Mozgólépcsıhöz frekvenciaváltók és kapcsolódó berendezések, lépcsıpályatest alkatrészek, valamint vonóláncok beszerzése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mozgólépcsıhöz frekvenciaváltók és kapcsolódó berendezések, lépcsıpályatest alkatrészek, valamint vonóláncok beszerzése"

Átírás

1 Mozgólépcsıhöz frekvenciaváltók és kapcsolódó berendezések, lépcsıpályatest alkatrészek, valamint vonóláncok beszerzése (Eljárás száma: 15/T-190/13.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ szeptember

2 A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (BKV Zrt., a továbbiakban: Ajánlatkérı) nyílt eljárás keretében a jelen ajánlati dokumentációban meghatározott feltételek szerint kéri az ajánlatokat benyújtani az ajánlattevıktıl A jelen közbeszerzési eljárás lebonyolítására a Közbeszerzésekrıl szóló évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) szabályai szerint kerül sor. A Kbt. vonatkozó rendelkezései abban az esetben is irányadóak, ha erre a jelen ajánlati dokumentáció külön nem tesz utalást Az eljárás fajtája nyílt közbeszerzési eljárás Az eljárásban nem lehet tárgyalni, Ajánlatkérı a benyújtott ajánlatokat tárgyalás nélkül, az abban leírt információk alapján bírálja el. Az ajánlattevıknek az ajánlattételi határidı lejártával egyidejőleg ajánlati kötöttsége keletkezik, amely azt jelenti, hogy az ajánlatot még az Ajánlatkérı hozzájárulásával sem lehet módosítani. 2. A közbeszerzési eljárás tárgyának bemutatása 2.1. Az Ajánlatkérı a megfelelı ajánlatok benyújtása érdekében az alábbiakban bemutatja a közbeszerzési eljárás tárgyát. Mozgólépcsıhöz frekvenciaváltók és kapcsolódó berendezések, lépcsıpályatest alkatrészek, valamint vonóláncok beszerzése Ajánlatkérı a felhívás II.2.1. pontjában meghatározta az eljárás tárgyát és mennyiségét az alábbiak szerint: I. rész: Mozgólépcsı lépcsıpályatest alkatrészeinek beszerzése, tervezetten db / 36 hónap II.rész: LT-3, TL-4, ET-3SZ, LP-6l típusú mozgólépcsıhöz vonólánc beszerzése, tervezetten 554 db / 36 hónap III. rész: OK-RTW, OK-RTHD, OK-RTHD M5 típusú mozgólépcsıhöz vonólánc beszerzése, tervezetten 412 db / 36 hónap IV. rész: THYSSEN 5EK-30, CNIM 23E, CNIM 4P1 típusú mozgólépcsıhöz vonólánc beszerzése, tervezetten 72 db / 36 hónap V. rész: OTIS 513 MPE-L típusú mozgólépcsıhöz vonólánc beszerzése, tervezetten 44 db / 36 hónap VI. rész: PSTV-1000 típusú mozgólépcsıhöz vonólánc beszerzése, tervezetten 42 db / 36 hónap VII. rész: Mozgólépcsıhöz frekvenciaváltók és kapcsoló berendezések beszerzése és beállítása, tervezetten 24 db / 36 hónap Az egyes részekre külön-külön, illetve valamennyi részre együttesen is benyújtható ajánlat. 2 / 45 oldal

3 A beszerzendı teljes mennyiség a szerzıdés idıtartama alatt valamennyi rész esetén - 50 %-kal változhat. A részletezést az Ajánlati dokumentáció 2/A. - 2/G. számú melléklete tartalmazza. A mellékletben szerepelı mennyiségek a korábbi üzemeletetési tapasztalatok felhasználásával kerültek meghatározásra, ún. tapasztalati mennyiségek. A tapasztalati mennyiségek az ajánlatok megalapozott elbírálása érdekében, a nettó ajánlati összár meghatározásához kerültek megadásra, a szerzıdés keretében beszerzett mennyiségek ezen tapasztalati adatoktól eltérhetnek. Ajánlattevınek az elızıek ismeretében kell benyújtania ajánlatát. A megkötésre kerülı szerzıdés mellékletében csak az egységárak kerülnek feltüntetésre. Ajánlattevınek jelen Ajánlati dokumentáció 2/A. - 2/G. mellékleteiben szereplı ártáblázatok kitöltésével valamennyi termék mellett fel kell tüntetnie az ajánlott és szállítani kívánt termékek gyártóját és termékgyártói azonosító számát. Az ajánlatban meg kell jelölni a helyettesítı típusokat és termékeket, de ebben az esetben Ajánlattevınek csatolnia kell a helyettesítı típusok mőszaki paramétereit, amely igazolja, hogy az megfelel az Ajánlatkérı által meghatározott típusú és minıségő termékeknek Mőszaki követelmények A beszerzés tárgyával kapcsolatos mőszaki követelmények: Az ajánlatban meg kell jelölni a helyettesítı típusokat és termékeket, de ebben az esetben Ajánlattevınek csatolnia kell a helyettesítı típusok mőszaki paramétereit, amely igazolja, hogy az megfelel az Ajánlatkérı által meghatározott típusú és minıségő termékeknek. A beszerzendı alkatrészek beépítése és/vagy alkalmazása nem igényelhet konstrukciós módosítást. A beszerzendı alkatrészeknek meg kell felelniük a vonatkozó magyar szabványokban foglalt elıírásoknak. A beszerzendı alkatrészeknek és azok mőszaki, valamint mőködési paramétereinek egyenértékőnek kell lennie a gyártómő által az új termékre elıírtakkal. A II.-VI. résznél a beszerzendı alkatrészekhez terméktípusonként és szállítmányonként kell a minıséget és a szakítópróbát tanúsító mőbizonylatokat csatolni. A VII. résznél a beszerzendı alkatrészekhez terméktípusonként és szállítmányonként kell a minıséget tanúsító mőbizonylatokat csatolni. Az alkatrészek Ajánlattevı részére történı beszállítása és beállítása a nyertes Ajánlattevı feladata és költsége. Ajánlattevı feladata továbbá, hogy Megrendelı igénye esetén biztosítsa a további hibajavításokhoz, beállításokhoz szükséges szoftvert, adatkábelt és oktatást. A termékeket por, víz és egyéb szennyezıdésektıl védett, zárható csomagolásban kell leszállítani Ajánlatkérı részére. A I. résznél a beszállítás elıtt kérjük egy lánctag összeépítéséhez szükséges alkatrész mennyiség beszállítását a szakítópróba elvégzése érdekében. A szükséges mennyiség minden megrendelésnél egyeztetésre kell kerüljön. A 3 / 45 oldal

4 Szolgálat mőszaki paramétereinek megfelelı sikeres szakítópróba után történhet az alkatrészek beszállítása. 2.3 A szerzıdés idıtartama, teljesítés ütemezése: A nyertes Ajánlattevınek Szállítási keretszerzıdés keretében a szerzıdés aláírását követıen kell megkezdenie a teljesítést. A szerzıdés idıtartama a szerzıdés aláírásától számított 36 hónap, és ez idı alatt maximum 90 munkanapos szállítási határidıvel folyamatosan, az Ajánlatkérı által kért ütemezés szerint a 2.1. pontban meghatározott termékek szállítását kell elvégeznie. A teljesítés ütemezése Ajánlatkérı megrendelései (BMR) alapján történik. Az Ajánlattevınek ajánlatban kifejezetten nyilatkozni kell az általa vállalt szállítási határidıre a konkrét lehívás kézhezvételétıl számítva (maximum 90 munkanap). A szállítási határidıt munkanapokban kérjük megadni. 2.4 Teljesítés helyei: A BKV Zrt. alábbi telephelyei: I.-VI. részek esetén: KİÉR utca Metró telephely M270 raktár VII. rész esetén: Mozgólépcsı Szolgálat mozgólépcsıgépházai 2.5 Szállítás ütemezése és módja: Az Ajánlattevı nem köthet ki minimális szállítási mennyiséget. A szállításról a Szállítónak kell gondoskodnia saját költségén a Megrendelı megbízottjai által kiadott lehívások alapján a megjelölt fogadó helyre. Az üzemeltetési körülmények megváltozása esetén a Megrendelı elıszállítást igényelhet, ugyanakkor a Szállító elıszállítást kizárólag a Megrendelı elızetes, írásbeli hozzájárulása esetén végezhet Teljesítésre vonatkozó feltételek: A szerzıdés teljesítése során Ajánlatkérı a 13. számú mellékletben szereplı tételeken felül kérheti egyéb, a beszerzés tárgyát képezı tételek szállítását mőszaki adatok/paraméterek alapján. A nyertes Ajánlattevıvel megkötött keretszerzıdés melléklete ezen tételekkel kiegészül Jótállás: Az Ajánlattevınek minden szállított termékre a beszállítástól számítottan legalább 12 hónap idıtartamú jótállást kell vállalnia. Ajánlattevınek ajánlatában kifejezetten nyilatkoznia kell az általa vállalt jótállás idıtartamáról. 4 / 45 oldal

