Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete március 2-i rendkívüli ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 2-i rendkívüli ülésére"

Átírás

1 Tárgy: Belvízrendezés az élhetıbb településért projekttel kapcsolatos új konzorciumi együttmőködési megállapodás és a támogatási szerzıdés elfogadása Elıkészítette: K. Szabóné Kocsor Anna Véleményezı bizottság: Mőszaki Osztály Pénzügyi Bizottság Sorszám: IV/1. Döntéshozatal módja: Egyszerő szótöbbség Tárgyalás módja: Nyilvános ülés Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete március 2-i rendkívüli ülésére Tisztelt Képviselı-testület! A 16 Békés megyei település által megvalósítandó Belvízrendezés az élhetıbb településekért címő DAOP /D-0002 azonosító jelő kiemelt kormányzati program Kondoros Nagyközség Önkormányzata, mint konzorciumvezetı vezetésével valósul meg. Dankó Béla, Kondoros Nagyközség polgármestere február 25-én faxon továbbított levelében jelezte, hogy a Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete 529/2008. (XII. 22.) határozata alapján december 29-én kelt Konzorciumi együttmőködési megállapodás helyett mőszaki tartalom és költségek módosulása, illetve egyéb technikai változások miatt új megállapodás megkötésére van szükség. Ezek a változások csak annyiban érintik a megállapodás Békés Város Önkormányzatára vonatkozó részeit, hogy a Polgármesteri Hivatal bankszámla száma, illetve a projektben részt vevı Önkormányzatok TEÁOR száma tévesen került feltüntetésre. Továbbá Békés vonatkozásában 20 helyrajzi szám szerepelt a szerzıdésben, miközben ellenıriztük, és valójában 56 db van, melyet érinteni fog a tervezett beruházás. A fenti hibákat észrevételeztük, ezek technikai módosításként részben kijavításra kerültek, részben ki fogják javítani. Békés város tekintetében ugyan a kivitelezési költségek nem változtak, de a kapcsolódó költségek (közbeszerzés, mőszaki ellenırzés, bonyolítás) emelkedtek, mert a tervezetthez képest nem a Békés Megyei Önkormányzat fogja bonyolítani a projektet. A konkrét változások felsorolását (melyek Békést nem érintik) a településekre vonatkozóan a Támogatási Szerzıdés tervezetének 6. számú melléklete tartalmazza. Az új Konzorciumi Együttmőködési Megállapodással egyidejőleg kerül megkötésre a Támogatási Szerzıdés Kondoros Nagyközség Önkormányzata, mint konzorciumvezetı, és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség között. Kondoros Önkormányzata, mint gesztor település gondoskodott a szerzıdés-tervezetek elkészítésérıl, melyeket február 28-án megküldtek Hivatalunk részére. A Támogatási Szerzıdés és a Konzorciumi Együttmőködési Megállapodás fentiekben ismertetett, technikai kijavításokkal egységes szerkezetbe foglalt példányainak aláírására március 3-án kerül sor. A megállapodások a képviselı-testületi ülésen ismertetésre kerülnek. Fentiek értelmében kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. Határozati javaslat: 1. Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete elfogadja a 16 Békés Megyei település által megvalósítandó Belvízrendezés az élhetıbb településekért címő DAOP /D-

2 0002 azonosító jelő kiemelt projekt megvalósítására irányuló új Konzorciumi Együttmőködési Megállapodást. 2. A Képviselı-testület a projektre vonatkozó Támogatási Szerzıdést megismerte, azt elfogadja. 3. Felhatalmazza a polgármestert a Konzorciumi Együttmőködési Megállapodás aláírására és a Konzorcium vezetıjét a Támogatási Szerzıdés aláírására. 4. A képviselı-testület a projekt megvalósításához szükséges 15 %-os mértékő ,- Ft összegő saját erı összegét évi költségvetéseiben biztosítja. Határidı: Felelıs: intézkedésre azonnal Izsó Gábor polgármester Békés, március 2.. Jogi ellenjegyzı Izsó Gábor polgármester Pénzügyi ellenjegyzı 2

3 Azonosító szám: DAOP 5.2.1/D Támogatási Szerzıdés tervezet amely létrejött egyrészrıl a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u ), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró [közremőködı szervezet neve], mint közremőködı szervezet (a továbbiakban Közremőködı Szervezet) Postacím: 6726 Szeged, Közép fasor 1-3. Székhely: 6726 Szeged, Közép fasor 1-3. Aláírásra jogosult képviselıje: Balogh László Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): Adószám/adóazonosító jel: másrészrıl Név/Cégnév: Kondoros Nagyközség Önkormányzata, mint a jelen dokumentum 8. számú mellékletében részletezett 16 települési önkormányzatból álló konzorcium vezetıje kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett), Postacím: 5553 Kondoros Hısök tere 4-5. Székhely/Lakcím: 5553 Kondoros Hısök tere 4-5. Azonosító szám (KSH szám): Adószám/adóazonosító jel: Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: Aláírásra jogosult képviselıje: Dankó Béla polgármester (Közremőködı Szervezet és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerzıdı Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 1. Elızmények A Támogató Dél-alföldi Operatív Program (továbbiakban: OP) keretén belül DAOP /D Környezeti értékeinek védelme, környezetbiztonság tárgyú felhívást tett közzé, melyre a Békés Megyei Önkormányzat DAOP 5.2.1/D azonosító számon regisztrált, a Kormány 2142/2007. (VII.27.) számú határozatával a Dél-alföldi Operatív Program Akció Tervben nevesített, június 18. napon befogadott projekt javaslatot nyújtott be, a jelen Támogatási Szerzıdés mellékletét képezı felhívás és útmutató szerint (melyek akkor is a jelen Támogatási Szerzıdés elválaszthatatlan részét képezik, és a Szerzıdı Felekre kötelezı érvényőek, ha azok fizikai értelemben a jelen Támogatási Szerzıdéshez nem kerülnek csatolásra), melyet Támogató augusztus 6-án kelt támogató levél szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendı támogatásban részesül. Tekintettel arra, hogy a Békés Megyei Önkormányzat a projektben fejlesztési tevékenységet nem végez, a fejlesztett infrastruktúra és eszközök tekintetében nem aktivál, mely alapvetı feltétele a kedvezményezetti státusznak, a Támogató /1/2008 iktatószámú levelében foglaltak értelmében a kedvezményezett (Békés Megyei Önkormányzat) cseréjérıl döntött, továbbá arról rendelkezett, hogy a jelen megállapodást a 16 településnek kell megkötni, s a konzorcium vezetıjének közülük kell kikerülnie. 1

4 A szerzıdés megkötése konzorciumi formában történik a Kedvezményezettek között létrejött konzorciumi szerzıdésben rögzítettek alapján, mely tartalmazza, hogy a felek Kondorost, mint gesztort hatalmazzák fel helyettük és nevükben a szerzıdés aláírására -, a szerzıdést Kondoros Nagyközség Önkormányzata, mint gesztor egyedül jogosult aláírni. A jelen Támogatási Szerzıdés mellékletét képezi, és a Szerzıdı Felekre kötelezı érvényő minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, mőszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a projekt javaslat mellékleteként benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a jelen Támogatási Szerzıdéshez. 2. Szerzıdés tárgya 2.1. Az Elızményekben meghatározottak szerint Szerzıdı Felek az alábbi Támogatási Szerzıdést (a továbbiakban Szerzıdés) kötik: A Szerzıdés tárgya a Belvízrendezés az élhetıbb településekért, komplex belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem címő, a projekt adatlap és annak mellékleteiben, illetve amennyiben irányadó, az eltérések listájában rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési elıirányzatból vissza nem térítendı támogatás formájában történı finanszírozása. Kedvezményezett kötelezi magát arra a jelen Szerzıdés aláírásával, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelıen, kellı alapossággal, hatékonysággal és gondossággal megvalósítja, illetve a 16/2006. (XII. 28.) MEHVM-PM együttes rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén az ott elıírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Közremőködı Szervezetet, az Európai Uniós Közbeszerzési Koordinációs és Szabályossági Egységet (a továbbiakban EKKE), és a Támogatót bevonja A Kedvezményezett haladéktalanul köteles jelenteni a Közremőködı Szervezetnek minden olyan körülményt, amely a Projekt megvalósítását, a támogatás céljának elérését veszélyezteti, ha a Projekt megvalósítása részben vagy egészben meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a pályázatban, illetve a jelen Szerzıdésben foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved, illetve ennek bekövetkezése fenyeget. A projekt adatlaphoz benyújtott bármely dokumentumban, annak adataiban, illetve az abban közölt tényekben bekövetkezı valamennyi változást a Kedvezményezett annak bekövetkeztét követıen haladéktalanul köteles bejelenteni, és a bejelentéshez köteles a módosított dokumentumot csatolni. A kedvezményezett jelen Szerzıdésben foglalt azonosító adatai, illetıleg a Szerzıdés teljesítésével összefüggı adatai (kapcsolattartó adatai, bankszámlaszám) megváltozása esetén a bejelentési kötelezettség határideje a változást követı 8 naptári nap. A bejelentési kötelezettség fentiek szerinti teljesítésének elmulasztása szerzıdésszegésnek minısül A jelen Szerzıdés elválaszthatatlan részét képezi az Általános Szerzıdési Feltételek az Új Magyarország Fejlesztési Terv Dél-alföldi Operatív Program DAOP /D - Környezeti értékeinek védelme, környezetbiztonság felhívás keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendı támogatási szerzıdésekhez (továbbiakban ÁSZF) amelyet a Közremőködı Szervezet a jelen Szerzıdéssel egyidejőleg egy példányban bocsát a Kedvezményezett rendelkezésére. 3. A Projekt megvalósításának idıbeli ütemezése és helyszíne 3.1. A Projekt kezdete A Projekt megvalósítási idıszakának tervezett kezdı idıpontja: május 15. 2

