Abasár Község Önkormányzata 10/2010. (V. 26.) rendelete a környezet védelemrıl és a közterületek használatáról (egységes szerkezetben)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Abasár Község Önkormányzata 10/2010. (V. 26.) rendelete a környezet védelemrıl és a közterületek használatáról (egységes szerkezetben)"

Átírás

1 Abasár Község Önkormányzata 10/2010. (V. 26.) rendelete a környezet védelemrıl és a közterületek használatáról (egységes szerkezetben) Abasár község Önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. tv (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján figyelemmel a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. tv (1) bekezdés c.) pontjára valamint az 58.. (1) bekezdésére figyelemmel az alábbi rendeletet alkotja: I. Általános rendelkezések 1.. (1) A rendelet hatálya Abasár község közigazgatási területére terjed ki. (2) Rendelkezései minden olyan természetes vagy jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezetre vonatkoznak akik, amelyek állandó vagy ideiglenes jelleggel a község területén tartózkodnak, ill. tevékenykednek. (3) A rendelet célja a környezet védelme, a természeti és környezeti értékek megırzése, a környezeti károk megelızése, az élı szervezetek tényleges ökológiai egyensúlyának fenntartása, az élı és élettelen környezte természet közeli állapotának megırzése, a természeti folyamatokban rejlı információk megırzése, a természeti erıforrásokkal való takarékos és értékvédı gazdálkodás, valamint az ember és környezete harmonikus kapcsolatának kialakításával a település zavartalan üzemelésének biztosítása. (4) A környezetvédelem feladatait meghatározó jogszabályokat e rendeletben foglalt kiegészítésekkel kell alkalmazni. (5) A környezethasználó felelıséggel tartozik tevékenységének a környezetre gyakorolt hatásaiért. (6) A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékő környezetterhelést és igénybevételt idézzen elı, megelızze a környezet szennyezését és kizárja a környezet károsodását. (7) A környezethasználót tájékoztatási, bejelentési kötelezettség terheli az általa okozott környezetterhelés és igénybevétel, valamint a környezetveszélyeztetés tekintetében. A környezethasználó köteles gondoskodni tevékenysége által bekövetkezett környezetkárosodás megszüntetésérıl, a károsodott környezet helyreállításáról. II. Földvédelem 2.. (1) A föld védelme kiterjed a föld felszínére és a felszín alatti rétegeire, a talajra, ezek természetes és átmeneti formáira és folyamataira, magába foglalja a talaj termıképessége, szerkezete, víz és levegıháztartása, valamint élıvilága védelmét is.

2 (2) Abasár község közigazgatási területét az általános és a részletes rendezési tervben meghatározott célra lehet felhasználni. Meg kell ırizni és javítani kell a helyi talajok termıképességét, csökkenteni kell a mőveletlen területek arányát. Az ipartelepítést elsısorban barna mezıs beruházások megvalósítására kell ösztönözni. (3) A föld felszínén vagy a földben olyan tevékenységek folytathatók, amelyek a környezeti elemeket nem szennyezik, károsítják. (4) Az erdısítést (fásítást) fokozottan meg kell oldani azokon a területeken, amelyek mezıgazdasági mővelésre nem alkalmasak és nem hasznosíthatók településfejlesztési célokra. (5) A területek helyreállításáról (rehabilitációjáról), rendezésérıl és újrahasznosításának feltételeirıl a föld igénybevételével járó tevékenység befejezése után az igénybevevı köteles gondoskodni. III. Vízvédelem 3.. (1) A víz védelme a felszíni és a felszín alatti vizekre, azok készleteire, minıségére, mennyiségére, a felszíni vizek medrére, partjára terjed ki. (2) Élıvizek és vízfolyások közvetlen környezetében környezetkárosító tevékenységet még ideiglenesen sem lehet engedélyezni, illetve végezni. Így tilos a) mőtrágyát, növény védıszert, szennyvizet, szennyvíziszapot használni elhelyezni és tárolni vízbázisra veszélyes területen b) mőtrágyázni, szemetet elhelyezni, állatot tartani, ipari és egyéb építményt elhelyezni vízbázisra veszélyes területen c) a gépjármővek mosása, mosatása természetes vízfolyásokban d) hulladékot lerakni és tisztítatlan szennyvizet élıvízbe juttatni. (3) A patakok medreinek felülvizsgálatával és vízrendezésével biztosítani kell a patakok, természetes vízfolyások vizének egyenletes folyását, pangó szakaszok felszámolását és a vízfolyások mellett biztosítani kell a 46/1999. (III. 18.) rendeletben meghatározott kezelıi (parti) sávokat az élıközösségek megfelelı arányának megtartásával és mőködıképességük biztosításával lehetséges. (4) A szennyvíz elvezetésének és tárolásának szabályait A csatornázásról szóló helyi rendelet tartalmazza. (5) A község területén kiépített szennyvízhálózatra történı csatlakozással egyidejőleg a meglévı szikkasztókat és latrinákat folyamatosan és szakszerően szanálni kell. (6) Az ingatlanok tulajdonosait, kezelıit kötelezni kell a csatornahálózatra való rákötésre. (7) A háztáji és a nagybani állattartás szennyvizét is zárt tározókba kell vezetni. (8) A csapadékvizet nyílt rendszerben elvezetı árokban, az érintett ingatlan tulajdonosa (használója) olyan akadályt, amely meggátolja az elfolyó víz szabad folyását, nem létesíthet. Bejáró létesítése esetén köteles megfelelı átmérıjő áteresz elhelyezésérıl és folyamatos tisztántartásáról gondoskodni. (9) Csapadékvíz visszatartását elı kell segíteni (megfelelı talajmővelés) (10) Csapadékvizet közcsatornába vezetni tilos.

3 4.. (1) Az élıvizek által a partra hordott, illetve a közvetlenül a vízparton található szemét, uszadék összegyőjtésérıl, elszállításáról és kijelölt lerakóhelyen történı elhelyezésérıl a partmenti ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni. (2) Ha a csapadékvíz az árokban történı akadálytalan lefolyását szemét, hulladék, vagy hordalék akadályozza, az árok, vízfolyás kitisztítását az árokpartmenti ingatlan tulajdonosa köteles elvégeztetni. (3) A csapadékvíz elvezetı árkok medrének, valamint mőtárgyainak egyéb karbantartása, rendezése a létesítmény kezelıjének feladata. (4) A föld alatti zárt, vagy föld feletti nyílt csapadékelvetetı rendszerbe szennyvizet vezetni, vagy káros anyagot önteni tilos. (5) Kútba szennyvizet vezetni, vagy káros anyagot önteni tilos. 5.. Ivóvízzel nem közmővesített területen ivóvízvezeték csak abban az esetben létesíthetı, ha egyúttal a szennyvízcsatorna is kiépül. A két vezeték üzembe helyezésének egyidejőleg kell megtörténnie. IV. Levegıtisztaság védelem 6.. (1) Abasár területén szolgáltatási tevékenységgel összefüggı, helyhez kötött légszennyezı forrás létesítése esetén a tervezı, vagy ennek hiányában a beruházó, illetıleg az építtetı, vagy a tevékenység megváltoztatása esetén a mőködtetı, - a káros légszennyezés elkerülése végett köteles kibocsátási határérték megállapítását kérni. (2) Kibocsátási határértékként a területi kibocsátási és a technológiai kibocsátási határérték közül, a kisebbet kell megállapítani. (3) A beruházó a szolgáltatási létesítmény terület-felhasználási, az építési engedélyeztetési eljárás során igazolni, az eljáró hatóság pedig ellenırizni köteles, hogy a megvalósított mőszaki megoldás megfelel e az elıírásoknak. (4) A légszennyezı anyag kibocsátása nem haladhatja meg a külön jogszabály rendelkezése alapján számított kibocsátási határértéket, melyet ipari létesítmények esetén a Környezetvédelmi Felügyelıség állapít meg. (5) Lakóterületen belül csak olyan kisipari tevékenység végezhetı, mely nem jár zavaró hatású légszennyezéssel. (6) Tilos nyílt téren és bármilyen berendezésben veszélyesnek minısülı hulladékot, vagy égetés során veszélyessé minısülı anyagot égetni (különösen: mőanyagok, gumi, fáradt olaj, vegyszeres és festékes göngyöleg, gyógyszermaradványok, szárazelem). (7) Abasár közigazgatási területén az avar és kerti hulladék megsemmisítése elsısorban komposztálással történhet. Ezen anyagok (falombot, gallyat, hulladékot, szemetet, egyéb éghetı anyagokat) nyílttéri égetésének szabályait A közterületek tisztántartásáról és a településii szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló helyi rendelet tartalmazza. (8) Égetni június 01-tıl szeptember 30-ig tilos! Az év többi napján óra között lehet égetni külön