5 2.8. A szerzıdés idıtartama: 36 hónap 3. Kapcsolattartás az Ajánlatkérıvel. 3.1 Ajánlatkérı elérhetısége: 4. Kiegészítı tájékoztatás Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (BKV Zrt.) Gazdasági Igazgatóság Beszerzési Fıosztály 1072 Budapest, Akácfa utca 15. Telefonszám: (+36-1) Faxszám: (+36-1) cím: 4.1. Amennyiben az ajánlattevı - a megfelelı ajánlat benyújtása érdekében az ajánlati felhívásban, illetve az ajánlati dokumentációban közölt információkkal kapcsolatosan kiegészítı (értelmezı) tájékoztatást igényel, úgy kizárólag írásban- a kérdéssel érintett rész megjelölésével (pl. felhívás vagy dokumentáció melyik pontja, bekezdése stb.) -, a fenti 3.1. pontban megjelölt elérhetıségeken, az Ajánlatkérı 4.2 pontban rögzített válaszadási határidejét megelızı 4 nappal korábban (az ajánlattételi határidı lejárta elıtt legkésıbb tíz nappal) megkeresheti az Ajánlatkérıt. Ajánlatkérı kéri, hogy az eljárás folyamán a kiegészítı tájékoztatás körében az Ajánlatkérı felé eljuttatott, írásos formában készült (szövegtartalmú) dokumentumokat az ajánlattevı minden esetben szerkeszthetı MS Word formátumban is küldje meg, a kérdéses rész (mondat, bekezdés stb.) pontos meghatározása mellett (pl. ajánlati dokumentáció 4.1 pont második bekezdés) Ajánlatkérı a kiegészítı tájékoztatást írásban nyújtja, legkésıbb az ajánlattételi határidı lejárta elıtt hat nappal. Ajánlatkérı a kiegészítı tájékoztatást (beleértve a kérdés ismertetését, a kérdezı azonosítása nélkül) megküldi valamennyi olyan ajánlattevınek, aki a Visszaigazoló adatlapot megküldte Amennyiben Ajánlatkérı a dokumentáció rendelkezésre bocsátását követıen észleli, hogy a dokumentáció valamely eleme eltér az ajánlati felhívástól vagy a Kbt-tıl, illetıleg a dokumentáció az ajánlati felhívás valamely elemével kapcsolatban a Kbt. 49. (4) bekezdésben foglaltakon túl többletelıírást tartalmaz, kiegészítı tájékoztatásban közli az ajánlattevıkkel, hogy a dokumentáció Ajánlatkérı által pontosan megjelölt eleme, elıírása semmis. 5 / 45 oldal

6 B. AZ AJÁNLAT FORMAI KÖVETELMÉNYEI 5. Az ajánlat formája 5.1. Ajánlattevınek 1 (egy) eredeti példányban, összefőzve kell benyújtania az ajánlatát. Az ajánlat oldalszámozására a jelen ajánlati dokumentáció 11.1 pontja irányadó. Ajánlatkérı kéri, hogy ajánlattevı a benyújtott, aláírt ajánlatot nem szerkeszthetı (pl: pdf vagy jpeg formátumban), elektronikus adathordozón is szíveskedjen rendelkezésre bocsátani, a táblázatos word, illetve az excel állományokat szerkeszthetı formában is. Az elektronikus adathordozón ajánlattevı nevét és az eljárás számát is szíveskedjenek feltüntetni Ajánlatkérı összefőzésnek tekinti azt, ha az ajánlat lapjai egymáshoz rögzítve vannak és az ajánlat lapozható és azt roncsolás mentesen nem lehet szétszedni (történhet például összekapcsolással, zsinórral, ragasztással, stb.) Ha az ajánlat nincs összefőzve, illetıleg nem a dokumentáció jelen pontja szerinti módon van összefőzve, akkor - ha az érintett ajánlattevı a bontáson jelen van - az Ajánlatkérı felhívására, az Ajánlatkérı által rendelkezésre bocsátott anyagokkal elvégzi vagy kiegészíti az ajánlat összetőzését, ha nincs jelen, akkor az Ajánlatkérı két képviselıje az ajánlatot a bontáson a fenti pont szerint összefőzi vagy az összetőzést kiegészíti Az ajánlatot papíron kell benyújtani, géppel, vagy tintával kell írni. Az ajánlatban lévı, minden az ajánlattevı vagy alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolásában résztvevı szervezet az általa készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)tõl írásos felhatalmazást kaptak. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. (1) bekezdés c), a 15. (3) bekezdés b) és d) pontjai szerinti személyek maguk kötelesek aláírni az ıket bemutató, illetve a rendelkezésre állásukat bizonyító iratot Az ajánlat nem tartalmazhat betoldásokat, törléseket, vagy átírásokat az ajánlattevı által elkövetett hibák szükséges korrekcióinak kivételével, amely esetben ezen korrekciókat az ajánlatot aláíró személynek, illetve személyeknek kézjegyükkel kell ellátniuk. 6. Az ajánlat nyelve 6.1. Az ajánlat és az annak részét képezı valamennyi dokumentum, továbbá minden, az ajánlatkérı és az ajánlattevı között az ajánlattal kapcsolatban folytatott levelezés, illetve dokumentum nyelve a magyar Az ajánlattevı nem magyar nyelven is becsatolhat dokumentumokat, de idegen nyelvő dokumentum, irat benyújtása esetén, az idegen nyelvő dokumentummal együtt annak felelıs magyar nyelvő fordítása is benyújtandó. Felelıs fordítás alatt az Ajánlatkérı az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevı képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A 6 / 45 oldal

7 fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevı a felelıs. Az ajánlat értelmezési szempontjából a magyar fordítás az irányadó. 7. Az ajánlat csomagolása 7.1. Ajánlattevınek az ajánlatot borítékba vagy csomagolásba kell zárnia A borítékot (csomagot) az alábbi minta szerint kell felcímkézni (vagy olyan felirattal ellátni, melybıl egyértelmően kiderül Ajánlatkérı számára, hogy milyen számon, melyik tárgyban indított közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlat kerül benyújtásra, és mely idıpontig nem bontható fel az ajánlat) Ajánlat a MOZGÓLÉPCSİHÖZ FREKVENCIAVÁLTÓK ÉS KAPCSOLÓDÓ BERENDEZÉSEK, LÉPCSİPÁLYATEST ALKATRÉSZEK, VALAMINT VONÓLÁNCOK BESZERZÉSE tárgyú ajánlati felhívásra. Ajánlati felhívás száma: TILOS FELBONTANI november óra 00 perc ELİTT! 7.3. Ha a boríték, csomag nincsen a fenti pontokban foglaltak szerint lezárva és megcímezve, akkor az Ajánlatkérı semmilyen felelısséget nem vállal az ajánlat téves helyre történı továbbításáért Határidıre benyújtott ajánlatnak csak azok minısülnek, amelyek a felhívásban meghatározott határidıig az Ajánlatkérı által meghatározott irodába eljutnak. [Felhívjuk a figyelmet, hogy a benyújtás helye portaszolgálattal biztosított, ezért a portán való bejutás idıt vehet igénybe, azonban határidıben benyújtott ajánlatnak csak az tekinthetı, amely a felhívásban megjelölt irodában leadásra kerül az ajánlattételi határidı lejártának idıpontjáig.] A késve beérkezı ajánlat befogadására nincs lehetıség; azokat az Ajánlatkérı érdemi vizsgálat nélkül érvénytelenné köteles nyilvánítani. Az elkésett ajánlatokat a közbeszerzési eljárás többi iratához hasonlóan a Kbt. 34. (2) bekezdésében meghatározott ideig Ajánlatkérı köteles megırizni, ennek megfelelıen az ajánlat visszaszolgáltatására nincs lehetıség. 7 / 45 oldal

8 C. AZ AJÁNLAT ÖSSZEÁLLÍTÁSA 8. Az ajánlat tartalma 8.1. Az ajánlattevınek az ajánlati felhívásban, illetıleg az ajánlati dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelıen kell az ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Ajánlatkérı az ajánlattétel megkönnyítése érdekében jelen dokumentáció mellékleteiben dokumentummintákat bocsát az ajánlattevık rendelkezésére. Ajánlattevı ajánlatában a dokumentáció mintáitól eltérı, egyéb nyilatkozatokkal, igazolásokkal, stb is teljesítheti az elıírásokat, amennyiben a benyújtott dokumentumok a felhívásban és a dokumentációban foglalt követelményeknek megfelelnek Az ajánlattevınek a szerzıdés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági, valamint mőszaki, illetıleg szakmai alkalmasságára vonatkozó nyilatkozatokat és igazolásokat az ajánlatban kell megadnia Az ajánlat elkészítése során bármely érték, adat, alkalmassági elıírás forintra történı átszámítását Ajánlatkérı végzi. Az átszámítás alapja: - a forgalmi adatoknál az alkalmasság megítéléséhez a teljesítés évében meghatározott MNB árfolyam éves átlaga, - referencianyilatkozatban/igazolásban szereplı, árra vonatkozó adatoknál a teljesítés évében meghatározott MNB árfolyam éves átlaga 9. Az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke Az ajánlatnak lehetıség szerint az alábbi sorrendben tartalmaznia kell az alábbi dokumentumokat: (1) Tartalomjegyzék (2) Felolvasólap (3) Ártáblázat(ok) (4) Ajánlattételi nyilatkozat (5) Nyilatkozat az alvállalkozókról és a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetekrıl (6) A kizáró okok fenn nem állását igazoló nyilatkozat/irat(ok) (7) Aláírási címpéldány/minta, meghatalmazás (8) Gazdasági és pénzügyi alkalmasságot igazoló iratok Nyilatkozat az árbevételrıl (9) Mőszaki, illetve szakmai alkalmasságot igazoló iratok Referencia igazolás/nyilatkozat (10) Egyéb nyilatkozatok (11) Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozata (12) Közös ajánlatot tevık megállapodása (adott esetben) (13) Üzleti titok körének meghatározása (külön mellékletben) 8 / 45 oldal

9 10. A benyújtandó dokumentumok részletezése Tartalomjegyzék Oldalszámozással, amely teljes részletességgel mutatja, hogy az ajánlatban lévı dokumentumok mely oldalon találhatók meg úgy, hogy az esetleges hiánypótlási felhívásban vagy az ajánlatban szereplı nem egyértelmő kijelentésekkel kapcsolatos felvilágosítás-kérésben az iratok helye egyértelmően azonosítható legyen. Elegendı a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni Felolvasólap A felolvasólapot az ajánlati dokumentáció 1. sz. melléklete szerint kitöltve kell az ajánlathoz csatolni. A felolvasólapban meg kell adni ajánlattevı nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát, adószámát és a cégjegyzésre jogosult személy(ek) nevét. Közös ajánlattétel esetén, a felolvasólapon valamennyi ajánlattevı nevét, székhelyét és a cégjegyzésre jogosult személy nevét meg kell adni. Csak azoknak a cégjegyzésre jogosult személyeknek kell megadni a nevét, akik az ajánlatot aláírják, vagy meghatalmazást adtak az aláírásra. A kapcsolattartásra kijelölt személy és elérhetıségeinek meghatározásakor figyelemmel kell lenni arra, hogy az Ajánlatkérı az eljárás során kizárólag ezen elérhetıség(ek)re fogja küldeni a dokumentumokat. A felolvasólapon meg kell adni továbbá azokat a fıbb, számszerősíthetı adatokat, amelyek a bírálati szempont(ok) alapján értékelésre kerülnek Ártáblázat(ok) Ajánlattevınek az Ajánlati dokumentáció 2. számú mellékleteiben (Ártáblázatok: 2/A. - 2/G.) valamennyi termék mellett fel kell tüntetnie az ajánlott és szállítani kívánt termékek gyártóját és termékgyártói azonosító számát Ajánlattételi nyilatkozat Az ajánlattevınek ki kell töltenie, cégszerően alá kell írnia és az ajánlatban be kell nyújtania a 3. sz. melléklet szerinti Ajánlattételi nyilatkozatot Nyilatkozat az alvállalkozókról és a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetekrıl Az ajánlatban meg kell jelölni a. a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez ajánlattevı alvállalkozót kíván igénybe venni, b. az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak mőködni. 9 / 45 oldal

10 c. amennyiben más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében ezen szervezet erıforrására (is) támaszkodik. A fenti adatokat a 4. számú melléklet kitöltésével kell megadni. Ha az ajánlattevı a fenti szervezetek közül egyiket sem veszi igénybe, a mellékletet akkor is csatolni kell az ajánlatához, és a táblázatok üresen hagyásával, kihúzással, vagy szövegesen jelezni kell ezen szervezetek mellızését Kizáró okok fenn nem állását igazoló okiratok Az ajánlattevınek (közös ajánlattevınek) az ajánlatban a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 56. (1) bekezdés a)-f) és h)-k) pontjainak, a (2) bekezdésének hatálya alá. A Kbt. 56. (1) bekezdés f) és i) pontjaiban meghatározott kizáró okok fenn nem állását ajánlattevı közjegyzı vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozatának benyújtásával igazolja (5. számú melléklet). A Kbt. 56. (1) bekezdés c) pontja tekintetében, amennyiben ajánlattevı nem minısül cégnek, a kizáró ok fenn nem állását közjegyzı vagy gazdasági, ill szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat benyújtásával igazolja. A Kbt. 56. (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében, valamint a Kbt. 56. (2) bekezdésére vonatkozóan a 310/2011. Korm. Rendelet 2. ib) pontja és a 2. j) pontjában meghatározottak szerint kell igazolni, hogy nem tartoznak a hivatkozott kizáró okok hatálya alá. Az 56. (1) bekezdés kc) és az 56. (2) bekezdés szerinti kizáró ok fenn nem állásának igazolására a 6. számú melléklet nyújt segítséget Folyamatban lévı változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezésérıl a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben ajánlattevınek tudomása van egyéb nyilvántartásról, mely a kizáró okok fenn nem állása tekintetében jelentıséggel bír, Ajánlatkérı kéri 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2. d) pontja, továbbá a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 20. (2) bekezdés szerinti elektronikus nyilvántartáson felüli, egyéb kizáró okok igazolására alkalmas, az elıírt feltételeknek (hatósági, elektronikus, ingyenes) megfelelı nyilvántartások ajánlatban történı megjelölését. A Kbt. 58. (3) bekezdése szerint ajánlattevı köteles nyilatkozni az ajánlatában, hogy a szerzıdés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá esı alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. (1) bekezdés a)-f) és h)-k) pontjaiban meghatározott okok hatálya alá. A nyilatkozatot a 7. számú melléklet kitöltésével kell megtenni. Ha az ajánlattevı nem vesz igénybe alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezetet akkor nem kell csatolni ezen mellékletet. A kizáró okok igazolásával kapcsolatban Magyarországon letelepedett gazdasági szereplık vonatozásában a Közbeszerzési Értesítı 2012/58. számában, május 23-án megjelent, A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, 10 / 45 oldal

11 nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplık vonatkozásában tárgyú útmutató nyújt segítséget. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplık tekintetében a Közbeszerzési Értesítı 2012/61. számában, június 1-jén megjelent A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplık vonatkozásában tárgyú útmutató nyújt segítséget Aláírási címpéldány/minta, meghatalmazás Az ajánlattevı, alvállalkozója és az alkalmasság igazolásában résztvevı más szervezet részérıl egyszerő másolatban benyújtandó azoknak a cégjegyzésre jogosult személy(ek)nek az aláírási címpéldánya vagy aláírási mintája, akik az ajánlatot aláírják, az ajánlatban szereplı egy dokumentumot aláírnak vagy meghatalmazást adtak az aláírásra Pénzügyi - gazdasági alkalmasságot igazoló iratok Az ajánlati felhívás III.2.2) pontja szerinti, az árbevételrıl szóló nyilatkozat a 8. számú melléklet szerint. Az elıírt alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevık együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerően kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplıkre, elegendı, ha közülük egy felel meg. Az elıírt alkalmassági követelményeknek ajánlattevı bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétıl függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében ajánlattevı ezen szervezet erıforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az elıírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történı megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerzıdés teljesítéséhez szükséges erıforrások rendelkezésre állnak majd a szerzıdés teljesítésének idıtartama alatt. Ajánlattevı az alkalmasság igazolása során az elızıek szerint más szervezet kapacitására a következı esetekben támaszkodhat: ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erıforrásokat a szerzıdés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendı az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy ha ajánlattevı ajánlatában benyújtja az alkalmasság igazolásában részt vevı más szervezet nyilatkozatát, amelyben e más szervezet a Ptk (1) bekezdésében foglaltak szerint kezességet vállal az Ajánlatkérıt az Ajánlattevı teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért olyan kár megtérítésére, és amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg. 11 / 45 oldal

12 10.9. Mőszaki- szakmai alkalmasságot igazoló iratok a. A referenciák ismertetését a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16 (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelıen kell elvégezni: Ha a szerzıdést kötı másik fél nem a Kbt. 6. (1) bekezdésének a)- c) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezet esetében olyan szervezet, amely a 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján nem minısül ajánlatkérınek, akkor az általa adott igazolással vagy attól függıen, hogy kinek a teljesítését igazolja a referencia, az ajánlattevı, vagy az alkalmassági igazolásában részt vevı más szervezet nyilatkozatával. Ha a szerzıdést kötı másik fél a Kbt. 6. (1) bekezdésének a)-c) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezet esetében olyan szervezet, amely a 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérınek minısül, akkor az általa kiadott vagy aláírt igazolással. A fentiek szerinti nyilatkozatot legalább a 9. számú melléklet, vagy az abban szereplı adatokat tartalmazó dokumentum kitöltésével kell teljesíteni. A fentiek szerinti igazolást legalább a 10. számú mellékletet képezı mintában szereplı adatokat tartalmazó, a szerzıdést kötı másik fél által kiadott vagy aláírt igazolás kitöltésével kell teljesíteni. Az igazolásban vagy nyilatkozatban legalább az alábbi adatokat kell megjelölni: - a teljesítés ideje; - a szerzıdéskötı másik fél; - a szállítás tárgya - az ellenszolgáltatás összege, vagy a korábbi szállítás mennyiségére utaló más adat megjelölése (amennyiben a referenciát több társaság teljesítette, az ellenszolgáltatás vagy más mennyiségi adat megadása során kizárólag a saját részesedését kell feltüntetni); - a szállítás teljesítésének igazolására jogosult személy neve, elérhetısége; - nyilatkozat, hogy a teljesítés az elıírásoknak és a szerzıdésnek megfelelıen történt-e A referencianyilatkozatnak/igazolásnak olyan részletezettségőnek kell lennie, melybıl az alkalmasságnak való megfelelés megállapítható Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozata Az elıírt alkalmassági követelményeknek ajánlattevı bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétıl függetlenül. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az elıírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történı megfelelést, 12 / 45 oldal

13 továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerzıdés teljesítéséhez szükséges erıforrások rendelkezésre állnak majd a szerzıdés teljesítésének idıtartama alatt Közös ajánlatot benyújtók megállapodása Közös ajánlattétel esetén csatolni kell az ajánlattevık megállapodását, melynek minimálisan tartalmaznia kell nyilatkozatukat arról, hogy a szerzıdés szerinti teljesítésért egyetemleges kötelezettséget és felelısséget vállalnak, a közös ajánlattal összefüggı, egymás közötti jogaikat és kötelezettségeiket, továbbá a képviselı cég megjelölését és meghatalmazásának körét Üzleti titok körének meghatározása (1) Amennyiben ajánlattevı az ajánlatában olyan tényt, információt, megoldást, vagy adatot közöl, mely üzleti titoknak minısül [Ptk. 81. (2) bekezdése], ezt kifejezetten jeleznie kell és az üzleti titkot tartalmazó iratokat elkülönített módon, mellékletben, az ajánlattól elkülönített módon, pl: lezárt borítékban kell szerepeltetnie. Ily módon benyújtott üzleti titok nyilvánosságra hozatalát az ajánlattevı megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok a Ptk. 81. (3) bekezdésére figyelemmel kizárólag olyan információkat tartalmazzanak, amelyek nyilvánosságra hozatala az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, továbbá ne tartalmazzanak az alábbiakban meghatározott, a Kbt. 80. (2) (3) bekezdés szerinti elemeket. (2) Az ajánlattevı nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely a 71. szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló a (3) bekezdés hatálya alá nem tartozó részinformációk, alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. (3) Nem korlátozható vagy nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatala, amely a közérdekő adatok nyilvánosságára és a közérdekbıl nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerzıdés engedményezést kizáró rendelkezése nem minısül üzleti titoknak. Ajánlattevınek a Kbt ára, valamint arra figyelemmel kell meghatároznia az üzleti titok körét, hogy az ajánlatkérı köteles a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerzıdést honlapján közzétenni Nyilatkozat a vállalt jótállás idıtartamáról, továbbá a teljesítés ütemezésérıl Ajánlattevınek az Ajánlati dokumentáció 11. sz. mellékletének kitöltésével nyilatkoznia kell a szállítási határidırıl munkanapokban, valamint a vállalt jótállás idıtartamáról. A teljesítés Ajánlatkérı által kért ütemezés szerint, konkrét megrendelések (BMR) alapján történik. 13 / 45 oldal

14 Ajánlattevı a teljesítést a szerzıdés hatályba lépését követıen köteles megkezdeni, és a szerzıdés idıtartama alatt az Ajánlatkérı által kért ütemezésben és a lehívások (megrendelések) szerinti mennyiségben köteles teljesíteni. 14 / 45 oldal

15 D. AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSA 11. A bírálati szempont(ok) Az ajánlatkérı a beérkezı ajánlatokat a Kbt. 71. (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás bírálati szempontja alapján bírálja el. Az ajánlati árat a Felolvasólap megfelelı sorainak, valamint a 2/A-2/G. számú mellékletek kitöltésével kell megadni. Az ajánlati árakat magyar forintban (HUF) kérjük megadni. A kitöltendı Excel formátumú tételes listában feltüntetett értékek (tapasztalati mennyiségek) a nettó ajánlati összár meghatározásához kerültek megadásra. A tapasztalati mennyiségek oszlop után található egységár oszlopot kell kitölteni, majd soronként az adott tételre vonatkozó mennyiségekkel összeszorozva az adott tételre vonatkozó összesen árat, a szorzatok összegét kell az összesítı sorban megjeleníteni, amelyet nettó ajánlati összárként a felolvasó lapon is fel kell tüntetni. Felhívjuk ajánlattevık figyelmét, hogy ajánlatot minden tételre vonatkozóan kötelezı adni, ennek elmulasztása az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után! A megajánlott részekre vonatkozóan kitöltött, az egységárakat feltüntetı Excel formátumú táblázatot nyomtatott és elektronikus (CD, DVD, pendrive) formátumban is csatolni kell az ajánlathoz. Eltérés esetén a nyomatott formátum az irányadó! Az árban az anyagfelhasználás díját és a javítás idıszükségletének megfelelı rezsióradíjat (szakmunka-, segédmunka rezsióradíj, beleértendı a szükséges géphasználati óradíj is), valamint ezek összegét kell megadni. Az ajánlati árak táblázatának összesítését a Felolvasólap megfelelı sorának kitöltésével is meg kell adni. A nettó áraknak tartalmazniuk kell a szerzıdésszerő teljesítéshez szükséges valamennyi járulékos költséget ideértve a fuvarozás, tárolás, rakodás, szakmunka-, segédmunka díjait és szükséges géphasználati díjakat, a felhasznált anyag és hatósági engedélyek költségeit is -, valamint a különféle vámköltséget és adókat. A nettó árak ÁFÁ-t nem tartalmaznak. Az ajánlatkérı a szerzıdés megkötésétıl számított 36 hónap idıtartamra meghatározott mennyiségi igényre kéri az árak meghatározását, ez képezi a bírálat alapját. Az árak a szerzıdés teljesítése során, 12 hónap elteltét követıen legfeljebb a KSH által kiadott inflációs ráta 50%-ának megfelelı mértékő áremeléssel módosulhatnak. 15 / 45 oldal

16 Felhívjuk ajánlattevık figyelmét, hogy ajánlatot az egyes részek vonatkozásában minden tételre vonatkozóan kötelezı adni, ennek elmulasztása az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után Az elektronikus árlejtés lefolytatásának menete Ajánlatkérı az ajánlatok értékelését követıen a nettó ajánlati ár (Nettó ajánlati összár 36 hónapra vonatkozóan) tekintetében elektronikus árlejtést kezdeményez, melynek során részenként, a nettó ajánlati összárra vonatkozóan kell ajánlattevıknek végleges ajánlati árai(ka)t megadniuk. Az elektronikus árlejtés, amely lefolytatásának menete a következı: Az Ajánlatkérı a folyamat részeként az ajánlattételt követıen ajánlattevıket meghívhatja a végsı árat meghatározó, az ajánlattevık közötti, részenkénti végsı ár csökkentésére irányuló elektronikus árlejtésre. Az ajánlatadás ezen köre elektronikus árlejtés eszközön kerül lebonyolításra. Az árlejtéssel kapcsolatos általános információkat jelen pont tartalmazza. Az Ajánlatkérı a részletes adatokat az érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevık számára egyidejőleg, elektronikus úton (faxon és -en) az árlejtési felhívásban adja meg. Az elektronikus árlejtést az Ajánlatkérı erre jogosult szolgáltató rendszere segítségével bonyolítja le. Szolgáltató megnevezése, adatai: Cégnév: Electool Hungary Kft. Iroda: 1123 Budapest Alkotás u. 53. MOM Park Iroda, C. torony, 3. emelet Cégjegyzékszám: Telefonszám (Helpdesk): (+36 1) Faxszám: Az Ajánlatkérı az árlejtést az ellenszolgáltatás mértéke vonatkozásában folytatja le. Árlejtéssel kapcsolatos információk elérésnek idıpontja: Az árlejtési felhívás tartalmazza az árlejtéssel kapcsolatos részletes információkat, amelynek megküldésének idıpontja az Árlejtés kezdı idıpontját legalább 5 munkanappal megelızı munkanap. Az ajánlattevık ajánlataikat a rendszer (melyre vonatkozó adatokat a felkérı levél tartalmazza) igénybevételével, a felkérı levélben (Árlejtési felhívás) megjelölt idıponttól kezdıdıen tehetik meg. A 257/2007. (X.4.) Korm. rendelet 21. (1) bekezdése alapján az elektronikus árlejtés megkezdését megelızıen az ajánlattevı köteles feltölteni az elektronikus árlejtést támogató informatikai rendszerbe a bírálati szempont tekintetében a Kbt. 63. (4) bekezdése szerint értékelt érvényes ajánlatban szereplı értékeket. 16 / 45 oldal

17 ajánlattevı nem köteles az elektronikus árlejtésben új ajánlatot tenni, viszont köteles a rendszerbe regisztrálni, illetve a részszempontra tett ajánlatát feltölteni a rendszerbe. Az elektronikus eljárás menete és az alkalmazott szabályok: Az Ajánlatkérı az elektronikus árlejtést több szakaszban bonyolíthatja le. Az elsı szakasz idıtartama 20 perc. Amennyiben az árlejtés utolsó 2 percében olyan az árlejtés szabályainak is megfelelı ajánlat (licit) érkezik, amely az ajánlatok sorrendjét módosítja, akkor az árlejtés idıtartama 5 perccel meghosszabbodik. Ez a folyamat addig ismétlıdik, amíg az utolsó szakasz lezárását megelızı 2 perben érkezik az ajánlatok sorrendjét megváltoztató módosítás (licit). Az eljárás során tizedes jegyekre licitálni nem lehet. A kialakuló nettó ajánlati ár az értékelés alapja. A beérkezı ajánlatokat az elektronikus árlejtést támogató rendszer automatikusan utoljára adott licit alapján értékeli, és egyidejőleg, elektronikus úton közli az ajánlattevıkkel az ajánlattevık rangsorában elfoglalt helyezését. Az árlejtés során a rendszer az ajánlattevıknek a helyezésükön kívül a vonatkozó legjobb ajánlatot is megjeleníti, továbbá információval látja el más ajánlattevık által tett ajánlatokban foglalt értékekrıl a 257/2007 Korm. rendelet 23. (2) bekezdése szerint. Az árlejtés során holtverseny kialakítása nem megengedett. Azokat az ajánlatokat, amelyekkel holtverseny keletkezne a rendszer nem fogadja be. Az Ajánlatkérı az árlejtés során ajánlattevı saját licitjei (bevihetı értékek) közötti minimális lépésközt az alábbiakban határozza meg: nettó forint. A minimális lépésköznél kisebb különbséggel benyújtott ajánlat érvénytelen, nem vesz részt az értékelésben. Az ajánlattevı az elektronikus árlejtés során a 257/2007. (X.4.) Korm. rendelet 17. (2) bekezdésének a) pontja szerinti, ellenszolgáltatás mértékére vonatkozó árlejtés esetében kizárólag kedvezıbb ajánlatot tehet. A rendszer további szabályairól a felhasználói kézikönyv rendelkezik, ami a rendszerbıl elérhetı és letölthetı lesz. Az elektronikus árlejtés lebonyolítására szolgáló informatikai rendszer jellemzıirıl az alábbi linken található információ: Az elektronikus árlejtés rendszer használatát az Electool Hungary Kft. az alábbi szoftverkörnyezetben támogatja: Operációs rendszer: Microsoft 95/98/ME/NT/2000/XP/Vista/GNU/Linux vagy újabb verziók Internet böngészı: Microsoft Internet Explorer 7.0, Mozilla Firefox 1.5, 2.0 vagy újabb verziók Amennyiben az ajánlattevı az árlejtés során nem módosítja írásban benyújtott ajánlatát, akkor az árlejtés lezárását követıen kötöttsége a papír alapon benyújtott ajánlata vonatkozásában áll be. Az elektronikus árlejtés lezárásakor az Ajánlatkérı az árlejtés során érvényes ajánlatot tett ajánlattevıket elektronikus úton ( en vagy faxon) tájékoztatja az 17 / 45 oldal

18 árlejtés során kialakult rangsorról, a becsült értékrıl, valamint a rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékérıl. Az árlejtés eredményes lebonyolításához az árlejtésre meghívottak külön tájékoztatást kapnak a következıkrıl: (I) az árlejtés részletei, (II) árlejtés típusa, (III) meghívás az árlejtési rendszerbe (amennyiben új résztvevırıl van szó), (IV) árlejtés kiírása, (V) árlejtés lebonyolítása, (VI) riportok készítése ajánlattevıi oldalról. Mindezen túl az árlejtésre meghívott ajánlattevık részére telefonos és elektronikus támogatás áll rendelkezésre az árlejtés elıtt és során az Electool Hungary Kft korábban megjelölt elérhetıségein. 18 / 45 oldal

