KONDOROSI TAKARÉKSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KONDOROSI TAKARÉKSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA"

Átírás

1 KONDOROSI TAKARÉKSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA Amelyet a Szövetkezeti Hitelintézet november 20. napján hozott 8/2/ sz. Igazgatósági határozatával a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló évi CXXXV. tv. (a továbbiakban: Szhitv. ) szerint fogadott el. Módositással egységes szerkezetbe foglaltan Hatályos: november 21.napjától 1

2 Tartalomjegyzék 1. A Szövetkezeti Hitelintézet általános adatai A Szövetkezeti Hitelintézet cégneve: KONDOROSI TAKARÉKSZÖVETKEZET rövidített cégneve: 5553 Kondoros, Csabai út A Szövetkezeti Hitelintézet székhelye A Szövetkezeti Hitelintézet telephelyei, fióktelepei A Szövetkezeti Hitelintézet mőködési formája A Szövetkezeti Hitelintézet tevékenysége: A Szövetkezeti Hitelintézet tevékenységi köre a TEÁOR 2008 szerint A Szövetkezeti Hitelintézet részére engedélyezett pénzügyi szolgáltatási és kiegészítı pénzügyi szolgáltatási tevékenységek A Szövetkezeti Hitelintézet jegyzett tıkéje, szavatoló tıkéje A Szövetkezeti Hitelintézet célja és feladata A Szövetkezeti Hitelintézet célja A Szövetkezeti Hitelintézet feladata A Szövetkezeti Hitelintézet önkormányzati szervei Közgyőlés (részközgyőlések) A közgyőlés / részközgyőlések hatáskörébe tartozik különösen: A közgyőlés (a részközgyőlések) összehívásának és mőködésének szabályai A közgyőlés / részközgyőlés határozathozatala A jegyzıkönyv Küldöttgyőlés A küldöttek megválasztása A küldötteknek a taglétszámhoz viszonyított aránya, illetve száma: A küldött jogviszonya megszőnése A küldöttgyőlés hatásköre különösen: A küldöttgyőlés összehívása, megtartásának általános szabályai A küldöttgyőlés határozatképessége A küldöttgyőlés lebonyolításának szabályai A küldöttgyőlés határozathozatalának rendje A küldöttgyőlés titkos szavazásának lebonyolítása Jegyzıkönyv

3 3.3. Az igazgatóság Az igazgatóság tagjai, az igazgatóság megválasztása Az igazgatóság feladat- és hatásköre Az igazgatóság ülésének összehívása és megtartásának szabályai Testületi ülés nélküli határozathozatal szabályai Az igazgatóság ülésének határozatképessége és határozathozatala Az igazgatóság ülésének jegyzıkönyve Az igazgatóság ügyrendje Az igazgatóságra vonatkozó egyéb szabályok Felügyelıbizottság A felügyelıbizottság célja A felügyelıbizottság tagjai, a felügyelıbizottság tagjainak megválasztása A felügyelıbizottság feladata A felügyelıbizottság ülésének összehívása és megtartásának szabályai Testületi ülés nélküli határozathozatal szabályai A felügyelıbizottság határozatképessége és határozathozatala A felügyelıbizottság ügyrendje A felügyelıbizottság delegáltjának részvételi joga A felügyelıbizottság kötelezettségei a felügyelet, az Integrációs Szervezet, illetve a Takarékbank Zrt. felé Az állandó könyvvizsgáló és a belsı ellenır Vezetı tisztségviselık, vezetı állású személyek A Szövetkezeti Hitelintézet vezetı tisztségviselıi és felelısségük Kizáró okok, összeférhetetlenség Vezetı állású személyek Az igazgatóság elnöke A felügyelıbizottság elnöke Ügyvezetık A Takarékbank Zrt. jogkörei a Szövetkezeti Hitelintézettel kapcsolatban Szabályozási jogkör Jóváhagyási jogkör Kezdeményezési jogkör Döntési jogkör Tagsági viszony A tag felvétele a Szövetkezeti Hitelintézetbe A tagság feltételei

4 7.3. A tagsági jogviszony létrejötte Döntés a tagfelvételrıl A Szövetkezeti Hitelintézeti tagok nyilvántartása A tag jogai és kötelességei A tag alapvetı joga: A tag alapvetı kötelessége: A tagsági jogviszony megszőnése A tagsági jogviszony megszőnésével kapcsolatos jogszabályi rendelkezésen alapuló elszámolás Kifizetés a tagok részére, a jegyzett tıke leszállítása A tag kizárásával kapcsolatos szabályok A tagok és a Szövetkezeti Hitelintézet közötti vagyoni viszonyok A részjegy A részjegy összege A részjegy átruházásának, illetve megterhelésének szabályai Részjegy tulajdonszerzési korlátozás Részesedés Tagi kölcsön Pótbefizetés A Szövetkezeti Hitelintézet és a tag gazdasági együttmőködése A természetes személy tagok,valamint hozzátartozóik számára nyújtandó szolgáltatások A tagok számára nyújtott üzletpolitikai kedvezmények A Szövetkezeti Hitelintézet gazdálkodása és vagyona A Szövetkezeti Hitelintézet gazdálkodása A Szövetkezeti Hitelintézet vagyona A Szövetkezeti Hitelintézet képviselete és cégjegyzése Szövetkezeti jogvita Közösségi alap A Közösségi alap képzése A Közösségi alap terhére kifizethetı támogatások és juttatások A Közösségi alap számviteli nyilvántartása A Szövetkezeti Hitelintézet jogutód nélküli megszőnése esetén követendı eljárás A Közösségi alap sorsa a nyereség megállapítása, illetıleg a taggal történı elszámolás során Juttatások és támogatások odaítélésének feltételei és annak eljárási rendje Vegyes rendelkezések

5 13.1. Bírósághoz illetve választottbírósághoz fordulás joga Titoktartási kötelezettség Átalakulás esetén irányadó jogszabályok Egyetemlegesség Záró rendelkezések A Szövetkezeti Hitelintézet kötelezı közleményeinek megjelentetése

6 Preambulum A Kondorosi Takarékszövetkezet (a továbbiakban: a Szövetkezeti Hitelintézet ) a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezetének (a továbbiakban: az Integrációs Szervezet ) tagjaként, és a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (a továbbiakban: a Takarékbank Zrt. ). részvényeseként, a mőködési engedélyében foglaltak szerint szövetkezeti hitelintézetként tevékenykedik. A szövetkezeti hitelintézetek integrációjának szervei az Integrációs Szervezet és a Takarékbank Zrt. ez utóbbi az integráció központi bankja. A Takarékbank Zrt. és a szövetkezeti hitelintézetek így a Szövetkezeti Hitelintézet is az szhitv. 1 (6) bekezdés szerint összevont felügyelet alá tartoznak. A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a hitelintézetekrıl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt. ), a tıkepiacról szóló CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt. ), a befektetési vállalkozásokról és az árutızsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetı tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt. ), a Polgári Törvénykönyvrıl szóló évi V. tv. (a továbbiakban: Ptk. ) és a Szhitv. rendelkezései az irányadóak. A fenti jogszabályok változásai, illetve hatályba lépése, valamint a Szövetkezeti Hitelintézeti hosszú távú prudens mőködésének intézményi garantálása, továbbá a Szövetkezeti Hitelintézet szavatoló tıkéjének biztosítása érdekében szükségessé vált a Szövetkezeti Hitelintézet új alapszabályának elfogadása az alábbiak szerint: Az uj alapszabály elfogadásával egyidejőleg a Szövetkezeti Hitelintézet korábbi alapszabálya teljes egészében hatályon kívül helyezésre kerül. A Szövetkezeti Hitelintézet napján döntött a Ptk. szabályai szerinti továbbmőködésrıl. 1. A Szövetkezeti Hitelintézet általános adatai 1.1. A Szövetkezeti Hitelintézet - cégneve: KONDOROSI TAKARÉKSZÖVETKEZET - rövidített cégneve: KONDOROSI TAKARÉKSZÖVETKEZET 1.2. A Szövetkezeti Hitelintézet székhelye: 5553 Kondoros, Csabai út 14. 6

7 1.3. A Szövetkezeti Hitelintézet telephelyei, fióktelepei: 5674 Kétsoprony, Dózsa Gy. u Kamut, Petıfi S. u Békéscsaba, V. ker. Orosházi út Békéscsaba, Andrássy út Békéscsaba, Lencsési út Békéscsaba, VII. ker. Október 23. tér 2/ A Szövetkezeti Hitelintézet mőködési formája A Szövetkezeti Hitelintézet szövetkezeti formában mőködı jogi személy A Szövetkezeti Hitelintézet tevékenysége: A Szövetkezeti Hitelintézet a Hpt. 3. (1) bekezdése szerinti pénzügyi szolgáltatási tevékenységét, a Hpt. 3. (2) bekezdése szerinti kiegészítı pénzügyi szolgáltatási tevékenységét, illetve a Hpt. 7. (3) bekezdése szerinti tevékenységeit a Hpt. és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései alapján, e jogszabályok keretei között, a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: a Felügyelet ) engedélye alapján végzi A Szövetkezeti Hitelintézet tevékenységi köre a TEÁOR 2008 szerint A Szövetkezeti Hitelintézet hatósági engedély alapján végzett fıtevékenysége és további tevékenységei a TEÁOR 2008 szerint: Fıtevékenység: Egyéb monetáris közvetítés Egyéb tevékenységek: Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés Értékpapír-, árutızsdei ügynöki tevékenység Egyéb pénzügyi kiegészítı tevékenység Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítı tevékenysége A fenti tevékenységi körökön belül a Szövetkezeti Hitelintézet kizárólag a Felügyelet vagy jogelıdjei mindenkori engedélyében, illetve a jogszabályokban elıírt más hatósági engedélyekben foglalt tevékenységeket végzi A Szövetkezeti Hitelintézet részére engedélyezett pénzügyi szolgáltatási és kiegészítı pénzügyi szolgáltatási tevékenységek Tevékenység megnevezése az engedélyezı határozatban: Betét győjtése és más visszafizetendı pénzeszköz saját tıkét meghaladó mértékő nyilvánosságtól történı elfogadása Engedélyszám: 800/1997/F. 7

8 Tevékenység megnevezése az engedélyezı határozatban: Pénzkölcsön nyújtása ide nem értve a faktorálást, forfetírozást Engedélyszám: 800/1997/F. Tevékenység megnevezése az engedélyezı határozatban: Pénzforgalmi szolgáltatás nyújtása Engedélyszám: 800/1997/F. Tevékenység megnevezése az engedélyezı határozatban: Váltóval, illetve csekkel kizárólag saját számlára történı kereskedelmi tevékenység Engedélyszám: 800/1997/F. Tevékenység megnevezése az engedélyezı határozatban: Széfszolgáltatás Engedélyszám: 800/1997/F. Tevékenység megnevezése az engedélyezı határozatban: Pénzváltási tevékenység az MNB engedélyétıl függı hatállyal Engedélyszám: 800/1997/F. Tevékenység megnevezése az engedélyezı határozatban: Pénzügyi szolgáltatás közvetítése Engedélyszám: 1732/1998. Tevékenység megnevezése az engedélyezı határozatban: Kezesség és bankgarancia vállalása, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalása Engedélyszám: 345/2000. Tevékenység megnevezése az engedélyezı határozatban: 6720 Biztosítást, nyugdíjalapot kiegészítı tevékenység Engedélyszám: I-1292/2003. Tevékenység megnevezése az engedélyezı határozatban: Pénzváltási tevékenység kiegészítı pénzügyi szolgáltatás üzletszerő végzést Engedélyszám: E-I-944/ A Szövetkezeti Hitelintézet jegyzett tıkéje, szavatoló tıkéje A Szövetkezeti Hitelintézet jegyzett tıkéje megegyezik az illetékes cégbíróság által vezetett cégjegyzékben nyilvántartott összeggel. A Szövetkezeti Hitelintézet szavatoló tıkéje nem süllyedhet az Integrációs Szervezet által egyedi (nem konszolidált) alapon idırıl-idıre megállapított szint alá. Az Integrációs Szervezet szabályzatban határozza meg az egyedi alapon megállapított szavatoló tıke meghatározásának elveit és folyamatát. 2. A Szövetkezeti Hitelintézet célja és feladata 8

9 2.1. A Szövetkezeti Hitelintézet célja A Szövetkezeti Hitelintézet célja, hogy saját szervezete útján pénzbeli megtakarításokat összegyőjtsön és meghatározott körben pénzforgalmi és hitelmőveleteket, továbbá egyéb szolgáltatásokat végezzen A Szövetkezeti Hitelintézet feladata A Szövetkezeti Hitelintézet feladata, hogy a tagok vagyoni hozzájárulásával és személyes közremőködésével demokratikus önkormányzat keretében a tagok érdekeit szolgáló pénzügyi szolgáltatási és kiegészítı pénzügyi szolgáltatási, továbbá ehhez kapcsolódó egyéb üzleti tevékenységet folytasson. 3. A Szövetkezeti Hitelintézet önkormányzati szervei A Szövetkezeti Hitelintézet önkormányzati szervei: - közgyőlés / részközgyőlések - küldöttgyőlés - igazgatóság - felügyelıbizottság 3.1. Közgyőlés (részközgyőlések) A Szövetkezeti Hitelintézet legfıbb önkormányzati szerve a tagok összességébıl álló közgyőlés. A közgyőlést a tagok számára és a mőködési terület kiterjedésére tekintettel a Szövetkezeti Hitelintézet részközgyőlések formában tartja meg. A részközgyőlési körzetek kialakítása a Szövetkezeti Hitelintézeti kirendeltségeinek vonzáskörzetéhez és ez által az adott, az elıbbiek szerint meghatározott vonzáskörzetben lakó tagok lakóhelyéhez igazodik a taglétszám és a Szövetkezeti Hitelintézet kirendeltségeinek mőködési területét érintı települési hálózat figyelembevételével. Egy részközgyőlési körzet tagjai azok a Szövetkezeti Hitelintézeti tagok, akik valamelyik kirendeltség vonzáskörzetéhez tartozó településen lakhellyel, székhellyel rendelkeznek. A részközgyőlések körzeti beosztása és a részközgyőlések megtartásának körzetenkénti helyszíne: 1. körzet: Kondoros részközgyőlés helyszíne: Kondoros, Csabai út körzet: Kétsoprony részközgyőlés helyszíne: Kétsoprony, Dózsa Gy. u körzet: Kamut részközgyőlés helyszíne: Kamut, Petıfi u körzet: Békéscsaba részközgyőlés helyszíne: Békéscsaba, Orosházi út 47. A Szövetkezeti Hitelintézet tagjai tagsági jogaikat a szövetkezet azon kirendeltsége szerinti részközgyőlési körzetben gyakorolhatják, ahol a Szövetkezeti Hitelintézeti részjegyüket nyilvántartják. 9

10 A közgyőlés / részközgyőlések hatáskörébe tartozik különösen: - az alapszabályban küldöttgyőlés intézményének létesítése és az alapszabály küldöttgyőlés hatáskörét megállapító részének meghatározása és ennek módosítása - alapszabály módosítása a közgyőlés (részközgyőlések) kizárólagos hatáskörébe tartozó döntések esetén - a részjegyek névértékének megváltoztatása - küldöttek megválasztása, visszahívása azzal, hogy az adott részközgyőlési körzetben csak az adott részközgyőlési körzethez tartozó küldöttek megválasztása és visszahívása tekintetében kell dönteni - döntés a Szövetkezeti Hitelintézet egyesülésérıl, szétválásáról, gazdasági társasággá történı átalakulásáról, valamint jogutód nélküli megszőnésérıl, mely döntések meghozatalához a Felügyelet engedélye szükséges, - döntés mindazon ügyekben, amelyeket a jogszabály vagy jelen alapszabály a közgyőlés/ részközgyőlés kizárólagos hatáskörébe utal - döntés pótbefizetés elrendelésérıl, amennyiben a pótbefizetés jogintézményét a jelen alapszabály alkalmazza A felsorolt hatáskörök a közgyőlés / részközgyőlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak, melyeken kívül a Ptk. és az alapszabály által felsorolt minden más ügy eldöntését a jelen alapszabály a küldöttgyőlés kizárólagos hatáskörébe utalja A közgyőlés (a részközgyőlések) összehívásának és mőködésének szabályai A közgyőlést /a részközgyőléseket szükség szerint, de legalább a jogszabályban meghatározott gyakorisággal össze kell hívni (rendes közgyőlés / részközgyőlések). Kötelezı a közgyőlés / részközgyőlések soron kívüli összehívása (rendkívüli közgyőlés / részközgyőlések), ha a. olyan ügyrıl kell határozni, amely a közgyőlés / részközgyőlések kizárólagos hatáskörébe tartozik, és a késedelmes döntés a Szövetkezeti Hitelintézet mőködıképességét veszélyeztetné, illetve a Szövetkezeti Hitelintézet jogszabályban vagy az alapszabályban elıírt kötelezettségének megsértésével járna; b. azok a tagok, akik együttesen legalább a szavazati jogok 5 (öt) százalékával rendelkeznek vagy a felügyelıbizottság írásban, az ok megjelölésével indítványozzák; c. az Szhitv. 15. (12) bekezdésével összhangban az Integrációs Szervezet igazgatósága illetve a Takarékbank Zrt. igazgatósága kezdeményezi a Szövetkezeti Hitelintézetnél azt a Hpt. 6. (1) bekezdés 122. b) pont szerinti vezetı állású személyek tisztújítása vonatkozásában;. d. az Integrációs Szervezet igazgatósága az Szhitv. 17/C. (2) bekezdésének d) pontja szerinti jogkörében erre kötelezi a Szövetkezeti Hitelintézet igazgatóságát a közgyőlés napját 21 (huszonegy) nappal megelızıen. A közgyőlést a 3.1. pontban részletezett helyszíneken kell megtartani. A közgyőlést / a részközgyőléseket ha törvény másként nem rendelkezik az igazgatóság hívja össze. Az igazgatóság a közgyőlés / a részközgyőlések összehívásáról szóló, a napirendi 10

11 pontokat is tartalmazó meghívót minden napirendre vonatkozóan az elıterjesztéssel és a kapcsolódó anyagokkal, amennyiben vannak ilyenek köteles valamennyi tagnak legalább a közgyőlés / a részközgyőlések napját megelızı 15 (tizenöt) nappal megküldeni, valamint az összehívásról hirdetményt közzétenni. A hirdetményt a Szövetkezeti Hitelintézet ügyféltereiben kell közzétenni. A Szövetkezeti Hitelintézet közgyőlésérıl / részközgyőlésérıl a Takarékbank Zrt.-t és az Integrációs Szervezetet elızetesen, a meghívó tulajdonosoknak történı megküldésével egyidejőleg értesíteni kell. Az értesítéshez csatolni kell a meghívót és annak mellékleteit. A Szövetkezeti Hitelintézet közgyőlése nem hozhat érvényes határozatot e kötelezettségek megsértése esetén. A Takarékbank Zrt. illetıleg az Integrációs Szervezet képviselıje a Szövetkezeti Hitelintézet közgyőlésén / részközgyőlésén jogosult tanácskozási joggal részt venni. A különbözı helyre és idıpontra is összehívható részközgyőléseket azonos napirenddel kell megtartani; a közgyőlés döntéseit a részközgyőléseken leadott szavazatok összesítésével az igazgatóság állapítja meg. A meghívónak, ill. hirdetménynek tartalmaznia kell: a) a Szövetkezeti Hitelintézet nevét és székhelyét; b) a közgyőlés / a részközgyőlések idıpontját és helyét; c) a közgyőlés / a részközgyőlések napirendjét; d) részközgyőlések tartása esetén az erre a körülményre történı utalást; e) határozatképtelenség esetére a megismételt közgyőlés / részközgyőlések idıpontját, helyét és az eltérı határozatképességi szabályokra vonatkozó figyelemfelhívást; f) a közgyőlés / részközgyőlések esetleges késıbbi idıpontban történı folytatásának idıpontját. A közgyőlés / részközgyőlés által meghozott határozatokról a Szövetkezeti Hitelintézet valamennyi tagját levélben tájékoztatni kell. A nem szabályosan összehívott vagy megtartott közgyőlésen / részközgyőlésen elfogadott és ebbıl az okból érvénytelen határozat az elfogadásának idıpontjára visszamenı hatállyal érvényessé válik, ha a határozatot a közgyőlés / részközgyőlés napjától számított 30 (harminc) napon belül valamennyi tag egyhangúlag érvényesnek ismeri el. A tagok legalább 10 (tíz) százalékának írásbeli indítványára bármely ügyet napirendre kell tőzni. Az indítványt legkésıbb a közgyőlés / részközgyőlés megtartását 8 (nyolc) nappal megelızıen kell benyújtani az igazgatóságnak. Az így kiegészített napirendet a tagoknak a közgyőlés / részközgyőlés idıpontját legalább 3 (három) nappal megelızıen meg kell küldeni. A szabályszerően közölt (kiegészített) napirenden nem szereplı kérdésben a közgyőlés / részközgyőlés nem határozhat. A közgyőlés / részközgyőlés napirendjére tőzött ügyekre vonatkozóan az igazgatóság a tagnak köteles felvilágosítást adni. A tag joga, hogy a közgyőlésen / részközgyőlésen napirendre vett ügyekkel összefüggésben indítványt tegyen és az ügyekrıl szavazzon. A közgyőlésen / részközgyőlésen a vagyoni 11

12 hozzájárulások arányától függetlenül minden tagnak egy szavazata van. Nem gyakorolhatja szavazati jogát az a tag, aki az alapszabályban elıírt, esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette. A Szövetkezeti Hitelintézettel munkaviszonyban álló személyek képviseletét ellátó testületek, illetıleg érdekképviseleti szervezetek képviselıi a közgyőlésen / részközgyőlésen tanácskozási joggal vehetnek részt. A közgyőlés / részközgyőlés határozatképes, ha azon a Szövetkezeti Hitelintézet tagjainak / adott részközgyőlési körzethez tartozó tagjainak több mint a fele jelen van. Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, ıt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni. A tag képviselı útján is gyakorolhatja tagsági jogait. A tag csak tagot hatalmazhat meg a közgyőlésen / részközgyőlésen történı képviseletre azzal, hogy egy tag kizárólag egy további tagot képviselhet. Nem lehet képviselı az igazgatóság és a felügyelıbizottság elnöke és tagja továbbá a könyvvizsgáló. A meghatalmazást közokirattal vagy teljes bizonyító erejő magánokirattal kell igazolni. Ha a közgyőlés / részközgyőlés határozatképtelen, a megismételt közgyőlés / részközgyőlés az eredeti napirenden szereplı ügyekben a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes, ha azt az eredeti idıpontot legalább 3 (három) és legfeljebb 15 (tizenöt) nappal követı idıpontra hívják össze. A megismételt közgyőlés az eredeti napirendre felvett kérdésekben hozhat határozatot. Ha a közgyőlési / részközgyőlési meghívó vagy hirdetmény ezt tartalmazza, a közgyőlés / részközgyőlés határozhat arról, hogy a napirendre vett kérdésben a közgyőlést / részközgyőlést késıbbi idıpontban folytatja. Az így megtartott közgyőlésen / részközgyőlésen más kérdés nem vehetı napirendre A közgyőlés / részközgyőlés határozathozatala A közgyőlés / részközgyőlés határozatait nyílt szavazással hozza meg. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az a tag, - akit a határozat kötelezettség vagy felelısség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta elınyben részesít; - akivel a határozat szerint szerzıdést kell kötni; - aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; - akinek olyan, a Ptk. 8:1. 2. pont szerinti hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a Szövetkezeti Hitelintézetnek nem tagja; - aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy - aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. A vezetı állású személy és az üzleti döntésre felhatalmazott alkalmazott nem vehet részt a Szövetkezeti Hitelintézet által történı kötelezettségvállalásra vonatkozó döntés 12

13 elıkészítésében és meghozatalában, ha annál az ügyfélnél, amely részére a kockázatvállalás történik vezetı állást tölt be vagy befolyásoló részesedéssel rendelkezik. A vezetı állású személy, a Szövetkezeti Hitelintézet alkalmazottja, megbízott szakértıje nem vehet részt olyan döntés elıkészítésében és olyan döntésben, amelyhez saját magának, közeli hozzátartozójának vagy a közvetlen és közvetett tulajdonában álló vállalkozásnak üzleti érdeke főzıdik. A közgyőlés / részközgyőlés a határozatait - ha a Ptk. vagy más jogszabály eltérıen nem rendelkezik - a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok többségével hozza meg. Az alapszabály módosításához a jelenlévık legalább kétharmadának és valamennyi tag felének a szavazata szükséges. A szövetkezet egyesülésének, szétválásának, gazdasági társasággá történı átalakulásának és jogutód nélküli megszőnésének elhatározásához az összes tag legalább kétharmadának szavazata szükséges. A közgyőlésen / a részközgyőléseken meghozott határozatokat a Szövetkezeti Hitelintézet valamennyi tagjával levélben közölni kell. Részközgyőlések tartása esetén a határozatokat - a közgyőlés döntéseinek a részközgyőléseken leadott szavazatok összesítésével történı -, igazgatóság általi megállapítását követı 15 (tizenöt) napon belül kell közölni A jegyzıkönyv A közgyőlésrıl / a részközgyőlésekrıl jegyzıkönyvet kell felvenni. A jegyzıkönyvnek tartalmaznia kell: a) a közgyőlés / részközgyőlés megtartásának helyét, idıpontját, a jelenlévık, a levezetı elnök, a jegyzıkönyvvezetı, valamint a jegyzıkönyv hitelesítésére megválasztott tagok nevét; b) a közgyőlés / részközgyőlés határozatképességének megállapításához szükséges adatokat; c) a közgyőlés / részközgyőlés napirendjének megállapítását, illetıleg azoknak az ügyeknek a számbavételét, amelyeket az erre vonatkozó indítvány ellenére nem vettek napirendre; d) a közgyőlés / részközgyőlés által meghozott döntéseket, illetıleg a szavazás eredményére vonatkozó adatokat; e) a közgyőlés / részközgyőlés által elutasított javaslatokat, az ezekre vonatkozó szavazás eredményét; f) azokat a nyilatkozatokat, amelyeknek a jegyzıkönyvbe vételét kérték; g) a közgyőlésen lezajlott egyéb fontosabb eseményeket. A jegyzıkönyv mellékletét képezik a jelenléti ív, valamint a képviseleti meghatalmazásokat tartalmazó okiratok. A jegyzıkönyvet a levezetı elnök, a jegyzıkönyvvezetı és a jegyzıkönyvet hitelesítı két Szövetkezeti Hitelintézeti tag írja alá. A levezetı elnök személyére az igazgatóság elnöke, a jegyzıkönyvvezetı és a jegyzıkönyv-hitelesítık személyére a levezetı elnök tesz javaslatot. 13

14 A levezetı elnök, a jegyzıkönyvvezetı és a jegyzıkönyv-hitelesítık érintett személyek megválasztásához a jelenlévı tagok egyszerő támogató többsége szükséges. A közgyőlés / részközgyőlés jegyzıkönyvébe bármely tag betekinthet és saját költségére kérheti az igazgatóságtól a jegyzıkönyv kivonatának vagy másolatának a kiadását. A jegyzıkönyvet a közgyőlést követı 15 (tizenöt) napon belül meg kell küldeni a Takarékbank Zrt. és az Integrációs Szervezet részére. A jegyzıkönyvet a Felügyelet részére is meg kell küldeni Küldöttgyőlés A Szövetkezeti Hitelintézetnél a közgyőlés/részközgyőlés által választott küldöttek közremőködésével küldöttgyőlés mőködik A küldöttek megválasztása A küldötteket a természetes személy tagok, illetve a jogi személy tagok törvényes képviselıi körébıl 5 éves meghatározott idıtartamra (ciklus), az egyes, az adott küldött delegálását meghatározó külön részközgyőlések nyílt szavazással választják meg önállóan azzal, hogy valamennyi küldött megbízatási idıtartamának igazodnia kell a többi küldött megbízatási idıtartamához ide nem értve azt az esetet, mikor a ciklus tartamán belül a jelen alapszabály rendelkezései szerint új küldöttet kell választani. A ciklus idıtartamán belül választott új küldött megbízatási idıtartama is a ciklushoz igazodik A küldötteknek a taglétszámhoz viszonyított aránya, illetve száma: A küldöttgyőlés küldötteit részközgyőlésenként kell megválasztani. A részközgyőlés 10 tag után választ egy küldöttet. A küldöttek száma: legalább 50 fı, de legfeljebb 55 fı, legkevesebb 50 fı. Valamennyi részközgyőlési körzet azonos idıtartamú ciklusra választ küldöttet. Amennyiben az összes küldöttek száma a cikluson belül 50 fı alá csökkenne, úgy a részközgyőlések pótválasztással egészítik ki a küldöttek számát legalább 50 fıre. Az adott cikluson belül mindig az a részközgyőlési körzet választ új küldöttet, ahol az adott részközgyőlési körzet tekintetében a korábban választott küldött jogviszonya megszőnt A küldött jogviszonya megszőnése A küldött jogviszonya megszőnik: - a megbízatási idıtartam lejártával, - halálozással, - jogi személy tag jogutód nélküli megszőnésével vagy az elıbbi szervezetek tekintetében a küldött természetes személy törvényes képviseleti joga megszőnésével, - részközgyőlés általi visszahívással, - lemondással, 14

15 - a természetes személy vagy a jogi személy tag Szövetkezeti Hitelintézeti tagsági viszonyának megszőnésével A küldöttgyőlés hatásköre különösen: - az alapszabály módosítása, kivéve a közgyőlés / részközgyőlés kizárólagos hatáskörébe tartozó döntéseket, - az igazgatóság elnökének és tagjainak, valamint a felügyelıbizottság elnökének és tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, - könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, - a szövetkezeti vagyon egy részének közösségi alappá történı minısítése, valamint döntés a közösségi alap felhasználásának fıbb elveirıl, - a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, döntés az adózott eredmény felhasználásról. A beszámoló elfogadásához a Takarékbank Zrt. elızetes jóváhagyása szükséges, amely döntését a Takarékbank Zrt. a legalább 45 (negyvenöt) nappal a tervezett küldöttgyőlés elıtt a rendelkezésére bocsátott könyvvizsgálói jelentéssel ellátott mérleg alapján adja meg, - döntés a Szövetkezeti Hitelintézet tagja, Ptk. 3:21. (1) bekezdés szerinti vezetı tisztségviselıje, felügyelıbizottsági tagja, könyvvizsgálója elleni kártérítési per megindításáról, - döntés szövetkezeti szövetségbe történı belépésrıl, illetıleg az abból történı kilépésrıl, - az igazgatóság és a felügyelıbizottság éves beszámolójának elfogadása, - a Szövetkezeti Hitelintézet éves üzletpolitikai célkitőzéseinek meghatározása (beleértve annak a módosítását is), - döntés a részjegy utáni részesedés (osztalék) mértékérıl, - döntés a tag kizárása iránti kereset indításáról, - döntés a Szövetkezeti Hitelintézet kötvénykibocsátásáról, jegyzett tıkéjének leszállításáról, illetve felemelésérıl. A Szövetkezeti Hitelintézet kötvénykibocsátásához, jegyzett tıkéjének leszállításához, illetve felemeléséhez a Takarékbank Zrt. igazgatóságának kifejezett, elızetes, írásbeli hozzájárulása is szükséges. A Takarékbank Zrt. igazgatósága az Szhitv. 17/Q. (4) bekezdésében foglalt esetekben jogosult illetve köteles megtagadni a hozzájárulást illetve akkor is, ha a tervezett intézkedés a betétesek érdekeit veszélyeztetheti; - döntés a tagnak tagsági jogviszonyához kötıdı bármilyen jogcímen történı kifizetésrıl vagy visszafizetésrıl. A döntéshez a Takarékbank Zrt. igazgatóságának elızetes hozzájárulása szükséges. A Takarékbank Zrt. igazgatósága az Szhitv. 17/Q. (4) bekezdésében foglalt esetekben jogosult illetve köteles megtagadni a hozzájárulást; - döntés mindazon kérdésekben, melyek eldöntését törvény vagy a Szövetkezeti Hitelintézet alapszabálya a küldöttgyőlés hatáskörébe utal. A tag kizárása iránti kereset megindításához a küldöttgyőlés az összes tag legalább kétharmados szótöbbségével meghozott határozata szükséges. Az érintett tag ebben a kérdésben nem szavazhat. A küldöttgyőlés hatáskörére és eljárására egyebekben a közgyőlésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a küldöttgyőlés és a megismételt küldöttgyőlés határozatképességhez legalább a küldöttek kétharmadának a jelenléte szükséges. 15

16 A küldöttgyőlés összehívása, megtartásának általános szabályai A küldöttgyőlést szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal össze kell hívni, amely az igazgatóság feladata. Soron kívül is össze kell hívni a küldöttgyőlést, ha - olyan ügyrıl kell határozni, amely a küldöttgyőlés hatáskörébe tartozik, és a késedelmes döntés a Szövetkezeti Hitelintézet mőködıképességét veszélyeztetné, illetve a szövetkezet jogszabályban vagy az alapszabályban elıírt kötelezettségének megsértésével járna, - a küldöttek, akik együttesen legalább a szavazatok 5 (öt) százalékával rendelkeznek vagy a felügyelıbizottság, írásban, az ok megjelölésével indítványozza, az Szhitv. 15. (12) bekezdésével összhangban az Integrációs Szervezet igazgatósága illetve a Takarékbank Zrt. igazgatósága kezdeményezi a Szövetkezeti Hitelintézetnél küldöttgyőlés tartását a Hpt. 6. (1) bekezdés 122. b) pont szerinti vezetı állású személyek tisztújítása vonatkozásában; - az Integrációs Szervezet igazgatósága az Szhitv. 17/C. (2) bekezdésének d) pontja szerinti jogkörében erre kötelezi a Szövetkezeti Hitelintézet igazgatóságát. A küldöttgyőlés megtartásának helyszíne: 5553 Kondoros, Csabai út 14. A küldöttgyőlést ha törvény másként nem rendelkezik az igazgatóság hívja össze. Az igazgatóság a küldöttgyőlés összehívásáról szóló, a napirendi pontokat is tartalmazó írásbeli személyre szóló meghívót minden napirendre vonatkozóan az elıterjesztéssel és a kapcsolódó anyagokkal, amennyiben vannak ilyenek köteles valamennyi küldöttnek legalább a küldöttgyőlés napját megelızı 15 (tizenöt) nappal levélben megküldeni, valamint az összehívásról hirdetményt közzétenni. A hirdetményt a Szövetkezeti Hitelintézet ügyféltereiben kell közzétenni. A Szövetkezeti Hitelintézet a küldöttgyőlésérıl a Takarékbank Zrt.-t és az Integrációs Szervezetet elızetesen, a meghívó tulajdonosoknak történı megküldésével egyidejőleg értesíteni kell. Az értesítéshez csatolni kell a meghívót és annak mellékleteit. A Szövetkezeti Hitelintézet küldöttgyőlése nem hozhat érvényes határozatot e kötelezettségek megsértése esetén. A Takarékbank Zrt. illetıleg az Integrációs Szervezet képviselıje a Szövetkezeti Hitelintézet küldöttgyőlésén jogosult tanácskozási joggal részt venni. A küldöttgyőlési meghívónak, illetve hirdetménynek tartalmaznia kell: - a Szövetkezeti Hitelintézet nevét és székhelyét, - a küldöttgyőlés helyét és idıpontját, - a napirendeket, - küldöttgyőlés tartására történı utalást, - határozatképtelenség esetére a megismételt küldöttgyőlés idıpontját, helyét és az eltérı határozatképességi szabályokra vonatkozó figyelemfelhívást - a küldöttgyőlés késıbbi idıpontban történı esetleges folytatásának idıpontját Ha a küldöttgyőlést nem szabályszerően hívták össze, a küldöttgyőlést akkor lehet megtartani, ha az ülésen valamennyi részvételre jogosult tag jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához. 16

17 A küldöttek legalább 10 (tíz) százalékának írásbeli indítványára bármely ügyet napirendre kell tőzni. Az indítványt legkésıbb a küldöttgyőlés megtartását 8 (nyolc) nappal megelızıen kell benyújtani az igazgatóságnak. Az így kiegészített napirendet a küldötteknek a küldöttgyőlés idıpontját legalább 3 (három) nappal megelızıen meg kell küldeni. A szabályszerően közölt (kiegészített) napirenden nem szereplı kérdésben kivéve, ha a küldöttgyőlésen valamennyi küldött jelen van és egyhangúlag hozzájárult a napirenden nem szereplı kérdés megtárgyalásához a küldöttgyőlés nem határozhat. Ha a küldöttgyőlési meghívó ezt tartalmazza, a küldöttgyőlés határozhat arról, hogy a napirendre vett kérdésben a küldöttgyőlést késıbbi idıpontban folytatja. Az így megtartott küldöttgyőlésen más kérdés már nem vehetı napirendre. A nem szabályosan összehívott vagy megtartott küldöttgyőlésen elfogadott és ebbıl az okból érvénytelen határozat az elfogadásának idıpontjára visszamenı hatállyal érvényessé válik, ha a határozatot a küldöttgyőlés napjától számított 30 (harminc) napon belül valamennyi küldött egyhangúlag érvényesnek ismeri el A küldöttgyőlés határozatképessége A küldöttgyőlés a küldöttek legalább kétharmadának jelenléte esetén határozatképes. Határozatképtelenség esetén legalább 3 (három) és legfeljebb15 (tizenöt) napon belül újabb küldöttgyőlést kell összehívni az eredeti napirendben szereplı kérdésekben, amely a küldöttek legalább kétharmadának jelenléte esetén határozatképes. A megismételt küldöttgyőlés az eredeti napirendre felvett kérdésekben hozhat határozatot A küldöttgyőlés lebonyolításának szabályai A küldöttgyőlésen tanácskozási joggal vehet részt a Szövetkezeti Hitelintézet bármely nem küldött tagja, a Szövetkezeti Hitelintézettel munkaviszonyban álló személyek képviseletét ellátó testületek, érdekképviseleti szervezetek képviselıi, a felügyelıbizottság elnöke és tagjai, az Integrációs Szervezet képviselıje és a Takarékbank Zrt. képviselıje. A küldöttgyőlésen minden küldöttnek egy szavazata van. A küldött joga, hogy a küldöttgyőlésen napirendre vett ügyekkel összefüggésben indítványt tegyen és az ügyekrıl szavazzon. A küldött a Szövetkezeti Hitelintézet testületeitıl és vezetı tisztségviselıitıl felvilágosítást kérhet. A küldöttgyőlés napirendjére tőzött ügyekre vonatkozóan az igazgatóság - erre irányuló kérelem esetén - köteles a tagnak felvilágosítást adni. A küldöttgyőlés köteles érdemben megtárgyalni a felügyelıbizottság javaslatait, indítványait és azok tárgyában legkésıbb a soron következı küldöttgyőlésen határozni, illetve állást foglalni. A küldöttgyőlést az igazgatóság elnöke nyitja meg, aki az igazgatóság javaslatára indítványt tesz a küldöttgyőlésnek az ülést levezetı elnök, a jegyzıkönyv hitelesítık és jegyzıkönyvvezetı 17

18 személyének megválasztására. A küldöttgyőlés a jelenlévı tagok egyszerő szótöbbségével, nyílt szavazással választja meg a levezetı elnököt, a jegyzıkönyv hitelesítıket és a jegyzıkönyvvezetıt. A továbbiakban a levezetı elnök vezeti az ülést, megállapítja a határozatképességet, ismerteti a napirendet, elıterjeszti a határozati javaslatokat, a szavazás alapján megállapítja a küldöttgyőlési határozatokat A küldöttgyőlés határozathozatalának rendje A küldöttgyőlés határozatait fıszabályként nyílt szavazással hozza meg. A küldöttgyőlés a határozatait ha jogszabály másként nem rendelkezik - a jelenlévı küldöttek egyszerő szótöbbségével hozza. A küldöttgyőlésen írásbeli szavazás nem lehetséges. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az a küldött, - akit a határozat kötelezettség vagy felelısség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta elınyben részesít; - akivel a határozat szerint szerzıdést kell kötni; - aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; - akinek olyan, a Ptk. 8:1. 2. pont szerinti hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a Szövetkezeti Hitelintézetnek nem tagja; - aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy - aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. A vezetı állású személy és az üzleti döntésre felhatalmazott alkalmazott nem vehet részt a Szövetkezeti Hitelintézet által történı kötelezettségvállalásra vonatkozó döntés elıkészítésében és meghozatalában, ha annál az ügyfélnél, amely részére a kockázatvállalás történik vezetı állást tölt be vagy befolyásoló részesedéssel rendelkezik. A vezetı állású személy, a Szövetkezeti Hitelintézet alkalmazottja, megbízott szakértıje nem vehet részt olyan döntés elıkészítésében és olyan döntésben, amelyhez saját magának, közeli hozzátartozójának vagy a közvetlen és közvetett tulajdonában álló vállalkozásnak üzleti érdeke főzıdik. Az alapszabály módosításához a jelenlévık legalább kétharmadának és valamennyi tag felének a szavazata szükséges A küldöttgyőlés titkos szavazásának lebonyolítása Titkos szavazással történik az igazgatóság és a felügyelıbizottság tagjainak, elnökeinek megválasztása és visszahívása. 18

19 Titkos szavazással történı választás esetén a küldöttgyőlés tervezett idıpontját megelızı legalább 60 nappal az igazgatóság jelölıbizottságot állít, amely jelölıbizottság a küldöttgyőlésen elıterjeszti a titkos szavazással érintett napirendi pontok tekintetében a javaslatait. Az igazgatóság által létrehozott jelölıbizottság feladata, - a jogszabályi, valamint szövetkezeti önkormányzati szabályzatokban elıírt követelményeknek megfelelı jelölt állítása. A jelölés további feltétele, hogy a jelölt írásban nyilatkozzon arról, hogy megválasztása esetén a tisztséget elfogadja, illetve elvállalja. Titkos szavazás esetén legalább 3 tagú szavazatszámláló bizottságot kell a küldöttgyőlésen választani, amelynek feladata: - a szavazólapok elkészítése és átadása a szavazásra jogosultak részére, - a szavazás szabályainak ismertetése a küldöttgyőlésen, - a szavazás titkosságának és szabályszerőségének ellenırzése és biztosítása, - a szavazást követıen a szavazatok összeszámlálása, az eredmény ismertetése és jegyzıkönyvbe foglalása. A küldöttgyőlés az igazgatóság tagjait, és a megválasztott igazgatósági tagok közül az elnököt, aki egyben a Szövetkezeti Hitelintézet elnöke, valamint a felügyelıbizottság tagjait, és a megválasztott felügyelıbizottsági tagok közül a felügyelıbizottság elnökét a jelenlévı küldöttek egyszerő szótöbbségével, titkos szavazással választja meg és hívja vissza. Az igazgatóság és a felügyelıbizottság tagjai többes jelöléssel is választhatók. Ha az egyes tisztségre jelöltek közül egyik jelölt sem kapja meg a jelenlévık egyszerő szótöbbségét, úgy a titkos szavazást meg kell ismételni. Amennyiben a jelöltek közül több jelölt kapja meg a jelenlévık szavazatainak egyszerő szótöbbségét, mint ahány tagja az igazgatóságnak illetve a felügyelıbizottságnak az alapszabály szerint lehetne, úgy a legtöbb támogató szavazatot kapó személy válik az adott testület tagjává Jegyzıkönyv A küldöttgyőlésrıl jegyzıkönyvet kell felvenni. A jegyzıkönyvnek tartalmaznia kell: - a küldöttgyőlés megtartásának helyét és idıpontját, - a jelenlévık, a levezetı elnök, a jegyzıkönyvvezetı, valamint a jegyzıkönyv hitelesítésére megválasztott küldöttek nevét, - a határozatképesség megállapításához szükséges adatokat, - a napirend megállapítását, illetıleg azoknak az ügyeknek a számbavételét, amelyeket az erre vonatkozó indítvány ellenére nem vettek napirendre, - a meghozott döntéseket, illetıleg a szavazás eredményére vonatkozó adatokat, - az elutasított határozati javaslatokat, az ezekre vonatkozó szavazás eredményét, - azokat a nyilatkozatokat, amelyeknek a jegyzıkönyvbe vételét kérték - a küldöttgyőlésen lezajlott egyéb fontosabb eseményeket 19

20 A jegyzıkönyv mellékletét képezik: - a jelenléti ív/névjegyzék, - az írásba fogalt elıterjesztések, beszámolók, - a küldöttgyőlés részére írásban benyújtott küldöttek bejelentései, egyéb közlések, - titkos szavazás esetén a szavazatszámlálásról készített jegyzıkönyv A jegyzıkönyvet a levezetı elnök, a jegyzıkönyvvezetı és a jegyzıkönyvet hitelesítı két küldött írja alá. A küldöttgyőlés jegyzıkönyvébe bármely küldött és Szövetkezeti Hitelintézet tagja betekinthet és saját költségére kérheti az igazgatóságtól a jegyzıkönyv kivonatának vagy másolatának a kiadását. A küldöttgyőlésen meghozott határozatokról 15 (tizenöt) napon belül a Szövetkezeti Hitelintézet valamennyi tagját írásban, levélben postai vagy igazolt személyes kézbesítés útján tájékoztatni kell. A jegyzıkönyvet a küldöttgyőlést követı 15 napon belül meg kell küldeni a Takarékbank Zrt. és az Integrációs Szervezet részére Az igazgatóság Az igazgatóság tagjai, az igazgatóság megválasztása A Szövetkezeti Hitelintézet operatív irányítását a 6 tagból álló igazgatóság látja el, az Igazgatóság tagja csak a Szövetkezeti Hitelintézetben tag természetes személy lehet. Ha az igazgatóság létszáma bármely oknál fogva a választási ciklus alatt csökken,a pótlás mindaddig nem kötelezı, amíg az igazgatóság létszáma a Ptk.-ban meghatározott legkisebb létszám alá nem csökken. Amennyiben valamely tag megbízatása a választási ciklus közben szőnik meg, úgy a helyébe megválasztott új tag megbízatásának lejárata a többi korábban megválasztott tag megbízatásának lejártához igazodik. Az igazgatóság elnökét és tagjait a küldöttgyőlés titkos szavazással 5 (öt) évre választja azzal, hogy az Szhitv. 15. (12) bekezdésével összhangban az igazgatóság elnökének a megválasztásához január 1-tıl a Takarékbank Zrt. igazgatóságának elızetes hozzájárulása szükséges. Az Szhitv. 15. (12) bekezdésével összhangban az Integrációs Szervezet igazgatósága, illetve a Takarékbank Zrt. igazgatósága kezdeményezheti, hogy a Szövetkezeti Hitelintézetnél, mint a Takarékbank Zrt. részvényesénél, illetve mint az Integrációs Szervezet tagjánál tartsanak küldöttgyőlést, ahol napirendi pont a tisztújítás a Hpt. 6. (1) bekezdés 122. b) pont szerinti vezetı állású személyek vonatkozásában. A Takarékbank Zrt. kezdeményezése esetén a Szövetkezeti Hitelintézetnél a jogszabály által megengedett legrövidebb idın belül kell a fenti tárgyú küldöttgyőlést tartani. Az átmeneti idıre az Integrációs Szervezet által kinevezett vezetı tisztségviselıi kinevezéséhez nem szükséges a Felügyelet engedélye. Az igazgatóságnak 1 belsı tagja van. Belsı igazgatósági taggá a Szövetkezeti Hitelintézet ügyvezetıi választhatók. Nem lehet belsı tag, aki a Szövetkezeti Hitelintézetnél vagy a 20

21 Szövetkezeti Hitelintézettel szoros kapcsolatban álló pénzügyi intézménynél az elızı 3 (három) évben könyvvizsgáló volt. A belsı tag munkaviszonyának megszőnésével egyidejőleg - ha törvény másként nem rendelkezik a belsı tag igazgatósági tagsága is megszőnik Az igazgatóság feladat- és hatásköre Az igazgatóság jogait és feladatait testületként gyakorolja. Az igazgatóság hatáskörébe tartozik a döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket jogszabály vagy az alapszabály nem utal a közgyőlés vagy a felügyelıbizottság hatáskörébe. Az igazgatóság a jogszabályok és az alapszabály keretei között, a küldöttgyőlés határozatainak megfelelıen irányítja a Szövetkezeti Hitelintézet tevékenységét. Kialakítja, irányítja és felügyeli a Szövetkezeti Hitelintézet munkaszervezetét, gyakorolja az ügyvezetık feletti, továbbá az önkormányzati szabályzatok által hatáskörébe utalt munkáltatói jogokat. Az igazgatóság tagjai felelısek azért, hogy a Szövetkezeti Hitelintézet az engedélyezett tevékenységeket a Hpt., továbbá a prudens mőködésre vonatkozó jogszabályok, valamint az 575/2013/EU rendelet elıírásainak megfelelıen végezze. Az igazgatóság az alapszabály kivételével megalkotja a Szövetkezeti Hitelintézet azon szabályzatait, amelynek elkészítését jogszabály vagy a Szervezeti és Mőködési Szabályzat (továbbiakban: az SZMSZ ) a hatáskörébe utal. Az igazgatóság köteles a tevékenységérıl, a Szövetkezeti Hitelintézet vagyoni helyzetérıl, üzletpolitikájáról az alapszabályban meghatározott gyakorisággal, de legalább évente egyszer a részközgyőlés (küldöttgyőlés) és legalább három havonta a felügyelıbizottság részére jelentést készíteni. Az igazgatóság feladat- és hatásköre: a) közgyőlés / részközgyőlés / küldöttgyőlés és más testületi szervek mőködésével kapcsolatos feladatai: - elıkészíti és összehívja a közgyőlést / részközgyőléseket / küldöttgyőlést, megállapítja annak napirendjét, - elkészíti a napirendhez kapcsolódó beszámolókat, elıterjesztéseket, határozati javaslatokat, kivéve azokat, amelyek a felügyelıbizottság hatáskörébe tartoznak, - évente beszámol a küldöttgyőlésnek, illetve 3 (három) havonta a felügyelıbizottságnak a Szövetkezeti Hitelintézet vagyoni, pénzügyi helyzetérıl, üzletpolitikájáról, jövedelmi helyzetérıl és saját tevékenységérıl, - a küldöttgyőlés elé terjeszti jóváhagyás végett a Szövetkezeti Hitelintézet számviteli törvény szerinti beszámolójára és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatát, - megküldi a Takarékbank Zrt. részére a Takarékbank Zrt. elızetes jóváhagyásának megadásához szükséges, könyvvizsgálói jelentéssel ellátott mérlegét, eredmény kimutatását és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatát, 21

22 - a küldöttgyőlés elé terjeszti jóváhagyás végett a Szövetkezeti Hitelintézet éves tervét és üzletpolitikai célkitőzéseit, - gondoskodik a közgyőlés / részközgyőlések / küldöttgyőlés határozatainak elıkészítésérıl, végrehajtásáról, ellenırzi a végrehajtást és beszámol errıl a küldöttgyőlésnek - biztosítja az egyéb testületi szervek mőködéséhez szükséges tárgyi, technikai és személyi feltételeket, - gondoskodik arról, hogy a Szövetkezeti Hitelintézet testületi szervei a jogszabályokban, alapszabályban és más belsı szabályzatokban foglalt rendelkezéseknek megfelelıen mőködjenek b) a Szövetkezeti Hitelintézet tagjaival kapcsolatos feladatai: - dönt a tagfelvételi kérelmekrıl, és a tagsági viszony megszőnésérıl, - segíti a tagokat önkormányzati jogaik gyakorlásában, - dönt a tagok részére nyújtandó juttatásokról, - biztosítja a tagsági jogok és kötelezettségek érvényesülését, - dönt a volt tag részére járó részesedés, továbbá a részjegy összege kifizetésének idıpontjáról, - dönt a tagokat érintı minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a közgyőlés /részközgyőlés/küldöttgyőlés vagy más testületi szerv hatáskörébe c) a Szövetkezeti Hitelintézet munkaszervezetének kialakításával, valamint a tisztségviselıkkel és alkalmazottakkal kapcsolatos feladatai: - kialakítja a Szövetkezeti Hitelintézet munkaszervezetét, - kinevezi a Szövetkezeti Hitelintézet ügyvezetıit, az ügyvezetıkkel kapcsolatban gyakorolja a munkáltatói jogokat, - gondoskodik a tisztségviselık és az alkalmazottak oktatásáról, szakmai továbbképzésérıl, - biztosítja az alkalmazottak részvételét munkafeltételeik kialakításában, - tájékoztatja az alkalmazottakat a Szövetkezeti Hitelintézet gazdasági tevékenységérıl és a soron következı feladatokról, - gondoskodik a munkavédelmi szabályok betartásáról - felelıs a javadalmazási politika végrehajtásáért. d) a Szövetkezeti Hitelintézet belsı szabályzatainak elkészítésével kapcsolatos feladatai: - elkészíti és a küldöttgyőlés elé terjeszti jóváhagyás végett az alapszabályt és annak módosítását, - megállapítja a Szövetkezeti Hitelintézet egyéb önkormányzati és szakmai belsı szabályzatait, így különösen a Takarékbank Zrt. által meghatározott kötelezıen alkalmazandó szabályzatokat a kockázatkezelés részletes szabályairól (ide értve a hitelengedélyezés, kockázati monitoring, betételhelyezés, készpénzgazdálkodás és befektetési politika, a minısítés és az értékvesztés szabályait valamint a jogszabályokon és egyéb kötelezı szabályokon felüli addicionális egyedi tıkekövetelményekre vonatkozó szabályokat), a követendı üzletpolitikáról, a közös marketing folytatásáról, és az egységes 22

23 informatikai rendszer kialakításáról, továbbá gondoskodik ezek szükség szerinti módosításáról, - jóváhagyja a Szövetkezeti Hitelintézet SZMSZ-ét. e) a Szövetkezeti Hitelintézet mőködésével és gazdálkodásával és kockázatvállalásával kapcsolatos feladatai: - dönt a kirendeltségek létesítésérıl és megszüntetésérıl, - biztosítja a hatékony gazdálkodást és a Szövetkezeti Hitelintézet mőködésének rendjét, - gondoskodik arról, hogy a Szövetkezeti Hitelintézet a jogszabályokban, az alapszabályban és más belsı szabályzatokban foglalt rendelkezések szerint mőködjön, ellenırzi ezek betartását, - dönt a belsı hitelek engedélyezésérıl, - a felügyelıbizottsággal egyetértésben kialakítja a Szövetkezeti Hitelintézet belsı ellenırzési rendszerét, felállítja az azért felelıs szervezeti egységet, - gondoskodik a felügyelıbizottság, a belsı ellenırzés és a külsı ellenırzı szervek által végzett vizsgálatokból eredı intézkedések megtételérıl, a vizsgálatok eredményérıl tájékoztatja a küldöttgyőlést, - idıszakonként értékeli a Szövetkezeti Hitelintézet gazdálkodását, a költségek alakulását, a likviditási helyzetét, az egyes üzletágak jövedelmezıségét és a következı idıszakra megteszi a szükséges intézkedéseket, - gondoskodik a Szövetkezeti Hitelintézet vagyonának védelmérıl és gyarapításáról, f) a Szövetkezeti Hitelintézet képviseletével kapcsolatos feladatai: - ellátja a Szövetkezeti Hitelintézet képviseletét harmadik személyekkel szemben, továbbá bíróságok és más hatóságok elıtt g) egyéb feladatai: - dönt minden olyan kérdésben, amit a jogszabályok, az alapszabály és más belsı szabályzatok nem utalnak a közgyőlés /részközgyőlés/küldöttgyőlés vagy más testületi szerv vagy személy hatáskörébe Az igazgatóság ülésének összehívása és megtartásának szabályai Az igazgatóság üléseit szükség szerint, de legalább 2 (kettı) havonta tartja Az igazgatóság üléseit az igazgatóság elnöke, vagy az általa megbízott igazgatósági tag hívja össze. Az Igazgatóság elnöke elızetesen, a meghívónak a tagoknak történı megküldésével egyidıben, de legalább 5 (öt) munkanappal az ülés megtartása elıtt, a meghívónak, a napirend szerinti elıterjesztéseknek és csatolt anyagoknak a megküldésével értesíti az Integrációs Szervezetet és a Takarékbankot az Igazgatóság ülésérıl, amely szervezetek meghatalmazott képviselıi jogosultak az Igazgatóság ülésén tanácskozási joggal részt venni. Az Igazgatóság nem hozhat érvényes határozatot az e kötelezettségek megsértése esetén. 23

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl 2005. évi.. törvény a szövetkezetekrıl Az Országgyőlés - kiindulva az Alkotmány 12. -ából, amely szerint az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket, - felismerve, hogy a szövetkezeti

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Alapszabálya A L A P S Z A B Á L Y A Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság 01-10-044841 cégjegyzékszámon bejegyezte a Morgan Hill

Részletesebben

Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete. alapszabálya

Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete. alapszabálya A Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete alapszabálya egységes szerkezetben a 2016. február hó 6. napján megtartott közgyőlés által elfogadott módosításokkal 2 A Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete

Részletesebben

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 A Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 1Egységes szerkezetbe foglalva a Közgyőlés 2013. december 16-i.../2013. (12.16.) számú határozata szerinti

Részletesebben

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKZÉSEK II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI, TEVÉKENYSÉGE, KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSA

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKZÉSEK II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI, TEVÉKENYSÉGE, KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSA Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény valamint a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvrıl felhatalmazása

Részletesebben

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE TISZK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE TISZK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE TISZK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE 2009. július 14.

Részletesebben

Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY

Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY A Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alakuló közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetıleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl szóló

Részletesebben

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról I. Rész A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) E törvény szabályozza a Magyarország területén székhellyel rendelkezı gazdasági

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ Jóváhagyta a KÖBE 2008. május 23-i Küldöttgyőlése Tartalomjegyzék

Részletesebben

Tárgy: A Miskolc-Kassa Régióért Közhasznú Társaság társasági szerzıdésének módosítása

Tárgy: A Miskolc-Kassa Régióért Közhasznú Társaság társasági szerzıdésének módosítása Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés 2009. június 25. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl: 73/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Tárgy: A Miskolc-Kassa Régióért Közhasznú

Részletesebben

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének 9/2007. (XI. 05.) rendelete Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyőlése a többpártrendszerő jogállam,

Részletesebben

Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület

Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések: A szervezet neve: Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület A szervezet rövidített neve: Badacsonytomaji Szörfklub S.E.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere. Fejezet Képviseleti jogosultság, aláírási jog, utalványozási jogkör,

TARTALOMJEGYZÉK. V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere. Fejezet Képviseleti jogosultság, aláírási jog, utalványozási jogkör, TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet Általános rendelkezések II. III IV. Fejezet Tagsági jogviszony Fejezet A Club szervezeti felépítése Fejezet Felelısségi Rendszer V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere

Részletesebben

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ALAPI POLGÁRİR EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1, Az egyesület neve: Alapi Polgárır Egyesület Rövidített neve: Székhelye, levelezési címe: Mőködési területe: A P E Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM B A R Á T I K Ö R E EGYESÜLET

DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM B A R Á T I K Ö R E EGYESÜLET DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM B A R Á T I K Ö R E EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y Debrecen, 2002. június 21. 2 A Debreceni Református Kollégium hazánk legısibb és legjelentısebb iskoláinak egyike, melynek

Részletesebben

ALAPSZABÁLY egységes szerkezetben

ALAPSZABÁLY egységes szerkezetben ALAPSZABÁLY egységes szerkezetben amely a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben (a továbbiakban: Gt.), a hitelintézetekrıl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvényben

Részletesebben

A FEJLİDİ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály. I. Általános rendelkezések 1..

A FEJLİDİ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály. I. Általános rendelkezések 1.. A FEJLİDİ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály I. Általános rendelkezések Az Egyesület neve: A Fejlıdı Kalaznóért Egyesület ( a továbbiakban Egyesület ) Székhelye: 7194 Kalaznó, Kossuth u. 28. 1.. 2. (1) Az

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Ingatlanbefektetési és Vagyonkezelı nyilvánosan mőködı Részvénytársaság

PANNON-VÁLTÓ Ingatlanbefektetési és Vagyonkezelı nyilvánosan mőködı Részvénytársaság PANNON-VÁLTÓ Ingatlanbefektetési és Vagyonkezelı nyilvánosan mőködı Részvénytársaság 2007. április 28-án egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított Alapszabálya /a módosításokkal érintett szövegrészek

Részletesebben

A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA

A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyőlése 374/2009. (X.29.) KH. sz. határozatával az Államháztartásról

Részletesebben

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Alpolgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - A Képviselı-testületnek - Az RFV-Sárospatak Városgazdálkodási

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 58. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Szekszárd és Környéke Közbiztonságáért Alapítvány alapító okiratának elfogadására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Képviselı-testületének. 16/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelete. a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési.

Képviselı-testületének. 16/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelete. a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési. Balatonkeresztúri Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelete a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési szabályzatáról PREAMBULUM Az önkormányzatiság alapelvei

Részletesebben

SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Mely kibocsátásra került az alulírott alapító Önkormányzat által a gazdasági

Részletesebben

936. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 8. szám

936. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 8. szám 936. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 8. szám 205/2007. (VI. 29.) MÖK határozat A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése, mint az átvevı HAHUSZO Hajdúnánási Humán Szolgáltató Otthon Közhasznú Társaság, valamint

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 7/1995. (III. 3.) számú r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK ÉS SZERVEINEK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL /*: A rendelet

Részletesebben

Castrum Noster Lovagrend. Kulturális Közhasznú Egyesület. módosított, egységes szerkezető. Alapszabálya

Castrum Noster Lovagrend. Kulturális Közhasznú Egyesület. módosított, egységes szerkezető. Alapszabálya Castrum Noster Lovagrend Kulturális Közhasznú Egyesület módosított, egységes szerkezető Alapszabálya A Castrum Noster Lovagrend Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabályát a következıkben állapítja meg:

Részletesebben

AZ EGYÜD ÁRPÁD MŐVÉSZETI ISKOLÁÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések. II. Az egyesület célja és alapvetı feladatai

AZ EGYÜD ÁRPÁD MŐVÉSZETI ISKOLÁÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések. II. Az egyesület célja és alapvetı feladatai AZ EGYÜD ÁRPÁD MŐVÉSZETI ISKOLÁÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések - A szervezet elnevezése: Együd Árpád Mővészeti Iskoláért Egyesület - Szervezeti forma: Egyesület - Az egyesület székhelye:

Részletesebben

Döntés az OTP Bank Nyrt. új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről, és javaslat az Alapszabály módosítására

Döntés az OTP Bank Nyrt. új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről, és javaslat az Alapszabály módosítására Döntés az OTP Bank Nyrt. új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről, és javaslat az Alapszabály módosítására A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő

Részletesebben

Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

1996. évi LVIII. törvény. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1996. évi LVIII. törvény. I. Fejezet. Általános rendelkezések 1996. évi LVIII. törvény a tervezı- és szakértı mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról Az Országgyőlés - a hazai hagyományokat és a fejlett demokráciák gyakorlatát követve - a környezet alakítása,

Részletesebben

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL (továbbiakban SZMSZ) Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat

Részletesebben

Délibáb Cívis Segélynyújtó És Szolgáltató Egyesület alapszabálya

Délibáb Cívis Segélynyújtó És Szolgáltató Egyesület alapszabálya Délibáb Cívis Segélynyújtó És Szolgáltató Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Délibáb Cívis Segélynyújtó és Szolgáltató Egyesület Az egyesület rövid neve: Délibáb Cívis

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y ALAPSZABÁLY Alulírottak elhatároztuk, hogy az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdésében, a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI törvényben foglalt követelményeknek, valamint

Részletesebben

SWISSCHAM HUNGARY Svájci-Magyar Kereskedelmi Kamara

SWISSCHAM HUNGARY Svájci-Magyar Kereskedelmi Kamara SWISSCHAM HUNGARY Svájci-Magyar Kereskedelmi Kamara A l a p s z a b á l y 2012. május 24. 2012. május 24. 1 Preambulum A svájci-magyar kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok fejlesztése érdekében 1990.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. Az Üzletszabályzat nyilvánossága... 4 3. Az Üzletszabályzat módosítása... 4 4. A Bank és az Ügyfél együttmőködése, tájékoztatási

Részletesebben

ALAPSZABÁLY OPTIKAI, AKUSZTIKAI, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY OPTIKAI, AKUSZTIKAI, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET ALAPSZABÁLY OPTIKAI, AKUSZTIKAI, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az Egyesület neve: Optikai, Akusztikai, Film- és Színháztechnikai Tudományos Egyesület (rövidítve:

Részletesebben

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Ügyvezetõ Bizottsága (Management Committee) ügyrendje

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Ügyvezetõ Bizottsága (Management Committee) ügyrendje A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Ügyvezetõ Bizottsága (Management Committee) ügyrendje Az Ügyvezetõ Bizottság (a továbbiakban: ÜB) ügyrendje 1. A Magyar Telekom Nyrt. Ügyvezetõ

Részletesebben

A Magyar Kommunikációtudományi Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA. I. Az egyesület adatai

A Magyar Kommunikációtudományi Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA. I. Az egyesület adatai 1 A Magyar Kommunikációtudományi Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA Az Egyesület tagjai a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,

Részletesebben

Javasolt ALAPSZABÁLY. Cégneve angolul: FOTEX HOLDING SE Public Company Limited by Shares

Javasolt ALAPSZABÁLY. Cégneve angolul: FOTEX HOLDING SE Public Company Limited by Shares Javasolt ALAPSZABÁLY 1. A Társaság cégneve A társaság cégneve: FOTEX HOLDING SE Nyilvánosan Mőködı Európai Részvénytársaság Cégneve angolul: FOTEX HOLDING SE Public Company Limited by Shares Rövidített

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Szöllısi József Rádióklub. Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Berkes ltp. 40. Mőködési területe: a Magyar Köztársaság területe. Az egyesület önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS E L N Ö K E. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2014. június 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS E L N Ö K E. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2014. június 26-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS E L N Ö K E ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2014. június 26-i ülésére Tárgy: Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Kft. társasági szerződés módosítása

Részletesebben

A Mozdulat Szabadidıs Sportegyesület Alapszabálya

A Mozdulat Szabadidıs Sportegyesület Alapszabálya A Mozdulat Szabadidıs Sportegyesület Alapszabálya Elfogadta a Mozdulat Szabadidıs SE alakuló közgyőlése (2008.10.30., módosítás: 2009.01.15., módosítás: 2009.06.30.) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. /1/ A

Részletesebben

PRÁNANADI Egyesület Alapszabály* (Szolnoki Törvényszékhez benyújtva 2016. május 26-án)

PRÁNANADI Egyesület Alapszabály* (Szolnoki Törvényszékhez benyújtva 2016. május 26-án) Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló

Részletesebben

SZÉTVÁLÁSI OKIRATA- Tervezet

SZÉTVÁLÁSI OKIRATA- Tervezet SZÉTVÁLÁSI OKIRATA- Tervezet amely a Pécs Holding Városi Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (cégjegyzékszáma:02-10-060289, székhelye:7626 Pécs, Búza tér 8.b.ép., továbbiakban: Szétváló Társaság

Részletesebben

Délmagyarországi Áramszolgáltató Részvénytársaság A L A P S Z A B Á L Y

Délmagyarországi Áramszolgáltató Részvénytársaság A L A P S Z A B Á L Y Délmagyarországi Áramszolgáltató Részvénytársaság A L A P S Z A B Á L Y Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg (2004. április 16.) S z e g e d 1 P R E A M B U L U M A gazdálkodó szervezetek

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. 1165 Budapest, Hilda utca 1. Telefon: 402 2270 e-mail: titkarsag@osszefogaslakszov.hu

ALAPSZABÁLY. 1165 Budapest, Hilda utca 1. Telefon: 402 2270 e-mail: titkarsag@osszefogaslakszov.hu ALAPSZABÁLY amely az 1992. június 1-én és 2005. november 07-én, valamint 2012. március 26-án és 2015. március 30-án módosított Alapszabályt a 2004. évi CXV. törvény (Lsztv.), valamint a 2011. évi LXXVI.

Részletesebben

Délmagyarországi Áramszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Délmagyarországi Áramszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Délmagyarországi Áramszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLY Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg (2006. október 16.) Szeged 1 PREAMBULUM A gazdálkodó szervezetek és a

Részletesebben

K.É.SZ. VI. Szakszervezet tisztségviselıi 22. VII. Vegyes rendelkezések 23

K.É.SZ. VI. Szakszervezet tisztségviselıi 22. VII. Vegyes rendelkezések 23 K.É.SZ. I. A Szakszervezet mőködési körének meghatározása és célja I. 1. Szakszervezet neve 3 I. 2. A Szakszervezet székhelye 3 I. 3. A Szakszervezet emblémája és bélyegzıje 3 I. 4. A Szakszervezet mőködési

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A L A P S Z A B Á L Y (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) amely a hegyközségekrıl szóló 1994. évi CII. törvény alapján készült az alábbiak szerint I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1) A hegyközségi

Részletesebben

A MÁV VEZÉRIGAZGATÓSÁG SPORT CLUB ALAPSZABÁLYA

A MÁV VEZÉRIGAZGATÓSÁG SPORT CLUB ALAPSZABÁLYA MÁV Vezérigazgatóság alapítva 1948. Sport Club (Fővárosi Törvényszék nyt. sz. 1964.) 1087 Budapest, Kerepesi út 1-3. A MÁV VEZÉRIGAZGATÓSÁG SPORT CLUB ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben Budapest, 2016.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

MAGYAR FLOORBALL SZAKSZÖVETSÉG FEGYELMI SZABÁLYZAT. Hatályos: 2009. január 18.

MAGYAR FLOORBALL SZAKSZÖVETSÉG FEGYELMI SZABÁLYZAT. Hatályos: 2009. január 18. MAGYAR FLOORBALL SZAKSZÖVETSÉG FEGYELMI SZABÁLYZAT Hatályos: 2009. január 18. A Fegyelmi Szabályzat hatálya 1. (1) A Magyar Floorball Szakszövetség (a továbbiakban: Szövetség) Fegyelmi Szabályzatának (a

Részletesebben

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. v.a. 2016. február 22-én megtartandó rendkívüli közgyűlésére

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. v.a. 2016. február 22-én megtartandó rendkívüli közgyűlésére Synergon Informatika Nyrt. v.a. 1108 Budapest, Kozma u. 2. info@synergon.hu www.synergon.hu Telefon: 399-5500 Fax: 399-5599 Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. v.a. 2016.

Részletesebben

A PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA

A PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA A PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE ÉS SZÉKHELYE 1. A társaság neve: PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság

Részletesebben

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetben) Jelen Alapszabályt az egyesület alapító tagjai a 2010. november 6. napján megtartott közgyűlésen az 1989. évi II. tv.,

Részletesebben

-2- Jelen előterjesztést a Jogi Bizottság megtárgyalja, határozatát a bizottság elnöke a képviselőtestület

-2- Jelen előterjesztést a Jogi Bizottság megtárgyalja, határozatát a bizottság elnöke a képviselőtestület -2- Jelen előterjesztést a Jogi Bizottság megtárgyalja, határozatát a bizottság elnöke a képviselőtestület ülésén ismerteti. Kérem a Tisztelt Képviselő-testület állásfoglalását, határozatát a Kőbányai

Részletesebben

MAGYAR ATLANTI TANÁCS 1016 Budapest, Bérc u. 13-15. ALAPSZABÁLY. Budapest, 2015. május 27.

MAGYAR ATLANTI TANÁCS 1016 Budapest, Bérc u. 13-15. ALAPSZABÁLY. Budapest, 2015. május 27. MAGYAR ATLANTI TANÁCS 1016 Budapest, Bérc u. 13-15. ALAPSZABÁLY Budapest, 2015. május 27. 1 MAGYAR ATLANTI TANÁCS ALAPSZABÁLY egységes szerkezetben a 2015. május 27. napi állapot szerint, a 2015. május

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. 22./2015. (04.29.) sz. közgyűlési határozat szerinti módosításokkal az alábbi: I. Általános adatok

ALAPSZABÁLY. 22./2015. (04.29.) sz. közgyűlési határozat szerinti módosításokkal az alábbi: I. Általános adatok ALAPSZABÁLY A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan MűködőRészvénytársaság - melyet a Tatabányai Törvényszék Cégbírósága a cégek között 11-10-001604 számon tart nyilván egységes szerkezetű Alapszabálya

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 5. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 5. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 5. sz. JEGYZİKÖNYV Erdıkürt és Bér Község Önkormányzatok Képviselı-testületeinek 2011. március 10.-én megtartott

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT P I R O S K A Ó V O D A 1171 Budapest, Pesti út 368. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2009. augusztus 31. Készítette: Bagdi Sándorné óvodavezetı TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések...2

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ 500.000 DARAB 1.000 FORINT NÉVÉRTÉKŐ A SOROZATÚ NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT TÖRZSRÉSZVÉNYÉNEK A FIGYELEMFELHÍVÁS

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ 500.000 DARAB 1.000 FORINT NÉVÉRTÉKŐ A SOROZATÚ NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT TÖRZSRÉSZVÉNYÉNEK A FIGYELEMFELHÍVÁS ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ A FINEXT VAGYONKEZELİ NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 500.000 DARAB 1.000 FORINT NÉVÉRTÉKŐ A SOROZATÚ NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT TÖRZSRÉSZVÉNYÉNEK A BUDAPESTI ÉRTÉKTİZSDE B KATEGÓRIÁS

Részletesebben

A LAKÁSSZÖVETKEZET AZONOSÍTÓ ADATAI ÉS SZERVEZETE

A LAKÁSSZÖVETKEZET AZONOSÍTÓ ADATAI ÉS SZERVEZETE INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET SZERVEZETI SZABÁLYZAT (SZSZ) Dunaújváros, 2012. 05. 10. 2 I. A LAKÁSSZÖVETKEZET AZONOSÍTÓ ADATAI ÉS SZERVEZETE 1. A szövetkezet pontos neve: Intercisa Lakásszövetkezet (továbbiakban:

Részletesebben

Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület Alapszabálya

Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület Alapszabálya Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület Alapszabálya Preambulum Tekintettel a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról;

Részletesebben

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben)

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) A Hemokromatózisos Betegek Egyesülete az Egyesület alapszabályát módosításokkal egységes szerkezetben foglalva a

Részletesebben

A SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

A SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA Jelen okirat a Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING RÉSZVÉNYTÁRSASÁG T E R V E Z E T! A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A 2003. 04. 23-i közgyűlésen módosításokkal egységes szerkezetben megállapított alapszabály A RÁBA Járműipari Holding Rt. Alapszabálya

Részletesebben

Kolontár és környéke egészségéért Egyesület

Kolontár és környéke egészségéért Egyesület Kolontár és környéke egészségéért Egyesület H-8468 Kolontár Arany János u. 33. Kolontár és környéke egészségéért Egyesület Általános rész: ALAPSZABÁLY 1. Egyesület neve: Kolontár és környéke egészségéért

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 277/2003. (X. 28.) számú. h a t á r o z a t a. a NYÍRSÉG FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG alapításáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 277/2003. (X. 28.) számú. h a t á r o z a t a. a NYÍRSÉG FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG alapításáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 277/2003. (X. 28.) számú h a t á r o z a t a a NYÍRSÉG FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG alapításáról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta, és a NYÍRSÉG

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2016. január 11-i soron kívüli ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2016. január 11-i soron kívüli ülésére Tárgy: A KBC Nonprofit Kft. társasági szerződésének Sorszám: IV/1. módosítása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Tari Béla aljegyző Döntéshozatal módja: Minősített többség Véleményező bizottság:

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2010. SZEGED Szegedi Tudományegyetem Vagyonkezelési Szabályzata 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A szabályzat

Részletesebben

MAGYAR TRAUMATOLÓGUSOK ÖNSEGÉLYEZŐ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai

MAGYAR TRAUMATOLÓGUSOK ÖNSEGÉLYEZŐ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai MAGYAR TRAUMATOLÓGUSOK ÖNSEGÉLYEZŐ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA I. Az Egyesület adatai 1. Az Egyesület neve: Magyar Traumatológusok Önsegélyező Egyesülete 2. Az Egyesület székhelye: 6000 Kecskemét, Nyíri út

Részletesebben

Választottbíróság Eljárási Szabályzata

Választottbíróság Eljárási Szabályzata A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Választottbíróság Eljárási Szabályzata 2008. január 1. További tájékoztatásért forduljon a Választottbíróság Titkárságához. 1055 Budapest, Kossuth

Részletesebben

A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA. 2015. április 18-tól

A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA. 2015. április 18-tól A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2015. április 18-tól 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 1. A Magyar Vízilabda Szövetség (továbbiakban: szakszövetség) a sportról szóló 2004. évi I. törvényben (továbbiakban:

Részletesebben

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján)

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) amely létrejött egyrészrıl

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Primor Audit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Primor Audit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Primor Audit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. Általános rész I/1. A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: Primor Audit Könyvelı és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelısségő Társaság

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-10/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. október 16-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. A Társaság adatai

ALAPSZABÁLY. I. A Társaság adatai ALAPSZABÁLY Az alapszabály 1. számú mellékletében megjelölt alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Magyar Magán Gasztroenterológusok Társaságát.

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: A teljes ingatlan terület. Edelény 015/16 szántó 0,2551 4,87 1/1 0,2551 4,87 81 000

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: A teljes ingatlan terület. Edelény 015/16 szántó 0,2551 4,87 1/1 0,2551 4,87 81 000 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. (1133 Budapest, XIII. Pozsonyi út 56.) a továbbiakban Kiíró, a Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó földterületek értékesítési szabályzata vonatkozó

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE ALAPSZABÁLYA Nyíregyháza, 2014. szeptember 11. 2 ALAPSZABÁLY (egységes szerkezetben, a 2014. szeptember 11.-i módosítások vékony

Részletesebben

1. oldal, összesen: 30. 2007. évi CXVII. törvény. a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeirıl

1. oldal, összesen: 30. 2007. évi CXVII. törvény. a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeirıl 1. oldal, összesen: 30 A jogszabály mai napon hatályos állapota 2007. évi CXVII. törvény a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeirıl Az Országgyőlés a foglalkoztatók nyugdíjcélú megtakarítások terén

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 88/2008. (III.31.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 88/2008. (III.31.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 88/2008. (III.31.) számú h a t á r o z a t a A Nyírségi Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésének

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S M E G Á L L A P O D Á S a csákánydoroszlói Csaba József ÁMK és rábagyarmati, ivánci Tagintézményei oktatási - nevelési feladatokat ellátó intézményi társulásról A megállapodás 2. pontjában részletesen

Részletesebben

I. FEJEZET. Preambulum

I. FEJEZET. Preambulum AZ LCA CENTER MAGYAR ÉLETCIKLUS-ELEMZİK SZAKMAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET Preambulum Az életciklus-elemzés (LCA Life Cycle Assessment) a termékekkel kapcsolatos környezeti tényezık, és potenciális

Részletesebben

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Utolsó módosítás kelte: 2009.02.26 Hatálybalépés idıpontja: 2009.03.29

Részletesebben

ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 2008.04.18. i állapot szerint)

ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 2008.04.18. i állapot szerint) ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 2008.04.18. i állapot szerint) amely a gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. alapján a Név:

Részletesebben

BOTÉSZ Bodzatermelők Értékesítő Szövetkezete ALAPSZABÁLYA

BOTÉSZ Bodzatermelők Értékesítő Szövetkezete ALAPSZABÁLYA BOTÉSZ Bodzatermelők Értékesítő Szövetkezete ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetbe foglalva az Alapszabály módosításával, mely készült a 2006. évi X. tv., valamint a 150/2012 VM. rendelet rendelkezései alapján,

Részletesebben

Légi Térképészeti és Távérzékelési Egyesület

Légi Térképészeti és Távérzékelési Egyesület Alapszabály Légi Térképészeti és Távérzékelési Egyesület Aerial Cartographic and Remote Sensing Association A Légi Térképészeti és Távérzékelési Egyesület Alapszabálya The Statutes of the Aerial Cartographic

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: A teljes ingatlan terület

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: A teljes ingatlan terület Árverési azonosító SOM-2804/09 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. (1133 Budapest, XIII. Pozsonyi út 56.) a továbbiakban Kiíró, a Nemzeti Földalap oni körébe tartozó földterületek értékesítési

Részletesebben

ALAPSZABÁLY FŐVÁLLALKOZÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE

ALAPSZABÁLY FŐVÁLLALKOZÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE 1 ALAPSZABÁLY FŐVÁLLALKOZÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE egységes szerkezetben a 2015. június 17-i közgyűlésen, továbbá a 2016. február 18. i közgyűlésen hozott módositásokkal: a Fővárosi Törvényszék 14. Pk.

Részletesebben

"4.1. A Társaság saját tőkéje 103.516.000 -Ft, azaz Százhárommillió-ötszáztizenhatezer

4.1. A Társaság saját tőkéje 103.516.000 -Ft, azaz Százhárommillió-ötszáztizenhatezer ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA Budapest Főváros Közgyűlése a Budapesti Vidám Park Zrt. (a továbbiakban: Társaság) legfőbb szervének hatáskörében eljárva a 2028/2010 (X. 27.) számú határozatával a Társaság 2010.

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. 11. 07. napi módosításokkal egységes szerkezetben, a módosult rendelkezések vastagított betűvel kerültek kiemelésre) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Részletesebben

P O L G Á R M E S T E R J A V A S L A T

P O L G Á R M E S T E R J A V A S L A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata P O L G Á R M E S T E R J A V A S L A T önkormányzatunk részvételére a Weiss Manfréd Dél-pesti Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt

Részletesebben

HIRDETMÉNY a CODEX Értéktár Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2008. március 25.

HIRDETMÉNY a CODEX Értéktár Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2008. március 25. HIRDETMÉNY a CODEX Értéktár Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2008. március 25.) Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt leendı Ügyfelünk! A CODEX Értéktár Zrt.

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE A L A P S Z A B Á L Y I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. A Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete (a továbbiakban Egyesület) a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a módosításokkal egységes szerkezetben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a módosításokkal egységes szerkezetben MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a módosításokkal egységes szerkezetben Kelt Budapesten 2016. március 31. 1 Az eredetileg Magyar Szállodaszövetség

Részletesebben

Az EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA

Az EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA Hatálybalépés: 2016. április 26. Az EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA Utolsó módosítás: 2016. 04. 19. Hatálybalépés: 2016. 04. 26. Jelen üzletszabályzat hatálybalépésének

Részletesebben

Európai Csanytelekért Közalapítvány Alapító Okirata

Európai Csanytelekért Közalapítvány Alapító Okirata Európai Csanytelekért Közalapítvány Alapító Okirata A 2010. február 12. napján kelt, (kövérrel szedett) módosítással egységes szerkezetben Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel - testülete az általa

Részletesebben

A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület ALAPSZABÁLYA 2015. DECEMBER 7-TŐL egységes szerkezetben

A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület ALAPSZABÁLYA 2015. DECEMBER 7-TŐL egységes szerkezetben A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület ALAPSZABÁLYA 2015. DECEMBER 7-TŐL egységes szerkezetben Az alapító tagok az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség ALAPSZABÁLYA

A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség ALAPSZABÁLYA A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. A szervezet neve: Magyar Kábeltelevíziós És Hírközlési Szövetség 2. A Szövetség rövidített neve: MKHSZ

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS Az ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésének egységes szerkezetbe foglalásáról, a 17. sz. módosítás

Részletesebben