JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl szeptember 13.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. szeptember 13."

Átírás

1 Ügyszám: 9-132/2012. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl szeptember 13. Nyirád 2012

2 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Nyirád-Szıc Községek Körjegyzısége Nyirád, Szabadság u. 3. Az ülés idıpontja: szeptember óra A képviselı-testület létszáma: 7 fı JELEN VANNAK: Simon Balázs alpolgármester 3. Csikány Róbertné képviselı Németh András képviselı 6. Vers Istvánné képviselı Dr. Gelencsér Ottó Molnárné Farkas Rita Hockné Kárer Gyöngyi mb. körjegyzı Szociális Segítı Központ intézményvezetıje élelmezésvezetı Indokolt távolmaradását elıre bejelentette: Andrónyi Miklós képviselı Az ülést vezeti: Jegyzıkönyvvezetı: Sarkadi - Nagy András polgármester Kovács Károlyné igazgatási ügyintézı Tisztelettel köszöntöm a jelenlévıket. Megállapítom, hogy a képviselı-testület 6 tagja van jelen, az ülés határozatképes. Jegyzıkönyv hitelesítınek Nagy Gábor és Vers Istvánné képviselıket jelölöm ki. Kérdezem, hogy a kiküldött meghívóban szereplı napirenddel kapcsolatban van-e módosító javaslat? Megállapítom, hogy módosító javaslat nincs, a mai ülés napirendje a következı:

3 2 1. Tájékoztató a ZEUSZ Testépítı Klub mőködésérıl Elıterjesztı: Renner István klubvezetı 2. Beszámoló az Élelmezésellátó Szervezet mőködésérıl Elıterjesztı: Hockné Kárer Gyöngyi élelmezésvezetı 3. Beszámoló a lejárt határidejő képviselı-testületi határozatok végrehajtásáról Elıterjesztı: 4. Beszámoló az átruházott hatáskörben a polgármester által hozott döntésekrıl Elıterjesztı: 5. Az önkormányzat I. féléves költségvetési beszámolójának megtárgyalása Elıterjesztı: 6. Az önkormányzat évi költségvetési rendelete módosításának megtárgyalása Elıterjesztı: 7. A képviselı-testület szervezeti és mőködési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása Elıterjesztı: 8. A környezetvédelemrıl, közterületek használatáról és az állattartásról szóló önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása Elıterjesztı: 9. A Szociális Segítı Központ intézményvezetıi álláshelyére pályázat kiírásának megtárgyalása Elıterjesztı: 10. Közterület elnevezésének megtárgyalása Elıterjesztı: 11. Vegyes ügyek 1. TÁJÉKOZTATÓ A ZEUSZ TESTÉPÍTİ KLUB MŐKÖDÉSÉRİL A klub vezetıje jelezte, hogy munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tud jelen lenni az ülésen. Mindenki megkapta az elıterjesztést, kérdezem, hogy van-e kérdés, vélemény a tájékoztatóval kapcsolatban? Megállapítom, hogy hozzászólás nincs.

4 3 Véleményem szerint jobb kezekbe került a klub vezetése, szervezettebb edzések folynak, és az együttmőködési készség is megvan az önkormányzat irányába részükrıl. Javasolom a tájékoztató elıterjesztés szerinti elfogadását! Kérem, szavazzunk! szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta: 59/2012. (IX. 13.) határozata Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete elfogadja a Zeusz Testépítı Klub mőködésérıl szóló tájékoztatót. Felelıs: Határidı: azonnal A tájékoztató e jegyzıkönyv 1. melléklete 2. BESZÁMOLÓ AZ ÉLELMEZÉSELLÁTÓ SZERVEZET MŐKÖDÉSÉRİL Képviselı-társaim megkapták az elıterjesztést. Valószínő, hogy a közeljövıben szükség lesz az étkezési térítési díjak emelésére, mert drasztikus élelmiszerár emelkedés várható. Várom a kérdéseket, hozzászólásokat. Élelmezésvezetı asszonytól kérdezem, hogy mennyi a térítési díj kintlévıség? Hockné Kárer Gyöngyi élelmezésvezetı Összességében közel fél millió forint. Vannak, akiknél nem tudjuk a behajtást érvényesíteni. Van két gyerek, akiknek szülei pl. 300 ezer forinttal tartoznak. A legutolsó sorban éltünk letiltással, de így is csak Ft jött be. Azt beszéltük polgármester úrral, hogy a szociálisan rászorult gyermeket azért nem lehet kizárni az étkeztetésbıl, mert a szülı nem fizet. Van, akinek 5 évi halmozott hátraléka van. Rugalmasak vagyunk a befizetések terén, pótbefizetést is tartunk, mert volt erre vonatkozó kérés, mert csak akkor tudnak fizetni, amikor a családi pótlékot megkapják. Egy technikai problémára szeretném felhívni a figyelmet. Nagyobb terheléskor gyakoriak a villamos hálózat a túlterhelés miatti áramszünetek, ahogy ezt Gyöngyi jelezte is a beszámolójában. A jövı évi költségvetés tervezésekor oda kell erre figyelni, tervezni kell forrást a hálózat bıvítésére. Ez a probléma az óvodát is érinti, mert közös hálózaton vagyunk a konyhával.

5 4 A jövı évben a hálózatbıvítést a költségvetésbe betervezzük. Az elnyert BM-es pályázatban szerepel a külön hálózat kiépítése és a hálózat bıvítése. Csak azt nem tudjuk, hogy hány forintot hagytak jóvá erre a felújítás részre, mert a támogatási szerzıdést még nem kaptuk meg. Megállapítom, hogy több hozzászólás nincs. Köszönöm a konyhai dolgozók munkáját és javasolom a beszámoló elıterjesztés szerinti elfogadását. Kérem, szavazzunk! szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta: 60/2012. (IX. 13.) határozata Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete elfogadja az Élelmezésellátó Szervezet mőködésérıl szóló beszámolót. Felelıs: Határidı: azonnal A beszámoló e jegyzıkönyv 2. melléklete 3. BESZÁMOLÓ A LEJÁRT HATÁRIDEJŐ KÉPVISELİ-TESTÜLETI HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Képviselı-társaim megkapták az írásos elıterjesztést. Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a lejárt határidejő képviselı-testületi határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elıterjesztés szerinti elfogadásáról! szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta:

6 5 61/2012. (IX. 13.) határozata Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete elfogadja a lejárt határidejő képviselı-testületi határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót. Felelıs: Határidı: azonnal A beszámoló e jegyzıkönyv 3. melléklete 4. BESZÁMOLÓ AZ ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN A POLGÁRMESTER ÁLTAL HOZOTT DÖNTÉSEKRİL Képviselı-társaim megkapták az írásos elıterjesztést. Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk az átruházott hatáskörben a polgármester által hozott döntésekrıl szóló beszámoló elıterjesztés szerinti elfogadásáról! szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta: 62/2012. (IX. 13.) határozata Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete elfogadja az átruházott hatáskörben a polgármester által hozott döntésekrıl szóló beszámolót. Felelıs: Határidı: azonnal A beszámoló e jegyzıkönyv 4. melléklete 5. AZ ÖNKORMÁNYZAT I. FÉLÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK MEGTÁRGYALÁSA A beszámoló a június 30-i állapotot tükrözi. Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs.

7 6 Kérem, elıször szavazzunk Nyirád-Szıc Községek Körjegyzısége I. féléves költségvetési beszámolójának elıterjesztés szerinti elfogadásáról! szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta: 63/2012. (IX. 13.) határozata Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete elfogadja Nyirád- Szıc Községek Körjegyzısége évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról szóló beszámolót. Felelıs: Határidı: azonnal Kérem, szavazzunk a Szociális Segítı Központ I. féléves költségvetési beszámolójának elıterjesztés szerinti elfogadásáról! szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta: 64/2012. (IX. 13.) határozata Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete elfogadja a Szociális Segítı Központ évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról szóló beszámolót. Felelıs: Határidı: azonnal Kérem, szavazzunk az Önkormányzat I. féléves költségvetési beszámolójának elıterjesztés szerinti elfogadásáról! szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta:

8 7 65/2012. (IX. 13.) határozata Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete elfogadja Nyirád Község Önkormányzata évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról szóló beszámolót. A képviselı-testület felkéri valamennyi költségvetési intézmény vezetıjét, hogy a II. félévben a takarékos gazdálkodást szem elıtt tartva, a likviditást biztosítva járjanak el. Felelıs: Határidı: azonnal Az I. féléves költségvetési beszámoló e jegyzıkönyv 5. melléklete 6. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETE MÓDOSÍTÁSÁNAK MEGTÁRGYALÁSA A kiküldött rendelet-tervezet szerint az év közben felmerült elıirányzat változásokat beépítettük a költségvetési rendelet tervezetbe. Összességében az önkormányzat fıelıirányzatát kell megemelni, a módosított fıelıirányzat összege e. Ft helyett e. Ft lesz az elıterjesztésben részletezett okok miatt. Várom az elıterjesztéssel kapcsolatos észrevételeket, kérdéseket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a évi költségvetési rendelet elıterjesztés szerinti módosításáról! szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı rendeletet alkotta: 12/2012. (IX. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 2/2012. (III. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról A rendelet e jegyzıkönyv 6. melléklete

9 8 7. A KÉPVISELİ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁNAK MEGTÁRGYALÁSA Képviselı-társaim megkapták az elıterjesztést. Az SZMSZ módosítására azért van szükség, mert a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött megállapodás szerinti mőködési feltételeket az önkormányzati SZMSZ-ben is rögzíteni kell. Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk az SZMSZ elıterjesztés szerinti módosításáról! szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı rendeletet alkotta: 13/2012. (IX. 14.) önkormányzati rendelete a képviselı-testület szervezeti és mőködési szabályzatáról szóló 4/2011. (IV. 15.) önkormányzat rendelete módosításáról A rendelet e jegyzıkönyv 7. melléklete, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 4/2011. (IV. 15.) önkormányzati rendelet e jegyzıkönyv 7/1. melléklete 8. A KÖRNYEZETVÉDELEMRİL, KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS AZ ÁLLATTARTÁSRÓL SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁNAK MEGTÁRGYALÁSA Képviselı-társaim megkapták az írásos elıterjesztést. A rendelet módosítását az tette szükségessé,hogy változtak az állattartásra vonatkozó jogszabályok, és a változásokat a helyi rendeleti szabályozásban is át kell vezetni. Várom a kérdéseket, észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a környezetvédelmi rendelet elıterjesztés szerinti módosításáról! szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı rendeletet alkotta: 14/2012. (IX. 14.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemrıl, közterületek használatáról és az állattartásról szóló 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról A rendelet e jegyzıkönyv 8. melléklete, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelet e jegyzıkönyv 8/1. melléklete

10 9 9. A SZOCIÁLIS SEGÍTİ KÖZPONT INTÉZMÉNYVEZETİI ÁLLÁSHELYÉRE PÁLYÁZAT KIÍRÁSÁNAK MEGTÁRGYALÁSA Képviselı-társaim megkapták az írásos elıterjesztést. Várom az észrevételeket. Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk a Szociális Segítı Központ intézményvezetıi feladatainak ellátására pályázat kiírásáról, és Molnárné Farkas Rita intézményvezetıi megbízásának meghosszabbításáról az elıterjesztés szerint! szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta: 66/2012. (IX. 13.) határozata Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete az önkormányzat fenntartásában lévı Szociális Segítı Központ költségvetési szerv intézményvezetıi (magasabb vezetıi) feladatainak ellátására pályázatot ír ki. Az elıterjesztés mellékletét képezı pályázati felhívást elfogadja. Felkéri a mb. körjegyzıt, hogy a pályázati felhívásnak a személyügyi központ honlapján történı közzétételérıl gondoskodjon. A felhívást az önkormányzat hivatalos honlapján is közzé kell tenni. A képviselı-testület Molnárné Farkas Rita intézményvezetıi megbízását a pályázati eljárás eredményes lezárásáig (az új vezetı megbízásáig) terjedı, határozott idıtartamra meghosszabbítja. Felkéri a mb. körjegyzıt és a polgármestert, hogy a határozott idı meghosszabbítását a törzskönyvi nyilvántartást vezetı Magyar Államkincstárnál jelentse be. Határidı: szeptember 14., illetve november 30. Felelıs: Sarkadi- Nagy András polgármester és A pályázati felhívás e jegyzıkönyv 9. melléklete 10. KÖZTERÜLET ELNEVEZÉSÉNEK MEGTÁRGYALÁSA Képviselı-társaim megkapták az írásos elıterjesztést. Leírtam, hogy miért szükséges ezt a két ingatlant a Sallai utcából kivenni, és a kapubejárataikhoz tartozó közterületet elnevezni. Várom a kérdéseket, észrevételeket. A közterület elnevezés jár valamilyen költséggel az önkormányzat számára?

11 10 Az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzésért kell fizetnünk a földhivatalban, valamint az utcanév tájékoztató tábláról kell gondoskodnunk. Megállapítom, hogy több hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk közterület elıterjesztés szerinti elnevezésérıl és ingatlanok átszámozásáról! szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta: 67/2012. (IX. 13.) határozata Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete október 1-jei hatállyal a 812/3 hrsz-ú névtelen közterületet elnevezi Óvoda köz -nek. Az Óvoda közhöz utalt kapubejáratok következık: változás elıtti címei a - Sallai utca 2/A. (812/2 hrsz) - Sallai utca 2/B. (813/2. hrsz) A képviselı-testület október 1-jei hatállyal - a Nyirád, Sallai utca 2/A. (812/2. hrsz) ingatlan címét átnevezi és átszámozza, az ingatlan új címe: Nyirád, Óvoda köz 1.; - a Nyirád, Sallai utca 2/B. (813/2. hrsz) ingatlan címét átnevezi és átszámozza, az ingatlan új címe: Nyirád, Óvoda köz 2. A képviselı-testület megbízza a körjegyzıt, hogy a közterület elnevezésével és az ingatlanok címének átnevezésével és átszámozásával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg, a címnyilvántartásban és az ingatlan-nyilvántartásban a címek átvezettetésérıl gondoskodjon, az érintett állampolgárokat a döntésrıl értesítse. Felelıs: dr. Gelencsér Ottó mb. körjegyzı Határidı: szeptember VEGYES ÜGYEK Telefonon érdeklıdött egy ügyfél, építési telket szeretne vásárolni. Mentesülni óhajt azok alól a kötelezettségek alól, melyek a térítésmentes építési telek biztosításával

12 11 járnának, megfizetné az ingatlan árát. A pénzügyi helyzetünk is indokolná, hogy elfogadjuk az ajánlatát, azt javasolom, hogy az egyezkedésünk 1,5 millió Ft-ról indulhasson, és adjon lehetıséget a képviselı-testület számomra, hogy 1-2 százezer forintos eltéréssel elızetesen megegyezhessek az ügyféllel az árban. A döntés természetesen a képviselı-testület hatásköre. Úgy tudom, hogy eddig az önkormányzatnál építési telkeket lehetett térítésmentesen tulajdonba venni, ha bizonyos feltételeket vállalt az építeni szándékozó ügyfél. Önkormányzati tulajdonban lévı ingatlanról van szó, tehát egyrészt mindenképpen értékbecslést kell készíttetni, másrészt át kell gondolni a térítésmentes tulajdonba adásról szóló általános érvényő testületi határozatot. A nemzeti vagyonról szóló törvény rendelkezései szerint minden önkormányzati tulajdonban lévı ingatlan a nemzeti vagyon része, értékesítése esetén minden jogosultat megelızıen elıvásárlási jog illeti meg a Magyar Államot, kivéve z önkormányzati bérlakás bérlıinek az elıvásárlási jogát. Az elızetes adásvételi szerzıdést alá kell támasztani ingatlan értékbecslı által készített értékbecsléssel. Az államnak 45 napja van rá, hogy nyilatkozzon, élni kíván-e elıvásárlási jogával. A Polgári Törvénykönyv rendelkezései értelmében az elıvásárlási jog gyakorlására történı felhívásban teljes terjedelemben kell közölni a jogosulttal a szerzıdés feltételeit, vagyis teljes terjedelmében el kell készíteni az adásvételi szerzıdést, felszerelve tulajdoni lappal, értékbecsléssel. A térítésmentes tulajdonba adásra csak kiemelten fontos közérdekbıl van lehetıség. Hangsúlyozom, hogy minden egyes önkormányzati ingatlan harmadik személynek történı eladása vonatkozásában a Magyar Állam, mint elıvásárlásra jogosult, beléphet. Tehát meg kell állapítani a forgalmi értékét a szóban forgó építési teleknek, így tud az önkormányzat korrekt árat meghatározni. Azzal a képviselıi javaslattal élek, hogy ha megjelenik a nemzeti vagyonról szóló törvény végrehajtási rendelkezése, képviselı-testületünk még ebben az évben tőzze napirendre az építési telkek térítésmentes tulajdonba adásáról szóló határozat felülvizsgálatát. : A nemzeti vagyonról szóló törvénynek nem várható végrehajtási rendelete. Rendben van. A telefonon érdeklıdı ügyfélnek egyelıre 1,5 millió Ft-os telekárat mondok úgy, hogy ez változhat az ingatlan értékbecslésének elkészülte után. Tájékoztatom a képviselı-testületet, hogy megkezdıdött a TSz-majorhoz vezetı kerékpárút tervezése. Kisajátítási tervet is kell készíteni a kerékpárút tervezéséhez, mivel magánszemélyek tulajdonát is érinti a tervezett nyomvonal.

13 12 Az új felállással a Halimba, Nyirád, Szıc Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája intézményvezetıi rovatán tervezett összegbıl maradt havi 30 ezer forint, melybıl 10 ezer forintot Nagy Noémi intézményvezetı Németh Andrásné Farkas Gabriella intézményvezetı-helyettesnek juttatott. Azzal a javaslattal élek, hogy a maradék 20 ezer forintot Nagy Noémi kapja meg. Németh András képviselı Hogy szól a szabályozás? Van két tagintézmény, van két vezetés. A vezetık bérfinanszírozása megoszlik Halimba és Nyirád Önkormányzata között? Igen, a bért a két önkormányzat közösen biztosítja, méghozzá létszámarányosan, a tanulók létszámát figyelembe véve. A vezetı bére arányosan Halimbát is terheli. Szerepel ez az összeg az intézmény évi költségvetésében? Igen. Ezek szerint nem jelent az önkormányzatnak többletkiadást. Nagy Noémi munkáltatói jogkörében eljárva emelte meg Németh Andrásné Farkas Gabriella illetményét havi 10 ezer forinttal, mint vezetı helyettesnek a rendelkezésre álló elıirányzata terhére. Az intézményvezetı személyi juttatásáról a képviselı-testületnek kell dönteni. Megállapítom, hogy több hozzászólás nincs. Kérem, szavazzunk Nagy Noémi intézményvezetı illetményének augusztus 1-jei hatállyal munkáltatói jogkörben eljárva havi 20 ezer forinttal történı megemelésérıl! A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással a következı határozatot hozta: 68/2012. (XI. 13.) határozata Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete, mint munkáltató augusztus 1-jei hatállyal havi Ft-tal megemeli a Halimba, Nyirád, Szıc Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája intézményvezetıje, Nagy Noémi közalkalmazotti illetményét. A képviselı-testület az illetményemelés fedezetét a Halimba, Nyirád, Szıc Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája évi költségvetésében, a személyi juttatások elıirányzata terhére biztosítja.

14 13 Felelıs: Sarkadi- Nagy András polgármester és dr. Gelencsér Ottó mb. körjegyzı Határidı: szeptember 14. Csikány Róbertné képviselı Kérem a polgármester urat, tájékoztassa a képviselı-testületet arról, hogy miért szőntette meg az óvodai dolgozók meleg étkeztetését, mint cafetéria juttatást? Nem szőntettem meg, hanem a nyirádi óvoda átkerült egy másik társulásos formába, amit Kislıd Önkormányzata gesztorságával mőködtetünk. A gesztor önkormányzatnál az óvodavezetı lett a társulás vezetıje, ebben a társulásban 5 ezer forintos étkezési utalvány van. Ez még mindig nagyon jó, hiszen vannak olyan intézmények, ahol soha nem volt cafetéria juttatás. Emellett ez adható juttatás, és nem számonkérhetı. Az új intézmény vezetıje arról tájékoztatott, hogy a többi települési önkormányzat nem kíván beleszólni abba, hogy melyik önkormányzat milyen juttatásokat ad az óvodájában dolgozóknak. Nem történt azzal kapcsolatban sem kérés, sem egyeztetés, hogy minden óvodában egységes legyen a cafetéria. Az intézményvezetınek az volt a véleménye, hogy minden települési önkormányzat a saját lehetıségeihez mérten támogassa az intézményeiben foglalkoztatottakat. Sajnálom, ha ez az álláspontja, ugyanis egy társuláson belül az adható juttatásoknak egyformának kell lenniük. Az adótörvény írja elı ezt, és ha nem egységes a cafetéria, akkor az jogszabályellenes. Egy intézményen belül nem lehet eltérés ebben, kivéve, ha külön cafetéria csoportokat hoz létre a munkáltató, és bizonyos beosztásokhoz köti a mértéket. Ha az óvodák szervezeti és mőködési szabályzatában, vagy cafetéria szabályzatában rögzítenék a mértéket, minden óvodában egységesen lehetne csak megállapítani azt. Nem gondolom, hogy bármelyik önkormányzat felvállalhatná, hogy a másik intézmény dolgozójának ilyen juttatást biztosít. Az adójogszabályokkal ellentétesen nem lehet béren kívüli juttatást adni. Természetes, hogy Nyirád nem vállalhatja fel, hogy valamennyi óvodának ad cafetériát. Itt fenntartói döntésrıl beszélek. Minden település, mint intézményfenntartó, a tagintézményekre vonatkoztatva adjon. Csikány Róbertné képviselı Az iskolai társulásnál hogyan lehetett eltérı a halimbai és a nyirádi pedagógusok juttatása?

15 14 Ha képviselı asszonyok ezt a kérdést így felvetik, akkor javasolom, hogy csökkentsük az iskolai cafetériát! Ezt nem szeretné senki, nyomatékosan szeretném hangsúlyozni, hogy nem arról van szó, hogy más közalkalmazotti státuszban lévı dolgozótól elvegyünk, és így egységesítsünk, hanem arról, hogy néhány dolgozó elesett ettıl a juttatástól. Szeptembertıl decemberig 4 hónapról van szó. Az a gond, hogy annak idején, amikor a társulásról döntöttünk, ez a kérdés nem volt számunkra sem tisztázott, nem gondoltunk a cafetériára. Hiszen az egyik legemlékezetesebb testületi konszenzus volt, hogy mindenkinek juttatott az önkormányzat cafetériát, de a társulásról szóló döntéssel ezt sajnos keresztülhúztuk. Tapasztaljuk a többi hátrányát is azóta, de reméljük, lesznek elınyei is. Optimista szeretnék lenni még ezek ellenére is. Szeretnék szintén egy kérdést feltenni a polgármester úrnak. A korábbi közös intézményfenntartó társulásnál Nyirádon az óvoda és iskola intézményében voltak közös dolgozóink, akik ugyanazt a feladatot ellátták mindkét intézményben. Itt gondolok a rendszergazdára, a karbantartóra, és egy olyan státuszra, amely óvoda-iskola titkár státusz, és a képviselı-testület hozta létre abból a célból, hogy ellássa az intézményekben az adminisztratív feladatokat. Az intézmények szétválásával ez a három státusz függıben van. Arról tudok beszámolni, hogy az óvodában ezeket a feladatokat nem látja el senki. Nincs rendszergazdánk, nincs karbantartónk, és nevezzük így, a félállású óvodatitkárunk is megszőnt ezzel a szétválással. Ezek a teendık nagyon égetıek, külön jelezném itt az óvodai játszótéri eszközökkel kapcsolatos új jogszabályokat és elvárásokat, melyeknek eleget kell tenni. Erre kérek megoldást, és kérem a képviselı-társaim támogatását ez ügyben. Igazak ezek a felvetések, a szétválással az óvoda irányában nem lettek megoldva ezek a problémák. Azért lett annak idején a kinevezett 8 órás állás, hogy mind az óvodát, mind az iskolát kiszolgálja az iskolatitkár, ennek alapján az iskolának nem jár a 8 órás foglalkoztatott. Az is igaz, hogy a karbantartói feladat sem 8 órás állás az iskolában. Tudom, hogy ez probléma, de ilyen hirtelen nem tudom megmondani a megoldást. Alaposabban meg fogjuk vizsgálni ezt a kérdést a jegyzı úrral, és javaslattal fogok élni a testület felé. Azt javasolom, hogy ameddig ki nem dolgozzátok ennek a végleges megoldását, addig munkáltatóként az önkormányzat karbantartóival az átmeneti idıszakban az ilyen felmerülı balesetveszélyeket hárítsátok el, a feladatokat mindenképpen láttassátok el. Eddig sem zárkóztunk el, sok dologban részt vállaltunk.

16 15 Mőködött ez, csak nem hivatalos formában. Simon Balázs alpolgármester Hogy a cafetéria szabályozás így van, ezen változtatni nem tudunk. Nem kell a változásról határozatot hoznunk, hiszen a költségvetési rendeletben szerepelt egész évre az óvoda dolgozóinak ebéd hozzájárulás juttatása is?! Ha ez a juttatás meg van vonva, nem kell errıl újra szavaznunk? Ha az intézmény költségvetésébe beépült ez az elıirányzat, akkor nyilvánvaló, hogy a felhasználása nem tőnik jogellenesnek. Cafetéria jogcímen nem kaphatja meg a tagintézmény dolgozója. Arra van lehetıség, hogy jogcímet váltunk, nem cafetéria juttatásként kapja meg, hanem az év hátra lévı idıszakában hozzájárul az önkormányzat a tagintézményi foglalkoztatottak étkezési költségéhez. Ezt így lehetne módosítani. Elıirányzat és a rendelkezésre álló pénz, az két dolog. Ugyan szerepel ez az elıirányzat a költségvetésben, de ha a képviselık a féléves beszámolót áttekintették, akkor láthatták, hogy vannak komoly pénzügyi problémáink. A likviditás fenntartása érdekében olyan intézkedéseket kellett meghozni, melyek nagyon nehéz helyzeteket teremtettek. Pl. a nálunk foglalkozatott közmunkás bérébıl letiltást kellett foganatosítani a be nem fizetett adó behajtására. Tudom, hogy ez emberileg mit jelent, de annak érdekében, hogy az önkormányzat pl. tudjon bért fizetni, ki tudja fizetni a közszolgáltatások díjait, ezeket a lépéseket meg kell tenni. Nagyon intenzíven dolgozunk azon, hogy a kintlévıségek befolyjanak az év hátra lévı részében. Ha az óvodai közalkalmazottak egy kis empátiával el tudják fogadni a mostani állapotot, és azt mondják, átérzem, tudomásul veszem az önkormányzat jelenlegi helyzetét, és nem feszegetik ezt a kérdést. Még egyszer mondom, lehet módosítani a rendeletet, de attól pénzünk, forrásunk erre nem lesz. Nagyon kérem a képviselıtársaimat, hogy más elnevezéssel, de fontoljátok meg ezt a kérdést, mert kiskeresető emberek vannak az intézményünkben is, és naponta érzékeljük ennek a helyzetnek a feszültségét. Nem azért, hogy más miért kap, hanem azért, hogy tılünk miért vonták meg?! Mérlegeljétek, hogy 4 hónapról van szó, gondoljátok át, és kérem, szavazzunk róla, hogy más címszó alatt, más elnevezéssel erre a 4 hónapra ennek a néhány embernek ezt a juttatást adja meg az önkormányzat. Tudom, hogy nagyon nehéz a helyzet, azt is tudom, hogy sokkal nehezebb helyzetben lévı emberek is vannak, de mégiscsak az önkormányzat dolgozóiról van szó. Ebben a helyzetben, ebben a rendszerben nem tudunk oldalról becsúsztatni pénzt. Más intézmény, ez egy társulás, megvannak az elıírások és szabályok, nem közvetlenül a Nyirádi Önkormányzat alá tartozó intézmény. Jogviszony tekintetében az itteni tagintézményben dolgozók az új társuláshoz tartoznak. Ebben a helyzetben kérdés, hogy egyáltalán tudjuk-e fenntartani a jövıben többi intézményünknél a cafetéria támogatást. A fı cél az, hogy a jelenlegi állások megmaradjanak, a három óvodai csoport mőködni tudjon, mert ha nem születnek gyerekek, az óvodai gyermeklétszám is

17 16 csökkenni fog. A magam részérıl nem látok rá reális lehetıséget, hogy külön-utas módon étkezési hozzájárulást biztosítsunk. A jogviszony tekintetében teljesen egyetértek a polgármester úrral, azt gondolom, ezt az óvodai alkalmazottak nem vitatják. Az elızetes beszélgetéseink szerint ık úgy értékelték, hogy az iskolai pedagógusokhoz képest hátrányos helyzetbe kerültek. De az önkormányzat pénzügyi helyzete valóban nehéz. Éppen azért találtuk nagyon elınyösnek, és támogattuk képviselıként azt, hogy minden közalkalmazott kapjon étkezési támogatást, mert ez az összeg az önkormányzat konyháján keresztül visszakerült az önkormányzathoz. Esetleg az étkezési térítési díjról szóló rendeletet vizsgálhatná felül a képviselıtestület a tekintetben, hogy az augusztus 30-ig nyújtott étkezési díj támogatást átcsoportosítja, nem cafetériaként, hanem kedvezményes dolgozói étkezésként juttatja oda az óvodai alkalmazottaknak. A közalkalmazotti jogviszony egyébként valóban megszőnt az önkormányzattal, az új jogviszonyt a társulás létesítette az óvodai közalkalmazottakkal. Azt javaslom, hogy szavazzunk arról, hogy más jogcímen, valamilyen formában, saját dolgozónak kedvezményes étkezésjuttatás címen az óvodai dolgozók kapjanak kedvezményt. Ez eleve más adózási rendbe tartozna, nem lehet adómentesen ilyen juttatást adni. Ha más juttatásként adnánk oda, még talán nettó 4 ezer forint sem maradna a dolgozóknál. Németh András képviselı Javasolom, hogy a polgármester és a jegyzı vizsgálja meg, hogy milyen lehetıség van arra, hogy a dolgozók megkapják a támogatást. Nem javasolom, hogy ma ezzel kapcsolatban bármirıl is szavazzunk. A jegyzı úrral megvizsgáljuk a lehetıségeket. Köszönöm, hogy a jegyzı úr az adóbehajtások vonatkozásában is példásan állt hozzá a feladatokhoz, hiszen sajnos jelenleg sem rózsás az anyagi helyzetünk. Nem könnyő feladat, de ahhoz, hogy önkormányzatunk túlélje ezt a helyzetet, szükség van rá, továbbra is legalább ezzel az intenzitással, és kérem, ne maradjon ki egy adós sem a behajtásból! Köszönöm az elismerı szavakat, de ez elsısorban nem engem illet. Nagyobb részben az érdem azoké a hivatali munkatársaké, akik naprakészen tartják számon a tartozásokat, és elkészítik hozzá az iratokat, és a napi ügyintézés során a konfliktus

18 17 helyzeteket kezelik. Nyilvánvalóan partner vagyok a törvényben meghatározott intézkedések meghozatalához, a végrehajtási eljárások lefolytatásához. Nehéz azonban emberileg szembenézni azokkal az élethelyzetekkel, amelyek a behajtásokkal kapcsolatban adódnak, hiszen sok esetben nem a fizetni nem akarás, a szándékos adó elkerülés a jellemzı, hanem a fizetési képesség hiánya. Azonban egy közösségben a település mőködıképességének fenntartásához, a közösségi szolgáltatások fenntartásához minden itt élı állampolgárnak, itt mőködı gazdálkodó szervezetnek hozzá kell járulni. Azért hogy jó dolgokról is beszéljünk, nagyon meleg szívvel gratulálok az önkormányzat dolgozóinak a megnyert BM-es pályázathoz. A dolgozók precizitásának, tapasztalatának, összefogásának és túlóráinak köszönhetıen egy hihetetlen nagy és várva várt beruházás valósulhat meg az óvodánkban. Kérlek titeket, mint munkáltatókat, hogy ti is a megfelelı helyeken és idıben tolmácsoljátok ezt, és dicsérjétek, segítsétek ıket, mert példaértékő volt az az összefogás, és hihetetlen gyors tempóval végzett munka, amit végeztek a sikeres pályázat érdekében. Polgármestertıl kérdezem, hogy milyen ütemezést tervezel a felújítási munkákra? A munkák döntı részét a jövı év nyarára tervezem, mert nyáron kb. egy csoportnyi gyerek van az óvodában, akiket a felújítás idejére a kisiskolában lehetne elhelyezni. Ez lenne a legoptimálisabb idıpont. Több alkalommal jeleztem a polgármesternek, hogy az óvoda tetejérıl hullik a cserép, mely komoly veszélyt jelent mind a gyerekekre a játszó részen, mind a másik oldalon, az ott közlekedı, ebédért, vagy gyerekekért érkezı felnıttekre. A múltkor is a homokozóba esett egy cserép. Kérem, ha lehetséges, a tetıfelújítást vegyétek elıre, az idei évben, januárban is jó idı volt, télen is meg lehetne oldani ezt a munkát. Azt is tartsátok szem elıtt, ha óvodai szünetet terveztek a felújítás miatt, azt február 15- ig tudatni kell a szülıkkel. Az óvoda felújítás során is azzal a csapattal szeretnék dolgozni, akik a kisiskola felújítását végezték, nagyon elégedettek voltunk mind a minıséggel, mind a gyorsasággal. Lakossági kérést szeretnék tolmácsolni: amikor a környezı erdıkben vadhajtás, illetve vadászat van, arról valamiképp értesítsék a lakosságot. Általában az erdei utaknál ki van írva, hogy ha nem lehet látogatni az erdıt, az erdık jellemzıen magántulajdonban vannak, erdıbirtokosságok kezelik és korlátozható az

19 18 erdıben való tartózkodás. Az önkormányzatok nem kapnak elızetes tájékoztatást a vadászatok idejérıl, a hajtásokról. Javasolom, hogy keressük meg az erdészetet, hogy tájékoztassák a vadászat idejérıl az önkormányzatot, az önkormányzat pedig kiteszi a tájékoztatót a hirdetıtáblákra. Megállapítom, hogy mai ülésünknek több napirendi pontja nincs. Köszönöm képviselıtársaim munkáját, az ülést órakor bezárom. Kmf. Sarkadi-Nagy András polgármester Dr. Gelencsér Ottó mb. körjegyzı A jegyzıkönyv hitelesítıi: Nagy Gábor képviselı Vers Istvánné képviselı

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl. 2013. augusztus 8.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl. 2013. augusztus 8. Ügyszám: 192-77/2013. JEGYZİKÖNYV nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2013. augusztus 8. Nyirád 2013 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános, rendkívüli ülésérıl Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. február 17.

Jegyzıkönyv. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. február 17. Ügyszám: 9-23/2012. Jegyzıkönyv Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2012. február 17. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl. 2011. szeptember 21.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl. 2011. szeptember 21. Ügyszám: 56-104/2011. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2011. szeptember 21. Nyirád 2011 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl. 2011. november 7.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl. 2011. november 7. Ügyszám: 56-121/2011. JEGYZİKÖNYV nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2011. november 7. Nyirád 2011 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános, rendkívüli ülésérıl Polgármesteri Hivatal Nyirád, Szabadság

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. szeptember 11-én 15 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete. nyilvános ülésérıl. 2009. március 10. (1. ülés)

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete. nyilvános ülésérıl. 2009. március 10. (1. ülés) Ügyszám: 26-6/2009. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete nyilvános ülésérıl 2009. március 10. Nyirád 2009 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzatának

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. nyilvános, rendkívüli ülésérıl. 2014. március 4.

JEGYZİKÖNYV. nyilvános, rendkívüli ülésérıl. 2014. március 4. Ügyszám: 9-23/2014. JEGYZİKÖNYV nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2014. március 4. Szıc 2014 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános, rendkívüli ülésérıl Szıci Mővelıdési Ház Szıc, Kossuth L. u. 41.

Részletesebben

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2012. december 10.-én megtartott Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság rendkívüli nyílt

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselı-testületének 2007. július 31-én tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Erdıs Norbert alpolgármester, Barkász Sándor, Mészáros

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 27-én megtartott ülésérıl Jelen vannak: Ládi Balázs polgármester, dr.. Gulyás Mihály alpolgármester, Vona Tamás

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Tárgy: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete. nyilvános ülésérıl. 2009. szeptember 15.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete. nyilvános ülésérıl. 2009. szeptember 15. Ügyszám: 26-18/2009. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete nyilvános ülésérıl 2009. szeptember 15. Nyirád 2009 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzatának

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV I. NAPIREND ELİTT. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 47-10/2011.

JEGYZİKÖNYV I. NAPIREND ELİTT. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 47-10/2011. Önkormányzat Kapolcs Száma: 47-10/2011. JEGYZİKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselıtestülete 2011. július 7-én (csütörtökön) 15.30 órai kezdettel megtartott képviselıtestületi ülésérıl.

Részletesebben

Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 1 11/2012. Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Napirend elıtt: 1. Nyugati Kapu

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a Csepreg Város Önkormányzat 25/2010. JEGYZİKÖNYV Készült Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november 10-én megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y ALAPSZABÁLY Alulírottak elhatároztuk, hogy az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdésében, a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI törvényben foglalt követelményeknek, valamint

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Határozat száma 61/2012.(IX.13.) Tárgy 10/2012.

JEGYZİKÖNYV. Határozat száma 61/2012.(IX.13.) Tárgy 10/2012. 10/2012. JEGYZİKÖNYV Készült: Recsk Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének a 2012. szeptember 13-án 16,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl Határozat száma 61/2012.(IX.13.) 62/2012.(IX.13.) 63/2012.(IX.13.)

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. május 27-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén jelenlévıkrıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen

Részletesebben

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL (továbbiakban SZMSZ) Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: K.83-23/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Kislıd Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. december 8-án 17 órakor kezdıdı rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Mővelıdési Ház, Kislıd

Részletesebben

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl 2005. évi.. törvény a szövetkezetekrıl Az Országgyőlés - kiindulva az Alkotmány 12. -ából, amely szerint az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket, - felismerve, hogy a szövetkezeti

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Napirend elıtt:

JEGYZİKÖNYV. Napirend elıtt: JEGYZİKÖNYV Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében a Gazdasági Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság 2009. szeptember 30-i ülésén. Jelen vannak: Gazdasági és Idegenforgalmi

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzat. ülésérıl 2010. december 14. Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Lajosmizse Város Önkormányzat. ülésérıl 2010. december 14. Város Önkormányzata Képviselı-testületének Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottsága I/3/42/2010. Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottsága ülésérıl 2010. december 14. Az ülésen

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Megállapítja, hogy a részönkormányzat testülete 3 igen egyhangú szavazattal a mai ülés napirendjét elfogadta.

JEGYZİKÖNYV. Megállapítja, hogy a részönkormányzat testülete 3 igen egyhangú szavazattal a mai ülés napirendjét elfogadta. 03-3/14-2/2012. JEGYZİKÖNYV Készült a Pécs-Újhegy Településrészi Önkormányzat 2012. április 2-ai ülésérıl Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint Haász János: köszöntötte az idei év elsı rendes

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma:13-38/2007. J E G Y Z Õ K Ö N Y V

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 200-2/2013. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Alagsori terme

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Alagsori terme JEGYZİKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme Jelen vannak: Borbély István polgármester,

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Tatárszentgyörgy Község Képviselı-testülete 2009. december 14-én tartott ülésérıl.

Jegyzıkönyv. Készült Tatárszentgyörgy Község Képviselı-testülete 2009. december 14-én tartott ülésérıl. Jegyzıkönyv Készült Tatárszentgyörgy Község Képviselı-testülete 2009. december 14-én tartott ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme. Jelen vannak: Berente Imréné polgármester,

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését?

Jegyzıkönyv. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését? Jegyzıkönyv Készült 2009. március 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester ifj. Paulusz József Cseh János Veres-Herédi Eszter

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 6/2010. Levél község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 31-én tartott ülésérıl készült jegyzıkönyv. Napirend: I. A 2009. évi költségvetés

Részletesebben

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének 9/2007. (XI. 05.) rendelete Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyőlése a többpártrendszerő jogállam,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 5/2011. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2011. március 17-én megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal

Részletesebben

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat A 40/2011.(II.24.) KT határozat melléklete Területi Szociális Központ és Bölcsıde Sajószentpéter Szervezeti és Mőködési Szabályzat 1. A szervezeti és mőködési szabályzat célja I. Fejezet Általános rendelkezések

Részletesebben

Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület

Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések: A szervezet neve: Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület A szervezet rövidített neve: Badacsonytomaji Szörfklub S.E.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2012. február 6-án, 17 óra 25 perc kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

1. Beszámoló a Szemesért Kht 2008. évi tevékenységérıl Elıadó: Liber Árpád a Szemesért Kht igazgatója

1. Beszámoló a Szemesért Kht 2008. évi tevékenységérıl Elıadó: Liber Árpád a Szemesért Kht igazgatója JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. február 16-án 14.00. órakor a Latinovits Zoltán Mővelıdési Ház földszinti tanácskozó termében megtartott sosros nyilvános

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 500/2009. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 9810-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor,

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor, J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2007. június 28.-án 17 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester Tasi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Tulajdonosi Bizottságának 2011. január 20-án 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatala (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emelet 206-os szoba

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emelet 206-os szoba JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Tulajdonosi Bizottságának, 2014. május 29-én 7.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

Továbbá: Faragó Rózsa bizottsági tag, FÓKUSZ Szociális Szolgálat vezetıje

Továbbá: Faragó Rózsa bizottsági tag, FÓKUSZ Szociális Szolgálat vezetıje JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. június 18-án megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Tóth István Császár

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet képviselık

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet képviselık J e g y z ı k ö n y v Készült: Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 30-i rendkívüli n y í l t ülésén Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme Jelen vannak: Rédai János polgármester,

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 24/2007. (III.1.) kt. határozat: A 2007. március 1-i ülés napirendjének elfogadása. 25/2007. (III.1.) kt.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Kutyej

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2014. szeptember 30-án megtartott soros ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. március 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. március 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl 01/251-1/2014. JEGYZİKÖNYV 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár színházterme 8130 Enying, Bocskai u. 1., Nyikos István

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere. Fejezet Képviseleti jogosultság, aláírási jog, utalványozási jogkör,

TARTALOMJEGYZÉK. V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere. Fejezet Képviseleti jogosultság, aláírási jog, utalványozási jogkör, TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet Általános rendelkezések II. III IV. Fejezet Tagsági jogviszony Fejezet A Club szervezeti felépítése Fejezet Felelısségi Rendszer V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉRİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Sárospatak, Szent Erzsébet u. 26. sz. alatti önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Pilis Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2003. november 26-án 16 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl Jelen vannak: - Csikós János polgármester - Tóth

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2007. szeptember 19-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2007. szeptember 19-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 13/2007. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2007. szeptember 19-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 77-86. Rendelet száma: 15-17. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

Dörgicse Községi Önkormányzat Képviselı-testülete JEGYİKÖNYV 2010. november 15. JEGYZİKÖNYV

Dörgicse Községi Önkormányzat Képviselı-testülete JEGYİKÖNYV 2010. november 15. JEGYZİKÖNYV 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Dörgicse Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november 15 -én 17 órakor megkezdett ülésén. Az ülés helye: Körjegyzıség, 8244. Dörgicse, Fı u. 16. Jelen vannak: Kis-Pál

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV 88-3/2012. (II. 20.) Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testületének. 2012. február 20-án tartott. nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV 88-3/2012. (II. 20.) Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testületének. 2012. február 20-án tartott. nyílt ülésérıl. Sárhida község Önkormányzata 8944 Sárhida, Béke utca 26. Tel./Fax: (92) 693 964, (92) 461 042 E-mail: polgarmester@sarhida.hu, web: www.sarhida.hu 88-3/2012. (II. 20.) JEGYZİKÖNYV Sárhida község Önkormányzati

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek 1. oldal, összesen:67 Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja vezetékes mősorterjesztési szolgáltatásra

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. szeptember 26-án megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.22-19/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2008. július 3-án (csütörtökön) 8 óra 30 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. május 21-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén.

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. május 21-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén. Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. május 21-én a ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Jarecsni János László

Részletesebben

372-31/2013. 4. sz. példány

372-31/2013. 4. sz. példány Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 4 példányban 372-31/2013. 4. sz. példány JEGYZİKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2013. DECEMBER

Részletesebben

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata (az Országos Érdekegyeztetı Tanács 2008. július 04. jóváhagyta) 1. / A szervezet megnevezése: Munkaügyi Közvetítıi

Részletesebben

Dr. Haag Éva alpolgármester, Dr. Tóth Csaba Attila, Zaják Rita képviselı

Dr. Haag Éva alpolgármester, Dr. Tóth Csaba Attila, Zaják Rita képviselı Szám: IV.110/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Közgyőlésének 2014. január 30-án (csütörtökön) 9 óra 26 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl. Jelen vannak: Horváth

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 17-ÉN TARTOTT

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 17-ÉN TARTOTT 1 Alap Község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 17-ÉN TARTOTT SORON

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S M E G Á L L A P O D Á S a csákánydoroszlói Csaba József ÁMK és rábagyarmati, ivánci Tagintézményei oktatási - nevelési feladatokat ellátó intézményi társulásról A megállapodás 2. pontjában részletesen

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Szöllısi József Rádióklub. Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Berkes ltp. 40. Mőködési területe: a Magyar Köztársaság területe. Az egyesület önkormányzati

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı- testületnek - Sárospatak Város

Részletesebben

ŐRLAP ÖSSZEFONÓDÁS ENGEDÉLYEZÉSE IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ

ŐRLAP ÖSSZEFONÓDÁS ENGEDÉLYEZÉSE IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ Gazdasági Versenyhivatal ŐRLAP ÖSSZEFONÓDÁS ENGEDÉLYEZÉSE IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ Őrlap a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló többször módosított 1996. évi LVII.

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 14933-2/2007. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város Képviselı-testülete

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.22-24/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2008. szeptember 25-én (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 12-én, csütörtökön 17.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 21/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. december 13-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 136-150. Rendelet száma: 13. TARTALOMJEGYZÉK OK: 136/2012.(XII.13.)

Részletesebben

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselı-testület JEGYİKÖNYV 2011. november 29. JEGYZİKÖNYV

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselı-testület JEGYİKÖNYV 2011. november 29. JEGYZİKÖNYV 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Dörgicse Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 29-én 13 órakor megkezdett ülésén. Az ülés helye: Körjegyzıség, 8244. Dörgicse, Fı u. 16. Jelen vannak: Kis-Pál

Részletesebben

SWISSCHAM HUNGARY Svájci-Magyar Kereskedelmi Kamara

SWISSCHAM HUNGARY Svájci-Magyar Kereskedelmi Kamara SWISSCHAM HUNGARY Svájci-Magyar Kereskedelmi Kamara A l a p s z a b á l y 2012. május 24. 2012. május 24. 1 Preambulum A svájci-magyar kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok fejlesztése érdekében 1990.

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl és szándéknyilatkozat a feladatok jövıbeni ellátásáról

Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl és szándéknyilatkozat a feladatok jövıbeni ellátásáról Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl E LİTERJESZT É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl és szándéknyilatkozat

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 10831-2/2006. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2004. október 21.-én 17 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i nyilvános ülésérıl. Jelen vannak: Kis József polgármester

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. március 7-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: a lırinci Közösségi Házban Lırinci Város Önkormányzata Képviselıtestületének 2009. június 29-i rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Víg Zoltán polgármester Sárosi Károly alpolgármester

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Mayer

Részletesebben

13/2013. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V

13/2013. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kálló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 13/2013. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tartalmazza: 51/2013. (IX.23.) számú képviselő-testületi határozat Elvégzett munkákról 52/2013. (IX.23.) számú képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzıkönyv. 1. A Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ Fövenyes utcai területi irodájának 2013. évi szakmai beszámolója

Jegyzıkönyv. 1. A Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ Fövenyes utcai területi irodájának 2013. évi szakmai beszámolója Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének József Attila-lakótelepi Településrészi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: I. 315-5/2014. Jegyzıkönyv Készült: a József

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. január 29-én (pénteken) 14 órai. Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 2351 Alsónémedi, Fı u. 58.

M E G H Í V Ó. 2010. január 29-én (pénteken) 14 órai. Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 2351 Alsónémedi, Fı u. 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r é t ı l Szám: 112-3 /2010. M E G H Í V Ó Alsónémedi Önkormányzat Képviselı-testülete soron következı ülését 2010. január 29-én (pénteken)

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2011. március 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2011. március 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2011. március 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Bársony János alpolgármester Kránicz József Tibor képviselı

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT P I R O S K A Ó V O D A 1171 Budapest, Pesti út 368. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2009. augusztus 31. Készítette: Bagdi Sándorné óvodavezetı TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések...2

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-14/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 11-13/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: 2008. május 29-én (csütörtökön) 16.00 órakor kezdıdı nyilvános ülésérıl. Magyarpolány Mővelıdési Ház Jelen vannak: Polt Rita Majer András

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/38-33/2012. JEGYZİKÖNYV 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. június 9-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. június 9-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 10/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. június 9-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 70-71. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 70/2011.(VI.09.)ÖH.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-7/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. július 10-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Meghívott vendég: Kovács Lászlóné Integrált Szociális központ intézményvezetıje

Jegyzıkönyv. Meghívott vendég: Kovács Lászlóné Integrált Szociális központ intézményvezetıje Jegyzıkönyv Készült Kaposkeresztúr Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november 23-án tartott képviselı-testületi ülésérıl. Jelen vannak: Budánné Simonfalvi Katalin-polgármester Budán Melinda Jankó

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. február 13-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T İ L 8. Száma: 9214-9/2011. Elıkészítı: Dr. Nagy Attila revizor Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje: Dr. Kiss Imre jegyzı E L İ T E R J

Részletesebben

Képviselı-testületének. 16/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelete. a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési.

Képviselı-testületének. 16/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelete. a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési. Balatonkeresztúri Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelete a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési szabályzatáról PREAMBULUM Az önkormányzatiság alapelvei

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2009. augusztus 31.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2009. augusztus 31. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2009. augusztus 31. Az ülésen hozott rendelet és határozatok száma és tárgya: 26/2009.(VIII.31.) ÖH Felsılajos község közrend-és közbiztonsági

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. szeptember 12-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. szeptember 12-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről 1 Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. szeptember 12-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György polgármester Csonka Csaba képviselő Dr.Jaskó

Részletesebben

77/2012. (X. 24.) ÖIB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselıtestületének

77/2012. (X. 24.) ÖIB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselıtestületének Lajosmizse Város Önkormányzata Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága Lajosmizse Város Önkormányzata Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága I/1209/34/2012. A Pénzügyi, Területfejlesztési

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester. Deák Attila Kurucz Attila. dr. Endrédy Renáta osztályvezetı, a jegyzı megbízottja

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester. Deák Attila Kurucz Attila. dr. Endrédy Renáta osztályvezetı, a jegyzı megbízottja Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/39- /2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: A Képviselı-testület 2013. április 26-án megtartott rendes nyílt ülésérıl. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2007. február 6-án megtartott ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2007. február 6-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 2/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2007. február 6-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: - SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

26. számú JEGYZŐKÖNYV

26. számú JEGYZŐKÖNYV 26. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: Ülés helye: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 11-én 10 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme

Részletesebben

a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat

a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat J E G Y Z İ K Ö N Y V a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Csörög Község Önkormányzat

Részletesebben