4 jegyzıi engedéllyel bejelentve az égetés megkezdése elıtt 24 órával a helyi tőzoltóság felé a megfelelıen kialakított helyen, a vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztetı módon. (9) Gumi, mőanyag és egyéb bőzös gázt keltı, és a levegıt szennyezı anyag sem a szabadban, sem zárt helyen nem égethetı el, azokat más módon kell megsemmisíteni, vagy a szeméttelepre szállítani. (10) Az eljáró hatóság engedélye szükséges a tarlóégetés végzéséhez. A tarlóégetés esetén a növényvédelmi, míg a mezıgazdasági termelés során keletkezı hulladék égetésének engedélyezésénél a Környezetvédelmi Felügyelıség állásfoglalását kell beszerezni. (11) Abasár polgármestere a) A rendkívüli, azonnali intézkedést igénylı, veszélyes légszennyezettség kialakulásának lehetısége, vagy bekövetkezése (szmog stb.) az emberi élet, az egészség, a környezet megóvása érdekében, a veszélyeztetett körzetben a pontforrás üzemeltetıit más energiahordozó használatára, illetıleg a légszennyezést okozó tevékenységük idıleges korlátozására, vagy felfüggesztésére kötelezi. b) Az elsıfokú közegészségügyi hatóság véleményének figyelembevételével, a szolgáltató tevékenységgel foglalkozó veszélyes légszennyezettséget okozó légszennyezı forrás üzemeltetıjének légszennyezést okozó tevékenységét a kibocsátásának a veszélyhelyzetet megszüntetı mértékőre való csökkentéséig korlátozza, illetıleg felfüggeszti. (12) A porképzı és könnyen lesodródó anyagokat csak rögzített ponyvával, nedvesített állapotban szabad szállítani és a keletkezı port terjedésének megakadályozására vízzel kell nedvesíteni. (13) A településeken keletkezı por terjedésének megakadályozása érdekében törekedni kell, hogy a fedetlen talajterületek növényzettel borítottak legyenek. Az építési területek végleges rendezését és parkosítását az építkezés befejezésével kell biztosítani. (14) Bőzös anyagokat csak légmentesen lezárt tartállyal felszerelt jármővön szabad szállítani. (15) Az allergiát okozó növények és a gyom irtásáról különösen a virágzás elıtt a használó illetve a tulajdonos köteles a szükséges gyakorisággal gondoskodni elınybe helyezve a mechanikus megoldásokat. (16) A leggyakoribb allergiát okozó gyomnövény a parlagfő irtására az Önkormányzat A parlagfő visszaszorításáról szóló rendeletének szabályait kell alkalmazni. V. Zaj- és rezgésvédelem 7.. (1) A hangosító berendezésekkel kapcsolatos zajvédelmi szabályozás: a) A szabályozás a szórakoztatás vagy hírközlés céljára elhelyezett hangosító berendezésekre vonatkozik, amelyek mőködése során a környezetet terhelı zajkibocsátás történik. Ilyenek pl. szabadtéri színpad, mozi, vendéglı és kerthelyiség, zenés szórakozóhely, mutatványos, cirkusz, mővelıdési intézmény, sportpályák, üdülık, kempingek, hangos híradó, reklámozás, szabadtéri rendezvény. A szabályozás nem vonatkozik a zárt téren belül az egyik helyiségbıl egy másikba átszőrıdı, illetve a szomszédos, egybeépített és más létesítménybe áthallatszó zajra. b) Szabadtéren, illetve kerthelyiségben zenét szolgáltatni csak hatósági engedéllyel lehet, a kibocsátási határértékek betartása mellett. (2) A rendelet hatálya alá tartozó hangosító berendezések mőködéséhez, élızene szolgáltatásához hatósági engedély szükséges, amely engedély iránti kérelmet a létesítmény tulajdonosának, üzemeltetıjének tevékenysége megkezdése elıtt kell benyújtani és a kérelemben meg kell jelölni a

5 zajkibocsátás helyét, az adott tevékenység napi kezdetének és befejezésének idıpontját és a zajkeltés módját. Engedély hiányában a tevékenység nem folytatható. (3) A zajkibocsátási határérték megállapítása után minden olyan változást, amely a kibocsátási határérték túllépését eredményezi 30 napon belül be kell jelenteni a környezetvédelmi hatósági jogkört ellátó jegyzınek. (4) Az egyéb zajkeltı tevékenységek szabályozása: a) Tilos minden olyan, az eddigi bekezdésekben nem tárgyalt tevékenység, amely a polgári együttélés alapvetı normáit sérti, mások üdülését, pihenését, nyugalmát bármely módon indokolatlanul zavarja. b) Tilos minden erıs zajjal járó ipari, kisipari tevékenység különösen: gépjármőjavítással járó, faipari tömegcikkek gyártással kapcsolatban keletkezı zajkeltés. c) órától óráig illetve május 15-tıl szeptember 15-ig órától óráig, valamint vasár és ünnepnapokon tól óráig tartó pihenı idıben tilos egyéb zajkeltı munkák végzése. d) A szabályozás körébe tartozó tevékenységek pl.: hangos rádiózás, magnózás, zenélés, éneklés, motoros kerti és barkács gépek üzemelése, gépjármő motorjának hangos túráztatása, ismételt dudálás, sípolás, lármás játék és sport őzése. Általában akár emberi hanggal, akár zajkeltı eszközzel a közcsendet és köznyugalmat zavaró lármát okozni. e) A község területén a környék csendjét zavaró tartós jellegő zajos munkát végezni este és reggel óra között csak akkor lehet, ha az elkerülhetetlen közérdekő szükségesség indokolja és azt az illetékes hatóságnál elızetesen bejelentik. f) Veszélyes mértékőnek minısülı az a zaj is amelyre jellegénél adódóan határértéket nem lehet elıírni, illetıleg a zajkeltés azonos körülmények között nem ismételhetı, de érzékszervi észleléssel megállapíthatóan az emberek nyugalmát jelentıs mértékben zavarja. (5) A (4) bekezdésben foglalt szabályok alól kivételt képeznek a halasztást nem tőrı közüzemi javítási munkák. (6) Az egyes zajforrásokból származó zajterhelés megengedett érétkét zajterhelési alapérték és módosító tényezık összege határozza meg. (7) A megállapított zajterhelési érétket és módosító tényezıket a szolgáltató üzemi létesítmények esetén a 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. (8) A megállapított zajterhelési irányértékeknek a védendı homlokzat elıtt 2 méter távolságban illetıleg indokolt esetben az emberi tartózkodásra, pihenésre, üdülésre szolgáló területek határán kell teljesülnie. VI. Település-üzemeltetés 8.. A közterületek használata (1) E rendelet alkalmazása szempontjából közterület, az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott utak, járdák, terek, parkok, árkádok stb. Továbbá a tulajdonviszonyoktól függetlenül a belterületi földrészletek, építmények közhasználatba átadott része. (2) A közterületeket és azok építményeit, berendezéseit, felszereléseit a rendezési tervekben, az önkormányzat rendeleteiben és egyéb jogszabályokban körülírt célra és módon, állaguk sérelme nélkül az általános magatartási jogszabályok betartásával, mindenki ingyenesen használhatja.

