Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, augusztus 13-án tartott rendkívüli ülésérıl.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. augusztus 13-án tartott rendkívüli ülésérıl."

Átírás

1 1 Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, augusztus 13-án tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor, Gubics Lajos, Horváth Béla, Kovács Gábor, Kucsó István, Miklósi Mihály, Véh Zsolt képviselık /8 fı/ Tanácskozási joggal meghívottak: Káposzta József címzetes fıjegyzı Csajkás Nándorné pénzügyi csoportvezetı Szrenkó József vezetı fıtanácsos Simon Lukács vezetı fıtanácsos, adóügyi csoportvezetı Belágyi Mihály: Megállapítja, hogy a Képviselı-testület rendkívüli ülése határozatképes, mivel a 12 fıbıl 8 képviselı jelen van. Jakus Tünde, Kiss Anikó, Orbán László és Szalai László képviselık elıre jelezték távolmaradásukat. A rendkívüli ülést megnyitja. NAPIREND ELİTT: Két ülés közötti fontosabb eseményekrıl Belágyi Mihály: Július 10-én Kisszálláson ülésezett a Kistérségi Tanács. Július 15-én a Tompa Kelebia települések orvosi ügyeletében részt vevı orvosok részére tartottunk megbeszélést, tájékoztatást a 2010.január 1-tıl várható új ügyeleti rendszerrıl. Nálunk eddig más idıbeosztás szerint volt az ügyelet megszervezve, mint Kiskunhalas és vonzáskörzetében. Január 1-tıl, ha a mostani rendet szeretnénk fenntartani, az jelentıs többletköltséggel járna, azonban a háziorvosaink vállalják, hogy az ügyeleti idı és az ı rendelési idejük közötti idıben un. készenléti szolgálatot látnak el. Július 16-án rendkívüli képviselı-testületi ülést tartottunk. Július 16-án érkezett Kiskunhalasra a Halasi Kistérség buszközlekedésének fejlesztése buszpályaudvar és buszmegállók építése címő pályázat támogatásáról szóló értesítés, melynek része a tompai központi buszváró felújítása és a 13 db esıbeálló építés támogatása. Július 17-én postáztuk a Bács-Kiskun megyei Rendırfıkapitánynak a képviselıtestület nevében írt levelet, melyben tájékoztattuk Fıkapitány urat, hogy nem fogjuk támogatni az ırs átszervezését KMB irodává. Idıközben megérkezett Fıkapitány úr válaszlevele, melyben azt írta, hogy nem tervezik az ırs szervezeti átalakítását. A tájékoztató levelet képviselı-társaimnak megküldtem. Július 22-én 13 órakor tárgyaltunk a tervezett erımőépítésrıl, képviselı társaim közül Miklósi Mihály és Véh Zsolt vettek részt a megbeszélésen. Abban egyeztünk meg a leendı befektetıvel, hogy vételi ajánlatot tesznek, továbbá egy anyagban összegyőjtik, hogy a leendı beruházás milyen elınyöket jelent a településnek.

2 2 Július 23-án megtartotta alakuló ülését a tompai Víziközmő Társulat Szervezı Bizottsága. A bizottsági munkát egy személy nem vállalta. A bizottság elnöke Szigeti János lett. Július 27-tıl augusztus 2-ig szabadságon voltam. Augusztus 5-én a Mővelıdési Házban megemlékeztünk az Anyatejes Világnapról. Védınıink kedves rendezvényt tartottak azoknak a kisgyermekes anyukáknak, akik szoptatják babáikat. Határozatot kaptunk a Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól, melyben arról értesítettek, hogy nem támogatják a külterületi utak védıfásítására beadott pályázatunkat a Leader programból, mert egyik pályázati programba sem illeszthetı be. Kovács Gábor: A védıfásítási program azért nem nyert, mert a Leadernek több tengelye van, és az egyes tengelyen már két éve tervezi azt a Vidékfejlesztési Hivatal, hogy kiírja a külterületi utak védıfásítási pályázatot. Mivel még nem írták ki a pályázatot, ezért elutasították az önkormányzat ilyen irányú pályázatát. Ugyanakkor új lehetıségek nyílnak meg, így sportlétesítmények felújítására, civil szervezetek részére lesznek pályázati lehetıségek. Belágyi Mihály: A mai nap folyamán értesítette Jagicza József diakónus, hogy a Szent Anna templom pályázatát befogadták, és nagy valószínőséggel támogatják is. Mivel a két ülés közötti fontosabb eseményekrıl szóló tájékoztatóval kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, azt a képviselık tudomásul vették. Javaslatot tesz a rendkívüli ülés napirendjére az írásos meghívó alapján. Kovács Gábor: Javasolja, hogy az 1. napirendi pontot a költségvetési rendelet módosítását vegyék le a napirendrıl, mivel azt a bizottságok nem tárgyalták. Belágyi Mihály: Mivel több módosító javaslat nem hangzott el, kéri, a módosítással egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselı-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a módosítást elfogadja. Mivel más javaslat nem hangzott el, kéri, aki az írásos meghívóban szereplı napirendi pontokat a módosítással együtt elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.

3 3 A képviselı-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendi pontokat fogadja el NAPIRENDI PONTOK 1. Tompa Város Önkormányzat évi közbeszerzési tervének módosítása 2. Tompa Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése egyszerő eljárás ajánlattételi felhívás jóváhagyása 3. Megbízási szerzıdés elfogadása közbeszerzési feladatok lebonyolítására Tompa Város Önkormányzata Szervezetfejlesztés tárgyában 4. Megállapodás módosítása egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátása, átadás-átvétele tárgyában 5. Rendezési terv készítéséhez településfejlesztési koncepció elfogadása 6. Meddı szénhidrogén kutak ingyenes tulajdonjogának megszerzésével kapcsolatos nyilatkozat elfogadása 7. Tompa, Polgármesteri Hivatal épületének akadálymentesítési munkáinak pályázata 8. Tompai kiserımő projekt ismertetése A napirendi pontok tárgyalása.

4 4 1. Tompa Város Önkormányzat évi közbeszerzési tervének módosítása Az elıterjesztés írásban a jegyzıkönyvhöz mellékelve. Belágyi Mihály: Az önkormányzat 2009.évi közbeszerzési tervét a képviselıtestület a 33/2009.(III.23.) határozatával fogadta el. A tervet módosítani szükséges, mert az ÁROP pályázat keretében megvalósítandó szervezetfejlesztési feladat a tervezett összege miatt közbeszerzés köteles. A módosított közbeszerzési tervet az elıterjesztés melléklete tartalmazza. Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kéri, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselı-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza 129/2009.(VIII.13.) számú képviselı-testületi határozat Tompa Város Önkormányzat évi közbeszerzési tervének módosítása Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, a melléklet szerinti tartalommal elfogadja Tompa Város évre vonatkozó módosított közbeszerzési tervét. A határozatról értesül: - valamennyi képviselı, jegyzı, Helyben - Pénzügyi csoport

5 5 2. Tompa Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése egyszerő eljárás ajánlattételi felhívás jóváhagyása Az elıterjesztés írásban a jegyzıkönyvhöz mellékelve. Belágyi Mihály: Az ajánlattételi felhívást a Közbeszerzési Bizottság a mai ülésén megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek. A felhívás lényege, hogy keresik azt a közremőködı partnert, aki segít a hivatal szervezetfejlesztésének az elvégzésében, június 30-ig kell a munkát elvégezni. Az ajánlattételi határidı szeptember 21. A beérkezett ajánlatok elbírálása szeptember 24-én 13,30 órakor lesz. Kucsó István: Ez a pályázat kapcsolódik a korábban elfogadott hivatalfejlesztésre vonatkozó pályázathoz? Belágyi Mihály: Ez konkrétan az a pályázat. Kovács Gábor: Amikor egy hirdetményt közzétesznek, akkor azt nem a Közbeszerzési Bizottság elnökének kell megtenni? Szóba került korábban már a Közbeszerzési Szabályzat módosítása. Mikor kerül fel napirendre? Csajkás Nándorné: Nem írja elı a szabályzatuk, hogy az elnök teszi közzé a hirdetményt. A Közbeszerzési Szabályzat módosítása folyamatban van. Belágyi Mihály: Az ajánlattételi felhívás a Közbeszerzési értesítıben fog megjelenni. Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés nem hangzott el, kéri, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselı-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza 130/2009.(VIII.13.) számú képviselı-testületi határozat Tompa Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése egyszerő eljárás ajánlattételi felhívás jóváhagyása Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete az alábbi egyszerő eljárás ajánlattételi felhívást fogadja el:

6 6 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: , On-line értesítés: AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki A hirdetmény kézhezvételének dátuma Azonosító kód I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Tompa Város Önkormányzat Postai cím: Szabadság tér 3. Város/Község: Tompa Postai irányítószám: 6422 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Telefon: 77/ Címzett: Belágyi Mihály polgármester Fax: 77/ Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérı általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.I mellékletet A dokumentáció a következı címen szerezhetı be:

7 7 Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következı címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.III mellékletet I.2.) AZ AJÁNLATKÉRİ TÍPUSA Központi szintő Regionális/helyi szintő Közjogi szervezet I.3.) AZ AJÁNLATKÉRİ TEVÉKENYSÉGI KÖRE Közszolgáltató Támogatott szervezet [Kbt b) c) pont] Egyéb I.3.1) A KBT. VI. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRİK ESETÉN Általános közszolgáltatások Védelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidı, kultúra és vallás Oktatás Egyéb (nevezze meg): Egészségügy I.3.2) A KBT. VII. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRİK ESETÉN Víz [Kbt (1) bek. a) pont] Gáz- és hıenergia termelése, szállítása és elosztása [Kbt (1) bek. a) pont] Szén és más szilárd tüzelıanyagok feltárása és kitermelése Villamos energia [Kbt (1) bek.. a) pont] Földgáz és kıolaj feltárása és kitermelése [Kbt (1) bek. ba) pont] Vasúti szolgáltatások [Kbt (1) bek. c) pont]

8 8 [Kbt (1) bek. ba) pont] Városi vasúti, villamos-, trolibuszvagy autóbusz szolgáltatások [Kbt (1) bek. c) pont] Kikötıi tevékenységek [Kbt (1) bek. bb) pont] Repülıtéri tevékenység [Kbt (1) bek. bb) pont] Postai szolgáltatások [Kbt (1) bek. d) pont] I. 4.) Az ajánlatkérı más ajánlatkérık nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? igen nem II. SZAKASZ: A SZERZİDÉS TÁRGYA II.1) MEGHATÁROZÁS II.1.1) Az ajánlatkérı által a szerzıdéshez rendelt elnevezés Tompa Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése II.1.2) A szerzıdés típusa, valamint a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás, amelyik leginkább megfelel a szerzıdés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának) a) Építési beruházás b) Árubeszerzés c) Szolgáltatás Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérı által meghatározott követelményeknek megfelelıen Építési koncesszió A teljesítés helye NUTS-kód Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja/egyéb A teljesítés helye NUTS-kód II.1.3) A hirdetmény a következık valamelyikére irányul Közbeszerzés megvalósítása (DBR) létrehozása Szolgáltatási kategória 27 (az szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) Szolgáltatási A teljesítés helye koncesszió 6422 Tompa, Szabadság tér 3 NUTS-kód HU331 Dinamikus beszerzési rendszer

9 9 Keretmegállapodás megkötése II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) Keretmegállapodás több ajánlattevıvel Keretmegállapodás egy ajánlattevıvel A tervezett keretmegállapodás résztvevıinek keretszáma VAGY, adott esetben, maximális létszáma A keretmegállapodás idıtartama: Idıtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok)ban: A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes idıtartama alatt (csak számokkal és pénznem): A keretmegállapodás alapján megkötendı szerzıdések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges): II.1.5) A szerzıdés meghatározása/tárgya Az ÁROP-1.A.2/A azonosító számú Tompa Város Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztésére elnyert támogatásból létrejövı projekt megvalósítása. II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fı tárgy További tárgy(ak) Fı szójegyzék Kiegészítı szójegyzék (adott esetben) II.1.7) Részekre történı ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletbıl szükség szerint több példány használható) igen nem Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be): egy részre egy vagy több részre valamennyi részre II.1.8.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? igen nem II. 2) SZERZİDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR

10 10 II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve) Az ajánlatkérı által az Államreform Operatív Program keretén belül a polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A pályázati forrásból elnyert támogatásból megvalósuló szervezetfejlesztés keretében a projektmenedzsmenttel együttmőködve az alábbiak megvalósítása: - Szervezetfejlesztés: elsısorban a döntési mechanizmus korszerősítése, a költségvetési gazdálkodás eredményességének javítása, a partnerség erısítésének javítása - A szervezetfejlesztésre épülı képzések megvalósítása - Szervezetfejlesztésre épülı informatikai támogatottság, honlap szerkesztés A szervezetfejlesztés további részletezése a dokumentációban. II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) igen nem Igen válasz esetén a vételi jog leírása: Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje: hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva) Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): vagy: és között Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló ismétlıdı jellegő szerzıdések esetében kérjük feltüntetni a további szerzıdések tervezett idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva) II.3) A SZERZİDÉS IDİTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE Az idıtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva) VAGY: kezdés / / (év/hó/nap) ÉS/VAGY befejezés 2010/06/30 (év/hó/nap) III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK III.1) A SZERZİDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK III.1.1) A szerzıdést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) Késedelmi kötbér. Az ajánlattevı köteles a szolgáltatáshoz tartozó határidıvel kapcsolatos késedelmessége esetén késedelmi kötbért fizetni, melynek mértéke Ft/nap. Meghiúsulási kötbér: az ajánlattevı köteles az ajánlatkérınek fel nem róható okból történı meghiúsulás esetén meghiúsulási kötbért fizetni. A számítás alapja a szerzıdés teljes, végsı bruttó végösszege, mértéke 30%. Biztosítékok a Kbt. 53. ( 6. ) bekezdés a.) pontja szerinti módon nyújthatók. III.1.2) Fı finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre

11 11 A szerzıdés összegének finanszírozása 92%-ban ÁROP-1.A.2/A támogatásból, a fennmaradó 8% önkormányzati forrásból valósul meg. Ajánlatkérı az ellenszolgáltatást szállítói finanszírozás keretében biztosítja. Vonatkozó jogszabályok: 255/2006 (XII.8.) Kormányrendelet, a 16/2006 (XII.28.) MeHVM- PM együttes rendelet és a 281/2006 (XII.23.) Kormányrendelet. Az ajánlatkérı a szerzıdés teljesítésének igazolása és az ellenszolgáltatás teljesítése során a Kbt ban foglaltak alapján jár el. III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben)nem követelmény III.1.4) Vonatkoznak-e a szerzıdés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben) igen nem Ha igen, a különleges feltételek meghatározása III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK III.2.1) Az ajánlattevı személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történı bejegyzésre vonatkozó elıírásokat is Az ajánlatkérı által elıírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet ajánlattevı, alvállalkozó és erıforrást nyújtó szervezet: - akivel szemben a Kbt. 60. ( 1. ) bekezdés - akivel szemben a Kbt. 61. ( 1. ) bekezdés d) pontjában felsorolt kizáró okok állnak fenn. Az eljárásban nem lehet ajánlattevı, a közbeszerzés értékének 10 % -át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó és erıforrást nyújtó szervezet: - akivel szemben a Kbt. 61. ( 1. ) bekezdés a)-c) pontjaiban felsorolt kizáró okok állnak fenn - akivel szemben a Kbt. 62. ( 1. ) bekezdésében felsorolt kizáró okok állnak fenn. Megkövetelt igazolási mód: Nyilatkozattétel a Kbt ( 3. ) bekezdése szerint. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevınek és a közbeszerzés értékének 10% át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak csatolnia kell: 1. nyilatkozatát a számlavezetı Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az ajánlattevı és a közbeszerzés értékének 10% -át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó alkalmatlan ha: 1. pénzforgalmi számláin 30 napot

