illetve a jelölt személyével kapcsolatban hozzá, illetve az MSZP helyi tagszervezete elnökéhez kérdés, észrevétel nem érkezett. Kéri a Képviselı-testület tagjait, aki egyetért azzal, hogy az Önkormányzat testület szerve a Képviselı-testület Pénzügyi Bizottsága külsı jogállású, 8. helyére Oláhné Takács Erzsébet (született: augusztus 31., anyja neve: Viha Erzsébet) 2721 Pilis, Báthory u. 18. sz. alatti lakost válassza meg július 1-jei hatállyal, - az kézfeltartással jelezze. A Képviselı-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta: 173/2009. (VI.24.) sz. önkormányzati határozat Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Képviselı-testület Pénzügyi Bizottságának külsı jogállású tagjává július 1-jei hatállyal - Oláhné Takács Erzsébet (született: augusztus 31., anyja neve: Viha Erzsébet) 2721 Pilis, Báthory u. 18. sz. alatti lakost választja meg. Felelıs: Szabó Márton polgármester Határidı: azonnal, a döntést követı eskütételére: azonnal, a Pénzügyi Bizottság tagjává megválasztott személy értesítésére: a döntést követı 15 napon belül. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Képviselı-testület döntésének (határozatának) meghozatalát követıen, - Oláhné Takács Erzsébet 2721 Pilis, Báthory u. 18. sz. alatti lakos, a Képviselıtestület elıtt (az ún. beiktatásához szükséges) az esküt a Képviselı-testület elıtt letette. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy Oláhné Takács Erzsébet 2721 Pilis, Báthory u. 18. sz. alatti lakos által elıadott eskü (nyilatkozat) teljes szövege, a jelen jegyzıkönyv mellékletét képezi. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy az eskü nyilatkozat letételét követıen, Szabó Márton polgármester ünnepélyes, emelkedett hangú eljárásrend részeként Oláhné Takács Erzsébet 2721 Pilis, Báthory u. 18. sz. alatti lakos, a Képviselı-testület Pénzügyi Bizottságának külsı jogállású tagja részére átadta a külön íven megszövegezett megbízólevelet. 7

9 Jegyzıkönyv rögzíti, hogy az 1./ napirendi pont tárgyalását követıen, Oláhné Takács Erzsébet 2721 Pilis, Báthory u. 18. sz. alatti lakos, a Képviselı-testület Pénzügyi Bizottságának külsı jogállású tagja 16 óra 30 perckor távozik a Pilis Város Önkormányzatának Képviselıtestülete ülésezésére szolgáló hivatalos ülés-és tárgyalóterembıl. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 1./ pont alatt tárgyalt személyi ügy (napirendi pont) tárgyalását tovább folytatja munkáját. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy Szabó Márton polgármester rátér a nyilvános és rendes ülés 2./ napirendi pontjának tárgyalására. 2./ Napirendi pont: Oktatási-nevelési intézmények felkészülése a nyári feladatok ellátására és a következı tanévre történı felkészülés. Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester Közremőködık: Intézményvezetık. Szabó Márton polgármester: az elıterjesztés részeként, egyrészrıl Koblencz Andreát, a Gubányi Károly Általános Iskola igazgatóját, valamint másrészrıl Bársonyné Pálinkás Évát, az Óvodai Intézmény vezetıjét, hogy a jelen napirendi pont keretein belül ismertessék a nyári feladatok ellátását és a következı tanévre történı felkészülést szolgáló oktatási-nevelési, karbantartási, infrastrukturális feladatokat. Koblencz Andrea igazgató: tájékoztatja a Képviselı-testület tagjait arra vonatkozólag, hogy az iskolai oktatási intézmény székhelyén, illetve 1 számú telephelyén szükséges felújítások döntı részt a Képviselı-testület által május 02-án benyújtott ún évi CÉDE pályázatban rögzítésre kerültek. Elıadja, hogy a napokban a Dózsa György u. telephelyen megkezdıdött a szükséges ablakok cseréje, illetve a még felújítható mőszaki állapotban lévı ablakok felújítására, továbbá festésére, mázolására. Hozzáteszi azonban, hogy álláspontja szerint iskolai oktatási intézmény további területein, más telephelyen (Széchenyi u. 26., Széchenyi u. 28.) is szükség lenne értéknövelı felújítási feladatok elvégzésére, mivel ezen épületek álaga folyamatosan tovább romlik. Kiemelt problémának tartja, hogy az iskolai oktatási intézmény Kossuth Lajos u. 30. sz. alatti telephelyén, a jelenlegi, rossz mőszaki állapotban lévı kerítés felépítése, illetve felújítása vált szükségessé. Oktatásszakmai szempontból kiemeli, kiemelten fontos feladat, hogy mind a Kossuth L. u.30. szám alatti székhely, valamint a Széchenyi u. 28. szám alatti telephelyén lévı, kis mérető tantermek - számítástechnikai tanteremmé történı átalakítására sor kerülhessen. Bársonyné Pálinkás Éva intézményvezetı: maga részérıl elıadja, hogy az Óvodai Intézmény részérıl - a Kávai u. 19. szám alatti telephelyen már több alkalommal szemrevételezett kiegészítı helyiségek felújításán túlmenıen - a külsı, szabadtéri játékok felújítása lenne a legfontosabb feladat. Egyúttal tájékoztatja a Képviselı-testület tagjait, valamint a lakosságot arra vonatkozólag, hogy minden bizonnyal nagy létszámmal mőködnek majd a teljes intézmény, valamint az egyes óvodai csoportok, - mivel már 42 elı-felvételis gyerek van (a 2009/2010. évi nevelési tanévre vetítetten). 8

10 Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottságot: vizsgálták-e az anyagot, és mi az elıterjesztéssel összefüggı álláspontjuk. Polgárné Czerjak Judit a Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke: Ismerteti a Bizottság állásfoglalását, mely az alábbi: 1./ A Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság meghallgatta és elfogadta dr. Csiki Gábor jegyzı elızetes, szóbeli tájékoztatását - az oktatási-nevelési intézmények nyári feladatok ellátására és a következı tanévre történı felkészülése tárgyában. 2./ A Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek, hogy a június 24-i nyilvános és rendes ülésére vegye fel és érdemben tárgyalja meg írásbeli elıterjesztés birtokában - az Oktatási-nevelési intézmények nyári feladatok ellátására és a következı tanévre történı felkészülése tárgyú napirendi tárgyában, az Önkormányzat fenntartásában és mőködtetésében álló oktatási-nevelési intézmények igazgatói által írott javaslatokat. Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottságot: vizsgálták-e az anyagot, és mi az elıterjesztéssel összefüggı álláspontjuk. Greksza János a Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság elnöke: Ismerteti a Bizottság állásfoglalásai, melyek az alábbiak: I. A Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselıtestület részére a 183/2009. sz. elıterjesztés I. sz. határozati javaslatát. II. A Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselıtestület részére a 183/2009. sz. elıterjesztés II. sz. határozati javaslatát. Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Pénzügyi Bizottságot: vizsgálták-e az anyagot, és mi az elıterjesztéssel összefüggı álláspontjuk. Varju Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: Ismerteti a Bizottság állásfoglalásait, melyek az alábbiak: I. A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselı-testület számára a 183/2009. sz. elıterjesztés I. sz. határozati javaslatát, - az oktatási-nevelési intézmények felkészülése a nyári feladatok ellátására és a következı tanévre történı felkészülésre vonatkozólag. II. A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselı-testület számára a 183/2009. sz. elıterjesztés II. sz. határozati javaslatát, - az oktatási-nevelési intézmények felkészülése a nyári feladatok ellátására és a következı tanévre történı felkészülésre vonatkozólag. dr. Csiki Gábor jegyzı: tájékoztató jelleggel egyrészrıl elıadja, hogy a Képviselı-testület részére elıterjesztett két határozati javaslat, egy-egy kiemelt alapelvet rögzít: I. Az Óvodai Intézmény vonatkozásában azon alapelvet, mely szerint a Képviselı-testület az Önkormányzat évi költségvetésrıl szóló 6/2009. (III. 04.) sz. önkormányzati rendelete módosításával egyidejőleg engedélyezi és hozzájárul ahhoz, hogy az Óvodai 9

11 Intézmény vezetıje a július december hónapja közötti idıtartamban felhasználja, és az Óvodai Intézmény területén jelentkezı kiemelt karbantartási feladatok elvégzésére fordíthassa az Óvodai Intézmény helyiségeinek bérbeadásából január szeptember 30-a napja közötti idıtartamban keletkezett (helyiségbérletbıl származó) saját bevételt. II. Másrészrıl a Képviselı-testület - a Gubányi Károly Általános Iskola vonatkozásában hozzájárul és engedélyezi, hogy a Gubányi Károly Általános Iskola igazgatója az Önkormányzat 2009.évi költségvetésérıl szóló 6/2009. (III. 04.) sz. önkormányzati rendelete módosításával egyidejőleg a évi nyári szünidı idıtartama alatt, legfeljebb bruttó Ft azaz bruttó Egymillió-háromszázezer forint erejéig az Általános Iskola Széchenyi u. 28. sz. alatti telephelyén, a volt varroda helyiségében, egy új számítástechnikai termet alakíttasson ki a és évben ez idáig befolyt, még fel nem használt terembérleti díjak terhére. Kéri az egyes döntések meghozatala során, ezen javaslatok figyelembevételét és az egyes szereplıi (a képviselı-testület tagjai, az oktatási nevelési intézmények vezetıi) részérıl a javaslat rögzítését, számbavételét. Varju Zoltán képviselı: felhívja a Képviselı-testület tagjainak figyelmét arra, hogy a varrógépekkel kapcsolatban a mai napon keresni fogják ıt az általa jelzett befektetı cég részérıl, így talán a holnapi nap folyamán, - már bıvebb információkkal szolgálhat. Szabó Márton polgármester: maga részérıl javasolja az elıterjesztés részeként kidolgozott határozati javaslatokat a Képviselı-testületnek elfogadásra. Másodsorban megállapítja, hogy a Képviselı-testület tagjai részérıl nem érkezett további kérdés, hozzászólás, észrevétel a napirendi pont I. részével kapcsolatban nem érkezett. Kéri a Képviselı-testület tagjait, hogy aki elfogadásra javasolja a 183/2009. sz. elıterjesztés I. sz. határozati javaslatát, - az kézfeltartással jelezze. A Képviselı-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta: 174/2009. (VI.24.) sz. önkormányzati határozat 1./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az Óvodai Intézmény (székhely: 2721 Pilis, Rákóczi u. 42.) vezetıje által, az oktatási-nevelési intézmények felkészülése a nyári feladatok ellátására, és a következı tanévre történı felkészülés tárgyú napirendi pont keretein belül készített írásbeli tájékoztatást elfogadja és tudomásul veszi. 2./ A Képviselı-testület az Önkormányzat évi költségvetésrıl szóló 6/2009. (III. 04.) sz. önkormányzati rendelete módosításával egyidejőleg engedélyezi és hozzájárul ahhoz, hogy az Óvodai Intézmény vezetıje a július december hónapja közötti idıtartamban felhasználja, és az Óvodai Intézmény területén jelentkezı kiemelt karbantartási feladatok elvégzésére fordíthassa az Óvodai Intézmény helyiségeinek bérbeadásából január szeptember 30-a napja közötti idıtartamban keletkezett (helyiségbérletbıl származó) saját bevételt. 3./ A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ és 2./ pontban foglalt döntésrıl írásban tájékoztassa Bársonyné Pálinkás Évát, az Óvodai Intézmény (székhely: 2721 Pilis, Rákóczi u. 42.) vezetıjét. 10

12 Felelıs: Szabó Márton polgármester Határidı: azonnal, Bársonyné Pálinkás Éva, az Óvodai Intézmény vezetıjének a döntésrıl történı tájékoztatására, értesítésére: a döntést követı 15 napon belül, az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 6/2009. (III. 04.) sz. önkormányzati rendelete módosítására vonatkozó képviselı-testületi elıterjesztés elkészítésére és beterjesztésére: a Képviselı-testület november havi nyilvános és rendes ülése. Szabó Márton polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselı-testület tagjai részérıl nem érkezett további kérdés, hozzászólás, észrevétel a napirendi pont II. részével kapcsolatban nem érkezett. Kéri a Képviselı-testület tagjait, hogy aki elfogadásra javasolja a 183/2009. sz. elıterjesztés II. sz. határozati javaslatát, - az kézfeltartással jelezze. A Képviselı-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta: 175/2009. (VI.24.) sz. önkormányzati határozat 1./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Gubányi Károly Általános Iskola (székhely: 2721 Pilis, Kossuth L. u. 30.) vezetıje által, az oktatási-nevelési intézmények felkészülése a nyári feladatok ellátására, és a következı tanévre történı felkészülés tárgyú elıterjesztés keretein belül készített írásbeli tájékoztatást elfogadja és tudomásul veszi. 2./ A Képviselı-testület hozzájárul és engedélyezi, hogy a Gubányi Károly Általános Iskola igazgatója az Önkormányzat 2009.évi költségvetésérıl szóló 6/2009. (III. 04.) sz. önkormányzati rendelete módosításával egyidejőleg a évi nyári szünidı idıtartama alatt, legfeljebb bruttó Ft azaz bruttó Egymillió-háromszázezer forint erejéig az Általános Iskola Széchenyi u. 28. sz. alatti telephelyén, a volt varroda helyiségében, egy új számítástechnikai termet alakíttasson ki a és évben ez idáig befolyt, még fel nem használt terembérleti díjak terhére. 3./ A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntésrıl tájékoztassa Koblencz Andreát, a Gubányi Károly Általános Iskola (székhely: 2721 Pilis, Kossuth L. u. 30.) igazgatóját. Felelıs: Szabó Márton polgármester Határidı: azonnal, Koblencz Andrea, a Gubányi Károly Általános Iskola igazgatójának a döntésrıl történı tájékoztatására, értesítésére: a döntést követı 15 napon belül, az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 6/2009. (III. 04.) sz. önkormányzati rendelete módosítására vonatkozó képviselı-testületi elıterjesztés elkészítésére és beterjesztésére: a Képviselı-testület november havi nyilvános és rendes ülése. Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Képviselı-testület tagjait, hogy van-e valakinek még kérdése, észrevétele, javaslata az 1./ napirendi ponthoz kapcsolódóan? Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Képviselı-testület tagjai részérıl a 2./ napirendi ponthoz kapcsolódóan nem érkezett további lényeges kérdés, észrevétel, javaslat, - így Szabó Márton polgármester rátér a nyilvános és rendes ülés 3./ napirendi pontjának tárgyalására. 11

13 3./ Napirendi pont: Javaslat a Gubányi Károly Általános Iskola heti összes óraszámának kidolgozására, - a hozzá kapcsolódó munkaerı gazdálkodási terv megtárgyalása. Közremőködı: Koblencz Andrea igazgató, közoktatási szakértı. Szabó Márton polgármester: felkéri dr. Csiki Gábor jegyzıt, hogy ismertesse a tárgyalandó napirendi pontot, kidolgozásának és benyújtásának indokait. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy Misi József képviselı 16 óra 40 perckor megérkezett a Képviselıtestület ülésezésére szolgáló hivatalos tárgyalóterembe. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Képviselı-testület 15 fıvel határozatképes, tovább folytatja a munkáját. dr. Csiki Gábor jegyzı: tájékoztatja a Bizottság tagjait arra vonatkozólag, hogy a tegnapi nap folyamán a Polgármesteri Hivatal képviselıivel egyeztetett Kollmann Veronika szakértı asszony, valamint Koblencz Andrea igazgató asszony a Gubányi Károly Általános Iskola, 2009/2010. évi heti összes óraszámát illetıen. Jelzi, és a Képviselı-testület tagjai részére elıadja, hogy a költségvetési tárgyú egyeztetés során kifejezet, FELFIN-en felüli, külön költségvetési igény nem merült fel. Elıadja, hogy a Gubányi Károly Általános Iskola oktatási intézmény jövı évi heti keretóraszámai (mőködtetése) tekintetében, az alábbi szakmai megállapodás jött létre: az alsó tagozat tekintetében a heti keretóraszám 522 óra/hét, a felsı tagozat tekintetében a heti keretóraszám 648,85 óra/hét, a napközi tanulók tekintetében a heti keretóraszám 172,5 óra/hét. Mindösszesen 1343,35 óra/hét a Gubányi Károly Általános Iskola heti összes óraszáma. Elıadja továbbá, az általa ismertetett, az elızıekben elhangzott óraszám nem tartalmazza az SNI, illetve a BTNN tanulók óraszámát, - amely feladat ellátására minimális heti keretóraszámot terveznek az iskola vezetésével együtt. Ugyanakkor Koblencz Andrea, a Gubányi Károly Általános Iskola igazgató asszonya javasolja a Képviselı-testületnek hogy a 2009/2010. oktatási tanév során, a Gubányi Károly Általános Iskola 7 napközi csoport és 1 tanulószobával mőködjön. Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottságot: vizsgálták-e az anyagot, és mi az elıterjesztéssel összefüggı álláspontjuk. Polgárné Czerjak Judit a Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke: Ismerteti a Bizottság állásfoglalását, mely az alábbi: A Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselı-testület számára a Gubányi Károly Általános Iskola heti összes óraszámának kidolgozására, - a hozzá kapcsolódó munkaerı gazdálkodási terv megtárgyalása irányuló 190/2009. sz. elıterjesztés határozati javaslatát, munkaerı gazdálkodási terv tervezetét. Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Pénzügyi Bizottságot: vizsgálták-e az anyagot, és mi az elıterjesztéssel összefüggı álláspontjuk. Varju Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: Ismerteti a Bizottság állásfoglalását, mely az alábbi: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselı testület számára a 190/2009. sz. elıterjesztés határozati javaslatát, - a Gubányi Károly Általános Iskola heti összes 12

14 óraszámának kidolgozására, valamint a hozzá kapcsolódó munkaerı gazdálkodási terv megtárgyalása irányulóan. Szabó Márton polgármester: javasolja az elıterjesztés részeként kidolgozott határozati javaslatot elfogadásra. Megállapítja, hogy a Képviselı-testület tagjai részérıl kifejezett, érdemi kérdés, hozzászólás, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban nem érkezett. Kéri a Képviselı-testület tagjait, hogy aki elfogadásra javasolja a 190/2009. sz. elıterjesztés részeként, dr. Csiki Gábor jegyzı által kidolgozott és összeállított határozati javaslatot, - az kézfeltartással jelezze. A Képviselı-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, az alábbi határozatot hozta: 176/2009. (VI.24.) sz. önkormányzati határozat 1./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat fenntartásában és mőködtetésében álló Gubányi Károly Általános Iskola (székhely: 2721 Pilis, Kossuth L. u. 30.) 2009/2010. oktatási tanévre vonatkozó tantárgyfelosztás alapjául szolgáló heti összes keretóraszámot, illetve a keretóraszám megosztást, az alábbiak szerint állapítja meg: 1.1./ A tantárgyfelosztáson tervezhetı óraszám feladatonként: a./ Alsó tagozat (az intézmény pedagógiai programja alapján): b./ Felsı tagozat (az intézmény pedagógiai programja alapján): c./ Napközi tanuló szobai foglalkozások óraszáma: (7 napközi csoport, 1 tanuló szoba) Mindösszesen: 522,00 óra/hét 648,85 óra/hét 172,50 óra/hét 1.343,35 óra/hét (Az SNI-s és BTMN-es tanulók számára kötelezıen biztosítandó órák törvényi minimuma 90 óra, mely ebben az összesítésben nem szerepel.) 1.2./ Órakedvezmények (vezetıi, szakszervezeti, KT., kötelezı, Of., M.k. vez., könyvtári feladatok, gyermekvédelem): 152,6 órakedv./hét 1.3./ Álláshelyen lévık: 60,0 fı 1.4./ Egyéb kötelezı feladaton felüli álláshelyek: 1,0 fı gy. ped. 1.5./ Fenntartó által engedélyezendı túlóra mennyiség száma: 167,86 óra/hét kerekítve: 168,00 óra/hét 2./ A Képviselı-testület felkéri a polgármesteren keresztül, a fenntartásában és mőködtetésében álló Gubányi Károly Általános Iskola igazgatóját, hogy az 1./ pontban foglalt döntés alapján (a rendelkezésre álló terv adatok figyelembe vételével), az iskolai oktatási intézmény 2009/2010. oktatási tanévre vonatkozó részletes tantárgyfelosztását készítse el, és küldje meg a polgármester valamint a Polgármesteri Hivatal jegyzıje részére, - a tantárgyfelosztás fenntartó részérıl történı jóváhagyása és záradékolása végett. Felelıs: Szabó Márton polgármester, 13

15 Határidı: azonnal, a döntésrıl történı értesítésre: a döntést követı 15 napon belül, a részletes tantárgyfelosztás elkészítésére és a fenntartó képviselıi részére történı benyújtására: augusztus 20. Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Képviselı-testület tagjait, hogy van-e valakinek még kérdése, észrevétele, javaslata a 3./ napirendi ponthoz kapcsolódóan? Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Képviselı-testület tagjai részérıl a 3./ napirendi ponthoz kapcsolódóan nem érkezett további lényeges kérdés, észrevétel, javaslat, - így Szabó Márton polgármester rátér a nyilvános és rendes ülés 4./ napirendi pontjának tárgyalására. 4./ Napirendi pont: Állásfoglalás, döntéshozatal a pilisi Piactér új felügyelıje által írt javaslatok tárgyában. Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester Közremőködı: Csapó Attila, a Gerje-Forrás ügyvezetıje Szabó Márton polgármester: elıterjesztése bevezetıjében felhívja a Képviselı-testület és szervei figyelmét arra: a Képviselı-testület valamint a Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság mintegy kettı hónappal ezelıtt felkérte Maly András nyáregyházi lakost, a pilisi Piactér új felügyelıjét, hogy (a mőködési viszonyok vizsgálata alapján) június 30. napjáig terjessze elı a Piactér mőködtetésének gazdaságosabbá tételére, valamint fejlesztésére vonatkozó javaslatait, - annak áttekinthetısége és megvizsgálása végett. Felkéri Maly András piacfelügyelıt, hogy néhány szóban ismertesse írásban is megtett javaslatait. Maly András piacfelügyelı: köszönti a Képviselı-testület tagjait. Tájékoztatja a Képviselıtestület tagjait arra vonatkozólag, hogy eddigi tapasztalatai alapján, a csütörtöki piacon, reggel 9 órát követıen nem jelennek meg nagy létszámban vásárlók, tekintettel arra, hogy csütörtökön is, 8-9 órakor a legtöbben munkába állnak. E miatt is indítványozza a piac nyitását, a nyári idıszakban reggel 5 órától kezdıdıen, téli idıszakban reggel 6 órától kezdıdıen. Mindezek miatt, álláspontja szerint szükséges a Pilis Piactér mőködtetése tekintetében (létjogosultságának megerısítése érdekében) további egy piacnap kijelölése és a Piac folyamatos mőködtetése. Az elhangzottakra tekintettel, jutott arra a következtetésre, hogy indítványozza a Képviselıtestületnek egy hétvégi nap, valószínőleg vasárnapi nap további egy piacnap megtartását, és megtartását. Arra a következtetésre jutott, hogy valószínőleg a vasárnapi piacon nagyobb létszámban részt tudnának venni és nem csak a pilisi lakosok, hanem a környezı települések kereskedıi és lakói is, - mivel vasárnapi napon, sehol máshol a közelben nincsen piac. Lényeges szempont, hogy az új piacnap bevezetésével bevezetésre kerülhetne egy ún. bolhapiac is, ahol bárki saját számára értéktelenné vált termékeit, cikkeit árusíthatná. Bízva abban, hogy az új piacnap nemcsak elméletileg valósulhatna meg, az igényeket felmérte és érdeklıdött, tájékozódott az árusok körében is, akik örömmel vették a kezdeményezést. Az árusok tekintetében további kedvezményt, motivációt jelenthet azon javaslat, mely szerint - aki az elsı két héten kifizeti a helypénzt, a következı két alkalommal ingyenesen vehetné igénybe a vasárnapi (hétvégi) piacnapot. 14

16 Sajnálatosnak tartja ugyanakkor (általában), hogy a Pilisi Piactér nincsen megfelelıen, egyértelmően kitáblázva (fenntartó adatai, üzemeltetı adatai, helyszín, idıpontok, elérhetıségek). Javasolja, hogy ezen probléma megoldása érdekében a Képviselı-testület hozza meg a szükséges döntéseit, intézkedéseit (pl. a Penny Market parkolójában legyen kitáblázva a piac fenntartója, üzemeltetıje, helyszíne, napja, idıpontja és a helyiségtıl való távolsága stb.). Elıadja továbbá, hogy a Pilisi Piactér üzemeltetésével kapcsolatban, további gondot jelent a parkoló hiánya is, mivel a vásárlók nem tudnak hol megállni. Álláspontja szerint mivel a pilisi Piactér elég nagy területen helyezkedik el, az ún. kisállat-kereskedés helyén lehetne parkolót kialakítani. Maga részérıl javasolja a Képviselı-testület tagjai véleményét, álláspontját meghallgatni a javaslatai tekintetében. Szabó Márton polgármester: bevezetıjében - általánosságban - jelzi, hogy örömtelinek tartja Maly András nyáregyházi lakosnak, a Pilisi Piactér további mőködtetésére, fejlesztésére vonatkozólag megfogalmazott javaslatait. Kérdezi a Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottságot: vizsgálták-e az anyagot, és mi az elıterjesztéssel összefüggı álláspontjuk. Greksza János a Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság elnöke: Ismerteti a Bizottság állásfoglalásait, melyek az alábbiak: I. A Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság - a napirendi pont anyaga kapcsán, Malyi András piacfelügyelı írásbeli javaslata alapján - indítványozza, hogy augusztus 2. napjától, egyenlıre az év végéig kísérleti jelleggel - minden hét vasárnapi napján kerüljön megtartásra további egy piacnap. II. A Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság - a napirendi pont anyaga kapcsán, a Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottság azon javaslatával, amely szerint a pilisi piactérre gépkocsival érkezı vevık számára (a parkolás jobb megoldása érdekében) a piac hátsó bejárata augusztus 01. napjától kerüljön megnyitásra nem ért egyet. III. A Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság, - a napirendi anyaga pont kapcsán, a Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottság javaslatára - indítványozza, hogy a Képviselıtestület a Pilis, Erdei Ferenc utcában lévı, jelenleg szabálytalan parkolási helyzet rendezése érdekében, augusztus havi nyilvános és rendes ülésén, önkormányzati rendeletben szabályozza az ún.- zöldfelületen történı megállás/várakozás tilalmát, szankcióit (jogkövetkezményeit). IV. A Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság - a napirendi pont anyaga kapcsán - elfogadásra javasolja Malyi András piacfelügyelı írásbeli javaslatában leírtakat, a pilisi piac jövıbeni díjszabására vonatkozólag, az alábbiak szerint: Az elsı két vasárnapi piacnapon részt vevı - helypénzt fizetı kereskedı a következı két piacon ingyenesen vegyen részt. 15

17 V. A Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottság - a napirendi pont anyaga kapcsán - elfogadásra javasolja Malyi András piacfelügyelı írásbeli javaslatában leírtakat: a évtıl havi rendszerességgel megrendezni kívánt Országos Kirakodóvásárral kapcsolatban, azzal, hogy a Gerje-Forrás Kht. ügyvezetıje, valamint a piacfelügyelı készítsen írásbeli elıterjesztést az ún. állatkirakodó vásár megtartásának tárgyi-mőszaki feltételrendszere tisztázásával kapcsolatban, az esetleges mőszaki fejlesztéshez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségvállalások tervezése érdekében, a Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottság, valamint a Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság szeptember havi rendes ülésére. VI. A Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, egyetért azzal, hogy a Gerje- Forrás Kht július 31. napjáig ügyvezetıje információs, iránymutató, tájékoztató táblát (kulcsos szekrényt) helyezzen el a település alábbi pontjaira, a pilisi Piactér jobb és eredményesebb megközelíthetısége végett: 1 db - pilisi vasútállomás elıtti terület, 2 db - 4. sz. fıút melletti terület (önkormányzati tulajdonú területre), 1 db - Penny Market Kft. melletti területen. Az információs, iránymutató, tájékoztató tábla (kulcsos szekrényt) adattartalma: a.) pilisi Piactér címe, helyszíne, b) pilisi Piactér fenntartója, c) pilisi Piactér üzemeltetıje, d) adott helyszínnek a kijelölt helyszíntıl való távolsága, lehetıség szerint a térképi elhelyezkedés bemutatásával, e) kijelölt Piacnapok, rendeltetési módja és annak idıbeli tartama (a piacnapokkal összefüggésben cserélhetı, módosítható változatban). /Kulcsos szekrény esetében, az üveg nem törhetı üvegbıl készüljön el./ VII. A Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselıtestület részére Maly András piacfelügyelı indítványát, amely szerint a piacnapokon megjelent árusok az ún. nyári idıszakban reggel 6 óráig foglalják el (külön jogkövetkezmény alkalmazása nélkül) helyüket. VIII. A Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottság - a napirendi pont anyaga kapcsán - felkéri a Bizottság elnökén keresztül a Polgármesteri Hivatal jegyzıjét, hogy a pilisi piactér további mőködtetésével kapcsolatos szabályozási anyagot dolgozza ki, és Pilis Város Önkormányzatának a piacokról szóló, az 1/2008. (II.06.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 36/2007. (XII.27.) sz. önkormányzati rendelete módosítására vonatkozó szabályozási anyagot terjessze be a Képviselı-testület június 24-i nyilvános és rendes ülésére, - döntéshozatal végett. Szabó Márton polgármester: Kérdezi a Pénzügyi Bizottságot: vizsgálták-e az anyagot, és mi az elıterjesztéssel összefüggı álláspontjuk. Varju Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: Ismerteti a Bizottság állásfoglalásai, melyek az alábbiak: 16

18 I. A Pénzügyi Bizottság - a napirendi pont anyaga kapcsán, Malyi András piacfelügyelı írásbeli javaslata alapján - indítványozza, hogy augusztus 2. napjától, egyenlıre az év végéig kísérleti jelleggel, minden hét szombati napján kerüljön megtartásra további egy piacnap. II. A Pénzügyi Bizottság - a napirendi pont anyaga kapcsán, Varju Zoltán bizottsági elnök javaslatára - indítványozza, hogy a pilisi piactérre gépkocsival érkezı vevık számára (a parkolás jobb megoldása érdekében) a piac hátsó bejárata augusztus 01. napjától kerüljön megnyitásra. III. A Pénzügyi Bizottság - a napirendi pont anyaga kapcsán, Mala Ferenc alpolgármester javaslata alapján - indítványozza, hogy a pilisi piac jellege és rendeltetési módja a jövıre nézve is - a jelenlegivel megegyezı - élelmiszer és használtcikk piac - legyen. IV. 1./ A Pénzügyi Bizottság - a napirendi pont anyaga kapcsán - elfogadásra javasolja Malyi András piacfelügyelı írásbeli javaslatában leírtakat, a pilisi piac jövıbeni díjszabására vonatkozólag, az alábbiak szerint, az alábbi módosítással: Az elsı két szombati piacnapon részt vevı - helypénzt fizetı kereskedı, a következı két piacon ingyenesen vegyen részt. 2./ A Pénzügyi Bizottság - a napirendi pont anyaga kapcsán javasolja, hogy az 1./ pontban ismertetett - a szombati piacnapok jövıbeni díjszabására vonatkozó kedvezményt az ott árusító árusok ún. bérletes megoldás kialakításával vehessék igénybe. V. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Pénzügyi Bizottság a pilisi Piactéren kialakítandó ún. állattartó vásár kialakításával kapcsolatos beruházási költségek kidolgozása kapcsán, - érdemben nem foglalt állást. Maly András piacfelügyelı: a Pénzügyi Bizottság álláspontjához, illetve határozati javaslatához kapcsolódóan hozzáteszi, hogy a környezı településeken rendszerint szombati napon kerül megrendezésre a piacnap, - ezért nem tartja valószínőnek, hogy ezen idıpontban célszerő lenne a településen piacnapot bevezetni, és fenntartani. Domonyi Károly képviselı: egyetért Maly András piacfelügyelı véleményével. Álláspontja szerint is több kereskedı lenne, ha vasárnapi napon kerülne bevezetésre az új piacnap. Mala Ferenc alpolgármester: maga részérıl teljes mértékben a szombati nap mellett dönt, mivel eleve nagyobb forgalom van a településen, a településen a szombati nap mőködı, nyitvatartó üzletek miatt. Csapó Attila ügyvezetı: jómaga inkább a piacfelügyelı által elıterjesztett vasárnapi napot javasolja elfogadásra, mivel tapasztalati is azt mutatják, hogy a vasárnapi piac sikeresebb, éppen azért, mert akkor már semmilyen üzlet sincs nyitva. Többek közt az sem elhanyagolható érv, hogy a településen sokszor szombati napon kerülnek megrendezésre, a különbözı rendezvények. 17

19 Csikós János képviselı: álláspontja szerint mindkét nap mellett vannak érvek és ellenérvek. Jómaga is inkább a szombati nap mellett van, - mivel akkor nagyobb élet van a településen. Pintér Erzsébet képviselı: tudomása szerint a közvetlenül környezı, szomszédos települések közül két településen is szombati napon van piac, - ezért kevesebb vásárló lenne. A rendezvények miatt pedig egyébként sem célszerő e napon megszervezni, hiszen még össze sem tisztességesen takarítani a piactér területén. Varju Zoltán képviselı: álláspontja szerint éppen a szombaton megrendezésre kerülı rendezvények miatt, - nem célszerő vasárnap piacnapot tartani. Mi van abban az esetben, ha hajnalig tart a rendezvény, - akkor a rendezvény szervezıi hogyan takarítanak majd össze vasárnap hajnalra? Csikós János képviselı: véleménye szerint ugyanakkor, teljesen mindegy melyik piacnap mellett határoz a képviselı-testület, úgyis eldönti majd az idı, hogy azon nap, amelyet a képviselı-testület kiválasztott mőködıképes e vagy sem. Hozzáteszi: az eddigi piacnapokra nem lehet teljesen hagyatkozni, - hiszen ha nincs kínálat, nincs kereslet sem. Szabó Márton polgármester: egyetért Csikós János képviselı általánosságban eszközölt álláspontjával. Másodsorban megállapítja, hogy a Képviselı-testület tagjai részérıl, további kérdés, hozzászólás, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban nem érkezett. Elsısorban a Pénzügyi Bizottság által javasolt módosító indítványt (II. piacnap: szombati nap) - teszi fel szavazásra. Kéri a Képviselı-testület tagjait, hogy aki a Pénzügyi Bizottság javaslatával, módosító indítványával egyetértve - elfogadásra javasolja, hogy az újonnan bevezetésre kerülı piacnap szombati napon legyen, - az kézfeltartással jelezze. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Képviselı-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 9 tartózkodással érdemben nem foglal állást az újonnan bevezetésre kerülı szombati napon megtartandó piacnappal kapcsolatosan. Szabó Márton polgármester: másodsorban kéri a Képviselı-testület tagjait, hogy aki a II. piacnap meghatározása tárgyában, elfogadásra javasolja, hogy az újonnan bevezetésre kerülı (II.) piacnap vasárnapi napon legyen megtartva, - az kézfeltartással jelezze. A Képviselı-testület 10 igen szavazattal, 3 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett, az alábbi határozatot hozta: 177/2009. (VI.24.) sz. önkormányzati határozat 1./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy Maly András piacfelügyelı írásbeli javaslata alapján elfogadja, hogy augusztus 2. napjától - minden hét vasárnapi napján kerüljön megtartásra további egy piacnap. 2./ A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntés, módosító indítvány alapján a döntésnek Pilis Város Önkormányzatának a piacokról szóló, az 1/2008. (II.06.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 36/2007. (XII.27.) sz. önkormányzati rendelete módosítására vonatkozó rendeletalkotási javaslatba történı beépítésére tegye meg a szükséges intézkedéseket. Felelıs: Szabó Márton polgármester 18

20 Határidı: azonnal, az 1./ pontban foglalt döntésnek a rendeletalkotási javaslatba történı beépítésére: azonnal. Maly András piacfelügyelı: indítványozza, hogy a piac jellege és rendeltetési módja a jövıre nézve is - a jelenlegivel megegyezı - élelmiszer és használtcikk piac - legyen. Javasolja továbbá a Képviselı-testület részére, hogy az általa tett megfigyelést, valamint megállapítást alapul véve, kerüljön bevezetésre az is, hogy a pilis Piac tervezett idıtartama: nyári idıszakban és téli idıszakban egyaránt csütörtökön reggel 5 órától 13 óráig, vasárnap reggel 5 órától 13 óráig terjedı idıtartamban kerüljön meghatározásra. Egyúttal javasolja, hogy az elsı két vasárnapi piacnapon részt vevı ún. helypénzt fizetı kereskedı, a következı két, vásárnapi piaci napon ingyenesen vehessen részt. Szabó Márton polgármester: maga részérıl egyetért Maly András piacfelügyelınek egyrészt a díjfizetésre vonatkozó, illetve a piac (módosított idıtartamú) nyitvatartási idejére vonatkozó határozati javaslatával. Másodsorban megállapítja, hogy a Képviselı-testület tagjai részérıl nem érkezett további kérdés, hozzászólás, észrevétel a tárgyalandó napirendi ponttal kapcsolatban. Kéri a Képviselı-testület tagjait, aki egyrészrıl elfogadásra javasolja, hogy a pilisi piac jellege és rendeltetési módja a jövıre nézve is - a jelenlegivel megegyezı - élelmiszer és használtcikk piac - legyen, valamint másrészrıl javasolja, hogy az elsı két vasárnapi piaci napon részt vevı ún. helypénzt fizetı kereskedı, a következı két, vásárnapi piaci napon ingyenesen vehessen részt, - az kézfeltartással jelezze. A Képviselı-testület 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta: 178/2009. (VI.24.) sz. önkormányzati határozat 1./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a pilisi piac jellege és rendeltetési módja a jövıre nézve is - a jelenlegivel megegyezı - élelmiszer és használtcikk piac - legyen. 2./ A Képviselı-testület úgy dönt, hogy elfogadja Maly András piacfelügyelı írásbeli javaslatában leírt javaslatot, a pilisi piac jövıbeni díjszabására vonatkozólag: Az elsı két vasárnapi piacnapon részt vevı ún. helypénzt fizetı kereskedı, a következı két piacon ingyenesen vegyen részt. 3./ A Képviselı-testület úgy dönt, hogy a 2./ pontban ismertetett, a vasárnapi piacnapok jövıbeni díjszabására vonatkozó kedvezményt, az ott árusító árusok ún. bérletes megoldás kialakításával vehessék igénybe. 4./ A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./-3./ pontban foglalt döntés, módosító indítvány alapján a döntésnek Pilis Város Önkormányzatának a piacokról szóló, az 1/2008. (II.06.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 36/2007. (XII.27.) sz. önkormányzati rendelete módosítására vonatkozó rendeletalkotási javaslatba történı beépítésére tegye meg a szükséges intézkedéseket. Felelıs: Szabó Márton polgármester Határidı: azonnal, az 1./-3./ pontban foglalt döntésnek a rendeletalkotási javaslatba történı beépítésére: azonnal. 19

NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV

NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. március 13-án 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság 2010. március 23-án 16 óra 00perckor megtartott nyilvános és rendes, valamint zárt ülésérıl.

Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság 2010. március 23-án 16 óra 00perckor megtartott nyilvános és rendes, valamint zárt ülésérıl. 1 Jegyzıkönyv a Pénzügyi Bizottság 2010. március 23-án 16 óra 00perckor megtartott nyilvános és rendes, valamint zárt ülésérıl. Jelen vannak a Pénzügyi Bizottság részérıl: Varju Zoltán, a Bizottság elnöke,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2012. február 6-án, 17 óra 25 perc kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol:--

A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol:-- J e g y z ı k ö n y v amely készült, a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2014. augusztus 25-én 16 óra 10 perctıl kezdıdıen, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.) tanácstermében

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült 2006. március 9-én, 15 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Gazdasági Bizottságának és Településfejlesztési, Építési, Mezıgazdasági és

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. május 29.-én 17 óra 15 perc kezdettel a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.) tanácstermében megtartott

Részletesebben

KÉPVISELİ-TESTÜLET 2005. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

KÉPVISELİ-TESTÜLET 2005. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI KÉPVISELİ-TESTÜLET 2005. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI A Képviselı-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett a 1/2005. (I. 26.) sz. önk. határozat Pilis Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Pilis Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2003. november 26-án 16 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl Jelen vannak: - Csikós János polgármester - Tóth

Részletesebben

A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol: Fehérváriné Welki Mária bizottsági tag.

A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol: Fehérváriné Welki Mária bizottsági tag. 1 Jegyzıkönyv a Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság 2010. szeptember 20-án, 18 óra 30 perckor megkezdett, 19 óra 45 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Az Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2011. január 19-én, 17 óra 15 perc kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v amely készült 2010. június 09-én 18 óra 00 percre kitőzött, 18 óra 23 perctıl kezdıdıen a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselıtestületének

Részletesebben

1/2010. (I. 28.) sz. önkormányzati határozat

1/2010. (I. 28.) sz. önkormányzati határozat A KÉPVISELİTESTÜLET 2010. évi NYÍLT ÜLÉSÉNEK HATÁROZATAI A Képviselı-testület 15 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, az alábbi 1/2010. (I. 28.) sz. önkormányzati határozat

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzıkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Edelény Város Integrált

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. szeptember 11-én 15 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Jelen vannak a Pénzügyi Bizottság részérıl: Varju Zoltán elnök, Várdai Enikı bizottsági tag. A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol: --

Jegyzıkönyv. Jelen vannak a Pénzügyi Bizottság részérıl: Varju Zoltán elnök, Várdai Enikı bizottsági tag. A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol: -- 1 Jegyzıkönyv a Pénzügyi Bizottság valamint a Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság 2012. február 7-én, 17 óra 30 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendkívüli ezt követıen

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma:13-38/2007. J E G Y Z Õ K Ö N Y V

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 9810-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Sorszám:./2013. Ikt.szám:.../2013. JEGYZİKÖNYV Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Napirendi pontok: 1.) A polgármester

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. március 7-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

(2007. évben kidolgozott változat, 2011. évben felülvizsgált, egységes szerkezetbe foglalt változata)

(2007. évben kidolgozott változat, 2011. évben felülvizsgált, egységes szerkezetbe foglalt változata) ELFOGADOTT VÁLTOZAT! (2011.06.30.) 2011. ÉVBEN ELFOGADOTT VÁLTOZTATÁSOK: VASTAG BETŐVEL KIEMELVE! PILIS, 2011. JÚNIUS 30. DR. CSIKI GÁBOR JEGYZİ Pilis Város Önkormányzatának Számviteli Politikája és Számlarendje

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. augusztus 25-én tartott rendes nyílt ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. augusztus 25-én tartott rendes nyílt ülésérıl 01/183-25/2010. JEGYZİKÖNYV 2010. augusztus 25-én tartott rendes nyílt ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26., Dr. Lelkes Ákos alpolgármester Bíró Attila,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. május 31-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester Gulyás

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E Iktatószám: I-57/2007. E L İ T E R J E S Z T É S Érd Megyei Jogú Város Közgyőlése 2007. március 1.-ei ülésére Rendeletalkotási javaslat Érd Megyei Jogú Város

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-10/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. október 16-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. június 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl.

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. június 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2010. június 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl. Jelen vannak: Giesz János polgármester dr. Kovács László alpolgármester Bakány János képviselı Csuta Andor képviselı

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. július 7-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a Csepreg Város Önkormányzat 25/2010. JEGYZİKÖNYV Készült Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november 10-én megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 5. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 5. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 5. sz. JEGYZİKÖNYV Erdıkürt és Bér Község Önkormányzatok Képviselı-testületeinek 2011. március 10.-én megtartott

Részletesebben

77/2012. (X. 24.) ÖIB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselıtestületének

77/2012. (X. 24.) ÖIB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselıtestületének Lajosmizse Város Önkormányzata Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága Lajosmizse Város Önkormányzata Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága I/1209/34/2012. A Pénzügyi, Területfejlesztési

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 13-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl

J e g y z ı k ö n y v. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 13-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl FEJÉR MEGYE CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG Rendeletek: 1/2011. (I.14.) J e g y z ı k ö n y v Határozatok: 8/2011. (I.13.) 9/2011. (I.13.) 10/2011. (I.13.) 11/2011. (I.13.) 12/2011. (I.13.) 13/2011. (I.13.) 14/2011.

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 24/2007. (III.1.) kt. határozat: A 2007. március 1-i ülés napirendjének elfogadása. 25/2007. (III.1.) kt.

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 8013-2/2010. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 7/1995. (III. 3.) számú r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK ÉS SZERVEINEK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL /*: A rendelet

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl 01/251-1/2014. JEGYZİKÖNYV 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár színházterme 8130 Enying, Bocskai u. 1., Nyikos István

Részletesebben

1/2012. (I.26.) sz. önkormányzati határozat

1/2012. (I.26.) sz. önkormányzati határozat A KÉPVISELİ-TESTÜLET 2012. ÉVI NYÍLT ÜLÉSEINEK HATÁROZATAI A Képviselı-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és ellenszavazat nélkül, az alábbi 1/2012. (I.26.) sz. önkormányzati határozat

Részletesebben

1. Beszámoló a Szemesért Kht 2008. évi tevékenységérıl Elıadó: Liber Árpád a Szemesért Kht igazgatója

1. Beszámoló a Szemesért Kht 2008. évi tevékenységérıl Elıadó: Liber Árpád a Szemesért Kht igazgatója JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. február 16-án 14.00. órakor a Latinovits Zoltán Mővelıdési Ház földszinti tanácskozó termében megtartott sosros nyilvános

Részletesebben

(185/2011. (V. 26.) számú, 186/2011. (V. 26.) számú Képviselı-testületi Határozatok)

(185/2011. (V. 26.) számú, 186/2011. (V. 26.) számú Képviselı-testületi Határozatok) Száma: 11954-1/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V TERKA Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. május 26-án - csütörtökön - du. 15,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl Napirendi

Részletesebben

KÉPVISELİ-TESTÜLET 1993. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

KÉPVISELİ-TESTÜLET 1993. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI KÉPVISELİ-TESTÜLET 1993. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI A Képviselı-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag a 1/1993.(I.28.) sz. önk. határozat 1./ Pilis Nagyközség Önkormányzati

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/38-33/2012. JEGYZİKÖNYV 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. február 13-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. február 9-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

3./ Javaslat a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. 2012. évi pénzügyi (üzleti) tervének elfogadására.

3./ Javaslat a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. 2012. évi pénzügyi (üzleti) tervének elfogadására. HATÁROZATOK amely készült a Településfejlesztési,Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság 2012. február 20-án 17 óra 05 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. Az Önkormányzat

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 500/2009. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 31-ÉN TARTOTT

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 31-ÉN TARTOTT 1 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 31-ÉN TARTOTT SORON KÖVETKEZİ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E

Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E Készült: 2012. december 17-én 9 00 órai kezdettel megtartott képviselı-testületi ülésrıl Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. január 15-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 18. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 18. sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 18. sz. JEGYZİKÖNYV Képviselı-testülete 2011.augusztus. 19.-én megtartott nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Készült:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. május 30-án 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Szilágyi Gábor Pálmai József Dr.

Részletesebben

Balmazújváros, 2008. március 18. polgármester

Balmazújváros, 2008. március 18. polgármester BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2010. június 16-án 16 óra 55 perckor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi Bizottságának

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült 2007. március 01 -én, 16 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottságának megtartott nyilvános

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 31-én tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 31-én tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl 01/218-23/2011. JEGYZİKÖNYV 2011. augusztus 31-én tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Dr. Pintér György polgármester,

Részletesebben

1. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról. 2. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott intézkedéseirıl.

1. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról. 2. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott intézkedéseirıl. Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testülete 8944 Sárhida, Béke u. 26. Sárhida, 2012. május 21-i nyílt testületi ülés jegyzőkönyv. JEGYZİKÖNYV Készült: Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testületének

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 41/2011 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. szeptember 29-én megtartott rendkívüli nyílt testületi ülésén. Jelen voltak: 11 fı képviselı a jelenléti

Részletesebben

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Ügyvezetõ Bizottsága (Management Committee) ügyrendje

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Ügyvezetõ Bizottsága (Management Committee) ügyrendje A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Ügyvezetõ Bizottsága (Management Committee) ügyrendje Az Ügyvezetõ Bizottság (a továbbiakban: ÜB) ügyrendje 1. A Magyar Telekom Nyrt. Ügyvezetõ

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Alagsori terme

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Alagsori terme JEGYZİKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme Jelen vannak: Borbély István polgármester,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Napirendi pontok: 3.) A Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának módosítása

JEGYZİKÖNYV. Napirendi pontok: 3.) A Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának módosítása Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 9/2009. szám JEGYZİKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2009. szeptember 14-én (hétfın) 17,00 órakor megtartott képviselı-testületi

Részletesebben

a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat

a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat J E G Y Z İ K Ö N Y V a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Csörög Község Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 17-ÉN TARTOTT

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 17-ÉN TARTOTT 1 Alap Község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 17-ÉN TARTOTT SORON

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Az ülést megnyitja.

Jegyzıkönyv. Az ülést megnyitja. Jegyzıkönyv Készült: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. november 18-én megtartott ülésérıl. Vecsés, Szent István tér 1. (kezdés idıpontja: 15. 00 óra.) Jelen vannak: Alattyányi István,

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 2/2010. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. január 26-án (kedden) 15.00 órai kezdettel a

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Bársony János alpolgármester Kránicz József Tibor képviselı

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Jelen vannak:

JEGYZİKÖNYV. Jelen vannak: JEGYZİKÖNYV Készült a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2013. október 25-én (péntek) 10.00 órai kezdettel Szedresben megtartott ülésérıl Jelen vannak: Alsónyék Község Önkormányzata

Részletesebben

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. NOVEMBER 7-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének 9/2007. (XI. 05.) rendelete Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyőlése a többpártrendszerő jogállam,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV 88-3/2012. (II. 20.) Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testületének. 2012. február 20-án tartott. nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV 88-3/2012. (II. 20.) Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testületének. 2012. február 20-án tartott. nyílt ülésérıl. Sárhida község Önkormányzata 8944 Sárhida, Béke utca 26. Tel./Fax: (92) 693 964, (92) 461 042 E-mail: polgarmester@sarhida.hu, web: www.sarhida.hu 88-3/2012. (II. 20.) JEGYZİKÖNYV Sárhida község Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester. Deák Attila Kurucz Attila. Pékné Dr. Csefkó Judit

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester. Deák Attila Kurucz Attila. Pékné Dr. Csefkó Judit Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/39-5/2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: A Képviselı-testület 2013. február 15-én megtartott rendes nyílt ülésérıl. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-4/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. április 29-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 20-án - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. A képviselı-testületi ülésének

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 03-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 03-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/38-17/2012. JEGYZİKÖNYV 2012. július 03-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Vas Gereben Mővelıdési Ház Színház terem 8130 Enying, Bocskai u. 1. Pıdör Gyula, Méreg

Részletesebben

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL (továbbiakban SZMSZ) Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. május 21-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén.

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. május 21-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén. Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. május 21-én a ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Jarecsni János László

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. március 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. március 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 11.200/2010. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2008. december 9-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2008. december 9-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 28/1/2008. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2008. december 9-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 148 165. Rendeletek száma: 25-28. 3 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 11/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 11/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete 11/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete a Fejér Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 3/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról Fejér Megye Közgyőlése az államháztartásról

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - a belsı ellenırzési feladatok ellátásának

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 21-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 21-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/103-2/2013. JEGYZİKÖNYV Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 21-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterem 8130

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV.50/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. augusztus 6-án - kedden - de. 7,30 órakor megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl. A képviselı-testület ülésének

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. (Szekeres Józsefné alpolgármester az I. napirend tárgyalása elıtt érkezett meg az ülésre.)

JEGYZİKÖNYV. (Szekeres Józsefné alpolgármester az I. napirend tárgyalása elıtt érkezett meg az ülésre.) 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. május 2-án megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 16-os sz. terem. Jelen vannak: Siklósi István polgármester,

Részletesebben

HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság 2012. szeptember 25-én, 17 óra 40 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl.

HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság 2012. szeptember 25-én, 17 óra 40 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság 2012. szeptember 25-én, 17 óra 40 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. Jegyzıkönyv számára Varju Zoltán elnök rögzíti, hogy a Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-8/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2007. május 31-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA H ATÁROZA TOK HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2007. ÁPRILIS 13-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN 22/2007. (IV. 13.) Tkt határozat Tárgy: Napirendi pontok elfogadása H a t á r o z a t: 1./ A Homokháti Kistérség

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. december 14-én tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. december 14-én tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl 01/218-33/2011. JEGYZİKÖNYV 2011. december 14-én tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Méreg János alpolgármester, Gebula

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-4/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. március 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szeghalom Város Polgármesteri Hivatala Szeghalom, Szabadság tér 4-8., T.: 371-611. 1515-16/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 22-én Kalotaszentkirályon

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselı-testületének 2009. január 23-án de. 8 45 órakor megtartott rendkívüli ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselı-testületének 2009. január 23-án de. 8 45 órakor megtartott rendkívüli ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselı-testületének 2009. január 23-án de. 8 45 órakor megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív alapján képviselı-testületi

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2012. január 19.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2012. január 19. Lajosmizse Város Önkormányzata I/3/1/2012. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2012. január 19. 1/2012. (I. 19.) ÖH Döntés a Lajosmizse Viziközmő-társulat

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. B o r d á n y. 1./ A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel kötött bankszámlaszerzıdés módosítása Elıadó: Tanács Gábor polgármester

J E G Y Z İ K Ö N Y V. B o r d á n y. 1./ A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel kötött bankszámlaszerzıdés módosítása Elıadó: Tanács Gábor polgármester V./2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V B o r d á n y Önkormányzati Képviselıtestületének 2012. április 23.-án megtartott soros nyílt ülésérıl. I. N A P I R E N D 1./ A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel kötött

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselı-testületének 2007. július 31-én tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Erdıs Norbert alpolgármester, Barkász Sándor, Mészáros

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S 7. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 24-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesülettel kapcsolatos döntések Az elıterjesztést

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2010. (III.11.) rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2010. (III.11.) rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2010. (III.11.) rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 4-én - csütörtökön - du. 16,00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i üléséről. A rendkívüli képviselő-testület

Részletesebben

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 1999. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATI JAVASLATA HATÁROZATA

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 1999. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATI JAVASLATA HATÁROZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 1999. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATI JAVASLATA HATÁROZATA 1/1999. (II. 01.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozati javaslat A Pénzügyi Bizottság egyöntetően elfogadásra ajánlja a Képviselı-testületnek

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben