E L İ T E R J E S Z T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L İ T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének április 22.-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának./2009.( ) rendelete a évi költségvetésrıl szóló többször módosított - 3/2008.(II.14.) rendelet végrehajtásáról Az elıterjesztést készítette: Petényi Sándorné csoportvezetı Tárgyalásra és véleményezésre megkapta: Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság Törvényességi ellenırzésre megkapta: Muhariné Mayer Piroska aljegyzı /: Kutasiné Nagy Katalin :/ jegyzı távollétében: Muhariné Mayer Piroska sk. aljegyzı

2 E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének április 22.-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának./2009.( ) rendelete a évi költségvetésrıl szóló többször módosított - 3/2008.(II.14.) rendelet végrehajtásáról Üi.sz.: I/5/70 /2009. Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (továbbiakban ÁHT) 82. alapján a jegyzı által elkészített zárszámadási rendelet tervezetet a helyi önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó éves pénzforgalmi jelentést, könyvviteli mérleget, pénzmaradvány kimutatást az alábbiak szerint terjesztem a Képviselı-testület elé (vállalkozási tevékenységet az önkormányzat és intézménye nem folytat, ezért az eredménykimutatást a tervezet nem tartalmazza): Az ÁHT 118. (2) bekezdése rendelkezik arról, hogy a zárszámadáskor a képviselı-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni az önkormányzat összes bevételét, kiadását, finanszírozását és pénzeszközének változását, a hitelállományát, a helyi önkormányzatok összevont mérlegeit, és elkülönítetten a helyi kisebbségi önkormányzatok mérlegeit, vagyonkimutatást, a többéves kihatással járó döntések számszerősítését évenkénti bontásban, valamint összesítve, a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 44/A. rendelkezik az önkormányzat vagyonkimutatás készítésérıl és annak a tartalmáról. Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet (továbbiakban ÁMR) 66. (4) bekezdés értelmében az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv pénzmaradványát a felügyeleti szervnek felül kell vizsgálnia és jóvá kell hagynia. Az önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a helyi önkormányzat képviselı-testülete a zárszámadási rendeletével egy idıben hagyja jóvá. A pénzmaradvány felülvizsgálatakor illetve jóváhagyásakor az ÁMR 66. (6) bekezdésében leírtakat kell irányadónak tekinteni. A pénzmaradvány személyi juttatásokból származó részének felhasználására az ÁMR 67. (1) bekezdésében leírtak az irányadók.

3 Lajosmizse Város Önkormányzata év folyamán is gondoskodott kötelezı és önként vállalt feladatainak teljesítésérıl. Így kötelezı feladatként gondoskodott: - az egészséges ivóvíz ellátásáról, - óvodai nevelésrıl, - általános iskolai oktatásról, - egészségügyi és szociális alapellátásról, - a közvilágításról, - a helyi közutak és köztemetı fenntartásáról, - nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesülésérıl, - köztisztaság, településtisztaság biztosításáról, - könyvtári ellátásról, - közmővelıdési feladatok ellátásáról. Önként vállalt feladatként gondoskodott: - a közterület fenntartásról, - a piac, vásár mőködtetésérıl, - a lakásgazdálkodásról, - csapadékvíz elvezetésérıl, - általános iskolai kollégium mőködtetésérıl, - a sport és társadalmi szervek támogatásáról, - egészségügyi szakrendelésekrıl. Lajosmizse Város évi költségvetésének végrehajtása az alábbiak szerint alakult: (Megjegyezni kívánom, hogy a Polgármesteri Hivatal megnevezés alatt nem csak a Hivatal kiadásai és bevételei értendık, az így megnevezett tételek a Hivatal és az Önkormányzat kiadási és bevételi elıirányzatait és teljesítési adatait is tartalmazzák. A rendelet-tervezet mellékleteiben szereplı teljesítés %-a alatt a teljesítési adat módosított elıirányzathoz viszonyított aránya értendı.) Bevételek alakulása: A bevételek összességében az intézményekkel együtt 102,9 %-ra, ezen belül az önkormányzat bevételei 103,1 %-ra, az intézmények bevételei pedig 100,7 %-ra teljesültek a módosított elıirányzathoz képest. Intézmények (IGSZ-hez tartozó) Az intézmények saját bevételei összességében 97,43%-ra teljesültek. A 2,57% eltérés a következıképpen alakult: Az Óvoda saját bevételei 97,84%-ra teljesültek. A 2,16% -os lemaradást az ingyenesen étkezık térítési díj bevétel kiesése, valamint a hiányzások okoztak. A Kollégium 102,134%-ra teljesített. A 2,134%-os túlteljesülés a vendégétkezések többletbevételébıl származik.

4 A Mővelıdési Központ a saját bevételeit 111,37%-ra teljesítette. A többlet- bérleti díj bevételbıl - keletkezett. Az EGYSZI 100,25%-ra teljesítette a bevételeit. A többlet- bérleti díjból és az alaptevékenység bevételeibıl -adódott. Az EGYSZI-nél az OEP finanszírozás 100%-ra teljesült. A Felsılajosi Tagintézményekben (Iskola, Óvoda) a bevételek 89,53%-ra teljesültek. Az elmaradás oka itt is a térítési díj hiánya. Az önkormányzati finanszírozás évben 100%-ra lett teljesítve. Összességében az IGSZ bevételei 100,7 %-ra teljesültek. Bevételek alakulását intézményenként a 3. számú melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat bevételeinek alakulása: (Intézmények nélkül) A bevételek összességében 103,1 %-ra teljesültek a módosított elıirányzathoz képest. A mőködési bevételek teljesülése 198,5 %-os, ezen belül: - a hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel (hatósági engedélyezési tevékenység, felügyeleti díj) teljesülése 124,4 %-os. - az egyéb saját bevétel (piac vásár bevétele, egyéb alaptevékenységi bevétel, földtulajdonosi hozzájárulás, bérleti díjak és egyéb bevételek) teljesülése 166,5 %, - ÁFA bevételek, visszatérülések E Ft. - hozam és kamatbevételek E Ft. A mőködési bevételek részletezését a rendelet-tervezet 2/a melléklete tartalmazza. Helyi adók összesenben 100,1 %-ra teljesültek, az idegenforgalmi adó 99,4 %-ra, míg az iparőzési adó 100,0 %-ra teljesült a módosított elıirányzathoz képest. Az eredeti elıirányzathoz viszonyítva mind az idegenforgalmi adó, mind pedig az iparőzési adó tekintetében jelentıs a túlteljesülés, azonban ezt a tervezés idıszakában biztonsággal nem lehet felmérni. Az átengedett központi adók közül az SZJA bevételek folyamatosan érkeztek a központi költségvetésbıl a nettó finanszírozás keretében, ennek megfelelıen a teljesülés is 100 %-os. A gépjármőadó bevételek teljesülése 100,0 %, amelyet a helyi adókhoz hasonlóan pontosan nem lehetséges megtervezni. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos mőködési bevételek teljesítési aránya a módosított elıirányzathoz képest 207,3 %. Ezen belül a bírságok, pótlékok teljesítési %-a 107,0 %. A környezetvédelmi bírság, építésügyi bírság, talajterhelési díj és egyéb sajátos bevétel eredeti elıirányzatként nem került tervezésre, de ezekre a jogcímekre folyt be bevétel a rendelettervezet 2/a melléklete szerint.

5 A költségvetési támogatások az SZJA-hoz hasonlóan az ütemezésnek megfelelıen, havonta a nettó finanszírozás keretében rendelkezésre álltak, a teljesülés %-a 100. A támogatások részletezését a rendelet-tervezet 2/b melléklete mutatja be. A felhalmozási és tıke jellegő bevételek teljesülése 93,9 %-os, ezen belül a tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítésének teljesülése 92,3 %, Ezeken a jogcímeken betervezett bevételekbıl az ingatlanok értékesítése az eredeti és módosított elıirányzathoz viszonyítva 198,4 %-a teljesült, szemben a termıföld értékesítés teljesülése 22,0 %, mely a tervezetthez képest jelentısen alul maradt. Az önkormányzati lakások értékesítésére elıirányzat nem került tervezésre, a teljesítés E Ft. az önkormányzati vagyon üzemeltetésébıl származó bevétel E Ft. E bevételek részletes kimutatását a rendelet-tervezet 2/c melléklete tartalmazza. A támogatásértékő bevételek 116,2 %-ra teljesültek. A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló évi CVII. törvény 3. (2) a.) pontja alapján a Kecskemét és Kistérsége Többcélú Társuláson keresztül évben egész évre vonatkozóan az alábbiak szerint igényeltünk kistérségi normatívát. - családsegítés E Ft. - házi segítségnyújtás 357 E Ft. - jelzırendszeres házi segítségnyújtás E Ft. - támogató szolgálat E Ft. - idısek nappali ellátása E Ft. - közoktatási feladatokra E Ft. - gyermekjóléti szolgáltatás E Ft. - közoktatási feladatok E Ft. - logopédiai ellátás E Ft. A felsılajosi tagintézményeket E Ft illette meg. E feladatok kistérségi társuláson keresztül történı ellátása hozzájárult - az ebbıl származó bevételi források következtében - a pénzügyi helyzetünk stabilizálásához. A támogatásértékő bevételek részletes alakulását a rendelet-tervezet 2/d melléklete szemlélteti. A véglegesen átvett pénzeszközök nem kerültek eredeti elıirányzatként tervezésre, ezen a jogcímen mőködési célra 725 E Ft. kiegészítések, visszatérülések címen E Ft. bevétel került a számlánkra. Támogatási kölcsönök visszatérülése jogcímen lakásépítés-, vásárlás munkáltatói kölcsönök visszafizetésébıl E Ft folyt be. (rendelet-tervezet 2/e melléklete) A bevételek alakulását a rendelet-tervezet 2. melléklete tartalmazza, részletesen a rendelettervezet 2/a-2/e mellékletek. A pénzkészlet változásának alakulását a rendelet-tervezet 2/f sz. melléklete szemlélteti.

6 Kiadások alakulása: A kiadások alakulását a rendelet-tervezet 4. számú melléklete mutatja be. A kiadások összességében az intézményekkel együtt 95,5 %-ra, ezen belül a mőködési kiadások 99,2 %-ra, a felhalmozási kiadások pedig 68,4 % teljesültek. Intézmények (IGSZ-hez tartozó) Az Intézmények kiadásai az elıirányzathoz képest 99,67%-ra teljesültek, melyet a 4/a melléklet tartalmaz. A személyi juttatások teljesítésénél 0,003%-os megtakarítás mutatkozik. A beszámolóból is kiderült, hogy évben az Intézmények pénzügyi tevékenységeiket a megengedett keretek között hajtották végre. Önkormányzat (Intézmények nélkül) A személyi juttatások teljesülése 99,5 %-os, összességében a Hivatal E Ft-ot fordított a kiadásokra évben a személyi juttatás az alábbiak szerint alakult: - a rendszeres személyi juttatás (alapilletmény, illetménykiegészítés, nyelvpótlék, egyéb - illetménypótlék) E Ft, - munkavégzéshez kapcsolódó juttatás E Ft, - foglalkoztatottak sajátos juttatásai (végkielégítés, jubileumi jutalom, egyéb sajátos juttatások) E Ft, - személyhez kapcsolódó költségtérítés (ruházati költségtérítés, közlekedési költségtérítés, étkezési és egyéb költségtérítés és hozzájárulás) E Ft, - szociális jellegő juttatás 80 E Ft, - állományba nem tartozók juttatásai (képviselık juttatásai és egyéb állományba nem tartozók juttatásai) E Ft. A munkaadót terhelı járulékok teljesülése 94,5 %. A dologi kiadások teljesülése a módosított elıirányzathoz képest 99,0 %. A dologi és egyéb folyó kiadásokra a E Ft. került felhasználásra. Ezen belül: - készlet beszerzésre ( irodaszer, könyv, folyóirat, hajtó- és kenıanyag, szakmai anyag, kisértékő tárgyi eszk. egyéb anyag stb): E Ft-ot, - kommunikációs szolgáltatásokra (telefon, internet): E Ft-ot, - szolgáltatási kiadásokra (szállítás, gáz, víz, villany, karbantartás és egyéb üzemeltetési szolg.) E Ft., - vásárolt közszolgáltatások E Ft.,

7 - általános forgalmi adóra (vásárolt termékek és szolg. ált. forg. adója, kiszámlázott termékek és szolg. ált. forg. adó befizetése): E Ft - kiküldetésre, reprezentációra: E Ft-ot - szellemi tevékenység végzésére: E Ft-ot, - egyéb dologi kiadásra: 26 E Ft-ot - egyéb folyó kiadásokra (elızı évi maradvány visszafizetése, munkáltató által fizetett SZJA, adók, díjak, egyéb befizetések, kamatkiadások): E Ft-ot használtak fel. A szakfeladatonkénti teljesítések adatait a rendelet-tervezet 1. számú melléklete szemlélteti. A támogatásértékő mőködési kiadásokra a teljesítés 264 E Ft amely a különféle tagdíjak befizetésének az összege. A mőködési célú pénzeszköz átadások teljesülése 93,0 %-os. A részletes felhasználást a rendelet-tervezet 7. számú melléklete mutatja be. A társadalom-, szociálpolitikai ellátások (segélyek) kifizetésének teljesülése 99,1 %-os, a módosított elıirányzathoz képest. A részletes felhasználást a rendelet-tervezet 6. sz. melléklete tartalmazza. A felújítási kiadások teljesülése 81,0 %-os. Ez abból adódik, hogy a temetı felújítása nem történt meg, melyet a évi költségvetés tartalmaz. Részletezése a rendelet-tervezet 5/a. sz. mellékletén található. A beruházási kiadások 67,%-ra teljesültek. Ennek oka, hogy az elıirányzatok tartalmazzák olyan beruházások fedezetét, amelyeknek a megvalósulása áthúzódik évre, illetve a beadott pályázat nem fog megvalósulni. A részletes beruházási kiadásokat a rendelet-tervezet 5. melléklete szemlélteti. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre kiadások teljesülése 49,1 %. Ennek oka, hogy az elsı lakáshoz jutók támogatására biztosított elıirányzat nem került teljes egészében felhasználásra. A részletes felhasználást a rendelet-tervezet 5/a melléklete mutatja be. A létszám-elıirányzat alakulását szakfeladatonként és önállóan illetve részben önállóan gazdálkodó intézményenként a rendelet-tervezet 1/a melléklete mutatja. (Az elemi beszámolótól azzal tér el, hogy ez nem tartalmazza a közcélú foglalkoztatottak létszámát, továbbá az elemi beszámolóban a teljesítési adat az átlagos állományi létszámot mutatja, jelen beszámolóban pedig az engedélyezett létszám szerepel.)

8 Pénzmaradvány alakulása Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet (továbbiakban ÁMR) 66. (4) bekezdés értelmében az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv pénzmaradványát a felügyeleti szervnek felül kell vizsgálnia és jóvá kell hagynia. Az önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a helyi önkormányzat képviselı-testülete a zárszámadási rendeletével egy idıben hagyja jóvá. A pénzmaradvány felülvizsgálatakor illetve jóváhagyásakor az ÁMR 66. (6) bekezdésében leírtakat kell irányadónak tekinteni. A pénzmaradvány személyi juttatásokból származó részének felhasználására az ÁMR 67. (1) bekezdésében leírtak az irányadók. A évi önkormányzati szinten képzıdött módosított pénzmaradvány összege E Ft (önk E Ft, intézmény e Ft). Oka: - a helyi adóbevételek jelentıs túlteljesülése, - a gépjármőadó túlteljesülése, - a saját mőködési bevételek vártnál lényegesen magasabb teljesülése, - tárgyi eszközök értékesítésébıl származó bevételi többlet, A képzıdött pénzmaradvány jelentıs része már eredeti elıirányzatként beépítésre került a évi költségvetési rendeletbe, így a dologi kiadásokra és a felhalmozási kiadásokra felhasználható összeg nem módosul. Vagyon alakulása A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 78. (2) bekezdése rendelkezik arról, hogy az éves zárszámadáshoz a vagyonállapotról külön jogszabályban meghatározott vagyonkimutatást kell készíteni. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 44/A. rendelkezik az önkormányzat vagyonkimutatás készítésérıl és annak a tartalmáról. Az önkormányzati vagyon E Ft-tal növekedett az elızı évhez képest. A legnagyobb mértékben a tárgyi eszközök nettó értéke növekedett. Ennek az az oka, hogy az ingatlanvagyon kataszterbe nyilvántartásra kerültek eddig még nem szereplı ingatlanok. A vagyon részletezését a rendelet-tervezet 9. melléklete tartalmazza.

9 Közvetett támogatások alakulása Közvetett támogatásokat az önkormányzat két formában nyújtott a lakosság és a vállalkozások részére: - helyi iparőzési adó kedvezmény jogcímen a helyi rendeletben megállapított kedvezmények összege szerepel. - szilárd hulladék közszolgáltatási díjból szintén a helyi rendeletben meghatározottak szerint átvállalt összeget tartalmazza. Összegezve Elmondható, hogy a évi gazdálkodás pénzügyi szempontból stabil volt. Kötelezettségeinknek mind önkormányzati, mind pedig intézményi szinten maradéktalanul eleget tudtunk tenni. A gazdálkodást továbbra is úgy sikerült megoldani, hogy az önkormányzat és intézményei mőködésében színvonalcsökkenés nem következett be, továbbra is hitelállomány nélkül tudtuk az évet zárni, csak év közben kellett likviditási hitelt igénybe venni. A pénzmaradvány elfogadására és az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek évi számszaki beszámolójának elfogadására az alábbi határozat-tervezetet és rendelet-tervezetet terjesztem a T. Képviselı-testület elé:

10 ../2009 (..) ÖH évi pénzmaradvány jóváhagyása Határozat tervezet H a t á r o z a t 1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a évi pénzmaradványt az alábbiak szerint fogadja el: Polg. Hivatal E Ft-ban Intézmény Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt 487 Módosított pénzmaradvány Pénzmaradványból a költségvetési szervet nem illeti meg: - végleges feladatelmaradás meghatározott célra rendelkezésre bocsátott - áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek engedélyezett létszámnövekedéssel összefüggésben jóváhagyott elıirányzatnöv.-bıl fel nem használt rész munkaadókat terh. jár, amely nem kapcs. szem. jutt. járulékköteles maradványához és támogatással fedezett gazdálkodási szab. megsértésébıl származó maradv önkormányzat rendelete szerinti elvonás - - Felhasználható pénzmaradvány Ebbıl: Mőködési kiadásra Felhalmozási kiadásra A Képviselı-testület felkéri a jegyzıt, hogy a jóváhagyott pénzmaradványra vonatkozó elıterjesztést a következı rendelet-módosításra készítse elı. Felelıs: Képviselı-testület Határidı: április 22.

11 Határozat tervezet./2009.(..) ÖH évi beszámoló felülvizsgálata, jóváhagyása H a t á r o z a t Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a költségvetési szervei évi beszámolóját az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 149. (3) (5) bekezdés értelmében az alábbiak szerint felülvizsgálta és jóváhagyja: 1. A Polgármesteri Hivatal és a Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete alaptevékenységébe tartozó feladatainak szakmai teljesítése évben megfelelı színvonalú volt, alapító okiratában szereplı szakmai alapfeladatait teljesítette évben az intézményfinanszírozás keretében rendelkezésre bocsátott források felhasználása a szakmai alapfeladatok ellátását szolgálta és ezek összhangja az év folyamán biztosított volt. 3. A Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a rendelkezésre bocsátott elıirányzatokon belül történt a gazdálkodás, a képzıdött pénzmaradvány fedezetet nyújt az áthúzódó kiadásokra. 4. A évi kötelezettség-vállalások során figyelemmel kell lenni arra, hogy a tárgyévre biztosított kiemelt elıirányzatoknak fedezetet kell nyújtania a tárgyévet terhelı - áthúzódó pénzügyi teljesítéső - kötelezettségekre is. 5. A Polgármesteri Hivatal és a Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete által elkészített számszaki beszámolók belsı tartalma megfelel az elıírt adatszolgáltatások tartalmi követelményeinek. 6. A Polgármesteri Hivatal és a Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete csatolta a számszaki beszámolóhoz az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 23. számú mellékletében szereplı nyilatkozatot. 7. A Polgármesteri Hivatalt és a Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezetét a számszaki beszámolójának és mőködésének elbírálásáról, jóváhagyásáról írásban kell értesíteni. 8. A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kiértesítést végezze el. Felelıs: Képviselı-testület Határidı: április 22. Lajosmizse, április 17. /: Basky András :/ polgármester sk.

12 Elıterjesztés 1.számú melléklete T e r v e z e t Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2009. (..) rendelete a évi költségvetésrıl szóló többször módosított 3/2008.(II.14.) rendelet végrehajtásáról Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete (továbbiakban: Képviselı-testület) az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. tv a alapján a évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja: Általános rendelkezések E rendelet hatálya kiterjed a Képviselı-testületre, Lajosmizse Város Önkormányzatának bizottságaira, Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalára (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) és az önkormányzat fenntartásában mőködı intézményekre (továbbiakban: intézmények) a költségvetési rendeletben elfogadott címrend szerint, amely az alábbi: 1. A költségvetés címrendje (1) Cím száma: Neve. 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete 2. Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala 3. Lajosmizse Város Önkormányzatának Egészségügyi- Gyermekjóléti és Szociális Intézménye 4. Fekete István Általános Iskola 4.1. Fekete István Általános Iskola Kollégiuma 4.2. Fekete István Általános Iskola Felsılajosi Tagintézménye 5. Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda 5.1. Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda Felsılajosi Tagintézménye 6. Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára (2) A nem intézményi keretek közötti feladatok az 1. mellékletben alkotnak önálló címeket. 2. A Képviselı-testület e rendelet 1. -ában meghatározott címrendjéhez kapcsolódó feladatait e rendeletben megállapított bevételi elıirányzatok teljesítésével és a kiadási elıirányzatok felhasználásával látta el. 3. (1)E rendelet és mellékletei bemutatják az önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó éves pénzforgalmi jelentést (e rendelet Lajosmizse Város Önkormányzatának évi összesített bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi jelentése c. 10. melléklet, a könyvviteli mérleget (e rendelet Mérleg c. 11. melléklet), pénzmaradvány kimutatást (e rendelet Pénzmaradvány kimutatás c. 12.melléklet), eredménykimutatás nemleges (e rendelet nem tartalmazza), a vagyonkimutatást (e rendelet Öszevont önkormányzati vagyonkimutatás a évi zárszámadáshoz c. 9..melléklet ) és a Helyi Kisebbségi Önkormányzat évi zárszámadásáról szóló határozatot (e rendelet kivonat Lajosmizse Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának február 12-i jegyzıkönyvébıl c. 13.sz.melléklet), a közvetett támogatásokat a 14. melléklet, a többéves kihatással járó feladatok elıirányzatait éves bontásban a 15. melléklet. (2) E rendelet és mellékletei nem tartalmazzák az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv (2) bekezdése 2. b) pontjában foglalt kimutatásokat, miután az önkormányzat vonatkozásában ezek nemlegesek.

13 Az önkormányzat és az intézmények mőködési bevételeinek alakulása forrásonként 4. Megnevezés Önkormányzat mőködési bevételei Eredeti elıir. Módosított elıir. Teljesítés Önkormányzat mőködési bevételei Önkormányzat sajátos mőködési bevételei ebbıl: Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások (mőködési célú) Önkormányzat mőködési célú költségvetési támogatása ebbıl: Normatív hozzájárulások Központosított elıirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatások Egyéb központi támogatás Támogatás értékő mőködési bevétel Önkormányzat támogatásértékő mőködési bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülrıl Kiegészítések, visszatérülések Pénzforgalom nélküli bevételek Önkormányzat pénzforgalom nélküli bevételei Önkormányzat mőködési bevételei összesen: Intézmény mőködési bevételei ebbıl: Intézmény mőködési bevételei Intézmény támogatásértékő mőködési bevételei Intézmény mőködési célú pénzeszköz átvétele Intézmény pénzforgalom nélküli bevételei Elızı évi pénzmaradvány átvétele Mőködési bevételek mindösszesen: Felhalmozási bevételek ebbıl: Támogatások (fejlesztési célú) Tágomatásértékő felhalmozási bevétel Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Felhamozási célú pénzeszköz átvétel Felhalm. célú tám. kölcsönök visszatérülése ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN: (2) A bevételek részletezését e rendelet 2., 2/a-2/e., 3. sz. melléklete tartalmazza.

14 Mőködési, fenntartási és felhalmozási kiadások alakulása önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként 5 Megnevezés Önkormányzat mőködési kiadásai Eredeti elıir. Módosított elıir. Teljesítés Az önkormányzat és polgármesteri hivatal gazdasági tevékenységének mőködési, fenntartási, felhalmozási kiadásai, egyéb támogatások: ebbıl: személyi juttatások munkaadót terhelı járulékok dologi és egyéb folyó kiadások támogatás értékő mőködési kiadás 264 mők. célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül (7. számú melléklet szerint) Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások Önkormányzat mőködési kiadásai összesen: Önkormányzat felhalmozási célú kiadásai: ebbıl: beruházás felújítás felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül pénzügyi befektetés támogatás értékő felhalmozási kiadás 117 Engedélyezett létszámkeret összesen (fı) Intézmény mőködési kiadásai Az önkormányzat oktatási, kulturális, egészségügyi és szociális intézményeinek mőködési, fenntartási elıirányzatai és felhalmozási kiadásai: ebbıl: személyi juttatás munkaadókat terhelı járulékok dologi és egyéb folyó kiadások függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások Intézmény mőködési, fenntartási kiadásai összesen: Intézmény felhalmozási felújítási kiadásai összesen: Engedélyezett létszámkeret összesen (fı) Az intézményenkénti részletezés e rendelet 1/a számú melléklete tartalmazza Pénzforgalom nélküli kiadások Elızı évi pénzmaradvány átadás ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN: Kiadások részletezését e rendelet 4-7. számú melléklete tartalmazza.

15 A költségvetési pénzmaradvány felhasználásának szabálya A évi költségvetési rendeletben a pénzmaradványt az e rendelettel jóváhagyott összeggel kell szerepeltetni Záró rendelkezések (1) E rendelet a kihirdetését követı 8. napon lép hatályba. (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejőleg hatályát veszti Lajosmizse Város Önkormányzatának - a évi költségvetésrıl szóló többször módosított 6/2007. (III.08.) rendelet végrehajtásáról szóló 13/2008. (IV.10) rendelet, valamint - a évi költségvetésrıl szóló - többször módosított - 3/2008. (II.14.) rendelete és az e rendeletet módosító 14/2008. (V.15.) rendelet, a 17/2008. (VI.12.) rendelet, a 23/2008. (IX.11.) rendelet, a 6/2009. (III.05.) rendelet. /:Basky András:/ polgármester /:Kutasiné Nagy Katalin:/ jegyzı A rendelet kihirdetésének napja: /: Kutasiné Nagy Katalin :/ jegyzı

16

17

18 1/a. sz. melléklet Létszám elıirányzat alakulása szakfeladatonként, önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményenként Megnevezés Eredeti elóir. Mód. elıir. Fı Teljesítés Kisegítı mezıgazdasági szolgáltatás ( szakfeladat)(parkfenntartás) Mélyépítıipar ( szakfeladat) Helyi közutak, hidak alagutak létesítése és felújítása ( szakfeladat) Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása ( Belterület) Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása ( Külterület) Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tev. (751153) Települési és területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége (CKÖ) (751164) Város és községgazdálkodási szolg. (751845) (Piac) Város és községgazdálkodási szolg. (751845) (Egyéb) Települési vízellátás (751856) Közvilágítási feladatok (751878) Rendszeres pénzbeli ellátás (853311) Munkanélküli ellátások ( szakfeladat) Eseti pénzbeli szociális ellátások ( szakfeladat) Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások ( szakfeladat) Települési hulladékok kezelése (902113) Sportcélok és feladatok (924047) Önkormányzat összesen IGSZ nélkül Iskola Kollégium Óvoda Mővelıdési Központ EGYSZI IGSZ Felsılajosi tagiskola Felsılajosi tagóvoda Intézmény összesen Önkormányzat mindösszesen

19

20 2/a sz. melléklet Mőködési bevételek részletezése Megnevezés Eredeti elıir. Mód. elıir. összesen E Ft.-ban Teljesítés Teljesítés% Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel (Hatósági engedélyezési, felügyeleti díj)(07/04) ,4 Egyéb saját bevétel (piac, vásár bevétele, egyéb alaptevékenységi bev., földtulajdonosi hozzájár. bérleti díjak és egyéb bev.)(07/14) ,5 ÁFA bevételek, visszatérülések (07/19) Hozam és kamatbevételek (07/23) Intézményi mőködési bevételek összesen ,5 Helyi adók alakulása Megnevezés Eredeti elıir. Mód. elıir. összesen E Ft.-ban Teljesítés Teljesítés% Idegenforgalmi adó 16/ ,4 Iparőzési adó 16/ ,0 Iparőzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparőzési tevékenység után 16/ Helyi adók összesen ,1 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos mőködési bevételek alakulása Megnevezés Eredeti elıir. Mód. elıir. összesen E Ft.-ban Teljesítés Teljesítés% Bírságok, pótlékok (16/12) ,0 Környezetvédelmi bírság (16/20) 257 Természetvédelmi bírság (16/21) Mőemlékvédelmi bírság (16/22) Építésügyi bírság (16/23) Talajterhelési bírság (16/24) Egyéb sajátos bevételek (16/25) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos mőködési bevételek összesen ,3

21 2/b sz. melléklet Átengedett központi adók alakulása Megnevezés Eredeti elıir. Mód. elıir. összesen E Ft.-ban Teljesítés Teljesítés% Személyi jöv. adó helyben maradó része (SZJA átengedett rész)16/ ,0 Jövedelemkülönbség mérséklése (SZJA kiegészítés)16/ ,0 Gépjármőadó16/ ,0 Termıföld bérbeadásából származó jöv. adó 3 Átengedett központi adók összesen ,0 Normatív hozzájárulások részletezése Megnevezés Eredeti elıir. Mód. elıir. összesen E Ft.-ban Teljesítés Teljesítés% Normatív hozzájárulások (16/39) ,0 Norm. hozzájár. - lakosságszámhoz kötött (16/37) ,0 - feladatmutatóhoz kötött (16/38) ,0 Központosított elıirányzatok (16/40) ,0 Normatív kötött felhasználású támogatások (16/49) ,0 Kiegészítı támogatás egyes közoktatási feladatokhoz (16/46) ,0 Kiegészítı támogatás egyes szociális feldatokhoz (16/47) ,0 Egyéb központi támogatás Megnevezés Eredeti elıir. Mód. elıir. összesen E Ft.-ban Teljesítés Teljesítés% Egyéb központi támogatás 16/ ,0

22 2/c sz. melléklet Fejlesztési célú támogatások részletezése E Ft.-ban Megnevezés Eredeti elıir. Mód. elıir. összesen Teljesítés Teljesítés% Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis major feladatainak támogatása ,0 Tárgyi eszközök, immateriális javak ért. bevételeinek részletezése Megnevezés Eredeti elıir. Mód. elıir. összesen E Ft.-ban Teljesítés Teljesítés% Immateriális javak értékesítése (08/01) Ingatlanok értékesítése (08/02) ,4 Termıföld értékesítése (08/03) ,0 Gépek berend. felsz. értékesítése (08/04) Jármővek értékesítése (08/05) Egyéb felh. bevételek (08/07) ,8 Tárgyi eszközök, immateriális javak ért. (08/09) ,3 Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıke bevételei részletezése Megnevezés Eredeti elıir. Mód. elıir. összesen E Ft.-ban Teljesítés Teljesítés% Önkormányzati lakások értékesítése 16/ ,0 Önkormányzati lakótelek értékesítés Privatizációból származó bevétel Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetésébıl származó bevétel (SZIGÜ RT.) ,0 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei ,0

23 2/d sz. melléklet Támogatásértékő mőködési bevételek részletezése E Ft.-ban Megnevezés Eredeti elıir. Mód. elıir. összesen Teljesítés Teljesítés% Támogatásértékő mőködési bevétel központi költségvetési szervtıl 09/ ,08 Támogatásértékő mőködési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/ ,58 Támogatásértékő mőködési bevétel helyi önkormányzattól és költségv. szerveitıl (Felsılajostól mőködésre, belsı ell. társulás) 09/ ,67 Támogatásértékő mőködési bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/ ,89 Támogatásértékő mőködési bevétel ,81 Kiegészítések, visszatérülések (2007. évi normatíva és jöv. kül. elsz. 09/ ,25 Összesen ,44 Támogatásértékő felhalmozási bevételek részletezése Megnevezés Eredeti elıir. Mód. elıir. összesen E Ft.-ban Teljesítés Teljesítés% Támogatásértékő felh. bevétel fejezeti közp. költs. szervtıl (kerékpárút) 09/ ,02 Támogatásértékő felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/19 Támogatásértékő felh. bevétel helyi önkorm. és költségvetési szerveitıl 09/ ,00 Támogatásértékő felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/21 Támogatásértékő felhalmozási bevétel ,97

24 Megnevezés Mőködési célú pénzeszköz átvétel Eredeti elıir. Mód. elıir. összesen 2/e sz. melléklet E Ft.-ban Teljesítés Teljesítés% Mőködési célú pe. átvétel vállalkozásoktól 07/ ,00 Mőködési célú pe. átvétel háztartásoktól 07/ ,00 Mőködési célú pe. átv. non-profit szerv. 07/26 Mőködési célú pe. átv. külföldrıl 07/27 Mőködési célú pe. átv. EU költségvetésbıl 07/28 Mőködési célú pe. átv. államházt. kívülrıl (07/30) ,00 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Megnevezés Eredeti elıir. Mód. elıir. összesen E Ft.-ban Teljesítés Teljesítés% Felhalmozási célú pe. átv. vállalkozásoktól 08/ ,00 Felhalmozási célú pe.átv. háztartásoktól 08/19 Felhalmozási célú pe.átv. non-profit szerv.08/20 Felhalmozási célú pe.átv. államházt. kivülrıl (08/23) ,00 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Megnevezés Mőködési célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl (10/08) Eredeti elıir. Mód. elıir. összesen Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülrıl (10/38) 1341 Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen 1341 E Ft.-ban Teljesítés Teljesítés% Megnevezés Finanszírozási bevételek részletezése Eredeti elıir. Mód. elıir. összesen Függı átfutó kiegyenlítı bevételek 10/ Belföldi értékpapírok bevételei 10/ Finanszírozási bevételek összesen. 242 E Ft.-ban Teljesítés Teljesítés%

25 2/f sz. melléklet Pénzkészlet változásának alakulása Megnevezés E Ft.-ban Teljesítés Nyitó pénzkészlet összesen ebbıl Hivatal ebbıl IGSZ 141 Bevételek összesen Le: pénzforgalom nélküli bevétel Kiadások összesen Le: pénzforgalom nélküli kiadás Záró pénzkészlet összesen ebbıl Hivatal ebbıl IGSZ 123

26

27

28

29

30

31 5/a melléklet Felújítási kiadások alakulása E Ft-ban Felújítási célok megnevezése Eredeti ei Módosított Teljesítés ei Bercsényi, Ady, Ybl, Radnóti Gróf Teleki u. pály. saját erı (2007. évi kötelezettségvállalás, fedezete a pénzmaradvány) Öt utcás pályázat támogatás megelılegezése Temetı felújítás (2007. évi pénzmaradvány terhére a fedezet EFt Mathiász utca Görgey utca Felújítás összesen Felhalmozási célú pénzeszköz átadás részletezése E Ft-ban Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés elıir. ei Elsı lakáshoz jutók támogatása Ivóvíz minıségjavító program Felújításra átadott önkorm.tul. lakás miatt 88 Összesen

32 6. sz. melléklet Szociálpolitikai juttatások alakulása E Ft-ban Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Telj. % Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélye (Szt. 37/A. (1) bek. b) pont 12/ ,0 Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére (Szt. 37/A. (1) bek. a pont 12/ ,0 Idıskorúak járadéka (Szt. 32/B. (1) bek. 12/ ,0 Lakásfenntartási támogatás (Szt. 38. (1) bek. a) pont (normatív) 12/ ,0 lakásfenntartási támogatás Szt. 38. (1)bek. c. pont (helyi megállapítás) 33 Ápolási díj (Szt. 41. (1) bek. 43/A. (1) és (4) bek. (normatív) 12/ ,8 Rendszeres ellátások összesen ,0 Átmeneti segély (Szt. 45. ) 12/ ,4 Temetési segély (Szt. 46. ) 12/ ,4 Rendszeres gyermekvédelmi kedv. részesülık pénzbeli támogatása (Gyvt. 20/A ) 12/ ,0 Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítı gyermekvédelmi támogatás pótléka (Gyvt. 20/B. ) 12/ ,0 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (Gyvt. 21. (helyi megállapítás) 12/16 16 Egyéb önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (tankönyvtámogatás) Egyéb önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (mozgáskorlátozottak támogatása) Eseti ellátások összesen ,8 Átmeneti segély Szt. 47. (1) bek. c.) pont 12/ ,5 Köztemetés (Szt. 48. ) 12/ ,8 Közgyógyellátás (Szt. 49. ) 12/ ,4 Rászorultságtól függı normatív kedv. (Gyvt (5) bek. Közokt. tv. 10 (4) bek. Tpr.tv.8 (4)bek.) 12/ ,2 Étkeztetés (Szt. 62. )12/ ,0 Megelılegezett gyermektartás díj Természetben nyújtott szociális ellátások összesen ,7 Önkormányzat által folyosított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen ,5 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatás (megelılegezett gyerektartás) 04/ Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás ,1

33

34

35 Mőködési bevételek és kiadások alakulása mérlegszerően 8. számú melléklet Önkormányzat mindösszesen CKÖ nélkül E Ft-ban Bevételek Eredeti ei Mód. Ei. Telj. Kiadások Eredeti ei Mód. Ei. Telj. Nyitó pénzkészlet Személyi juttatás Önkormányzat mőködési bevételei Munkaadókat terhelı járulék Támogatások Dologi és egyéb folyó kiadás Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Támogatásértékő mőködési kiadás 264 Támogatás értékő bevételek Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül Véglegesen átvett pénzeszközök Felújítás Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Intézményi beruházás Továbbadási célú bevételek Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás IGSZ saját mőködési bevétele Támogatásértékő felhalmozási kiadás IGSZ támogatás értékő bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átatás ÁH-n kívül Pénzforgalom nélküli bevételek Kölcsön nyújtása, hitel törlesztés Finanszírozási bevételek (Hivatal+IGSZ) Továbbadási célú mőködési kiadás Keresztfinanszírozás Finanszírozási kiadás Elızı évi elıir. maradvány Pénzforgalom nélküli kiadás Le: pénzforgalom nélküli bev. Keresztfinanszírozás Záró pénzkészlet Bevételek összesen Kiadások összesen CKÖ Mőködési bevételek és kiadások alakulása mérlegszerően E Ft-ban Bevételek Eredeti ei Mód. Ei. Telj. Kiadások Eredeti ei Mód. Ei. Telj. Nyitó pénzkészlet Személyi juttatás Önkormányzat mőködési bevételei Munkaadókat terhelı járulék Támogatások Dologi és egyéb folyó kiadás Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Támogatásértékő mőködési kiadás Támogatás értékő bevételek Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül Véglegesen átvett pénzeszközök Felújítás Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Intézményi beruházás Továbbadási célú bevételek Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás IGSZ saját mőködési bevétele Támogatásértékő felhalmozási kiadás IGSZ támogatás értékő bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átatás ÁH-n kívül Pénzforgalom nélküli bevételek Kölcsön nyújtása, hitel törlesztés Finanszírozási bevételek (Hivatal+IGSZ) Továbbadási célú mőködési kiadás Keresztfinanszírozás Finanszírozási kiadás Pénzforgalom nélküli kiadás Le: pénzforgalom nélküli bev. Keresztfinanszírozás Záró pénzkészlet Bevételek összesen Kiadások összesen

36 Mőködési bevételek és kiadások alakulása mérlegszerően Önkormányzat mindösszesen E Ft. Bevételek Eredeti ei Mód. Ei. Telj. Kiadások Eredeti ei Mód. Ei. Telj. Nyitó pénzkészlet Személyi juttatás Önkormányzat mőködési bevételei Munkaadókat terhelı járulék Támogatások Dologi és egyéb folyó kiadás Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Támogatásértékő mőködési kiadás 264 Támogatás értékő bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Felújítás Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül Intézményi beruházás Továbbadási célú bevételek Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás Támogatásértékő felhalmozási IGSZ saját mőködési bevétele kiadás IGSZ támogatás értékő bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átatás ÁH-n kívül Pénzforgalom nélküli bevételek Kölcsön nyújtása, hitel törlesztés Finanszírozási bevételek (Hivatal+IGSZ) Továbbadási célú mőködési kiadás Keresztfinanszírozás Finanszírozási kiadás Elızı évi elıir. maradvány Pénzforgalom nélküli kiadás Le: pénzforgalom nélküli bev. Keresztfinanszírozás Záró pénzkészlet Bevételek összesen Kiadások összesen

37 Felhalmozási bevételek és kiadások alakulása mérlegszerően Bevételek Eredeti Mód. ei. Telj. Kiadások Eredeti ei Mód. ei. Telj. ei Nyitó pénzkészlet Személyi juttatás Önkormányzat mőködési bevételei Munkaadókat terhelı járulék Támogatások Dologi és egyéb folyó kiadás Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Támogatásértékő mőködési kiadás Támogatás értékő bevételek Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHn kívül Véglegesen átvett pénzeszközök Felújítás Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Intézményi beruházás Továbbadási célú bevételek Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás IGSZ saját mőködési bevétele Támogatásértékő felhalmozási kiadás 117 IGSZ támogatás értékő bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átatás ÁH-n kívül Pénzforgalom nélküli bevételek Kölcsön nyújtása, hitel törlesztés Finanszírozási bevételek (Hivatal+IGSZ) Továbbadási célú mőködési kiadás Keresztfinanszírozás Finanszírozási kiadás Pénzforgalom nélküli kiadás Le: pénzforgalom nélküli bev. Keresztfinanszírozás Záró pénzkészlet Bevételek összesen Kiadások összesen Önkormányzat mindösszesen CKÖ nélkül E Ft. Felhalmozási bevételek és kiadások alakulása mérlegszerően Bevételek CKÖ Önkormányzat mőködési bevételei Támogatások Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Támogatás értékő bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Továbbadási célú bevételek IGSZ saját mőködési bevétele IGSZ támogatás értékő bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Finanszírozási bevételek (Hivatal+IGSZ) Keresztfinanszírozás Bevételek összesen Eredeti ei Ft.-ban Mód. ei. Telj. Kiadások Eredeti ei Mód. ei. Telj. Személyi juttatás Munkaadókat terhelı járulék Dologi és egyéb folyó kiadás Támogatásértékő mőködési kiadás Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHn kívül Felújítás Intézményi beruházás Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás Támogatásértékő felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átatás ÁH-n kívül Kölcsön nyújtása, hitel törlesztés Továbbadási célú mőködési kiadás Finanszírozási kiadás Pénzforgalom nélküli kiadás Keresztfinanszírozás Kiadások összesen

38 Felhalmozási bevételek és kiadások alakulása mérlegszerően Önkormányzat mindösszesen E Ft-ban Bevételek Eredeti ei Mód. ei. Telj. Kiadások Eredeti ei Mód. ei. Telj. Nyitó pénzkészlet Személyi juttatás Önkormányzat mőködési bevételei Munkaadókat terhelı járulék Támogatások Dologi és egyéb folyó kiadás Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Támogatásértékő mőködési kiadás Támogatás értékő bevételek Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHn kívül Véglegesen átvett pénzeszközök Felújítás Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Intézményi beruházás Továbbadási célú bevételek Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás IGSZ saját mőködési bevétele Támogatásértékő felhalmozási kiadás 117 IGSZ támogatás értékő bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átatás ÁH-n kívül Pénzforgalom nélküli bevételek Kölcsön nyújtása, hitel törlesztés Finanszírozási bevételek (Hivatal+IGSZ) Továbbadási célú mőködési kiadás Keresztfinanszírozás Finanszírozási kiadás Pénzforgalom nélküli kiadás Le: pénzforgalom nélküli bev. Keresztfinanszírozás Záró pénzkészlet Bevételek összesen Kiadások összesen

39 Bevételek és kiadások alakulása mérlegszerően (Mőködési és felhalmozási célú együtt) Önkormányzat mindösszesen E Ft-ban Bevételek Eredeti ei Mód. Ei. Telj. Kiadások Eredeti ei Mód. Ei. Telj. Nyitó pénzkészlet Személyi juttatás Önkormányzat mőködési bevételei Munkaadókat terhelı járulék Támogatások Dologi és egyéb folyó kiadás Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Támogatásértékő mőködési kiadás 264 Támogatás értékő bevételek Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül Véglegesen átvett pénzeszközök Felújítás Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Intézményi beruházás Továbbadási célú bevételek Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás IGSZ saját mőködési bevétele Támogatásértékő felhalmozási kiadás 117 IGSZ támogatás értékő bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átatás ÁH-n kívül Pénzforgalom nélküli bevételek Kölcsön nyújtása, hitel törlesztés Finanszírozási bevételek (Hivatal+IGSZ) Továbbadási célú mőködési kiadás Keresztfinanszírozás Finanszírozási kiadás Elızı évi elıir. maradvány Pénzforgalom nélküli kiadás Le: pénzforgalom nélküli bev. Keresztfinanszírozás Záró pénzkészlet Bevételek összesen Kiadások összesen

40 9. melléklet Összevont önkormányzati vagyonkimutatás a évi zárszámadáshoz E Ft-ban ESZKÖZÖK Elızı év Tárgyév A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak Ebbıl. egyéb vagyon Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. Vagyoni értékő jogok Szellemi termékek Immateriális javakra adott elılegek 6. Immateriális javak értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok ebbıl: Törzsvagyon: forgalomképtelen korlátozottan forg. képes egyéb vagyon Gépek, berendezések és felszerelések ebbıl: egyéb vagyon Jármővek ebbıl: egyéb vagyon Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások ebbıl: egyéb vagyon Beruházásra adott elılegek 7. Állami készletek, tartalékok 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök Egyéb tartós részesedés Törzsvagyon körébe tartozó korlátozottan forg. képes Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír Törzsvagyon körébe nem tartozó kárpótl. jegyek Tartósan adott kölcsön ebbıl: Egyéb vagyon Hosszú lejáratú bankbetétek 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések ebbıl: egyéb vagyon Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök ebbıl: egyéb vagyon Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Koncesszióba adott eszközök 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S 7. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. november 19-i ülésére Tárgy: Jelentés a 2008. évi költségvetés I.-III. negyedévi végrehajtásáról Az elıterjesztést

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 17-i ülésére. Tengölics Judit irodavezető

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 17-i ülésére. Tengölics Judit irodavezető 1. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 17-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2010.( ) rendelete a 2010. évi költségvetésről

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 6/2010.(IV.30.) Alap

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 3. E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. szeptember 3-i ülésére Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzatának../2008. (.) rendelete a 2008. évi költségvetésről

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010.december 13-i ülésére. Jelentés a 2010. évi költségvetés I-III. negyedévi végrehajtásáról.

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010.december 13-i ülésére. Jelentés a 2010. évi költségvetés I-III. negyedévi végrehajtásáról. 5. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010.december 13-i ülésére Tárgy: Jelentés a 2010. évi költségvetés I-III. negyedévi végrehajtásáról. Az elıterjesztést készítette: Dömötör Klára

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére. pénzügyi irodavezetı

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére. pénzügyi irodavezetı E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2010. február 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2010. február 17-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 3. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 17-i ülésére Tárgy: A társulás által fenntartott intézmények éves költségvetésének elfogadásához előzetes

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 28-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 28-i ülésére 1. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 28-i ülésére Tárgy: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a 2010.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Hévízgyörk Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r é t ı l E L İ T E R J E S Z T É S HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Az elıterjesztés a 2011. évi zárszámadási rendelet-tervezethez

Részletesebben

Hatálya 1. 1/ Az államháztartási törvény 67. (3) bekezdés alapján a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

Hatálya 1. 1/ Az államháztartási törvény 67. (3) bekezdés alapján a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2010.(II.03.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete a többször módosított államháztartásról

Részletesebben

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza.

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/29.(IV.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 28. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete a többször módosított Államháztartásról

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére. Intézményi referens.

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére. Intézményi referens. 5. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére Tárgy: Kormányzati funkciók átvezetése az érintett okiratokon Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

1/2015. (II. 18.) TH. Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi költségvetésének módosítása

1/2015. (II. 18.) TH. Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi költségvetésének módosítása Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa LMKOH/1854/1/2015. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató

Részletesebben

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére.

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének 7./2011 (IV.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2009. augusztus 31.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2009. augusztus 31. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2009. augusztus 31. Az ülésen hozott rendelet és határozatok száma és tárgya: 26/2009.(VIII.31.) ÖH Felsılajos község közrend-és közbiztonsági

Részletesebben

II. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete

II. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete II. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének megállapításáról Fejér Megye Közgyőlése

Részletesebben

Nyírmártonfalva Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2010. (II. 11.) kt. számú rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl

Nyírmártonfalva Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2010. (II. 11.) kt. számú rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl Nyírmártonfalva Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2010. (II. 11.) kt. számú rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Helyi önkormányzatokról

Részletesebben

172. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám

172. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám 172. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETE 6/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 7/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Szörfi István Jegyzı

Szörfi István Jegyzı Elıterjesztés Tárgy: 2011. évi költségvetési koncepció. Elıterjesztı: Szörfi István, jegyzı Tisztelt Képviselık! A 2011. évi költségvetési koncepció az elızı évek bevált gyakorlatának megfelelıen szöveges

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. október 13.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. október 13. Lajosmizse Város Önkormányzata I/1018/14/2011. Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. október 13. Az ülésen hozott rendeletek, és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

Bevételek alakulása. 104. sz. elıterjesztés Minısített szótöbbség

Bevételek alakulása. 104. sz. elıterjesztés Minısített szótöbbség 104. sz. elıterjesztés Minısített szótöbbség Elıterjesztés Tolna Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. április 24-i ülése III. napirendi pontjához Az önkormányzat 2007. évi zárszámadása Elıadó:

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl

Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Pécel Város Önkormányzatának képviselı-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított

Részletesebben

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl Az önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Hévízgyörk Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r é t ı l E L İ T E R J E S Z T É S HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2012. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Az elıterjesztés a 2012. évi zárszámadási rendelet-tervezethez

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata I/3/13/2009. Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve 2009. október 14.

Lajosmizse Város Önkormányzata I/3/13/2009. Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve 2009. október 14. Lajosmizse Város Önkormányzata I/3/13/2009. Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve 2009. október 14. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzatának 16/2009.(

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 42-44. Rendeletek száma: 5-7. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2010. évi zárszámadására Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 110. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének./2009. (.) rendelete a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet) E L İ T E R J E

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı- testületnek - Sárospatak Város

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 2. szám 2007. március KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2007. március 1-jei ülése RENDELET

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról.

ELİTERJESZTÉS. Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról. 36-22/2007. ELİTERJESZTÉS Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról. 2007. április 17. Tisztelt Képviselıtestület! A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.

Részletesebben

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Ügyiratszám: 351/2007. Elıadó: Árva Béláné Elıterjesztést látta: Elıterjesztést vitató bizottságok: valamennyi bizottság Mórahalom város Képviselıtestületének Helyben Tisztelt Képviselıtestület! M ó r

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III.30.) szóló önkormányzati rendelet módosításához

a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III.30.) szóló önkormányzati rendelet módosításához Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa I/1336/2/2014. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22-i ülésére Elıterjesztés 4. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22-i ülésére Tárgy: CÉDE és TEUT pályázatok szakmai elıkészítése; Sportlétesítmény felújítási program elfogadása; A

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL Békés Város Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz.

Részletesebben

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1218/2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. szeptember 27-ei ü l é s é r e Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Dusnok Község Önkormányzata képviselı-testületének 1/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl

Dusnok Község Önkormányzata képviselı-testületének 1/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl Dusnok Község Önkormányzata képviselı-testületének 1/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl Dusnok Község Önkormányzat képviselı-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008.(II.21.) SKKT rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Az

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Előterjesztés Magyargéc Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásának megállapításához.

Előterjesztés Magyargéc Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásának megállapításához. Előterjesztés Magyargéc Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásának megállapításához. Tisztelt Képviselőtestület! A 249/200.(XII.24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei részére beszámolási

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E Iktatószám: I-57/2007. E L İ T E R J E S Z T É S Érd Megyei Jogú Város Közgyőlése 2007. március 1.-ei ülésére Rendeletalkotási javaslat Érd Megyei Jogú Város

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2011. (VI. 01 ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2011. (VI. 01 ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról 3 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2011. (VI. 01 ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alkotmány 44/A. (1) bek.

Részletesebben

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

I. FEJEZET. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

I. FEJEZET. Az önkormányzat bevételei és kiadásai Tolna Város Önkormányzatának /2009. (II.13.) Ör. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl, végrehajtásának rendjérıl Tolna Város Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 1/2010. (II. 11.) számú. rendelete. Zalaszántó község Önkormányzatának

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 1/2010. (II. 11.) számú. rendelete. Zalaszántó község Önkormányzatának Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete 1/2010. (II. 11.) számú rendelete Zalaszántó község Önkormányzatának 2010. évi költségvetésérıl. -1- Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Elıterjesztı: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 34864/2011. Tárgy: Beszámoló 2010.költségvetés végrehajtásáról és a belsı ellenırzési tevékenységrıl Melléklet: elıterjesztés melléklete

Részletesebben

2010. évi ellenırzési jelentés

2010. évi ellenırzési jelentés 2010. évi ellenırzési jelentés A belsı ellenırzés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 121/B. (1) bekezdésében meghatározott tevékenység. A belsı ellenırzés a belsı

Részletesebben

II. f e j e z e t. A rendelet hatálya. A költségvetés bevételei és kiadásai

II. f e j e z e t. A rendelet hatálya. A költségvetés bevételei és kiadásai Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselõtestületének 4/2005. (IV.1.) rendelete a 2004. évi zárszámadásról Az Önkormányzat Képviselõ-testülete az Államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.tv. 82..felhatalmazása

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. április 24 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2012.(IV.25.) rendelete a 2011. évi zárszámadásról

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2012.(IV.25.) rendelete a 2011. évi zárszámadásról Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2012.(IV.25.) rendelete a 2011. évi zárszámadásról Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az új államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. ben

Részletesebben

115/2010. (VI. 03.) sz. határozat A Vasi TISZK 2010. évi költségvetésének módosításáról 579

115/2010. (VI. 03.) sz. határozat A Vasi TISZK 2010. évi költségvetésének módosításáról 579 XXI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2010. JÚNIUS 3. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 41/2010. (II. 12.) sz. határozata A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetése

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetése Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetése Bevételek Mőködési bevételek 91211/5814001 Kisbíró újság bevétele 300,000 91212/5814001 Kisbíró újság hirdetés 10,000 91212/8899211 Szociális

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére E L İ T E R J E S Z T É S 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése

2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése 2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés % 1. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben

6. Kieg. tám. egyes szoc. fel.hoz 55.421 54.407 6. Dologi kiadás 59.496 59.650

6. Kieg. tám. egyes szoc. fel.hoz 55.421 54.407 6. Dologi kiadás 59.496 59.650 1. sz. melléklet MÉRLEG 2010. évi költségvetés módosított előirányzata eft Bevételek Előirányzat Mód. Kiadások Előirányzat Mód. megnevezése eredeti ei. megnevezése eredeti ei. 1. Intézm. műk. és 25.982

Részletesebben

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012. (V. 17.) önkormányzati rendelete Csákberény Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Csákberény Község Önkormányzat

Részletesebben

Hajdu - Bihar megye... 372668 1254 09 76 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye :

Hajdu - Bihar megye... 372668 1254 09 76 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye : Megye megnevezése: Hajdu - Bihar megye Felügyeleti szerv:... 372668 1254 9 76 84115 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus A költségvetési szerv megnevezése, székhelye : Hajdúnánás Városi

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Városi Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 24/2007. (III.1.) kt. határozat: A 2007. március 1-i ülés napirendjének elfogadása. 25/2007. (III.1.) kt.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 31. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. ( ) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésrıl

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı- testületnek - Sárospatak Város

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

Dorog Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete a M agyar Köztársaság

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet képviselık

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet képviselık J e g y z ı k ö n y v Készült: Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 30-i rendkívüli n y í l t ülésén Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme Jelen vannak: Rédai János polgármester,

Részletesebben

Elıterjesztés és általános indoklás az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 3/2010. (III. 03.) sz. önkormányzati rendelethez

Elıterjesztés és általános indoklás az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 3/2010. (III. 03.) sz. önkormányzati rendelethez Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztés és általános indoklás az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 3/2010. (III. 03.) sz. önkormányzati rendelethez A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérıl

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére. vezetıi referens

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére. vezetıi referens E L İ T E R J E S Z T É S 1. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére Tárgy: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2405/2011. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az Önkormányzat

Részletesebben

megemeli, és Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 2009. évi költségvetése 1.821.236 ezer Ft-ban

megemeli, és Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 2009. évi költségvetése 1.821.236 ezer Ft-ban Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 20/2009. (XI. 30.) rendelete a 2009. évi költségvetésrıl szóló 2/2009.(III.05.) rendeletének módosításáról Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Tárgy: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat Polgármesterétıl

Pécel Város Önkormányzat Polgármesterétıl Pécel Város Önkormányzat Polgármesterétıl 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 WEB: www.pecel-hivatal.hu E-mail: polgarmester@pecel.hu Sz/880/7/2010 ELİTERJESZTÉS Pécel

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére. Felsılajos Kirendeltség vezetı

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére. Felsılajos Kirendeltség vezetı 6. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére Tárgy: Közoktatási intézményekbe történı felvétel, illetve beíratás idıpontjának meghatározása

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S. a Képviselıtestület 2008. szeptemberi ülésére. Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2008. I. félévi gazdálkodásáról

E L İ T E R J E S Z T É S. a Képviselıtestület 2008. szeptemberi ülésére. Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2008. I. félévi gazdálkodásáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 91. 8500 PÁPA, Fİ U. 12. Tel: (89) 324-585 Fax: (89) 515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselıtestület 2008. szeptemberi ülésére Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

05. 09. 2012.évi kereset kompenzáció 1 413 Kereset kompenzáció járulékai 382 Temetési segély 50 Pénzmaradvány elszámolás 716 311 579

05. 09. 2012.évi kereset kompenzáció 1 413 Kereset kompenzáció járulékai 382 Temetési segély 50 Pénzmaradvány elszámolás 716 311 579 1.sz. melléklet elıirányzatmódosítások 2012. Az alábbi jogcímeken módosítottuk éves költségvetésünk fı összegeit: e Ft-ban Eredeti ei / Módosítások leírása + - Módosiított ei. Jóváhagyott eredeti elıirányzat

Részletesebben

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft.

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft. FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (V. 04.) FKKT. RENDELETE Az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2011.(II.28.) önkormányzati rendelete a település 2011. évi költségvetésérıl

Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2011.(II.28.) önkormányzati rendelete a település 2011. évi költségvetésérıl Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2011.(II.28.) önkormányzati rendelete a település 2011. évi költségvetésérıl Az Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. szeptember 23-án (csütörtök) 9.00 órakor tartandó nyilvános ülésére.

M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. szeptember 23-án (csütörtök) 9.00 órakor tartandó nyilvános ülésére. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétıl 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Képviselı-testületének

Képviselı-testületének Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 2008. december 10-i ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 186/2008. (XII.10.) ÖH. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 10-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 10-i ülésére Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 10-i ülésére Tárgy: A Fekete István Általános Iskola, Kollégium és Sportiskola Alapító Okiratának elfogadásához elızetes

Részletesebben

31. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE. E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselıtestület 2009. április 1-jei ülésére. Tárgy: Döntés pályázatok benyújtásáról

31. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE. E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselıtestület 2009. április 1-jei ülésére. Tárgy: Döntés pályázatok benyújtásáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fı utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 31. E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselıtestület 2009. április 1-jei ülésére Tárgy: Döntés pályázatok benyújtásáról Elıadó:

Részletesebben

Tárgy: Cafetéria Szabályzat módosítása és a 2016. évi cafetéria keretösszeg meghatározása Lajosmizse Város Polgármestere részére. intézményi referens

Tárgy: Cafetéria Szabályzat módosítása és a 2016. évi cafetéria keretösszeg meghatározása Lajosmizse Város Polgármestere részére. intézményi referens 3. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. január 21-i ülésére Tárgy: Cafetéria Szabályzat módosítása és a 2016. évi cafetéria keretösszeg meghatározása Lajosmizse Város

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. november 26-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. november 26-i ülésére 16. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. november 26-i ülésére Tárgy: A jegyzı beszámolója az adóztatásról Az elıterjesztést készítette: Mezeiné Hrubos Henriette adócsoport

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Döntés a Békéscsaba Kalandpark kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárás

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére 5. Tárgy: Elıkészítı döntések meghozatala a TOP-1.4.1-15 azonosító számú, A foglalkoztatás és életminıség

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága /PÜB/ / 2010. február 01-jén (hétfın) 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésérıl 1 Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

össz. GAMESZ PH Pénzeszközök mérleg szerint: 694 538 11 781 682 757

össz. GAMESZ PH Pénzeszközök mérleg szerint: 694 538 11 781 682 757 össz. GAMESZ PH Pénzeszközök mérleg szerint: 694 538 11 781 682 757 Összesített beszámolóból: BEVÉTELI OLDAL Saját bevételek 835 669 102 435 733 234 Ellátmány 256 864 256 864 Támogatások 198 874 0 198

Részletesebben

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata Nagykáta Város Önkormányzata jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata 2009. évi többször módosított 1/2009 (II.13.) költségvetési rendeletének végrehajtásáról

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat Hunya Községek Önkormányzat Képvelő testületeinek 2/2008. (II. 29.) számú rendelet a 2008. évi költségvetésről és fejlesztési célkitűzésekről. Hunya község Önkormányzatai Kéviselő-testülete - élve a Magyar

Részletesebben

II. Az aláírásbélyegzı használata

II. Az aláírásbélyegzı használata 7. számú melléklet Keszthely Város Önkormányzata Ügyrendje I. 1./ Keszthely Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) feladatai: (1) Az önkormányzat törvényben meghatározott kötelezıen elıirt, illetve

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15. Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról. Pásztó Városi Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2012. február 28-i soros ülésére. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének elfogadása

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2012. február 28-i soros ülésére. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének elfogadása Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı u. 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 41-.../2012. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1..

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1.. Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a zárszámadásról Község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990.évi

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL T Á J É K O Z T A T Ó - a Képviselő-testületnek - a 2008. évi költségvetés háromnegyed éves végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS HIVATALOS LAPJA 3. szám Kecskemét, 2011. május 31. TARTALOMJEGYZÉK I. SZEMÉLYI RÉSZ: 73/2011. (V. 27.) Kgy. A Megyei kitüntetı díjakra

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl

TÁJÉKOZTATÓ. Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl Salgótarján, 2008. november 11. Elıterjesztı: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. június 30-i ülésére. települési fıépítész. Bizottság.

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. június 30-i ülésére. települési fıépítész. Bizottság. Elıterjesztés 13. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. június 30-i ülésére Tárgy: Településfejlesztési döntésekhez településrendezési szerzıdés tervezete Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben