J e g y z ı k ö n y v

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ı k ö n y v"

Átírás

1 J e g y z ı k ö n y v Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének február 13-án megtartott ülésérıl Jelen vannak: Vona Tamás alpolgármester, dr. Gulyás Mihály alpolgármester, Okváth Dezsıné, Orliczki Frigyesné, Vanyó István települési képviselık, dr. Boros István jegyzı Az ülésrıl igazoltan távol maradt: Dr. Wirtz Ferenc települési képviselı Meghívottként jelen van: Ládi Balázsné intézményvezetı, Tóth Károly ügyvezetı, Hajdu Ferencné vezetı fıtanácsos Az ülésen hozott határozatok száma, tárgya: 7/2012.(II.13.)sz. Tárgy: Mővelıdési Ház és Könyvtár évi beszámolójának, és évi munkatervének elfogadása 8/2012.(II.13.)sz. Tárgy: Községüzemeltetési Kft évi üzleti tervének elfogadása 9/2012.(II.13.)sz. Tárgy: A képviselı-testület I. félévi munkatervének elfogadása 10/2012.(II.13.)sz. Tárgy: Sajószöged Önkormányzat évi költségvetése 11/2012.(II.13.)sz. Tárgy: Felhatalmazás a települési szilárd kommunális hulladékkezelıi közszolgáltató személyének kiválasztására, a köztisztaság fenntartásáról szóló 14/2003.(XII.18.) önkormányzati rendelet végrehajtása 12/2012.(II.13.)sz. Tárgy: A Miskolc Térségi Konzorcium hulladékgazdálkodási rendszerüzemeltetési koncepció módosításának elfogadása. 13/2012.(II.13.)sz. Tárgy: A köztisztviselık évi teljesítménykövetelményeinek alapját képezı célok meghatározása 14/2012.(II.13.)sz. Tárgy: Sajószögedi Sportkomplexum használatának engedélyezése Az ülésen megalkotott rendeletek száma, tárgya: 6/2012.(II.13.) önkormányzati rendelet a helyi építészeti örökség védelmérıl szóló 4/2002.(I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról Vona Tamás alpolgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselık közül 5 fı jelen van, az ülést megnyitotta. Az alpolgármester Vanyó István képviselı ügyrendi javaslatát is figyelembe véve javaslatot tett az ülés napirendjére. Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendet az alábbiak szerint fogadta el: Napirend: 1./ Beszámoló a Mővelıdési Ház és Könyvtár évi munkájáról, javaslat a Mővelıdési Ház és Könyvtár évi munkatervének elfogadására, javaslat a évi községi rendezvények megünneplésére Elıterjesztı: Ládi Balázsné intézményvezetı Vona Tamás alpolgármester

2 - 2-2./ Javaslat a Községüzemeltetési Kft évi üzleti tervének elfogadására Elıterjesztı: Vona Tamás alpolgármester Tóth Károly ügyvezetı igazgató 3./ Javaslat a Képviselı-testület I. félévi munkatervére Elıterjesztı: Vona Tamás alpolgármester 4/ Javaslat Sajószöged Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló rendelet, valamint a évi költségvetési rendelet-tervezetben javasolt elıirányzatok megalapozásáról szóló rendelet elfogadására Elıterjesztı: Vona Tamás alpolgármester dr. Boros István jegyzı 5./ Javaslat a helyi építészeti örökség védelmérıl szóló 4/2002.(I.31.) önkormányzati rendelet módosítására Elıterjesztı: dr. Boros István jegyzı 6./ Javaslat a Miskolc Térségi Konzorcium hulladékgazdálkodási rendszerüzemeltetési koncepció módosításának elfogadására Elıterjesztı: Vona Tamás alpolgármester dr. Boros István jegyzı 7./ Javaslat a köztisztviselık évi teljesítmény-értékelésének alapjául szolgáló kiemelt célok meghatározására, a Polgármesteri Hivatal évi munkájának értékelése Elıterjesztı: Vona Tamás alpolgármester dr. Boros István jegyzı 8./ Indítványok, javaslatok, képviselıi elıterjesztések 1./ Napirend: Beszámoló a Mővelıdési Ház és Könyvtár évi munkájáról, javaslat a Mővelıdési Ház és Könyvtár évi munkatervének elfogadására, javaslat a évi községi rendezvények megünneplésére Ládi Balázsné részletesen ismertette a Mővelıdési Ház és a Könyvtár évi tevékenységérıl szóló beszámolót, kiemelve a fontosabb rendezvényeket és azt, hogy szeretnék a már bevált rendezvényeket ebben az évben is megtartani. Ezután ismertette a évre tervezett programokat, célokat azzal, hogy a tervezett programok még bıvülhetnek. Felhívta a szülık figyelmét, hogy sok gyermek jár le felügyelet nélkül a tóra. Kérdések, hozzászólások: Orliczki Frigyesné: szeretném, ha az egyéb programok közé a sajószögedi amatır elıadók is bekerülnének. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság részletesen megtárgyalta és a képviselıtestületnek elfogadásra javasolja a beszámolót és a munkatervet. Vona Tamás: a legtöbb rendezvényen részt vettem. Örvendetes, hogy nıtt a helyi fellépık aránya, akik elıadásukban profik, reméljük, hogy a jövıben ez folytatódni fog. Pozitívum, hogy a programok felölelik a lakosság egész szegmensét, kicsiket, idıseket, felnıtteket, családokat egyaránt.

3 - 3 - A programok lebonyolítását két dolog befolyásolhatja, a Falumegújítási Program keretében végzendı munkák ütemezése, valamint az, hogy pályázatot nyújtottunk be a Hivatal és a Mővelıdési ház részére számítógépek vásárlására és világítására. Megkerestek az ügyben, hogy télen felönthetjük-e a bitumen pályát jegesre. Vanyó István: a pályán hajszálrepedések keletkezhetnek és ettıl szét fog menni 1-2 éven belül, inkább máshol kellene ezt megvalósítani. Okváth Dezsıné: a tervezett programok eddig mindig megvalósultak, az emberek szívesen jönnek és részt vesznek ezeken a rendezvényeket és minden évben újabb programokkal bıvül kínálat. Elfogadásra javaslom a beszámolót és a rendezvénytervet. Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat 7/2012.(II.13.) sz. Képviselı-testületi határozat Tárgy: Mővelıdési Ház és Könyvtár évi beszámolójának, és évi munkatervének elfogadása a.) Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testülete a Mővelıdési Ház és Könyvtár évi tevékenységérıl szóló beszámolót elfogadta. b.) A képviselı-testület a Mővelıdési Ház és Könyvtár évi munkatervét az elıterjesztésnek megfelelıen jóváhagyta. /Munkaterv a jegyzıkönyvhöz csatolva./ Felelıs: Ládi Balázsné intézményvezetı Határidı: azonnal, ill. folyamatos Ládi Balázsné intézményvezetı elhagyta az ülést. 2./ Napirend: Javaslat a Községüzemeltetési Kft évi üzleti tervének elfogadására Vona Tamás: ismertette a Kft évi tervezett bevételeit. A tervezett árbevétel nem sok, azonban az elızı évek tapasztalata azt mutatja, hogy nem érdemes több külsı munkát felvállalni, mert a napi munkák és az alacsony létszám nem teszi azt lehetıvé. Orliczki Frigyesné: a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság részletesen megvitatta az üzleti tervet. A Kft. 6 fıvel látja el a feladatokat, a kiadások 2/3-ad része a személyi jellegő kiadás. A tervezett célok megvalósíthatók, a főkasza beszerzése növeli a Kft. hatékonyságát. A Bizottság vizsgálta a munkaerı hatékonyság kihasználtságát is mivel a szemétszállítással kapcsolatos könyvelés átadása miatt csökken az adminisztratív munka, több lesz a szabad kapacitás, de ezt az önkormányzat tudja majd hasznosítani. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a Községüzemeltetési Kft évi üzleti tervét az elıterjesztésnek megfelelıen elfogadásra javasolja a testületnek.

4 - 4 - Tóth Károly: nehéz helyzetben vagyunk, mindennel takarékoskodnunk kell, de a feladatokat el kell látni. Nyáron valószínőleg több közhasznúra lesz szükség. Kevés olyan munka van, amit el tudunk vállalni. Köszönöm a képviselı-testület részérıl a pozitív hozzáállást. Vona Tamás: a hóeltakarítással kapcsolatban kérjük a lakosság türelmét, csak egy gépünk van. Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat 8/2012.(II.13.) sz. Képviselı-testületi határozat Tárgy: Községüzemeltetési Kft évi üzleti tervének elfogadása Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testülete a Sajószöged Községüzemeltetési Kft évi üzleti tervét elfogadta. /Üzleti terv a jegyzıkönyvhöz csatolva./ A testület felkéri az alpolgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidı: azonnal Tóth Károly ügyvezetı elhagyta az ülést. 1./ Napirend: Javaslat a Képviselı-testület I. félévi munkatervére Vona Tamás alpolgármester ismertette a Képviselı-testület évi I. félévi munkatervére tett javaslatot, hozzátéve, hogy a tervezett napirendek kiegészülhetnek a testületi tagok által az aktuális ülésen tett önálló napirendi indítvánnyal. Orliczki Frigyesné: a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a munkatervet megvitatta, kiegészítı észrevétel nem volt, ezért a Bizottság a I. félévi munkatervet elfogadásra javasolja a testületnek. Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat 9/2012.(II.13.) sz. Képviselı-testületi határozat Tárgy: A képviselı-testület I. félévi munkatervének elfogadása Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testülete a I. félévi munkatervét egyhangúlag elfogadta. /Munkaterv a jegyzıkönyvhöz csatolva./ A testület felkéri az alpolgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidı: azonnal

5 - 5-4./ Napirend: Javaslat Sajószöged Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló rendelet, valamint a évi költségvetési rendelet-tervezetben javasolt elıirányzatok megalapozásáról szóló rendelet elfogadására Vona Tamás: a költségvetés tervezete az új, hatályos jogszabályoknak megfelelıen készült el. Ismertette a tervezett bevételeket és kiadásokat. Kiemelte, hogy az adóerıképesség miatt az SZJA-ból elvonás van, illetve a helyi adók csökkentését nem javasolja, mert ha az 2% alá csökken, akkor nem juthatunk hozzá bizonyos támogatásokhoz. Biztosítani kell, hogy a község mőködjön és az intézmény-hálózat a lakosságot megfelelı színvonalon szolgálja. A tervezett hiány e Ft. Orliczki Frigyesné: a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megállapította, hogy a tervezet alapos, minden részletre kiterjed. A Bizottság a sok törvényi változás miatt javasolja, hogy a testület mostani ülésén elsı olvasatban tárgyalja a költségvetés tervezetét, a végleges döntésre a következı ülésén kerüljön sor. Ismertette a Bizottság állásfoglalását. /Írásbeli elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz csatolva./ Dr. Wirtz Ferenc települési képviselı megérkezett az ülésre. Kérdések, hozzászólások: Vanyó István: az állami normatívák hány százalékát fedezik az oktatás és a mővészetoktatás esetében? Hajdú Ferencné: az állami támogatás csak kb. a 40%-át fedezi az oktatásnak, és az óvodai ellátás esetében is kevesebb 50%-nál. dr. Boros István jegyzı: fontos változás, hogy - különválik az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek és gazdasági társaságok költségvetése. Eddig az önkormányzat költségvetése összevontan tartalmazta az önkormányzat és a hivatal költségvetését. Ez a helyzet rontotta az átláthatóságot és számos gyakorlati problémát is felvetett az adóalanyiság kérdésétıl a számlavezetésig. - Valószínőleg mégis lehet hiányt tervezni, de a stabilitási törvény alapján a mőködési hiány fedezetéül csak likvid-hitel szolgálhat, amit azonban éven belül vissza kell fizetni. Viszont akinek nincs mőködési hiánya, nem pályázhat ÖNHIKI-re. - A Pénzügyi Bizottságnak írásba kell foglalnia a véleményét, ez megtörtént. Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat 10/2012.(II.13.) sz. Képviselı-testületi határozat Tárgy: Sajószöged Önkormányzat évi költségvetése Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testülete a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságnak az az Önkormányzat évi költségvetés-tervezetérıl szóló elıterjesztését elfogadja és a költségvetési rendelet és a kapcsolódó elıterjesztések elfogadásáról a soron következı ülésén dönt. A testület felkéri az alpolgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidı:

6 - 6 5./ Napirend: Javaslat a helyi építészeti örökség védelmérıl szóló 4/2002.(I.31.) önkormányzati rendelet módosítására dr. Boros István jegyzı felsorolta a helyi építészeti örökség védelmérıl szóló rendeletben a helyi védelem alá helyezett épületeket. Javasolta, hogy a testület sorolja ide az EU-s Zászlóparkot is ezzel a kiegészítéssel módosítsák a helyi rendeletet. A Bem-Tisza-Vasút utak felújítására futó pályázatnál plusz pontot jelent, ha védett terület mellett haladnak el a felújítandó utak. A Zászlópark szabadalmaztatásával kapcsolatosan tájékoztatta a testületet, hogy az EU-s Zászlóparkot Ládi Balázs szellemi termékeként jegyeztetik be, tehát ha valaki lemásolná, akkor az örökösök jogdíjat követelhetnek. Sajószöged Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a helyi építészeti örökség védelmérıl szóló 4/2002.(I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 6/2012.(II.13.) önkormányzati rendeletét. /A rendelet a jegyzıkönyvhöz csatolva./ 6./ Napirend: Javaslat a Miskolc Térségi Konzorcium hulladékgazdálkodási rendszerüzemeltetési koncepció módosításának elfogadására dr. Boros István jegyzı: Sajószöged és még 37 település tagja a Miskolc Térségi Konzorciumnak. A hejıpapi hulladékkezelı üzemeltetésével kapcsolatosan folyamatban lévı pályázatban a Támogatási Szerzıdés megkötéséhez szükséges a konzorciumi tagönkormányzatok képviselıtestületei által meghozandó, a joglemondást tartalmazó határozat, valamint a módosított üzemeltetési koncepció elfogadásáról szóló határozat. Ismertette a határozati javaslatokat. Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testülete a települési szilárd kommunális hulladék kezelésére vonatkozó közfeladata teljesítése körében megtárgyalta a közszolgáltató kiválasztására irányuló, törvényi elıíráson alapuló kötelezettségét és az elıterjesztés alapján egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 11/2012.(II.13.) sz. Képviselı-testületi határozat Tárgy: Felhatalmazás a települési szilárd kommunális hulladékkezelıi közszolgáltató személyének kiválasztására, a köztisztaság fenntartásáról szóló 14/2003.(XII.18.) önkormányzati rendelet végrehajtása Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvényben megállapított hulladékkezelési közszolgáltatás biztosítása és jövıbeni fenntartása, valamint a köztisztaság fenntartásáról szóló 14/2003.(XII.18.) önkormányzati rendelet végrehajtása érdekében az alábbi határozatot hozza.

7 - 7 - A Képviselı-testület felhatalmazza a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Program megvalósítására létrejött Miskolc Térségi Konzorcium képviseletét ellátni jogosult gesztor Önkormányzatot a Hgt. 21. (3)-(5) bekezdéseiben foglalt következı teljesítési idıszakra vonatkozó közszolgáltatási kötelezettség teljesítésére, végzésére jogosult személy (Hgt. 27. (4) bekezdésében elıírt) közbeszerzési eljárással való kiválasztására és a közszolgáltatóval való szerzıdés megkötésére. A felhatalmazás a Hgt. 21. (3)-(5) bekezdéseiben felsorolt körben kiterjed a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatást végzı hulladékkezelı kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás elıkészítésére, lefolytatására, és a közszolgáltatási szerzıdés Sajószöged Önkormányzat képviseletében, az Önkormányzat nevében történı aláírásra. A Képviselı-testület a jelen határozat értelmében a helyi közszolgáltató kiválasztásának jogáról lemond, e jog érvényesítésére vonatkozó felhatalmazást határozatlan idıre, de legfeljebb a Miskolc Térségi Konzorciumban való tagsága fennállási idıtartamáig adja meg. Végrehajtásért felelıs: dr. Boros István jegyzı Határidı: azonnal Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testülete a települési szilárd kommunális hulladék kezelésére vonatkozó közfeladata teljesítése körében megtárgyalta a Miskolc Térségi Konzorcium hulladékgazdálkodási rendszer-üzemeltetési koncepciójának módosítására irányuló elıterjesztést. A Képviselı-testület az elıterjesztés alapján egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 12/2012.(II.13.) sz. Képviselı-testületi határozat Tárgy: A Miskolc Térségi Konzorcium hulladékgazdálkodási rendszer-üzemeltetési koncepció módosításának elfogadása. Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. tv-ben megállapított hulladékkezelési közszolgáltatás biztosítása, és jövıbeni fenntartása, valamint a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Program megvalósítására irányuló Konzorciumi Szerzıdés IV. pontjában meghatározott feladatok végrehajtása érdekében, a Konzorcium tagjaként az alábbi határozatot hozza. A Képviselı-testület elfogadja a Miskolc Térségi Konzorcium hulladékgazdálkodási rendszer-üzemeltetési koncepció módosítását. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Képviselı-testület döntését a Konzorciummal közölje, és azt a Konzorciumi ülésen képviselje. Végrehajtásért felelıs: dr. Boros István jegyzı Határidı: azonnal

8 - 8-7./ Napirend: Javaslat a köztisztviselık évi teljesítmény-értékelésének alapjául szolgáló kiemelt célok meghatározására, a Polgármesteri Hivatal évi munkájának értékelése dr. Boros István jegyzı: évben valamivel több volt az ügyirat, mint 2010-ben. Az eljárási határidıt minden esetben betartottuk, jogorvoslati kérelem nem történt, ami alátámasztja, hogy a hozott határozatok megalapozottak és indokoltak voltak. A felügyeleti szervek sem kezdeményeztek ellenırzésük során intézkedést. A kiemelt célokat a képviselı-testületnek kell meghatároznia, amely tartalmazza az aktuális feladatokat, így az idıközi polgármester választás elıkészítését és lebonyolítását. Az ajánlószelvények március 3-ra elkészülnek, március 6-ra kézbesítve lesznek. A jelöléshez 68 ajánlószelvény kell, amit ig kell leadni. Természetesen a helyi médiában lehetıséget biztosítunk a bemutatkozásra. Ismertette a célokat. Az árvízvédelemmel kapcsolatosan tájékoztatta a testületet, hogy a dízel üzemő szivattyú megérkezett és elkészült a komplex árvízvédelmi terv. Vona Tamás: a hivatal dolgozói megpróbálták pótolni a munkában Ládi Balázs polgármester úr hiányát és köszönöm, hogy minden szakmai segítséget megadtak, hogy minél jobban helyt tudjak állni. Javaslom elfogadásra az elıterjesztést. Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat 13/2012.(II.13.) sz. Képviselı-testületi határozat Tárgy: A köztisztviselık évi teljesítménykövetelményeinek alapját képezı célok meghatározása Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testülete a köztisztviselık jogállásáról szóló évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Polgármesteri Hivatal köztisztviselıi évi teljesítménykövetelményeinek alapját képezı célokat az 1. sz. mellékletben foglalt tartalommal állapítsa meg. dr. Boros István jegyzı Határidı: folyamatos 8./ Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselıi elıterjesztések a.) dr. Boros István jegyzı tájékoztatta a testületet, hogy a Kormányhivatal munkatársai jelenlétében Vona Tamás alpolgármester úr átvette a polgármesteri hatáskörbe tartozó ügyeket. Társadalmi megbízatású alpolgármesternek a testület tiszteletdíjat állapíthat meg a jogszabályban meghatározott mértékben. Vona Tamás: nem kívánok élni ezzel az lehetıséggel, az idıközi választásokig az eddigi tiszteletdíjért kívánom ellátni a feladatot.

9 - 9 - b.) Orliczki Frigyesné: újra betörték a buszmegálló oldalát, szükség lenne a térfigyelı kamera felszerelésére. Vona Tamás: az Országos Rendırfıkapitányság tájékoztatása szerint az önkormányzat csak akkor mőködtethet térfigyelı rendszert, ha közterület-felügyeletet mőködtet és a rendırséggel együttmőködést köt. Meg kell felelni az adatvédelmi szabályoknak is. Tájékoztatta a testületet, hogy - a Sportpálya felújítására benyújtott pályázathoz az elsıdleges bejárás megtörtént. - Az ÉMOP felé benyújtott pályázatot befogadták. - Március 13-án reggel 6 órától Lomtalanítás lesz. c.) Vona Tamás ismertette a Sajóörösi Sport Egyesület megkeresését, amelyben kérik, hogy a 2012-es tavaszi idényre biztosítsuk részükre a sajószögedi sportkomplexumot, mert az övék felújításra kerül. Javaslom a kérelem támogatását, azzal, hogy a sajószögedi csapat mindig elsıbbséget élvez, a részleteket pedig egyeztesse a két vezetıség. Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat 14/2012.(II.13.) sz. Képviselı-testületi határozat Tárgy: Sajószögedi Sportkomplexum használatának engedélyezése Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testülete a sajószögedi Sportkomplexum használatát a év tavaszi labdarúgó idényére a Sajóörösi Sport Egyesület részére biztosítja. A testület felkéri az alpolgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidı: azonnal d.) Dr. Wirtz Ferenc: a vasúti váró teljesen beázik, nehogy baleset legyen belıle. Vona Tamás: küldünk értesítést a MÁV-nak mert az övé az épület, mi nem nyúlhatunk hozzá. Egyéb elıterjesztés nem lévén az alpolgármester az ülést berekesztette. k.m.f. Vona Tamás alpolgármester dr. Boros István jegyzı

10 1. melléklet 13/2012.(II.13.) sz. Képviselı-testületi határozathoz 1. Az idıközi polgármester-választás szakszerő és törvényes elıkészítése, lebonyolítása, az új polgármester munkájának segítése, támogatása. 2. A helyi önkormányzatok feladatainak változásaiból adódó döntések, intézkedések gyors, hatékony elıkészítése és az új jogszabályi rendelkezéseknek megfelelı végrehajtása. Felkészülés a járási hivatalok létrehozásából eredı hivatali szervezeti struktúra átalakítására. 3. A megújult közfoglalkoztatási rendszer hatékony mőködtetése. 4. Az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásában a gazdálkodás szabályszerőségének maradéktalan biztosítása a célszerőségi, hatékonysági és költségtakarékossági szempontok figyelembevételével. 5. Az önkormányzati honlap folyamatos frissítése, az elérhetı nyomtatványok bıvítése révén a hatósági ügyek intézésének könnyítése, gyorsítása, a lakossági információszerzés elısegítése. 6. Az önkormányzat gazdasági helyzetének szinten tartása, lehetıség szerint javítása érdekében folytatódjon - az ésszerő és takarékos gazdálkodás az önkormányzati pénzeszközökkel és vagyonnal - az önkormányzat sajátosságainak és a többcélú kistérségi társulás lehetıségeinek figyelembe vételével a nemzeti és uniós pályázati források kihasználása - a helyi adópolitikai döntések maradéktalan végrehajtása, hatékony intézkedések a hátralékok és a kintlévıségek beszedésére. 7. Hatékony közremőködés a évekre vonatkozó helyi településpolitikai célok kitőzésében és megvalósításában, bevonva a vállalkozásokat és a civil szférát a következı területeken: - ár- és belvízvédelmi feladatok - településfejlesztés, településközpont kialakítása - intézményi és kommunális fejlesztések - közoktatás, kultúra, ifjúságpolitika, községi sportélet. 8. Az önkormányzati alapfeladatot képezı közigazgatási és közszolgáltatási tevékenységet továbbra is alakosság megelégedésére kell ellátni, különösen az alábbi területeken: - szociális alapellátás, szociális gondoskodás - aktív korúak ellátására vonatkozó rendelkezések változásából eredı feladatok ellátása - közigazgatási hatósági feladatellátás, ügyintézési határidık betartása, jogszabályváltozások figyelemmel kísérése.

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 27-én megtartott ülésérıl Jelen vannak: Ládi Balázs polgármester, dr.. Gulyás Mihály alpolgármester, Vona Tamás

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. szeptember 11-én 15 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Mely készült: Bakonykuti Önkormányzat Képviselı Testületének 2008. szeptember 15-én 9.00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésérıl. Az ülés helye: Községháza 8046 Bakonykúti,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Mayer

Részletesebben

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2013. JANUÁR 7-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. szeptember 20-iki rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint A polgármester köszöntötte a megjelenteket,

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 24/2007. (III.1.) kt. határozat: A 2007. március 1-i ülés napirendjének elfogadása. 25/2007. (III.1.) kt.

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E

Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E Készült: 2012. december 17-én 9 00 órai kezdettel megtartott képviselı-testületi ülésrıl Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2011. május 2-i ülésérıl 11-21/2011. (05. 02.) sz. határozat 1 Készült: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2011. május 2-i

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. B o r d á n y. 1./ A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel kötött bankszámlaszerzıdés módosítása Elıadó: Tanács Gábor polgármester

J E G Y Z İ K Ö N Y V. B o r d á n y. 1./ A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel kötött bankszámlaszerzıdés módosítása Elıadó: Tanács Gábor polgármester V./2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V B o r d á n y Önkormányzati Képviselıtestületének 2012. április 23.-án megtartott soros nyílt ülésérıl. I. N A P I R E N D 1./ A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel kötött

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 1/2011. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2011. január 13-án megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-14/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. augusztus 7-én 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19.

J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19. J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19.) HATÁROZATOK SZÁMA: 1,

Részletesebben

1. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról. 2. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott intézkedéseirıl.

1. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról. 2. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott intézkedéseirıl. Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testülete 8944 Sárhida, Béke u. 26. Sárhida, 2012. május 21-i nyílt testületi ülés jegyzőkönyv. JEGYZİKÖNYV Készült: Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testületének

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. július 7-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat

a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat J E G Y Z İ K Ö N Y V a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Csörög Község Önkormányzat

Részletesebben

A képviselı-testület a javaslatot 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a következık szerint:

A képviselı-testület a javaslatot 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a következık szerint: 1 BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8352 BAZSI, Fİ U. 91. T/F: 87/352-201. Szám: 40-28/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Bazsi Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. április 14-én 17.00 órakor kezdıdött

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Sorszám:./2013. Ikt.szám:.../2013. JEGYZİKÖNYV Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Napirendi pontok: 1.) A polgármester

Részletesebben

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 29.- ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 29.- ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 29.- ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK a./ b./ c./ d./ JEGYZŐKÖNYV, TÁRGYSOROZATA HATÁROZATAI 33-40/2014./ IV.29./ RENDELETEI 4-6/2014./ V.6./ N

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselı-testületének 2007. július 31-én tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Erdıs Norbert alpolgármester, Barkász Sándor, Mészáros

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 22. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 22. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 22. sz. JEGYZİKÖNYV Bér Község Önkormányzat, Bér Cigány Kisebbségi Önkormányzat és Bér Szlovák Kisebbségi Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. április 25-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. április 25-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 7/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. április 25-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-19/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. november 13-án 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.22-24/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2008. szeptember 25-én (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a Csepreg Város Önkormányzat 25/2010. JEGYZİKÖNYV Készült Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november 10-én megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. március 06-án megtartott közmeghallgatásáról és az azt követı ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Dr.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. december 5-én megtartott soron következı ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Berecz Pál képviselı Harangozó

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzıkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Edelény Város Integrált

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. június 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl.

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. június 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2010. június 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl. Jelen vannak: Giesz János polgármester dr. Kovács László alpolgármester Bakány János képviselı Csuta Andor képviselı

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. augusztus 24-én 14 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Városháza kistanácskozó terme. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 21/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 136-150. Rendelet száma: 13. TARTALOMJEGYZÉK OK: 136/2012.(XII.13.)

Részletesebben

1. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról. 2. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott intézkedéseirıl.

1. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról. 2. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott intézkedéseirıl. Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testülete 8944 Sárhida, Béke u. 26. Sárhida, 2012. október 01-i nyílt testületi ülés jegyzőkönyv. JEGYZİKÖNYV Készült: Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testületének

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 25-én, 15,00 órakor tartott nyílt ülésén. Rendelet száma 8/2010. (V.26.) Határozat száma 91/2010. (V.25.)

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. február 27-én megtartott ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. február 27-én megtartott ülésérıl Jegyzıkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. február 27-én megtartott ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Fehér Norbert

Részletesebben

77/2012. (X. 24.) ÖIB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselıtestületének

77/2012. (X. 24.) ÖIB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselıtestületének Lajosmizse Város Önkormányzata Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága Lajosmizse Város Önkormányzata Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága I/1209/34/2012. A Pénzügyi, Területfejlesztési

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. február 9-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-7/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. július 10-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-10/2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. június 10-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

5./ Az Önkormányzat 2011. évi átmenti gazdálkodásáról szóló rendelet elfogadása

5./ Az Önkormányzat 2011. évi átmenti gazdálkodásáról szóló rendelet elfogadása 1 JEGYZİKÖNYV Készült: 2011. december 14-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Kránicz

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 18. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 18. sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 18. sz. JEGYZİKÖNYV Képviselı-testülete 2011.augusztus. 19.-én megtartott nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Készült:

Részletesebben

Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl.

Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl. Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl. 2011. november 7.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl. 2011. november 7. Ügyszám: 56-121/2011. JEGYZİKÖNYV nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2011. november 7. Nyirád 2011 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános, rendkívüli ülésérıl Polgármesteri Hivatal Nyirád, Szabadság

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 4/2011. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2011. február 15-én megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. május 31-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester Gulyás

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8/2013. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. június 13. napján megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. NOVEMBER 7-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 3/2009. Levél község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. február 16-án tartott nyilvános testületi ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Tartalma:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2014. április 30-án Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2014. április 30-án Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában. Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Csincse Község JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. április 30-án Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában. Jelen vannak: Klein János

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV 88-3/2012. (II. 20.) Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testületének. 2012. február 20-án tartott. nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV 88-3/2012. (II. 20.) Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testületének. 2012. február 20-án tartott. nyílt ülésérıl. Sárhida község Önkormányzata 8944 Sárhida, Béke utca 26. Tel./Fax: (92) 693 964, (92) 461 042 E-mail: polgarmester@sarhida.hu, web: www.sarhida.hu 88-3/2012. (II. 20.) JEGYZİKÖNYV Sárhida község Önkormányzati

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. január 31-én tartott ülésének jegyzıkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 1/2011. (II. 01.) Lakások és helyiségek bérlete, elidegenítése

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek a köztisztviselık 2010. évi teljesítmény-követelményei

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, Dr. Szántó Mária jegyzı. Mucsi György alpolgármester,

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, Dr. Szántó Mária jegyzı. Mucsi György alpolgármester, J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2011. május 26-án megtartott soros ülésén Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termében a Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 27-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 27-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 15/1/2007. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 27-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 53-56. TARTALOMJEGYZÉK 53/2007.(XI.27.)

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 8013-2/2010. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. február 13-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. május 29-én (kedd) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. szeptember 26-án megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Tatárszentgyörgy Község Képviselı-testülete 2009. december 14-én tartott ülésérıl.

Jegyzıkönyv. Készült Tatárszentgyörgy Község Képviselı-testülete 2009. december 14-én tartott ülésérıl. Jegyzıkönyv Készült Tatárszentgyörgy Község Képviselı-testülete 2009. december 14-én tartott ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme. Jelen vannak: Berente Imréné polgármester,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 8. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. szeptember 7-én (szerdán) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

Együttes Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2015. május 21.

Együttes Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2015. május 21. Felsılajos Község Önkormányzata LMKOH/685/7/2015. Lajosmizse Város Önkormányzata Együttes Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2015. május 21. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 14/2015. (V.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-4/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykúti Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terem. Kiss István alpolgármester és dr. Sztantics Péter képviselő.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykúti Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terem. Kiss István alpolgármester és dr. Sztantics Péter képviselő. 20/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 9-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykúti Polgármesteri Hivatal Tanácskozó

Részletesebben

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. január 10.

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. január 10. Lajosmizse Város Önkormányzata Iktsz: I/394/1/2013. Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. január 10. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 1/2013. (I. 10.) ÖH. Együttmőködési megállapodás

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. október 13.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. október 13. Lajosmizse Város Önkormányzata I/1018/14/2011. Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. október 13. Az ülésen hozott rendeletek, és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2013. február 12.

Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2013. február 12. y0lajosmizse Város Önkormányzata Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága I/440/5/2013. Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2013. február 12. Az ülésen hozott határozatok

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

1/2015. (II. 18.) TH. Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi költségvetésének módosítása

1/2015. (II. 18.) TH. Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi költségvetésének módosítása Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa LMKOH/1854/1/2015. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-83/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-83/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 26-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 26-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 26-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 105-108 / 2011. (VII. 26.) számú határozatok

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 5/2014. Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. április 28-án 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem. Fuszkó Attila, Kopcsek Tamás és dr. Márai László képviselők.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem. Fuszkó Attila, Kopcsek Tamás és dr. Márai László képviselők. 12/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 8-án 8.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata. 2015. január 28. - án 09.00 órakorkor megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata. 2015. január 28. - án 09.00 órakorkor megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2015. január 28. - án 09.00 órakorkor megtartott üléséről Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint, melyet az 1. Számú

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.szeptember 09. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.szeptember 09. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.szeptember 09. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 8321 Uzsa, Lázhegy út 21. Ügyiratszám: 638-3/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Uzsa Települési Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 28-i. nyílt ülésérıl

Jegyzıkönyv. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 28-i. nyílt ülésérıl Jegyzıkönyv Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 28-i nyílt ülésérıl Tartalomjegyzék 134/2013. (XI. 28.) Kt. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 4.o. 2013. október

Részletesebben

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. szeptember 18-án megtartott ülésérıl Jelen voltak: Dávid Zoltán Derecskei

Részletesebben

Dörgicse Községi Önkormányzat Képviselı-testülete JEGYİKÖNYV 2010. november 15. JEGYZİKÖNYV

Dörgicse Községi Önkormányzat Képviselı-testülete JEGYİKÖNYV 2010. november 15. JEGYZİKÖNYV 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Dörgicse Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november 15 -én 17 órakor megkezdett ülésén. Az ülés helye: Körjegyzıség, 8244. Dörgicse, Fı u. 16. Jelen vannak: Kis-Pál

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete. nyilvános ülésérıl. 2009. március 10. (1. ülés)

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete. nyilvános ülésérıl. 2009. március 10. (1. ülés) Ügyszám: 26-6/2009. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete nyilvános ülésérıl 2009. március 10. Nyirád 2009 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzatának

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. NYILVÁNOS ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. szeptember 16-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 106-3/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyúl Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2010. március 08-án megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata az írásban kiküldött napirendet elfogadta.

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata az írásban kiküldött napirendet elfogadta. Jegyzőkönyv Készült a Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Kaposvár, Fő utca 63- szám alatt 2013. február 21-én 10.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt jelenléti

Részletesebben

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata. 2012. évi 9. sz. jegyzőkönyve. a 2012. november 28-án megtartott rendes ülésről.

Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata. 2012. évi 9. sz. jegyzőkönyve. a 2012. november 28-án megtartott rendes ülésről. Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2012. évi 9. sz. jegyzőkönyve a 2012. november 28-án megtartott rendes ülésről. Jegyzőkönyv Készült az Endrefalva-Szalmatercs-Szécsényfelfalu Községek Körjegyzőségének

Részletesebben

A Képviselő-testület egyhangúlag, 11 igen szavazattal az alábbiak szerint hagyja jóvá a napirendeket: N A P I R E N D :

A Képviselő-testület egyhangúlag, 11 igen szavazattal az alábbiak szerint hagyja jóvá a napirendeket: N A P I R E N D : 1 Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: A Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár (9737. Bük, Eötvös u. 11.) galériájában, Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Alagsori terme

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Alagsori terme JEGYZİKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme Jelen vannak: Borbély István polgármester,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 17-ÉN TARTOTT

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 17-ÉN TARTOTT 1 Alap Község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 17-ÉN TARTOTT SORON

Részletesebben

1. Beszámoló a Szemesért Kht 2008. évi tevékenységérıl Elıadó: Liber Árpád a Szemesért Kht igazgatója

1. Beszámoló a Szemesért Kht 2008. évi tevékenységérıl Elıadó: Liber Árpád a Szemesért Kht igazgatója JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. február 16-án 14.00. órakor a Latinovits Zoltán Mővelıdési Ház földszinti tanácskozó termében megtartott sosros nyilvános

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) I. emeleti Kossuth terme

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) I. emeleti Kossuth terme JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGÁNAK, TULAJDONOSI BIZOTTSÁGÁNAK, VÁROSSTRATÉGIAI ÉS VÁROSMARKETING BIZOTTSÁGÁNAK, VALAMINT ÜGYRENDI

Részletesebben

EGYESÜLETI KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

EGYESÜLETI KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV H-1065 Budapest, Révay köz 4. E-mail: elnokseg@wikimedia.hu http://wikimedia.hu EGYESÜLETI KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV a Wikimédia Magyarország Egyesület 2015. április 25-én tartott közgyűléséről 1 Helye: 1065

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet képviselık

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet képviselık J e g y z ı k ö n y v Készült: Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 30-i rendkívüli n y í l t ülésén Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme Jelen vannak: Rédai János polgármester,

Részletesebben

17/2015. (X. 22.) TH.

17/2015. (X. 22.) TH. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa LMKOH/1854/7/2015. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2012. február 6-án, 17 óra 25 perc kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

132 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 19-én 20 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 52/2014.

Részletesebben

A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol:--

A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol:-- J e g y z ı k ö n y v amely készült, a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2014. augusztus 25-én 16 óra 10 perctıl kezdıdıen, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.) tanácstermében

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 13-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl

J e g y z ı k ö n y v. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 13-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl FEJÉR MEGYE CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG Rendeletek: 1/2011. (I.14.) J e g y z ı k ö n y v Határozatok: 8/2011. (I.13.) 9/2011. (I.13.) 10/2011. (I.13.) 11/2011. (I.13.) 12/2011. (I.13.) 13/2011. (I.13.) 14/2011.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám:D/ 20-7 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 28 -án 16 órai kezdettel megtartott nyilvános képviselőtestületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Recsk Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselıtestületének a 2012. február 14-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV. Készült: Recsk Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselıtestületének a 2012. február 14-én megtartott ülésérıl 2/2012. JEGYZİKÖNYV Készült: Recsk Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselıtestületének a 2012. február 14-én megtartott ülésérıl Határozat száma Tárgy 4/2012.(II.14.) A Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV

NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. március 13-án 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

Tóth András A napirendhez szóbeli kiegészítésem nincs. Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel? Ki az, aki elfogadja a napirendet:

Tóth András A napirendhez szóbeli kiegészítésem nincs. Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel? Ki az, aki elfogadja a napirendet: ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: ujfpohiv@matavnet.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma:13- /2007. J E G Y Z Õ K Ö N Y V

Részletesebben