19 MELLÉKLETEK 1. sz. melléklet: FELOLVASÓLAP 2/A. sz. melléklet: Mozgólépcsı lépcsıpályatest alkatrészeinek beszerzése (ÁRTÁBLÁZAT) 2/B. sz. melléklet: LT-3, TL-4, ET-3SZ, LP-6l típusú mozgólépcsıhöz vonólánc beszerzése (ÁRTÁBLÁZAT) 2/C. sz. melléklet: OK-RTW, OK-RTHD, OK-RTHD M5 típusú mozgólépcsıhöz vonólánc beszerzése (ÁRTÁBLÁZAT) 2/D. sz. melléklet: THYSSEN 5EK-30, CNIM 23E, CNIM 4P1 típusú mozgólépcsıhöz vonólánc beszerzése (ÁRTÁBLÁZAT) 2/E. sz. melléklet: OTIS 513 MPE-L típusú mozgólépcsıhöz vonólánc beszerzése beszerzése (ÁRTÁBLÁZAT) 2/F. sz. melléklet: PSTV-1000 típusú mozgólépcsıhöz vonólánc beszerzése (ÁRTÁBLÁZAT) 2/G. sz. melléklet: Mozgólépcsıhöz frekvenciaváltók és kapcsoló berendezések beszerzése és beállítása (ÁRTÁBLÁZAT) 3. sz. melléklet: AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT 4. sz. melléklet: AZ ALVÁLLALKOZÓK ÉS KAPACITÁSAIT RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÓ SZERVEZETEK MEGJELÖLÉSE 5. sz. melléklet: NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOK FENN NEM ÁLLÁSÁRÓL 6. sz. melléklet: NYILATKOZAT A KBT. 56. (1) KC) ÉS (2) BEKEZDÉSÉBEN FOGLALTAKRÓL 7. sz. melléklet: NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOK FENN NEM ÁLLÁSÁRÓL AZ ALVÁLLALKOZÓK ÉS KAPACITÁSAIT RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÓ SZERVEZETEK VONATKOZÁSÁBAN 8. sz. melléklet: NYILATKOZAT AZ ÁRBEVÉTELRİL 9. sz. melléklet REFERENCIA NYILATKOZAT 10. sz. melléklet: REFERENCIA IGAZOLÁS 19 / 45 oldal

20 11. sz. melléklet: NYILATKOZAT A VÁLLALT JÓTÁLLÁS IDİTARTAMÁRÓL, TOVÁBBÁ A TELJESÍTÉS ÜTEMEZÉSÉRİL 12. sz. melléklet: VISSZAIGAZOLÓ ADATLAP 13. sz. melléklet: SZERZİDÉSTERVEZET 20 / 45 oldal

21 1. sz. melléklet FELOLVASÓLAP I. Ajánlattevı adatai: a. Neve:... b. Székhelye:... c. Cégjegyzékszáma:.. d. Adószáma:.. e. Cégjegyzésre jogosult személy neve:... f. Jelen eljárásban kapcsolattartásra kijelölt személy/szervezet i. Neve, titulusa:... ii. telefonszáma:... iii. fax:... iv II. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban részes cégek neve: a. Neve:... b. Székhelye:... c. Cégjegyzékszáma:.. d. Adószáma:.. e. Cégjegyzésre jogosult személy neve:... a. Neve:... b. Székhelye:... c. Cégjegyzékszáma:.. d. Adószáma:.. e. Cégjegyzésre jogosult személy neve:... III. Nettó ajánlati árak: Rész megnevezése I. rész: Mozgólépcsı lépcsıpályatest alkatrészeinek beszerzése II. rész: LT-3, TL-4, ET-3SZ, LP-6l típusú mozgólépcsıhöz vonólánc beszerzése III. rész: OK-RTW, OK-RTHD, OK-RTHD M5 típusú mozgólépcsıhöz vonólánc beszerzése IV. rész: THYSSEN 5EK-30, CNIM 23E, CNIM 4P1 típusú mozgólépcsıhöz vonólánc beszerzése Nettó ajánlati összár 36 hónapra vonatkozóan [Ft/36 hónap]: Ft/36 hónap Ft/36 hónap Ft/36 hónap Ft/36 hónap 21 / 45 oldal

22 Rész megnevezése V. rész: OTIS 513 MPE-L típusú mozgólépcsıhöz vonólánc beszerzése VI. rész: PSTV-1000 típusú mozgólépcsıhöz vonólánc beszerzése VII. rész: Mozgólépcsıhöz frekvenciaváltók és kapcsoló berendezések beszerzése és beállítása Nettó ajánlati összár 36 hónapra vonatkozóan [Ft/36 hónap]: Ft/36 hónap Ft/36 hónap Ft/36 hónap.., év..... Név 22 / 45 oldal

23 ÁRTÁBLÁZAT 2/A. sz. melléklet I. rész: Mozgólépcsı lépcsıpályatest alkatrészeinek beszerzése Sorszám Megnevezés Rajzszám Tapasztalati mennyiség [db / 36 hónap] Nettó egységár [Ft/db] Nettó ajánlati érték összesen 36 hónapra vonatkozóan [Ft/36 hónap] Termék gyártója + termékgyártói azonosító száma TÍPUS: LT-3 1. Külsı lemez L Belsı lemez L Összekötı lemez L Tengely L Összekötı tengely L Csıtengely L Hüvely L Görgı L TÍPUS: LT-4 9. Külsı lemez I L Külsı lemez II L Belsı lemez L Összekötı lemez L Tengely L Összekötı tengely L Persely I (csıtengely) L

24 Sorszám Megnevezés Rajzszám Tapasztalati mennyiség [db / 36 hónap] 16. Persely II (hüvely) L Görgı L TÍPUS: ET-3SZ 18. Külsı lemez T Belsı lemez T Külsı összekötı lemez T Tömör csap (tengely) T Összekötı csap T Üreges csap (csıtengely) T Persely (hüvely) T Görgı T TÍPUS: LP-6l 26. Külsı lemez L Belsı lemez L Összekötı lemez L Külsı bal lemez L Belsı bal lemez L Tengely L Csıtengely L Hüvely L Görgı L Nettó egységár [Ft/db] Nettó ajánlati érték összesen 36 hónapra vonatkozóan [Ft/36 hónap] Termék gyártója + termékgyártói azonosító száma 24 / 45 oldal

25 Sorszám Megnevezés Rajzszám Tapasztalati mennyiség [db / 36 hónap] Nettó egységár [Ft/db] Nettó ajánlati érték összesen 36 hónapra vonatkozóan [Ft/36 hónap] Termék gyártója + termékgyártói azonosító száma TÍPUS: O&K lánccsapok 35. HDM 32 lánccsap lánchoz HD 20 lánccsap - Forgách lánchoz K 12 lánccsap - ÁHI ÖSSZESEN:.., Név 25 / 45 oldal

26 ÁRTÁBLÁZAT 2/B. sz. melléklet II. rész: LT-3, LT-4, ET-3SZ, LP-6l típusú mozgólépcsıhöz vonólánc beszerzése Sorszám Vonólánc egységek megnevezése Mozgólépcsı típus Rajzszám, méret Tapasztalati mennyiség [db/36 hónap] Nettó egységár [Ft/db] Nettó ajánlati érték összesen 36 hónapra vonatkozóan [Ft/36 hónap] Termék gyártója + termékgyártói azonosító száma 1. LT-3 lánctag 4T LT L LT-3 toldótag 3T LT LT-4 lánctag 4T LT L LT-4 toldótag 2T LT ETSZ lánctag 4T ETSZ 140 T ETSZ toldótag 3T ETSZ 2 7. LP6I lánctag 8T LP6l 26 L LP6I toldótag 7T LP6l 2 ÖSSZESEN:.., Név 26 / 45 oldal

27 ÁRTÁBLÁZAT 2/C. sz. melléklet III. rész: OK-RTW, OK-RTHD, OK-RTHD M5 típusú mozgólépcsıhöz vonólánc beszerzése Vonólánc egységek megnevezése Típus Beépítés helye Emelı magasság [m] Sorszám Lépcsıkocsi szám [db] Rajzszám, méret Tapasztalati mennyiség [db/36 hónap] 1. 40HDM lánctag 10T 40HDM HDM toldótag Széll 2. (fordítószem) vagy 40HDM Kálmán tér 38,6 m 422 patentszem 4 3. HDM 32 lánctag 10T 32HDM HDM 32 toldótag Batthyány 4. (fordítószem) vagy 32HDM tér 24,8 m 275 patentszem 4 5. HD 20 lánctag 10T K20HD HD 20 toldótag (fordítószem) Forgách u. 5,6 m 75 K20HD vagy patentszem 4 7. K 12 lánctag 8T K K 12 toldótag (fordítószem) Árpád híd 5,6 m 75 K12 vagy patentszem 4 Nettó egységár [Ft/db] Nettó ajánlati érték összesen 36 hónapra vonatkozóan [Ft/36 hónap] Termék gyártója + termékgy ártói azonosító száma 27 / 45 oldal

28 Vonólánc egységek megnevezése Típus Beépítés helye Emelı magasság [m] Sorszám Lépcsıkocsi szám [db] Rajzszám, méret Tapasztalati mennyiség [db/36 hónap] 9. RTW lánctag 10T K /a 36 Batthyány RTW toldótag (fordítószem) 6,2 m K23 tér 4 vagy patentszem Nettó egységár [Ft/db] ÖSSZESEN: Nettó ajánlati érték összesen 36 hónapra vonatkozóan [Ft/36 hónap] Termék gyártója + termékgyá rtói azonosító száma.., Név 28 / 45 oldal

29 2/D. sz. melléklet ÁRTÁBLÁZAT IV. rész: THYSSEN 5EK-30, CNIM 23 E, CNIM 4P1 típusú mozgólépcsıkhöz vonólánc beszerzése Vonólánc egységek megnevezése Mozgólépcsı típus Beépítés helye Emelı magasság [m] Lépcsı kocsi szám [db] Rajzszám, méret Sorszám Tapasztalati mennyiség [db/36 hónap] ThyssenKrupp 200 SA 101, 15 lánctag 10T Thyssen-Victoria helyszíni 6 Stadionok 3,1 m 24 ThyssenKrupp 200 SA 101, 15 5EK-30 szemle alapján toldótag vagy patentszem 2 Sircatene T lánctag 10T (szakadás: 310 kn) helyszíni 38 CNIM 23 E Baross tér 16,4 m 189 Sircatene T toldótag szemle alapján vagy patentszem 2 Nettó egységár [Ft/db] Nettó ajánlati érték összesen 36 hónapra vonatkozóan [Ft/36 hónap] Termék gyártója + termékgyá rtói azonosító száma 29 / 45 oldal

30 5. 6. Vonólánc egységek megnevezése Mozgólépcsı típus Beépítés helye Emelı magasság [m] Lépcsı kocsi szám [db] Rajzszám, méret Sorszám Tapasztalati mennyiség [db/36 hónap] Ketten Wulf 4P-1B 186 lánctag 10T (szakadás: 186 helyszíni kn) CNIM 4P Baross tér 8,6 m 109 szemle alapján Ketten Wulf 4P-1B toldótag vagy patentszem 2 Nettó egységár [Ft/db] ÖSSZESEN: Nettó ajánlati érték összesen 36 hónapra vonatkozóan [Ft/36 hónap] Termék gyártója + termékgyá rtói azonosító száma.., Név 30 / 45 oldal

31 2/E. sz. melléklet ÁRTÁBLÁZAT V. rész: OTIS 513 MPE-L típusú mozgólépcsıkhöz vonólánc beszerzése Vonólánc egységek megnevezése Mozgólépcsı típus Beépítés helye Emelı magasság [m] Sorszám Lépcsıkocsi szám [db] Rajzszám, méret Tapasztalati mennyiség [db/36 hónap] Nettó egységár [Ft/db] Nettó ajánlati érték összesen 36 hónapra vonatkozóan [Ft/36 hónap] Termék gyártója + termékgyártói azonosító száma OTIS 513 MPE- L lánctag 10T OTIS 513 MPE- L toldótag (vagy patentszem) OTIS 513 MPE-L Deák tér 7 m helyszíni szemle alapján 4 ÖSSZESEN:.., Név 31 / 45 oldal

32 2/F. sz. melléklet ÁRTÁBLÁZAT VI. rész: PSTV-1000 típusú mozgólépcsıkhöz vonólánc beszerzése Vonólánc egységek megnevezése Sorszám Mozgólépcsı típus Beépítés helye Emelı magasság [m] Lépcsıkocsi szám [db] Rajzszám, méret Tapasztalati mennyiség [db/36 hónap] Nettó egységár [Ft/db] Nettó ajánlati érték összesen 36 hónapra vonatkozóan [Ft/36 hónap] Termék gyártója + termékgyártói azonosító száma 1. PSTV-1000 lánctag 8T 2. PSTV-1000 toldótag vagy patentszem PSTV-1000 Nyugati tér 5 m ÖSSZESEN:.., Név 32 / 45 oldal

33 2/G. sz. melléklet ÁRTÁBLÁZAT VII. rész: Mozgólépcsıhöz frekvenciaváltók és kapcsoló berendezések beszerzése és beállítása Sorszám Állomás Mozgólépcsı típus Frekvenciaváltó (típus, teljesítmény) Tapasztalati mennyiség [db/36 hónap] Nettó egységár [Ft/db] Nettó ajánlati érték összesen 36 hónapra vonatkozóan [Ft/36 hónap] Termék gyártója + termékgyártói azonosító száma 1. Széll Kálmán tér OK-RTHD M5 Schneider Altivar kW 3 2. Batthyány tér OK-RTHD M5 Danfoss VLT kw 3 3. Keleti pu. CNIM 4P1 Telemecanique ALTIVAR ATV 71 HD30 N4, 30 kw 3 4. Stadionok Thyssen Victoria VACON NXL 00315C5H1 23/31 A 3 5. Fıvám tér Thyssen Victoria VACON NXL 00465C5H1 38/46 A 3 6. Fıvám tér Thyssen Victoria VACON NXL 315C5H1 23/31 A 3 33 / 45 oldal

34 Sorszám Állomás Mozgólépcsı típus Frekvenciaváltó (típus, teljesítmény) Tapasztalati mennyiség [db/36 hónap] 7. Köki KONE KEB 16F5C1E-Y00A 14 kw 3 Nettó egységár [Ft/db] Nettó ajánlati érték összesen 36 hónapra vonatkozóan [Ft/36 hónap] Termék gyártója + termékgyártói azonosító száma 8. Köki KONE KEB 18F5C1G-Y00A 22kW 3 ÖSSZESEN:.., Név 34 / 45 oldal

35 3. sz. melléklet AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT Alulírott..., mint a(z)... képviseletére jogosult személy nyilatkozom, hogy az ajánlati felhívásban, az ajánlati dokumentációban és annak valamennyi mellékletében, a szerzıdéstervezetben, valamint az ajánlatkérı által esetlegesen tett pontosításokban és kiegészítésekben, kiegészítı tájékoztatásban foglalt feltételeket mindenben tudomásul vettük és elfogadjuk, a szerzıdés megkötésére és teljesítésére vállalkozunk a Felolvasólapon megadott ellenszolgáltatás ellenében. cégünk a kis- és középvállalkozásokról, fejlıdésük támogatásáról szóló törvény szerint: mikrovállalkozás kisvállalkozás középvállalkozás nem tartozik a törvény hatálya alá.*, év hó.nap * a megfelelı válasz aláhúzandó.. Név

36 4. sz. melléklet AZ ALVÁLLALKOZÓK ÉS KAPACITÁSAIT RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÓ SZERVEZETEK MEGJELÖLÉSE A szerzıdés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók neve és székhelye A közbeszerzésnek a közremőködésével érintett rész(ek) megnevezése A közbeszerzésnek a közremőködésével érintett rész(ek) %-os aránya Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet neve és székhelye Azon alkalmassági minimum követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevı ezen szervezet kapacitásaira (is) támaszkodik (felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével) A közbeszerzésnek azon részei(nek) megnevezése, melyek teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10 %-át meg nem haladó mértékben alvállalkozók kerülnek igénybe vételre A közbeszerzés értékének tíz %-át nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó neve és címe (amennyiben az alkalmassági követelményeknek vele együttesen kíván megfelelni), év.. hó.. nap.... Név 36 / 45 oldal

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ HÉV SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ JÁRMŰVEK LENGÉSCSILLAPÍTÓINAK BESZERZÉSE (Eljárás száma: T-81/15.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás Ajánlati dokumentáció BKV Zrt. T-81/15. 1.1. A Budapesti

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ A BKV Zrt. autóbusz és személygépkocsi vezetőinek vezetéstechnikai oktatásához szükséges tanpálya rendelkezésre bocsátása és az oktatáshoz szükséges szolgáltatások nyújtása (Eljárás száma: T-238/15) AJÁNLATI

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ HÉV kontaktor alkatrészek beszerzése (Eljárás száma: T-367/14.) AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKV

Részletesebben

Motoralkatrészek beszerzése Perkins típusú autóbuszmotorokhoz (Eljárás száma: T- 361/14) (Eljárás száma: T-361/14) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014.

Motoralkatrészek beszerzése Perkins típusú autóbuszmotorokhoz (Eljárás száma: T- 361/14) (Eljárás száma: T-361/14) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014. Motoralkatrészek beszerzése Perkins típusú autóbuszmotorokhoz (Eljárás száma: T- 361/14) (Eljárás száma: T-361/14) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Váltótalpfák, fa csapszegek valamint alátétfa beszerzése (Eljárás száma: T-394/14.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás Ajánlati dokumentáció BKV Zrt. T-394/14. 1.1. A Budapesti

Részletesebben

Kábelek és vezetékek beszerzése

Kábelek és vezetékek beszerzése Kábelek és vezetékek beszerzése AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ (Eljárás száma: 15/T-116/13) 2013. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás Módosított, egységes szerkezetbe foglalt Ajánlati dokumentáció 1.1. A Budapesti

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Van Hool gyártmányú autóbuszok időszakos műszaki felülvizsgálatra való felkészítése és műszaki vizsgáztatása, eseti hibajavítása (Eljárás száma: T-197/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Részletesebben

Lúgos akkumulátorok szállítása

Lúgos akkumulátorok szállítása Lúgos akkumulátorok szállítása AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2011. december A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (BKV Zrt., a továbbiakban: Ajánlatkérı)

Részletesebben

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-24/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Autóbusz motoralkatrészek valamint turbófeltöltők beszerzése (Eljárás száma: T-185/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015.

Autóbusz motoralkatrészek valamint turbófeltöltők beszerzése (Eljárás száma: T-185/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. Autóbusz motoralkatrészek valamint turbófeltöltők beszerzése (Eljárás száma: T-185/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ajánlati dokumentáció 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

Margit híd HÉV megálló 0,4kV-os elosztóinak cseréje

Margit híd HÉV megálló 0,4kV-os elosztóinak cseréje Margit híd HÉV megálló 0,4kV-os elosztóinak cseréje AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ (Eljárás száma: TB-224/15) 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ajánlattételi dokumentáció 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

PVC burkolóanyagok és kapcsolódó kellékanyagok beszerzése

PVC burkolóanyagok és kapcsolódó kellékanyagok beszerzése PVC burkolóanyagok és kapcsolódó kellékanyagok beszerzése (Eljárás száma: T-9/14.) AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2014. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.)

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.) Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.) AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2014. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

Ultrahangos sínvizsgálatok elvégzése

Ultrahangos sínvizsgálatok elvégzése Ultrahangos sínvizsgálatok elvégzése (Eljárás száma: 15/T-91/13) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2013. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKV Zrt.,

Részletesebben

Gumikerekes járművek csuklós kapcsolatainak javítása

Gumikerekes járművek csuklós kapcsolatainak javítása Gumikerekes járművek csuklós kapcsolatainak javítása (Eljárás száma: 15/T-72/13.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2013. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Motorikus dízelgázolaj beszerzése

Motorikus dízelgázolaj beszerzése Motorikus dízelgázolaj beszerzése (Eljárás száma: T-148/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. 1 A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKV Zrt.,

Részletesebben

Használt busz beszerzésére irányuló keretmegállapodás

Használt busz beszerzésére irányuló keretmegállapodás BKV Zrt. 15/TB-491/11. Használt busz beszerzésére irányuló keretmegállapodás (Eljárás száma: 15/TB-491/11.) MÓDOSÍTOTT RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2012. január BKV Zrt. 15/TB-491/11. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Részletesebben

Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése

Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése (Eljárás száma: T-351/14.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. 1 / 35 oldal A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ajánlati dokumentáció 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

29 darab defibrillátor beszerzése

29 darab defibrillátor beszerzése 29 darab defibrillátor beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ (Eljárás száma: 15/TB-294/12) 2012. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

20 db elektromos midi autóbusz és az üzemeltetéshez szükséges töltőoszlopok beszerzése

20 db elektromos midi autóbusz és az üzemeltetéshez szükséges töltőoszlopok beszerzése 20 db elektromos midi autóbusz és az üzemeltetéshez szükséges töltőoszlopok beszerzése (Eljárás száma: TB-78/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ I. KÖTET AZ AJÁNLAT ÖSSZEÁLLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK, DOKUMENTUMMINTÁK

Részletesebben

Részvételi dokumentáció BKV Zrt. 15/T-86/2011. Villamos jármővek vezérlıpaneljeinek javítása RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2011.

Részvételi dokumentáció BKV Zrt. 15/T-86/2011. Villamos jármővek vezérlıpaneljeinek javítása RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2011. Villamos jármővek vezérlıpaneljeinek javítása RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2011. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (BKV Zrt. a továbbiakban

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban 1) az ajánlatkérı neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail); Hivatalos név: Lajosmizse Város Önkormányzata Postai cím:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe)

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe) Hivatalos név: Tolna Város Önkormányzata Postai cím: Hısök tere 1. Város/Község: Tolna Postai irányítószám: 7130

Részletesebben

Hirdetmény. Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal

Hirdetmény. Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Közbeszerzési Értesítı száma: Ajánlatkérı: Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Beszerzés tárgya: Eljárás fajtája: Hirdetmény típusa: 2009 / 35 Hirdetmény Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS DHK Hátralékkezelı és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Üzleti intelligencia (BI) alkalmazás fejlesztése és bevezetése tárgyú, Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti közbeszerzési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban elıforduló kifejezések 2. A közbeszerzési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján A) AZ AJÁNLATKÉRİ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Ajánlatkérı neve: Gyır-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Ajánlatkérı címe: 9021 Gyır,

Részletesebben

Derecske Város Önkormányzata AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. közbeszerzési eljáráshoz

Derecske Város Önkormányzata AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. közbeszerzési eljáráshoz Derecske Város Önkormányzata AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a Derecske 47-es számú főút menti kerékpárút építése Derecske és Sáránd között tárgyú közbeszerzési eljáráshoz Az ajánlatok benyújtásának határideje (mely

Részletesebben

NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Vállalkozási keretszerződés a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan

Részletesebben

További információk a következı címen szerezhetık be: XAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következı címen szerezhetık be: XAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Postai cím: Hollán Ernı u. 1.

Részletesebben

BALASSI INTÉZET 1016 BUDAPEST, SOMLÓI ÚT 51.

BALASSI INTÉZET 1016 BUDAPEST, SOMLÓI ÚT 51. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ BALASSI INTÉZET 1016 BUDAPEST, SOMLÓI ÚT 51. Földgáz energia beszerzése tárgyú KÉ 8177/2014. számon feladott közbeszerzési eljárásához 2014. május 5. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki 5. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Kbt. Negyedik Része szerinti koncessziós eljárás a Kbt. 118. (1) bekezdés alapján RÉSZVÉTELRE JELENTKEZÉSIDOKUMENTUM

Kbt. Negyedik Része szerinti koncessziós eljárás a Kbt. 118. (1) bekezdés alapján RÉSZVÉTELRE JELENTKEZÉSIDOKUMENTUM Kbt. Negyedik Része szerinti koncessziós eljárás a Kbt. 118. (1) bekezdés alapján RÉSZVÉTELRE JELENTKEZÉSIDOKUMENTUM Budapesti közösségi közlekedési eszközök és közlekedési köztéri reklámhelyek reklám

Részletesebben

ELEKTROMOS ÁRAM BESZERZÉSE AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT RÉSZÉRE 2015 TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ. Budapest, 2015.

ELEKTROMOS ÁRAM BESZERZÉSE AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT RÉSZÉRE 2015 TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ. Budapest, 2015. D O K U M E N T Á C I Ó ELEKTROMOS ÁRAM BESZERZÉSE AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT RÉSZÉRE 205 TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ Budapest, 205. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ AZ ELJÁRÁS BEMUTATÁSA... 3 II. MŰSZAKI

Részletesebben

Hirdetmény áttekintése

Hirdetmény áttekintése Hirdetmény áttekintése https://195.228.171.34/hkm/viewoffer.jsp?id=23264/2011&print=yes Page 1 of 1 Ajánlatkérı Szervezet: Címzett: - Jánoshida Község Önkormányzata Cím: Fı u. 28. Ir.szám: 5143 Város/Község:

Részletesebben

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó Az APEH budapesti és vidéki telephelyein üzemelı, 2007-ben beszerzett (összesen 2714 db) HP3005dn, HP9040dn és HP3005x típusú nyomtató karbantartása tárgyú

Részletesebben

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó Az APEH budapesti és vidéki telephelyein üzemelı, 2007-ben beszerzett (összesen 2714 db) HP3005dn, HP9040dn és HP3005x típusú nyomtató karbantartása tárgyú

Részletesebben

Postai irányítószám: 1027

Postai irányítószám: 1027 AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Diákhitel Központ Zrt. Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község Budapest Postai irányítószám: 1027

Részletesebben

X Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

X Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Trolibusz járművek hűtő-fűtő ventilátorainak beszerzése. versenyeztetési eljárás

Trolibusz járművek hűtő-fűtő ventilátorainak beszerzése. versenyeztetési eljárás Trolibusz járművek hűtő-fűtő ventilátorainak beszerzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt V-305/14. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

M2 vonal diszpécser rendszerek javítása és hibaelhárítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-32/12.

M2 vonal diszpécser rendszerek javítása és hibaelhárítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-32/12. M2 vonal diszpécser rendszerek javítása és hibaelhárítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. március AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérı neve:

Részletesebben

Autóbuszok klímaberendezéseinek felülvizsgálata, karbantartása, szükség szerinti javítása. versenyeztetési eljárás

Autóbuszok klímaberendezéseinek felülvizsgálata, karbantartása, szükség szerinti javítása. versenyeztetési eljárás Autóbuszok klímaberendezéseinek felülvizsgálata, karbantartása, szükség szerinti javítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-437/2012. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben

257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet

257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról A közbeszerzésekrıl szóló

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK Tolólapos kompaktor beszerzése adásvételi szerződés

Részletesebben

Ipari és háztartási mosó,- szárító,- és vasalógépek rendszeres karbantartása, valamint eseti javítása versenyeztetési eljárás

Ipari és háztartási mosó,- szárító,- és vasalógépek rendszeres karbantartása, valamint eseti javítása versenyeztetési eljárás Ipari és háztartási mosó,- szárító,- és vasalógépek rendszeres karbantartása, valamint eseti javítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-129/2012. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. július

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás. 1. Az ajánlatkérő adatai (neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail):

Ajánlattételi felhívás. 1. Az ajánlatkérő adatai (neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő adatai (neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Szent Kristóf Újbudai Szakrendelő és Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1117

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás Diákhitel Direkt szoftver 12 hónapos rendszertámogatása, karbantartása, és fejlesztése tárgyban a) az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail); Diákhitel Központ

Részletesebben

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft.

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. Felnőtt sürgősségi háziorvosi ügyeleti ellátás tárgyú közbeszerzési eljárásban KIEGÉSZÍTŐ IRATOK TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS II. ÚTMUTATÓ A RÉSZVÉTELRE JELENTKEZŐKNEK

Részletesebben

192/2013. (XI. 13.) önkormányzati határozat. Informatikai közbeszerzési pályázat kiírása

192/2013. (XI. 13.) önkormányzati határozat. Informatikai közbeszerzési pályázat kiírása 192/2013. (XI. 13.) önkormányzati határozat Informatikai közbeszerzési pályázat kiírása 1. Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete Hevesi Polgármesteri Hivatal informatikai eszköz-fejlesztése tárgyú

Részletesebben

NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Vállalkozási szerződés a részarány-tulajdon önálló földrészletbe történő kiadásához

Részletesebben

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió X Tisztelt Ajánlattevı! Jelen ajánlattételi felhívás a Kbt. 251. (2)

Részletesebben

Ajánlatkérési Dokumentáció

Ajánlatkérési Dokumentáció Ajánlatkérési Dokumentáció a Szállítási keretszerződés keretében az FKF Nonprofit Zrt. HHM kazánjainak rostélyhengereihez L-K 5068-4 típusú rostélypálcák szállítása tárgyú Kbt. II. rész szerinti, uniós,

Részletesebben

Ajánlatkérési Dokumentáció. a Gyári új Hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása tárgyú

Ajánlatkérési Dokumentáció. a Gyári új Hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása tárgyú Ajánlatkérési Dokumentáció a Gyári új Hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása tárgyú Kbt. II. rész szerinti, uniós, nyílt közbeszerzési eljáráshoz K1605 Budapest, 2016. Oldal 1 / 62 Tartalomjegyzék:

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ az Európai Unió soros magyar elnökségében közvetlenül résztvevı elnökségi stáb tagjainak az elnökségi feladatok ellátásához szükséges integrált

Részletesebben

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/88 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Útszóró só 2015/S 189-342483. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Útszóró só 2015/S 189-342483. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:342483-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Útszóró só 2015/S 189-342483 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

21558/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Lakatosipari eszközök, szerelő célszerszámok beszerzése tárgyú beszerzéshez

21558/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Lakatosipari eszközök, szerelő célszerszámok beszerzése tárgyú beszerzéshez 21558/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Lakatosipari eszközök, szerelő célszerszámok beszerzése tárgyú beszerzéshez Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z A

Részletesebben

Bicske-Dorog 132 kv-os távvezeték építése - Eljárást megindító felhívás

Bicske-Dorog 132 kv-os távvezeték építése - Eljárást megindító felhívás Bicske-Dorog 132 kv-os távvezeték építése - Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/153 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Közbeszerzési Dokumentumok

Közbeszerzési Dokumentumok 8819/2016/START Közbeszerzési Dokumentumok a Nyomógomb, jelzőlámpa, kapcsoló alkatrész beszerzése tárgyában indított, a 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) XV. fejezete szerinti figyelemmel

Részletesebben

X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki

X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Személy- és kistehergépjárművek javítása, szervizelése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére- 2014. / II. NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás

Részletesebben

Postai irányítószám: 2523

Postai irányítószám: 2523 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki. irányítószám: 4171 Telefon: 54/474-011. Fax: 54/474-024

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki. irányítószám: 4171 Telefon: 54/474-011. Fax: 54/474-024 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

TISZTELT AJÁNLATTEVŐ! AMENNYIBEN JELEN DOKUMENTÁCIÓT ELEKTRONIKUS ÚTON LETÖLTÖTTE, AZ ÉRVÉNYES AJÁNLATTÉTEL FELTÉTELE A VISSZAIGAZOLÁS MEGKÜLDÉSE!

TISZTELT AJÁNLATTEVŐ! AMENNYIBEN JELEN DOKUMENTÁCIÓT ELEKTRONIKUS ÚTON LETÖLTÖTTE, AZ ÉRVÉNYES AJÁNLATTÉTEL FELTÉTELE A VISSZAIGAZOLÁS MEGKÜLDÉSE! MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 7324. J. DEVECSER-SÜMEG ÖSSZEKÖTŐ ÚT BELTERÜLETI SZAKASZAINAK FELÚJÍTÁSA A 6+895-10+515, 12+188-12+911 KMSZ. KÖZÖTT

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Új Magyarország Fejlesztési Terv, Társadalmi Megújulás Operatív Program 2.2.1-08/1-2008-0002 keretében A képzés minıségének és tartalmának fejlesztése címő kiemelt projekthez kapcsolódó

Részletesebben

Vasúti járművek különböző típusú invertereinek beszerzése

Vasúti járművek különböző típusú invertereinek beszerzése Vasúti járművek különböző típusú invertereinek beszerzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-138/2014. AJÁNLATI FELHÍVÁS 2014. Ajánlati felhívás V-138/14. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve:

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 2015/S 059-103342. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 2015/S 059-103342. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:103342-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 2015/S 059-103342 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

1.1. Az ajánlatkérők neve, címe, távirati címe, telefon-és telefaxszáma, e-mail címe

1.1. Az ajánlatkérők neve, címe, távirati címe, telefon-és telefaxszáma, e-mail címe II. ÚTMUTATÓ A RÉSZVÉTELRE JELENTKEZŐNEK A. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. Az ajánlatkérők neve, címe, távirati címe, telefon-és telefaxszáma, e-mail címe Neve: KÖRÖS VOLÁN Autóbuszközlekedési

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata Vállalkozási szerzıdés Budapest Fıváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata tulajdonában lévı zöldterületek fenntartási és fejlesztési

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Gumiabroncsok beszerzése tehergépkocsikhoz és munkagéphez a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Részére NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás IV.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Síkosság-mentesítési feladatok ellátása tárgyában. Postai irányítószám: 8200

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Síkosság-mentesítési feladatok ellátása tárgyában. Postai irányítószám: 8200 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Síkosság-mentesítési feladatok ellátása tárgyában 1.) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és e-mail címe: Hivatalos név: "VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. Postai

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 111/2013.(VI. 26.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

Telefon: 36/510-910. További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Telefon: 36/510-910. További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Magyarország-Siófok: Különféle alkatrészek 2013/S 173-299694. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Siófok: Különféle alkatrészek 2013/S 173-299694. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:299694-2013:text:hu:html Magyarország-Siófok: Különféle alkatrészek 2013/S 173-299694 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

KRG 6KM típusú, vagy azzal egyenértékű műszaki paraméterű elektronikus jegykezelő készülékek beszerzése és beüzemelése. versenyeztetési eljárás

KRG 6KM típusú, vagy azzal egyenértékű műszaki paraméterű elektronikus jegykezelő készülékek beszerzése és beüzemelése. versenyeztetési eljárás KRG 6KM típusú, vagy azzal egyenértékű műszaki paraméterű elektronikus jegykezelő készülékek beszerzése és beüzemelése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. VB-99/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest,

Részletesebben

Postai irányítószám: 1027

Postai irányítószám: 1027 AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Diákhitel Központ Zrt. Postai cím: Csalogány u. 9-11. Város/Község Budapest Postai irányítószám: 1027

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. Kerületi Erzsébet-ligeti uszodában kültéri élménymedencék építése tárgyú általános

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I. 1. Az ajánlatkérő: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata cím: 9400 Sopron, Fő tér 1. telefon: +36 99/515-413 fax: +36 99/515-244 képviseli: Dr. Fodor

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/120

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/120 Adásvételi keretszerződés konszignációs raktár létrehozásával földalatti tűzvédelmi szerelvények (földalatti tűzcsapok) szállítására a Fővárosi Vízművek Zrt. által üzemeltetett csőhálózat fenntartási,

Részletesebben

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Közbeszerzési Dokumentumok

Közbeszerzési Dokumentumok 8164/2016/START Közbeszerzési Dokumentumok Lengéscsillapítók javítása tárgyában, a 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) XV. fejezete szerinti figyelemmel a 307/2015. (X. 27.) Korm. rendeletben

Részletesebben

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Balmazújváros Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Balmazújváros, Debreceni u. 12. Hrsz.: 5162

Balmazújváros Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Balmazújváros, Debreceni u. 12. Hrsz.: 5162 Közbeszerzési Értesítı száma: 2009 / 63 Ajánlatkérı: Balmazújváros Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Balmazújváros, Debreceni u. 12. Hrsz.: 5162 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

EU7403 DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS

EU7403 DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS ENGEDÉLY NÉLKÜLI MÁSOLÁSA NEM MEGENGEDETT! BELSİ HASZNÁLATRA TULAJDONOS NEVE: A PÉLDÁNY SORSZÁMA:

Részletesebben

Rendészeti célú oktatás hivatásos állományú pénzügyőrök részére 2 részben

Rendészeti célú oktatás hivatásos állományú pénzügyőrök részére 2 részben Rendészeti célú oktatás hivatásos állományú pénzügyőrök részére 2 részben Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/79 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 8600 Siófok, Fő tér 1. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a(z) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN TÁRGYÚ NEMZETI ELJÁRÁSRENDBEN LEFOLYTATOTT

Részletesebben

08-8/965-3/2012. 1.sz.melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

08-8/965-3/2012. 1.sz.melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérő neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Ajánlatkérő címe: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Kapcsolattartó

Részletesebben

2013. augusztus 29-én, csütörtökön 13.30 órakor

2013. augusztus 29-én, csütörtökön 13.30 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Postai irányítószám: 9724. Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok):

Postai irányítószám: 9724. Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás [x] Árubeszerzés [ ] Szolgáltatás [ ] Építési koncesszió [ ] A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki A hirdetmény kézhezvételének

Részletesebben

Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE

Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE amely létrejött egyrészrıl Aszód Város Önkormányzata (2170 Aszód, Szabadság tér 9., képviselı: Sztán István polgármester) mint Építtetı,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Hivatalos név: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Postai cím: Széchenyi tér 1. Város/Község: Pécs Kapcsolattartási

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására Tisztelt Ajánlattevő! A Forum Hungaricum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ez úton kéri fel ajánlattételre az Ön által képviselt

Részletesebben

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Árubeszerzés X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Árubeszerzés X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl az Szécsény Város Önkormányzata Címe: 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Adószám: 15451244-2-12 Számlaszám: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10402142-21424304

Részletesebben

62579/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öntvény alkatrészek beszerzése tárgyú pályázathoz

62579/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öntvény alkatrészek beszerzése tárgyú pályázathoz 62579/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öntvény alkatrészek beszerzése tárgyú pályázathoz Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z A K I L E Í R Á S... 15 S Z

Részletesebben

Gyermek háziorvosi ügyeleti ellátás

Gyermek háziorvosi ügyeleti ellátás Gyermek háziorvosi ügyeleti ellátás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

18783/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fűrészáru, rétegelt lemez, bútorlap beszerzése tárgyú nyílt pályáztatáshoz - 1 -

18783/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fűrészáru, rétegelt lemez, bútorlap beszerzése tárgyú nyílt pályáztatáshoz - 1 - 18783/2016/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fűrészáru, rétegelt lemez, bútorlap beszerzése tárgyú nyílt pályáztatáshoz - 1 - Budapest, 2016. 18783/2016/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Fűrészáru,

Részletesebben

se:). számú előterjesztés

se:). számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés se:). számú előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére a "Tisztítószer beszerzése a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

27278/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Vasúti járművek szivattyúk, ventillátorok beszerzése tárgyú beszerzéshez

27278/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Vasúti járművek szivattyúk, ventillátorok beszerzése tárgyú beszerzéshez 27278/2016/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Vasúti járművek szivattyúk, ventillátorok beszerzése tárgyú beszerzéshez Budapest, 2016.06.01. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z

Részletesebben

Radiológia Szent Margit Kórház

Radiológia Szent Margit Kórház Radiológia Szent Margit Kórház Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/71 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel

Részletesebben