AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ"

Átírás

1 AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata Vállalkozási szerzıdés Budapest Fıváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata tulajdonában lévı zöldterületek fenntartási és fejlesztési feladatainak ellátására január 1. napjától december 31. napjáig terjedı idıtartamra tárgyú közbeszerzési eljárásához 2010.

2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 II. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS RENDJÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK ÉS INFORMÁCIÓK AZ AJÁNLATTEVİK RÉSZÉRE A DOKUMENTÁCIÓBAN ALKALMAZOTT EGYES KIFEJEZÉSEK ÉRTELMEZÉSE AZ AJÁNLATKÉRİ A SZERZİDÉS MEGHATÁROZÁSA A BESZERZÉS TÁRGYA ÉS MENNYISÉGE: A TELJESÍTÉS HELYE ÉS HATÁRIDEJE TÖBBVÁLTOZATÚ AJÁNLAT ÉS RÉSZAJÁNLAT AZ AJÁNLAT KÖLTSÉGEI A DOKUMENTÁCIÓ HASZNÁLATA AZ AJÁNLATOK KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI AZ AJÁNLATOK BENYÚJTÁSÁNAK CÍME ÉS HATÁRIDEJE AJÁNLATOK BONTÁSA AZ AJÁNLATOK VISSZAVONÁSA, AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG AZ AJÁNLATOKKAL KAPCSOLATOS PONTOSÍTÁSOK KAPCSOLATTARTÁS AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE EREDMÉNYHIRDETÉS ÉS SZERZİDÉSKÖTÉS EGYÉB FELTÉTELEK III. AZ AJÁNLATTAL KAPCSOLATOS TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEK AZ AJÁNLATHOZ CSATOLANDÓ IGAZOLÁSOK KIZÁRÓ OKOK BECSATOLANDÓ IGAZOLÁSOK ÉS NYILATKOZATOK IV. SZAKMAI SPECIFIKÁCIÓ V. MELLÉKLETEK... 24

3 I. BEVEZETÉS Az Ajánlatkérı nyomatékosan felhívja az Ajánlattevık figyelmét a közbeszerzésekrıl szóló évi CXXIX. törvény alábbi elıírásaira: 78. (2) Az ajánlattevı legalább az ajánlati felhívásban megadott tervezett szerzıdéskötési idıpont lejártáig, amennyiben jogorvoslati eljárás indul a Közbeszerzési Döntıbizottság 332. (4) bekezdése szerinti végzésének vagy a közbeszerzési ügy befejezését eredményezı határozatának vagy érdemi határozatának meghozataláig kötve van ajánlatához, kivéve, ha az ajánlatkérı úgy nyilatkozott, hogy egyik ajánlattevıvel sem kíván szerzıdést kötni. 70. (1) Az ajánlattevınek az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelıen kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Az ajánlatkérı formai követelményt legfeljebb a megfelelı ajánlattételhez ténylegesen szükséges mértékig írhat elı, és a közbeszerzési eljárást megindító felhívás, valamint a dokumentáció magyar nyelven történı elérhetıségét, illetve a magyar nyelven történı ajánlattétel lehetıségét minden esetben biztosítania kell. (2) Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevı kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerzıdés teljesítésére, a kért ellenszolgáltatásra, valamint arra vonatkozóan, hogy a nyertessége esetén a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerzıdés teljesítése céljából, e szerzıdésen alapuló szerzıdéseiben saját magára vonatkozó kötelezettségként vállalja a 305. (1)-(3) bekezdése és a 306/A. (1) és (5) bekezdése szerinti elıírások érvényesítését. Az ajánlatban továbbá az ajánlattevınek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlıdésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minısül-e. 88. (1) Az ajánlat érvénytelen, ha a) azt az ajánlati felhívásban meghatározott ajánlattételi határidı lejárta után nyújtották be; b) az ajánlattevı a biztosítékot nem vagy nem az elıírtaknak megfelelıen bocsátotta rendelkezésre; c) az ajánlattevı, illetıleg alvállalkozója nem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek [10. ]; d) az ajánlattevıt, illetıleg alvállalkozóját az eljárásból kizárták; e) az ajánlattevı, illetıleg a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladóan igénybe vett alvállalkozója nem felel meg a szerzıdés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek; f) egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek; g) kirívóan alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz [86. (5) bekezdése]; h) lehetetlen vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékő, illetıleg kirívóan aránytalan kötelezettségvállalást tartalmaz [87. (3) bekezdése]. i) az ajánlattevı és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, továbbá az ajánlattevı számára erıforrást nyújtó szervezet az eredményhirdetést követı nyolc napon belül nem igazolta, hogy nem tartozik a 60. (1) bekezdése, illetıleg ha azt az ajánlatkérı elıírta a 61. (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá, vagy ennek kapcsán hamis nyilatkozatot tett.

4 Az Ajánlatkérı arra kéri a tisztelt Ajánlattevıket, hogy ajánlataikat a jelen dokumentációban elıírt formában és tartalommal dolgozzák ki, figyelemmel természetesen a közzétett ajánlati felhívásra is. 4

5 II. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS RENDJÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK ÉS INFORMÁCIÓK AZ AJÁNLATTEVİK RÉSZÉRE 1. A DOKUMENTÁCIÓBAN ALKALMAZOTT EGYES KIFEJEZÉSEK ÉRTELMEZÉSE 1.1. Ajánlatkérı: az ajánlati felhívásban meghatározott szervezet. Az Ajánlatkérıt munkájában az általa létrehozott Bíráló Bizottság segíti Ajánlattevı: az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, aki, illetıleg amely a közbeszerzési eljárásban ajánlatot tesz; ajánlattevınek minısül a külföldi székhelyő vállalkozás magyarországi fióktelepe is 1.3. Dokumentáció: az általános és speciális követelményeket tartalmazó jelen kötet és az ebben felsorolt mőszaki dokumentumok összessége, melyet az Ajánlattevı szabályszerően megigényelt és megvásárolt. A Dokumentáció szabályszerő megigénylése és megvásárlása az érvényes ajánlattétel feltétele Szerzıdés: a közbeszerzési eljárás nyertes Ajánlattevıje vagy annak visszalépése esetén, ha az eredményhirdetéskor megnevezésre kerül a második legjobb ajánlattevı és az Ajánlatkérı között a jelen eljáráshoz kiadott ajánlati felhívás, jelen dokumentáció és a szerzıdéskötı ajánlattevı ajánlata, valamint az eljárás során az ajánlatkérı által szolgáltatott információk alapján létrejövı szerzıdés. 2. AZ AJÁNLATKÉRİ Az ajánlatkérı hivatalos megnevezése, címe, telefon- és telefaxszáma ( ): Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata 1195 Budapest, Városház tér Telefon: +36/ Telefax: +36/ Kapcsolattartó: Kiss Margit közbeszerzési referens 3. A SZERZİDÉS MEGHATÁROZÁSA Vállalkozási szerzıdés Budapest Fıváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata tulajdonában lévı zöldterületek fenntartási és fejlesztési feladatainak ellátására január 1. napjától december 31. napjáig terjedı idıtartamra.

6 4. A BESZERZÉS TÁRGYA ÉS MENNYISÉGE: Vállalkozási szerzıdés Budapest Fıváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata tulajdonában lévı zöldterületek fenntartási és fejlesztési feladatainak ellátására január 1. napjától december 31. napjáig terjedı idıtartamra. Teljes mennyiség: - összesen m2 zöldterület Pázsitfelület: m2 - Virágágyás: m2, virágpalánta fenntartás kb db - Cserje és sövényfelület: m2 - Gyöngykavicsos felület: m2 - Homokozó: m2 - Egyéb burkolt felület: m db fa, melybıl éves szinten lakossági bejelentések alapján kb db fa fenntartására, ápolási munkáira kerül sor és kb. 800 db facsemete öntözésére. A zöldterületek fenntartási és fejlesztési feladatai magában foglalják továbbá a takarítási, kaszálási, egynyári és kétnyári kiültetési, cserje metszési, öntözési, sarabolási, síkosságmentesítési, homokozó takarítási feladatokat is. A tényleges mennyiség + 30 %-kal eltérhet a megadott mennyiségektıl. 5. A TELJESÍTÉS HELYE ÉS HATÁRIDEJE A teljesítés helye: Budapest XIX. ker. A teljesítés határideje: január december TÖBBVÁLTOZATÚ AJÁNLAT ÉS RÉSZAJÁNLAT Ajánlatot kizárólag az I. 4. pontban megadott tárgyban és a jelen dokumentációban meghatározott követelményeket kielégítıen lehet benyújtani. Ajánlattevı jelen közbeszerzési eljárás során többváltozatú, alternatív ajánlatot, részajánlatot nem nyújthat be. A jelen ajánlattételi felhívástól és dokumentációban elıírtaktól eltérı alternatívákat az Ajánlattevık ne ajánljanak. Amennyiben ilyen ajánlat kerül benyújtásra, úgy azt figyelemmel a közbeszerzésekrıl szóló évi CXXIX. törvény 88. (1) bekezdése f) pontjára az Ajánlatkérı érvényteleníti, és az a jelen közbeszerzési eljárás további menetében nem vehet részt. 6