5 Amennyiben a Projekt megvalósítás kezdı idıpontja a tervezett idıponttól eltér, azt a Kedvezményezett köteles haladéktalanul bejelenteni. A Projekt megvalósításának tényleges kezdı idıpontja nem lehet késıbbi, mint a szerzıdéskori tervezett idıponttól számított három hónap Költségek elszámolhatóságának kezdete A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdı idıpontját a felhívás, határozza meg. A Projekt keretében az ezt követıen felmerült kiadásokat lehet elszámolni A Projekt fizikai megvalósulása, befejezése és lezárása A Projekt fizikai megvalósulásának tervezett napja: A Projekt fizikai megvalósulásának napja az a nap, amelyen a projektjavaslatban/pályázatban meghatározott feladat, cél a felhívásban foglaltaknak megfelelıen, szerzıdésszerően teljesült. Az utolsó kifizetési igénylés, valamint a záró projekt elırehaladási jelentés benyújtásának határideje: a Projekt fizikai befejezését követı maximum 90. nap A Projekt akkor tekinthetı befejezettnek, ha a Közremőködı Szervezet a Kedvezményezett záró projekt elırehaladási jelentését és utolsó kifizetési igénylését elfogadta A Projekt akkor tekinthetı lezártnak, ha a jelen Szerzıdésben vállalt valamennyi kötelezettség - hatósági engedélyhez kötött tevékenység esetén a hatósági engedélyekben foglaltaknak megfelelıen - teljesült, és a Kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeirıl szóló beszámolója (utolsó projekt fenntartási jelentés) benyújtását követıen annak Közremőködı Szervezet általi jóváhagyása megtörtént, és/vagy a zárójegyzıkönyv elkészült A Projekt keretében a fizikai megvalósulás napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen idıpontot követıen keletkezett költségre támogatás nem folyósítható Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet a 13. számú mellékletben felsorolt helyszíneken megvalósítja, és azt a 15 éves fenntartási idıszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja és üzemelteti. 4. A Projekt költsége, a támogatás forrása, összege: 4.1. A Projekt összköltsége A Projekt összköltsége Ft, azaz kétmilliárd-százhetvenkilencmilliószázhatvanháromezer-hétszázötvenöt forint A Projekt elszámolható költsége A Projekt elszámolható költsége Ft, azaz kétmilliárdszázhetvenkilencmillió-százhatvanháromezer-hétszázötvenöt forint. A Projekt elszámolható költségeit jelen szerzıdés 1. számú melléklete, az elszámolható költségek részletezését a 2. számú melléklete tartalmazza. Ha a Projekt elszámolható költsége a tervezetthez képest csökken, a tervezett célok megvalósítása mellett, a támogatási összeget is arányosan csökkenteni kell. Amennyiben a Kedvezményezettet a Projekt megvalósítása során közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettség terheli, a Projekt megvalósítását célzó, utolsó közbeszerzési eljárás befejezését követıen, vagy amennyiben az egyes beszerzésekre jutó támogatást a 3

6 projekt adatlapban meghatározták, bármely közbeszerzési eljárás lefolytatását követıen a Közremőködı Szervezet kezdeményezheti a megítélt támogatás csökkentését a közbeszerzési szerzıdés alapján létrejött vállalkozási szerzıdéssel le nem fedett támogatás összegével. Nem kerül sor a vállalkozási szerzıdéssel le nem fedett támogatás elvonására, ha a Közremőködı Szervezet erre irányuló felszólításában megjelölt határidıben és módon a Kedvezményezett indokolja, hogy a vállalkozási szerzıdéssel le nem fedett támogatás felhasználása a Projekt céljainak elérése érdekében szükséges és az indoklást a Közremőködı Szervezet elfogadja. Amennyiben a Projekt megvalósítása során, az elszámoláskor bemutatott és elfogadott tényleges költségek meghaladják a tervezett költségeket, a Kedvezményezett ebben az esetben is kizárólag a jelen Szerzıdésben foglalt támogatási összegre jogosult A Projekthez felhasználásra kerülı források A Projekthez felhasználására kerülı források részletes bontását jelen Szerzıdés 3. sz. melléklete tartalmazza A támogatás összege és mértéke A támogatás mértéke a Projekt elszámolható költségének 85 %-a, de legfeljebb Ft, azaz egymilliárd-nyolcszázötvenkétmillió-kettıszáznyolcvankilencezer- százkilencvenkettı forint. Amennyiben a jelen Szerzıdés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a jelen Szerzıdés hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a jelen Szerzıdés ÁFÁ-ra vonatkozó rendelkezéseit a Szerzıdı Felek minden külön nyilatkozata, szerzıdés-módosítása nélkül módosítja. Amennyiben az ÁFA mértéke csökken vagy a Kedvezményezettnek ÁFA levonási jogosultsága keletkezik, a Projekt vonatkozásában, a támogatás összege is csökken, amennyiben az ÁFA mértéke nı, a támogatás összege nem növelhetı. Amennyiben a Kedvezményezettet a jelen Szerzıdés szerint megilletı támogatás az ÁFA összegét nem foglalja magában, a Projekthez kapcsolódó ÁFA fizetési kötelezettség a Kedvezményezettet terheli. Támogatás intenzitása: 85 %. Igényelhetı elıleg legmagasabb mértéke a megítélt támogatás 25%-a Igényelhetı elıleg legmagasabb összege 300 millió Ft azaz háromszáz millió forint Amennyiben az igénybe vehetı, bármely forrásból származó támogatás mértéke változik, a Kedvezményezett errıl a Közremőködı Szervezetet haladéktalanul értesíteni köteles. 5. A Projekt megvalósításának számszerősíthetı eredményei évek szerint A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 4. sz. mellékletben meghatározott számszerősíthetı eredmények/mutatók elérése érdekében jogosult és egyben köteles felhasználni. Kedvezményezett a számszerősíthetı eredményeket teljesíteni köteles. 6. Biztosítékadási kötelezettség: Kedvezményezett a 281/2006 (XII. 23.) Korm rendeletben foglaltak szerint az ÁSZF-ben meghatározott biztosítékokat nyújtja. 4

7 7. Záró rendelkezések 7.1. Jelen Szerzıdés 6 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. A jelen Szerzıdéshez csatolt 14 db melléklet, és a jelen Szerzıdéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a jelen Szerzıdésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projekt adatlap és annak mellékletét képezı valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerzıdés elválaszthatatlan részei függetlenül attól, hogy azok a jelen Szerzıdéshez ténylegesen csatolásra kerültek-e Ha a Projektet több kedvezményezett valósítja meg (konzorcium), a kedvezményezettek egymás közti, valamint a Közremőködı Szervezet, illetve a Támogató és a kedvezményezettek közti viszonyokat a Szerzıdés elválaszthatatlan mellékletét képezı konzorciumi együttmőködési megállapodás tartalmazza A Kedvezményezett a jelen Szerzıdés aláírásával kijelenti, hogy a jelen Szerzıdés tartalmát, az ÁSZF-t, és a vonatkozó jogszabályokat ismeri és magára nézve kötelezınek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a jelen Szerzıdés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új jogi szabályozás bevezetésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak Amennyiben a Támogató vagy a Közremőködı Szervezet bármely, a jelen Szerzıdés alapján keletkezı bejelentési, jelentéstételi, tájékoztatási kötelezettség, vagy igénylés teljesítéséhez formanyomtatványt bocsát rendelkezésre (így különösen elılegigénylés, kifizetési igénylés, projekt elırehaladási jelentés, szerzıdésmódosítás Kedvezményezett általi kezdeményezése, felhatalmazás azonnali beszedési megbízás benyújtására stb.), szerzıdésszerő teljesítésnek kizárólag a formanyomtatvány használata minısül. A formanyomtatványok a Támogató és/vagy a Közremőködı Szervezet honlapjáról tölthetık le A Szerzıdı Felek a jelen Szerzıdés idıtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevérıl, postacímérıl, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcímérıl a jelen Szerzıdés aláírásával egyidejőleg, változás esetén pedig a változást követıen 8 naptári napon belül tájékoztatják egymást A Kedvezményezett és a Közremőködı Szervezet hivatalos kommunikációja személyes dokumentum átadás/átvétellel vagy tértivevényes levelekkel valósulhat meg A jelen Szerzıdés hatályba lépésének napja megegyezik a szerzıdést kötı felek közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával. Jelen szerzıdés a záró projekt fenntartási jelentés elfogadásának napját követı nappal hatályát veszti Kedvezményezett kijelenti, hogy a személyes adatok védelmérıl és a közérdekő adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény elıírásainak megfelelıen a projekt adatlapon feltüntetett projektfelelıs, illetve a Projekt megvalósításában résztvevı személyek, személyes adataiknak a Támogató és a Közremőködı Szervezet által történı kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelı kezelése az érintettek hozzájárulásával történik Jelen Szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányaikkal igazolja(k), hogy társasági dokumentumaik/alapító okiratuk alapján, a jelen Szerzıdés bevezetı részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a jelen Szerzıdés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselı(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részérıl a jelen Szerzıdés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik(nek), tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemő olyan jogosultsága nincs, mely a Kedvezményezett részérıl megakadályozná 5

8 vagy bármiben korlátozná a jelen Szerzıdés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését Jelen Szerzıdéshez kapcsolódó jogviták esetére Szerzıdı Felek a Csongrád Megyei Bíróság illetékességét kötik ki. Szerzıdı Felek a jelen Szerzıdést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezıt aláírták. Kedvezményezett P.H. Kelt, 200 év hónap napján.. Közremőködı Szervezet P.H. Kelt, 200 év hónap napján. Jogi szempontok alapján ellenjegyezte: Dr. Bene Zita Szakmai szempontok alapján ellenjegyezte: Kékes Szabó Kálmán Kötelezıen csatolandó mellékletek: 1. sz. melléklet- A Projekt elszámolható költségei 2. sz. melléklet - A Projekt elszámolható költségeinek részletezése 3. sz. melléklet - A Projekt forrásai 4. sz. melléklet - A Projekt számszerősíthetı eredményei 5. sz. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerzıdések, megállapodások 6. sz. melléklet - Eltérések listája 7. sz. melléklet - A pénzügyi elszámolás részletes szabályai 8. sz. melléklet - Konzorciumi megállapodás 9. sz. melléklet - Közbeszerzési terv 10. sz. melléklet - A Projekt tevékenységeinek ütemezése 11. sz. melléklet - A Projekt kifizetési ütemezése 12. sz. melléklet Elılegigénylésrıl szóló nyilatkozat 13. sz. melléklet - A megvalósítás helyszínei (település, utca, helyrajzi szám) 14. sz. melléklet Általános Szerzıdési Feltételek 6

9 Idıszakoktámogatható tevékenységek Projekt elıkészítés Eszközbeszer zés Beruházások/ Eszközök (Építés, felújítás, bıvítés eszközbeszerzé s) Projekt menedzsme nt költségei 1. sz. melléklet Elszámolható költségek Projekt megvalósításá hoz igénybevett szolgáltatások (külsı mőszaki ellenırzés, kivitelezés mőszaki lebonyolítás és rendezvénysze rvezés költsége) immateriáli s javak tervek tanulmány ok (IV.1.2) Projektmegvalósításh oz igénybevett egyéb szolgátatások Elılegigénylés sel érintett költségtípusok összesen Összesen Összesen évek szerint Terv (eft) Terv (eft) Terv (eft) Terv (eft) Terv (eft) Terv (eft) Terv (eft) Terv (eft) Terv (eft) Terv (eft) Szállítói vagy vegyes finanszírozás (X-szel jelölve) x 0 Elılegigénylés (X-szel jelölve) 0 Felmerülı költségek év II. félév 0,000 0, év I. félév 0, év II. félév 0, év I. félév 0, év II. félév 0,000 0,000 0, év I. félév 6 800,600 0, , , , év II. félév 3 669, , , , év I. félév , , , , , év II. félév , , , , , , év I. félév , , , , , , év II. félév , , , , , , , , , év I. félév , , , , , ,155 Összesen , , , , , , ,000 0, , ,755

10 Támogatás Támogatás mértéke (85 %) 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% Elılegigénylés sel érintett költségtípusok ra jutó támogatás összesen Összesen Összesen évek szerint év II. félév 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 25% év I. félév 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, év II. félév 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 25% év I. félév 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, év II. félév 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 25% év I. félév 5 780,510 0,000 0,000 0,000 0, , ,750 0, , év II. félév 3 118,990 0,000 0, ,000 0,000 0, ,350 0, , ,810 25% év I. félév 0,000 0, , , ,000 0, ,000 0, , év II. félév 0, , , , ,800 0, ,000 0, , ,750 25% év I. félév 0, , , , ,800 0, ,000 0, , év II. félév 0, , , , ,800 0, ,000 0, , ,000 25% év I. félév 0,000 0, , , ,000 0, ,000 0, , ,632 25% Összesen 8 899, , , , , , ,100 0, , ,192 25% Igényelh etı elıleg mértéke (25/35/4 0%) 25% 25% 25% 25% 25% 8

11 Tevékenységekköltségkategóriák 11. IMMATERIÁLIS JAVAK Támog atási intenz itás % De minimis /D/ Regionális Célú Beruházás /R/ Projekt elıkészítés Terv (e Ft-ban) 2. sz. melléklet A Projekt elszámolható költségeinek részletezése Projekt menedzsme nt költségei Terv (e Ft-ban) Építés, felújítás, bıvítés Terv (e Ft-ban) Eszközbeszerzé s Terv (e Ft-ban) Immateriális javak beszerzése Terv (e Ft-ban) Projektmegval ósításhoz igénybevett szakmai szolgáltatások Terv (e Ft-ban) Projektmegv alósításhoz igénybevett egyéb szolgáltatás ok Terv (e Ft-ban) Összesen Terv (e Ft-ban) 85 R , , Szellemi termékek 85 R , ,600 TÁRGYI ESZKÖZÖK 85 R , , , INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŐ JOGOK 85 R , , Egyéb építmények 85 R , , MŐSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŐVEK 131. Termelı gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök 85 R , , R , ,000 RÁFORDÍTÁSOK 85 R , , , , , IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 524. Hirdetés, reklám, propaganda költségek 529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei 53. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 532. Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak 85 R , , , , , R , , , R , , , , , R , , R , , BÉRKÖLTSÉG 85 R

12 55. SZEMÉLYI JELLEGŐ EGYÉB KIFIZETÉSEK 85 R BÉRJÁRULÉKOK 85 R Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék 85 R MINDÖSSZESEN , , , , ,755 10

13 3. sz. melléklet Források Forrás Ft % I. saját forrás /1. a Kedvezményezett hozzájárulása 0 0 1/2. partnerek hozzájárulása /3. bankhitel 0 0 II. egyéb támogatás: 0 0 III. a támogatási konstrukció keretében megítélt támogatás Összesen % 11

14 4. sz. melléklet A Projekt számszerősíthetı eredményei Eredmény/Mutató/Indikátor neve Kulcsindi kátor (I/N) Mértékegység (db, fı, %) Bázisérté k Megvalósítási idıszak (célérték) év Fenntartási idıszak (célérték) évek Output indikátor gravitációs nyílt földmedrő csatorna és közlekedési mőtárgyak (átereszek) fm gravitációs nyílt burkolt csatorna és közlekedési mőtárgyak (átereszek) fm gravitációs zárt csatorna és tisztító mőtárgyai fm Nyomóvezeték fm szivattyúegység db Szivattyú kapacitás m3/s 0 0,7 1,114 1,264 1,264 1,264 1,264 1,264 1,264 1,264 tározó kapacitás ezer m3 725, , ,95 913, , , , , , ,738 Iszap kotrás ezer m3 0 75, , , , , , , , ,882 Eredményindikátor belvízkároktól mentesített települések száma db belvízmentesített területek nagysága belvízmentesített lakó utcák száma belterületi belvizek levezetési ideje (Békés) h n.a. n.a. n.a. 0,743 0,743 0,743 0,743 0,743 0,743 0,743 belterületi belvizek levezetési ideje (Doboz)) h n.a. n.a. n.a. 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 belterületi belvizek levezetési ideje (Geszt)) h n.a. n.a. n.a. 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 belterületi belvizek levezetési ideje (Kondoros) h n.a. n.a. n.a

15 belterületi belvizek levezetési ideje (Kötegyán) h n.a. n.a. n.a. 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 belterületi belvizek levezetési ideje (Kunágota) h n.a. n.a. n.a. 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 belterületi belvizek levezetési ideje (Méhkerék) h n.a. n.a. n.a. 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 belterületi belvizek levezetési ideje (Mezıberény) h n.a. n.a. n.a. 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 belterületi belvizek levezetési ideje (Okány) h n.a. n.a. n.a. 0,603 0,603 0,603 0,603 0,603 0,603 0,603 belterületi belvizek levezetési ideje (Pusztaföldvár) h n.a. n.a. n.a. 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 belterületi belvizek levezetési ideje (Sarkad) h n.a. n.a. n.a. 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 belterületi belvizek levezetési ideje (Sarkadkeresztúr) h n.a. n.a. n.a. 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 belterületi belvizek levezetési ideje (Szarvas) h n.a. n.a. n.a. 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 belterületi belvizek levezetési ideje (Tótkomlós) h n.a. n.a. n.a. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 belterületi belvizek levezetési ideje (Újszalonta) h n.a. n.a. n.a. 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 A tározott vizek tartózkodási ideje (Sarkad) d n.a. n.a. n.a. 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 A tározott vizek tartózkodási ideje (Okány Dancka tó) d n.a. n.a. n.a. 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 A tározott vizek tartózkodási ideje (Kondoros 3.sz.tározó) d n.a. n.a. n.a. 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 A tározott vizek tartózkodási ideje (Kondoros 1.sz.tározó) d n.a. n.a. n.a. 23,15 23,15 23,15 23,15 23,15 23,15 23,15 A tározott vizek tartózkodási ideje (Gyomaendrıd Középsı holtág) d n.a. n.a. n.a. 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 A tározott vizek tartózkodási ideje (Gyomaendrıd Főzfászugi holtág) d n.a. n.a. n.a. 3,02 3,02 3,02 3,02 3,02 3,02 3,02 A tározott vizek tartózkodási ideje (Gyomaendrıd Hantoskerti holtág) d n.a. n.a. n.a. 7,57 7,57 7,57 7,57 7,57 7,57 7,57 13

16 Elöntött terület csökkenés ha A támogatott vízgazdálkodási fejlesztés révén bel- és csapadékvíz károkozástól mentesített lakosság száma fı A támogatott vízgazdálkodási fejlesztés révén bel/csapadékvíz károkozástól biztonságosan megvédett terület nagysága ha

17 Esélyegyenlıség Esélyegyenlıségi intézkedés Pályázat benyújtásakor érvényes érték Célérték (projekt záráskor) Célérték (projekt fenntartá si idıszak végén) Esélyegyenlıségi munkatárs, felelıs I/N N - I alkalmazása Esélyegyenlıségi terv, koncepció megléte I/N N - I Infokommunikációs akadálymentesítés I/N N - I Rugalmas munkaidıszervezés vagy I/N I - I csúsztatható munkakezdés lehetısége Hasonló/azonos munkakörben dolgozó munkatársak azonos bérezésben részesülnek I/N I - I Munkaidı-kedvezmény biztosítása a dolgozók továbbképzéséhez I/N I - I Környezeti fenntarthatóság Fenntarthatósági szempont Környezetvédelmi programjának felülvizsgálatát és megvalósításának dokumentálását vállalja (3a) Rendelkezik önkormányzati környezetvédelmi alappal vagy vállalja annak létrehozását (3b) Elınyben részesíti környezeti szempontból elınyösebb eszközöket, termékeket, alapanyagokat a beszerzéseinél (11) Elınyben részesíti a helyi beszállítókat a beszerzéseinél (13) Újrahasznosított papír használat az irodai és nyomdai munkák során (35) Fajlagos energiafelhasználás csökkentése (26) Mértékegység Mértékegység Pályázat benyújtásakor érvényes érték Célérték (projekt záráskor) Célérték (projekt fenntartás végén) I/N I I - I/N I I - I/N N I - I/N I I - I/N N I - teljes energiafelhas ználás termelés v. szolgáltatás egysége kwh/év kwh/fı/év 1302,3 1245,05 15

18 Adatszolgáltatási kötelezettség alá esı indikátorok Adatszolgáltatási kötelezettség alá esı kulcsindikátorok bemutatása, melyek a projektjavaslat benyújtásakor nem voltak ismertek, vagy a pályázati útmutató nem tartalmazott ezen indikátorokra vonatkozóan vállalási kötelezettséget. Indikátor neve Mértékegység (db, fı, %) Bázisérték Indikátor Megvalósítá si idıszak (célérték) Fenntartási idıszak (célérték) A támogatott vízgazdálkodási fejlesztés révén bel- és csapadékvíz károkozástól mentesített lakosság száma fı A támogatott projektek keretében bel/csapadékvíz károkozásától biztonságosan megvédett terület nagysága ha

19 5. sz. melléklet Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerzıdések, megállapodások 17

20 6. sz. melléklet Eltérések listája Pályázati anyag eredeti vállalása Módosított vállalás Módosítás dátuma Módosítás rövid indoklása A módosítás által érintett pályázati anyag tábláinak megnevezése, hivatkozott oldalszámok Ssz A pályázó szervezet, Békés Megyei Önkormányzat, egyedüli kedvezményezetti státuszban (ehhez kapcsolódó adatok) Geszt Község esetében földárok normál 1,5 m3/fm-ig 2171 m hosszon (CS csatorna 436 m-rıl 192 m re csökken) nettó építési költsége: Ft Szarvas Város építési munkálatainak nettó építési költsége: Ft A projekt menedzsment költségkategóriája: 54 és 56 (bérköltség és bérjárulék). Kondoros Község Önkormányzata, mint egy 16 településbıl álló konzorcium vezetı szervezete. (ehhez kapcsolódó összes adat ) földárok normál 1,5 m3/fm-ig 1927 m hosszon nettó építési költsége: Ft Ft A projekt menedzsment költségkategóriája: 529 (egyéb igénybevett A Támogató /1/2008 iktatószámú levelében foglaltak értelmében a kedvezményezett (Békés Megyei Önkormányzat) cseréjérıl döntött, továbbá arról rendelkezett, hogy a jelen megállapodást a 16 településnek kell megkötni, s a konzorcium vezetıjének közülük kell kikerülnie. A DARFÜ Kht. által tartott elızetes helyszíni ellenırzése során a csatorna felsı 244 fm szakaszának megépítése elıközmővesítésnek számít, így az a vonatkozó pályázati útmutató alapján nem elszámolható költség. A korábbi 436 m-es csatornából így csak 192 m épül meg. Az eredeti pályázat költségvetésében hibás összeadás miatt Ft szerepelt. A számszaki hiba javítása a munkanemek tételeit nem változtatta meg, csak az összköltség változott: nettó Ftra. KL-5791/2008 ikt. sz. DARFÜ Kht. levél szerint a DARFÜ Kht., mint közremőködı szervezet a DAOP 5.2.1/D számú kiemelt projekttel kapcsolatban a 16 település közül megválasztott Kondoros Község pályázati adatlap I. 1, 3, 4 pontjai részletes projektjavaslat 60. oldal költségvetést alátámasztó dokumentumok táblázata. Válasz a Közremőködı Szervezet tisztázó kérdéseire 101. oldal. dokumentum összesítı és részletes táblázat fajlagos egységárakkal címő táblázat (Geszt), stb. részletes projektjavaslat 74. oldal költségvetést alátámasztó dokumentumok táblázata, válasz a Közremőködı Szervezet tisztázó kérdéseire dokumentum összesítı és részletes táblázat fajlagos egységárakkal címő táblázat 122. oldal. (Szarvas) stb. pályázati adatlap hiánypótlásának 87. oldal részletes költségvetési összesítı táblázat, 150. oldal tervezett beruházási költségek táblázat. A változás érinti a az ÁFA 18

21 A projekt összköltsége Bruttó Ft a saját erı összege Ft az igényelt támogatás összege: Ft esélyegyenlıségi és környezeti fenntarthatósági szempontok BMÖ-re vetítve kezdés és befejezés tervezett idıpont: és szolgáltatások) A projekt összköltsége Bruttó Ft a saját erı összege Ft a megítélt támogatás összköltséghez arányos összege: Ft esélyegyenlıségi és környezeti fenntarthatósági szempontok a konzorciumra vetítve kezdés és befejezés tervezett idıpont: és Önkormányzatával, mint konzorcium vezetıvel folytatja tovább a konzorciumi megállapodást, majd a támogatási szerzıdés megkötését, azt követıen pedig a projekt megvalósítását. Az új konzorciumi vezetés a projekt lebonyolítást külsı szervezetre bízza közbeszerzéssel. A Geszt és Szarvas esetében részletezett eltérések miatt változott a projekt összköltsége. A Geszt és Szarvas esetében részletezett eltérések miatt változott a projekt összköltsége és így a saját forrás összege is A Geszt és Szarvas esetében részletezett eltérések miatt változott a projekt összköltsége és így a támogatás összege is. A ROP IH és a ROP KSZ a 16 település közül megválasztott Kondoros Község Önkormányzatával, mint konzorcium vezetıvel folytatja tovább a konzorciumi megállapodást, majd a támogatási szerzıdés megkötését. A Támogatási Szerzıdés elhúzódása miatt vált szükségessé a kezdési és befejezési idıpontok módosítása. sorokat és oszlopokat, nettó járulékos költségeket, stb pályázati adatlap 2,6; pontjai a projekt tervezett finanszírozási forrásai táblázat pályázati adatlap 3. oldal, pályázati dokumentáció 50. oldal költségtáblázata, 51 oldal pénzügyi melléklet 5. szémú melléklet részletes projektjavaslat hiánypótlásának 87 oldalán szereplı költség összesítı táblázat, stb pályázati adatlap II,6; IX.1 és IX.2 pontjai, valamint a hiánypótlás dokumentumainak vonatkozó részei pályázati adatlap II,6; IX.1 és IX.2 pontjai, valamint a hiánypótlás dokumentumainak vonatkozó részei pályázati adatlap 6-11 oldalak, III és IV pontok. pályázati adatlap II,7 pontja 19

22 7. sz. melléklet A pénzügyi elszámolás részletes szabályai Pénzügyi elszámolás részletes szabályai a Dél-Alföldi Regionális Operatív Program Környezeti értékeinek védelme, környezetbiztonság címő pályázati / tervezési felhívás (Kódszám: DAOP /D) keretében támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához 20

23 Tartalomjegyzék 1 Kifizetési igénylések típusai: elıleg, idıközi, záró Elıleg Idıközi kifizetési igénylés Záró kifizetési igénylés Finanszírozási módok Finanszírozási módok típusai Engedményezés Elszámolható költségek Általános tudnivalók Az elszámolható költségekre vonatkozó általános feltételek Kedvezményezett partnerének, tulajdonosának, fenntartójának részvétele Piaci ár igazolása Általános Forgalmi Adó Árfolyam Bevételek kezelése Számlával szembeni követelmények Számlakitöltı Jó teljesítési garancia Pótmunka Vállalkozói elıleg Költségvetés átcsoportosítás Benyújtandó dokumentumok Igénybe vett szolgáltatás költségeihez benyújtandó dokumentumok Személyi jellegő költségek Egyéb személyi jellegő költségek: útiköltség Eszközök beszerzése Beruházások, építés-felújítás A beruházás, építés-felújítás költségeinek elszámolásához szükséges dokumentumok Föld, ingatlan vásárlás Saját teljesítés Rezsi (általános) költségek Átalány alapú elszámolás Kifizetések felfüggesztése Mellékletek

24 Kifizetési igénylések típusai: elıleg, idıközi, záró A támogatási szerzıdés hatályba lépése után a kifizetések a projekt terhére, forintban, folyamatosan történnek. Amennyiben a Támogató lehetıvé tette, a projekt sikeres megkezdése érdekében a Kedvezményezett elılegigénylésre jogosult. A megítélt támogatás kifizetése a projekthez közvetlenül kapcsolódó számlák, illetve a projekt tevékenységek elvégzését, a költségek felmerülését igazoló egyéb dokumentumok (továbbiakban: számlák) alapján összeállított idıközi és záró kifizetési igénylések alapján történik. A támogatás bármely típusú igénylés ellenében történı folyósításának feltétele, hogy a Kedvezményezettnek a fizetési igénylés pénzügyi teljesítésekor nincs lejárt esedékességő, meg nem fizetett köztartozása (Magyar Államkincstár figyeli a köztartozásokat és a támogatáshalmozódásokat, amennyiben a Közremőködı Szervezet tudomást szerez arról, hogy a Kedvezményezettnek köztartozása van, a kifizetés felfüggesztésre kerül, amíg a Kedvezményezett nem igazolja köztartozás mentességét). A támogató az elılegfizetési kérelem, vagy az elsı kifizetési igénylés jóváhagyásának további feltételeket köthet ki a támogatási szerezıdés kötéskor. Elıleg Jelen projekt pénzügyi megvalósításához igénybe vehetı elıleg maximális mértéke a megítélt támogatás 25 százaléka, de legfeljebb 300 MFt. A Kedvezményezett a támogatás összegébıl elıleget azon projektelemekre igényelhet a projektelemre megítélt támogatás fent meghatározott %-ának mértékéig, amelyeknél nem kíván élni a szállítói finanszírozás lehetıségével. Konzorciumi formában, több kedvezményezett által megvalósított projektek esetén projektszinten szükséges a projektelemenkénti finanszírozási módot meghatározni, és a projektszintő 1. sz. melléklet szerinti költségvetési tábla alapján lehet elıleget igényelni. Az elıleg több részletben történı folyósítása esetén a fenti maximális százalékos mérték és összeghatár az elıleg teljes összegére értendı. Az elıleg folyósítás a kedvezményezett kérelmére több, de maximum három részletben is történhet. Az elıleg folyósítása a Kedvezményezett kérelmétıl függetlenül az alábbiak szerint egy részletben, illetve több részletben történik: Amennyiben az elılegigényléssel érintett projektelemekre jutó támogatás nem haladja meg a 150 MFt-ot, az elılegnyújtás egy összegben történik. Amennyiben az elılegigényléssel érintett projektelemekre jutó támogatás meghaladja a 150 MFt-ot, az elılegnyújtásra a következık szerint egy vagy több összegben kerül sor: o o Egy évet meg nem haladó projektmegvalósítás esetén az elılegnyújtás egy összegben történik. Egy évet meghaladó projektmegvalósítás esetén a támogatási szerzıdés megkötését követıen a tárgyév végéig felmerülı költségek teljes támogatásrészének megfelelı mértékő elıleget lehet kifizetni. Az ezt követı év(ek)ben felmerülı költségek teljes támogatásrészének megfelelı mértékő elıleget a megelızı év októberének folyamán benyújtott elılegigénylési 22

25 nyilatkozat jóváhagyása esetén lehet kifizetni, a maximálisan kifizethetı elıleg mértékéig. Amennyiben a projektmegvalósítás az elızetesen tervezettnél gyorsabb ütemben zajlik, a likviditás biztosítása érdekében aktualizált ütemtervvel együtt lehetıség van az újabb elılegigénylési érelem korábbi benyújtására is. A tárgyév szeptember 1-jét követıen, egy évet meghaladó megvalósítási idejő projektekre megkötött támogatási szerzıdések esetén a tárgyévre, valamint a tárgyévet követı évre jutó elıleget egy kérelem keretében lehet igényelni, illetve annak jóváhagyását követıen kifizetni. Az elıleg kifizetésének feltételei a Támogatási Szerzıdés minden fél általi aláírása, szabályszerően kitöltött Elılegigénylési nyilatkozat benyújtása a szerzıdéskötéshez, önállóan, amennyiben az elıleget több részletben kéri a kedvezményezett és a 2. vagy 3. elılegrészlet igénylésérıl van szó, az elıírt biztosítékok megléte, a projekt céljára elkülönített bankszámla/alszámla megléte (Magyar Államkincstárnál vezetett uniós célelszámolási számla megléte esetén nincs szükség a projektre vonatkozóan újabb elkülönített számla nyitására), a támogatási szerzıdéshez, de legkésıbb az elsı kifizetési igénylés jóváhagyásához a támogató által meghatározott egyéb feltételek teljesítése. Az elılegigényléshez benyújtandó dokumentumok: Elılegigénylésrıl szóló nyilatkozat/kérelem A támogató által meghatározott egyéb feltételek teljesítését igazoló dokumentumok. A projekt céljára elkülönített bankszámla/alszámla nyitásáról igazolás Az elıleg kifizetésére a formailag és tartalmilag hiánytalan elılegigénylési nyilatkozat/kérelem, valamint a fentiekben meghatározott feltételek teljesítése esetén a támogatási szerzıdés hatálybalépéstıl, illetve a nyilatkozat beérkezéstıl számított 15 napon belül kerül sor. Elılegigénylés támogatási szerzıdéskötéskor Amennyiben az elılegigénylési nyilatkozat/kérelem hiányos vagy hibás, a szerzıdés kötéshez csatolandó egyéb dokumentumokkal egyidejőleg a Közremőködı Szervezet a szerzıdéskötés hiánypótló levélében meghatározott határidı kitőzésével, valamennyi hiány, illetve hiba megjelölésével, hiánypótlásra, illetve a hiba javítására szólítja fel a kedvezményezettet. Elılegigénylés támogatási szerzıdéskötés után Az elılegigénylésre vonatkozó eljárási határidık megegyeznek az utófinanszírozásra meghatározottakkal. Elıleg felhasználása A Kedvezményezett köteles az elılegnek a projekt céljai és szabályai szerinti felhasználásáról gondoskodni. A Kedvezményezett köteles visszafizetni az elıleget, amennyiben nem nyújt be utófinanszírozású vagy vegyes idıközi kifizetési igénylést az elıleg fizetésétıl számított 6 hónapon belül, illetve a benyújtott fizetési igénylés a támogatás nem rendeltetésnek megfelelı használatát bizonyítja. A visszafizetési 23

