JEGYZİKÖNYV. Napirend elıtt:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZİKÖNYV. Napirend elıtt:"

Átírás

1 JEGYZİKÖNYV Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében a Gazdasági Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság szeptember 30-i ülésén. Jelen vannak: Gazdasági és Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság részérıl: Erdıs Tamás tanácsnok, a bizottság elnöke Hutkainé Novák Márta, Stumpf Gábor József, Livják Emília, a bizottság tagjai Polgármesteri Hivatal részérıl: György Zoltán mb. irodavezetı Dr. Szebényi Tibor ügyintézı Cziráki Zsolt ügyintézı Dr. Ponta Rajmund vezetı tanácsos Meghívott: Dr. Barati Béla ügyvéd Napirend elıtt: Erdıs Tamás: Köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a bizottság határozatképes. Kéri a bizottság szavazását a napirendi pontokról. A bizottság a meghívóban szereplı és a javasolt napirendek tárgyalását egyhangú szavazattal elfogadta. Napirend: 1. Elıterjesztés Sárospatak 090/75. helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú telek értékesítésérıl. 2. Elıterjesztés pályázatok benyújtására. o A Polgármesteri Hivatal komplex akadálymentesítése. o Vajdácska-Sárospatak szennyvízhálózata. o Szalontai utca útburkolatának javítása. 3. Elıterjesztés a Sárospatak, Szent E. u. 5. szám alatti önkormányzati bérlakás hasznosításáról. 4. Elıterjesztés egyszeri ajánlattételi felhívások jóváhagyására. 5. Egyéb ügyek: o Lavotta Társasház kérelme.

2 2 Zárt ülés: 1. Elıterjesztés a sárospataki 5955 és 5956/2. hrsz.-ú zártkerti ingatlanok cseréjérıl, valamint a csereszerzıdés jóváhagyásáról. 2. Elıterjesztés elsı lakáshoz jutók támogatására. 3. Elıterjesztés a Sárospatak, Sport u. 1/B. fsz. 1. ajtószám alatt lévı önkormányzati bérlakás elidegenítésérıl. 4. Elıterjesztés a Sárospatak, Búzavirág u. 18. szám alatt lévı önkormányzati bérlakás elidegenítésérıl. 5. Elıterjesztés a Sárospatak, Pipacs u. 12. szám alatt lévı önkormányzati bérlakás elidegenítésérıl. 6. Elıterjesztés a Sárospatak, Rákóczi u. 22. fsz. 5. ajtószám alatt lévı önkormányzati bérlakás elidegenítésérıl. 7. Elıterjesztés a Sárospatak, Kossuth u. 24. fsz. 6. ajtószám alatt lévı önkormányzati bérlakás elidegenítésérıl. 1. Elıterjesztés Sárospatak 090/75. helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú telek értékesítésérıl. Erdıs Tamás: Megállapítja, a bizottság tagjainak kérdése nincs a napirenddel kapcsolatosan, így kéri szavazataikat. 150/2009. (IX. 30.) Gazd. Idegenforg. és Városfejl. Biz. a Sárospatak 090/75. helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú telek értékesítésérıl. A Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság javasolja a képviselıtestületnek, járuljon hozzá az önkormányzat tulajdonában lévı sárospataki 090/75. helyrajzi számú, 133 m 2 térmértékő ingatlan Északerdı Erdıgazdasági Zrt. (3525 Miskolc, Deák tér 1.) részére 3.000,- Ft/m 2 vételáron történı értékesítéséhez, azzal a feltétellel, hogy kérelmezı köteles az értékesítést követıen a telken álló, saját tulajdonát képezı épület fennmaradási engedélyét megkérni, ill. az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés ügyében eljárni.

3 3 2. Elıterjesztés pályázatok benyújtására. o A Polgármesteri Hivatal komplex akadálymentesítése. Erdıs Tamás: Az elıterjesztés a Polgármesteri Hivatal komplex akadálymentesítése, a Vajdácska-Sárospatak szennyvízvezetékének kiépítése, továbbá a Szalontai utca útburkolatának felújítása kapcsán benyújtandó pályázatokról szól. Az akadálymentesítéssel kapcsolatosan korábban a képviselı-testület döntést hozott arról, hogy 160 eft-os áron készüljön el a Polgármesteri Hivatal akadálymentesítésének a felmérési terve. A céggel a szerzıdést az önkormányzat megkötötte, a terv határidın belül elkészült. Tájékoztatja a bizottságot arról, hogy a városnak új fıépítésze van, Polgármester úr felkérése alapján Olajos Csaba úr látja el ezt a feladatot, aki már nagy lendülettel foglalkozik a dolgokkal és ezzel a kérdéssel is és kérése, hogy tudomásán kívül ne kerüljön sor fejlesztésekre. A Fıépítész úr az akadálymentesítési koncepcióval kapcsolatosan a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal állásfoglalását kérte. A tervezık ezzel összhangban kikérték a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal véleményét, errıl egyeztetési jegyzıkönyvet vettek fel, melyben a hivatal egy-két apróbb korrekciós javaslatot támogathatónak ítélt, mely nagyon fontos, hiszen építési hatóságként ık járnak el ebben az ügyben. Az építési dokumentáció ennek megfelelıen készült el. Elvileg ma lett volna a pályázat benyújtási határideje, ezt meghosszabbították 60 nappal, de miután a pályázat elkészül, azonnal benyújtásra kerül. Elmondja, nem tervezte a képviselı-testület részére a tervdokumentáció kiosztását, mert ez nem egy olyan szakmai kérdés, melyben állást kellene foglalnia. Tehát, ha a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal és a Polgármesteri Hivatal intézményi köre a tervdokumentációt elfogadhatónak találja, akkor a pályázat benyújtható és ennek megfelelıen készül majd el az engedélyezési tervdokumentáció. A pályázattal 95 %-os támogatás nyerhetı, ezért feltétlenül be kell nyújtani. A Polgármesteri Hivatal komplex akadálymentesítésének finanszírozási forrásai ,- mft-os maximális támogatással és maximális ,- Ft saját erıvel történhet. Javasolja a pályázat benyújtását és a évi költségvetés terhére a saját forrás biztosítását. Stumpf Gábor József: Úgy gondolja, ez egy liftet is jelent. Hol lesz elhelyezve? Erdıs Tamás: A földszinten a lépcsık elbontásra kerülnek. Az ügyfél-tájékoztató irodától indul, de egy fél emelettel lejjebb kerül indításra és az elsı emeleten a titkárság elıtti teraszról lehet majd belépni a folyosóra. A lift az aulából lesz akadálymentesen megközelíthetı. Kéri a bizottság tagjait, szavazzanak a pályázat benyújtásáról.