12 12 pénzintézeteirıl és az ott vezetett számláinak teljes körérıl, valamint valamennyi számlavezetı pénzintézettıl származó, az ajánlattételi felhívás megjelenésének napjánál nem régebbi nyilatkozatot, melyben a pénzintézet nyilatkozik az ajánlattevı (alvállalkozó) vonatkozásában arról, hogy az igazolás kiállítását megelızı 365 nap során sorban állás fordult e elı, ha elıfordult mikor és milyen idıtartamban. 2. az utolsó 2 év lezárt üzleti évre vonatkozó ( 2007, év) számviteli jogszabályok szerinti éves beszámolóját egyszerő másolatban. III.2.3) Mőszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevınek és a közbeszerzés értékének 10% át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak csatolnia kell: 1. a Kbt. 67. ( 3. ) bekezdés a) pontja alapján és tartalommal az ajánlattételi felhívás megjelenését megelızı 36 hónap, jelentısebb közbeszerzési tárgyának megfelelı referenciáit a Kbt. 68. ( 1. ) bekezdés szerint. 2. A Kbt. 67. ( 3. ) bekezdés d) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezését, képzettségét és végzettségét igazoló okiratának egyszerő másolatát, továbbá szakmai önéletrajzát. 3. Ajánlattevı csatolja be a közbeszerzés tárgyának megfelelı képzési jogosultságáról szóló, akkreditált képzési program megtartására szóló tanúsítványát, és intézményakkreditációs tanúsítványát. meghaladó sorban álló tétel volt az ajánlattételi felhívás megjelenését megelızı 365 napban 2. az utolsó kettı üzleti évre vonatkozóan a beszámolója alapján a vizsgált években a gazdálkodása veszteséges volt (a mérleg szerinti eredménye negatív). Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az ajánlattevı és a közbeszerzés értékének 10% -át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó alkalmatlan ha együttesen: 1. nem rendelkeznek az ajánlattételi határidıt megelızı 36 hónapban befejezett, szerzıdésszerően teljesített, összesen legalább 5 db., összesen legalább Ft értékő, szervezettervezési, -fejlesztési, folyamatszabályozási és hozzá kapcsolódó képzési referenciával, amelybıl legalább egyet közigazgatási szervezetnél teljesítettek, és amelynek értéke legalább Ft +áfa. Ajánlatkérı folyamatban lévı referenciát is elfogad. 2. Nem tud a szolgáltatás teljesítésébe bevonni kívánt legalább 3 fı felsıfokú végzettségő, és legalább 2 év folyamatmenedzsment, szervezetátalakítás, szabályozás és hozzá kapcsolódó képzés területén szerzett szakmai tapasztalattal

13 13 rendelkezı munkatárssal, akik közül legalább 1 fı az adott szakmai területen legalább 5 éves vezetıi tapasztalattal is rendelkezik, 3. Ajánlattevı alkalmatlan, ha nem rendelkezik legalább 1 db program akkreditációs tanúsítvánnyal, és intézmény akkreditációs tanúsítvánnyal III.2.4) Fenntartott szerzıdések A szerzıdés védett foglalkoztatók számára fenntartott igen nem A szerzıdés a Kbt szerint fenntartott igen nem III. 3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZİDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve? igen nem Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történı hivatkozás: IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti Tárgyalás nélküli Tárgyalásos IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti Tárgyalás nélküli Tárgyalásos IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelıt jelölje meg)

14 14 A legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás VAGY Az összességében legelınyösebb ajánlat az alábbiak szerint Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni) Részszempont Súlyszám Részszempont Súlyszám 1. Ellenszolgáltatás összege (Ft) 1 2. A szakmai ajánlat (megvalósítási koncepció és leszállítandó termékek) minısége 2 IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? igen nem Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésrıl (ha szükséges) IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK IV.3.1) Az ajánlatkérı által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) IV.3.2) Az adott szerzıdésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? igen nem Igen válasz esetén Elızetes összesített tájékoztató hirdetmény Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: // (év/hó/nap) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: // (év/hó/nap) Felhasználói oldalon közzétett IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben) A dokumentáció beszerzésének határideje

15 15 Dátum: 2009/09/21 (év/hó/nap ) Idıpont: óra Kell-e fizetni a dokumentációért? igen nem Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): bruttó A fizetés feltételei és módja: Pénznem: HUF Ajánlattevı az ajánlati dokumentáció ellenértékét a Tompa Város Önkormányzat OTP Bank Nyrt. Fiókjánál vezetett számú számlájára történı átutalással kell, hogy megfizesse. IV.3.4) Az ajánlattételi határidı Dátum: 2009/09/21 (év/hó/nap) Idıpont: óra IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV Egyéb: IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális idıtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén) / /-ig (év /hó/nap ) VAGY hónap(ok)ban: vagy napokban: 60(az ajánlattételi határidı lejártától számítva) IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: 2009/09/21 (év/hó/nap) Idıpont: óra Helyszín : Tompa Város Polgármesteri Hivatal Tárgyalóterme 6422 Tompa, Szabadság tér 3. Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek A Kbt. 80. ( 2. ) bekezdése szerinti személyek V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTİ INFORMÁCIÓK V.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLİDİ JELLEGŐ-E? (adott esetben) igen nem Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: V.2) A SZERZİDÉS EU ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY

16 16 PROGRAMMAL KAPCSOLATOS? igen nem Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot: Államreform Operatív Program ( ÁROP ) keretében polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A jelő Tompa Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése. V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben) V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett idıpontja: V.3.2) A szerzıdéskötés tervezett idıpontja: óra V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérı által elıírt alapvetı szabályai, az elsı tárgyalás idıpontja :(kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli) V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben) nem A dokumentáció átvételének feltétele az írásos igénylés, valamint a dokumentáció árának befizetését igazoló bizonylat telefaxon (06/77/ ), elektronikus levélben történı megküldése az Ajánlatkérı részére. Az írásos igénylésnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia: ajánlattevı neve, székhelyének címe, levelezési címe, az eljárásban kapcsolattartó személy neve, telefonszáma, faxszáma, e- mail címe, valamint ajánlattevı adószáma. Az ajánlattételi dokumentáció személyesen átvehetı Tompa Város Polgármesteri Hivatal Titkárságán, 6422 Tompa, Szabadság tér 3. Munkanapokon 8.00 órától óráig ( napján 8.00 órától óráig ). V.3.5.1) Az összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felsı határa: 1-10 pont V.3.5.2) Az összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérı megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: az 1. részszempont esetében az értékarányosítás, a 2. részszempont esetében a sorba rendezés. V.6) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek elıírt igazolási módja a minısített ajánlattevık hivatalos jegyzékébe történı felvétel feltételét képezı minısítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e? igen nem V.7) Egyéb információk:

17 17 V.7.1. Ajánlatkérı az összes ajánlattevı számára azonos feltételekkel, a Kbt. 83. elıírásai szerint biztosítja a hiánypótlás lehetıségét. V.7.2. Ajánlattétel nyelve a magyar V.7.3. A postán benyújtott ajánlatot az ajánlatkérı akkor tekinti határidıre benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidıig sor kerül, az ajánlat illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztésébıl eredı kockázat az ajánlattevıt terheli. V.7.4. Az ajánlattételnek tartalmaznia kell az ajánlattevı kifejezett nyilatkozatát az ajánlattétel feltételeire, a szerzıdés teljesítésére, és a kért ellenszolgáltatásra. V.7.5. Amennyiben a nyertesnek minısített ajánlattevı visszalép, ajánlatkérı az eredményhirdetéskor a második legkedvezıbbnek minısített ajánlatot tevıt határozza meg az eljárás nyertesének, s vele köt szerzıdést. V.7.6. Az ajánlattal kapcsolatos egyéb formai követelmények az ajánlati dokumentációban kerülnek meghatározásra. Az ajánlattevınek az ajánlati felhívásban és dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelıen kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. ( Kbt ) bek. ) V.7.7. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevıt terheli. V.7.8. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekrıl szóló évi CXXIX törvény az irányadó. V.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: 2009/08/ (év/hó/nap) Ellenjegyzés: Alulírott Káposzta József Címzetes Fıjegyzı Tompa Város Önkormányzat ( 6422 Tompa, Szabadság tér 3. ), mint ajánlatkérı Tompa Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése tárgyában elkészített egyszerő közbeszerzési eljárás ajánlattételi hirdetményi felhívását ellenjegyzem. Tompa, augusztus A határozatról értesül: - valamennyi képviselı, jegyzı, Helyben - Pénzügyi csoport Káposzta József Címzetes fıjegyzı

