J E G Y Z İ K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z İ K Ö N Y V"

Átírás

1 VI.1-1/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés január 31-ei ülésérıl

2 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-1/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés január 31-ei ülésérıl Jelen vannak: Dr. Balogh Zoltán Rohonczi László Baranyai Lırinc Ruchti Róbert Bársony László Sárfy Péter Dr. Bozori Endre Sárközi Krisztina Gyıri István Schiller-Kertész Tamás Dr. Hidas János Schunder Tibor Dr. Jónás László Simon Géza Kerekes Tibor Sipos Imre Kerti Katalin Szaniszló Zoltán Dr. Konczer Erik Székely Antal Kovács Attila Szenes Lajos Dr. Laky Zoltán Sztanyó Imre Dr. Lázár Mózes Talabira Jánosné Maszlavér István Tóth Gyızı Dr. Mészáros Gyula Turbuk István Michl József Turi Bálint Dr. Molnár Attila Dr. Udvardi Erzsébet Pálmai József Vasas Mihály Popovics György Dr. Völner Pál (összesen: 38 fı közgyőlési tag) továbbá: Dr. Péntek Péter megyei fıjegyzı Dr. Pozsár Gáborné dr. Alt Dóra megyei aljegyzı Beer Jánosné, a Megyei EDDSZ titkára Murányi Ferenc, a Megyei Idısügyi Tanács társelnöke Szabó Gáborné, a Pedagógus Szakszervezetek megyei titkára a megyei önkormányzat intézményeinek vezetıi a Megyei Önkormányzati Hivatal fıosztályvezetıi, osztályvezetıi, munkatársai (22 fı) (18 fı)

3 3 (Az ülés megkezdése elıtt a közgyőlés tagjai a következı anyagokat kapták kézhez: Sürgısségi indítvány: A közgyőlés elnöke, alelnökei illetményének (tiszteletdíjának) és költségtérítésének megállapítása A Pénzügyi Bizottság január 28-ai ülésén hozott határozatai (A közgyőlés tagjai e- mailban kapták kézhez.) A meghívón szereplı 2. napirendi pont írásos elıterjesztése (A közgyőlés tagjai ban kapták kézhez.) Csatolva a jegyzıkönyvhöz.) Dr. Völner Pál köszönti a megjelenteket. Bejelenti, hogy tudomása szerint Papp Károly kórházban van, ezért részére a testület nevében mielıbbi gyógyulást és jó egészséget kíván. Ezt követıen megállapítja a határozatképességet, majd az elektronikus formában kiküldött, illetve az ülés elıtt kiosztott anyagra hívja fel a figyelmet, amelynek alapján a kiküldött meghívóban szereplı napirendhez képest módosító javaslatot terjeszt elı. Javasolja, hogy az 1. napirendi pontot követıen tárgyalja a testület A közgyőlés elnöke, alelnökei illetményének (tiszteletdíjának) és költségtérítésének megállapítása tárgyú sürgısségi indítványt. Röviden ismerteti az anyag sürgısségi tárgyalásának indokát, majd annak napirendre vételérıl testületi döntést kér. Javaslatára a megyei közgyőlés a sürgısségi indítványt elfogadja és egyhangúlag a következı határozatot hozza: 1/2008. (I.31.) számú közgyőlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés a sürgısségi indítványt elfogadva napirendre tőzi a A közgyőlés elnöke, alelnökei illetményének (tiszteletdíjának) és költségtérítésének megállapítása tárgyú elıterjesztést. Határidı: Felelıs: azonnal A kiküldött meghívó, valamint a sürgısségi indítványról hozott döntés alapján a következı napirend elfogadására tesz javaslatot: 1. Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti idıszak fontosabb eseményeirıl, beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl, a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 2. A közgyőlés elnöke, alelnökei illetményének (tiszteletdíjának) és költségtérítésének megállapítása

4 4 3. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetési rendeletének megalkotása 4. Az élelmezési nyersanyagnormákról, az egyes intézményeknél folyó munkahelyi étkeztetés fı szabályairól, valamint a gyermekétkeztetésért fizetendı térítési díjakról szóló többször módosított 21/2003. (XII.18.) számú önkormányzati rendelet módosítása 5. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által fenntartott, személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézményekrıl és az ellátás igénybevétele esetén fizetendı térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet módosítása 6. Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007-ben végzett idegenforgalmi feladatairól 7. Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi nemzetközi kapcsolatairól évi munkaterv megállapítása 9. A Kistelepülési Pályázati Alap szabályzatának felülvizsgálata 10. Döntés a KDOP /B Régió arculatát meghatározni képes turisztikai vonzerık támogatása tárgyú pályázat keretében megvalósítani tervezett, a Várgesztesi vár turisztikai-mőemléki rekonstrukciójához szükséges önerı biztosításáról 11. Döntés a Mőködı lakásotthonok elhelyezési feltételei szinten tartásának, javításának támogatására benyújtott pályázathoz szükséges önrész biztosításáról 12. Alapító okiratok módosítása 13. A Bursa Hungarica Felsıoktatási Ösztöndíjpályázat megyei támogatottjainak jóváhagyása 14. Az Országos Területrendezési Tervrıl szóló évi XXVI. törvény-módosítási javaslat véleményezése 15. Ingatlanhasznosítási ügy 1/2008. Döntés vevı kijelölésérıl a Tatabánya, Népház utcai garázsok és raktárhelyiség értékesítése pályázati eljárásban 16. Intézkedési terv az Állami Számvevıszéki vizsgálati jelentésben foglaltak végrehajtására 17. Egyetértés a társulásban fenntartott Pedagógiai Szakszolgálat (Nyergesújfalu) alapító okiratának módosításával 18. Az egészségbiztosítási törvény újratárgyalásához kapcsolódó felkérés 19. A Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal törvénysértésrıl szóló tájékoztatása

5 5 Interpelláció - Kérdés Egyéb bejelentés Kérdés, észrevétel, más javaslat nem hangzott el. Dr. Völner Pál javaslatára a megyei közgyőlés a napirendi javaslatot egyhangúlag - határozathozatal nélkül - elfogadja. 1. napirendi pont: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti idıszak fontosabb eseményeirıl, beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl, a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról SZÓBELI KIEGÉSZÍTÉS - Bejelenti, hogy a Pedagógiai Szakszolgálat Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a mai napon órai kezdettel ülésezik. A Társulási Tanács tagjaként a mai ülésen egyéb elfoglaltsága miatt nem tud részt venni. Ilyen helyzet adódhat a késıbbiekben is, ezért kéri, hogy a testület értsen egyet a kivetítésre kerülı határozati javaslattal. (A kivetítésre kerülı határozati javaslat a következı: A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés meghatalmazza a Simon Géza általános alelnököt, hogy a Pedagógiai Szakszolgálat Intézményfenntartó Társulás (Nyergesújfalu) Társulási Tanácsában a megyei közgyőlés elnökét akadályoztatása esetén helyettesítse. A meghatalmazás állandó jellegő. Határidı: január 31. Felelıs: ) - Emlékeztetett arra, hogy a testület a december 20-ai ülésén határozatot hozott a megyei önkormányzat fenntartásában mőködı Esthajnal Idıskorúak Otthona Esztergom Szamárhegyi telephelyén (2500 Esztergom, Visegrádi út 145. sz.) a vezetékes ivóvíz szennyvízhálózat kiépítésérıl, illetve a kivitelezés finanszírozási konstrukciójáról. Az elfogadott határozat melléklete szerinti Megállapodás-tervezet kölcsönös elfogadása esetén az áttervezés és kivitelezés becsült nettó 50 M Ft bekerülési költségeihez Esztergom Város Önkormányzata igényünk szerint 30 M Ft támogatással járult volna hozzá. Az esztergomi önkormányzat az elmúlt napokban arról küldött értesítést, hogy a nehéz gazdasági helyzetére tekintettel csak 15 M Ft-tal tud hozzájárulni a beruházás finanszírozásához. Ennek alapján arra kéri a testület értsen egyet a kivetítésre kerülı határozati javaslattal és járuljon hozzá, hogy a Megállapodás 2. és 3. pontjában meghatározott 30 M Ft 15 M Ft-ra módosuljon.

6 6 (A kivetítésre kerülı határozati javaslat a következı: A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés a 336/2007. (XII.20.) számú közgyőlési határozat mellékletét képezı Megállapodás 2. és 3. pontjában meghatározott 30 M Ft-ot 15 M Ft-ra módosítja. Határidı: Felelıs: azonnal ) Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Dr. Völner Pál szavazást rendel el. Elıször a meghatalmazással kapcsolatban éri a testület döntését. A megyei közgyőlés elfogadja a javaslatot és 37 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozza: 2/2008. (I.31.) számú közgyőlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés meghatalmazza Simon Géza általános alelnököt, hogy a Pedagógiai Szakszolgálat Intézményfenntartó Társulás (Nyergesújfalu) Társulási Tanácsában a megyei közgyőlés elnökét akadályoztatása esetén helyettesítse. A meghatalmazás állandó jellegő. Határidı: január 31. Felelıs: Dr. Völner Pál ezt követıen a 336/2007. (XII.20.) számú közgyőlési határozat mellékletének módosítása tárgyában kéri a testület döntését. A megyei közgyőlés elfogadja a javaslatot és 26 igen és 8 nem szavazattal, 4 tartózkodás mellett a következı határozatot hozza: 3/2008. (I.31.) számú közgyőlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés a 336/2007. (XII.20.) számú közgyőlési határozat mellékletét képezı Megállapodás 2. és 3. pontjában meghatározott 30 millió forintot 15 millió forintra módosítja. Határidı: Felelıs: azonnal ) Dr. Völner Pál az elnöki keretbıl történı alapítványi támogatás tekintetében is kéri a testület döntését.

7 7 A megyei közgyőlés elfogadja a javaslatot és 33 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozza: 4/2008. (I.31.) számú közgyőlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés a Kisebbségekért Pro Minoritate Alapítvány számára a hagyományos Csángó Bál és Fesztivál megrendezéséhez az elnöki keret terhére Ft támogatást nyújt. Határidı: Felelıs: azonnal Dr. Völner Pál ezt követıen a törvényességi felhívás tudomásul vételével kapcsolatban kéri a testület döntését. A megyei közgyőlés elfogadja a javaslatot és 29 igen és 3 nem szavazattal, 6 tartózkodás mellett a következı határozatot hozza: 5/2008. (I.31.) számú közgyőlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés a Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Komárom-Esztergom Megyei Kirendeltségének a Komárom-Esztergom megye Területrendezési Szabályzatáról szóló 8/2007. (III.29.) számú önkormányzati rendelettel kapcsolatos törvényességi felhívását tudomásul veszi, és megállapítja, hogy az idıközben lefolytatott államigazgatási egyeztetések összességében jóváhagyó eredményének alapján a kifogásolt jogszabálysértés orvoslásra került. Határidı: Felelıs: azonnal Dr. Völner Pál végezetül a kiküldött anyagról kéri a testület állásfoglalását. Javaslatára a megyei közgyőlés elfogadja az elıterjesztést és 29 igen szavazattal, 9 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozza: 6/2008. (I.31.) számú közgyőlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 1. Elfogadja a következı közgyőlési határozatok végrehajtásáról adott jelentést: 282/2006. (XII.21.) 324/2007. (XII.20.) 71/2007. (III.29.) 334/2007. (XII.20.) 231/2007. (IX.27.) 335/2007. (XII.20.) 323/2007. (XII.20.) 336/2007. (XII.20.) 338/2007. (XII.20.)

8 8 2. Tudomásul veszi az átruházott hatáskörök gyakorlásáról és az eseményekrıl adott tájékoztatót. 2. napirendi pont: A közgyőlés elnöke, alelnökei illetményének (tiszteletdíjának) és költségtérítésének megállapítása Dr. Molnár Attila, az Ügyrendi és Regionális Bizottság elnöke Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Dr. Völner Pál javaslatára a megyei közgyőlés elfogadja az elıterjesztést és egyhangúlag a következı határozatot hozza: 7/2008. (I.31.) számú közgyőlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés január 1-jétıl a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés elnökének havi illetményét Ft, költségtérítését (illetményének 30 %-ában) Ft összegben állapítja meg január 1-jétıl a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés fıállású alelnökének havi illetményét Ft, költségtérítését (illetményének 20 %-ában) Ft összegben állapítja meg január 1-jétıl a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés társadalmi megbízatású alelnökének havi tiszteletdíját Ft, költségtérítését (tiszteletdíjának 20 %-ában) Ft összegben állapítja meg. Határidı: Felelıs: azonnal Dr. Péntek Péter megyei fıjegyzı 3. napirendi pont: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetési rendeletének megalkotása Dr. Völner Pál szóbeli kiegészítésében tájékoztatást ad arról, hogy a testület tagjai tegnap kapták kézhez a napirendi ponthoz kapcsolódóan a költségvetés-tervezetének pillanatnyi állását tükrözı összeállítását, amellyel a jogszabályi elıírásnak kívánt eleget tenni, ugyanis az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 71. (1) bekezdése szerint a jegyzı által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester (közgyőlés elnöke) február 15-éig nyújtja be a képviselıtestületnek. Azt javasolja, hogy a költségvetési rendelet megalkotására a februári közgyőlésen a évi munkaterv-tervezetnek megfelelıen kerüljön sor, és a testület a kiküldött tervezetet tekintse kiinduló munkaanyagnak. Így elkerülhetıvé válik a jogszabályban szereplı határidıig rendkívüli ülés összehívása a megyei önkormányzat és az intézmények évi mőködését megalapozó költségvetési rendelet megalkotására.

9 9 Kéri, hogy a testület fogadja el a kivetítésre kerülı javaslatot. (A kivetített határozati javaslat a következı: A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés A február 28-ai ülésére elnapolja a beterjesztett rendelet-tervezet tárgyalását, egyben felkéri a bizottságokat a költségvetési rendelet-tervezet megvitatására. Határidı: Felelıs: értelemszerően, Dr. Péntek Péter megyei fıjegyzı és a bizottságok elnökei) Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Dr. Völner Pál javaslatára a megyei közgyőlés elfogadja az elıterjesztést és 35 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozza: 8/2008. (I.31.) számú közgyőlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés a február 28-ai ülésére elnapolja a beterjesztett rendelet-tervezet tárgyalását, egyben felkéri a bizottságokat a költségvetési rendelet-tervezet megvitatására. Határidı: Felelıs: értelemszerően, Dr. Péntek Péter megyei fıjegyzı és a bizottságok elnökei 4. napirendi pont: Az élelmezési nyersanyagnormákról, az egyes intézményeknél folyó munkahelyi étkeztetés fı szabályairól, valamint a gyermekétkeztetésért fizetendı térítési díjakról szóló többször módosított 21/2003. (XII.18.) számú önkormányzati rendelet módosítása Dr. Völner Pál a közgyőlés elnöke Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Dr. Völner Pál javaslatára a megyei közgyőlés elfogadja az elıterjesztést és 31 igen szavazattal, 7 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül a következı rendeletet alkotja:

10 10 A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS 1/2008. (I.31.) számú önkormányzati rendelete az élelmezési nyersanyagnormákról, az egyes intézményeknél folyó munkahelyi étkeztetés fı szabályairól, valamint a gyermekétkeztetésért fizetendı térítési díjakról szóló 21/2003. (XII.18.) számú önkormányzati rendelet módosításáról (A rendelet a jegyzıkönyv melléklete.) 5. napirendi pont: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által fenntartott, személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézményekrıl és az ellátás igénybevétele esetén fizetendı térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet módosítása Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Dr. Völner Pál javaslatára a megyei közgyőlés elfogadja az elıterjesztést és egyhangúlag a következı rendeletet alkotja: A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS 2/2008. (I.31.) számú önkormányzati rendelete a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézményekrıl és az ellátás igénybevétele esetén fizetendı térítési díjakról szóló 22/2003. (XII.18.) számú önkormányzati rendelet módosítása (A rendelet a jegyzıkönyv melléklete.) (Dr. Molnár Attila eltávozott. Jelen van: 37 fı közgyőlési tag.) 6. napirendi pont: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007-ben végzett idegenforgalmi feladatairól Dr. Hidas János, a közgyőlés elnöke Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Dr. Völner Pál javaslatára a megyei közgyőlés elfogadja az elıterjesztést és egyhangúlag a következı határozatot hozza:

11 11 9/2008. (I.31.) számú közgyőlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés elfogadja a évben végzett idegenforgalmi feladatokról készült tájékoztatót és ezzel egyidejőleg a 66/2002. (VI.27.) számú közgyőlési határozattal elfogadott Komárom- Esztergom megyei idegenforgalmi stratégiai program érvényességi idejét az új stratégiai program elfogadásáig, de legkésıbb december 31-éig meghosszabbítja. Határidı: Felelıs: értelemszerően 7. napirendi pont: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi nemzetközi kapcsolatairól Dr. Hidas János, a közgyőlés alelnöke Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Dr. Völner Pál javaslatára a megyei közgyőlés elfogadja az elıterjesztést és egyhangúlag a következı határozatot hozza: 10/2008. (I.31.) számú közgyőlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 1. Elfogadja a megyei önkormányzat nemzetközi kapcsolatairól szóló tájékoztatót. Határidı: azonnal Felelıs: 2. Továbbfejleszti a partnerekkel egyetértésben meglévı nemzetközi kapcsolatait. Határidı: folyamatos Felelıs: Dr. Hidas János, a közgyőlés alelnöke, Turi Bálint, a Nemzetközi Kapcsolatok és Idegenforgalmi Bizottság elnöke 3. Megtervezi a évi költségvetésében a nemzetközi kapcsolatokat elısegítı pénzügyi fedezetet. Határidı: évi költségvetési rendelet jóváhagyása Felelıs: Dr. Péntek Péter megyei fıjegyzı, Turi Bálint, a Nemzetközi Kapcsolatok és Idegenforgalmi Bizottság elnöke

12 12 4. Hatályon kívül helyezi a 157/2006. (IX.21.) számú közgyőlési határozatot. Határidı: azonnal Felelıs: Dr. Péntek Péter megyei fıjegyzı 8. napirendi pont: évi munkaterv megállapítása Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Dr. Völner Pál javaslatára a megyei közgyőlés elfogadja az elıterjesztést és 29 igen szavazattal, 8 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozza: 11//2008. (I.31.) számú közgyőlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés a évi munkatervét - a melléklet szerinti tartalommal - megállapítja. Határidı értelem szerint Felelıs: 11/2008. (I.31.) számú közgyőlési határozat melléklete A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ÉVI MUNKATERVE

13 13 I. A KÖZGYŐLÉS ÜLÉSEI A FEBRUÁR JANUÁR 29. KÖZÖTTI IDİSZAKBAN FEBRUÁR Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti idıszak fontosabb eseményeirıl, beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl, a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról Dr Völner Pál, a közgyőlés elnöke 2. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítása 3. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetési rendeletének megalkotása A közgyőlés felkéri valamennyi bizottságot e napirendi pont elızetes megvitatására. 4. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 15/2007. (VI.7.) számú önkormányzati rendelet 3. -ával módosított 13/2007. (IV.26.) számú önkormányzati rendelet módosítása 5. A közgyőlés elnökének évi teljesítményfeladatai Dr. Molnár Attila, az Ügyrendi és Regionális Bizottság elnöke 6. A köztisztviselıi teljesítménykövetelmények alapját képezı évi kiemelt célok meghatározása 7. A Zöld Fenyı Kft ügyvezetıjének és FB tagjainak javadalmazásáról szóló Szabályzat

14 évi Intézkedési terv a megye sportkoncepciójának végrehajtására A közgyőlés felkéri a Mővelıdési, Oktatási és Sport Bizottságot e napirendi pont elızetes megvitatására 9. Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórháza 212 ágyas új belgyógyászati pavilon építése és a sürgısségi betegellátás feltételeinek fejlesztése tárgyú nagyprojekt bemutatása Benkı Zoltán fıigazgató 10. Tájékoztatás a évi hazai és uniós pályázati eredmények megyei vonatkozásairól, a évi pályázati lehetıségekrıl. A regionális fejlesztési ügynökség új igazgatójának bemutatása Pál Béla, a KDRFT elnöke Az elıterjesztések leadási határideje: - törvényességi vizsgálatra: február postázásra: február 20.

15 15 Március Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti idıszak fontosabb eseményeirıl, beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl, a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 2. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítása 3. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által fenntartott szakosított ellátást nyújtó szociális intézmények igénybevételérıl, valamint a fizetendı térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet módosítása 4. Beszámoló a évi intézményi ellenırzési tapasztalatokról Dr. Péntek Péter megyei fıjegyzı 5. Éves ellenırzési jelentés a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal évi belsı ellenırzési tevékenységérıl Dr. Péntek Péter megyei fıjegyzı 6. Komárom-Esztergom megye közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózat-mőködtetési és fejlesztési terve A közgyőlés felkéri a Mővelıdési, Oktatási és Sport Bizottságot e napirendi pont elızetes megvitatására 7. Beszámoló a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Bottyán János Mőszaki Szakközépiskolája címzett pályázattal történı megvalósításának idıarányos részérıl Simon Géza, a közgyőlés alelnöke A közgyőlés felkéri a Mővelıdési, Oktatási és Sport Bizottságot e napirendi pont elızetes megvitatására. 8. Beszámoló a megyei környezetvédelmi program végrehajtásáról Sipos Imre, a Környezetvédelmi Bizottság elnöke

16 16 9. Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat József Attila Megyei Könyvtár rekonstrukciós elképzeléseirıl, megvalósításának lehetıségeirıl Simon Géza, a közgyőlés alelnöke 10. Tájékoztató a évi közbeszerzésekrıl, a évi közbeszerzési terv elfogadása 11. A Komárom-Esztergom Megyei Napok programjának elfogadása Zárt ülés keretében: 12. A Komárom-Esztergom Megyei Gazdaságáért Kitüntetı Cím adományozása Az elıterjesztések leadási határideje: - törvényességi vizsgálatra: március postázásra: március 19.

17 17 Április Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti idıszak fontosabb eseményeirıl, beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl, a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 2. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetése teljesítésének jóváhagyása és pénzmaradványának elszámolása A Közgyőlés felkéri a Pénzügyi Bizottságot e napirendi pont elızetes megvitatására. 3. Könyvvizsgálói jelentés a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat december 31-ei mérlegének auditálásáról Horányi Márton könyvvizsgáló A Közgyőlés felkéri a Pénzügyi Bizottságot e napirendi pont elızetes megvitatására. 4. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítása 5. Beszámoló a közrend és közbiztonság helyzetérıl és tájékoztatás a 2007-ben lezajlott szervezeti átalakítás és a schengeni határnyitás tapasztalatairól dr. Gorgosilits Fábián rendır-ezredes A Közgyőlés felkéri az Ügyrendi és Regionális Bizottságot e napirendi pont elızetes megvitatására 6. Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkájáról, különös tekintettel a katasztrófavédelmi feladatokra való felkészülésre és a területi védekezési feladatok végrehajtására Czibik József főzoltó ezredes A Közgyőlés felkéri az Ügyrendi és Regionális Bizottságot e napirendi pont elızetes megvitatására 7. Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl Simon Géza, a közgyőlés alelnöke A közgyőlés felkéri a Mővelıdési, Oktatási és Sport Bizottságot e napirendi pont elızetes megvitatására.

18 18 8. A felsıfokú akkreditált szakképzés helyzetének felülvizsgálata a 75/2006. (V.25.) számú közgyőlési határozatban foglaltaknak megfelelıen Simon Géza, a közgyőlés alelnöke A közgyőlés felkéri a Mővelıdési, Oktatási és Sport Bizottságot e napirendi pont elızetes megvitatására. 9. Tájékoztató a Limes és az Új Forrás c. folyóiratok mőködésérıl Simon Géza, a közgyőlés alelnöke A közgyőlés felkéri a Mővelıdési, Oktatási és Sport Bizottságot e napirendi pont elızetes megvitatására. 10. A évekre szóló múzeumfejlesztési terv jóváhagyása Simon Géza, a közgyőlés alelnöke Az elıterjesztések leadási határideje: - törvényességi vizsgálatra: április 9. - postázásra: április 16.

19 19 Május Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti idıszak fontosabb eseményeirıl, beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl, a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 2. A Tatabányai és a Tatai Ipari Park bemutatkozása Gíber Erzsébet, a Tatabánya Megyei Jogú Város GFSZ ügyvezetıje Michl József Tata város polgármestere és Fekete Gyula, az Ipari Park ügyvezetıje 3. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által alapított alapítványok és közalapítványok kuratóriumainak beszámolói mőködésükrıl és az éves gazdálkodásukról Simon Géza, a közgyőlés alelnöke A közgyőlés felkéri a Mővelıdési, Oktatási és Sport Bizottságot e napirendi pont elızetes megvitatására. 4. Intézményfenntartói társulási megállapodások végrehajtásának tapasztalatai 5. Az Oktatási Hivatal által elvégzett országos kompetencia-mérésekkel kapcsolatos intézkedési tervek jóváhagyása Simon Géza, a közgyőlés elnöke 6. Beszámoló a megyei területfejlesztési tanács évi munkájáról Dr. Völner Pál, a TT elnöke 7. A július 31-éig megbízott igazgatók beszámolója a vezetıi megbízás elnyerése óta végzett tevékenységükrıl érintett igazgatók A közgyőlés felkéri a Mővelıdési, Oktatási és Sport Bizottságot e napirendi pont elızetes megvitatására. A nyilatkozatoktól függıen zárt ülés keretében 8. Személyi kérdések: a. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Középfokú Kollégiuma igazgatójának megbízása

20 20 b. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Eötvös József Gimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma igazgatójának megbízása c. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Széchenyi István Közgazdasági-Informatikai Szakközépiskolája igazgatójának megbízása Az elıterjesztések leadási határideje: - törvényességi vizsgálatra: május postázásra: május 21.

21 21 Június Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti idıszak fontosabb eseményeirıl, beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl, a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 2. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2008 évi költségvetési rendeletének módosítása 3. A KD Regionális Idegenforgalmi Bizottság tájékoztatása tevékenységérıl, pályázati rendszerérıl és tervekrıl, lehetıségeikrıl Molnár Albert, a KD RIB elnöke 4. Tájékoztató a Vértes-Gerecsei és a Bakonyaljai helyi vidékfejlesztési közösségekrıl (Leader-közösségek), vidékfejlesztési programjukról Schunder Tibor és Ifj. Sógorka Miklós csoportvezetık 5. Tájékoztatás a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Alapy Gáspár Szakközépiskolája és Szakiskolája Szıny, Hága utcai telephelyének átalakításáról, valamint a további tervekrıl Simon Géza, a közgyőlés alelnöke A közgyőlés felkéri a Mővelıdési, Oktatási és Sport Bizottságot e napirendi pont elızetes megvitatására. 6. A 2008/09-es tanév elıkészítéséhez kapcsolódó fenntartói intézkedések (a 2009/10-es beiskolázás fenntartói engedélyezése) Simon Géza, a közgyőlés alelnöke A közgyőlés felkéri a Mővelıdési, Oktatási és Sport Bizottságot e napirendi pont elızetes megvitatására. 7. Alapító okiratok módosítása Dr. Péntek Péter megyei fıjegyzı 8. A közgyőlés elnöke jutalmának megállapítása Dr. Molnár Attila, az Ügyrendi és Regionális Bizottság elnöke

22 22 9. A közgyőlés alelnöke jutalmának megállapítása 10. Komárom-Esztergom Megyei Szociális szolgáltatásszervezési koncepció felülvizsgálata és aktualizálása Dr. Udvardi Erzsébet, az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke Az elıterjesztések leadási határideje: - törvényességi vizsgálatra: június postázásra: június 18. *** Július 31. Augusztus 28. ***

23 23 Szeptember Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti idıszak fontosabb eseményeirıl, beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl, a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 2. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítása 3. Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról 4. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsıoktatási Ösztöndíj-pályázathoz A közgyőlés felkéri a Mővelıdési, Oktatási és Sport Bizottságot e napirendi pont elızetes megvitatására. 5. Beszámoló a Komárom-Esztergom Megyei Szakképzés-szervezési Társulás elsı félévi munkájáról; a megyei szakképzés összehangolása Simon Géza, a közgyőlés alelnöke 6. Tájékoztató a Tatai Kistérség Idıskorúak Otthona kistérségi fenntartásban történı mőködésének egy éves tapasztalatairól és beszámoló a szociális módszertani feladatok ellátásáról Magó Ottó igazgató 7. Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Területrendezési Terv intézkedési javaslatainak idıarányos teljesítésérıl Zárt ülés keretében: 8. A Komárom-Esztergom Megyéért kitüntetı díj, valamint a Komárom-Esztergom Megyéért Szakmai Díj adományozása Az elıterjesztések leadási határideje: - törvényességi vizsgálatra: szeptember postázásra: szeptember 17.

24 24 Október Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti idıszak fontosabb eseményeirıl, beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl, a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 2. A kéményseprı-ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl szóló többször módosított- 12/1995. (XII.28.) számú önkormányzati rendelet módosítása 3. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetési irányelveinek meghatározása A közgyőlés felkéri valamennyi bizottságot e napirendi pont elızetes megvitatására. 4. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat intézményeinek évi belsı- és fenntartói ellenırzési munkaterve Dr. Péntek Péter megyei fıjegyzı 5. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal évi belsı ellenırzési terve Dr. Péntek Péter megyei fıjegyzı A közgyőlés felkéri a Pénzügyi Bizottságot e napirendi pont elızetes megvitatására. 6. Az Önkormányzati minıségirányítási program (ÖMIP) felülvizsgálata, mőködésének tapasztalatai. Az ÖMIP-re épített szakmai vizsgálatok ütemtervének jóváhagyása Simon Géza, a közgyőlés alelnöke A közgyőlés felkéri a Mővelıdési, Oktatási és Sport Bizottságot e napirendi pont elızetes megvitatására. Az elıterjesztések leadási határideje: - törvényességi vizsgálatra: október postázásra: október 22.

25 25 November Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti idıszak fontosabb eseményeirıl, beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl, a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 2. Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat I-III. negyedévi gazdálkodásáról 3. Tájékoztató Komárom-Esztergom megye munkaerıpiaci helyzetének alakulásáról Zimmermann József, a KD Regionális Munkaügyi Központ igazgatója 4. Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal munkájáról, a megye agrárgazdaságának helyzetérıl Kerek Katalin hivatalvezetı A közgyőlés felkéri a Mezıgazdasági Bizottságot e napirendi pont elızetes megvitatására. 5. Beszámoló a Komárom-Esztergom Megyei Diáksport Tanács munkájáról és versenyrendszerérıl László Ferenc, a Tanács elnöke. Az elıterjesztések leadási határideje: - törvényességi vizsgálatra: november 12 - postázásra: november 19.

26 26 December Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti idıszak fontosabb eseményeirıl, beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl, a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 2. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítása 3. Az élelmezési nyersanyagnormákról, az egyes intézményekben folyó munkahelyi étkeztetés fı szabályairól, valamint a gyermekétkeztetésért fizetendı térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet módosítása 4. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által fenntartott, személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézményekrıl és az ellátás igénybevétele esetén fizetendı térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet módosítása A Közgyőlés felkéri a Mővelıdési, Oktatási és Sport, valamint a Pénzügyi Bizottságot e napirendi pont elızetes megvitatására. 5. A közgyőlés elnöke jutalmának megállapítása Dr. Molnár Attila, az Ügyrendi és Regionális Bizottság elnöke 6. A közgyőlés alelnöke jutalmának megállapítása Zárt ülés keretében: 7. PRO ARTE Mővészeti Ösztöndíj odaítélése Az elıterjesztések leadási határideje: - törvényességi vizsgálatra: december 3. - postázásra: december 10.

27 január Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti idıszak fontosabb eseményeirıl, beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl, a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 2. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetési rendeletének megalkotása (I. forduló) A közgyőlés felkéri valamennyi bizottságot e napirendi pont elızetes megvitatására. 3. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által fenntartott szakosított ellátást nyújtó szociális intézmények igénybevételérıl, valamint a fizetendı térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet módosítása 4. Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Területi Kisebbségi Önkormányzatok mőködésérıl Vörös István, a cigány kisebbségi önkormányzat elnöke Mercz Gáspár, a német kisebbségi önkormányzat elnöke Nagy Mária, a szlovák kisebbségi önkormányzat elnöke 5. Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi nemzetközi kapcsolatairól Dr. Hidas János, a közgyőlés alelnöke 6. Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2008-ban végzett idegenforgalmi feladatairól és a jövıbeni tervek felvázolása Dr. Hidas János, a közgyőlés alelnöke évi munkaterv megállapítása 8. A közgyőlés elnökének évi teljesítményfeladatai Dr. Molnár Attila, az Ügyrendi és Regionális Bizottság elnöke

28 28 9. A köztisztviselıi teljesítménykövetelmények alapját képezı évi kiemelt célok meghatározása 10. Tájékoztató a megyei fıjegyzı évi teljesítményének értékelésérıl Az elıterjesztések leadási határideje: - törvényességi vizsgálatra: január postázásra: január 21.

29 29 II. A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS KIEMELT ÜNNEPI ESEMÉNYEI Január hónapban A Magyar Kultúra Napja (január 22.) keretében PRO-ARTE MŐVÉSZETI ÖSZTÖNDÍJ ÁTADÁSA Április hónapban ünnepélyes keretek között KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE GAZDASÁGÁÉRT KITÜNTETİ CÍM ÁTADÁSA KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI NAPOK (közgyőlés döntésének megfelelıen!) XXI. NEMZETKÖZI FOGYATÉKOS FESZTIVÁL (Közös rendezvény Tatabánya Megyei Jogú Várossal és a Magyar Speciális Mővészeti Egyesülettel) December hónapban ünnepélyes keretek között Megemlékezés a KISEBBSÉGEK NAPJA alkalmából KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYÉÉRT kitüntetı díj, valamint a KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYÉÉRT SZAKMAI DÍJ átadása Tatabánya, január

30 30 9. napirendi pont: A Kistelepülési Pályázati Alap szabályzatának felülvizsgálata Popovics György, a Térség- és Gazdaságfejlesztési Bizottság Elnöke Popovics György szóbeli kiegészítésében tájékoztatást ad arról, hogy a Térség- és Gazdaságfejlesztési Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és az ülésen résztvevı Maszlavér István kistelepülési tanácsnokkal egyetértésben és egyhangú szavazással elfogadta, kérve annak közgyőlési támogatását is. A módosításra azért volt szükség, mert amikor a megyei testület a megyei kistelepülések támogatására létrehozta az Alapot, nem gondolt bizonyos technikai problémákra. Ezek most módosításra kerültek, illetve néhány más elemet is korszerősítettek. Összességében úgy véli, a pályáztatás módja és rendje oly módon válik biztonságosabbá a megyei önkormányzat számára, hogy az nem sérti a pályázó kistelepülési önkormányzatok érdekeit. Ennek megfelelıen kéri, hogy az elıterjesztést a közgyőlés tagjai is támogassák. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Dr. Völner Pál javaslatára a megyei közgyőlés elfogadja az elıterjesztést és egyhangúlag a következı határozatot hozza: 12/2008. (I.31.) számú közgyőlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 1. elfogadja a Kistelepülési Pályázati Alap mőködésérıl szóló Szabályzatot a melléklet szerint. 2. Ezzel egyidejőleg hatályon kívül helyezi a 214/2007. (VI.28.) számú közgyőlési határozatot. Határidı: január 31. Felelıs: A 12 /2008.(I.31.) számú közgyőlési határozat melléklete SZABÁLYZAT A Kistelepülési Pályázati Alap mőködésérıl 1. Az alap létrehozásának célja: Kamatmentes visszatérítendı támogatás nyújtása Komárom-Esztergom megye kistelepülési önkormányzatai számára a megyei, illetve a regionális területfejlesztési tanácshoz, a különbözı központi állami alapokhoz, továbbá az Európai Unió alapjaihoz benyújtásra kerülı fejlesztési célú pályázatok elıkészítéséhez. Támogatásra jogosultak: fı lakónépesség alatti települések önkormányzatai, vagy

31 31 - települési önkormányzatok, amelyek költségvetési fıösszege leszámítva belıle a pályázott fejlesztési támogatás kiadásait nem haladja meg a 200 millió Ft-ot *, vagy fı lakónépesség alatti, a pályázat benyújtását megelızı évben illetve a tárgyévben ÖNHIKI - támogatásban részesült települések önkormányzatai Támogatható tevékenységek: - elsısorban fejlesztési célú pályázatok terveinek elkészítése, - kivételes esetben saját forrás kiegészítése 2. Az alap induló összege: Ft, amelybıl Ft-ot a Komárom- Esztergom Megyei Önkormányzat, Ft-ot a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Tanács biztosít. Az alap összegét bármely Komárom-Esztergom megyei települési önkormányzat önkéntes hozzájárulásával megnövelheti. (* A körjegyzıségek, illetve társulások székhelyeként funkcionáló önkormányzatok esetében a körjegyzıségek, illetve a társulásban mőködtetett intézmények költségvetésébıl csak a pályázatot benyújtó önkormányzatra esı hányad kerül figyelembevételre. Ezt a pályázónak külön kell kimunkálnia.) Az alap pénzeszközeit a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal kezeli, az önkormányzat mindenkori számlavezetı pénzintézeténél elkülönített számlán helyezi el. 3. Az alapból elnyerhetı támogatás összege: pályázatonként legalább Ft, legfeljebb Ft (a visszaigényelhetı áfa tartalom nem támogatható). Egy települési önkormányzat többször is pályázhat, de támogatási igénye évente nem haladhatja meg a Ft-ot. Az alapból kizárólag ezer forinttal osztható támogatási összeg igényelhetı és ítélhetı meg. 4. A támogatás pályázati úton, az 1. sz. melléklet szerinti pályázati adatlap kitöltésével igényelhetı. A pályázati adatlaphoz csatolni kell: - a terv elkészíttetésérıl szóló, továbbá a tervezési költségek saját forrásának vállalásáról szóló képviselı testületi döntés hitelesített kivonatát, - a pályázó önkormányzat adott évre vonatkozó eredeti költségvetési rendeletét, - a kiválasztott tervezı árajánlatát. Kivételes esetben, pályázati saját forrás kiegészítésére benyújtott pályázathoz csatolni kell: - az elnyert támogatásról szóló döntési értesítés hitelesített másolatát vagy a támogatási szerzıdés hitelesített másolatát, - a pályázati cél megvalósításáról és a saját forrás biztosításáról szóló képviselıtestületi határozat hitelesített kivonatát.

32 32 5. Pályázni az adott költségvetési évben folyamatosan lehet. 6. A támogatás odaítélésérıl a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Térség- és Gazdaságfejlesztési Bizottsága, a kistelepülési tanácsnok és a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Tanács egy képviselıje együttesen dönt. 7. A támogatási szerzıdés megkötésére és az elnyert támogatás folyósítására a terv megrendelését igazoló megállapodás egy eredetben aláírt példányának benyújtását követıen kerül sor. A folyósítás további feltétele, hogy a támogatást elnyerı önkormányzat a Komárom- Esztergom Megyei Önkormányzat - mint kedvezményezett - részére azonnali beszedési megbízásról szóló, a támogatott számlavezetı pénzintézete által elfogadott felhatalmazást csatol (2. sz. melléklet). Pályázati saját forrás kiegészítésére nyújtott támogatás esetén a szerzıdéskötés további feltétele a fı támogatóval kötött támogatási szerzıdés egy hiteles másolatának benyújtása. 8. Az elnyert támogatás összegét a folyósítást követı 12 naptári hónap elteltével, negyedéves gyakorisággal, negyedévente azonos összegben kell visszafizetni: Ft Ft 12 hónap alatt Ft Ft 18 hónap alatt Ft Ft 24 hónap alatt 9. Amennyiben a támogatott visszafizetését nem tudja teljesíteni, és a fizetési határidı elıtt legalább 30 nappal ezt a támogató felé a késedelem okának indoklásával és a visszafizetés megkezdésének vagy folytatásának idıpontját megjelölve - írásban jelzi, a megyei közgyőléstıl a visszafizetési kötelezettség alól átmeneti idıre mentességet kaphat. A mentesség maximum egy év türelmi idıt jelent, amelyet egy pályázó egy visszafizetési ciklusban csak egyszer vehet igénybe. Amennyiben a támogatott nem jelzi, hogy fizetési nehézségei vannak, és az esedékességkor mégsem fizet, a fizetési határidıt követı 30 nap eltelte után a támogató a támogatási szerzıdéshez csatolt felhatalmazó levél alapján inkasszót nyújt be. Ezt megelızıen, a fizetési határidı lejárta után 15 nappal, a hivatal írásbeli felszólítást küld a támogatottnak, amelyben kötelezi, hogy 8 napon belül fizesse meg tartozását. 10. A támogatott köteles a támogatás felhasználásáról a tervezési szerzıdésben foglalt pénzügyi teljesítési határidıt követı 30 nap elteltével a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Fıosztályára hitelesített számlamásolatokkal igazoltan elszámolást benyújtani. Köteles továbbá hitelesített okmányokkal igazolni, hogy az adott tervet - a pályázati alaphoz benyújtott fejlesztési cél megvalósítását segítı támogatás elnyeréséhez - 12 hónapon belül felhasználta. Kivételes esetben, pályázati saját forrás kiegészítésére nyújtott támogatás esetén, építési beruházásoknál, felújításoknál a támogatott köteles a pályázati cél megvalósulását igazoló mőszaki átadás-átvételi jegyzıkönyv hitelesített másolatát, nem építési jellegő projekteknél a pályázati cél megvalósulását igazoló egyéb dokumentumok hitelesített másolatát benyújtani.

33 33 Pályázati saját forrás kiegészítésére nyújtott támogatás esetén az elszámoláshoz benyújtott számlamásolatok mellé a támogató szervezet kifizetéseit igazoló bankszámlakivonatok hitelesített másolatát is be kell nyújtani. Amennyiben a támogatott részére a támogatási szerzıdésben szereplı támogatási összegnél kisebb összeg került átutalásra, a Kistelepülési Pályázati Alap támogatását is a támogatási szerzıdésben rögzített támogatási mértéknek megfelelıen - arányosan csökkenteni kell. Támogatott a támogatási mértéken felül igénybevett összeget köteles az elszámolással egyidejőleg visszafizetni. Támogató az elszámolás beérkezését követı 30 nap elteltével a támogatási szerzıdést a Kistelepülési Pályázati Alapból ténylegesen igénybevett (a visszafizetett összeggel csökkentett) összegnek megfelelıen módosítja. 11. Az a kistelepülési önkormányzat, amely a visszafizetési kötelezettségének nem, vagy három hónaposnál hosszabb határidıcsúszással tesz eleget, továbbá elszámolási kötelezettségét nem teljesíti, vagy hitelt érdemlıen nem igazolja az elkészült terv pályázati célú felhasználását, a támogatásból 3 évre kizárható. 12. Jelen szabályzat rendelkezéseit a január 31. után benyújtásra kerülı pályázatok esetén kell alkalmazni. Tatabánya, január 31. Dr. Völner Pál Pályázati adatlap 1. sz. melléklet a Kistelepülési Pályázati Alap támogatásához A pályázó önkormányzat Megnevezése Székhelye államháztartási törzsszáma Adószáma számlavezetı bankja költségvetési elszámolási számlaszáma állandó lakosainak száma a pályázat benyújtása évének január 1-jén (fı) költségvetésének fıösszege a pályázat benyújtásának évében (eredeti elıirányzat E Ft-ban):

34 34 A pályázati cél megnevezése A támogatással megvalósuló terv elkészítésének teljes költsége (árajánlat alapján, Ft-ban) A Kistelepülési Pályázati Alapból igényelt támogatás (Ft-ban) A tervezés megrendelésérıl szóló, illetve a tervezési díj saját forrását vállaló testületi határozat száma A tervezés várható kezdése A tervezés várható befejezése A terv készítıjének megnevezése, címe A pályázati forrás megnevezése, amelyre a Kistelepülési Pályázati Alapból nyújtott támogatással készülı terv benyújtásra kerül A pályázat benyújtásának határideje A terv alapján megvalósításra kerülı / saját forrás kiegészítésbıl megvalósításra kerülı projekt megnevezése A projekt bekerülési költsége ( E Ft) A projekt várható kezdése A projekt várható befejezése A projekt megvalósítására vonatkozó testületi határozat száma Az önkormányzat az ÁFA visszaigénylésére nem jogosult/jogosult:... %-ban Kijelentjük, hogy a pályázati adatlapon és annak mellékleteiben közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Kelt: 200 Ph. polgármester jegyzı

35 35 2. sz. melléklet FELHATALMAZÓ LEVÉL Címzett: Megbízzuk Önöket az alább megjelölt bankszámlánk terhére az alább megnevezett jogosult által benyújtandó azonnali beszedési megbízás teljesítésére a következıkben foglalt feltételekkel: Számlatulajdonos megnevezése: Számlatulajdonos székhelye: Felhatalmazással érintett bankszámla száma: Beszedési megbízás összege, Ft: Jogosult neve: Jogosult székhelye/címe: Tatabánya, Fı tér 4. Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Jogosult bankszámla száma: Jogosult számlavezetıjének megnevezése Erste Bank Hungary Nyrt. A felhatalmazás érvényessége: További feltételek: visszavonásig a felhatalmazás csak a jogosult írásbeli hozzájárulásával vonható vissza. Kelt:... Polgármester jegyzı Záradék: A(z) mint a Számlatulajdonos számlavezetı bankja tudomásul vesszük, hogy a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat a Számlatulajdonossal szemben fennálló követelését a Számlatulajdonos számla terhére azonnali beszedési megbízás útján érvényesítheti. Kelt:. Számlavezetı pénzintézet

36 napirendi pont: Döntés a KDOP /B- Régió arculatát meghatározni képes turisztikai vonzerık támogatása tárgyú pályázat keretében megvalósítani tervezett, a Várgesztesi vár turisztikaimőemléki rekonstrukciójához szükséges önerı biztosításáról Sipos Imre szóbeli kiegészítésében tájékoztatást ad arról, hogy az elıterjesztést a Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta és a jelenlegi fejlesztéssel és annak támogatásával egyhangúlag egyetért. A bizottság azt az elképzelést is támogatta, hogy a következı fejlesztési ütemben, ahol mintegy m 2 területő turisztikai központ kialakításáról van szó, kapjon lehetıséget a bakancsos turizmus is. Ennek mindenképpen létjogosultsága van, ezért kérik, amikor a következı ütemre kiírják a tervpályázatot, akkor gondoljanak arra, hogy az ilyen jellegő vendégfogadásra is alkalmas legyen a komoly beruházással elkészülı turisztikai központ. Kérdés nem hangzott el. HOZZÁSZÓLÁSOK Popovics György véleménye szerint régi kötelezettségének tehet eleget a megyei önkormányzat, ha a saját erı biztosítása mellett nyer a pályázaton, ugyanis már a vár ban történı átvételekor is kötelezettséget vállaltak az elıterjesztésben jelzett munkálatok elvégzésére. Meggyızıdése, ha a projekt megvalósul, akkor az sokkal többet jelent egy állagmegóvásnál. A Térség- és Gazdaságfejlesztési Bizottság az elıterjesztés elızetes véleményezésekor egyhangúlag támogatta a pályázathoz a 170 M Ft megítélését, viszont a funkciókon kisebb vita folyt, de megértették, hogy a pályázati kiírás ilyen módon történı pályázásra adott lehetıséget. Egyetért azokkal, akiknek a véleménye szerint a várnak nem a Villaparkkal kell konkurálnia, hanem egyrészt múzeumi funkciót kell betöltenie, másrészt pedig a turizmust szolgálva kell öregbítenie a megye hírnevét. Befejezésül kéri a testület tagjait, hogy támogassák az elıterjesztést. Kerti Katalin emlékezete szerint a megyei önkormányzat már kétszer nyert pályázaton a legutóbb egy komolyabb összeget régészeti feltárásokra és a szükséges statikai feladatok megoldására a vár állagmegóvására. Tudomása szerint a Várgesztesi Önkormányzat korábban már többször kérte tulajdonába a várat, érdeklıdik: esetleg nem jelentkezett újra? Székely Antal véleménye szerint a megyei önkormányzatnak nincs szüksége egy várra. A várat szíve szerint felajánlaná a települési önkormányzatnak, az államnak vagy egy harmadik tulajdonosnak. Nem kíván a feladatok között rangsorolni, de gondoljon bele mindenki: mennyi feladata van ezen kívül még a megyei önkormányzatnak. Igazából a 170 M Ft-ot is sajnálna erre a - véleménye szerint - kidolgozatlan koncepcióra elkölteni. Számos kérdés vetıdik fel a várral kapcsolatban: Kié lesz a vár? Bérletbe adja-e a megyei önkormányzat és ha igen, akkor mennyiért? Mikor fog visszajönni a 170 M Ft? Meggyzıdése, hogy ez nem a megyei önkormányzat feladata. Már az is érdekes kérdés, hogy milyen körülmények között került a vár a megyei önkormányzat tulajdonába. Úgy véli, hogy erısen el kell gondolkodni azon, hogy kell a megyei önkormányzatnak egy 170 M Ft-os beruházás.

37 37 Dr. Lázár Mózes elismeri, hogy annak idején valóban meglepı módon került a vár a megyei önkormányzat tulajdonába, hiszen az ilyen jellegő mőemlékek általában állami tulajdonban vannak. Ennek ellenére úgy gondolja, ha már 17 évig tulajdonosa volt a várnak a megyei önkormányzat, akkor itt az ideje, hogy a tulajdonos felelısségével álljon a kérdéshez. Jelenleg nem bérbeadásról van szó, hanem arról, amennyiben nem sikerül a pályázat útján az állagmegóvást elvégeztetni, akkor a vár tönkre megy. Véleménye szerint a testület elıtt fekvı megoldási javaslat támogatható és így egy európai jellegő mőemléket sikerülne megóvni, amelyre még büszke is lehet a megyei önkormányzat. Turi Bálint véleménye szerint, ha van egy olyan pályázati lehetıség, amelyben egy állagmegóvó, értékmentı és teremtı munkát is elvégeztethet a megyei önkormányzat, akkor most nem azon kellene töprengeni, hogy mi lesz a vár késıbbi sorsa. Egyéb iránt, ha késıbb értékesíteni kívánnák a várat, akkor a jelenlegi befektetést az eladáskor érvényesíteni lehet. A Nemzetközi Kapcsolatok és Idegenforgalmi Bizottság elnökeként kéri, hogy a testület támogassa az elıterjesztésben foglaltakat. Bársony László véleménye szerint mindenkinek igaza van, de azért az elıtte szóló Turi Bálint véleményét egy picit árnyalná annyiban, hogy igenis már most el kell kezdeni gondolkodni azon, hogy mi lesz a vár jövıbeni sorsa. Egyetért Székely Antallal abban, hogy a várnak nem a megyei önkormányzatnál van a helye, de az tény, hogy most itt van és, hogy a pályázaton a megyei önkormányzatnak van a legnagyobb nyerési esélye azt erısíti és a bizottsági ülésen is ezt támogatta -, hogy a pályázatot be kell nyújtani és gyızelem esetén meg kell valósítani. Miután a pályázati pénzek nyújtásánál kitétel a minimum öt éves elidegenítési tilalom, ezért a várat nem lehet el-, illetve átadni senkinek, de már most azon kell gondolkodni, hogy mi lesz a hasznosulása. Azt ugyanis látni kell, hogy a megyei önkormányzat legfontosabb feladata a mőködtetés, ezért legalább egy nullszaldós konstrukciót kellene kitalálni, ahol a vár jól szolgálja a közösségi célokat, de ennek a költségeit a szálláshelyek kiadása lehetıleg fedezze. Azzal viszont egyetért, amint a jogi feltételek megteremtıdnek, akkor a várat át kell adni egy olyan tulajdonosnak, amely gondoskodni tud a mőködtetésrıl és a vételárban elismeri az értéknövelı beruházás összegét. Dr. Hidas János véleménye szerint elég sajátos Székely Antal álláspontja az elıterjesztés kapcsán, ami úgy összegezhetı: minek egy vár a megyei önkormányzat részére. Szerencsére a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatta az elıterjesztést és talán nem ártott volna képviselıtársának egyeztetnie álláspontját, mielıtt ilyen differenciált véleményt nyilvánít. Meggyızıdése az is, hogy a várnak a települési önkormányzat részére történı átadása teljesen irreális megközelítés, ez nyilvánvalóan az értékes ingatlan elkótyavetyélését jelentené. Szerencsére a várgesztesi önkormányzat tervei között fel sem merült ténylegesen ez a lehetıség. Gyıri István nem kívánt véleményt formálni, de miután a Pénzügyi Bizottságra történt hivatkozás, ezt nem kerülheti el. Tény, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta az elıterjesztésben foglaltakat. Álláspontjuk kialakításánál a jelenlegi tulajdoni viszonyokból és a jó gazda felelısségébıl indultak ki. Miután a vár 100 %-os megyei tulajdon, egyértelmő, hogy az állagmegóvást és felújítást is a testületnek kell biztosítani, fıleg, ha annak 10 %-át önerıbıl, 90 %-át pedig pályázati pénzekbıl tudnánk biztosítani. Az elıterjesztés kapcsán a Pénzügyi Bizottság viszont nem foglalkozott a vár jövıbeni funkcióival, üzemeltetésével, annak gazdaságosságával. Ezen túl Székely Antalnak sem kötelessége véleményét egyeztetnie a Pénzügyi Bizottsággal, úgy gondolja, hogy mindenki azért van itt, hogy a lehetı legjobb megoldásokat javasolja.

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-83/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-83/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-76/29. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 29. április 3-ai ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-76/29. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-105/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 25-ei ülésérıl KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS 2 VI.1-105/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2008. évi 1. szám 2008. január KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2008. január 31-ei ülése SZEMÉLYI

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 VI.1-113/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-113/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-46/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. március 29-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-46/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-56/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. március 25-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-56/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-125/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-125/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-300/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. december 15-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-300/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-115/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. május 26-ai ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-115/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-204/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-204/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-229/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. december 16-ai ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-229/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 4/2011. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2011. február 15-én megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 24/2007. (III.1.) kt. határozat: A 2007. március 1-i ülés napirendjének elfogadása. 25/2007. (III.1.) kt.

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. június 26-ai ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. június 26-ai ülésére -KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-1372008. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. június 26-ai ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-14/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. augusztus 7-én 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzata függelékek. A közgyőlés társulásai

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzata függelékek. A közgyőlés társulásai A közgyőlés társulásai 1. sz. függelék 1. Benedek Elek Általános Iskola, Elıkészítı Speciális Szakiskola és Kollégium Intézményfenntartó Társulás (Oroszlány) 38/1998. (III. 26.) sz. KH 1. pontja 189/2005.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.22-24/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2008. szeptember 25-én (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.144/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2010. február 4-én (csütörtökön) 9 óra 20 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. február 12-én tartott ülésérıl.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. február 12-én tartott ülésérıl. 1 Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. február 12-én tartott ülésérıl. Jelen vannak: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor, Gubics Lajos, Jakus Tünde, Horváth Béla, Kiss Anikó, Kovács Gábor,

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. március 27-ei ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. március 27-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-67/2008. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. március 27-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 5/2011. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2011. március 17-én megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 25-ei ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 25-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-105/2010. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 25-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2012. január 25 - i testületi ülésére a 3. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: 2011 évi testületi határozatok áttekintése, feladatok elvégzésének

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 1/2011. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2011. január 13-án megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. május 31-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester Gulyás

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a Csepreg Város Önkormányzat 25/2010. JEGYZİKÖNYV Készült Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november 10-én megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Sorszám:./2013. Ikt.szám:.../2013. JEGYZİKÖNYV Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Napirendi pontok: 1.) A polgármester

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-7/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. július 10-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 20-án - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. A képviselı-testületi ülésének

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Több kérdés és hozzászólás nem lévén kérte a bizottság szavazatát az elhangzottak szerint a napirendrıl.

Jegyzıkönyv. Több kérdés és hozzászólás nem lévén kérte a bizottság szavazatát az elhangzottak szerint a napirendrıl. Szám: 41-7 /2012. Jegyzıkönyv Készült: a Fejér Megyei Közgyőlés Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottság 2012. július 3-i ülésérıl Jelen vannak: Dr. Sükösd Tamás a bizottság elnöke, Dr. Szabadkai

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-11/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. november 13-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. A Lövıi KÖH 2013.évi zárszámadásának elfogadása

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. A Lövıi KÖH 2013.évi zárszámadásának elfogadása Községi Önkormányzat Nemeskér 3/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 5/2014.(V.13.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 6/2014.(V.13.) A Lövıi KÖH 2013.évi zárszámadásának

Részletesebben

Képviselı-testületének

Képviselı-testületének Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 2008. december 10-i ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 186/2008. (XII.10.) ÖH. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 2. szám 2007. március KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2007. március 1-jei ülése RENDELET

Részletesebben

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269.

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. 2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI száma 80/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 81/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 82/2011.

Részletesebben

1/2015. (II. 18.) TH. Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi költségvetésének módosítása

1/2015. (II. 18.) TH. Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi költségvetésének módosítása Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa LMKOH/1854/1/2015. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 105/ÖK/2009.(III.25.) Határozat úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: NAPIREND 1. Az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 9/1995.(VI.1.) rendelet módosítása

Részletesebben

115/2010. (VI. 03.) sz. határozat A Vasi TISZK 2010. évi költségvetésének módosításáról 579

115/2010. (VI. 03.) sz. határozat A Vasi TISZK 2010. évi költségvetésének módosításáról 579 XXI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2010. JÚNIUS 3. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 41/2010. (II. 12.) sz. határozata A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009.január 29-ei ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009.január 29-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-1/2009. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009.január 29-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti idıszak

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Az ülést megnyitja.

Jegyzıkönyv. Az ülést megnyitja. Jegyzıkönyv Készült: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. november 18-én megtartott ülésérıl. Vecsés, Szent István tér 1. (kezdés idıpontja: 15. 00 óra.) Jelen vannak: Alattyányi István,

Részletesebben

215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megállapítása

215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megállapítása BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS 3491-10/2011. K I V O N A T a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2011. december 16-i ülése jegyzıkönyvébıl 215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szeghalom Város Polgármesteri Hivatala Szeghalom, Szabadság tér 4-8., T.: 371-611. 1515-16/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 22-én Kalotaszentkirályon

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Mayer

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 14933-2/2007. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város Képviselı-testülete

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. szeptember 11-én 15 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

VI.1-124/2012. J E G Y Z K Ö N Y V. a Komárom-Esztergom Megyei Közgy lés 2012. október 25-ei ülésér l

VI.1-124/2012. J E G Y Z K Ö N Y V. a Komárom-Esztergom Megyei Közgy lés 2012. október 25-ei ülésér l VI.1-124/2012. J E G Y Z K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgylés 2012. október 25-ei ülésérl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYLÉS VI.1-124/2012. J E G Y Z K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. december 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. december 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: TI-219-1/2009. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

VI.1-18/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. február 28-ai üléséről

VI.1-18/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. február 28-ai üléséről VI.1-18/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. február 28-ai üléséről KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS VI.1-18/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Mely készült: Bakonykuti Önkormányzat Képviselı Testületének 2008. szeptember 15-én 9.00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésérıl. Az ülés helye: Községháza 8046 Bakonykúti,

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2010. évi 6. szám 2010. június KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2010. június 25-ei ülése SZEMÉLYI

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 6/2010. Levél község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 31-én tartott ülésérıl készült jegyzıkönyv. Napirend: I. A 2009. évi költségvetés

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-12/2004. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. december 16-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19.

J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19. J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19.) HATÁROZATOK SZÁMA: 1,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Recsk Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselıtestületének a 2012. február 14-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV. Készült: Recsk Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselıtestületének a 2012. február 14-én megtartott ülésérıl 2/2012. JEGYZİKÖNYV Készült: Recsk Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselıtestületének a 2012. február 14-én megtartott ülésérıl Határozat száma Tárgy 4/2012.(II.14.) A Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

J E L E N T É S a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl

J E L E N T É S a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 1 Pomáz Város Önkormányzata 2/2013.ÖTÜ. J E L E N T É S a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 150/2012.(IX.18.)sz.Ök.határozat Pomáz Város

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 7/1995. (III. 3.) számú r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK ÉS SZERVEINEK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL /*: A rendelet

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. szeptember 16-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. május 29-ei ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. május 29-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-104/2010. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. május 29-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

Dr. Haag Éva alpolgármester, Dr. Tóth Csaba Attila, Zaják Rita képviselı

Dr. Haag Éva alpolgármester, Dr. Tóth Csaba Attila, Zaják Rita képviselı Szám: IV.110/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Közgyőlésének 2014. január 30-án (csütörtökön) 9 óra 26 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl. Jelen vannak: Horváth

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1/ÖK/2011.(I.27.) Határozat úgy határoz, hogy Czeglédy Gergı javaslatát, miszerint a meghívó szerinti 37. és 38. napirendi pontok a napirendrıl kerüljenek levételre, nem fogadja el. (Szavazott 23 képviselı:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 13-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl

J e g y z ı k ö n y v. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 13-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl FEJÉR MEGYE CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG Rendeletek: 1/2011. (I.14.) J e g y z ı k ö n y v Határozatok: 8/2011. (I.13.) 9/2011. (I.13.) 10/2011. (I.13.) 11/2011. (I.13.) 12/2011. (I.13.) 13/2011. (I.13.) 14/2011.

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2011. 09. 29-én tartott rendkívüli ülésén hozott határozatairól.

Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2011. 09. 29-én tartott rendkívüli ülésén hozott határozatairól. Pomáz Város Önkormányzata 12/2011. ÖTÜ. Határozati Összesítı Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2011. 09. 29-én tartott rendkívüli ülésén hozott határozatairól. 145/2011. (IX.29.)sz.Ök.határozat

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-4/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. április 29-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Tulajdonosi Bizottságának 2011. január 20-án 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatala (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı. Igazoltan van távol: Szőcsné Dr. Fehér Éva, Vass Antal képviselık

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı. Igazoltan van távol: Szőcsné Dr. Fehér Éva, Vass Antal képviselık JEGYZİKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2008. október 22-én megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2011.(II.28.) önkormányzati rendelete a település 2011. évi költségvetésérıl

Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2011.(II.28.) önkormányzati rendelete a település 2011. évi költségvetésérıl Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2011.(II.28.) önkormányzati rendelete a település 2011. évi költségvetésérıl Az Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV 88-3/2012. (II. 20.) Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testületének. 2012. február 20-án tartott. nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV 88-3/2012. (II. 20.) Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testületének. 2012. február 20-án tartott. nyílt ülésérıl. Sárhida község Önkormányzata 8944 Sárhida, Béke utca 26. Tel./Fax: (92) 693 964, (92) 461 042 E-mail: polgarmester@sarhida.hu, web: www.sarhida.hu 88-3/2012. (II. 20.) JEGYZİKÖNYV Sárhida község Önkormányzati

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 42/ÖK/2009.(II.25.) Határozat úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: NAPIREND 1. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2009. évi költségvetése (II. forduló) a) 2009. évi ingatlanhasznosítási

Részletesebben

XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 139/2009. (VI. 26.) sz. határozat A Vas Megyei Markusovszky Kórházért Alapítvány

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. október 13.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. október 13. Lajosmizse Város Önkormányzata I/1018/14/2011. Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. október 13. Az ülésen hozott rendeletek, és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI.1237/2011. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2011.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Döntés a Békéscsaba Kalandpark kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárás

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 337-7/2015. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2015. június 25-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 03-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 03-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/38-17/2012. JEGYZİKÖNYV 2012. július 03-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Vas Gereben Mővelıdési Ház Színház terem 8130 Enying, Bocskai u. 1. Pıdör Gyula, Méreg

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 9810-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-8/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2007. május 31-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 500/2009. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzıkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Edelény Város Integrált

Részletesebben

SZMSZ. JEGYZİKÖNYV Szigetköz Felsı-Duna mente Térségi Fejlesztési Tanács ülésérıl

SZMSZ. JEGYZİKÖNYV Szigetköz Felsı-Duna mente Térségi Fejlesztési Tanács ülésérıl Szám: 2-6 /2007 Melléklet: Jelenléti ív SZMSZ JEGYZİKÖNYV Szigetköz Felsı-Duna mente Térségi Fejlesztési Tanács ülésérıl Az ülés helye és idıpontja: Gyır (Megyeháza, Díszterem), 2007. január 12. Jelen

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-10/2004. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. október 20-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 4-én - csütörtökön - du. 16,00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i üléséről. A rendkívüli képviselő-testület

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Szalai Tünde, Koós Mariann, Dr. Balázs Lajos, Hujber Lászlóné intézményvezetık. Szaka Zsolt az AVE Zöldfok Zrt.

JEGYZİKÖNYV. Szalai Tünde, Koós Mariann, Dr. Balázs Lajos, Hujber Lászlóné intézményvezetık. Szaka Zsolt az AVE Zöldfok Zrt. JEGYZİKÖNYV Készült Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 26-án megtartott nyílt ülésérıl. Jelen vannak: Mészáros Miklós polgármester Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı Dr.

Részletesebben

Szécsény Kistérség. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

Szécsény Kistérség. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Mőködési Szabályzat (Egységes szerkezetben) Szécsény, 2010. január I. Általános szabályok: A Szervezeti és Mőködési

Részletesebben

Szám: 48/12/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Szám: 48/12/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V BÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 8443 Bánd, Petıfi u. 60. Tel/fax: 88/504-131 E-mail: polgarme@vnet.hu Szám: 48/12/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: ülésén, 2009.augusztus 17-én /hétfı/

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Referatúra Népjóléti, Sport és Lakás Referatúra 7601.Pécs.Kossuth tér 1-3.tel:533-800 ELİTERJESZTÉS

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Referatúra Népjóléti, Sport és Lakás Referatúra 7601.Pécs.Kossuth tér 1-3.tel:533-800 ELİTERJESZTÉS Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Referatúra Népjóléti, Sport és Lakás Referatúra 7601.Pécs.Kossuth tér 1-3.tel:533-800 Ügyiratszám:10-10 /1001/2011 ELİTERJESZTÉS a Népjóléti és Sport Bizottság

Részletesebben

NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV

NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. március 13-án 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. B o r d á n y. 1./ A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel kötött bankszámlaszerzıdés módosítása Elıadó: Tanács Gábor polgármester

J E G Y Z İ K Ö N Y V. B o r d á n y. 1./ A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel kötött bankszámlaszerzıdés módosítása Elıadó: Tanács Gábor polgármester V./2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V B o r d á n y Önkormányzati Képviselıtestületének 2012. április 23.-án megtartott soros nyílt ülésérıl. I. N A P I R E N D 1./ A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel kötött

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, Dr. Szántó Mária jegyzı. Mucsi György alpolgármester,

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, Dr. Szántó Mária jegyzı. Mucsi György alpolgármester, J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2011. május 26-án megtartott soros ülésén Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termében a Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi

Részletesebben

KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2008. évi 9. szám 2008. augusztus KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2008. augusztus 28-ai rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.77-15/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2009. június 25-én (csütörtökön) 9 óra 15 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-3/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. február 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2009. (II.27.) rendelete a közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjérıl

Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2009. (II.27.) rendelete a közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjérıl Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2009. (II.27.) rendelete a közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjérıl Kihirdetett szöveg Balatonboglár Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1218/2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. szeptember 27-ei ü l é s é r e Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet képviselık

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet képviselık J e g y z ı k ö n y v Készült: Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 30-i rendkívüli n y í l t ülésén Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme Jelen vannak: Rédai János polgármester,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete. nyilvános ülésérıl. 2009. március 10. (1. ülés)

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete. nyilvános ülésérıl. 2009. március 10. (1. ülés) Ügyszám: 26-6/2009. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete nyilvános ülésérıl 2009. március 10. Nyirád 2009 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzatának

Részletesebben

Ács Rezsı alpolgármester, Dr. Haag Éva alpolgármester, Dr. Tóth Csaba Attila képviselı

Ács Rezsı alpolgármester, Dr. Haag Éva alpolgármester, Dr. Tóth Csaba Attila képviselı Szám: IV.64-12/ 2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Közgyőlésének 2013. szeptember 26- án (csütörtökön) 9 óra 15 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben