1/2012. (I.26.) sz. önkormányzati határozat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1/2012. (I.26.) sz. önkormányzati határozat"

Átírás

1 A KÉPVISELİ-TESTÜLET ÉVI NYÍLT ÜLÉSEINEK HATÁROZATAI A Képviselı-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és ellenszavazat nélkül, az alábbi 1/2012. (I.26.) sz. önkormányzati határozat 1./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselı testülete úgy dönt, hogy az Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató Kft. (1138 Budapest, Árva u. 22.) ügyvezetıje, Rédei József, valamint Simó Gáborné regionális vezetı által készített, a pilisi telephellyel mőködı összevont Központi Orvosi Ügyelet évi tevékenységérıl szóló írásbeli beszámolót, tájékoztatót, - figyelemmel a Szociális és Egészségügyi Bizottságnak a Központi Orvosi Ügyeleti tevékenységrıl szóló beszámoló tartami követelményeit rögzítı határozatban foglaltakra is külön kikötések eszközlése nélkül elfogadja. 2./ A Képviselı testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntésérıl írásban értesítse Rédei Józsefet, az Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató Kft. (székhely: 1138 Budapest, Árva u.22.) ügyvezetıjét, valamint Simó Gáborné regionális vezetıt (telephely: 2721 Pilis, Szent István Park 1.). Határidı: azonnal, Rédei József, az Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató Kft. (1138 Budapest, Árva u.22.) ügyvezetıjének, valamint Simó Gáborné regionális vezetınek (telephely: 2721 Pilis, Szent István Park 1.) a döntésrıl történı értesítésére: a döntést követı 15 napon belül. A Képviselı-testület 10 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett és tartózkodás nélkül, az alábbi 2/2012. (I.27.) sz. normatív önkormányzati határozat Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Képviselı-testület évi mőködésével összefüggésben, a Polgármesteri Hivatal jegyzıje által elıkészített - a határozat mellékletét képezı - munkatervet a bizottsági kiegészítı javaslatokat beépítve, a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított évi LXV. törvény (Ötv.) 12. -a, valamint Pilis Város Önkormányzatának a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló, többször módosított 16/2011. (IV.04.) sz. önkormányzati rendelet 25. (1) bekezdése alapján jóváhagyja. Határidı: azonnal. A Képviselı-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi 3/2012. (I.27.) sz. normatív önkormányzati határozat 1./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a köztisztviselık jogállásáról szóló, többször módosított évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdése figyelembevételével Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala (2721. Pilis, 1

2 Kossuth L. u. 47.) évi ún. teljesítménykövetelmény rendszere A. elemét (szervezeti célok), az alábbiak szerint határozza meg: Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala évi teljesítmény értékelési feladat rendszere I.) Jegyzı 1./ A Polgármesteri Hivatal részére meghatározott tárgyévi, szervezeti célok teljesítménykövetelmény-rendszere (elemei) végrehajtásának koordinálása: irányítása és vezetése. Határidı: folyamatos, illetve december / A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény valamint a végrehajtására kiadott jogszabályok, módszertani útmutatók alapján, a helyi önkormányzat jogalkotásához kapcsolódó módszertani anyagok készítése, belsı képzés tartása (fıbb ágazati ügykörönként). Határidı: folyamatos, illetve december 31. II.A.) Polgármesteri Iroda: 1./ Az Önkormányzat hivatalos honlapja ( tartalmi megjelenésének felülvizsgálata, az adattartalom rendszerezett, frissített formában való megjelenítése. Határidı: folyamatos, illetve december / Karácsonyi üdvözlılap címlistájának elektronikus összeállítása. Határidı: június / A Polgármesteri Hivatal készségszinttel nem rendelkezı köztisztviselıi részére, - az egyes informatikai mőveletekhez és szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó (windows alapismeretek, IBSZ, szöveg és táblázatkezelési ismeretek) belsı képzés elıkészítése, módszertani anyagok készítése, megtartása. Határidı: december / Az Egészségház informatikai rendszerére vonatkozóan az informatikai szabályzatok elkészítése. Határidı: március / Az adóügyi iroda részére évben behajtásra át nem adott vízrákötési bírságos határozatok felülvizsgálata. Határidı: április 30. II.B.) Közterület-felügyelet részére meghatározott teljesítmény feladatok: 1./ Fakivágási engedélyekhez helyszíni szemle készítése. Határidı: december 31., illetve folyamatos 2./ Növényvédelemi hatósági igazgatás során helyszíni szemlézés. Határidı: december 31., illetve folyamatos. 3./ A település városképi szempontból kiemelt közterületein, utcáin, az ingatlanok elıtti terület tisztaságának folyamatos, rendszeres ellenırzése. Határidı: december 31., illetve folyamatos. 2

3 4./ évben, jogellenes magatartás tanúsítása esetén, a helyszíni bírságolás intézményének elıtérbe helyezése, - helyszíni szabálysértési bírságolás. Határidı: december 31., illetve folyamatos. 5./ A Polgármesteri Hivatalhoz tartozó gépjármővekkel kapcsolatos teljeskörő ügyintézés. Határidı: december 31., illetve folyamatos. 6./ a Polgármester államigazgatási hatáskörbe tartozó katasztrófavédelem rendszerének és a hozzá kapcsolódó nyilvántartások felállítása. Határidı: december 31., illetve folyamatos. III.) Adóügyi Iroda: 1./ A helyi adókkal kapcsolatban - valamennyi adónemben, ill. az adók módjára történı behajtásra átadott hátralékok vonatkozásában az elhunyt adózók kigyőjtése, a felhalmozódott hátralék csökkentése céljából, az örökösök felkutatása. Határidı: augusztus / Az adóügyi iroda részére évben behajtásra átadott vízrákötési bírsággal kapcsolatos eljárás felülvizsgálata, az elıírt bírságok ONKADO rendszerbıl történı kivezetése, a beszedett bírság visszautalása az adózók részére. Határidı: február / A teljesítményadó vonatkozásában az adómentességgel rendelkezı adózók esetében a menteség jogosultságának felülvizsgálata, szükség esetén új orvosi igazolások bekérése. Határidı: március / A magánszemélyek kommunális adója vonatkozásában az adómentességgel rendelkezı adózók esetében a menteség jogosultságának felülvizsgálata, a népesség-nyilvántartó program adatai alapján. Határidı: március / A helyi iparőzési adózók vonatkozásában a megszőnt, ill. fiktív vállalkozások kiszőrése az ONKADO rendszerbıl, az Opten Kft.-, valamint a NAV nyilvántartása alapján. (A NAV-tól pilisi telephellyel/székhellyel rendelkezı adózókról elkészített lista bekérése.) Határidı: május / Az elızı években Pilis Város belterületén lefolytatott házszámváltozások végrehajtásának végsı ellenırzése, további hiányosságok esetén a felszólítások kiküldésével egyidejőleg bírság kiszabása. Határidı: szeptember 30. IV.) Pénzügyi és Számviteli Iroda: 1./ Integrált rendszerő munkavégzésre való átállás. Határidı: december 31., illetve folyamatosan. 2./ A köztisztviselık vagyonnyilatkozatainak rendszerezése. Határidı: május 31. 3

4 3./ Kötelezettségvállalási nyilvántartási ellenırzése, rendbetétele. Határidı: június / Pilis Város Önkormányzata hivatalos honlapján ( a közérdekő adatok elnevezéső link létrehozásáról és adattartalmának folyamatos karbantartásáról szóló Szabályzatban rögzítettek szerint a Pénzügyi Irodára (szervezeti egységre) vonatkozó adatok, információk folyamatos, a Szabályzatban rögzített idıszakok szerinti aktualizálásáról való gondoskodás. Határidı: december 31., illetve folyamatosan. 5./ A Polgármesteri Hivatal vezetékes telefon, valamint az összes mobil telefon használatáról vezetett nyilvántartás felülvizsgálata, a telefon szerzıdések felülvizsgálata. Határidı: május / Uniós és hazai elnyert pályázatokról meghatározott követelmények szerinti nyilvántartások vezetése. Határidı: augusztus 31. V.) Hatósági Iroda: 1./ A belügyi igazgatás körébe tartozó hatósági ügyekkel összefüggı, kidolgozott ügymenetmodellek aktualizálása, valamint az ügymenet modellhez kapcsolódó iratminták, nyomtatványminták aktualizálása, karbantartása Pilis Város hivatalos honlapján. Határidı: március 31., illetve folyamatosan. 2./ Pilis város közigazgatási területén ún. hatósági ellenırzések (mőködési engedéllyel rendelkezı, illetve ún. igazolással rendelkezı üzletek, vendéglátó-ipari egységek, piacon árusító személyek, kontárok) megtartása. Mutatószám: 1 ellenırzési pár 5 ellenırzési nap Határidı: október / Az Iktató Program (RD System Kft.) ún. mőködési engedélyek kezelése alkalmazásban az üzlet mőködési engedély adatállományok feltöltése, listázása, teljeskörő áttekintése, kijavítása. Határidı: április 30., illetve folyamatosan 4./ Az Iktató Program (RD System Kft.) törzsügyfél adatállományában, valamint a kiegészítı programállományában tárolt hibás adatállományok kiszőrése, kilistázása, teljeskörő kijavítása (magánszemélyekre, továbbá valamennyi, Pilisen mőködı jogi személyre vonatkozólag.). Határidı: október / Az Iktató központi irattár teljeskörő rendezése, - a Polgármesteri Hivatal területén (iroda helyiséggel együtt). Határidı: május 31. VI.) Szociális és Gyámügyi Iroda: 1./ A szociális hatósági ügyintézéssel, valamint a gyámügyi hatósági ügyintézéssel összefüggı ügymenet modellek kidolgozása, összeállítása, a korábban összeállított ügymenetmodellek aktualizálása, valamint az ügymenet modellhez kapcsolódó hatósági intézkedés minták (album) összeállítása, aktualizálása. 4

5 Határidı: február 28., illetve folyamatosan. 2./ A Polgármesteri Hivatal Egészségügyi, Szociális és Gyámügyi Irodája által kezelt szociális alapnyilvántartás negyedévenkénti áttekintése, folyamatba épített vezetıi ellenırzés (osztályvezetıi ellenırzés). Határidı: március 31., június 30., szeptember 30., illetve november / Pilis Város Önkormányzata által - az Élelmiszerbank Egyesületen keresztül évben igényelendı élelmiszer segélyek igénylésével, összeállításával, kiosztásával, mennyiségi kimutatások készítésével, elszámolásával kapcsolatos feladatok ellátása. Határidı: december / Az Önkormányzat évi nyári táboroztatásai lebonyolításához kapcsolódó szakmai segítségnyújtás (Polgármesteri Hivatal részérıl ügyintézés, kapcsolattartás). Határidı: június augusztus / A évi Idısek Napjára vonatkozólag, a Szociális és Egészségügyi Bizottság által megadott korosztály kigyőjtése, a meghatározott pénzügyi keret felosztása, az idıs személyekhez köszöntı levéllel együtt történı kijuttatása, - ezt követıen az Idısek Napjához kapcsolódó pénzügyi elszámolás megtétele. Határidı: szeptember október / A közfoglalkoztatottak munkavégzésének munkafolyamatba épített ellenırzése, valamint alkoholos befolyásoltság ellenırzése (külsı helyszínen). Határidı: szeptember 30. VII.) Építéshatósági Iroda: 1./ Az építéshatósági ügyintézéssel összefüggı ügymenet modellek kidolgozása, összeállítása, a korábban összeállított ügymenetmodellek aktualizálása, valamint az ügymenet modellhez kapcsolódó hatósági intézkedés minták (album) összeállítása, aktualizálása. Határidı: március 31., illetve folyamatosan. 2./ A település külterületén lévı épület adatállomány felmérésével párhuzamosan, az engedély nélkül épített épület, építmény állomány vonatkozásában az építésügyi hatósági kötelezési eljárás teljeskörő lefolytatása (külön képviselı-testületi határozatban, célprogramban foglaltak szerint). Az ellenırzési terület: Pilis Város teljes külterületi közigazgatási területe. Határidı: december / Uniós és hazai elnyert pályázatokról nyilvántartások vezetése a pénzügyi nyilvántartásokon felül és azokkal összehangoltan. Határidı: augusztus / A bölcsödei pályázattal kapcsolatban a honlapon való megjelenés szabályzat szerinti teljesítése. Határidı: március 31. útján dr. Labundy Norbert jegyzı 5

6 Határidı: a köztisztviselıi egyéni teljesítménykövetelmény részletes kidolgozására, és a köztisztviselık részére történı átadására: március 15., az ún évi teljesítménykövetelmény rendszer végrehajtásáról szóló beszámoló elıterjesztésére: a Képviselı-testület április havi rendes ülése. A Képviselı-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és ellenszavazat nélkül, az alábbi 4/2012. (I.26.) sz. önkormányzati határozat 1./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Polgármesteri Hivatal által elkészített, Pilis Város Önkormányzata évi Közfoglalkoztatási Terve végrehajtásáról szóló írásbeli beszámolót a 2./-3./ pontokban foglalt kiegészítéssel - a szociális ellátásokról és igazgatásról szóló, többször módosított évi III. törvény 37/A. - ában foglalt rendelkezés analóg alkalmazása alapulvételével, elfogadja. 2./ A Képviselı- testület felkéri a polgármestert, kezdeményezze Kurucz Gábor Karbantartási Iroda vezetınél, hogy mutassa ki a évi Közfoglalkoztatási Terv végrehajtásáról szóló beszámolót részletezve, a közfoglalkoztatásban résztvevık munkavégzéséhez kapcsolódó egyes kiadásokat, beleértve a Karbantartási Iroda által elvégzett feladatokat és azok költségvonzatát is. 3./ A Képviselı- testület felkéri a polgármestert, hogy a beszámolóhoz készített pénzügyi tárgyú kiegészítést a Pénzügyi Bizottság március havi nyilvános és rendes ülésére terjessze be döntéshozatal végett. 4./ A Képviselı testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./-3./ pontokban foglalt döntésrıl írásban értesítse Csapó Attilát, a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. (székhely: 2721 Pilis, Temesvári u. 0251/28 hrsz.) ügyvezetıjét, valamint Kurucz Gábort, a Polgármesteri Hivatal Karbantartói Csoportjának vezetıjét (cím: 2721 Pilis, Rákóczi út 67.). 5./ A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ és 3./ pontban foglalt döntés végrehajtására a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidı: azonnal, Csapó Attila, a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. (székhely: 2721 Pilis, Temesvári u. 0251/28 hrsz.) ügyvezetıjének, valamint Kurucz Gábornak, a Polgármesteri Hivatal Karbantartói Csoportja vezetıjének (cím: 2721 Pilis, Rákóczi út 67.) a döntésrıl történı értesítésére: a döntést követı 15 napon belül. A Képviselı-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi 5/2012. (I.27.) sz. normatív önkormányzati határozat 1./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala által készített - a határozat mellékletét képezı - Pilis Város Önkormányzata évi Helyi Közfoglalkoztatási Tervét (érvényesség idıtartama: február december 31.) elfogadja és jóváhagyja. 6

7 2./ A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntése alapján, Pilis Város Önkormányzata évi Helyi Közfoglalkoztatási Tervét, a fenntartó települési önkormányzat nevében írja alá, adja ki, és a Pest Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Monori Kirendeltsége részére küldje. 3./ A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./- 2./ pontban foglalt döntésérıl, írásában értesítse Koblencz Andreát, a Gubányi Károly Általános Iskola (székhely: 2721 Pilis, Kossuth L. u. 30.) igazgatóját, Bársonyné Pálinkás Évát, az Óvodai Intézmény (székhely: 2721 Pilis, Rákóczi u. 42.) vezetıjét, Pogány Györgyöt, a Kármán József Városi Könyvtár (székhely: 2721 Pilis, Kávai u. 1.) vezetıjét, Puskásné Illanicz Dórát, a Móricz Zsigmond Közösségi Ház (székhely: 2721 Pilis, Dózsa Gy. u. 2.) vezetıjét, Tomán Mónika egészségügyi menedzsert (telephely: 2721 Pilis, Szent István park 1.), Csapó Attilát, a Gerje- Forrás Nonprofit Kft. (székhely: 2721 Pilis, Temesvári u.0251/28.hrsz.) ügyvezetıjét, valamint Kurucz Gábort a Polgármesteri Hivatal Karbantartási Irodavezetıjét. 4./ A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy Pilis Város Önkormányzata évi Helyi Közfoglalkoztatási Tervében foglaltak végrehajtásáról állandó jelleggel, folyamatosan gondoskodjék. 5./ A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./- 4./ pont végrehajtására a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidı: azonnal, Koblencz Andrea, a Gubányi Károly Általános Iskola (székhely: 2721 Pilis, Kossuth L. u. 30.) igazgatójának, Bársonyné Pálinkás Éva, az Óvodai Intézmény (székhely: 2721 Pilis, Rákóczi u. 42.) vezetıjének, Pogány György, a Kármán József Városi Könyvtár (székhely: 2721 Pilis, Kávai u. 1.) vezetıjének, Puskásné Illanicz Dóra, a Móricz Zsigmond Közösségi Ház (székhely: 2721 Pilis, Dózsa Gy. u. 2.) vezetıjének, Tomán Mónika egészségügyi menedzsernek (telephely: 2721 Pilis, Szent István park 1.), Csapó Attila, a Gerje-Forrás Nonprofit Kft.(székhely:2721 Pilis, Temesvári u.0251/28.hrsz.) ügyvezetıjének, valamint Kurucz Gábor, a Polgármesteri Hivatal Karbantartási Irodavezetıjének, a döntésrıl történı értesítésére: a döntést követı 15 napon belül, a 2./ pontban foglalt feladat végrehajtására: a döntést követı 15 napon belül, az 4./ pontban foglalt feladatok végrehajtására: december 31.-ig, folyamatosan. A Képviselı-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi 6/2012. (I.26.) sz. önkormányzati határozat 1./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezı, az ingatlan-nyilvántartásában Pilis 12 hrsz.-on felvett, természetben 2721 Pilis, Kossuth Lajos u. 30. szám alatt fekvı, Gubányi Károly Általános Iskola épületében található két lakás funkciójú ingatlan leválasztásával az épület együttes társasházzá történı átminısítését rendeli el. A társasházon belül önálló albetétekként szerepeljenek: kivett általános iskola, kivett önkormányzati bérlakás (1), kivett önkormányzati bérlakás (2). 7