6 (3) A közterületek és azok építményei eredeti rendeltetésétıl eltérı használatához engedély szükséges. (4) A közterület-használatra vonatkozó szabályok nem érintik az önkormányzat egyedi döntéssel vállalkozói célú hasznosításra kijelölt területeit. (5) Engedély, hozzájárulás nélküli közterület igénybevétel esetén az eljáró hatóság jogosult az igénybevevıt a közterület használatának megszüntetésére, az eredeti állapot helyreállítására és a felmerült közterület-használati díj háromszorosának megfizetésére kötelezni, vagy pedig a közterületre helyezett anyagot, eszközt stb. Felszólítás nélkül a tulajdonos költségére azonnal elszállíttatni. 9.. (1) A közterület rendeltetésétıl eltérı használatához (továbbiakban közterület-használathoz) a tulajdonos hozzájárulása, illetve a hozzájárulást is tartalmazó szerzıdéskötése (a továbbiakban Közterülethasználati hozzájárulás) szükséges. (2) Közterület-használati hozzájárulást kell beszerezni: a) köztéri emlékmővek és szobrok állításához. b) közterületbe nyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény, védıtetı, ernyıszerkezet, cég és címtábla elhelyezéséhez. c) hirdetı berendezés és reklámhordozó elhelyezéséhez. d) árusító, és az árusítással kapcsolatos, valamint a szolgáltató fülke, pavilon, mozgóárusító hely létesítéséhez. e) közút területén kívül gépjármő várakozó helyek létesítéséhez f) építési munkával kapcsolatos építési engedélyhez nem kötött létesítmények, valamint törmelék elhelyezéséhez és tárolásához. g) alkalmi és mozgóárusítás, valamint szolgáltató tevékenység végzéséhez h) kiállítás, vásár, sport, kulturális rendezvények, valamint mutatványos tevékenység folytatásához. i) közlekedésben való részvételfeltételeivel nem rendelkezı, üzemképtelen, illetve a közlekedésbe nem résztvevı, reklámhordozó céllal elhelyezett jármővek tárolásához. j) a közterület egyéb turisztikai, kereskedelmi, vendéglátóipari hasznosításához (pl. vendéglı terasz elıkert) (3) Nem kell közterülethasználati-hozzájárulás: a) közületi szerv, magánszemély stb. részére szállított tüzelıanyag, dolog, tárgy stb. területfoglalása esetén, ha idıtartama 24 órát nem haladja meg. b) építési anyagok, építési eszközök 24 óránál rövidebb idıtartamú terület használatakor c) közmővek vezetékeinek üzemzavar, hibaelhárítás végett történı terület használatáért, ha idıtartama 48 órát nem haladja meg d) az önkormányzat és intézményeinek alaptevékenységi körébe tartozó rendezvények esetén e) ıstermelık részére az 1 m²-nél nem nagyobb területfoglalásnál f) üzlethomlokzat, kirakatszekrény, védıtetı, ernyıszerkezet, cím és cégtábla elhelyezéséhez, ha az a közterületbe 10 cm-en túl ne nyúlik be, vagy ha azok közterülettel érintkezı felülete, üzlethomlokzat, kirakatszekrény, védıtetı, ernyıszerkezet esetében a 2 m²-t, cím és cégtábla esetén az 1 m²-t ne haladja meg. Nem adható közterület- használati hozzájárulás: 10.. a) Zöldség, gyümölcs, csomagolt élelmiszer árusítására közintézmények bejáratához. b) Népszórakoztató intézmény (cirkusz, körhinta stb.) lakótelkek tömbtelkén és belterjesen mővelt zöldterületeken történı elhelyezéséhez. c) Közintézmények, középületek falára, élıfára, közúti jelzıtáblára történı reklámeszközök kihelyezésére.

7 d) Közterületen tőz és robbanásveszélyes tevékenység gyakorlására. e) Erotikus termékek bemutatására, értékesítésére, reklámozására, valamint egyéb közízlést sértı tevékenység végzésére. f) Mőemléki, mőemlék jellegő és a faluképi jelentıségő épületeken hirdetı berendezések, illetve reklámfelületek elhelyezésére. g) Olyan tevékenység gyakorlására, amely a környezetre káros hatással lenne, a közbiztonságot, vagy az egészséget veszélyeztetné. h) olyan létesítmények és berendezések létesítésére, amelyek mőködtetésének a szükséges energia és vízellátás, csatorna, vagy a szabványoknak megfelelı zártrendszerő szennyvízelvezetés és hulladéktárolás nem biztosítható, vagy a felhasználás mértéke nem állapítható meg (1) A közterület-használati hozzájárulást az érvényes helyi rendezési terv és az egyéb vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével - e rendelet keretei között- a polgármester adja meg. (2) A tulajdonos vagy kezelı hozzájárulása nem mentesít a tevékenység végzéséhez szükséges - más jogszabályok által elıirt egyéb engedélyek, hozzájárulások beszerzése alól. Ezek hiányában a közterület-használat nem engedélyezhetı. (3) A közterület-használati hozzájárulás az alábbi idıpontig érvényes. a) meghatározott idıpont elteltéig b) meghatározott feltétel bekövetkeztéig c) Tevékenység végzésére jogosító okirat hatályának megszőnéséig d) a hozzájárulásban, vagy a közterület-használatra illetve az ezzel kapcsolatos tevékenységre vonatkozó jogszabályokban foglaltak megsértése miatti rendkívüli visszavonással. (4) A közterület-használati engedélyben elı kell írni az eredeti állapot megtartására, illetve helyreállítására vonatkozó kötelezettséget (1) A közterület-használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja. (2) Ha a közterület használata építési kötött épületet, vagy más építmény elhelyezése céljából szükséges, az építési engedély iránti kérelemben az építtetınek kell kérnie. (3) Ha a közterület ideiglenes jellegő használata építési munka végzésével kapcsolatos állvány, építıanyag, törmelék stb. elhelyezése céljából szükséges, az engedélyt a kivitelezınek kell kérnie. (4) Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell: a) az engedélykérı nevét és állandó lakó- illetve telephelyének címét, b) a közterület-használat célját és idıtartamát, c) a közterület-használat helyének, módjának és mértékének pontos meghatározását, d) a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat (pl. vállalkozói igazolvány, mőködési engedély, stb.) másolatát (1) A közterületek rendeltetéstıl eltérı használatáért használati díjat kell fizetni, e rendelet mellékletében meghatározott nagyságrendben a használat célja és a terület nagysága alapján (1 sz. melléklet) (2) Folyamatos területhasználat esetén a használati díjat a tárgyév elsı hó 15-ig, évközi kezdésnél az

8 engedély kiadását követı hónap 15. napjáig kell befizetni. (3) A közterület-használat szempontjából minden megkezdett hónap és négyzetméter egésznek számít Köztéri emlékmővek és szobrok állítása (1) Emlékmő felállítását csak az itt állandó lakóhellyel rendelkezı magánszemély, vagy székhellyel, illetve telephellyel rendelkezı szervezet kezdeményezheti. (2) Az emlékmő által ábrázolni vagy megörökíteni kívánt személy, tárgy vagy esemény összefüggésben kell, hogy álljon Abasárral vagy annak lakosságával, illetve országos jelentıségőnek kell lennie. (3) Az emlékmő vagy annak jelentése mások jogát, jogos érdekét, becsületét nem sértheti, nem lehet alkalmas faj, nem, felekezet elleni győlölet szítására. (4) Az emlékmő állítására irányuló indítvány elfogadásáról vagy elutasításáról a képviselı-testület dönt. (5) Az emlékmő felállítását megelızıen be kell szerezni a szükséges szakhatósági engedélyeket A reklámozás szabályai (1) Tilos hirdetményt, hirdetést, plakátot, reklámcédulát falra, fára, közvilágítási oszlopra, buszváróra, jelzıtáblára, ajtóra, ablakra és egyéb más - e célra ki nem jelölt - létesítményre elhelyezni. Ezen elıírás megszegıi a szabálysértési bírságon túl kártérítésre és helyreállításra is kötelezhetık. (2) A közlekedés biztonságát veszélyeztetı, vagy a városképet rontó reklámtábla elhelyezésére engedélyt nem lehet kiadni. (3) A község közterületén elhelyezett és a lakosság részére ingyenes hirdetési lehetıséget biztosító hirdetı berendezések után közterület-használati díjat fizetni nem kell Közutak, járdák és zöldterületek igénybevétele, azok bontása és helyreállítása (1) Utak, járdák, zöldterületek és egyéb közterületek területén, az alatt vagy felett létesítményt elhelyezni, áthelyezni vagy megszüntetni, illetıleg a közterületet felbontani csak közterület tulajdonosának (kezelıjének engedélye, hozzájárulása alapján lehet, aki az említett munkákra feltételeket állapít meg. (2) Ha az építési és fenntartási munkákhoz közterület-használati, terület-felhasználási vagy építési engedély szükséges, úgy az engedélyt kiadó hatóság köteles az engedélybe a közterület tulajdonosának (kezelıjének) hozzájárulásában meghatározott feltételeket belefoglalni. (3) A közterületek igénybevétele, illetve felbontása iránti kérelemnek tartalmaznia kell a kivitelezı építésvezetıjének és a felbontott terület helyreállításáért felelıs személynek a nevét, a végleges helyreállítás idıpontját. A kérelemhez csatolni kell a közmő-üzemeltetık által elfogadott mőszaki terveket is.