18 18 3. Megbízási szerzıdés elfogadása közbeszerzési feladatok lebonyolítására Tompa Város Önkormányzata Szervezetfejlesztés tárgyában Az elıterjesztés írásban a jegyzıkönyvhöz mellékelve. Belágyi Mihály: A megbízási szerzıdés témája kapcsolódik az elızı napirendi pontban tárgyaltakhoz. Piegelné dr. Csényi Magdolna ügyvéd, közbeszerzési szakértı a lebonyolítója a Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése témakörben. A megbízási díj összegének 95 %-a pályázati forrásból lesz finanszírozva. Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kéri, aki a megbízási szerzıdést elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselı-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza 131/2009.(VIII.13.) számú képviselı-testületi határozat Megbízási szerzıdés elfogadása közbeszerzési feladatok lebonyolítására Tompa Város Önkormányzata Szervezetfejlesztés tárgyában Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a közbeszerzési feladatok lebonyolítására Tompa Város Önkormányzata Szervezetfejlesztés tárgyában az alábbi megbízási szerzıdést fogadja el: Megbízási szerzıdés amely létrejött egyrészrıl a Tompa Város Önkormányzata (6422 Tompa, Szabadság tér 3., képviselıje: Belágyi Mihály polgármester ), mint megbízó (továbbiakban: Megbízó), másrészrıl Piegelné Dr. Csényi Magdolna 64oo Kiskunhalas, Árpád u. 2. szám alatti ügyvéd, mint megbízott (továbbiakban: Megbízott) között a mai napon az alábbi feltételek szerint: 1. A Megbízás tárgya: 1.1. Közbeszerzési feladatok lebonyolítása az alábbi témakörben: Tompa Város Önkormányzata Szervezetfejlesztés 1.2. Megbízó megbízza Megbízottat, hogy az 1.1 pontban meghatározott témakörő közbeszerzési eljárásban, mint jogi szakértı nyújtson a Megbízónak szakmai tanácsot és konzultációt, így különösen: - mőködjön közre a közbeszerzési eljárás elıkészítésében, lebonyolításában, az ajánlati felhívás, dokumentáció, felvilágosítások, hiánypótlások, jegyzıkönyvek, hirdetmények szövegének elkészítésében, - koordinálja az elbírálás jogilag szabályozott eljárási menetét, személyesen vegyen részt az ajánlatok felbontásánál, az eredményhirdetésnél, a nyertes ajánlattevıvel történı szerzıdéskötésnél.

19 19 2. Egyéb szerzıdéses feltételek: 2.1 A Megbízó valamennyi információt, adatot, dokumentumot, mellékletet, mely a feladat elvégzéséhez szükséges a Megbízott részére szolgáltatja, azokat a kért formában és határidıvel átadja. 2.2 A Megbízott kötelezi magát, hogy a jelen jogviszonyból eredıen tudomására jutott adatokat és információkat üzleti titokként kezeli, azokat illetéktelen személynek nem szolgáltatja ki A meghatalmazás tárgyát képezı közbeszerzési ügymenet teljes körő dokumentálása, adminisztrálása Megbízó kötelezettsége Jelen szerzıdés módosítására, felmondására, megszüntetésére a szerzıdı felek cégszerő, csak kizárólag önálló aláírási joggal rendelkezı képviselıi jogosultak. 3. Díjazás: 3.1. A Megbízottat jelen szerzıdés tartalmára megbízási díjként bruttó Ft, azaz háromszázezer forint illeti meg a tanácsadói közremőködésért. Ez az összeg magában foglalja Megbízottnak az eljárása során felmerülı költségeit és készkiadásait is. A Megbízó vállalja, hogy a Megbízottat megilletı díjat a megbízás teljesítését követıen a számla benyújtását követı 15 napon belül megtéríti. A Megbízó kötelezi magát, hogy a megbízási díjat átutalja a Megbízott számú bankszámlájára. A teljesítés igazolására a Polgármester jogosult. A megbízási díj nem tartalmazza a jelen megbízási szerzıdés tárgyát képezı közbeszerzési eljárásban szükséges hirdetmények közzétételi díját. 4. A szerzıdés hatálya, megszőnése: 4.1. Jelen szerzıdés a mindkét fél által történı cégszerő aláírás napjától kezdıdı hatállyal, a Megbízottnak a szerzıdés szerint járó munkadíj Megbízó általi teljesítéséig marad hatályban Jelen szerzıdést bármelyik fél a másikhoz intézett 1 hónapos felmondási idejő, írásbeli felmondással mondhatja fel, azonban az addig elvégzett tevékenység érdekében felmerült költségeket Megbízó köteles megtéríteni. 4.3 A szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy jelen szerzıdéssel kapcsolatos esetleges vitás kérdéseiket elsısorban egymás közötti megbeszéléssel, békés úton rendezik. Jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk, és a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók. A felek jelen szerzıdést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal megegyezıt írták alá. Tompa, július 23. Megbízott Megbízó A határozatról értesül: - valamennyi képviselı, jegyzı, Helyben - Pénzügyi csoport

20 20 4. Megállapodás módosítása egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátása, átadás-átvétele tárgyában Az elıterjesztés írásban a jegyzıkönyvhöz mellékelve. Belágyi Mihály: Azért szükséges a megállapodás módosítása, hogy megakadályozzák az önkényes kilépéseket egy-egy feladatellátás tekintetében finanszírozási és egyéb nehézségek miatt. Ezért született az a javaslat, hogy a kilépésrıl szóló döntést legalább 6 hónappal korábban, az új feladatok felvételérıl szóló döntést pedig legkésıbb a tárgyév október 31-ig kell közölni a Társulással. Dusnoki Tibor: A módosítás létszámot érint? A megállapodásban szerepel még három év, akkor abból korábban nem is lehet kilépni? Káposzta József: Nem érint létszámot. A megállapodás 15. és 16 pontja kerül módosításra, a többi pontok változatlanok. Ez elméleti szervezeti változást jelent. Jegyzıi Kollégiumon született az a javaslat, hogy bármelyik feladat kapcsán történı kilépés, illetve belépés esetén a tárgyév elıtt kell közölni a döntést a képviselı-testületeknek a Társulás felé. Belágyi Mihály: A 13. pont szerint a megállapodás határozatlan idıre, de legalább három évre szól, és évente felülvizsgálatra kerül. Természetesen három évnél hamarabb is ki lehet lépni a tárgyév végén, de azt legalább 6 hónnappal korábban jelezni kell a Társulás felé képviselı-testületi döntéssel. Mivel több kérdés nem hangzott el, kéri, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselı-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza 132/2009.(VIII.13.) számú képviselı-testületi határozat Megállapodás módosítása egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátása, átadás-átvétele tárgyában 1. Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta és elfogadja az egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátása átadás-átvételének - a Társulás és tagönkormányzatai között létrejövı megállapodás 1. sz. melléklet szerinti módosítását. 2. A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt megállapodás aláírására.