8 2.1./ A Képviselı-testület úgy dönt, hogy a jegyzı útján utasítja Balatoni Pál irodavezetıt a szükséges mőszaki dokumentáció elıkészítésére. Határidı: február / A Képviselı-testület felhatalmazza dr. Döcsakovszky Béla ügyvédet az eljárásra az ingatlan-nyilvántartási változások bejegyzése során. Határidı: február / A Képviselı-testület úgy dönt, hogy Pilis Város Önkormányzatának vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2007.(IV.5.) sz. önkormányzati rendelet 4. (2) a. pontja alapján a Polgármesteri Hivatalt, mint vagyonkezelı szervezetet a jegyzı útján utasítja a bejegyzett ingatlanok vagyonértékelésének elvégzésére és a vagyonnyilvántartásban történı átvezetésre, továbbá a vonatkozó jogszabályok alapján a vagyonkezelıi feladatok ellátására. Határidı: február 28. és folyamatos. 4./ A Képviselı-testület úgy dönt, hogy az önkormányzati vagyonnyilvántartásba valamennyi albetét korlátozottan forgalomképes ingatlanként kerüljön bejegyzésre. Felelıs: dr. Labundy Norbert jegyzı Határidı: folyamatos A Képviselı-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi 7/2012. (I.26.) sz. önkormányzati határozat 1./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezı az ingatlan-nyilvántartásban Pilis 12 hrsz-on felvett, természetben Pilis, Kossuth L. u. 30. szám alatt kialakítandó önkormányzati lakásokra határozatlan idıre ingyenes használatot enged a jelenlegi használónak. 2./ A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert az ingyenes használatról szóló szerzıdés aláírására. 3./ A Képviselı-testület felkéri dr. Döcsakovszky Béla ügyvédet a használati szerzıdés elkészítésére. Határidı: február 15. Határidı: az önálló helyrajzi számok bejegyzése után azonnal A Képviselı-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi 8/2012. (I.26.) sz. önkormányzati határozat 1./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezı, az ingatlan-nyilvántartásba Pilis 2248 hrsz.-on felvett, természetben 2721 Pilis, Dózsa Gy. u. 33. szám alatt fekvı ingatlanon, a tulajdoni lapon 8

9 feltüntetett kivett Általános Iskola bejegyzést, kivett Városi Sport és Szabadidı Központ bejegyzésre módosítja. 2.1./ A Képviselı-testület úgy dönt, hogy a jegyzı útján utasítja Balatoni Pál irodavezetıt a szükséges dokumentációk elıkészítésére. Határidı: február / A Képviselı-testület felhatalmazza dr. Döcsakovszky Béla ügyvédet az ingatlannyilvántartási eljárásra. Határidı: február / A Képviselı-testület úgy dönt, hogy Pilis Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyonkezelés szabályairól szóló 9/2007.(IV.5.) sz. önkormányzati rendelet 4. (a) pontja alapján a Polgármesteri Hivatal, mint vagyonkezelı szervezetet a jegyzı útján utasítja az ingatlanok vagyonértékelésének elvégzésére és a vagyonnyilvántartásban történı átvezetésére, továbbá a vonatkozó jogszabályok alapján a vagyonkezelıi feladatok elvégzésére. Határidı: február 28., illetve folyamatos 4./ A Képviselı-testület úgy dönt, hogy a 2248 hrsz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan az Önkormányzat vagyonnyilvántartásába korlátozottan forgalomképes ingatlanként kerüljön bejegyzésre. Felelıs: dr. Labundy Norbert jegyzı Határidı: folyamatos A Képviselı-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi 9/2012. (I.26.) sz. önkormányzati határozat 1./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezı, az ingatlan-nyilvántartásba Pilis 2248 hrsz-on felvett, természetben Pilis, Dózsa Gy. u. 33. sz. alatt fekvı Városi Sport és Szabadidıközpontnak átminısített ingatlanon határozatlan idıre ingyenes használatot enged a jelenlegi használóknak. 2./ A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert az errıl szóló szerzıdés aláírására. 3./ A Képviselı-testület felkéri dr. Döcsakovszky Béla ügyvédet a használati szerzıdés elkészítésére. Határidı: február 15. Határidı: az átminısítés bejegyzése után azonnal A Képviselı-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi 9

10 10/2012. (I.26.) sz. önkormányzati határozat 1./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezı, az ingatlan-nyilvántartásba Pilis 3383 hrsz.-on felvett, természetben 2721 Pilis, Széchenyi u. 26/B. szám alatt fekvı ingatlanon, a tulajdoni lapon feltüntetett kivett Tornaterem bejegyzést, kivett Városi Sportcsarnok bejegyzésre módosítja. 2.1./ A Képviselı-testület úgy dönt, hogy a jegyzı útján utasítja Balatoni Pál irodavezetıt az átminısítéshez szükséges dokumentáció elıkészítésére. Határidı: február / A Képviselı-testület felhatalmazza dr. Döcsakovszky Béla ügyvédet az ingatlannyilvántartási eljárásra. Határidı: február / A Képviselı-testület úgy dönt, hogy Pilis Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyonkezelés szabályairól szóló 9/2007.(IV.5.) sz. önkormányzati rendelet 4. (2) alapján a Polgármesteri Hivatalt, mint vagyonkezelı szervezetet a jegyzı útján utasítja az ingatlan vagyonértékelésének elvégzésére és a vagyonnyilvántartásban történı átvezetésre, továbbá a vagyonkezelési feladatok elvégzésére. Határidı: február 15., illetve folyamatos. 4./ A Képviselı-testület úgy dönt, hogy a 3383 hrsz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan az Önkormányzat vagyonnyilvántartásába korlátozottan forgalomképes ingatlanként kerüljön bejegyzésre. Felelıs: Dr. Labundy Norbert jegyzı Határidı: azonnal A Képviselı-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi 11/2012. (I.26.) sz. önkormányzati határozat 1./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezı, az ingatlan-nyilvántartásba Pilis hrsz-on felvett, természetben Pilis, Széchenyi u. 26/B. szám alatt fekvı Városi Sportcsarnoknak átminısített ingatlanon határozatlan idıre ingyenes használatot enged a jelenlegi használónak. 2./ A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármester az errıl szóló szerzıdés aláírására. 3./ A Képviselı-testület felkéri dr. Döcsakovszky Béla ügyvédet a használati szerzıdés elkészítésére. Határidı: február 15. Határidı: az átminısítés bejegyzése után azonnal 10

11 A Képviselı-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi 12/2012. (I.26.) sz. önkormányzati határozat 1./ Pilis Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Pest megye Kormányhivatal Földhivatala Monori Körzeti Földhivatal által elkészített, térképvázlaton feltüntetett, 96, (Pipacs u.) 5571., 5570., 5569., 5568/1., 5568/2 hrsz. alatti ingatlanok telekhatár eltéréseit közérdekek sérülés miatti indokokra figyelemmel nem fogadja el. 2./ A Képviselı-testület úgy dönt, hogy Dr. Labundy Norbert jegyzın keresztül utasítja Balatoni Pál Építéshatósági Irodavezetıt, hogy a Képviselı-testület döntését küldje meg, Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatala Monori Körzeti Földhivatal részére. Felelıs: Dr. Labundy Norbert jegyzı Határidı: azonnal, a képviselı-testületi döntés Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatala Monori Körzeti Földhivatal részére történı megküldésére: február 15. A Képviselı-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi 13/2012. (I.26.) sz. önkormányzati határozat 1./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Pest megye Kormányhivatal Földhivatala Monori Körzeti Földhivatal által elkészített, térképvázlaton feltüntetett, 466., (Pándi köz) 422., 454/1., 454/9., 459., 460., 461., 463., 464., 465., 472., 473., 474., hrsz. alatti ingatlanok telekhatár eltéréseit elfogadja azzal, hogy Pilis Város Önkormányzata az esetleges kártérítési igényt benyújtókat nem kártalanítja, valamint Pilis Város Önkormányzata tulajdonában lévı területvesztéssel ne járjon. 2./ A Képviselı-testület úgy dönt, hogy Dr. Labundy Norbert jegyzı útján utasítja Balatoni Pál Építéshatósági Irodavezetıt, hogy a Képviselı-testület döntését küldje meg, Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatala Monori Körzeti Földhivatal részére. Felelıs: Dr. Labundy Norbert jegyzı Határidı: azonnal, a képviselı-testületi döntés Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatala Monori Körzeti Földhivatal részére történı megküldésére: február 15. A Képviselı-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi 14/2012. (I.26.) sz. önkormányzati határozat 1./ Pilis Város Önkormányzata Képviselı testülete úgy dönt, hogy az általa, az OTP Bank Nyrt-vel rövid lejáratú, pályázat megelılegezı hitelszerzıdés megkötése tárgyában, a 11

12 Képviselı-testület december 15-i ülésén meghozott 303/2011. (XII.15.) sz. önkormányzati határozatát az alábbi indokra tekintettel, - visszavonja. Indokolás: Az OTP Bank Nyrt. Pilis Város Önkormányzatának a 303/2011. (XII.15.) sz. önkormányzat határozatában elfogadott, a pályázat megelılegezı hitel felvételére vonatkozó kérelmét elutasította, a képviselı-testületi döntés nem került végrehajtásra. 2./ A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntésrıl írásban értesítse Magyar Katalint, a Pénzügyi és Számviteli Iroda vezetıjét (helyben.). 3./ A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ és 2./ pontban foglalt döntés végrehajtása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidı: azonnal, Magyar Katalinnak, a Pénzügyi és Számviteli Iroda vezetıjének a döntésrıl történı értesítésére: a döntést követı 8 napon belül. A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és ellenszavazat nélkül, az alábbi 21/2012. (II.24.) sz. normatív önkormányzati határozat 1./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a fenntartásában és mőködtetésében álló Óvodai Intézmény (székhely: 2721 Pilis, Rákóczi u. 42.) - határozat mellékletét képezı - Kollektív Szerzıdés 4. számú módosítását - a közalkalmazottak jogállásáról szóló, többször módosított évi XXXIII. törvény 12. -a és 13. -a figyelembevételével jóváhagyja, az alábbi módosítással: 1.1./ A Képviselı-testület úgy dönt, hogy az Óvodai Intézményben mőködı reprezentatív szakszervezet képviselıinek javaslatára a Kollektív Szerzıdés kiegészül egy új 7. sz. függelékkel: Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala (2721. Pilis, Kossuth L. u. 47.) a Polgármesteri Hivatal által közhasznú és közcélú foglalkoztatás keretén belül foglalkoztatott munkavállalóinak valamint a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó, önállóan mőködı helyi önkormányzati költségvetési szervek alkalmazottainak és az egészségügyi szakfeladatok alatt mőködı közalkalmazottaknak nyújtandó munkaruha, védıruha illetve védıeszközök juttatásának, biztosításának rendjérıl szóló Pilis Város Polgármesterének és Pilis Város Jegyzıjének mindenkor hatályos Polgármesteri-Jegyzıi Együttes Utasítása 4. számú mellékletének 4.2. Az Óvodai Intézmény vonatkozásában munkaruha juttatásra, védıeszköz, védıruha juttatásra, valamint formaruha juttatásra jogosult munkakörök jegyzéke pontjában foglaltakkal. 2./ A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert és a Polgármesteri Hivatal jegyzıjét, hogy az Óvodai Intézmény (székhely: 2721 Pilis, Rákóczi u. 42.) március 01. napjától - érvényes és hatályos Kollektív Szerzıdés 4. sz. módosítását Pilis Város Önkormányzata, mint az intézmény fenntartója nevében - a szerzıdést kötı Felekkel együtt - jóváhagyólag írják alá/jegyezzék ellen. 3./ A Képviselı-testület felkéri a polgármesteren keresztül a nevelési intézmény vezetıjét, valamint az Óvodai Intézmény (székhely: 2721 Pilis, Rákóczi u 42.) keretein belül mőködı, reprezentatív szakszervezet mindenkori képviselıjét, hogy a Kollektív Szerzıdés 12

13 érvényességéhez szükséges, mindenkor hatályos központi jogszabályok változása esetén, az Mt-ben és a Kjt-ben rögzített tárgyalások lefolytatását követıen, a Kollektív Szerzıdés módosítása-tervezetét magában foglaló Szerzıdés-tervezetet - jóváhagyás végett - terjesszék a Képviselı-testület, mint fenntartó elé, illetve jogszabályváltozás hiányában is évenként, rendszeresen gondoskodjanak (az Önkormányzat képviselıinek bevonásával) a Kollektív Szerzıdés függeléki rendszerének folyamatos felülvizsgálatáról és karbantartásáról. 4./ A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./-3./ pontban foglalt döntésérıl írásban értesítse Bársonyné Pálinkás Évát, az Óvodai Intézmény vezetıjét (székhely: 2721 Pilis, Rákóczi u. 42.) valamint Dankáné Miklós Csillát, az Óvodai Intézményben reprezentatív jelleggel mőködı szakszervezet titkárát (székhely: 2721 Pilis, Rákóczi u. 42.). 5./ A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a felek által aláírt, hitelesített Kollektív Szerzıdés 4. számú módosítását az Óvodai Intézmény vezetıje, továbbá az Óvodai Intézményen belül mőködı reprezentatív szakszervezet képviselıi, tagjai részére küldje meg. 6./ A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az Óvodai Intézmény Kollektív Szerzıdése 3. számú módosítását - a szerzıdı felek nevében együttesen, a megkötést követı 30 napon belül - a foglalkoztatáspolitikáért felelıs miniszternek (Szociális és Munkaügyi Minisztérium, postacím: 1243 Budapest, Pf.: 580.) nyilvántartásba vétel iránt küldje meg (bejelentési kötelezettség). Határidı: azonnal, Bársonyné Pálinkás Éva, az Óvodai Intézmény (székhely: 2721 Pilis, Rákóczi u. 42.) vezetıjének, valamint Dankáné Miklós Csilla, az Óvodai Intézményben reprezentatív jelleggel mőködı szakszervezet titkárának (székhely: 2721 Pilis, Rákóczi u. 42.) a döntésrıl történı értesítésre: a döntést követı 8 napon belül, az Óvodai Intézmény jóváhagyott Kollektív Szerzıdése 3. számú módosításának a felek általi aláírására: a döntést követı 15 napon belül, a 6./ pontban foglalt döntés, feladat végrehajtására: a döntést követı 30 napon belül. A Képviselı-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és ellenszavazat nélkül, az alábbi 22/2012. (II.24.) sz. normatív önkormányzati határozat 1./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a fenntartásában és mőködtetésében álló Gubányi Károly Általános Iskola (székhely: 2721 Pilis, Kossuth L. u. 30.) - határozat mellékletét képezı - Kollektív Szerzıdés 5. számú módosítását - a közalkalmazottak jogállásáról szóló, többször módosított évi XXXIII. törvény 12. -a és 13. -a figyelembevételével jóváhagyja, az alábbi módosítással: 1.1./ A Képviselı-testület úgy dönt, hogy a Gubányi Károly Általános Iskolában mőködı reprezentatív szakszervezet képviselıinek javaslatára a Kollektív Szerzıdés VI. fejezet 4. Az illetménypótlék rendszere alcím 4.1. alpontját kiegészíti egy új pótlék elemmel az alábbiak szerint: 4.1./ A szerzıdı Felek az intézményben alkalmazott illetménypótlékok rendszerét az alábbiak szerint határozza meg: 13

14 A pótlék neve A pótlék minimum mértéke A pótlék intézménynél alkalmazott mértéke Osztályfınöki pótlék Pótlékalap: %-a Pótlékalap: 40 %-a Munkaközösség-vezetıi Pótlékalap: %-a pótlék Pótlékalap: 25 %-a Vezetı-helyettesi pótlék Pótlékalap: 138/1992. (X.08.) Korm.r. R. 14/C. (1)bek. a) 100%-a R. 14/C. (1)bek. b) R. 14/C. (1)bek. c) pontja szerint 130%-a 150%-a 14 Igazgatóhelyettes 1.: Pótlékalap: 150 %-a. Igazgatóhelyettes 2-3.: Pótlékalap: 130 %-a. Diák-önkormányzatot segítı pedagógus pótlék Pótlékalap: %-a Pótlékalap: 20%-a 2./ A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert és a Polgármesteri Hivatal jegyzıjét, hogy a Gubányi Károly Általános Iskola (székhely: 2721 Pilis, Kossuth L. u. 30.) fı szabályként március 01. napjától - az intézmény munkatársait megilletı juttatások tekintetében, kivételszabályként január 01. napjától - érvényes és hatályos Kollektív Szerzıdés 5. sz. módosítását Pilis Város Önkormányzata, mint az intézmény fenntartója nevében - a szerzıdést kötı Felekkel együtt - jóváhagyólag írják alá/jegyezzék ellen. 3./ A Képviselı-testület felkéri a polgármesteren keresztül az iskolai oktatási intézmény igazgatóját, valamint a Gubányi Károly Általános Iskola (székhely: 2721 Pilis, Kossuth L. u. 30.) keretein belül mőködı reprezentatív szakszervezet mindenkori képviselıjét, hogy a Kollektív Szerzıdés érvényességéhez szükséges, a mindenkor hatályos központi jogszabályok változása esetén, az Mt-ben és a Kjt-ben rögzített tárgyalások lefolytatását követıen, a Kollektív Szerzıdés módosítása-tervezetét magában foglaló Szerzıdés-tervezetet - jóváhagyás végett - terjesszék a Képviselı-testület, mint fenntartó elé, illetve jogszabályváltozás hiányában is évenként, rendszeresen gondoskodjanak (az Önkormányzat képviselıinek bevonásával) a Kollektív Szerzıdés függeléki rendszerének folyamatos felülvizsgálatáról és karbantartásáról. 4./ A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./-3./ pontban foglalt döntésérıl írásban értesítse Koblencz Andreát, a Gubányi Károly Általános Iskola (székhely: 2721 Pilis, Kossuth L. u. 30.) igazgatóját, valamint Bíró Ibolyát, az iskola oktatási intézményben reprezentatív jelleggel mőködı szakszervezet titkárát (székhely: 2721 Pilis, Kossuth L. u. 30.). 5./ A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a felek által aláírt, hitelesített Kollektív Szerzıdés 5. számú módosítását a Gubányi Károly Általános Iskola igazgatója, továbbá a Gubányi Károly Általános Iskola keretein belül mőködı reprezentatív szakszervezet képviselıi, tagjai részére küldje meg. 6./ A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a Gubányi Károly Általános Iskola Kollektív Szerzıdése 5. számú módosítását - a szerzıdı felek nevében együttesen, a

15 megkötést követı 30 napon belül - a foglalkoztatáspolitikáért felelıs miniszternek (Szociális és Munkaügyi Minisztérium, postacím: 1243 Budapest, Pf.: 580.), nyilvántartásba vétel iránt küldje meg (bejelentési kötelezettség). Határidı: azonnal, Koblencz Andrea, a Gubányi Károly Általános Iskola (székhely: 2721 Pilis, Kossuth L. u. 30.) igazgatójának, valamint Bíró Ibolya, az iskolai oktatási intézményben reprezentatív jelleggel mőködı szakszervezet titkárának (székhely: 2721 Pilis, Kossuth L. u. 30.) a döntésrıl történı értesítésre: a döntést követı 8 napon belül, a Gubányi Károly Általános Iskola jóváhagyott Kollektív Szerzıdése 5. számú módosításának felek általi aláírására: a döntést követı 15 napon belül, a 6./ pontban foglalt döntés, feladat végrehajtására: a döntést követı 30 napon belül. A Képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi 23/2012. (II.24.) sz. normatív önkormányzati határozat 1./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a fenntartásában és mőködtetésében álló Gubányi Károly Általános Iskola (székhely: 2721 Pilis, Kossuth L. u. 30.) - határozat mellékletét képezı - Kollektív Szerzıdés 5. számú módosítását - a közalkalmazottak jogállásáról szóló, többször módosított évi XXXIII. törvény 12. -a és 13. -a figyelembevételével jóváhagyja, az alábbi módosítással: 1.1./ A Képviselı-testület úgy dönt, hogy a Gubányi Károly Általános Iskolában mőködı reprezentatív szakszervezet képviselıinek javaslatára a Kollektív Szerzıdés kiegészül egy új 9. sz. függelékkel: Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala (2721. Pilis, Kossuth L. u. 47.) a Polgármesteri Hivatal által közhasznú és közcélú foglalkoztatás keretén belül foglalkoztatott munkavállalóinak valamint a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó, önállóan mőködı helyi önkormányzati költségvetési szervek alkalmazottainak és az egészségügyi szakfeladatok alatt mőködı közalkalmazottaknak nyújtandó munkaruha, védıruha illetve védıeszközök juttatásának, biztosításának rendjérıl szóló Pilis Város Polgármesterének és Pilis Város Jegyzıjének mindenkor hatályos Polgármesteri-Jegyzıi Együttes Utasítása 4. számú mellékletének 4.6. A Gubányi Károly Általános Iskola vonatkozásában munkaruha juttatásra, védıeszköz, védıruha juttatásra, valamint formaruha juttatásra jogosult munkakörök jegyzéke pontjában foglaltakkal. 2./ A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert és a Polgármesteri Hivatal jegyzıjét, hogy a Gubányi Károly Általános Iskola (székhely: 2721 Pilis, Kossuth L. u. 30.) fı szabályként március 01. napjától - az intézmény munkatársait megilletı juttatások tekintetében, kivételszabályként január 01. napjától - érvényes és hatályos Kollektív Szerzıdés 5. sz. módosítását Pilis Város Önkormányzata, mint az intézmény fenntartója nevében - a szerzıdést kötı Felekkel együtt - jóváhagyólag írják alá/jegyezzék ellen. 3./ A Képviselı-testület felkéri a polgármesteren keresztül az iskolai oktatási intézmény igazgatóját, valamint a Gubányi Károly Általános Iskola (székhely: 2721 Pilis, Kossuth L. u. 30.) keretein belül mőködı reprezentatív szakszervezet mindenkori képviselıjét, hogy a Kollektív Szerzıdés érvényességéhez szükséges, a mindenkor hatályos központi jogszabályok változása esetén, az Mt-ben és a Kjt-ben rögzített tárgyalások lefolytatását követıen, a Kollektív Szerzıdés módosítása-tervezetét magában foglaló Szerzıdés-tervezetet - 15

16 jóváhagyás végett - terjesszék a Képviselı-testület, mint fenntartó elé, illetve jogszabályváltozás hiányában is évenként, rendszeresen gondoskodjanak (az Önkormányzat képviselıinek bevonásával) a Kollektív Szerzıdés függeléki rendszerének folyamatos felülvizsgálatáról és karbantartásáról. 4./ A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./-3./ pontban foglalt döntésérıl írásban értesítse Koblencz Andreát, a Gubányi Károly Általános Iskola (székhely: 2721 Pilis, Kossuth L. u. 30.) igazgatóját, valamint Bíró Ibolyát, az iskola oktatási intézményben reprezentatív jelleggel mőködı szakszervezet titkárát (székhely: 2721 Pilis, Kossuth L. u. 30.). 5./ A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a felek által aláírt, hitelesített Kollektív Szerzıdés 5. számú módosítását a Gubányi Károly Általános Iskola igazgatója, továbbá a Gubányi Károly Általános Iskola keretein belül mőködı reprezentatív szakszervezet képviselıi, tagjai részére küldje meg. 6./ A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a Gubányi Károly Általános Iskola Kollektív Szerzıdése 5. számú módosítását - a szerzıdı felek nevében együttesen, a megkötést követı 30 napon belül - a foglalkoztatáspolitikáért felelıs miniszternek (Szociális és Munkaügyi Minisztérium, postacím: 1243 Budapest, Pf.: 580.), nyilvántartásba vétel iránt küldje meg (bejelentési kötelezettség). Határidı: azonnal, Koblencz Andrea, a Gubányi Károly Általános Iskola (székhely: 2721 Pilis, Kossuth L. u. 30.) igazgatójának, valamint Bíró Ibolya, az iskolai oktatási intézményben reprezentatív jelleggel mőködı szakszervezet titkárának (székhely: 2721 Pilis, Kossuth L. u. 30.) a döntésrıl történı értesítésre: a döntést követı 8 napon belül, a Gubányi Károly Általános Iskola jóváhagyott Kollektív Szerzıdése 5. számú módosításának felek általi aláírására: a döntést követı 15 napon belül, a 6./ pontban foglalt döntés, feladat végrehajtására: a döntést követı 30 napon belül. A Képviselı-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és ellenszavazat nélkül, az alábbi 24/2012. (II.24.) sz. normatív önkormányzati határozat 1./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a fenntartásában és mőködtetésében álló Gubányi Károly Általános Iskola (székhely: 2721 Pilis, Kossuth L. u. 30.) - határozat mellékletét képezı - Kollektív Szerzıdés 5. számú módosítását - a közalkalmazottak jogállásáról szóló, többször módosított évi XXXIII. törvény 12. -a és 13. -a figyelembevételével jóváhagyja, az alábbi módosítással: 1.1./ A Képviselı-testület úgy dönt, hogy a Gubányi Károly Általános Iskolában mőködı reprezentatív szakszervezet képviselıinek javaslatára a Kollektív Szerzıdés új 9. sz. függeléke Testnevelı tanár, sportedzı munkakör címszó alatt szereplı sportcipı munkaruha tekintetében a 3 fı testnevelı szakos közalkalmazott részére a 2012-es költségvetési évre vonatkozóan 3 X bruttó Ft. mindösszesen: bruttó Ft. - összeget biztosít. 2./ A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert és a Polgármesteri Hivatal jegyzıjét, hogy a Gubányi Károly Általános Iskola (székhely: 2721 Pilis, Kossuth L. u. 30.) fı 16

17 szabályként március 01. napjától - az intézmény munkatársait megilletı juttatások tekintetében, kivételszabályként január 01. napjától - érvényes és hatályos Kollektív Szerzıdés 5. sz. módosítását Pilis Város Önkormányzata, mint az intézmény fenntartója nevében - a szerzıdést kötı Felekkel együtt - jóváhagyólag írják alá/jegyezzék ellen. 3./ A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1.1/ pontban foglalt döntésnek megfelelıen, a bruttó Ft. munkaruha juttatás évi elıirányzatát Pilis Város Önkormányzatának a évi költségvetésérıl szóló önkormányzati rendelete-tervezetébe tervezze be. 4./ A Képviselı-testület felkéri a polgármesteren keresztül az iskolai oktatási intézmény igazgatóját, valamint a Gubányi Károly Általános Iskola (székhely: 2721 Pilis, Kossuth L. u. 30.) keretein belül mőködı reprezentatív szakszervezet mindenkori képviselıjét, hogy a Kollektív Szerzıdés érvényességéhez szükséges, a mindenkor hatályos központi jogszabályok változása esetén, az Mt-ben és a Kjt-ben rögzített tárgyalások lefolytatását követıen, a Kollektív Szerzıdés módosítása-tervezetét magában foglaló Szerzıdés-tervezetet - jóváhagyás végett - terjesszék a Képviselı-testület, mint fenntartó elé, illetve jogszabályváltozás hiányában is évenként, rendszeresen gondoskodjanak (az Önkormányzat képviselıinek bevonásával) a Kollektív Szerzıdés függeléki rendszerének folyamatos felülvizsgálatáról és karbantartásáról. 5./ A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./-4./ pontban foglalt döntésérıl írásban értesítse Koblencz Andreát, a Gubányi Károly Általános Iskola (székhely: 2721 Pilis, Kossuth L. u. 30.) igazgatóját, valamint Bíró Ibolyát, az iskola oktatási intézményben reprezentatív jelleggel mőködı szakszervezet titkárát (székhely: 2721 Pilis, Kossuth L. u. 30.). 6./ A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a felek által aláírt, hitelesített Kollektív Szerzıdés 5. számú módosítását a Gubányi Károly Általános Iskola igazgatója, továbbá a Gubányi Károly Általános Iskola keretein belül mőködı reprezentatív szakszervezet képviselıi, tagjai részére küldje meg. 7./ A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a Gubányi Károly Általános Iskola Kollektív Szerzıdése 5. számú módosítását - a szerzıdı felek nevében együttesen, a megkötést követı 30 napon belül - a foglalkoztatáspolitikáért felelıs miniszternek (Szociális és Munkaügyi Minisztérium, postacím: 1243 Budapest, Pf.: 580.), nyilvántartásba vétel iránt küldje meg (bejelentési kötelezettség). Határidı: azonnal, Koblencz Andrea, a Gubányi Károly Általános Iskola (székhely: 2721 Pilis, Kossuth L. u. 30.) igazgatójának, valamint Bíró Ibolya, az iskolai oktatási intézményben reprezentatív jelleggel mőködı szakszervezet titkárának (székhely: 2721 Pilis, Kossuth L. u. 30.) a döntésrıl történı értesítésre: a döntést követı 8 napon belül, a Gubányi Károly Általános Iskola jóváhagyott Kollektív Szerzıdése 5. számú módosításának felek általi aláírására: a döntést követı 15 napon belül, a 6./ pontban foglalt döntés, feladat végrehajtására: a döntést követı 30 napon belül, a kiadások Pilis Város Önkormányzata évi költségvetésérıl szóló önkormányzati rendelettervezetébe történı beépítésére: a március 06-i rendkívüli Pénzügyi Bizottsági ülésig. 17

18 A Képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi 25/2012. (II.23.) sz. önkormányzati határozat 1./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy Pilis Város Önkormányzata és a 100 % tulajdonában álló gazdálkodó szervezete, a Gerje-Forrás Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság (székhely: 2721 Pilis, Temesvári u. 0251/28. hrsz., statisztikai számjele: , adószáma: , képviseli: Csapó Attila ügyvezetı) egyszemélyi Alapítója között érvényben lévı Együttmőködési Keretszerzıdés, valamint a víziközmő-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény alapján, az 57/2005. (V.25.) sz. önkormányzati határozat 1. b. pontjának hatályon kívül helyezésével a évi víziközmő bérleti díj mértékét bruttó e Ft. összegben határozza meg. 2./ A Képviselı-testület úgy dönt, hogy az 1./ pontban meghatározott évi vízi közmő bérleti díj teljes összegét, bruttó e Ft.-ot a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. köteles a költségvetési évben a szennyvíztisztító telep biztonságtechnikai fejlesztésére fordítani. 3./ A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy 1./-2./ pontban foglalt döntésrıl írásban értesítse Csapó Attilát, a Gerje-Forrás Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság (székhely: 2721 Pilis, Temesvári u. 0251/28 hrsz.) ügyvezetıjét, valamint a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Számviteli Irodájának vezetıjét. 4./ A Képviselı-testület egyúttal felkéri a polgármestert, hogy az 1./-3./ pontban foglaltak végrehajtására a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidı: azonnal, Csapó Attila, a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. (székhely: 2721 Pilis, Temesvári u. 0251/28 hrsz.) ügyvezetıjének, valamint a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Számviteli Irodája vezetıjének a döntésrıl történı írásbeli értesítésre: 15 napon belül. A Képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi 26/2012. (II.24.) sz. normatív önkormányzati határozat 1./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint a települési önkormányzat 100 % tulajdonában álló gazdálkodó szervezete, a Gerje-Forrás Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság (székhely: 2721 Pilis, Temesvári u. 0251/28. hrsz., statisztikai számjele: , adószáma: , képviseli: Csapó Attila ügyvezetı) egyszemélyi Alapítója úgy dönt, tudomásul veszi, - a Gerje-Forrás Nonprofit Kft évi üzleti terve részeként, - a Gerje-Forrás Nonprofit Kft évi létszáma január 1. napjától december 31. napjáig terjedı idıtartamra: 31 fı. 2./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint a települési önkormányzat 100 % tulajdonában álló gazdálkodó szervezete, a Gerje-Forrás Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság (székhely: 2721 Pilis, Temesvári u. 0251/28. hrsz., statisztikai számjele: , adószáma: , képviseli: Csapó 18

19 Attila ügyvezetı) egyszemélyi Alapítója úgy dönt, hogy a Gerje-Forrás Nonprofit Kft évi üzleti tervét, az alábbiak szerint fogadja el: a./ A Gerje-Forrás Nonprofit Kft. önkormányzati közszolgáltatásokkal összefüggı évi tervezett költsége: e Ft. b./ A Gerje-Forrás Nonprofit Kft. önkormányzati közszolgáltatások végzésével összefüggı évi tervezett árbevétele: e Ft. c./ Pilis Város Önkormányzata részérıl, a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. által végzett önkormányzati közszolgáltatások végzéséhez kapcsolódó évi önkormányzati mőködési célú finanszírozása: e Ft. az alábbi idıbeli ütemezés szerint: január hónap május hónapra: e Ft/hó, június hónapra: e Ft/hó, július hónap december hónapra: 0 e Ft/hó. 3./ A Képviselı-testület felkéri a polgármesteren keresztül a Gerje-Forrás Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ügyvezetıjét, hogy a Gerje-Forrás Nonprofit Kft.-t érintı, évközi gazdálkodási helyzettel összefüggésben, a évre vonatkozó üzleti terve alakulásáról számoljon be a Képviselı-testület és szervei augusztus havi rendes ülésén (szükség szerint kitérve, az üzleti terv évközi módosítása szükségességére). 4./ A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy 1./-3./ pontban foglalt döntésrıl írásban értesítse Csapó Attilát, a Gerje-Forrás Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság (székhely: 2721 Pilis, Temesvári u. 0251/28 hrsz.) ügyvezetıjét. 5./ A Képviselı-testület egyúttal felkéri a polgármestert, hogy az 1./-4./ pontban foglaltak végrehajtására a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidı: azonnal, Csapó Attila, a Gerje-Forrás Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság (székhely: 2721 Pilis, Temesvári u. 0251/28 hrsz.) ügyvezetıjének a döntésrıl történı írásbeli értesítésre: 15 napon belül, a Gerje- Forrás Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság évi üzleti terve szükség szerinti felülvizsgálatára: a Képviselı-testület valamint szervei augusztus havi rendes ülése. A Képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi 27/2012. (II.24.) sz. normatív önkormányzati határozat 1./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a közbeszerzésekrıl szóló évi CVIII. törvény (Kbt.) 22. (1) bekezdése alapján, elfogadja és jóváhagyja - a határozat mellékletét képezı - 19

20 a) Pilis Város Önkormányzata, b) Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, c) az Önkormányzat fenntartásában álló Gubányi Károly Általános Iskola, d) az Önkormányzat fenntartásában álló Óvodai Intézmény, e) valamint az Önkormányzat 100%-ban tulajdonát képezı, kizárólagos alapítású Gerje- Forrás Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság közszolgáltató tevékenységével közvetlenül összefüggı minden, a Kbt. hatálya alá tartozó - árubeszerzésére (Kbt. 7. /2/ bekezdése; Kbt ), - építési beruházására (Kbt. 7. /3/ bekezdése, Kbt ), - szolgáltatások megrendelésére (Kbt. 7. /4/ bekezdése, Kbt ), - építési koncesszióra (Kbt. 7. /5/ bekezdése, Kbt ) és - szolgáltatási koncesszióra (Kbt. 7. /6/ bekezdése, Kbt ), valamint - tervpályázati eljárásra (Kbt pont, Kbt. 19. /6/ bekezdés) vonatkozó eljárásokra március 01. napjától alkalmazandó Pilis Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatát. 2./ A Képviselı-testület úgy dönt, hogy a Képviselı-testület által a 193/2007. (VIII.30.) sz. önkormányzati határozatával elfogadott, a 91/2008. (III.27.) sz. önkormányzati határozatával, a 197/2009. (VI.25.) sz. önkormányzati határozatával és a 144/2010. (V.27.) sz. önkormányzati határozatával, valamint az 1/2011. (I.27.) sz. önkormányzati határozatával módosított - Pilis Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatát március 01. napi hatállyal hatályon kívül helyezi. 3./ A Képviselı testület felhatalmazza a polgármestert, és a Polgármesteri Hivatal jegyzıjét, hogy az 1./ pontban foglalt döntés alapján, Pilis Város Önkormányzata egységes szerkezetbe foglalt Közbeszerzési Szabályzatát március 01-jei hatállyal írják alá és adják ki. Határidı: azonnal, Pilis Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata egységes szerkezetbe foglalt változata Önkormányzat képviselı általi aláírására és kiadására: február 29. A Képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi 28/2012. (II.23.) sz. önkormányzati határozat 1./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Pilis Város Önkormányzata fenntartásában és mőködtetésében álló intézmények gyermek- és szociális étkeztetése, valamint alkalmazottai, nyugdíjasai számára közétkeztetés biztosítása tárgyában a szállító kiválasztására irányuló nyílt közbeszerzési eljárással összefüggésben Elıkészítı és Bíráló Bizottság létrehozatala tárgyában meghozott 271/2011. (XI.23.) sz. önkormányzati határozatot visszavonja. Indoklás: a 271/2011. (XI.23.) sz. önkormányzati határozattal létrehozott Elıkészítı és Bíráló Bizottság személyi összetételével kapcsolatban módosító javaslat érkezett a Képviselı-testület felé. 20

1/2010. (I. 28.) sz. önkormányzati határozat

1/2010. (I. 28.) sz. önkormányzati határozat A KÉPVISELİTESTÜLET 2010. évi NYÍLT ÜLÉSÉNEK HATÁROZATAI A Képviselı-testület 15 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, az alábbi 1/2010. (I. 28.) sz. önkormányzati határozat

Részletesebben

Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala ÜGYRENDJE

Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala ÜGYRENDJE Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala ÜGYRENDJE Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-3/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. február 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV

NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. március 13-án 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. NYILVÁNOS ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton polgármester,

Részletesebben

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269.

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. 2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI száma 80/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 81/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 82/2011.

Részletesebben

6/2012. sz. elıterjesztés

6/2012. sz. elıterjesztés 6/2012. sz. elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához a Képviselı- testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló, többször módosított 16/2011. (IV.04.) számú önkormányzati rendelet 37. b/

Részletesebben

KÉPVISELİ-TESTÜLET 1993. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

KÉPVISELİ-TESTÜLET 1993. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI KÉPVISELİ-TESTÜLET 1993. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI A Képviselı-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag a 1/1993.(I.28.) sz. önk. határozat 1./ Pilis Nagyközség Önkormányzati

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1/ÖK/2011.(I.27.) Határozat úgy határoz, hogy Czeglédy Gergı javaslatát, miszerint a meghívó szerinti 37. és 38. napirendi pontok a napirendrıl kerüljenek levételre, nem fogadja el. (Szavazott 23 képviselı:

Részletesebben

KÉPVISELİ-TESTÜLET 2005. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

KÉPVISELİ-TESTÜLET 2005. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI KÉPVISELİ-TESTÜLET 2005. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI A Képviselı-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett a 1/2005. (I. 26.) sz. önk. határozat Pilis Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2011. április 28-án tartandó ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2011. április 28-án tartandó ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 156/2011.(IV.28.) Kt.hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2011. április 28-án tartandó ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1. Tájékoztató Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás

Részletesebben

539/2012. (XII. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat

539/2012. (XII. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat K i v o n a t a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 21-én pénteken de. 8,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből: 539/2012. (XII. 21.) számú

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 42/ÖK/2009.(II.25.) Határozat úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: NAPIREND 1. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2009. évi költségvetése (II. forduló) a) 2009. évi ingatlanhasznosítási

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 3/2013. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 12-29. Rendelet száma: 1. TARTALOMJEGYZÉK OK: 12/2013.(I.31.)

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 19. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzata E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet

258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fıvárosi Önkormányzat egészségügyi

Részletesebben

3./ Javaslat a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. 2012. évi pénzügyi (üzleti) tervének elfogadására.

3./ Javaslat a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. 2012. évi pénzügyi (üzleti) tervének elfogadására. HATÁROZATOK amely készült a Településfejlesztési,Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság 2012. február 20-án 17 óra 05 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. Az Önkormányzat

Részletesebben

(2007. évben kidolgozott változat, 2011. évben felülvizsgált, egységes szerkezetbe foglalt változata)

(2007. évben kidolgozott változat, 2011. évben felülvizsgált, egységes szerkezetbe foglalt változata) ELFOGADOTT VÁLTOZAT! (2011.06.30.) 2011. ÉVBEN ELFOGADOTT VÁLTOZTATÁSOK: VASTAG BETŐVEL KIEMELVE! PILIS, 2011. JÚNIUS 30. DR. CSIKI GÁBOR JEGYZİ Pilis Város Önkormányzatának Számviteli Politikája és Számlarendje

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/38-33/2012. JEGYZİKÖNYV 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE TISZK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE TISZK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE TISZK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE 2009. július 14.

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 1 JÓVÁHAGYOTT VERZIÓ! PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Pilis Város Egészségügyi Szolgáltatás-tervezési Koncepcióját

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉRİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Sárospatak, Szent Erzsébet u. 26. sz. alatti önkormányzati

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu.

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu. SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - önkormányzati tulajdonú

Részletesebben

215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megállapítása

215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megállapítása BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS 3491-10/2011. K I V O N A T a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2011. december 16-i ülése jegyzıkönyvébıl 215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés

Részletesebben

I. FEJEZET. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

I. FEJEZET. Az önkormányzat bevételei és kiadásai Tolna Város Önkormányzatának /2009. (II.13.) Ör. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl, végrehajtásának rendjérıl Tolna Város Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. május hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. május hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. május hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Tájékoztató a kötvényforrás forgatásának eredményérıl (2009. január

Részletesebben

Elıterjesztés Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete. 2011. április 28-i ülésére

Elıterjesztés Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete. 2011. április 28-i ülésére Nyirád Község Önkormányzatának Polgármesterétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 56-47/2011. Ügyintézı: Szücsné Vajai Krisztina Elıterjesztés

Részletesebben

(185/2011. (V. 26.) számú, 186/2011. (V. 26.) számú Képviselı-testületi Határozatok)

(185/2011. (V. 26.) számú, 186/2011. (V. 26.) számú Képviselı-testületi Határozatok) Száma: 11954-1/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V TERKA Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. május 26-án - csütörtökön - du. 15,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl Napirendi

Részletesebben

K I V O N A T. támogatásáról. Tata Építési Szabályzatáról szóló 38/2005.(XII.6.) önkormányzati rendelet módosításáról

K I V O N A T. támogatásáról. Tata Építési Szabályzatáról szóló 38/2005.(XII.6.) önkormányzati rendelet módosításáról K I V O N A T 2010. június 30-án megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 19/2010.(VI.30.) 20/2010.(VII.5.) 21/2010.(VII.5.) 22/2010.(VI.30.) A humán papiloma vírus elleni védıoltás támogatásáról A Tata Építési

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 2. szám 2007. március KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2007. március 1-jei ülése RENDELET

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. 2 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZİI... 4 1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya...4

Részletesebben

72/2010. (V.20.) P.T.

72/2010. (V.20.) P.T. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül határozott, a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában mőködı Szegedi Kistérség

Részletesebben

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 A Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 1Egységes szerkezetbe foglalva a Közgyőlés 2013. december 16-i.../2013. (12.16.) számú határozata szerinti

Részletesebben

J E L E N T É S a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl

J E L E N T É S a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 1 Pomáz Város Önkormányzata 2/2013.ÖTÜ. J E L E N T É S a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 150/2012.(IX.18.)sz.Ök.határozat Pomáz Város

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3 / 1997. / II. 19. / SZÁMÚ RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSÁRÓL

SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3 / 1997. / II. 19. / SZÁMÚ RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSÁRÓL SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3 / 1997. / II. 19. / SZÁMÚ RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/ Sajtoskál község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2008. évi 9. szám 2008. augusztus KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2008. augusztus 28-ai rendkívüli

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA 60/2014. sz. elıterjesztés 1. sz. melléklet PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA A JELEN KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATOT PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE A /2014. ( ) SZÁMÚ

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gézengúz Óvoda 1202. Budapest, XX. Zalán u.11. Budapest, 2011. február 24. Horváth Gabriella Óvodavezetı Tartalomjegyzék Törvényi szabályozások 5.oldal 1. Az intézmény

Részletesebben

Kiegészítı melléklet 2012

Kiegészítı melléklet 2012 Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLİI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 2100 Gödöllı, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. február 13-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság 2012. szeptember 25-én, 17 óra 40 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl.

HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság 2012. szeptember 25-én, 17 óra 40 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság 2012. szeptember 25-én, 17 óra 40 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. Jegyzıkönyv számára Varju Zoltán elnök rögzíti, hogy a Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS az önkormányzati fenntartású intézmények vezetıinek minısítési eljárása teljesítményértékelési eljárásrendben történı meghatározására

ELİTERJESZTÉS az önkormányzati fenntartású intézmények vezetıinek minısítési eljárása teljesítményértékelési eljárásrendben történı meghatározására HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T İ L 13. Száma: 9214-14/2011. Elıkészítık: Éles Béláné közoktatási és közmővelıdési intézményi ügyintézı, Nagyné Bózsár Katalin egészségügyi és

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS HIVATALOS LAPJA 3. szám Kecskemét, 2011. május 31. TARTALOMJEGYZÉK I. SZEMÉLYI RÉSZ: 73/2011. (V. 27.) Kgy. A Megyei kitüntetı díjakra

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2011. január 19-én, 17 óra 15 perc kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/513-264 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek - önkormányzati tulajdonú ingatlan

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. március 7-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek - a háziorvosi és fogorvosi mőködtetési

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA H ATÁROZA TOK HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2007. ÁPRILIS 13-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN 22/2007. (IV. 13.) Tkt határozat Tárgy: Napirendi pontok elfogadása H a t á r o z a t: 1./ A Homokháti Kistérség

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30,

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl másrészrıl Budapest Fıváros XIII. kerületi Önkormányzat (képviseli: dr. Tóth József polgármester, székhely: 1139 Budapest, Béke tér 1., adószám: 15513003-2-41,.KSH

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTER VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SAJÓSZENTPÉTER VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A 118 /2011.(V.30.) KT határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTER VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Sajószentpéter Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl 01/251-1/2014. JEGYZİKÖNYV 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár színházterme 8130 Enying, Bocskai u. 1., Nyikos István

Részletesebben

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004 Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004 2012 I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és i Szabályzat (SZMSZ) célja: Az SZMSZ célja, hogy rögzítse a Sándorfalva

Részletesebben

4./ Beszámoló Pilis Város Önkormányzata évi Helyi Közfoglalkoztatási Tervének végrehajtásáról.

4./ Beszámoló Pilis Város Önkormányzata évi Helyi Közfoglalkoztatási Tervének végrehajtásáról. HATÁROZATOK amely készült a Településfejlesztési,Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság 2012. január 23-án 17 óra 05 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. Az Önkormányzat

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 62/ÖK/2011.(II.24.) Határozat úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: NAPIREND 1.a/ Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2011. évi költségvetése (II. forduló) b/ Lemondó nyilatkozatok

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága /PÜB/, és Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottsága /TGB/ 2009. november 25-én (szerdán) 16.00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság 2010. március 23-án 16 óra 00perckor megtartott nyilvános és rendes, valamint zárt ülésérıl.

Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság 2010. március 23-án 16 óra 00perckor megtartott nyilvános és rendes, valamint zárt ülésérıl. 1 Jegyzıkönyv a Pénzügyi Bizottság 2010. március 23-án 16 óra 00perckor megtartott nyilvános és rendes, valamint zárt ülésérıl. Jelen vannak a Pénzügyi Bizottság részérıl: Varju Zoltán, a Bizottság elnöke,

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - a belsı ellenırzési feladatok ellátásának

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 Tisztelt Képviselı-testület! E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - önkormányzati tulajdonú ingatlan

Részletesebben

A JANUS PANNONIUS MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013

A JANUS PANNONIUS MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 A JANUS PANNONIUS MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 I. Az intézmény jogállása A múzeum neve és címe: Janus Pannonius Múzeum H - 7621 Pécs, Káptalan u. 5. Levélcím: H - 7601 Pécs, Pf. 158.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2006. szeptember 13. napján délután 16.00 órai kezdettel megtartott soron következı nyilvános ülésérıl, Nyáregyháza,

Részletesebben

Pusztavám Csákberény Községek körjegyzıségének Polgármesteri Hivatala

Pusztavám Csákberény Községek körjegyzıségének Polgármesteri Hivatala Pusztavám Csákberény Községek körjegyzıségének Polgármesteri Hivatala Cím: 8073 Csákberény, Hısök tere 41. Telefon: 06-22-564-007 Telefax: 06-22-564-008 E-mail: hivatal@csakbereny.hu Ügyfélfogadás rendje:

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. augusztus 25-én tartott rendes nyílt ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. augusztus 25-én tartott rendes nyílt ülésérıl 01/183-25/2010. JEGYZİKÖNYV 2010. augusztus 25-én tartott rendes nyílt ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26., Dr. Lelkes Ákos alpolgármester Bíró Attila,

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2010. január 28-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2010. január 28-i ülésére Tárgy: A Békés Városi Önkéntes Tőzoltó Egyesület elhelyezése Elıkészítette: dr. Farkas László jogi munkatárs Nagy József Gazdálkodási Osztály Véleményezı bizottság: Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi, Lakásügyi

Részletesebben

a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat

a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat J E G Y Z İ K Ö N Y V a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Csörög Község Önkormányzat

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én megtartott képviselő-testületi ülésén meghozott DÖNTÉSEK

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 199/2010. (V.27.) K.H.SZ. A KERESKEDELMI ÉS HITELBANK ZRT. KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁSI AJÁNLATA ELFOGADÁSÁRÓL 6.

TARTALOMJEGYZÉK 199/2010. (V.27.) K.H.SZ. A KERESKEDELMI ÉS HITELBANK ZRT. KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁSI AJÁNLATA ELFOGADÁSÁRÓL 6. TARTALOMJEGYZÉK I. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 3. 9/2010. (V.28.) K.R.SZ. AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS A VAGYONGAZDÁLKODÁS SZABÁLYAIRÓL VALAMINT A LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRİL ÉS ELIDEGENÍTÉSÉRİL

Részletesebben

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 86/2010. (XII.13.) h a t á r o z a t a

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 86/2010. (XII.13.) h a t á r o z a t a órakor tartott közmeghallgatás ülése könyvébıl. NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 86/2010. (XII.13.) a Képviselı-testület lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról A lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı- testületnek - Sárospatak Város

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. július 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. július 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: TI-170/2009. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 1999. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATI JAVASLATA HATÁROZATA

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 1999. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATI JAVASLATA HATÁROZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 1999. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATI JAVASLATA HATÁROZATA 1/1999. (II. 01.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozati javaslat A Pénzügyi Bizottság egyöntetően elfogadásra ajánlja a Képviselı-testületnek

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek 1. oldal, összesen:67 Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja vezetékes mősorterjesztési szolgáltatásra

Részletesebben

Kivonat! Határidı: 2014. december 31. Felelıs: Ács Rezsı polgármester

Kivonat! Határidı: 2014. december 31. Felelıs: Ács Rezsı polgármester Kivonat! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 231/2014.(XII.18.) Szekszárd Megyei Jogú Városban lakásotthonok létesítési helyének meghatározásáról 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. NOVEMBER 7-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30,

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl (egységes szerkezetben a 9/2001. (VI.21.), 5/2005. (II.24), 17/2006. (V. 18.), 34/2006.

Részletesebben

és a várakozási díjról

és a várakozási díjról 2/2004. (II. 2.) számú önkormányzati rendelet és az ezt módosító 25/2004. (IX. 27.) sz., 3/2005. (I. 31.) sz., a 30/2006.(XII.18.) sz., a 7/2007.(II.23.) sz., a 27/2007.(X.19.) a 14/2008. (IV.7.) sz.,

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2010. évi 6. szám 2010. június KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2010. június 25-ei ülése SZEMÉLYI

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 14/2014. sz. elıterjesztés 1. sz. melléklete PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK /2014. (II.16.) sz. önkormányzati rendelete A Képviselı-testület Hivatalában dolgozó köztisztviselık, ügykezelık

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2010. február 19. napján tartott soros (nyílt) ülésérıl Üléselnök: Dr. Botka László polgármester Dr. Botka László polgármester, üléselnök:

Részletesebben

115/2010. (VI. 03.) sz. határozat A Vasi TISZK 2010. évi költségvetésének módosításáról 579

115/2010. (VI. 03.) sz. határozat A Vasi TISZK 2010. évi költségvetésének módosításáról 579 XXI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2010. JÚNIUS 3. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 41/2010. (II. 12.) sz. határozata A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

II. A KÖNYVTÁR FELADATAI, TEVÉKENYSÉGE

II. A KÖNYVTÁR FELADATAI, TEVÉKENYSÉGE II. A KÖNYVTÁR FELADATAI, TEVÉKENYSÉGE A könyvtár az 1997. évi CXL. törvény alapján nyilvános könyvtár. Megfelel a törvényben meghatározott alapkövetelményeknek, teljesíti az ott meghatározott alapfeladatokat.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 12. (péntek) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 12. (péntek) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Döntés a Békéscsaba Kalandpark kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárás

Részletesebben

K i v o n a t. Kmft.

K i v o n a t. Kmft. órakor tartott közmeghallgatás ülése könyvéből 1/2014. (I. 20.) A Képviselő-testület: a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. január 28-án tartandó ülésére. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. január 28-án tartandó ülésére. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról Füzesgyarmat Város Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTŐL 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: polgarmesterihivatal@fuzesgyarmat.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016.

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 43/2009. (X.26.) határozat. Határozat

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 43/2009. (X.26.) határozat. Határozat Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti 43/2009. (X.26.) határozat Határozat Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Körjegyzıség Szervezeti és Mőködési Szabályzatát megtárgyalta,

Részletesebben

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2011. február 15-i ülésére TÁRGY:

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2011. február 15-i ülésére TÁRGY: BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. február 15-i ülésére TÁRGY: Pályázati lehetőségekről tájékoztató KEOP-2011-6.2.0/B KEOP-2011.4.9.0 ELŐADÓ: Kovács József polgármester

Részletesebben

A képviselő-testület 2012.november 29-i zárt ülésén hozott döntések:

A képviselő-testület 2012.november 29-i zárt ülésén hozott döntések: A képviselő-testület 2012.november 29-i zárt ülésén hozott döntések: 238/2012. Kth. 1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 29. napjától határozatlan időre megválasztja

Részletesebben

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete Javaslat Bıcs Község Önkormányzatának a Zempléni Szakképzés-szervezési Társuláshoz történı csatlakozás elfogadására,

Részletesebben

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Kiegészítı melléklet

Kiegészítı melléklet Kiegészítı melléklet A Budapest Fıváros Vagyonkezelı Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 2011. évi beszámolójához a Számvitelrıl szóló többször módosított 2000. évi C. törvény alapján A részvénytársaság

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 500/2009. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-10/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. október 16-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2012. december 10.-én megtartott Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság rendkívüli nyílt

Részletesebben

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Cím: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Telephely: 1061 Budapest, Weiner Leó u. 6. 2009.

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Sorszám:8. Ügyiratszám: 1-3/2012. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012.

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Cím: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Telephely: 1061 Budapest, Weiner Leó u. 6. 2010.

Részletesebben