9 (4) Új út, járda aszfaltszınyeg és évelı növényzettel beültetett zöldfelületek esetén az építés befejezését követı ötödik naptári év december 31-ig azok bontásához hozzájárulni tilos. Ez a tilalom nem vonatkozik a halasztást nem tőrı (veszélyt elhárító) bontásokra, valamint a csak fővel beültetett zöldfelületekre és játszóterekre (1) Hozzájárulás nélkül közterületet felbontani csak közmő üzemzavarának halasztást nem tőrı elhárítása érdekében szabad. Az üzemzavar miatt végzett bontást a közterület kezelıjének 24 órán belül kell bejelenteni, amely azt nyilvántartásba veszi. A bejelentéshez mellékelni kell a helyszínrajzot és közölni kell a helyreállítás várható idıpontját. A munkálatok végzése elıtt és alatt a forgalom biztonságos terelésérıl a közmő fenntartója köteles gondoskodni. (2) Közutak bontása esetén a közutakat kezelı - hozzájárulásának megadása elıtt forgalomkorlátozási, vagy forgalomterelési terv készítését írhatja elı. (3) Utak, járdák esetén az engedélyes a bontás és helyreállítás teljes idıtartama alatt gondoskodni köteles a munkaterületén a KRESZ szabályainak betartásáról, a balesetveszély kizárásáról (1) A kivitelezési és helyreállítási munkát olyan ütemben kell végezni, hogy azt az elıirt határidıre befejezzék. A munkát csak akkor szabad megkezdeni, ha annak folyamatos végzéséhez az alábbi feltételek biztosítottak: a) a bontási és munkakezdési hozzájárulásban foglalt feltételeket teljesítették, b) rendelkezésre áll a munka gyors ütemő végrehajtásához szükséges anyag, munkaerı, munka és fuvareszköz, c) a munka elvégzése után haladéktalanul biztosítható a burkolat helyreállítása. (2) Ha a teljes helyreállítás a bontási hozzájárulásban meghatározott határidıre nem készül el, a határidı a 3) bekezdés figyelembevételével módosítható. (3) Az eredeti hozzájárulásban meghatározott határidın túl a sikeres mőszaki átadás idıpontjáig a rendelet mellékletében meghatározott közterület-használati díjat megfizetni (1) Amennyiben a közterület igénybevétele során az érintett útszakasz, illetve járdaszakasz területének több mint 50%-át felbontják, az építtetı köteles az utat, vagy járdaszakaszt teljes szélességében és az eredeti burkolattal azonos módon újjáépíttetni. Ha a bontás a felület 40-50%-át érint, a teljes felület kopórétegének újjáépítése kötelezı. (2) Útburkolat helyreállítását csak az arra jogosult szervezet végezheti. A helyreállító 3 évig köteles a kivitelezés minıségét garantálni, illetve a megsüllyedést, meghibásodást haladéktalanul kijavítani. (3) Közmővezetékek építésekor (bıvítés, felújítás, csere) a gerincvezeték építésével egyidıben valamennyi ingatlan bekötıvezetékét meg kell építeni legalább az útburkolaton túl mért 1.0 méter hosszúságig, útcsatlakozásnál a szabályozási szélességig. (4) Aszfaltozott úton, vagy járdán tüzet rakni tilos! 20.. Amennyiben közhasználatú zöldterületnek, engedélyezett más célú használata folytán a zöldterületen lévı növényzet, építmények, berendezések, vagy felszerelések megsemmisülése várható, a jogosított

10 köteles a helyreállítás költségén túl a megsemmisült növényzet eszmei értékének befizetésére is. A felsorolt költségek elızetes befizetése is zöldterület-használati hozzájárulás kiadásának feltétele lehet Közhasználatú zöldterületek fenntartása (1) Abasár község területén zöldterületnek minısülnek: a kertészeti rendezés alá vont bel- és külterületi zöldterületek (parkok, közterek, sétányok, játszóterek, sportpálya, virágágyások és virágtartók, valamint a külterületi kirándulóhelyek (Sár hegy). (2) E rendelet alkalmazása szempontjából közhasználatú zöldterület: a) a község belterületének kertészetileg rendezett része (parkok, ligetek, sétányok, játszóterek stb.) b) a kertészeti rendezés alá vont községi zöldterületek, feltéve hogy azokon a fásítás, vagy parkosítás, illetve az ahhoz szükséges talaj. elıkészítés, talajjavítás, tereprendezés, vagy más munka megkezdıdött, c) az utcák fái és a zöldsávok, d) pihenésre, szórakozásra, testedzésre is szolgáló területek és a parkerdık, e) gyermekjátszótér az olyan park, amelyet kizárólag gyermekek szórakoztatását szolgáló berendezésekkel láttak el (1) A községi zöldterületek kezelésérıl, gondozásáról, az ott lévı fák, cserjék és egyéb növényzet, valamint a zöldterülethez tartozó felszerelési tárgyak (padok, játék és tornaszerek stb.) állagának megóvásáról és felújításáról a jegyzı gondoskodik. (2) Az ingatlantulajdonosok kötelesek az ingatlanuk határvonalától az útszegélyig - de legfeljebb 30 méterig - a 20.. a), b), d) pontjában meghatározott területek gondozását (kaszálás, gyomirtás) elvégezni. (3) Az allergiás megbetegedést kiváltó növények (pl.: parlagfő) virágzás elıtt magánterületrıl és közterületrıl egyaránt el kell távolítani (1) A község parkjait rendeltetésüknek megfelelıen, idıbeli korlátozás és térítés nélkül bárki jogosult használni. (2) A játszóterek felszerelését a hatodik életévüket be nem töltött gyermekek kizárólag szülıi felügyelet mellett használhatják. A hatodik életévüket betöltött, de 14. életévüket még el nem ért gyermekek, illetıleg fiatalkorúak a játszóterek felszerelését a szülık felügyelete nélkül is, de a szülık felelıssége mellett jogosultak használni (1) A zöldterületen nem szabad olyan magatartást tanúsítani, amely mások nyugalmát, pihenését, vagy üdülését zavarja. (2) Zöldterületben, parkerdıben szemetet, elhasznált tárgyat lerakni, elszórni tilos! (3) Fogatos, vagy gépjármővel, illetıleg kerékpárral, kül-, vagy belterjes kezelés alatt álló zöldterületnek csupán a jármőforgalomra szánt útjain szabad közlekedni. Gondozott zöldterületeken, parkerdı füvesített részén parkírozni tilos.

11 (4) Tilos a közterületen szeszesital árusítása és fogyasztása. Ez alól kivételt képez a kormányrendeletben vendéglátó üzletként meghatározott értékesítıhelyen, vendéglátó ipari elıkertben, továbbá rendezvények alkalmával az erre vonatkozó engedély birtokában történı szeszesital-árusítás és fogyasztás ) A gondozott zöldterületeken elhelyezett mőtárgyakat elmozdítani, megrongálni, a zöldterületen otthonos madarakat, vagy egyéb védett állatokat zavarni, befogni vagy pusztítani tilos. A kül- és belterületen tilos a növényzet, valamint a felszerelési tárgyak mindennemő rongálása, a madarak pusztítása. 2) A kül- és belterjesen kezelt zöldterületen tilos a virágok (védett és ültetett) vagy más növények szedése és gallyazása. Tilos a füves részt letaposni. 3) A község közigazgatási területén fát kivágni, - gyümölcsfa kivételével - csak engedéllyel szabad. Fakivágás engedélyezése esetén a fa pótlását közterületen minden esetben elı kell - magánterületen elı lehet - írni. 4) Nyomvonalas vezetékek üzemképes állapotát veszélyeztetı fák, valamint közterületre kihajló ágak esetén a tulajdonos köteles a gallyazást elvégezni. Ha a kötelezettségének a tulajdonos nem tesz eleget felszólítás ellenére sem, a jegyzı a tulajdonos költségére a gallyazást elrendelheti Közterületek tisztántartása (1) A település közterületeinek tisztántartására vonatkozó szabályokat A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló önkormányzati rendelet tartalmazza. (2) A község területén lévı közterületek tisztántartásáról, portalanításáról, szükség esetén locsolásáról a polgármester gondoskodik A szemétszállításról Abasár község belterületén a szemét elszállítás szabályait A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló önkormányzati rendelet tartalmazza Állattartás (1) Az állattartás szabályait Az állattartás helyi szabályairól szóló helyi rendelet tartalmazza. (2) Az elhullott állat tetemét a tulajdonos köteles haladéktalanul a Gyöngyösi dögkútba szállítani. Amennyiben a tulajdonos ezen kötelezettségének nem tesz eleget a tulajdonos költségére az Önkormányzat gondoskodik a tetem ártalmatlanításáról. (3) Ismeretlen tulajdonos esetén a tetem ártalmatlanná tételérıl az Önkormányzat saját költségén gondoskodik.

12 VII. Záró rendelkezések 29.. (1) Ezen rendelet május hó 27. napján lép életbe. Hatályba lépésével egyidejőleg hatályát veszti Abasár község Önkormányzat 14/2008. (XI. 13.) rendelete a környezetvédelemrıl. (2) Aki ezen rendelet 1.. (7), 2.. (3), (5), 3.. (2), (7)-(10), 6.. (6)-(10), (12)-(15), 7.. (2)-(4), 8.. (3)- (5), 9.. (2), 10.., 13.. (1), 14.. (1), 15.. (1)-(3), 16.. (1)-(3), 17.. (1), 18..(1)-(4), 21..(2)-(3), 23.. (1)-(4), 24.. (1)-(4)-ban foglaltak valamelyikét megszegi, vagy kijátssza, vagy elmulasztja szabálysértést követ el, és Ft-ig terjedı pénzbírsággal sújtható. (3) A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı a helyben szokásos módon gondoskodik. Kelt: Abasár, május 17.

13 P. H. Dr. Lénártné Benei Anikó sk. polgármester Dr. Kovács Krisztina sk. jegyzı Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdettem. Kelt: Abasár, május 27. Dr. Kovács Krisztina sk. jegyzı

14 NYOMTATVÁNY közterület használat engedélyeztetéséhez 1. számú melléklet ENGEDÉLY KÉRİ NEVE: ENGEDÉLYT KÉRİ LAKÓHELYE (SZÉKHELYE) KÖZTERÜLET HASZNÁLAT CÉLJA KÖZTERÜLETHASZNÁLAT IDİTARTAMA KÖZTERÜLET HASZNÁLAT HELYÉNEK ÉS MÉRTÉKÉNEK PONTOS MEGHATÁROZÁSA TEVÉKENYSÉG GYAKORLÁSÁRA JOGOSÍTÓ OKIRAT IKTATÓSZÁMA ÉS TARTALMA KÜLÖN JOGSZABÁLYBAN ELİÍRT ILLETÉK MÉRTÉKE KAUCÍÓ (Ft) KÖZTERÜLET HASZNÁLAT DÍJA ÖSSZESEN FIZETENDİ:

15 2. számú melléklet A közterületek használati díja Abasár község Önkormányzata 1. Hirdetı berendezés, cég- és címtábla elhelyezés, önálló kirakatszekrény, buszmegálló vagy épület falán elhelyezett plakát 2. Folyamatosan üzemelı árusító- és egyéb fülke. Asztal, pavilon stb ,- Ft /fal m²/ hó 2.000,- Ft / m² / hó 3. Közút területén vagy azon kívül szükséges gépjármő várakozóhely, tároló hely: a) autóbusz b) személygépjármő c) tehergépjármő, nehéz pótkocsi, 3,5t fölötti egyéb d) egyéb gépjármővek, könnyő pótkocsik, 3,5t alatti egyéb 4.000,- Ft / db /hó 2.000,- Ft / db / hó 4.000,- Ft /db /hó 1.500,- Ft / db / hó 4. Anyag tárolás: a) építési munkával kapcsolatos anyagok tárolása b) lakóház építési engedéllyel rendelkezık a használatba vételi engedély megszerzéséig, de legfeljebb 2 évig 5. Alkalmi és mozgó árusítás 300,- Ft / m² / hó 100,- Ft / m² /hó 500,- Ft / m² /nap Mutatványos tevékenység Közhasználatra még át nem adott terület ideiglenes hasznosítása Önkormányzati területen épített üzlet, kereskedelmi és vendéglátó egység 6. Egyéb építési célra átengedett közterület (garázs) 1.500,- Ft / m² / év 7. Önkormányzati épületek eseti használata 3.000,- Ft / alkalom 8. Egyéb fel nem sorolt esetekben a polgármester a körülményeknek megfelelıen, egyedileg állapítja meg a díjat.

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 5/2010. (VI.16) Ö. rendelettel módosított 2/2000.(III.10.) Ö. rendelete a helyi környezetvédelemrıl (Egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Öcs Község Önkormányzatának

Részletesebben

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról 1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE a közterület-használatról Kéthely Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

A közterületeken elvárt magatartásformák

A közterületeken elvárt magatartásformák - MEZİCSÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ TESTÜLETÉNEK 7/ 2007. (V.24.) évi R E N D E L E T E a közterületek használatáról Mezıcsát Önkormányzatának Képviselı-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL Egységes szerkezetben Letenye Város Önkormányzatának a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete. a környezetvédelemrıl, közterületek használatáról és az állattartásról

6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete. a környezetvédelemrıl, közterületek használatáról és az állattartásról Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemrıl, közterületek használatáról és az állattartásról A módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

Páty Önkormányzat Képviselıtestületének 13/2002.(VII.16.) rendelete a közterület használatról egységes szerkezetben

Páty Önkormányzat Képviselıtestületének 13/2002.(VII.16.) rendelete a közterület használatról egységes szerkezetben Páty Önkormányzat Képviselıtestületének 13/2002.(VII.16.) rendelete a közterület használatról egységes szerkezetben Páty Önkormányzat Képviselıtestülete az 1990. évi LXV. tv. 16 (1) bekezdése 1997. Évi

Részletesebben

7/2004. (V.1.) önkormányzati rendelete. a helyi környezetvédelemrıl, a közterületek és ingatlanok rendjérıl, a település tisztaságáról

7/2004. (V.1.) önkormányzati rendelete. a helyi környezetvédelemrıl, a közterületek és ingatlanok rendjérıl, a település tisztaságáról Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2004. (V.1.) önkormányzati rendelete a helyi környezetvédelemrıl, a közterületek és ingatlanok rendjérıl, a település tisztaságáról (Egységes szerkezetben

Részletesebben

I. FEJEZET. Lakóépületek, ingatlanok rendje

I. FEJEZET. Lakóépületek, ingatlanok rendje Budapest Fıv. XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselı-testülete 33/2005. (IX.14.) rendelete a két-vagy több lakásos 100 %-os, illetve többségi, avagy kisebbségi önkormányzati tulajdonú, vagy kezeléső

Részletesebben

GARA községi ÖNKORMÁNYZAT képviselı-testületének 4/2006. /II. 17./ ökr. r e n d e l e t e

GARA községi ÖNKORMÁNYZAT képviselı-testületének 4/2006. /II. 17./ ökr. r e n d e l e t e GARA községi ÖNKORMÁNYZAT képviselı-testületének 4/2006. /II. 17./ ökr. r e n d e l e t e a közterület használatról és rendjérıl (egységes szerkezetben) Gara község közigazgatási területén lévı közterületek

Részletesebben

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT Kiszombor Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 29/2008. ( XI. 25.) KKÖT rendelete a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról /Egységes szerkezet/ Kiszombor Község

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. (IV.30.) rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. (IV.30.) rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004. (IV.30.) rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 64. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. (.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II. 3.) önkormányzati