21 21 Felelıs: Belágyi Mihály polgármester Határidı: szeptember 30. A határozatról értesül: - valamennyi képviselı, jegyzı, Helyben - Pénzügyi csoport - Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 5. Rendezési terv készítéséhez településfejlesztési koncepció elfogadása Az elıterjesztés írásban a jegyzıkönyvhöz mellékelve. Belágyi Mihály: Új rendezési terv készíttetésérıl még az elmúlt évben született döntés. A tervezı elkészítette a településfejlesztési koncepció elızetes egyeztetési példányát, melyet kiküldtek minden képviselınek. A térképeken látszik, hogy melyek a településnek azon részei, amelyeket végig kell gondolni. Ilyenek például az 53 sz. fıút elkerülı szakaszának a továbbépítése az a korábbi rendezési tervben meg volt jelölve, és emiatt elég széles területsávok tilalom alá voltak helyezve. Ezt érdemes-e fenntartani. Továbbá mi legyen a határırırs területével? Célszerő vizsgálni azokat a területeket is, amelyeket korábban kijelöltek idegenforgalmi célra. Kell-e ilyen célra 100 ha, ha nem, akkor mekkora legyen? Felül kell vizsgálni azt is, hogy kelle 20 ha lakásfejlesztési célra? Miklósi Mihály: Mennyire sürgıs most dönteni? Nagyon fontosnak tartja, hogy átgondolják a kül- és belterületi határokat. Például, ha a Damjanich utcában akar egy lakó hitelbıl valamit csinálni, akkor nem kap semmit. Szó szerint hátrányban vannak az ilyen helyen lakók (családi ház építés, felújítás, csatornázás). Azt javasolja, hogy ennek a témának szenteljenek egy külön képviselı-testületi ülést, úgy, hogy minden képviselı itt legyen. Mindenki hozza el magával a javaslatát, és csak errıl tárgyaljanak. Belágyi Mihály: Azt nem tudja elıre garantálni, hogy lesz-e olyan ülés, amikor minden képviselı jelen lesz. A rendezési terv elkészítése és az elfogadása egymásfél éves periódus. Tehát az a fejlesztési koncepció, ami most itt az asztalon van arra való, hogy a tervezı megkeresse azokat a szakhatóságokat, akik a rendezési terv készítésének az elindításában jogosultak bizonyos kérdések megválaszolásában, illetve a szomszédos településeket megkeressék.

22 22 Számtalan alkalom lesz arra, hogy mindenféle hasznos ötlet kidolgozásra kerüljön. Ennek a koncepciónak most nem az a lényege, hogy melyik területet hová vonják be. Természetesen nem muszáj most dönteni, legfeljebb késıbb lesz kész a településrendezési terv, azonban nem látja értelmét az idıhúzásnak. Miklósi Mihály: Javasolja, hogy szeptemberben még az egyik képviselı-testületi ülésen foglalkozzanak ezzel a témával, mivel a tervezési program elıtt kell lakossági fórumot is tartani. Szrenkó József: A mai anyag egy elızetes egyeztetésre bocsátó dokumentum, egy hosszú folyamat kezdete. Az utolsó pillanatig lehet majd módosítani a terven. Már most van egy listájuk arról, hogy milyen módosítások szükségesek. Ezt a listát már régóta győjtik. A lakos akkor jön az igényével, amikor valamit építeni, bıvíteni, vagy módosítani szeretne. Az elfogadás elıtt kifüggesztésre kerül a terv a lakosság számára. Elıször a szakhatóságoknak kell meghatározni a fıbb irányvonalakat. Kiskunhalason egy-másfél évente átdolgozzák a rendezési tervet, a közte lévı idıszakban pedig győjtik a módosítási javaslatokat. Belágyi Mihály: Jogszabály írja elı, hogy mikor, milyen egyeztetési fórumon kell tárgyalni a rendezési tervet, a lakosság véleményének a kikérése a legvégén van. Most még nem a rendezési terv elkészítésérıl kell döntést hozni! Kovács Gábor: Javasolja, hogy most döntsenek az elıterjesztésrıl, szeptemberben pedig még beszéljék át, hogy milyen módosítások szükségesek. Miklósi Mihály: Kovács Gábor javaslatával egyetért, ezért visszavonja módosító indítványát. Kéri a képviselıket, hogy győjtsék össze javaslataikat a rendezési terv módosítására vonatkozóan, hogy szeptemberben újra tárgyalhassák a témát. Belágyi Mihály: Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, hozzászólás, vélemény nem hangzott el, kéri, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza 133/2009.(VIII.13.) számú képviselı-testületi határozat Rendezési terv készítéséhez településfejlesztési koncepció elfogadása Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja a településrendezési eszközöket (településfejlesztési koncepció, településrendezési terv és helyi építési szabályzat) az elıterjesztésnek megfelelıen, így az Étv 9. (2) bekezdés szerint elızetes egyeztetésre bocsátható.

23 23 Felelıs: Belágyi Mihály polgármester Határidı: szeptember 30. A határozatról értesül: - valamennyi képviselı, jegyzı, Helyben - Építészmőhely Kft. Kecskemét 6. Meddı szénhidrogén kutak ingyenes tulajdonjogának megszerzésével kapcsolatos nyilatkozat elfogadása Az elıterjesztés írásban a jegyzıkönyvhöz mellékelve. Belágyi Mihály: A képviselı-testület július 9-i ülésén hozott határozatának megfelelıen kezdeményezték a város közigazgatási területén lemélyített és meddı szénhidrogén kutak ingyenes tulajdonba adását a Bányavagyonhasznosító Nonprofit Közhasznú Kft-nél. A Kft. az ingyenes tulajdonba adással kapcsolatban közölte, hogy mint a kutak vagyonkezelıje csak a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. felé adhatja ki a hozzájárulást az ingyenes tulajdonba adás az MNV Zrt. hatáskörébe tartozik. Kérik még a határozati javaslat szerinti felhasználási cél, a segítendı feladat és az azt elıíró jogszabályi rendelkezések feltüntetését, valamint a helyrajzi számok megjelölésével csatolni kell a tulajdoni lap és térkép másolatokat is. Dusnoki Tibor: Muszáj mind a 15 kutat kikérni? Ne hogy azokkal a kutakkal probléma legyen késıbb, amelyikkel nem csinálnak semmit! Belágyi Mihály: A július 9-i ülésen olyan döntés született, hogy minden kutat kérjenek ki tulajdonba. Miklósi Mihály: Utána érdeklıdött hozzáértı emberektıl a kutak tulajdonba kérésének ügyében. Azt az információt kapta, hogy a bányakapitányság minden évben felülvizsgálja az országban található meddı szénhidrogén kutakat. Kötelezik az önkormányzatokat arra, ha a tulajdonukban van kút, akkor ezen kutak rekultivációját hajtsa végre. A mostani árak szerint egy kút rekultivációja minimum 20 millió forint. Ha ez a vállalkozás nem úgy sül el, ahogy tervezik, és a kút az önkormányzat nyakán marad, akkor ilyen költségekkel számolni kell!

