Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 8/2002./III.25./ MÖK. sz. rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 8/2002./III.25./ MÖK. sz. rendelete"

Átírás

1 Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 8/2002./III.25./ MÖK. sz. rendelete a beruházási szabályzat közzétételérıl szóló 24/2000./IX.18./ MÖK. sz. rendelete módosítására és egységes szerkezetbe foglalására. Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV törvény 16. /1/ bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzati beruházások megvalósításának rendjérıl szóló szabályzat közzétételérıl és kötelezı alkalmazásáról szóló 24/2000./IX.18./ MÖK. számú rendelete módosítására és egységes szerkezetbe foglalására a következı rendeletet alkotja: 1. Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete az önkormányzati beruházások megvalósításának rendjérıl szóló szabályzatot (továbbiakban: beruházási szabályzat) e rendelet mellékleteként közzéteszi és kötelezı alkalmazását április 1 napjától elrendeli. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik. 2. Mezıberény, március 22. Cservenák Pál Miklós sk. Dr. Hantos Katalin sk. Jelen önkormányzati rendeletet március 25-én kihirdettem. Mezıberény, március 25. Dr. Hantos Katalin jegyzı

2 Mezıberény Város Önkormányzatának Beruházási Szabályzata 1.A szabályzat hatálya: I. Általános rendelkezések A szabályzat hatálya kiterjed Mezıberény Város Önkormányzatára ( továbbiakban: önkormányzat), annak szerveire és intézményeire. A szabályzat hatálya azokra az önkormányzati beruházásokra, felújításokra és rekonstrukciókra terjed ki, melyek pénzügyi fedezetét részben vagy egészben az önkormányzat biztosítja, ide értve a pénzeszközök átvételével kapcsolatos megállapodáson alapuló, valamint címzett és céltámogatással, illetve egyéb külsı forrással megvalósuló beruházásokat is. 2.Értelmezı rendelkezések: A szabályzat alkalmazásában - jogszabály alatt az önkormányzat által alkotott helyi rendeletet is érteni kell - terv alatt, tanulmánytervet, hatósági engedélyezési tervet, kiviteli tervet, egyéb mőszaki tervet, tender tervet kell érteni- kivéve, ha a szabályzat a terv fajtáját kifejezetten nevesíti - beruházó alatt -,- az önkormányzat saját beruházásánál az Önkormányzatot - a részben, vagy egészben az Önkormányzat által a központi költségvetésbıl finanszírozott, valamint állami pénzbıl finanszírozott intézményi beruházások esetén az Önkormányzatot - intézményi költségvetésbıl fedezett beruházás, felújítás esetén az intézményt kell érteni 3. Fogalom meghatározások: a.)tárgyi eszköz: Tárgyi eszköznek minısül minden olyan anyagi eszköz (földterület, telek, telkesítés, erdı, ültetvény, épület, egyéb építmény, mőszaki berendezés, gép, jármő üzemi és üzleti felszerelés, egyéb berendezés) ami tartósan, legalább egy éven túl közvetlenül, vagy közvetve szolgálja az önkormányzat szerveinek és intézményeinek a tevékenységét. Ingatlan A termıföld, a telek, telkesítés az épület, az épületrészek tulajdoni hányadok és egyéb építmények, az üzemkörön kívüli ingatlanok

3 Telkesítés Olyan beruházásnak minısített tevékenység eredménye, amely a talaj hasznosításának növelése érdekében módosítja a talaj tulajdonságait, felszínét és általában javítja a termelés feltételeit. A telkesítés beruházásként elszámolt tereprendezési, területfeltöltési talajjavítási és talajvédelmi ráfordításokat foglalja magába. A telkesítés értéke nem foglalja magába a földterület, telek értékét, amelyen a telkesítést magát létrehozták. Építmény Az épület és egyéb építmény győjtıfogalma. Építmény, mindazon végleges vagy ideiglenes rendeltetéssel megvalósított ingatlan jellegő mőszaki alkotás, épület, egyéb építmény, amely általában a talajjal való egybeépítés ( alapozás) révén, vagy a talaj természetes állapotának, természetes geológiai alakulatának megváltoztatása révén jöhet létre ( válhat ingatlanná) a talajtól csak anyagaira, szerkezeteire való szétbontás útján távolítható el, ezáltal azonban eredeti rendeltetésének megfelelı használatra alkalmatlanná válik. Épület Olyan szerkezetileg önálló építmény, mely a környezı külsı tértıl épületszerkezetekkel részben vagy egészben elválasztott teret alkot és ezzel az állandó, vagy idıszakos tartózkodás, az üzemi termelés az anyag és terméktárolás feltételeit biztosítja. Épületrész (tulajdoni hányad) Ingatlanok olyan sajátos megjelenési formája, amikor egy önálló ingatlannak több tulajdonosa van, akik között az ingatlan tulajdonjoga az ingatlan- nyilvántartásban, a szerzıdésben meghatározott arányban oszlik meg. Ilyen esetben a beszerzési, elıállítási költségek mögött nem az ingatlan egésze áll, hanem annak jogosultság szerinti része, a tulajdonjognak megfelelı hányada. Egyéb építmény Minden épületnek nem minısülı építmény ( pl. vasút, kerítés). Ide tartozik különösen az ültetvény, a halastó is, nem bele értve az általa elfoglalt földterületet. b.) Immateriális javak Vagyoni értékő jogok, szerzıi jog által védett szellemi termékek. c.) Építési tervek Tanulmányterv A hatósági építési engedélyezést megelızı mőszaki koncepcionális terv, amely a beruházás elıkészítési fázisában általában több változatban készül. Az elfogadott változat

4 ( esetleg továbbfejlesztve) részét képezi a beruházási programnak. Nem tartozik a közbeszerzést szabályozó jogszabályok hatálya alá. Elvi építési engedélyezési tervdokumentáció Részletes szabályait és tartalmi követelményeit a 45/1997 (XII.29) KTM rendelet határozza meg.nem tartozik a közbeszerzést szabályozó jogszabályok hatálya alá. Építési engedélyezési tervdokumentáció Részletes szabályait és tartalmi követelményeit a 45/1997 (XII.29)KTM rendelet határozza meg. Nem tartozik a közbeszerzést szabályozó jogszabályok hatálya alá. Rendeltetés megváltoztatás engedélyezési tervdokumentáció Részletes szabályait és tartalmi követelményeit a 45/1997 (XII.29 ) KTM rendelet határozza meg. Nem tartozik a közbeszerzést szabályozó jogszabályok hatálya alá. Tenderterv (ajánlat kérési mőszaki dokumentáció) A közbeszerzési eljárási kötelezettség körébe tartozó építési beruházások ajánlatkérési dokumentációjának részletes tartalmi követelményeit az 1/1996 ( II.7) KTM rendelet szabályozza. Építési tevékenység végzéséhez szükséges kiviteli tervdokumentáció Részletes tartalmi követelményeit a 45/1997 (XII.29) KTM rendelet szabályozza. Nem tartozik a közbeszerzést szabályozó jogszabályok hatálya alá. Tervezı szervezet, vagy generál kivitelezı készíti. Mőszaki terv Organizációs tervek, gyártási és szerelési tervek, melyek az építmény közvetlen megvalósítását szolgálják.elkészítésüket általában maga a kivitelezı vállalja ezért ezek a tervek, tervezési munkák a közbeszerzési törvény hatálya alá tartoznak, amennyiben az építési munkákkal együtt pályáztatják. Megvalósulási terv Generál kivitelezı készíti és a beruházás megvalósulásakor, a mőszaki átadáskor dokumentálja a beruházó felé. Fennmaradási engedélyezési tervdokumentáció Részletes tartalmi követelményeit a 45/1997 (XII.29) KTM számú rendelet határozza meg. Nem tartozik a közbeszerzést szabályozó jogszabályok hatálya alá.

5 d.) Beruházás, felújítás, karbantartás Beruházásnak minısül az immateriális javak megszerzése, a tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, saját vállalkozásban történı elıállítása, a beszerzett tárgyi eszközök üzembe helyezése érdekében az üzembe helyezésig, a raktárba történı beszállításig végzett tevékenység ( szállítás, alapozás, üzembe helyezés, vámkezelés, közvetítés stb ) továbbá mindaz a tevékenység ami tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolható, ide értve a hitel igénybe vételét és a biztosítást is. Beruházásnak minısül a meglévı tárgyi eszközök bıvítését, rendeltetésének megváltoztatását, átalakítását, élettartamának növelését eredményezı tevékenység is. Felújítás az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga ( kapacitása, pontossága ) helyreállítását szolgáló olyan tevékenység, amely nem minısül a tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási tevékenységnek. A felújítás is már állományban lévı tárgyi eszközhöz kapcsolódik, azaz nem jár mennyiségi növekedéssel. Karbantartás a tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási tevékenység, ide értve a tervszerő megelızı karbantartást is. A beruházás, felújítás, karbantartás gyakorlati kérdésre adott APEH állásfoglalás az irányadó. elhatárolására az 50/1995. számviteli e.)rekonstrukció Olyan tevékenység amikor egy idıben ugyanazon a helyen a beruházás és felújítás együtt valósul meg. f.) A beruházási tevékenység költsége A beszerzési költség, a beszerzési ár tartalmazza: az engedményekkel csökkentett, felárakkal növelt vételárat a szállítási alapozási, építési, szerelési, próbaüzemelési,üzembe helyezési és beszerzésekkel kapcsolatos közvetítıi költségeket a bizományi díjakat a vámköltségeket (a vám és vámkezelési díj együttes összege) továbbá a beruházáshoz közvetlenül kapcsolódóan igénybe vett hitel, kölcsön után az üzemebe helyezésig felmerült kamat és biztosítási díj tényleges összegét a tervek, a mőszaki ellenırzés és üzembe helyezés, valamint az egyéb hasznos beruházási ráfordítások költségeit. II. Rész Tárgyi eszközök beszerzése

6 1.)A beszerzés elıkészítése: A tárgyi eszköz beszerzésének költségeit az önkormányzati intézmény és polgármesteri hivatal ( költségvetési szerv) éves költségvetésében be kell tervezni. A tervezés során a beszerzés szükségességét, gazdasági és szakmai okait indokolni kell, szükség szerint a költségvetési szerv vezetıje igazolni köteles a szükségesség meglétét. A tárgyi eszköz beszerzésekor a közbeszerzésekrıl szóló módosított 1995 évi XL törvény és Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete által a közbeszerzésekrıl alkotott helyi rendelete rendelkezéseit is be kell tartani. Ingatlan tulajdonjogának megszerzése esetén a beszerzésre jogosult köteles meggyızıdni az ingatlan jogi helyzetérıl ( Be kell szerezni a döntés elıtt a tulajdoni lap hitelesített példányát) 2.)A beszerzés engedélyezése Tárgyi eszköz beszerzését Ft összeghatárig intézményen belül, illetve a polgármesteri hivatalban a költségvetési szerv vezetıje, illetve a jegyzı engedélyezi, - ha arra a költségvetésben eredetileg tervezett a fedezet illetve az összeg, a beszerzés megkezdésekor rendelkezésre áll, Ft összeghatár feletti tárgyi eszköz beszerzéshez a Képviselıtestület döntése szükséges. Tárgyi eszköz, hitel igénybevételével történı beszerzése a költségvetési szerv vezetıje, jegyzı számára tilos. Beruházási finanszírozási forrás igénybevételét a költségvetési szerv részére a képviselıtestület engedélyezi. 3.) A beszerzés lebonyolítása A beszerzés során a beszerzésre jogosult köteles meggyızıdni a beszerezni kívánt eszköz rendeltetésének megfelelı használhatóságáról. Tárgyi eszközt csak olyan forgalmazótól lehet beszerezni, amely ( aki) az eszköz elıírt minıségére, rendeltetésszerő használatára jótállást, a jótállás idejére szavatosságot vállal. Árverésen történı beszerzés esetén szakértıt kell igénybe venni. 4.)Üzembe helyezés, aktiválás Az üzembe helyezés a beruházás eredményeként létrehozott vagyontárgy alkalmassági vizsgálata, rendeltetésének megfelelı használatba vétele, a külön jogszabályokban meghatározott használatba vételi engedélyek megszerzése. A használatba vétellel egyidıben történik az üzembe helyezési okmány kiállítása és a vagyontárgyat a számviteli törvényben- és külön jogszabályban meghatározottak szerint aktiválni kell. Az üzembe helyezési eljárást az intézmény vezetıje, a polgármesteri hivatalban a jegyzı folytatja le. Az immateriális javak megszerzése esetén a jogot biztosító okmány megırzésérıl külön jogszabályban meghatározottak szerint a felhasználó köteles gondoskodni. III.Rész Tárgyi eszközök létesítése

7 Tárgyi eszköz létesítésén, az erdı, az ültetvény telepítést, épület építését, meglévı tárgyi eszköz bıvítését, rendeltetésének megváltoztatását, átalakítását, illetve tárgyi eszköz saját vállalkozásban történı elıállítását kell érteni. Tárgyi eszköz szempontjából beruházás: az épület, egyéb építmény építésével, meglévı tárgyi eszköz bıvítésével, rendeltetésének megváltoztatásával átalakításával összefüggı tevékenységek összessége. a.)a beruházás elıkészítése A beruházás elıkészítése a szakmai igények megfogalmazásától, a döntés meghozataláig tartó tevékenység sorozatot tartalmazza. A beruházás elıkészítésében részt vesz : - a polgármester - az önkormányzat pénzügyi- gazdasági bizottsága - a beruházás tárgya szerinti szakmai önkormányzati bizottság - a polgármesteri hivatal beruházási ügyintézıje - a polgármesteri hivatal pénzügyi vezetıje - szükség esetén külsı szakértı - intézmény beruházása esetében az intézmény vezetıje is A beruházás mőszaki és jogi elıkészítése: A beruházás szükségességérıl a képviselıtestület hoz döntést, felhatalmazást ad az elıkészítésre a polgármesternek, gondoskodik a szükséges költségek fedezetérıl. A képviselıtestület nevében eljáró polgármester- a felhatalmazás alapján- az elıkészítésért teljes egészében felelıs, a beruházási alapokmány jóváhagyásáig terjedı részfeladatok végrehajtása során csak a beruházási program jóváhagyásában szükséges a képviselıtestület külön felhatalmazását, döntését kérnie. Elıminısítési eljárást igénylı beruházás esetén tanulmánytervet kell készíttetni, a beruházás szükségességérıl,- a képviselıtestület csak ennek ismeretében hoz döntést. A képviselıtestület költségvetésében évente költségkeretet biztosít a beruházások elıkészítésére, különösen a tervezési feladatokra. A beruházás mőszaki, jogi elıkészítését a polgármesteri hivatal beruházási, pénzügyi feladatokkal megbízott munkatársai és a jegyzı, szükség szerint külsı szakértı bevonásával végzi. A beruházás pénzügyi elıkészítése A beruházás pénzügyi elıkészítése a beruházási alapokmány alapján a polgármesteri hivatal pénzügyi irodájának feladata. A beruházás becsült bekerülési költsége ismeretében javaslatot tesz a beruházás forrására, a finanszírozás ütemezésére a forrás megteremtéséhez szükséges intézkedések megtételére.

8 A képviselıtestület a beruházás indítását jóváhagyó döntésében megjelöli a beruházás forrásait, a finanszírozás ütemét és a végrehajtásért felelıs személyt. A képviselıtestület a költségvetési rendeletben biztosítja a beruházáshoz szükséges költségvetési fedezetet a döntésrıl szóló határozatát követıen. Semmilyen beruházás addig nem kezdhetı meg, amig annak pénzügyi fedezete nem biztosított. A beruházás lehetséges forrásai: - saját pénzeszközök - cél és címzett támogatás - egyéb pályázat útján biztosított pénz - átvett pénzeszköz - beruházási hitel Építési beruházás megvalósításáról kizárólag a képviselıtestület dönthet, költségvetési intézmény építési beruházás megvalósítását kizárólag a képviselıtestület döntése, engedélye alapján kezdhet meg. A beruházás elıkészítésére fordított pénzösszeg, ide értve az építési terület elıkészítésének költségeit is,- a beruházás bekerülési költségének- összegének- része. A beruházás rész és összes költségeit általános forgalmi adóval együtt kell megállapítani. Amennyiben a beruházás elıkészítésének egyes feladatai a közbeszerzési jogszabályok hatálya alá tartoznak, a közbeszerzési eljárást a hatályban lévı törvény és önkormányzati rendeletben foglaltak szerint kell lebonyolítani. A beruházás szempontjából lényeges döntéseket a helyi rendeletben szabályozottak szerint a képviselıtestület hozza meg. A beruházást elıkészítı munkacsoport A beruházást megfelelı szakismerettel és beruházási tapasztalattal rendelkezı szakemberekbıl szervezett csoport készíti elı, illetve kisebb beruházást a polgármesteri hivatal beruházási ügyintézıje. Ez a mindig adott beruházás elıkészítésére létrejött csoport önálló döntési jogkörrel nem rendelkezik. Összetételét a polgármester határozza meg. A csoport munkájába be kell vonni a beruházás jellege szerinti önkormányzati bizottság elnökét, vagy a bizottság által kijelölt tagot. Az elıkészítı munkacsoport feladatai: - megvizsgálja, hogy a tervezett beruházásra van- e hatásköre az önkormányzatnak - az egész beruházási folyamat alatt figyelemmel kíséri az anyagi és eljárási jogszabályok betartását - elıkészíti és jóváhagyásra beterjeszti a képviselıtestületnek, ezt megelızıen a Pénzügyi Gazdasági Bizottságnak a beruházási javaslatot (programot) - A beruházási javaslat, program tartalmi követelményeire nézve a szabályzat 1. Számú melléklete irányadó - Kezdeményezi tervpályázati eljárás lefolytatását, a szükséges dokumentumokat megküldi az illetékes szervek részére

9 - Elıkészíti a beruházási alapokmány tervezetét ( a beruházási alapokmány tartalmi követelményeit a szabályzat 2 számú melléklete tartalmazza ) a szükséges mellékletekkel együtt, azt a bizottságok, illetve a képviselıtestület elé terjeszti jóváhagyás végett - Elıkészíti a helykijelölési, telekrendezési tevékenységeket, a területbiztosítást - A beruházási alapokmány alapján elkészítteti az engedélyezési tervdokumentációkat, és eljár eljáró építéshatóság kijelölése ügyében - Jogerıs építési engedélyokmány alapján elkészítteti a pályáztatáshoz szükséges tender tervdokumentációt - Szükség esetén elkészítteti az építési tevékenység végzéséhez szükséges kiviteli tervdokumentációt - A szükséges döntések meghozatalát követıen összeállítja a beruházás teljes dokumentációját, melybıl 1 példányt a polgármesternek, egy példányt a polgármesteri hivatal pénzügyi vezetıjének ad át - A képviselıtestület döntését követıen gondoskodik az egyedi beruházás statisztikai jelentéseinek elkészítésérıl, az illetékes szervek részére történı továbbításáról A beruházással kapcsolatos döntéshozatal fórumai: - az önkormányzati beruházások kérdésében a képviselıtestület - intézményi beruházás esetén a képviselıtestület, Ft alatt az intézményvezetı,ha a költségvetési rendelet tartalmazza a beruházás forrását - a polgármester, a képviselıtestület egyedi felhatalmazása alapján A képviselıtestület dönt : 1.)A beruházás szükségességérıl, elhatározásáról 2.)a beruházási program jóváhagyásáról 3.)A beruházáshoz kapcsolódó rendezési terv módosításáról, a rendezési terv jóváhagyásról 4.)Az elıminısítési eljárást igénylı beruházások tervezési szerzıdéseinek megkötésérıl 5.)A beruházás indításáról, a beruházási alapokmány jóváhagyásával 6.)A beruházással kapcsolatos terület vásárlás, kisajátítás megindításáról, ehhez szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról A polgármester dönt: 1)A képviselıtestület által eldöntött beruházások tervezési szerzıdései megkötésérılkivéve az elıminısítési eljárást igénylı beruházásokat 2.) A beruházási alapokmány jóváhagyását követıen a beruházással kapcsolatos valamennyi szerzıdés aláírásáról- beleértve a szerzıdés módosítását és kiegészítését is. Amennyiben a szerzıdési ajánlat a beruházási alapokmányban elıírt követelményektıl eltér, kezdeményezheti a polgármester a képviselıtestületnél a beruházási alapokmány módosítását. A beruházás megvalósítása

10 1.)A kivitelezı kiválasztása A kivitelezı kiválasztására irányuló eljárást pályáztatási eljárás, illetve árajánlat kérés- a közbeszerzési eljárás alá esı beruházások esetében a közbeszerzésekre vonatkozó önkormányzati rendeletben foglaltak szerint történik, más beruházások esetén Ft-ig a polgármester, illetve az intézmény vezetı folytatja le, Ft feletti beruházás esetén az önkormányzat Pénzügyi- Gazdasági Bizottsága. A pályázati eljárás elıkészítését a beruházási munkacsoport, illetve a polgármesteri hivatal beruházási ügyintézıje végzi. A pályázati dokumentumot a polgármester jóváhagyásával lehet a Pénzügyi- Gazdasági Bizottság elé terjeszteni. A kivitelezı kiválasztásában Ft alatti beruházás esetén a polgármester, illetve az intézmény vezetıje, Ft feletti beruházás esetén a Pénzügyi- Gazdasági Bizottság véleménye és javaslata figyelembe vételével a Képviselıtestület dönt. Az elıminısítési eljárást igénylı beruházások kivitelezıjét mindig a Képviselıtestület választja ki. A kiválasztott kivitelezıvel a szerzıdést az intézményvezetıi hatáskörbe utalt beruházások kivételével- mindig a polgármester köti meg. A kivitelezési szerzıdést aláírás elıtt a jegyzınek jogi szempontból történı átnézésre át kell adni. Az intézményvezetıi hatáskörbe utalt szerzıdések egy példányát azonban a polgármesteri hivatal pénzügyi vezetıjének át kell adni. A beruházás kivitelezése során szükséges, elengedhetetlen terv és mőszaki tartalom, illetve szerzıdés módosításokra e szabályzatban foglalt szabályok értelemszerően irányadók. A módosítás, illetve kiegészítés a beruházási alapokmánnyal érintett pénzügyi kereteken belül maradhat, amennyiben azt meghaladja ebben az esetben a képviselıtestület engedélye szükséges. A kivitelezı kiválasztására irányuló eljárás során- kivéve a közbeszerzési eljárástlegalább három ajánlatot kell bekérni, és egyenlı feltételek teljesítése esetén lehetıség szerint a helyi, mezıberényi vállalkozót kell elınyben részesíteni. 2.)A beruházás bonyolítása A beruházás bonyolítása az önkormányzat saját beruházása esetében általában a polgármesteri hivatal beruházási ügyekkel megbízott munkatársának feladata, azonban külsı bonyolító megbízására is van lehetıség. A külsı szakértı bonyolító alkalmazása esetén a szerzıdést a polgármester köti meg, a képviselıtestület döntését követıen. A lebonyolító feladata: - A fıvállalkozóval közösen elkészíteni a generál szerzıdés tervezetét - Koordinálja az építési terület elıkészítésével járó feladatok végrehajtását - Kisajátítás szükségessége esetén elkészítteti és jóváhagyásra beterjeszti a kisajátítási terveket - Végrehajtja a telekalakítást

11 3.)Mőszaki ellenırzés A mőszaki ellenır feladata a vállalkozási szerzıdés teljesítése során a kivitelezés szakmai szempontból történı mőszaki, minıségi, gazdasági ellenırzése, az építtetı érdekeinek képviselete és védelme. A mőszaki ellenır - Átadja a munkaterületet a kivitelezınek - Ellenırzi az építmény kitőzésének helyességét - Folyamatosan ellenırzi a határidık, mőszaki minıségi elıírások betartását - Ellenjegyzi az építési naplóba rögzített kivitelezıi, illetve tervezıi bejegyzéseket, észrevételezi a hiányosságokat, kezdeményezi a szükséges intézkedések megtételét, errıl tájékoztatja az építtetıt - Eltakarás elıtt ellenırzi a beépített épületszerkezetek mennyiségét és minıségét - Ellenırzi a kivitelezı által készített felmérések helyességét - Kollaudálja a kivitelezı által elkészített és kiegyenlítésre benyújtott számlákat - Lefolytatja a mőszaki átadás-átvételi eljárást 4.)Utó-felülvizsgálat A lebonyolító utó-felülvizsgálati eljárást folytat le a mőszaki átadás-átvételi eljárást követıen a szavatossági idın belül fennmaradt hibák megállapítása és kivitelezıvel szemben történı érvényesítése érdekében. Az utó-felülvizsgálati eljárást úgy kell lefolytatni, hogy a szavatossági igények törvényes határidın belül érvényesíthetık legyenek. 5.)A beruházás finanszírozása A beruházás finanszírozásának feladatait a polgármesteri hivatal pénzügyi irodája végzi. Ennek érdekében elıkészíti a jogszabályok, belsı szabályzatok által elıírt finanszírozási szerzıdéseket és egyéb megállapodásokat. A beruházásokkal kapcsolatos finanszírozási szerzıdéseket a polgármester és a jegyzı együttesen írja alá. 6.)A beruházás kivitelezésének ellenırzése A beruházó a beruházás lebonyolítását és kivitelezését a beruházás teljes folyamatában ellenırizni jogosult, illetve köteles. A beruházó képviseletében - a polgármester, a beruházás tárgya szerinti bizottság, a Pénzügyi,- Gazdasági Bizottság, a beruházási ügyekkel foglalkozó munkatárs, a polgármesteri hivatal pénzügyi vezetıje, valamint a - súlyosabb hiányosságok észlelése esetén, az ellenırzésre felállított munkacsoport jogosult ellenırzést végezni. A polgármester jogosult a kivitelezést felfüggeszteni, ha az ellenırzés eredményeként olyan hiányosságokat állapít meg, ami a kivitelezési munkák további folytatása esetén helyrehozhatatlan károkozással jár, vagy veszélyezteti a beruházás megvalósítását.

12 Ez utóbbi esetben- a képviselıtestület dönthet a szerzıdés szegés következményeinek érvényesítésérıl, illetve a szerzıdés felbontásáról is. 7.)A beruházás befejezése, üzembe helyezése, aktiválása Az üzembe helyezés a beruházás során létrehozott vagyontárgy alkalmassági vizsgálata, rendeltetésének megfelelı használatba vétele, a külön jogszabályokban meghatározott hatósági engedélyek megszerzése. A használatba vétellel egyidejőleg üzembe helyezési okmányt kell kiállítani és a vagyontárgyat aktiválni kell. Az üzembe helyezési eljárást a beruházó képviselıtestület megbízásából a polgármesteri hivatal beruházási feladatokat ellátó munkatársa folytatja le. A beruházás az üzembe helyezési okmány kiállításával fejezıdik be. Az üzembe helyezési okmányt a polgármester írja alá. Az elıminısítési eljárást igénylı beruházásról üzembe helyezési okmány kiállításával egyidejőleg az okmány kiállítója beszámolót és értékelést készít, amit tájékoztatás céljából a képviselıtestület elé terjeszt. 8.)A beruházás gazdasági értékelése A beruházást annak aktiválása után gazdasági szempontokat figyelembe véve értékelni kell. Az értékelésnek tartalmazni kell: - A megvalósított beruházás fıbb adatait - A beruházás fajlagos mutatóit - A beruházási cél megvalósulásának igazolását a megvalósított beruházás összevetését a beruházási alapokmánnyal és ennek értékelését - A ráfordított költségek elemzését, megtakarítások, többletköltségek indokolását - A beruházás megtérülésének adatait, indokolását. Mezıberény,2000. augusztus 31 Mellékletek 1. számú melléklet A beruházási program tartalmi követelményei

13 A beruházási program rendeltetése, hogy több változat bemutatásával és az egyes változatok értékelésével ismertesse a beruházás célját, idıszerőségét, várható jövedelmezıségét, gazdaságosságát és javaslatot tegyen a legcélszerőbbnek minısíthetı megoldásra. A nem termelı beruházás esetén a fejlesztés szükségességét kell indokolni. A beruházás szükségességének és idıszerőségének bizonyítását a fejlesztés egyedi sajátosságainak figyelembe vételével kell kimunkálni. A fejlesztési célban be kell mutatni a beruházás becsült költségelıirányzatát, annak javasolt pénzügyi forrásait.az értékadatokat a költségek felmerülése évére kell prognosztizálni. Körvonalazni kell a beruházás ismert, vagy várható közgazdasági egyéb kapcsolódó hatásait, be kell mutatni a beruházás környezeti hatásait, a várható környezetvédelmi ráfordítások becsült értékét. A határozati javaslatban jóváhagyandó adatok: - a beruházó megnevezése - a beruházás célját képezı termék, szolgáltatás megnevezése, mennyiségi és minıségi jellemzıi - a beruházás költség elıirányzata prognosztizált áron - a beruházás pénzügyi forrásai, a források igénybevételének módja és feltételei - a beruházás jövedelmezıségének, gazdaságosságának becsült értékei - a beruházás kezdési és befejezési éve, ütemezése, a megvalósítás idıtartama - az üzembe helyezés, aktiválás idıpontja 2. számú melléklet A beruházási okmány tartalmi követelményei

14 I.A beruházás fıbb adatai 1.A beruházás megnevezése : 2.A beruházásért felelıs hatóság: 3.A beruházó megnevezése: 4.Ágazati irányító szerv 5.A beruházás telepítésének helye: 6.Az elıállított termék, vagy szolgáltatás 7.A fejlesztés költség elıirányzata folyó áron 8.A beruházás megvalósításának idıtartama: - elıkészítés kezdete - megvalósítás kezdete - próbaüzemelés kezdete - próbaüzemelés vége - beruházás befejezése II A beruházás szöveges indokolása 1. A fejlesztés célja 2. Elızmények A beruházás szükségességének indokolása Beruházási javaslat és mőszaki elıkészítés Szakmai viták összefoglalása Állásfoglalások 3. A beruházás tervezett megvalósítása A megvalósuló beruházás mőszaki tartalma A beruházás nemzetgazdasági (városgazdasági) jelentısége A javasolt fejlesztés gazdaságossága, tervezett naturális mutatói 4. A beruházás költségigénye, elıirányzatának pénzügyi forrásai 5. A beruházás anyagi mőszaki összetétele 6. Környezeti hatások leírása 7. A beruházás megvalósításával kapcsolatos feladatok 8. Próbaüzemeltetés leírása, különleges körülményei

15 III A beruházás finanszírozása (Pénzügyi iroda alapokmánya) A beruházó megnevezése és címe: A beruházás célja: Megnevezése és helye Kategóriája: Kezdési idıpontja (év, hónap) Befejezésének idıpontja (év, hónap) Teljes bekerülési összege(áfa-val együtt) Visszaigényelhetı (levonható) ÁFA összege Jóváhagyott teljes elıirányzat (folyó áron ÁFA-val) Pénzügyi elıirányzat forrásai: Költség Ráfordítás További évek évi összesen tárgy évet megelızı év üteme XII.31-ig 1..Költségvetési elıirányzat 2. Beruházási hitel 3. Átvett pénzeszközök 4. Felhalmozási célú bevételek 5. Egyéb saját forrás 6. Egyéb külsı forrás Források összesen: IV.Anyagi mőszaki összetétel 1.BERUHÁZÁS a.)városgazdasági beruházás építés gép egyéb b.)üzemgazdasági beruházás c.)fedezet átadás d.)elsı készletbeszerzés 2.EGYÉB ÖSSZESEN: A döntés elıkészítéséhez létesítmény jegyzék, gépjegyzék, egyéb dokumentáció készült nem készült. Ha rendelkezésre áll az alapokmányhoz csatolandó Mezıberény,

16 3. számú melléklet Az önkormányzati felújításokra vonatkozó eljárási szabályok Az önkormányzati felújításokra a beruházási szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni az alábbi eltérésekkel: 1.)Az önkormányzati intézmények, polgármesteri hivatal minden év október 31-ig benyújtja a következı évi felújítási igényét az általa meghatározott fontossági sorrendben, becsült összeggel a polgármesteri hivatal beruházási ügyekkel foglalkozó munkatársának. Ezen igényeket a beruházási ügyintézı rendszerezi, megvizsgálja korábban szerepeltek-e a felújítási listákon, illetve döntött-e jogosságukról a képviselıtestület, ennek ismeretében terjeszti pénzügyi gazdasági bizottság ülése elé, melynek szakmai véleménye figyelembe vételével épülnek be a következı évi költségvetési koncepcióba. 2.)A költségvetési koncepció alapján készülı önkormányzati költségvetési tervezet elkészítése idejére- december 15-ig az intézmény vezetık, illetve a jegyzı a felújítási igényeit alátámasztja árajánlatokkal, melynek megkérése az intézményvezetı, illetve jegyzı feladata. 3.)A képviselıtestület az éves költségvetési rendeletében határozza meg az adott évre tervezett felújítási keretet, a rendelet elfogadását követıen a polgármesteri hivatal beruházási ügyekkel foglalkozó munkatársa, az intézmény vezetıkkel, valamint amennyiben szükséges külsı szakértı igénybevételével felülvizsgálja az intézmények felújítási igényeit, és az adott árajánlatot. A vizsgálatnak ki kell terjednie a felújítás szükségességére, annak mértékére, és az adott árajánlat realitására. 4.)A polgármesteri hivatal beruházási munkatársa az összeállított felújítási jegyzéket beterjeszti a Pénzügyi Gazdasági Bizottság legkésıbb- az adott év március havi ülésére. A Pénzügyi Gazdasági Bizottság állapítja meg a beterjesztett felújítási javaslatok sorrendjét és indokoltság elveit és véleményével terjeszti elı a képviselıtestület ülésére döntésre. 5.)A képviselıtestület fogadja el- lehetıség szerint az év márciusi ülésén a felújítási ütemtervet, ami tartalmazza a következıket: - feladat megnevezés - a felújítás helye - a felújítás összege és forrása, a feladat végrehajtásának határideje, - a felújítás végrehajtásáért felelıs megnevezése

17 6.)Sürgıs, életveszély, vagy közvetlen balesetveszély elhárítását, illetve vis maior következtében szükségessé váló felújítások elrendelése a polgármester feladata, illetve az intézmény vezetı rendelkezhet az elhárításról, azonban ennek elrendelését köteles a polgármesterrel egyeztetni. 7.)Minden felújítás elrendelése esetén be kell tartani az építési jogszabályok rendelkezéseit, valamint a finanszírozásra vonatkozó helyi szabályokat. Az önkormányzati felújítások finanszírozása az önkormányzat költségvetésébıl közvetlenül a polgármesteri hivatalon keresztült történik. Az elfogadott felújításokra a kivitelezı kiválasztására és beruházási szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni. a szerzıdés megkötésére a A kivitelezés bonyolítása, mőszaki ellenırzése és használatba adása a beruházási szabályzat szerint történik 8.)Elmaradt felújítás esetén a képviselıtestület dönt arról, az éves felújítási ütemterv alapján, hogy mely felújításhoz nyújt anyagi támogatást, illetve mit engedélyez az elmaradt felújítás helyett megvalósítani. 9.)Az engedélyezett felújítást bármikor ellenırizheti a képviselıtestület, a Pénzügyi- Gazdasági Bizottság, valamint a polgármesteri hivatal beruházási ügyintézıje.

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2009. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 76-78. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 76/2009.(VII.30.)

Részletesebben

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió X Tisztelt Ajánlattevı! Jelen ajánlattételi felhívás a Kbt. 251. (2)

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Tárgy: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete 15/2007 (X. 16.) számú rendelete a helyi közút- és közmőépítésekrıl

Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete 15/2007 (X. 16.) számú rendelete a helyi közút- és közmőépítésekrıl Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete 15/2007 (X. 16.) számú rendelete a helyi közút- és közmőépítésekrıl Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya A Kormány az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés f), i), o), r), u), v) és x) pontjában, valamint a 38. vonatkozásában a szolgáltatási tevékenység

Részletesebben

Elıterjesztés. Aszód Város Önkormányzat értékhatár alatti Közbeszerzési szabályzat módosítására

Elıterjesztés. Aszód Város Önkormányzat értékhatár alatti Közbeszerzési szabályzat módosítására Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9 Tel. 28:500-666 Fax. 400-575 Email: jegyzo.aszod@invitel.hu /2009 szám Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztés

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2008. évi 2. különszám 2008. március KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat vagyongazdálkodásáról A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA A Komárom-Esztergom

Részletesebben

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL Egységes szerkezetben Letenye Város Önkormányzatának a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 2. szám 2007. március KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2007. március 1-jei ülése RENDELET

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdés

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségébıl kiindulva az Országgyőlés a következı törvényt alkotja: ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról 1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE a közterület-használatról Kéthely Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

EU7403 DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS

EU7403 DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS ENGEDÉLY NÉLKÜLI MÁSOLÁSA NEM MEGENGEDETT! BELSİ HASZNÁLATRA TULAJDONOS NEVE: A PÉLDÁNY SORSZÁMA:

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete Hatályos: 2012. október 1-tıl. Egységesítve:2012. szeptember 28. a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetben

Részletesebben

PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 20/2002. (XII. 12) sz. önkormányzati rendelete

PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 20/2002. (XII. 12) sz. önkormányzati rendelete PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 20/2002. (XII. 12) sz. önkormányzati rendelete A helyi iparőzési adóról szóló 15/1998. (XII. 24.), 2/1999. (111.25.), 19/1999. (XII. 30.), 17/2000.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 19. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzata E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Abasár Község Önkormányzata 10/2010. (V. 26.) rendelete a környezet védelemrıl és a közterületek használatáról (egységes szerkezetben)

Abasár Község Önkormányzata 10/2010. (V. 26.) rendelete a környezet védelemrıl és a közterületek használatáról (egységes szerkezetben) Abasár Község Önkormányzata 10/2010. (V. 26.) rendelete a környezet védelemrıl és a közterületek használatáról (egységes szerkezetben) Abasár község Önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Általános rendelkezések 1. 2

Általános rendelkezések 1. 2 Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése 3/1996. (II.15.) Kgy. sz. rendelete a közmőves ivóvízellátásról és a közmőves szennyvízelvezetésrıl a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2010. SZEGED Szegedi Tudományegyetem Vagyonkezelési Szabályzata 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A szabályzat

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK 27/2007.(IX.25.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK 27/2007.(IX.25.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK 27/2007.(IX.25.) KGY r e n d e l e t e a temetıkrıl és a temetkezési tevékenységrıl (egységes szerkezetben a 11/2008.(III.4.) KGY és a 50/2008.(XI.25.) KGY rendelettel)

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Tahitótfalu Községi önkormányzat 7/1996.(XII.10.) sz. Képviselıtestületi rendelete a kéményseprıipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl egységes szerkezetben a 4/2000.(III.31.) önkormányzati

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl (egységes szerkezetben a 9/2001. (VI.21.), 5/2005. (II.24), 17/2006. (V. 18.), 34/2006.

Részletesebben

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 1. oldal 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhıszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról A Kormány a távhıszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.)

Részletesebben

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT Kiszombor Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 29/2008. ( XI. 25.) KKÖT rendelete a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról /Egységes szerkezet/ Kiszombor Község

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 46/2009. (X.30.) Ör.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 46/2009. (X.30.) Ör. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 46/2009. (X.30.) Ör. a közterületek használatáról, továbbá a közterületeken és beépítetlen önkormányzati tulajdonú földrészleteken a fák védelmérıl

Részletesebben

Páty Önkormányzat Képviselıtestületének 13/2002.(VII.16.) rendelete a közterület használatról egységes szerkezetben

Páty Önkormányzat Képviselıtestületének 13/2002.(VII.16.) rendelete a közterület használatról egységes szerkezetben Páty Önkormányzat Képviselıtestületének 13/2002.(VII.16.) rendelete a közterület használatról egységes szerkezetben Páty Önkormányzat Képviselıtestülete az 1990. évi LXV. tv. 16 (1) bekezdése 1997. Évi

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a 16/1995. (IV.13.), 11/1996. (V.16.) és a 14/2000. (III.16.) önk. rendeletekkel)

(Egységes szerkezetben a 16/1995. (IV.13.), 11/1996. (V.16.) és a 14/2000. (III.16.) önk. rendeletekkel) Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlésének 32/1994.(VII.7.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek elidegenítésérıl 1/ (Egységes szerkezetben a 16/1995. (IV.13.),

Részletesebben

215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megállapítása

215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megállapítása BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS 3491-10/2011. K I V O N A T a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2011. december 16-i ülése jegyzıkönyvébıl 215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/1999.(VI.1.) rendelete a helyi lakáscélú támogatásról.

M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/1999.(VI.1.) rendelete a helyi lakáscélú támogatásról. M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/1999.(VI.1.) rendelete a helyi lakáscélú támogatásról. A képviselı-testület a lakáscélú támogatásokról szóló, többször módosított 106/1988. (XII.26.)MT. számú rendelet

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban elıforduló kifejezések 2. A közbeszerzési

Részletesebben

Földhivatali és építéshatósági eljárások

Földhivatali és építéshatósági eljárások Földhivatali és építéshatósági eljárások EA.:Szabó Csilla A telek értékét legjobban befolyásoló tényezı: Milyen épület helyezhetı el rajta? Szabályozza: - Építési Törvény (LXXVIII - 1997) - OTEK (253/1997.

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére. Intézményi referens.

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére. Intézményi referens. 5. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére Tárgy: Kormányzati funkciók átvezetése az érintett okiratokon Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

Magyar Mérnöki Kamara 2006.

Magyar Mérnöki Kamara 2006. Magyar Mérnöki Kamara Építésügyi tervezıi- és szakértıi jogosultságok szabályai 2006. Ideiglenes jelleggel elfogadva a 6/2006. (V.13.) MMK Küldöttgyőlési határozattal. Felhatalmazta a Választmányt az ideiglenes

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter. / 2008.(..) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter. / 2008.(..) KvVM rendelete TERVEZET A környezetvédelmi és vízügyi miniszter / 2008.(..) KvVM rendelete a környezetvédelmi és a vízügyi elıirányzatok felhasználásának és ellenırzésének szabályairól Az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Vállalkozási Szerzıdés

Vállalkozási Szerzıdés Vállalkozási Szerzıdés mely létrejött egyrészrıl Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet (7621 Pécs, Bercsényi u. 3., Adószám:.., Bankszámlaszám:... Képviseli: ), mint megrendelı a továbbiakban:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl az Szécsény Város Önkormányzata Címe: 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Adószám: 15451244-2-12 Számlaszám: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10402142-21424304

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA H ATÁROZA TOK HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2007. ÁPRILIS 13-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN 22/2007. (IV. 13.) Tkt határozat Tárgy: Napirendi pontok elfogadása H a t á r o z a t: 1./ A Homokháti Kistérség

Részletesebben

18/2008. (VIII. 6.) HM rendelet. A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések

18/2008. (VIII. 6.) HM rendelet. A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 18/2008. (VIII. 6.) HM rendelet a tőzvédelem és a mőszaki mentés honvédelmi ágazatra vonatkozó különös szabályairól A tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki

Részletesebben

Kakucs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 16./2008. (X. 22.) számú rendelete a község építészeti örökségének helyi védelmérıl

Kakucs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 16./2008. (X. 22.) számú rendelete a község építészeti örökségének helyi védelmérıl Kakucs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 16./2008. (X. 22.) számú rendelete a község építészeti örökségének helyi védelmérıl Kakucs Község Képviselı-testülete a módosított 1990. évi LXV. tv.

Részletesebben

26/2005. (VIII. 5.) TNM rendelet

26/2005. (VIII. 5.) TNM rendelet 26/2005. (VIII. 5.) TNM rendelet az egyes szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeirıl és a szakmai vizsga szervezésére jogosult intézmények jegyzékérıl A szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE

Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE amely létrejött egyrészrıl Aszód Város Önkormányzata (2170 Aszód, Szabadság tér 9., képviselı: Sztán István polgármester) mint Építtetı,

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. február 18-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. február 18-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. február 18-i ülésére 4. Tárgy: Szerzıdéskötés a közvilágítás üzemeltetésére, karbantartására Az elıterjesztést készítette: Szilágyi

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2010. (III.11.) rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2010. (III.11.) rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2010. (III.11.) rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Igénybevételi eljárás rendjérıl

Igénybevételi eljárás rendjérıl Igénybevételi eljárás rendjérıl I. Bevezetés: Az eljárásrend kidolgozásának célja, hogy a 2008. 01.01-tıl érvényes jogszabályi elıírások maradéktalan betartása mellett szabályszerően lehessen a kérelmeket

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek 1. oldal, összesen:67 Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja vezetékes mősorterjesztési szolgáltatásra

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S M E G Á L L A P O D Á S a csákánydoroszlói Csaba József ÁMK és rábagyarmati, ivánci Tagintézményei oktatási - nevelési feladatokat ellátó intézményi társulásról A megállapodás 2. pontjában részletesen

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0055 azonosító számú Projekt II. fordulója megvalósítására létrehozott 1 Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (Sándorfalva

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2008. évi 1. szám 2008. január KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2008. január 31-ei ülése SZEMÉLYI

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.:D.402/8/2012. A Közbeszerzési Döntıbizottság

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 15/2000.(III.31.) Kgy rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról (Egységes szerkezetben) A lakások és helyiségek

Részletesebben

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének 9/2007. (XI. 05.) rendelete Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyőlése a többpártrendszerő jogállam,

Részletesebben

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Ügyvezetõ Bizottsága (Management Committee) ügyrendje

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Ügyvezetõ Bizottsága (Management Committee) ügyrendje A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Ügyvezetõ Bizottsága (Management Committee) ügyrendje Az Ügyvezetõ Bizottság (a továbbiakban: ÜB) ügyrendje 1. A Magyar Telekom Nyrt. Ügyvezetõ

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bevezetı rendelkezés Dévaványa Városi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

I. FEJEZET. Lakóépületek, ingatlanok rendje

I. FEJEZET. Lakóépületek, ingatlanok rendje Budapest Fıv. XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselı-testülete 33/2005. (IX.14.) rendelete a két-vagy több lakásos 100 %-os, illetve többségi, avagy kisebbségi önkormányzati tulajdonú, vagy kezeléső

Részletesebben

SZÁMLAREND Módosításának egységes keretbe foglalása

SZÁMLAREND Módosításának egységes keretbe foglalása GERJE-FORRÁ FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu A 2006.02.10-én elfogadott SZÁMLAREND Módosításának

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A L A P S Z A B Á L Y (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) amely a hegyközségekrıl szóló 1994. évi CII. törvény alapján készült az alábbiak szerint I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1) A hegyközségi

Részletesebben

1994. évi LIII. törvény. a bírósági végrehajtásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET ALAPVETİ RENDELKEZÉSEK

1994. évi LIII. törvény. a bírósági végrehajtásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET ALAPVETİ RENDELKEZÉSEK 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET ALAPVETİ RENDELKEZÉSEK A törvény alkalmazási köre 1. A bíróságok és a jogvitát eldöntı más szervek határozatait,

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatali tájékoztató. 2008. december 31.

Nyilvánosságra hozatali tájékoztató. 2008. december 31. Nyilvánosságra hozatali tájékoztató 2008. december 31. A Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl szóló 234/2007. (IX.04.) kormányrendeletben

Részletesebben

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

A Kormány 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelete a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 141.

A Kormány 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelete a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 141. A Kormány 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelete a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 141. szám A Kormány a szakképzésrıl szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88.

Részletesebben

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet. A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet. A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések 1. oldal A jogszabály mai napon hatályos állapota 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet a felvonók és a mozgólépcsık építésügyi hatósági engedélyezésérıl, üzemeltetésérıl, ellenırzésérıl és az ellenırökrıl

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS KÖLTSÉGVETÉS KÉZIRAT

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS KÖLTSÉGVETÉS KÉZIRAT V I AD O R O K Ö Z I G A Z G A T Á S F E J L E S Z T É S I T A N Á C S A D Ó É S S Z O L G Á L T A T Ó K F T. 82 30 B A L A T O N F Ü R E D, V A J D A J. U. 3 3. +36 (3 0 ) 55 5-9 09 6 A R O P.PA L Y A

Részletesebben

Javaslat távhıszolgáltatási rendelet megalkotására

Javaslat távhıszolgáltatási rendelet megalkotására SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS TARJÁNHİ SZOLGÁLTATÓ- POLGÁRMESTERI HIVATAL ELOSZTÓ KFT Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda 3100.Salgótarján Salgó út 52. 3100. Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/520-225, Fax:

Részletesebben

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI FÖLDMŐVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 41.381/5/2007 ELİTERJESZTÉS a Kormány részére a földrendezı és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzata Képviselıtestületének 8/2010. (IV. 29.) számú önkormányzati rendelete a zajvédelem, valamint az üzletek éjszakai nyitva tartásának helyi szabályairól (módosításokkal egységes

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 25/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 25/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete Hatályos: 2012. május 1.-tıl Egységesítve: 2012. április 30. Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 25/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete A vásárokról és a piacokról (Módosításokkal egységes

Részletesebben

936. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 8. szám

936. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 8. szám 936. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 8. szám 205/2007. (VI. 29.) MÖK határozat A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése, mint az átvevı HAHUSZO Hajdúnánási Humán Szolgáltató Otthon Közhasznú Társaság, valamint

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTER VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SAJÓSZENTPÉTER VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A 118 /2011.(V.30.) KT határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTER VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Sajószentpéter Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról Módosítva: 13/1993.(V.28.) KT, 1/1994.(I.28.) KT, 6/1994.(IV.22.)KT, 23/1995.(VIII.25.) KT,

Részletesebben

203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet. a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról

203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet. a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) 50/A. -ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következıket rendeli el: (A Bt. 4. -ához) 1. (1) A felszíni elıkutatást

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Hı- és/vagy villamosenergia-elıállítás támogatása megújuló energiaforrásból c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-4.1.0 A

Részletesebben

Nyilvánosságra hozandó szerzıdési feltételei az Országos Földfelszíni Analóg Rádió és Televízió Mősorszórási Szolgáltatások tárgyában

Nyilvánosságra hozandó szerzıdési feltételei az Országos Földfelszíni Analóg Rádió és Televízió Mősorszórási Szolgáltatások tárgyában ANTENNA HUNGÁRIA ZRT. 1119 Budapest, Petzvál J. u. 31-33. Adószáma: 10834730-2-44 Cégjegyzék száma: 01-10-042190 a Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa DH-2644-2/2008. számú határozata alapján az Átláthatóság

Részletesebben

33/2009. (X. 20.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról

33/2009. (X. 20.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról 33/2009. (X. 20.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2) bekezdés k) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - az egészségügyi

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Referatúra Népjóléti, Sport és Lakás Referatúra 7601.Pécs.Kossuth tér 1-3.tel:533-800 ELİTERJESZTÉS

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Referatúra Népjóléti, Sport és Lakás Referatúra 7601.Pécs.Kossuth tér 1-3.tel:533-800 ELİTERJESZTÉS Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Referatúra Népjóléti, Sport és Lakás Referatúra 7601.Pécs.Kossuth tér 1-3.tel:533-800 Ügyiratszám:10-10 /1001/2011 ELİTERJESZTÉS a Népjóléti és Sport Bizottság

Részletesebben

A JANUS PANNONIUS MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013

A JANUS PANNONIUS MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 A JANUS PANNONIUS MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 I. Az intézmény jogállása A múzeum neve és címe: Janus Pannonius Múzeum H - 7621 Pécs, Káptalan u. 5. Levélcím: H - 7601 Pécs, Pf. 158.

Részletesebben

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 A Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 1Egységes szerkezetbe foglalva a Közgyőlés 2013. december 16-i.../2013. (12.16.) számú határozata szerinti

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 1/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelezı

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete

Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek bérletének, valamint elidegenítésének szabályairól Letenye

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére Tárgy: Vásárokról, piacokról szóló rendelet módosítása Elıkészítette: Tárnok Lászlóné aljegyzı, Jeneiné Lagzi Mária piacvezetı, Gazdálkodási Osztály dr. Kovács Gergely Pál jogi munkatárs Véleményezı Pénzügyi

Részletesebben

1996. évi LXXXI. törvény. a társasági adóról és az osztalékadóról

1996. évi LXXXI. törvény. a társasági adóról és az osztalékadóról Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a vállalkozások kedvezı mőködési feltételeinek elısegítése, továbbá az Európai Közösségekhez való társulásból eredı szempontok érvényesítése

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Szervezeti és Mőködési Szabályzat Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Mővészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Összeállította: Farkas Lászlóné igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

SZEGVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

SZEGVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET SZEGVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI TÁJÉKOZTATÓJA A 2013. PÉNZÜGYI ÉVRE 2014. június A Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének

Részletesebben

Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A közmőves ivóvízellátásról és a közmőves szennyvízelvezetésrıl szóló többször módosított 38/1995.

Részletesebben

A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a megváltozott munkaképességő személyek foglalkoztatásának 2008.

A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a megváltozott munkaképességő személyek foglalkoztatásának 2008. A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a megváltozott munkaképességő személyek foglalkoztatásának 2008. évi támogatására A foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 5/2010.(IV.29.) rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 1

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 5/2010.(IV.29.) rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 5/2010.(IV.29.) rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

I. FEJEZET. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

I. FEJEZET. Az önkormányzat bevételei és kiadásai Tolna Város Önkormányzatának /2009. (II.13.) Ör. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl, végrehajtásának rendjérıl Tolna Város Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Ingatlanbefektetési és Vagyonkezelı nyilvánosan mőködı Részvénytársaság

PANNON-VÁLTÓ Ingatlanbefektetési és Vagyonkezelı nyilvánosan mőködı Részvénytársaság PANNON-VÁLTÓ Ingatlanbefektetési és Vagyonkezelı nyilvánosan mőködı Részvénytársaság 2007. április 28-án egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított Alapszabálya /a módosításokkal érintett szövegrészek

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 6/2007. (X.2.) számú rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl

Velem községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 6/2007. (X.2.) számú rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl Velem községi Önkormányzat Képviselı-testületének 6/007. (X..) számú rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl Velem községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

elınyben kell részesíteni azokat a szociális ellátási formákat, amelyek a család szerepét erısítik.

elınyben kell részesíteni azokat a szociális ellátási formákat, amelyek a család szerepét erısítik. Esztergom Város Önkormányzatának 24/2007.(IV.26.) ör. rendelete a nehéz élethelyzetőek támogatásáról Egységes szerkezetben az 56/2007.(VIII.31.)*, 70/2007.(X.31.)**, 38/2008.(V.29.)***,, 50/2009.(XII.17.)****

Részletesebben

Kábeltelevíziós Szolgáltatás

Kábeltelevíziós Szolgáltatás Készítés/utolsó módosítás dátuma:2009.11.29 1.oldal,összesen:62 Kábeltelevíziós Szolgáltatás NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja Általános Szerzıdési

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 31. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. ( ) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésrıl

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS,

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS, UTALVÁNYOZÁS ÉS ELLENJEGYZÉS RENDJE SOPRON HATÁLYOS: 2015. X. 7-TİL TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 A szabályzat célja... 3 Értelmező

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. Az Üzletszabályzat nyilvánossága... 4 3. Az Üzletszabályzat módosítása... 4 4. A Bank és az Ügyfél együttmőködése, tájékoztatási

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 64. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. (.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II. 3.) önkormányzati

Részletesebben

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl 2005. évi.. törvény a szövetkezetekrıl Az Országgyőlés - kiindulva az Alkotmány 12. -ából, amely szerint az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket, - felismerve, hogy a szövetkezeti

Részletesebben

(2007. évben kidolgozott változat, 2011. évben felülvizsgált, egységes szerkezetbe foglalt változata)

(2007. évben kidolgozott változat, 2011. évben felülvizsgált, egységes szerkezetbe foglalt változata) ELFOGADOTT VÁLTOZAT! (2011.06.30.) 2011. ÉVBEN ELFOGADOTT VÁLTOZTATÁSOK: VASTAG BETŐVEL KIEMELVE! PILIS, 2011. JÚNIUS 30. DR. CSIKI GÁBOR JEGYZİ Pilis Város Önkormányzatának Számviteli Politikája és Számlarendje

Részletesebben