4 4 151/2009. (IX. 30.) Gazd. Idegenforg. és Városfejl. Biz. az Észak-magyarországi Operatív program keretein belül az ÉMOP Egyenlı esélyő hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesítés) címő pályázat benyújtásáról. A Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság javasolja a képviselıtestületnek: 1.) Az Észak-magyarországi Operatív program keretein belül az ÉMOP Egyenlı esélyő hozzáférés a közszolgáltatásokhoz címő pályázat maximum ,- Ft beruházási költséggel történı benyújtását. 2.) A pályázat tárgya: a Polgármesteri Hivatal komplex akadálymentesítése. 3.) A megvalósításhoz szükséges ,- Ft önerı összegét az önkormányzat a évi költségvetés terhére biztosítsa. 4.) A pályázat benyújtására a Polgármester urat hatalmazza fel. o Vajdácska-Sárospatak szennyvízhálózata. Erdıs Tamás: A Vajdácska-Sárospatak szennyvízhálózat kiépítésére a Magyarország- Szlovákia határon átnyúló együttmőködési program keretein belül a HUSK 09/01 hivatkozási pályázat keretein belül van lehetıség Vajdácska gesztorságával ennek a pályázatnak a benyújtására. Ebben az esetben kétfordulós pályázatról van szó. Az elsı fordulóban, amikor a projektötletet bírálták, április 12-én már kötött városunk Vajdácska Önkormányzatával egy gesztori megállapodást, amikor rögzítették ezt a szándékot. Most, a második fordulós dokumentáció benyújtása kapcsán vált szükségessé a Sárospatakra esı saját forrásról kötelezettségvállalási nyilatkozat kiadása, errıl szól az elıterjesztés. A pályázat 95 %-os támogatással mőködik, a további 5 %-ot a két partner közösen vállalja az elmúlt évi megállapodásban foglaltaknak megfelelıen, 80 %-ban Vajdácska, 20 %-ban pedig Sárospatak Város Önkormányzata. A megvalósításhoz szükséges önerı EUR. Ennek meghatározása azért történt euróban, mert a pályázati támogatás összege is euróban szerepel. A szennyvíz gerincvezeték kiépítése Sárospatak számára rendkívüli elınyökkel jár, mert a teljes kispataki városrész gerinchálózat cseréje megtörténhet. György Zoltán: Nem a teljes gerincvezeték cseréjérıl van szó, csak 7,2 km vezeték kiépítésérıl Sárospatak-Vajdácska összekötésével. Ezzel az összeggel megtörténhet a Bodrog alatti átvezetés és Vajdácskán néhány lakást rá lehet kötni 200 m hosszban, mert olyan távolságban nyúlik be a vezeték a településre.

5 5 Majd késıbb Halászhomok településrészt is lehet csatornázni és Vajdácska település többi utcája is ráköthetı a rendszerre, de ehhez a pályázati összeg nem elegendı. Nagyon lényeges, hogy a Bodrog alatti átvezetés megvalósul. Erdıs Tamás: Errıl azt nyilatkozta a Zempléni Vízmő Kft. vezetıje, hogy nem tudja milyen állapotban lehet a gerincvezeték, mert már közel 30 éves. György Zoltán: körül épült. Erdıs Tamás: Ez a pályázat 2,8 mft saját forrás vállalásáról szól. Kéri, a bizottság döntsön a pályázat benyújtásához a saját forrás biztosításának támogatásáról. 152/2009. (IX. 30.) Gazd. Idegenforg. és Városfejl. Biz. a Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttmőködési program keretein belül a HUSK 09/01 hivatkozási számú pályázat benyújtásáról. A Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság javasolja a képviselıtestületnek: 1.) A Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttmőködési program keretein belül a HUSK 09/01 hivatkozási számú pályázatot maximum EUR, azaz Egymillió-ötvenezer Euro beruházási költséggel Vajdácska Önkormányzatával partnerségben nyújtsa be. 2.) A pályázat tárgya: Vajdácska-Sárospatak szennyvízhálózat A fejlesztés megvalósulási helye: Vajdácska-Sárospatak 3.) A megvalósításhoz szükséges EUR összegét az önkormányzat a évi költségvetés terhére biztosítsa. 4.) A pályázat benyújtására a gesztor önkormányzat Polgármesterét hatalmazza fel. o Szalontai utca útburkolatának javítása Erdıs Tamás: A Szalontai utca állapota régen fennálló, akut probléma. Az engedélyezési tervek elkészültek, így az önkormányzatnak módjában áll a pályázat benyújtása. 10 %-os saját forrás vállalása mellett ,- Ft-os összköltségő pályázatról van szó, így 6,4 mft saját forrásról szükséges dönteni a év költségvetés terhére.