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı- testületének 33/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelete. a közterületek használatáról és rendjérıl

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı- testületének 33/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelete. a közterületek használatáról és rendjérıl Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı- testületének 33/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról és rendjérıl Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/1999. (II.25.) rendelete

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/1999. (II.25.) rendelete Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/1999. (II.25.) rendelete az önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás- és kezelés díjáról Balatonfüred

Részletesebben

30/2004. (VII. 1.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVİ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRİL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

30/2004. (VII. 1.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVİ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRİL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 30/2004. (VII. 1.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVİ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRİL A 14/2005. (III. 23.), A 45/2005. (X. 28.), A

Részletesebben

Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 20/2009.(XII. 10.) önkormányzati rendelete a helyi környezet és természet védeleméről

Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 20/2009.(XII. 10.) önkormányzati rendelete a helyi környezet és természet védeleméről Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 20/2009.(XII. 10.) önkormányzati rendelete a helyi környezet és természet védeleméről Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete SÁROSPATAK VÁROS JEGYZİJÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a t -

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 6/2007. (X.2.) számú rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl

Velem községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 6/2007. (X.2.) számú rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl Velem községi Önkormányzat Képviselı-testületének 6/007. (X..) számú rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl Velem községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Varsány Község Önkormányzati Képviselı- testülete 4/1996. ( II.26 ) számú önkormányzati rendelete

Varsány Község Önkormányzati Képviselı- testülete 4/1996. ( II.26 ) számú önkormányzati rendelete Varsány Község Önkormányzati Képviselı- testülete 4/1996. ( II.26 ) számú önkormányzati rendelete a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági szolgáltatásról Varsány község Képviselı-testülete a helyi

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1.

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Szigetszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2001. (II. 20.) sz. rendelete a helyi környezet védelmének szabályairól az 5/2005.(VIII.30.), 7/2008.(V.30.), 11/2009.(IX.25.), 13/2011.(XI.29.),

Részletesebben

SAJÓLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/2009.(II.18.) sz. RENDELETE a közterületek rendjérıl

SAJÓLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/2009.(II.18.) sz. RENDELETE a közterületek rendjérıl SAJÓLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/2009.(II.18.) sz. RENDELETE a közterületek rendjérıl Sajólád községi Önkormányzata figyelemmel a 2/1976./I.16./ ÉVM. a többször módosított 1/1975. /II.5./

Részletesebben

A helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról

A helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról Újlengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2004. (XII. 24.) rendelete A helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról Egységes szerkezetbe

Részletesebben

10/2006. (05.12.) rendelete

10/2006. (05.12.) rendelete Serényfalva Közsgé Önkormányzat Képviselõtestületének 10/2006. (05.12.) rendelete a közterület használat szabályairól Serényfalva Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről és a közterületek használatáról

Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről és a közterületek használatáról Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről és a közterületek használatáról Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Magyarország

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV.30.) rendelete. Balatonfüred város környezetvédelméről

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV.30.) rendelete. Balatonfüred város környezetvédelméről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (IV.30.) rendelete Balatonfüred város környezetvédelméről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete 15/2007 (X. 16.) számú rendelete a helyi közút- és közmőépítésekrıl

Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete 15/2007 (X. 16.) számú rendelete a helyi közút- és közmőépítésekrıl Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete 15/2007 (X. 16.) számú rendelete a helyi közút- és közmőépítésekrıl Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA:50 MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a zajvédelemrıl II. forduló (t e r v e z e t) E L İ T E R J E

Részletesebben

3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-384 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu. - a Képviselı-testületnek -

3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-384 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu. - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-384 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E L İ T E R J E S Z T É S - a Képviselı-testületnek - a települési szilárdhulladékokkal

Részletesebben

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 11/2008. (XI.1.) ÖK. számú r e n d e l e t e. a közterület használatáról

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 11/2008. (XI.1.) ÖK. számú r e n d e l e t e. a közterület használatáról ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 11/2008. (XI.1.) ÖK. számú r e n d e l e t e a közterület használatáról Előszállás nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

7/2004 (VI. 05. ) Ö. rendelete. a környezetvédelemről

7/2004 (VI. 05. ) Ö. rendelete. a környezetvédelemről 1 Bogyiszló Községi Önkormányzat Képviselő- testülete 7/2004 (VI. 05. ) Ö. rendelete a környezetvédelemről A rendelet célja a természeti-környezeti értékek megőrzése, javítása és védelme, a község arculatának

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 46/2009. (X.30.) Ör.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 46/2009. (X.30.) Ör. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 46/2009. (X.30.) Ör. a közterületek használatáról, továbbá a közterületeken és beépítetlen önkormányzati tulajdonú földrészleteken a fák védelmérıl

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

SOMOGYCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

SOMOGYCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SOMOGYCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A környezetvédelem és az állattartás helyi szabályairól szóló többször módosított 9/2004.(V.5.) önkormányzati rendelet EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA

Részletesebben

FADDI HÍREK MELLÉKLET 2009.DECEMBER

FADDI HÍREK MELLÉKLET 2009.DECEMBER (4) Egyéb rendezvények tervezett megtartása esetén az üzletvezető bejelentése alapján a rendezvény helyének, idejének megjelölésével a jegyző határozattal dönt. A bejelentést a rendezvény megtartása előtt

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 19/2010. (VIII.27.) rendelete. A reklámhordozókról és a reklámokról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 19/2010. (VIII.27.) rendelete. A reklámhordozókról és a reklámokról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 19/2010. (VIII.27.) rendelete A reklámhordozókról és a reklámokról Módosítva: 10/2011. (IV.11.), 32/2011. (XII.13.), 23/2012. (V.11.), Szentes Város Önkormányzatának

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2010. (III.11.) rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2010. (III.11.) rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2010. (III.11.) rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Erdőkertes község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2009. (XII. 17.) sz. és 10/2010. (V.27.) sz. rendeletével módosított 14/2008. (12.04.) sz. rendelete a közterületek rendjéről Erdőkertes község

Részletesebben

Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselõ-testületének. 14/2008.(IV.16.) rendelete. a közterületek használatáról

Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselõ-testületének. 14/2008.(IV.16.) rendelete. a közterületek használatáról Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 14/2008.(IV.16.) rendelete a közterületek használatáról Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (II. 1.) önkormányzati rendelete a közterületek-használatáról. egységes szerkezetben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (II. 1.) önkormányzati rendelete a közterületek-használatáról. egységes szerkezetben TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (II. 1.) önkormányzati rendelete a közterületek-használatáról egységes szerkezetben A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény

Részletesebben

Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 20/2009.(XII.10.) önkormányzati rendelete a helyi környezet és természet védeleméről

Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 20/2009.(XII.10.) önkormányzati rendelete a helyi környezet és természet védeleméről Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 20/2009.(XII.10.) önkormányzati rendelete a helyi környezet és természet védeleméről Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény

Részletesebben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a helyi környezet védelméről, a település tisztaságáról szóló 10/2006. (VI. 2.

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a helyi környezet védelméről, a település tisztaságáról szóló 10/2006. (VI. 2. TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a helyi környezet védelméről, a település tisztaságáról szóló 10/2006. (VI. 2.) rendelete (Egységes szerkezetbe foglalva) Taksony Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1..

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 1 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének a 10/2009./II.13./ sz. rendelettel módosított 2/1999. /I.28./ sz. rendelete a környezetvédelem helyi szabályozásáról Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (I. 18.) számú önkormányzati rendelete A helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról

Részletesebben

I.fejezet. Bevezető rendelkezések

I.fejezet. Bevezető rendelkezések Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 15/2005. (IX.15.) Ök.sz. rendelete a 10/2004. ( IV.30.) Ök.sz. rendelet- módosításáról a helyi környezet és természetvédelemről Nádudvar Város Önkormányzatának

Részletesebben

Téglás Városi Önkormányzat 2/2003. (I. 28.) TÖ sz. rendelete a közterületek használatának rendjéről és a köztisztaság fenntartásáról

Téglás Városi Önkormányzat 2/2003. (I. 28.) TÖ sz. rendelete a közterületek használatának rendjéről és a köztisztaság fenntartásáról Téglás Városi Önkormányzat 2/2003. (I. 28.) TÖ sz. rendelete a közterületek használatának rendjéről és a köztisztaság fenntartásáról A 21/2005. (IX. 30.), a 28/2005. (XII. 22.) és a 27/2006. (XII. 21.)

Részletesebben

Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 19/2001. (VI. 29.) sz. rendelete a környezetvédelemről

Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 19/2001. (VI. 29.) sz. rendelete a környezetvédelemről Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 19/2001. (VI. 29.) sz. rendelete a környezetvédelemről Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) a község

Részletesebben

Ásotthalom Község Jegyző jétő l 7/2008. Témafelelős: Dr. Karsai Éva Véleményező Bizottság: PTB, TVMB Ikt.szám: 1134/2008.

Ásotthalom Község Jegyző jétő l 7/2008. Témafelelős: Dr. Karsai Éva Véleményező Bizottság: PTB, TVMB Ikt.szám: 1134/2008. Ásotthalom Község Jegyző jétő l 7/2008. Témafelelős: Dr. Karsai Éva Véleményező Bizottság: PTB, TVMB Ikt.szám: 1134/2008. Tárgy: A közterület használatáról szóló rendelet megalkotása Melléklet: 1 pl. Rendelet-tervezet

Részletesebben

Általános rendelkezések 1. 2

Általános rendelkezések 1. 2 Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése 3/1996. (II.15.) Kgy. sz. rendelete a közmőves ivóvízellátásról és a közmőves szennyvízelvezetésrıl a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének../2011.(..) önkormányzati rendelete. a környezetvédelem részleges helyi szabályozásáról

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének../2011.(..) önkormányzati rendelete. a környezetvédelem részleges helyi szabályozásáról Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2011.(..) önkormányzati rendelete a környezetvédelem részleges helyi szabályozásáról Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete a települési környezet védelméről Módosítások: - 2/2016. (II.16.) ökr. Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

( egységes szerkezetben)

( egységes szerkezetben) 1 OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 14/1999.(XII.29.) számú önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a köztisztasággal kapcsolatos helyi közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl (egységes szerkezetben a 9/2001. (VI.21.), 5/2005. (II.24), 17/2006. (V. 18.), 34/2006.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2007. (XII. 1.) rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és az ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról Biharnagybajom

Részletesebben

Göd Város Önkormányzat 6/2000. (II.22.) sz. Ök rendelete Göd Város helyi környezetvédelmi szabályairól

Göd Város Önkormányzat 6/2000. (II.22.) sz. Ök rendelete Göd Város helyi környezetvédelmi szabályairól 1 Göd Város Önkormányzat 6/2000. (II.22.) sz. Ök rendelete Göd Város helyi környezetvédelmi szabályairól Göd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 16..

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA Zagyvaszántói Önkormányzat 15/2004. (IV.30.) rendelete a közterület használatról és a közterület-használati díjakról a 10/2005.(IX.29.), a 11/2008.(VIII.28.), a 13/2008.(X.30.

Részletesebben

Bakonykuti Község Önkormányzat Képviselı-testülete 2/2005. (II. 20.) B. Önk. sz. rendelete

Bakonykuti Község Önkormányzat Képviselı-testülete 2/2005. (II. 20.) B. Önk. sz. rendelete Bakonykuti Község Önkormányzat Képviselı-testülete 2/2005. (II. 20.) B. Önk. sz. rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Bakonykúti község Önkormányzatának Képviselı-testülete az 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 14/2007.(III.29.) ÖK számú R E N D E L E T E

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 14/2007.(III.29.) ÖK számú R E N D E L E T E Mezőkövesd Város Önkormányzatának 14/2007.(III.29.) ÖK számú R E N D E L E T E a közterület eltérő használatáról és a használat díjának meghatározásáról A Mezőkövesd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 36/2013. (XI.29.) rendelete

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 36/2013. (XI.29.) rendelete TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 36/2013. (XI.29.) rendelete a közterületek használatáról, a közutak nem közlekedési célú igénybevétele engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról

Részletesebben

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 7/2015. (V. 8.) rendelete. A közterületek használatáról és a reklámhordozók elhelyezéséről

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 7/2015. (V. 8.) rendelete. A közterületek használatáról és a reklámhordozók elhelyezéséről Biatorbágy Város Képviselő-testülete 7/2015. (V. 8.) rendelete A közterületek használatáról és a reklámhordozók elhelyezéséről Biatorbágy Város Képviselő testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2001.(IV.27.) ÖKT számú RENDELETE

Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2001.(IV.27.) ÖKT számú RENDELETE Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2001.(IV.27.) ÖKT számú RENDELETE a közterület rendeltetésétől eltérő használatának szabályozásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ikt. sz.: E-874-5/2008 Témafelelős: Baloghné Berezvai Csilla Tárgy: A környezetvédelem

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év április 26.-i ülésére Tárgy: A közterületek használatáról szóló 8/2001. (III.27.) ÖK. rendelet felülvizsgálata (jogharmonizációs

Részletesebben

Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1999. /I.28. / önkormányzati-rendelete a környezetvédelem helyi szabályozásáról

Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1999. /I.28. / önkormányzati-rendelete a környezetvédelem helyi szabályozásáról Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1999. /I.28. / önkormányzati-rendelete a környezetvédelem helyi szabályozásáról Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

10/2015. (IV. 30.), 3/2014. (II.28.), 13/2009. (XII. 17.) 10/2010. (V.27.) 9/2011. (IV.1.) 6/2012. (IV.10.) 14/2012. (XII.

10/2015. (IV. 30.), 3/2014. (II.28.), 13/2009. (XII. 17.) 10/2010. (V.27.) 9/2011. (IV.1.) 6/2012. (IV.10.) 14/2012. (XII. Erdőkertes község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (IV. 30.), 3/2014. (II.28.), 13/2009. (XII. 17.) sz., 10/2010. (V.27.) sz., 9/2011. (IV.1.) sz., 6/2012. (IV.10.) és 14/2012. (XII. 18.) számú

Részletesebben

20/1994.(07.04.) Kgy. sz. rendelet 1. A közterület használatáról és a közterülethasználati díjról egységes szerkezetben

20/1994.(07.04.) Kgy. sz. rendelet 1. A közterület használatáról és a közterülethasználati díjról egységes szerkezetben 20/1994.(07.04.) Kgy. sz. rendelet 1 A közterület használatáról és a közterülethasználati díjról egységes szerkezetben A rendelet hatálya 1.. 2 E rendelet hatálya kiterjed a./ a közhasználatra szolgáló

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Barcs Város Önkormányzata Polgármesterétıl 7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46. Postafiók: 62, Telefon: 82/462-459.

ELİTERJESZTÉS. Barcs Város Önkormányzata Polgármesterétıl 7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46. Postafiók: 62, Telefon: 82/462-459. Barcs Város Önkormányzata Polgármesterétıl 7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46. Postafiók: 62, Telefon: 82/462-459 napirendi pont ELİTERJESZTÉS Barcs Város Önkormányzata /2009. (.) számú rendelete a vásárokról

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK 27/2007.(IX.25.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK 27/2007.(IX.25.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK 27/2007.(IX.25.) KGY r e n d e l e t e a temetıkrıl és a temetkezési tevékenységrıl (egységes szerkezetben a 11/2008.(III.4.) KGY és a 50/2008.(XI.25.) KGY rendelettel)

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 31/2001. (VI. 01.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 31/2001. (VI. 01.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 31/2001. (VI. 01.) számú r e n d e l e t e a közterületek használatának, valamint a közutak nem közlekedési célú igénybevétele engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról

Részletesebben

Felsőnyék Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (XI. 26.) sz. rendelete az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról

Felsőnyék Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (XI. 26.) sz. rendelete az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról Felsőnyék Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (XI. 26.) sz. rendelete az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról Felsőnyék Község Önkormányzati Képviselő-testülete az árak megállapításáról

Részletesebben

PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 20/2002. (XII. 12) sz. önkormányzati rendelete

PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 20/2002. (XII. 12) sz. önkormányzati rendelete PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 20/2002. (XII. 12) sz. önkormányzati rendelete A helyi iparőzési adóról szóló 15/1998. (XII. 24.), 2/1999. (111.25.), 19/1999. (XII. 30.), 17/2000.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. március 20-i ülésére. Tárgy: A helyi környezetvédelem szabályairól szóló rendelettervezet

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. március 20-i ülésére. Tárgy: A helyi környezetvédelem szabályairól szóló rendelettervezet ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. március 20-i ülésére Tárgy: A helyi környezetvédelem szabályairól szóló rendelettervezet Tisztelt Képviselő-testület! Belső ellenőri vizsgálat folyt le 2014. évben.

Részletesebben

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselőtestületének 15/2000./XII.21./ r e n d e l e t e. a környezetvédelemről.

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselőtestületének 15/2000./XII.21./ r e n d e l e t e. a környezetvédelemről. H e g y e s d község Önkormányzata Képviselőtestületének 15/2000./XII.21./ r e n d e l e t e a környezetvédelemről. H e g y e s d község Önkormányzata Képviselőtestületének 15/2000./XII.21./ rendelete

Részletesebben

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2000.(VI.5.) számú önkormányzati rendelete a környezet- és természetvédelemről 1

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2000.(VI.5.) számú önkormányzati rendelete a környezet- és természetvédelemről 1 TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2000.(VI.5.) számú önkormányzati rendelete a környezet- és természetvédelemről 1 Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(III.26.) számú rendelete a helyi környezet és a természet védelméről I.

Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(III.26.) számú rendelete a helyi környezet és a természet védelméről I. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(III.26.) számú rendelete a helyi környezet és a természet védelméről Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2004. /IV.26./rendelete. a környezetvédelemről ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2004. /IV.26./rendelete. a környezetvédelemről ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2004. /IV.26./rendelete a környezetvédelemről Tüskevár község Önkormányzata Képviselő-testülete a község környezeti állapotának egyre rosszabbodó

Részletesebben

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 8/2002./III.25./ MÖK. sz. rendelete

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 8/2002./III.25./ MÖK. sz. rendelete Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 8/2002./III.25./ MÖK. sz. rendelete a beruházási szabályzat közzétételérıl szóló 24/2000./IX.18./ MÖK. sz. rendelete módosítására és egységes szerkezetbe

Részletesebben

GŐSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2002. (XI.1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

GŐSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2002. (XI.1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE GŐSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2002. (XI.1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI KÖRNYEZET VÉDELMÉRÔL, A KÖZTERÜLETEK ÉS INGATLANOK RENDJÉRŐL, A TELEPÜLÉS TISZTASÁGÁRÓL (Egységes szerkezetben

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzata Képviselıtestületének 8/2010. (IV. 29.) számú önkormányzati rendelete a zajvédelem, valamint az üzletek éjszakai nyitva tartásának helyi szabályairól (módosításokkal egységes

Részletesebben

Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (VIII.27.) rendelete a helyi környezet védelméről. A rendelet hatálya

Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (VIII.27.) rendelete a helyi környezet védelméről. A rendelet hatálya Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (VIII.27.) rendelete a helyi környezet védelméről Mikebuda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 1/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelezı

Részletesebben

GALAMBOK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2009. (VI.02.) számú rendelete az környezetvédelem helyi szabályairól

GALAMBOK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2009. (VI.02.) számú rendelete az környezetvédelem helyi szabályairól GALAMBOK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/009. (VI.0.) számú rendelete az környezetvédelem helyi szabályairól Galambok Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

a közterületek használatáról

a közterületek használatáról BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 4/2004. (III.01.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.)

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE. 11/2002. (VII. 4.) számú. r e n d e l e t e

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE. 11/2002. (VII. 4.) számú. r e n d e l e t e SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 11/2002. (VII. 4.) számú r e n d e l e t e a város kül- és belterületének Szabályozási Tervérıl és Helyi Építési Szabályzatáról Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

szerződést kötött a szolgáltatóval, melynek megnevezését és adatait (a továbbiakban: közszolgáltató) az 1. melléklet tartalmazza.

szerződést kötött a szolgáltatóval, melynek megnevezését és adatait (a továbbiakban: közszolgáltató) az 1. melléklet tartalmazza. Sukoró Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2014. (III. 19.) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Sukoró Község Önkormányzat

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY 1 EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2009 (III. 27.) önkormányzati rendelete a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról módosította 23/2012. (V. 24.) önkormányzati rendelet 42

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2009 (III.

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2009 (III. 1 EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2009 (III. 27.) számú rendelete a közterületek rendeltetéstől eltérő használatának szabályozásáról. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Magyar

Részletesebben

I. fejezet. 1. Általános rendelkezések

I. fejezet. 1. Általános rendelkezések A Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének..//2015. (.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról és használatuk rendjéről, valamint a közterületek tisztántartásáról Balatonfüred

Részletesebben

Általános elıírások. Az elıírások hatálya 1..

Általános elıírások. Az elıírások hatálya 1.. Bakonyoszlop Községi Önkormányzat Képviselıtestületének 6/2005. (V.28.) számú rendelete Bakonyoszlop község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Bakonyoszlop Község

Részletesebben

A Zagyvaszántói Önkormányzat 13/2004.(IV.30.)rendelete a környezetvédelemről és a köztisztaságról

A Zagyvaszántói Önkormányzat 13/2004.(IV.30.)rendelete a környezetvédelemről és a köztisztaságról A Zagyvaszántói Önkormányzat 13/2004.(IV.30.)rendelete a környezetvédelemről és a köztisztaságról A Zagyvaszántói Önkormányzat a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Tv. (továbbiakban:

Részletesebben

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.13.) ÖK számú rendelete a helyi környezet védelméről

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.13.) ÖK számú rendelete a helyi környezet védelméről BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.13.) ÖK számú rendelete a helyi környezet védelméről Balatonhenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének

Részletesebben

NYIRÁD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

NYIRÁD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Nyirád Községi Önkormányzat 8454 Nyirád, Szabadság utca 3. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 18/2005. (XI. 18.) rendelete NYIRÁD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Tahitótfalu Községi önkormányzat 7/1996.(XII.10.) sz. Képviselıtestületi rendelete a kéményseprıipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl egységes szerkezetben a 4/2000.(III.31.) önkormányzati

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/ 510 300 Fax: 63/510-332

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/ 510 300 Fax: 63/510-332 Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/ 510 300 Fax: 63/510-332 Száma. 02-708/2006. Tárgy: A közterületek és közterület jellegű területek

Részletesebben

I. fejezet Közterületek használata

I. fejezet Közterületek használata Sásd Város Önkormányzata 4/2009.(III.27.) önkormányzati rendelete a közterületek rendjéről és a köztisztaságról 1 Sásd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.

Részletesebben

20/1984. (XII. 21.) KM rendelet. az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről

20/1984. (XII. 21.) KM rendelet. az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről A belügyminiszterrel, valamint a Minisztertanács Tanácsi Hivatalának elnökével egyetértésben a következıket

Részletesebben

MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2004.(VI.18.) rendeletével módosított 17/2001.(XII.7.) rendelete a település környezetvédelmének szabályairól * Martfű Város Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 6/2008. (VI. 25.) számú rendelete a közterület használatáról, védelméről és a közterület-használat díjáról.

Szendrő Város Önkormányzatának 6/2008. (VI. 25.) számú rendelete a közterület használatáról, védelméről és a közterület-használat díjáról. Szendrő Város Önkormányzatának 6/2008. (VI. 25.) számú rendelete a közterület használatáról, védelméről és a közterület-használat díjáról. Szendrő Város Önkormányzatának képviselőtestülete A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 1. oldal 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhıszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról A Kormány a távhıszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.)

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. 27/2013. (XI. 11.) Önkormányzati Rendelete

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. 27/2013. (XI. 11.) Önkormányzati Rendelete Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 27/2013. (XI. 11.) Önkormányzati Rendelete a közösségi együttélés alapvetı szabályairól és azok megsértésének jogkövetkezményeirıl Hajdúnánás Városi

Részletesebben

Felsőpakony Község Önkormányzatának 8/2008. (X. 29.) számú rendelete a közterületek használatáról és használatuk rendjéről.

Felsőpakony Község Önkormányzatának 8/2008. (X. 29.) számú rendelete a közterületek használatáról és használatuk rendjéről. Felsőpakony Község Önkormányzatának 8/2008. (X. 29.) számú rendelete a közterületek használatáról és használatuk rendjéről. Felsőpakony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben