SZÉTVÁLÁSI OKIRATA- Tervezet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZÉTVÁLÁSI OKIRATA- Tervezet"

Átírás

1 SZÉTVÁLÁSI OKIRATA- Tervezet amely a Pécs Holding Városi Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (cégjegyzékszáma: , székhelye:7626 Pécs, Búza tér 8.b.ép., továbbiakban: Szétváló Társaság ) Alapítója Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.) a Gt. 82. (1) bekezdése alapján a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény (a továbbiakban a Gt. ) rendelkezéseinek megfelelıen az alábbi szétválási okirat tartalma szerinti átalakulásról (kiválás) dönt. 1.) Elızmények 1.1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (HU-7621 Pécs, Széchenyi tér 1., továbbiakban: Egyedüli Részvényes ), mint a Szétváló Társaság Egyedüli Részvényese az 532/2010 (12.16.) sz. határozatával (elsı döntés) és a./2011.(05.26.) sz. határozatával (második döntés) úgy döntött, hogy a Gt. vonatkozó rendelkezései alapján a Szétváló Társaság átalakul. A szétválás módja: kiválás. A Szétváló Társaságból kiválik két új korlátolt felelısségő társaság az alábbi feltételekkel. A jelen okirat mellékletét képezı okiratok (Szétváló Társaság alapító okiratának módosítása, létrejövı Korlátolt Felelısségő Társaságok alapító okiratai, vagyonmérleg-tervezetek, vagyonleltár-tervezetek) és az alábbi feltételek szerint A Jelen szétválási okiratban részletesen körülírt módon lebonyolított Kiválás a társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény értelmében kedvezményezett átalakulásnak minısül Az Egyedüli Részvényes kijelenti, hogy a Szétváló Társaság alapító okiratában meghatározott vagyoni hozzájárulást teljes egészében teljesítette, a Szétváló Társaság nem áll felszámolás vagy végelszámolás alatt Az Egyedüli Részvényes kijelenti, hogy a kiválással egyetért, és abban részt kíván venni, továbbá, hogy abban új tag nem vesz részt A Kiválást követıen a Szétváló Társaság változatlan formában mőködik tovább az Egyedüli Részvényes részvételével és a Szétváló Társaság vagyona egy részének felhasználásával két új gazdasági társaság jön létre, korlátolt felelısségő társaság (továbbiakban: Kiváló Társaságok ) formájában A Szétváló Társaságnak a Kiválás elıtt keletkezett kötelezettségeiért - ha a Gt. eltérıen nem rendelkezik- a Kiváló Társaságok a jelen Szétválási Okirat rendelkezései szerint felelnek. 1

2 1.7. A Kiválás elıkészítésére a Szétváló Társaság Igazgatósága elkészítette az átalakulási vagyonmérleg továbbá vagyonleltár-tervezeteket december 31. fordulónappal Jelen Szétválási Szerzıdés a Kiválás menetét szabályozza. 2.) Rendelkezések a Kiválással érintett társaságokról 2.1. A Szétváló Társaság cégformája zártkörően mőködı részvénytársaság A Szétváló Társaság adatai: Cégnév: Pécs Holding Városi Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (továbbiakban Szétváló Társaság ) Székhelye: HU-7626 Pécs, Búza tér 8.b.ép., Cégjegyzékszáma: Székhelye: 7626 Pécs, Búza tér 8.b.ép., Egyszemélyes részvényes/alapító: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (HU-7621 Pécs, Széchenyi tér 1.) Törzstıkéje: ,- Ft 2.3. Az Egyedüli Tag rögzíti, hogy a Kiváló Társaságok, mint kiválással létrejövı jogutód társaságok cégformája korlátolt felelısségő társaság lesz A kiválással létrejövı (Kiváló) Társaságok fontosabb adatai: Cégnév: Pécsi Üzletrészkezelı Korlátolt Felelısségő Társaság Székhely: HU-7621 Pécs, Széchenyi tér 1. továbbiakban: Kiváló Társaság I Cégnév: Pécsi Eszközkezelı Korlátolt Felelısségő Társaság Székhely: HU-7621 Pécs, Széchenyi tér 1. továbbiakban: 2.5. A Fennmaradó Társaság cégformája zártkörően mőködı részvénytársaság marad. 2

3 2.6. A Fennmaradó Társaság adatai: Cégnév: Pécs Holding Városi Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhelye: HU-7626 Pécs, Búza tér 8.b.ép. Cégjegyzékszáma: A szétválás módja: kiválás 3.) A szétválás módja 3.2. A Kiváló Társaságok a Gt. 86. (1) bekezdése szerint kiválnak a Szétváló Társaságból A Kiválás eredményeként a Szétváló Társaság, melybıl a Kiválás történik, változatlan társasági formában, mint Fennmaradó Társaság mőködik tovább az Egyedüli Tag/Részvényes részvételével és a Szétváló Társaság vagyona egy részének felhasználásával pedig létrejönnek a Kiváló Társaságok. 4.) Rendelkezések a Kiválással érintett társaságok vagyonáról: vagyonmegosztás 4.1. Átalakulási vagyonmérleg-és vagyonleltár tervezetként a Szétváló Társaságnak a számvitelrıl szóló évi C. törvény (továbbiakban Számviteli Törvény ) és a Gt. 73. (2) bekezdése rendelkezéseinek megfelelıen a december 31-ei fordulónappal elkészített, a független könyvvizsgáló és a felügyelı-bizottság által ellenırzött mérlege és vagyonleltára kerül elfogadásra Az Egyedüli Részvényes a Gt. 83. (5) bekezdés c) pontja alapján rögzíti, hogy a jelenleg a Szétváló Társaság tulajdonában álló üzletrészek, részvények, tárgyi eszközök, pénzeszközök az ahhoz kapcsolódó minden joggal és kötelezettséggel együtt a Kiválás jelen szétválási okirat 7. pontjában meghatározott idıpontjában a Kiváló Társaságok tulajdonába kerülnek A Pécsi Üzletrészkezelı Korlátolt Felelısségő Társaság, mint Kiváló Társaság I. tulajdonába kerülnek az alábbi üzletrészek : Cégnév: Pécsi Temetkezési Korlátolt Felelısségő Társaság Székhely: 7622 Pécs, Siklósi út 43. 3

4 Jegyzett tıke: Ft Könyvszerinti értéke: Ft Cégszám: Egyedüli tag: Pécs Holding Városi Vagyonkezelı Zrt. (7626 Pécs, Búza tér 8.b.ép., Cg: ) Cégnév: Pécsi Városgondozási Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Székhely: 7630 Pécs, Edison u. 30,36. Cégszám: Jegyzett tıke: Ft Könyvszerinti értéke: Ft Egyedüli tag: Pécs Holding Városi Vagyonkezelı Zrt. (7626 Pécs, Búza tér 8.b.ép., Cg: ) Pénzeszközök: Ft Mindösszesen: Ft 4.4. Pécsi Eszközkezelı Korlátolt Felelısségő Társaság, mint tulajdonába kerülnek: A Pécs Holding Zrt.,mint a részvénykönyvbe be nem jegyzett a Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zrt. (Cg: , 7634 Pécs, Nyugati ipari út 8.), mint a társaság 50,05%-os részesedéssel rendelkezı részvényesének Ft névértékő törzsrészvénye, amely áll db Ft névértékő A sorozatú részvényének és a 420 db 1 Ft névértékő B sorozatú részvényét, mint dematerializált részvény feletti rendelkezési joga.a dematerializált részvényszámla az OTP Bank Zrt-nél vezetett értékpapír számla. Könyvszerinti értéke: Ft Tárgyi eszközök könyvszerinti értéke: Ft Pénzeszközök: Ft Mindösszesen: Ft 4

5 4.5. Az Egyedüli Részvényes, mint a Szétváló és a Fennmaradó Társaság Egyedüli Részvényese: továbbá a Szétváló Társaság, a jelen Szétválási Okirat aláírásával feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a kiváló társaságoknak a cégjegyzékbe történı bejegyzése után a jelen Szétválási Okirat 4.3. és 4.4. pontjában meghatározott üzletrészek, dematerializált értékpapír számla feletti rendelkezési joga, tárgyi eszközök tulajdonjoga és a bejegyzést követı 5 napon belül a kiváló társaságok bankszámlájára befizetett pénzeszközök jogutódlás (kiválás) jogcímén a Baranya Megyei Bíróság, mint Cégbíróság a kiváló társaságok tulajdonaként, egyedüli tagjaként a cégjegyzékbe bejegyezze valamint az OTP dematerializált értékpapír számla feletti rendelkezéstt az arra jogosult (Kiváló Társaság II.) átvegye A Szétválás során a Kiváló Társaság nem él a Számviteli Törvény által biztosított vagyonátértékelés lehetıségével A Szétváló Társaságot megilletı egyéb jogok, illetve az ıt terhelı egyéb kötelezettségek-különösen a Gt. 83. (5) bekezdés d) pontjában meghatározott jogosítványok, kötelezettségek, peres és nemperes ügyek, hatósági eljárások jogutódja a Fennmaradó Társaság Az Egyedüli Részvényes rögzíti, hogy a Szétváló Társaság munkavállalói, a Kiválás után a Fennmaradó Társaság alkalmazásában maradnak: a Szétváló Társaság által kötött munkaszerzıdésekbıl eredı minden jog és kötelezettség a Fennmaradó Társaságot illeti illetve terheli Az Egyedüli Részvényes rögzíti, hogy a Fennmaradó Társaság és a Kiváló Társaságok közötti vagyonmegosztás aránya egyebekben az alábbi: Fennmaradó Társaság: Ft 94,03 % Kiváló Társaság I Ft 0,59 % Ft 5,38 % Az átalakuló társaság vagyona a december 31. fordulónapi mérleg alapján az alábbiak szerint alakul. Az átalakuló Pécs Holding Zrt. szétválási vagyonmérleg tervezete alapján e Ft eszköz-forrás értéken alakul át. A jegyzett tıkéje az átalakulást megelızıen: e Ft Saját tıke: e Ft 5

6 A Szétváló Társaság (egyedüli) részvényesének részesedése a Szétváló Társaság I-ben e Ft üzletrész. A Szétváló Társaság (egyedüli) részvényesének részesedése a Szétváló Társaság II-ben e Ft üzletrész Rendelkezések a Kiváló Társaságok vagyonáról A Kiváló Társaság I. üzletrésze az alábbi társaságokban fennálló részesedéseket tartalmazza: Pécsi Temetkezési Korlátolt Felelısségő Társaság üzletrész könyv szerinti értéke ,-Ft azaz huszonnégymillió-kilencvenezer Forint Pécsi Városgondozási Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság üzletrész értéke: ,- Ft könyvszerinti értéke ,- Ft. A Kiváló társaság a Szétválás során nem élt a vagyonátértékelés lehetıségével A üzletrésze az alábbi részesedést tartalmazza: Pécs Holding Zrt.,mint a részvénykönyvbe be nem jegyzett a Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zrt. (Cg: , 7634 Pécs, Nyugati ipari út 8.), mint a társaság 50,05%-os részesedéssel rendelkezı részvényesének Ft névértékő törzsrészvény, amely áll db Ft névértékő A sorozatú részvényének és a 420 db 1 Ft névértékő B sorozatú részvényét, mint dematerializált részvény. A részesedés könyvszerinti értéke ,- Ft. Tárgyi eszközök: Ft A Kiváló társaság a Szétválás során nem élt a vagyonátértékelés lehetıségével A Szétváló Társaság jegyezett tıke megosztásra kerül a Szétváló és a Kiváló Társaságok között. 6

7 Szétváló Pécs Holding Zrt. vagyona könyvszerinti értéken 1.sz.kiváló Pécsi Üzletrészkezelı kft. vagyona könyvszerinti értéken 2.sz.Kiváló Pécsi Eszközkezelı Kft. vagyona könyvszerinti értéken Változatlan formában tovább mőködı Pécs Holding Zrt. könyvszerinti értéken Saját tıke Jegyzett tıke Eszköz/forrás mérleg fıösszeg A Kiváló Társaság I. (egyedüli) tagjának törzsbetétje: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.) törzsbetétje: Ft azaz negyvennégymillió-hétszázezer forint. egyedüli tag A (egyedüli) tagjának törzsbetétje: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.) törzsbetétje: Ft azaz négyszázötmillió-négyszázezer forint. egyedüli tag A Szétváló Társaság jegyzett tıkéje ,-Ft, mely megosztásra került a Szétváló és a Kiváló Társaság I. és között az alábbiak szerint:a Kiváló Társaság I. által átvett jegyzett tıke nagysága: ,-Ft, által átvett jegyzett tıke nagysága: Ft, a Fennmaradó Társaság jegyzett tıkéje: ,-Ft lesz A Szétváló Társaság jegyzett tıkéjének a Kiváló és a Fennmaradó Társaság közötti megoszlásáról és az Egyedüli Részvényes Kiváló Társaságbeli törzsbetétének nagyságáról az Egyedüli Részvényes határozatban rendelkezett. Tekintettel erre, valamint arra, hogy az Egyedüli Részvényes úgy határozott, hogy a Kiváló Társaság I. és a egyedüli tagja valamint a Fennmaradó Társaság egyedüli részvényese kíván lenni, az Egyedüli Részvényes részesedése a Fennmaradó Társaságban az alábbiak szerint alakul: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.) Egyedüli Részvényes rendelkezik (Jegyzett tıke: ,-Ft) a Társaság 7540 darab, egyenként Ft azaz egymillió forint névértékő és 227 darab egyenként Ft névértékő törzsrészvénnyel, melybıl a Fennmaradó Társaság Ft jegyzett tıkéje alapján 450 darab Ft és 10 db Ft névértékő törzsrészvény az átalakulással egyidejőleg bevonásra kerül. 7

8 4.17. Kötelezettségek: A Kiváló Társaság I.-et nem terheli kötelezettség, a Kiváló Társaság II.-t terheli a tárgyi eszközökhöz kapcsolodó átmenı passzívaként szereplı halasztott bevétel, melynek összege: Ft A Fennmaradó Társaság mérlegadatai december A vagyonmérleg fıbb adatai: A társaság szétváláskori vagyonának összege: e Ft, ebbıl a Pécsi Üzletrészkezelı Kft-t illetı vagyonrész: e Ft a -t illetı vagyonrész: e Ft A vagyonmérleg- és vagyonleltártervezetei Dr. Vesz Imre könyvvizsgáló felülvizsgálta a könyvvizsgáló jelentése jelen szerzıdés 10. sz. mellékletét képezi A vagyonfelosztás elvei és a vagyon megosztása: A kiválással létrejövı új társaságok és a fennmaradó társaság azonos fıtevékenységet folytatnak. A rendelkezésükre bocsátott eszközök/források a tételes vagyonleltában szerepelnek A szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy a kiválás útján létrejövı új társaságok, illetıleg annak tagja a tulajdonukba kerülı vagyontárgyak költségeit a cégbejegyzés napjától viselik, illetıleg húzzák hasznait a kárveszélyviseléssel együtt A vagyon természetbeni megosztására az egyes vagyontárgyakhoz kapcsolódó számviteli és egyéb bizonylatok, okiratok egyidejő átadásával a cégbejegyzést követı 5 napon belül kerül sor A jogok és kötelezettségek a jegyzett tıke aránya alapján oszlanak meg a szétválással érintett társaságok között Felelısség a kiválás elıtti kötelezettségekért: A kiválással létrejött új társaságok a fennmaradó társaságnak a kiválás elıtt keletkezett kötelezettségeiért a jelen szerzıdés szerinti vagyonmegosztás arányában felelnek. A kiválással létrejött új társaságok és a fennmaradó társaság felelıssége egyetemleges, amennyiben a jogelıd társaságot terhelı kötelezettség a jelen megállapodást követıen válna ismertté, illetıleg ha a jelen szerzıdés szerinti kötelezettséget a kiválással létrejött új társaság nem teljesítené Az Egyedüli Részvényes rögzíti, hogy mint a Szétváló Társaság Egyedüli Részvényese a Fennmaradó Társaság egyedüli részvényese kiván maradni, valamint a Kiváló Társaság I. és Egyedüli Tagja kiván lenni, így nincs olyan részvényes, akivel a Gt. 71. (4) bekezdése szerint el kellene számolni. 8

9 4.25. A Kiváló Társaság I. és vagyonának rendelkezésre bocsátásának ideje augusztus 31. vagy amennyiben az átalakulás cégbejegyzésének napja késıbbi idıpontra esik, úgy a bejegyzés napját követı 5 napon belül. 5.) A Fennmaradó Társaság Alapító Okiratának módosítása 5.1. Egyedüli Részvényes a jelen szétválási okirat elfogadásával a Szétváló Társaság eddigi alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: Az Alapító Okirat V. A TÁRSASÁG ALAPTİKÉJE, RÉSZVÉNYEK kiegészül a ponttal A jogutód Pécs Holding Városi Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság vagyona a kiválás során nem került átértékelésre, a kiváló társaságok vagyona könyv szerinti értéken szerepel a kiválásban. A kiváló korlátolt felelısségő társaságok üzletrészeinek cserearánya a vagyonmérleg tervezetben szereplı jegyzett tıke viszonyuk alapján került meghatározásra, ennek megfelelıen a cserearány 1:1. Megnevezés A jegyzett tıke kiválás elıtt és után: Pécs Holding Zrt. (Fennmaradó) Pécsi Üzletrészkezelı Kft. Pécsi Eszközkezelı Kft. Pécs Holding Zrt. (a kiválás után) Jegyzett tıke eft Saját tıke e Ft A kiválással a jogutód Pécs Holding Városi Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság jegyzett tıkéje Ft. A fentiek alapján az alaptıke terhére 450 db ,-Ft/db névértékő és 10 db ,- Ft/db névértékő dematerializált névre szóló törzsrészvény az átalakulással bevonásra kerül. A kedvezményezett átalakulásra tekintettel az Egyedüli Részvényes kötelezettséget vállal a társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI törvény 16..(9-ll) bekezdésében foglalt feltételek teljesítésére. 9

10 5.2. Az elhatározott társasági módosítások a Fenmaradó Társaság jegyzett tıkéjét (részvények számát) valamint a jelen Kíválásra, mint kedvezményezett átalakulásra vonatkozó kötelezettségvállalásokat. 6.) A Kiváló Társaság I. és létesítı alapító okiratának tervezetei 6.1. A Fennmaradó Társaság Alapító Okiratának módosítását, Kiváló Társaság I. és a Alapító Okiratainak tervezetét jelen szétválási okirat elválaszthatatlan 1-3. sz. mellékleteként tartalmazza A kiválás útján létrejövı új korlátolt felelısségő társaság (Kiváló Társaság I.) fıbb adatai Cégnév: Pécsi Üzletrészkezelı Korlátolt Felelısségő Társaság, székhelye: HU-7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Egyedüli tag: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (HU-7621 Pécs, Széchenyi tér 1.). törzstıkéje: ,- Ft, törzstıkén felüli vagyona: 0,- Ft, az egyedüli tag törzsbetéteinek összege: Ft, A társaság elsı ügyvezetıje:...(anyja neve: ) Lakcíme:... A társaság elsı felügyelıbizottságának tagjai: Név: (anyja neve:..) Lakcíme: Név: (anyja neve:..) Lakcíme: Név: (anyja neve:..) Lakcíme: A társaság elsı könyvvizsgálója: Név:...(anyja neve:.., Könyvizsgálói Karai száma:.) Lakcíme:. Társaság fı tevékenysége: Vagyonkezelés (holding) Egyéb tevékenysége: Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás A kiválással létrejövı társaság alapító okirata a szétválási szerzıdés 2.sz. mellékleteként csatolva. 10

11 6.3. A kiválás útján létrejövı új korlátolt felelısségő társaság () fıbb adatai Cégnév: Pécsi Eszközkezelı Korlátolt Felelısségő Társaság székhelye: HU-7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Egyedüli tag: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (HU-7621 Pécs, Széchenyi tér 1.). törzstıkéje: ,- Ft törzstıkén felüli vagyona: 0,- Ft az egyedüli tag törzsbetéteinek összege: ,- Ft A társaság elsı ügyvezetıje:...(anya neve:..) Lakcíme:... A társaság elsı felügyelıbizottságának tagjai: Név: (anyja neve:..) Lakcíme: Név: (anyja neve:..) Lakcíme: Név: (anyja neve:..) Lakcíme: A társaság elsı könyvvizsgálója: Név:...(anyja neve:.., Könyvizsgálói Karai száma:.) Lakcíme:. Társaság fı tevékenysége: Vagyonkezelés (holding) Egyéb tevékenysége: Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás A kiválással létrejövı társaság alapító okirata a szétválási szerzıdés 3.sz. mellékleteként csatolva. 7.) Az átalakulás idıpontja (napja) 7.1. Az Egyedüli Részvényes a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény ( továbbiakban Ctv ) 57. (2) bekezdése alapján és az abban foglaltakat tudomásul véve kijelenti, hogy az átalakulás (Kiválás) napja augusztus Amennyiben a Kiválás a fenti napig nem kerül bejegyzésre, a Kiválás napja az átalakulás cégbíróság által történı bejegyzésének napja. 11

12 8.) Részvények cserearánya, Különleges Jogok/Különleges Elınyök 8.1. Az Egyedüli Részvényesnek nincsenek különleges jogai vagy elınyei. Az Egyedüli Részvényest a Kiválás keretei közt sem illeti meg különleges jog vagy elıny. Tekintettel arra, hogy a szétváló társaságból két korlátolt felelısségő társaság válik ki, így a szétváló részvénytársaság üzletrészeinek cserearánya és a részvényes számára az alaptıkén felüli vagyon terhére juttatható kiegészítı készpénzfizetés meghatározására nincs szükség Az igazgatóságnak, a vezetı állású munkavállalóknak,illetve a felügyelıbizottság tagjainak a szétváló társaság által nyújtható elınyök nyújtására nem kerül sor. 9.) A Fennmaradó és a Kiváló Társaság mőködésének egyéb feltételei a Kiválást követıen, az Egyedüli Részvényes nyilatkozatai A Kiválás után a Pécs Holding Városi Vagyonkezelı Zrt.,mint Fennmaradó Társaság zártkörően mőködı részvénytársaság formájában mőködik tovább, Egyedüli tagja/részvényese Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata A Kiválás után Pécsi Üzletrészkezelı Korlátolt Felelısségő Társaság és a Pécsi Eszközkezelı Korlátolt Felelısségő Társaság, mint kiváló társaságok korlátolt felelısségő társaságként jönnek létre A Fennmaradó Társaság és a Kiváló Társaságok a Szétváló Társaság jogutódai: azonban a Szétváló Társaságnak a Kiválás elıtt keletkezett kötelezettségeiért-ha a Gt. eltérıen nem rendelkezik -a jelen Szétválási Okirat rendelkezései szerint felelnek A Szétváló Társaság vagyonmegosztás elıtt keletkezett jogainak érvényesítésére a Kiválás után alapvetıen a Fennmaradó Társaság jogosult: a Kiváló Társaság jogok érvényesítésére csak annyiban jogosult, amennyiben az adott jogot a jelen Szétválási Okirat a Kiváló Társasághoz telepítette Ha valamely vagyontárgyról vagy igényrıl a jelen Szétválási Okirat nem rendelkezett, vagy az csak utóbb válik ismertté, a vagyontárgy,igény, vagy annak ellenértéke (értékesítési joga) a Fennmaradó Társaságot és a Kiváló Társaságokat a vagyonmegosztás arányában illeti meg. 12

13 9. 6. Ha a jelen Szétválási Okirat valamely kötelezettségrıl nem rendelkezett, vagy azt csak utóbb vált ismertté, a Fennmaradó és a Kiváló Társaság felelıssége egyetemleges A jelen Szétválási Okiratban nevesített követelést elsısorban azzal a jogutóddal szemben kell érvényesíteni, amelyhez az adott kötelezettséget a Szétválási Okirat a vagyonmegosztás folytán telepítette. Ha e kötelezettségét a jogutód nem teljesíti, a Fennmaradó és a Kiváló Társaság felelıssége egyetemleges. A Fennmaradó és a Kiváló Társaságok, mint jogutódok egymás közti viszonyában az elszámolás alapja a jelen Szétválási Okiratban írt vagyonmegosztási rendelkezés A Szétváló Társaság Egyedüli Részvényesének felelıssége a Szétváló Társaság tartozásaiért csak akkor állapítható meg, ha a jogutód társaságok a helytállási kötelezettségüknek nem tudtak eleget tenni Az Egyedüli Részvényes kijelenti, hogy az átalakulási vagyonmérleg és vagyonleltár tervezeteket független könyvvizsgáló és a felügyelı-bizottság ellenırizte, továbbá kijelenti, hogy nincs az átalakulásban részt venni nem kívánó részvényes, akivel el kellene számolnia Az Egyedüli Részvényes kijelenti továbbá,hogy a Kiválás nem idéz elı olyan helyzetet, amely a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996.évi LVII. törvény rendelkezéseibe ütközne Az Egyedüli Részvényes kijelenti továbbá, hogy a Szétváló Társaságnál munkavállalói érdekképviselet/üzemi tanács mőködik,ezért tudomásul veszi, hogy a jelen szétválási okirat aláírásától számított 15 napon belül köteles a Gt.84. (2) bekezdése alapján a Szétváló Társaságnál mőködı munkavállalói érdekképviseleti szerveket a Kiválásról értesíteni Az Egyedüli Részvényes tudomásul veszi,hogy a Fennmaradó Társaság és a Kiváló Társaságok elıtársaságként nem mőködhetnek. A Szétváló Társaság a Kiválás cégbírósági bejegyzéséig a Kiválást megelızı formában mőködik tovább, a Kiváló Társaságok pedig csak a bejegyzés napjával kezdhetik meg tevékenységüket A Szétváló Társaság köteles iratain és a megkötött jogügyletei során az átalakulás folyamatban létét kifejezetten jelezni A kedvezményezett átalakulásra tekintettel az Egyedüli Részvényes kötelezettséget vállal a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996.évi LXXXI törvény 16..(9-ll) bekezdésében foglalt feltételek teljesítésére. 10.) A Fennmaradó és a Kiváló Társaságok alapító okiratának aláírásának napja 10. Okiratok aláírásának napja: május

14 11.) A Kiválás közzététele és a cégbíróságnak történı bejelentése Az Egyedüli Részvényes rögzíti, hogy a Szétváló Társaság köteles a Kiválásról a Szétválási Okirat aláírásától számított 8 napon belül átalakulási közleményt közzétenni a Cégközlönyben és a társaság honlapján Az Egyedüli Részvényes rögzíti, hogy az átalakulási közlemények közzétételét követıen haladéktalanul be kell nyújtani a Kiválással összefüggı társasági iratokat a Baranya Megyei Bírósághoz, mint Cégbírósághoz. 12.) Záró rendelkezések Jelen Szétválási Okiratban nem szabályozott kérdésekben a mindenkori magyar jogszabályi elıírások, különösen a Gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyv ( Ptk.) rendelkezései megfelelıen irányadóak A szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerzıdés kapcsán keletkezı esetleges illetékfizetési kötelezettség, költségek a vagyonszerzést illetıen a kiváló társaságokat, míg az átalakuláshoz kapcsolódó egyéb költségek (könyvvizsgáló díja, cégeljárás költségei) szétváló társaságot terhelik Jelen szétválási okirat a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlési határozatának napján lép hatályba. A Fennmaradó és a Kiváló Társaság Alapító okiratainak jelen Szétválási Okirat 5-6. pontjaiban meghatározott módosítása az átalakulás Egyedüli Részvényes által meghatározott napjával, azaz augusztus 31. napjával lépnek hatályba, kivéve ha az átalakulás eddig a napig nem kerül bejegyzésre, mert ebben az esetben az átalakulás cégbíróság által történı bejegyzése napján A szerzıdı felek rögzítik, hogy a társaság szétválását, illetıleg a jelen szétválási okiratot az ahhoz kapcsolódó összes melléklettel együtt Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése, mint a Szétváló társaság legfıbb szerve május... napján meghozott... sz. határozatával elfogadta. 14

15 Egyedüli Részvényes, valamint a Szétváló Társaság igazgatóságának tagjai, Kiváló Társaságok ügyvezetıi, mint a fennmaradó társaság, illetve a kiválással létrejött új társaság tagjai illetve képviselıi a jelen Szétválási Okiratot az alulírott napon, alulírott helyen, mint az akaratukkal mindenben megegyezıt írták alá. Pécs, május.. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Dr. Páva Zsolt Polgármester Pécs Holding Városi Vagyonkezelı Zrt. Schneider János Igazgatóság tagjai Pécsi Üzletrészkezelı Kft. ügyvezetı.. ügyvezetı Ellenjegyzem: Pécs, május. Boráné dr. Matkó Mária 7625 Pécs, Törekvés utca

16 Melléklet: 1. sz. Pécs Holding Zrt. Alapító Okirat módosítása 2.sz. Pécsi Üzletrészkezelı Kft. Alapító okirata 3.sz. Alapító okirata 4.sz. Pécs Holding Zrt. (Szétváló társaság-kiválás elıtt) vagyonmérleg-tervezete 5.sz. Pécs Holding Zrt. (Szétváló társaság-kiválás elıtt) vagyonleltár-tervezete 6.sz. A Fennmaradó Pécs Holding Zrt. vagyonmérleg tervezete (kiválás után) 7.sz. A Fennmaradó Pécs Holding Zrt. vagyonleltár-tervezete (kiválás után) 8.sz. Kiváltó Társaság I. vagyonmérleg és vagyonleltár tervezete 9.sz. vagyonmérleg és vagyonleltár tervezete 10.sz. Könyvvizsgáló jelentése 16

Sárospatak Város Polgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Polgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - A Képviselı-testületnek - Az RFV-Sárospatak Városgazdálkodási

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. január 28. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2011. január 28. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

A szétválás módja: kiválás a Gt. 86.. (1) bek. alapján

A szétválás módja: kiválás a Gt. 86.. (1) bek. alapján A Baranya Megyei Bíróság, mint Cégbíróságon Cg. 02-10-060289 cégjegyzékszámon bejegyzett Pécs Holding Város Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (7626 Pécs, Búza tér 8.b.ép., adószáma: 12568011-2-02)

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ 500.000 DARAB 1.000 FORINT NÉVÉRTÉKŐ A SOROZATÚ NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT TÖRZSRÉSZVÉNYÉNEK A FIGYELEMFELHÍVÁS

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ 500.000 DARAB 1.000 FORINT NÉVÉRTÉKŐ A SOROZATÚ NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT TÖRZSRÉSZVÉNYÉNEK A FIGYELEMFELHÍVÁS ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ A FINEXT VAGYONKEZELİ NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 500.000 DARAB 1.000 FORINT NÉVÉRTÉKŐ A SOROZATÚ NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT TÖRZSRÉSZVÉNYÉNEK A BUDAPESTI ÉRTÉKTİZSDE B KATEGÓRIÁS

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Alapszabálya A L A P S Z A B Á L Y A Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság 01-10-044841 cégjegyzékszámon bejegyezte a Morgan Hill

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404. Tisztelt Képviselı-testület! J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - a Sárospatak, Arany János út

Részletesebben

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján)

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) amely létrejött egyrészrıl

Részletesebben

SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Mely kibocsátásra került az alulírott alapító Önkormányzat által a gazdasági

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A Béres Egészségtár Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság 2000 Szentendre, Dózsa György út 26. szám alatti társaság KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGE SORÁN

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S M E G Á L L A P O D Á S a csákánydoroszlói Csaba József ÁMK és rábagyarmati, ivánci Tagintézményei oktatási - nevelési feladatokat ellátó intézményi társulásról A megállapodás 2. pontjában részletesen

Részletesebben

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról I. Rész A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) E törvény szabályozza a Magyarország területén székhellyel rendelkezı gazdasági

Részletesebben

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 A Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 1Egységes szerkezetbe foglalva a Közgyőlés 2013. december 16-i.../2013. (12.16.) számú határozata szerinti

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1.

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. január hó 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A CIB Bank Zrt.-vel kötött keretszerzıdés A közgyőlés 17 igen,

Részletesebben

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl 2005. évi.. törvény a szövetkezetekrıl Az Országgyőlés - kiindulva az Alkotmány 12. -ából, amely szerint az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket, - felismerve, hogy a szövetkezeti

Részletesebben

(hatályos: 2006. augusztus 15. napjától)

(hatályos: 2006. augusztus 15. napjától) Gépjármővek és Berendezések Lízingszerzıdésének Általános Szerzıdési Feltételei (hatályos: 2006. augusztus 15. napjától) I. ÉRTELMEZİ RENDELKEZÉSEK 1. Lízingszerzıdés (továbbiakban: Szerzıdés): A Lízingbe

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉRİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Sárospatak, Szent Erzsébet u. 26. sz. alatti önkormányzati

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30,

Részletesebben

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesülete

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesülete 1 Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesülete által 2008. év során kifizetett káresemények értékelése A Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesülete 2008. évi tevékenységérıl szóló, az Egyesület

Részletesebben

A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA

A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyőlése 374/2009. (X.29.) KH. sz. határozatával az Államháztartásról

Részletesebben

KONZORCIUMI EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum

KONZORCIUMI EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum KONZORCIUMI EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására 1. Preambulum A Összefogás a Hegyháton Konzorcium (a továbbiakban Konzorcium) az Új Magyarország Fejlesztési Terv

Részletesebben

A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI

A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI A biztosító jelen biztosítás keretében a biztosítási díj ellenében megtéríti a harmadik személy által a megjelölt országok területén okozott és a biztosított

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Ingatlanbefektetési és Vagyonkezelı nyilvánosan mőködı Részvénytársaság

PANNON-VÁLTÓ Ingatlanbefektetési és Vagyonkezelı nyilvánosan mőködı Részvénytársaság PANNON-VÁLTÓ Ingatlanbefektetési és Vagyonkezelı nyilvánosan mőködı Részvénytársaság 2007. április 28-án egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított Alapszabálya /a módosításokkal érintett szövegrészek

Részletesebben

Tárgy: A Miskolc-Kassa Régióért Közhasznú Társaság társasági szerzıdésének módosítása

Tárgy: A Miskolc-Kassa Régióért Közhasznú Társaság társasági szerzıdésének módosítása Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés 2009. június 25. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl: 73/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Tárgy: A Miskolc-Kassa Régióért Közhasznú

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2010. SZEGED Szegedi Tudományegyetem Vagyonkezelési Szabályzata 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A szabályzat

Részletesebben

Támogatási Szerzıdés

Támogatási Szerzıdés Azonosító szám: ÁROP-1.A.2/A-2008-0183 Támogatási Szerzıdés amely létrejött egyrészrıl a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 Tisztelt Képviselı-testület! E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - önkormányzati tulajdonú ingatlan

Részletesebben

XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 139/2009. (VI. 26.) sz. határozat A Vas Megyei Markusovszky Kórházért Alapítvány

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségébıl kiindulva az Országgyőlés a következı törvényt alkotja: ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Alpolgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - A Képviselı-testületnek - Az RFV-Sárospatak Városgazdálkodási

Részletesebben

a Kormány részére az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról Budapest, 2009. szeptember

a Kormány részére az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról Budapest, 2009. szeptember FÖLDMŐVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTER IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER Ügyiratszám: 29422/4/2009. ELİTERJESZTÉS a Kormány részére az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról

Részletesebben

Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez

Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez amely egyrészrıl a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet (8380 Hévíz,

Részletesebben

ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1990. évi XCIII. törvény az illetékekrıl Az Országgyőlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját bevételi forrásának gyarapítása érdekében az illetékek

Részletesebben

Adásvételi szerzıdés

Adásvételi szerzıdés 1 Ingatlan-adásvételi szerzıdés telekingatlanra, foglaló beszámításával és tulajdonjog fenntartása mellett (tájékoztató jellegő iratminta) Adásvételi szerzıdés amely létrejött egyrészrıl családi és utónév:

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30,

Részletesebben

1990. évi XCIII. törvény. az illetékekrıl

1990. évi XCIII. törvény. az illetékekrıl 1990. évi XCIII. törvény az illetékekrıl Az Országgyőlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját bevételi forrásának gyarapítása érdekében az illetékek

Részletesebben

936. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 8. szám

936. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 8. szám 936. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 8. szám 205/2007. (VI. 29.) MÖK határozat A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése, mint az átvevı HAHUSZO Hajdúnánási Humán Szolgáltató Otthon Közhasznú Társaság, valamint

Részletesebben

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok 8. Cím Biztosítási szerzıdések I. Fejezet Közös szabályok 5:360. [A biztosítási szerzıdés fogalma] Biztosítási szerzıdés alapján a biztosító a szerzıdésben meghatározott biztosítási kockázat viselésére

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Szöllısi József Rádióklub. Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Berkes ltp. 40. Mőködési területe: a Magyar Köztársaság területe. Az egyesület önkormányzati

Részletesebben

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata Ny.sz.:1039V01 1. Általános rendelkezések 1.1. Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, amelyek - ellenkezı

Részletesebben

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata 1. Általános rendelkezések 1.1. Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, amelyek - ellenkezı szerzıdéses

Részletesebben

HIRDETMÉNY a CODEX Értéktár Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2008. március 25.

HIRDETMÉNY a CODEX Értéktár Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2008. március 25. HIRDETMÉNY a CODEX Értéktár Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2008. március 25.) Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt leendı Ügyfelünk! A CODEX Értéktár Zrt.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyfelıl Nógrád Megye Önkormányzata 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36., képviseli: Becsó Zsolt a közgyőlés elnöke adószáma: 15450016-2-12 mint megrendelı, a továbbiakban:

Részletesebben

1. oldal, összesen: 30. 2007. évi CXVII. törvény. a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeirıl

1. oldal, összesen: 30. 2007. évi CXVII. törvény. a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeirıl 1. oldal, összesen: 30 A jogszabály mai napon hatályos állapota 2007. évi CXVII. törvény a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeirıl Az Országgyőlés a foglalkoztatók nyugdíjcélú megtakarítások terén

Részletesebben

Preambulum. I. Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak

Preambulum. I. Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak LOMBARD PÉNZÜGYI ÉS LÍZING ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA PSZÁF engedély száma: 2138/1998/F Gépjármő és gép lízing tevékenységre PLAT/2010.05.31. Preambulum A Takarékbank Zrt. 2010.

Részletesebben

MKB EURÓPA CSILLAGAI EURÓ Tıkevédett Származtatott Alap

MKB EURÓPA CSILLAGAI EURÓ Tıkevédett Származtatott Alap MKB EURÓPA CSILLAGAI EURÓ Tıkevédett Származtatott Alap elnevezéső nyilvános, zártvégő értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT Alapkezelı: MKB Befektetési Alapkezelı zártkörően mőködı Rt. 1056

Részletesebben

Hajdúnánási Holding Zrt. (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. szám) vezérigazgatójának kinevezésérıl és alapító okiratának módosításáról

Hajdúnánási Holding Zrt. (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. szám) vezérigazgatójának kinevezésérıl és alapító okiratának módosításáról H A J D Ú N Á N Á S V Á R O S I Ö N K O R M Á N Y Z A T P O L G Á R M E S T E R É T İ L 5. Száma: 1048-5/2014. Elıkészítı: Dr. Szombati Ágnes önkormányzati és szervezési ügyintézı Az elıterjesztés törvényességi

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Primor Audit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Primor Audit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Primor Audit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. Általános rész I/1. A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: Primor Audit Könyvelı és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelısségő Társaság

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-10/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. október 16-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

XX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. DECEMBER 11. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. DECEMBER 11. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. DECEMBER 11. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 35/2009. (II. 13.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére

SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére Szerzıdésszám:./2008 SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére Egyrészrıl mint szolgáltató ( továbbiakban ): cégnév: Hermina-Szer Bt székhely 2314 Halásztelek,

Részletesebben

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE TISZK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE TISZK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE TISZK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE 2009. július 14.

Részletesebben

KONDOROSI TAKARÉKSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA

KONDOROSI TAKARÉKSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA KONDOROSI TAKARÉKSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA Amelyet a Szövetkezeti Hitelintézet 2014. november 20. napján hozott 8/2/2014.11.20. sz. Igazgatósági határozatával a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Referatúra Népjóléti, Sport és Lakás Referatúra 7601.Pécs.Kossuth tér 1-3.tel:533-800 ELİTERJESZTÉS

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Referatúra Népjóléti, Sport és Lakás Referatúra 7601.Pécs.Kossuth tér 1-3.tel:533-800 ELİTERJESZTÉS Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Referatúra Népjóléti, Sport és Lakás Referatúra 7601.Pécs.Kossuth tér 1-3.tel:533-800 Ügyiratszám:10-10 /1001/2011 ELİTERJESZTÉS a Népjóléti és Sport Bizottság

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek - a háziorvosi és fogorvosi mőködtetési

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA H ATÁROZA TOK HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2007. ÁPRILIS 13-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN 22/2007. (IV. 13.) Tkt határozat Tárgy: Napirendi pontok elfogadása H a t á r o z a t: 1./ A Homokháti Kistérség

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS Általános kivitelezési keretszerzıdés (építési-szerelési munkák) VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS Amely létrejött a Közbeszerzésekrıl szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. törvény alapján a Fıvárosi

Részletesebben

Kiegészítı melléklet

Kiegészítı melléklet Kiegészítı melléklet A Budapest Fıváros Vagyonkezelı Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 2011. évi beszámolójához a Számvitelrıl szóló többször módosított 2000. évi C. törvény alapján A részvénytársaság

Részletesebben

Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY

Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY A Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alakuló közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetıleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl szóló

Részletesebben

2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról A törvény célja, hogy korszerő jogi keretek megteremtésével, az Európai Unió szabályozásával összhangban állapítsa

Részletesebben

1. oldal, összesen: 34. 1993. évi XCVI. törvény. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1. oldal, összesen: 34. 1993. évi XCVI. törvény. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. oldal, összesen: 34 A jogszabály mai napon hatályos állapota 1993. évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról A szociális biztonság erısítése sürgetı társadalmi érdek. A szociális

Részletesebben

STABILITÁS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLASZERZİDÉS a... számon befektetési szolgáltatások nyújtása tárgyában létrejött Keretszerzıdés melléklete

STABILITÁS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLASZERZİDÉS a... számon befektetési szolgáltatások nyújtása tárgyában létrejött Keretszerzıdés melléklete STABILITÁS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLASZERZİDÉS a... számon befektetési szolgáltatások nyújtása tárgyában létrejött Keretszerzıdés melléklete amely létrejött egyrészrıl a Raiffeisen Bank Zrt. (székhelye: 1054

Részletesebben

mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott), a továbbiakban együtt Szerzıdı felek között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott), a továbbiakban együtt Szerzıdı felek között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: MEGBÍZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött a közbeszerzésekrıl szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 9. (1) bekezdés ka) pontja szerint Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének./2012. (XII. 12.)

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a 12AVBA Bejelentı adatlap kitöltéséhez)

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a 12AVBA Bejelentı adatlap kitöltéséhez) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a 12AVBA Bejelentı adatlap kitöltéséhez) Ingó vagyontárgy és ingóhoz kapcsolódó vagyoni értékő jog ajándékozás során történt megszerzésére vonatkozóan Az adatlapot a vagyonszerzınek

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Hatályos: 2013. január 1. A Polgári Takarékszövetkezet (székhelye:

Részletesebben

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI FÖLDMŐVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 41.381/5/2007 ELİTERJESZTÉS a Kormány részére a földrendezı és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény

Részletesebben

EF-090 ERGO TGR Befektetési egységekhez kötött Életbiztosítások Általános Feltételei

EF-090 ERGO TGR Befektetési egységekhez kötött Életbiztosítások Általános Feltételei EF-090 ERGO TGR Befektetési egységekhez kötött Életbiztosítások Általános Feltételei Tartalomjegyzék 1. A szerzıdéssel kapcsolatos fogalmak 2. Általános rendelkezések 3. A biztosítási szerzıdés alanyai

Részletesebben

Castrum Noster Lovagrend. Kulturális Közhasznú Egyesület. módosított, egységes szerkezető. Alapszabálya

Castrum Noster Lovagrend. Kulturális Közhasznú Egyesület. módosított, egységes szerkezető. Alapszabálya Castrum Noster Lovagrend Kulturális Közhasznú Egyesület módosított, egységes szerkezető Alapszabálya A Castrum Noster Lovagrend Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabályát a következıkben állapítja meg:

Részletesebben

Esztergom Város Önkormányzata. önkormányzatokra. a Képviselı-testület

Esztergom Város Önkormányzata. önkormányzatokra. a Képviselı-testület Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 1/2011. (I.21.) önkormányzati rendelete a 2011. évi önkormányzati válságköltségvetésrıl és a válságköltségvetés végrehajtásának szabályairól Esztergom

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 264 MELLÉKLET: 4 db TÁRGY: A Tolna Megyei Intézményfenntartó Központ fenntartásában lévı könyvtár és múzeum átadás-átvételével kapcsolatos döntések meghozatala E L İ T E R J

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. Az Üzletszabályzat nyilvánossága... 4 3. Az Üzletszabályzat módosítása... 4 4. A Bank és az Ügyfél együttmőködése, tájékoztatási

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a

Részletesebben

A bejelentés köteles játékokkal kapcsolatos tájékoztató

A bejelentés köteles játékokkal kapcsolatos tájékoztató A bejelentés köteles játékokkal kapcsolatos tájékoztató A szerencsejáték szervezésérıl szóló, többszörösen módosított és kiegészített 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) rendelkezése alapján

Részletesebben

1996. évi LXXXI. törvény. a társasági adóról és az osztalékadóról

1996. évi LXXXI. törvény. a társasági adóról és az osztalékadóról Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a vállalkozások kedvezı mőködési feltételeinek elısegítése, továbbá az Európai Közösségekhez való társulásból eredı szempontok érvényesítése

Részletesebben

Kábeltelevíziós Szolgáltatás

Kábeltelevíziós Szolgáltatás Készítés/utolsó módosítás dátuma:2009.11.29 1.oldal,összesen:62 Kábeltelevíziós Szolgáltatás NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja Általános Szerzıdési

Részletesebben

Vállalkozási Szerzıdés

Vállalkozási Szerzıdés Vállalkozási Szerzıdés mely létrejött egyrészrıl Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet (7621 Pécs, Bercsényi u. 3., Adószám:.., Bankszámlaszám:... Képviseli: ), mint megrendelı a továbbiakban:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz. Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:.

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz. Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:. A Forrás Takarékszövetkezet (székhelye: 8164 Balatonfıkajár, Kossuth u. 16.; cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Végelszámolás, felszámolás kiemelt számviteli feladatai, határidıi, problémái

Végelszámolás, felszámolás kiemelt számviteli feladatai, határidıi, problémái Végelszámolás, felszámolás kiemelt számviteli feladatai, határidıi, problémái Munkácsi Márta FB elnök MOKLASZ okleveles adószakértı kamarai tag könyvvizsgáló Ragaszkodás vagy lustaság? Nem tudunk tönkremenni:

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Tárgy: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról Módosítva: 13/1993.(V.28.) KT, 1/1994.(I.28.) KT, 6/1994.(IV.22.)KT, 23/1995.(VIII.25.) KT,

Részletesebben

Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi. 2012. évi beszámolójához. Nonprofit Kft. Székhelye: 7200 Dombóvár, Kórház utca 39-41.

Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi. 2012. évi beszámolójához. Nonprofit Kft. Székhelye: 7200 Dombóvár, Kórház utca 39-41. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft. 2012. évi beszámolójához 1. A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA A vállalkozás elnevezése: Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft.

Részletesebben

Kiegészítı melléklet 2012

Kiegészítı melléklet 2012 Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLİI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 2100 Gödöllı, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe)

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe) Hivatalos név: Tolna Város Önkormányzata Postai cím: Hısök tere 1. Város/Község: Tolna Postai irányítószám: 7130

Részletesebben

Tájékoztatás az Évgyőrők Magánnyugdíjpénztár és a Postás Magánnyugdíjpénztár beolvadásáról a Pannónia Nyugdíjpénztárba

Tájékoztatás az Évgyőrők Magánnyugdíjpénztár és a Postás Magánnyugdíjpénztár beolvadásáról a Pannónia Nyugdíjpénztárba Tájékoztatás az Évgyőrők Magánnyugdíjpénztár és a Postás Magánnyugdíjpénztár beolvadásáról a Pannónia Nyugdíjpénztárba Tisztelt Érdeklıdık, Pénztártagok! Az Évgyőrők Magánnyugdíjpénztár és a Postás Magánnyugdíjpénztár

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK B melléklet (TKSZ) ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személyek részére Jelen Általános

Részletesebben

Amely 2009. 08. 01 napjával a Eszköz fedezetre nyújtott hitelezési tevékenységre (gép) UZLSZSZHITGEP_1_20080221 Üzletszabályzat helyébe lép

Amely 2009. 08. 01 napjával a Eszköz fedezetre nyújtott hitelezési tevékenységre (gép) UZLSZSZHITGEP_1_20080221 Üzletszabályzat helyébe lép LOMBARD PÉNZÜGYI ÉS LÍZING ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA PSZÁF engedély száma: 2138/1998/F Eszköz fedezetre nyújtott hitelezési tevékenységre (gép) HITTef/2009.08.01. Amely 2009.

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 1/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelezı

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30,

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 5. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 5. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 5. sz. JEGYZİKÖNYV Erdıkürt és Bér Község Önkormányzatok Képviselı-testületeinek 2011. március 10.-én megtartott

Részletesebben

Az ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Általános Életbiztosítási Szabályzata (SV-00/2000/1)

Az ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Általános Életbiztosítási Szabályzata (SV-00/2000/1) Az ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Általános Életbiztosítási Szabályzata (SV-00/2000/1) TARTALOMJEGYZÉK I. ALAPFOGALMAK...1 II. A BIZTOSÍTÁSI SZERZİDÉS FORMAI SAJÁTOSSÁGAI...4 A biztosítási

Részletesebben

10. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez - átdolgozva AZ EGYÉNI CÉG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

10. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez - átdolgozva AZ EGYÉNI CÉG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat 10. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez - átdolgozva AZ EGYÉNI CÉG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény rendelkezéseinek

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ Jóváhagyta a KÖBE 2008. május 23-i Küldöttgyőlése Tartalomjegyzék

Részletesebben

Oktatási Bizottság 2014-2015. évi Ügyvédiskola beszámoló tesztkérdések. Budapesti Ügyvédi Kamara

Oktatási Bizottság 2014-2015. évi Ügyvédiskola beszámoló tesztkérdések. Budapesti Ügyvédi Kamara 1 Büntetı ügyben ellenérték fejében védelmet ki láthat el? a) kizárólag ügyvéd b) bárki c) közeli hozzátartozó 2 Az ügyvéd ellenérték fejében foglalkozhat-e ingatlanközvetítéssel? c) csak engedéllyel 3

Részletesebben

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009.

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009. BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalkozás bemutatása A Bakonyi Erımő Zártkörően Mőködı Részvénytársaság az Állami Vagyonügynökség által 1992. január 1-vel alapított

Részletesebben

115/2010. (VI. 03.) sz. határozat A Vasi TISZK 2010. évi költségvetésének módosításáról 579

115/2010. (VI. 03.) sz. határozat A Vasi TISZK 2010. évi költségvetésének módosításáról 579 XXI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2010. JÚNIUS 3. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 41/2010. (II. 12.) sz. határozata A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete. alapszabálya

Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete. alapszabálya A Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete alapszabálya egységes szerkezetben a 2016. február hó 6. napján megtartott közgyőlés által elfogadott módosításokkal 2 A Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete

Részletesebben

KEZESSÉGI ÁLTALÁNOS 1. oldal SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

KEZESSÉGI ÁLTALÁNOS 1. oldal SZERZİDÉSI FELTÉTELEK KEZESSÉGI ÁLTALÁNOS 1. oldal SZERZİDÉSI FELTÉTELEK érvényes: 2012. július 1-jétıl A 2012. szeptember 1-jétıl érvényes Hirdetménnyel Kölcsönszerzıdéshez LEADER Helyi Akciócsoportok (a továbbiakban: Akciócsoportok)

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. - a Képviselı-testületnek -

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - önkormányzati tulajdonú ingatlanra beérkezett vételi ajánlatról

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0055 azonosító számú Projekt II. fordulója megvalósítására létrehozott 1 Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (Sándorfalva

Részletesebben