115/2010. (VI. 03.) sz. határozat A Vasi TISZK évi költségvetésének módosításáról 579

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "115/2010. (VI. 03.) sz. határozat A Vasi TISZK 2010. évi költségvetésének módosításáról 579"

Átírás

1 XXI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM JÚNIUS 3. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 41/2010. (II. 12.) sz. határozata A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı díjak és elismerések március 15-i adományozásáról 550 ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK 10/2010. (VI. 03.) ö. rendelet A Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról 11/2010. (VI. 03.) ö. rendelet A Vas Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendelete tartalmának meghatározásáról KÖZGYŐLÉSI HATÁROZATOK 107/2010. (VI. 03.) sz. határozat A tárgysorozat elfogadásáról /2010. (VI. 03.) sz. határozat A lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, valamint a közgyőlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekrıl, eseményekrıl szóló beszámoló és a közgyőlés elnökének saját hatáskörben végrehajtott elıirányzatváltoztatásáról szóló tájékoztató elfogadásáról 109/2010. (VI. 03.) sz. határozat Vas megye közbiztonságának évi helyzetérıl, valamint a rendırség és az önkormányzatok kapcsolatáról, együttmőködésérıl szóló beszámoló elfogadásáról 110/2010. (VI. 03.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetési elıirányzatainak módosításáról készült könyvvizsgálói vélemény elfogadásáról 111/2010. (VI. 03.) sz. határozat A romák szociális és munkaerı-piaci helyzete; civil együttmőködési lehetıségek címő tájékoztató tudomásulvételérıl 112/2010. (VI. 03.) sz. határozat A megyei önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok üzleti terveinek elfogadásáról, és évi éves beszámolóik jóváhagyásáról, valamint a megyei önkormányzat által létrehozott közalapítványok kuratóriumainak tevékenységérıl szóló beszámolóik elfogadásáról

2 JÚNIUS /2010. (VI. 03.) sz. határozat A megyei önkormányzati fenntartású szakképzı intézmények beiskolázási terveirıl szóló tájékoztató tudomásulvételérıl 114/2010. (VI. 03.) sz. határozat A Vas Megye Fejlesztéseiért Kötvény tıkéjébıl az utófinanszírozott pályázatok megelılegezésére történı összeg kölcsönbe vételérıl /2010. (VI. 03.) sz. határozat A Vasi TISZK évi költségvetésének módosításáról /2010. (VI. 03.) sz. határozat A közép-európai regionális TV-k együttmőködésére irányuló pályázat támogatásáról 117/2010. (VI. 03.) sz. határozat A Vas Megyei Közgyőlés Ellátó Szervezete, az Életünk Szerkesztısége, valamint a Vasi Szemle Szerkesztısége között létrejött megállapodás jóváhagyásáról /2010. (VI. 03.) sz. határozat Közösségi célú alapítványok támogatásáról /2010. (VI. 03.) sz. határozat Vas Megye Közgyőlésének Elismerı Oklevele adományozásáról Csepreg Város Fúvószenekara részére 120/2010. (VI. 03.) sz. határozat Vas Megye Közgyőlésének Elismerı Oklevele adományozásáról a Répcelaki Horgász Egyesület részére 121/2010. (VI. 03.) sz. határozat Vas Megye Közgyőlésének Elismerı Oklevele adományozása Nyıgér Község Önkéntes Tőzoltósága részére KÖZLEMÉNYEK Beszámoló Vas megye közbiztonságának évi helyzetérıl, valamint a rendırség és az önkormányzatok kapcsolatáról, együttmőködésérıl Tájékoztató a romák szociális és munkaerı-piaci helyzetérıl; a civil együttmőködési lehetıségekrıl Tájékoztató a megyei önkormányzati fenntartású szakképzı iskolák beiskolázási terveirıl 628 SZEMÉLYI RÉSZ A megyei közgyőlés 41/2010. (II. 12.) sz. határozata a megyei önkormányzat által alapított kitüntetı díjak és elismerések március 15-i adományozásáról A közgyőlés március 15-e alkalmából: Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Közbiztonsági Tagozata elismerést: Kiss Péterné részére adományozza. Felelıs: Határidı: a közgyőlés elnöke május

3 2010. JÚNIUS ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 10/2010.(VI. 3.) önkormányzati rendelete a Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetés módosításáról A Vas megyei Közgyőlés a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv., a Magyar Köztársaság évi költségvetésérıl szóló évi CXXX. törvény, és az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény alapján a következıket rendeli el: 1. A Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 1/2010. (II.16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 3. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A közgyőlés az önkormányzat évi költségvetése bevételi elıirányzatának fıösszegét 11, E Ftban állapítja meg. Ezen belül: 1. Megyei önkormányzat bevételi elıirányzata 10, E Ft 2. Vas megyei Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat bevételi elıirányzata E Ft, 3. Vas megyei Horvát Kisebbségi Önkormányzat bevételi elıirányzata E Ft, 4. Vas megyei Német Önkormányzat bevételi elıirányzata E Ft 5. Vas Megyei Szakképzés-szervezési Társulás E Ft. 2. A R. 4. helyébe az alábbi rendelkezés lép: A közgyőlés a finanszírozási bevételek elıirányzatát E Ft-ban állapítja meg, mely azonos a költségvetés pénzügyi hiányával. A pénzügyi hiány finanszírozására az önkormányzat 700 millió Ft-os hitelkerete nyújt fedezetet. 3. A R. 5. helyébe az alábbi rendelkezés lép: A tervezett bevételeket címenként, alcímenként, (a területi kisebbségi önkormányzatokat és a Vas Megyei Szakképzés-szervezési Társulással elkülönítetten) és forrásonként a R. 2. sz. melléklete tartalmazza. 4. A R. 6. helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A költségvetés bevételi elıirányzatából mőködési célokat szolgáló forrás 6, E Ft (Ebbıl: területi kisebbségi önkormányzatoknál E Ft, Vas Megyei Szakképzés-szervezési Társulásnál E Ft), a felhalmozási feladatok finanszírozására számításba vehetı bevétel 4, E Ft (Ebbıl: Vas Megyei Szakképzés-szervezési Társulásnál E Ft.) 1. Az 1/ pontban rögzített források a R. 1/A. számú mellékletében szerepelnek. 5. A R. 8. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A közgyőlés a költségvetési szervek részére 3, E Ft felügyeleti szervi támogatást biztosít, melybıl 3, E Ft mőködési, E Ft felhalmozási célokat szolgál. 6. A R. 9. helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A közgyőlés az önkormányzat évi költségvetése kiadási elıirányzatának fıösszegét 11, E Ftban állapítja meg. Ezen belül: Megyei önkormányzat kiadási elıirányzata 11, E Ft,

4 JÚNIUS 3. b) Vas megyei Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat kiadási elıirányzata E Ft, c) Vas megyei Horvát Kisebbségi Önkormányzat kiadási elıirányzata E Ft, d) Vas megyei Német Önkormányzat kiadási elıirányzata E Ft. e) Vas Megyei Szakképzés-szervezési Társulás E Ft. 1. A kiadási elıirányzaton belül intézményenként (területi kisebbségi önkormányzatokat elkülönítetten) a kiemelt elıirányzatokat a R. 1. számú mellékletének B/ pontja tartalmazza. (3) Az (1) bekezdés a) pontjában rögzített kiadási elıirányzaton belül kiemelt elıirányzatok: E Ft Önk. Hiv. Társulás Területi kis.önk Személyi juttatások elıirányzata 3, Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 2, Speciális célú támogatások Felújítási elıirányzat Beruházási elıirányzat Egyéb felhalm. célú kiadások, támogatások Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Hitelek: Fejlesztési Pénzforgalom nélküli kiadások: Tartalékok 4, Mőködési tartalék: céltartalék Ált.tartalék Fejlesztési tartalék: általános 2, Céltartalék 1, Költségvetési kiadási elıirányzat összesen 11, Kiadási elıirányzat mindösszesen 11, A R. 11. helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadási elıirányzata 4, E Ft, melyet költségvetési szervenként, feladatonként és célonként a R. 5. sz. melléklete tartalmazza. (2) Az 1. pontban rögzített felhalmozási kiadási elıirányzatból a felhalmozási célú kiadás 4, E Ft, a fejlesztési hitel és kötvény utáni kamattörlesztés E Ft, az ÁFA befizetési kötelezettség 100 E Ft-ot tesz ki. 8. A R. 12. helyébe az alábbi rendelkezés lép: A közgyőlés az önkormányzati hivatal 1. mőködési kiadásaira E Ft-ot biztosít, melyet feladatonkénti bontásban a R. 4. sz. mellékletében rögzít. 2. felhalmozási kiadásaira E Ft-ot hagy jóvá a R. 5. sz. mellékletének A/ pontjában szereplı célokra. 9. A R. 13. helyébe az alábbi rendelkezés lép: A közgyőlés az önkormányzat pénzforgalom nélküli kiadásait (tartalékait) 4, E Ft-ban határozza meg. Ebbıl: a mőködési céltartalékot E Ft-ban, a mőködési általános tartalékot E Ft, a fejlesztési céltartalékot 1, E Ft-ban, általános tartalékot 2, E Ft-ban rögzíti. 10. A R. 15. helyébe az alábbi rendelkezés lép: A közgyőlés b) az adósságot keletkeztetı éves kötelezettségvállalásának felsı határát a R. 10. számú, mellékletében rögzíti.

5 2010. JÚNIUS A R. 17. (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép: A közgyőlés (1) a költségvetési szervek létszámkeretét az R. 7. sz. melléklete szerint rögzíti A R. az alábbi 34/A. -val egészül ki: Az Ámr (4) bekezdése alapján a közgyőlés évre mentesíti költségvetési szerveit (az Önkormányzati Hivatalt és intézményeit) a megvalósítási terv és a teljesítmény terv készítése alól. E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 13. Szombathely, június 3. Dr. Kun László sk. megyei fıjegyzı Kovács Ferenc sk. a közgyőlés elnöke

6 JÚNIUS 3.

7 2010. JÚNIUS

8 JÚNIUS 3.

9 2010. JÚNIUS

10 JÚNIUS 3.

11 2010. JÚNIUS

12 JÚNIUS 3.

13 2010. JÚNIUS

14 JÚNIUS 3.

15 2010. JÚNIUS

16 JÚNIUS 3.

17 2010. JÚNIUS

18 JÚNIUS 3.

19 2010. JÚNIUS

20 JÚNIUS 3.

21 2010. JÚNIUS

22 JÚNIUS 3.

23 2010. JÚNIUS

24 JÚNIUS 3.

25 2010. JÚNIUS Vas megyei Önkormányzat Közgyőlésének 11/2010. (VI. 3.) önkormányzati rendelete a Vas megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendelete tartalmának meghatározásáról A Vas megyei Önkormányzat Közgyőlése az államháztartásról szóló módosított évi XXXVIII. törvény ában biztosított felhatalmazás alapján a költségvetés és zárszámadás tartalmi elemeinek szabályozására - a következı rendeletet alkotja: 1. A rendelet hatálya az önkormányzat felügyelete alá tartozó valamennyi intézményre, a Vas Megyei Önkormányzati Hivatalra és a kisebbségi önkormányzatokra terjed ki. 2. Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. Tv. /továbbiakban Áht./ 65. (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a költségvetését önállóan, rendeletben /továbbiakban: költségvetési rendelet/ állapítja meg. A költségvetési rendeletnek tartalmaznia kell az önkormányzat összes bevételét, kiadását, finanszírozását és pénzeszközének változását. A költségvetési rendelet tartalmi követelményeit az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 67. (1) és (2) bekezdése, 68/A. -a, 69. (1) és (2) bekezdése, 71. (3) bekezdése, valamint az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 36. -ának rendelkezése határozza meg. A költségvetési rendelet összeállításakor figyelembe kell venni a pénzügyminiszter által az elemi költségvetés elkészítéséhez kiadott Tájékoztatóban foglaltakat is. 3. (1) A költségvetési rendelet szerkezete, kötelezı tartalma az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2010. (XII.19.) Korm. rendelet /továbbiakban Ámr./ 36. (1)-(2) bekezdésének elıírásai szerint az alábbi: a) az önkormányzat és az önállóan mőködı és gazdálkodó, illetve az önállóan mőködı költségvetési szervek bevételei forrásonként a pénzügyminiszter elemi költségvetés összeállítására vonatozó tájékoztatójában rögzített fıbb jogcím csoportonkénti részletezettségében, b) a mőködési, fenntartási elıirányzatok költségvetési szervenként, intézményen belül kiemelt elıirányzatonként részletezve, c) a felújítási elıirányzatok célonként, d) a felhalmozási kiadások feladatonként, e) az önkormányzati hivatal költségvetését feladatonként, valamint külön tételben ea) általános tartalék eb) céltartalék, ec) a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési többlet vagy hiány összege, ed) a költségvetési hiány belsı finanszírozására szolgáló elızı évek pénzmaradványa mőködési illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban, ee) az ed ponton kívül a költségvetési hiány külsı finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú mőveletek bevételei, kiadásai mőködési illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban, f) az éves létszámkeret költségvetési szervenként, g) a közfoglalkoztatottak éves létszám elıirányzata (amennyiben van ilyen), h) a többéves kihatással járó feladatok elıirányzatai éves bontásban, i) a mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerően, egymástól elkülönítetten, de a finanszírozási mőveleteket is figyelembe véve együttesen egyensúlyban a rendelet mellékletében be kell mutatni, j) elkülönítetten, és a helyi önkormányzat költségvetésével együtt is a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetése, k) az év várható bevételi és kiadási elıirányzatainak teljesülésérıl elıirányzat felhasználási ütemterv, l) elkülönítetten az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történı hozzájárulások.

26 JÚNIUS 3. (2) A 36. (2) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat képviselı-testülete részére a költségvetéshez és a zárszámadáshoz - az Áht a (1) bekezdésének 2. c) pontja és (2) bekezdésének 2. e) pontja szerinti - közvetett támogatásokat legalább az alábbi részletezettségben kell bemutatni: a) ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történı elengedésének összege, b) lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege, c) helyi adónál, gépjármőadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként, d) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételbıl nyújtott kedvezmény, mentesség összege, e) egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege. (3) A költségvetési rendelettel együtt számozott mellékletként be kell terjeszteni a képviselı testület elé a könyvvizsgáló írásos jelentését, a kisebbségi önkormányzatok költségvetését elfogadó testületi határozatait, valamint a pénzügyi bizottság véleményét. 4. Az Áht 69.. (1) bekezdése szerint a költségvetési rendeletnek tartalmazni kell a mőködési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat, ezen belül költségvetési szervenként és kisebbségi önkormányzatonként az alábbi kiemelt elıirányzatokat: a) személyi jellegő kiadások b) munkaadókat terhelı járulékokat, c) dologi jellegő kiadásokat, d) ellátottak pénzbeli juttatásait, e) speciális célú támogatásokat, f) a felhalmozási kiadásokon belül a beruházások, a felújítások és egyéb felhalmozási célú kiadások elıirányzatait, g) a költségvetési létszámkeretet elkülönítetten és önkormányzati szinten összesítve. Az Áht. 71. (3) bekezdése elıírja, hogy a költségvetési évet követı két év elıirányzatait, az un gördülı tervet is be kell mutatni. Ehhez figyelembe kell venni a makrogazdasági paraméterek prognózisát, a költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait. 5. (1) Az Áht a szerinti - helyi önkormányzati rendeleti szabályozást igénylı mérlegek illetve tartalmi elemei a következık: 1. az adott helyi önkormányzat összes bevételét, kiadását, elıirányzat felhasználási tervét, 2. a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott tartalommal: a) az adott helyi önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, elkülönítetten a helyi kisebbségi önkormányzat mérlegét, b) a többéves kihatással járó döntések számszerősítését évenkénti bontásban és összesítve, c) a közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó kimutatást. (2) A helyi önkormányzatok zárszámadásának elıterjesztésekor a képviselı-testület részére tájékoztatásul a következı mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni: 1. az adott helyi önkormányzat összes bevételét, kiadását, pénzeszközének változását, 2. a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott tartalommal: a) az adott helyi önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, elkülönítetten a helyi kisebbségi önkormányzat mérlegét, A tervezéskor elızetes adatok, zárszámadáskor tényleges adatok alapján. E mérleg az önkormányzat összes mőködési és felhalmozási bevételét és kiadását összevontan tartalmazza. A mérleg bevételi és kiadási oldalának egyensúlyban kell lenni. Az egyensúlyt a szükséges esetekben hitel felvételével vagy más pénzpiaci eszközökkel kell megteremteni. b) az adósság állományát lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezık szerinti bontásban, Az önkormányzat hitelállományának bemutatása lejárat és eszközök /felhalmozási, mőködési/ szerinti bontásban, oly módon, hogy a mérlegbıl megállapítható legyen a felvett hitel összege, évenkénti fizetési kötelezettsége, a fizetendı kamat, az adott idıpontban még fennálló fizetési kötelezettség. c) a vagyonkimutatást, Az önkormányzat vagyonkimutatását a zárszámadással egyidejőleg kell elkészíteni a megyei önkormányzat közgyőlésének 10/2007. (VI.8.) számú rendelet 4. számú melléklete szerint. d) a többéves kihatással járó döntések számszerősítését évenkénti bontásban és összesítve,

27 2010. JÚNIUS E kötelezettségnek ki kell terjedni a következıkre: da) önkormányzati hivatal által felvett hitelek szerzıdései / lsd. hitelállomány mérlege/ db) önkormányzati hivatal és az intézmények felújítási, beruházási döntései dc) egyedi támogatási megállapodásban vállalt kötelezettségek dd) költségvetési szervek egyedi szerzıdései /nem kell a kimutatásban szerepeltetni a rendeltetésszerő mőködéssel szakmai, gazdasági, infrastrukturális/ összefüggı, általában határozatlan idejő, a költségvetésben minden évben megjelenı szerzıdések összegeit, a hatósági elıírások alapján szükségszerően igénybeveendı szolgáltatási, megbízási szerzıdéseket. e) a közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó kimutatást. Közvetett támogatásként e kimutatásban kell számba venni azon ingyenesen, kedvezményesen nyújtott szolgáltatásokat, melyek az önkormányzatnál nem, vagy piaci érték alatt jelentenek bevételt. 6. Az Áht. 67..(3).bekezdése szerint a költségvetési rendeletben meg kell határozni a címrendet. A megyei önkormányzatnál a költségvetési szervek alkotnak címeket. 7. A zárszámadási rendelet tartalma és szerkezete a költségvetési rendelethez igazodik, azzal összehasonlítható formában kell elkészíteni a tényleges adatokra vonatkozóan. A zárszámadási rendeletben jóvá kell hagyni az intézményenkénti és az önkormányzatokra vonatkozó pénzmaradványt. 8. A költségvetési és/vagy zárszámadási testületi elıterjesztéshez a jogszabályi kötelezettségen alapuló rendelettervezet és kapcsolódó mellékletein túlmenıen készíteni kell: a) szöveges értékelést, melynek tartalmát - zárszámadás esetében célszerő a BM-PM által kialakított rendszernek megfelelıen összeállítani, ezzel eleget téve a Magyar Államkincstár felé kötelezıen készítendı szöveges értékelési kötelezettségnek. b) egyéb információs mellékleteket; jelesül: - normatív és normatív kötött állami hozzájárulások jogcímenkénti, intézményenkénti bemutatása - központosított elıirányzatok bemutatása - tartalékok, céltartalékok, szabad pénzmaradvány alakulásának bemutatása - felújítások, beruházások intézményenkénti részletes bemutatása - intézményi ellátotti napi nyersanyagköltség mértéke - tervévet megelızı év költségvetési adatainak /tervezett és módosított elıirányzat, várható teljesítés/ bemutatása. 9. A költségvetési rendeletben rögzíteni kell a végrehajtás szabályait minden olyan esetben, amelyet SZMSZ vagy külön önkormányzati rendelet nem, vagy nem teljes körően szabályoz. Ilyenek különösen: - köztisztviselıi illetményalap összege - a kitüntetı díjakhoz kapcsolódó pénzjutalom összege - önkormányzati tulajdonban lévı lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja - elıirányzat átcsoportosítási, módosítási szabályok - pénzmaradvány felülvizsgálatára, elszámolására vonatkozó rendelkezések - létszámot, személyi jellegő kiadási elıirányzatot érintı szabályok - pályázatok benyújtása, ha ahhoz önerı is kapcsolódik - közgyőlési feljogosítás egyes elıirányzatokkal való gazdálkodásra, arról való beszámolás - tartalék, céltartalék felhasználási szabályai - hitelfelvétel és egyéb pénzpiaci mőveletek eljárási rendje - kiskincstári mőködés egyes szabályainak rögzítése - a tartozásállománnyal összefüggı jelentési kötelezettség és a szükséges intézkedések megtétele

28 JÚNIUS 3. - az átmeneti gazdálkodás szabályai, ha az önkormányzat nem alkot külön rendeletet az átmeneti gazdálkodásról - egyebek. 10. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Elıírásait elıször a évi költségvetés készítésekor és a évi zárszámadáskor kell alkalmazni. E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti a 8/2005. (III.25.) sz. rendelet. Szombathely, június 3. Dr. Kun László sk. megyei fıjegyzı Kovács Ferenc sk. a közgyőlés elnöke KÖZGYŐLÉSI HATÁROZATOK A megyei közgyőlés 107/2010. (VI. 03.) sz. határozata a tárgysorozat elfogadásáról A közgyőlés az ülés tárgysorozatát a következık szerint állapítja meg: 1. Beszámoló a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, a közgyőlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekrıl, eseményekrıl, valamint tájékoztató a közgyőlés elnökének saját hatáskörben végrehajtott elıirányzat-változtatásairól 2. Beszámoló Vas megye közbiztonságának évi helyzetérıl, valamint a rendırség és az önkormányzatok kapcsolatáról, együttmőködésérıl 3. a.) A Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetési elıirányzatainak módosítása b) Könyvvizsgálói vélemény a évi költségvetési elıirányzatok módosításáról 4. A Vas Megyei Önkormányzat költségvetési, zárszámadási rendelete tartalmának meghatározásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 5. A romák szociális és munkaerı-piaci helyzete; civil együttmőködési lehetıségek 6. A megyei önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok üzleti terveinek bemutatása, évi éves beszámolóik jóváhagyása és a megyei önkormányzat által létrehozott közalapítványok kuratóriumainak beszámolói tevékenységükrıl 7. A tanévre vonatkozó beiskolázási tervek, jelentkezések, férıhelyek, képzési struktúra, javaslatok a Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság számára a munkaerı-piaci igények figyelembevételével 8. A Vas Megye Fejlesztéseiért Kötvény tıkéjébıl az utófinanszírozott pályázatok megelılegezésére történı összeg kölcsönbe vétele 9. A Vasi TISZK évi költségvetésének módosítása 10. Pályázat a közép-európai regionális TV-k együttmőködésére 11. Megállapodás a Vas Megyei Közgyőlés Ellátó Szervezete, az Életünk Szerkesztısége, valamint a Vasi Szemle Szerkesztısége között 12. Közösségi célú alapítványok támogatása 13. Vas Megye Közgyőlésének Elismerı Oklevele adományozása Csepreg Város Fúvószenekara részére 14. Vas Megye Közgyőlésének Elismerı Oklevele adományozása a Répcelaki Horgász Egyesület részére 15. Vas Megye Közgyőlésének Elismerı Oklevele adományozása Nyıgér Község Önkéntes Tőzoltósága részére

29 2010. JÚNIUS A megyei közgyőlés 108/2010. (VI. 03.) sz. határozata a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, valamint a közgyőlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekrıl, eseményekrıl szóló beszámoló és a közgyőlés elnökének saját hatáskörben végrehajtott elıirányzatváltoztatásáról szóló tájékoztató elfogadásáról A közgyőlés a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, valamint az elızı ülés óta történt fontosabb döntésekrıl, eseményekrıl szóló beszámolót és a közgyőlés elnökének saját hatáskörben végrehajtott elıirányzat-változtatásáról szóló tájékoztatót elfogadja. A megyei közgyőlés 109/2010. (VI. 03.) sz. határozata Vas megye közbiztonságának évi helyzetérıl, valamint a rendırség és az önkormányzatok kapcsolatáról, együttmőködésérıl szóló beszámoló elfogadásáról A közgyőlés: 1. elfogadja Vas megye közbiztonságának évi helyzetérıl, valamint a rendırség és az önkormányzatok kapcsolatáról, együttmőködésérıl szóló beszámolót; 2. köszönetét fejezi ki a megyei rendır-fıkapitányság vezetıinek és személyi állományának a magas színvonalon végzett szakmai munkáért. Felelıs: Határidı: a közgyőlés elnöke azonnal A megyei közgyőlés 110/2010. (VI. 03.) sz. határozata a Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetési elıirányzatainak módosításáról készült könyvvizsgálói vélemény elfogadásáról A közgyőlés a Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetési elıirányzatainak módosításáról készült könyvvizsgálói véleményt elfogadja. A megyei közgyőlés 111/2010. (VI. 03.) sz. határozata A romák szociális és munkaerı-piaci helyzete; civil együttmőködési lehetıségek címő tájékoztató tudomásulvételérıl A közgyőlés A romák szociális és munkaerı-piaci helyzete a megyében; civil együttmőködési lehetıségek címő tájékoztatót tudomásul veszi. A megyei közgyőlés 112/2010. (VI. 03.) sz. határozata a megyei önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok üzleti terveinek elfogadásáról, és évi éves beszámolóik jóváhagyásáról, valamint a megyei önkormányzat által létrehozott közalapítványok kuratóriumainak tevékenységérıl szóló beszámolóik elfogadásáról A közgyőlés: 1. a gazdasági társaságok évi üzleti tervét az alábbiak szerint: - a Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt évi üzleti tervét 0 Ft adózás elıtti eredménnyel; - a Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelı Kft évi üzleti tervét ezer Ft adózás elıtti eredménnyel; - a Büki Gyógyfürdı Zrt évi üzleti tervét ezer Ft adózás elıtti eredménnyel; - a Mesteri Termál Kft évi üzleti tervét 776 ezer Ft adózás elıtti eredménnyel; - a VASIVÍZ Vas Megyei Víz és Csatornamő Zrt évi üzleti tervét ezer Ft adózás elıtti eredménnyel;

30 JÚNIUS 3. - a Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt évi üzleti tervét ezer Ft adózás elıtti eredménnyel elfogadja. 2. a gazdasági társaságok évi éves beszámolóit az alábbiak szerint: - a Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt évi éves beszámolóját e Ft mérleg fıösszegben, e Ft mérleg szerinti eredménnyel (veszteség); - a Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelı Kft évi éves beszámolóját e Ft mérleg fıösszegben, e Ft mérleg szerinti eredménnyel(nyereség); - a Vas Megyei Temetkezési Vállalat évi éves beszámolóját e Ft mérleg fıösszegben, e Ft mérleg szerinti eredménnyel (veszteség); - a Büki Gyógyfürdı Zrt évi éves beszámolóját e Ft mérleg fıösszegben, e Ft mérleg szerinti eredménnyel (nyereség); - a Mesteri Termál Kft évi éves beszámolóját e Ft mérleg fıösszegben, e Ft mérleg szerinti eredménnyel (nyereség) elfogadja. - a VASIVÍZ Vas Megyei Víz és Csatornamő Zrt évi éves beszámolóját e Ft mérleg fıösszegben, e Ft mérleg szerinti eredménnyel (nyereség); - a Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt évi éves beszámolóját e Ft mérleg fıösszegben, e Ft mérleg szerinti eredménnyel ( e Ft osztalékfizetést követıen) elfogadja. - elfogadja a Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt évi közhasznúsági jelentését. 3. elfogadja a Vas Megye Mővészetéért, valamint a Vas Megyei Közoktatási Közalapítvány évi tevékenységérıl szóló beszámolókat. Felelıs : Határidı: a közgyőlés elnöke azonnal A megyei közgyőlés 113/2010. (VI. 03.) sz. határozata a megyei önkormányzati fenntartású szakképzı intézmények beiskolázási terveirıl szóló tájékoztató tudomásulvételérıl A közgyőlés a megyei önkormányzati fenntartású szakképzı intézmények beiskolázási terveirıl szóló tájékoztatást tudomásul veszi és gondoskodik az intézményi adatok továbbításáról a Vasi TISZK részére. Felelıs: Határidı: a közgyőlés elnöke azonnal A megyei közgyőlés 114/2010. (VI. 03.) sz. határozata a Vas Megye Fejlesztéseiért Kötvény tıkéjébıl az utófinanszírozott pályázatok megelılegezésére történı összeg kölcsönbe vételérıl 1. A közgyőlés hozzájárul a Vas Megye Fejlesztéseiért Kötvény tıkéjébıl 220 millió Ft-nak - a felmerülés ütemében - a pályázatok elıfinanszírozásához szükséges kölcsönbe vételéhez, mely összeget a pályázati összegek visszaérkezése után vissza kell vezetni az Önkormányzat Kötvényes bankszámlájára. 2. Az intézmények pályázataihoz megelılegezett számukra kiutalt - összegek vonatkozásában a pályázati támogatás megérkezését követı elsı munkanapon kötelesek az összeg számlájukon történı jóváírásáról a Pénzügyi és Gazdasági Titkárságot értesíteni, és a támogatás megérkezését követı elsı utalási napon az összeget a megyei önkormányzat elszámolási számlájára visszautalni. Felelıs: Határidı: a közgyőlés elnöke az elsı pont vonatkozásában, intézményvezetık a második pont vonatkozásában május 31-tıl a felmerülés ütemében a kölcsön biztosítására december 31., illetve a pályázati összeg megérkezése a kölcsön visszafizetése tekintetében

31 2010. JÚNIUS A megyei közgyőlés 115/2010. (VI. 03.) sz. határozata a Vasi TISZK évi költségvetésének módosításáról A közgyőlés a Vasi TISZK 2010-es költségvetésének módosítását a Társulási Tanács határozata alapján elfogadja és biztosítja a Vas Megyei Önkormányzat költségvetésében a Ft összegő felhalmozási célú támogatást, mely az önkormányzat évi hiányának összegét növeli. Felelıs: Határidı: a közgyőlés elnöke azonnal A megyei közgyőlés 116/2010. (VI. 03.) sz. határozata a közép-európai regionális TV-k együttmőködésére irányuló pályázat támogatásáról A közgyőlés a Nyugati Régió Kommunikációs Közhasznú Egyesület kérésére a Centro TV TV adások Európa szívébıl elnevezéső projekthez önerıként 3 365,20 euro-nak megfelelı forint összeget biztosít a nemzetközi keret terhére. Felelıs: Határidı: a közgyőlés elnöke azonnal A megyei közgyőlés 117/2010. (VI. 03.) sz. határozata a Vas Megyei Közgyőlés Ellátó Szervezete, az Életünk Szerkesztısége, valamint a Vasi Szemle Szerkesztısége között létrejött megállapodás jóváhagyásáról A közgyőlés 1. a Vas Megyei Közgyőlés Ellátó Szervezete és a Vasi Szemle Szerkesztısége között létrejött, a pénzügyi, gazdasági feladatok ellátásának munkamegosztásáról és a felelısségvállalás rendjérıl szóló megállapodást az elıterjesztéssel egyezıen jóváhagyja; 2. a Vas Megyei Közgyőlés Ellátó Szervezete és az Életünk Szerkesztısége között létrejött, a pénzügyi, gazdasági feladatok ellátásának munkamegosztásáról és a felelısségvállalás rendjérıl szóló megállapodást az elıterjesztéssel egyezıen jóváhagyja. Felelıs: Határidı: a közgyőlés elnöke azonnal M E G Á L L A P O D Á S a Vas Megyei Közgyőlés Ellátó Szervezete és az Életünk Szerkesztısége között, a pénzügyi, gazdasági feladtok ellátásának munkamegosztásáról és a felelısségvállalás rendjérıl A megállapodás létrejött egyrészrıl a Vas Megyei Közgyőlés Ellátó Szervezete (továbbiakban önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv), másrészrıl az Életünk Szerkesztısége (továbbiakban önállóan mőködı költségvetési szerv) között, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény, az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII.9.) Kormányrendelet 16. (4) bekezdés, továbbá a Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlése 10/1994. sz. határozata alapján, a következık szerint: Az együttmőködés általános szempontjai 1.) Az együttmőködés nem csorbíthatja az önállóan mőködı költségvetési szerv szakmai és jogi önállóságát és felelısségét. 2.) Az önállóan mőködı költségvetési szerv a költségvetési elıirányzatok felhasználása tekintetében teljes jogkörrel rendelkezik.

32 JÚNIUS 3. 3.) Az önállóan mőködı költségvetési szerv a költségvetésében tervezett bevételek beszedésére intézkedhet és azokról köteles gondoskodni, a kiadási elıirányzatokat pedig az elıirányzat szintjéig teljesítheti. Ebben a jogkörében önállóan járhat el, kötelezettséget vállalhat, utalványozhat, kifizetéseket teljesíthet. 4.) Az önállóan mőködı költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik, ezért az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv látja el a pénzügyi-gazdasági feladatokat, amelynek során a gazdálkodás lebonyolításának szabályszerőségét, a törvényességet biztosítja. A költségvetési gazdálkodás lebonyolítása során a pénzügyi-gazdasági feladatokat a következı munkamegosztás és felelısségi rendben kell ellátni 1.) Költségvetési tervezés Az éves költségvetések tervezése 3 munkafázisban történik. A költségvetési irányelvek és az önkormányzat elızetes elgondolásai alapján az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv az önállóan mőködı költségvetési szervet érintıen a költségvetési koncepcióhoz adatokat szolgáltat, a központi és a helyi szabályozásban meghatározott idıpontoknak megfelelıen. Ezt megelızıen az önállóan mőködı költségvetési szerv vezetıjével áttekintik a következı költségvetési évre vonatkozó feladatokat, azokat rangsorolják; számba veszik az intézmény várható bevételi forrásait; az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv összeállítja mindazon adatokat és információkat, amelyek a költségvetési koncepció összeállításához a felügyeleti szerv részére szükségesek. A költségvetési koncepciót elfogadó közgyőlési határozat, illetve más jogszabályokban megfogalmazott tervezési követelmények, elıírások figyelembe vételével a költségvetési rendelet tervezethez az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv szolgáltat adatokat az önállóan mőködı költségvetési szervre vonatkozóan. Ennek folyamatában kerülnek konkrét kidolgozásra a kiemelt bevételi és kiadási elıirányzatok tervezett összegei, az intézményi létszámkeret stb. A költségvetési egyeztetı tárgyaláson az önállóan mőködı költségvetési szerv vezetıje és az önállóan gazdálkodó szerv gazdasági vezetıje vesz részt. Az elemi szintő (intézményi) költségvetés elkészítése az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv feladata, a közgyőlés által meghatározott keretszámok alapján. Az elemi költségvetés felülvizsgálatra való benyújtása ugyancsak az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv feladata. 2.) Pénzkezeléssel kapcsolatos feladatok Az önállóan mőködı költségvetési szerv a megyei önkormányzat által meghatározott pénzintézetnél nyitott önálló bankszámlával rendelkezik. A banki mőveleteket az önállóan mőködı és gazdálkodó szervezet végzi. A bankszámla feletti rendelkezési jog az önállóan mőködı költségvetési szerv vezetıjét és az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv gazdasági vezetıjét illeti meg. Az önállóan mőködı költségvetési szerv az átmenetileg szabad pénzeszközeit a számlavezetı pénzintézetnél sem kötheti le. Az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv az önállóan mőködı költségvetési szerv részére a mőködéséhez kapcsolódó készpénzforgalom lebonyolítására házipénztárat mőködtet. 3.) Az elıirányzat-felhasználással kapcsolatos feladatok Az önállóan mőködı költségvetési szerv az elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezik. Ennek értelmében a költségvetésében jóváhagyott elıirányzat erejéig kötelezettséget vállalhat, a mindenkori szabályozásnak megfelelıen élhet elıirányzat-felhasználási jogkörével és az elıirányzatmódosítás kezdeményezésével. Az önállóan mőködı költségvetési szerv vezetıjével történt egyeztetés után az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv kezdeményezi a felügyeleti szervnél a költségvetésben jóváhagyott elıirányzatok megváltoztatását. Az önállóan mőködı költségvetési szerv a költségvetési rendeletben jóváhagyott létszámkereten, és személyi juttatási elıirányzaton belül köteles gazdálkodni. Az esetlegesen megüresedett álláshelyek betöltése a

