I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK"

Átírás

1 A L A P S Z A B Á L Y (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) amely a hegyközségekrıl szóló évi CII. törvény alapján készült az alábbiak szerint I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1) A hegyközségi tanács elnevezése: Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa. 2) A hegyközségi tanács székhelye: Kecskemét, Urihegy 5/a, Miklóstelep. 3) A hegyközségi tanács mőködési területe a többször módosított 97/2004. (VI. 3) FVM rendelet 2. sz. mellékletében a Borvidékek, borvidéki körzetek, borvidéki települések felsorolásában a 11. Kunsági borvidék alatt szereplı települések. 4) A hegyközségi tanács köztestületként mőködı, önálló jogi személyiségő szervezet, amely a hatályos jogszabályok keretében az abban érdekeltek önigazgatásán alapul. II. A HEGYKÖZSÉGI TANÁCS CÉLJA ÉS FELADATAI A hegyközségi tanács célja: A borvidékhez tartozó hegyközségek tevékenységének összehangolásán keresztül a borvidéki szılıtermelés és borgazdaság érdekeinek elımozdítása, színvonalának emelése, termékei piacképességének javítása. A korszerő származás- és minıségvédelem meghonosítása, érvényesítése, a korszerő szılıültetvények telepítésének elısegítése. A hegyközségi tanács feladata: 1) Összehangolja a hegyközségi tanácshoz tartozó hegyközségek tevékenységét. 2) Meghatározza a borvidéki Rendtartást. 3) Rendszerezi és összegzi a hegyközségeknek a termelésre és az értékesítésre vonatkozó adatszolgáltatást, s az adatokat a nemzeti tanácsához, valamint a hegyközségekhez továbbítja. 4) Tájékoztatja a hegyközségeket a gazdasági együttmőködési és piaci lehetıségekrıl. 5) Intézi a borvidék eredet-, származás- és minıségvédelmi ügyeit. 6) Képviseli a borvidék termelıit az ıket érintı, védjegyoltalommal kapcsolatos ügyekben. 7) Elbírálja a hegyközség közigazgatási ügyben hozott határozata ellen benyújtott fellebbezést. 8) Külön jogszabályban meghatározott módon részt vesz a szılı- és borgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok ellenırzésében. 9) Elsı fokon eljár a különleges minıségő, valamint a védett eredető bor származási bizonyítványának kiadásával kapcsolatos ügyekben. 10) Szakmai szempontból felülvizsgálja a hegyközségi rendtartásokat. 11) Hatósági ellenırzést végez az illetékességi területéhez tartozó hegyközségeknél. 12) Borvidéki, regionális rendezvényeket, borversenyeket rendez.

2 2 13) A Csongrádi és a Hajós Bajai borvidékekkel létrehozója és fenntartója a Duna Borrégiónak. III. TAGSÁGI VISZONY 1) A hegyközségi tanács tagjai a Kunsági borvidék hegyközségeinek elnökei és küldöttei. 2) A tagsági viszony a hegyközségben történı választással keletkezik. 3) A tagsági viszony megszőnése: A megbízási idı elteltével, ha nem választják újra, A tag halálával, Lemondással, A hegyközségi tagsági viszonyának megszőnésével, Delegáló hegyközségben megszőnik az elnöki tisztsége, vagy a küldött megbízatása. Hegyközség megszőnésével 4) A tagok jogai: Tanácskozási és szavazati joggal részt vegyen a Küldöttgyőlésen, A hegyközségi tanácsban tisztséget viseljen, Elıterjesztéseket, javaslatokat tegyen az önkormányzati és ügyintézı szervnél, valamint a tisztségviselıknél. Ezen szervek és személyek érdemben kötelesek foglalkozni az elıterjesztésekkel és javaslatokkal. 5) A tag kötelességei: A hegyközségi tanács és megválasztása esetén az egyéb önkormányzati szervek ülésein részt venni, Az Alapszabályban, a testületi határozatokban és egyéb szabályzatokban foglaltakat betartani, A zárt üléseken elhangzottakat, valamint a mőködése során tudomására jutott személyes adatokat titokban tartani. IV. A HEGYKÖZSÉGI TANÁCS SZERVEZETE A hegyközségi tanács önkormányzati szervei: Küldöttgyőlés Igazgatóválasztmány Ellenırzı Bizottság Ügyintézı szerve: Titkárság Küldöttgyőlés 1) A hegyközségi tanács legfıbb önkormányzati testülete a Küldöttgyőlés, amely a tagok (hegyközségek elnökei és küldöttei) összességébıl áll. 2) A Küldöttgyőlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: az Alapszabály és más szabályzat az ügyintézı szervezetre vonatkozó Szervezeti és Mőködési Szabályzat kivételével megalkotása és módosítása, a borvidéki Rendtartás megállapítása,

3 3 a borvidékre vonatkozó hegyközségi járulékminimum megállapítása, melyet a választmány hatáskörébe utal a hegyközségi tanács éves költségvetésének megállapítása és zárszámadás elfogadása, a hegyközségi tanács éves munkatervének jóváhagyása a tisztségviselık, az Igazgatóválasztmány, az Ellenırzı Bizottság tagjainak, a Nemzeti Tanács küldötteinek a megválasztása, felmentése, visszahívása és összeférhetetlenség megállapítása, pályázat alapján a titkár kinevezése a tisztségviselık díjazásának megállapítása, amelyre az Ellenırzı Bizottság elnöke tesz javaslatot, az Ellenırzı Bizottság elnökének díjazását az elnök javasolja, a tisztségviselık elleni kártérítési per indítása kérdésében való döntés, az Igazgatóválasztmány és az Ellenırzı Bizottság éves beszámolójának, a tisztségviselık és a küldöttek munkájáról szóló beszámoló elfogadása, a hegyközségek éves mőködésérıl szóló tájékoztató megvitatása, elfogadása, a hegyközségekrıl szóló évi CII. törvény (a továbbiakban Htv.) 50. (1) bekezdésében foglalt tájékoztató elkészítése, elfogadása és a Nemzeti Tanács részére történı megküldése. az öt évente vagy ciklus közben esedékes választás, valamint a személyügyi kérdések elıkészítésére Jelölı és Etikai Bizottság választása. Marketing bizottság, Szılészeti Szakbizottság, Borászati Szakbizottság, Eredetvédelmi Bizottság létrehozása. 3) A Küldöttgyőlést szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal az Igazgatóválasztmánynak kell összehívni. Ha ezt az Igazgatóválasztmány elmulasztja, akkor az Ellenırzı Bizottság köteles összehívni az Ellenırzı Bizottság mőködésére vonatkozó szabályok szerint. A Küldöttgyőlésre szóló meghívókat legalább nyolc nappal az ülés elıtt a tagoknak ki kell küldeni. A Meghívóban a tagokat figyelmeztetni kell arra, hogy a Küldöttgyőlés a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes. Soron kívül is össze kell hívni a Küldöttgyőlést, ha ezt a tagok legalább 10 %-a, vagy ha az Ellenırzı Bizottság írásban az ok megjelölésével a Választmánynál indítványozza. 4) A Küldöttgyőlés a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes. 5) A Küldöttgyőlés határozatait a jelenlévı tagok több mint a felének szavazatával (egyszerő szótöbbséggel) nyílt szavazással hozza meg, kivéve ha a Küldöttgyőlés egy adott kérdésben a titkos szavazási módról dönt. Ezen általános szabályoktól eltérıen a jelenlévık legalább 2/3-ának igenlı szavazata esetén lehet döntést hozni az Alapszabály elfogadása és módosítása kérdésében. 6) A tisztségviselık, a küldött és a bizottsági tagok megbízása 5 évre szól, amely lejárat után ha a tag ismét a borvidéki tanácsnak tagja lesz alkalmasság esetén többször is meghosszabbítható. 7) Minden tagnak egy szavazata van. Az alakuló Küldöttgyőlést a hegyközségi tanács által megválasztott személy vezeti, s az ezt követı üléseket a megválasztott elnök. 8) Az alakuló Küldöttgyőlésen elıször a Szavazatszámláló Biztosokat kell megválasztani, az Elıkészítı Bizottság javaslata alapján. A megválasztás után a biztosok fogják megállapítani az alakuló Küldöttgyőlésen történı szavazások és választások

4 4 érvényességét. A megválasztásig az Elıkészítı Bizottság jogosult a szavazatok összeszámlálására. Az alakuló Küldöttgyőlésen az Elıkészítı Bizottság jogosult megállapítani azt, hogy a Szavazatszámláló Biztosokat a tagság választotta-e meg. 9) A Küldöttgyőlés ülései nyíltak. Zárt ülés csak akkor rendelhetı el, ha felmentés, visszahívás, vagy összeférhetetlenség megállapítása kérdésében jár el, illetve határoz. A felmentés, visszahívás, vagy összeférhetetlenség tárgyában az érintett tag nem szavazhat. A zárt ülésen csak a tagok és a Küldöttgyőlés által felkért szakértı lehet jelen. 10) A Küldöttgyőlés nevében hozott határozatokat az elnök írja alá. 11) A Küldöttgyőlésre tanácskozási joggal meg kell hívni: A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa, A megyei Földmővelésügyi Hivatalok, Állami Természetvédelmi Hatóság, A Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal Borminısítési Igazgatósága Megyei Agrárkamarák A Kunsági Borvidék mőködési területén lévı szılészeti, borászati és kertészeti szakoktatási és kutatási intézmények Szakmai érdekképviseleti szervezetek képviselıit Igazgatóválasztmány 12) A hegyközségi tanács általános hatáskörő irányító testülete az Igazgatóválasztmány, mely tizennyolc tagú. Tagjait a küldöttgyőlés választja, elsı alkalommal az Elıkészítı Bizottság, ezt követıen a Jelölı Bizottság javaslatára. Összetételénél biztosítani kell minden borvidéki körzet képviseletét. Az Igazgatóválasztmány tagjai az elnök, a négy alelnök, a titkár, valamint a megválasztott további tizenkét személy. A tanács elnöke egyben az Igazgatóválasztmány elnöke is. 13) Az Igazgatóválasztmány a Küldöttgyőlés határozatainak, terveinek megfelelıen irányítja a tanács életét, mőködését. Tevékenységérıl, a tanács általános helyzetérıl évente legalább egyszer a Küldöttgyőlésnek köteles beszámolni, évente legalább két alkalommal ülésezik. 14) Az Igazgatóválasztmány határozatképes, ha azon a tagjainak több, mint fele jelen van. Határozatait nyílt szavazással, egyszerő szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlıség esetén az elnök szavazata dönt. 15) Az Igazgatóválasztmány hatásköre és feladatai: A Küldöttgyőlés és az Igazgatóválasztmány által hozott határozatok végrehajtásának megszervezése, ellenırzése. Elıkészíti és összehívja a Küldöttgyőlést. A Hegyközségi Tanács mőködésével kapcsolatos tervek és költségvetés elkészítése, ezeknek a Küldöttgyőlés elé terjesztése. Elkészíti és az Ellenırzı Bizottság által véleményezteti a Tanács éves költségvetését és zárszámadását. Határozat a minimum járadék mértékérıl. Gondoskodik az Ellenırzı Bizottság, illetve más külsı szervek által végzett vizsgálatok eredményébıl származó intézkedések megtételérıl.

5 5 Biztosítja a tanács zavartalan mőködéséhez szükséges anyagi, tárgyi és személyes feltételeket. Kiállításokat, borversenyeket, konferenciákat szervez. Hazai és külföldi borvidékekkel és szervezetekkel együttmőködik, tájékozódik a hegyközség mőködésérıl Kiírja a titkári állás betöltésére vonatkozó pályázatot és a pályázatok értékelése után javaslatot terjeszt a Küldöttgyőlés elé a titkár kinevezésére, Dönt minden olyan ügyben, amelyet a törvény, vagy Alapszabály nem utal a tanács más testületének, vagy tisztségviselıjének hatáskörébe. Az Igazgatóválasztmány éves munkaterv szerint dolgozik. Az Igazgatóválasztmányt az elnök hívja össze, úgy hogy a meghívókat nyolc nappal korábban kézbesíteni kell. Az Igazgató Választmány üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni az Ellenırzı Bizottság elnökét és a nemzeti tanács képviselıjét. Ellenırzı Bizottság 16) Az Ellenırzı Bizottság a tagok önkormányzati érdekeinek képviseletét látja el, ennek érdekében a tanács egész tevékenységére kiterjedı ellenırzést végez. Ennek során a Tanács mőködésének törvényességét, gazdálkodásának ellenırzését végzi. Az Ellenırzı Bizottság öt tagú. 17) Az Ellenırzı Bizottság éves munkaterv szerint dolgozik. A bizottságot az elnök hívja össze, úgy, hogy a tagok a meghívót legalább nyolc nappal korábban megkapják. 18) Az Ellenırzı Bizottság hatásköre: A tanács mőködésével és gazdálkodásával kapcsolatos bármely lényeges kérdést megvizsgálhat, többek között a mőködés törvényességét, a tanács gazdálkodásának célszerőségét, szabályszerőségét. Az Igazgatóválasztmány és a Tanács tisztségviselıit felhívhatja, hogy a jogszabálynak, az Alapszabálynak, illetve a Tanács más önkormányzati szabályzatának megfelelıen járjanak el. Szabálytalanság és törvénytelenség estén javaslatot tesz annak megszüntetésére. Indítványozhatja az Igazgatóválasztmány egészének, vagy egyes tagjainak felmentését, felelısségre vonását, szükség esetén a Küldöttgyőlést összehívhatja. A gazdálkodás ellenırzése érdekében a költségvetést, valamint a zárszámadást véleményezi. A hegyközségi tanács valamely testületének határozata ellen tett bejelentés ügyében a bejelentı és a testület egyeztet, és az adott kérdésben állást foglal. Az Ellenırzı Bizottság legalább öt évenként független könyvvizsgálóval köteles megvizsgáltatni a tanács gazdálkodását, s ennek eredményét a legközelebbi Küldöttgyőlésen a bizottság elnöke ismerteti. 19) Az Ellenırzı Bizottság az általa végzett tevékenységrıl évente legalább egyszer köteles a Küldöttgyőlésnek beszámolni. 20) A tanács szervei kötelesek érdemben megtárgyalni az Ellenırzı Bizottság javaslatait, illetve indítványait és azokban érdemben határozni. 21) Az Ellenırzı Bizottság elnöke, vagy a bizottság megbízott tagja az Igazgatóválasztmány ülésein, illetve bármely testületi szerv ülésén tanácskozási joggal részt vehet. 22) az Ellenırzı Bizottság üléseirıl, vizsgálatainak eredményeirıl jegyzıkönyvet készít.

6 6 23) Az ellenırzı Bizottság üléseit szükség szerint, de legalább hat havonta tartja. Az ülés határozatképes, ha azon legalább a tagok több mint a fele jelen van. A bizottság határozatait nyílt szavazással, egyszerő szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlıség esetén az elnök szavazata dönt. 24) A könyvvizsgálóval a megbízási szerzıdést a bizottság elnöke köti meg. 25) A szakmai bizottságokra vonatkozó szabályok A Marketing Bizottság javaslatokat készít a borvidék közösségi marketing programjaira, azokat összehangolja a Duna borrégió többi borvidékének hasonló programjaival. Javaslatot készít az FVM Agrármarketing Centrum Kht által kiírt programokra benyújtandó pályázatokra és a pályázatokon elnyert támogatások felhasználására. A Szılıtermelési Szakbizottság javaslatokat készít a hegyközségi tagok részére szakmai programokra és közremőködik azok megvalósításában. A Borászati Szakbizottsággal együttmőködve véleményezi a szılıtermelésre és borászatra készülı jogszabályokat, javaslatokat készít a borvidéket érintı szabályozásra. A Borászati Szakbizottság kezdeményezi és közremőködik a borvidék hegyközségei által szervezett borversenyek, valamint a borvidéki borverseny és a régiós borverseny évenkénti megrendezésében. Kidolgozza és jóváhagyásra az Igazgatóválasztmány elé terjeszti a borvidéki borverseny szabályzatát. Az Eredetvédelmi Bizottság közremőködik a borvidéken védett eredető termıhelyek kialakításában, védett eredető borok szabályzatának kialakításában. Figyelemmel kíséri a származási bizonyítványokra vonatkozó jogszabályi elıírások gyakorlati alkalmazását, a tapasztalatok összegzése alapján javaslatokat készít a szükséges változtatásokra, az egységes eljárási szabályokra. A bizottság elnökét és négy tagját a Küldöttgyőlés választja meg. A bizottság elnöke a feladat jellegétıl függıen külsı szakembereket is bevonhat a bizottság munkájába. A bizottság az általa elkészített és a hegközségi tanács munkatervének részét képezı éves munkaterv szerint végzi munkáját. Munkája során együttmőködik a hegyközségi tanács többi szakmai bizottságával. Tevékenységérıl kétévente az Igazgatóválasztmánynak, ötévenként a Küldöttgyőlésnek köteles beszámolni. A Küldöttgyőlés és a bizottságok mőködésének közös szabályai 26) Az önkormányzati szervek mőködésére vonatkozóan az Alapszabályban nem szabályozott kérdéseket a Küldöttgyőlés által jóváhagyott Ügyrendi szabályzat tartalmazza. 27) Az alakuló Küldöttgyőlésen az Elıkészítı Bizottság javaslatot tesz a tisztségviselık, a küldött és a bizottsági tagok személyére. 28) A Küldöttgyőlésre és a bizottságok üléseire a kötelezıen meghívandó személyeken kívül a tárgyalandó témakörökhöz más személyek is meghívhatók. Ezen személyek meghívásáról a bizottságok elnökei gondoskodnak.

7 29) A bizottságok nevében hozott határozatokat a bizottság elnöke írja alá. 7 30) A Küldöttgyőlés és a bizottságok üléseirıl tizenöt napon belül írásban kell foglalni a jegyzıkönyvet. A jegyzıkönyvben a hozzászólások lényegét, a hozott határozatokat szó szerint kell rögzíteni. Titkárság 31) A Titkárság a tanács ügyintézı szervezete, amelynek vezetıje a titkár 32) A Tikárság látja el az ügyviteli, ügyintézıi és egyéb adminisztratív feladatokat. Segít az önkormányzati szervezetek és a tisztségviselık munkáját. Ellátja a gazdálkodási feladatokat. Ügyintézı, tanácsos (a Hegyközségi Tanács közigazgatási ügyeiben eljáró ügyintézıje) csak büntetlen elıélető magyar állampolgár lehet, aki a szılészet és borászat területén szakmai felkészültséggel és gyakorlati jártassággal rendelkezik valamint aki a közigazgatási alapvizsgát letette, vagy vállalja, hogy alkalmazása esetén a vizsgát a tanács által meghatározott határidın - de legkésıbb egy éven - belül leteszi. 33) A Titkárság létszámára és mőködésének részletes szabályaira vonatkozó Szervezeti és mőködési szabályzatot az Igazgatóválasztmány hagyja jóvá. 34) A Titkárságnál ügyintézı, vagy adminisztratív munkakört ellátó személy nem lehet tagja a hegyközségi tanácsnak. V. A TISZTSÉGVISELİK ÉS A HEGYKÖZSÉGI TANÁCS KÉPVISELETE A tanács tisztségviselıi: Elnök Alelnökök Titkár Ellenırzı Bizottság elnöke. Elnök 1) A hegyközségi tanács elnöke egyben az Igazgatóválasztmány elnöke is. Törvényes képviselıje a hegyközségi tanácsnak. 2) A tanács elnökének hatásköre és feladatai: Felelıs a tanács törvényes és alapszabályszerő mőködéséért. Összehangolja az Igazgatóválasztmány tagjainak munkáját, gondoskodik arról, hogy intézkedései a Küldöttgyőlés és az Igazgatóválasztmány határozataival összhangban legyenek. Szerzıdéseket köthet, megbízásokat adhat az Alapszabály, a Küldöttgyőlés és az Igazgatóválasztmány által adott felhatalmazás keretében, egyéb esetekben ezt a jogot a Titkár gyakorolja. Gyakorolja a részére biztosított utalványozási jogot. Vezeti, illetve elnököl az alakuló Küldöttgyőlést kivéve a Küldöttgyőlésen, és az Igazgatóválasztmány ülésein. Gondoskodik a Küldöttgyőlés és az Igazgatóválasztmány határozatainak végrehajtásáról.

8 8 Ellenırzi a Titkár és az alkalmazottak tevékenységét. Aláírja a Küldöttgyőlésre szóló meghívókat. A választás, felmentés, visszahívás összeférhetetlenség, kártérítésre kötelezés, javadalmazás kivételével a Titkár felett gyakorolja a Küldöttgyőlés és az Igazgató Választmány által ráruházott munkáltatói jogokat. A tanács nevében részt vesz a hegyközségek közgyőlésein, és a választmányának ülésein. Kapcsolatot tart a Küldöttgyőlésre meghívandó szervezetekkel, más hazai és külföldi borvidék képviselıivel. Képviseli a Hegyközségi Tanácsot a Hegyközségek Nemzeti Tanácsában. Akadályoztatása esetén az elnököt, mint küldöttet az alelnökök valamelyike, vagy a titkár helyettesíti, névre szılı meghatalmazással, szavazati joggal a Hegyközségek Nemzeti Tanácsában. Alelnök(ök) 3) Az elnököt akadályoztatása esetén teljes jogkörrel helyettesítik. Ellátják a Küldöttgyőlés által létrehozott szakmai bizottságok elnöki teendıit. Titkár 4) A hegyközségi tanács Küldöttgyőlésének, Igazgatóválasztmányának határozatai végrehajtásáért, a hatáskörébe utalt közigazgatási és egyéb ügyek törvényes intézéséért felelıs tisztségviselıje. Pályázat alapján az Küldöttgyőlés nevezi ki. Tisztségénél fogva tagja az Igazgatóválasztmánynak. 5) A Titkár hatásköre és feladatai: a) A Titkár feladata egyrészt a szervezet belsı igazgatásával kapcsolatos teendık végzése, így: A Titkárság (ügyintézı szervezet) vezetıje. Összesíti a hegyközségek által beküldött adatokat és azt a Nemzeti Tanács részére továbbítja. Elıkészíti a testületi üléseket. Vezeti a határozatok könyvét. Az alkalmazottak felett gyakorolja a munkáltatói jogokat. Végrehajtja a Küldöttgyőlés és az Igazgatóválasztmány határozatait. Elkészíti a költségvetés és a zárszámadás tervezetét az Igazgatóválasztmány részére. Felel a jóváhagyott költségvetés törvényes felhasználásáért. Az elnököt megilletı jogon kívül szerzıdéseket köthet, meghatalmazást adhat. Felelıs a Titkárság valamennyi irodai munkájának ellátásáért és az irattárért. Gyakorolja a részére biztosított utalványozási jogot. Ellátja mindazokat a feladatokat és munkákat, amelyeket az elnök (alelnök), a Küldöttgyőlés az Igazgatóválasztmány, az Alapszabály és a Tanács szabályzatai rábíznak. b) A Titkár feladata továbbá: A hegybírók munkájának segítése, részükre rendszeres hegybírói értekezlet tartása.

9 9 6) Titkár csak felsıfokú végzettséggel, legalább öt év szılészeti vagy borászati szakmai jártassággal, büntetlen elıélettel, magyar állampolgársággal és a hegyközségi tanács Igazgatóválasztmányi tagsággal rendelkezı személy lehet. A tisztségviselıkre, a küldöttre és a bizottsági tagokra vonatkozó közös szabályok 7) Tisztségviselı csak az lehet, aki: magyar állampolgár, a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, a hegyközségi tanács tagja, ez a kizáró feltétel a titkárra nem vonatkozik nem áll cselekvıképességét kizáró vagy korlátozó gondnokság hatálya alatt, szándékos bőncselekmény miatt nem ítélték el, illetve elítélés esetén mentesült a büntetett elıélethez főzıdı hátrányos jogkövetkezmények alól, más hegyközségi tanácsban nem visel tisztséget. A tisztségviselıkkel egyidejőleg nem viselhetnek tisztséget a hegyközségi tanácsban a közeli hozzátartozók, valamint az élettársak (összeférhetetlenség). 8) A bizottságok elnökei képviselik a bizottságokat. A bizottságok nevében hozott határozatokat aláírják. 9) A tisztség, a küldötti megbízás és a bizottsági tagság megszőnésének esetei: a hegyközség megszünésével, megbízási idı (öt év) elteltével, ha nem választják újra, tisztségviselı vagy a tag halálával, lemondással, hegyközségi tagsági viszonyának megszőnésével. összeférhetetlenség esetén, ha ezt ennek felmerülésétıl számított harminc napon belül sem szünteti meg, visszahívással, ha a tisztség gyakorlása során olyan ok merül fel, amely alapján e tisztségre nem lett volna megválasztható, a Küldöttgyőlés által történı felmentéssel, ha a tisztségviselı küldött, vagy a bizottsági tag olyan törvénysértést, vagy Alapszabályt sértı tevékenységet folytatott, vagy folytat, amely méltatlan a tisztséghez. Ha a tisztségviselı küldött, vagy más választott testületi tagságot betöltı személy megbízatása a megbízatás 5 éves idıtartama elıtt megszőnik, a megüresedett hely betöltésére a hátralévı idıszakra terjedı idıre új választást kell tartani, legkésıbb a következı közgyőlésen. A hegyközségi tanács képviselete 11) A hegyközségi tanácsot az elnök, az alelnökök és a titkár képviseli. VI. A HEGYKÖZSÉGI TANÁCS SZABÁLYZATAI 1) A tanács szabályzatai: Alapszabály, Kunsági borvidék Rendtartása, önkormányzati szervek Ügyrendje, Titkárság Szervezeti és mőködési szabályzata.

10 10 2) Az Alapszabályt (az alakuló ülés kivételével, ahol az Elıkészítı Bizottság) a Rendtartást és az Ügyrendet, s ezek módosításait az Igazgatóválasztmány terjeszti elı a Küldöttgyőlésen, melyet a Küldöttgyőlés fogad el. A Titkárság Szervezeti és mőködési szabályzatát pedig az Igazgatóválasztmány fogadja el. VII. GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉG ÉS A HEGYKÖZSÉGI TANÁCS FENNTARTÁSA 1) A tanács mőködéséhez szükséges költségeket a bevételeibıl fedezi. A tanács gazdasági tevékenységet nem folytathat, gazdasági társaságnak nem lehet tagja és ilyen társaságban részesedést nem szerezhet. A hegyközségi tanács tagjainak és a hegyközségi tagoknak szolgáltatásokkal való ellátása céljából vagy más, gazdasági tevékenységet is igénylı feladata ellátása érdekében közhasznú társaságot alapíthat. 2) A bankszámla felett való rendelkezés: A hegyközségi tanács bankszámláját vezetı pénzintézetnél aláírási joggal rendelkeznek: az elnök és az alelnök együttesen, az elnök és a titkár együttesen, az alelnök és a titkár együttesen. 3) A hegyközségi tanács bevételei: a) Hegyközségi tanácsi járulék: A hegyközségi tanács mőködési területén megalakult hegyközségek a hegyközségnek befizetett, vagy a hegyközség által más, törvényes módon beszedett hegyközségi járulék 8%-át kötelesek január 1-tõl naptári évenként a tanács részére befizetni. Járulék befizetési alapot képez a késedelmes befizetés esetére megállapított jegybanki alapkamat számolt hegyközségi járulék is. A hegyközségi tanácsi járulék egy összegben, a tárgyévet követı év január 31-ig esedékes, amelyet a hegyközségi tanács bankszámlájára kell átutalni. A hegyközségek felsorolása az Alapszabály mellékletét képezi. A hegyközségek a késedelmes átutalások miatt a késedelmes összeg után a mindenkori jegybanki alapkamatot is kötelesek a tanács részére megfizetni. b) szolgáltatások díjai c) költségvetési pénzeszközök d) adományok e) konferenciák, szakmai tanácskozások, rendezvények, kiállítások, borversenyek utáni befizetések. f) pályázatok alapján elnyerhetı pénzeszközök 4) A járulékbevétel 6%-át a nemzeti tanács (HNT) által elfogadott Alapszabály rendelkezésének megfelelıen kell átutalni. VIII. A HEGYKÖZSÉGI TANÁCS MEGSZŐNÉSE A hegyközségi tanács a hegyközségekrıl szóló törvény alapján szőnik meg. A megszőnéskor fennálló vagyon a hozzájárulás arányában a hegyközségeket illeti meg. Ha a hegyközségek sem lennének már akkor a Küldöttgyőlés dönt, hogy pontosan melyik közérdekő célra, alapítványra fordítsák a meglévı vagyont.

11 11 IX. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 1) Az elfogadott Alapszabály egy példányát meg kell küldeni a törvényességi felügyeletet gyakorló miniszternek, és a megyei földmővelésügyi hivataloknak. 2) A hegyközségi tanács közigazgatási ügyekben való eljárására az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló módosított évi CXL törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 3) A hegyközségi tanács felett a földmővelésügyi miniszter gyakorolja a törvényességi felügyeletet. 4) Ezt az Alapszabályt a tagok a Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanács alakuló ülésén, december 5-én tartott Tanácsülésen az 1/1995. /XII.5. t. számú határozattal fogadták el, és hagyták jóvá. 5) Az Alapszabályban nem szabályozott kérdések tekintetében az egyesülési jogról szóló évi II. törvény, a Polgári törvényrıl szóló évi IV. törvény rendelkezései az irányadók. 6) A küldöttgyőlés az Alapszabályt 10/2005. HT számú határozatával módosította és egységes szerkezetbe foglalta, amely a korábbi módosításokat is tartalmazza. 7) Az alapszabály kiegészül a melléklettel, mely tartalmazza a borvidék hegyközségeinek és mőködési területeinek felsorolását. 8) A küldöttgyőlés az Alapszabályt 2/2008. HT számú határozatával módosította és egységes szerkezetbe foglalta, amely a korábbi módosításokat is tartalmazza. Kecskemét, 2008.március 19. (Oreskó Imre) elnök

1996. évi LVIII. törvény. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1996. évi LVIII. törvény. I. Fejezet. Általános rendelkezések 1996. évi LVIII. törvény a tervezı- és szakértı mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról Az Országgyőlés - a hazai hagyományokat és a fejlett demokráciák gyakorlatát követve - a környezet alakítása,

Részletesebben

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ALAPI POLGÁRİR EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1, Az egyesület neve: Alapi Polgárır Egyesület Rövidített neve: Székhelye, levelezési címe: Mőködési területe: A P E Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

AZ EGYÜD ÁRPÁD MŐVÉSZETI ISKOLÁÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések. II. Az egyesület célja és alapvetı feladatai

AZ EGYÜD ÁRPÁD MŐVÉSZETI ISKOLÁÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések. II. Az egyesület célja és alapvetı feladatai AZ EGYÜD ÁRPÁD MŐVÉSZETI ISKOLÁÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések - A szervezet elnevezése: Együd Árpád Mővészeti Iskoláért Egyesület - Szervezeti forma: Egyesület - Az egyesület székhelye:

Részletesebben

SWISSCHAM HUNGARY Svájci-Magyar Kereskedelmi Kamara

SWISSCHAM HUNGARY Svájci-Magyar Kereskedelmi Kamara SWISSCHAM HUNGARY Svájci-Magyar Kereskedelmi Kamara A l a p s z a b á l y 2012. május 24. 2012. május 24. 1 Preambulum A svájci-magyar kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok fejlesztése érdekében 1990.

Részletesebben

A Mozdulat Szabadidıs Sportegyesület Alapszabálya

A Mozdulat Szabadidıs Sportegyesület Alapszabálya A Mozdulat Szabadidıs Sportegyesület Alapszabálya Elfogadta a Mozdulat Szabadidıs SE alakuló közgyőlése (2008.10.30., módosítás: 2009.01.15., módosítás: 2009.06.30.) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. /1/ A

Részletesebben

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl 2005. évi.. törvény a szövetkezetekrıl Az Országgyőlés - kiindulva az Alkotmány 12. -ából, amely szerint az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket, - felismerve, hogy a szövetkezeti

Részletesebben

A MÁTRAI HEGYKÖZSÉGI TANÁCS ALAPSZABÁLYA

A MÁTRAI HEGYKÖZSÉGI TANÁCS ALAPSZABÁLYA A MÁTRAI HEGYKÖZSÉGI TANÁCS ALAPSZABÁLYA A Mátrai Borvidék Hegyközségi Tanácsa a regionális szőlőművelés érdekeinek előmozdítása, a bortermelés színvonalának emelése és a korszerű származás és minőségvédelem

Részletesebben

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 A Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 1Egységes szerkezetbe foglalva a Közgyőlés 2013. december 16-i.../2013. (12.16.) számú határozata szerinti

Részletesebben

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról I. Rész A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) E törvény szabályozza a Magyarország területén székhellyel rendelkezı gazdasági

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y ALAPSZABÁLY Alulírottak elhatároztuk, hogy az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdésében, a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI törvényben foglalt követelményeknek, valamint

Részletesebben

I. FEJEZET. Preambulum

I. FEJEZET. Preambulum AZ LCA CENTER MAGYAR ÉLETCIKLUS-ELEMZİK SZAKMAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET Preambulum Az életciklus-elemzés (LCA Life Cycle Assessment) a termékekkel kapcsolatos környezeti tényezık, és potenciális

Részletesebben

Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY

Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY A Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alakuló közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetıleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl szóló

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ Jóváhagyta a KÖBE 2008. május 23-i Küldöttgyőlése Tartalomjegyzék

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Alapszabálya A L A P S Z A B Á L Y A Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság 01-10-044841 cégjegyzékszámon bejegyezte a Morgan Hill

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0055 azonosító számú Projekt II. fordulója megvalósítására létrehozott 1 Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (Sándorfalva

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Szöllısi József Rádióklub. Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Berkes ltp. 40. Mőködési területe: a Magyar Köztársaság területe. Az egyesület önkormányzati

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Tárgy: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

Részletesebben

Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület

Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések: A szervezet neve: Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület A szervezet rövidített neve: Badacsonytomaji Szörfklub S.E.

Részletesebben

K.É.SZ. VI. Szakszervezet tisztségviselıi 22. VII. Vegyes rendelkezések 23

K.É.SZ. VI. Szakszervezet tisztségviselıi 22. VII. Vegyes rendelkezések 23 K.É.SZ. I. A Szakszervezet mőködési körének meghatározása és célja I. 1. Szakszervezet neve 3 I. 2. A Szakszervezet székhelye 3 I. 3. A Szakszervezet emblémája és bélyegzıje 3 I. 4. A Szakszervezet mőködési

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Ingatlanbefektetési és Vagyonkezelı nyilvánosan mőködı Részvénytársaság

PANNON-VÁLTÓ Ingatlanbefektetési és Vagyonkezelı nyilvánosan mőködı Részvénytársaság PANNON-VÁLTÓ Ingatlanbefektetési és Vagyonkezelı nyilvánosan mőködı Részvénytársaság 2007. április 28-án egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított Alapszabálya /a módosításokkal érintett szövegrészek

Részletesebben

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKZÉSEK II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI, TEVÉKENYSÉGE, KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSA

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKZÉSEK II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI, TEVÉKENYSÉGE, KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSA Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény valamint a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvrıl felhatalmazása

Részletesebben

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének 9/2007. (XI. 05.) rendelete Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyőlése a többpártrendszerő jogállam,

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 7/1995. (III. 3.) számú r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK ÉS SZERVEINEK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL /*: A rendelet

Részletesebben

ALAPSZABÁLY OPTIKAI, AKUSZTIKAI, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY OPTIKAI, AKUSZTIKAI, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET ALAPSZABÁLY OPTIKAI, AKUSZTIKAI, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az Egyesület neve: Optikai, Akusztikai, Film- és Színháztechnikai Tudományos Egyesület (rövidítve:

Részletesebben

MAGYAR FLOORBALL SZAKSZÖVETSÉG FEGYELMI SZABÁLYZAT. Hatályos: 2009. január 18.

MAGYAR FLOORBALL SZAKSZÖVETSÉG FEGYELMI SZABÁLYZAT. Hatályos: 2009. január 18. MAGYAR FLOORBALL SZAKSZÖVETSÉG FEGYELMI SZABÁLYZAT Hatályos: 2009. január 18. A Fegyelmi Szabályzat hatálya 1. (1) A Magyar Floorball Szakszövetség (a továbbiakban: Szövetség) Fegyelmi Szabályzatának (a

Részletesebben

Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete. alapszabálya

Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete. alapszabálya A Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete alapszabálya egységes szerkezetben a 2016. február hó 6. napján megtartott közgyőlés által elfogadott módosításokkal 2 A Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete

Részletesebben

1990. évi LXV. törvény. a helyi önkormányzatokról. I. fejezet A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI. Az önkormányzati jogok

1990. évi LXV. törvény. a helyi önkormányzatokról. I. fejezet A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI. Az önkormányzati jogok 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról Az Országgyőlés - követve hazánk haladó önkormányzati hagyományait, továbbá az Európai Önkormányzati Karta alapkövetelményeit - elismeri és védi a helyi

Részletesebben

DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM B A R Á T I K Ö R E EGYESÜLET

DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM B A R Á T I K Ö R E EGYESÜLET DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM B A R Á T I K Ö R E EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y Debrecen, 2002. június 21. 2 A Debreceni Református Kollégium hazánk legısibb és legjelentısebb iskoláinak egyike, melynek

Részletesebben

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Alpolgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - A Képviselı-testületnek - Az RFV-Sárospatak Városgazdálkodási

Részletesebben

2011. december 5. 10.00, Díszterem 3. napirendi pont 1. számú melléklet

2011. december 5. 10.00, Díszterem 3. napirendi pont 1. számú melléklet A Magyar Tudományos Akadémia Alapszabályának (a továbbiakban: Alapszabály) módosítása 1. Az Alapszabály 1. (2)-(4) bekezdései helyébe a következı rendelkezés lép: Asz. 1. (2) Az Akadémia és intézményei

Részletesebben

215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megállapítása

215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megállapítása BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS 3491-10/2011. K I V O N A T a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2011. december 16-i ülése jegyzıkönyvébıl 215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés

Részletesebben

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara alapszabálya

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara alapszabálya A Magyar Könyvvizsgálói Kamara alapszabálya A kamara küldöttgyőlése elfogadta 2007. november 10-én. A december 15-i küldöttgyőlés által elfogadott módosításokkal egybeszerkesztett, hatályos változat. Hatályba

Részletesebben

Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere. Fejezet Képviseleti jogosultság, aláírási jog, utalványozási jogkör,

TARTALOMJEGYZÉK. V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere. Fejezet Képviseleti jogosultság, aláírási jog, utalványozási jogkör, TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet Általános rendelkezések II. III IV. Fejezet Tagsági jogviszony Fejezet A Club szervezeti felépítése Fejezet Felelısségi Rendszer V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TITKÁRSÁGÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Budapest, 2009.

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TITKÁRSÁGÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Budapest, 2009. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TITKÁRSÁGÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest, 2009. 2 A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TITKÁRSÁGÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Fejezet A Magyar Tudományos

Részletesebben

- módosítással egységes szerkezetben

- módosítással egységes szerkezetben 1 Halas és Környéke Méhészeti Egyesület A L A P S Z A B Á L Y A - módosítással egységes szerkezetben Alapítva: 2005. január 15. Módosítva: 2005. március 26. Módosítva: 2013. március 2. 2005. 2 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Szervezeti és Mőködési Szabályzat Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Mővészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Összeállította: Farkas Lászlóné igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Castrum Noster Lovagrend. Kulturális Közhasznú Egyesület. módosított, egységes szerkezető. Alapszabálya

Castrum Noster Lovagrend. Kulturális Közhasznú Egyesület. módosított, egységes szerkezető. Alapszabálya Castrum Noster Lovagrend Kulturális Közhasznú Egyesület módosított, egységes szerkezető Alapszabálya A Castrum Noster Lovagrend Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabályát a következıkben állapítja meg:

Részletesebben

II. Az aláírásbélyegzı használata

II. Az aláírásbélyegzı használata 7. számú melléklet Keszthely Város Önkormányzata Ügyrendje I. 1./ Keszthely Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) feladatai: (1) Az önkormányzat törvényben meghatározott kötelezıen elıirt, illetve

Részletesebben

A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI

A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI A biztosító jelen biztosítás keretében a biztosítási díj ellenében megtéríti a harmadik személy által a megjelölt országok területén okozott és a biztosított

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTER

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTER FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTER IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER 42194/2/2007. Előterjesztés a Kormány részére a hegyközségekről szóló 1994. évi CII. törvény módosításáról Budapest, 2007.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT P I R O S K A Ó V O D A 1171 Budapest, Pesti út 368. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2009. augusztus 31. Készítette: Bagdi Sándorné óvodavezetı TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések...2

Részletesebben

Hatályosság: 2011.05.11-2011.05.12

Hatályosság: 2011.05.11-2011.05.12 20/2011. (V. 10.) NEFMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi felsıfokú szakirányú szakképzéssel összefüggı módosításáról Hatályosság: 2011.05.11-2011.05.12 Az egészségügyrıl

Részletesebben

Képviselı-testületének. 16/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelete. a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési.

Képviselı-testületének. 16/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelete. a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési. Balatonkeresztúri Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelete a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési szabályzatáról PREAMBULUM Az önkormányzatiság alapelvei

Részletesebben

A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA

A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyőlése 374/2009. (X.29.) KH. sz. határozatával az Államháztartásról

Részletesebben

KONDOROSI TAKARÉKSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA

KONDOROSI TAKARÉKSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA KONDOROSI TAKARÉKSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA Amelyet a Szövetkezeti Hitelintézet 2014. november 20. napján hozott 8/2/2014.11.20. sz. Igazgatósági határozatával a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról

Részletesebben

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok 8. Cím Biztosítási szerzıdések I. Fejezet Közös szabályok 5:360. [A biztosítási szerzıdés fogalma] Biztosítási szerzıdés alapján a biztosító a szerzıdésben meghatározott biztosítási kockázat viselésére

Részletesebben

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata (az Országos Érdekegyeztetı Tanács 2008. július 04. jóváhagyta) 1. / A szervezet megnevezése: Munkaügyi Közvetítıi

Részletesebben

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE TISZK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE TISZK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE TISZK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE 2009. július 14.

Részletesebben

936. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 8. szám

936. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 8. szám 936. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 8. szám 205/2007. (VI. 29.) MÖK határozat A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése, mint az átvevı HAHUSZO Hajdúnánási Humán Szolgáltató Otthon Közhasznú Társaság, valamint

Részletesebben

Határozati javaslat. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2010.(XI.30.) számú határozata

Határozati javaslat. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2010.(XI.30.) számú határozata E L İ T E R J E S Z T É S a Krúdy Gyula Városi Mővelıdési Központ és Könyvtár SZMSZ-ének módosítására. Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. november 30-i ülésére Elıterjesztı:

Részletesebben

Hatály: 2009.X.1. - 2010.III.31. Online - 1995. évi LXVI. törvény - a köziratokról, a közlevéltárakról és a magá

Hatály: 2009.X.1. - 2010.III.31. Online - 1995. évi LXVI. törvény - a köziratokról, a közlevéltárakról és a magá 1. oldal 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmérıl 1 Az Országgyőlés a történelmi múlt megismerésének elsıdleges forrásául szolgáló, illetıleg a közfeladatok

Részletesebben

1. oldal, összesen: 30. 2007. évi CXVII. törvény. a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeirıl

1. oldal, összesen: 30. 2007. évi CXVII. törvény. a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeirıl 1. oldal, összesen: 30 A jogszabály mai napon hatályos állapota 2007. évi CXVII. törvény a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeirıl Az Országgyőlés a foglalkoztatók nyugdíjcélú megtakarítások terén

Részletesebben

A MAGYAR SZÁLLITMÁNYOZÓI ÉS LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR SZÁLLITMÁNYOZÓI ÉS LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA A MAGYAR SZÁLLITMÁNYOZÓI ÉS LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA 1. A SZÖVETSÉG JOGÁLLÁSA A MAGYAR SZÁLLÍTMÁNYOZÓI ÉS LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓK SZÖVETSÉGE (továbbiakban: Szövetség) önkéntesen

Részletesebben

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA 1. számú melléklet: Esélyegyenlıségi Terv Az egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıség elımozdításáról szóló 2003. évi CXXV. Törvény alapelvi szinten rögzíti, hogy minden ember elidegeníthetetlen joga,

Részletesebben

2005. évi CXXXIX. törvény. a felsıoktatásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY CÉLJA

2005. évi CXXXIX. törvény. a felsıoktatásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY CÉLJA 2005. évi CXXXIX. törvény a felsıoktatásról Az Országgyőlés annak érdekében, hogy a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történı csatlakozásával a magyar felsıoktatás az Európai Gazdasági Térség felsıoktatási

Részletesebben

Vállalkozási Szerzıdés

Vállalkozási Szerzıdés Vállalkozási Szerzıdés mely létrejött egyrészrıl Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet (7621 Pécs, Bercsényi u. 3., Adószám:.., Bankszámlaszám:... Képviseli: ), mint megrendelı a továbbiakban:

Részletesebben

A Kormány 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelete a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 141.

A Kormány 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelete a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 141. A Kormány 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelete a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 141. szám A Kormány a szakképzésrıl szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88.

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTER VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SAJÓSZENTPÉTER VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A 118 /2011.(V.30.) KT határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTER VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Sajószentpéter Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

79/2009. (VI. 30.) FVM rendelet

79/2009. (VI. 30.) FVM rendelet 79/2009. (VI. 30.) FVM rendelet a mezıgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási követelmények szerinti tanúsításának, elıállításának, forgalmazásának, jelölésének és ellenırzésének részletes

Részletesebben

A JANUS PANNONIUS MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013

A JANUS PANNONIUS MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 A JANUS PANNONIUS MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 I. Az intézmény jogállása A múzeum neve és címe: Janus Pannonius Múzeum H - 7621 Pécs, Káptalan u. 5. Levélcím: H - 7601 Pécs, Pf. 158.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2010. SZEGED Szegedi Tudományegyetem Vagyonkezelési Szabályzata 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 1 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2 A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben, valamint végrehajtási rendeleteiben foglaltak érvényre jutása,

Részletesebben

A FEJLİDİ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály. I. Általános rendelkezések 1..

A FEJLİDİ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály. I. Általános rendelkezések 1.. A FEJLİDİ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály I. Általános rendelkezések Az Egyesület neve: A Fejlıdı Kalaznóért Egyesület ( a továbbiakban Egyesület ) Székhelye: 7194 Kalaznó, Kossuth u. 28. 1.. 2. (1) Az

Részletesebben

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és az Akadémiai Ügyrend egységes szerkezetben

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és az Akadémiai Ügyrend egységes szerkezetben 1 A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és az Akadémiai Ügyrend egységes szerkezetben = Akadémiai törvény Asz. = Alapszabály Ü. = Ügyrend

Részletesebben

2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról A törvény célja, hogy korszerő jogi keretek megteremtésével, az Európai Unió szabályozásával összhangban állapítsa

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y LAKÁSSZÖVETKEZETEK ÉS TÁRSASHÁZAK ÉRDEKKÉPVISELETI SZAKMAI SZÖVETSÉGE A L A P S Z A B Á L Y Budapest, 2012. év október hó 2 I. A Szövetség elnevezése: LAKÁSSZÖVETKEZETEK ÉS TÁRSASHÁZAK ÉRDEKKÉPVISELETI

Részletesebben

A Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság 2011. április 28-i ülésén elfogadva

A Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság 2011. április 28-i ülésén elfogadva Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság ÜGYREND A Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság 2011. április 28-i ülésén elfogadva... Mátrainé Bartus Éva RFKB

Részletesebben

Iparjogvédelem tansegédlet A SZEMÉLYEK POLGÁRI JOGI VÉDELME. A személyhez és a szellemi alkotásokhoz főzıdı jogok

Iparjogvédelem tansegédlet A SZEMÉLYEK POLGÁRI JOGI VÉDELME. A személyhez és a szellemi alkotásokhoz főzıdı jogok Iparjogvédelem tansegédlet 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvrıl A SZEMÉLYEK POLGÁRI JOGI VÉDELME A személyhez és a szellemi alkotásokhoz főzıdı jogok A szellemi alkotásokhoz főzıdı jogok 86.

Részletesebben

A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya

A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya Az egyesület legfőbb szerve teljes terjedelmében áttekintette az egyesület 1999. szeptember 19.-én elfogadott, majd többször módosított alapszabályát a 2011.évi

Részletesebben

31/2008. (II. 21.) Korm. rendelet

31/2008. (II. 21.) Korm. rendelet 31/2008. (II. 2) Korm. rendelet a köztisztviselıi teljesítményértékelés és jutalmazás szabályairól szóló 301/2006. (XII. 2) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a köztisztviselık jogállásáról szóló 199

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 31. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. ( ) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésrıl

Részletesebben

KINCSKERESİ ÁMK. Nem szolgaként s nem szolgamódra, az álmokról soha le nem mondva, de a ráció által vezérelve tenni és szolgálni a közmıvelidést

KINCSKERESİ ÁMK. Nem szolgaként s nem szolgamódra, az álmokról soha le nem mondva, de a ráció által vezérelve tenni és szolgálni a közmıvelidést KINCSKERESİ ÁMK PETİFI SÁNDOR MŐVELİDÉSI HÁZA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Nem szolgaként s nem szolgamódra, az álmokról soha le nem mondva, de a ráció által vezérelve tenni és szolgálni a közmıvelidést

Részletesebben

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 8/2002./III.25./ MÖK. sz. rendelete

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 8/2002./III.25./ MÖK. sz. rendelete Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 8/2002./III.25./ MÖK. sz. rendelete a beruházási szabályzat közzétételérıl szóló 24/2000./IX.18./ MÖK. sz. rendelete módosítására és egységes szerkezetbe

Részletesebben

1. oldal, összesen: 34. 1993. évi XCVI. törvény. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1. oldal, összesen: 34. 1993. évi XCVI. törvény. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. oldal, összesen: 34 A jogszabály mai napon hatályos állapota 1993. évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról A szociális biztonság erısítése sürgetı társadalmi érdek. A szociális

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y A a AC Milan Szurkolói Egyesületnek (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

A L A P S Z A B Á L Y A a AC Milan Szurkolói Egyesületnek (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A L A P S Z A B Á L Y A a AC Milan Szurkolói Egyesületnek (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Egyesület tagjai jelen egyesületi alapszabályt a 2009. május 29. napján megtartott közgyűlésen

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gézengúz Óvoda 1202. Budapest, XX. Zalán u.11. Budapest, 2011. február 24. Horváth Gabriella Óvodavezetı Tartalomjegyzék Törvényi szabályozások 5.oldal 1. Az intézmény

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl másrészrıl Budapest Fıváros XIII. kerületi Önkormányzat (képviseli: dr. Tóth József polgármester, székhely: 1139 Budapest, Béke tér 1., adószám: 15513003-2-41,.KSH

Részletesebben

Tájékoztató a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXl. törvényrıl

Tájékoztató a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXl. törvényrıl Tájékoztató a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXl. törvényrıl A Ket. módosításának lényegesebb elemei: A 2008. évi CXI. Tv. módosította a Ket-et. Ezt

Részletesebben

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL (továbbiakban SZMSZ) Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 58. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Szekszárd és Környéke Közbiztonságáért Alapítvány alapító okiratának elfogadására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

10/2006. (III. 7.) IM rendelet. A jogi oktatás és vizsga célja. Felkészülés a vizsgára. Jelentkezés a tanfolyamra és a vizsgára

10/2006. (III. 7.) IM rendelet. A jogi oktatás és vizsga célja. Felkészülés a vizsgára. Jelentkezés a tanfolyamra és a vizsgára az igazságügyi szakértıi tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról Az igazságügyi szakértıi tevékenységrıl szóló 2005. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Szaktv.) 31. -a (5) bekezdésének

Részletesebben

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról 1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE a közterület-használatról Kéthely Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

CSENYÁ Általános Mővelıdési Központ Erdei Ferenc Általános Iskolája

CSENYÁ Általános Mővelıdési Központ Erdei Ferenc Általános Iskolája CSENYÁ Általános Mővelıdési Központ Erdei Ferenc Általános Iskolája 2712 Nyársapát, József A. u. 6. Tel./ fax: 53/ 389 004 e-mail: iskola@erdei-nyapat.sulinet.hu HÁZIREND mely a Nyársapáti Általános Mővelıdési

Részletesebben

I. AZ EGYESÜLET ADATAI

I. AZ EGYESÜLET ADATAI Családokért Határon Innen és Túl Egyesület Székhely: 2095 Pilisszántó, Vörösmarty utca 30. Elnök:Deák Zsuzsanna Tünde e-mail:borokamesei@gmail.com ALAPSZABÁLY módosítás Családokért Határon Innen és Túl

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZÓ-LA-M Alapfokú Mővészeti Iskola 6200 Kiskırös Tarnowi tér 1. A SZÓ-LA-M Alapfokú Mővészeti Iskola (6200 Kiskırös, Tarnowi tér 1.) a Nemzeti Köznevelésrıl szóló

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Polgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - A Képviselı-testületnek - Az RFV-Sárospatak Városgazdálkodási

Részletesebben

Javasolt ALAPSZABÁLY. Cégneve angolul: FOTEX HOLDING SE Public Company Limited by Shares

Javasolt ALAPSZABÁLY. Cégneve angolul: FOTEX HOLDING SE Public Company Limited by Shares Javasolt ALAPSZABÁLY 1. A Társaság cégneve A társaság cégneve: FOTEX HOLDING SE Nyilvánosan Mőködı Európai Részvénytársaság Cégneve angolul: FOTEX HOLDING SE Public Company Limited by Shares Rövidített

Részletesebben

Pusztavám Csákberény Községek körjegyzıségének Polgármesteri Hivatala

Pusztavám Csákberény Községek körjegyzıségének Polgármesteri Hivatala Pusztavám Csákberény Községek körjegyzıségének Polgármesteri Hivatala Cím: 8073 Csákberény, Hısök tere 41. Telefon: 06-22-564-007 Telefax: 06-22-564-008 E-mail: hivatal@csakbereny.hu Ügyfélfogadás rendje:

Részletesebben

SZÉF ÜZLETSZABÁLYZAT

SZÉF ÜZLETSZABÁLYZAT SZÉF ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Általános rész... 3 3. Széf-rekeszek bérbeadásának feltételei... 3 4. Az Ügyfél kulcsok kiadása... 4 5. A bérelt széf-rekesz nyitása, érték elhelyezés...

Részletesebben

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 1135 B u d a p e s t, Szegedi út 37-39. Telefon: 00-(36)-1-422-0079. FAX: 00-(36)-1-220-8921.

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 1135 B u d a p e s t, Szegedi út 37-39. Telefon: 00-(36)-1-422-0079. FAX: 00-(36)-1-220-8921. Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 1135 B u d a p e s t, Szegedi út 37-39. Telefon: 00-(36)-1-422-0079. FAX: 00-(36)-1-220-8921. A SZEMÉLY-, VAGYONVÉDELMI ÉS MAGÁNNYOMOZÓI SZAKMAI

Részletesebben

A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA * ZSIRA, 2013. * 1 TARTALOMJEGYZÉK Az Iskola alapadatai 2 Az Iskola szervezeti rendszere, irányítása 4 Az Iskolai dolgozók munkaköri leírásainak tartalmi elemei és formája 5 Az

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 1/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelezı

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

Pilis Város Jegyzıje

Pilis Város Jegyzıje Pilis Város Jegyzıje 2721 Pilis Kossuth Lajos u. 47. Telefon: 29/696-310 Fax: 29/696-320 E-mail: jegyzo@pilis.hu Honlap: www.pilis.hu Ügyiratszám:../2014. Pilis Város Polgármesterének és Jegyzıjének 4/2014.

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S M E G Á L L A P O D Á S a csákánydoroszlói Csaba József ÁMK és rábagyarmati, ivánci Tagintézményei oktatási - nevelési feladatokat ellátó intézményi társulásról A megállapodás 2. pontjában részletesen

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl (egységes szerkezetben a 9/2001. (VI.21.), 5/2005. (II.24), 17/2006. (V. 18.), 34/2006.

Részletesebben

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735 2013. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5.

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735 2013. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5. Móra Ferenc Tagiskolája 2166 Püspökszilágy, Kossuth Lajos u. 13. OM azonosító: 037735 ISKOLAI HÁZIREND 2013. Tartalomjegyzék: A házirend célja

Részletesebben