7 7. AZ AJÁNLAT KÖLTSÉGEI 7.1.Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költséget magának az Ajánlattevınek kell viselnie. Az Ajánlattevınek nincs joga semmilyen, a Dokumentációban kifejezetten megadott jogcímen kívül, egyéb így különösen anyagi igény érvényesítésére. A közbeszerzési eljárás eredményes, vagy eredménytelen befejezésétıl függetlenül az Ajánlatkérıvel szemben ezekkel a költségekkel kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye Az Ajánlatkérı a benyújtott ajánlatokat nem tudja visszaszolgáltatni sem egészében, sem részeiben, azt öt évig meg kell ıriznie. 8. A DOKUMENTÁCIÓ HASZNÁLATA 8.1. A dokumentáció beszerzésének határideje: szeptember óra 8.2. Az Ajánlatkérı az ajánlati dokumentációt a címő honlapján térítésmentesen hozzáférhetıvé teszi. A dokumentáció letöltését Ajánlattevı köteles cégszerően aláírt, faxon küldött nyilatkozatával (Regisztrációs lap) visszaigazolni. A visszaigazolás megküldése az ajánlattétel feltétele. A dokumentáció az ajánlati felhívással (hirdetmény) együtt kezelendı. Amennyiben az ajánlati felhívás és a dokumentáció között eltérés adódik, az ajánlati felhívás (hirdetmény) a mértékadó Közös ajánlattétel esetében elegendı az egyik Ajánlattevınek az ajánlati dokumentációt visszaigazoltan letölteni A dokumentációt a szellemi alkotásokról szóló jogszabályok oltalomban részesítik, másolása, a jelen eljárás keretein kívül történı bármilyen változatlan vagy változtatott formában történı felhasználása jogellenes. 9. AZ AJÁNLATOK KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI 9.1. Az Ajánlattevıknek az eljárás során egy írásos ajánlatot kell elkészíteniük, mely ajánlat a közbeszerzésekrıl szóló évi CXXIX. törvénynek a nyílt eljárásra vonatkozó elıírásaival összhangban, az ajánlattételi határidı lejárta után semmilyen formában még az Ajánlatkérı hozzájárulása esetén sem módosítható Az Ajánlatkérı az ajánlatok ajánlattételi határidı lejártát követı módosítását, kiegészítését nem teszi lehetıvé A dokumentációt megvásárlók a Dokumentációban meghatározottakkal kapcsolatban az ajánlattételi határidıt megelızıen legkésıbb tíz nappal írásban kiegészítı információkért fordulhatnak az Ajánlatkérıhöz, aki a kért információt legkésıbb hat nappal az ajánlattételi határidıt megelızıen megadja valamennyi Ajánlattevı részére. 7

8 10. AZ AJÁNLATOK BENYÚJTÁSÁNAK CÍME ÉS HATÁRIDEJE Az ajánlatok benyújtási határideje: szeptember óra Az ajánlatok benyújtásának címe: Az ajánlatkérı székhelye, 1195 Budapest, Városház tér , B ép. III. em irodahelyisége Az Ajánlatkérı az ajánlatot akkor tekinti határidıre benyújtottnak, ha az beérkezett a fenti pontban megjelölt határidıre a megadott címre A csomagoláson az alábbiaknak kell szerepelnie: az Ajánlatkérı megadott neve és címe; az Ajánlattevı neve és címe; a közbeszerzési eljárás tárgya: Ajánlat - Park-és fasorfenntartás tárgyú közbeszerzési eljárásban, CSAK BIZOTTSÁGILAG BONTHATÓ FEL! Az ajánlatokat egy eredeti és két az eredetivel mindenben egyezı másolati példányban, nem bontható kötésben, zárt csomagolásban kell benyújtani. A példányokon fel kell tüntetni az Eredeti vagy a Másolat megjelölést. Esetleges eltérés esetén az Eredeti példány tartalma az irányadó. Az ajánlatok minden tartalommal bíró oldalát folyamatos sorszámozással és az ajánlattevı cégjegyzésre jogosult, vagy általa meghatalmazott (meghatalmazás eredeti példánya csatolandó) személy kézjegyével, valamint számozott tartalomjegyzékkel kell ellátni Az ajánlat elsı oldala az Ajánlati lap legyen, melyet a dokumentáció 1. számú mellékletének kitöltésével kell benyújtani Az ajánlatot az ajánlatkérı csak akkor tekinti határidın belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidıig sor került. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztésébıl vagy téves kézbesítésbıl eredı kockázat az ajánlattevıt terheli Az ajánlati példányok formai vagy tartalmi eltérése esetén az Ajánlatkérı az eredeti példányt tekinti hitelesnek, ez alapján kerül értékelésre az ajánlat. 11. AJÁNLATOK BONTÁSA Az ajánlatok bontására szeptember 22-én órakor a Kbt. 80. (2) bekezdése szerint jogosult személyek jelenlétében kerül sor az ajánlatkérı 2. pontban meghatározott székhelyén a B ép. III. em irodahelyiségében Az ajánlatok bontásakor a közbeszerzésekrıl szóló évi CXXIX. törvény 80. (3) bekezdése szerinti adatok kerülnek az Ajánlati lapról ismertetésre Az ajánlatok formai és tartalmi érvényességének további vizsgálatára az értékelési idıszakban kerül sor. 8

9 12. AZ AJÁNLATOK VISSZAVONÁSA, AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG Az Ajánlattevı ajánlatát az ajánlati határidı lejártáig vonhatja vissza Az ajánlati kötöttség idıtartama az ajánlattételi határidı lejártától számított 60 nap Az eredményhirdetésen nyertesként, illetve a második legjobbként ki nem hirdetett Ajánlattevık az ajánlati kötöttség alól az eredményhirdetés napjától külön nyilatkozat vagy cselekmény nélkül mentesülnek. 13. AZ AJÁNLATOKKAL KAPCSOLATOS PONTOSÍTÁSOK Az ajánlatok vizsgálatának, értékelésének és összehasonlításának idıszakában az Ajánlatkérı felvilágosítást kérhet az ajánlattal kapcsolatos nem egyértelmő kijelentések tisztázása érdekében Az Ajánlatkérı felhívja az Ajánlattevık figyelmét, hogy a felvilágosítás kérésre adott válaszaik semmilyen formában nem jelenthetik a benyújtott ajánlat módosítását. Amennyiben az Ajánlattevı nem ennek megfelelıen jár el, úgy ez az ajánlat érvénytelenítését vonhatja maga után. 14. KAPCSOLATTARTÁS Az eljárás lezárásáig minden, az eljárással összefüggı kapcsolattartásra kizárólag írásban kerülhet sor az Ajánlatkérıvel. Az Ajánlatkérı visszautasít minden személyes vagy nem dokumentálható kapcsolattartási formát Az Ajánlattevık valamennyi, az eljárás során az Ajánlatkérınek megküldésre kerülı okmányon, levélen, faxon tüntessék fel az eljárás tárgyát: Park-és fasorfenntartás Az Ajánlattevık a fenti szabályok megsértése esetén minden ebbıl eredı következményt viselni kötelesek. 15. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE Az Ajánlatkérı az ajánlatokat a legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás bírálati szempontja szerint értékeli. Az ajánlatok értékelésénél az elbírálás alapjául a számított egységár szolgál, amelyet a 2. melléklet szerinti módon kell kiszámítania az Ajánlattevıknek. (Számított egységár: (Az elbírálás alapja) = Nettó súlyozott egységárak összesen / súlyszámok összesen.) Az ajánlati árat HUF-ban, a dokumentációhoz mellékelt ártáblázat segítségével kell megadni. A táblázatban meg kell adni a nettó egységárakat, majd azokat megszorozni a táblázatban szereplı gyakorisági szorzóval, súlyszámmal. A nettó súlyozott egységárakat kell összeadni és elosztani az összeadott súlyszámokkal. 9

10 16. EREDMÉNYHIRDETÉS ÉS SZERZİDÉSKÖTÉS Az eredményhirdetés tervezett idıpontja: Az ajánlatok felbontásától számított 10. munkanap óra. Helye: Budapest Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Jogi Iroda Közbeszerzése 1195 Budapest, Városház tér B ép. III. em irodahelyisége Az eredményhirdetésre az Ajánlatkérı külön értesítéssel nem hívja meg az Ajánlattevıket Az Ajánlatkérı és a nyertes Ajánlattevı között a szerzıdéskötés tervezett idıpontja: az írásbeli összegzés megküldését követı naptól számított 20. napon, ha ez a nap nem munkanap, akkor az ezt követı elsı munkanapon óra. 17. EGYÉB FELTÉTELEK Az Ajánlatkérı és a nyertes Ajánlattevı között a szerzıdés az Ajánlati felhívás, a jelen Dokumentáció és a nyertesként kihirdetett ajánlat feltételei szerint, az ezekben megfogalmazott tartalommal jön létre A Vállalkozó a teljesítésrıl kiállított számlájának Megrendelı általi kifizetése az adózás rendjérıl szóló évi XCII. törvény 36/A. hatálya alá esik, ezért a kiállított számlához minden esetben csatolnia kell az állami adóhatóság és vámhatóság által kibocsátott, a számla kiegyenlítésének dátumától számított tizenöt naptári napnál nem régebbi nemleges adóigazolását Az Ajánlattevı ajánlati ára a szerzıdéskötéstıl 1 évig terjedı idıszakra vonatkozik. A jelen szerzıdésben rögzített vállalkozói díjra az inflációkövetés módszere évente alkalmazható a KSH által közzétett, belföldi értékesítés éves árindexének figyelembe vételével. Elsı alkalommal az árindex alkalmazására a szerzıdéskötés napját követı 1 év elteltét követıen kerülhet sor A közbeszerzési eljárás nyelve a magyar. Az ajánlati felhívásnak megfelelıen az ajánlatot magyar nyelven kell beadni, az eljárás során mindennemő levelezés és dokumentált szóbeli kapcsolattartás magyar nyelven történik Joghatás kiváltására csak a magyar nyelvő nyilatkozatok, okiratok alkalmasak, ezért az Ajánlattevıknek valamennyi idegen nyelvő ajánlati oldal egyszerő magyar nyelvő fordítását csatolniuk kell. A nem magyar nyelvő dokumentumok tartalmát az Ajánlatkérı az ajánlat elbírálásánál nem veszi figyelembe. 10

11 III. AZ AJÁNLATTAL KAPCSOLATOS TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEK Jelen fejezet megalkotásakor az Ajánlatkérı szándéka az volt, hogy biztosítsa annak lehetıségét, hogy az Ajánlattevık olyan formában készítsék el ajánlatukat, amely a legkisebb terjedelmő, de a követelményeknek mindenben megfelelı, ugyanakkor maximálisan szolgálja az ajánlatok értékelhetıségét. A fentieknek megfelelıen az ajánlattal kapcsolatos tartalmi és formai követelményeket az Ajánlattételi dokumentáció fontos részeként kell kezelni, mivel az ebben foglaltaknak meg nem felelı ajánlat érvénytelennek tekinthetı [Kbt. 70. (1)-(4) bekezdés]. 1. Az ajánlathoz csatolandó igazolások Az ajánlathoz becsatolandó igazolásoknak érvényesnek, bizonyító erejőnek és magyar nyelven kiállítottnak kell lenniük. Abban az esetben, ha a benyújtásra kerülı igazolások vagy nyilatkozatok nyelve nem magyar, úgy az Ajánlattevı köteles mellékelni az egyszerő magyar nyelvő fordításokat is. A közbeszerzésekrıl szóló évi CXXIX. törvény elıírásai, az ajánlattételi felhívás és az Ajánlattételi dokumentáció alapján az ajánlat kötelezı tartalmi elemei: Az ajánlat tartalmazzon egyértelmő nyilatkozatot arról, hogy: 1.1. a Kbt. 70. (2) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan, nevezetesen az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerzıdés teljesítésére, a kért ellenszolgáltatásra, valamint arra vonatkozóan, hogy a nyertessége esetén a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerzıdés teljesítése céljából, e szerzıdésen alapuló szerzıdéseiben saját magára vonatkozó kötelezettségként vállalja a 305. (1)-(3) bekezdése és a 306/A. (1) és (2) bekezdése szerinti elıírások érvényesítését; valamint arról, hogy A mikro-, kis- és középvállalatok minısítésének kritériumai a évi XXXIV. tv., a Kkvt. szerint. szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minısül-e; 1.2. nem vesz igénybe olyan alvállalkozót, aki a Kbt. 60. és a 61. hatálya alá esik, a 71. (3) bekezdésében foglaltak szerint. 2. Kizáró okok Az eljárásban nem lehet Ajánlattevı vagy alvállalkozó valamint erıforrást nyújtó szervezet, aki: 2.1. végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csıdeljárás vagy felszámolási eljárás folyamatban van, illetıleg ha az Ajánlattevı (alvállalkozó) személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; 2.2. tevékenységét felfüggesztette, vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 2.3. gazdasági, illetıleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerıs bírósági ítéletben megállapított bőncselekményt követett el, amíg a büntetett elıélethez főzıdı hátrányok alól nem mentesült; illetıleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetıjogi intézkedésekrıl szóló évi CIV. tv. 5. -a (2) bekezdésének b), illetıleg f) pontja alapján a bíróság jogerıs ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetıleg ha az Ajánlattevı tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerısen korlátozta; 11

12 2.4. közbeszerzési eljárásokban való részvételtıl jogerısen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt, 2.5. egy évnél régebben lejárt adó,- vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének a letelepedése szerinti ország vagy az Ajánlatkérı székhelye szerinti ország jogszabályai alapján nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; 2.6. korábbi három évnél nem régebben lezárult közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetıleg a hamis adat szolgáltatását jogerısen megállapították; a jogerısen megállapított idıtartam végéig, 2.7. az államháztartásról szóló évi XXXVIII. Törvény (a továbbiakban Áht.) 15. -a (5) bekezdésének a) pontjában meghatározott, két évnél nem régebben meghozott, jogerıs és végrehajtható közigazgatási, illetıleg bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjérıl szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; 2.8. a büntetı törvénykönyv szerinti bőnszervezetben részvétel ideértve bőncselekmény bőnszervezetben történı elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bőncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonló bőncselekményt követett el, feltéve, hogy a bőncselekmény elkövetése jogerıs bírósági ítéletben megállapítást nyer, amíg a büntetett elıélethez főzıdı hátrányok alól nem mentesült; 2.9. a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve; ajánlatkérı székhelye szerinti önkormányzati adóhatóság által nyilvántartott, egy évnél régebben lejárt adófizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott Az eljárásban nem lehet Ajánlattevı vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, valamint erıforrást nyújtó szervezet, aki a) három évnél nem régebben súlyos jogszabályban meghatározott szakmai kötelezettségszegést vagy szakmai etikai szabályokba ütközı cselekedetet követett el, vagy korábbi három évnél nem régebben lezárult közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerzıdéses kötelezettségét súlyosan megszegte, amelyet az Ajánlatkérı bizonyítani tud; b) az eljárásban elıírt adatszolgáltatási kötelezettségének (különösen 70. (2) bekezdése, 71. ) teljesítése során hamis adatot szolgáltatott, illetıleg hamis nyilatkozatott tett. 3. Becsatolandó igazolások és nyilatkozatok Az Ajánlattevı ajánlatához csatolja mindazon nyilatkozatokat és igazolásokat, amelyeket az ajánlatkérı az ajánlati felhívásban elıírt, továbbá minden olyan nyilatkozatot és igazolást, amely az Ajánlattevı szerint a megajánlottak alátámasztására szolgál Az ajánlathoz csatolandó az ajánlattevı (közös ajánlattevık), a közbeszerzés értékének 10%- át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, valamint az erıforrást nyújtó szervezet cégszerően aláírt nyilatkozata a kizáró okok fenn nem állásáról. Amennyiben az ajánlattevı (közös ajánlattevık), a közbeszerzés 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója és az erıforrást nyújtó szervezet kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatát egyszerő nyilatkozatként csatolja, úgy nyertessége esetén az eredményhirdetéstıl számított 8 napon belül kell benyújtania közjegyzı által hitelesített nyilatkozatát Ajánlattevı, a közbeszerzés 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója és az erıforrást nyújtó szervezet jogosult csatolni 60 napnál nem régebbi cégkivonatát eredeti vagy másolati példányban. Amennyiben a cégbejegyzésben 12

13 változásbejegyzés van folyamatban, a változásbejegyzés iránti kérelem benyújtásának igazolását kell benyújtani. Amennyiben nem csatolja cégkivonatát az ajánlatban, úgy az eredményhirdetéstıl számított 8 napon belül kell benyújtani Az ajánlattevınek, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak vagy erıforrást nyújtó szervezetnek nyertessége esetén az eredményhirdetéstıl számított 8 napon belül csatolnia kell a Kbt. 63. (2) és (3) bekezdése szerinti igazolásokat Az ajánlat részeként tett nyilatkozatokat cégszerően aláíró személy(ek) aláírási címpéldánya, vagy jogi képviselı által készített és ellenjegyzett aláírás-minta egyszerő másolatban, illetve az ajánlat meghatalmazott általi aláírása esetén a meghatalmazott aláírását is tartalmazó meghatalmazás eredeti, vagy másolati példányban Az ajánlattevı nyilatkozzon a Kbt. 71. (1) bekezdés a) c) pontjaira (a nemleges nyilatkozatot is csatolandók), továbbá a 71. (3) bekezdésében foglaltakra Szerzıdésszegés esetén a szerzıdéses kötelezettségek fennállásának teljes idıtartama alatt a Vállalkozó az alábbi kötbérek megfizetését vállalja - a Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén a kötbér késedelmesen elvégzett munka bruttó értékének 3 %-a naponta. - hibás teljesítés esetén a hibásan elvégzett munka bruttó értékének 20%-a, - a szerzıdés Vállalkozó hibájából való ellehetetlenülése esetén a kötbér a teljes bruttó szerzıdéses összeg 20%-a Az ajánlatkérı elıírja, hogy az ajánlattevık mutassák be önmagukat (cégbemutatás) maximum egy-két oldal terjedelemben, alapvetıen a közbeszerzés tárgyával összefüggı információk tekintetében Ajánlattevı ajánlatában kifejezetten és elkülönített módon, mellékletben közölt üzleti titoknak számító adat nyilvánosságra hozatalát megtilthatja (Kbt. 73. (1) bekezdés). Ajánlattevı nem tilthatja meg nevének, címének, valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak, vagy adatnak a nyilvánosságra hozatalát, amely az ajánlatok elbírálása során figyelembevételre kerül, vagy közérdekő, vagy közérdekbıl nyilvános adatnak minısül Az Ajánlattevı csatolja az ISO 9001 vagy a Kbt. 68. (4) bekezdésének rendelkezése szerinti, azzal egyenértékő tanúsítványok egyszerő másolatát, vagy egyenértékő egyéb bizonyítékainak egyszerő másolatát. 13

14 1) 2) Ajánlati lap AZ AJÁNLAT RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE Nyilatkozat, igazolás, egyéb irat, dokumentum megnevezése Tartalomjegyzék Minta 1. melléklet 3) Részletes árajánlat 2. melléklet - 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) Regisztrációs lap. Csatolni kell az ajánlathoz is, valamint a megküldését igazoló fax visszaigazolást. Ajánlattevı, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, valamint az ajánlattevı számára erıforrást nyújtó szervezet cégszerően aláírt nyilatkozata a kizáró okokról. Az ajánlattételi határidı lejártának napjától számított 60 napnál nem régebbi cégkivonatot, létesítı okiratot. Amennyiben nem csatolja cégkivonatát az ajánlatban, úgy az eredményhirdetéstıl számított 8 napon belül kell azt benyújtania. Az ajánlattevınek, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak vagy erıforrást nyújtó szervezetnek nyertessége esetén az eredményhirdetéstıl számított 8 napon belül csatolnia kell a Kbt. 63. (2) és (3) bekezdése szerinti igazolásokat. Az ajánlat részeként tett nyilatkozatokat cégszerően aláíró személy(ek) aláírási címpéldánya, vagy jogi képviselı által készített és ellenjegyzett, aláírás-minta egyszerő másolatban, az ajánlat meghatalmazott általi aláírása esetén a meghatalmazott aláírását is tartalmazó meghatalmazás eredeti példányban A számviteli szabályok szerinti évre vonatkozó beszámoló mérleg-és eredménykimutatása egyszerő másolatban. Valamennyi számlavezetı pénzügyi intézménytıl származó, az ajánlattételi határidıt megelızı 60 napnál nem régebbi eredeti vagy közjegyzı által hitelesített nyilatkozatot arról, hogy mióta vezeti számláját, továbbá a számláján a nyilatkozat kiállítását megelızı egy évben volt-e sorban állás, és ha igen, akkor milyen hosszú ideig. Nyilatkozatot az elmúlt 2 naptári év (2008, 2009) teljes forgalmáról és közbeszerzés tárgyának forgalmáról /nettó árbevételérıl/ (közterületi park- és fafenntartás) éves bontásban. A 2007., 2008., évben befejezett közbeszerzés tárgyával megegyezı munkáinak bemutatása (referencialista), megjelölve benne a teljesítés helyét, idejét, a szerzıdést kötı másik fél nevét, (név, cím, telefonszám), a szolgáltatás tárgyát, a munka materializált adatait, (jellemzı m2, db, és egyéb, a munkát jellemzı fizikai mennyiség), a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más adatot, valamint azt, hogy a teljesítés az elıírásoknak és a szerzıdésnek megfelelıen történt-e, a Kbt. 68. (1) bekezdése szerinti igazolással. 3. melléklet 4. melléklet melléklet 6. melléklet 14

15 13) 14) 15) 16) 17) 18) Azon szakemberek megnevezése, képzettségük, végzettségük ismertetése cégszerően aláírt nyilatkozat formájában, akiket a szerzıdés teljesítésébe be kíván vonni. A nyilatkozathoz csatolandó a szakemberek által aláírt eredeti szándéknyilatkozat a rendelkezésre állásról, a végzettséget igazoló okiratok egyszerő másolata. Cégszerően aláírt nyilatkozat, amely tartalmazza a rendelkezésükre álló eszközök mőszaki-technikai paramétereinek leírását. ISO 9001 vagy a Kbt. 68. (4) bekezdésének rendelkezése szerinti, azzal egyenértékő tanúsítványok egyszerő másolatát, vagy egyenértékő egyéb bizonyítékainak egyszerő másolatát. Az ajánlattevınek nyilatkozata a Kbt. 70. (2) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan, nevezetesen a felhívás feltételeire, a szerzıdés teljesítésére és a kért ellenszolgáltatás összegére, valamint a Kbt (1)-(3) bekezdése és a 306/A. (1) és (2) bekezdése szerinti elıírások érvényesítésének vállalására; továbbá hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlıdésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minısül-e. Az ajánlattevı nyilatkozata, mely tartalmazza a Kbt. 71. (1) a) pontja szerint a közbeszerzésnek azt a részét, amelynek teljesítéséhez az ajánlattevı a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe a 10%-ot meghaladó mértékben bevonni kívánt alvállalkozóinak ismertetését, valamint a közbeszerzésnek azt a részét, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozó közremőködik a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerint, a Kbt. 71. (1) bekezdés c) pontja alapján a szerzıdés teljesítéséhez erıforrást nyújtó szervezetet (a nemleges nyilatkozatot is csatolandók) Az ajánlattevınek nyilatkozata, hogy nem vesz igénybe olyan alvállalkozót, aki a Kbt. 60. és a 61. (1) a-e) pontjának hatálya alá esik, a 71. (3) bekezdésében foglaltak szerint 7. melléklet 8. melléklet - 9. melléklet 10. melléklet 10. melléklet 19) Nyilatkozat a kötbérek elfogadásáról. 11. melléklet Közös ajánlattevık esetében csatolni kell az együttmőködési 20) megállapodást, amely tartalmazza a feladatmegosztást, a teljes jogú képviseletre feljogosított személy megjelölést és elérhetıségét, az egyetemleges felelısségvállalásra vonatkozó nyilatkozatot. - 21) Üzleti titokra vonatkozó nyilatkozta 12. melléklet 22) Cégbemutatás - 23) Ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának igazolása - Ajánlatkérı felhívja az ajánlattevık figyelmét arra, hogy a fentiekben megjelölt valamennyi dokumentum a 4. 9/A. pontja szerint körülmények fennállása esetén hamis nyilatkozatnak minısül. 15

16 Az ajánlattevı ajánlatához csatolja mindazon nyilatkozatokat és igazolásokat, amelyeket az ajánlatkérı az ajánlattételi felhívásban elıírt, továbbá minden olyan nyilatkozatot és igazolást, amely az ajánlattevı szerint a megajánlottak alátámasztására szolgál. 16

17 IV. SZAKMAI SPECIFIKÁCIÓ I. Fasorfenntartással kapcsolatos elıírások: 1. Az egyes kifejezések értelmezése, különös tekintettel az eseti megrendelések alapján végzett fasorápolási munkákra való tekintettel: 1.1. Rendelkezésre állás. Rendelkezésre állás alatt Ajánlatkérı, különösen sürgıs, közvetlen balesetet, vagy vagyoni kárt okozható fasori (parkfa) állapotok Ajánlatkérı jelzésétıl számított kötelezı (max.: 2 óra) elhárítási idıtartamát érti. (kivételes esetekben: helyszín elkerítését, biztosítását, majd azt követıen a megfelelı ápolási munka elvégzését.) 1.2 Különösen sürgıs esetek (jellemzı baleseti vagy vagyoni kárral járó források): - Közterületi fán: törzsön, vagy tartó (váz) ágon stabilitást veszélyeztetı korhadás vagy hosszanti behasadás repedés - Erısen (min ban) megdılt közterületi fa (kis fa, pl: ezüstfa), melynek dıléssel ellentétes oldalán friss talajmozgás (repedés, talajszint megemelkedése, stb.) észlelhetı. - Szeles idıjárás miatt közterületi fáról letört - behasadt, koronában - vezetékhálózatban fenn akadt ág gally. - Szeles idıjárás miatt kidılt, és közlekedési akadályt képzı közterületi fa. - Egyéb veszélyt okozó szituációk Fenti esetekben, a gyors elhárítás érdekében a munkák megrendelése Ajánlatkérı részérıl telefonon, faxon, -en is történhet Gallyazások, mint munkafolyamat: tartó, (váz) ágat nem érintı, jellemzıen 30 cm ág Ø alatti ágak -gallyak eltávolítása gallyazási szempontok alapul vételével. A munka a koronarész max. 30 % - s mértékékő eltávolításáig terjed - terjedhet, jelen dokumentáció minıségi szakmai követelményeinek betartásával Ifjítások, mint munkafolyamat: koronarész tartó (váz) ágat is érintı (30 cm ág Ø feletti ágak), koronarész min. 30 % - ának eltávolítása minıségi szakmai részben leírt esetekben, és követelmények betartásával. Jellemzıen vegetációs idın kívül végzendı munka. Kivétel egyes fajok esetében (Robinia pseudo acacia, Sophora japonica, Populus sp.) sürgıs esetekben. 2. Ajánlatokkal kapcsolatos egyéb, általános követelmények Az ajánlatban mindennemő feladatra, munkanemre teljeskörő, I.o. minıségi követelménynek megfelelı ajánlatot kell tenni. Az egységárak képzésénél mindenképpen tekintettel kell lenni a jelen dokumentációban meghatározott, fasorfenntartási munkákkal kapcsolatosan megfogalmazott minıségi szakmai követelményekre is. A minıségi szakmai követelményekkel kapcsolatban hangsúlyozzuk, hogy azokban csak a legalapvetıbb fasorápolási szakmai szempontok szerinti követelményeket foglaltuk össze, kiegészítve fıként az utcai fasorápolást befolyásoló speciális szempontokkal. Hangsúlyozzuk, hogy a minıségi - szakmai követelmények egyúttal különös szerzıdéses mellékkötelezettségek is, mely a szerzıdés szerves mellékletét képezi! 17

18 Az egységáraknak tartalmazniuk kell az anyagárakat (pl: sebkezelı, növényvédıszer, stb.), és az egyéb járulékos költségnemeket (pl: áram kikapcsolás költségeit) is. 3. A fasorápolási munkákkal kapcsolatos minıségi szakmai követelmények: Felhívjuk az ajánlattevık figyelmét, hogy jelen pontban megfogalmazott követelmények a vállalkozási szerzıdés mellékleteként, szerzıdéskötéskor szerzıdéses kötelezettségekké vállnak! - a mindenkori megrendelés (függetlenül a kezelıi vagy lakossági jelzés indokától) teljes körő a fa élettani tulajdonságai alapján szükséges kertészeti beavatkozást (gallyazás, ifjítás, kivágás, stb.) követel meg figyelembe véve az adott fa természetes habitusát, állapotát. A faápolási munkák során megfogalmazható általános szakmai szempontok fontossági sorrendben: - beteg, sérült, száraz ágak - koronarészek eltávolítása, sebfelület kezelésével - nem habitusból eredı egymást keresztezı, visszahajló ágak eltávolítása, visszavágása - korona szellısebbé tétele fényellátottság javítása - megfelelı növekedési zóna kialakítása csúcsdominancia elvének alkalmazásával - a fa egészének és korona részeinek egyensúlyi helyzetének megırzése - kialakítása - további növekedés biztosítása megfelelı elágazásra metszéssel (vágással) - elsőrősödött, seprősödött elágazások ritkítása - Fentieket egészítik ki az alábbi speciális (a kezelıi vagy lakossági jelzésbıl fakadó) szempontok összefüggésben az alapcélkitőzéssel, azaz elsısorban a sorfákkal kapcsolatos balesetveszély megelızéssel, illetve: épített környezet utcai sorfák egyensúlyának megteremtésének elvével: - őrszelvény biztosítása: közúti gyalogos, figyelemmel a hatályos jogszabályi és egyéb szabvány szerinti elıírásokra. - épületek, építmények, egyéb mőtárgyak (pl: KRESZ táblák is!) állagvédelme - elektromos vezetékek, egyéb légkábelek biztonsági övezetének biztosítása ( elektromos gallyazás ) - közvilágítási lámpatesteket takaró ágak gallyak eltávolítása - benapozottsági problémák megszüntetése oldása A faápolási munkák során a következı alapvetı követelményeket is be kell tartani: 1. A gallyazási, ifjítási munkák során roncsolás mentes sebfelületet kell biztosítani, csonk mentes, elágazásokra történı visszavágásokkal (metszésekkel). 2. Minden fasori beavatkozás esetén kötelezı a keletkezett vágás-, metszésfelületek sebkezelése. (a sebkezelés mint munkafolyamat természetes részét képezi minden gallyazási - ifjítási beavatkozásnak) 3. Azonnali beavatkozás (elıírt rendelkezésre állási feltételek szerint) veszélyes, balesetveszélyt jelentı fák esetén. 4. A szükséges beavatkozásból származó gally, nyesedék helyszínen történı deponálása a közlekedési és balesetvédelmi elıírások betartásával, valamint környezet károsítását (pl: élı környezet) elkerülve (a deponálás is, mint munkafolyamat részét képezi minden fasorfenntartási beavatkozásnak). 5. A beavatkozás befejezése, valamint a hulladék elszállítása után a munkaterület takarítása, seprése. 6. Aprítékológép, vagy egyéb jelentıs zajterheléssel járó gép, eszköz használatát idıben úgy kell ütemezni, hogy az a lakosság egyébként szokásos nyugalmát ne zavarja (munkavégzés: hétköznap: normál munkaidı, hétvége: délelıtt), a használatból eredı porszennyezıdés, forgács eltávolításáról gondoskodni kell. 18

19 7. A keletkezett növényi hulladék elszállításáról a keletkezéstıl számított 72 órán belül gondoskodni kell. Fıútvonal, vagy tömegközlekedéssel érintett ún. védett útvonal esetén a szállításról 24 órán belül kell gondoskodni. 8. Tuskómarás (v. fúrás) megrendelés esetén a tuskók eltávolítását talaj szint alá min cm mélységig el kell végezni. 9. Tuskómarás-, v. fúrás esetén szintén gondoskodni kell az apríték vonatkozásában fenti szállítási határidı betartásáról, az adott terület rendeltetésszerő használatának biztosítása mellett. 10. Fasorfenntartási munkából származó hulladékot hulladék lerakását tiltó tábla környezetében elhelyezni tilos. 11. A fasorfenntartási munkák során nagy gondot kell fordítani az érintett fa környezetében lévı ingó és ingatlan vagyontárgyak épségére ( épületek, kerítések, közmőoszlopok és vezetékek, az ingatlanokon belüli növényzet, parkoló gépjármővek, stb.) A parkoló gépjármővek tulajdonosainak értesítését a fasori munka idejérıl pályázó saját hatáskörben végzi, az esetlegesen okozott károkért teljes körő felelısséggel tartozik harmadik fél felé is (szerzıdéses kiemelt feltétel). 12 A növényvédelmi munkák megkezdése elıtt a lakosság -, és az ÁNTSZ, valamint a rendelıintézetek értesítésérıl ajánlattevınek a munkák megkezdése elıtt legalább 48 órával kell gondoskodnia, a belterületeken végzett vegyszeres növényvédelem szabályai szerint. 13. A növényvédelmi munkák elıírt teljesítési határideje eseti megrendelés esetén maximálisan 5 munkanap lehet. 14. Forgalmas, vagy tömegközlekedéssel érintett utak mentén végzendı fasorfenntartási munka esetén a forgalom elterelésérıl, vagy korlátozásáról a kivitelezés ideje alatt szintén a Vállalkozónak kell gondoskodni, ha kell akár a BKV Zrt-vel, Rendırséggel történı egyeztetés útján. 15. A lakókkal történı korrekt kapcsolattartás, a munkákkal kapcsolatos tényszerő tájékoztatás, a lakossági kérések haladéktalan továbbítása a Megrendelı felé Vállalkozó általános kötelezettsége. 16. A belterületi fák védelmével kapcsolatos szabályozás, a munkákkal kapcsolatos egyéb törvényi szabályozás ismerete és alkalmazása Megrendelı kötelezettsége. II. Parkfenntartáshoz kapcsolódó egyes munkamőveletek minıségi követelményei 1. Szállítási munkák, keletkezett parki hulladék elszállítása-kezelése Általános elıírás, hogy a parkfenntartási egységárakat úgy kell képezni, hogy azok minden esetben tartalmazzák a parki hulladékok ún. belsı szállítását. Belsı szállítás alatt a keletkezett hulladékok kerületen (parkon) belüli m-s szállítását értjük, a hulladékok ideiglenes deponálása céljából. A szállításokkal és a hozzájuk kapcsolódó járulékos munkákkal együtt járó további általános követelményeket az alábbiakban foglaljuk össze: - Parki hulladékot sosem szabad beállt gyep-pázsit felületen ideiglenes jelleggel sem deponálni. - Parkjainkban több helyszínen található hulladék lerakást tiltó tábla. Ilyen területre nem szabad parki hulladékot sem győjteni. - A hulladékokat (kaszálék, nyesedék, stb.) a keletkezésüktıl számított 72 órán belül, míg az ideiglenes deponálásuktól számított 36 órán belül el kell szállítani a kerületbıl minden esetben. Mindebbıl következik, hogy a hulladékképzıdéssel járó győjtési munkákat minden esetben 36 órán belül el kell végezni. - Az ideiglenes deponálásnak (ha szükséges) a parki hulladék összegyőjtése a teherautóval történı, végleges elszállításig minden esetben a konkrét munkavégzéshez közeli helyszíneken 19

20 kell történnie. Erre egyes területeken a lakótelepek szélein lévı kihasználatlan parkoló helyek adnak elsısorban lehetıséget, míg másutt a parkokat övezı aljnövényzet nélküli fasori-, és egyéb sávok. - Az ideiglenes deponáló helyeket, azok felszabadulását követıen a hulladék végleges elszállításakor - minden esetben ki kell takarni, fel kell söpörni! - A szállításkor-, ill. a rakodás során is maximális mértékben kerülni kell a taposási károkat, és az egyéb parkalkotó elemek károsodását is. A taposási károk minimalizálása érdekében a belsı szállítások eszközének a legmegfelelıbb eszköze a kerti kis traktor, esetleg a maximum 3,5 t össztömeget meg nem haladó kis teherautó. A közcélú zöldfelületek parkalkotói elemei közül a gyeppel pázsittal fedett terület a XIX. kerületben is meghatározó jelleggel bír, ezért a fenntartási színvonalat nagy mértékben befolyásolja a gyepek állapota. A gyeppel (pázsittal) borított terület aránya a kerületi parkokban mindenütt eléri az % - t. 2. Kaszálás kaszálék győjtés szállítások A kaszálásokat minden esetben úgy kell megkezdeni, hogy a kaszálandó területen a növekmény legnagyobb magassága a kaszálások megkezdését megelızıen se haladja meg a 30 cm-t, kiemelt parkokban a 15 cm t. Önjáró főnyíró gépek alkalmazása esetén a vágóasztal beállításának legcélszerőbb magassága a 2 4 cm s magasság, tehát kaszálást követıen a gyep (pázsit) magasság sehol nem haladhatja meg a 4 cm-t. Alapvetı követelmény az egyenletes vágómagasság, azaz a kaszálást követıen nem maradhat csíkos, vagy foltos terület, valamint a vágókés nem érhet talajt (nem vághat földet). Ez utóbbi súlyos kivitelezıi hibának minısül. A kaszálásokat úgy kell ütemezni, hogy a munkák egy-egy lakótelepen (a legnagyobbon is) 48 órán belül elvégzésre kerüljenek a szélezési munkákkal együtt. Az önjáró gépekkel nem nyírható ún. szabdalt területek kaszálásával (= szélezés) kell biztosítani a terület kaszálásának teljes területi lefedettségét. A teljes területi lefedettség érdekében a szabdalt területek kaszálását, az önjáró főnyíró gépekkel történı kaszálással egy menetben, ill. azt követıen max. 48 órán belül kell elvégezni. A munkamőveletek elvégzése után nem maradhat kaszálatlan terület az egyes parkokban a legszabdaltabb parkokban-, valamint a parkokat övezı fasori sávokban sem (= teljes területi lefedettség). A kaszálék győjtést a kaszálásokkal egy idıben, vagy azt követıen 48 órán belül el kell végezni. A kaszálék győjtésnek minden esetben ki kell terjednie - azzal egy idıben kell elvégezni - a kaszálással beszennyezett egyéb, jellemzıen szilárd burkolatú közterületek takarítására: járdákra utakra. Az összegyőjtött kaszálékot 48 órá n belül el kell szállítani a munkálatokat követıen. Amennyiben a szállítások közbensı deponálást tesznek szükségessé, a deponáló helyet körül tekintıen, a konkrét munkafolyamatokhoz közel, de lakótömbtıl kellı távolságra kell kijelölni. A deponáló helyet növényzettel borított helyen, valamint táblával tiltott helyen tilos kialakítani, onnan a hulladékot 24 órán belül el kell szállítani, a helyszín feltakarításával egy idıben. A gyep-, pázsitfelületek (parkok) öntözése nagymértékben növelik a parkfenntartás költségeit, ezért törekedni kell az öntözés hatékonyságának növelésére. A parkok öntözése során szórófejjel és kézi 20

21 locsolóval egyaránt kell öntözni. Törekedni kell arra, hogy az öntözést végzı személyenként, egységnyi területre minél nagyobb vízmennyiség jusson ki, ott ahol az öntözı hálózatban megfelelı víznyomás áll rendelkezésre. Tájékoztatjuk az ajánlattevıket, hogy az öntözés vízdíja az öntözési munkák egységárát, ill. a szerzıdést nem terheli. 3. Cserje-, sövényfelületek fenntartása A sövényállomány nyírására évente min. két alkalommal sor kell, hogy kerüljön, míg a metszési munkákat lehetıleg a téli idıszakban a lakossági igények messzemenı figyelembe vételével kell végre hajtani, ajánlatkérı megbízottjával való egyeztetést követıen. Mindkét munka esetében az alábbiakra kell tekintettel lenni: - Maximálisan törekedni kell a roncsolás mentes metsz felületre. - A munkák során figyelembe kell venni a cserje természetes habitusát (metszések esetén), éppúgy, mint a parki gyalogos őrszelvények, közlekedési utak őrszelvényének biztosításának igényét is. - Minden esetben törekedni kell az elszáradt, beteg cserjerészek eltávolítására, valamint az idegen sarjak (Ailanthus, Acer, Celtis, stb.) tıbıl történı irtására is- külön megrendelés hiányában is! Ez utóbbi kritérium egyéb cserjeápolási munkákra is cserjealjak ásása, kapálása érvényes, fıként a sarjak magoncállapota esetén. A cserjealjak ásására ısszel kell, hogy sor kerüljön, az ún. kiemelt parkokban lehetıség szerint teljes felületen. Az ásás mélységének el kell érnie min. a cm-t a gyökérzet elhelyezkedésétıl függıen. A cserjealjak kapálására elsısorban a nem záródott, fiatalabb cserjeállományokban van szükség fıként a tavaszi idıszakban. A kapálást követıen a területeket átgereblyézve, növényi és egyéb hulladékoktól mentesen kell átadni ajánlatkérı megbízottjának. Ez a követelmény érvényes az egyéb felületeken történı kapálási-sarabolási munkákra is. 4. Általános takarítás: Ezeket a munkafolyamatokat esetenként, az építési naplóba történı külön megrendelés alapján kell elvégezni 1 héten belül - szemétkosár ürítése: hetente 2 alkalommal - szóródó hulladék összeszedése: hetente 2 alkalommal Szükség szerint hóeltakarítás, síkosság-mentesítés: azonnal elvégzendı. 5. Játszóterek fenntartása (24 db játszótér): Ezt a munkafolyamatot esetenként, az építési naplóba történı külön megrendelés alapján kell elvégezni 48 órán belül. 21

22 III. Kispesti parkfenntartási területek: Kispesti parkfenntartási területek fenntartási kategóriánként I. fenntartási kategória (kiemelt terek) Városház tér Templom tér Kós Károly tér Fı u.-i sétány +TV Kispest elıtt Batthyány u. 3 Match üzlet elıtti terület Ötvenhatosok tere Hunyadi tér Kossuth tér Bocskai sétáló u. Ady-Határ u.-i kopjafa II. fenntartási kategória Eötvös sétáló u. Üllıi úti zöld sáv Lehel-Kosárfonó szakasza Üllıi úti zöld sáv Simonyi-Vécsey szakasza Toldy domb és környezete Vas Gereben sáv (Szegfő-Zengı) Vas Gereben sáv (M5-Nádasdy) Esze T. Thököly u. csomópont Zalaegerszegi u. Thököly u. csomópont Háromszék utcai játszótér III. fenntartási kategória Lehel-Kosárfonó ltp.(üllıi sáv és Eötvös sétálóút nélkül) Simonyi-Vécsey ltp( Üllıi rézső és Bocskai sétányon kívül) Derkovits háromszög Jáhn-Kisfaludy ltp.( Templom tér északi oldala, Fı utca, Városháztéren kívül) Corvin-Hunyadi ltp.(toldy domb és környezete nélkül) Ady E. u Pannónia úti ltp. Zalaegerszeg úti ltp. Wekerlei háromszögek Hungária út Hungária úti játszótér - Bárczy I. tér Pannónia úti játszótér - Gyıri Ottmár tér Pannónia út Élmunkás ltp. Vak B. u-i zöldsáv Vásár tér Györffy tér Gosztonyi tér Kócsag tér 22

23 IV. fenntartási kategória Hoffher-Kis J. u.-mészáros Karton út Ipolyság u. Nagykırösi szerviz út Nagykırösi 106. Temetı körül Temesvár-Brassó keresztezıdés Méta-Pozsony keresztezıdés 23

24 V. MELLÉKLETEK 1. sz. melléklet AJÁNLATI LAP Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata Vállalkozási szerzıdés Budapest Fıváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata tulajdonában lévı zöldterületek fenntartási és fejlesztési feladatainak ellátására január 1. napjától december 31. napjáig terjedı idıtartamra tárgyú közbeszerzési eljárásában Ajánlattevı neve:... székhelye:... telefon: telefax: Számított egységár:.,- Ft, hó nap cégszerő aláírás 24

25 Részletes árajánlat 2. sz. melléklet Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata Vállalkozási szerzıdés Budapest Fıváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata tulajdonában lévı zöldterületek fenntartási és fejlesztési feladatainak ellátására január 1. napjától december 31. napjáig terjedı idıtartamra tárgyú közbeszerzési eljárásában Mértékegység Súlyszám Nettó egységár Súlyozott egységár Gépi kaszálás sík területen győjtés nélkül normál főben, szabdalt területek szélezésével Gépi kaszálás sík területen győjtés nélkül cm fő estén, szabdalt területek szélezésével Kézi/ gépi kaszálás 40 cm-nél magasabb fő esetén, szabdalt területek szélezésével Kézi kaszálás rézsőn győjtés nélkül, magas főben, szabdalt területek szélezésével Kaszálék győjtése sík területen normál gépi kaszálás után, gyepfelületeket övezı burkolatok seprésével Kaszálék győjtése sík területen cm fő esetén gépi kaszálás után gyepfelületeket övezı burkolatok seprésével Kaszálék győjtése sík területen 40 cm-nél nagyobb fő esetén gyepfelületeket övezı burkolatok seprésével Kaszálék győjtése kézi kaszálás után rézsőn gyepfelületeket övezı burkolatok seprésével Tavaszi pázsittakarítás sík területen kézzel İszi pázsittakarítás sík területen ( egyszeri, vastag lomb ) Lomb egyszeri győjtése kézzel ( 2 v. több ıszi ütem megrendelésekor ) m2 10 m2 10 m2 10 m2 5 m2 10 m2 10 m2 10 m2 5 m2 8 m2 10 m

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Új Magyarország Fejlesztési Terv, Társadalmi Megújulás Operatív Program 2.2.1-08/1-2008-0002 keretében A képzés minıségének és tartalmának fejlesztése címő kiemelt projekthez kapcsolódó

Részletesebben

Lúgos akkumulátorok szállítása

Lúgos akkumulátorok szállítása Lúgos akkumulátorok szállítása AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2011. december A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (BKV Zrt., a továbbiakban: Ajánlatkérı)

Részletesebben

Használt busz beszerzésére irányuló keretmegállapodás

Használt busz beszerzésére irányuló keretmegállapodás BKV Zrt. 15/TB-491/11. Használt busz beszerzésére irányuló keretmegállapodás (Eljárás száma: 15/TB-491/11.) MÓDOSÍTOTT RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2012. január BKV Zrt. 15/TB-491/11. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Szállítási szerződés Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére KEOP-1.1.1/2F/09-2011-0003 azonosítószámú projekt során hulladékkezelő központ használatához

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe)

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe) Hivatalos név: Tolna Város Önkormányzata Postai cím: Hısök tere 1. Város/Község: Tolna Postai irányítószám: 7130

Részletesebben

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki

X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Postai irányítószám: 9724. Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok):

Postai irányítószám: 9724. Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás [x] Árubeszerzés [ ] Szolgáltatás [ ] Építési koncesszió [ ] A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki A hirdetmény kézhezvételének

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ az Európai Unió soros magyar elnökségében közvetlenül résztvevı elnökségi stáb tagjainak az elnökségi feladatok ellátásához szükséges integrált

Részletesebben

A felhasználói oldal címe (URL): További információk a következı címen szerezhetık be: xazonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

A felhasználói oldal címe (URL): További információk a következı címen szerezhetık be: xazonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2009 / 64 Ajánlatkérı: Nemzeti Szakképzési és Felnıttképzési Intézet Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Magyarország Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Eljárás

Részletesebben

X Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

X Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Hirdetmény. Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal

Hirdetmény. Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Közbeszerzési Értesítı száma: Ajánlatkérı: Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Beszerzés tárgya: Eljárás fajtája: Hirdetmény típusa: 2009 / 35 Hirdetmény Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban 1) az ajánlatkérı neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail); Hivatalos név: Lajosmizse Város Önkormányzata Postai cím:

Részletesebben

Részvételi dokumentáció BKV Zrt. 15/T-86/2011. Villamos jármővek vezérlıpaneljeinek javítása RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2011.

Részvételi dokumentáció BKV Zrt. 15/T-86/2011. Villamos jármővek vezérlıpaneljeinek javítása RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2011. Villamos jármővek vezérlıpaneljeinek javítása RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2011. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (BKV Zrt. a továbbiakban

Részletesebben

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó Az APEH budapesti és vidéki telephelyein üzemelı, 2007-ben beszerzett (összesen 2714 db) HP3005dn, HP9040dn és HP3005x típusú nyomtató karbantartása tárgyú

Részletesebben

Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény

Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény ÁROP Projekt Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény... 1 Eljárás eredményérıl vagy eredménytelenségérıl szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény. 18 Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió X Tisztelt Ajánlattevı! Jelen ajánlattételi felhívás a Kbt. 251. (2)

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS DHK Hátralékkezelı és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Üzleti intelligencia (BI) alkalmazás fejlesztése és bevezetése tárgyú, Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti közbeszerzési

Részletesebben

Balmazújváros Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Balmazújváros, Debreceni u. 12. Hrsz.: 5162

Balmazújváros Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Balmazújváros, Debreceni u. 12. Hrsz.: 5162 Közbeszerzési Értesítı száma: 2009 / 63 Ajánlatkérı: Balmazújváros Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Balmazújváros, Debreceni u. 12. Hrsz.: 5162 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

Postai irányítószám: 1027

Postai irányítószám: 1027 AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Diákhitel Központ Zrt. Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község Budapest Postai irányítószám: 1027

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján A) AZ AJÁNLATKÉRİ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Ajánlatkérı neve: Gyır-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Ajánlatkérı címe: 9021 Gyır,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban elıforduló kifejezések 2. A közbeszerzési

Részletesebben

További információk a következı címen szerezhetık be: XAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következı címen szerezhetık be: XAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Postai cím: Hollán Ernı u. 1.

Részletesebben

BALASSI INTÉZET 1016 BUDAPEST, SOMLÓI ÚT 51.

BALASSI INTÉZET 1016 BUDAPEST, SOMLÓI ÚT 51. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ BALASSI INTÉZET 1016 BUDAPEST, SOMLÓI ÚT 51. Földgáz energia beszerzése tárgyú KÉ 8177/2014. számon feladott közbeszerzési eljárásához 2014. május 5. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó Az APEH budapesti és vidéki telephelyein üzemelı, 2007-ben beszerzett (összesen 2714 db) HP3005dn, HP9040dn és HP3005x típusú nyomtató karbantartása tárgyú

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Római Katolikus Egyházközség EMVA-Vidéki Örökség c. projekt részét képező, Római Katolikus Templom Felújítása Újszentmargitán tárgyú közbeszerzési eljáráshoz KÉ.21017/2010. Ajánlatkérő:

Részletesebben

HU-Tolna: Építészeti tervezési szolgáltatások 2009/S 129-188521 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Tolna: Építészeti tervezési szolgáltatások 2009/S 129-188521 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ HU-Tolna: Építészeti tervezési szolgáltatások 2009/S 129-188521 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Tolna Város Önkormányzata,

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki. irányítószám: 4171 Telefon: 54/474-011. Fax: 54/474-024

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki. irányítószám: 4171 Telefon: 54/474-011. Fax: 54/474-024 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Nyertes ajánlattevı: A dokumentáció mellékletében feltüntetett ajánlatkérıi épületek Szegeden.

Nyertes ajánlattevı: A dokumentáció mellékletében feltüntetett ajánlatkérıi épületek Szegeden. Közbeszerzési Értesítı száma: 2010 / 67 Ajánlatkérı: Szegedi Tudományegyetem Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: A dokumentáció mellékletében feltüntetett ajánlatkérıi épületek Szegeden. Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Telefon: 36/510-910. További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Telefon: 36/510-910. További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Mozgólépcsıhöz frekvenciaváltók és kapcsolódó berendezések, lépcsıpályatest alkatrészek, valamint vonóláncok beszerzése

Mozgólépcsıhöz frekvenciaváltók és kapcsolódó berendezések, lépcsıpályatest alkatrészek, valamint vonóláncok beszerzése Mozgólépcsıhöz frekvenciaváltók és kapcsolódó berendezések, lépcsıpályatest alkatrészek, valamint vonóláncok beszerzése (Eljárás száma: 15/T-190/13.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2013. szeptember A. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki 5. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Hirdetmény áttekintése

Hirdetmény áttekintése Hirdetmény áttekintése https://195.228.171.34/hkm/viewoffer.jsp?id=23264/2011&print=yes Page 1 of 1 Ajánlatkérı Szervezet: Címzett: - Jánoshida Község Önkormányzata Cím: Fı u. 28. Ir.szám: 5143 Város/Község:

Részletesebben

Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó. Általános keresés: OK. Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám. 2009/57. lapszám. 2009/56.

Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó. Általános keresés: OK. Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám. 2009/57. lapszám. 2009/56. Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: OK Közbeszerzési Értesítı Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2009/57. lapszám 2009/56. lapszám 2009/55.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Valkonya Község Önkormányzata 8885 Valkonya Fő út u. 4. Tel: +36-93-351-003 Fax: +36-93-351-003 E-mail: valkonya@valkonya.hu AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Vállalkozási szerződés keretében Valkonya község

Részletesebben

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Árubeszerzés X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Árubeszerzés X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás X I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ I.1) AZ AJÁNLATKÉRİ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Szervezet : Balatonboglár Város Önkormányzata

Részletesebben

Ipari és háztartási mosó,- szárító,- és vasalógépek rendszeres karbantartása, valamint eseti javítása versenyeztetési eljárás

Ipari és háztartási mosó,- szárító,- és vasalógépek rendszeres karbantartása, valamint eseti javítása versenyeztetési eljárás Ipari és háztartási mosó,- szárító,- és vasalógépek rendszeres karbantartása, valamint eseti javítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-129/2012. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. július

Részletesebben

Postai irányítószám: 2523

Postai irányítószám: 2523 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

192/2013. (XI. 13.) önkormányzati határozat. Informatikai közbeszerzési pályázat kiírása

192/2013. (XI. 13.) önkormányzati határozat. Informatikai közbeszerzési pályázat kiírása 192/2013. (XI. 13.) önkormányzati határozat Informatikai közbeszerzési pályázat kiírása 1. Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete Hevesi Polgármesteri Hivatal informatikai eszköz-fejlesztése tárgyú

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. Ikt.sz.: D.100/14/2012. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági

Részletesebben

HU-Budapest: Kertészeti szolgáltatások 2012/S 33-052341

HU-Budapest: Kertészeti szolgáltatások 2012/S 33-052341 2.sz. melléklet HL/S S33 17/02/2012 Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás 1/2 52341-2012-HU Ez a hirdetmény a TED weboldalán: htlp:/rted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:52341-2012:text:hu:html

Részletesebben

Támogatási Szerzıdés

Támogatási Szerzıdés Azonosító szám: ÁROP-1.A.2/A-2008-0183 Támogatási Szerzıdés amely létrejött egyrészrıl a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében

Részletesebben

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 A Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 1Egységes szerkezetbe foglalva a Közgyőlés 2013. december 16-i.../2013. (12.16.) számú határozata szerinti

Részletesebben

É LŐHELY VÉ D E LEM ÉS HELYREÁ LLÍTÁS A BALATON- FE L VI D É K I NEMZETI PAR K

É LŐHELY VÉ D E LEM ÉS HELYREÁ LLÍTÁS A BALATON- FE L VI D É K I NEMZETI PAR K A J Á N L A T T É T E L I D O K U M E N T Á C I Ó A Z É LŐHELY VÉ D E LEM ÉS HELYREÁ LLÍTÁS A BALATON- FE L VI D É K I NEMZETI PAR K I G A ZGATÓSÁG TERÜLETEIN C. PROJEKTHEZ KA PCSOLÓDÓ TANULMÁNYOK K É

Részletesebben

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítı Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Árubeszerzésre ir... - 221969-2010

Árubeszerzésre ir... - 221969-2010 1. oldal, összesen: 5 Árubeszerzésre ir... - 221969-2010 28/07/2010 S144 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerzıdés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Gönc: Orvosi felszerelések

Részletesebben

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ 1 / 9 2011.01.26. 15:36 Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: OK Közbeszerzési Értesítı Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2011/11. lapszám

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ OTP Fáy András Alapítvány Kutatások lefolytatása, valamint a kutatások eredményeit összegző kiadvány készítése és sokszorosítása tárgyú, a Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ. Ajánlattevınek kell viselnie minden, az ajánlattétel elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülı költséget.

DOKUMENTÁCIÓ. Ajánlattevınek kell viselnie minden, az ajánlattétel elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülı költséget. DOKUMENTÁCIÓ KM03SZGR13 keretmegállapodás alapján számítógéprendszerek szállítása és tekintetében a Gyır-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal számára 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés tárgya Az Ajánlatkérı

Részletesebben

Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE

Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE amely létrejött egyrészrıl Aszód Város Önkormányzata (2170 Aszód, Szabadság tér 9., képviselı: Sztán István polgármester) mint Építtetı,

Részletesebben

http://www.kozbeszerzes.hu/sid/popupfront/lid/popup/pid/0/hirdetmenyproperties?o...

http://www.kozbeszerzes.hu/sid/popupfront/lid/popup/pid/0/hirdetmenyproperties?o... 1. oldal, összesen: 10 Hirdetmény tulajdonságai Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2010 / 86 Ajánlatkérı: NymE-ERFARET Nyugat-magyarországi Egyetem Erdıés Fahasznosítási Tudásközpont Nonprofit Kft.

Részletesebben

M2 vonal diszpécser rendszerek javítása és hibaelhárítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-32/12.

M2 vonal diszpécser rendszerek javítása és hibaelhárítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-32/12. M2 vonal diszpécser rendszerek javítása és hibaelhárítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. március AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérı neve:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl az Szécsény Város Önkormányzata Címe: 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Adószám: 15451244-2-12 Számlaszám: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10402142-21424304

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ. kapcsolódó szolgáltatások teljesítése 2013. 3. részfeladat (Heterogén számítógépek) 12/1-2012-0001 kódszámú projekt keretében

DOKUMENTÁCIÓ. kapcsolódó szolgáltatások teljesítése 2013. 3. részfeladat (Heterogén számítógépek) 12/1-2012-0001 kódszámú projekt keretében DOKUMENTÁCIÓ KM03SZGR13 keretmegállapodás alapján számítógéprendszerek szállítása és 12/1-2012-0001 kódszámú projekt keretében 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés tárgya Az Ajánlatkérı keretmegállapodásos

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Balassi Intézet 1016 Budapest Somlói út 51. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ A Párizsi Magyar Intézet (92, rue Bonaparte 75006 Paris) épületének állapotrögzítő felmérési tervdokumentációja Az Ajánlati Dokumentáció

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére

SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére Szerzıdésszám:./2008 SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére Egyrészrıl mint szolgáltató ( továbbiakban ): cégnév: Hermina-Szer Bt székhely 2314 Halásztelek,

Részletesebben

az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ

az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ MNV Zrt. : az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása, KÉ Közzététel dátuma: 15.02.2010 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő: 01.04.2010 Dokumentáció beszerzésének 01.04.2010

Részletesebben

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl 2005. évi.. törvény a szövetkezetekrıl Az Országgyőlés - kiindulva az Alkotmány 12. -ából, amely szerint az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket, - felismerve, hogy a szövetkezeti

Részletesebben

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007 65982/2015/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Együttműködés fejlesztése és változáskezelés tréningek vezetők és szakértők részére és vezetésértékelés tárgyú pályáztatáshoz 1. Ajánlatkérő neve,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA PC-PLANET Informatikai Kft. 5400 Mezıtúr, Dózsa György út 40. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2012. május 1-tıl. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetıség...3

Részletesebben

2010/S 5-005179 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés

2010/S 5-005179 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés HU-Siófok: Csapok, szelepek, csıszerelvények és hasonló elemek 2010/S 5-005179 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ Árubeszerzés I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK):

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS LAKITELEK ÁRVÍZVÉDELMI TÖLTÉS KIÉPÍTÉSE PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES FIDIC MÉRNÖKI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS LAKITELEK ÁRVÍZVÉDELMI TÖLTÉS KIÉPÍTÉSE PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES FIDIC MÉRNÖKI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS LAKITELEK ÁRVÍZVÉDELMI TÖLTÉS KIÉPÍTÉSE PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES FIDIC MÉRNÖKI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ LAKITELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

65145/2015/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S

65145/2015/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S 65145/2015/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S B U D A P E S T J B I, K E L E T I P Á L Y A U D V A R T E L E P H E L Y S Z E M É L Y K O C S I J A V Í T Ó M Ű H E L Y B E N Z Á R T R E N D S

Részletesebben

http://www.kozbeszerzes.hu/lid/ertesito/pid/0/ertesitohirdetmenyproperties?objectid...

http://www.kozbeszerzes.hu/lid/ertesito/pid/0/ertesitohirdetmenyproperties?objectid... Page 1 of 8 Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: OK Általános keresés Közbeszerzési Értesítı Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2010/75.

Részletesebben

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és faxszáma, elektronikus levelezési címe: Magyar Köztársaság Bécsi Nagykövetsége (1010 Bécs, Bankgasse 4-6.), telefon: 06-1-458-1982, 06-1-458-1204

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt. sz.: D.107/12/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

HU-Budapest: Motorolaj 2011/S 63-102251 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Motorolaj 2011/S 63-102251 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:102251-2011:text:hu:html HU-Budapest: Motorolaj 2011/S 63-102251 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Utolsó módosítás kelte: 2009.02.26 Hatálybalépés idıpontja: 2009.03.29

Részletesebben

Autóbuszok klímaberendezéseinek felülvizsgálata, karbantartása, szükség szerinti javítása. versenyeztetési eljárás

Autóbuszok klímaberendezéseinek felülvizsgálata, karbantartása, szükség szerinti javítása. versenyeztetési eljárás Autóbuszok klímaberendezéseinek felülvizsgálata, karbantartása, szükség szerinti javítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-437/2012. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben

21467/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Irodatechnikai készülékek beszerzése tárgyban

21467/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Irodatechnikai készülékek beszerzése tárgyban 21467/2016/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Irodatechnikai készülékek beszerzése tárgyban Budapest, 2016. - 1- Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z A K I L E Í R Á S... 14 S Z E R Z

Részletesebben

ELEKTROMOS ÁRAM BESZERZÉSE AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT RÉSZÉRE 2015 TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ. Budapest, 2015.

ELEKTROMOS ÁRAM BESZERZÉSE AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT RÉSZÉRE 2015 TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ. Budapest, 2015. D O K U M E N T Á C I Ó ELEKTROMOS ÁRAM BESZERZÉSE AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT RÉSZÉRE 205 TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ Budapest, 205. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ AZ ELJÁRÁS BEMUTATÁSA... 3 II. MŰSZAKI

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Állami Autópálya Kezelő Zrt. Budapest, Váci út 45/B. H-1134 AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Lebonyolító mérnöki feladatok ellátása, valamint a kivitelezési eljárásokra vonatkozó közbeszerzési eljárások előkészítésében

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: a lırinci Közösségi Házban Lırinci Város Önkormányzata Képviselıtestületének 2009. június 29-i rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Víg Zoltán polgármester Sárosi Károly alpolgármester

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1.oldal A Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Létrehozva: 2004. február 05. Utolsó módosítás: 2010. március 1. Hatályba lépés: 2010. április 1-tıl 2.oldal

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ OTP Fáy András Alapítvány Marketing-kommunikációs feladatok ellátása tárgyú, a Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti közbeszerzési eljárásához 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. A KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

18783/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fűrészáru, rétegelt lemez, bútorlap beszerzése tárgyú nyílt pályáztatáshoz - 1 -

18783/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fűrészáru, rétegelt lemez, bútorlap beszerzése tárgyú nyílt pályáztatáshoz - 1 - 18783/2016/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fűrészáru, rétegelt lemez, bútorlap beszerzése tárgyú nyílt pályáztatáshoz - 1 - Budapest, 2016. 18783/2016/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Fűrészáru,

Részletesebben

21268/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fényképezőgépek és projektorok beszerzése tárgyban

21268/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fényképezőgépek és projektorok beszerzése tárgyban 21268/2016/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fényképezőgépek és projektorok beszerzése tárgyban Budapest, 2016. - 1- Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z A K I L E Í R Á S... 14 S Z

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A MEZŐKOVÁCSHÁZA, VÉGEGYHÁZI ÚT 3. SZ. ALATTI INGATLANON TALÁLHATÓ ÉPÜLETEK FELÚJÍTÁSÁRA ÉS ÁTALAKÍTÁSÁRA, ÚT- ÉS KERÍTÉSÉPÍTÉSRE. tárgyban indult, a Kbt.

Részletesebben

Takarítási szolgáltatás megrendelése a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormá nyhivatal Győr közigazgatási terüle tén kívül eső ingatlanjai

Takarítási szolgáltatás megrendelése a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormá nyhivatal Győr közigazgatási terüle tén kívül eső ingatlanjai DOKUMENTÁCIÓ Takarítási szolgáltatás megrendelése a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győr közigazgatási területén kívül eső ingatlanjai tekintetében tárgyú, közösségi rezsim, nyílt közbeszerzési

Részletesebben

HU-Budapest: Munkaruházat, különleges munkaruha és kiegészítők 2011/S 62-100590 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Munkaruházat, különleges munkaruha és kiegészítők 2011/S 62-100590 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:100590-2011:text:hu:html HU-Budapest: Munkaruházat, különleges munkaruha és kiegészítők 2011/S 62-100590 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

62579/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öntvény alkatrészek beszerzése tárgyú pályázathoz

62579/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öntvény alkatrészek beszerzése tárgyú pályázathoz 62579/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öntvény alkatrészek beszerzése tárgyú pályázathoz Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z A K I L E Í R Á S... 15 S Z

Részletesebben

16/04/2010 S74 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Budapest: Földgáz

16/04/2010 S74 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Budapest: Földgáz 16/04/2010 S74 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Budapest: Földgáz 2010/S 74-110607 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS Általános kivitelezési keretszerzıdés (építési-szerelési munkák) VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS Amely létrejött a Közbeszerzésekrıl szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. törvény alapján a Fıvárosi

Részletesebben

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Árubeszerzés X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Árubeszerzés X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

21558/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Lakatosipari eszközök, szerelő célszerszámok beszerzése tárgyú beszerzéshez

21558/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Lakatosipari eszközök, szerelő célszerszámok beszerzése tárgyú beszerzéshez 21558/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Lakatosipari eszközök, szerelő célszerszámok beszerzése tárgyú beszerzéshez Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z A

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) ajánlatkérő takarítási feladatok ellátása tárgyú, nyílt közbeszerzési eljárásához 2015. 1 I. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS

Részletesebben

27278/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Vasúti járművek szivattyúk, ventillátorok beszerzése tárgyú beszerzéshez

27278/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Vasúti járművek szivattyúk, ventillátorok beszerzése tárgyú beszerzéshez 27278/2016/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Vasúti járművek szivattyúk, ventillátorok beszerzése tárgyú beszerzéshez Budapest, 2016.06.01. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) közzétételt Kbt. 22. (1) bekezdés b) pontja Harmadik rész, VI.

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) közzétételt Kbt. 22. (1) bekezdés b) pontja Harmadik rész, VI. Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata Ny.sz.:1039V01 1. Általános rendelkezések 1.1. Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, amelyek - ellenkezı

Részletesebben

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft.

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. Felnőtt sürgősségi háziorvosi ügyeleti ellátás tárgyú közbeszerzési eljárásban KIEGÉSZÍTŐ IRATOK TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS II. ÚTMUTATÓ A RÉSZVÉTELRE JELENTKEZŐKNEK

Részletesebben

Postai irányítószám: 1027

Postai irányítószám: 1027 AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Diákhitel Központ Zrt. Postai cím: Csalogány u. 9-11. Város/Község Budapest Postai irányítószám: 1027

Részletesebben

3. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, beszerzési helye és pénzügyi feltételei

3. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, beszerzési helye és pénzügyi feltételei Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon-, és telefaxszámai: név: Gyomaendrőd Csárdaszállás Hunya Intézményi Társulás nevében eljáró Gyomaendrőd Város Önkormányzata gesztorönkormányzat

Részletesebben

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata 1. Általános rendelkezések 1.1. Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, amelyek - ellenkezı szerzıdéses

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007 62874/2015/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S MÁV-START Zrt. munkavállalóinak közúti szállítása Budapest és Szolnok Járműjavítási telephely között tárgyú ajánlatkéréshez (továbbiakban pályázathoz)

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ. Adásvételi szerződés kardio-angiográfiás készülék beszerzésére vonatkozóan

DOKUMENTÁCIÓ. Adásvételi szerződés kardio-angiográfiás készülék beszerzésére vonatkozóan DOKUMENTÁCIÓ Adásvételi szerződés kardio-angiográfiás készülék beszerzésére vonatkozóan tárgyú, közösségi eljárási rend szerinti, nyílt közbeszerzési eljárás (Az ajánlat összeállításának tartalmi, formai

Részletesebben

teljesítési hely: Eger, Eszterházy tér 3-4. III. teljesítési hely: Salgótarján, Kassai sor 10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

teljesítési hely: Eger, Eszterházy tér 3-4. III. teljesítési hely: Salgótarján, Kassai sor 10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága telephelyein adatrögzítés és kapcsolódó adminisztrációs tevékenységek ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés

Részletesebben