HU-Tolna: Építészeti tervezési szolgáltatások 2009/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HU-Tolna: Építészeti tervezési szolgáltatások 2009/S 129-188521 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás"

Átírás

1 I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ HU-Tolna: Építészeti tervezési szolgáltatások 2009/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Tolna Város Önkormányzata, Hısök tere 1., Κapcsolattartó dr. Nagy-Hegedős Brigitta, HU Tolna. Tel Fax Internetcím(ek): Az ajánlatkérı általános címe: További információk a következı címen szerezhetık be: Darázs & Társai Ügyvédi Iroda, Ajtósi Dürer sor 31., Κapcsolattartó Dr. Zolnai Krisztina ügyvéd, HU-1146 Budapest. Tel Fax URL: A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következı címen szerezhetık be: Darázs & Társai Ügyvédi Iroda, Ajtósi Dürer sor 31., Κapcsolattartó Dr. Zolnai Krisztina ügyvéd, HU-1146 Budapest. Tel Fax URL: Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következı címre kell benyújtani: Darázs & Társai Ügyvédi Iroda, Ajtósi Dürer sor 31., Κapcsolattartó Dr. Zolnai Krisztina ügyvéd, HU-1146 Budapest. Tel Fax URL: I.2) AZ AJÁNLATKÉRİ TÍPUSA ÉS Fİ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI: Regionális vagy helyi hatóság. Általános közszolgáltatások. Az ajánlatkérı más ajánlatkérık nevében folytatja a közbeszerzési eljárást: nem. II. SZAKASZ: A SZERZİDÉS TÁRGYA II.1) MEGHATÁROZÁS II.1.1) Az ajánlatkérı által a szerzıdéshez rendelt elnevezés: KEOP azonosító számú pályázatban megkötött támogatási szerzıdés keretében a Tolna agglomeráció szennyvíztisztító telepének korszerősítése projekttel összefüggı megvalósíthatósági tanulmány, tervezés, terület elıkészítı munka, egyéb projekt megvalósításhoz kapcsolódó tanulmány elkészítése. II.1.2) A szerzıdés típusa, valamint a teljesítés helye: Szolgáltatásmegrendelés. Szolgáltatási kategória 12.

2 A teljesítés helye: Tolna Város Önkormányzata Tolna, Hısök tere 1., MAGYARORSZÁG. NUTS-kód: HU233. II.1.3) A hirdetmény a következık valamelyikére irányul: Közbeszerzés megvalósítása. II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk: II.1.5) A szerzıdés meghatározása/tárgya: KEOP azonosító számú pályázatban megkötött támogatási szerzıdés keretében a Tolna agglomeráció szennyvíztisztító telepének korszerősítése projekttel összefüggı megvalósíthatósági tanulmány, tervezés, terület elıkészítı munka, egyéb a projekt megvalósításhoz kapcsolódó tanulmány elkészítése vállalkozási szerzıdés keretében. II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV): , II.1.7) A szerzıdés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e?: II.1.8) Részekre történı ajánlattétel: II.1.9) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?: II.2) SZERZİDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR II.2.1) Teljes mennyiség: Vállalkozási szerzıdés Tolna szennyvíztisztító telep fejlesztése címő KEOP azonosító számú projekt keretén belül a szükséges engedélyezési tervdokumentációk elkészítése, az engedélyek beszerzése, az RMT/CBA elkészítése, valamint a kivitelezı kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás ajánlati dokumentációjának elkészítése az Ajánlati Dokumentációban rögzítettek, illetve az alábbiak szerint: 1) Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése költség-haszon és kockázat elemzéssel, a KEOP pályázati rendszer követelményei szerint, ennek keretében javaslat kidolgozása a projekt megvalósításának ütemtervére, a projekt megvalósulásának és fenntartásának intézményi és szervezeti kereteire, valamint finanszírozásra. Az RMT/CBA jóváhagyatása a Közremőködı Szervezettel. 2) Tisztított szennyvíz nyomóvezetékhez kapcsolódóan Az 1) pont szerint készítendı, Közremőködı Szervezet által jóváhagyott Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány szerint, és alapján: Elvi vízjogi engedélyezési tervdokumentáció elkészítése a 18/1996.(VI.13.) KHVM rendelet szerinti tartalommal, elvi vízjogi engedély beszerzése, Vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentáció elkészítése a 18/1996.(VI.13.) KHVM rendelet szerinti tartalommal, az eljáró hatóságokkal, szakhatóságokkal, kezelıkkel és üzemeltetıkkel elızetes egyeztetések lefolytatása; közmőnyilatkozatok, kezelıi hozzájárulások beszerzése; magántulajdoni érintettség esetén a bejegyzéshez szükséges dokumentumok elıkészítése, a földhivatali elvárásoknak megfelelıen, valamint a vízjogi létesítési engedély beszerzése, Az engedélyezési dokumentációkban és engedélyekben rögzített mőszaki tartalom alapján az építési munkákhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás ajánlatkérési dokumentációja részét képezı közbeszerzési mőszaki dokumentáció elkészítése, a FIDIC piros könyve szerint és a 162/2004. (V. 21.) Kormányrendeletnek megfelelıen.

3 3) A szennyvíztisztító telep fejlesztéséhez kapcsolódóan: Az 1) pont szerint készítendı, Közremőködı Szervezet által jóváhagyott Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány szerint, és alapján: Elvi vízjogi engedélyezési tervdokumentáció elkészítése a 18/1996.(VI.13.) KHVM rendelet szerinti tartalommal, elvi vízjogi engedély beszerzése, Környezetvédelmi engedély megszerzéséhez szükséges dokumentáció elkészítése a 314/2005.(XII.25.) Kormányrendeletnek megfelelıen és az engedély megszerzése, Az engedélyezési dokumentációkban és engedélyekben rögzített mőszaki tartalom alapján az építési munkákhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás ajánlatkérési dokumentációjának részét képezı közbeszerzési mőszaki dokumentáció elkészítése, a FIDIC sárga könyve szerint és a 162/2004. (V. 21.) Kormányrendeletnek megfelelıen, A 2) és 3) pont szerinti tervezési feladatoknál a tervezı feladatát képezi a tervezési munkákhoz szükséges elıkészítı tevékenységek (geodézia, talajmechanika) elvégzése, és az engedélyezési eljárásokhoz kapcsolódó szakhatósági állásfoglalásokat megalapozó dokumentumok elkészítése is. 4) A második fordulóhoz szükséges pályázati dokumentáció összeállítása (projektadatlap, véglegesített RMT/CBA, mellékletek) a KEOP pályázati rendszer követelményei szerint. A fentiekben részletezett teljes mennyiség legalább 6 önálló település csatornán összegyőjtött szennyvizeinek tisztítását szolgáló, legalább LE ill m3/d kapacitású, kommunális szennyvíztisztító telep fejlesztésére és az ehhez kapcsolódó költség-haszon és kockázat elemzést is magában foglaló részletes megvalósíthatósági tanulmány készítésére, valamint környezeti hatásvizsgálat elvégzésére vonatkozik. Az ajánlati dokumentáció elválaszthatatlan részét képezı részletes mőszaki leírás az Ajánlatkérı alábbi honlapjáról letölthetı: Becsült érték HÉA nélkül: HUF. II.2.2) Vételi jog (opció): II.3) A SZERZİDÉS IDİTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE: befejezés: III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK III.1) A SZERZİDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK III.1.1) A szerzıdést biztosító mellékkötelezettségek: Az ajánlattevı szerzıdést biztosító mellékkötelezettségként legfeljebb a teljes nettó vállalkozási díj 5 %-ának megfelelı összegő késedelmi kötbért vállal arra az esetre, amennyiben a szerzıdésben foglalt kötelezettségeit késedelmesen teljesítené. A kötbér napokra lebontott mértéke: HUF/nap. Ajánlattevıt az ajánlatában vállalt bármely feladat teljesítésének neki felróható okból történı elmaradása esetén meghiúsulási kötbér fizetésének kötelezettsége terheli. A meghiúsulási kötbér mértéke a teljes vállalkozási díj nettó összegének 5 %-a. A kötbérvállalásnak megfelelı pénzösszeget az ajánlattevınek az ajánlati dokumentációban részletezettek szerint a Kbt. 53. (6) bekezdésében foglaltak alapján kell az ajánlatkérı rendelkezésére bocsátani. III.1.2) Fı finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

4 Az ajánlatkérı rendelkezik a szerzıdés teljesítését biztosító anyagi fedezettel. Jelen szerzıdés összegének finanszírozása 85 %-ban a Környezet és Energia Operatív Program keretében elnyert Támogatásból valósul meg. Ajánlatkérı a nyertes ajánlattevı által nyújtott szolgáltatások díját, a szolgáltatás (vagy annak egy része) maradéktalan, teljesítési igazolással igazolt teljesítését követıen benyújtott számla ellenében, a következı módon téríti meg. Ajánlatkérı az Ajánlattevı számlájának kézhezvételétıl számított 30 napon belül a számla nettó értékének 15 %-át, valamint az ÁFA összegét átutalja a nyertes ajánlattevı bankszámlájára. A fennmaradó összeg a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság - mint Közremőködı Szervezet - útján kerül kifizetésre. A Támogatást az Ajánlatkérı hiánytalanul beérkezett Kifizetési Kérelme alapján, a Támogatási Szerzıdésnek megfelelıen megküldött dokumentáció beérkezését követı 30 napon belül a nyertes ajánlattevı bankszámlájára a Közremőködı szervezet átutalja. Az ellenszolgáltatás összegének kifizetése a támogatási szerzıdés részét képezı útvonaltervvel összhangban történik figyelemmel a Kbt (3) bekezdésére is. Az Ajánlatkérı elıleget nem fizet. III.1.3) A közös ajánlatot tevı nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: Nem követelmény. III.1.4) Vonatkoznak-e a szerzıdés teljesítésére egyéb különleges feltételek?: III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK III.2.1) Az ajánlattevı/a részvételre jelentkezı személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történı bejegyzésre vonatkozó elıírásokat is: Az elıírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevı személyes helyzetére vonatkozó adatok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevı, alvállalkozó, vagy erıforrást nyújtó szervezet, aki esetében a Kbt. 60. (1) bekezdésben felsorolt kizáró okok fennállnak, Az eljárásban nem lehet ajánlattevı vagy a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó, vagy erıforrást nyújtó szervezet, aki esetében a Kbt. 61. (1) bekezdés a) - d) pontokban felsorolt kizáró okok fennállnak, illetve alvállalkozó, ha a Kbt. 61. (1) d) pontja szerinti kizáró ok vele szemben fennáll, Az eljárásból kizárásra kerül az az ajánlattevı, aki, illetıleg - a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben - akinek a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójával, vagy a számára erıforrást nyújtó szervezettel szemben a Kbt. 62. (1) bekezdés a) - b) pontokban felsorolt kizáró okok fennállnak. A Kizáró okok igazolási módja: Az ajánlattevınek és - a Kbt. 71. (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti esetben - a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevı részére erıforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatban írásban nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a Kbt. 60. (1) bekezdésének a)-h) pontjaiban, valamint a Kbt. 61. (1) bekezdése a) - d) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá, illetıleg jogosult ezt az ajánlatban igazolni. Az ajánlattevı (közös ajánlattétel esetén ajánlattevık) nyertessége esetén, amennyiben ezt az ajánlatban nem csatolta, az eredményhirdetést követı nyolc napon belül köteles a Kbt. 63. (2)-(5) bekezdés és a 63/A (1) bekezdés szerint igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 60. (1) bekezdésének, valamint a 61. (1) bekezdése a)-d) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság: Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 1.) Ajánlattevınek, illetve amennyiben igénybe vesz, úgy a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozónak eredeti vagy hiteles másolati példányban csatolnia kell valamennyi

5 számlája tekintetében, a számlavezetı pénzintézetétıl származó, az ajánlattételi határidı lejártától számított 60 napnál nem régebbi pénzintézeti nyilatkozatot az alábbi tartalommal: A vezetett bankszámla száma, A számlanyitás dátuma (év, hónap, nap), Számlavezetı intézmény megnevezése, Számlán az ajánlati felhívás közzétételének napját megelızı egy éven belül elıfordult-e sorban álló tétel. 2.) Ajánlattevınek, illetve amennyiben igénybe vesz, úgy a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozónak csatolnia kell az elmúlt 3 lezárt pénzügyi év (2006., 2007., 2008.) beszámolóinak eredeti vagy hiteles másolati példányát. A Kbt. 71. (4) bekezdése alapján, amennyiben az ajánlattevı igénybe vesz, úgy 10 % feletti alvállalkozójának a pénzügyi és gazdasági alkalmassági elıírásokra vonatkozó igazolásokat az ajánlatban csatolni kell. Amennyiben az ajánlattevı az alkalmassági elıírásoknak való megfelelés céljából más szervezet erıforrásaira támaszkodik, úgy az igénybe vett szervezet rendelkezésre állását a Kbt. 65. (4) bekezdése alapján kell igazolni. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 1.) Alkalmatlan az ajánlattevı, illetve a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó, amennyiben bármely számlavezetı pénzintézeténél vezetett valamely pénzforgalmi számláján volt sorban álló tétel az ajánlati felhívás közzétételének napját megelızı egy éven belül. 2.) Alkalmatlan az ajánlattevı, illetve a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó, amennyiben az elmúlt 3 lezárt pénzügyi év valamelyikében (2006., 2007., 2008.) a mérleg szerinti eredménye negatív. Közös ajánlattétel esetén az egyes ajánlattevıknek a Kbt. 66. (1) bekezdése alapján különkülön kell megfelelnie a szerzıdés teljesítéséhez szükséges pénzügyi- gazdasági alkalmassági elıírásoknak. Ajánlattevı a szerzıdés teljesítéséhez szükséges pénzügyi-gazdasági alkalmassági feltételeknek megfelelhet úgy is, hogy - figyelemmel a Kbt. 4. 3/E pontjára - a Kbt. 65. (3) bekezdése szerinti szervezet erıforrásaira támaszkodik. III.2.3) Mőszaki, illetve szakmai alkalmasság: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: I. Az ajánlattevınek, és amennyiben az ajánlattevı igénybe vesz, úgy a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozónak a Kbt. 68. (1) bekezdésében foglaltak szerint kell nyilatkoznia, illetve igazolnia az elıírt referenciamunkák meglétét. A nyilatkozatnak és referenciaigazolásnak tartalmaznia kell legalább a teljesítés idejére, a szerzıdést kötı másik félre, a szolgáltatás tárgyára, az ellenszolgáltatás nettó összegére vagy a szolgáltatás mennyiségére utaló más adat megjelölését. II. Az ajánlattevınek és amennyiben az ajánlattevı igénybe vesz, úgy a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozónak csatolnia kell a bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában a végzettséget igazoló diploma, vagy oklevél hiteles másolatát, a szakmai alkalmassági elıírások meglétét is alátámasztó, aláírással ellátott szakmai önéletrajzát eredeti, vagy hiteles másolati példányban, valamint a tervezési jogosultságot igazoló határozat hiteles másolatát. A Kbt. 71. (4) bekezdése alapján, amennyiben az ajánlattevı igénybe vesz, úgy 10 % feletti alvállalkozójának a mőszaki és szakmai alkalmassági elıírásokra vonatkozó igazolásokat az ajánlatban csatolni kell. Amennyiben az ajánlattevı az alkalmassági elıírásoknak való megfelelés céljából más szervezet erıforrásaira támaszkodik, úgy az igénybe vett szervezet rendelkezésre állását a Kbt. 65. (4) bekezdése alapján kell igazolni. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

6 I. Alkalmatlan az ajánlattevı, ha a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozóval együttesen nem rendelkezik a megelızı 3 (2006., 2007., 2008.) év valamelyikében teljesített alábbi referenciamunkákkal: legalább kettı darab, kommunális szennyvíztisztító telep engedélyezési, és/vagy tenderterveinek és/vagy komplett kiviteli terveinek elkészítésére vonatkozó olyan referenciával, amelyek egyenként nettó HUF értékőek voltak, legalább egy darab, európai uniós pályázathoz kapcsolódó, költség-haszon és kockázat elemzést is magában foglaló részletes megvalósíthatósági tanulmány készítésére vonatkozó olyan referenciával, amely legalább 6 önálló település csatornán összegyőjtött szennyvizeinek tisztítását szolgáló szennyvíztelepi fejlesztést is tartalmaz, és amelyre vonatkozóan az ellenszolgáltatás nettó összege eléri, vagy meghaladja a HUF-ot, legalább egy darab olyan befejezett szerzıdéssel, amely egy legalább LE illetve legalább m³/d kapacitású kommunális szennyvíztelep elvi vízjogi engedélyezési tervének, környezetvédelmi engedély megszerzését célzó környezeti hatásvizsgálatnak, illetve FIDIC sárga könyv szerinti tenderdokumentációjának az elkészítésére vonatkozott. A szerzıdés értéke az elızıekben felsorolt három tervezési feladatra vonatkozóan összességében legalább nettó HUF legyen. II. Alkalmatlan az ajánlattevı, ha a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozóval együttesen nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel: 2 fı vezetı tervezı érvényes vízimérnöki tervezésre vonatkozó (VZ-T) kamarai regisztrációval és legalább 5 év gyakorlattal. Végzettség: Egyetemi vagy fıiskolai végzettség. 1 fı szennyvíz - technológiai vezetı tervezı (VZ-T) kamarai regisztrációval, amelynél a kiemelten gyakorlott területek között szerepel a Szennyvíztisztító telepek. Végzettség: Egyetemi vagy fıiskolai végzettség és 5 év szakmai gyakorlat. A szakemberek között átfedés nem lehet. Közös ajánlattétel esetén az egyes ajánlattevıknek a Kbt. 69. (4) bekezdése alapján együttesen kell megfelelnie a szerzıdés teljesítéséhez szükséges mőszaki- szakmai alkalmassági elıírásoknak. Ajánlattevı a szerzıdés teljesítéséhez szükséges mőszaki-szakmai alkalmassági feltételeknek megfelelhet úgy is, hogy - figyelemmel a Kbt. 4. 3/E pontjára - a Kbt. 65. (3) bekezdése szerinti szervezet erıforrásaira támaszkodik. Az ajánlattevı a mőszaki-szakmai alkalmassági elıírásoknak Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozóval együttesen is megfelelhet. III.2.4) Fenntartott szerzıdések: III.3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZİDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?: Igen. 104/2006. (IV.28.) Korm. rendelet. III.3.2) A szervezeteknek közözlniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közremőködı személyek nevét és képzettségét?: IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA IV.1.1) Az eljárás fajtája:

7 Nyílt. IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezık létszáma vagy keretszáma: IV.1.3) Az ajálattevık létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során: IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK IV.2.1) Bírálati szempontok: A legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás. IV.2.2) Elektronikus árverést alkalmaznak-e?: IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK IV.3.1) Az ajánlatkérı által az aktához rendelt hivatkozási szám: KEOP tervezés, RMT, CBA, és kapcsolódó elıkészítı munkák/tolna/2009. IV.3.2) Az adott szerzıdésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?: IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok vagy ismertetık (versenypárbeszéd esetében): A dokumentáció beszerzésének határideje: Kell-e fizetni a dokumentációért: Ár: ÁFA HUF. A fizetés feltételei és módja: Az HUF + ÁFA összeget a Darázs & Társai Ügyvédi Iroda CIB Bank Zrt-nél vezetett számlára történı átutalással RMT Tolna megjelöléssel a közleményben, amelyet az átutalási bizonylattal köteles igazolni a dokumentáció átvételekor. IV.3.4) Az ajánlattételi határidı, illetve a részvételi határidı: :00. IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezık részére: IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók: Magyar. IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális idıtartama: Idıtartam napokban: 60 (az ajánlattételi határidı lejártától számítva). IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei: Dátum: :00. Hely: Darázs & Társai Ügyvédi iroda (1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 31., MAGYARORSZÁG). Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen. A Kbt. 80. (2) bekezdése szerint. VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTİ INFORMÁCIÓK VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLİDİ JELLEGŐ-E?: VI.2) A SZERZİDÉS KÖZÖSSÉGI ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?: Igen. Kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb használható hivatkozási alapot: KEOP azonosító számú pályázatban megkötött támogatási szerzıdés keretében a Tolna agglomeráció szennyvíztisztító telepének korszerősítése projekt. VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:

8 1. Az ajánlatkérı a hiánypótlás lehetıségét a Kbt. 83 -a szerint, teljes körben biztosítja. 2. Az eredményhirdetés idıpontja és helye: Az ajánlatkérı elıreláthatólag az ajánlattételi határidı lejártától számított 10. napon 10:00 órakor hirdet eredményt, amelynek helye: Darázs & Társai Ügyvédi iroda (1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 31., MAGYARORSZÁG). Amennyiben ez a nap nem munkanap, úgy az azt követı elsı munkanapon 10:00 órakor kerül sor az eredményhirdetésre. 3. A szerzıdéskötés elıreláthatólag az eredményhirdetés napját követı 8. napon 10:00 órakor kerül megtartásra. Amennyiben ez a nap nem munkanap, úgy az azt követı elsı munkanapon 10:00 órakor kerül sor a szerzıdés megkötésére a nyertesként kihirdetett ajánlattevıvel. A szerzıdéskötés helye: Tolna Város Önkormányzata, 7130 Tolna, Hısök tere 1. I. emelet Tárgyaló, MAGYARORSZÁG. 4. Ahol az ajánlati felhívás igazolás csatolását írja elı, ott a Kbt. 20. (3) bekezdésében foglaltak szerint eredetiben vagy hitelesített másolatban kéri ajánlatkérı benyújtani. 5. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevı (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevı), 10 % feletti alvállalkozó, külsı erıforrásként bevonni kívánt szervezet részérıl aláírásra jogosult, ajánlatban aláíró személy ajánlattételi határidı lejártától számított 60 napnál nem régebbi aláírási címpéldánya eredeti vagy hitelesített másolati példányát. Amennyiben nem a cégjegyzésre jogosult(ak) az ajánlatot jegyzı(k), akkor az ajánlatban csatolandó az ajánlattevı részérıl cégjegyzésre jogosulttól származó meghatalmazás eredeti vagy hitelesített másolati példánya, valamint a meghatalmazást adó cégjegyzésre jogosult(ak) és a meghatalmazott fenti feltételeknek megfelelı aláírási címpéldánya is. 6. Az ajánlattevınek cégszerően aláírt nyilatkozatban nyilatkoznia kell a Kbt. 70. (2) bekezdésében foglaltakra. 7. Az ajánlattevınek az ajánlathoz csatolnia kell a Kbt. 71. (1) bekezdés a)-c) pontjai és (3) bekezdése szerinti cégszerően aláírt nyilatkozatot. 8. Az ajánlat részeként csatolni kell az ajánlattevı, közös ajánlattétel esetén a közös vállalkozás/konzorcium minden ajánlattevıjének, és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak külön-külön egy nyilatkozatot arról, hogy az ajánlatban csatolt banki igazolásokat kiállító pénzintézete(ke)n kívül más pénzintézet a cégük részére számlát nem vezet. 9. Az ajánlat elkészítésének formai szabályai és benyújtásának szabályai: Az ajánlatot állagsérelem nélkül nem bontható kötésben (összefőzve vagy kötve), minden lapját folyamatos sorszámmal ellátva, zárt borítékban, 3 példányban (1 eredeti és 2 másolat) kell benyújtani. A borítékra ráírandó: Megvalósíthatósági tanulmány, tervezés Tolna Város Önkormányzata, mint Gesztor önkormányzat részére és az Ajánlattételi határidı lejártáig nem bontható fel! megjelölés. Az ajánlaton szerepelnie kell az "eredeti" vagy a "másolat" megjelölésnek. Eltérés esetén az "eredeti" példány tartalma a mérvadó. A postán feladott ajánlatot ajánlatkérı akkor tekinti határidın belül benyújtottnak, ha a kézhezvételére a benyújtásra megjelölt címen az ajánlattételi határidıig sor került. Az ajánlattevı felelıssége, ha a postai úton, gyorspostán vagy más futárszolgálattal küldött ajánlat a fentiekben feltüntetett idıpontra, vagy megadott helyre nem érkezik meg. 10. Az ajánlatok benyújtásának címe: Darázs & Társai Ügyvédi Iroda, 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 31. mfszt. 1., MAGYARORSZÁG. 11. Az ajánlatot folyamatos (az üres oldalakat is) oldalszámolással kell ellátni. Az ajánlat borító lapját követı lapnak az oldalszámokat is feltüntetı tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, az oldalszámozást a tartalomjegyzéktıl kell kezdeni. Az ajánlat tartalommal bíró oldalait az ajánlatot aláíró személynek szignálnia kell. 12. Az ajánlattevı részérıl aláírásra jogosult személynek az eredeti ajánlatban a nyilatkozatokat, valamint a felolvasólapot cégszerő aláírásával kell ellátnia. Az ajánlat többi oldalát (a tartalommal bíró oldalakat), valamint a szerzıdéstervezetet az aláírásra jogosult

9 személynek szignálnia kell. Tekintettel arra, hogy az ajánlattétel nyelve magyar, minden idegen nyelven kiállított igazolás és dokumentum mellé csatolni kell azok magyar nyelvő fordítását is. A fordítás tartalmáért az ajánlattevı felel. 13. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülı összes költség az ajánlattevıt terheli. 14. Közös ajánlattétel esetén az ajánlattevık kötelesek az ajánlathoz csatolni teljes bizonyító erejő magánokiratba foglalt együttmőködési (konzorciumi) megállapodásukat, amelyben egyetemlegesen felelısséget vállalnak a szerzıdés teljesítéséért, és meghatározzák közremőködésük módját és arányát, valamint kijelölik és meghatalmazzák a közös ajánlattevıt képviselı tagot. 15. Amennyiben a dokumentáció és az ajánlati felhívás között ellentmondás mutatkozik, az ajánlati felhívásban foglaltak az irányadóak 16. A jelen felhívás III.2.2.) és III.2.3.) pontjaiban elıírt alkalmassági feltételek, és az igazolási módjuk a minısített ajánlattevık hivatalos jegyzékébe történı felvétel feltételét képezı minısítı szempontokhoz képest szigorúbban kerültek meghatározásra. 17. Abban az esetben, amennyiben az ajánlatkérı második helyezettet hirdet, és amennyiben a nyertes ajánlattevı visszalép vagy amennyiben a Kbt. 60. (1) bekezdésében és 61. (1) bekezdésének hatálya alá nem tartozásával kapcsolatos igazolásokat elmulasztja az elıírt határidın belül benyújtani, vagy hamis nyilatkozatot tesz, úgy az ajánlatkérı a másodikként kihirdetett ajánlattevıvel köti meg a szerzıdést. 18. A jelen eljárásban kiadott ajánlati dokumentáció megvásárlása és átvétele az eljárásban való részvétel és az ajánlattétel feltétele. Ha több ajánlattevı közösen tesz ajánlatot, akkor elegendı, ha az ajánlattevık egyike vásárolja meg vagy veszi át a dokumentációt. A megvásárolt dokumentáció másra nem ruházható át. A dokumentáció Darázs & Társai Ügyvédi Iroda, 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 31. szám alatti címén vehetı át elızetes telefonon történt egyeztetést követıen személyesen, munkanapokon 9:00-12:00 óráig (az ajánlattételi határidı lejártának napján 9:00-10:00 óráig), illetıleg kérhetı a postai úton történı megküldése is. A postai úton történı megküldés esetén ajánlatkérı a Kbt. 54. (4) bekezdése szerint a kérelem kézhezvételétıl számított kettı munkanapon belül küldi meg az ajánlattevınek a dokumentációt. Az ajánlattevı a dokumentáció átvétele elıtt köteles az igénylés (kérelem) eredeti példányát személyesen átadni, vagy fax útján megküldeni, melyben fel kell tüntetni jelen eljárás tárgyát, az ajánlattevı nevét, címét, kapcsolattartó személy nevét és telefonszámát, faxszámát, valamint címét. Faxon történı megküldés esetében az igénylés egy eredeti példányát postai úton is meg kell küldeni az ajánlatkérı címére. Az igényléshez mellékelni kell a dokumentáció díjának befizetését igazoló okmányt is. 19. A pénzügyi alkalmasság igazolására csatolt pénzintézeti nyilatkozatok a különbözı banki gyakorlatnak megfelelıen eltérı formájúak és tartalmúak lehetnek, de mindegyiknek egyértelmő választ kell adnia a felhívásban elıírt alkalmassági követelmények teljesülésére. VI.4) JOGORVOSLATI ELJÁRÁS VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv: Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntıbizottság, Margit krt. 85., HU-1024 Budapest. Tel URL: Fax VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása: A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt a szerint.

10 VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következı szervtıl szerezhetı be: Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntıbizottság, Margit krt. 85., HU-1024 Budapest. Tel URL: Fax VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítı Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Postai irányítószám: 1027

Postai irányítószám: 1027 AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Diákhitel Központ Zrt. Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község Budapest Postai irányítószám: 1027

Részletesebben

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ 1 / 9 2011.01.26. 15:36 Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: OK Közbeszerzési Értesítı Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2011/11. lapszám

Részletesebben

Árubeszerzésre ir... - 221969-2010

Árubeszerzésre ir... - 221969-2010 1. oldal, összesen: 5 Árubeszerzésre ir... - 221969-2010 28/07/2010 S144 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerzıdés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Gönc: Orvosi felszerelések

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki 5. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe)

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe) Hivatalos név: Tolna Város Önkormányzata Postai cím: Hısök tere 1. Város/Község: Tolna Postai irányítószám: 7130

Részletesebben

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió X Tisztelt Ajánlattevı! Jelen ajánlattételi felhívás a Kbt. 251. (2)

Részletesebben

Postai irányítószám: 2523

Postai irányítószám: 2523 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

2010/S 5-005179 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés

2010/S 5-005179 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés HU-Siófok: Csapok, szelepek, csıszerelvények és hasonló elemek 2010/S 5-005179 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ Árubeszerzés I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK):

Részletesebben

Hirdetmény. Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal

Hirdetmény. Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Közbeszerzési Értesítı száma: Ajánlatkérı: Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Beszerzés tárgya: Eljárás fajtája: Hirdetmény típusa: 2009 / 35 Hirdetmény Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási

Részletesebben

További információk a következı címen szerezhetık be: XAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következı címen szerezhetık be: XAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Postai cím: Hollán Ernı u. 1.

Részletesebben

X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki

X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Balmazújváros Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Balmazújváros, Debreceni u. 12. Hrsz.: 5162

Balmazújváros Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Balmazújváros, Debreceni u. 12. Hrsz.: 5162 Közbeszerzési Értesítı száma: 2009 / 63 Ajánlatkérı: Balmazújváros Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Balmazújváros, Debreceni u. 12. Hrsz.: 5162 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó. Általános keresés: OK. Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám. 2009/57. lapszám. 2009/56.

Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó. Általános keresés: OK. Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám. 2009/57. lapszám. 2009/56. Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: OK Közbeszerzési Értesítı Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2009/57. lapszám 2009/56. lapszám 2009/55.

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki. irányítószám: 4171 Telefon: 54/474-011. Fax: 54/474-024

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki. irányítószám: 4171 Telefon: 54/474-011. Fax: 54/474-024 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A felhasználói oldal címe (URL): További információk a következı címen szerezhetık be: xazonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

A felhasználói oldal címe (URL): További információk a következı címen szerezhetık be: xazonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2009 / 64 Ajánlatkérı: Nemzeti Szakképzési és Felnıttképzési Intézet Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Magyarország Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Eljárás

Részletesebben

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Telefon: 36/510-910. További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Telefon: 36/510-910. További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

X Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

X Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ország: Magyarország irányítószám: 1117 Kapcsolattartási pont(ok):

Ország: Magyarország irányítószám: 1117 Kapcsolattartási pont(ok): KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény

Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény ÁROP Projekt Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény... 1 Eljárás eredményérıl vagy eredménytelenségérıl szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény. 18 Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ az Európai Unió soros magyar elnökségében közvetlenül résztvevı elnökségi stáb tagjainak az elnökségi feladatok ellátásához szükséges integrált

Részletesebben

Postai irányítószám: 9724. Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok):

Postai irányítószám: 9724. Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás [x] Árubeszerzés [ ] Szolgáltatás [ ] Építési koncesszió [ ] A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki A hirdetmény kézhezvételének

Részletesebben

Postai irányítószám: 1027

Postai irányítószám: 1027 AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Diákhitel Központ Zrt. Postai cím: Csalogány u. 9-11. Város/Község Budapest Postai irányítószám: 1027

Részletesebben

HU-Kaposvár: Oktatással és kutatással kapcsolatos épületek kivitelezése 2009/S 136-198746 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS.

HU-Kaposvár: Oktatással és kutatással kapcsolatos épületek kivitelezése 2009/S 136-198746 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1/8 HU-Kaposvár: Oktatással és kutatással kapcsolatos épületek kivitelezése 2009/S 136-198746 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK):

Részletesebben

http://www.kozbeszerzes.hu/lid/ertesito/pid/0/ertesitohirdetmenyproperties?objectid...

http://www.kozbeszerzes.hu/lid/ertesito/pid/0/ertesitohirdetmenyproperties?objectid... Page 1 of 8 Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: OK Általános keresés Közbeszerzési Értesítı Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2010/75.

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

http://www.kozbeszerzes.hu/sid/popupfront/lid/popup/pid/0/hirdetmenyproperties?o...

http://www.kozbeszerzes.hu/sid/popupfront/lid/popup/pid/0/hirdetmenyproperties?o... 1. oldal, összesen: 10 Hirdetmény tulajdonságai Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2010 / 86 Ajánlatkérı: NymE-ERFARET Nyugat-magyarországi Egyetem Erdıés Fahasznosítási Tudásközpont Nonprofit Kft.

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek - a Kistérségi Közösségi Ház

Részletesebben

Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE

Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE amely létrejött egyrészrıl Aszód Város Önkormányzata (2170 Aszód, Szabadság tér 9., képviselı: Sztán István polgármester) mint Építtetı,

Részletesebben

HU-Kaposvár: Hordozható számítógépek 2010/S 109-165226 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Kaposvár: Hordozható számítógépek 2010/S 109-165226 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165226-2010:text:hu:html HU-Kaposvár: Hordozható számítógépek 2010/S 109-165226 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I.

Részletesebben

Hirdetmény áttekintése

Hirdetmény áttekintése Hirdetmény áttekintése https://195.228.171.34/hkm/viewoffer.jsp?id=23264/2011&print=yes Page 1 of 1 Ajánlatkérı Szervezet: Címzett: - Jánoshida Község Önkormányzata Cím: Fı u. 28. Ir.szám: 5143 Város/Község:

Részletesebben

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Árubeszerzés X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Árubeszerzés X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

Nyertes ajánlattevı: A dokumentáció mellékletében feltüntetett ajánlatkérıi épületek Szegeden.

Nyertes ajánlattevı: A dokumentáció mellékletében feltüntetett ajánlatkérıi épületek Szegeden. Közbeszerzési Értesítı száma: 2010 / 67 Ajánlatkérı: Szegedi Tudományegyetem Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: A dokumentáció mellékletében feltüntetett ajánlatkérıi épületek Szegeden. Beszerzés tárgya:

Részletesebben

HU-Budapest: Projekttervezési szolgáltatások, kivéve az építési munkák tervezését 2009/S 135-197648 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS.

HU-Budapest: Projekttervezési szolgáltatások, kivéve az építési munkák tervezését 2009/S 135-197648 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1/9 HU-Budapest: Projekttervezési szolgáltatások, kivéve az építési munkák tervezését 2009/S 135-197648 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás. HU-Nyíregyháza: Szemeteskonténerek 2010/S 54-080184

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás. HU-Nyíregyháza: Szemeteskonténerek 2010/S 54-080184 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:80184-2010:text:hu:html HU-Nyíregyháza: Szemeteskonténerek 2010/S 54-080184 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban 1) az ajánlatkérı neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail); Hivatalos név: Lajosmizse Város Önkormányzata Postai cím:

Részletesebben

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Kerékpárok 2009/S 14-020163

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Kerékpárok 2009/S 14-020163 1/9 HU-Budapest: Kerékpárok 2009/S 14-020163 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Magyar Posta Zrt., Beszerzési

Részletesebben

HU-Győr: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2009/S 238-341160 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Győr: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2009/S 238-341160 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/10 HU-Győr: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2009/S 238-341160 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

HU-Szombathely: Lakóházak építése 2010/S 94-141530 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Szombathely: Lakóházak építése 2010/S 94-141530 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:141530-2010:text:hu:html HU-Szombathely: Lakóházak építése 2010/S 94-141530 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Postai irányítószám: 1041

Postai irányítószám: 1041 EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó Az APEH budapesti és vidéki telephelyein üzemelı, 2007-ben beszerzett (összesen 2714 db) HP3005dn, HP9040dn és HP3005x típusú nyomtató karbantartása tárgyú

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó Az APEH budapesti és vidéki telephelyein üzemelı, 2007-ben beszerzett (összesen 2714 db) HP3005dn, HP9040dn és HP3005x típusú nyomtató karbantartása tárgyú

Részletesebben

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Békéscsaba: Villamos energia 2009/S 159-232083

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Békéscsaba: Villamos energia 2009/S 159-232083 1/6 HU-Békéscsaba: Villamos energia 2009/S 159-232083 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Békés Megyei Vízművek

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: a lırinci Közösségi Házban Lırinci Város Önkormányzata Képviselıtestületének 2009. június 29-i rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Víg Zoltán polgármester Sárosi Károly alpolgármester

Részletesebben

Kondoros Nagyközség Önkormányzata : az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása, KÉ

Kondoros Nagyközség Önkormányzata : az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása, KÉ Kondoros Nagyközség Önkormányzata : az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása, KÉ Közzététel dátuma: 17.09.2010 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő: 11.10.2010 Dokumentáció

Részletesebben

HU-Csenger: Mérnöki tanácsadói és kivitelezési szolgáltatások 2010/S 180-274877 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Csenger: Mérnöki tanácsadói és kivitelezési szolgáltatások 2010/S 180-274877 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 16/09/2010 S180 Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Csenger: Mérnöki tanácsadói és kivitelezési szolgáltatások 2010/S 180-274877 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

II. MELLÉKLET. Főosztály Címzett: Dr. Puskás Imre főosztályvezető E-mail: Fax: +36 (1) 474-9291

II. MELLÉKLET. Főosztály Címzett: Dr. Puskás Imre főosztályvezető E-mail: Fax: +36 (1) 474-9291 II. MELLÉKLET EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2009/S 55-079676 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2009/S 55-079676 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/7 HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2009/S 55-079676 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer

Részletesebben

az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ

az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ MNV Zrt. : az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása, KÉ Közzététel dátuma: 15.02.2010 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő: 01.04.2010 Dokumentáció beszerzésének 01.04.2010

Részletesebben

HU-Budapest: Kiállítás, vásár és kongresszusszervezési szolgáltatások 2009/S 249-358988 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Kiállítás, vásár és kongresszusszervezési szolgáltatások 2009/S 249-358988 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/8 HU-Budapest: Kiállítás, vásár és kongresszusszervezési szolgáltatások 2009/S 249-358988 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK):

Részletesebben

HU-Debrecen: Tanítási berendezések 2011/S 174-285582 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Debrecen: Tanítási berendezések 2011/S 174-285582 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285582-2011:text:hu:html HU-Debrecen: Tanítási berendezések 2011/S 174-285582 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I.

Részletesebben

HU-Budapest: Megvalósíthatósági tanulmány, tanácsadó szolgáltatás, elemzés. 2009/S 175-252615 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

HU-Budapest: Megvalósíthatósági tanulmány, tanácsadó szolgáltatás, elemzés. 2009/S 175-252615 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás HU-Budapest: Megvalósíthatósági tanulmány, tanácsadó szolgáltatás, elemzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 2009/S 175-252615 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK):

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás. HU-Budapest: Világítóberendezések és villamos lámpák

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás. HU-Budapest: Világítóberendezések és villamos lámpák 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:75632-2010:text:hu:html HU-Budapest: Világítóberendezések és villamos lámpák 2010/S 51-075632 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

HU-Budapest: Értékjelzéssel ellátott papír 2010/S 74-110595 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Értékjelzéssel ellátott papír 2010/S 74-110595 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:110595-2010:text:hu:html HU-Budapest: Értékjelzéssel ellátott papír 2010/S 74-110595 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Árubeszerzés X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Árubeszerzés X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

HU-Budapest: Értékjelzéssel ellátott papír 2010/S 45-066484 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Értékjelzéssel ellátott papír 2010/S 45-066484 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 HU-Budapest: Értékjelzéssel ellátott papír 2010/S 45-066484 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Legfőbb Ügyészség, Budapest,

Részletesebben

16/04/2010 S74 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Budapest: Földgáz

16/04/2010 S74 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Budapest: Földgáz 16/04/2010 S74 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Budapest: Földgáz 2010/S 74-110607 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I.

Részletesebben

HU-Budapest: Hangkeverő asztalok stúdióba 2010/S 80-119595 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Hangkeverő asztalok stúdióba 2010/S 80-119595 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119595-2010:text:hu:html HU-Budapest: Hangkeverő asztalok stúdióba 2010/S 80-119595 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

HU-Vácszentlászló: Mérnöki és építési munkák 2011/S 60-096960 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Vácszentlászló: Mérnöki és építési munkák 2011/S 60-096960 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:96960-2011:text:hu:html HU-Vácszentlászló: Mérnöki és építési munkák 2011/S 60-096960 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

HU-Budapest: Villamos szerelési munka 2011/S 67-109342 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Építési beruházás

HU-Budapest: Villamos szerelési munka 2011/S 67-109342 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Építési beruházás 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:109342-2011:text:hu:html HU-Budapest: Villamos szerelési munka 2011/S 67-109342 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben

HU-Székesfehérvár: Műszaki ellenőrzési szolgáltatások 2010/S 113-171591 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Székesfehérvár: Műszaki ellenőrzési szolgáltatások 2010/S 113-171591 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:171591-2010:text:hu:html HU-Székesfehérvár: Műszaki ellenőrzési szolgáltatások 2010/S 113-171591 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás X I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ I.1) AZ AJÁNLATKÉRİ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Szervezet : Balatonboglár Város Önkormányzata

Részletesebben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások Melegétel utalványok beszerzése cafetéria rendszerben Tartalom letöltése PDF-ben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások Melegétel utalványok beszerzése cafetéria rendszerben Tartalom letöltése PDF-ben Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 78 Ajánlatkérő: Földmérési és Távérzékelési Intézet Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Földmérési és Távérzékelési Intézet 1149 Budapest XIV. ker. Bosnyák

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

HU-Miskolc: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2009/S 251-361826 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Miskolc: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2009/S 251-361826 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/11 HU-Miskolc: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2009/S 251-361826 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Észak-magyarországi Környezetvédelmi

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

HU-Budapest: Közút építése 2010/S 63-093615 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Budapest: Közút építése 2010/S 63-093615 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:93615-2010:text:hu:html HU-Budapest: Közút építése 2010/S 63-093615 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás I. SZAKASZ:

Részletesebben

26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385

26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385 26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

HU-Budapest: Kivitelezéssel kapcsolatos szolgáltatások 2010/S 59-087915 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Kivitelezéssel kapcsolatos szolgáltatások 2010/S 59-087915 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:87915-2010:text:hu:html HU-Budapest: Kivitelezéssel kapcsolatos szolgáltatások 2010/S 59-087915 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

HU-Budapest: Művészeti kellékek 2010/S 179-272932 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Művészeti kellékek 2010/S 179-272932 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:272932-2010:text:hu:html HU-Budapest: Művészeti kellékek 2010/S 179-272932 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ:

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

HU-Szombathely: Mobiltávbeszélő-szolgáltatások 2009/S 224-321714 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Szombathely: Mobiltávbeszélő-szolgáltatások 2009/S 224-321714 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/7 HU-Szombathely: Mobiltávbeszélő-szolgáltatások 2009/S 224-321714 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Szombathely Megyei Jogú

Részletesebben

HU-Vác: Villamos energia 2010/S 110-167092 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Vác: Villamos energia 2010/S 110-167092 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:167092-2010:text:hu:html HU-Vác: Villamos energia 2010/S 110-167092 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

HU-Kaposvár: Projekt-ügyintézési tanácsadó szolgáltatások 2009/S 127-185781 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Kaposvár: Projekt-ügyintézési tanácsadó szolgáltatások 2009/S 127-185781 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/8 HU-Kaposvár: Projekt-ügyintézési tanácsadó szolgáltatások 2009/S 127-185781 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Somogy Megyei

Részletesebben

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 4 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatv I. SZAKASZ:

Részletesebben

HU-Siófok: Csövek és csőszerelvények 2010/S 159-246249 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés

HU-Siófok: Csövek és csőszerelvények 2010/S 159-246249 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:246249-2010:text:hu:html HU-Siófok: Csövek és csőszerelvények 2010/S 159-246249 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben

HU-Budapest: Vízelvezetés és felszíni munka 2010/S 86-128805 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Budapest: Vízelvezetés és felszíni munka 2010/S 86-128805 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:128805-2010:text:hu:html HU-Budapest: Vízelvezetés és felszíni munka 2010/S 86-128805 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési

Részletesebben

HU-Budapest: Épülettakarítási szolgáltatások 2011/S 250-408643. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Épülettakarítási szolgáltatások 2011/S 250-408643. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:408643-2011:text:hu:html HU-Budapest: Épülettakarítási szolgáltatások 2011/S 250-408643 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. augusztus 13-án tartott rendkívüli ülésérıl.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. augusztus 13-án tartott rendkívüli ülésérıl. 1 Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. augusztus 13-án tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor, Gubics

Részletesebben

03/03/2009 S42 Európai Közösségek Építési beruházásra irányuló szerződések Nyílt eljárás

03/03/2009 S42 Európai Közösségek Építési beruházásra irányuló szerződések Nyílt eljárás 03/03/2009 S42 Európai Közösségek Építési beruházásra irányuló szerződések Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Barcs: Magasépítési munka 2009/S 42-060931 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás

Részletesebben

HU-Budapest: Víz- és szennyvízvezetékek építése 2011/S 183-300052. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban.

HU-Budapest: Víz- és szennyvízvezetékek építése 2011/S 183-300052. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:300052-2011:text:hu:html HU-Budapest: Víz- és szennyvízvezetékek építése 2011/S 183-300052 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes

Részletesebben

HU-Veresegyház: Szennyvízcsatorna építése 2010/S 159-245681 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Veresegyház: Szennyvízcsatorna építése 2010/S 159-245681 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:245681-2010:text:hu:html HU-Veresegyház: Szennyvízcsatorna építése 2010/S 159-245681 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési

Részletesebben

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) II. MELLÉKLET EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) bekezdés szerinti egyszerő közbeszerzési eljárásban

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) bekezdés szerinti egyszerő közbeszerzési eljárásban AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) bekezdés szerinti egyszerő közbeszerzési eljárásban 1) Az ajánlatkérı neve: Balatonboglár Város Önkormányzata kapcsolattartó: Gáspár László címe: 8630 Balatonboglár,

Részletesebben

Lúgos akkumulátorok szállítása

Lúgos akkumulátorok szállítása Lúgos akkumulátorok szállítása AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2011. december A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (BKV Zrt., a továbbiakban: Ajánlatkérı)

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

14. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás x

14. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás x 14. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

HU-Tatabánya: Szennyvíztisztító építése 2011/S 72-118519 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Építési beruházás

HU-Tatabánya: Szennyvíztisztító építése 2011/S 72-118519 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Építési beruházás 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:118519-2011:text:hu:html HU-Tatabánya: Szennyvíztisztító építése 2011/S 72-118519 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben

HU-Budapest: Orvosbiológiai berendezések 2008/S 181-240500 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Orvosbiológiai berendezések 2008/S 181-240500 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240500-2008:text:hu:html HU-Budapest: Orvosbiológiai berendezések 2008/S 181-240500 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Pápa: Gázolaj 2009/S 110-159390

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Pápa: Gázolaj 2009/S 110-159390 1/6 HU-Pápa: Gázolaj 2009/S 110-159390 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Bakony Volán Zrt., Celli út 69., Κapcsolattartó

Részletesebben

HU-Budapest: Fogászati fogyóeszközök 2010/S 75-111976 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Fogászati fogyóeszközök 2010/S 75-111976 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:111976-2010:text:hu:html HU-Budapest: Fogászati fogyóeszközök 2010/S 75-111976 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I.

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

HU-Vác: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2010/S 251-385949 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Vác: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2010/S 251-385949 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:385949-2010:text:hu:html HU-Vác: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2010/S 251-385949 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Budapest: Hirdetési és marketingszolgáltatások

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Budapest: Hirdetési és marketingszolgáltatások 1/11 HU-Budapest: Hirdetési és marketingszolgáltatások 2009/S 231-331781 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK):

Részletesebben