JEGYZİKÖNYV. Készült: november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl."

Átírás

1 JEGYZİKÖNYV Készült: november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Mayer Gabriella képviselı Reichert Anita képviselı Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı Igazoltan távol: Kránicz József Tibor képviselı Kiss Miklós polgármester köszönti a megjelent képviselıket. Megállapítja, hogy az ülésen a képviselı-testület 4 tagja jelen van, Kránicz József Tibor igazoltan távol van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Javaslatot tesz az ülés napirendjére. Napirend elıtti felszólalások: Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı: Napirendi pontnak kérem felvenni a polgármester Kistérségi helyettesítését ill. az alpolgármester részére tiszteletdíjat kell megállapítanunk. Az avarégetés és zaj rendeletünk tekintetében a Környezetvédelmi Hatóság véleménye az egyik rendelet vonatkozásában már megérkezett, ezt a rendeletet a Képviselı testület napirendnek felveheti most. A másik rendeletet, pedig a következı testületi ülésen tárgyalnánk. Türjei Attila Ált. Iskola Igazgató: Napirendek között nem találkoztam a Boglári Általános Iskola referenciaintézménnyé minısítésérıl szóló anyaggal, ezért kérném napirendek közé felvenni. Továbbá kérem az Általános Iskola és tagintézményeinek dec napok közötti zárva tartásának megtárgyalását is. Kiss Miklós polgármester: A plusz napirendeket az egyebek közé kérem felvenni. Az iskolát érintı napirendeket vegyük elıre. Az alpolgármesteri tiszteletdíjat megtárgyalhatjuk most. A rendeleteket pedig javaslom 1

2 a következı testületi ülésen tárgyaljuk a Kistérségi helyettesítéssel együtt. A személyem helyettesítését szeretném elıtte megkonzultálni az adott személlyel. A Képviselı-testület egyhangú (4 igen ) szavazattal a következı határozatot hozza: 100/2010.(XI.24.) Kt. számú határozat: Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselı-testülete a november 24-i ülés napirendjét elfogadja az alábbiak szerint: 1./ Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl Elıadó: Kiss Miklós polgármester 2./ SZMSZ-módosítás Elıadó: Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı 3./ Önkormányzat 2010 évi költségvetési rendeletének módosítása Elıadó: Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı 4./ Beszámoló a 2010 évi költségvetés I-III negyedévi teljesítésérıl. Elıadó: Csonka Ágota pénzügyi vezetı 5./ Önkormányzat 2011 évi költségvetési koncepciójának elfogadása. Elıadó: Kiss Miklós polgármester 6./ Képviselı-testület 2011 évi munkatervének megbeszélése. Elıadó: Kiss Miklós polgármester 7./ Együttmőködési megállapodás a Balaton felvidék Nemzeti Park Igazgatósággal. Elıadó: Kiss Miklós polgármester 8./ A helyi adókról szóló 17/2007.(XII.11.) számú rendelet módosításáról Elıadó: Dr. Friss Attila aljegyzı 9./ Hó eltakarítási megállapodás elfogadása Elıadó: Kiss Miklós polgármester 10./ Egyebek Boglári Általános Iskola Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda referenciaintézményi minısítése. Elıadó: Türjei Attila iskolaigazgató Boglári Általános Iskola Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és tagintézményeinek december közötti zárva tartása. Elıadó: Türjei Attila iskolaigazgató 10.3 Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása Elıadó: Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı évi hulladékelszállítási szerzıdés elfogadása Elıadó: Kiss Miklós polgármester 2

3 1. napirendi pont: Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl Elıadó: Kiss Miklós polgármester Elıterjesztés CD lemezen mellékelve Kiss Miklós polgármester: A hónapban egy fı kapott átmeneti segélyt. A Képviselı-testület egyhangú (4 igen ) szavazattal a következı határozatot hozza: 101/2010 (X.24.) Kt. számú határozat Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselı-testülete a beszámolót a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl elfogadja. Felelıs : Kiss Miklós polgármester Határidı : értelem szerint 2.napirendi pont: SZMSZ-módosítás (21:45) Elıadó: Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı Elıterjesztés CD lemezen mellékelve Kiss Miklós polgármester: Az Ügyrendi Bizottsággal a teljes SZMSZ szövegét átolvastuk, a megbeszélésen csak Bársony János nem vett részt. A javításra vonatkozó javaslatokat Dr. Friss Atilla átvezette, Balatonboglár Város SZMSZ szerkezetéhez hasonló formába rögzítette. Én javasolnám az így átdolgozott SZMSZ-t elsı olvasatba fogadjuk el. A végleges döntést a következı testületi ülésen hozzuk meg. A Képviselı-testület egyhangú (4 igen ) szavazattal a következı határozatot hozza: 102/2010 (X.24.) Kt. számú határozat Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselı-testülete az átdolgozott SZMSZ szövegét elsı olvasatba elfogadja, következı Képviselı-testületi ülésen ismét tárgyalásra bocsátja. Felelıs : Kiss Miklós polgármester Határidı : értelem szerint 3

4 3. napirendi pont: Önkormányzat 2010 évi költségvetési rendeletének módosítása Elıadó: Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı Elıterjesztés CD lemezen mellékelve A Képviselı-testület egyhangú (4 igen, 0 nem, 0 tartózkodott ) szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: Ordacsehi Község Önkormányzat 13/2010. (XI.26.) KT. rendelete az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 2/2010. (II.17.) számú rendelet módosításáról Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. (továbbiakban: Áht.) 65. -ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. Az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 2/2010.(II.17.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. -a helyébe a következı rendelkezés lép: 1. A Képviselı-testület az Önkormányzat évi költségvetését e/ft bevétellel e/ft hitellel e/ft kiadással állapítja meg. Ezen belül: Mőködési bevételek e/ft 4

5 Állami pályázati támogatások Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Pénzforgalom nélküli bevételek Mőködési kiadások Befizetési kötelezettség Felhalmozási kiadások Felújítások Beruházás Általános tartalék Céltartalék e/ft e/ft e/ft e/ft e/ft e/ft e/ft e/ft 175 e/ft e/ft 2. A Rendelet 1, 3, 9, 10 és 11. számú melléklete helyébe az e rendelet 1-5. számú, az eredeti rendelet melléklet számozásával ellátott melléklete lép. 3. (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) E rendelet a kihirdetését követı napon hatályát veszti. A 13/2010. (XI.26.) KT. rendelete táblázatait a jegyzıkönyv 1. számú melléklete tartalmazza. 4. napirendi pont: Beszámoló a 2010 évi költségvetés I-III negyedévi teljesítésérıl. (24:45) Elıadó: Csonka Ágota pénzügyi vezetı Elıterjesztés CD lemezen mellékelve Kiss Miklós polgármester: Átadnám a szót Csonka Ágota pénzügyi vezetınek Csonka Ágota pénzügyi vezetınek: Az Önkormányzatnak kifizetetlen számlája szeptember 30-án nem volt. Lekötött betétje megszőnt, a lekötött betét után Ft kamat került jóváírásra. A helyi iparőzési adó bevétele meghaladta a tervezetet, ebbıl eredıen adóerıképesség gyanánt Ft-ot kapott az Önkormányzat, függetlenül attól, hogy növekmény volt. A Magyar Államkincstárnak visszafizetésre került a 2007 év elıtti jogtalanul igénybe vett állami támogatás. A mőködési kiadások idıarányosan jól teljesültek. A beruházásoknál elkészült a színpad és környéke, a kistraktor megvásárlása. Az Önkormányzat takarékosan és hatékonyan mőködött, a dologi költségek terén visszafogott volt a gazdálkodás, különösen az igazgatási részen vehetı ez észre. 5

6 A 2010 évi költségvetés I-III negyedévi teljesítését tartalmazó táblázatokat a jegyzıkönyv 2. számú melléklete tartalmazza. A Képviselı-testület egyhangú (4 igen ) szavazattal a következı határozatot hozza: 103/2010 (X.24.) Kt. számú határozat Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselı-testülete a beszámolót a 2010 évi költségvetés I-III negyedévi teljesítésérıl elfogadja. Felelıs : Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı Határidı : értelem szerint 5. napirendi pont: Önkormányzat 2011 évi költségvetési koncepciójának elfogadása.(27:25) Elıadó: Kiss Miklós polgármester Elıterjesztés CD lemezen mellékelve Kiss Miklós polgármester: A koncepció továbbra is az, hogy üzemeltetni kell a települést, lehetıleg a mostani szinten. Az épületeket karbantartását sem szabad elfelejteni. Jövı évben feltétlenül meg kell csinálnunk az Iskola tornatermének a tetejét. Több alkalommal megkíséreltük a tetı javítását, de ez nem hozott eredményt, az elégett fóliát nem tudtuk pótolni. Nagyobb beruházásokat nem terveztünk, néhány apróbb dolog azért szerepel a koncepcióban. A táblázati részt (13. táblázat ) áttanulmányozásakor láthatjátok, hogy néhány kisebb dolgot beterveztem. A végleges költségvetés kialakulásakor majd jobban tudunk tervezni. Bársony János alpolgármester: Erımővel kapcsolatban van elırelépés? Jövı évben a pénzszerzésre kell koncentrálnunk. Örömmel jelenthetem be, hogy az elızetes bemérés megtörtént és a kísérlet abszolút igazolt mindent. Hétfın lesznek a digitális mérések melynek a hiteles mérési eredményeit majd megkapjuk a Mőegyetemtıl. Jelenleg a pályázat teljes lebonyolítására keresek egy csapatot, nem maga a pályázat írására gondolom, mert hírek szerint nagyon leegyszerősítik a pályázat beadását. Persze ezt hiszem, ha látom. Találtam egy profi csapatot, akik a végrehajtásban ill. a pályázat elszámolásában is segítségünkre tudnak lenni. Lehetıségünk van arra is, hogy kormányszintő beruházásba bekerüljünk. Jó lenne, ha jövıre már az építkezést kezdhetnénk. Önkormányzat 2011 évi költségvetési koncepció táblázatait a jegyzıkönyv 3. számú melléklete tartalmazza. 6

7 A Képviselı-testület egyhangú (4 igen ) szavazattal a következı határozatot hozza: 104/2010 (XI.24.)Kt. számú határozat Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselı-testülete a 2011 évi költségvetési koncepciót elfogadta. Felelıs : Kiss Miklós polgármester Határidı : értelem szerint 6. napirendi pont: Képviselı-testület 2011 évi munkatervének megbeszélése. (32:20) Elıadó: Kiss Miklós polgármester Elıterjesztés CD lemezen mellékelve Kiss Miklós polgármester: Képviselı-testületeknek törvényi kötelezettsége a következı évrıl munkatervet készíteni. A munkatervnek tartalmaznia kell a kötelezı és önként vállalt ülések, az egyéb fontos idıpontok meghatározását. Javaslom a korábbi hagyományok szerinti ütemezésnek megfelelı program elfogadását. A képviselı testület évi munkatervét a jegyzıkönyv 4. számú melléklete tartalmazza. A Képviselı-testület egyhangú (4 igen ) szavazattal a következı határozatot hozza: 105/2010 (XI.24.) Kt. számú határozat Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselı-testülete a 2011 évi munkatervet elfogadja, felkéri a polgármestert, hogy a tervezett ülések idıpontját tartsa be. Felelıs : Kiss Miklós polgármester Határidı : értelem szerint 7

8 7. napirendi pont: Együttmőködési megállapodás a Balaton felvidéki Nemzeti Park Igazgatósággal. Elıadó: Kiss Miklós polgármester Elıterjesztés CD lemezen mellékelve Kiss Miklós polgármester: A Balaton felvidéki Nemzeti Park szeretne benyújtani egy pályázatot, amelyben Balatonboglár, Ordacsehi, Fonyódi berki rész hasznosítására tanösvény, megfigyelıhely kialakítását szeretné megvalósítani. Hogy ezt meg tudja valósítani az érintett területek Önkormányzatával egy együttmőködési megállapodást kell kötnie. Az érintett terület a kölcsönzı elıtt található, ami egész a nagyárokig húzódik le. A Nemzeti Park Igazgatósága a KEOP számú Élıhely védelem és helyreállítás, vonalas létesítmények természetkárosító hatásának mérséklése elnevezéső pályázati kiírásra szeretné a pályázati anyagát benyújtani, Élıhely védelem és helyreállítás a Kis-Balaton medence és a Nyugat Külsı Somogy kistájakon címmel. Ehhez kéri az erkölcsi támogatásunkat, Önkormányzatnak anyagi költséget nem jelent. Az együttmőködési megállapodás ezt tartalmazza. Hogy ezt aláírhassam a Képviselı-testület jóváhagyó határozata szükséges. A Képviselı-testület egyhangú (4 igen ) szavazattal a következı határozatot hozza: 106/2010 (XI.24.) Kt. számú határozat Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselı-testülete jóváhagyja a Balaton felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság együttmőködési megállapodását és egyben felhatalmazza Kiss Miklós polgármester Urat az megállapodás aláírására. Felelıs : Kiss Miklós polgármester Határidı : értelem szerint 8. napirendi pont: Helyi adókról szóló 17/2007.(XII.11.) számú rendelet módosításáról Elıterjesztı: Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı (53:00) Elıterjesztés CD lemezen mellékelve Kiss Miklós polgármester: Törvényi kötelezettségünknek kell eleget tennünk. Az írásos elıterjesztést mindeni maga elıtt olvashatja. A törvény ismételt módosítása november 18-án jelent meg a Magyar Közlönyben. Dr. Friss Attila aljegyzı: 8

9 A most hatályos adó törvényben 3 iparőzési adócsoport van megállapítva 1 - vásári tevékenységre, 2 - építıipari tevékenységre, 3 - más egyéb tevékenység. A mostani rendelet szerint csak két tevékenységi körre, azaz építıipari tevékenység és más egyéb tevékenység címen lehet iparőzési adót kivetni. Bársony János alpolgármester: Az adó mértéke is változik? Dr. Friss Attila aljegyzı: Nem, az nem. A Képviselı-testület egyhangú (4 igen, 0 nem, 0 tartózkodott ) szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: Ordacsehi Község Önkormányzata 14/2010. (XI.26.) rendelete a helyi adókról szóló 17/2007.(XII.11.) számú rendelet módosításáról A Képviselı-testület a helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény ( a továbbiakban Htv. ) 1. (1) bekezdése, 5. és 6. -ában kapott felhatalmazás alapján a következı rendeletet alkotja: A helyi adókról szóló 17/2007.(XII.11.) számú rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 16. helyébe a következı rendelkezés lép: A 15. a.) pontja alapján személyenként és vendégéjszakánként: 150-Ft. 2. A Rendelet 19. helyébe a következı rendelkezés lép. 19. (1) Állandó jelleggel végzett iparőzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2 %-a. (2) Ideiglenes jelleggel végzett iparőzési tevékenység esetén az adó mértéke: a) A Htv. 37. (2) bekezdésének a) pontja szerinti tevékenység végzés után naptári naponként 2.000,- Ft. b) A Htv. 37. (2) bekezdésének b) pontja szerinti tevékenység-végzés után naptári naponként 1.000,- Ft. 3. Hatályát veszti a Rendelet 15. (2) bekezdése, a 16. (2) bekezdése. 4. 9

10 (1) E rendelet január 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet január 2-án hatályát veszti. 9. napirendi pont: Hó eltakarítási megállapodás elfogadása (55:50) Elıadó: Kiss Miklós polgármester Elıterjesztés CD lemezen mellékelve Kiss Miklós polgármester: A hó eltakarításra vonatkozó árajánlat összege a tavalyi évével azonos. Azt azért szeretném elmondani, hogy az idén a kistraktorra vásároltunk egy főthetı fülkét, így elsısorban a saját kisgépünkkel szeretném megoldani a hó eltakarítást. Persze ez csak kis hó esetén lehetséges. Ezért kell a hó eltakarításra vonatkozó megállapodást megkötnünk. A sószórót és a tolólapot már felszereltettem kistraktorunkra is fel lesz szerelve a tolólap. a kistraktorra. Még a másik kettı Az Agrár Rt. riasztása a korábbi évekhez hasonlóan történik, azaz én hívom ıket telefonon, mikor kell a havat tolni. A Képviselı-testület egyhangú (4 igen ) szavazattal a következı határozatot hozza: 107/2010 (XI.24.) Kt. számú határozat Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselı-testülete a téli hó eltakarítási munkák gépüzemóráinak díját elfogadja. Elrendeli, hogy az Önkormányzat a szolgáltatást csak nagyobb mennyiségő hóesés esetén vegye igénybe. Felelıs : Kiss Miklós polgármester Határidı : értelem szerint 10. napirendi pont: Egyebek Boglári Általános Iskola Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda referenciaintézményi minısítése. (Elıterjesztés csatolva) Türjei Attila iskolaigazgató: 10

11 Másfél évvel ezelıtt ez az ügy már volt napirenden. Kérdés volt: legyen-e a Boglári Általános Iskola referenciaintézmény? Akkoriban a referenciaintézménnyé válásról lemondtunk, mert a tantestületi győlésen a tanárok nem támogatták. Akkoriban még kiszámíthatatlanok és láthatatlanok voltak a feltételek és bizonytalanságba nem akartunk belemenni. Mostanra tisztázódott a kép, tisztán látjuk mire vállalkozunk. A Fonyódi Kistérségben nincs referenciaintézmény. A feladatok ismertek, megvannak a személyek, akik ezt csinálnák. Egyébként kevés személyt érint. Úgy gondoltuk, hogy megpályázzuk azt a posztot, egyenlıre még csak a Boglári Általános iskolával, melyhez a késıbbiekben a többi tagintézmény is csatlakozhat. A referenciaintézménnyé válás annyit jelent, hogy a két éve gyakorlatban használt és jó eredményeket elért oktatási produktumokat ( gyakorlati jó tapasztalatokat) a többi intézmény megvásárolhatja tılünk. Ez pénzébe nem kerül az Önkormányzatnak. Lesz kiírva egy pályázat, és ezen szeretnénk indulni. A Képviselı-testület egyhangú (4 igen ) szavazattal a következı határozatot hozza: 108/2010 (XI.24.) Kt. számú határozat Ordacsehi Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Boglári Általános Iskola Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda fenntartójaként támogatja az intézmény Boglári Általános Iskola (8630 Balatonboglár, Árpád u. 5.) feladatellátási-helyének referenciaintézményi minısítésre történı felkészülését, majd a minısített referenciaintézményi címmel járó szolgáltatói szerep betöltését. Felelıs: Türjei Attila igazgató Határidı: november 30. értesítésre Boglári Általános Iskola Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és tagintézményeinek december közötti zárva tartása. (Elıterjesztés mellékelve.) Türjei Attila iskolaigazgató: A Boglári Általános Iskola és két tagintézményének felmérése alapján karácsony és új év között a szülık nem igénylik gyermekeik részére az óvodai ellátást. Kérnénk a Képviselıtestület jóváhagyását, hogy a két ünnep között az intézmények zárva tarthassanak. Kiss Miklós polgármester: A két ünnep között nincs óvoda? És mi van azzal a kisgyerekkel, akinek a szülei dolgoznak? Kovácsné Horváth Éva tagintézmény vezetı: A december 24-i napot, december 11-én dolgozzuk le. Türjei Attila iskolaigazgató: 11

12 Ezt is kiderítettük. Az iskolának a december 24-e elrendelt tanítási szünnap, ezért nem kell december 11-én iskolába menni a gyerekeknek. Kiss Miklós polgármester: Erre a napra felügyeletet kell biztosítani, ha a szülık erre igényt tartanak. A Képviselı-testület egyhangú (4 igen ) szavazattal a következı határozatot hozza: 109/2010 (XI.24.) Kt. számú határozat Ordacsehi Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Boglári Általános Iskola Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda két tagintézményének - a balatonboglári Hétszínvirág Óvoda és az ordacsehi Lakos József Általános Iskola és Óvoda óvodájának - zárva tartását a december közötti idıszakban (5 munkanap) engedélyezi. Felelõs: Türjei Attila igazgató Határidõ: november 30. (értesítésre) Türjei Attila iskolaigazgató: Korábban már beszéltünk az Ordacsehi ügyelet kérdésérıl. A jövı évi koncepció tervezésénél van lehetıség arra, hogy az ügyelı tanárok napi 1-2 óra ügyeleti díjat számolhassanak fel? Ezt korábban mi kiszámoltuk kb. bruttó ft-ot jelent évente. Kiss Miklós polgármester: Igyekszünk a költségvetésünkbe beilleszteni Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı asszony: Az alakuló ülés jegyzıkönyvében a Somogy Megyei Közigazgatási Hivatal kifogásolta, hogy az alpolgármester Úr részére nem állapítottunk meg tiszteletdíjat. Bársony János alpolgármester Úr nyilatkozott arról, hogy tiszteletdíjra nem tart igényt, csak a költségátalányt kívánja igénybe venni. Ennek megfelelıen mi rögzítettük a jegyzıkönyvben. A mostani állásfoglalás szerint tiszteletdíjat kell a részére megállapítani, melyrıl ı lemondhat. Ezért az alpolgármester Úr tiszteletdíj lemondásáról szóló határozatát vissza kell vonnunk és a fent említett módon jegyzıkönyveznünk. Mindez a tényeken nem változtat, csak formalitási kérdés. A Képviselı-testület egyhangú (4 igen ) szavazattal a következı határozatot hozza: 12

13 110/2010 (XI.24.) Kt. számú határozat Ordacsehi Község Önkormányzatának Képviselı-testülete visszavonja az alpolgármester tiszteletdíj lemondásáról szóló 86/2010(X.13.) Kt. számú határozatát és az alpolgármester költségátalányát megállapító 88/2010(X.13.) Kt. számú határozatát. Felelõs: Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı Határidõ: értelem szerint Kiss Miklós polgármester: Következı napirendi pontunk az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása. Az alpolgármester) bejelenti, hogy a döntés személyét érinti, kéri, hogy a testület döntsön a szavazásból kizárás kérdésében. Kiss Miklós polgármester: A kizárásról a testületnek vita nélkül, a megválasztott képviselık több, mint felének elfogadó szavazatával kell döntenie. Aki egyetért azzal, hogy Bársony János alpolgármester a döntéshozatalból kizárjuk, kérem, kézfelemeléssel jelezze! A Képviselı-testület egyhangú (4 igen ) szavazattal a következı határozatot hozza: 111/2010 (XI.24.) Kt. számú határozat Ordacsehi Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Bársony János alpolgármestert személyes érintettség miatt a döntéshozatalból kizárja. Felelõs: Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı Határidõ: értelem szerint Kiss Miklós polgármester: Ordacsehi Község lakosságszáma 834 fı, azaz 2000 fı alatti településen tiszteletdíj megállapítása nem kötelezı. A hatályos jogszabályok alapján a társadalmi megbízatású alpolgármester illetményét a képviselı-testület úgy állapítja meg, hogy az ne érje el a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját. A polgármesternek megállapított tiszteletdíj Ft/hó. (Az alpolgármester az elızı ciklusban is betöltötte e tisztséget, ezért részére nem állapítható meg kevesebb tiszteletdíj az elızı ciklusban kapott Ft összegő tiszteletdíjánál. Bársony János az elızı ciklusban a tiszteletdíjáról lemondott. Az alpolgármester az alakuló ülést megelızıen írásban arról nyilatkozott, hogy a számára járó tiszteletdíjat ne állapítson meg a testület. 13

14 Kiss Miklós polgármester: Az Ügyrendi Bizottság ülésének idejére szünetet rendelek el. - SZÜNET - Mayer Gabriella Ügyrendi Bizottsági Tag: Bársony János alpolgármester nyilatkozatát is figyelembe véve javasolom, hogy Bársony János alpolgármester tiszteletdíját a képviselı-testület Ft/hó összegben állapítsa meg. Kiss Miklós polgármester: Aki egyetért azzal, hogy Bársony János alpolgármester tiszteletdíja Ft/hó összegben kerüljön megállapításra, kérem, kézfeltartással jelezze! A Képviselı-testület egyhangú (3 igen ) szavazattal a következı határozatot hozza: 112/2010 (XI.24.) Kt. számú határozat Ordacsehi Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Bársony János alpolgármestert tiszteletdíját Ft/hó összegben állapítja meg. Felelõs: Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı Határidõ: értelem szerint Bársony János alpolgármester: Mint azt nyilatkozatomban elıre jeleztem a megállapított tiszteletdíjat nem kívánom felvenni, tisztelttel köszönöm, de ezennel lemondok róla. A Képviselı-testület egyhangú (3 igen ) szavazattal a következı határozatot hozza: 113/2010 (XI.24.) Kt. számú határozat Ordacsehi Község Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja Bársony János alpolgármester tiszteletdíjáról való lemondását. Felelõs: Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı Határidõ: értelem szerint Kiss Miklós polgármester: Alpolgármester részére megállapítható költségátalány mértéke tiszteletdíjának %-a közötti összeg lehet. Bársony János alpolgármester részére Ft/hó tiszteletdíjat állapítottunk meg, melynek 20 %-át költségátalányának, azaz bruttó Ft összegben javasolom megállapítani. 14

15 A Képviselı-testület egyhangú (3 igen ) szavazattal a következı határozatot hozza: 114/2010 (XI.24.) Kt. számú határozat Ordacsehi Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Bársony János alpolgármester költségátalányát Ft/hó összegben állapítja meg. Felelõs: Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı Határidõ: értelem szerint évi hulladékelszállítási szerzıdés elfogadása Elıadó: Kiss Miklós polgármester Kiss Miklós polgármester: Kétféle költségkalkulációt kaptunk az AVE Zöldfok Zrt-tıl, ezek közül kell választanunk. A 1. számú melléklet táblázata a 2010 évi elfogadott ISPA költségekkel számol, a 2 számú melléklet táblázata a konzorcium elé terjesztett évi ISPA költségekkel van tervezve. Javaslom, a képviselı testület hatalmazzon fel, hogy a hulladékszállítási költségek kialakulásában alkudozhassak. A Képviselı-testület egyhangú (3 igen ) szavazattal a következı határozatot hozza: 115/2010 (XI.24.) Kt. számú határozat Ordacsehi Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza Kiss Miklós Polgármester Urat, hogy a évi települési szilárd hulladék győjtésére, szállítására, kezelésére és ártalmatlanítására vonatkozó közszolgáltatás költség kalkulációjával kapcsolatban további egyeztetést folytasson. Határidõ: értelem szerint Felelõs: Kiss Miklós polgármester Más napirendi pont nem lévén, az ülést bezárom. 15

16 K.m.f. Kiss Miklós polgármester Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı 16

17 Címrend 3. számú melléklet 2011 évi költségvetési koncepció 1.sz. melléklet Ordacsehi Község 2011.TERV Cím Alcím Megnevezés 1. Polgármesteri Hivatal 1. Önkormányzati igazgatás 2. Egészségügyi szakellátás 3. Város- és községgazdálkodási feladatok 4. Könyvtár 5. Gazdasági- és területfejlesztési feladatok 6. Rendszeres pénzbeli ellátások 7. Eseti pénzbeli ellátások 8. Támogatások 9. Beruházás, fejlesztés Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés TERV a) BEVÉTELEK I.Mőködési, sajátos mőködési bevételek II.Állami, pályázati támogatások III.Felhalmozási és tıke jellegő bevételek IV. Véglegesen átvett pénzeszközök V. Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek összesen VI. Hitel a) BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

18 b) KIADÁSOK I. Mőködési kiadások II. Felhalmozási kiadások Felújítások Beruházás Részvényvásárlás III. Nyújtott kölcsönök- - Hitel törlesztés /csatorna/ Egyéb befizetési kötelezettség IV. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék b) KIADÁSOK ÖSSZESEN:

19 Ordacsehi Község 3.sz.melléklet Bevételek TERV e Ft Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Terv 2011 a) Helyi adók Telekadó Építményadó Idegenforgalmi adó tartózkodás után Iparőzési adó Pótlékok bevétele 128 a) Helyi adók összesen: b)mőködési bevételek Egyéb bevételek-közterülethasználat, bérlet Kamatbevétel Lakossági hiteltörlesztés b) Mőködési bevétel összesen c) Állami támogatás Gépjármőadó c) Állami támogatás összesen d)felhalmozási bevételek-koncessziós díj Osztalék 116 Bírság 68 Fejlesztési és vis maior felad.tá./fm pályázat Ingatlan értékesítés

20 d)felhalmozási bevételek összesen e) Támogatások, pályázatok Kistérségi Társulás mozgó könyvtár tám e)támogatások, pályázatok összesen f) Átvett pénzeszközök -településırök támog. 386 Elızı évi egyéb kieg. Visszatérülések 32 Mozgáskorlátozottak támogatása Munkaügyi központtól Lakosságtól /viziközmőhitel/ f)átvett pénzeszközök összesen Pénzmaradvány Mindösszesen: Ordacsehi Község Mőködési kiadások TERV 4.sz. melléklet 20

21 Megnevezés Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadás Egyéb befiz. Folyó kiadás Támogatások Összesen Önkormányzati igazgatás Egészségügy Közmunka Város- és községgazdálkodás Könyvtár Közvilágítás Rendszeres pénzbeli ellátások Eseti pénzbeli ellátások Támogatások Összesen: Ordacsehi Község 5.sz.melléklet Önkormányzati igazgatás TERV Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Terv Személyi juttatások: Köztisztviselık illetménye Egyéb bérrendszer alá tart. Illetménye

22 511 összesen: Köztisztviselık egyéb munkavégzéshez kapcs.jutt. Egyéb bérrendsz. Ker kieg összesen összesen /Kt. Étk.h.jár./ Részmunkaidıben fogl.köztiszt.rendsz.jutt. Részmunkaid.fogl.köztiszt.egyéb rendsz.jutt.étkezési utalvány Részmunkaid.fog.köztiszt. Ruházati költségtérítés 516 összesen További m.visz.létesítık juttatása Állományba nem tartozók egyéb juttatásai /Polgármester, alpogármester tiszteletdíja, ktgtérítése/ összesen: Személyi juttatások összesen: Járulékok: Nyugdíjjárulék Természetbeni eü Pénzbeni eü Munkaerıpiaci járulék Egészségügyi hozzájárulás Járulékok összesen: Dologi kiadások: - Munka védıruha Élelmiszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány Folyóirat

23 Nem adatátviteli távközlési díj Egyéb komunikációs szolgáltatás Hajtó- és kenıanyagok Egyéb készlet, tisztítószer Bútor, textília Egéb készlet Vásárolt élelmezés Szállítási szolgáltatás Gázenergia szolgáltatás Villamos energia Víz-,csatornadíj Karbantartás, kisjavítás - ingatlan Karbantartás, kisjavítás - gép, berendezés Egyéb üzemeltetés, fenntartás Ügyvédi munkadíj Vásárolt termékek Áfa befizetés Vásárolt közszolgáltatás 940 Értékesített TE fizetendı Áfa-ja Belföldi kiküldetés Egyéb különféle dologi kiadás Dologi kiadások összesen: Munkáltató által fiz. Szja Végrehajtási díj Egyéb befiz. Köt Bank költség Különféle adók - biztosítás Folyó kiadások összesen

24 Mindösszesen: Egészségügy kiadásai TERV e Ft Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Terv Dologi kiadások Nem adatátviteli távközlési díj továbbszámlázott szolgáltatás Egyéb kommunikációs szolg Gázenergia szolgáltatás Villamos energia Víz- és csatornadíj Vásárolt közszolgáltatás - védınıi feladat Vásárolt termékek Áfa befizetés Összesen:

25 Ordacsehi Község 7.sz.melléklet Város- és községgazdálkodás TERV e Ft Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Terv Közalkalmazottak illetménye Közalkalmazottak ker.kieg Jutalom 197 Egyéb m.végz.kapcs.jutt Étkezési hozzájárulás Személyi jellegő kiadások összesen: Nyugdíjjárulék ,0% Természetbeni eü Pénzbeni eü Munkaerı piaci járulék ,50% Egészségügyi hozzájárulás Járulékok összesen: Hajtó- és kenıanyagok Egyéb üzemeltetés, hóeltakarítás Karbantartás utak Karbantartás, kisgép, jármő javítás Egyéb üzemeltetés, lomtalanítás Egyéb üzemeltetés,hulladék száll

26 Áfa Munka-, védıruha Egyéb készlet,alkatrész Egyéb különféle dologi kiadás Vásárolt közszolg. Gyepmester Vásárolt termékek befizetendı Dologi- és folyó kiadások összesen: Munkáltató által fiz. Szja Egyéb folyó kiadás /biztosítás/ Mindösszesen: Közvilágítás Közvilágítás Vásárolt ter.és.szolg. Befizetendı ÁFA Mindösszesen:

27 27

28 Ordacsehi Község Könyvtár TERV 8.sz.melléklet e Ft Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Terv 2011 Megbízási díj Személyi jellegő kiadások összesen: Járulékok: Nyugdíjjárulék Természetbeni eü Pénzbeni eü Munkaerı piaci járulék Egészségügyi h.járulás Járulékok összesen Dologi kiadások Nem adatátviteli távközlési díj Gázenergia szolgáltatás Villamos energia Víz- és csatornadíj Vásárolt közstzolgáltatás Vásárolt termékek Áfa befizetés Dologi és folyó kiadás össz Összesen:

29 Ordacsehi Község 9.sz.melléklet Közmunka TERV Megnevezés Egyéb bérrendszer, munkabér Egyéb bérrendszer, egyéb.saj.jutt Egyéb.bérr.ker.kirg. Személyi juttatások Nyugdíjjárulék Természetbeni eü. Pénzbeni e.ü. Munkaerı-piaci jár. Járulékok összesen Gyógyszer beszerzés Vásárolt közszolg. Vásárolt közszolg. Dologi kiadások összesen Összesen: e Ft Eredeti Módosított Teljesítés Terv ,

30 Településırök Egyéb bérrendszer, munkabér Személyi juttatás összesen Járulékok összesen Kisértékő t.e.beszerzés Munka védı ruha Egyéb készletbeszerzés Karbantartás, kisjavítás Vásárolt term.szolg. ÁFA Dologi kiadás összesen: Mindösszesen

31 Ordacsehi Község Rendszeres pénzbeli ellátások TERV 10.sz.melléklet Megnevezés Szakfeladat e Ft Eredeti Módosított Teljesítés TERV Ápolási díj normatív Ápolási díj helyi Nyugdíjjárulék Nyugdíjjárulék Rendszeres szociális segély RÁT Rendsz.gyermekv.t Összesen:

32 Ordacsehi Község Eseti pénzbeli ellátások 11.sz.melléklet TERV Megnevezés e Ft Szakfeladat Eredeti Módosított Teljesítés Terv 2011 Lakásfenntartási támogatás Szülési segély Temetési segély Átmeneti segély Mozgáskorlátozottak támogatása Összesen:

33 Ordacsehi Község Támogatások TERV 12.sz.melléklet Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Terv Sportkör Tagdíjak, Kistérségi Társulások, TÖOSZ Falunap Egyesületek, civil szervezetek Katasztrófavédelem Tőzoltóság támogatása Ordacsehinappali tagozatos tanulók össz Fıiskolai hallgatók Szakközépiskolások Általános Iskolai tanulók Bérletek támogatása Szociális kölcsön Háziorvos Ügyelet támogatása Fogorvos szolgálat támogatása Beruh.c.p.e.átad.közmőfejl.h.járulás Beruh.c.pe.átad. isk.ovi felúj.önrész Boglárr Tagintézmény támogatása Mők.c.tám. Kistérs. Társ. Beruh.c.tám. helyi önkorm. Ordacsehi körjegyzıi feladat ellátás Összesen:

34 Megnevezés Ordacsehi Község Beruházás TERV Eredeti 13.sz.melléklet Módosított Teljesítés TERV Apartmann kiépítése (szálláshely) Világítás kiépítés futtballpálya Templomvilágítás kiépítése Buszmegállók átalakítása /járda építés/ Közpark nyilvános wc.építés Kistraktorhoz főthetı fülke vásárlás Kistraktor vásárlás ÁFA Motoros kasza vásárlás (bozótvágó) Számítástechnikai eszk.vás. 109 Főnyíró vásárlás 840 Szinpad és környékének rendezése Ivóvíz vezeték kiépítése Rendezési terv Vizierımő kísérlet Fizetendı Áfa Összesen: Felújítás TERV Iskola, óvoda felújítás, tornaterem tetı jav Tornaterem tetı héjazat felújítás Fizetendı Áfa Összesen: Céltartalék képzése TERV Belvíz elvezetés Kamerarendszer kiépítése Turisztikai jellegő pályázat Összesen:

35 4. számú melléklet ORDACSEHI KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011 É V I M U N K A T E R V E Képviselı-testület 2011 évre az alábbi idıpontokban tervezi megtartani üléseit illetve az alábbi programokat tervezi: Képviselı-testületi ülések helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Ordacsehi Fı u. 54. Képviselı-testületi ülések idıpontja: Minden hónap utolsó szerda 17 óra Az önkormányzati testületi üléseken napirendi pontként kell tárgyalni: lejárt határidejő határozatok végrehajtása két ülés közötti polgármesteri tevékenység polgármester átruházott hatáskörben tett intézkedéseirıl tájékoztató interpellációk, bejelentések Képviselı-testületi ülésekre tanácskozási joggal meg kell hívni: tagintézmény vezetıjét (iskola-óvoda) akinek a jelenléte a napirendi pont alapos és körültekintı tárgyalásához elengedetlenül szükséges akit a polgármester esetenként meghívandónak tart akit legalább két képviselı javasol egyház, rendırség és a nagyobb gazdasági egységek vezetıit. 35

36 ÜLÉSEK IDİPONTJAI ÉS TERVEZETT NAPIRENDI PONTJA 2011.január 26: 1./ Rendelet tervezet az önkormányzat 2011 évi költségvetésérıl (I. forduló) Elıadó: polgármester 2./ 2010 évi testületi határozatok áttekintése, feladatok elvégzésének ellenırzése. 3./ Testület és polgármester ciklusprogramjának elmúlt évi megvalósulásának kiértékelése. Elıterjesztések leadásának határideje: 2011 január február 7. 1./ Önkormányzat 2011 évi költségvetésének elfogadása (II. forduló) Elıadó : polgármester 2./ Falunapi programok megbeszélése, falunapi költségek véglegesítése. Elıadó: polgármester Elıterjesztések leadási határideje: 2011.február március / Egészségügyi Központ éves beszámolója Elıadó: intézményvezetı 2./ Falunapi program véglegesítése Elıadó: polgármester 3./ Felkészülés a tavaszi közterületi munkákra. (játszóterek, stb) Elıadó: polgármester Elıterjesztések leadási határideje: 2010 március április / 2010 évi költségvetési rendelet módosítása. Elıadó: polgármester 2./ Beszámoló a 2010 évi költségvetés végrehajtásáról. Elıadó. polgármester 3./ Beszámoló a helyi adókkal kapcsolatos feladatokról. (elsı sorban az idegenforgalmi adó beszedésérıl) Elıadó: jegyzı 4./ Felkészülés a nyári szezonra. Elıadó: polgármester 5./ Iskola-óvoda nyári karbantartása Elıadó: polgármester Elıterjesztések leadási határideje: 2011 április május / Fonyódi Rendırkapitányság beszámolója a közrendrıl és a közbiztonságról. 36

37 Elıadó: rendırség képviselıje 2./ Beszámoló a könyvtár mőködésérıl. Elıadó: könyvtáros 3./ Alapszolgáltatási Központ beszámolója a feladatok ellátásáról. Elıadó: gondozási központ megbízottja. 4./ Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról Elıadó: gondozó Elıterjesztések leadási határideje: 2011 május június / Elızetes beszámoló a tagintézmény mőködésérıl Elıadó: Tagintézmény vezetı 2./ Község Sportéletének áttekintése. Elıadó polgármester Elıterjesztések leadási határideje: 2011 június szeptember / Beszámoló a 2011 évi költségvetés I. félévi teljesítésérıl. Elıadó: polgármester 2./ Az Önkormányzat 2011 évi költségvetésének módosítása elıadó : polgármester 3./ Beszámoló az Oktatási Intézmény mőködésérıl elıterjesztı: Türjei Atilla Iskolaigazgató Kovácsné Horváth Éva intézményvezetı Elıterjesztések leadási határideje: szeptember október / Beruházások, felújítások áttekintése. Elıadó: polgármester 2./ 2012 évi belsı ellenırzési ütemterv elfogadása. Elıadó: polgármester 3./ Hulladékszállítási megállapodás elfogadása elıterjesztı: polgármester 4./ Téli hó eltakarítási megállapodás elfogadása elıterjesztı: polgármester Elıterjesztések leadási határideje: 2011 október november / Az Önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítása 2./ Beszámoló a 2011 évi költségvetés I-III negyedévi teljesítésérıl. Elıadó: polgármester 37

38 3./ Önkormányzat 2012 évi költségvetési koncepciójának elfogadása. Elıadó: polgármester 4./ Képviselı-testület 2012 évi munkatervének megbeszélése. Elıadó: polgármester 5./ Karácsonyi ünnepség program és stb. véglegesítése. Elıadó: polgármester 6./ 2012 évre vonatkozó rendeletek megalkotása elıterjesztı: jegyzı Elıterjesztések leadási határideje: 2011 november december / Képviselı-testület 2012 évi munkatervének elfogadása. Elıadó: polgármester 2./ Karácsonyi ünnepségek programjairól tájékoztatás. Elıadó: polgármester Elıterjesztések leadási határideje: 2011 december 2. Közmeghallgatás: 2011 február 7-én pénteken 18 óra Helye: Mővelıdési ház. Ordacsehi Fı u. 56. Tárgy: Önkormányzat 2011 évi költségvetése. Falunap: június 25 szombat helye : rendezvényterület EGYÉB FELADATOK: szüreti felvonulás és bál : szeptember 17 hely: rendezvényterület, utcák, illetve tornaterem karácsonyi ünnep: 2011 december 17. hely: tornaterem lomtalanítás: április Készült: Ordacsehi 2011 november 12-én Kiss Miklós polgármester 38

39 Képviselı-testület 2011 évi programját a testület 105/2010(XI.24.) Kt. számú határozatával elfogadta. Ordacsehi 2010 november 24. Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı 39

40 40

5./ Az Önkormányzat 2011. évi átmenti gazdálkodásáról szóló rendelet elfogadása

5./ Az Önkormányzat 2011. évi átmenti gazdálkodásáról szóló rendelet elfogadása 1 JEGYZİKÖNYV Készült: 2011. december 14-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Kránicz

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. január 27-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. január 27-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. január 27-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Gazdag

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Bársony János alpolgármester Kránicz József Tibor képviselı

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 24/2007. (III.1.) kt. határozat: A 2007. március 1-i ülés napirendjének elfogadása. 25/2007. (III.1.) kt.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2012. január 25 - i testületi ülésére a 3. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: 2011 évi testületi határozatok áttekintése, feladatok elvégzésének

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 3/2009. Levél község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. február 16-án tartott nyilvános testületi ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Tartalma:

Részletesebben

1/2015. (II. 18.) TH. Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi költségvetésének módosítása

1/2015. (II. 18.) TH. Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi költségvetésének módosítása Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa LMKOH/1854/1/2015. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kránicz József Tibor képviselő. Feikusné Horváth Erzsébet jegyző

JEGYZŐKÖNYV. Kránicz József Tibor képviselő. Feikusné Horváth Erzsébet jegyző 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. június 29-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselő-testület üléséről. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Kránicz

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. február 13-án megtartott ülésérıl Jelen vannak: Vona Tamás alpolgármester, dr. Gulyás Mihály alpolgármester, Okváth Dezsıné,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Szalai Tünde, Koós Mariann, Dr. Balázs Lajos, Hujber Lászlóné intézményvezetık. Szaka Zsolt az AVE Zöldfok Zrt.

JEGYZİKÖNYV. Szalai Tünde, Koós Mariann, Dr. Balázs Lajos, Hujber Lászlóné intézményvezetık. Szaka Zsolt az AVE Zöldfok Zrt. JEGYZİKÖNYV Készült Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 26-án megtartott nyílt ülésérıl. Jelen vannak: Mészáros Miklós polgármester Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı Dr.

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl 01/251-1/2014. JEGYZİKÖNYV 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár színházterme 8130 Enying, Bocskai u. 1., Nyikos István

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Csonka József Dr. Pálinkási

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2012. február 6-án, 17 óra 25 perc kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 27-én megtartott ülésérıl Jelen vannak: Ládi Balázs polgármester, dr.. Gulyás Mihály alpolgármester, Vona Tamás

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl

Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Pécel Város Önkormányzatának képviselı-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 03-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 03-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/38-17/2012. JEGYZİKÖNYV 2012. július 03-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Vas Gereben Mővelıdési Ház Színház terem 8130 Enying, Bocskai u. 1. Pıdör Gyula, Méreg

Részletesebben

a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III.30.) szóló önkormányzati rendelet módosításához

a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III.30.) szóló önkormányzati rendelet módosításához Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa I/1336/2/2014. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 22. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 22. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 22. sz. JEGYZİKÖNYV Bér Község Önkormányzat, Bér Cigány Kisebbségi Önkormányzat és Bér Szlovák Kisebbségi Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2012.szeptember 12-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2012.szeptember 12-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2012.szeptember 12-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Mayer

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Szilágyi Gábor Pálmai József Dr.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 21/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 136-150. Rendelet száma: 13. TARTALOMJEGYZÉK OK: 136/2012.(XII.13.)

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2009. augusztus 31.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2009. augusztus 31. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2009. augusztus 31. Az ülésen hozott rendelet és határozatok száma és tárgya: 26/2009.(VIII.31.) ÖH Felsılajos község közrend-és közbiztonsági

Részletesebben

Együttes Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2015. május 21.

Együttes Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2015. május 21. Felsılajos Község Önkormányzata LMKOH/685/7/2015. Lajosmizse Város Önkormányzata Együttes Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2015. május 21. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 14/2015. (V.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Döntés a Békéscsaba Kalandpark kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárás

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 25-én, 15,00 órakor tartott nyílt ülésén. Rendelet száma 8/2010. (V.26.) Határozat száma 91/2010. (V.25.)

Részletesebben

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL (továbbiakban SZMSZ) Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22.-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának./2009.( ) rendelete a 2008. évi költségvetésrıl szóló

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. október 13.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. október 13. Lajosmizse Város Önkormányzata I/1018/14/2011. Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. október 13. Az ülésen hozott rendeletek, és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Szentesné Szekér Piroska képviselı. A polgármester a testület rendkívüli nyilvános ülését 16.36-kor megnyitja.

JEGYZİKÖNYV. Szentesné Szekér Piroska képviselı. A polgármester a testület rendkívüli nyilvános ülését 16.36-kor megnyitja. 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselı-testületének 2012. május 9-i rendkívüli nyílt ülésérıl, amelyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István polgármester

Részletesebben

NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV

NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. március 13-án 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 1 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-10/2011. Sorszám: 11. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. október 27.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 4/2011. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2011. február 15-én megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Határozat száma. 106/2010. (VI.29) Bükkszék Község Önkormányzata II. félévi munkaterve

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Határozat száma. 106/2010. (VI.29) Bükkszék Község Önkormányzata II. félévi munkaterve J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. június 29-én, 15,00 órakor tartott nyílt ülésén. Határozat száma Tárgya 106/2010. (VI.29) Bükkszék Község Önkormányzata

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzat. ülésérıl 2010. december 14. Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Lajosmizse Város Önkormányzat. ülésérıl 2010. december 14. Város Önkormányzata Képviselı-testületének Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottsága I/3/42/2010. Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottsága ülésérıl 2010. december 14. Az ülésen

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 11.200/2010. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. szeptember 16-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 200-2/2013. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

KÉPVISELİ-TESTÜLET 2005. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

KÉPVISELİ-TESTÜLET 2005. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI KÉPVISELİ-TESTÜLET 2005. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI A Képviselı-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett a 1/2005. (I. 26.) sz. önk. határozat Pilis Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-14/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. augusztus 7-én 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a Csepreg Város Önkormányzat 25/2010. JEGYZİKÖNYV Készült Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november 10-én megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. február 13-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. január 10.

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. január 10. Lajosmizse Város Önkormányzata Iktsz: I/394/1/2013. Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. január 10. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 1/2013. (I. 10.) ÖH. Együttmőködési megállapodás

Részletesebben

Jegyzıkönyv. dr. Rózsahegyi Ferenc körjegyzı a polgármester távolléte okán, az SZMSZ alapján Mikó Zoltán alpolgármestert az ülés vezetésére.

Jegyzıkönyv. dr. Rózsahegyi Ferenc körjegyzı a polgármester távolléte okán, az SZMSZ alapján Mikó Zoltán alpolgármestert az ülés vezetésére. Jegyzıkönyv Készült: Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. november 25-én 16 órától a körjegyzıség székhelyén megtartott nyílt ülésérıl Jelen vannak: jelenléti ív szerint Fekete Gyula

Részletesebben

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 1/2010. (II. 11.) számú. rendelete. Zalaszántó község Önkormányzatának

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 1/2010. (II. 11.) számú. rendelete. Zalaszántó község Önkormányzatának Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete 1/2010. (II. 11.) számú rendelete Zalaszántó község Önkormányzatának 2010. évi költségvetésérıl. -1- Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.22-24/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2008. szeptember 25-én (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

J e g y zıkönyv. Távol maradt: Partiné Harcsa Magdolna, Dr. Somosi Szabolcs képviselı (összesen: 2 fı)

J e g y zıkönyv. Távol maradt: Partiné Harcsa Magdolna, Dr. Somosi Szabolcs képviselı (összesen: 2 fı) BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testülete Szám: 1076-14/2011./TT. J e g y zıkönyv Készült: Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. szeptember 15-én 14 órakor a Városháza Millenniumi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. november 29-i ülésérıl a mellékelt jelenléti ív szerint Polics József polgármester köszöntötte a megjelenteket.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Kutyej

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselı-testületének 2007. július 31-én tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Erdıs Norbert alpolgármester, Barkász Sándor, Mészáros

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. július 7-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

Bevételek alakulása. 104. sz. elıterjesztés Minısített szótöbbség

Bevételek alakulása. 104. sz. elıterjesztés Minısített szótöbbség 104. sz. elıterjesztés Minısített szótöbbség Elıterjesztés Tolna Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. április 24-i ülése III. napirendi pontjához Az önkormányzat 2007. évi zárszámadása Elıadó:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. szeptember 20-iki rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint A polgármester köszöntötte a megjelenteket,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2006. április 18. napján délután 16.00 órai kezdettel megtartott soron következı, nyilvános ülésérıl, Nyáregyháza,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. november 9-én megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

115/2010. (VI. 03.) sz. határozat A Vasi TISZK 2010. évi költségvetésének módosításáról 579

115/2010. (VI. 03.) sz. határozat A Vasi TISZK 2010. évi költségvetésének módosításáról 579 XXI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2010. JÚNIUS 3. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 41/2010. (II. 12.) sz. határozata A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma:13-38/2007. J E G Y Z Õ K Ö N Y V

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága /PÜB/ / 2010. február 01-jén (hétfın) 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésérıl 1 Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 7/1995. (III. 3.) számú r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK ÉS SZERVEINEK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL /*: A rendelet

Részletesebben

Igazgatási Osztályvezető megjelent. Meghívott: Dr. Nagy Szabina Somogy Megyei Kormányhivatal Fonyódi Járási Hivatal Hivatalvezető

Igazgatási Osztályvezető megjelent. Meghívott: Dr. Nagy Szabina Somogy Megyei Kormányhivatal Fonyódi Járási Hivatal Hivatalvezető JEGYZŐKÖNYV Készült Ordacsehi Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. november 25-én, 17 órakor kezdődő, az Önkormányzat hivatali helyiségében megtartott nyilvános üléséről. A Képviselő-testületi

Részletesebben

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269.

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. 2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI száma 80/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 81/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 82/2011.

Részletesebben

Képviselı-testületének. 16/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelete. a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési.

Képviselı-testületének. 16/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelete. a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési. Balatonkeresztúri Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelete a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési szabályzatáról PREAMBULUM Az önkormányzatiság alapelvei

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 10831-2/2006. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT 2006 El. I. D. 17. ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT PÉCSI ÍTÉLİTÁBLA P É C S ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2004. január 1.-tıl 2 E L İ S Z Ó Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-1/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. január 31-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-1/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı. Igazoltan van távol: Szőcsné Dr. Fehér Éva, Vass Antal képviselık

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı. Igazoltan van távol: Szőcsné Dr. Fehér Éva, Vass Antal képviselık JEGYZİKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2008. október 22-én megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzıkönyv. Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzıkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 14.-én megtartott ülésérıl Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Elıterjesztés Besenyszög Községi Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 27-én megtartott nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 27-én megtartott nyílt ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 27-én megtartott nyílt ülésérıl. Jelen vannak: Kalász Zoltán alpolgármester Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı Dr.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. március 7-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 2/2010. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. január 26-án (kedden) 15.00 órai kezdettel a

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Megállapítja, hogy a részönkormányzat testülete 3 igen egyhangú szavazattal a mai ülés napirendjét elfogadta.

JEGYZİKÖNYV. Megállapítja, hogy a részönkormányzat testülete 3 igen egyhangú szavazattal a mai ülés napirendjét elfogadta. 03-3/14-2/2012. JEGYZİKÖNYV Készült a Pécs-Újhegy Településrészi Önkormányzat 2012. április 2-ai ülésérıl Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint Haász János: köszöntötte az idei év elsı rendes

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 5/2011. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2011. március 17-én megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-7/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. július 10-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet képviselık

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet képviselık J e g y z ı k ö n y v Készült: Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 30-i rendkívüli n y í l t ülésén Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme Jelen vannak: Rédai János polgármester,

Részletesebben

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2007. október 25.-én 15 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl. Jelen vannak: Lehota Vilmos Tasi Péter al Erdélyi Zsolt,

Részletesebben

Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl.

Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl. Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzat

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. március 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. március 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. 1 Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 222-13/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. december 15-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.22-19/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2008. július 3-án (csütörtökön) 8 óra 30 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 13-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl

J e g y z ı k ö n y v. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 13-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl FEJÉR MEGYE CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG Rendeletek: 1/2011. (I.14.) J e g y z ı k ö n y v Határozatok: 8/2011. (I.13.) 9/2011. (I.13.) 10/2011. (I.13.) 11/2011. (I.13.) 12/2011. (I.13.) 13/2011. (I.13.) 14/2011.

Részletesebben

I. FEJEZET. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

I. FEJEZET. Az önkormányzat bevételei és kiadásai Tolna Város Önkormányzatának /2009. (II.13.) Ör. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl, végrehajtásának rendjérıl Tolna Város Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.144/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2010. február 4-én (csütörtökön) 9 óra 20 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: K.83-23/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Kislıd Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. december 8-án 17 órakor kezdıdı rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Mővelıdési Ház, Kislıd

Részletesebben

N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A

N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-17 /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. november 28-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-1/2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült 2013. február 15-én a sopronkövesdi Községháza tanácskozó termében, Ebergıc,

Részletesebben

Dr. Haag Éva alpolgármester, Dr. Tóth Csaba Attila, Zaják Rita képviselı

Dr. Haag Éva alpolgármester, Dr. Tóth Csaba Attila, Zaják Rita képviselı Szám: IV.110/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Közgyőlésének 2014. január 30-án (csütörtökön) 9 óra 26 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl. Jelen vannak: Horváth

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére. pénzügyi irodavezetı

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére. pénzügyi irodavezetı E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 17-ÉN TARTOTT

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 17-ÉN TARTOTT 1 Alap Község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 17-ÉN TARTOTT SORON

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 7950-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére. Az elıterjesztést készítette: intézményi referens

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére. Az elıterjesztést készítette: intézményi referens 3. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére Tárgy: dr. Faragó Márta Ilona praxisjogának értékesítése Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit intézményi

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Bácsszentgyörgy Község Képviselı-testülete 3/2009. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Bácsszentgyörgy község képviselı-testület 2009. március 17-én tartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete. nyilvános ülésérıl. 2009. március 10. (1. ülés)

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete. nyilvános ülésérıl. 2009. március 10. (1. ülés) Ügyszám: 26-6/2009. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete nyilvános ülésérıl 2009. március 10. Nyirád 2009 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzatának

Részletesebben

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 31-én tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 31-én tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl 01/218-23/2011. JEGYZİKÖNYV 2011. augusztus 31-én tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Dr. Pintér György polgármester,

Részletesebben

77/2012. (X. 24.) ÖIB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselıtestületének

77/2012. (X. 24.) ÖIB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselıtestületének Lajosmizse Város Önkormányzata Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága Lajosmizse Város Önkormányzata Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága I/1209/34/2012. A Pénzügyi, Területfejlesztési

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-11/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. november 13-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben