A Mozdulat Szabadidıs Sportegyesület Alapszabálya

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Mozdulat Szabadidıs Sportegyesület Alapszabálya"

Átírás

1 A Mozdulat Szabadidıs Sportegyesület Alapszabálya Elfogadta a Mozdulat Szabadidıs SE alakuló közgyőlése ( , módosítás: , módosítás: )

2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. /1/ A Mozdulat Szabadidıs Sportegyesület az egyesülési jogról szóló évi II. törvény és a Ptk. szabályai szerint mőködı olyan társadalmi szervezet, amelynek alaptevékenysége a sporttevékenység szervezése, valamint a sporttevékenység feltételeinek megteremtése. /2/ A Mozdulat Szabadidıs Sportegyesület (a továbbiakban: sportegyesület) a évi I. tv. rendelkezéseinek megfelelıen nyilvántartott sportszervezet. 2. /1/ A sportegyesület neve: Mozdulat Szabadidıs Sportegyesület. (A sportegyesület nevének rövidítése: Mozdulat SE.) /2/ A sportegyesület székhelye: 1171, Budapest, Császárfa u. 2. /3/ A sportegyesület alapításának éve: /4/ A sportegyesület mőködési területe: a közép-magyarországi régió (Budapest és Pest megye) /5/ A sportegyesület színe: piros-fehér. /6/ A sportegyesület logója: rekortán atlétikai pályakocka rajthelyen, fehér 1 -es felfestéssel. /7/ A sportegyesület tagja lehet a sport területén mőködı érdekvédelmi szervezeteknek, valamint az általa mőködtetett sportágban a helyi, területi vagy országos sportági szövetségeknek. II. A SPORTEGYESÜLET FELÜGYELETE /1/ A sportegyesület nyilvántartásba vételét a Fıvárosi Bíróság végzi. 3. /2/A sportegyesület mőködése felett a Fıvárosi Fıügyészség a reá irányadó jogszabályok szerint gyakorol törvényességi felügyeletet. /3/ A sportegyesület pénzügyi ellenırzését az Adó-és Pénzügyi Ellenırzési Hivatal illetékes szerve látja el.

3 /1/ A sportegyesület célja: III. A SPORTEGYESÜLET CÉLJA, TEVÉKENYSÉGE 4. a/ tagjai részére rendszeres testedzési, sportolási lehetıségek biztosítása, részvétel szabadidıs sportesemények rendezésében, b/ sportnapok, játékos sportvetélkedık szervezése kisközösségek, vállalatok, családok részére elsısorban a fıvárosban és Pest megyei kistelepüléseken, kistérségekben, c/ közremőködés az utánpótlás korosztályoknak szóló felmérı versenyekben, a területi diáksport szövetségekkel, szervezetekkel együtt. /2/ A sportegyesület céljának megvalósítása érdekében együttmőködik a helyi, területi, illetve a régióban mőködı önkormányzati, társadalmi, gazdasági szervezetekkel. /3/ A sportegyesület célja továbbá, hogy tevékenységei, programjai mások által is hozzáférhetıek legyenek, azokból tagjai kedvezményesen, a nem tagok költségtérítés ellenében részesülhessenek. /4/ A sportegyesület mőködésének és beszámolóinak nyilvánosságát bármely nyomtatott sajtótermékben és a világhálón való közzététel útján biztosítja. /1/ A sportegyesület feladatai: A sportegyesület feladatai 5. a/ a sportegyesületben folyó testnevelési és sporttevékenység eredményes megvalósítása és fejlesztése érdekében társadalmi aktívahálózat kialakítása és szervezése, b/ a sportegyesületi élet alapjait képezı öntevékeny közösségi élet kibontakozásának elısegítése, a tagok nevelése, a sportegyesület hagyományainak ápolása, c/ a tervszerő mőködéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtése és biztosítása, d/ a sportegyesület lehetıségeivel összhangban fogyatékkal élık segítése, esetenként együttmőködve országos, sportági szakszövetségükkel, a FONESZ-szel, e/ a sportegyesület lehetıségeivel összhangban roma-közösségek érdekében tevékenység végzése, f/ tisztességes játék (Fair play) szellemében való versenyzés támogatása,

4 g/ a sportmozgalomban ható káros jelenségek elsısorban a meg nem engedett teljesítményfokozó szerek, készítmények és módszerek alkalmazása elleni állásfoglalások megtétele és az ezzel kapcsolatos felvilágosító propagandamunka segítése. IV. A SPORTEGYESÜLET TAGSÁGA A sportegyesület tagjai 6. /1/ A sportegyesület tagjai a tagokat megilletı jogok és az ıket terhelı kötelezettségek terjedelme alapján: a/ tagok (természetes személyek), b/ pártoló tagok, c/ tiszteletbeli tagok. /2/ A sportegyesületnek tagja lehet minden magyar és nem magyar állampolgár, aki alapítóként, ill. a bírósági nyilvántartásba vétel után - belépési nyilatkozatban a sportegyesület alapszabályát elfogadja, a tagsági viszonyból származó kötelezettségek teljesítését vállalja és az elıírt arányos a Közgyőlés által meghatározott mértékő és rendszerességő - tagdíjat megfizette. /3/ A sportegyesületbe pártoló tagként az vehetı fel, aki a sportegyesület célkitőzéseit erkölcsileg és anyagilag támogatja. A sportegyesület pártoló tagja lehet jogi személy, magán- illetıleg jogi személyek jogi személyiséggel rendelkezı vagy jogi személyiség nélküli társasága (a továbbiakban: jogi személy tag). /4/ A sportegyesületbe tiszteletbeli tagként az a magánszemély vehetı fel, aki a sport- illetıleg a sportegyesület érdekében végzett kimagasló tevékenységével a sportegyesület célkitőzéseit elsısorban erkölcsileg támogatja. /5/ Kiskorú személy a sportegyesületbe tagként a törvényes képviselı hozzájárulásával vehetı fel. A tagsági viszony keletkezése és megszőnése 7. /1/ A sportegyesületbe való belépés, illetıleg a kilépés önkéntes. /2/ A sportegyesületi tagság a nyilvántartásba vétel után felvétellel keletkezik és kilépéssel, törléssel, kizárással szőnik meg.

5 /3/ A tagfelvételrıl elsı fokon az Elnökség dönt, a döntés ellen jogorvoslattal a Közgyőléshez lehet fordulni. /4/ A sportegyesületi tagság megszőnik a tag halálával, kilépésével, vagy kizárásával. A kilépést írásban kell közölni a sportegyesület Elnökével. A jogi személy tagsága megszőnik a sportegyesületbıl való kilépésével. /5/ A kilépéssel a tagnak megszőnik a tagságból eredı jogok iránti igénye. /6/ Kizárással szüntetheti meg a tagságot a sportegyesület, ha a tag legalább 6 hónapnak megfelelı összegő lejárt tartozást halmoz fel a sportegyesülettel szemben, s a tagdíj megfizetésére írásbeli felszólításban adott 15 napos határidı eredménytelenül telik el. Lejárt tartozásnak tekintendı minden olyan tagdíj, amely az esedékesség idıszakában nem került megfizetésre. /7/ Az Elnökség döntése ellen jogorvoslattal a Közgyőléshez lehet fordulni az elnökségi határozat közlését követı 30 napon belül. /8/ A megtámadott határozatról a Közgyőlés rendes ülésen minısített szótöbbség dönt. /1/ A sportegyesület tagjának jogai: A tagok jogai és kötelezettségei 8. a/ személyesen, illetıleg képviselıje útján az alapszabályban meghatározott feltételek szerint részt vehet a sportegyesület Közgyőlésén a sportegyesület vezetı szerveinek megválasztásában, a határozatok meghozatalában, b/ részt vehet a sportegyesület tevékenységében és sportága rendezvényein, c/ választható a sportegyesület szerveibe /képviselettel járó tisztségbe, azonban csak a nagykorúsága esetén/, d/ észrevételeket, javaslatokat tehet, illetıleg véleményt nyilváníthat a sportegyesületet érintı bármely kérdésben, valamint szerveinek mőködésével kapcsolatban, e/ a sportegyesület valamely szervének törvénysértı határozatát a tudomására jutástól számított 30 napon belül - a bíróság elıtt megtámadhatja, f/ a sportegyesület Elnöksége által meghatározott feltételek szerint részt vehet az egyesületi bizottságok, illetve az általa választott szakosztályok munkájában, az edzéseken és versenyeken, g/ a sportegyesület Elnöksége által megállapított feltételek mellett részesülhet a sportegyesület által nyújtott kedvezményben: használhatja a sportegyesület létesítményeit, sportszereit és felszereléseit, igényelheti a sportegyesület szakembereinek segítségét, h/ a sportegyesületben eltöltött meghatározott idı kimagasló sporteredményei - alapján megkaphatja és viselheti a sportegyesület Elnöksége által alapított címeket és jelvényeket,

6 i/ írásbeli felvilágosítást kérhet a sportegyesület, illetve a szakosztály tevékenységérıl, erre az egyesület illetve a szakosztály illetékes szerve 30 napon belül írásban köteles választ adni. /2/ A sportegyesület tagjának kötelezettségei: a/ a sportegyesület alapszabálynak és egyéb szabályzatainak betartása, illetıleg betartásának biztosítása, b/ sporttevékenységet folytató tag esetén az irányításával megbízott edzı utasításainak betartása, a maximális sportteljesítmény eléréséhez szükséges követelmények teljesítése, c/ a sportegyesület, illetıleg vezetı szervei által meghatározott célkitőzések megvalósításának elısegítése, d/ a sportegyesület hírnevéhez méltó, sportszerő magatartás mind sportegyesületi tevékenységében, mind azon kívül (közönségnek és a médiának történı megnyilvánulásokban is), e/ sporttevékenységet folytató tag esetében részvétel és fegyelmezett magatartás az edzéseken, versenyeken és mérkızéseken, a hazai és nemzetközi versenyekre való lelkiismeretes felkészülés és azokon a legjobb tudása szerinti szereplés, f/ a tagdíj megfizetése (tagdíj mértékét és rendszerességét a sportegyesület Közgyőlése határozza meg, a szakosztályok vezetıségének és a sportegyesület Elnökének javaslata alapján), g/ a sportegyesület vagyonának megóvása és létesítményeinek költség-hatékony használata, h./ sportegyesületi nyilvántartó adatlap kitöltése és a meghatározott idın belüli leadása, i./ sportegyesületi illetve szakosztályi házirend betartása, j/ doppingmentes és drogmentes felkészülés és versenyzés. /3/ Szándékos, vagy gondatlan magatartásból eredı károkozás megtérítéséért az elkövetı anyagi felelısséggel tartozik. /4/ A sportegyesület minden tagja azonos szavazati joggal rendelkezik, és részt vehet a sportegyesület mőködését érintı minden kérdésrıl rendelkezni jogosult Közgyőlés döntéshozatalában. /5/ Tisztségviselıül bármelyik összeférhetetlenség alá nem esı tag megválasztható. /6/ A sportegyesület tagja köteles a közgyőlési határozattal meghatározott mértékő és rendszerességő tagdíjat megfizetni, továbbá köteles tevékenyen közremőködni a sportegyesületi célok megvalósítása, a Közgyőlés által meghatározott konkrét programok végrehajtása érdekében. /7/ A sportegyesület valamely szervének törvénysértı határozatát bármely tag a tudomására jutástól számított 30 napon belül a bíróság elıtt megtámadhatja. A határozat megtámadása a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben a végrehajtást felfüggesztheti. A pártoló tagok jogai és kötelezettségei

7 9. /1/ A sportegyesület pártoló tagjának jogai: a/ írásos formában javaslatokat és észrevételeket tehet a sportegyesület mőködésével kapcsolatban, b/ tanácskozási joggal részt vehet a sportegyesület Közgyőlésén, c/ az Elnökség által megállapított feltételek mellett részesülhet a sportegyesület által nyújtott kedvezményekben, látogathatja a sportegyesület létesítményeit. /2/ A sportegyesület pártoló tagjának kötelezettségei: a/ a sportegyesület alapszabályának, egyéb szabályzatainak, valamint a vezetı szervek határozatainak a betartása, b/ a sportegyesület népszerősítése, hagyományainak ápolása, c/ sportszerő magatartás a rendezvények látogatásakor, az adott terület rendjének betartása, d/ a vállalt hozzájárulás megfizetése, e/ a sportegyesület hírnevéhez méltó sportszerő magatartás mind sportegyesületi tevékenységében, mind azon kívül (közönség és média felé történı megnyilvánulásokban is), f/ a sportegyesületi házirend betartása, g/ sportegyesületi adatlap kitöltése és a meghatározott idın belüli leadása. /1/ A tiszteletbeli tag jogai: A tiszteletbeli tagok jogai és kötelezettségei 10. a/ tanácskozási joggal részt vehet a sportegyesület Közgyőlésén, b/ írásos formában javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat a sportegyesület mőködésével kapcsolatban, c/ az Elnökség által megállapított feltételek mellett részesülhet a sportegyesület által nyújtott kedvezményekben, látogathatja a sportegyesület létesítményeit. /2/ A tiszteletbeli tag kötelezettségei: a/ a sportegyesület alapszabályának, egyéb szabályzatainak, valamint a vezetı szervek határozatainak a betartása,

8 b/ a sportegyesület népszerősítése, hagyományainak ápolása, c/ sportszerő magatartás, a sportegyesület hírnevéhez méltó magatartás mind sportegyesületi tevékenységében, mind azon kívül (közönségnek és médiának szóló megnyilvánulásokban is), d/ a sportegyesület célkitőzéseinek erkölcsi támogatása, e/ a sportegyesületi házirend betartása, f/ a tiszteletbeli tagok tagdíjat nem kötelesek fizetni. V. A SPORTEGYESÜLET SZERVEZETE 11. A sportegyesület szervei: a/ Közgyőlés b/ Rendkívüli közgyőlés c/ Elnökség d/ Bizottságok e/ Szakosztályok A SPORTEGYESÜLET KÖZGYŐLÉSE 12. /1/ A sportegyesület legfıbb szerve a Közgyőlés. A Közgyőlés a tagok összessége, amely a sportegyesületet érintı minden kérdésben dönthet. A Közgyőlés összehívása 13. /1/ A sportegyesület Közgyőlését évente kell összehívni. A Közgyőlés idıpontját az Elnökségnek 15 nappal korábban meg kell állapítania és annak helyérıl, idıpontjáról, továbbá a tervezett napirendjérıl a sportegyesületet értesítenie kell. /2/ A Közgyőlésen minden szavazásra jogosult egy szavazattal rendelkezik.

9 A Közgyőlés határozatképessége 14. /1/ A Közgyőlés határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok több mint 50 százaléka + 1 fı jelen van. /2/ Ha a Közgyőlés eredeti idıpontjától számított egy órán belül nem válik határozatképessé, a Közgyőlést el kell halasztani és 3 napon belüli idıpontra ismételten össze kell hívni. Az ismételten összehívott Közgyőlés az eredeti napirendbe felvett kérdésekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. Erre a szabályra az eredeti közgyőlési meghívóban fel kell hívni a meghívottak figyelmét. /3/ Az alapszabály elfogadásához, módosításához és a sportegyesület feloszlásához, más szervezettel való egyesülés kimondásához a tagok minısített többségő (a tagok több mint kétharmadának igen szavazata) döntésére van szükség. /4/ Szavazategyenlıség esetén az Elnök szavazata dönt. Ha az Elnök az ülésen nincs jelen, szavazategyenlıség esetén a levezetı elnök szavazata dönt. A levezetı elnök az Elnökség tagja lehet. /5/ A Közgyőlés határozatait írásba foglalják, amelyet az ülést vezetı elnök, a jegyzıkönyvvezetı és az Elnök javaslatára megválasztott két fı jegyzıkönyv-hitelesítı ír alá. /6/ A Közgyőlés ügyrendet alkothat magának. Az ügyrend nem lehet ellentétes az alapszabállyal. A Közgyőlés napirendje 15. /1/ A Közgyőlés napirendjét a beérkezett javaslatokra figyelemmel az Elnökség állapítja meg és terjeszti a Közgyőlés elé. A Közgyőlés hatásköre 16. /1/ A Közgyőlés kizárólagos feladat- és hatáskörébe tartozik: - az Elnökség megválasztása, - az Elnökség és a bizottságok beszámolójának jóváhagyása, - az éves pénzügyi terv, illetve az elızı éves pénzügyi terv teljesítésérıl a számvitelrıl szóló (2000. évi C.) törvény rendelkezései szerint készített beszámoló megtárgyalása és sportszakmai beszámoló jóváhagyása,

10 - a munkaprogram megvitatása, az ajánlások és határozati javaslatok elfogadása, - a tagsági díjak megállapítása, - az alapszabály megállapítása és módosítása, - a sportegyesület feloszlásának és más szervezettel való egyesülésének kimondása, - a tagfelvétellel és a kizárással kapcsolatos fellebbezésekrıl való döntés, - a sportegyesület szakosztályának vagy más szervezeti egységének határozattal való jogi személyiséggé nyilvánítása. A Közgyőlés határozathozatala 17. /1/ A Közgyőlés a határozatait általában nyílt szavazással a jelenlévı, szavazásra jogosultak egyszerő szótöbbségével hozza. /2/ A Közgyőlés titkos szavazással hoz határozatot a 18. /1/ bekezdésében meghatározott tisztségviselık megválasztásakor, ha valamelyik sportegyesületi tag indítványozza és a Közgyőlés határozatával elfogadja. /3/ A Közgyőlésrıl jegyzıkönyvet kell készíteni. A jegyzıkönyvnek tartalmaznia kell a Közgyőlésen elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott határozatokat. A jegyzıkönyvet a Közgyőlés elnöke és a jegyzıkönyvvezetı írja alá és két, a Közgyőlés elején megválasztott személy hitelesíti. /4/ A Közgyőlés nyilvános. A nyilvánosságot indokolt esetben ha üzleti titok, vagy a személyiségi jogok védelme indokolja - a Közgyőlés egyszerő szótöbbségő határozattal korlátozhatja vagy kizárhatja. A tisztségviselık megválasztása 18. /1/ A Közgyőlés által megválasztott tisztségviselık: a/ a sportegyesület Elnöke, b/ a sportegyesület Elnökségének tagjai. /2/ A tisztségviselıket a Közgyőlés öt évre választja. /3/ A tisztségviselık megválasztása a 18. /2/ pontja szerint történik.

11 /4/ Megválasztottnak az a tisztségviselı tekinthetı, aki a leadott szavazatoknak több mint felét megszerezte. A SPORTEGYESÜLET RENDKÍVÜLI KÖZGYŐLÉSE /1/ Rendkívüli közgyőlést kell összehívni: a/ az Elnökség többségi határozata alapján, 19. b/ ha a sportegyesület tagjainak 1/3-a az ok és cél megjelölésével kívánja, c/ ha a bíróság elrendeli, d/ egyéb, az alapszabályban meghatározott esetben. /2/ A Rendkívüli közgyőlést az erre okot adó körülménytıl számított egy hónapon belül össze kell hívni. /3/ A Rendkívüli közgyőlésre egyebekben a Közgyőlésre vonatkozó szabályok az irányadóak. /4/ A Rendkívüli közgyőlésen kizárólag az erre okot adó napirendi pontok tárgyalhatók. A SPORTEGYESÜLET ELNÖKSÉGE Az Elnökség hatásköre 20. /1/ Az Elnökség a sportegyesület általános hatáskörő ügyintézı és végrehajtó szerve, amely gondoskodik a Közgyőlés, Rendkívüli közgyőlés összehívásáról, határozatainak végrehajtásáról, valamint biztosítja a Közgyőlések közötti idıszakban a munka folyamatosságát. /2/ Az Elnökségi üléseket az Elnök hívja össze. Az Elnök lehetıség szerint legalább 8 nappal az ülés elıtt egyeztet az Elnökség tagjaival az ülés idıpontjáról, helyérıl és napirendjérıl. Össze kell hívnia az elnökségi ülést, ha ezt legalább két elnökségi tag (az ok és cél megjelölésével) kéri. Az Elnökség ülései nyilvánosak. /3/ Az Elnökség három tagból áll, Elnökbıl és két elnökségi tagból, akiket a Közgyőlés nyílt szavazással, egyszerő szótöbbséggel 5 évre választ. Az Elnökség tagjai újra választhatók. /4/ Az Elnökség határozatképes, ha két tagja, közöttük az Elnök jelen van. A határozatokat nyílt szavazással, egyszerő szótöbbséggel hozzák. /5/ Az Elnökség ülésérıl jegyzıkönyv készül, amelyet az ülést levezetı elnök és az Elnökség egy tagja ír alá.

12 /6/ Az Elnökség ügyrendet alkothat magának. Az ügyrend nem lehet ellentétes az alapszabállyal. Az Elnökség tagjai 21. /1/ Az Elnökség tagjai: a/ a sportegyesület Elnöke, b/ az elnökségi tagok (két fı). /2/ Az elnökségi tagok jogai és kötelezettségei: a/ az elnökségi üléseken és az Elnökség határozatainak meghozatalában való részvétel, b/ észrevételek, javaslatok tétele a sportegyesület mőködésével kapcsolatban; döntés-elıkészítés,- c/ részvétel a sportegyesület mőködésének ellenırzésében, d/ javaslattétel Közgyőlés, Rendkívüli közgyőlés, elnökségi ülés összehívására, e/ megbízás alapján a sportegyesület képviselete. /1/ A sportegyesület Elnöke: A sportegyesület Elnöke 22. a/ képviseli a sportegyesületet, vezeti és szervezi az Elnökség munkáját. b/ vezeti és összehangolja a sportegyesület szakmai tevékenységét, c/ irányítja, szervezi és ellenırzi a Közgyőlés és az Elnökség határozatainak végrehajtását, c/ elıkészíti az Elnökség üléseit és összeállítja a napirendi pontokat, d/ összehívja az Elnökség üléseit és azokon elnököl, e/ irányítja és ellenırzi a sportegyesület gazdálkodási tevékenységét, f/ kapcsolatot tart az országos, illetıleg a területi és helyi sportszövetségekkel, g/ gondoskodik a testületi szervek határozatainak végrehajtásáról, ırködik a sportegyesület szerveinek törvények és alapszabályszerő tevékenysége felett,

13 h/ okmányok, bizonylatok aláírója, a költségvetés keretei között utalványozási jogkört gyakorol, j/ rendelkezik a sportegyesület bankszámlája felett egy elnökségi taggal együtt, k/ az Elnököt távollétében, vagy akadályoztatása esetén az általa megbízott sportegyesületi tag képviselheti. A bizottságok 23. /1/ A Közgyőlés a sportegyesület mőködésének eredményessége érdekében 3-5 tagú bizottságokat hozhat létre. /2/ A Közgyőlés által létrehozott bizottság lehet: a/ állandó bizottság, b/ ad hoc bizottság. /2/ Az állandó bizottságok a Közgyőlés szakmai, döntést elıkészítı, a döntés végrehajtását ellenırzı szervei, melyek tagjait a sportegyesület tagjaiból a Közgyőlés nyílt szavazással az öszszeférhetetlenségi szabályok figyelembe vételével egyszerő többséggel választja. Az állandó bizottság jelentést készít, melyet a Közgyőlés nyílt szavazással, egyszerő többséggel fogad el. /3/ Az ad hoc bizottságot a Közgyőlés valamely konkrét ügy kivizsgálására hozza létre. Az ad hoc bizottság jelentést készít, melyet a Közgyőlés nyílt szavazással, egyszerő többséggel fogad el. Ha a bizottságot a Közgyőlés olyan szakkérdés elıkészítésére, vagy kivizsgálására hozza létre, melyhez különleges szakértelem szükséges, a Közgyőlés vagy a bizottság a jelentés elıkészítésének elısegítésére szakértıt kérhet fel. Ebben az esetben a szakértı a Közgyőlés ülésén szakvéleménye kifejtése céljából felszólalhat. /4/ A bizottságok saját ügyrendet alkothatnak, mely nem lehet ellentétes a sportegyesület alapszabályával. A szakosztályok 24. /1/ A sportegyesületben sportáganként szakosztályok mőködhetnek. A szakosztályok munkáját szakosztályi vezetıség irányítja, amely munkájáról a sportegyesület Elnökségének számol be. A szakosztályi vezetıség tisztségviselı (elnök, elnökhelyettes, technikai vezetı, vezetı-edzı, stb.) tagjait a sportegyesület Elnöksége bízza meg. A szakosztály feladata az oktatás-nevelés, felmérı és egyéb versenyek rendezése, illetve versenyeken való részvétel szervezése. A szakosztályban sportszakember, edzı csak megfelelı képesítéssel, végzettséggel rendelkezı személy lehet. /2/A sportegyesület a szakosztályát, illetve más szervezeti egységét alapszabályában foglalt felhatalmazás alapján közgyőlési határozattal jogi személlyé nyilváníthatja.

14 /3/ A jogi személlyé nyilvánított szakosztály, illetve más szervezeti egység: a/ a jogi személyiségét a bírósági nyilvántartásba történı bejegyzéssel szerzi meg, b/ nevét, székhelyét, az ügyintézı és képviseleti szervének nevét a bíróság külön alszámon tartja nyilván. /4/A sportegyesület jogutód nélküli megszőnése esetén a szakosztály jogi személyisége is megszőnik. A jogi személy szakosztály kötelezettségeiért a sportegyesület kezesi felelısséggel tartozik. VI. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYOK 25. /1/ Az Egyesület ügyintézı szervének tagja, illetıleg az Egyesület képviselıje lehet, aki nem áll a közügyek gyakorlásától való eltiltás hatálya alatt, és magyar állampolgár, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik. /2/ A sportegyesület vezetı szervének (Közgyőlés, Elnökség) határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek hozzátartozója (Ptk b) pont), élettársa a határozat alapján a/ kötelezettség vagy felelısség alól mentesül, vagy b/ bármilyen más elınyben részesül, illetve a megkötendı jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minısül elınynek a sportegyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetı nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a tagnak, a tagsági jogviszony alapján nyújtott cél szerinti juttatás. VII. A SPORTEGYESÜLET JOGKÉPESSÉGE 26. /1/ A sportegyesület jogi személy, amelyet a sportegyesület Elnöke képvisel. E jogkört esetenként, vagy az ügyek meghatározott csoportjára nézve az Elnökség vagy az Elnök más személyre is átruházhatja. VIII.

15 A SPORTEGYESÜLET ANYAGI FORRÁSAI ÉS GAZDÁLKODÁSA /1/ A sportegyesület bevételei: a/ tagsági díj, b/ személyek anyagi támogatása, 27. c/ állami, társadalmi, szövetkezeti szervek anyagi támogatása, pályázati források, d/ rendezvények és egyéb bevétel. /2/ A sportegyesület éves költségvetési terv alapján gazdálkodik. /3/ A sportegyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok csak a tagdíjakat kötelesek a sportegyesületnek megfizetni. A sportegyesület tartozásaiért a tagok saját vagyonukkal nem felelnek. /4/ A sportegyesület sporttal össze nem függı tevékenységet, valamint sporttevékenységével öszszefüggı kereskedelmi tevékenységet (ideértve a sportegyesület vagyoni értékő jogainak hasznosítását is) csak kiegészítı tevékenységként folytathat. /5/ A sportegyesület bírósági feloszlatása esetén a hitelezık kielégítése után fennmaradó vagyon állami tulajdonba kerül, és azt közérdekő sportcélra kell fordítani. IX. A SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 28. /1/ A sportegyesület mőködését a Közgyőlés, az Elnökség, a bizottságok, a szakosztályok szervezetét, feladatait és mőködését érintı, az alapszabályban részletesen nem szabályozott kérdéseket szervezeti és mőködési szabályzatban is meg lehet határozni. A szervezeti és mőködési szabályzat nem állhat ellentétben a sportegyesület alapszabályával. X. A SPORTEGYESÜLET MEGSZŐNÉSE 29. /1/ A sportegyesület megszőnik, ha:

16 a/ a Közgyőlés kétharmados szótöbbséggel feloszlását kimondja, b/ a sportegyesület egy évnél hosszabb ideig nem fejt ki tevékenységet, vagy létszáma a törvényben meghatározott minimum alá csökken és emiatt a bíróság megszőnését kimondja, c/ a bíróság feloszlatja, mert mőködése az egyesülési jogról szóló [1989. évi II.] törvény 2.. (2) bekezdésébe ütközik, d/ ha a Közgyőlés más szervezettel való egyesülést mond ki. /2/ A sportegyesületre szükség szerint - a végelszámolásra vonatkozó rendelkezések kivételével - megfelelıen alkalmazni kell a csıdeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló (1991. évi IL.) törvény szabályait. XI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 30. /1/ A sportegyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt és tılük anyagi támogatást nem fogad el. /2/ A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekre a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvének (Ptk) az egyesületekre vonatkozó rendelkezései, az egyesülési jogról szóló évi II. tv., ill. a évi I. tv. a sportról megfelelı rendelkezései az irányadók.

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y ALAPSZABÁLY Alulírottak elhatároztuk, hogy az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdésében, a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI törvényben foglalt követelményeknek, valamint

Részletesebben

Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület

Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések: A szervezet neve: Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület A szervezet rövidített neve: Badacsonytomaji Szörfklub S.E.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKZÉSEK II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI, TEVÉKENYSÉGE, KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSA

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKZÉSEK II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI, TEVÉKENYSÉGE, KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSA Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény valamint a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvrıl felhatalmazása

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Szöllısi József Rádióklub. Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Berkes ltp. 40. Mőködési területe: a Magyar Köztársaság területe. Az egyesület önkormányzati

Részletesebben

Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY

Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY A Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alakuló közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetıleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl szóló

Részletesebben

Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete. alapszabálya

Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete. alapszabálya A Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete alapszabálya egységes szerkezetben a 2016. február hó 6. napján megtartott közgyőlés által elfogadott módosításokkal 2 A Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete

Részletesebben

AZ EGYÜD ÁRPÁD MŐVÉSZETI ISKOLÁÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések. II. Az egyesület célja és alapvetı feladatai

AZ EGYÜD ÁRPÁD MŐVÉSZETI ISKOLÁÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések. II. Az egyesület célja és alapvetı feladatai AZ EGYÜD ÁRPÁD MŐVÉSZETI ISKOLÁÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések - A szervezet elnevezése: Együd Árpád Mővészeti Iskoláért Egyesület - Szervezeti forma: Egyesület - Az egyesület székhelye:

Részletesebben

SWISSCHAM HUNGARY Svájci-Magyar Kereskedelmi Kamara

SWISSCHAM HUNGARY Svájci-Magyar Kereskedelmi Kamara SWISSCHAM HUNGARY Svájci-Magyar Kereskedelmi Kamara A l a p s z a b á l y 2012. május 24. 2012. május 24. 1 Preambulum A svájci-magyar kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok fejlesztése érdekében 1990.

Részletesebben

DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM B A R Á T I K Ö R E EGYESÜLET

DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM B A R Á T I K Ö R E EGYESÜLET DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM B A R Á T I K Ö R E EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y Debrecen, 2002. június 21. 2 A Debreceni Református Kollégium hazánk legısibb és legjelentısebb iskoláinak egyike, melynek

Részletesebben

Castrum Noster Lovagrend. Kulturális Közhasznú Egyesület. módosított, egységes szerkezető. Alapszabálya

Castrum Noster Lovagrend. Kulturális Közhasznú Egyesület. módosított, egységes szerkezető. Alapszabálya Castrum Noster Lovagrend Kulturális Közhasznú Egyesület módosított, egységes szerkezető Alapszabálya A Castrum Noster Lovagrend Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabályát a következıkben állapítja meg:

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ Jóváhagyta a KÖBE 2008. május 23-i Küldöttgyőlése Tartalomjegyzék

Részletesebben

A FEJLİDİ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály. I. Általános rendelkezések 1..

A FEJLİDİ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály. I. Általános rendelkezések 1.. A FEJLİDİ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály I. Általános rendelkezések Az Egyesület neve: A Fejlıdı Kalaznóért Egyesület ( a továbbiakban Egyesület ) Székhelye: 7194 Kalaznó, Kossuth u. 28. 1.. 2. (1) Az

Részletesebben

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl 2005. évi.. törvény a szövetkezetekrıl Az Országgyőlés - kiindulva az Alkotmány 12. -ából, amely szerint az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket, - felismerve, hogy a szövetkezeti

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A L A P S Z A B Á L Y (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) amely a hegyközségekrıl szóló 1994. évi CII. törvény alapján készült az alábbiak szerint I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1) A hegyközségi

Részletesebben

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ALAPI POLGÁRİR EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1, Az egyesület neve: Alapi Polgárır Egyesület Rövidített neve: Székhelye, levelezési címe: Mőködési területe: A P E Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

K.É.SZ. VI. Szakszervezet tisztségviselıi 22. VII. Vegyes rendelkezések 23

K.É.SZ. VI. Szakszervezet tisztségviselıi 22. VII. Vegyes rendelkezések 23 K.É.SZ. I. A Szakszervezet mőködési körének meghatározása és célja I. 1. Szakszervezet neve 3 I. 2. A Szakszervezet székhelye 3 I. 3. A Szakszervezet emblémája és bélyegzıje 3 I. 4. A Szakszervezet mőködési

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere. Fejezet Képviseleti jogosultság, aláírási jog, utalványozási jogkör,

TARTALOMJEGYZÉK. V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere. Fejezet Képviseleti jogosultság, aláírási jog, utalványozási jogkör, TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet Általános rendelkezések II. III IV. Fejezet Tagsági jogviszony Fejezet A Club szervezeti felépítése Fejezet Felelısségi Rendszer V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere

Részletesebben

Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben -

Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - I. Általános rendelkezések A Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 A Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 1Egységes szerkezetbe foglalva a Közgyőlés 2013. december 16-i.../2013. (12.16.) számú határozata szerinti

Részletesebben

I. FEJEZET. Preambulum

I. FEJEZET. Preambulum AZ LCA CENTER MAGYAR ÉLETCIKLUS-ELEMZİK SZAKMAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET Preambulum Az életciklus-elemzés (LCA Life Cycle Assessment) a termékekkel kapcsolatos környezeti tényezık, és potenciális

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Alapszabálya A L A P S Z A B Á L Y A Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság 01-10-044841 cégjegyzékszámon bejegyezte a Morgan Hill

Részletesebben

ALAPSZABÁLY OPTIKAI, AKUSZTIKAI, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY OPTIKAI, AKUSZTIKAI, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET ALAPSZABÁLY OPTIKAI, AKUSZTIKAI, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az Egyesület neve: Optikai, Akusztikai, Film- és Színháztechnikai Tudományos Egyesület (rövidítve:

Részletesebben

KINIZSI TTK ALAPSZABÁLY Elfogadva: 2013. november 27.

KINIZSI TTK ALAPSZABÁLY Elfogadva: 2013. november 27. KINIZSI TTK ALAPSZABÁLY Elfogadva: 2013. november 27. 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Kinizsi Technikai és Tömegsportklubok Köre (a továbbiakban sportegyesület) az egyesületi jogról szóló 1989. évi II.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. ( 1) A Magyar Lovassport Szövetség (a továbbiakban: Szakszövetség) a Nemzetközi Lovas Szövetség (FEI) alapszabályában és a sportról szóló 2004. évi I. törvényben

Részletesebben

MAGYAR FLOORBALL SZAKSZÖVETSÉG FEGYELMI SZABÁLYZAT. Hatályos: 2009. január 18.

MAGYAR FLOORBALL SZAKSZÖVETSÉG FEGYELMI SZABÁLYZAT. Hatályos: 2009. január 18. MAGYAR FLOORBALL SZAKSZÖVETSÉG FEGYELMI SZABÁLYZAT Hatályos: 2009. január 18. A Fegyelmi Szabályzat hatálya 1. (1) A Magyar Floorball Szakszövetség (a továbbiakban: Szövetség) Fegyelmi Szabályzatának (a

Részletesebben

MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2016.

MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2016. A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2016. A MÚSZ közgyűlése által 2016. április 24.-én elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A módosítások vastagított szöveggel vannak jelölve.

Részletesebben

1996. évi LVIII. törvény. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1996. évi LVIII. törvény. I. Fejezet. Általános rendelkezések 1996. évi LVIII. törvény a tervezı- és szakértı mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról Az Országgyőlés - a hazai hagyományokat és a fejlett demokráciák gyakorlatát követve - a környezet alakítása,

Részletesebben

Magyar-Bolgár Gazdasági Kamara

Magyar-Bolgár Gazdasági Kamara Magyar-Bolgár Gazdasági Kamara Alapszabály a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt hatályos szövege változások vastagított dőlt betűvel 2011. november.4. napja Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések...

Részletesebben

ULTRAFUTÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY

ULTRAFUTÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY ULTRAFUTÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY 2006 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az Ultrafutók Magyarországi Szövetségének (a továbbiakban: Szakági Szövetség) a Magyarországon mőködı, az atlétika

Részletesebben

Tárgy: A Miskolc-Kassa Régióért Közhasznú Társaság társasági szerzıdésének módosítása

Tárgy: A Miskolc-Kassa Régióért Közhasznú Társaság társasági szerzıdésének módosítása Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés 2009. június 25. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl: 73/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Tárgy: A Miskolc-Kassa Régióért Közhasznú

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség. Alapszabály

Magyar Labdarúgó Szövetség. Alapszabály Magyar Labdarúgó Szövetség Alapszabály 2013 TARTALOM I. Általános rendelkezések... 3 II. Az MLSZ célja... 5 III. Az MLSZ hivatali szervezete... 5 IV. Az MLSZ és megyei igazgatóságainak feladatai... 5 V.

Részletesebben

Gáziparosok Országos Egyesülete Alapszabálya (a 2013. május 27. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetben)

Gáziparosok Országos Egyesülete Alapszabálya (a 2013. május 27. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetben) Gáziparosok Országos Egyesülete Alapszabálya (a 2013. május 27. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetben) 1. Az Egyesület neve, célja és jogállása Az Egyesület neve: Gáziparosok Országos Egyesülete

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 7/1995. (III. 3.) számú r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK ÉS SZERVEINEK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL /*: A rendelet

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0055 azonosító számú Projekt II. fordulója megvalósítására létrehozott 1 Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (Sándorfalva

Részletesebben

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL (továbbiakban SZMSZ) Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat

Részletesebben

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA 1. számú melléklet: Esélyegyenlıségi Terv Az egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıség elımozdításáról szóló 2003. évi CXXV. Törvény alapelvi szinten rögzíti, hogy minden ember elidegeníthetetlen joga,

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI KERÉKPÁR-TURISZTIKAI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2012.

DÉL-DUNÁNTÚLI KERÉKPÁR-TURISZTIKAI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2012. 1 A DÉL-DUNÁNTÚLI KERÉKPÁR-TURISZTIKAI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2012. Az Egyesület Alapszabálya 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve és nevének

Részletesebben

Az eeiesület székhelye: 7629 Pécs, Frankel Leó u. 4. Az e2yesület kérviselõie: Hrubi Józsefné elnök

Az eeiesület székhelye: 7629 Pécs, Frankel Leó u. 4. Az e2yesület kérviselõie: Hrubi Józsefné elnök 1 Az eeiesület székhelye: 7629 Pécs, Frankel Leó u. 4. Az e2yesület kérviselõie: Hrubi Józsefné elnök 2. 3. 4.? A "DÉLI FÉNY" Epilepsziával Élõk Dél-dunántúli Egyesületének Alapszabálya A "DÉLI FÉNY" Epilepsziával

Részletesebben

Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

KONDOROSI TAKARÉKSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA

KONDOROSI TAKARÉKSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA KONDOROSI TAKARÉKSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA Amelyet a Szövetkezeti Hitelintézet 2014. november 20. napján hozott 8/2/2014.11.20. sz. Igazgatósági határozatával a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról

Részletesebben

A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA

A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyőlése 374/2009. (X.29.) KH. sz. határozatával az Államháztartásról

Részletesebben

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének 9/2007. (XI. 05.) rendelete Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyőlése a többpártrendszerő jogállam,

Részletesebben

MAGYAR MMA (Mixed Martial Arts) Prémium Liga Szervezet Alapszabálya

MAGYAR MMA (Mixed Martial Arts) Prémium Liga Szervezet Alapszabálya MAGYAR MMA (Mixed Martial Arts) Prémium Liga Szervezet Alapszabálya 1 2013. november 20. Magyar MMA (Mixed Martial Arts) Prémium Liga Szervezet Alapszabálya a mai napon megtartott közgyűlésen elfogadott

Részletesebben

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara alapszabálya

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara alapszabálya A Magyar Könyvvizsgálói Kamara alapszabálya A kamara küldöttgyőlése elfogadta 2007. november 10-én. A december 15-i küldöttgyőlés által elfogadott módosításokkal egybeszerkesztett, hatályos változat. Hatályba

Részletesebben

közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális feladatainak segítése érdekében ESÉLY A SZEKSZÁRDI DÍJHÁTRALÉKOSOKNAK KÖZALAPÍTVÁNY néven alapítványt

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete Javaslat Bıcs Község Önkormányzatának a Zempléni Szakképzés-szervezési Társuláshoz történı csatlakozás elfogadására,

Részletesebben

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE TISZK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE TISZK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE TISZK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE 2009. július 14.

Részletesebben

Képviselı-testületének. 16/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelete. a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési.

Képviselı-testületének. 16/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelete. a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési. Balatonkeresztúri Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelete a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési szabályzatáról PREAMBULUM Az önkormányzatiság alapelvei

Részletesebben

Karcagi Aikidó Egyesület Alapszabály Ez az alapszabály a Polgári Törvénykönyvről szóló módosított, az 1959. évi IV. törvény, továbbá az Egyesülési jogokról szóló 1989. évi II: törvény alapján szabályozza

Részletesebben

MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ EGYESÜLET

MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ EGYESÜLET A MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ EGYESÜLET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA 1 A MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl (egységes szerkezetben a 9/2001. (VI.21.), 5/2005. (II.24), 17/2006. (V. 18.), 34/2006.

Részletesebben

9/2. SZ. MELLÉKLET A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR KARI SAJÁTOSSÁGOKAT TARTALMAZÓ KARI SZABÁLYZATA

9/2. SZ. MELLÉKLET A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR KARI SAJÁTOSSÁGOKAT TARTALMAZÓ KARI SZABÁLYZATA 9/2. SZ. MELLÉKLET A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR KARI SAJÁTOSSÁGOKAT TARTALMAZÓ KARI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A SZABÁLYZAT HATÁLYA 1. A Szabályzat hatálya kiterjed a Bölcsészettudományi Karon a

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. A Társaság adatai

ALAPSZABÁLY. I. A Társaság adatai ALAPSZABÁLY Az alapszabály 1. számú mellékletében megjelölt alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Magyar Magán Gasztroenterológusok Társaságát.

Részletesebben

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1.

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. január hó 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A CIB Bank Zrt.-vel kötött keretszerzıdés A közgyőlés 17 igen,

Részletesebben

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról I. Rész A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) E törvény szabályozza a Magyarország területén székhellyel rendelkezı gazdasági

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. 11. 07. napi módosításokkal egységes szerkezetben, a módosult rendelkezések vastagított betűvel kerültek kiemelésre) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Pesthidegkút és Környéke Mentő Egyesület PMKE

ALAPSZABÁLY. Pesthidegkút és Környéke Mentő Egyesület PMKE ALAPSZABÁLY Pesthidegkút és Környéke Mentő Egyesület PMKE 2 A Pesthidegkút és Környéke Mentő Egyesület A L A P S Z A B Á L Y A I. 1. Az Egyesület neve: Pesthidegkút és Környéke Mentő Egyesület Rövidített

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter. / 2008.(..) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter. / 2008.(..) KvVM rendelete TERVEZET A környezetvédelmi és vízügyi miniszter / 2008.(..) KvVM rendelete a környezetvédelmi és a vízügyi elıirányzatok felhasználásának és ellenırzésének szabályairól Az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

és a 2005.05.18-i rendkívüli közgyűlés A MISKOLCI HELYIIPARI TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

és a 2005.05.18-i rendkívüli közgyűlés A MISKOLCI HELYIIPARI TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MISKOLCI HELYIIPARI TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.. Általános rendelkezések /1/ Az Egyesület neve: Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesület /HTE/ /2/. Székhelye: 3527. Miskolc, Selyemrét

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE ALAPSZABÁLYA Nyíregyháza, 2014. szeptember 11. 2 ALAPSZABÁLY (egységes szerkezetben, a 2014. szeptember 11.-i módosítások vékony

Részletesebben

1. oldal, összesen: 30. 2007. évi CXVII. törvény. a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeirıl

1. oldal, összesen: 30. 2007. évi CXVII. törvény. a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeirıl 1. oldal, összesen: 30 A jogszabály mai napon hatályos állapota 2007. évi CXVII. törvény a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeirıl Az Országgyőlés a foglalkoztatók nyugdíjcélú megtakarítások terén

Részletesebben

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Alpolgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - A Képviselı-testületnek - Az RFV-Sárospatak Városgazdálkodási

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 58. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Szekszárd és Környéke Közbiztonságáért Alapítvány alapító okiratának elfogadására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

A Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület ALAPSZABÁLYA A Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület ALAPSZABÁLYA 1 Az Egyesület közgyűlése 2015. február 17.-én, az 1991. október 17-én kelt alapszabályát több pontban módosította, és a módosításokkal

Részletesebben

- módosítással egységes szerkezetben

- módosítással egységes szerkezetben 1 Halas és Környéke Méhészeti Egyesület A L A P S Z A B Á L Y A - módosítással egységes szerkezetben Alapítva: 2005. január 15. Módosítva: 2005. március 26. Módosítva: 2013. március 2. 2005. 2 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Ingatlanbefektetési és Vagyonkezelı nyilvánosan mőködı Részvénytársaság

PANNON-VÁLTÓ Ingatlanbefektetési és Vagyonkezelı nyilvánosan mőködı Részvénytársaság PANNON-VÁLTÓ Ingatlanbefektetési és Vagyonkezelı nyilvánosan mőködı Részvénytársaság 2007. április 28-án egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított Alapszabálya /a módosításokkal érintett szövegrészek

Részletesebben

A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA. 2015. április 18-tól

A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA. 2015. április 18-tól A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2015. április 18-tól 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 1. A Magyar Vízilabda Szövetség (továbbiakban: szakszövetség) a sportról szóló 2004. évi I. törvényben (továbbiakban:

Részletesebben

MAGYAR TRAUMATOLÓGUSOK ÖNSEGÉLYEZŐ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai

MAGYAR TRAUMATOLÓGUSOK ÖNSEGÉLYEZŐ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai MAGYAR TRAUMATOLÓGUSOK ÖNSEGÉLYEZŐ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA I. Az Egyesület adatai 1. Az Egyesület neve: Magyar Traumatológusok Önsegélyező Egyesülete 2. Az Egyesület székhelye: 6000 Kecskemét, Nyíri út

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Általános rendelkezések. Pest-Budai Kézműves és Népművészeti Közhasznú Egyesület

ALAPSZABÁLY. Általános rendelkezések. Pest-Budai Kézműves és Népművészeti Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Pest-Budai Kézműves és Népművészeti Közhasznú Egyesület 2. Székhelye: 1031 Budapest, Vizimolnár u. 10. VIII. em. 69. 3. Működési területe: Magyarország

Részletesebben

Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben

Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben A DEMETER Egyesület alakuló közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. /1/ bekezdése, valamint a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997.

Részletesebben

Kolontár és környéke egészségéért Egyesület

Kolontár és környéke egészségéért Egyesület Kolontár és környéke egészségéért Egyesület H-8468 Kolontár Arany János u. 33. Kolontár és környéke egészségéért Egyesület Általános rész: ALAPSZABÁLY 1. Egyesület neve: Kolontár és környéke egészségéért

Részletesebben

1990. évi LXV. törvény. a helyi önkormányzatokról. I. fejezet A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI. Az önkormányzati jogok

1990. évi LXV. törvény. a helyi önkormányzatokról. I. fejezet A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI. Az önkormányzati jogok 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról Az Országgyőlés - követve hazánk haladó önkormányzati hagyományait, továbbá az Európai Önkormányzati Karta alapkövetelményeit - elismeri és védi a helyi

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Szervezeti és Mőködési Szabályzat Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Mővészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Összeállította: Farkas Lászlóné igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A SOLI DEO GLORIA MAGYAR REFORMÁTUS DIÁKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA (tervezet)

A SOLI DEO GLORIA MAGYAR REFORMÁTUS DIÁKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA (tervezet) A SOLI DEO GLORIA MAGYAR REFORMÁTUS DIÁKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA (tervezet) 1. Név, székhely 1.1. Az egyesület neve: SOLI DEO GLORIA MAGYAR REFORMÁTUS DIÁKSZÖVETSÉG. 1.2. Az egyesület rövidített elnevezése:

Részletesebben

ALISCA NYILAI ÍJÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan

ALISCA NYILAI ÍJÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan ALISCA NYILAI ÍJÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan ALISCA NYILAI ÍJÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. (A módosítások az

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y. MANTA Természetfotós és Könnyűbúvár Sportklub. (a módosításokkal együttes egységes szerkezetben)

A L A P S Z A B Á L Y. MANTA Természetfotós és Könnyűbúvár Sportklub. (a módosításokkal együttes egységes szerkezetben) A L A P S Z A B Á L Y MANTA Természetfotós és Könnyűbúvár Sportklub (a módosításokkal együttes egységes szerkezetben) Alapítva: 1989 1 I. ALAPÍTÁSI ADATOK 1. Az egyesület neve: MANTA Természetfotós és

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. elnevezésű, egyesületi formában működő társadalmi szervezetet.

ALAPSZABÁLYA. elnevezésű, egyesületi formában működő társadalmi szervezetet. A ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61. és következő

Részletesebben

Légi Térképészeti és Távérzékelési Egyesület

Légi Térképészeti és Távérzékelési Egyesület Alapszabály Légi Térképészeti és Távérzékelési Egyesület Aerial Cartographic and Remote Sensing Association A Légi Térképészeti és Távérzékelési Egyesület Alapszabálya The Statutes of the Aerial Cartographic

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT P I R O S K A Ó V O D A 1171 Budapest, Pesti út 368. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2009. augusztus 31. Készítette: Bagdi Sándorné óvodavezetı TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések...2

Részletesebben

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLİ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. április 1-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató

Részletesebben

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetben) Jelen Alapszabályt az egyesület alapító tagjai a 2010. november 6. napján megtartott közgyűlésen az 1989. évi II. tv.,

Részletesebben

Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések

Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesülete (nyilvántartási száma: 08-02-0000783, a továbbiakban: Egyesület) összhangban a Polgári Törvénykönyvben,

Részletesebben

936. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 8. szám

936. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 8. szám 936. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 8. szám 205/2007. (VI. 29.) MÖK határozat A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése, mint az átvevı HAHUSZO Hajdúnánási Humán Szolgáltató Otthon Közhasznú Társaság, valamint

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2010. SZEGED Szegedi Tudományegyetem Vagyonkezelési Szabályzata 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A szabályzat

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségébıl kiindulva az Országgyőlés a következı törvényt alkotja: ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete

Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek bérletének, valamint elidegenítésének szabályairól Letenye

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. április 24-ei ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. április 24-ei ülésére Szám: 02/114-14/2008. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELİTE RJE SZTÉ S a Veszprém Megyei

Részletesebben

XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 139/2009. (VI. 26.) sz. határozat A Vas Megyei Markusovszky Kórházért Alapítvány

Részletesebben

elınyben kell részesíteni azokat a szociális ellátási formákat, amelyek a család szerepét erısítik.

elınyben kell részesíteni azokat a szociális ellátási formákat, amelyek a család szerepét erısítik. Esztergom Város Önkormányzatának 24/2007.(IV.26.) ör. rendelete a nehéz élethelyzetőek támogatásáról Egységes szerkezetben az 56/2007.(VIII.31.)*, 70/2007.(X.31.)**, 38/2008.(V.29.)***,, 50/2009.(XII.17.)****

Részletesebben

KATOLIKUS ISKOLÁK DIÁK SPORTSZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA

KATOLIKUS ISKOLÁK DIÁK SPORTSZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA A KATOLIKUS ISKOLÁK DIÁK SPORTSZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2011 Nyeste Pál a Katolikus Iskolák Diák Sportszövetsége elnöke I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK Katolikus Iskolák Diák Sportszövetsége oldal 1 1. A Szövetség

Részletesebben

Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály

Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály VI. számú módosítás és egységes szerkezetbe foglalás 1. Általános rendelkezések: Az egyesület neve: PÉCSI SZÉKESEGYHÁZ NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET Rövidítése:

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya I. FEJEZET. Az önkormányzati lakások bérletére, valamint a lakbérek mértékére vonatkozó elıírások

A rendelet célja. A rendelet hatálya I. FEJEZET. Az önkormányzati lakások bérletére, valamint a lakbérek mértékére vonatkozó elıírások Bakonybél Önkormányzata Képviselıtestületének 13/2001.(VIII.5.) rendelete a Bakonybél Önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások bérletérıl, a lakbérek mértékérıl 1 (Módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

2012. november 30-án megtartott közgyűlésén készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2012. november 30-án megtartott közgyűlésén készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gombai Polgárőr Egyesület 2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca 2. 2012. november 30-án megtartott közgyűlésén készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott határozatok: 5/2012. (XI.30.) számú határozattól

Részletesebben

Igénybevételi eljárás rendjérıl

Igénybevételi eljárás rendjérıl Igénybevételi eljárás rendjérıl I. Bevezetés: Az eljárásrend kidolgozásának célja, hogy a 2008. 01.01-tıl érvényes jogszabályi elıírások maradéktalan betartása mellett szabályszerően lehessen a kérelmeket

Részletesebben

A MAGYAR SZÁLLITMÁNYOZÓI ÉS LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR SZÁLLITMÁNYOZÓI ÉS LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA A MAGYAR SZÁLLITMÁNYOZÓI ÉS LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA 1. A SZÖVETSÉG JOGÁLLÁSA A MAGYAR SZÁLLÍTMÁNYOZÓI ÉS LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓK SZÖVETSÉGE (továbbiakban: Szövetség) önkéntesen

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZİDÉS

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZİDÉS A1-K000000/000 számú ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZİDÉS amely a.. szám alatti lakóépület, illetıleg vegyes célra használt épület (a továbbiakban együtt: épület), mint felhasználási hely hıközponti mérés szerinti

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-10/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. október 16-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 24/2007. (III.1.) kt. határozat: A 2007. március 1-i ülés napirendjének elfogadása. 25/2007. (III.1.) kt.

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek 1. oldal, összesen:67 Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja vezetékes mősorterjesztési szolgáltatásra

Részletesebben