24 24 Dusnoki Tibor? Nem tudja elképzelni, hogy évente húszezer kutat leellenıriznek. Mit takar ez a 20 millió forint? 20 millió forintból új kutat lehet fúratni! Miklósi Mihály: A kutakat le kell vakítani, betonnal beönteni. Az a javaslata, hogy gondolják végig a dolgot mielıbb önkormányzati tulajdonba kérik. Káposzta József: A bányatörvény 36. -a értelmében a kút tulajdonosának a kötelezettsége a kút rekultivációja. Belágyi Mihály: A kutak nagy részét ben fúrták. Gubics Lajos: Az a kút, amelyik be van zárva, azt nem kell rekultiválni. Belágyi Mihály: Akkor az a hozzáértı ember nem mondta meg, hogy Tompán a 15 kútból hány kutat kellene rekultiválni? Összesen két kútfejet találtak amióta ezzel a kérdéssel foglalkoznak (egyik Katonaföldön, ami nincs rekultiválva Tp-5-ös kút, a másik a Bárómajori temetınél van), a többi esetében csupán egy vascsı van, vagy nincs kút. Véh Zsolt: Minden felvetésnek értéke van. Érdemes lenne Miklósi Mihály képviselı által javasolt dolognak utána nézni. Egy szakember meg tudja mondani, hogy melyik kúttal mit lehet kezdeni, illetve annak is utána kell járni, hogy egy kút tulajdonba vétele után az önkormányzatnak milyen kötelezettsége van. Javasolja, hogy ezek után döntsenek az ügyben. Belágyi Mihály: Úgy gondolja, hogy a Bányavagyon-hasznosító Kft-nél rendelkezésre állnak ezek az adatok. Miklósi Mihály: Ez olyan horderejő döntés (igen és a nem is), amely hosszútávon befolyásolhatja a település további életét, fejlıdését ezért is fontos, hogy döntésüket a lehetı legtöbb információ birtokában hozzák meg. Belágyi Mihály: A kutak rekultivációs költségeit sok tényezı befolyásolja (pld. megközelíthetıség), tehát ahány kút, annyiféle lehet a rekultivációs költség. Az elıterjesztést visszavonja. Mivel több kérdés, hozzászólás, vélemény nem hangzott el, kéri, aki egyetért azzal, hogy levélben forduljanak a Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft-hez azzal jelöljék meg, hogy Tompa közigazgatási területéhez tartozó 15 db meddı szénhidrogén kutak közül melyik kutakat kell rekultiválni, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselı-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza

25 25 134/2009.(VIII.13.) számú képviselı-testületi határozat Meddı szénhidrogén kutak ingyenes tulajdonjogának megszerzésével kapcsolatos nyilatkozat elfogadása Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete levélben fordul a Bányavagyonhasznosító Nonprofit Közhasznú Kft-hez azzal jelöljék meg, hogy Tompa közigazgatási területéhez tartozó 15 db meddı szénhidrogén kutak közül melyik kutakat kell rekultiválni. A határozatról értesül: - valamennyi képviselı, jegyzı, Helyben - Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft. 7. Tompa, Polgármesteri Hivatal épületének akadálymentesítési munkáinak pályázata Az elıterjesztés írásban a jegyzıkönyvhöz mellékelve. Belágyi Mihály: A Polgármesteri Hivatal akadálymentesítésében benne van 40 m 2 bıvítés WC csoport kialakítására, burkolatcsere, vakok és gyengén látók, a siketek és a parkolók akadálymentesítése. Dusnoki Tibor: Errıl van már tervrajz? Sokallja ezt az összeget, hiszen már ezért lehetne egy új épületet építeni. Belágyi Mihály: Igen van tervrajz. Ennyi pénzbıl nem lehet ekkora akadálymentesített épületet építeni! Részletes költségvetés is készült a tervrıl. A pályázat 90 %-os támogatású. Szrenkó József: Az akadálymentesítés kialakítására vonatkozó elıírások (audiovizuális és egyéb dolgok) miatt nagyon magasak a költségek. Belágyi Mihály: Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, vélemény nem hangzott el, kéri, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselı-testület 7 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza

26 26 135/2009.(VIII.13.) számú képviselı-testületi határozat Tompa, Polgármesteri Hivatal épületének akadálymentesítési munkáinak pályázata 1. Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárul a Tompa, Polgármesteri Hivatal épületének akadálymentesítési munkáinak Ft összegő építési pályázatának benyújtásához, egyben vállalja a szükséges önerı biztosítását, amelynek várható összege: Ft. 2. Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az akadálymentesítésre vonatkozó pályázatot az INTERISTRA KFT készítse el. A Képviselı-testület felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a pályázati anyag elkészíttetésérıl, annak benyújtásáról. A határozatról értesül: - valamennyi képviselı, jegyzı, Helyben - Pénzügyi csoport 8. Tompai kiserımő projekt ismertetése Az elıterjesztés írásban a jegyzıkönyvhöz mellékelve. Belágyi Mihály: Az elıterjesztést tegnap, a Kiss Ügyvédi Iroda által küldött levelet pedig a mai napon kapták meg, illetve a két ülés közötti fontosabb események között említette, hogy július 22-én tárgyaltak a tervezett erımőépítésrıl vázlatosan a leendı befektetıvel. Ezen a tárgyaláson rákérdezett, hogy miért nem esett szó a bemutatkozó képviselı-testületi zárt ülésen a gázmezı hasznosításáról. Ezen a megbeszélésen megegyeztek abban, hogy egy anyagban összegyőjtik hétköznapi nyelvre lefordítva, hogy a leendı beruházás milyen elınyöket jelent a településnek. Az anyagot megkapták, ami kiküldésre is került, hát sokkal okosabbak nem lettek. Talán, ami pozitívum, hogy jó alap a települési energiagazdálkodás hatékony és környezetbarát megvalósításához, decentralizált energiaprojekt létrehozásának lehetısége (kedvezıbb díjazású villamos- és hıenergia az önkormányzat és a lakosság részére).

27 27 Az elképzelések szerint, ha itt termelik meg az elektromos áramot, akkor szigetszerően Tompa egész területén ez a társaság lenne az elektromos áram szolgáltatója, és kedvezıbb áron jutna mindenki az elektromos áramhoz, mint amit a jelenlegi szolgáltatónak kell fizetni. Ezen kívül pedig az önkormányzat az intézményei főtését is innen tudná megoldani. Ez a fejlesztés olyan ipari jellegő beruházás, ami további beruházásokat tud generálni. A Kiss Ügyvédi Iroda által küldött levélbıl az derül ki a számukra, hogy azt szeretnék, ha az önkormányzat kivonatná az ingatlant mezıgazdasági mővelésbıl saját költségén, valamint minısítesse át beépítetlen területté, illetve ipari rendeltetéső ingatlanná. Ezek után értékesítsék számukra az ingatlant, mert akkor nem lép életbe a gazdasági társaságokra vonatkozó mezıgazdasági ingatlanszerzési korlátozás. Elıször 6 ha földterületet vásárolnának meg jelképes 1 Ft vételárért azzal, hogy a tulajdonjogot az önkormányzat a kivitelezni kívánt projekt befejezéséig fenntartaná és a tulajdonszerzés csupán széljegyként jelenne meg az ingatlannyilvántartásban, a fennmaradó 17 ha területre pedig opciós jogot jegyeztetnének be. Ennek érvényesítésére akkor kerülne sor, amikor a társaság a megvalósítandó beruházás jogerıs mőködési engedélyét kézhez veszi. Ettıl az idıponttól kezdıdı öt éves idıszak alatt kerülne sor az ingatlan vételárának a kifizetésére (ingatlanszakértı által megállapított ár alapján), amelyet kedvezményes áron biztosított energiával egyenlítenék ki. Véh Zsolt: A levél végén szerepel, hogy Tisztelettel felhívom Polgármester úr figyelmét arra, hogy ezen levelem nem minısül vételi ajánlatnak, hanem csupán a vételi szándék jelzésére szolgál. Ennek a levélnek ennyi is a súlya. Ez részükrıl egy próbálkozás, megpróbálják a másik félbıl kihozni a maximumot. A levél tartalma arról szól, hogy nem akarnak kockáztatni. Ha ez a beruházás valamilyen oknál fogva nem valósulna meg, akkor ne maradjon a nyakán 6 ha terület, amit megvásároltak és tisztán problémamentesen ki tudjanak szállni. Ezért is egyetértett Miklósi Mihály képviselı javaslatával, hogy nézzenek utána a kutak rekultivációs költségeinek mértékével. A megbeszélésen elhangzottak alapján nem gondolja róluk azt, hogy megvezetnék az önkormányzatot, komoly profitot várnak a projekttıl, de azért ne hitelezze már meg az önkormányzat a beruházásukat véleménye szerint. Kovács Gábor: Gyenge próbálkozás ez az ajánlat! Az energiaárat mihez igazítja majd? Még ezen kívül sok olyan kérdıjeles dolog van a levélben (széljegyre lehet jelzálogjogot bejegyeztetni, stb.), ami miatt úgy érzi, hogy nem szabad ebbe belemenni. Belágyi Mihály: Javasolja, hogy adják el részükre a 6 ha területet úgy, hogy mezıgazdasági mővelési ágból való kivonást fizessék meg és az önkormányzatnak legyen visszavásárlási joga, illetve a fennmaradó 17 ha területre opciós jogot biztosítson az önkormányzat. Ha a 6 ha területet értékesítik és a visszavásárlási idıre (3 vagy 5 év) a földért kapott összeget nem költik el, hanem lekötik, akkor is kapnak annyit érte, mintha bérleti díjat kapnának a földterületért.

28 28 Káposzta József: Véleménye szerint csak 1-2 ha területet kellene eladni többet egyelıre nem. Kucsó István: Kezdettıl fogva valós piaci alapokon folyjanak a tárgyalások. Nézzék meg minek mennyi az értéke. Véh Zsolt: Nem kell irreális feltételeket támasztani feléjük, de ennél komolyabban kellene venniük a dolgot. Gubics Lajos: Javasolja, hogy egyelıre csak 1-2 ha területet adjanak el többet ne. Belágyi Mihály: A területkorlátozással az a probléma, mivel nem tudják, hogy mekkora terület beépítésében gondolkodnak, ezért gondot okozhat a közútról való megközelítéstıl kezdve számtalan dolog, ami akadályozhatja a beruházás megvalósítását. Kovács Gábor: Még a kút áráról sem beszéltek. Mi van akkor, ha azon ki fog akadni, és nem is kell neki a terület?! Dusnoki Tibor: Azt sem tudják, hogy mit akarnak csinálni? Miklósi Mihály: Ez a cég megkereste Budapesten a gázszolgáltató cégeket, felajánlotta ezeket a kutakat megvételre. Ezzel a céljuk, hogy megpróbálják ezeket a kutakat továbbadni. Akiktıl ezt az információt kapta, azokban a személyekben teljes mértékben megbízik. Elsı alkalommal, amikor találkoztak a leendı befektetıkkel az volt a véleménye, hogy jó lehetıség, minél elıbb kezdıdjenek meg a tárgyalások. Amikor kiderült, hogy nem voltak ıszinték és mindent azonnal akartak, és ezt megerısíti az 1 Ftos ajánlat. Itt ezek az emberek beruházni nem fognak! Semmi mást nem akarnak csak ingyen megszerezni a földet és a kutakat. Kijelenti, hogy ezt a céget a továbbiakban nem fogja támogatni. A budapesti gázszolgáltatók sem vették komolyan az ajánlatukat, kalandor cégnek nevezték ıket. Sajnálja az egész dolgot, mert nagyon nagy lehetıséget lát az elgondolásba, de olyant ígérni, hogy áramban fizet, amikor azt sem tudjuk, hogy a beruházás elkészülése után mennyibe fog kerülni az áram! Belágyi Mihály: Olyan telefonbeszélgetésrıl hallott, hogy a zárt ülésen tárgyalt témával kapcsolatban Tompáról telefonált valaki egy siófoki székhelyő gázszolgáltató céghez, és érdeklıdött a gázprojektrıl. A mostani ülés elıtt közvetlenül felhívta telefonon Vikárius Ferenc, aki elmondta, hogy a jelzett siófoki céggel kapcsolatban állnak, és ık jelezték neki ezt az információt. Miklósi Mihály: Nem hívott fel senkit Siófokon, és nem gondolja, hogy magyarázkodnia kellene bármiért is, fıleg azért, hogy amihez nem ért, veszi a fáradságot és utánanéz, mielıtt döntést hoznak!

X Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

X Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki. irányítószám: 4171 Telefon: 54/474-011. Fax: 54/474-024

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki. irányítószám: 4171 Telefon: 54/474-011. Fax: 54/474-024 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki

X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE

Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE amely létrejött egyrészrıl Aszód Város Önkormányzata (2170 Aszód, Szabadság tér 9., képviselı: Sztán István polgármester) mint Építtetı,

Részletesebben

Telefon: 36/510-910. További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Telefon: 36/510-910. További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió X Tisztelt Ajánlattevı! Jelen ajánlattételi felhívás a Kbt. 251. (2)

Részletesebben

Postai irányítószám: 2523

Postai irányítószám: 2523 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

További információk a következı címen szerezhetık be: XAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következı címen szerezhetık be: XAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Postai cím: Hollán Ernı u. 1.

Részletesebben

Balmazújváros Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Balmazújváros, Debreceni u. 12. Hrsz.: 5162

Balmazújváros Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Balmazújváros, Debreceni u. 12. Hrsz.: 5162 Közbeszerzési Értesítı száma: 2009 / 63 Ajánlatkérı: Balmazújváros Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Balmazújváros, Debreceni u. 12. Hrsz.: 5162 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: a lırinci Közösségi Házban Lırinci Város Önkormányzata Képviselıtestületének 2009. június 29-i rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Víg Zoltán polgármester Sárosi Károly alpolgármester

Részletesebben

Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény

Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény ÁROP Projekt Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény... 1 Eljárás eredményérıl vagy eredménytelenségérıl szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény. 18 Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

Postai irányítószám: 9724. Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok):

Postai irányítószám: 9724. Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás [x] Árubeszerzés [ ] Szolgáltatás [ ] Építési koncesszió [ ] A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki A hirdetmény kézhezvételének

Részletesebben

Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó. Általános keresés: OK. Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám. 2009/57. lapszám. 2009/56.

Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó. Általános keresés: OK. Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám. 2009/57. lapszám. 2009/56. Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: OK Közbeszerzési Értesítı Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2009/57. lapszám 2009/56. lapszám 2009/55.

Részletesebben

Nyertes ajánlattevı: A dokumentáció mellékletében feltüntetett ajánlatkérıi épületek Szegeden.

Nyertes ajánlattevı: A dokumentáció mellékletében feltüntetett ajánlatkérıi épületek Szegeden. Közbeszerzési Értesítı száma: 2010 / 67 Ajánlatkérı: Szegedi Tudományegyetem Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: A dokumentáció mellékletében feltüntetett ajánlatkérıi épületek Szegeden. Beszerzés tárgya:

Részletesebben

A felhasználói oldal címe (URL): További információk a következı címen szerezhetık be: xazonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

A felhasználói oldal címe (URL): További információk a következı címen szerezhetık be: xazonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2009 / 64 Ajánlatkérı: Nemzeti Szakképzési és Felnıttképzési Intézet Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Magyarország Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Eljárás

Részletesebben

Ország: Magyarország irányítószám: 1117 Kapcsolattartási pont(ok):

Ország: Magyarország irányítószám: 1117 Kapcsolattartási pont(ok): KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ az Európai Unió soros magyar elnökségében közvetlenül résztvevı elnökségi stáb tagjainak az elnökségi feladatok ellátásához szükséges integrált

Részletesebben

Hirdetmény áttekintése

Hirdetmény áttekintése Hirdetmény áttekintése https://195.228.171.34/hkm/viewoffer.jsp?id=23264/2011&print=yes Page 1 of 1 Ajánlatkérı Szervezet: Címzett: - Jánoshida Község Önkormányzata Cím: Fı u. 28. Ir.szám: 5143 Város/Község:

Részletesebben

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó Az APEH budapesti és vidéki telephelyein üzemelı, 2007-ben beszerzett (összesen 2714 db) HP3005dn, HP9040dn és HP3005x típusú nyomtató karbantartása tárgyú

Részletesebben

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó Az APEH budapesti és vidéki telephelyein üzemelı, 2007-ben beszerzett (összesen 2714 db) HP3005dn, HP9040dn és HP3005x típusú nyomtató karbantartása tárgyú

Részletesebben

Dokumentáció. Óvodai, iskolai intézményi és felnõtt szociális közétkeztetés. pdfmachine trial version. elnevezésû egyszerû közbeszerzési 2009.

Dokumentáció. Óvodai, iskolai intézményi és felnõtt szociális közétkeztetés. pdfmachine trial version. elnevezésû egyszerû közbeszerzési 2009. PÁLYÁZATI Dokumentáció Óvodai, iskolai intézményi és felnõtt szociális közétkeztetés. elnevezésû egyszerû közbeszerzési eljáráshoz Közbeszerzés 2009. Tolcsva Község Önkormányzata Tolcsva Község Önkormányzata,

Részletesebben

Dokumentáció. Óvodai, iskolai intézményi és felnõtt szociális közétkeztetés. pdfmachine trial version. elnevezésû egyszerû közbeszerzési 2009.

Dokumentáció. Óvodai, iskolai intézményi és felnõtt szociális közétkeztetés. pdfmachine trial version. elnevezésû egyszerû közbeszerzési 2009. PÁLYÁZATI Dokumentáció Óvodai, iskolai intézményi és felnõtt szociális közétkeztetés. elnevezésû egyszerû közbeszerzési eljáráshoz Közbeszerzés 2009. Tolcsva Község Önkormányzata Tolcsva Község Önkormányzata,

Részletesebben

További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 3. melléklet a 5/2009. (III.31.)IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

http://www.kozbeszerzes.hu/lid/ertesito/pid/0/ertesitohirdetmenyproperties?objectid...

http://www.kozbeszerzes.hu/lid/ertesito/pid/0/ertesitohirdetmenyproperties?objectid... Page 1 of 8 Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: OK Általános keresés Közbeszerzési Értesítı Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2010/75.

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki 5. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Hirdetmény. Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal

Hirdetmény. Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Közbeszerzési Értesítı száma: Ajánlatkérı: Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Beszerzés tárgya: Eljárás fajtája: Hirdetmény típusa: 2009 / 35 Hirdetmény Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek - a Kistérségi Közösségi Ház

Részletesebben

http://www.kozbeszerzes.hu/sid/popupfront/lid/popup/pid/0/hirdetmenyproperties?o...

http://www.kozbeszerzes.hu/sid/popupfront/lid/popup/pid/0/hirdetmenyproperties?o... 1. oldal, összesen: 10 Hirdetmény tulajdonságai Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2010 / 86 Ajánlatkérı: NymE-ERFARET Nyugat-magyarországi Egyetem Erdıés Fahasznosítási Tudásközpont Nonprofit Kft.

Részletesebben

Postai. Ország: Magyarország Nyírbogdány

Postai. Ország: Magyarország Nyírbogdány 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Közgazdasági Politechnikum Gimnázium és Szakközépiskola

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Közgazdasági Politechnikum Gimnázium és Szakközépiskola 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ 1 / 9 2011.01.26. 15:36 Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: OK Közbeszerzési Értesítı Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2011/11. lapszám

Részletesebben

14. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás x

14. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás x 14. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: a lırinci Közösségi Házban Lırinci Város Önkormányzata Képviselıtestületének 2009. október 08-i r e n d k í v ü l i ülésén. Jelen vannak: Víg Zoltán polgármester Peterke

Részletesebben

További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 3. melléklet a 5/2009. (III.31.)IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Árubeszerzés X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Árubeszerzés X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A /2011. (VIII.25.) Kt. számú határozat 1. sz. melléklete. 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

A /2011. (VIII.25.) Kt. számú határozat 1. sz. melléklete. 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A /2011. (VIII.25.) Kt. számú határozat 1. sz. melléklete 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax:

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki. Postai irányítószám: 1027

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki. Postai irányítószám: 1027 1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez 1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 Email: hirdetmeny@kozbeszerzesektanacsa.hu

Részletesebben

ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Postai irányítószám: 1027

Postai irányítószám: 1027 AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Diákhitel Központ Zrt. Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község Budapest Postai irányítószám: 1027

Részletesebben

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Árubeszerzés X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Árubeszerzés X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítı Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

További információk a következő címen szerezhetők be: X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következő címen szerezhetők be: X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió X AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki A hirdetmény

Részletesebben

Balmazújváros Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevı: OTP Bank Nyrt.;UniCredit Bank Hungary Zrt.;UniCredit Bank Hungary Zrt.

Balmazújváros Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevı: OTP Bank Nyrt.;UniCredit Bank Hungary Zrt.;UniCredit Bank Hungary Zrt. Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2010 / 134 Ajánlatkérı: Balmazújváros Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevı: OTP Bank Nyrt.;UniCredit Bank Hungary Zrt.;UniCredit Bank Hungary Zrt. Teljesítés

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások Melegétel utalványok beszerzése cafetéria rendszerben Tartalom letöltése PDF-ben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások Melegétel utalványok beszerzése cafetéria rendszerben Tartalom letöltése PDF-ben Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 78 Ajánlatkérő: Földmérési és Távérzékelési Intézet Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Földmérési és Távérzékelési Intézet 1149 Budapest XIV. ker. Bosnyák

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: Ajánlatkérő: Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: 2011 / 68 Kunszentmárton Város Önkormányzata Általános Iskola, Kunszentmárton, Deák F. u. 4. Általános Iskola,

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

MÓDOSÍTOTT AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Nyugat-magyarországi Egyetem MÓDOSÍTOTT AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ A Zöld Egyetem program infrastrukturális feltételeinek megteremtése a Nyugat-magyarországi Egyetemen azonosító TIOP-1.3.1/07/2-2F-2009-0008

Részletesebben

Hirdetmény tipusa (Nemzeti) Állapota Hp.vissza

Hirdetmény tipusa (Nemzeti) Állapota Hp.vissza Hirdetmény áttekintése Ajánlatkérő Szervezet: Neumann János Középiskola és Kollégium Címzett: Cím: Rákóczi u. 48. Ir.szám: 3300 Város/Község: Eger Ország: Magyarország Telefon: 06 36 325 311 Telefax: 06

Részletesebben

Hajdúszovát Község Önkormányzatának hitelfelvétele szennyvízberuházáshoz

Hajdúszovát Község Önkormányzatának hitelfelvétele szennyvízberuházáshoz Hajdúszovát Község Önkormányzatának hitelfelvétele szennyvízberuházáshoz Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/1 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Hirdetmény típusa: az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása_

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) közzétételt Kbt. 22. (1) bekezdés b) pontja Harmadik rész, VI.

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) közzétételt Kbt. 22. (1) bekezdés b) pontja Harmadik rész, VI. Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

14. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez

14. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 14. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336

Részletesebben

Fax: 56/505-392 Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL):

Fax: 56/505-392 Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL): 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítıben történı közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérı a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Somogy Megyei Önkormányzat Kaposi Mór Oktató Kórháza Nyertes ajánlattevı: EKG Telemetrik Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Somogy Megyei Önkormányzat Kaposi Mór Oktató Kórháza Nyertes ajánlattevı: EKG Telemetrik Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2010 / 126 Ajánlatkérı: Somogy Megyei Önkormányzat Kaposi Mór Oktató Kórháza Nyertes ajánlattevı: EKG Telemetrik Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Teljesítés helye:

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez

5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez 5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

2010/S 5-005179 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés

2010/S 5-005179 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés HU-Siófok: Csapok, szelepek, csıszerelvények és hasonló elemek 2010/S 5-005179 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ Árubeszerzés I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK):

Részletesebben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2009 / 137 Ajánlatkérő: Ózd Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: 3600, Ózd közigazgatási területe Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Eljárás fajtája:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe)

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe) Hivatalos név: Tolna Város Önkormányzata Postai cím: Hısök tere 1. Város/Község: Tolna Postai irányítószám: 7130

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások Kivitelezés

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások Kivitelezés Közbeszerzési Értesítő száma: 2011 / 126 Ajánlatkérő: Ózd Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Ózd Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Eljárás fajtája: Hirdetmény típusa: az egyszerű eljárás

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.III mellékletet AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás Árubeszerzés X Szolgáltatás X I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki A hirdetmény kézhezvételének

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó

Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó 0 Általános keresés: O K Közbeszerzési Értesítő Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2009/69. lapszám 2009/68. lapszám

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRİL I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRİL I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ 1KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben