J E G Y Z İ K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z İ K Ö N Y V"

Átírás

1 Szám: K.83-23/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Kislıd Község Önkormányzata Képviselı-testületének december 8-án 17 órakor kezdıdı rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Mővelıdési Ház, Kislıd (8446 Kislıd, Hısök tere 2.) Jelen vannak: Somogyi Anna Dr. Lóderer Alajos Magvas Antal Marosi Ödön Széplábi Ferenc Üregi Éva polgármester képviselı képviselı képviselı képviselı képviselı Tanácskozási joggal jelen van: dr. Szivák Péter körjegyzı Igazoltan távol maradt: Juhász Ervin képviselı Tisztelettel köszöntöm a Képviselı-testületet. Megállapítom, hogy a képviselı-testületi ülésen a 7 fı képviselıbıl 6 fı jelen van, az ülés határozatképes, így azt megnyitom. Kérdezem, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban valakinek kérdése, vagy módosító javaslata van-e? Szeretném javasolni, hogy vegyük fel a napirendi pontok közé a helyi iparőzési adóról szóló rendeletünk hatályon kívül helyezését, valamint Paulicsné Tóth Ildikó lakáshoz jutás önkormányzati támogatására vonatkozó kérelmét! Illetve szeretném, ha a telekértékesítéssel kapcsolatos elıterjesztést elırevennénk 7. napirendi pontnak! Ha nincs más javaslat, szavazásra bocsátom a napirendi pontok elfogadását! Aki a meghívóban szereplı napirendi pontok általam javasolt kiegészítéssel történı elfogadásával egyetért, kérem, emelje fel a kezét! Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1

2 Napirend: 1.) Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 2.) Kislıd község Önkormányzata évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl szóló beszámoló elfogadása. 3.) Kislıd község Önkormányzata évi költségvetési koncepciójának elfogadása 4.) A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 14/2008. (XII.17.) rendelet módosítása. 5.) A közüzemi vízmőbıl szolgáltatott ivóvízért, illetıleg a közüzemi csatornamő használatáért fizetendı legmagasabb hatósági díjak megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeirıl szóló 15/2008. (XII.17.) rendelet módosítása. 6.) A vállalkozók kommunális adójáról szóló 17/2008. (XII.17.) rendelet hatályon kívül helyezése. 7.) Fonyódi Ervin és Fehér Judit kérelmezık számára építési telek értékesítése. 8.) A Képviselı-testület évi munkatervének elfogadása. 9.) Magyarpolány és Kislıd Községek Körjegyzısége évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása. Elıadó: dr. Szivák Péter körjegyzı 10.) A helyi iparőzési adóról szóló 18/2008. (XII.17.) rendelet hatályon kívül helyezése. 11.) Vegyes ügyek 12.) Paulicsné Tóth Ildikó lakás jutás önkormányzati támogatására vonatkozó kérelme. 2

3 Napirendi pontok tárgyalása: 1.Napirendi pont: Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról. Egyetlen lejárt határidejő határozatról kell ez alkalommal beszámolnom. Annyi változás történt, hogy idı közben az Eszter be is fizette a közmőépítési hozzájárulás összegét, én pedig aláírtam neki a hozzájáruló nyilatkozatot. Amennyiben van valakinek hozzászólása, kérdése a beszámolóban foglaltakhoz, kérem jelentkezzen! Amennyiben nincs hozzászólás, szavazásra bocsátom a kérdést! Aki egyetért azzal, hogy a lejárt határidejő határozatokról szóló beszámolót elfogadjuk, kérem emelje fel a kezét! A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozta: Kislıd Község Önkormányzata Képviselı-testületének 60/2010. (XII. 8.) számú határozata Kislıd község Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a Polgármester lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló beszámolóját. Felelıs: Somogyi Anna polgármester Határidı: folyamatos 2. Napirendi pont: Kislıd község Önkormányzata évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl szóló beszámoló elfogadása. A beszámoló bemutatja, hogy szeptember végén a tervezett kiadások és bevételek teljesítésével hogyan állt az Önkormányzat. Arányos-e a teljesítés, vagy vannak elhúzódott, vagy már elıre teljesített dolgok. Nem lett ugye még teljesítve a telekértékesítésbıl tervezett bevétel, amire nagyon számítunk, mivel a beszámoló által bemutatott idısávon túl jelentkeztek nem várt kiadások, gondolok itt elsısorban az Ora et Labora pályázat önrészének kifizetésére, melyet az Egyházközség szóbeli megállapodás alapján eredetileg magára vállalt. Erre a több mint 5 millió forintos kiadásra nem számítottunk, és ennek következtében kérdésessé is vált a költségvetésünk év végi pozitív tartományban tartása. Marosi Ödön képviselı: Ezért nagyon dühös vagyok az Egyházközség vezetıire. Nem elég, hogy azt a több 10 millió forintos kárpótlást elherdálták, úgy, hogy a templom felújítása még félig sem készült el belıle, de az ígéretükhöz sem tartották magukat, nagyon nehéz helyzetbe hozva ezzel az Önkormányzatot. Ez sajnos így van, de a háromnegyed éves beszámolónkat ez a tény még nem érinti. A beszámolóval kapcsolatban van valakinek kérdése? 3

4 Amennyiben nincs, úgy szavazásra bocsátom a kérdést! Aki egyetért azzal, hogy fogadjuk el az Önkormányzat évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl szóló beszámolót, kérem emelje fel a kezét! A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozta. Kislıd Község Önkormányzata Képviselı-testületének 61/2010. (XII.8.) számú határozata Kislıd Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az Önkormányzat évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl szóló beszámolót elfogadja. Felelıs: Somogyi Anna polgármester Határidı: december Napirendi pont: Kislıd község Önkormányzata évi költségvetési koncepciójának elfogadása. A koncepcióba a jövı költségvetésbıl már ismert számokat belefoglaltuk, vannak még bizonytalan pontok, de a kilátások nem valami jók a jövı évre nézve. A Kormány a 2011-es évben összességében 5%-al kevesebb összeget szánt az Önkormányzatokra, úgyhogy valamilyen formában csökkenni fog az állami támogatás, annak ellenére, hogy a jelenleg ismert jövı évi normatívák összege azonos az ideivel. Amennyiben azt is belevesszük, hogy a kiadási oldal az inflációnak, és a január eleji áremelkedéseknek köszönhetıen növekedni fog, akkor egy körülbelül 10%-os rés lesz a kötelezıen ellátandó feladatokra jutó kiadások és az azokra kapott normatívák között. Kis pluszok jelentkezhetnek jövıre. Gondolok itt például a Kalandparkból befolyó idegenforgalmi adó várható növekedésére, de ezek pár százezer forintos tételek, sokat nem könnyítenek a helyzetünkön, de azért örüljünk nekik. A jelen helyzetben minden forint jól jön. Üregi Éva képviselı: Lehet tudni, hogy mi lesz jövıre a Kistérségi Társulással? Egyenlıre semmi biztosat nem tudni. A Somló környéke ki akar ugye válni az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulásból, ha sikerül nekik, akkor az nekünk annyiból jó, hogy legalább az Új Atlantisz meg tud alakulni, és jövıre is zökkenı mentesen kapjuk a kistérségi normatívát. December 15-én dönt elvileg a Kormány a szétválás engedélyezésérıl. Ha nincs további hozzászólás, szavazásra bocsátom a kérdést! Aki egyetért azzal, hogy fogadjuk el az Önkormányzat évi költségvetési koncepcióját, kérem emelje fel a kezét! A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozta. 4

5 Kislıd Község Önkormányzata Képviselı-testületének 62/2010. (XII.8.) számú határozata Kislıd Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az Önkormányzat évi költségvetési koncepcióját elfogadja. Felelıs: Somogyi Anna polgármester Határidı: december Napirendi pont: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 14/2008. (XII.17.) rendelet módosítása. Jövıre is jelentısen emelkedni fog a szemétszállítási közszolgáltatás díja. Három őrmérték közül lehet majd csak a lakosságnak választani, melyek közül a 120 literes a legnagyobb, így az általunk tavaly bevezetett 240 literes őrmérték megszőnik. Eddig volt még a 70 literes edényzet, ami a literes kategóriába tartozik, és elszállítják még a 60 literes edényzetet is. Üregi Éva képviselı: Akkor a 240 literes edényzet helyett be kellene vezetnünk a 60 literest, legyen esélyük a kis háztartást fenntartó embereknek egy kisebb edényzetet választani, természetesen kevesebb díjért. Marosi Ödön képviselı: Szerintem sokan fogják a 120 literes kukájukat lecserélni egy kisebbre, hogy ezzel is spóroljanak a növekvı díjak mellett. Eredetileg úgy tervezték a Szolgáltatók, hogy meghatározzák azt, hogy a 60 literes kukát csak az egy személyes háztartásban élık választhatják, 80 literest csak a két személyes háztartásokban élık, de ez a Polgármesterek körében nagy felháborodást keltett, ezenkívül nincs is megfelelı nyilvántartásuk arra vonatkozóan, hogy ez egyes háztartások hány fıbıl állnak, így ebbıl valószínőleg nem lesz semmi. Ami biztos, hogy megszőnik a lehetısége annak, hogy a lakosok két hetenkénti elszállítást kérjenek, mindenkinek minden héten kötelezıen igénybe kell vennie ezt a szolgáltatást. Dr. Lóderer Alajos képviselı: Sokan nem fogják tudni fizetni szerintem ezt a jelentısen megemelt díjat. Egyszerően nem lesz mibıl! Marosi Ödön képviselı: Ugyanennyit fizet minden település, vagy csak a lerakótól messze lévı településeket sarcolják meg ennyire? dr. Szivák Péter körjegyzı: Körzetesítve vannak a Társulásban lévı önkormányzatok, és az egyes körzetekbe minden településen ugyanannyit kell fizetniük a lakosoknak, de a körzetek között sincsen jelentıs különbség. 5

6 Szerintem akkor mindhárom lehetséges őrmértéket, azaz a 60, a 80 és a 120 literes edényzetet tegyük elérhetıvé a lakosok számára. Annyit még elmondanék, hogy január 1-tıél lépnek hatályba az új díjak, de csak a próbaüzem lejártát követıen fogják a Szolgáltatók alkalmazni ıket, ami még több hónapig az idei árak alkalmazását jelenti. Ha nincs már hozzászólás, szavazásra bocsátom a kérdést! Aki egyetért azzal, hogy az elıterjesztésben foglaltaknak megfelelıen fogadjuk el a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendelet módosításáról szóló rendeletet, kérem emelje fel a kezét! A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következı rendeletet alkotta. Kislıd Község Önkormányzata Képviselı-testületének 7/2010. (XII.9.) rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 14/2008. (XII.17.) rendelet módosításáról (A rendelet szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 5. Napirendi pont: A közüzemi vízmőbıl szolgáltatott ivóvízért, illetıleg a közüzemi csatornamő használatáért fizetendı legmagasabb hatósági díjak megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeirıl szóló 15/2008. (XII.17.) rendelet módosítása. Azt mondhatom, hogy az elmúlt években megszokott mértékben fog jövıre a víz és szennyvíz szolgáltatási díja emelkedni. Számításaim szerint 2011-tıl egy m 3 víz és szennyvíz együttes díja bruttó 674 forint lesz. Ez egy körülbelül 5%-os emelést jelent. Dr. Lóderer Alajos képviselı: Az emelés itt tényleg nem olyan nagy, viszont a végösszeg már igen magas, lassan 700 Ft lesz egy m 3 víz, de hát nem tudunk mást tenni, el kell fogadnunk a szolgáltató ajánlatát. Ha nincs több hozzászólás, szavazásra bocsátom a kérdést! Aki egyetért azzal, hogy az elıterjesztésben foglaltaknak megfelelıen fogadjuk el a közüzemi vízmőbıl szolgáltatott ivóvízért, illetıleg a közüzemi csatornamő használatáért fizetendı legmagasabb hatósági díjak megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeirıl szóló rendelet módosításáról szóló rendeletet, kérem emelje fel a kezét! A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következı rendeletet alkotta. Kislıd Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2010. (XII.9.) rendelete a közüzemi vízmőbıl szolgáltatott ivóvízért, illetıleg a közüzemi csatornamő használatáért fizetendı legmagasabb hatósági díjak megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeirıl szóló 15/2008. (XII.17.) rendelet módosításáról (A rendelet szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 6

7 6. Napirendi pont: A vállalkozók kommunális adójáról szóló 17/2008. (XII.17.) rendelet hatályon kívül helyezése. Ahogyan azt az elıterjesztésben is olvashattátok a vállalkozók kommunális adójának megszüntetésére törvényben megfogalmazott kötelezettségünk teljesítése érdekében van szükség. Jövıre ez az adónem már nem szerepelhet az önkormányzati adók között. Úgy gondolom, hogy a téma sok tárgyalást nem igényel, akinek mégis van hozzászólása, kérem azt most tegye meg! Ha nincs más hozzászólás, szavazásra bocsátom a kérdést! Aki egyetért azzal, hogy az elıterjesztésben foglaltaknak megfelelıen fogadjuk el a vállalkozók kommunális adójáról szóló 17/2008. (XII.17.) rendelet hatályon kívül helyezésérıl szóló rendeletet, kérem emelje fel a kezét! A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következı rendeletet alkotta. Kislıd Község Önkormányzata Képviselı-testületének 9/2010. (XII.9.) rendelete a vállalkozók kommunális adójáról szóló 17/2008. (XII.17.) rendelet hatályon kívül helyezésérıl 7. Napirendi pont: (A rendelet szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) Fonyódi Ervin és Fehér Judit kérelmezık számára építési telek értékesítése. Fonyódi Ervin és Fehér Judit kolontári lakosok az iszapkatasztrófa után eljutattak az önkormányzatnak egy szándéknyilatkozatot, melyben jelezték, hogy Kislıdön szeretnének letelepedni, és a Leveld utca egy építési telekre tartanának igényt. Beszéltem közben több ügyvéddel is, akik azt javasolták, hogy mindkét fél jobban jár, ha egy kedvezményes, ha úgy tetszik jelképes összegért adjuk el nekik az ingatlant, mert úgy nem számít ajándékozásnak, és az Önkormányzat is szert tesz egy kisebb bevételre. Marosi Ödön képviselı: A jelenlegi gazdasági helyzetben kevesen mernek belevágni egy építkezésbe, így a telkeink iránt sem túl nagy a kereslet. Ha jelképes áron odaadjuk ezt a telket a kérelmezıknek, akkor azon túl, hogy segítettünk egy nehéz helyzetbe került családon, az utánuk, valamint a jövendı gyermekeik után kapott normatívák révén közvetve bevételhez is jutunk. Ez így van, ahogy az Ödön elmondta. Nem csak a mostani értékesítésbıl származó bevételkiesést kell néznünk, hanem azt is, hogy az iskola fennmaradása érdekében gondoskodnunk kell a fiatal nemzedék megtartásán, illetve ide telepítésérıl is. Dr. Lóderer Alajos képviselı: Ha jól tudom egy fiatal, gyermekvállalás elıtt álló családról van szó, akik megfelelı anyagi körülmények között élnek. Nem látom akadályát, hogy ezzel a kedvezményes összegő adásvétellel segítsük ıket az újra kezdésben. 7

8 Rendben. Amennyiben nincs hozzászólás, szavazásra bocsátom a kérdést! Aki egyetért azzal, hogy Fonyódi Ervin és Fehér Judit számára a Kiskıd 174/2. hrsz.-ú építési telket Ft-ért értékesítsük, kérem emelje fel a kezét! A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozta. 8. Napirendi pont: Kislıd Község Önkormányzata Képviselı-testületének 63/2010. (XII.8.) számú határozata Kislıd Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Kislıd, 174/2. hrsz.-ú építési telket Ft-os (azaz egyszáz-ezer forintos) vételáron értékesíti Fonyódi Ervin (szül.: Ajka, , an.: Kávás Erika) és Fehér Judit (szül.: Ajka, , an.: Molnár Klára) 8468 Kolontár, Kossuth u. 28. szám alatti lakosok részére. A vételár összegének meghatározása során a Képviselı-testület figyelembe vette, hogy a vevık a vörös iszap katasztrófa áldozatai, és a fenti alacsony összeg meghatározásával kívánja segíteni a családot. A Képviselı-testület felhatalmazza a Polgármestert az adás-vételi szerzıdés aláírására. Felelıs: Somogyi Anna polgármester Határidı: december 31. A Képviselı-testület évi munkatervének elfogadása. Van valakinek kérdése, vagy hozzászólása az elıterjesztésben foglaltakhoz? Dr. Szivák Péter körjegyzı: Ki fogom még egészíteni a tervet a gazdasági program elfogadásával, melyet az alakuló üléstıl számított hat hónapon belül kell elfogadnia a Képviselı-testületnek. A márciusi testületi ülésen kerül majd napirendre a téma. Rendben. Más hozzászólás van még? Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom a kérdést! Aki egyetért azzal, hogy a Képviselı-testület évi munkatervét az elhangzottakkal kiegészítve az elıterjesztésben foglaltak szerint elfogadjuk, kérem emelje fel a kezét! A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozta: Kislıd Község Önkormányzata Képviselı-testületének 64/2010. (XII. 8.) számú határozata Kislıd Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az önkormányzat évi munkatervét az alábbiak szerint hagyja jóvá: 8

9 Február 1. Az Önkormányzat évi költségvetési rendelet elfogadása Együttes ülés: 1. A Körjegyzıség évi költségvetésének elfogadása. 2. A Körjegyzıség Egységes Közszolgálati Szabályzatának módosítása Március 1. A Körjegyzıség Kislıdön dolgozó köztisztviselıinek teljesítménykövetelményei alapját képezı évi célok meghatározása 2. Gazdasági program elfogadása. Április 1. Beszámoló az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról. 2. Közbeszerzési terv elfogadása. Együttes ülés 1. Beszámoló a Körjegyzıség évi költségvetésének végrehajtásáról Május 1. Gyermekvédelmi beszámoló elfogadása Szeptember 1. Beszámoló az Önkormányzat évi féléves gazdálkodásáról 2. A "Bursa Hungarica" Felsıoktatási Ösztöndíjprogram évi fordulójához történı csatlakozásról szóló döntés. Együttes ülés: 1. Beszámoló a Körjegyzıség évi féléves gazdálkodásáról 9

10 November 1. Az Önkormányzat évi költségvetésének módosítása 2. Beszámoló az Önkormányzat évi háromnegyed éves gazdálkodásáról 3. Az Önkormányzat évi költségvetési koncepciójának elfogadása 4. A évre vonatkozó belsı ellenırzési terv jóváhagyása Együttes ülés: 1. A Körjegyzıség évi költségvetésének módosítása 2. Beszámoló a Körjegyzıség évi háromnegyed éves gazdálkodásáról 3. A Körjegyzıség évi költségvetési koncepciója December 1. A helyi adórendeletek felülvizsgálata 2. A évi víz- és csatornadíjak elfogadása 3. A évi szemétszállítási díjak elfogadása 4. Az Önkormányzat évi munkaterve 5. Körjegyzıségi beszámoló elfogadása 6. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló rendelet felülvizsgálata. Közmeghallgatás 1. Az Önkormányzat évben elvégzett feladatainak bemutatása, a költségvetés helyzetének ismertetése. Felelıs: Somogyi Anna polgármester Határidı: december

11 9. Napirendi pont: Magyarpolány és Kislıd Községek Körjegyzısége évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása. Ha van bárkinek kérdése a beszámolóban foglaltakkal kapcsolatban, tegye azt fel! Személy szerint annak örülök, hogy emelkedik Kislıdön a házasságkötések száma. Dr. Szivák Péter körjegyzı: Kiemelném, hogy idén elvégeztük majdnem ötven évre visszamenıleg az iratok selejtezését és Levéltárba küldését. Ez a tavasszal több hónapot igénybe vevı munka volt, nagyon örülök neki, hogy végre sikerült ezt a hiányosságot orvosolnunk. Alátámaszthatom, hogy hatalmas munka volt. Van még valakinek kérdése, vagy hozzászólása? Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom a kérdést! Aki egyetért a Körjegyzıség évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásával, kérem emelje fel a kezét! A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozta: Kislıd Község Önkormányzata Képviselı-testületének 65/2010. (XII. 9.) számú határozata Kislıd Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Magyarpolány és Kislıd Községek Körjegyzıségének évi tevékenységérıl szóló beszámolót elfogadja. Felelıs: dr. Szivák Péter körjegyzı Határidı: december Napirendi pont: A helyi iparőzési adóról szóló 18/2008. (XII.17.) rendelet hatályon kívül helyezése. A korábbi években is beszéltünk már arról, hogy településünknek a vállalkozók számára vonzóbbá tétele érdekében eltöröljük az iparőzési adót. Erre ugye kizárólag év elején van lehetıségünk, így a mai ülésen kellene eldönteni, hogy legyen-e jövıre iparőzési adó Kislıdön. Azt ugye már többször elmondtam, hogy a helyi iparőzési adóból származó bevételünk igazán nem növeli a bevételeinket, mert minél több adót szedünk be ezen a jogcímen annál kevesebb személyi jövedelemadó visszatérítést kapunk az államtól. Jelenleg is kapcsolatban vagyok több vállalkozóval, akik vállalkozásuk székhelyét szívesen áthoznák Kislıdre ha kevesebb lenne, vagy egyáltalán nem lenni iparőzési adó fizetési kötelezettség a településen. 11

12 Marosi Ödön képviselı: Igen. Errıl már valóban többször beszéltünk, de soha nem szántuk rá magunkat a döntésre. Most azt mondom, hogy ha bevételkiesésünk nem származik belıle, akkor lépjük meg az adó eltörlését. Arról nem is beszélve, hogy ezzel a Hivatalban is csökkennének a Judit teendıi, aki már nagyon nehezen bírja beosztani a munkaidejébe az iktatással, az adóigazgatással és az anyakönyvezetéssel járó feladatokat is. Széplábi Ferenc képviselı: Én sem látom akadályát annak, hogy eltöröljük az iparőzési adót, szerintem a település hasznára válna a döntés, nem is beszélve a helyi vállalkozók örömérıl. Amennyiben nincs hozzászólás, szavazásra bocsátom a kérdést! Aki egyetért azzal, hogy fogadjuk el a helyi iparőzési adóról szóló 18/2008. (XII.17.) rendeletünk hatályon kívül helyezésérıl szóló rendeletet, kérem emelje fel a kezét! A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következı rendeletet alkotta. Kislıd Község Önkormányzata Képviselı-testületének 10/2010. (XII.9.) rendelete a helyi iparőzési adóról szóló 18/2008. (XII.17.) rendelet hatályon kívül helyezésérıl (A rendelet szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 11. Napirendi pont: Vegyes ügyek Megkeresett minket levélben a Semeginé József Gréta azzal, hogy októberében elkezdte kisgyermek gondozó-nevelı tanulmányait, melynek elvégzését követıen 3 éves kor alatti gyermekek gondozását is elláthatja. A kérése pedig az lenne a Képviselı-testülethez, hogy járuljunk hozzá a szakképesítés megszerzésének finanszírozásához. A tandíj összeg Ft, amit havonta Ft-os részletekben kell megfizetnie az oktatási intézmény felé, és ez még kiegészül egy Ft-os vizsgadíjjal. Marosi Ödön képviselı: Szükségünk van nekünk arra, hogy a Gréta megszerezze ezt a képesítést? Szükség lenne rá. Az elmúlt tanévtıl eleve fel lehet venni az Óvodába 2 és fél éves kortól a gyermekeket, és a kicsik felügyeletét megfelelı végzettségő szakembernek kell ellátnia. Ezen kívül amennyiben létrehoznánk egy egységes bölcsıdei óvodai csoportot, ahová két éves kortól fel lehet venni a gyermekeket, úgy oda szintén kellene egy ilyen végzettséggel rendelkezı személy. Széplábi Ferenc képviselı: Szerintem támogassuk valamilyen formában a Grétát. Az Önkormányzat ugye nem úgy áll anyagilag ahogy szeretnénk, de valamilyen formában járuljunk hozzá a tanulmányaihoz. 12

13 Marosi Ödön képviselı: Igen. Sajnos ez az önerı kifizetésébıl adódó helyzet erısen megköti a kezünket erre az évre, és valószínőleg a következı évi gazdálkodást is nehézzé fogja tenni. Azt javaslom, hogy ha a Gréta megcsinálja ezt az Iskolát, akkor segítsünk neki abban, hogy a végén a vizsgadíjat kifizetjük a részére. Amennyiben nincs kérdés, illetve más javaslat, szavazásra bocsátom a kérdést! Aki egyetért azzal, hogy Semeginé József Gréta kisgyermekgondozó-nevelı szakon folytatott tanulmányait támogassuk azzal, hogy az Ft összegő vizsgadíj kifizetésére kötelezettséget vállalunk, és szerepeltetjük azt az Óvoda évi költségvetésében, kérem emelje fel a kezét! A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozta: Kislıd Község Önkormányzata Képviselı-testületének 66/2010. (XII. 8.) számú határozata: Kislıd Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy támogatja Semeginé József Gréta (szül.: Ajka, an.: Kun Teréz Emilia) 8446 Kislıd, Rákóczi u. 19. szám alatti lakosnak, a városlıdi Általános Mővelıdési Központ kislıdi Német Nemzetiségi Óvodája (továbbiakban: Óvoda) nemzetiségi óvónıjének a kisgyermekgondozó-nevelı szakon folytatott tanulmányait azzal, hogy az Ft (azaz ötven-ezer forint) összegő vizsgadíjat kifizeti. A Képviselı-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az Óvoda évi költségvetésének kiadási oldalán a fenti összegő támogatás szerepeljen. Felelıs: Somogyi Anna polgármester Határidı: folyamatos A mai rendes nyílt testületi ülést ezennel bezárom, mivel az utolsó napirendi pontot zárt ülés keretében fogjuk megtárgyalni. (17.45.) Kislıd, december 20. Somogyi Anna polgármester dr. Szivák Péter körjegyzı 13

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 150-12/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Kislıd Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-án 18 órakor kezdıdı rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Kislıdi Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 11-24/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2009. szeptember 14-én 16 óra 30 perckor kezdıdı rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Jelen vannak: Magyarpolány Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Polt

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 11-13/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: 2008. május 29-én (csütörtökön) 16.00 órakor kezdıdı nyilvános ülésérıl. Magyarpolány Mővelıdési Ház Jelen vannak: Polt Rita Majer András

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jegyzıkönyv Készült 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Ifj. Paulusz József Cseh János Marton

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. február 13-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. december 5-én megtartott soron következı ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Berecz Pál képviselı Harangozó

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 5/2011. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2011. március 17-én megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 27-én megtartott ülésérıl Jelen vannak: Ládi Balázs polgármester, dr.. Gulyás Mihály alpolgármester, Vona Tamás

Részletesebben

Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl.

Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl. Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Tatárszentgyörgy Község Képviselı-testülete 2009. december 14-én tartott ülésérıl.

Jegyzıkönyv. Készült Tatárszentgyörgy Község Képviselı-testülete 2009. december 14-én tartott ülésérıl. Jegyzıkönyv Készült Tatárszentgyörgy Község Képviselı-testülete 2009. december 14-én tartott ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme. Jelen vannak: Berente Imréné polgármester,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 13-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl

J e g y z ı k ö n y v. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 13-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl FEJÉR MEGYE CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG Rendeletek: 1/2011. (I.14.) J e g y z ı k ö n y v Határozatok: 8/2011. (I.13.) 9/2011. (I.13.) 10/2011. (I.13.) 11/2011. (I.13.) 12/2011. (I.13.) 13/2011. (I.13.) 14/2011.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV I. NAPIREND ELİTT. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 47-10/2011.

JEGYZİKÖNYV I. NAPIREND ELİTT. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 47-10/2011. Önkormányzat Kapolcs Száma: 47-10/2011. JEGYZİKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselıtestülete 2011. július 7-én (csütörtökön) 15.30 órai kezdettel megtartott képviselıtestületi ülésérıl.

Részletesebben

ÓPÁLYI ÉS NYÍRPARASZNYA KÖZSÉGEK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2011. FEBRUÁR 7-ÉN HÉTFŐN 16:00 ÓRAI KEZDETTEL MEGTARTOTT KÖZÖS ÜLÉSÉNEK

ÓPÁLYI ÉS NYÍRPARASZNYA KÖZSÉGEK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2011. FEBRUÁR 7-ÉN HÉTFŐN 16:00 ÓRAI KEZDETTEL MEGTARTOTT KÖZÖS ÜLÉSÉNEK ÓPÁLYI ÉS NYÍRPARASZNYA KÖZSÉGEK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2011. FEBRUÁR 7-ÉN HÉTFŐN 16:00 ÓRAI KEZDETTEL MEGTARTOTT KÖZÖS ÜLÉSÉNEK A../ tárgysorozata B./ jegyzőkönyve C./ határozatai: Ópályi 9/2011.(II.07.)

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Napirend elıtt:

JEGYZİKÖNYV. Napirend elıtt: JEGYZİKÖNYV Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében a Gazdasági Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság 2009. szeptember 30-i ülésén. Jelen vannak: Gazdasági és Idegenforgalmi

Részletesebben

1/2015. (II. 18.) TH. Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi költségvetésének módosítása

1/2015. (II. 18.) TH. Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi költségvetésének módosítása Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa LMKOH/1854/1/2015. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Megállapítja, hogy a részönkormányzat testülete 3 igen egyhangú szavazattal a mai ülés napirendjét elfogadta.

JEGYZİKÖNYV. Megállapítja, hogy a részönkormányzat testülete 3 igen egyhangú szavazattal a mai ülés napirendjét elfogadta. 03-3/14-2/2012. JEGYZİKÖNYV Készült a Pécs-Újhegy Településrészi Önkormányzat 2012. április 2-ai ülésérıl Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint Haász János: köszöntötte az idei év elsı rendes

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Sorszám:./2013. Ikt.szám:.../2013. JEGYZİKÖNYV Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Napirendi pontok: 1.) A polgármester

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 500/2009. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselı-testületének 2007. július 31-én tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Erdıs Norbert alpolgármester, Barkász Sándor, Mészáros

Részletesebben

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8446 Kislőd, Hősök tere 1. Tel/Fax: 88/246-001 Email: kislod@invitel.hu Szám: K.108-13/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2013. február 12.

Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2013. február 12. y0lajosmizse Város Önkormányzata Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága I/440/5/2013. Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2013. február 12. Az ülésen hozott határozatok

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. március 7-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. szeptember 13.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. szeptember 13. Ügyszám: 9-132/2012. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2012. szeptember 13. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Nyirád-Szıc Községek Körjegyzısége Nyirád, Szabadság u. 3.

Részletesebben

a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III.30.) szóló önkormányzati rendelet módosításához

a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III.30.) szóló önkormányzati rendelet módosításához Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa I/1336/2/2014. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL 2009. JÚLIUS 2.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL 2009. JÚLIUS 2. J E G Y Z Ő K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL 2009. JÚLIUS 2. HATÁROZATOK SZÁMA: 13, 14, 15/2009. 2 Jegyzőkönyv Bak, Sárhida és Zalatárnok

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A Körjegyzıség 8452 Halimba, Petıfi S. u. 16. Tel./fax: 88/237-003. 503-420. Szám: 1-27 / 2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. december 10-én tartott

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv rendkívüli Képviselő-testületi ülésről 2013. 07. 10. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 684-27/2013. Jegyzőkönyv Inárcs

Részletesebben

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL (továbbiakban SZMSZ) Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E

Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E Készült: 2012. december 17-én 9 00 órai kezdettel megtartott képviselı-testületi ülésrıl Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2010. január 5-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2010. január 5-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 1/1/2010. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2010. január 5-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 1-3. TARTALOMJEGYZÉK 1/2010.(I.05.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2010. április 13-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2010. április 13-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 5/2010. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2010. április 13-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 11-15. TARTALOMJEGYZÉK 11/2010.(IV.13.)

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. július 7-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. augusztus 13-án tartott rendkívüli ülésérıl.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. augusztus 13-án tartott rendkívüli ülésérıl. 1 Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. augusztus 13-án tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor, Gubics

Részletesebben

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselı-testület JEGYİKÖNYV 2011. november 29. JEGYZİKÖNYV

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselı-testület JEGYİKÖNYV 2011. november 29. JEGYZİKÖNYV 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Dörgicse Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 29-én 13 órakor megkezdett ülésén. Az ülés helye: Körjegyzıség, 8244. Dörgicse, Fı u. 16. Jelen vannak: Kis-Pál

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. január 25-én 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését?

Jegyzıkönyv. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését? Jegyzıkönyv Készült 2009. március 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester ifj. Paulusz József Cseh János Veres-Herédi Eszter

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete. nyilvános ülésérıl. 2009. március 10. (1. ülés)

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete. nyilvános ülésérıl. 2009. március 10. (1. ülés) Ügyszám: 26-6/2009. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete nyilvános ülésérıl 2009. március 10. Nyirád 2009 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzatának

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2012. február 6-án, 17 óra 25 perc kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor,

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor, J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2007. június 28.-án 17 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester Tasi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Mely készült: Bakonykuti Önkormányzat Képviselı Testületének 2008. szeptember 15-én 9.00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésérıl. Az ülés helye: Községháza 8046 Bakonykúti,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 25-én, 15,00 órakor tartott nyílt ülésén. Rendelet száma 8/2010. (V.26.) Határozat száma 91/2010. (V.25.)

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2011. január 19-én, 17 óra 15 perc kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: K.83/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Magyarpolány és Kislıd Községek Önkormányzatai Képviselı-testületeinek 2010. február 15-én 17 órakor kezdıdı együttes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Kislıd

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Sorszám:8. Ügyiratszám: 1-3/2012. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012.

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Szilágyi Gábor Pálmai József Dr.

Részletesebben

N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A

N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-17 /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. november 28-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16-3/2011. JEGYZŐKÖNYV

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16-3/2011. JEGYZŐKÖNYV KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám:16-3/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő testülete 2011. április 27. napján 16.30. órai kezdettel megtartott

Részletesebben

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 24/2007. (III.1.) kt. határozat: A 2007. március 1-i ülés napirendjének elfogadása. 25/2007. (III.1.) kt.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. szeptember 26-án megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. május 31-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester Gulyás

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. szeptember 11-én 15 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 19/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. február 9-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 6/2010. Levél község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 31-én tartott ülésérıl készült jegyzıkönyv. Napirend: I. A 2009. évi költségvetés

Részletesebben

1. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról. 2. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott intézkedéseirıl.

1. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról. 2. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott intézkedéseirıl. Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testülete 8944 Sárhida, Béke u. 26. Sárhida, 2012. október 01-i nyílt testületi ülés jegyzőkönyv. JEGYZİKÖNYV Készült: Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testületének

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA H ATÁROZA TOK HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2007. ÁPRILIS 13-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN 22/2007. (IV. 13.) Tkt határozat Tárgy: Napirendi pontok elfogadása H a t á r o z a t: 1./ A Homokháti Kistérség

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl 01/251-1/2014. JEGYZİKÖNYV 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár színházterme 8130 Enying, Bocskai u. 1., Nyikos István

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 263-11/2012. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 1/2011. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2011. január 13-án megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NEMESREMPEHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. január 30-án megtartott rendes nyilvános képviselő-testületi ülésről 2/2014.(II.5.) Önkormányzati Rendelet 2013. évi költségvetési

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 8. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 8. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 8. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 74/2007. (VI.14.) kt. határozat: A 2007. június 14-i ülés napirendjének elfogadása. 75/2007. (VI.14.) kt.

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2008. december 15-én tartott ülésérıl.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2008. december 15-én tartott ülésérıl. 1 Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2008. december 15-én tartott ülésérıl. Jelen vannak: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor, Gubics Lajos, Horváth Béla, Kiss Anikó, Kovács Gábor, Kucsó

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzat. ülésérıl 2010. december 14. Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Lajosmizse Város Önkormányzat. ülésérıl 2010. december 14. Város Önkormányzata Képviselı-testületének Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottsága I/3/42/2010. Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottsága ülésérıl 2010. december 14. Az ülésen

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/38-33/2012. JEGYZİKÖNYV 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2004. október 21.-én 17 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i nyilvános ülésérıl. Jelen vannak: Kis József polgármester

Részletesebben

2.) A pedagógiai, módszertani reformokat támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése címő TIOP 1.1.1. pályázat elkészítésére szerzıdéskötés

2.) A pedagógiai, módszertani reformokat támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése címő TIOP 1.1.1. pályázat elkészítésére szerzıdéskötés 1 J e g y z ı k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 22. napján megtartott rendkívüli ülésérıl. Az ülés helye: Jelen vannak: Városháza tanácskozóterme Sásd,

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a Csepreg Város Önkormányzat 25/2010. JEGYZİKÖNYV Készült Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november 10-én megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. március 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. március 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

BALATONKERESZTÚRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 1. számú JEGYZİKÖNYVE. 2012. január 24-i Balatonmáriafürdı Képviselıtestületével

BALATONKERESZTÚRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 1. számú JEGYZİKÖNYVE. 2012. január 24-i Balatonmáriafürdı Képviselıtestületével 1 BALATONKERESZTÚRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1. számú JEGYZİKÖNYVE 2012. január 24-i Balatonmáriafürdı Képviselıtestületével együttes, nyilvános képviselı-testületi ülésérıl 2 JEGYZİKÖNYV

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Mayer

Részletesebben

Együttes Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2015. május 21.

Együttes Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2015. május 21. Felsılajos Község Önkormányzata LMKOH/685/7/2015. Lajosmizse Város Önkormányzata Együttes Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2015. május 21. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 14/2015. (V.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Városfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottságának 2011. február 09-én 16.00. órakor tartott nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Csatári

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y ALAPSZABÁLY Alulírottak elhatároztuk, hogy az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdésében, a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI törvényben foglalt követelményeknek, valamint

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 243-12 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.22-24/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2008. szeptember 25-én (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Bársony János alpolgármester Kránicz József Tibor képviselı

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselı-testületének 2007. február 22-én tartott ülésérıl. Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Erdıs Norbert alpolgármester, Barkász Sándor, Mészáros Sándor,

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-4/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. március 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és a Humán Bizottság 2012. július 24-ei rendkívüli együttes ülésén. Jelen vannak: a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.) SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 240-8/2014/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 16:00 órakor megtartott

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 9810-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2009. augusztus 31.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2009. augusztus 31. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2009. augusztus 31. Az ülésen hozott rendelet és határozatok száma és tárgya: 26/2009.(VIII.31.) ÖH Felsılajos község közrend-és közbiztonsági

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Kutyej

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Csonka József Dr. Pálinkási

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.144/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2010. február 4-én (csütörtökön) 9 óra 20 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl. 2011. szeptember 21.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl. 2011. szeptember 21. Ügyszám: 56-104/2011. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2011. szeptember 21. Nyirád 2011 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester. Deák Attila Kurucz Attila. Pékné Dr. Csefkó Judit

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester. Deák Attila Kurucz Attila. Pékné Dr. Csefkó Judit Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/39-5/2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: A Képviselı-testület 2013. február 15-én megtartott rendes nyílt ülésérıl. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 2/2010. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. január 26-án (kedden) 15.00 órai kezdettel a

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2007. május 2-án megtartott ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2007. május 2-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 5/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2007. május 2-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 13-19. T A R T A L O M J E G Y Z

Részletesebben

372-31/2013. 4. sz. példány

372-31/2013. 4. sz. példány Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 4 példányban 372-31/2013. 4. sz. példány JEGYZİKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2013. DECEMBER

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. május 29.-én 17 óra 15 perc kezdettel a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.) tanácstermében megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én 15.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én 15.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én 15.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 23/2013.(V.29.) A község háziorvosi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 4/2011. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2011. február 15-én megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 14600/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA Ikt. szám: III. 13-52/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Közgyőlése Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottságának

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselı-testületének 2005. október 27-én tartott ülésérıl. Jelen vannak: Pataki István polgármester, Dr. Pásztor Gyula alpolgármester, Baukó József, Belleli

Részletesebben