JEGYZİKÖNYV. Szalai Tünde, Koós Mariann, Dr. Balázs Lajos, Hujber Lászlóné intézményvezetık. Szaka Zsolt az AVE Zöldfok Zrt.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZİKÖNYV. Szalai Tünde, Koós Mariann, Dr. Balázs Lajos, Hujber Lászlóné intézményvezetık. Szaka Zsolt az AVE Zöldfok Zrt."

Átírás

1 JEGYZİKÖNYV Készült Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testületének április 26-án megtartott nyílt ülésérıl. Jelen vannak: Mészáros Miklós polgármester Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı Dr. Friss Attila aljegyzı Kalász Zoltán alpolgármester Csere Andrea képviselı Keserő Zoltán képviselı Resch János képviselı Dr. Sziberth László képviselı Türjei Attila képviselı Vadasfalvi János képviselı Varga Kálmán képviselı Csonka Ágota a Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetıje, Velner János irodavezetı, Gáspár László, Vanya László, Nagyné Keller Izabella referensek a hivatal részérıl Szalai Tünde, Koós Mariann, Dr. Balázs Lajos, Hujber Lászlóné intézményvezetık Szaka Zsolt az AVE Zöldfok Zrt. képviseletében Mészáros Miklós polgármester Szeretettel köszönt mindenkit. Megállapítja, hogy a képviselı-testület határozatképes, a testület teljes létszámban megjelent, az ülést megnyitja. Napirend elıtt kíván felszólalni Dr. Sziberth László képviselı, megadja neki a szót. Dr. Sziberth László képviselı Két napirend kapcsán kíván szólni. Az ülésrıl történı kivonulással jelezték a márciusi képviselı-testületi ülésen, hogy nem értenek egyet a követett eljárási renddel. A véleménye változatlan, hisz az SZMSZ 16. -a kimondja: A bizottság a feladatkörébe tartozó ügyekben önálló kezdeményezést nyújthat be a képviselı-testülethez. A kezdeményezést a képviselıtestület köteles megtárgyalni. A bizottság azt kérte, hogy a közbeszerzési szabályzat módosításában, illetve az iskolaigazgatói pályázat kapcsán készüljön egy hét állt rendelkezésre elıterjesztés. Nem ez történt, az elıterjesztés el sem készült. Az Ötv a szerint: A polgármester felfüggesztheti a bizottság döntésének végrehajtását, ha az ellentétes a képviselı-testület határozatával vagy sérti az önkormányzat érdekeit. Úgy gondolja nem

2 2 sértette az önkormányzat érdekeit és még nem volt képviselı-testületi határozat sem, így egyik indoklás sem állja meg a helyét. Mindezt azért teszi szóvá, hogy a jövıben a közös együttmőködés reményében ilyen többet ne forduljon elı. Az Ügyrendi Bizottság ülése március 22-én volt, március 29-én volt a testületi ülés. Jelezte, hogy ezekrıl a történésekrıl tényszerően be szeretne számolni. 21 éve ül a lakosság bizalmából a képviselıi székben, de ilyen dologgal nem találkozott az elmúlt idıszakban, amivel most szembesülnie kellett. Véleménye szerint volt lehetıség rendkívüli, illetve rendes ülésen felvetni a problémát, aminek kapcsán polgármester úr beadvánnyal fordult a Somogy Megyei Állatorvosi Kamarához, melyben vizsgálatot kért ellene az összevont eboltás kapcsán. A válasz megérkezett, melyet ki fog osztani képviselıtársainak. A levél kapcsán, ha bárki úgy érzi, hogy kárt okozott Balatonboglárnak, akkor véleményét várja írásban a következı bizottsági, illetve testületi ülésre. Végezetül, nem szeretné, ha a további együttmőködést nemtelen eszközök árnyékolnák be. Kéri, hogy a testületi üléseken vitapartnereknek tekintsék egymást és ne ellenségként. Mészáros Miklós polgármester Állásfoglalást kért a Somogy Megyei Állatorvosi Kamarától, a testület elé fog kerülni a téma, de nem nyílt ülésen, hanem a személyiségi jogok miatt zárt ülésen. A módosított napirendet a képviselık kézhez kapták. Szavazásra bocsátja a napirendet. határozatot hozza: Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 76/2012.(IV.26.) KT számú határozata Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete az alábbiak szerint fogadja el a módosított napirendet: Nyílt ülés: 1. Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti fontosabb eseményekrıl, valamint a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseirıl 1. Elıadó: Mészáros Miklós polgármester 2. Az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 2/2011.(II.25.) számú önkormányzati rendelet módosítása (valamennyi bizottság) 2. Elıadó: Mészáros Miklós polgármester 3. Zárszámadási rendelet alkotása a költségvetés évi végrehajtásáról (valamennyi bizottság) 3. Elıadó: Mészáros Miklós polgármester 3/b Az önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 2/2012.(III.08.) önkormányzati rendelet módosítása (PVB, ÜB) 3/b. 4. A Bursa Hungarica ösztöndíjról szóló 36/2003.(XII.29.) KT számú rendelet módosítása (HB, ÜB) Rendelet alkotása Balatonboglár Város címerérıl és zászlajáról, valamint a közterületek fellobogózásáról (HB, ÜB) Rendelet alkotása az önkormányzati elismerések alapításáról és adományozásának rendjérıl (Valamennyi bizottság) 6.

3 7. A helyi közutak használatával, építésével és fenntartásával kapcsolatos eljárásról szóló 12/1999.(IV.1.) számú rendelet hatályon kívül helyezése (PVB, ÜB) Rendelet alkotása a képviselı-testület tagjainak tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásairól (PVB, ÜB) Rendelet alkotása a helyi népszavazás és helyi népi kezdeményezés egyes kérdéseirıl (ÜB) Rendelet alkotása az állattartás rendjérıl, az állattartásra szolgáló építmények elhelyezésérıl és építésük egyes feltételeirıl (PVB, ÜB, RÖNK) Az intézményi térítési díjakról szóló 8/2007. (IV. 06.) rendelet melléklete kiegészítése (PVB, HB, ÜB) A helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjérıl, a településtisztaság egyes kérdéseirıl, a köztisztaság biztosításáról és a közszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 49/2001. (XII.20.) KT számú rendelete módosítása (PVB, ÜB) Balatonboglár Város Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 1/2011.(02.14.) önkormányzati rendelet módosítása (ÜB, PVB, HB) Beszámoló a gazdálkodás átmeneti vitelérıl szóló rendelet végrehajtásáról (PVB) 14. Elıadó: Mészáros Miklós polgármester évi belsı ellenırzési tapasztalatokról beszámoló (PVB) Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben levı önkormányzatok támogatásának igénylése (PVB) 16. Elıadó: Csonka Ágota a Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetıje 17. BAHART részvények elıvásárlási jogáról lemondás (PVB, ÜB) 17. Elıadó: Csonka Ágota a Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetıje 18. Boglári Általános Iskola intézményvezetıi pályázata (HB, ÜB) 18. Elıadó: Dr. Friss Attila aljegyzı 19. A Boglári Általános Iskola beiskolázási terve (HB) 19. Elıadó: Türjei Attila intézményvezetı 20. Beszámoló a Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ évi munkájáról (HB) 20. Elıadó: Koós Marianna intézményvezetı 21. Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról (HB) 21. Elıadó: Velner János irodavezetı, Gresa Judit gyámhiv.vezetı 22. Civil szervezetekkel kötött megállapodások felülvizsgálata I. forduló (ÜB, HB, PVB) Felkészülés a nyári turisztikai szezonra (PVB, HB) 23. a) Beszámoló a Közterület-fenntartó Szervezet feladatairól és a turisztikai szezonra való felkészülésrıl, nyári ügyeleti rendszer kialakításáról b) Turisztikai feladatok, testvérvárosi kapcsolatok c) A balatonboglári Varga Béla Városi Kulturális Központ évi nyári programjai, 3

4 4 tevékenysége Elıadó: Dr. Friss Attila aljegyzı 24. Segítı Kezek Alapítvány és Oltalmazó Kezek Alapítvány hozzájárulás kiadása iránti kérelme (HB) 24. Elıadó: Dr. Friss Attila aljegyzı 25. Temetkezési jogdíj átvállalása (PVB, ÜB) 25. Elıadó: Dr. Friss Attila aljegyzı 26. Ingatlanok térmértékének ellenırzésére vonatkozó cselekvési terv tapasztalatai, jutalékrendszer kidolgozása (PVB, ÜB) 26. Elıadó: Csonka Ágota a Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetıje 27. Krassóy Kft. bérleti szerzıdés meghosszabbítása iránti kérelme (PVB, ÜB) 27. Elıadó: Dr. Friss Attila aljegyzı 28. Szılıskislaki ivóvízjavító program elıkészítésével kapcsolatos megbízás a DRV Zrt. részére (PVB) 28. Elıadó: Gáspár László referens 29. Közbeszerzési Szabályzat módosítására javaslat (PVB, ÜB) Bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseirıl szóló beszámolói, illetve testületi döntést igénylı bizottsági javaslatok 30. Elıadók: bizottsági elnökök 31. Balatongyöngye Vidékfejlesztési Egyesületbe történı belépésrıl döntés (ÜB, PVB) Zárt ülés: Z/1. Kitüntetı díjak adományozásáról döntés (valamennyi bizottság) Z/1. Elıadó: Dr. Friss Attila aljegyzı Z/2. Lakásbérleti szerzıdések meghosszabbítására kérelmek (HB) Z/2. Elıadó: Dr. Friss Attila aljegyzı Z/3. Tv csatornán történı hirdetésre ajánlatok (PVB, ÜB, HB) Z/3. Elıadó: Mészáros Miklós polgármester Z/4. Szent Erzsébet kötvényhez kapcsolódó kondíciók módosítása (PVB, ÜB) Z/4. Elıadó: Mészáros Miklós polgármester Z/5. Balatonboglár Város Önkormányzat tulajdonában lévı részvényekrıl tájékoztató (PVB, ÜB) Z/5. Elıadó: Mészáros Miklós polgármester Z/6. Városközpont beépítése (PVB, ÜB) Z/6. Mészáros Miklós polgármester A vendégjogot figyelembe véve a lejárt határidejő határozatokról szóló beszámoló után a helyi hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló rendelet-módosítást, illetve a Segítı Kezek és az Oltalmazó Kezek Alapítványok kérelmét javasolja tárgyalni. A Szentegyházi Gyermek Filharmónia idén ünnepli megalakulásának 30. évfordulóját. Erre az alkalomra kaptak meghívást, az idıpont május 2-7. Az Országgyőlés döntése szerint évtıl minden év április 16-án tartják a holokauszt áldozatainak magyarországi emléknapját. A magyarországi zsidóság gettóba zárása április 16-án kezdıdött Kárpátalján. Balatonboglár életében, fejlıdésében különösen nagy

5 5 szerepet játszott a múlt század elsı felében az idetelepült zsidóközösség. Sokat köszönhetünk ezeknek a családoknak. Itt a Fischl család egykori házában, az egykori zsinagóga mellett emlékezzünk meg az elüldözöttekrıl, azokról, akik soha nem térhettek vissza. Erdı Péter bíboros prímás Esztergom-Budapest érseke mondta a következıket az idei élet menetén Budapesten: A kereszténység nem fér össze az antiszemitizmussal, a győlöletkeltéssel és az indulatok szításával semmilyen vallási közösség vagy népcsoport ellen. Rámutatott, hogy Jézus fıparancsként tanította azt, ami ott áll a héber biblia lapjain is. Szeresd felebarátodat, mint önmagadat. 1. Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti fontosabb eseményekrıl, valamint a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseirıl 1. Elıadó: Mészáros Miklós polgármester Elıterjesztés írásban csatolva. Ügyiratszám: 1-4/2012. Mészáros Miklós polgármester Tájékoztatást ad a két ülés között történtekrıl. Április 2-án szerzıdést kötött a Balaton-Út Kft. és a Steiner Kft. ügyvezetıivel a turisztikai projekt munkálataira. A Balaton-Út Kft. a piac, a Steiner Kft. pedig a Kék kápolna felújításában vesz részt. Idıközben kézhez kapta a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt-tıl is az állásfoglalást, hisz igényt nyújtottak be a MÁV Üdülı önkormányzati tulajdonba vétele tárgyában. Kalász Zoltán alpolgármester Tájékoztatást kér Cséby Géza úrral történt megbeszélésrıl. Mészáros Miklós polgármester Cséby Géza szakértıvel a lengyel múzeum megvalósításáról tárgyalt. Kalász Zoltán alpolgármester Tájékoztatást kér a Balaton hajóval kapcsolatban is. Mészáros Miklós polgármester Az üzemeltetési szerzıdést a DDRFÜ véleményezi, ezért nem került még aláírásra. A hajó berendezése folyamatban van, üzemeltetı a határidıt tartani fogja, tehát a nyáron a mőemlékhajó látogatható lesz. A Gömbkilátó felújítása is megkezdıdött. Vállalkozó ígérete szerint június 15-ig elkészül ez a beruházás is és várhatóan júliustól kinyit a kilátó. Továbbá a piac és a kápolna is nyárra el fog készülni. Resch János képviselı Továbbra sincs elırelépés abban az ügyben, hogy a Szüreti Fesztivált szervezı cég a mai napig nem rendezte tartozását néhány Platán téri vállalkozó felé. Van-e elırelépés az olasz befektetéssel kapcsolatban? Mészáros Miklós polgármester Az önkormányzatnak jogi eszköze nincs, csak továbbítani tudja a kérést a Szüreti Fesztivált szervezı cégnek.

6 6 Az olasz befektetı cég korábban nyilatkozott, hogy májusig nem tud ezzel a projekttel foglalkozni, ezért megkeresés eddig nem érkezett az önkormányzathoz. Májusban lehet újra kezdeni a tárgyalásokat. Dr. Sziberth László képviselı Tájékoztatást kér a patika helyiségrıl. Tudomása szerint a Sziget strandnál lévı magánút közvilágítását az önkormányzat fizeti. Hogy lehetséges ez? A rendezvénytervben szerepelt Szıllısi Ferencrıl történı megemlékezés. A cserkészek megemlékezése volt ez? A riportfilmek elkészültek-e? A várdombi beruházás egyéb részeinek megvalósításáról kér tájékoztatást. Az intézményi területek földhivatali rendezése megtörtént-e? Gáspár László referens A patikahelyiséggel kapcsolatban a VÁTI-t tájékoztattuk az új funkciókról. Ezek után kell a változás bejelentı dokumentációt benyújtani. Új pénzügyi számítások szükségesek. Nyilatkoztatni kell az építéshatóságot, hogy a változások engedélykötelesek-e. Amennyiben igen, be kell nyújtani a módosított építési engedélyt, de nem terveznek olyan változtatásokat, melyek engedélykötelesek. Ezek a munkák folyamatban vannak. Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı Ügyvédváltás történt, a Sziget strand ügyével most ismerkedik az önkormányzat új ügyvédje. Gáspár László referens A közvilágítási lámpatesteket az önkormányzat nem vette át, de a közvilágítási hálózatról történik az üzemeltetése. Keserő Zoltán a Humánpolitikai Bizottság elnöke A bizottság három személyre tett javaslatot, akikkel riportfilmet javasolt készíteni. Tavaly egy riportfilm készült el, egy személy visszalépett, nem fogadta el a felkérést. Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı Az intézményi területekkel kapcsolatban a héten kapták meg a földhivataltól a jogerıs megosztási engedélyt. Ma írta alá a polgármester úr a bejegyzési kérelmet. A héten átküldésre kerül a kérelem a földhivatalhoz, 30 napon belül megtörténhet a változás átvezetése. Mészáros Miklós polgármester A Várdombi beruházás másik része is elkezdıdött, épült a fogadó épület. Javasolja meghívni a vállalkozót, hogy adjon tájékoztatást a projektrıl. Türjei Attila képviselı A kulturális központ vezetıje jelezte, hogy célszerő lenne leszerelni a pincetárlatnál az évek óta nem mőködtetett főtıberendezést. Kalász Zoltán alpolgármester Tájékoztatást kér Kiss Miklós és Klotz Péter polgármesterekkel történt megbeszélésrıl. Mészáros Miklós polgármester A korábban felmerült problémák úgy tőnik rendezıdnek, a települések közti kapcsolatok lehetıségeirıl tárgyaltak.

7 7 Keserő Zoltán a Humánpolitikai Bizottság elnöke Köszönetet mond az óriás tojásavatón szereplı Szelence Senior együttesnek a remek mősorért, továbbá a résztvevı kulturális központ dolgozóinak. Gratulál a Kazinczy-versenyen résztvevıknek is. Tudomása szerint a Tamás tanító utcában is megvalósulhat a csatorna beruházás. Mi a megvalósítás határideje? A kistérségi ülésen volt-e szó a járásokról és ez hogyan érinti Balatonboglárt? Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı Felmérés történt, hogy a kormányablak kialakítható-e a balatonboglári hivatalban. Információi szerint az okmányirodák a városokban megmaradnak. A hivatal épületének alsó szintjét megfelelınek tartják a kormányablak kialakítására. Hivatalos információ még nincs, de a lakosságszámtól függıen a nagyobb településeken a kormányablak mőködni fog. A csatornapályázat II. fordulója elıkészítés alatt van, remélhetıleg ısszel megvalósulhat, 2013-ig be kell fejezni a beruházást. határozatot hozza: Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 77/2012.(IV.26.) KT számú határozata 1. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 2. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete a két ülés közötti fontosabb eseményekrıl szóló, valamint a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseirıl szóló beszámolót elfogadja. Határidı: azonnal Felelıs: Mészáros Miklós polgármester 2. A helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjérıl, a településtisztaság egyes kérdéseirıl, a köztisztaság biztosításáról és a közszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 49/2001. (XII.20.) KT számú rendelete módosítása (PVB, ÜB) 12. Elıterjesztés írásban csatolva. Ügyiratszám: 1-4/2012. Varga Kálmán a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke A bizottság a rendelet eredeti elıterjesztés szerinti módosításával ért egyet és elfogadásra javasolja a rendeletet. Dr. Sziberth László az Ügyrendi Bizottság elnöke A kiegészítı anyagban szereplı rendelet-tervezetet mely tartalmazza a Somogy Megyei Kormányhivatal állásfoglalását a hulladékszállítási díjak megállapítására vonatkozóan - az összevont bizottsági ülésen egyik bizottság sem támogatta.

8 8 Szaka Zsolt az AVE Zöldfok Zrt. képviseletében Az AVE Zöldfok Zrt. vitatja a kormányhivatal álláspontját. Az általuk benyújtott díjkalkulációt javasolja elfogadni. Megjegyzi a novemberben benyújtott költségeket nem változtatták meg. Amennyiben a testület egy másik díjkalkulációt fogad el, akkor szerzıdésmódosítás szükséges. Mészáros Miklós polgármester Szavazásra bocsátja a rendelet-tervezet azon változatát, melyben a hulladékszállítási napok száma a balatonboglári városrészen állandó használatú ingatlan esetén 76, a szılıskislaki városrészen állandó használatú ingatlan esetén 62, továbbá az idılegesen használt lakóingatlan esetén 54. A hulladékszállítás díja 60 literes hulladékgyőjtı edény esetén 265,- Ft + ÁFA, 110 literes hulladékgyőjtı edény esetén pedig 342,- Ft + ÁFA. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 7 igen, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotja: Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testületének 15/2012.(IV.26.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjérıl, a településtisztaság egyes kérdéseirıl a köztisztaság biztosításáról és a közszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 49/2001.(XII.20.)KT számú rendelete módosításáról Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. Törvény 23. -ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Törvény 16. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 1. A helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjérıl, a településtisztaság egyes kérdéseirıl a köztisztaság biztosításáról és a közszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 49/2001. (XII.20.)KT számú rendelet 3. számú melléklete 2. pontja helyébe e rendelet melléklete lép. E rendelet május 1-jén lép hatályba és május 2-án hatályát veszti. 2. Melléklet 15/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelethez 2. A hulladékszállítási napok (ürítési) alkalmak száma, és a díjak mértéke: 2.1. A hulladékszállítási napok (ürítési alkalmak) száma évben a balatonboglári városrészen állandó használatú ingatlan esetén a szılıskislaki városrészen állandó használatú ingatlan esetén idılegesen használt lakóingatlan és üdülıingatlan esetén A települési szilárd hulladék elszállításának díja hulladékszállítási naponként (ürítési alkalmanként) literes hulladékgyőjtı edény esetén: 265 Ft + ÁFA literes hulladékgyőjtı edény esetén: 342 Ft + ÁFA 2.3. A többlethulladék elszállítására szolgáló, a szolgáltató nevével ellátott feliratos zsák: 357 Ft/db + ÁFA

9 9 3. Segítı Kezek Alapítvány és Oltalmazó Kezek Alapítvány hozzájárulás kiadása iránti kérelme (HB) 24. Elıadó: Dr. Friss Attila aljegyzı Elıterjesztés írásban csatolva. Ügyiratszám: 535/2012.,540/2012. Keserő Zoltán a Humánpolitikai Bizottság elnöke A bizottság a határozati javaslat A) változatának 1. pontját, a B) változat 3. pontját javasolja elfogadni. Csere Andrea képviselı A két alapítvány rendelkezik-e jogerıs mőködési engedéllyel, mivel az interneten a lengyeltóti februári képviselı-testületi elıterjesztésben az szerepel, hogy a Somogy Megyei Kormányhivatal tájékoztatása szerint az Oltalmazó Kezek Alapítványnak nincs jogerıs mőködési engedélye a szolgáltatás végzésére és erre vonatkozóan kérelem sem került beadásra az engedélyezı hatóságnak. Istvándi Zoltán az Oltalmazó Kezek Alapítvány kuratóriumi elnöke Az Oltalmazó Kezek Alapítványnak ahhoz, hogy jogerıs mőködési engedéllyel rendelkezzen kérelmet kell benyújtania az engedélyezı hatósághoz, melyben szerepeltetni kell a gondozók létszámát, ami alapján a mőködési engedélyt kiadják. Ezt a létszámot csak akkor tudja meghatározni, miután az alapítvány az önkormányzattól megkapja a hozzájáruló nyilatkozatot. Csere Andrea képviselı Javasolja, hogy az elfogadott határozatba kerüljön bele az is, hogy ne korlátlan idıre, hanem december 31-ig adjon a testület lehetıséget a tevékenység folytatására. Mészáros Miklós polgármester Szavazásra bocsátja a Humánpolitikai Bizottság javaslatát az idıkorlátra vonatkozó kiegészítéssel. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 6 igen és 3 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozza: Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 78/2012.(IV.26.) KT számú határozata Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete a szociális alapszolgáltatás keretében végzett házi segítségnyújtás feladatot a város közigazgatási területén december 31-ig részben a balatonboglári székhelyő Oltalmazó Kezek Alapítvánnyal (8630 Balatonboglár, Dózsa Gy. u. 149.) kívánja elláttatni. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az alapítvánnyal a feladat részbeni ellátására szerzıdést kössön. Határidı: április 20.(értesítésre) Felelıs: Mészáros Miklós polgármester Keserő Zoltán képviselı kimegy az ülésrıl, a képviselı-testület létszáma 8 fı. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete egyhangúlag (8 fı) az alábbi határozatot hozza:

10 10 Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 79/2012.(IV.26.) KT számú határozata Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete nem járul hozzá ahhoz, hogy a siófoki székhelyő Segítı Kezek Alapítvány (8600 Siófok, Sziget u. 3.) a város közigazgatási területén szociális alapszolgáltatás keretében házi segítségnyújtó tevékenységet folytasson. Az alapítvány részére a hozzájáruló nyilatkozatot nem adja meg. Az alapítvánnyal a házi segítségnyújtás ellátására feladat ellátási szerzıdést nem kíván kötni. Határidı: április 20. (értesítésre) Felelıs: Mészáros Miklós polgármester Keserő Zoltán képviselı visszajön az ülésre, a képviselı-testület létszáma 9 fı. 4. Az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 2/2011.(II.25.) számú önkormányzati rendelet módosítása (valamennyi bizottság) 2. Elıadó: Mészáros Miklós polgármester Elıterjesztés írásban csatolva. Ügyiratszám: 1-4/2012. Varga Kálmán a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke A bizottság elfogadásra javasolja a évi költségvetésrıl szóló rendelet módosítását. Vadasfalvi János a részönkormányzat vezetıje A részönkormányzat szintén elfogadásra javasolja a rendelet-módosítást. Keserő Zoltán a Humánpolitikai Bizottság elnöke A bizottság is elfogadásra javasolja az elıterjesztést. Dr. Sziberth László az Ügyrendi Bizottság elnöke Az Ügyrendi Bizottság az önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 2/2011.(II.25.) számú önkormányzati rendelet módosítását elfogadásra javasolja. rendeletet alkotja: Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testületének 18/2012. (V.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 2/2011 (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében és 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 1. Az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 2/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 3. (1) A Képviselı-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervei együttes évi

11 11 költségvetését ezer Ft költségvetési bevétellel, ezer Ft költségvetési kiadással, ezer Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg. Ezen belül: Mőködési bevételek ezer Ft Önkormányzatok költségvetési támogatása ezer Ft Felhalmozási és tıke jellegő bevételek ezer Ft Támogatásértékő bevételek ezer Ft Véglegesen átvett pénzeszközök ezer Ft Támogatási kölcsönök visszatérülése ezer Ft Mőködési kiadások Felhalmozási kiadások Ezen belül Beruházási kiadások Részvény beszerzés, tıkeemelés Felújítási kiadások Támogatásértékő kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Tartalékok Ezen belül Mőködési célra Felhalmozási célra ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft 680 ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft A Rendelet 8. (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (2) A képviselı-testület az önkormányzat általános tartalékát ezer Ft összegben állapítja meg, amely feladattal terhelt. 3. A Rendelet 1/A., és 12. melléklete helyébe az e rendelet 1-11., az eredeti rendelet melléklet-számozásával ellátott melléklete lép. 4. E Rendelet a kihirdetését követı napon hatályba és a hatálybalépését követı napon hatályát veszti. 2. A rendelethez tartozó táblázatok az elıterjesztés mellékletei.

12 12 5. Zárszámadási rendelet alkotása a költségvetés évi végrehajtásáról (valamennyi bizottság) 3. Elıadó: Mészáros Miklós polgármester Elıterjesztés írásban csatolva. Ügyiratszám: 1-4/ /b Az önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 2/2012.(III.08.) önkormányzati rendelet módosítása (PVB, ÜB) 3/b. Elıterjesztés írásban csatolva. Ügyiratszám: 1-4/2012. Varga Kálmán a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke A bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztést. Vadasfalvi János a részönkormányzat vezetıje A részönkormányzat is elfogadásra javasolja a zárszámadási rendeletet. Keserő Zoltán a Humánpolitikai Bizottság elnöke Szintén elfogadásra javasolja a rendeletet. Dr. Sziberth László az Ügyrendi Bizottság elnöke A bizottsági ülésen felmerült kérdésekre szóban, illetve írásban megkapták a választ. Abban egyetértett a bizottság, hogy a helyi adók tekintetében túltervezés történt. Kiemelték, hogy az ügynöki szolgáltatási díj túlzottan magas. Ezekkel az észrevételekkel elfogadásra javasolja a bizottság az elıterjesztést. Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı A rendelet 4. (3) bekezdésében a évszám helyesen rendeletet alkotja: Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testületének 19/2012.(V.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében és 92. (10) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 1. A bevételek és kiadások teljesítése 1. (1) Ahol e rendelet e/ft kifejezés használ, azon ezer forintot kell érteni. (2) A Képviselı-testület az Önkormányzat 2011.évi Összes bevételét e/ft-ban Összes kiadását e/ft-ban állapítja meg.

13 13 A kiadási fıösszegen belül: - személyi jellegő kiadások e/ft - munkaadót terhelı járulékok e/ft - dologi kiadások e/ft - támogatások e/ft - beruházások e/ft - felújítások 680 e/ft - támogatásértékő kiadások e/ft (3) A Képviselı-testület a címrendet az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. (4) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási fıösszegeken belül a jogcímenkénti megosztást a 1/A-10. és 12. melléklet tartalmazza. (5) Az Önkormányzat és költségvetési szerveik évi beruházási és felújítási kiadásainak célonkénti részletezésében a 11. melléklet tartalmazza. (6) Az Európai Unió által finanszírozott önkormányzati felhalmozási kiadásokat a 13. melléklet tartalmazza. (7) Az önkormányzat a) egyszerősített mérlegét a 14. melléklet; b) egyszerősített pénzforgalmi jelentését a 15. melléklet; c) egyszerősített pénzmaradvány kimutatását a 16. melléklet tartalmazza. (8) Az önkormányzat a költségvetési szervek december 31- i dolgozói záró létszámát 184 fıben állapítja meg, illetve hagyja jóvá. A részletes létszám adatokat a 17. melléklet tartalmazza. 2. (1) Az Önkormányzat által felvett hitelek állományát, lejáratát hitelezık és eszközök bontásában a 19. melléklet tartalmazza. (2) Az Önkormányzat december 31-i követeléseit jogcímenként, valamint a december 31-i kötelezettségeit a 22. melléklet szerint hagyja jóvá. (3) Az Önkormányzat a december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplı adatok alapján e/ft-ban állapítja meg. A vagyon részletes kimutatását a 23. melléklet tartalmazza. (4) Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntései számszerősítését évenkénti bontásban a 18. melléklet tartalmazza. (5) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 20. melléklet tartalmazza. (6) Az önkormányzatot megilletı vevıi követelések kimutatását a 21. melléklet tartalmazza. (7) Az önkormányzatot terhelı beszállítói követelések kimutatását a 22. melléklet tartalmazza. (8) A képviselı-testület a környezetvédelmi alapból kapott 60 e/ft-ot hulladék káros hatásainak csökkentésére, ártalmatlanítására fordította. 3. A képviselı-testület a évi számlaegyenleget e/ Ft-ban állapítja meg. 2. A pénzmaradvány megállapítása, jóváhagyása 4. (1) A képviselı- testület az önállóan mőködı és gazdálkodó Dr Török Sándor

14 14 Egészségügyi Központ évi felülvizsgált költségvetési pénzmaradványát e /Ft összegben jóváhagyja. (2) A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal évi költségvetési pénzmaradványát e/f t összegben jóváhagyja. (3) A Képviselı-testület utasítja az Önkormányzat jegyzıjét és a költségvetési szerv vezetıjét, hogy pénzmaradványok évi elıirányzaton való átvezetésérıl gondoskodjon. 3. Záró rendelkezések 5. (1) E rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a) Balatonboglár Város Önkormányzatának 4/2010.(II.15.) KT. számú rendelete az Önkormányzat évi költségvetésérıl; b) Balatonboglár Város Önkormányzata képviselı-testületének 15/2011. (V.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról. A rendelethez tartozó táblázatok az elıterjesztés mellékletei. Mészáros Miklós polgármester Szavazásra bocsátja az Egészségügyi Központ pénzmaradvány felhasználására vonatkozó összevont bizottság jegyzıkönyvében szereplı határozati javaslatot. határozatot hozza: Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 80/2012.(IV.26.) KT számú határozata Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Dr. Török Sándor Egészségügyi Központ évi pénzmaradványát ,- Ft-tal hagyja jóvá. A évi pénzmaradvány felhasználását az alábbiak szerint engedélyezi: - Család és nıvédelmi szolgálat: ,- Ft szakmai anyag beszerzésére, - Járóbeteg szakellátás: ,- Ft-ból ,- Ft-ot dologi kiadásra, illetve ,- Ft-ot vásárolt közszolgáltatásra, - Ügyeleti ellátás: ,- Ft-ból ,- Ft-ot dologi kiadásra, illetve ,- Ftot vásárolt közszolgáltatásra felhasználni. Felhívja a jegyzıt, hogy a évi költségvetés módosításáról ennek megfelelıen gondoskodjon. Határidı: május 31. Felelıs: Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı Mészáros Miklós polgármester Szavazásra bocsátja a évi költségvetésrıl szóló rendelet módosítását.

15 15 rendeletet alkotja: Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 2/2012 (III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében és 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 1. Az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 2/2012.(III.08.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 3. (1) A Képviselı-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervei együttes évi költségvetését ezer Ft költségvetési bevétellel, ezer Ft költségvetési kiadással, ezer Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg. Ezen belül: Mőködési bevételek ezer Ft Önkormányzatok költségvetési támogatása ezer Ft Felhalmozási és tıke jellegő bevételek ezer Ft Támogatásértékő bevételek ezer Ft Véglegesen átvett pénzeszközök ezer Ft Támogatási kölcsönök visszatérülése ezer Ft Mőködési kiadások Felhalmozási kiadások Ezen belül Beruházási kiadások Támogatásértékő kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Tartalékok Ezen belül Mőködési célra Felhalmozási célra ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft A Rendelet 8. (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (2) A képviselı-testület az önkormányzat általános tartalékát ezer Ft összegben állapítja meg, amely feladattal terhelt. 3. A Rendelet 2., 3., 11. melléklete helyébe az e rendelet 1-3., az eredeti rendelet mellékletszámozásával ellátott melléklete lép. 2.

16 16 4. E Rendelet a kihirdetését követı napon hatályba és a hatálybalépését követı napon hatályát veszti. A rendelethez tartozó táblázatok az elıterjesztés mellékletei. 6. A Bursa Hungarica ösztöndíjról szóló 36/2003.(XII.29.) KT számú rendelet módosítása (HB, ÜB) 4. Elıterjesztés írásban csatolva. Ügyiratszám: 808/2012. Keserő Zoltán a Humánpolitikai Bizottság elnöke A bizottság elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet. Dr. Sziberth László az Ügyrendi Bizottság elnöke Az Ügyrendi Bizottság a Bursa Hungarica ösztöndíjról szóló 36/2003.(XII.29.) KT. számú rendelet módosítását elfogadásra javasolja. rendeletet alkotja: Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testületének 20/2012.(V.14.) önkormányzati rendelete a Bursa Hungarica ösztöndíjról szóló 36/2003. (XII. 29.) KT számú rendelet módosításáról Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 1. A Bursa Hungarica ösztöndíjról szóló 36/2003. (XII. 29.) KT számú rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 1. (1) A rendelet hatálya azokra a Balatonbogláron lakóhellyel rendelkezı hallgatókra terjed ki, akik felsıoktatási intézményben elsı alapképzésben, elsı kiegészítı alapképzésben, elsı szakirányú továbbképzésben, valamint elsı akkreditált iskolai rendszerő felsıfokú szakképzésben nappali tagozaton folytatják tanulmányaikat, és a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: ösztöndíjrendszer) Általános Szerzıdési Feltételei alapján az ösztöndíjrendszer keretében pályázat benyújtására jogosultak. 2. A Rendelet 3. (2) bekezdése oktatási miniszter szövegrésze helyébe az oktatásért felelıs miniszter kifejezés lép. 3. (1) A Rendelet 6. (1) bekezdése 12/2001. (IV.28.) OM rendeletben szövegrésze helyébe a felsıoktatásban részt vevı hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendı egyes

17 17 térítésekrıl szóló Korm. rendeletben szövegrész lép. (2) A Rendelet 6. (3) bekezdése az Egészségügyi- és Szociális Bizottságra szövegrésze helyébe a Humánpolitikai Bizottságra szövegrész lép. 4. (1) E rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba, és a hatálybalépését követı napon hatályát veszti. (2) Hatályát veszti a Rendelet 3. (1) bekezdésének (a továbbiakban: ösztöndíjrendszer) szövegrésze. 7. Rendelet alkotása Balatonboglár Város címerérıl és zászlajáról, valamint a közterületek fellobogózásáról (HB, ÜB) 5. Elıterjesztés írásban csatolva. Ügyiratszám: 809/2012. Keserő Zoltán a Humánpolitikai Bizottság elnöke A bizottság elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet. Dr. Sziberth László az Ügyrendi Bizottság elnöke Az Ügyrendi Bizottság Balatonboglár Város címerérıl és zászlajáról, valamint a közterületek fellobogózásáról szóló rendeletet elfogadásra javasolja. rendeletet alkotja: Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testületének 21/2012.(V.14.) önkormányzati rendelete Balatonboglár Város címerérıl és zászlajáról, valamint a közterületek fellobogózásáról Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseirıl szóló évi CCII. törvény 24. (5) és (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 1. Balatonboglár város címere 1. (1) Balatonboglár város címere (a továbbiakban: címer) álló katonai pajzs vágással és hasítással négy mezıre osztva. Az elsı, vörös mezıben levágott száron függı, levéltıl és kacstól kísért arany szılıfürt. A második, kék mezıben a város mőemléki értékő római katolikus templomának homlokzati stilizált alakja látható ezüst színben. A harmadik, ugyancsak kék mezıben hullámvonallal - két hullámhegy között egy hullámvölgy - osztott ezüst pajzsláb fölött balra haladó ezüst vitorlás. A negyedik, vörös mezıben zöld halmon jobbrafordult, kettısfarkú arany oroszlán jobbjával saját torkán átdöfött szablyát tart, balját ragadozásra nyújtja. (2) A címer képe e rendelet 1. mellékletét képezi. 2. (1) A címert a 3. -ban meghatározottaknak megfelelıen kizárólag díszítı és utaló jelképként lehet felhasználni.

18 18 (2) A címert a képviselı-testület, a bizottságok, a polgármester, a jegyzı és a polgármesteri hivatal, valamint az önkormányzati intézmények ide értve az e szervezet képviseletére jogosult személyeket is - a hivatali és turisztikai feladataik ellátása során engedély nélkül használhatják, továbbá helyezhetik el az épületeiken és helyiségeikben. Természetes személy a foglalkozásának, hivatásának gyakorlása során, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet az e bekezdésben említett szerveken és képviseletében eljáró személyeken kívül a tevékenysége során, szervezeti jelképként vagy ennek részeként a címert nem használhatja. (3) A címert kizárólag hiteles alakban, a méretarányok és - a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel - a színek megtartásával szabad ábrázolni. A címer képe beszerezhetı a Polgármesteri Hivatal kulturális ügyekkel foglalkozó ügyintézıjénél, vagy letölthetı az önkormányzat hivatalos honlapján a címert és a zászlót szabályozó rendeletbıl. (4) A címer az elıállításhoz felhasznált színezetlen anyag különösen fém, fa, bır, agyag színében, nyomdai úton való elıállítás esetén fekete-fehér színben is ábrázolható. (5) Nem ábrázolható a címer gyermekjátékon, szexuális tartalmú kiadványon és tárgyon. (6) A címer védjegyként nem használható. 3. (1) A címer kereskedelmi célú elıállítását és forgalomba hozatalát, valamint a 2. (2) bekezdésében meghatározott személyi és szervezeti körbe nem tartozó személyek vagy szervezetek általi felhasználását kérelemre a polgármester engedélyezi. (2) Az (1) bekezdésben említett engedély iránti kérelem benyújtható írásban a polgármesterhez, vagy elektronikusan az önkormányzat hivatalos - - elektronikus levélcímén. (3) A kérelemnek tartalmaznia kell: a) a kérelmezı megnevezését és címét, b) a címer elıállításának, illetve felhasználásának célját és módját, c) elıállítás esetén az elıállítandó mennyiséget, d) a forgalomba hozatal módját, e) a címer felhasználásáért és forgalomba hozataláért felelıs személy megnevezését és lakcímét. f) a címerrel díszített kiadvány vagy tárgy leírását és egy fényképmásolatát. (4) A kérelem elutasítható, ha az elıállításra tervezett címer megjelenítése a 2. (3)-(6) bekezdése rendelkezésébe ütközik. 2. Balatonboglár város zászlaja 4. (1) Balatonboglár város zászlaja (a továbbiakban: zászló) fehér színő a szélén fehér rojtokkal, közepén a címer, alatta verzálbetőkkel írt BALATONBOGLÁR felirat látható. (2) A zászló - zászló és lobogó formátumú - képe centiméterben feltüntetett méretekkel e rendelet 2. mellékletét képezi. 5. (1) A zászlót kizárólag hiteles alakban lehet ábrázolni. A zászló képe beszerezhetı a Polgármesteri Hivatal kulturális ügyekkel foglalkozó ügyintézıjénél, vagy letölthetı az önkormányzat hivatalos honlapján a címert és a zászlót szabályozó rendeletbıl. (2) A zászlót a képviselı-testület, a bizottságok, a polgármester, a jegyzı és a polgármesteri hivatal, valamint az önkormányzati intézmények ide értve az e szervezet képviseletére jogosult személyeket is - a hivatali és turisztikai feladataik ellátása során engedély nélkül

19 19 használhatják, továbbá helyezhetik el az épületeiken és helyiségeikben. Természetes személy a foglalkozásának, hivatásának gyakorlása során, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet az e bekezdésben említett szerveken és képviseletében eljáró személyeken kívül a tevékenysége során, szervezeti jelképként vagy ennek részeként a zászlót nem használhatja. (3) A város zászlaja elsısorban a 2. mellékletben meghatározott méretekben állítható elı. A 2. melléklet szerinti legnagyobb méretet meghaladó elıállítás esetén a hosszúsági méret megegyezik a szélességi méret kétszeresével, a 2. melléklet szerinti legkisebb méretnél kisebb elıállítás esetén a hosszúsági méret megegyezik a szélességi méret másfélszeresével. A méret megállapításánál a hosszúsági méret 1/25-ének megfelelı hosszúságú rojtokat figyelmen kívül kell hagyni. Papír alapú elıállítás esetén a rojtokat vonalkázással kell ábrázolni. (4) A város zászlajának kereskedelmi célú elıállítását és forgalomba hozatalát a polgármester engedélyezi. (5) Az engedély iránti kérelem benyújtható írásban a polgármesterhez, vagy elektronikusan az önkormányzat hivatalos - - elektronikus levélcímén. (6) Az (5) bekezdésben említett kérelemnek tartalmaznia kell: a) a kérelmezı megnevezését és címét, b) a zászló elıállításának célját, c) az elıállítani tervezett zászló méretét, anyagának leírását és az elıállítani tervezett mennyiséget, d) a forgalomba hozatal módját, e) a zászló elıállításáért és forgalomba hozataláért felelıs személy megnevezését és lakcímét. (7) A kérelem elutasítható, ha az elıállításra tervezett zászló megjelenítése nem hiteles formában, vagy nem a méretarányok megtartásával történik. 3. A közterületek fellobogózása 6. (1) A közterületeket legkésıbb a nemzeti ünnepeket megelızı munkanapon fel kell lobogózni. (2) A zászlókat (lobogókat) a közterületeken ide értve a közmő oszlopokon elhelyezett tartószerkezeteket is - elhelyezett tartószerkezetekbe kell helyezni. Amennyiben a tartószerkezet csupán egy zászló (lobogó) elhelyezésére alkalmas, Magyarország nemzeti zászlaját (lobogóját) és Balatonboglár zászlaját (lobogóját) a közterületen egymás mellett elhelyezett tartószerkezeteket figyelembe véve váltakozva kell elhelyezni. Amennyiben a tartószerkezet több zászló (lobogó) elhelyezésére alkalmas, azonos tartószerkezetben egymás mellett kell elhelyezni Magyarország nemzeti zászlaját (lobogóját) és Balatonboglár zászlaját (lobogóját). (3) A zászlókat (lobogókat) legkorábban a nemzeti ünnepeket követı munkanapon kell a közterületekrıl bevonni (levonni). 4. Záró rendelkezések 7. A település közösségéhez tartozás kinyilvánítása céljából magánszemély a címert és a zászlót (lobogót) az e rendeletben foglalt korlátozások megtartásával engedély nélkül szabadon használhatja. 8. (1) E rendelet a kihirdetését követı nyolcadik napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti Balatonboglár Város Önkormányzat 5/1993. (III.25.) számú rendelete BALATONBOGLÁR VÁROS CÍMERÉRİL ÉS ZÁSZLAJÁRÓL.

20 20 A rendelethez tartozó mellékletek az elıterjesztés részei. 8. Rendelet alkotása az önkormányzati elismerések alapításáról és adományozásának rendjérıl (Valamennyi bizottság) 6. Elıterjesztés írásban csatolva. Ügyiratszám: 810/2012. Dr. Sziberth László az Ügyrendi Bizottság elnöke A bizottságok által módosított és átdolgozott rendelet-tervezetet a képviselık megkapták. Mészáros Miklós polgármester A módosított rendelet-tervezetet teszi fel szavazásra. rendeletet alkotja: Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testületének 22/2012.(V.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzati elismerések alapításáról és adományozásának rendjérıl Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseirıl szóló évi CCII. törvény 24. (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 1. Az önkormányzati elismerések 1. (1) Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete a feladatkörével összefüggı egyes kiemelkedı tevékenységek, teljesítmények elismerésére a) Balatonboglár Város Díszpolgára cím elismerést; b) Pro Urbe Balatonboglár Emlékérem elismerést; c) a Pro Urbe Balatonboglár Emlékérem elismerés tagozataként Pro parte urbis Jankovich coloniae Balatonboglár elismerést; alapít. d) Mővelıdési Díj elismerést; e) Pedagógiai Díj elismerést; f) Sport Díj elismerést; g) Közszolgálati Díj elismerést h) Elismerı Oklevél elismerést 2. (1) A Balatonboglár Város Díszpolgára cím elismerés adományozása oklevéllel és emlékgyőrővel történik. (2) A Pro Urbe Balatonboglár Emlékérem elismerés adományozása oklevéllel és Pro Urbe Balatonboglár emlékéremmel történik.

21 21 (3) A Pro parte urbis Jankovich coloniae Balatonboglár elismerés adományozása Pro parte urbis Jankovich coloniae Balatonboglár emlékéremmel történik. (4) A Mővelıdési Díj elismerés, a Pedagógiai Díj elismerés, a Sport Díj elismerés és a Közszolgálati Díj elismerés adományozása oklevéllel és Balatonboglárért emlékplakettel történik. (5) Az Elismerı Oklevél adományozása oklevéllel történik. 2. Az adományozással járó tárgyi elismerések leírása 3. (1) Az oklevél díszítı motívumai a település korábbi két világháború közötti szecessziós oklevelének részleteit jelenítik meg, a város színes címerével az oklevél bal alsó sarkában. Az A/4 mérető oklevélen az oklevél felirat arany és fekete betői modern tipográfiai megoldással készülnek. Az oklevél szöveg nélküli képét az 1. melléklet tartalmazza. (2) Az oklevél tartalma: Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete nagyrabecsülése és mély tisztelete jeléül. (név, asszonynak, úrnak) a városért végzett kiemelkedı munkásságát elismerve a. számú határozatával a. elismerést adományozza. Balatonboglár,... (keltezés) A város tisztelgı polgárai és képviselı-testülete nevében:.. Polgármester (a polgármester aláírása és a Képviselı-testület hivatalos bélyegzıjének lenyomata). (3) Az emlékgyőrő ovális alakú pecsétgyőrő, amelynek pecsétfelülete a város dombormővő címerét jeleníti meg a heraldika szabályai szerint. A címert a városhoz való tartozást szimbolizáló gyökérmotívumok kísérik két oldalon, amelyek a győrő oldalán is folytatódnak. A győrő mővészi kivitelő, anyaga 20 gramm 18 karátos arany. (4) A Pro Urbe Balatonboglár emlékérem 10 cm átmérıjő, 0,5 cm átlagos vastagságú mővészi kivitelő kör alakú bronz érem. Elılapján a város jellegére utaló motívumok - a kompozíció hátterében a boglári Várdomb és Temetıdomb megjelenítése; az elıtérben lehajló főz, vitorlás és a Balaton hullámai - láthatók. Az emlékérem hátlapjának közepén a város dombormővő címere látható a heraldika szabályai szerint jelzett színekkel, köríve mentén a címer felett a PRO URBE felirat, a címer alatt a BALATONBOGLÁR felirat látható. A Pro Urbe Balatonboglár emlékérem képét a 2. melléklet tartalmazza. (5) A Pro parte urbis Jankovich coloniae Balatonboglár emlékérem 10 cm átmérıjő, átlag 0,5 cm vastagságú bronzból készült kör alakú érem. Elılapján Balatonboglár település Jankovich Üdülıtelep településrész jellegére utaló motívumok a kompozíció hátterében felhı felett elıbújó Nap alatt a boglári Várdomb és Temetıdomb megjelenítése; elıtere alsó részében a Balaton hullámai; elıtere jobb felén a hullámok felett a Jankovich-telepi kápolna Madonna szobrának képe - látható. Az emlékérem hátlapjának közepén a város dombormővő címere; felsı, belsı köríve mentén a címer felett a BALATONBOGLÁR felirat, a külsı köríve mentén a címer függıleges tengelye vonalában levı ponttól kiinduló, körbefutó PRO PARTE URBIS JANKOVICH COLONIAE felirat látható. A Pro parte urbis Jankovich coloniae Balatonboglár emlékérem képét a 3. melléklet tartalmazza. (6) A Balatonboglárért emlékplakett mővészi kivitelő, 8 cm átmérıjő, átlag 0,5 cm vastagságú bronzból készült kör alakú érem, amelynek elılapján nap-páva szimbólum, alsó köríve mentén a BALATONBOGLÁR-ÉRT felirat, hátlapjának köríve mentén AZ AKARAT ÉS TETT ELISMERÉSÉÜL felirat látható. Az emlékplakett képét a 4. melléklet tartalmazza.

22 22 3. A Balatonboglár Város Díszpolgára cím elismerés 4. (1) A Balatonboglár Város Díszpolgára cím elismerés Balatonboglár település fejlıdésének elısegítésében, a település érdekeinek elımozdításában és az egyetemes emberi értékek gyarapításában végzett kimagasló, példamutató tevékenység elismerésére szolgál. (2) Balatonboglár Város Díszpolgára cím elismerés adományozható annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki valamely kiemelkedıen jelentıs munkájával, vagy egész életmővével mind a városon belül, mind pedig országosan vagy nemzetközi viszonylatban olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárult a város jó hírének öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi magatartása miatt egyébként köztiszteletben áll. (3) A Balatonboglár Város Díszpolgára cím elismerésben részesülı személyt az elismerés mellett nettó Ft pénzjutalom illeti meg. (4) Balatonboglár Város Díszpolgára a) tanácskozási joggal vehet részt a Képviselı-testület ülésein; b) az önkormányzat által rendezett minden ünnepségre hivatalos, és lehetıség szerint ezeken megkülönböztetett hely illeti meg; c) díjtalanul látogathatja az önkormányzati intézmények által szervezett rendezvényeket; d) elhalálozása esetén családja beleegyezésével - az önkormányzat saját halottjának tekinti, és amennyiben temetésére Balatonbogláron kerül sor, ingyenes dísz sírhelyet biztosít számára. 4. A Pro Urbe Balatonboglár Emlékérem elismerés 5. (1) A Pro Urbe Balatonboglár Emlékérem elismerés Balatonboglár település érdekében tett kiemelkedı, különleges érdemek, kimagasló életmővek, hazai és nemzetközi téren szerzett jelentıs értékek elismerésére szolgál. (2) Pro Urbe Balatonboglár Emlékérem elismerés adományozható azoknak a személyeknek, közösségeknek, társadalmi vagy gazdasági szervezeteknek, akik vagy amelyek a város fejlesztésében, a társadalmi, egészségügyi és szociális, kulturális sport- és gazdasági élet valamely ágazatában kiemelkedıen hasznos munkát végeztek, ennek révén a város értékeit növelı maradandó eredményeket értek el. (3) A Pro Urbe Balatonboglár Emlékérem elismerés kivételesen adományozható azoknak a külföldi állampolgároknak, jogi személyeknek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezeteknek is, akik illetve amelyek a város nemzetközi kapcsolatainak fejlesztésében kiemelkedı érdemeket szereztek. (4) A Pro Urbe Balatonboglár Emlékérem elismerésben részesülı személyt illetve szervezetet az elismerés mellett - magyar állampolgár esetén nettó Ft pénzjutalom, külföldi állampolgár esetén Ft értékő tárgyjutalom illeti meg. 5. A Pro parte urbis Jankovich coloniae Balatonboglár elismerés 6. (1) A Pro parte urbis Jankovich coloniae Balatonboglár elismerés Balatonboglár település Jankovich Üdülıtelep településrész érdekében tett kiemelkedı, különleges érdemek elismerésére szolgál. (2) Pro parte urbis Jankovich coloniae Balatonboglár elismerés adományozható azoknak a személyeknek, akik Balatonboglár Jankovich Üdülıtelep településrészért kiemelkedı és

JEGYZİKÖNYV. Készült Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 27-én megtartott nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 27-én megtartott nyílt ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 27-én megtartott nyílt ülésérıl. Jelen vannak: Kalász Zoltán alpolgármester Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı Dr.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2011. január 17. napján tartott nyílt ülésérıl

JEGYZİKÖNYV A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2011. január 17. napján tartott nyílt ülésérıl JEGYZİKÖNYV A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2011. január 17. napján tartott nyílt ülésérıl Jelen vannak: Varga Kálmán PVB elnök Vadasfalvi János PVB tag Csere Andrea PVB tag Bors Miklósné PVB

Részletesebben

5./ Az Önkormányzat 2011. évi átmenti gazdálkodásáról szóló rendelet elfogadása

5./ Az Önkormányzat 2011. évi átmenti gazdálkodásáról szóló rendelet elfogadása 1 JEGYZİKÖNYV Készült: 2011. december 14-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Kránicz

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Mayer

Részletesebben

Városfejlesztési Bizottságának 2011. április 19-én megtartott ülésérıl.

Városfejlesztési Bizottságának 2011. április 19-én megtartott ülésérıl. Készült: Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságának 2011. április 19-én megtartott ülésérıl. Jelen vannak: Varga Kálmán a Bizottság elnöke Bors Miklósné

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 24/2007. (III.1.) kt. határozat: A 2007. március 1-i ülés napirendjének elfogadása. 25/2007. (III.1.) kt.

Részletesebben

1/2015. (II. 18.) TH. Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi költségvetésének módosítása

1/2015. (II. 18.) TH. Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi költségvetésének módosítása Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa LMKOH/1854/1/2015. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 42/ÖK/2009.(II.25.) Határozat úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: NAPIREND 1. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2009. évi költségvetése (II. forduló) a) 2009. évi ingatlanhasznosítási

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. március 7-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 20-án - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. A képviselı-testületi ülésének

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 21/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 136-150. Rendelet száma: 13. TARTALOMJEGYZÉK OK: 136/2012.(XII.13.)

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. február 12-én tartott ülésérıl.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. február 12-én tartott ülésérıl. 1 Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. február 12-én tartott ülésérıl. Jelen vannak: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor, Gubics Lajos, Jakus Tünde, Horváth Béla, Kiss Anikó, Kovács Gábor,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 31. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. ( ) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésrıl

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 3/2013. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 12-29. Rendelet száma: 1. TARTALOMJEGYZÉK OK: 12/2013.(I.31.)

Részletesebben

a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III.30.) szóló önkormányzati rendelet módosításához

a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III.30.) szóló önkormányzati rendelet módosításához Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa I/1336/2/2014. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2014. szeptember 30-án megtartott soros ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269.

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. 2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI száma 80/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 81/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 82/2011.

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. március 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. március 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Döntés a Békéscsaba Kalandpark kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárás

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 5/2011. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2011. március 17-én megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal

Részletesebben

M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. szeptember 23-án (csütörtök) 9.00 órakor tartandó nyilvános ülésére.

M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. szeptember 23-án (csütörtök) 9.00 órakor tartandó nyilvános ülésére. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétıl 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

1. Beszámoló a Szemesért Kht 2008. évi tevékenységérıl Elıadó: Liber Árpád a Szemesért Kht igazgatója

1. Beszámoló a Szemesért Kht 2008. évi tevékenységérıl Elıadó: Liber Árpád a Szemesért Kht igazgatója JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. február 16-án 14.00. órakor a Latinovits Zoltán Mővelıdési Ház földszinti tanácskozó termében megtartott sosros nyilvános

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. március 18-án megtartott nyilvános ülésén hozott rendeletei, határozatai

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. március 18-án megtartott nyilvános ülésén hozott rendeletei, határozatai Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. március 18-án megtartott nyilvános ülésén hozott rendeletei, határozatai Rendelet száma Tárgy Kód 6/2010. (III. 25.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 42-44. Rendeletek száma: 5-7. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. november 24-én tartott n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. november 24-én tartott n y í l t ülésérıl 01/183-33/2010. JEGYZİKÖNYV 2010. november 24-én tartott n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Dr. Pintér György polgármester, Buza Lajos,

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E

Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E Készült: 2012. december 17-én 9 00 órai kezdettel megtartott képviselı-testületi ülésrıl Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme,

Részletesebben

539/2012. (XII. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat

539/2012. (XII. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat K i v o n a t a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 21-én pénteken de. 8,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből: 539/2012. (XII. 21.) számú

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2012. január 25 - i testületi ülésére a 3. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: 2011 évi testületi határozatok áttekintése, feladatok elvégzésének

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. (Szekeres Józsefné alpolgármester az I. napirend tárgyalása elıtt érkezett meg az ülésre.)

JEGYZİKÖNYV. (Szekeres Józsefné alpolgármester az I. napirend tárgyalása elıtt érkezett meg az ülésre.) 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. május 2-án megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 16-os sz. terem. Jelen vannak: Siklósi István polgármester,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Sorszám:./2013. Ikt.szám:.../2013. JEGYZİKÖNYV Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Napirendi pontok: 1.) A polgármester

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLET ENCS

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLET ENCS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLET ENCS 1-13/2007 JEGYZİKÖNYV a Képviselı-testület Fügöd Közösségi Házban 2007. október 24 -én 13.30 órai kezdettel tartott ülésérıl Jelen vannak: Bratu László polgármester,

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/38-33/2012. JEGYZİKÖNYV 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22.-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának./2009.( ) rendelete a 2008. évi költségvetésrıl szóló

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl 01/251-1/2014. JEGYZİKÖNYV 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár színházterme 8130 Enying, Bocskai u. 1., Nyikos István

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. szeptember 26-án megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

115/2010. (VI. 03.) sz. határozat A Vasi TISZK 2010. évi költségvetésének módosításáról 579

115/2010. (VI. 03.) sz. határozat A Vasi TISZK 2010. évi költségvetésének módosításáról 579 XXI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2010. JÚNIUS 3. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 41/2010. (II. 12.) sz. határozata A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

Továbbá: Faragó Rózsa bizottsági tag, FÓKUSZ Szociális Szolgálat vezetıje

Továbbá: Faragó Rózsa bizottsági tag, FÓKUSZ Szociális Szolgálat vezetıje JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. június 18-án megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Tóth István Császár

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. október 13.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. október 13. Lajosmizse Város Önkormányzata I/1018/14/2011. Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. október 13. Az ülésen hozott rendeletek, és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselı-testületének 2007. július 31-én tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Erdıs Norbert alpolgármester, Barkász Sándor, Mészáros

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.144/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2010. február 4-én (csütörtökön) 9 óra 20 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 1 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-10/2011. Sorszám: 11. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. október 27.

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. augusztus 25-én tartott rendes nyílt ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. augusztus 25-én tartott rendes nyílt ülésérıl 01/183-25/2010. JEGYZİKÖNYV 2010. augusztus 25-én tartott rendes nyílt ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26., Dr. Lelkes Ákos alpolgármester Bíró Attila,

Részletesebben

12. napirendhez. Tisztelt Képviselő-testület!

12. napirendhez. Tisztelt Képviselő-testület! 12. napirendhez Tisztelt Képviselő-testület! Az AVE- Zöldfok Zrt. a mellékelt levelet küldte, mely szerint a parlament módosította a Hulladékgazdálkodási törvényt akként, hogy azokon a településeken ahol

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Referatúra Népjóléti, Sport és Lakás Referatúra 7601.Pécs.Kossuth tér 1-3.tel:533-800 ELİTERJESZTÉS

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Referatúra Népjóléti, Sport és Lakás Referatúra 7601.Pécs.Kossuth tér 1-3.tel:533-800 ELİTERJESZTÉS Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Referatúra Népjóléti, Sport és Lakás Referatúra 7601.Pécs.Kossuth tér 1-3.tel:533-800 Ügyiratszám:10-10 /1001/2011 ELİTERJESZTÉS a Népjóléti és Sport Bizottság

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 2/2010. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. január 26-án (kedden) 15.00 órai kezdettel a

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-4/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. április 29-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. június 26-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. június 26-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI. 1068/2008 ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. június 26-i ülésére Tárgy: Ingatlanhasznosítás 3/2008. Kórház 01. telephely értékesítése

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS HIVATALOS LAPJA 3. szám Kecskemét, 2011. május 31. TARTALOMJEGYZÉK I. SZEMÉLYI RÉSZ: 73/2011. (V. 27.) Kgy. A Megyei kitüntetı díjakra

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. február hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. február hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. február hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Javaslat a 2009. évi költségvetési rendelet módosítására A közgyőlés

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. február 13-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2009. október 29. napján 16.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén.

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2009. október 29. napján 16.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén. JEGYZİKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2009. október 29. napján 16.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal alagsori terme Jelen vannak: Borbély

Részletesebben

KÉPVISELİ-TESTÜLET 2005. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

KÉPVISELİ-TESTÜLET 2005. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI KÉPVISELİ-TESTÜLET 2005. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI A Képviselı-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett a 1/2005. (I. 26.) sz. önk. határozat Pilis Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

Kivonat! Határidı: 2014. december 31. Felelıs: Ács Rezsı polgármester

Kivonat! Határidı: 2014. december 31. Felelıs: Ács Rezsı polgármester Kivonat! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 231/2014.(XII.18.) Szekszárd Megyei Jogú Városban lakásotthonok létesítési helyének meghatározásáról 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. május 30-án 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19.

J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19. J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19.) HATÁROZATOK SZÁMA: 1,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-1/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. január 31-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-1/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2011.(II.28.) önkormányzati rendelete a település 2011. évi költségvetésérıl

Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2011.(II.28.) önkormányzati rendelete a település 2011. évi költségvetésérıl Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2011.(II.28.) önkormányzati rendelete a település 2011. évi költségvetésérıl Az Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 1999. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATI JAVASLATA HATÁROZATA

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 1999. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATI JAVASLATA HATÁROZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 1999. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATI JAVASLATA HATÁROZATA 1/1999. (II. 01.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozati javaslat A Pénzügyi Bizottság egyöntetően elfogadásra ajánlja a Képviselı-testületnek

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. november 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. november 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

J E L E N T É S a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl

J E L E N T É S a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 1 Pomáz Város Önkormányzata 2/2013.ÖTÜ. J E L E N T É S a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 150/2012.(IX.18.)sz.Ök.határozat Pomáz Város

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-3/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. február 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottságának 2016. április 20-án a Fischl-házban (8630 Balatonboglár, Erzsébet

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 1/2011. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2011. január 13-án megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal

Részletesebben

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Tárgy: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. december 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. december 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: TI-219-1/2009. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

Elıterjesztés Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete. 2011. április 28-i ülésére

Elıterjesztés Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete. 2011. április 28-i ülésére Nyirád Község Önkormányzatának Polgármesterétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 56-47/2011. Ügyintézı: Szücsné Vajai Krisztina Elıterjesztés

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Sorszám:8. Ügyiratszám: 1-3/2012. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 27-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 1 11/2012. Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Napirend elıtt: 1. Nyugati Kapu

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 6/2010. Levél község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 31-én tartott ülésérıl készült jegyzıkönyv. Napirend: I. A 2009. évi költségvetés

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a Csepreg Város Önkormányzat 25/2010. JEGYZİKÖNYV Készült Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november 10-én megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. szeptember 16-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2012. február 6-án, 17 óra 25 perc kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-14/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. augusztus 7-én 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának 2012. február 13-án 13,35 órakor megtartott nyilvános ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának 2012. február 13-án 13,35 órakor megtartott nyilvános ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2012. február 13-án 13,35 órakor megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Kis-házasságkötı terem Veszprém, Óváros tér 9/B. Az ülésen megjelentek: dr. Strenner

Részletesebben

NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV

NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. március 13-án 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor,

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor, J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2007. június 28.-án 17 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester Tasi

Részletesebben

II. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete

II. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete II. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének megállapításáról Fejér Megye Közgyőlése

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. november 29-i ülésérıl a mellékelt jelenléti ív szerint Polics József polgármester köszöntötte a megjelenteket.

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2014. SZEPTEMBER 10-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2014. SZEPTEMBER 10-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. SZEPTEMBER 10-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 9/2014. (IX.11.) önkormányzati rendelet Ártánd Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. szeptember 11-én 15 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 25-én, 15,00 órakor tartott nyílt ülésén. Rendelet száma 8/2010. (V.26.) Határozat száma 91/2010. (V.25.)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2006. április 18. napján délután 16.00 órai kezdettel megtartott soron következı, nyilvános ülésérıl, Nyáregyháza,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 4/2011. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2011. február 15-én megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.22-24/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2008. szeptember 25-én (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.22-19/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2008. július 3-án (csütörtökön) 8 óra 30 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 19. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzata E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére. vezetıi referens

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére. vezetıi referens E L İ T E R J E S Z T É S 1. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére Tárgy: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 200-2/2013. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. november 18-án 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

KÉPVISELİ-TESTÜLET 1993. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

KÉPVISELİ-TESTÜLET 1993. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI KÉPVISELİ-TESTÜLET 1993. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI A Képviselı-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag a 1/1993.(I.28.) sz. önk. határozat 1./ Pilis Nagyközség Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. április 16-án Újtikoson az önkormányzat hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat képviselő-testülete nyílt ülésén. Szavazati joggal jelen van: Tóth Miklós

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2010. január 5-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2010. január 5-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 1/1/2010. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2010. január 5-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 1-3. TARTALOMJEGYZÉK 1/2010.(I.05.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottságának 2016. március 23-án a Fischl-házban (8630 Balatonboglár, Erzsébet

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. január 25-én tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. január 25-én tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága 2011. január 25-én tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. február 9-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E Iktatószám: I-57/2007. E L İ T E R J E S Z T É S Érd Megyei Jogú Város Közgyőlése 2007. március 1.-ei ülésére Rendeletalkotási javaslat Érd Megyei Jogú Város

Részletesebben