M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 23-án (csütörtök) 9.00 órakor tartandó nyilvános ülésére.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. szeptember 23-án (csütörtök) 9.00 órakor tartandó nyilvános ülésére."

Átírás

1 Balatonkeresztúr Község Polgármesterétıl 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/ , fax: 85/ M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 23-án (csütörtök) 9.00 órakor tartandó nyilvános ülésére. Helye: Községháza emeleti tanácskozó terme Napirendi javaslat: 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről Előadó: Kovács József polgármester 2. Festetics Kristóf Általános Iskola átcsoportosítási kérelme Előadó: Kovács József polgármester 3. Festetics Kristóf Általános Iskola Pedagógiai Programjának módosítása Előadó: Gelencsér Lászlóné igazgató évi költségvetés módosítása Előadó: Kovács József polgármester 5. Szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása Előadó: Mestyán Valéria körjegyző, Schenkné Gaál Zsuzsanna vezető-főtanácsos 6. Petőfi Sándor Községi és Iskolai könyvtár alapító okiratának, SzMSz-ének módosítása Előadó: Mestyán Valéria körjegyző 7. Közterületi fakivágások Előadó: Kovács József polgármester önkormányzati ciklus értékelése Előadó: Kovács József polgármester 8. Együttes ülés napirendjei Az írásos előterjesztéseket mellékelem. Balatonkeresztúr, szeptember 10. Kovács József sk. Polgármester

2 M E G H Í V Ó ÜGYRENDI BIZOTTSÁG ülésére, melyet szeptember 14-én (kedden) órakor tartunk Helye: Polgármesteri iroda Napirendi javaslat 1.) szeptember 23-i soros nyilvános és Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatával együttes, nyilvános képviselő-testületi ülés előkészítése, napirendjeinek véleményezése A napirendekhez kapcsolódó írásos előterjesztéseket mellékelem. Balatonkeresztúr, Balla György sk. Elnök

3 M E G H Í V Ó a Pénzügyi, Településfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság ülésére, melyet szeptember 16-án (csütörtök) 14 órakor tartunk Helye: polgármesteri iroda Napirendi javaslat 1.) szeptember 23-i soros nyilvános és Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatával együttes, nyilvános képviselő-testületi ülés előkészítése, napirendjeinek véleményezése A napirendekhez kapcsolódó írásos előterjesztéseket mellékelem. Balatonkeresztúr, Ambrus Attila sk. Elnök

4 BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK szeptember 23-i ülésére TÁRGY: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről ELŐADÓ: Kovács József polgármester

5 2 Tisztelt Képviselı-testület! A lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról az alábbiakban adok jelentést: 100/2010.(VIII.24.) számú képviselı-testületi határozat Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a augusztus 24-i nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 1.) Általános Iskola beszámolója, fenntartói döntés 2.) Egyéb ügyek: Ady Endre utcai lakók panasza kerékpárúttal kapcsolatban 3.) Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekrıl 4.) Szociális és Egészségügyi Bizottság beszámolója II. negyedévrıl 5.) Bursa Hungarica ) Szociális társulási megállapodás módosítása 7.) Hatósági igazgatási társulási megállapodás 8.) Az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról beszámoló 9.) Az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítása 10.) Gazdasági program értékelése 11.) Egyéb ügyek 101/2010.(VIII.24.) számú képviselı-testületi határozat a. Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a Festetics Kristóf Általános Iskola tanévrıl, valamint a Comenius Közoktatási Minıségfejlesztési Program 2009/2010. évi végrehajtásáról adott beszámolókat elfogadja. b. Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a Festetics Kristóf Általános Iskola tanévében 3 napközis csoportot indít, alsó tagozaton 4 osztályt (elsı, második, harmadik, negyedik évfolyam), és 4 felsı tagozatot (ötödik, hatodik, hetedik, nyolcadik évfolyamon). Az értesítés megtörtént. Határidı: értelem szerint Felelıs: Gelencsér Lászlóné igazgató 102/2010.(VIII.24.) számú képviselı-testületi határozat Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete az Ady Endre utcai kerékpárúttal kapcsolatos kerékpárforgalom, gyalogosforgalom, gépjármő ki-behajtás kérdése - lakossági észrevételt megtárgyalta és a balesetveszélyes helyzetek elkerülése érdekében az Ady Endre utcai kerékpárút szakaszt kerékpárzónának jelölte ki, illetve a gépjármő ki-behajtásra figyelmeztetı táblákat helyeztet ki. A szükséges pénzügyi forrást az önkormányzat általános tartaléka terhére biztosítja. Határidı november 20. Felelıs: polgármester, körjegyzı Kerékpáros zóna feltételei nem állnak fenn. A táblák megrendelése megtörtént. 103/2010.(VIII.24.) számú képviselı-testületi határozat a.) Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a külterületi utak helyreállításával kapcsolatosan 100 e Ft keretösszeget biztosít az általános tartalék terhére, azzal, hogy a kiszállítás körülményeit, a megfelelıen megrakott autók számát a SzOSz munkatársán keresztül ellenırzi, és a munkákat két napon belül be kell fejezni. (7 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül) Az idıjárás függvénye a szállítás. b.) Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy Gorzó István vállalkozóval a Bél Mátyás Turistaszálló területén levı veszélyes fák kivágására, más fák gallyazására, a faanyag és képzıdött hulladék teljes elszállítására, Ft bruttó költség összegben a szerzıdést megkösse. (8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) A fák kivágása megtörtént. Határidı: munkák befejezésére szeptember 30. Felelıs: Kovács József polgármester

6 3 c.) Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete akként módosítja évi rendezvénytervét, hogy az Idısek Napját az önkormányzati választások október 3-i idıpontjára tekintettel szeptember 25-én rendezi meg. (8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) A rendezvény szervezés alatt. d.) Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról adott jelentést, a két ülés közötti fontosabb eseményekrıl adott tájékoztatást a szóbeli kiegészítésekkel együtt elfogadja. (8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) 104/2010.(VIII.24.) számú képviselı-testületi határozat Balatonkeresztúr Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság II. negyedévi tevékenységérıl szóló beszámolót elfogadja. 105/2010.(VIII.24.) számú képviselı-testületi határozat Balatonkeresztúr Községi Önkormányzat Képviselı-testülete csatlakozik a hátrányos szociális helyzető felsıoktatási hallgatók, illetıleg felsıoktatási tanulmányokat kezdı fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz a évben, melynek Általános Szerzıdési Feltételeit elfogadja. Határidı: szándéknyilatkozat megküldésére: szeptember 30. Határidı pályázat kiírására: október 1. Felelıs: Kovács József polgármester 106/2010.(VIII.24.) számú képviselı-testületi határozat Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a z Önkormányzatok szociális feladatok ellátását biztosító mikrokörzeti társulási létrehozásáról szóló MEGÁLLAPODÁS 9. pontja utolsó mondatát az alábbiak szerint módosítja: A szociális ellátások iránti kérelem benyújtásának helyére és módjára, az egyes szolgáltatások igénybevételére a társult önkormányzatok vonatkozó rendeleteiben foglaltak az irányadók. A módosítás szeptember 1. napján lép hatályba. A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított társulási megállapodás aláírására. Az értesítés megtörtént. 107/2010.(VIII.24.) számú képviselı-testületi határozat Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a Hatósági Igazgatási Társulás Társulási Megállapodásának január 1-i hatállyal történı módosítását az elıterjesztés szerint elfogadja. Határidı. 5 nap értesítésre Felelıs: Mestyán Valéria körjegyzı Az értesítés megtörtént. 108/2010.(VIII.24.) számú képviselı-testületi határozat Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja. A rendelet kihirdetésre került. 109/2010.(VIII.24.) számú képviselı-testületi határozat Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete elfogadja az önkormányzat évekre vonatkozó gazdasági programjának értékelését. 110/2010.(VIII.24.) számú képviselı-testületi határozat a.) Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a Dél-Balatoni és Sióvölgye Nagytérség konzorcionális szerzıdésbıl eredı kötelezettségek Tab város önkormányzata általi megsértése miatt semminemő további pénzügyi kötelezettséggel járó megoldást nem támogat, amely az önkormányzatnak, vagy a lakosságnak többletkiadást jelentene. Értesítés megtörtént. b. Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a házi és közösségi komposztálást népszerősítı KEOP /a. számú pályázaton nem kíván részt venni. Értesítés megtörtént.

7 4 c. Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete az általános tartalék terhére Ft vissza nem térítendı támogatást nyújt a Balatonkeresztúr és Balatonmáriafürdı Községek Tőzoltó Egyesülete részére a tőzoltószertár aljzat felújításához. Értesítés megtörtént. Két ülés közötti fontosabb eseményekrıl Augusztus 27-én tanévnyitó értekezlet volt az Általános Iskolában. Augusztus 30-án sor került az iskolai főtés korszerősítés mőszaki átadás- átvételi eljárásra. Szeptember elsı hetében kivágásra kerültek a fák a Bél Mátyás Turistaház udvarán. Szeptember 8-án elkészült a Festetics Kristóf utcai vízbekötés. Határozati javaslat: Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete e a lejárt határidejő határozatokról adott jelentést, és a két ülés közötti fontosabb eseményekrıl adott tájékoztatást, a szóbeli kiegészítésekkel együtt elfogadja. Balatonkeresztúr, szeptember 7. Kovács József sk. polgármester

8 BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK szeptember 23-i ülésére TÁRGY: Általános Iskola előirányzat átcsoportosítási kérelme ELŐADÓ: Kovács József polgármester

9 Tisztelt Képviselı-testület! A Festetics Kristóf Általános Iskola Igazgatója az alábbi elıirányzat átcsoportosítási kérelemmel fordult a fenntartó önkormányzathoz: Tisztelt Képviselı Testület! Iskolánkban a nyári hónapokban nyaraltatás címén többletbevételhez sikerült jutni. Ehhez túlmunkát kellett a konyhai személyzetnek vállalnia. Munkájuk elismeréseként, kifizetéseként kérem a Képviselı testületet, hogy szíveskedjenek hozzájárulni ahhoz, hogy a dologi kiadások terhére ezt megtehessem. A legkedvezıbb kifizetési feltételek figyelembe vételével meleg étkezési utalványt kívánok számukra biztosítani. Nyári bevétel: Ft Kiadás: Ft Egyenleg Ft A konyhai személyzet / 6 fı/ részére egyenként Ft meleg utalványt kívánok vásárolni, melynek végösszegét Ft+ járulékait Ft= Ft a dologi kiadások terhére kívánom elkönyvelni. Balatonkeresztúr, szept. 3. Bízva segítı szándékukban köszönettel és tisztelettel: Gelencsér Lászlóné Igazgató Javaslom, hogy képviselı-testületünk engedélyezze az iskola elıirányzat-módosítását. Határozati javaslat: Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete engedélyezi a Festetics Kristóf Általános Iskola évi költségvetésében a dologi kiadások Ft-tal történı csökkentését, és a személyi juttatások költséghely Ft-tal, a munkáltató által fizetendı szja költséghely Ft-tal történı növelését. Balatonkeresztúr, szeptember 9. Kovács József sk. polgármester

10

11

12

13

14 BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK szeptember 23-i ülésére TÁRGY: Festetics Kristóf Általános Iskola Pedagógiai Programjának módosítása ELŐADÓ: Gelencsér Lászlóné igazgató Mestyán Valéria körjegyző

15 Tisztelt Képviselı Testület! A Közoktatási Törvény évi LXXI. módosító törvénye alapján Pedagógia Programunk átdolgozásra került. Módosítások: 1. Nem szakrendszerő oktatás megszüntetése felmenı rendszerben az 5-6. évfolyamon. 2. Évfolyamismétlés és a szöveges értékelés alkalmazásának megváltozása - második évfolyamtól kezdıdıen magasabb évfolyamra akkor léphet a tanuló, ha sikeresen teljesítette a tantervi követelményeket, - a tanulók szöveges minısítését az alsó tagozatban második osztály év végétıl a negyedik osztály év végéig a hagyományos osztályozás váltja fel. A tantestület részérıl a módosítások elfogadására elızetesen elkészült szakértıi vélemény alapján tanévnyitó értekezletünkön aug. 27-én került sor. Kérem, ezen módosítások elfogadását, jóváhagyását. Balatonkeresztúr, Gelencsér Lászlóné Igazgató Határozati javaslat: Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete jóváhagyja a Festetics Kristóf Általános Iskola módosított Pedagógiai Programját. Balatonkeresztúr, szeptember 9. Mestyán Valéria körjegyzı

16 1.sz.melléklet a../2010.(ix...)rendelethez Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Címrendje Cím Alcím 2010.évi költségvetés Sorszám az önkormányzat önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szervei az önkormányzat önállóan mőködı költségvetési szervei Kiadás Bevétel Létszám 1. Balatonkeresztúr Önkormányzat /a Alapszolgáltatási Központ /b. Szolgáltató Szervezet Festetics Kristóf Általános Iskola Körjegyzıség Balatonkeresztúr- Balatonmáriafürdı Balatonkeresztúr Önkormányzat mindösszesen

17 2. sz. melléklet a../2010.(ix...)rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI MŐKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2010.évi költségvetés Sorszám Megnevezés 2009.évi módosított elıirányzat 2009.évi tényleges teljesítés ezer Ft-ban 2010.évi költségvetés MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK Saját bevétel 1/ Intézményi tevékenységek bevételei / Helyi adók / Kamatbevétel Saját bevételek összesen: (1-3) / Mőködési célra átvett pénzeszközök Átvett pénzeszközök összesen: (4) / Termıföld bérbeadásából származó szja / Személyi jövedelemadó / Gépjármőadó Átengedett bevételek összesen: (5-7) Állami hozzájárulás, támogatás 8/ Normatív állami hozzájárulás / Egyéb állami hozzájárulás Egyéb központi támogatás A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás összesen: (8-9) / CÉDE, TEKI, céltámogatás / Központosított elıirányzatokból támogatás Év közbeni többlettámogatás: (10-11) / Hitel felvétel / Mőködési célú pénzmaradvány / Kölcsön visszatérülés / Továbbszámlázott szolgáltatás / Önkormányzati hitel visszatérítése / Mőködésképtelen önkormányzatok támogatása Mőködési bevételek mindösszesen: (1-17) MŐKÖDÉSI KIADÁSOK 1/ 3/ Önállóan mőködı és önállóan mőködı és gazdálkodó intézmények mőködési kiadásai Önkormányzat költségvetésében szereplı -nem intézményimőködési kiadások / Mőködési célú pénzeszköz átadás Mőködési célú kiadások: (1-4) / Mőködési célú hitel törlesztése 6/ Mőködési célú tartalék Mőködési kiadások mindösszesen: (1-8)

18 3. sz. mellléklet a../2010.(ix...)rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2010.évi költségvetés Sorszám Megnevezés 2009.évi módosított elıirányzat 2009.évi tényleges teljesítés ezer Ft-ban 2010.évi költségvetés FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 1/ Felhalmozási célú önkormányzati bevételek / Átvett pénzeszközök felhalmozási célra / Hitelfelvétel / Kölcsön visszatérülés / Felhalmozási célú pénzmaradvány Felhalmozási bevételek összesen: (1-5) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 1/ Önkormányzat felújítási kiadásai / Önkormányzat fejlesztési kiadásai / Felhalmozási célú pénzeszköz átadás / Felhalmozási célú hiteltörlesztés / Felhalmozási célú tartalék / Pénzügyi befektetések / Támogatási kölcsön folyósítás Felhalmozási kiadások összesen: (1-7)

19 Sorszám 4. sz. melléklet a../2010.(ix...)rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELEI 2010.évi költségvetés ezer Ft-ban 2009.évi 2009.évi Megnevezés módosított tényleges 2010.évi elıirányzat teljesítés költségvetés Bevételek 1/ Önkormányzat mőködési bevételei / Kamatbevétel / Helyi adók Építményadó Telekadó Idegenforgalmi adó Iparőzési adó Bírság, pótlék Mőködési bevételek összesen: (1-3) Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 4/ Ingatlan értékesítés / Részvényértékesítésbıl, osztalékból szárm. bev / Privatizációs bevétel Felhalm. és tıke jellegő bevételek összesen: (4-6) Átengedett megosztott bevételek 7/ Személyi jövedelemadó / Gépjármőadó / Termıföld bérbeadásából szárm. szja Átengedett megosztott bevételek összesen: (7-9) / Normatív módon elosztott kötött felh. támogatások / Normatív állami hozzájárulás / Mőködési célra átvett pénzeszköz Mőködési kölcsön visszatérülés / Központosított támogatás / Egyéb központi támogatás / Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Viziközmő befizetés lakosság Hivatali vizesblokk felúj-ra B.mária Önkormányzat / Pályázati pénzeszköz Turisztikai útvonal kiépítés pályázat Iskola felújítás pályázat / Elızı évben megv. beruh. pályázati forrása / Önk.hitel visszatérülés / Továbbszámlázott szolgáltatás / Mőködésképtelen önk. támogatása Támogatások, átvett pénzeszköz összesen: (10-20) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN: (1-20) / Finanszírozási célú bevételek Mőködési célú hitel (folyószámlahitel) Hitel felvétel 22/ Pénzforgalom nélküli bevételek Mőködési célú pénzmaradvány Felhalmozási célú pénzmaradvány BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: (1-22)

20 Sorszám Megnevezés Kiadások 5. sz. melléklet a../2010.(ix...)rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KIADÁSAI 2010.évi költségvetés 2009.évi módosított elıirányzat 2009.évi tényleges teljesítés ezer Ft-ban 2010.évi költségvetés 1/ Önállóan mők.és gazdálk. Általános Iskola kiadásai Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadás Felújítási kiadás / Önállóan mőködı és gazd. Körjegyzıség kiadásai Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadás Felújítási kiadás / Önkormányzat kiadásai Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Szociális ellátások, segélyek Felhalmozási kiadás Felújítási kiadás / Önállóan mőködı Szolgáltató Szervezet kiadásai Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadás Felújítási kiadás / Önállóan mők. Alapszolgáltatási Központ kiadásai Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadás Felújítási kiadás / Pénzügyi befektetések / Általános tartalék / Céltartalék / Támogatási kölcsön folyósítás KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN: (1-9) / Finanszírozási célú kiadások Fejlesztési célú hitel tıketörlesztés Mőködési és célhitel törlesztés KIADÁS MINDÖSSZESEN: (1-10)

21 BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK ÉVI MŐKÖDÉSI BEVÉTELEI 6.sz.melléklet a../2010.(ix...)rendelethez ezer Ft-ban Intézményi mőködési bevételek Önkorm. sajátos mőködési bevétele Költségvetési támogatás, átengedett Szja Mőködési célú pénz átvétel Mőködési célú hitel felvétel Mők. célú kölcsön visszatér. Mőködési célú pénzmaradvány Mőködési bevétel összesen Sorsz. Megnevezés I. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények 1/ Festetics Kristóf Általános Iskola 2009.évi módosított elıirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés / Körjegyzıség Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdı 2009.évi módosított elıirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés / Szolgáltató Szervezet 2009.évi módosított elıirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés / Alapszolgáltatási Központ 2009.évi módosított elıirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés I. Önállóan és részben önállóan gazd.int.mőködési bevételei össz.: (1-4) 2009.évi módosított elıirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés II. Önkormányzat mőködési bevételei 5/ Önkormányzat 2009.évi módosított elıirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés I-II. Önkormányzati intézmények mőködési bevételei mindösszesen: (1-5) 2009.évi módosított elıirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés

22 BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ezer Ft-ban Önkorm. felhalm. és tıke jellegő bevételei Felhalm. célú pénz átvétel Felhelm. kölcsön visszatérülés Felhalm. célú hitel felvétel Felhalm. célú pénzmaradvány Felhalm. bevétel összesen Sorsz. Megnevezés I. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények 1/ Festetics Kristóf Általános Iskola 2009.évi módosított elıirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés 0 2/ Körjegyzıség Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdı 2009.évi módosított elıirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés 0 0 3/ Szolgáltató Szervezet 2009.évi módosított elıirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés 0 4/ Alapszolgáltatási Központ 2009.évi módosított elıirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés 0 I. Önállóan és részben önállóan gazd.int.felhalmozási bevételei össz.: (1-4) 2009.évi módosított elıirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés II. Önkormányzat felhalmozási bevételei 5/ Önkormányzat 2009.évi módosított elıirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés I-II. Önkormányzati intézmények felhalmozási bevételei mindösszesen: (1-5) 2009.évi módosított elıirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés

23 Sorszám BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK ÉVI MŐKÖDÉSI KIADÁSAI 7.sz.melléklet a../2010.(ix...)rendelethez Munkaadót Mőködési Ellátottak Mőködési Személyi terhelı pénzeszköz pénzbeli Speciális célú Mőködési kiadások Megnevezés kiadás járulék Dologi kiadás átadás juttatásai támogatások tartalék összesen I. Önállóan és részben önállóan gazd. intézmények 1/ Festetics Kristóf Általános Iskola 2009.évi módosított elıirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés / Körjegyzıség Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdı 2009.évi módosított elıirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés / Szolgáltató Szervezet 2009.évi módosított elıirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés / Alapszolgáltatási Központ 2009.évi módosított elıirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés I. Önállóan és részben önállóan gazd. Int.mőködési kiadásai össz. (1-4) 2009.évi módosított elıirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés II. Önkormányzat mőködési kiadásai 5/ Önkormányzat 2009.évi módosított elıirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés I-II. Önkormányzati intézmények mőködési kiadásai mindösszesen: (1-5) 2009.évi módosított elıirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés

24 BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI Pénzügyi részesedés vásárlás Felhamozási kiadások összesen Sorszám Megnevezés Beruházás Felújítás Felhalm.célú pénz átadás Kölcsön nyújtás Felhalmozási tartalék I. Önállóan és részben önállóan gazd. intézmények 1/ Festetics Kristóf Általános Iskola 2009.évi módosított elıirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés 0 0 2/ Körjegyzıség Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdı 2009.évi módosított elıirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés / Szolgáltató Szervezet 2009.évi módosított elıirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés / Alapszolgáltatási Központ 2009.évi módosított elıirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés 0 I. Önállóan és részben önállóan gazd. Int.felhalmozási kiadásai össz. (1-4) 2009.évi módosított elıirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés II. Önkormányzat felhalmozási kiadásai 5/ Önkormányzat 2009.évi módosított elıirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés I-II. Önkormányzati intézmények felhalmozási kiadásai mindösszesen: (1-5) 2009.évi módosított elıirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés

25 8. sz. melléklet a../2010.(ix...)rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELEI (SZAKFELADATONKÉNT) ezer Ft-ban Sorszám Megnevezés Intézm. mőködési bevételek Önk. sajátos mőköd. bevétel BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT Ktgvet. támog. áteng. Szja Mők. célú pénz átvétel Mők. célú kölcsön vissza Mők. célú pénzmaradv. Mőködési bevétel összesen Önk. felhalm. és tıke jell. bevétel Felh. célú pénz átvétel Felh.célú kölcsön vissza Felhalm. pénzmaradvány Felhalm. bevétel összesen 1/ Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 0 Bevétel mindössz évi módosított elıirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés / Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás 2009.évi módosított elıirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés / Önkormányzatok elszámolásai 2009.évi módosított elıirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés / Önkormányzatok máshová nem sorolható nemzetközi kapcsolatai 2009.évi módosított elıirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés / Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése,oktatása (1-4.évfolyam) 2009.évi módosított elıirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés / Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése,oktatása (5-8.évfolyam) 2009.évi módosított elıirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés

26 Sorszám Intézm. mőködési bevételek Önk. sajátos mőköd. bevétel Ktgvet. támog. áteng. Szja Mők. célú pénz átvétel Mők. célú kölcsön vissza Mők. célú pénzmaradv. Mőködési bevétel összesen Önk. felhalm. és tıke jell. bevétel Felh. célú pénz átvétel Felh.célú kölcsön vissza Felhalm. pénzmaradvány Felhalm. bevétel összesen Bevétel mindössz. Megnevezés 7/ Család- és nıvédelmi egészségügyi gondozás 2009.évi módosított elıirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés / Idısek nappali ellátása 2009.évi módosított elıirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés / Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 2009.évi módosított elıirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés / Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 2009.évi módosított elıirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés / Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 2009.évi módosított elıirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés / Munkáltató által nyújtott lakástámogatás 2009.évi módosított elıirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés / Civil szervezetek program- és egyéb támogatás 2009.évi módosított elıirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés / Könyvtári szolgáltatások 2009.évi módosított elıirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés Balatonkeresztúr Önkormányzat bevételek mindösszesen: (1-14) 2009.évi mód.elıirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés

27 Sorszám Megnevezés Intézm. mőködési bevételek Önk. sajátos mőköd. bevétel Ktgvet. támog. áteng. Szja Mők. célú pénz átvétel Mők. célú kölcsön vissza ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT (önállóan mőködı intézmény) Mők. célú pénzmaradv. Mőködési bevétel összesen Önk. felhalm. és tıke jell. bevétel Felh. célú pénz átvétel Felh.célú kölcsön vissza Felhalm. pénzmaradvány Felhalm. bevétel összesen Bevétel mindössz. 15/ Idısek nappali ellátása 2009.évi módosított elıirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés / Szociális étkeztetés 2009.évi módosított elıirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés / Házi segítségnyújtás 2009.évi módosított elıirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés Alapszolgáltatási Központ bevételek mindösszesen: (15-17) 2009.évi mód.elıirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET (önállóan mőködı intézmény) 18/ Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés 2009.évi módosított elıirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés / Város és községgazdálkodás m.n.s.szolgáltatás 2009.évi módosított elıirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés / Sportöltözı mőködtetés 2009.évi módosított elıirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés

28 Sorszám Megnevezés Intézm. mőködési bevételek Önk. sajátos mőköd. bevétel Ktgvet. támog. áteng. Szja Mők. célú pénz átvétel Mők. célú kölcsön vissza Mők. célú pénzmaradv. Mőködési bevétel összesen Önk. felhalm. és tıke jell. bevétel Felh. célú pénz átvétel Felh.célú kölcsön vissza Felhalm. pénzmaradvány Felhalm. bevétel összesen Bevétel mindössz. 21/ Sportcsarnok mőködtetés 2009.évi módosított elıirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés / Köztemetı fenntartás, mőködtetés 2009.évi módosított elıirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés Szolgáltató Szervezet bevételek mindösszesen: (18-22) 2009.évi mód.elıirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA (önállóan mőködı és gazdálkodó intézmény) 23/ Egyéb m.n.s.szálláshely szolgáltatás 2009.évi módosított elıirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés / Iskolai intézményi étkeztetés 2009.évi módosított elıirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés / Munkahelyi étkeztetés 2009.évi módosított elıirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés / Egyéb vendéglátás 2009.évi módosított elıirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés

29 Sorszám Intézm. mőködési bevételek Önk. sajátos mőköd. bevétel Ktgvet. támog. áteng. Szja Mők. célú pénz átvétel Mők. célú kölcsön vissza Mők. célú pénzmaradv. Mőködési bevétel összesen Önk. felhalm. és tıke jell. bevétel Felh. célú pénz átvétel Felh.célú kölcsön vissza Felhalm. pénzmaradvány Felhalm. bevétel összesen Bevétel mindössz. Megnevezés 27/ Közoktatási intézmények pénzügyi igazgatása 2009.évi módosított elıirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés / Általános iskolai tanulók nappali rendszerő oktatása, nevelése 1-4.évfolyam 2009.évi módosított elıirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés Festetics Kristóf Általános Iskola bevételek mindösszesen: (23-28) 2009.évi mód.elıirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés KÖRJEGYZİSÉG (önállóan mőködı és gazdálkodó intézmény) 29/ Országgyőlési képviselı választás 2009.évi módosított elıirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés / Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 2009.évi módosított elıirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés Körjegyzıség bevételek mindösszesen: (29-30) 2009.évi mód.elıirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés

30 BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEK (1-30) Sorszám Megnevezés Intézm. mőködési bevételek Önk. sajátos mőköd. bevétel Ktgvet. támog. áteng. Szja Mők. célú pénz átvétel Mők. célú kölcsön vissza Mők. célú pénzmaradv. Mőködési bevétel összesen Önk. felhalm. és tıke jell. bevétel Felh. célú pénz átvétel Felh.célú kölcsön vissza Felhalm. pénzmaradvány Felhalm. bevétel összesen Bevétel mindössz évi mód.elıirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés

31 9. sz. melléklet a../2010.(ix...)rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KIADÁSAI (SZAKFELADATONKÉNT) ezer Ft-ban Sorszám Megnevezés Személyi jellegő kiadás M.adót terhelı járulék Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támog. Mők.célú pénz átadás Mők. tartalék Mőködési kiadás összesen Felújítás Beruházás Felh.célú pénz átadás Felhalm. tartalék Felhalm. kiadás összesen Kiadás mindössz. Létszám (fı) BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT 1/ Közutak üzemeltetése, fenntartása 2009.évi módosított elıirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés / Önkormányzati jogalkotás 2009.évi módosított elıirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés / Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 2009.évi módosított elıirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés / Kiemelt önkormányzati rendezvények 2009.évi módosított elıirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés / Közvilágítás 2009.évi módosított elıirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés / Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás 2009.évi módosított elıirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés

32 Sorszám Megnevezés Személyi jellegő kiadás M.adót terhelı járulék Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támog. Mők.célú pénz átadás Mők. tartalék Mőködési kiadás összesen Felújítás Beruházás Felh.célú pénz átadás Felhalm. tartalék Felhalm. kiadás összesen Kiadás mindössz. Létszám (fı) 7/ Fejezeti és általános tartalék elszámolása 2009.évi módosított elıirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés / Önkormányzatok máshová nem sorolható nemzetközi kapcsolatai 2009.évi módosított elıirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés / Óvodai nevelés, ellátás 2009.évi módosított elıirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés / Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése,oktatása (1-4.évfolyam) 2009.évi módosított elıirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés / Család- és nıvédelmi egészségügyi gondozás 2009.évi módosított elıirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés / Ifjúság- egészségügyi gondozás 2009.évi módosított elıirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés / Idısek nappali ellátása 2009.évi módosított elıirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés / Rendszeres szociális ellátás 2009.évi módosított elıirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés

33 Sorszám Személyi jellegő kiadás M.adót terhelı járulék Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támog. Mők.célú pénz átadás Mők. tartalék Mőködési kiadás összesen Felújítás Beruházás Felh.célú pénz átadás Felhalm. tartalék Felhalm. kiadás összesen Kiadás mindössz. Megnevezés 15/ Idıskorúak járadéka 2009.évi módosított elıirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés / Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 2009.évi módosított elıirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés / Ápolási díj alanyi jogon 2009.évi módosított elıirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés / Ápolási díj méltányossági alapon 2009.évi módosított elıirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés / Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 2009.évi módosított elıirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés / Átmeneti segély 2009.évi módosított elıirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés / Temetési segély 2009.évi módosított elıirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés / Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 2009.évi módosított elıirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés / Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 2009.évi módosított elıirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés Létszám (fı) 18

34 Sorszám Személyi jellegő kiadás M.adót terhelı járulék Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támog. Mők.célú pénz átadás Mők. tartalék Mőködési kiadás összesen Felújítás Beruházás Felh.célú pénz átadás Felhalm. tartalék Felhalm. kiadás összesen Kiadás mindössz. Megnevezés 24/ Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 2009.évi módosított elıirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés / Közgyógyellátás 2009.évi módosított elıirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés / Köztemetés 2009.évi módosított elıirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés / Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 2009.évi módosított elıirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés / Munkáltató által nyújtott lakástámogatás 2009.évi módosított elıirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés / Civil szervezetek mőködési támogatása 2009.évi módosított elıirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés / Civil szervezetek program- és egyéb támogatás 2009.évi módosított elıirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés / Közcélú foglalkoztatás 2009.évi módosított elıirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés / Közmunka 2009.évi módosított elıirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés Létszám (fı) 19

35 Sorszám Személyi jellegő kiadás M.adót terhelı járulék Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támog. Mők.célú pénz átadás Mők. tartalék Mőködési kiadás összesen Felújítás Beruházás Felh.célú pénz átadás Felhalm. tartalék Felhalm. kiadás összesen Kiadás mindössz. Megnevezés 33/ Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 2009.évi módosított elıirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés ,12 34/ Könyvtári állomány feltárása, megırzése, védelme 2009.évi módosított elıirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés ,12 35/ Könyvtári szolgáltatások 2009.évi módosított elıirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés ,76 Balatonkeresztúr Önkormányzat kiadások mindösszesen: (1-35) 2009.évi mód.elıirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT (önállóan mőködı intézmény) 36/ Idısek nappali ellátása 2009.évi módosított elıirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés / Gyermekjóléti szolgáltatás 2009.évi módosított elıirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés ,5 38/ Szociális étkeztetés 2009.évi módosított elıirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés / Házi segítségnyújtás 2009.évi módosított elıirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés Létszám (fı) 20

36 Sorszám Személyi jellegő kiadás M.adót terhelı járulék Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támog. Mők.célú pénz átadás Mők. tartalék Mőködési kiadás összesen Felújítás Beruházás Felh.célú pénz átadás Felhalm. tartalék Felhalm. kiadás összesen Kiadás mindössz. Megnevezés 40/ Családsegítés 2009.évi módosított elıirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés ,5 Alapszolgáltatási Központ kiadások mindösszesen: (36-40) 2009.évi mód.elıirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés Létszám (fı) SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET (önállóan mőködı intézmény) 41/ Közutak üzemeltetése, fenntartása 2009.évi módosított elıirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés / Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 2009.évi módosított elıirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés / Város és községgazdálkodás m.n.s.szolgáltatás 2009.évi módosított elıirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés / Közcélú foglalkoztatás 2009.évi módosított elıirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés / Sportöltözı mőködtetés 2009.évi módosított elıirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés / Sportcsarnok mőködtetés 2009.évi módosított elıirányzat évi tényleges teljesítés évi költségvetés

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Hatálya 1. 1/ Az államháztartási törvény 67. (3) bekezdés alapján a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

Hatálya 1. 1/ Az államháztartási törvény 67. (3) bekezdés alapján a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2010.(II.03.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete a többször módosított államháztartásról

Részletesebben

BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT 2010.évi költségvetés. 2010.évi ktgvetési koncepció. 2008.évi tényleges teljesítés

BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT 2010.évi költségvetés. 2010.évi ktgvetési koncepció. 2008.évi tényleges teljesítés 1 BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS 2010.évi költségvetés BEVÉTEL Szakfeladat megnevezés 2008.évi tényleges teljesítés 2009.évi eredeti ktgvetés 2009.évi módosított ktgvetés 2009.évi tényleges teljesítés

Részletesebben

1/2015. (II. 18.) TH. Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi költségvetésének módosítása

1/2015. (II. 18.) TH. Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi költségvetésének módosítása Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa LMKOH/1854/1/2015. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató

Részletesebben

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza.

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/29.(IV.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 28. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete a többször módosított Államháztartásról

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

Dorog Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 42-44. Rendeletek száma: 5-7. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22.-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának./2009.( ) rendelete a 2008. évi költségvetésrıl szóló

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének M É R L E G E (eft)

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének M É R L E G E (eft) 1. sz. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének M É R L E G E B E V É T E L E K K I A D Á S O K Megnevezés Megnevezés 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények 1.

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet képviselık

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet képviselık J e g y z ı k ö n y v Készült: Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 30-i rendkívüli n y í l t ülésén Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme Jelen vannak: Rédai János polgármester,

Részletesebben

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2012.(IV.25.) rendelete a 2011. évi zárszámadásról

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2012.(IV.25.) rendelete a 2011. évi zárszámadásról Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2012.(IV.25.) rendelete a 2011. évi zárszámadásról Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az új államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. ben

Részletesebben

a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III.30.) szóló önkormányzati rendelet módosításához

a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III.30.) szóló önkormányzati rendelet módosításához Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa I/1336/2/2014. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

Részletesebben

2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése

2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése 2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés % 1. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s

E l ı t e r j e s z t é s PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fİ U. 12. 8500 Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail cím: polgarmester@papa.hu E l ı t e r j e s z t é s a Képviselıtestület 2010. december 16-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

1. sz. melléklet. Címrend a költségvetési rendelet 2. -ához

1. sz. melléklet. Címrend a költségvetési rendelet 2. -ához 1. sz. melléklet Címrend a költségvetési rendelet 2. -ához A címrend úgy kerül összeállításra, hogy az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala -ami önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint

Részletesebben

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: IKSZT épülete Iklódbördőce

Részletesebben

Bevételek alakulása. 104. sz. elıterjesztés Minısített szótöbbség

Bevételek alakulása. 104. sz. elıterjesztés Minısített szótöbbség 104. sz. elıterjesztés Minısített szótöbbség Elıterjesztés Tolna Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. április 24-i ülése III. napirendi pontjához Az önkormányzat 2007. évi zárszámadása Elıadó:

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL Békés Város Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Szalai Tünde, Koós Mariann, Dr. Balázs Lajos, Hujber Lászlóné intézményvezetık. Szaka Zsolt az AVE Zöldfok Zrt.

JEGYZİKÖNYV. Szalai Tünde, Koós Mariann, Dr. Balázs Lajos, Hujber Lászlóné intézményvezetık. Szaka Zsolt az AVE Zöldfok Zrt. JEGYZİKÖNYV Készült Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 26-án megtartott nyílt ülésérıl. Jelen vannak: Mészáros Miklós polgármester Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı Dr.

Részletesebben

Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi

Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi Ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 11-6/2010. Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 16-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve,

Részletesebben

Nyírmártonfalva Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2010. (II. 11.) kt. számú rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl

Nyírmártonfalva Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2010. (II. 11.) kt. számú rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl Nyírmártonfalva Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2010. (II. 11.) kt. számú rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Helyi önkormányzatokról

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Döntés a Békéscsaba Kalandpark kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárás

Részletesebben

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 1/2010. (II. 11.) számú. rendelete. Zalaszántó község Önkormányzatának

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 1/2010. (II. 11.) számú. rendelete. Zalaszántó község Önkormányzatának Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete 1/2010. (II. 11.) számú rendelete Zalaszántó község Önkormányzatának 2010. évi költségvetésérıl. -1- Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL T Á J É K O Z T A T Ó - a Képviselő-testületnek - a 2008. évi költségvetés háromnegyed éves végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

II. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete

II. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete II. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének megállapításáról Fejér Megye Közgyőlése

Részletesebben

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban)

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) 1.sz.melléklet Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) Bevételi forrás megnevezése Működési Felhalmozási Mindösszesen: 2006. mód ei. 2007. mód ei. 2007. telj. 2008. terv 2006. mód

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2009. augusztus 31.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2009. augusztus 31. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2009. augusztus 31. Az ülésen hozott rendelet és határozatok száma és tárgya: 26/2009.(VIII.31.) ÖH Felsılajos község közrend-és közbiztonsági

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL T Á J É K O Z T A T Ó - a Képviselı-testületnek - a költségvetés háromnegyed éves végrehajtásáról Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kozármisleny Város Önkormányzata - a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetését is tartalmazó - 2010. évi költségvetésének mérlege BEVÉTELEK (ezer Ft-ban) megnevezés KIADÁSOK (ezer

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u. 2. Száma: 6973-2/2011. E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S. a Képviselıtestület 2008. szeptemberi ülésére. Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2008. I. félévi gazdálkodásáról

E L İ T E R J E S Z T É S. a Képviselıtestület 2008. szeptemberi ülésére. Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2008. I. félévi gazdálkodásáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 91. 8500 PÁPA, Fİ U. 12. Tel: (89) 324-585 Fax: (89) 515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselıtestület 2008. szeptemberi ülésére Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

Szörfi István Jegyzı

Szörfi István Jegyzı Elıterjesztés Tárgy: 2011. évi költségvetési koncepció. Elıterjesztı: Szörfi István, jegyzı Tisztelt Képviselık! A 2011. évi költségvetési koncepció az elızı évek bevált gyakorlatának megfelelıen szöveges

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

É Ő É é ö í é í é í í Ú é é é í í ő ö ö é É Ó É Á í é ő é í í í Í Í í í É É É í é é í Í é Íő é í é í é í í Í ú é é ű í í é í í Í ö ö ő é ö ö é é í Á ő é é é í é Í ö é é é é é é ö Í ö é é é í í é ö í í

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XIX. évfolyam 5. szám 2009. július 3. R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2009. VI. 25.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT és RENDELETEI HATÁROZATAI

Részletesebben

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. szeptember 18-án megtartott ülésérıl Jelen voltak: Dávid Zoltán Derecskei

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 24/2007. (III.1.) kt. határozat: A 2007. március 1-i ülés napirendjének elfogadása. 25/2007. (III.1.) kt.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 2. II. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI 40

TARTALOMJEGYZÉK I. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 2. II. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI 40 TARTALOMJEGYZÉK I. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 2. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésnek 1/2011. (I.19.) rendelete a Fejér Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 30/2009. (XII.18.) K.r.sz.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

É Á Á ű ű É ű ű Á ű Ó Ő Á Á Á Ő Á ű Á Í É Ö ű ű É Ö Ö Á Á Ö Á ű É Ö É Á Ö Á É É Á ű Ö É Í Á Á ű Á ű ű É Á Á Á ű ű É Ü Ő Á Á Á ű Á ű Á ű Ö ű ű Á Á Ö Ö Á ű Ö ű ű Í ű Á Á ű Á É Í Á Á Ó ű ű Á ű Á Á Á Á É Á

Részletesebben

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl Az önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl

Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Pécel Város Önkormányzatának képviselı-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat Polgármesterétıl

Pécel Város Önkormányzat Polgármesterétıl Pécel Város Önkormányzat Polgármesterétıl 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 WEB: www.pecel-hivatal.hu E-mail: polgarmester@pecel.hu Sz/880/7/2010 ELİTERJESZTÉS Pécel

Részletesebben

vállalkozó (52. 26. pont) e)17

vállalkozó (52. 26. pont) e)17 e)17 a 26.152 vállalkozó: a egyéni az A 170/2011.(VI.21.) számú képviselı-testületi határozat: a.) Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi adórendelet felülvizsgálatára vonatkozó

Részletesebben

172. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám

172. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám 172. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETE 6/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 7/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol:--

A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol:-- J e g y z ı k ö n y v amely készült, a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2014. augusztus 25-én 16 óra 10 perctıl kezdıdıen, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.) tanácstermében

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E Iktatószám: I-57/2007. E L İ T E R J E S Z T É S Érd Megyei Jogú Város Közgyőlése 2007. március 1.-ei ülésére Rendeletalkotási javaslat Érd Megyei Jogú Város

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. december 13-án 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl- Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

115/2010. (VI. 03.) sz. határozat A Vasi TISZK 2010. évi költségvetésének módosításáról 579

115/2010. (VI. 03.) sz. határozat A Vasi TISZK 2010. évi költségvetésének módosításáról 579 XXI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2010. JÚNIUS 3. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 41/2010. (II. 12.) sz. határozata A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 8321 Uzsa, Lázhegy út 21. Ügyiratszám: 638-3/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Uzsa Települési Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Vasmegyer Önkormányzat Képviselıtestülete, az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. június 19-én 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2012. június 19-én 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 55 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 4/2011. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2011. február 15-én megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal

Részletesebben

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269.

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. 2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI száma 80/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 81/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 82/2011.

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 Szám: 1-15/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének 2009.

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete a M agyar Köztársaság

Részletesebben

K I S B Í R Ó. A REGÖLYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2008. szeptember 9. XI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM

K I S B Í R Ó. A REGÖLYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2008. szeptember 9. XI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM K I S B Í R Ó A REGÖLYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2008. szeptember 9. XI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM Tamási és Környéke Oktatási és Nevelési Intézmény (TONI) Az utóbbi években szinte megszokott módon újabb szervezeti változások

Részletesebben

2013. évi. 15. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. szeptember 2-án megtartott rendkívüli ülésérıl készült

2013. évi. 15. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. szeptember 2-án megtartott rendkívüli ülésérıl készült 2013. évi 15. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. szeptember 2-án megtartott rendkívüli ülésérıl készült J E G Y Zİ K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. november 24. napján, a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtárban (Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi

Részletesebben

a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat

a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat J E G Y Z İ K Ö N Y V a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Csörög Község Önkormányzat

Részletesebben

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1218/2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. szeptember 27-ei ü l é s é r e Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl

TÁJÉKOZTATÓ. Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl Salgótarján, 2008. november 11. Elıterjesztı: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

2010. III.negyedévi költségvetési bevételei forrásonként

2010. III.negyedévi költségvetési bevételei forrásonként FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSE 2010. III.negyedévi költségvetési bevételei forrásonként 1. számú melléklet ezer Ft-ban Megnevezés Előirányzat Teljesítés % Intézményi működési bevételek 1120

Részletesebben

Szám: 48/12/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Szám: 48/12/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V BÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 8443 Bánd, Petıfi u. 60. Tel/fax: 88/504-131 E-mail: polgarme@vnet.hu Szám: 48/12/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: ülésén, 2009.augusztus 17-én /hétfı/

Részletesebben

Dusnok Község Önkormányzata képviselı-testületének 1/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl

Dusnok Község Önkormányzata képviselı-testületének 1/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl Dusnok Község Önkormányzata képviselı-testületének 1/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl Dusnok Község Önkormányzat képviselı-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. december 5-én megtartott soron következı ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Berecz Pál képviselı Harangozó

Részletesebben

ELİTERJESZTÉSEK A HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

ELİTERJESZTÉSEK A HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA ELİTERJESZTÉSEK A HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2009. április 17- én megtartandó taggyőléséhez 1 Napirendi pontok 1. Beszámoló a 2008. évi pénzügyi terv végrehajtásáról Nógrádi Zoltán 2. Beszámoló

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 18. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 18. sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 18. sz. JEGYZİKÖNYV Képviselı-testülete 2011.augusztus. 19.-én megtartott nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Készült:

Részletesebben

össz. GAMESZ PH Pénzeszközök mérleg szerint: 694 538 11 781 682 757

össz. GAMESZ PH Pénzeszközök mérleg szerint: 694 538 11 781 682 757 össz. GAMESZ PH Pénzeszközök mérleg szerint: 694 538 11 781 682 757 Összesített beszámolóból: BEVÉTELI OLDAL Saját bevételek 835 669 102 435 733 234 Ellátmány 256 864 256 864 Támogatások 198 874 0 198

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben

Ó É Í ű ö ö ű í ö ö ö ö ö ö ö í ö ú ö í í ö í í í í ű ö í ö í ú Á Í Ó Á í ö ö ö ö ö ú Ú ö í í í ö ű ö ú ö Ú É É ö ú ö ö ú í í ú ú í ú ú í É ö É ö ú ú ú ö ú ö ú í É ö ö ö ö ö ö ú ö ö ú ú Á í ú ö Í ö í ö

Részletesebben

Á Á Á Ó ő ő ő í ő ö í ő ő ó í ó í ö ú ű í ó í ö ö őí ö ö ó í ő Á Á ö ö ű ö ö ö ö ö í ö ő ő ö ö í ő ö Ö Ú É Á őí í ö ö ö ö ö ő ö ő ő Ó ú ö ö ó Á ö ö ö í ö í ö í ű ö ö ű ö É ö ú ö í ö ú ű ö ű ö ö ő ű Ö ő

Részletesebben

ö í ő ő ő ö ö ö ö ö ő ő í ű ő ő ő ő ő í ű ő ő ő ű í ű ó ő ő ó ú ő ő ó ó í ó ö ö ö ő ő ő ő ú ú ó ö ö ő ő ű ö ö ú ó ó ó ö ú ő ó ö ő ő ö ő í ö ö í ő ö ő ö ő ö ú ő í ő ő ö ú ű ő ő ő ő í ö ö í í ú í ö ó ő ö

Részletesebben

ő ö Ö ő í í ő ó ő í ó ő ő Ö Ö ő ö í í ö ö í ő ő í í í í ő Ü í ö ö í ű ó ö Í í ö ó í Ü Ü É í ő ö í ő Ö Ö ő í í í Á ő ő í ő ő ö ö ö ö ó ö Ö í í ó ő Ü í ó ó ő ó ő ó ó í ó ö ó Ó í í í Ö í ő ö ö ö ó í ő ő í

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. augusztus 13-án tartott rendkívüli ülésérıl.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. augusztus 13-án tartott rendkívüli ülésérıl. 1 Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. augusztus 13-án tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor, Gubics

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. október 13.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. október 13. Lajosmizse Város Önkormányzata I/1018/14/2011. Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. október 13. Az ülésen hozott rendeletek, és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

Í ö Í ú Ú ö É Ú É Í Ó Ó ö ö ö Ö ú ú ú É Í É Í Ó Ú ö ö Ú É Í Ö ú ö ú ú Ö ú ű Í Ó ú Í ú Í Á É Í Ó Ö ö ú Ú Ö ö Ú É Í Ó É Í ú ű Í Í öé ö Í Í ú ú ű ö Í ú ű ö ú É ű ú ú Á ú Ö ú ú ö ö ú ű ú ö ö ö ö ú ű ú ö ú

Részletesebben

Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-8/2010.

Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-8/2010. Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-8/2010. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 17-én megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve,

Részletesebben

í Í Ő í Ü ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó Ó Á Ó Ü í í ó í Ó Ü í Ó Ó í ó ó ő ő í Ó í Í í Ő í ó í Ó ö ó ó Ö ó ó Á Á ó Á ó É ő í í ő í Í í í í í ó ó ó í Ó Á ö Ö í í É Ő Á ó Á Á É Í É ó í ő í ő Ó ó ó í ó ő ó ó í ó ő Ó ő í

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. szeptember 11-én 15 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

ú ű Í Í Ó ú ú ú ú Í ú ú ú ú ú ú Í ú ú ú ú ú ű Í ű ú ú ú Í ú ú ú É Ó Á Á Á É Á Á Á ú ű Á Á Á É ú É Á ű Á ű Á Á Á Á Á ú ú Á ú É Á É ű ű ú ű ú ű Í ű ú ú ú É Í É Í ú ú ű ú Í ú Í ű ű ú ű Í ú ú ú ú ű ú ú ú ű

Részletesebben

ö ö ő ü Á ő ü ö Í ü ö ö Á Á ü Í ü ü őí ö ü ö ö ö ü Í ü ö ö ö ü ü ö Á Á ö ő Í ü ő ü ö ü ü ő Í ö ö ő ü ü ő Í Í ő ö ő ő ö ő ü ü ü ő ö ü ü ü ü ü ő ő ö ő ü ü ü ü Í ő ö ö Í Í ü Í Í Í ü ö ö ö ü ő ő ö ő ő Í ő

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 25. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2011. február 25. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

ö É ú Á Á Á Á Á É ü É É Á É ö Ő Ó Á Ő Ó Ó Í Ó Á ö Á Á Á Á Á É ÁÉ Á Á Á É É Ú É Á Á Á É É Á Á Á Ö Ö É É É É É É ú Á É É Ó Á Ó Í Ó Á Á Á ú Á ö É É É É É ő Á Ú Í É Á ö Á É Í É Ő Ó Ó Á É Í Á É É ö É Á Ő Ó

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 8. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. szeptember 7-én (szerdán) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

Á É Á Á É ű ű Í É ű Í É Í ű Ü Í Ü Ü Í Í Í Í Í ű ű ű Í ű Í ű ű É ű Í Í É Í ű ű ű É ű ű Í ű ű ű Í ű ű Í Í É ű Á ű ű ű ű ű ű Í ű ű Í Í Í Í Í Í Í É Í Í Í Í ű ű Í ű Á ű ű É Í É Í Í Í É É ű Í Í ű ű ű ű Í ű

Részletesebben

Á Á Ö Á Ó Ü ü Á Ó Á Á Á ú É É É É É É Á Á Ó Á Ó Ó Á Ö Ó Á Ó Á Á Ó Á Ú Ö Ö Á Ö Á Á Á É Á Á Á Á Á Á Á Á É Ó É Á Ó É Ó Á Ó É Ó É Á Ó Ö Ö Á Ó ö ö ú Ö Á É Ó Ú Á Á Ú Ó Ó Ó Á Á Á Á Ú Á É Á Á ö Á Í Á Á É Í

Részletesebben

ű ű ű É Ü ű ű ű Ö Ü Ö ű Ö Ú Ö ű ű ű Á ű ű Á É ű Ú ű Ó ű É Ó É ű ű É ű ű ű Á ű ű ű ű Ö Ö É Ú Í ű Ó ű Ö ű Ö Ö Ö Ö Ö ű ű ű ű ű Ö É É Á Á É Ö Ö É Ú Á ű Ö ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű É ű Ő ű Á ű

Részletesebben

Í ö ö É Í ö ú ú Í ö Ö ú ö ú ú Ú ö ú Ö ú ú ú ú ú Ó ö ö ú ú ú Á ú Á ú ö Ú ö Ó ú Ú ö ö ö ú ö ö Á Í ö ö ú ö Í ö ö ö ö É ö ű ö Í ö ö ű ö É Á ö ö ö ö ú Í ö ö ú ö ö ú É Á Í ú ö ö ö ö Í Í ú Í Í Í É Í ű Í Í Í Í

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzıkönyv. Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzıkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 14.-én megtartott ülésérıl Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Elıterjesztés Besenyszög Községi Önkormányzat

Részletesebben

ű Ó ú ú ú ú ú Ö Ö ú Á Ú ű ú ú Ú É ú ú Ö Ö Ű ú ú ú ű ú É ű ú É ú ú ú ű ű ű ú ű ú ű ú ű ű ú ű ű ú ú Á ú É ű ú ú ű ú Ü ű ú ú ű ű ú ú ú ú Ö Ö Ú ú ú ú ú ú ú ú ű É ú ú ú ű ú ú ű ú ú ú É Í ú ű ú ú ú ú ű ű É ú

Részletesebben

Ú Á É í ő í ó ó ó í ö í ö ö ö í ö ö ö ö ö Ú ö ó ö ö ö í ö í ő ö í í ő ö ú ö ó ö í Á í ó ő ú í ő ő ú í í ó ő í ó ó í í ő ó ó ó ő ó ó ő ü í ü ó ü ő ó ő ó ü í ó í ő É ö ö ö ő ü ő óí ö ű ö ü ó ö ö ő í ó í

Részletesebben

í á í ö ö ö é ú é ö é ö ü é ö é é é á é á ü á ó á é Íí ő ő é ü é á á á ó ó ú ö é áíű ő ő é ö ó é í é é é á á é í á á ó é á ó é ü á é é Í í é ü ő ő é á é ü ú ó á é ű ő é ő ő ö ű ő ő á á á á í é é é á á

Részletesebben

ö ö Ö Ü ó í ö Ö ó ó ó ó í í ö ö ö í Ü Ü ö ö í í ó ö í ó ó ó ú ű ó ó ó ó ó ó ó ó ö ö í ó ó í ó ö ű ö ö ö í ú ú ó ó Ö ö ú ű ö í ó ó í í ú ö ö í ú ű ó ó ó ó ó ó ö ó í ú ű í í í ó ó ó ó í ó ó í ú ö ű í ö ó

Részletesebben

Á Ö Ö Ö Á Í Ó ö Ö ü ö Ö ü ö Ö ü ö ü ö Ö ü ö üé ö Ö ü Ö ü ö ö ö ö í ö ö ö Ö Ü í Ó ö Ö ü ö Ö ü ö Ö ü ö Ö ü Ó ö Ö ü í Ö ü ö Ö ü ö Ö ü ű í ö ö ö Ó ö ö ö ö ű ö ö ü ö í ö ű ö ö ü ű ö ö ö ö Ó ü ö ö ü ö ö ö ű

Részletesebben

á á Á Á É É ÉÉ ú í Á Á É ö É Á Á á á é á é á Ű é á á é ő á á á é ú ő ő é á ó é é á í á ó á é ő é á á á é ó í á á ü é é á é á á é á á ó é é ö é Ü Ö Ö á á é é í é ú á ö é ö é é á á é á á é é ő á ő ő á é

Részletesebben

Á Ú ő ú Ö ó ó ó ő ő ó Ö ő ú ó Ö ú ú ó Ü ú ó ó ó ó ű ó ó Í ú ő É É ő ő ű Ü ő ú ó ő ó ú ú ó ó ó Ö ú ő ú ő ú ő Ö ő Ü ő ó ó ó Ö ú ő ó ó Í Á É É É Á Á É É ó ú ó ő ó ó ó ó Ó ó ű ő ű ó É ú ó Ö ő ú ó Á É Á Í ó

Részletesebben