6 Hutkainé Novák Márta: A csapadékcsatorna kiépítésére is sor kerül? 6 György Zoltán: A csapadékcsatorna kiépítésének költségeit nem tartalmazza teljes mértékben a pályázat, csak az utca végéig. A csapadékcsatornának a Harsányi Zsolt köztıl a befogadóig történı szakasza költségeit a pályázat nem tartalmazhatja. Erdıs Tamás: Megállapítja, az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés nem merül fel, így kéri a bizottsági tagok szavazatait. 153/2009. (IX. 30.) Gazd. Idegenforg. és Városfejl. Biz. az Észak-magyarországi Operatív program keretein belül az ÉMOP /B-09. Kistérségek központi településeinek közlekedés fejlesztése támogatására címő pályázat benyújtásáról. A Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság javasolja a képviselıtestületnek: 1.) Az Észak-magyarországi Operatív program keretein belül az ÉMOP /B- 09. Kistérségek központi településeinek közlekedés fejlesztése támogatására címő pályázat ,- Ft beruházási költséggel történı benyújtását. 2.) A pályázat tárgya: a Szalontai utca útburkolatának javítása és csapadékvizének elvezetése. A fejlesztés megvalósulási helye: 3950 Sárospatak, Szalontai utca 3.) A megvalósításhoz szükséges ,- Ft önerı összegét amennyiben a végleges eljárásrend az önerı finanszírozásról másképp nem rendelkezik az önkormányzat a évi költségvetés terhére biztosítsa. 4.) A képviselı-testület utólagosan hagyja jóvá, hogy a Polgármester úr a pályázatot fenti tartalommal benyújtotta. 3. Elıterjesztés a Sárospatak, Szent E. u. 5. szám alatti önkormányzati bérlakás hasznosításáról. Stumpf Gábor József: Nem történ semmi elırelépés a magántulajdonossal történı megegyezéssel kapcsolatban?

7 7 Erdıs Tamás: Miután osztatlan közös tulajdonról van szó a magántulajdonos ezt a fejlesztést, mely ennek kapcsán elvégezhetı hajlandó támogatni. Az önkormányzatnak az ott elszenvedett területvesztése elég fájdalmas, hiszen a földszinti részen a tulajdonos a harminc akárhány négyzetméter helyet 83 m 2 -t használ, az az 50 m 2 most nagyon jól jött volna, mert sok mindenre lehetıséget biztosítana. Ennek rendezése még ránk vár. Hutkainé Novák Márta: Jogi lépéseket nem lehet tenni? Erdıs Tamás: Az önkormányzat leginkább valamilyen megállapodásra törekszik, próbál felajánlani csereingatlant. Miután felszabadulnak olyan önkormányzati lakások, melyekkel adott esetekben ezt a funkciót ki lehetne váltani, arra talán tud az önkormányzat ajánlatot tenni. A TDM pályázat technikai körülményeit vizsgálva a Sarokbástya bizonyos helyiségeinek legális használati jogára vonatkozó megállapodást is meg kell kötni, hiszen ez lesz az egész TDM szervezet fogadója. Itt van egy másik jogi személy Sárospatak és Környéke Turizmusáért Egyesület, ezt majd még egy külön megállapodásban, ezzel együtt, egy csomagban kell rendeznünk. A pályázatot be kell nyújtani, annak ellenére, hogy szinte lehetetlen a kiírás miatt. Egy teljes költség haszonelemzést word dokumentumban kell kitölteni. Kéri, a bizottság döntsön az elıterjesztésrıl. 154/2009. (IX. 30.) Gazd. Idegenforg. és Városfejl. Biz. a Sárospatak, Szent E. u. 5. szám alatti önkormányzati bérlakás hasznosításáról. A Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság javasolja a képviselıtestületnek, hogy az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjérıl, és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 18/2007. (VI. 29.) sz. rendelet alapján adja elvi hozzájárulását ahhoz, hogy a Sárospatak Turizmusáért Egyesület saját költségén Sárospatak Város Önkormányzata résztulajdonában álló Sárospatak, Szent E. u. 5. sz. alatti épület késıbb megüresedı, fsz. 2. ajtószámú önkormányzati lakásában raktárhelyiséget, kerékpárkölcsönzıt, valamint az épület alagsorában kerékpártárolót alakítson ki.

8 8 4. Elıterjesztés egyszerő ajánlattételi felhívások jóváhagyására. Erdıs Tamás: Az önkormányzat megnyert decentralizált pályázatokkal kapcsolatos közbeszerzési eljárásait készítette elı Dr. Barati Béla ügyvéd úr az önkormányzat megbízásából. Dr. Barati Béla: A bizottságnak dönteni szükséges az egyszerő ajánlattételi felhívás tartalmáról, a bírálati szempontokról és az alkalmassági feltételek jóváhagyásáról. Elektronikus úton minden bizottsági tag megkapta az ajánlattételi felhívás tervezetét. Ehhez képest egy módosítási javaslatot kell elmondania. A múlt hét pénteken megjelent a Közbeszerzési Tanács elnökének egy tájékoztatója az építési beruházások közbeszerzésével kapcsolatos speciális szabályok módosulásáról. Ennek az a lényege, hogy építési beruházások esetében bírálati szempontként kizárólag a vállalkozási díj nem szerepelhet. Tehát ez a Kormányrendelet módosítás meghatározza, milyen szempontok közül kell még legalább kettıt beemelni a bírálati szempontok körébe, így nem egyedül az ár, hanem összességében legelınyösebb ajánlat szerint kell elbírálni az ajánlatokat. Bírálati szempontként beemelhetı a minıség, a klímaváltozásra gyakorolt hatás, a környezetvédelem, de szerencsére vannak kézzel fogható dolgok is, pl. a jótállás idıtartama, ill. a teljesítési határidı. A bizottság tagjai elıtt lévı felhívásoknak a bírálati szempontokra vonatkozó részét egyeztetve a Mőszaki Irodával, úgy javasolja módosítani, hogy természetesen a megajánlott ár továbbra is bírálati résszempont legyen 50 %-os súlyaránnyal és mellé kerüljön be a megajánlott jótállás idıtartama 25 %-os és a vállalt teljesítési határidı szintén 25 %-os súlyaránnyal. Az ajánlati felhívást el kell küldeni a Közbeszerzési Szerkesztıbizottság jogi lektorátusának, ık az esetek 99 %-ban visszaválaszolnak, hogy néhány dolgot ki kell javítani. Ha a bizottság elfogadja a módosítás tekintetében is az ajánlati felhívást, a rugalmasság és a gyorsítás érdekében arra kér felhatalmazást, hogy a jogi lektorátus által a hirdetményre tett észrevételekben szereplı változtatásokat külön bizottsági jóváhagyás nélkül elvégezhesse. Az elıterjesztett dokumentum tartalmaz bizonyos határidıket, ahol üresen maradtak a rublikák. Ez azért történt, mert a közbeszerzési törvény különbözı szakaszokra kötelezı határidıt szab. Az ajánlatok benyújtásának határideje nem lehet kevesebb, mint a hirdetmény feladásának napjától számított 24. nap. A hirdetmény akkor tekinthetı feladottnak, amikor a jogi lektorátus véleménye alapján a módosított felhívást az önkormányzat megküldi a Közbeszerzési Szerkesztıbizottságnak. Ezek az idıpontok elıre még nem tudhatóak. Ha ma feladásra kerül, kb. 5 nap múlva érkezik reagálás a jogi lektorátustól, az 2 napon belül kijavításra kerül, majd feladásra, de nem lehet tudni, mikor fog megjelenni. Ezért van egy kiindulási pont, az ajánlattételi felhívás megjelenése és ehhez kerül igazításra a többi határidı, a beadási, a bontási, stb. Erdıs Tamás: Az ajánlattételi kiírás a több szempontú értékelést még nem tartalmazza, de idıközben a benyújtandó anyagban már korrigálásra kerül. A hiányzó dátumok feltüntetése megtörténik a törvény elıírásai szerint és felhatalmazzuk az ügyvéd urat arra, hogy ha a Közbeszerzési Tanács észrevételt tesz és hiánypótlást ír elı, külön további döntés nélkül érdemben ezt teljesítse. Megkérdezi György Zoltánt, hogy a Közbeszerzési Szabályzat szerint a képviselı-testület dönt a kiírásról? György Zoltán: Az eljárás megindításáról a képviselı-testület dönt.

9 Erdıs Tamás: Javasolja a bizottság a testületnek az eljárás megindítását? György Zoltán: Igen, javaslatot kell tenni az eljárás megindítására. 9 Dr. Barati Béla: A Görbe utcai ivóvíz rekonstrukció eljárásának megindítását is kellene javasolni a képviselı-testületnek. Erdıs Tamás: Kéri, a bizottság szavazzon az elıterjesztéssel kapcsolatosan. 155/2009. (IX. 30.) Gazd. Idegenforg. és Városfejl. Biz. egyszerő ajánlattételi felhívások jóváhagyására A Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság a Közbeszerzési Szabályzat alapján jóváhagyja a köztéri játszóterek felújítása, Sárospataki Gondozási Központ Átmeneti Elhelyezést Nyújtó Idıskorúak Gondozóháza komplex akadálymentesítése, továbbá utak és járda felújítására (Kolozsvári és Kopácsi utcák és a Dobó F. utcai járda) elkészített egyszerő ajánlattételi felhívást elfogadva a benne meghatározott pénzügyi, gazdasági, mőszaki és szakmai alkalmassági feltételeket, a kizáró okokat, valamint a beérkezı ajánlatok módosított bírálati rendjét az alábbiak szerint: Bírálati résszempontok: - megajánlott ár 50 %-os, - megajánlott jótállás idıtartama 25 %-os, - vállalt teljesítési határidı 25 %-os súlyaránnyal A bizottság felhatalmazza Dr. Barati Béla ügyvéd urat, hogy a Közbeszerzési Tanács jogi lektorátusa által a hirdetménnyel kapcsolatos korrekciókat a bizottság külön hozzájárulása nélkül átvezesse. Javasolja a bizottság a Képviselı-testületnek köztéri játszóterek felújítása, Sárospataki Gondozási Központ Átmeneti Elhelyezést Nyújtó Idıskorúak Gondozóháza komplex akadálymentesítése, Sárospatak közigazgatási területén szilárd burkolatú utcák (Kolozsvári és Kopácsi utca), valamint a Dobó F. utcai járda burkolatának felújítása, továbbá a Görbe utca, Kolostor u., Ispotály köz ivóvízhálózatának rekonstrukciója közbeszerzési eljárásainak megindítását. Felelıs: a bizottság elnöke Határidı: azonnal

10 10 5. Egyéb ügyek o Lavotta Társasház kérelme. Erdıs Tamás: A lakók energia racionalizálási pályázatot szeretnének benyújtani a panelprogram keretében. Két lehetıség van, vagy az összes lakót támogatja az önkormányzat bizonyos összeggel, ill. az ott lévı 3 db önkormányzati lakás után biztosítja az összeget, ha van rá módja, szándéka, és pénze. Ez összesen 14 mft lenne, plusz a három önkormányzati lakás után 3 mft. A magántulajdonosok részére lakásonként adhatna az önkormányzat 500 eft-ot, és az önkormányzati lakások után lakásonként 2 x 500 eft-ot. Vagy 17 mft összeggel támogatja az önkormányzat a programot, melyben benne van a magántulajdonosok 500 eft-os támogatása is, vagy ha erre nincs mód, akkor a saját lakásai költségfedezetérıl dönt, mely azt jelenti, hogy 3 x 1 mft és minden magántulajdonos önkormányzati támogatás nélkül 2/3 saját erıt vállal, azaz 1 mft-ot és a harmadik 500 eft-ot az Állam biztosítja. György Zoltán: A lakók elnyerhetnek 60 %-os támogatást is, ha megfelelnek bizonyos energetikai kritériumoknak. A finanszírozás utólag történik, mely elıtt a lakásokat megvizsgálják, milyen kategóriába sorolják energiahatékonyság szempontjából. Ez az 500 eft-os támogatás csökkentésével is járhat, ha a lakóközösség nem felel meg a vállalt kötelezettségnek. Ha az elsı variáció mellett dönt a képviselı-testület, akkor az önkormányzatnak ki kell írni egy pályázatot, melyben meghatározza, hogy a társasházak milyen feltételekkel pályázhatnak és a pályázat elbírálását követıen kell a forrást biztosítani, mely az önkormányzat éves költségvetésében nem szerepel. Erdıs Tamás: Tehát az idei év költségvetésében, mint ahogy az elmúlt éven 29 mft volt, nem szerepel. Kéri a bizottság döntését a támogatás odaítélésérıl. Ahhoz, hogy a társasház pályázhasson az egyik variációt választani szükséges. György Zoltán: A harmadik variáció az lehetne, hogy az önkormányzat a saját lakásai után sem fizet összeget, de akkor a társasház nem tudja a pályázatot benyújtani. Hutkainé Novák Márta: Eddig az önkormányzat senkit sem támogatott anyagilag, minden energiaracionalizálás saját erıbıl történt. Erdıs Tamás: A klasszikus panelprogramban annak ellenére, hogy 2007-ben és 2008-ban is volt a költségvetésben erre elkülönített összeg, nem tudott az önkormányzat támogatást nyújtani, mert nem volt olyan egységes lakótömb, mely a panelprogramban sikeresen tudott volna indulni, ezért nem került az idei évben betervezésre forrás. György Zoltán: A pályázatot a KvVM írta ki és megemelt összeggel, 500 eft-tal és október 30-i beadási határidıvel. Livják Emília: Ki írja részükre a pályázatot? Erdıs Tamás: A Lavotta u társasház közös képviselıje egy kimondottan erre szakosodott miskolci irodával készítteti a pályázatot. Livják Emília: Abban az esetben, ha bármi gond van, és nem felelnek meg a már elmondott feltételeknek, akkor a 17 mft-ot elveszti az önkormányzat.

11 11 György Zoltán: A beruházás lezárását követıen elvégzendı beszámolás és ellenırzés alapján, ha a vállaltnál kisebb az energiahatékonysági eredmény és így kevesebb a CO 2 megtakarítás, a beruházás csökkentett mértékő támogatásban részesül a pályázati kiírás szerint. Ezt azt jelenti, hogy valakinek nagyobb összeget kell hozzátenni, az önkormányzatnak, vagy a társasháznak. A támogatási szerzıdésben rögzített céltól és feltételektıl eltérı teljesítés, vagy a támogatás nem szabályszerő felhasználása esetén a támogatott meghatározott idıre kizárható az érintett elıirányzatok támogatási rendszerébıl, a támogató döntése alapján Erdıs Tamás: Elmondja, nem lát forrást a 2009-es költségvetésben a 17 mft-os, minden lakásra odaítélendı támogatásra. Az önkormányzati lakások határozott, vagy határozatlan idıre kerültek bérbe adásra? Cziráki Zsolt: 3 lakás üres, és a negyedik lakás bérlıje pedig jelezte szándékát, hogy a lakást vissza szeretné adni. Erdıs Tamás: Ha az a cél, melyet a lakáskoncepció kapcsán kitőzött az önkormányzat, hogy a társasházi tulajdonok legyenek tisztába téve, vagy minden lakás legyen egy társasházban az önkormányzaté, vagy egy sem, akkor ez a tömb pontosan jó példa arra, hogy hozzátesszük az 1 mft-okat az önkormányzati lakásokhoz és az jelentısen javít az értékesítési esélyen, mert kedvezıbb áron lesznek értékesíthetıek. Ezekkel mód lehet kiváltani a belvárosi, a védett listán szereplı ingatlanokat, ezért mindenképpen meg kell adni az önkormányzati lakásokra a támogatást, hiszen ez befektetésként fogható fel. Véleménye szerint ezeknek a lakásoknak mind az értékesítését, mind a további szociális bérlakásként történı hasznosítását ez elısegíti, ezért az eladás mellett tenné le a voksát. Livják Emília: Ha nincs forrás, akkor ezt elég nehéz teljesíteni. Stumpf Gábor József: Szívesen támogatná a társasházat az önkormányzat, de sajnos nincs mibıl. Livják Emília: A jövı évben esetleg be lehetne tervezni a panelprogramra összeget a költségvetésbe. Hutkainé Novák Márta: Az a lakóközösség is saját erıbıl készíttette el a hıszigetelést, ahol Dr. Csernátonyi Édua lakik. Erdıs Tamás: Ha egy lakótömb összefog és elkészítteti, akkor már látható megtakarításai vannak, mely modellértékő lehet. Az volt az elsı, mely saját erıbıl megvalósult. Ha erre megvan a szádék, akkor az a minimum, hogy az önkormányzat lakásai után biztosítsa a hozzájárulást, és ezzel sem akadályozza a lakóközösséget. Elmondja, ı a határozati javaslat b./ alternatíváját javasolja elfogadásra. Kéri a bizottsági tagok szavazatait.

12 12 156/2009. (IX. 30.) Gazd. Idegenforg. és Városfejl. Biz. a Lavotta Társasház kérelmérıl. A Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság javasolja a képviselıtestületnek, tekintettel az önkormányzat pénzügyi helyzetére, a költségvetési hiány mértékére hogy a társasház kérelmét ne támogassa, de a jelenleg önkormányzati tulajdonban lévı 3 db lakásra jutó állami támogatáson felüli felújítási költségeket (3 x 1 mft-ot) biztosítsa és így a társasház a pályázatát közvetlenül benyújthatja a Zöld Beruházási Rendszer pályázat keretébe. A bizottság további munkáját zárt ülésen folytatja, melyet külön jegyzıkönyv tartalmaz. Erdıs Tamás tanácsnok, a bizottság elnöke Szántó Józsefné jegyzıkönyvvezetı

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. május 21-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén.

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. május 21-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén. Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. május 21-én a ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Jarecsni János László

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Jelen vannak:

JEGYZİKÖNYV. Jelen vannak: JEGYZİKÖNYV Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében 2009. augusztus 3-án, az Ügyrendi és Jogi Bizottság és a Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság rendkívüli együttes

Részletesebben

Jegyzıkönyv. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az alábbi napirend tárgyalását 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta:

Jegyzıkönyv. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az alábbi napirend tárgyalását 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta: Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2011. augusztus 9-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság rendkívüli ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Hajdu

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében a Gazdasági Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság 2009. december 14-i ülésén.

JEGYZİKÖNYV. Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében a Gazdasági Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság 2009. december 14-i ülésén. JEGYZİKÖNYV Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében a Gazdasági Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság 2009. december 14-i ülésén. Jelen vannak: Gazdasági és Idegenforgalmi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a Csepreg Város Önkormányzat 25/2010. JEGYZİKÖNYV Készült Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november 10-én megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és a Humán Bizottság 2012. július 24-ei rendkívüli együttes ülésén. Jelen vannak: a

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 8013-2/2010. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 500/2009. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Meghívottak: Misztina Magdolna a PATAQUA Kft. megbízott ügyvezetıje Oros István a PATAQUA Kft. ügyvezetıje

Jegyzıkönyv. Meghívottak: Misztina Magdolna a PATAQUA Kft. megbízott ügyvezetıje Oros István a PATAQUA Kft. ügyvezetıje Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében 2010. július 14-én a Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság és a Pénzügyi Bizottság rendkívüli együttes ülésén.

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 10831-2/2006. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2011. május 24-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2011. május 24-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2011. május 24-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 9810-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma:13-38/2007. J E G Y Z Õ K Ö N Y V

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jegyzıkönyv Készült 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Ifj. Paulusz József Cseh János Marton

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselı-testületének 2007. július 31-én tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Erdıs Norbert alpolgármester, Barkász Sándor, Mészáros

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 2000-2/2009. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 11.133-4/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2004. október 21.-én 17 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i nyilvános ülésérıl. Jelen vannak: Kis József polgármester

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/38-33/2012. JEGYZİKÖNYV 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Pilis Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2003. november 26-án 16 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl Jelen vannak: - Csikós János polgármester - Tóth

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: K.83-23/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Kislıd Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. december 8-án 17 órakor kezdıdı rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Mővelıdési Ház, Kislıd

Részletesebben

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2012. december 10.-én megtartott Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság rendkívüli nyílt

Részletesebben

1. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról. 2. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott intézkedéseirıl.

1. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról. 2. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott intézkedéseirıl. Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testülete 8944 Sárhida, Béke u. 26. Sárhida, 2012. május 21-i nyílt testületi ülés jegyzőkönyv. JEGYZİKÖNYV Készült: Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testületének

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2007. október 25.-én 15 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl. Jelen vannak: Lehota Vilmos Tasi Péter al Erdélyi Zsolt,

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 12810/2006. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 14933-2/2007. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város Képviselı-testülete

Részletesebben

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. szeptember 18-án megtartott ülésérıl Jelen voltak: Dávid Zoltán Derecskei

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 11.200/2010. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselı-testületének 2009. január 23-án de. 8 45 órakor megtartott rendkívüli ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselı-testületének 2009. január 23-án de. 8 45 órakor megtartott rendkívüli ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselı-testületének 2009. január 23-án de. 8 45 órakor megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív alapján képviselı-testületi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Mely készült: Bakonykuti Önkormányzat Képviselı Testületének 2008. szeptember 15-én 9.00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésérıl. Az ülés helye: Községháza 8046 Bakonykúti,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében 2009. szeptember 29-én, a Pénzügyi Bizottság rendkívüli ülésén.

JEGYZİKÖNYV. Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében 2009. szeptember 29-én, a Pénzügyi Bizottság rendkívüli ülésén. JEGYZİKÖNYV Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében 2009. szeptember 29-én, a Pénzügyi Bizottság rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Pénzügyi Bizottság részérıl: Feró István elnök Hajdu

Részletesebben

SZMSZ. JEGYZİKÖNYV Szigetköz Felsı-Duna mente Térségi Fejlesztési Tanács ülésérıl

SZMSZ. JEGYZİKÖNYV Szigetköz Felsı-Duna mente Térségi Fejlesztési Tanács ülésérıl Szám: 2-6 /2007 Melléklet: Jelenléti ív SZMSZ JEGYZİKÖNYV Szigetköz Felsı-Duna mente Térségi Fejlesztési Tanács ülésérıl Az ülés helye és idıpontja: Gyır (Megyeháza, Díszterem), 2007. január 12. Jelen

Részletesebben

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 7950-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 2-i rendkívüli ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 2-i rendkívüli ülésére Tárgy: Belvízrendezés az élhetıbb településért projekttel kapcsolatos új konzorciumi együttmőködési megállapodás és a támogatási szerzıdés elfogadása Elıkészítette: K. Szabóné Kocsor Anna Véleményezı bizottság:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 12-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 12-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 14/1/2007. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 12-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 46-51. TARTALOMJEGYZÉK 46/2007.(XI.12.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2014. június 18-ai rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2014. június 18-ai rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2014. június 18-ai rendkívüli ülésén Jelen vannak: a részéről: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Halász

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. május 31-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester Gulyás

Részletesebben

N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A

N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-17 /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. november 28-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. szeptember 13.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. szeptember 13. Ügyszám: 9-132/2012. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2012. szeptember 13. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Nyirád-Szıc Községek Körjegyzısége Nyirád, Szabadság u. 3.

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. november 24-én tartott n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. november 24-én tartott n y í l t ülésérıl 01/183-33/2010. JEGYZİKÖNYV 2010. november 24-én tartott n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Dr. Pintér György polgármester, Buza Lajos,

Részletesebben

113/2007. (VII.19.) KTH.

113/2007. (VII.19.) KTH. J e g y z ı k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. augusztus 29. napján megtartott rendkívüli ülésérıl. Az ülés helye: Jelen vannak: Városháza tanácskozóterme Sásd, Rákóczi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.22-24/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2008. szeptember 25-én (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Távol maradt bejelentéssel: Benke József, Horeczki László képviselık

Jegyzıkönyv. Távol maradt bejelentéssel: Benke József, Horeczki László képviselık Jegyzıkönyv Készült Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. október 6. napján 14 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében kezdıdı rendkívüli nyilvános képviselıtestületi ülésérıl.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) I. emeleti Kossuth terme

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) I. emeleti Kossuth terme JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGÁNAK, TULAJDONOSI BIZOTTSÁGÁNAK, VÁROSSTRATÉGIAI ÉS VÁROSMARKETING BIZOTTSÁGÁNAK, VALAMINT ÜGYRENDI

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Kutyej

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl 01/251-1/2014. JEGYZİKÖNYV 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár színházterme 8130 Enying, Bocskai u. 1., Nyikos István

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 6/2010. Levél község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 31-én tartott ülésérıl készült jegyzıkönyv. Napirend: I. A 2009. évi költségvetés

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2012. február 6-án, 17 óra 25 perc kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

KÉPVISELİ-TESTÜLET 2005. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

KÉPVISELİ-TESTÜLET 2005. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI KÉPVISELİ-TESTÜLET 2005. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI A Képviselı-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett a 1/2005. (I. 26.) sz. önk. határozat Pilis Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emelet 206-os szoba

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emelet 206-os szoba JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Tulajdonosi Bizottságának, 2014. május 29-én 7.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. június 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl.

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. június 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2010. június 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl. Jelen vannak: Giesz János polgármester dr. Kovács László alpolgármester Bakány János képviselı Csuta Andor képviselı

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 200-2/2013. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 12.650-2/2007. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. szeptember 20-iki rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint A polgármester köszöntötte a megjelenteket,

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-4/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. március 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzıkönyv. Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzıkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 14.-én megtartott ülésérıl Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Elıterjesztés Besenyszög Községi Önkormányzat

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. december 14-én tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. december 14-én tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl 01/218-33/2011. JEGYZİKÖNYV 2011. december 14-én tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Méreg János alpolgármester, Gebula

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2010. január 5-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2010. január 5-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 1/1/2010. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2010. január 5-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 1-3. TARTALOMJEGYZÉK 1/2010.(I.05.)

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 9410-2/2007. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. október 25. napján megtartott rendes ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E RENDELET száma 16/2011.(X.26.) önkormányzati rendelet 17/2011.(X.26.) önkormányzati

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 3/2013. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 12-29. Rendelet száma: 1. TARTALOMJEGYZÉK OK: 12/2013.(I.31.)

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2011. március 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2011. március 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2011. március 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság

Részletesebben

372-31/2013. 4. sz. példány

372-31/2013. 4. sz. példány Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 4 példányban 372-31/2013. 4. sz. példány JEGYZİKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2013. DECEMBER

Részletesebben

J E GY Z İ K Ö NY V. 36/2012. (II.16.) TB határozatot

J E GY Z İ K Ö NY V. 36/2012. (II.16.) TB határozatot J E GY Z İ K Ö NY V Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Tulajdonosi Bizottsága 2012. február 16-án 13,00 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl Az ülés helye: VMJV Polgármesteri

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 15555/2007. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. november 12-én - hétfın - de. 7,00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl. A képviselı-testület rendkívüli

Részletesebben

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. január 10.

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. január 10. Lajosmizse Város Önkormányzata Iktsz: I/394/1/2013. Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. január 10. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 1/2013. (I. 10.) ÖH. Együttmőködési megállapodás

Részletesebben

BÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 8443 Bánd, Petıfi u. 60. Tel/fax: 88/504-131 E-mail: polgarme@vnet.hu J E G Y Z İ K Ö N Y V

BÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 8443 Bánd, Petıfi u. 60. Tel/fax: 88/504-131 E-mail: polgarme@vnet.hu J E G Y Z İ K Ö N Y V BÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 8443 Bánd, Petıfi u. 60. Tel/fax: 88/504-131 E-mail: polgarme@vnet.hu Szám: 48/4/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Bánd Község Önkormányzata -testületének,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 25- én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésérıl. Az ülés helye: : Községháza (Iszkaszentgyörgy,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 19-én megtartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 19-én megtartott üléséről. Jegyzőkönyv Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 19-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 8072 Söréd Rákóczi u. 59. Jelen vannak: Végh Rudolf polgármester

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2011. január 17. napján tartott nyílt ülésérıl

JEGYZİKÖNYV A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2011. január 17. napján tartott nyílt ülésérıl JEGYZİKÖNYV A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2011. január 17. napján tartott nyílt ülésérıl Jelen vannak: Varga Kálmán PVB elnök Vadasfalvi János PVB tag Csere Andrea PVB tag Bors Miklósné PVB

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 6026-2/2007. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. március 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. március 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor,

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor, J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2007. június 28.-án 17 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester Tasi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Tulajdonosi Bizottságának 2011. január 20-án 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatala (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti

Részletesebben

5./ Az Önkormányzat 2011. évi átmenti gazdálkodásáról szóló rendelet elfogadása

5./ Az Önkormányzat 2011. évi átmenti gazdálkodásáról szóló rendelet elfogadása 1 JEGYZİKÖNYV Készült: 2011. december 14-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Kránicz

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@axelero.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@axelero. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@axelero.hu 7000/2006. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 1 11/2012. Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Napirend elıtt: 1. Nyugati Kapu

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 14600/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 13.236-2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl.

Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl. Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzat

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. március 18-án megtartott nyilvános ülésén hozott rendeletei, határozatai

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. március 18-án megtartott nyilvános ülésén hozott rendeletei, határozatai Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. március 18-án megtartott nyilvános ülésén hozott rendeletei, határozatai Rendelet száma Tárgy Kód 6/2010. (III. 25.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2006. április 18. napján délután 16.00 órai kezdettel megtartott soron következı, nyilvános ülésérıl, Nyáregyháza,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Megállapítja, hogy a részönkormányzat testülete 3 igen egyhangú szavazattal a mai ülés napirendjét elfogadta.

JEGYZİKÖNYV. Megállapítja, hogy a részönkormányzat testülete 3 igen egyhangú szavazattal a mai ülés napirendjét elfogadta. 03-3/14-2/2012. JEGYZİKÖNYV Készült a Pécs-Újhegy Településrészi Önkormányzat 2012. április 2-ai ülésérıl Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint Haász János: köszöntötte az idei év elsı rendes

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. december 5-én megtartott soron következı ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Berecz Pál képviselı Harangozó

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E

Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E Készült: 2012. december 17-én 9 00 órai kezdettel megtartott képviselı-testületi ülésrıl Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme,

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-4/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. április 29-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 27-én megtartott ülésérıl Jelen vannak: Ládi Balázs polgármester, dr.. Gulyás Mihály alpolgármester, Vona Tamás

Részletesebben

Dr. Üveges István: Köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitotta.

Dr. Üveges István: Köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitotta. ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETE Arnót, Petıfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 7/2013 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselı-testületének

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. augusztus 6-án - kedden - de. 7,30 órakor megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl. A képviselı-testület ülésének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 4986-2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat

a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat J E G Y Z İ K Ö N Y V a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Csörög Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. szeptember 16-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. május 30-án 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 29. napján megtartott ülésérıl. Sásd, Rákóczi u. 41.

J e g y z ı k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 29. napján megtartott ülésérıl. Sásd, Rákóczi u. 41. J e g y z ı k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 29. napján megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Sásd, Rákóczi u. 41. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzıkönyv. A Gardénia Csipkefüggönygyár Nyrt. 2007. április 27-én megtartott éves rendes közgyőlésérıl

Jegyzıkönyv. A Gardénia Csipkefüggönygyár Nyrt. 2007. április 27-én megtartott éves rendes közgyőlésérıl Jegyzıkönyv A Gardénia Csipkefüggönygyár Nyrt. 2007. április 27-én megtartott éves rendes közgyőlésérıl Peter Zelnik elnök-vezérigazgató üdvözli a részvényeseket, a részvényesek képviselıit, a testületek

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 12. (péntek) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 12. (péntek) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester. Deák Attila Kurucz Attila. Pékné Dr. Csefkó Judit

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester. Deák Attila Kurucz Attila. Pékné Dr. Csefkó Judit Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/39-5/2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: A Képviselı-testület 2013. február 15-én megtartott rendes nyílt ülésérıl. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 17-ÉN TARTOTT

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 17-ÉN TARTOTT 1 Alap Község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 17-ÉN TARTOTT SORON

Részletesebben