26 kötelezettség teljesítéséig a benyújtott kifizetési igénylés ellenében történı idıközi kifizetésre a kedvezményezett nem jogosult. A Kedvezményezett az elıleg igénybevétele után bármikor megkezdheti az elıleg elszámolását, de legkésıbb a projekt zárásakor a záró kifizetési igénylésben köteles megtenni. Idıközi kifizetési igénylés Elılegfizetés esetén az elsı utófinanszírozású vagy vegyes idıközi kifizetésre vonatkozó igénylést legkésıbb az elıleg fizetésétıl számított 6 hónapon belül be kell nyújtani. Ebben az esetben a kifizetési igénylésnek a Kedvezményezett által már kiegyenlített számlákon, ill. számviteli bizonylatokon kell alapulnia. Amennyiben nem kért elıleget a Kedvezményezett, a Támogatási Szerzıdés szerinti biztosíték eredeti példányát, valamint a támogatási szerzıdés megkötéséhez elıírt, az 1. pontban felsorolt feltételek teljesítését alátámasztó dokumentumokat a pályázati/tervezési útmutatóban leírtaknak megfelelıen legkésıbb az elsı kifizetési igényléshez csatolnia kell. A támogatási szerzıdés aláírását követı 12 hónapon belül a Kedvezményezettnek idıközi kifizetési igénylés benyújtásával a megítélt támogatás legalább 10%-ának felhasználását igazolnia szükséges abban az esetben is, ha nem élt az elıleg felvételének lehetıségével, kivéve, ha a megvalósítás érdekében harmadik féltıl megvásárolandó szolgáltatásokat, árukat, építési munkákat legalább azok tervezett összértékének 50%-át elérı mértékben - esetleges közbeszerzési kötelezettségének teljesítése mellett megrendeli, illetve az erre irányuló szerzıdést harmadik féllel megköti. A kifizetési igénylés kezdeményezésének elsı lépése, mikor a Kedvezményezett a számlák rögzítését támogató elektronikus alkalmazásokon számlakitöltı (részletesebben a pontban) keresztül rögzíti az elszámolása kapcsán felmerült számlák adatait, illetve kitölti a kifizetési igényléshez kapcsolódó dokumentumokat. A kifizetési igényléssel egyidejőleg a támogatási szerzıdés 11. számú melléklete (a kifizetési igénylések tervezett benyújtásáról), frissítendı, amennyiben az adott kifizetés igénylés benyújtásának idıpontja és összege eltér az eredeti tervektıl. Az aktualizált kifizetési tervet a kifizetési igényléshez be kell nyújtani. A kifizetési igénylést a Közremőködı Szervezet tartalmilag és formailag is ellenırzi. Az igénylésnek meg kell felelnie a Támogatási Szerzıdésben rögzített követelményeknek, valamint csatolni kell a jelen melléklet 3.2. fejezetében rögzített dokumentumokat. Ha a benyújtott kifizetési igénylés formailag, tartalmilag hiányos, hibás és/vagy az ellenırzés eredményei alapján nem támasztja alá kellı mértékben a támogatás igénylését, akkor a Közremőködı Szervezet valamennyi kifogás megjelölésével egy alkalommal hiánypótlást és kiegészítést kér. Ezt követıen a Kedvezményezettnek pótolnia kell a hiányt. A hiánypótlás teljesítésére legfeljebb a levél kézhezvételétıl számított 30 nap áll a Kedvezményezett rendelkezésére. A hiánypótláshoz szükséges idı azonban nem része a Közremőködı Szervezet által vállalt 30/60 napos kifizetési határidınek. A Közremőködı Szervezet alapvetı hibák, hiányosságok esetén a kifizetési igénylést elutasíthatja és azt mellékleteivel együtt visszaküldheti a Kedvezményezettnek. Alapvetı hibának, hiányosságnak tekintendıek többek között következık: Az utófinanszírozásra benyújtott kifizetési igénylés támogatástartalma nem éri el a 2.1. pontban meghatározott százalékos arányt; 24

27 Szállítói finanszírozásra benyújtott számlák egyedi támogatástartalma nem éri el a 2.1 pontban meghatározott minimális támogatási értéket; A támogató által rendszeresített kifizetési kérelem formanyomtatvány mellızése; Az elszámolásra benyújtott tételek számlakitöltıben nem kerültek rögzítésre. Amennyiben a kifizetési igényléssel kapcsolatban olyan hiánypótlás merül fel, amely vonatkozásában kizárólag egyes számlákhoz kapcsolódóan szükséges a hiánypótlás lefolytatása, a hiánypótlással nem érintett tételekre jutó támogatás 30/60 napon belül kifizetésre kerülnek, míg a hiánypótlandó bizonylatok kifizetését a Közremőködı Szervezet felfüggeszti. Az igénylés befogadásáról a Kedvezményezettet hivatalos levélben értesítik, a támogatás utalásáról a Közremőködı Szervezet intézkedik a Magyar Államkincstáron keresztül. A kifizetéseket a Magyar Államkincstár a rá vonatkozó eljárásrendnek megfelelıen teljesíti. Azon tételeket, amelyek a hiánypótlás ellenére sem befogadhatóak a Közremőködı Szervezetnek jogában áll elutasítani. Amennyiben a Kedvezményezett önhibáján kívüli okból nem tudta a hiánypótlást idıben teljesíteni, lehetısége van a soron következı kifizetési igénylésbe az érintett számlát és kapcsolódó dokumentumokat, a hiánypótlás nem teljesítésének okának megjelölésével ismét benyújtani. Záró kifizetési igénylés A záró kifizetési igénylés keretében nyújtható be az összes korábban elszámolásra még be nem adott, de a projekt megvalósításához kapcsolódó számla, valamint kötelezı mellékleteként a projekt megvalósításának elırehaladásáról szóló zárójelentés (ZPEJ). Ezt követıen a projekt keretében további számlák elszámolására, illetve támogatás kifizetésére már nincs lehetıség. Építési beruházások esetén a jogerıs használatba vételi engedélyt a záró kifizetési igényléshez kell benyújtani, a projekt csak akkor tekinthetı befejezettnek, ha ezt a feltételt is teljesítette. Amennyiben kötelezı volt a felhívás alapján a könyvvizsgálói igazolást is be kell nyújtani a záró kifizetési igényléshez. A záró kifizetési igényléshez benyújtandó dokumentumok köre az idıközi igényléshez benyújtandó dokumentumokon kívül: Záró projektelırehaladási jelentés Könyvvizsgálói igazolás Jogerıs használatba vételi engedély A projekt megvalósításához felvett elıleggel ugyancsak legkésıbb a záróegyenleg kifizetési igénylésben el kell számolni. A Kedvezményezett tehát köteles a még el nem számolt elıleg összegének megfelelı támogatástartalmú számlákat benyújtani elszámolásra, amelyeket már teljes egészében kifizetett, de ezekre támogatást már nem igényelhet, hiszen az a megvalósítás elején elılegként már átutalásra került. 25

Támogatási Szerzıdés

Támogatási Szerzıdés Azonosító szám: ÁROP-1.A.2/A-2008-0183 Támogatási Szerzıdés amely létrejött egyrészrıl a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 6-i ülésének 2. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 6-i ülésének 2. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 6-i ülésének 2. számú napirendi pontja Javaslat a TISZK rendszer továbbfejlesztését, illetve infrastrukturális fejlesztését célzó

Részletesebben

Támogatási Szerzıdés minta

Támogatási Szerzıdés minta Azonosító szám: Támogatási Szerzıdés minta amely létrejött egyrészrıl a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. JÚNIUS 18. -I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. JÚNIUS 18. -I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. JÚNIUS 18. -I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 36-115/2009. MELLÉKLET: 3 DB TÁRGY: A Baranyai Élménykörút projekt támogatási szerződésének elfogadása

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2013. Előkészítő: Gulyás Anetta ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére Tárgy: Támogatási

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: TÁMOP-2.4.3/B-2-10/2-2010-0013 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató)

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró ESZA Társadalmi Szolgáltató

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Jelen Támogatói Okiratban foglaltak szerint támogatási jogviszony létrejött

TÁMOGATÓI OKIRAT. Jelen Támogatói Okiratban foglaltak szerint támogatási jogviszony létrejött TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Gazdaságfejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága a GOP-2011-2.1.1/M Mikrovállalkozások fejlesztése című pályázati kiírására beérkezett..

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: KÖZOP- KÖZOP-.. Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (a továbbiakban: Támogató) képviseletében

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró Oktatási és Kulturális

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0078 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Hı- és/vagy villamosenergia-elıállítás támogatása megújuló energiaforrásból c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-4.1.0 A

Részletesebben

Támogatási Szerződés tervezet

Támogatási Szerződés tervezet Azonosító szám: Támogatási Szerződés tervezet amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró [közreműködő

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0001 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban Támogató)

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Mőködési Kézikönyv. közvetett támogatások lebonyolításához a

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Mőködési Kézikönyv. közvetett támogatások lebonyolításához a KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Mőködési Kézikönyv közvetett támogatások lebonyolításához a Keszthely történelmi belvárosának rehabilitációja a gyalogos térrendszer kiterjesztésével II. ütem (NYDOP-3.1.1/A-09-2f-2011-0001)

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása és a KÖZÉP-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása és a KÖZÉP-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása és a KÖZÉP-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Omlás- és csúszásveszélyes partfalak állékonyságának biztosítása

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 500/2009. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

KEZESSÉGI ÁLTALÁNOS 1. oldal SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

KEZESSÉGI ÁLTALÁNOS 1. oldal SZERZİDÉSI FELTÉTELEK KEZESSÉGI ÁLTALÁNOS 1. oldal SZERZİDÉSI FELTÉTELEK érvényes: 2012. július 1-jétıl A 2012. szeptember 1-jétıl érvényes Hirdetménnyel Kölcsönszerzıdéshez LEADER Helyi Akciócsoportok (a továbbiakban: Akciócsoportok)

Részletesebben

KONZORCIUMI EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum

KONZORCIUMI EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum KONZORCIUMI EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására 1. Preambulum A Összefogás a Hegyháton Konzorcium (a továbbiakban Konzorcium) az Új Magyarország Fejlesztési Terv

Részletesebben

Tájékoztató. Akadálymentesítések megvalósításának támogatása a Duna-Mecsek Alapítvány által érintett települések területén

Tájékoztató. Akadálymentesítések megvalósításának támogatása a Duna-Mecsek Alapítvány által érintett települések területén Tájékoztató Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány mint támogatásközvetítı szervezet és az EGT & Norvég Finanszírozási Mechanizmusok által is támogatott Akadálymentesítések megvalósításának támogatása

Részletesebben

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2011. február 15-i ülésére TÁRGY:

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2011. február 15-i ülésére TÁRGY: BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. február 15-i ülésére TÁRGY: Pályázati lehetőségekről tájékoztató KEOP-2011-6.2.0/B KEOP-2011.4.9.0 ELŐADÓ: Kovács József polgármester

Részletesebben

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió X Tisztelt Ajánlattevı! Jelen ajánlattételi felhívás a Kbt. 251. (2)

Részletesebben

GOP-1.1.1-11-2012-0137

GOP-1.1.1-11-2012-0137 Tisztelt Kedvezményezett! Hivatkozással a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága vezetőjének támogató döntésére, ezúton tájékoztatjuk, hogy a GOP-2011-1.1.1 jelű kiírásra benyújtott pályázata

Részletesebben

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ ÉS ÚTMUTATÓ

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ ÉS ÚTMUTATÓ 2. sz. melléklet ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ ÉS ÚTMUTATÓ A Svájci-Magyar Együttmőködési Program keretében PROJEKTTERVEZETEK fogadása céljából meghirdetett magyar pályázati felhíváshoz Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

Hirdetmény áttekintése

Hirdetmény áttekintése Hirdetmény áttekintése https://195.228.171.34/hkm/viewoffer.jsp?id=23264/2011&print=yes Page 1 of 1 Ajánlatkérı Szervezet: Címzett: - Jánoshida Község Önkormányzata Cím: Fı u. 28. Ir.szám: 5143 Város/Község:

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter. / 2008.(..) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter. / 2008.(..) KvVM rendelete TERVEZET A környezetvédelmi és vízügyi miniszter / 2008.(..) KvVM rendelete a környezetvédelmi és a vízügyi elıirányzatok felhasználásának és ellenırzésének szabályairól Az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

IGÉNYLİLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ

IGÉNYLİLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ IGÉNYLİLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ Kérjük, hogy az igénylılapot NYOMTATOTT NAGYBETŐKKEL töltse ki! ADATOK A Bank tölti ki! Kölcsönigénylı neve:... Igénylés módja saját nevében adóstárssal

Részletesebben

Telefon: 36/510-910. További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Telefon: 36/510-910. További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉRİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Sárospatak, Szent Erzsébet u. 26. sz. alatti önkormányzati

Részletesebben

Kábeltelevíziós Szolgáltatás

Kábeltelevíziós Szolgáltatás Készítés/utolsó módosítás dátuma:2009.11.29 1.oldal,összesen:62 Kábeltelevíziós Szolgáltatás NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja Általános Szerzıdési

Részletesebben

Hirdetmény. Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal

Hirdetmény. Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Közbeszerzési Értesítı száma: Ajánlatkérı: Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Beszerzés tárgya: Eljárás fajtája: Hirdetmény típusa: 2009 / 35 Hirdetmény Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS TÁMOP 5.3.6-11/1 azonosító számú, Komplex Telep Program-Humán szolgáltatás fejlesztés és hozzáférés esélyeinek biztosítása címő pályázatban szereplı Török István utcai mozi felújításának

Részletesebben

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1.

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. január hó 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A CIB Bank Zrt.-vel kötött keretszerzıdés A közgyőlés 17 igen,

Részletesebben

(hatályos: 2006. augusztus 15. napjától)

(hatályos: 2006. augusztus 15. napjától) Gépjármővek és Berendezések Lízingszerzıdésének Általános Szerzıdési Feltételei (hatályos: 2006. augusztus 15. napjától) I. ÉRTELMEZİ RENDELKEZÉSEK 1. Lízingszerzıdés (továbbiakban: Szerzıdés): A Lízingbe

Részletesebben

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Ordacsehi Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális

Részletesebben

X Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

X Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe)

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe) Hivatalos név: Tolna Város Önkormányzata Postai cím: Hısök tere 1. Város/Község: Tolna Postai irányítószám: 7130

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban elıforduló kifejezések 2. A közbeszerzési

Részletesebben

HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS Hortobágy Község Polgármesteri Hivatalának 4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1. AZONOSÍTÓ ADATOK HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2005. adóévrıl a Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban 1) az ajánlatkérı neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail); Hivatalos név: Lajosmizse Város Önkormányzata Postai cím:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján A) AZ AJÁNLATKÉRİ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Ajánlatkérı neve: Gyır-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Ajánlatkérı címe: 9021 Gyır,

Részletesebben

EU7403 DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS

EU7403 DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS ENGEDÉLY NÉLKÜLI MÁSOLÁSA NEM MEGENGEDETT! BELSİ HASZNÁLATRA TULAJDONOS NEVE: A PÉLDÁNY SORSZÁMA:

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bevezetı rendelkezés Dévaványa Városi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok 8. Cím Biztosítási szerzıdések I. Fejezet Közös szabályok 5:360. [A biztosítási szerzıdés fogalma] Biztosítási szerzıdés alapján a biztosító a szerzıdésben meghatározott biztosítási kockázat viselésére

Részletesebben

IGÉNYLİLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ

IGÉNYLİLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ IGÉNYLİLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ Kérjük, hogy az igénylılapot NYOMTATOTT NAGYBETŐKKEL töltse ki! ADATOK A Bank tölti ki! Kölcsönigénylı neve: Igénylés módja saját nevében adóstárssal

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés Független könyvvizsgálói jelentés A Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft tulajdonosainak Elvégeztem a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft mellékelt 2011. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát,

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl másrészrıl Budapest Fıváros XIII. kerületi Önkormányzat (képviseli: dr. Tóth József polgármester, székhely: 1139 Budapest, Béke tér 1., adószám: 15513003-2-41,.KSH

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2010. SZEGED Szegedi Tudományegyetem Vagyonkezelési Szabályzata 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A szabályzat

Részletesebben

Mozgólépcsıhöz frekvenciaváltók és kapcsolódó berendezések, lépcsıpályatest alkatrészek, valamint vonóláncok beszerzése

Mozgólépcsıhöz frekvenciaváltók és kapcsolódó berendezések, lépcsıpályatest alkatrészek, valamint vonóláncok beszerzése Mozgólépcsıhöz frekvenciaváltók és kapcsolódó berendezések, lépcsıpályatest alkatrészek, valamint vonóláncok beszerzése (Eljárás száma: 15/T-190/13.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2013. szeptember A. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0055 azonosító számú Projekt II. fordulója megvalósítására létrehozott 1 Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (Sándorfalva

Részletesebben

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI FÖLDMŐVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 41.381/5/2007 ELİTERJESZTÉS a Kormány részére a földrendezı és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek 1. oldal, összesen:67 Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja vezetékes mősorterjesztési szolgáltatásra

Részletesebben

S Z AB Á L Y Z AT A A S Z T E K E R E T E I K Ö Z Ö T T F O L Y T AT O T T P Á L Y Á Z AT I T E V É K E N Y S É G RİL

S Z AB Á L Y Z AT A A S Z T E K E R E T E I K Ö Z Ö T T F O L Y T AT O T T P Á L Y Á Z AT I T E V É K E N Y S É G RİL S Z EGEDI TUDOMÁNYEGYETEM S Z AB Á L Y Z AT A A S Z T E K E R E T E I K Ö Z Ö T T F O L Y T AT O T T P Á L Y Á Z AT I T E V É K E N Y S É G RİL Szeged, 2009. Szabályzat az SZTE keretei között folytatott

Részletesebben

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítı Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Döntés a Békéscsaba Kalandpark kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárás

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2008. évi 1. szám 2008. január KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2008. január 31-ei ülése SZEMÉLYI

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdés

Részletesebben

Balmazújváros Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Balmazújváros, Debreceni u. 12. Hrsz.: 5162

Balmazújváros Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Balmazújváros, Debreceni u. 12. Hrsz.: 5162 Közbeszerzési Értesítı száma: 2009 / 63 Ajánlatkérı: Balmazújváros Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Balmazújváros, Debreceni u. 12. Hrsz.: 5162 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT Kiszombor Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 29/2008. ( XI. 25.) KKÖT rendelete a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról /Egységes szerkezet/ Kiszombor Község

Részletesebben

Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-072379

Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-072379 2. számú melléklet MEGBÍZÁSI SZERZİDÉS mely létrejött egyrészrıl: a Zsolnay Örökségkezelı Nonprofit Kft. mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó), Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-073887

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-alföldi Operatív Program. Közösségi Közlekedés fejlesztése c. pályázati felhívásához

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-alföldi Operatív Program. Közösségi Közlekedés fejlesztése c. pályázati felhívásához II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-alföldi Operatív Program Közösségi Közlekedés fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP 2007-3.2.1 A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE

Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE amely létrejött egyrészrıl Aszód Város Önkormányzata (2170 Aszód, Szabadság tér 9., képviselı: Sztán István polgármester) mint Építtetı,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS Általános kivitelezési keretszerzıdés (építési-szerelési munkák) VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS Amely létrejött a Közbeszerzésekrıl szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. törvény alapján a Fıvárosi

Részletesebben

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLİ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. április 1-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató

Részletesebben

Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez

Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez amely egyrészrıl a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet (8380 Hévíz,

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki. irányítószám: 4171 Telefon: 54/474-011. Fax: 54/474-024

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki. irányítószám: 4171 Telefon: 54/474-011. Fax: 54/474-024 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Napirend elıtt:

JEGYZİKÖNYV. Napirend elıtt: JEGYZİKÖNYV Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében a Gazdasági Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság 2009. szeptember 30-i ülésén. Jelen vannak: Gazdasági és Idegenforgalmi

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu.

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu. SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - önkormányzati tulajdonú

Részletesebben

Vállalkozási Szerzıdés

Vállalkozási Szerzıdés Vállalkozási Szerzıdés mely létrejött egyrészrıl Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet (7621 Pécs, Bercsényi u. 3., Adószám:.., Bankszámlaszám:... Képviseli: ), mint megrendelı a továbbiakban:

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/513-264 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek - önkormányzati tulajdonú ingatlan

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet hatálya Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 28/2013. (XII.06.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függı pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Szentes

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Győjteménye

CompLex Hatályos Jogszabályok Győjteménye 1. oldal, összesen: 96 CompLex (http://www.complex.hu/) Jogtár (http://www.jogtar.hu/) Céginfo (http://www.complex.hu/ceginfo.php) Termékeink (http://www.complex.hu/termekek.php) CompLex Hatályos Jogszabályok

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: a lırinci Közösségi Házban Lırinci Város Önkormányzata Képviselıtestületének 2009. június 29-i rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Víg Zoltán polgármester Sárosi Károly alpolgármester

Részletesebben

1990. évi XCIII. törvény. az illetékekrıl

1990. évi XCIII. törvény. az illetékekrıl 1990. évi XCIII. törvény az illetékekrıl Az Országgyőlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját bevételi forrásának gyarapítása érdekében az illetékek

Részletesebben

ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1990. évi XCIII. törvény az illetékekrıl Az Országgyőlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját bevételi forrásának gyarapítása érdekében az illetékek

Részletesebben

BÉRSZÁMFEJTİK KLUBJA

BÉRSZÁMFEJTİK KLUBJA BÉRSZÁMFEJTİK KLUBJA 2015. december 8-i alkalom kiemelt témái 1 2015. november 17-én elfogadott törvényi változások áttekintése bérügyviteli szempontból 1 oldal 1.1 2016. január 1-jétıl hatályos kiemelt

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete 15/2007 (X. 16.) számú rendelete a helyi közút- és közmőépítésekrıl

Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete 15/2007 (X. 16.) számú rendelete a helyi közút- és közmőépítésekrıl Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete 15/2007 (X. 16.) számú rendelete a helyi közút- és közmőépítésekrıl Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról Módosítva: 13/1993.(V.28.) KT, 1/1994.(I.28.) KT, 6/1994.(IV.22.)KT, 23/1995.(VIII.25.) KT,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. február 17-én 14:00 órakor

M E G H Í V Ó. 2015. február 17-én 14:00 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. január 28. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2011. január 28. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a 12AVBA Bejelentı adatlap kitöltéséhez)

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a 12AVBA Bejelentı adatlap kitöltéséhez) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a 12AVBA Bejelentı adatlap kitöltéséhez) Ingó vagyontárgy és ingóhoz kapcsolódó vagyoni értékő jog ajándékozás során történt megszerzésére vonatkozóan Az adatlapot a vagyonszerzınek

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ. kapcsolódó szolgáltatások teljesítése 2013. 3. részfeladat (Heterogén számítógépek) 12/1-2012-0001 kódszámú projekt keretében

DOKUMENTÁCIÓ. kapcsolódó szolgáltatások teljesítése 2013. 3. részfeladat (Heterogén számítógépek) 12/1-2012-0001 kódszámú projekt keretében DOKUMENTÁCIÓ KM03SZGR13 keretmegállapodás alapján számítógéprendszerek szállítása és 12/1-2012-0001 kódszámú projekt keretében 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés tárgya Az Ajánlatkérı keretmegállapodásos

Részletesebben

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5.

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5. Formázott: Behúzás: Bal: 0 cm, Függı: 1,25 cm PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus

Részletesebben

Lúgos akkumulátorok szállítása

Lúgos akkumulátorok szállítása Lúgos akkumulátorok szállítása AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2011. december A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (BKV Zrt., a továbbiakban: Ajánlatkérı)

Részletesebben

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet Page 1 of 10 A jogszabály mai napon hatályos állapota 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs

Részletesebben

A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a megváltozott munkaképességő személyek foglalkoztatásának 2008.

A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a megváltozott munkaképességő személyek foglalkoztatásának 2008. A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a megváltozott munkaképességő személyek foglalkoztatásának 2008. évi támogatására A foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról

Részletesebben

Elsı lakást szerzık támogatásához és a lakás korszerősítéséhez nyújtott támogatást igénylı lap

Elsı lakást szerzık támogatásához és a lakás korszerősítéséhez nyújtott támogatást igénylı lap Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda 6724 Szeged, Huszár u. 1. Levelezési cím: 6701 Szeged, Pf. 763 Elsı lakást szerzık támogatásához és a lakás

Részletesebben

1996. évi LXXXI. törvény. a társasági adóról és az osztalékadóról

1996. évi LXXXI. törvény. a társasági adóról és az osztalékadóról Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a vállalkozások kedvezı mőködési feltételeinek elısegítése, továbbá az Európai Közösségekhez való társulásból eredı szempontok érvényesítése

Részletesebben

SZÉTVÁLÁSI OKIRATA- Tervezet

SZÉTVÁLÁSI OKIRATA- Tervezet SZÉTVÁLÁSI OKIRATA- Tervezet amely a Pécs Holding Városi Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (cégjegyzékszáma:02-10-060289, székhelye:7626 Pécs, Búza tér 8.b.ép., továbbiakban: Szétváló Társaság

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A Béres Egészségtár Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság 2000 Szentendre, Dózsa György út 26. szám alatti társaság KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGE SORÁN

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Polgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - A Képviselı-testületnek - Az RFV-Sárospatak Városgazdálkodási

Részletesebben

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata Ny.sz.:1039V01 1. Általános rendelkezések 1.1. Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, amelyek - ellenkezı

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya A Kormány az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés f), i), o), r), u), v) és x) pontjában, valamint a 38. vonatkozásában a szolgáltatási tevékenység

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Nyertes ajánlattevı: A dokumentáció mellékletében feltüntetett ajánlatkérıi épületek Szegeden.

Nyertes ajánlattevı: A dokumentáció mellékletében feltüntetett ajánlatkérıi épületek Szegeden. Közbeszerzési Értesítı száma: 2010 / 67 Ajánlatkérı: Szegedi Tudományegyetem Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: A dokumentáció mellékletében feltüntetett ajánlatkérıi épületek Szegeden. Beszerzés tárgya:

Részletesebben

A felhasználói oldal címe (URL): További információk a következı címen szerezhetık be: xazonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

A felhasználói oldal címe (URL): További információk a következı címen szerezhetık be: xazonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2009 / 64 Ajánlatkérı: Nemzeti Szakképzési és Felnıttképzési Intézet Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Magyarország Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Eljárás

Részletesebben

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata 1. Általános rendelkezések 1.1. Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, amelyek - ellenkezı szerzıdéses

Részletesebben

1/2012. (I.17.) taggyűlési határozat:

1/2012. (I.17.) taggyűlési határozat: 1/2012. (I.17.) taggyűlési határozat: A Taggyűlés felhatalmazza a Társaság ügyvezetőjét a DAOP-4.1.2/B-11 jelű, a Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Dél-Alföldi régióban című pályázat dokumentációjának

Részletesebben