33 2010. JÚNIUS költségvetési rendeletben rögzítetteknek megfelelıen történhet, és az önállóan mőködı költségvetési szerv dolgozóinak jutalmazására is csak a megyei szabályozás szerint kerülhet sor. 4.) Az elıirányzat-felhasználással kapcsolatos jogkörök a.) A kötelezettségvállalás szabályai A kötelezettségvállalás a jóváhagyott kiadási elıirányzatok terhére foganatosított olyan intézkedés, mely jövıbeni fizetési kötelezettséggel jár. Az önállóan mőködı költségvetési szerv nevében a feladatok ellátása során fizetési, vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni az önállóan mőködı költségvetési szerv vezetıje jogosult, az alapító okiratban foglalt feladatok célszerő és hatékony ellátására figyelemmel. Kivételt képeznek azon személyi és dologi kiadásokkal kapcsolatos kötelezettségvállalások, amikor ezt a tevékenységet a szerv vezetıje maga javára látná el. Ebben az esetben kötelezettségvállalásra a fıszerkesztı helyettes jogosult. A fıszerkesztı akadályoztatása esetén a fıszerkesztı helyettes jogosult a kötelezettségvállalásra. A kötelezettségvállalás ellenjegyzıje az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv gazdasági vezetıje. A kötelezettségvállalás csak írásban egyedi megrendelések, szerzıdések, megállapodások iktatott formájában - történhet, az alábbi kivételektıl eltekintve. Nem szükséges elızetes, írásbeli kötelezettségvállalás a gazdasági eseményenként Ft-ot el nem érı kifizetések esetében. A kötelezettségvállalás rendjét ebben az esetben az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv szabályozása határozza meg. Összeghatártól függetlenül szükséges elızetes írásbeli kötelezettségvállalás a személyi, illetve dologi kiadásokat terhelı megbízási díjak, honoráriumok, szerzıi díjak kifizetése elıtt. Ennek során érvényesíteni kell a megyei önkormányzat költségvetési szerveinél közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozók foglalkoztatásának egyes kérdéseirıl, illetve intézményi feladatok szerzıdéssel, számla ellenében történı ellátásáról szóló hatályos felügyeleti szervi rendelkezést. A kötelezettségvállalás iratait az önállóan mőködı költségvetési szerv készíti el, és azt ellenjegyzés céljából haladéktalanul az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv részére megküldi, aki e jogkör gyakorlása során köteles meggyızıdni az államháztartás mőködési rendjére vonatkozó szabályozásban szereplı elıírások teljesülésérıl, illetve a szerint köteles eljárni. A kötelezettségvállalással kapcsolatos analitikus nyilvántartást az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv vezeti. b.) Szakmai teljesítés igazolásának szabályai A kiadás teljesítésének és a bevétel beszedésének elrendelése elıtt okmányok alapján ellenırizni, szakmailag igazolni kell azok jogosultságát, összegszerőségét, a szerzıdés, megrendelés, megállapodás teljesítését. A szakmai teljesítés igazolására az önállóan mőködı költségvetési szerv vezetıje, illetve meghatározott kiadásokat érintıen az általa írásban felruházott személy jogosult. A szakmai teljesítés igazolásának módját az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv szabályozása határozza meg. Érvényesítésre, utalványozásra, illetve ellenjegyzésre csak a meghatározott módon történı, az önállóan mőködı költségvetési szerv által igazolt számlák, bizonylatok alapján kerülhet sor. Az önállóan mőködı költségvetési szerv a szakmai teljesítések megtörténtének igazolásához csatolja azokat az iratokat, okmányokat, kötelezettségvállalásokat, amelyek a gazdasági eseménnyel összefüggésben keletkeztek, és a számvitelben történı elszámoláshoz szükségesek. c.) Érvényesítés szabálya Az érvényesítést az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv erre a feladatra megbízott az államháztartás mőködési rendjérıl szóló jogszabályban elıírt végzettséggel rendelkezı dolgozói végzik. d.) Utalványozás szabálya A kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének, vagy elszámolásának elrendelésére utalványozásra - az önállóan mőködı költségvetési szerv vezetıje jogosult.

34 JÚNIUS 3. Összeférhetetlenség és akadályoztatás esetén a kötelezettségvállalásnál meghatározott szabályozás lép érvénybe. Az utalványozás az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv által szabályozott formában (külön írásbeli rendelkezéssel) UTALVÁNY-on történik. Az utalványrendeletet az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv készíti el, és azt utalványozás céljából haladéktalanul megküldi az önállóan mőködı költségvetési szerv vezetıjének, aki ugyancsak haladéktalanul gondoskodik az utalványozott irat pénzügyi teljesítés céljából történı visszaküldésérıl. A bizonylatok átadásának, átvételének idıpontját írásban rögzíteni kell. e.) Ellenjegyzés szabálya Az utalvány ellenjegyzésére az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv gazdasági vezetıje jogosult. Az ellenjegyzésre jogosultnak az államháztartás mőködési rendjére vonatkozó eljárási szabályokat kell alkalmazni. 5.) A pénzellátás rendje Az önállóan mőködı költségvetési szerv feladatainak teljesítéséhez szükséges pénzeszközök biztosítása az intézmény részére megnyitott bankszámláról történik, a kiskincstári finanszírozás rendjére szóló hatályos szabályozás alapján. A kiskincstári finanszírozás az elıirányzat-felhasználási ütemterven alapul, amelyet az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv készít el. A kisebb összegő kifizetések teljesítése a házipénztáron keresztül történik, a számviteli és információs rendszer szabályozásáról szóló hatályos utasításban foglaltaknak megfelelıen. A házipénztári pénzkezelésre vonatkozó részletes elıírásokat az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv pénz és értékkezelési szabályzata tartalmazza. 6.) Költségvetési beszámolás Az önállóan mőködı költségvetési szerv elıirányzatainak felhasználásáról és a gazdálkodásáról - a költségvetési szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségérıl szóló kormányrendelet, illetve a számviteli rend és információs rendszer szabályozásáról szóló megyei szabályozás alapján - évközi (féléves) és éves beszámolót kell készíteni. A költségvetési beszámoló elkészítéséért az önállóan mőködı költségvetési szerv vezetıje, illetve az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv gazdasági vezetıje felelıs. A szöveges beszámoló elkészítéséhez az önállóan mőködı költségvetési szerv információt szolgáltat, a felügyeleti szerv igényéhez kapcsolódó esetenkénti adatszolgáltatás meghatározása alapján. Az idıközi költségvetési jelentés és az idıközi mérlegjelentés elkészítése az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv feladatkörébe tartozik. Az önállóan mőködı költségvetési szerv vagyoni és pénzügyi helyzetére kiható gazdasági eseményekrıl a kettıs könyvviteli rendszernek megfelelı fıkönyvi nyilvántartást kell vezetni. Ez az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv feladatkörébe tartozik. Az önállóan mőködı költségvetési szerv költségvetési beszámolóját, azt alátámasztó leltárt, értékelést, fıkönyvi kivonatot, a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatokat az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv köteles megırizni, a számviteli törvény elıírásainak megfelelıen. A számviteli törvény hatályos elıírásai szerint kötelezıen készített szabályozások értelemszerően vonatkoznak az önállóan mőködı költségvetési szervre is. A fıkönyvi könyveléshez kapcsolódó analitikus nyilvántartásokat az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv számlarendjében meghatározott körre kiterjedıen vezeti. A szigorú számadású nyomtatványok analitikus nyilvántartásának vezetése az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv belsı szabályozása alapján történik. Az ilyen nyomtatványnak minısülı és az önállóan mőködı költségvetési szervnél használatos számlák nyilvántartása is az ı feladatukat képezi.

35 2010. JÚNIUS A házipénztári kifizetések bizonylatolására szolgáló kiadási pénztárbizonylatok nyilvántartása az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szervnél történik. Mőködtetéssel, tárgyi eszköz felújítással, beruházással kapcsolatos feladatok ellátása mindenkor a megyei önkormányzat éves költségvetési rendeletében foglalt szabályozásnak megfelelıen, a takarékosság, a szabályszerőségi követelmények betartásával kell, hogy történjen. Amennyiben az e körbe tartozó beszerzések, szolgáltatások igénybe vétele a mindenkor hatályos közbeszerzési törvény elıírásai alá esnek, úgy annak érvényesítéséért az önállóan mőködı költségvetési szerv vezetıje a felelıs. 7.) Vagyonkezelés Az önállóan mőködı költségvetési szerv vezetıje felelıs a feladatai ellátásához a vagyonkezelésébe, használatába adott ingóvagyon rendeltetésszerő igénybe vételéért, különös tekintettel a szakmai hatékonyság és gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért. Felelıs a kezelésébe adott vagyon állagának megóvásáért, karbantartásáért. A vagyon hasznosítása, értékesítése, selejtezése tekintetében a megyei önkormányzat vagyongazdálkodásának szabályairól szóló hatályos - közgyőlési rendelet elıírásai a mérvadóak, amelynek betartásáért részben önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv vezetıje, az operatív feladatok végrehajtásáért az önállóan gazdálkodó szerv a felelıs. A vagyonvédelmet biztosító leltározási és leltárkészítési kötelezettség - a mindenkor hatályos központi és helyi szabályok szerinti teljesítéséért az önállóan mőködı költségvetési szerv és az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv vezetıje felelıs. Az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv megszervezi, lebonyolítja és ellenırzi a leltározási tevékenységet, annak dokumentálását, és biztosítja az önállóan mőködı költségvetési szerv könyvviteli mérlegében szereplı eszközök és források leltárral történı alátámasztását. Az eszközök tényleges leltárfelvételének munkálataiban az önállóan mőködı költségvetési szerv munkatársa a leltározási ütemtervben foglaltaknak megfelelı módon vesz részt. 8.) Adózási, adatszolgáltatási kötelezettségek, egyéb nyilvántartási és ügyviteli feladatok Az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv elkészíti - a mindenkori jogszabályi elıírásoknak megfelelıen az önállóan mőködı költségvetési szerv állami költségvetéssel szembeni elszámolásait, nevezetesen az általános forgalmi adóval, a nemzeti kulturális járulék bevallásával, fizetésével kapcsolatos elszámolásokat, és vezeti a szükséges analitikus nyilvántartásokat. Gondoskodik a fizetési kötelezettség teljesítésérıl. Az önállóan mőködı költségvetési szervet a tevékenységével összefüggésben az általános forgalmi adóról, a számvitelrıl szóló hatályos törvényi elıírások szerint számlaadási kötelezettség terheli. A számlát (azzal egyenértékő bizonylatot) az önállóan mőködı költségvetési szerv állítja ki, az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv szabályozásában meghatározott formában. Az önállóan mőködı költségvetési szerv tartozásállományáról a megyei közgyőlés éves költségvetési rendeletében elıírt módon az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv szolgáltat adatot. A személyi kifizetésekhez (honorárium, szerzıi, megbízási díjak stb.) kifizetéséhez szükséges okmányokat, nyilatkozatokat, munkáltatói igazolásokat az önállóan mőködı költségvetési szerv állítja össze, és azokat a kiadások teljesítése érdekében az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv részére biztosítja. A személyi jellegő kiadások - beleértve a természetbeni juttatásokat, különféle költségtérítéseket, jutalom kifizetéseket - számfejtése és a Magyar Államkincstár Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága részére történı továbbítása az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv feladata. Ez utóbbi végzi a munkavállalók részére a személyi kifizetésekhez kapcsolódó igazolások kiállítását, és a magánszemélyek részére történı megküldését is. Az önállón mőködı költségvetési szerv vezetıje a megyei közgyőlés éves költségvetési rendeletében foglaltak alapján köteles a közmővelıdési és ifjúsági bizottság egyetértését megszerezni, a bevételeik növelésére irányuló pályázataikhoz. Az önállóan mőködı költségvetési szerv vezetıje biztosítja a pályázati céloknak megfelelı felhasználást.

36 JÚNIUS 3. A pályázat pénzügyi elszámolását az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv végzi, és gondoskodik az elszámolás szabályszerőségérıl. 9.) Információáramlás, és szolgáltatás A kiadási és bevételi elıirányzatok módosításáról és a teljesítésekrıl az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv az önállóan mőködı költségvetési szerv vezetıje részére az idıközi költségvetési jelentés készítésének idıpontjához igazodóan információt szolgáltat. 10.) FEUVE kötelezettség teljesítése Mindkét költségvetési szerv köteles kialakítani, mőködtetni és fejleszteni a szervezetek belsı kontroll rendszerét, ezen belül a folyamatba épített elızetes, utólagos vezetıi ellenırzéseket (FEUVE). A belsı kontroll rendszer tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat, belsı szabályzatokat, melyek alapján mindkét gazdálkodó szerv érvényesíti a feladatok ellátására szolgáló elıirányzatokkal, létszámmal, vagyonnal való szabályszerő, gazdaságos, hatékony gazdálkodás követelményeit. Az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv aktualizálja az ellenırzési nyomvonalat, az egyes feladatok változásának függvényében. Elkészíti a kockázatelemzést, meghatározza mindkét szerv számára a kockázatok körét, nagyságát rangsorolja. Mindkét gazdálkodó szerv vezetıje köteles szabályozni a szabálytalanságok kezelésének eljárási rendjét, és ez az SzMSz mellékletét képezi. Szombathely, április 8. Bandi Zoltán Vas Megyei Közgyőlés Ellátó Szervezete igazgató Alexa Károly Életünk Szerkesztısége igazgató-fıszerkesztı Záradék: A Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlése 117/2010. (VI.03.) számú határozatával a megállapodást jóváhagyta. Szombathely, április 8. Kovács Ferenc Vas Megyei Közgyőlés elnöke M E G Á L L A P O D Á S a Vas Megyei Közgyőlés Ellátó Szervezete és a Vasi Szemle Szerkesztısége között, a pénzügyi, gazdasági feladtok ellátásának munkamegosztásáról és felelısségvállalás rendjérıl A megállapodás létrejött egyrészrıl a Vas Megyei Közgyőlés Ellátó Szervezete (továbbiakban önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv), másrészrıl az Vasi Szemle Szerkesztısége (továbbiakban önállóan mőködı költségvetési szerv) között, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény, az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII.9.) Kormányrendelet 16. (4) bekezdés, továbbá a Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlése 9/1994. sz. határozata alapján, a következık szerint: Az együttmőködés általános szempontjai 1.) Az együttmőködés nem csorbíthatja az önállóan mőködı költségvetési szerv szakmai és jogi önállóságát és felelısségét. 2.) Az önállóan mőködı költségvetési szerv a költségvetési elıirányzatok felhasználása tekintetében teljes jogkörrel rendelkezik.

XX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. DECEMBER 11. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. DECEMBER 11. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. DECEMBER 11. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 35/2009. (II. 13.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 139/2009. (VI. 26.) sz. határozat A Vas Megyei Markusovszky Kórházért Alapítvány

Részletesebben

XIX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2008. DECEMBER 12. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XIX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2008. DECEMBER 12. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XIX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2008. DECEMBER 12. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 32/2008. (II. 15.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 31. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. ( ) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésrıl

Részletesebben

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269.

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. 2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI száma 80/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 81/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 82/2011.

Részletesebben

XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. MÁRCIUS 28. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. MÁRCIUS 28. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. MÁRCIUS 28. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 32/2008. (II. 15.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

II. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete

II. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete II. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének megállapításáról Fejér Megye Közgyőlése

Részletesebben

I. FEJEZET. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

I. FEJEZET. Az önkormányzat bevételei és kiadásai Tolna Város Önkormányzatának /2009. (II.13.) Ör. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl, végrehajtásának rendjérıl Tolna Város Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS HIVATALOS LAPJA 3. szám Kecskemét, 2011. május 31. TARTALOMJEGYZÉK I. SZEMÉLYI RÉSZ: 73/2011. (V. 27.) Kgy. A Megyei kitüntetı díjakra

Részletesebben

II. Az aláírásbélyegzı használata

II. Az aláírásbélyegzı használata 7. számú melléklet Keszthely Város Önkormányzata Ügyrendje I. 1./ Keszthely Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) feladatai: (1) Az önkormányzat törvényben meghatározott kötelezıen elıirt, illetve

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı- testületnek - Sárospatak Város

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 2. szám 2007. március KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2007. március 1-jei ülése RENDELET

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 19. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzata E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl

Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Pécel Város Önkormányzatának képviselı-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított

Részletesebben

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 1 /2011. (I.27.) számú önkormányzati rendelete a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 1 /2011. (I.27.) számú önkormányzati rendelete a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 1 /2011. (I.27.) számú önkormányzati rendelete a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22.-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának./2009.( ) rendelete a 2008. évi költségvetésrıl szóló

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 20-án - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. A képviselı-testületi ülésének

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére. pénzügyi irodavezetı

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére. pénzügyi irodavezetı E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdés

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Döntés a Békéscsaba Kalandpark kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárás

Részletesebben

215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megállapítása

215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megállapítása BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS 3491-10/2011. K I V O N A T a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2011. december 16-i ülése jegyzıkönyvébıl 215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 4/2011. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2011. február 15-én megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Tárgy: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

Részletesebben

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének 9/2007. (XI. 05.) rendelete Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyőlése a többpártrendszerő jogállam,

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 24/2007. (III.1.) kt. határozat: A 2007. március 1-i ülés napirendjének elfogadása. 25/2007. (III.1.) kt.

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya I. FEJEZET. Az önkormányzati lakások bérletére, valamint a lakbérek mértékére vonatkozó elıírások

A rendelet célja. A rendelet hatálya I. FEJEZET. Az önkormányzati lakások bérletére, valamint a lakbérek mértékére vonatkozó elıírások Bakonybél Önkormányzata Képviselıtestületének 13/2001.(VIII.5.) rendelete a Bakonybél Önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások bérletérıl, a lakbérek mértékérıl 1 (Módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

CIB Lakáshitel és Szabad felhasználású ingatlanfedezetes hitel

CIB Lakáshitel és Szabad felhasználású ingatlanfedezetes hitel Miért érdemes a CIB eit választani? Mert: lakáscélra és szabad felhasználásra is megfelelı megoldást jelentenek A forint alapú hiteleknek nincs árfolyamkockázata Nincs szerzıdéskötési díj Nincs hitelbírálati

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 7/1995. (III. 3.) számú r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK ÉS SZERVEINEK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL /*: A rendelet

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2011.(II.28.) önkormányzati rendelete a település 2011. évi költségvetésérıl

Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2011.(II.28.) önkormányzati rendelete a település 2011. évi költségvetésérıl Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2011.(II.28.) önkormányzati rendelete a település 2011. évi költségvetésérıl Az Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116.

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116. REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2011. december 31. I. A társaság bemutatása Az alapító tagok a Magyar

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI.1237/2011. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2011.

Részletesebben

Elıterjesztés. Aszód Város Önkormányzat értékhatár alatti Közbeszerzési szabályzat módosítására

Elıterjesztés. Aszód Város Önkormányzat értékhatár alatti Közbeszerzési szabályzat módosítására Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9 Tel. 28:500-666 Fax. 400-575 Email: jegyzo.aszod@invitel.hu /2009 szám Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztés

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 6/2015. (II. 23.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetésérıl

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 6/2015. (II. 23.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetésérıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 6/2015. (II. 23.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetésérıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatok

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Referatúra Népjóléti, Sport és Lakás Referatúra 7601.Pécs.Kossuth tér 1-3.tel:533-800 ELİTERJESZTÉS

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Referatúra Népjóléti, Sport és Lakás Referatúra 7601.Pécs.Kossuth tér 1-3.tel:533-800 ELİTERJESZTÉS Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Referatúra Népjóléti, Sport és Lakás Referatúra 7601.Pécs.Kossuth tér 1-3.tel:533-800 Ügyiratszám:10-10 /1001/2011 ELİTERJESZTÉS a Népjóléti és Sport Bizottság

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Kutyej

Részletesebben

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete Javaslat Bıcs Község Önkormányzatának a Zempléni Szakképzés-szervezési Társuláshoz történı csatlakozás elfogadására,

Részletesebben

Elıadó: Ribányi József polgármester. Tisztelt Képviselı-testület!

Elıadó: Ribányi József polgármester. Tisztelt Képviselı-testület! - 1 - A 2011. augusztus 31-ei képviselı-testületi ülés II. számú napirendi pontja: Tájékoztató a Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének elsı félévi végrehajtásáról. Elıadó: Ribányi József polgármester

Részletesebben

Közgyőlési határozatok

Közgyőlési határozatok Közgyőlési határozatok 2009 Az MNOÖ Közgyőlésének 1/2009 (02.14.) számú határozata: A Közgyőlés úgy dönt, hogy Pilisvörösvár Város Önkormányzatával a Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

Részletesebben

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 1/2010. (II. 11.) számú. rendelete. Zalaszántó község Önkormányzatának

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 1/2010. (II. 11.) számú. rendelete. Zalaszántó község Önkormányzatának Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete 1/2010. (II. 11.) számú rendelete Zalaszántó község Önkormányzatának 2010. évi költségvetésérıl. -1- Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete

Részletesebben

1/2015. (II. 18.) TH. Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi költségvetésének módosítása

1/2015. (II. 18.) TH. Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi költségvetésének módosítása Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa LMKOH/1854/1/2015. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató

Részletesebben

A FEJLİDİ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály. I. Általános rendelkezések 1..

A FEJLİDİ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály. I. Általános rendelkezések 1.. A FEJLİDİ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály I. Általános rendelkezések Az Egyesület neve: A Fejlıdı Kalaznóért Egyesület ( a továbbiakban Egyesület ) Székhelye: 7194 Kalaznó, Kossuth u. 28. 1.. 2. (1) Az

Részletesebben

Elsı lakást szerzık támogatásához és a lakás korszerősítéséhez nyújtott támogatást igénylı lap

Elsı lakást szerzık támogatásához és a lakás korszerősítéséhez nyújtott támogatást igénylı lap Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda 6724 Szeged, Huszár u. 1. Levelezési cím: 6701 Szeged, Pf. 763 Elsı lakást szerzık támogatásához és a lakás

Részletesebben

Alsómocsolád Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2008. (II.18.) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl

Alsómocsolád Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2008. (II.18.) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl Alsómocsolád Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2008. (II.18.) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl Alsómocsolád Község Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Ügyleti kamat lakáscélú és lakáscélra nyújtott hitelkiváltás célú jelzálogkölcsönök esetén. Ügyleti kamat évi:

HIRDETMÉNY. Ügyleti kamat lakáscélú és lakáscélra nyújtott hitelkiváltás célú jelzálogkölcsönök esetén. Ügyleti kamat évi: HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: Bank) Twin nevő, svájci frank alapú jelzáloghitelének kondícióiról A Bank 2010. június 1. napjától megszünteti Twin hitel értékesítését,

Részletesebben

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT 2006 El. I. D. 17. ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT PÉCSI ÍTÉLİTÁBLA P É C S ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2004. január 1.-tıl 2 E L İ S Z Ó Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési

Részletesebben

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére.

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének 7./2011 (IV.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

(1) Az e rendelet 1. -ának (2) bekezdésében meghatározott mérlegek és kimutatások tartalma:

(1) Az e rendelet 1. -ának (2) bekezdésében meghatározott mérlegek és kimutatások tartalma: Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2009. (VI. 24.) számú rendelete az Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeletei mérlegeinek és kimutatásainak tartalmáról Zalaapáti Község

Részletesebben

Amely 2009. 08. 01 napjával a Eszköz fedezetre nyújtott hitelezési tevékenységre (gép) UZLSZSZHITGEP_1_20080221 Üzletszabályzat helyébe lép

Amely 2009. 08. 01 napjával a Eszköz fedezetre nyújtott hitelezési tevékenységre (gép) UZLSZSZHITGEP_1_20080221 Üzletszabályzat helyébe lép LOMBARD PÉNZÜGYI ÉS LÍZING ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA PSZÁF engedély száma: 2138/1998/F Eszköz fedezetre nyújtott hitelezési tevékenységre (gép) HITTef/2009.08.01. Amely 2009.

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. február 12-én tartott ülésérıl.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. február 12-én tartott ülésérıl. 1 Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. február 12-én tartott ülésérıl. Jelen vannak: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor, Gubics Lajos, Jakus Tünde, Horváth Béla, Kiss Anikó, Kovács Gábor,

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 43/2009. (X.26.) határozat. Határozat

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 43/2009. (X.26.) határozat. Határozat Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti 43/2009. (X.26.) határozat Határozat Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Körjegyzıség Szervezeti és Mőködési Szabályzatát megtárgyalta,

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1/ÖK/2011.(I.27.) Határozat úgy határoz, hogy Czeglédy Gergı javaslatát, miszerint a meghívó szerinti 37. és 38. napirendi pontok a napirendrıl kerüljenek levételre, nem fogadja el. (Szavazott 23 képviselı:

Részletesebben

172. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám

172. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám 172. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETE 6/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 7/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

XXII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2011. SZEPTEMBER 23. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2011. SZEPTEMBER 23. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2011. SZEPTEMBER 23. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 42/2011. (II. 18.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. július 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. július 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: TI-170/2009. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet

19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet 19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet az Új Magyarország Fejlesztési Tervben szereplı Regionális Fejlesztés Operatív Programokra meghatározott elıirányzatok felhasználásának állami támogatási szempontú szabályairól

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2008. évi 1. szám 2008. január KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2008. január 31-ei ülése SZEMÉLYI

Részletesebben

Általános tudnivalók. 2012. EüK. 8. szám pályázati felhívás. Tisztelt Hirdetık, Olvasók!

Általános tudnivalók. 2012. EüK. 8. szám pályázati felhívás. Tisztelt Hirdetık, Olvasók! Általános tudnivalók 2012. EüK. 8. szám pályázati felhívás hatályos: 2012.05.09 - Tisztelt Hirdetık, Olvasók! A pályázati hirdetményeket terjedelmi okokból és a jobb áttekinthetıség érdekében táblázatos

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter. / 2008.(..) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter. / 2008.(..) KvVM rendelete TERVEZET A környezetvédelmi és vízügyi miniszter / 2008.(..) KvVM rendelete a környezetvédelmi és a vízügyi elıirányzatok felhasználásának és ellenırzésének szabályairól Az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Bevételek alakulása. 104. sz. elıterjesztés Minısített szótöbbség

Bevételek alakulása. 104. sz. elıterjesztés Minısített szótöbbség 104. sz. elıterjesztés Minısített szótöbbség Elıterjesztés Tolna Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. április 24-i ülése III. napirendi pontjához Az önkormányzat 2007. évi zárszámadása Elıadó:

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS,

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS, UTALVÁNYOZÁS ÉS ELLENJEGYZÉS RENDJE SOPRON HATÁLYOS: 2015. X. 7-TİL TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 A szabályzat célja... 3 Értelmező

Részletesebben

Elıterjesztés és általános indoklás az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 3/2010. (III. 03.) sz. önkormányzati rendelethez

Elıterjesztés és általános indoklás az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 3/2010. (III. 03.) sz. önkormányzati rendelethez Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztés és általános indoklás az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 3/2010. (III. 03.) sz. önkormányzati rendelethez A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérıl

Részletesebben

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL (továbbiakban SZMSZ) Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2008.(II.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2008.(II.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2008.(II.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl Csorvás Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Polgári Takarékszövetkezet (a továbbiakban Polgári Takarék) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. A Polgári Takarékszövetkezet (a továbbiakban Polgári Takarék) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet (a továbbiakban Polgári Takarék) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Érvényes: 2013. február 25. A Hirdetmény közzététele:

Részletesebben

ELİTERJESZTÉSEK A HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

ELİTERJESZTÉSEK A HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA ELİTERJESZTÉSEK A HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2009. április 17- én megtartandó taggyőléséhez 1 Napirendi pontok 1. Beszámoló a 2008. évi pénzügyi terv végrehajtásáról Nógrádi Zoltán 2. Beszámoló

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. február 27-én (szerda) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2013. február 27-én (szerda) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Képviselı-testületének. 16/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelete. a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési.

Képviselı-testületének. 16/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelete. a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési. Balatonkeresztúri Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelete a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési szabályzatáról PREAMBULUM Az önkormányzatiság alapelvei

Részletesebben

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl Az önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet képviselık

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet képviselık J e g y z ı k ö n y v Készült: Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 30-i rendkívüli n y í l t ülésén Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme Jelen vannak: Rédai János polgármester,

Részletesebben

SZÉTVÁLÁSI OKIRATA- Tervezet

SZÉTVÁLÁSI OKIRATA- Tervezet SZÉTVÁLÁSI OKIRATA- Tervezet amely a Pécs Holding Városi Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (cégjegyzékszáma:02-10-060289, székhelye:7626 Pécs, Búza tér 8.b.ép., továbbiakban: Szétváló Társaság

Részletesebben

F E L H Í V Á S MUNKAHELYEK MEGİRZÉSÉÉRT

F E L H Í V Á S MUNKAHELYEK MEGİRZÉSÉÉRT F E L H Í V Á S a MUNKAHELYEK MEGİRZÉSÉÉRT elnevezéső, az átmenetileg nehéz helyzetbe jutott munkaadók támogatására irányuló, a munkaadók és az Állami Foglalkoztatási Szolgálat együttmőködésében megvalósuló

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. október 13.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. október 13. Lajosmizse Város Önkormányzata I/1018/14/2011. Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. október 13. Az ülésen hozott rendeletek, és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 28. T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ

XVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 28. T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ XVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 28. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTÕJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 189/2007.(IX.28.) sz. határozat MMIK igazgató-helyettese kinevezésével

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-1/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. január 31-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-1/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY

Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY A Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alakuló közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetıleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl szóló

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének Üzletszabályzata a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl Hatályos 2011. április 7-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig Copyright 2010 AXA

Részletesebben

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat A 40/2011.(II.24.) KT határozat melléklete Területi Szociális Központ és Bölcsıde Sajószentpéter Szervezeti és Mőködési Szabályzat 1. A szervezeti és mőködési szabályzat célja I. Fejezet Általános rendelkezések

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet hatálya Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 28/2013. (XII.06.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függı pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Szentes

Részletesebben

Kiegészítı melléklet 2012

Kiegészítı melléklet 2012 Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLİI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 2100 Gödöllı, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

LOVAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 10/2001. (XII. 19.) rendelete A falugondnoki szolgálatról

LOVAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 10/2001. (XII. 19.) rendelete A falugondnoki szolgálatról LOVAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 10/2001. (XII. 19.) rendelete A falugondnoki szolgálatról Lovas Község Önkormányzati képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A fenti módosítással nem érintett kölcsönügyletek esetében az ún. Hirdetmény várható kamatmódosításról- címő Hirdetmény ad tájékoztatást.

HIRDETMÉNY. A fenti módosítással nem érintett kölcsönügyletek esetében az ún. Hirdetmény várható kamatmódosításról- címő Hirdetmény ad tájékoztatást. HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselıje (a továbbiakban: Bank) Plusz elnevezéső, deviza alapú szabad felhasználású, hitelkiváltási célú, és

Részletesebben

HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS Hortobágy Község Polgármesteri Hivatalának 4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1. AZONOSÍTÓ ADATOK HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2005. adóévrıl a Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 15/2000.(III.31.) Kgy rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról (Egységes szerkezetben) A lakások és helyiségek

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl (egységes szerkezetben a 9/2001. (VI.21.), 5/2005. (II.24), 17/2006. (V. 18.), 34/2006.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. február hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. február hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. február hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Javaslat a 2009. évi költségvetési rendelet módosítására A közgyőlés

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E Iktatószám: I-57/2007. E L İ T E R J E S Z T É S Érd Megyei Jogú Város Közgyőlése 2007. március 1.-ei ülésére Rendeletalkotási javaslat Érd Megyei Jogú Város

Részletesebben

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2011. február 15-i ülésére TÁRGY:

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2011. február 15-i ülésére TÁRGY: BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. február 15-i ülésére TÁRGY: Pályázati lehetőségekről tájékoztató KEOP-2011-6.2.0/B KEOP-2011.4.9.0 ELŐADÓ: Kovács József polgármester

Részletesebben

I. A HIVATAL FELADATA

I. A HIVATAL FELADATA FELSİZSOLCA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK (TOVÁBBIAKBAN: HIVATAL) SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA (egységes szerkezetben a 80/2008. (VIII.19. Kth. számú határozattal) I. A HIVATAL FELADATA 1. A Hivatal

Részletesebben

258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet

258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fıvárosi Önkormányzat egészségügyi

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE 13/2008. (XII. 30.) SZÁMÚ RENDELETE Hangony Község Önkormányzatának Képviselõ Testülete és szerveinek Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról alkotott 9/2001.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Mayer

Részletesebben

Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2009. (II.27.) rendelete a közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjérıl

Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2009. (II.27.) rendelete a közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjérıl Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2009. (II.27.) rendelete a közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjérıl Kihirdetett szöveg Balatonboglár Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

I.mérleg. Szekszárd Megyei Jogú Város 2013. évi tervezett mérlege. adatok eft-ban. Eredeti elıirányzat 2013

I.mérleg. Szekszárd Megyei Jogú Város 2013. évi tervezett mérlege. adatok eft-ban. Eredeti elıirányzat 2013 Szekszárd Megyei Jogú Város 213. évi tervezett mérlege I.mérleg Bevételek Eredeti elıirányzat 213 Módosított V. Teljesítés 213.12.31. Kiadások adatok eft-ban Eredeti elıirányzat 213 Módosított V. Teljesítés

Részletesebben

S Z AB Á L Y Z AT A A S Z T E K E R E T E I K Ö Z Ö T T F O L Y T AT O T T P Á L Y Á Z AT I T E V É K E N Y S É G RİL

S Z AB Á L Y Z AT A A S Z T E K E R E T E I K Ö Z Ö T T F O L Y T AT O T T P Á L Y Á Z AT I T E V É K E N Y S É G RİL S Z EGEDI TUDOMÁNYEGYETEM S Z AB Á L Y Z AT A A S Z T E K E R E T E I K Ö Z Ö T T F O L Y T AT O T T P Á L Y Á Z AT I T E V É K E N Y S É G RİL Szeged, 2009. Szabályzat az SZTE keretei között folytatott

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben