szerződést kötött a szolgáltatóval, melynek megnevezését és adatait (a továbbiakban: közszolgáltató) az 1. melléklet tartalmazza.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "szerződést kötött a szolgáltatóval, melynek megnevezését és adatait (a továbbiakban: közszolgáltató) az 1. melléklet tartalmazza."

Átírás

1 Sukoró Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2014. (III. 19.) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Sukoró Község Önkormányzat Képviselő-testülete A vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény 44/C. (2) bekezdésében és 45. (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről a következőket rendeli el: 1. A rendelet célja és hatálya 1. A rendelet célja Sukoró község talajának és felszín alatti vízkészletének védelme, valamint a nem közművel összegyújtött háztartási szennyvízek begyűjtése, elszállítása és ártalommentes elhelyezésre vonatkozó helyi szabályozás megalkotása. Ennek érdekében valamennyi ingatlan tulajdonosa, használója köteles gondoskodni az ingatlanán keletkező települési folyékony hulladék ártalommentes és szakszerű elhelyezéséről. 2. (1) A rendelet hatály kiterjed Sukoró község közigazgatási területén belül minden ingatlantulajdonosra vagy használóra akinek az ingatlanán olyan háztartási szennyvíz keletkezik, melyet az ingatlan tulajdonosa nem ad át ártalmatlanításra a közüzemi vezetékes szennyvízhálózat üzemeltetőjének. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott ingatlantulajdonos vagy használó részére a közszolgáltatás igénybevétele kötelező. (3) A rendelet hatálya nem terjed ki: a) a beépítetlen telkek és a lakatlan lakás vagy üresen álló nem lakás célú épületek ingatlanhasználóira, b) a nem települési folyékony hulladéknak minősülő folyékony hulladék gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására. (4) A (3) bekezdés szerinti lakatlan lakásnak vagy üresen álló nem lakás céljára szolgáló ingatlannak, akkor minősül ha: a) az ingatlan a polgárok lakcímnyilvántartás hatályos adataként lakó vagy tartózkodási helyként vagy, b) a cégnyilvántartás hatályos adataként székhelyként, telephelyként nincs megjelölve és ténylegesen életvitel szerűen nem használják. (5) Mentesül a közszolgáltatás igénybevétele alól: a) az ingatlantulajdonos, akinek ingatlanán - vízjogi üzemeltetési engedély birtokában - a folyékony hulladék kezelése és ártalmatlanítása a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően történik. 2. Fogalom meghatározások 3. E rendelet alkalmazása szempontjából települési folyékony hulladéknak minősül az ingatlanon keletkező és ott gyűjtött, tárolt szennyvíz és szennyvíziszap, a közcsatorna hálózatba vezetett szennyvíz kivételével. 3. Közszolgáltatás tartalma 4. (1) Sukoró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó szolgáltatás ellátására

2 szerződést kötött a szolgáltatóval, melynek megnevezését és adatait (a továbbiakban: közszolgáltató) az 1. melléklet tartalmazza. (2) Az (1) bekezdésben foglalt közszolgáltató által végzett közszolgáltatás tartalma: a) a települési folyékonyhulladék gyűjtése, szállítása, és a kijelölt szennyvíztisztító telepen történő ártalommentes elhelyezése. (3) A közszolgáltató köteles az elszállított települési folyékony hulladékot Agárd vagy Székesfehérvár közigazgatási területén fekvő szennyvíztisztító telep szennyvízfogadó műtárgyában elhelyezni. 4. A közszolgáltatás igénybevételének szabályai 5. (1) A települési folyékony hulladék gyűjtését és ideiglenes tárolását az ingatlan tulajdonosa köteles zárt rendszerben végezni, hogy az közegészségügyi előírásokat ne sértsen, a környezetet ne veszélyeztesse, másoknak kárt és érdeksérelmet ne okozzon. (2) A települési folyékony hulladék tulajdonosa a közszolgáltató elérhetőségein igényelheti a szolgáltatást. (3) A közszolgáltató a megrendelést köteles visszaigazolni a szolgáltatás teljesítésének várható időpontja és a fizetendő díj megjelölésével. Ha a megrendelés és teljesítés között árváltozás következik be, akkor az alkalmazott díjtétel a megrendeléskor érvényes tarifa szerint kerül számlázásra. (4) A közszolgáltató az általa nyilvántartott és visszaigazolt megrendelést a bejelentést követő 3 munkanapon belül, az igénylővel egyeztetett időpontban teljesíteni köteles. (5) A közszolgáltató a szolgáltatás elvégzésének akadályoztatásáról köteles a megrendelőt értesíteni írásban, személyesen vagy telefonon és közölni a teljesítés új időpontját. 6. (1) A települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatásért a tulajdonos díjat köteles fizetni. (2) A díjfizetés a szolgáltatás megtörténtekor esedékes készpénzfizetési számla ellenében. (3) A közszolgáltatás térítési díját a 2. melléklet tartalmazza. (4) A közszolgáltatás díját tartalmazó számla adataival, illetve összegszerűségével kapcsolatban a tulajdonos a szolgáltatónál kifogást emelhet. A kifogásnak a számla kiegyenlítésével kapcsolatos kötelezettségre halasztó hatálya nincs. A tulajdonos által írásban tett kifogásra a szolgáltató 15 napon belül írásban köteles válaszolni. 7. A közszolgáltató köteles a szolgáltatás során az általa okozott szennyeződés megszüntetéséről gondoskodni. 8. A közszolgáltató megtagadhatja a szolgáltatás elvégzését ha: a) az időjárási viszonyok nem teszik lehetővé az ingatlan megközelítését, b) az útviszonyok miatt balesetveszélyes az ingatlan megközelítése, c) az ingatlan alkalmatlan a járművel történő szolgáltatás végrehajtására, d) nem biztosított a biztonságos, balesetmentes munkavégzés, e) a települési folyékony hulladék veszélyes anyaggal szennyezett. 9. (1) A közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes adatok közül a szolgáltatást igénybevevő természetes személyek (a továbbiakban: szerződő fél) személyazonosító adatai közül: a) a nevét és születési nevét,

3 b) a születési idejét és helyét, c) az anyja nevét kezelheti. (2) Az (1) bekezdésben foglalt adatokon túl kezelheti a szerződő fél lakóhelyének, továbbá tartózkodási helyének címét is, valamint az ingatlan címét, ahol a folyékony hulladék keletkezett és az elszállított mennyiséget. (3) Az adatkezelés célja a szerződő fél és a részére nyújtott szolgáltatás, a szolgáltatás mennyiségének, ellenértékének és az ellenérték kiegyenlítésére vonatkozó adatok nyilvántartása. (4) Az adatkezelést úgy kell kialakítani és végezni, hogy annak tartalmát csak az arra jogosultak ismerhessék meg. (5) Az adatkezelést kizárólag a közszolgáltatóval munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy végezheti. (6) A személyes adatok kizárólag a szerződéses jogviszony időtartama alatt kezelhetők. A jogviszony megszűntével a személyes adatokat haladéktalanul meg kell semmisíteni. 5. Záró rendelkezések 10. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 15/2003. (XII. 18.) önkormányzati rendelet. Mészárosné Hegyi Gyöngyi polgármester dr. Berzsenyi Orsolya jegyző A rendelet a mai napon kihirdetésre került: Sukoró, március 19. dr. Berzsenyi Orsolya jegyző

4 1. melléklet a 5/2014. (III. 19.) önkormányzati rendelethez A közszolgáltató adatai LIQUID-PORTER Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság rövidítve: LIQUID-PORTER Kft. cégjegyzékszám: ; Adószáma: ; statisztikai száma: Székhelye: Budapest, Bethlen G. u em. 24. fióktelepei: 2038 Sóskút, Ipari Park 3508/42. A cég főtevékenysége: szennyvíz gyűjtése, kezelése. Képviseletre jogosult személy: Bársony Zsolt ügyvezető 2. melléklet a 5/2014. (III. 19.) önkormányzati rendelethez A közszolgáltatás térítési díja Közszolgáltatás (begyűjtés, szállítás, ártalmatlanítás) Ft./m3 1. Lakossági Intézményi 2200 A díjak március 1-től érvényesek és az általános forgalmi adót (27%) tartalmazzák.

5 Sukoró Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2011. (VIII. 05.) önkormányzati rendelete A közterület-használat egyes kérdéseiről Sukoró Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: I. Fejezet A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet személyi hatálya kiterjed a természetes és jogi személyekre, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre. (2) A rendelet alkalmazása szempontjából Sukoró Község közigazgatási területén belül közterületnek minősül: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat, és az ingatlannyilvántartás ekként tart nyilván. Egyéb ingatlanoknak a közhasználat céljára átadott területrészére az erről szóló külön szerződésben foglaltak keretei között a közterületre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. Közterület rendeltetése különösen: a közlekedés biztosítása, (utak, terek), a pihenő és emlékhelyek kialakítása (parkok, köztéri szobrok stb.), a közművek elhelyezése. 2. A közterületet rendeltetésének megfelelően, állagának sérelme, forgalmának veszélyeztetése nélkül az általános magatartási szabályok betartásával mindenki szabadon használhatja. Rendeltetésszerű használatnak minisül a közterületen való közlekedés, valamint pihenés. II. Fejezet A közterületek rendeltetéstől eltérő használata 3. (1) A közterület rendeltetéstől eltérő használatához a jelen rendeletben meghatározott feltételek alapján engedély szükséges. A jelen rendeletben foglaltak alapján kiadott engedély nem pótolja a külön jogszabályban előírt bejelentési, engedélyezési, hozzájárulási kötelezettséget. (2) Közterület-használati engedély szükséges: a) a közterületbe nyíló: üzlethomlokzat, kirakatszekrény, védőtető, ernyőszerkezet, hirdető berendezés, továbbá cég-és címtábla elhelyezésére b) vendéglátóipari kitelepüléshez c) árusító pavilon elhelyezéséhez d) árubemutatás céljára, reklámozási célú áru kirakásához, valamint közterületen történő kereskedelmi árusításhoz e) közterületen lévő, vagy közterületbe benyúló árusító automata, egyéb árusító berendezés elhelyezéséhez f) mozgóbolt üzemeltetéséhez, mozgóárusításhoz g) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag kihelyezéséhez, valamint építési munkaterület létesítéséhez h) 1,1 m 3 űrtartalomnál nagyobb, vagy nem szabványos hulladékgyűjtő edény elhelyezéséhez, ha az elhelyezés más módon nem lehetséges i) mutatványos tevékenység gyakorlásához j) ünnepi rendezvény, kiállítás, technikai bemutató, valamint alkalmi vásár, sport és kulturális rendezvény céljára k) szerzői jogi védelemben részesülő játék, riport és dokumentumfilm forgatásához l) tevékenységüket árusítással egybekapcsoltan végző művészek működéséhez 4. (1) Nem kell közterület-használati engedély a) a közterületnek az önkormányzat által történő igénybevételéhez.

6 b) az önkormányzat által kijelölt helyeken saját termelésű zöldséget, gyümölcsöt, virágot árusító mezőgazdasági kistermelőnek, ha az áruval igénybe vett terület az 1 m 2 -t nem haladja meg. c) a sajtó munkatársainak a tájékoztatási feladatuk ellátásához szükséges mértékben. d) tüzelőanyag, valamint bútorok és egyéb háztartási felszerelések rakodásához és tárolásához, feltéve, hogy a tárolás a 48 órát nem haladja meg és a közlekedést nem akadályozza. e) építőanyag, építéshez szükséges szerkezetek elhelyezéséhez, illetve lerakodásához, valamint bontásból származó anyagok és építési törmelék tárolásához, feltéve, hogy az a 48 órát nem haladja meg és a közlekedést nem akadályozza. f) az úttartozékok és a közúti közlekedés irányítását szolgáló berendezések elhelyezéséhez. g) a közterületen, illetőleg az alatt vagy felett elhelyezett távközlési kábelek, közművezetékek hibaelhárítása érdekében végzett munkához, feltéve, hogy a munka végzése nem jár együtt a közút felbontásával. h) a szervezett lomtalanítás időtartamára kihelyezett lom tárolására. 5. (1) Nem adható közterület-használati engedély: a) a 3. (2) bekezdésében foglaltak kivételével: közutak (járdák) nem közlekedési célú igénybevételére b) sérült, roncs és forgalomból kivont jármű, gépjármű közterületen történő tárolására, továbbá 3500 kg össztömeget meghaladó súlyú jármű (autóbusz, tehergépkocsi, mezőgazdasági vontató, lassú jármű, járműszerelvény, nehéz-pótkocsi lakókocsi, munkagép) közterületen való tárolására c) háztartási és egyéb szilárd hulladék lerakásához d) zajos, bűzös, füsttel, korommal vagy gőzzel járó, sugárzó tűz és robbanásveszélyes, valamint a lakosság nyugalmát egyébként zavaró tevékenység gyakorlásához, veszéses hulladék lerakásához e) a közlekedés biztonságát veszélyeztető berendezések és anyagok elhelyezéséhez f) olyan tevékenység gyakorlásához, amelynek közterületen való folytatását jogszabály nem teszi lehetővé III. Fejezet A közterület használatra vonatkozó engedélyezési eljárás általános szabályai 6. (1) A közterület rendeltetéstől eltérő használatának engedélyezése a polgármester hatáskörébe tartozik. (2) Ha a közterület-használat olyan közterületre vonatkozik, amely a közúthálózatba tartozik, a közterület-használat engedélyezése előtt kérni kell a közút kezelőjének hozzájárulását. 7. (1) A közterület-használati engedélyt annak kell kérnie aki a közterületet használni kívánja. A kérelem benyújtása a közterület-használat megkezdésére nem jogosít. (2) Ha a közterület használata építési engedélyben kötött építmény elhelyezése céljából szükséges az engedélyt az építtetőnek kell kérnie. (3) Ha a közterület használata építési munka végzésével kapcsolatos állvány, építőanyag elhelyezése céljából szükséges, az engedélyt a kivitelezőnek kell kérnie. (4) Kiállítás, vásár vagy rendezvény tartása iránti közterület használati engedélyt a rendezvény szervezőjének, rendezőjének kell kérni. 8. A közterület használati engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell az 1. mellékletben előírt formanyomtatványon megjelölt adatokat. IV. Fejezet A közterület-használati engedély tartalmi előírásai 9. (1) A közterület-használati engedélynek tartalmaznia kell: a) az engedélyező megnevezését, az ügy számát, tárgyát és előadóját b) az engedélyes nevét, lakóhelyét vagy székhelyét

7 c) a közterület-használat célját és időtartamát, vagy azt hogy az engedély milyen feltételek bekövetkeztéig érvényes d) a közterület-használat helyének, módjának, mértékének pontos meghatározását e) az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságok szakvéleményében foglalt előírásokat f) közterület-használati díj fizetési kötelezettség esetén a díj fizetésének mértékét, módját és határidejét g) a közterület folyamatos tisztán tartásának, valamint a közterületi létesítmény karbantartásának és a közterület-használat folytán előállt esetleges rongálásnak a helyreállítási kötelezettségét h) az engedélytől eltérő közterület-használat következményeire való figyelmeztetést i) a közterület-használat közérdekből való megszüntetésének lehetőségéről szóló tájékoztatást, valamint az engedély visszavonására való figyelmeztetést j) az engedély érvényességének megszűnése esetére az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó kötelezettséget (2) Az anyagok és szerkezetek tárolásával kapcsolatban ki kell kötni, hogy a tárolás csak a balesetmunka-és egészségvédelmi előírások betartásával történhet. V. Fejezet A közterület-használatáért fizetendő használati díj 10. (1) Az engedélyes a közterület használatáért díjat köteles fizetni a 2. mellékletben meghatározott díjtételek figyelembe vételével. (2) A díjat a közterület tényleges használatától függetlenül az engedélyben meghatározott időtartamra és mértékben kell megfizetni. (3) A létesítménnyel elfoglalt és a tevékenységhez további területet nem igénylő közterület nagyságának meghatározásánál a létesítmény közterületre eső vízszintes területét kell számításba venni. Hirdető berendezés elhelyezése esetén a közterület-használati díjat a létesítmény hirdetési felületének nagysága alapján kell meghatározni. (4) A díjfizetés szempontjából minden megkezdett hónap, nap, m 2 egésznek számít. (5) A díjat az igénybe vevőnek az engedélyben meghatározott időtartamra vonatkozóan az engedélyező határozat közlésekor, de legkésőbb a közterület-használat megkezdését megelőzően előre kell megfizetni. A befizetés tényét a közterület-használat megkezdése előtt igazolni kell. 11. (1) Mentes a díjfizetési kötelezettség alól: a) ünnepi, sport és kulturális rendezvények b) az országos, vagy helyi védelem alatt álló műemlék épületek felújításával kapcsolatos közterülethasználat c) a szervezett szemétszállítást végző szervezetnek a feladat ellátását szolgáló hulladékgyűjtő edény elhelyezés d) az önkormányzat és intézménye e) választás, népszavazás, népi kezdeményezés kampányának időszakában a kampány céljára szolgáló rendezvény, hirdető berendezés, kitelepülés f) egyházi rendezvények g) az önkormányzat és szervei megbízásából történő munkavégzéssel kapcsolatos közterülethasználat (2) A polgármester a díj fizetésének kötelezettsége alól, kérelemre felmentést adhat: a) ha a közterület használatára adomány-gyűjtés, vagy jótékony célú rendezvény céljából kerül sor, feltéve, hogy az a település kulturális és szociális érdekeinek megfelel és nem kapcsolódik hozzá kereskedelmi tevékenység 12. (1) Közterület-használati engedély legfeljebb egy évre adható. (2) A közterület használat közérdekből bármikor megszüntethető (3) Vissza kell vonni az engedélyt, ha az engedélyes a) a közterületet az engedélyben foglaltaktól eltérően használja

8 b) a közterület használati díjat az engedélyben meghatározott időpontig nem fizeti meg VI. Fejezet A közterület-használatra vonatkozó külön előírások A kereskedelmi tevékenység 13. (1) Vendéglátó egység kerthelyiség jellegű kitelepülése, valamint árubemutatás céljára szolgáló bútor közterületen való elhelyezése akkor engedélyezhető, ha a kitelepülés és az árubemutatás a gyalogosforgalmat nem akadályozza. (2) Kiállítások, vásárok és egyéb rendezvények szervezői kötelesek gondoskodni a rendezvény befejezését követi takarítás elvégzéséről. (3) Tilos a közterületen a közvetlen szállítási előkészületet kivéve göngyöleget tárolni VII. Fejezet Reklám és hirdetési tevékenység 14. (1) Hirdetmények, reklámtáblák, irányító táblák, kirakatszekrények elhelyezéséhez engedélyt kell kérni. (2) Mozgatható reklámtábla csak a hirdetett üzlet előtt lehet közterületen az üzlet nyitvatartási ideje alatt, ha a közterület használati engedélyben meghatározott kivitelben gyártották le és az engedélyhez leírtak szerint helyezték el. 15. (1) A hirdető berendezés elhelyezését engedélyező határozatnak tartalmaznia kell: a) az engedélyezett hirdető berendezés leírását b) a fizetendő közterület használati díj összegét, befizetési határidejét (2) Az engedélyest fel kell szólítani a hirdetőtábla eltávolítására, ennek eredménytelensége esetén a közterület használati engedélyt vissza kell vonni, ha a) az engedélyes a hirdetőtáblát nem az engedélynek megfelelően helyezte el, illetve annak méretét, vagy tartalmát az engedélybe ütköző módon megváltoztatta. b) az engedélyes tisztán tartási, karbantartási, vagy felújítási kötelezettségének felszólítás ellenére sem tett eleget. 16. (1) Hirdetmények és plakátok külön jogszabályokban, valamint a választójogi törvényben előírt rendelkezések betartása mellett helyezhetők el. (2) A hirdető berendezés fenntartóinak gondoskodniuk kell a hirdető berendezések műszaki és esztétikai karbantartásáról, valamint az elavult hirdetések eltávolításáról a közterület szennyezése nélkül. (3) A hirdetményt és választási plakátot csak az arra kijelölt helyen szabad elhelyezni. (4) Hangos reklámozási tevékenységet csak engedéllyel, az engedélyben meghatározott útvonal betartásával lehet végezni. (5) Közterületre kiállított gépkocsikon, ezek felületén és utánfutókon reklámozás, hirdetés csak a közterület-használati engedély birtokában lehetséges. VIII. Fejezet Építési munkálatok 17. (1) Közterületen építési anyag tárolására amennyiben az építési telken belül erre nincs lehetőség kérelemre, csak a szükséges időtartamra és csak a műszakilag indokolt területre adható közterület használati engedély (2) Épülettel, építménnyel kapcsolatos építési, bontási és tatarozási munkákat úgy szabad végezni, hogy por és egyéb szennyeződés a közterületre ne jusson, illetve a vízelvezetés biztosítva legyen. (3) Tilos a közterületen bontásból, tatarozásból származó hulladék, törmelék tartós tárolása. az ilyen anyagokat folyamatosan, de legkésibb 48 órán belül a kijelölt hulladéklerakó-helyre el kell szállítani. A polgármester a mulasztó költségére elrendelheti az építési törmelék elszállítását. (4) Tilos az igénybe vett közterületek burkolatán betont, habarcsot keverni.

9 IX. Fejezet Járművek tárolása 18. (1) Az önkormányzat a tulajdonában lévő közterületi parkolókat saját maga üzemeltetheti, illetve azok üzemeltetésére szerződést köthet. (2) A parkolás rendjét az önkormányzat külön rendeletben állapítja meg. (3)Tilos és óra között a teher, személy és áruszállításra szolgáló 3,5 tonna összsúlyt meghaladó járművek közterületen való tárolása. (4) Közterületen nem tárolható lakókocsi, utánfutó, pótkocsi, kamionhoz tartozó vontatmány, munkagép és ennek munkaeszközei. (5) Lakókocsi, utánfutó, pótkocsi, kamion, vontató munkagép és munkaeszközei csak a) saját telephelyen b) bértárolásra kijelölt telephelyen c) méretei alapján alkalmas építési telken tartható 19. (1) Tilos a közterületen: a) járművek nagyjavítása, átalakítása, szerelése a KRESZ-ben meghatározott hibaelhárítás kivételével. b) gépjárművek festése, olajcseréje. c) gépjárművek mosása. d) javításra, szerelésre váró gépjármű elhelyezése. 20. (1) Közterületen üzemképtelen jármű nem tárolható. (2) Az üzembentartó vagy tulajdonos az üzemképtelenné vált járművet saját költségén köteles a közterületről 8 napon belül eltávolítani. (3) Ha az üzembentartó vagy tulajdonos az elszállításról 8 napon belül nem gondoskodik a járművet el kell szállítani. (4) A jármű hatósági elszállítása előtt írásban fel kell szólítani az üzembentartót vagy tulajdonost járművének a közterületről 3 napon belül történő elszállítására. (5) Ha az üzembentartó vagy tulajdonos kiléte nem állapítható meg, a jármű azonnal elszállítható. Erről a rendőrkapitányságot értesíteni kell. (6) A jármű és felszereléseinek hatósági elszállítását dokumentálni kell. (7) Az elszállított járművek tároló helyének biztosításáról a polgármester gondoskodik. (8) A tárolást végző az elszállítás napjától számított 15 napon belül köteles az üzembentartó vagy tulajdonost írásban felszólítani, hogy a járművet a tárolás helyéről 30 napon belül szállíttassa el. (9) Ismeretlen üzembentartó vagy tulajdonos esetén a felszólítást a helyben szokásos módon közzé kell tenni. (10) Az üzemképtelen járműveket a tárolást végző az üzembentartó vagy tulajdonos költségére és veszélyére szállítja el a tároló helyre. A tárolás költségei is az üzembentartó vagy tulajdonos terhelik. (11) A tároló helyről el nem szállított üzemképtelen járművek értékesítéséről az elszállítás napjától számított egy év elteltével kell gondoskodni, vagy annak eredménytelensége esetén megsemmisítéséről intézkedni. (12) Amennyiben az üzembentartó vagy tulajdonos a hatóságilag elszállított járművet nem váltja ki, akkor mind a jármű, mind az abban lévő tárgyak értékesítésére, vagy megsemmisítésére a talált tárgyak értékesítésére és megsemmisítésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. (13) Az értékesítés során befolyt összeg a felmerült költségek kiegyenlítése után -az önkormányzat bevételét képezi. (14) Az üzembentartó vagy tulajdonos jogosult az elévülési időn belül az értékesítés során befolyt szállítás, tárolás, valamint az értékesítés költségeivel csökkentett összegre vonatkozó igényét érvényesíteni, amennyiben tulajdonjogát vagy más jogcímét hitelt érdemlően igazolja. X. Fejezet

10 Közterületek bontása és helyreállítása 21. (1) Közterületek bontásával járó munkálatok esetén az engedélyes köteles az engedélyben foglalt szabályok betartására. (2) Amennyiben a közterület igénybevétele során az érintett útszakasz, illetve járdaszakasz területének több, mint 50 %-át felbontják, az építtető köteles az utat, vagy járdaszakaszt teljes szélességében és legalább az eredeti burkolattal azonos módon újjáépíteni. Ha a bontás a felület 50 %-át érinti, a teljes felület kopórétegének újjáépítése kötelező. (3)Az 5 éven belül épült utat, járdát, térburkolatot csak a közmű üzemzavarának elhárítása érdekében lehet felbontani. Új közmű építése, illetve rekonstrukciója esetén a teljes burkolatot újra kell építeni, kivéve a keresztirányú átvágások esetén. (4) Utak, járdák, illetve közvetlen mellettük lévő épületek, építmények esetén a bontás és helyreállítás teljes időtartama alatt az engedélyes köteles gondoskodni a gyalogos és járműforgalom biztonságos lebonyolításának feltételeiről. (5) A kivitelezési és helyreállítási munkát olyan ütemben kell végezni, hogy azt az előírt határidőre befejezzék. A munkát csak akkor szabad megkezdeni, ha annak folyamatos végzéséhez a feltételek biztosítottak. (6) Napi átlag 0 C alatti hőmérséklet esetén csak a közmű üzemzavarának halasztást nem tűrő elhárítása érdekében lehet felbontani út, járda vagy térburkolatot. (7) Szilárd burkolat helyreállítását csak az arra jogosult, megfelelő szakmai képesítéssel rendelkező személy vagy szervezet végezheti. (8) Ha a teljes helyreállítás a bontási engedélyben meghatározott határidőre nem készül el, a határidő meghosszabbítható. Amennyiben az engedélyes a határidő módosításához hozzájárulást nem kér, vagy nem kap, úgy tevékenysége közterület engedély nélküli használatának minisül. (9) A helyreállítás elvégzéséig az engedélyes köteles az igénybe vett teljes építési területre kiterjedően a közterület használati díjat megfizetni. (10) Közmű üzemzavarának elhárítása esetén közterület használati díjat nem kell fizetni. XI. Fejezet Egyéb használati módok 22. (1) Sukoró község teljes területén a közparkokat, köztárgyak környezetében lévő díszburkolatokat, zöldterületeket, sétányokat, játszótereket rendeltetéstől eltérő módon vagy céllal gépkocsival, gördeszkával, kerékpárral, motorkerékpárral és gépjárművekkel használni tilos. (2) Gépjárművel megállni és várakozni, illetve gépjárművet tárolni az úttesten kívül lévő, zúzott kővel, murvával, díszburkolattal ellátott területeken kivéve az útburkolat és árok között lévő útpadkán, ha azt jelzőtábla nem tiltja tilos. (3) Sukoró község közterületeire tilos a 7500 kg -nál nagyobb össztömegű tehergépkocsival való behajtás, kivéve eseti behajtási engedéllyel. Az eseti behajtási engedélyt határozott időtartamra a polgármester adja ki kivételes és indokolt esetben. A behajtási engedély díjköteles ,- Ft.+Áfa /nap, melyet a polgármesteri hivatal házipénztárába vagy készpénz átutalási megbízáson vagy átutalással kell megfizetni az önkormányzat költségvetési számlájára. (4) Közterületen sátorozni, kempingezni tilos. (5) Tilos közterületen elhelyezni, kihelyezni olyan tárgyakat, amelyek mások testi épségét veszélyeztetik, továbbá akadályozzák a gyalogos, jármű és gépjármű forgalmat. (6) Kulturális rendezvények, vásárok területét kivéve tilos közterületen szeszes italt fogyasztani. (6) A játszóterekre az ebeket bevinni, ott sétáltatni még pórázon is tilos. (7) Sukoró településen mindennemű hulladék égetése tilos, kivéve az alábbiakban kijelölt tűzgyújtási napokon 8.00-tól óráig Tavasszal: Március első szombatja, Április első szombatja, Május első szombatja és Ősszel: Szeptember utolsó szombatja és Október második és negyedik szombatja XII. Fejezet Hatósági ellenőrzés

11 23. (1) A közterület-használat szabályszerűségének, az engedélyben meghatározottak betartásának ellenőrzését a jegyző végzi. (2) Az engedélyes köteles a közterület-használatra vonatkozó engedélyt a díjfizetést igazoló szelvénnyel együtt az igénybevétel helyén, ahol ez nem lehetséges ott saját székhelyén, vagy telephelyén tartani és a hatóság felhívására bemutatni. (3) Az ellenőrzést végző jogosultsága igazolása után az igénybevétellel, kihelyezéssel kapcsolatos valamennyi iratot megtekintheti, a közterületre kiállított berendezési, felszerelési tárgyat, hirdető berendezést megszemlélheti. (4) Engedély nélküli, valamint az engedélytől eltérő közterület-használat esetén az ellenőrzést végző határidő tűzésével felhívja a használót a használat, vagy az engedélytől eltérő használat megszüntetésére és szabálysértési feljelentést tehet. (5) Az az engedéllyel rendelkező, aki a közterület használat megszűntével a területet eredeti állapotába nem állítja vissza, szabálysértést követ el. XIII. Fejezet A közterület jogellenes igénybevételének következményei 24. (1) 1 (2) Ha a közterületet engedély nélkül, vagy az engedélytől eltérő módon használó az engedélyezés feltételeinek megfelel kérelmére a polgármester a közterület-használatot engedélyezheti. Az engedély megadása a használót nem mentesíti az (1) bekezdésben említett következmények alól. (3) Ha a közterületet engedély nélkül, vagy az engedélytől eltérő módon használó a közterülethasználat engedélyezése iránt kérelmet nem nyújtott be, vagy az engedély nélkül folytatott tevékenységre közterület-használati engedély nem adható, a használót az (1) bekezdésben említett jogkövetkezmények alkalmazása mellett, megfeleli határidő kitűzésével az eredeti állapot helyreállítására kell kötelezni. (4) Amennyiben a helyreállítás az előírt határidőig nem történik meg, úgy a helyreállítást a polgármester az igénybe vevő költségére elvégeztetheti. (5) Aki a közhasználatra szolgáló parkban, ligetben, sétányon, játszótéren vagy egyéb fásított, illetőleg parkosított zöldterületen a növényzetet elpusztítja, megcsonkítja, a padokat, illetőleg egyéb felszerelési köztárgyakat megrongálja, szabálysértést követ el. XIV. Fejezet Szabálysértési rendelkezések XV. Fejezet Értelmező rendelkezések 26. (1) E rendelet alkalmazásában tárolásnak minősül a gépkocsi kivéve a hatósági engedéllyel és jelzéssel rendelkező személygépkocsi az autóbusz, a tehergépkocsi, a vontató, a nyerges vontató, a mezőgazdasági vontató, a lassú jármű, az állati erővel vontatott jármű, valamint pótkocsi egy óránál hosszabb ideig, folyamatos közterületen történő tartása. (2) a) Gépkocsi: olyan jármű, amelynek négy vagy több kereke van és saját tömege a 400 kilogrammot meghaladja. b) Személygépkocsi: személyszállítás céljára készült olyan gépkocsi, amelyben a vezeti ülést is beleértve legfeljebb kilenc állandó ülőhely van. c) Autóbusz: személyszállítás céljára készült, elektromos felső vezetékhez nem kötött olyan gépkocsi, amelyen a vezeti ülést is beleértve kilencnél több állandó ülőhely van. 1 Hatályon kívül helyezte: 11/2012. (IX.13.) r. Az önk. R-ben meghat. Szabsértési rendelkezések hatályon kívül helyezéséről 3. -a től 2 Hatályon kívül helyezte: 11/2012. (IX.13.) r. Az önk. R-ben meghat. Szabsértési rendelkezések hatályon kívül helyezéséről 3. -a től

12 d) Tehergépkocsi: a személygépkocsit, az autóbuszt és a vontatót kivéve minden gépkocsi e) Vontató: pótkocsi vontatására készült, rakfelület nélküli gépkocsi. f) Nyerges vontató: olyan vontató, amely a rajta lévő nyeregszerkezet útján a vontatott félpótkocsi súlyának jelentis részét átveszi. g) Mezőgazdasági vontató: mezőgazdasági munka végzésére készült, de pótkocsi vontatására is alkalmas, rakfelület nélküli olyan jármű, amelyet beépített erőgép hajt és sík úton önerejéből 25 km/óra sebességnél gyorsabban haladni képes. (3) Üzemképtelen jármű: a) hatósági jelzéssel nem rendelkezi azon jármű, amely a közúti forgalomban csak ilyen jelzéssel vehet részt b) baleset folytán megsérült és elhagyott jármű c) műszaki állapotánál fogva közúti közlekedésre alkalmatlan (4) Köztárgy: közterületen álló, illetőleg egyébként közhasználatra szolgáló művészeti, kegyeleti szobor, emlékmű, díszkút, szökőkút, közvilágítási, közlekedésirányítási, hírközlési, postai, kertészeti stb. Műtárgyak, illetőleg utcabútorok. (5) Üzlet: helyileg körülhatárolt, tartós használatra épült, helyhez kötött, rendszeresen nyitva tartó kiskereskedelmi árusítóhely. (6) Árusító és egyéb fülke (pavilon): olyan, bármikor könnyen összeszerelheti elemekből készült, illetve könnyen eltávolítható, szabadon álló, vagy telepített környezetébe illeszkedő földszintes ingóság, amely a talajjal nincs egybeépítve és az időszakos emberi tartózkodás, használat feltételeit biztosítja. (7) Hirdetés: valamely tény, körülmény közzététele a hirdetteti érdekében. (8) Információs cég, illetve irányító tábla: aktuális információt tartalmazó, a kereskedelmi szolgáltató tevékenység helyéről tájékoztató, a megközelítés irányára, illetve távolságára utaló 1 m 2 alapfelületet meg nem haladó hirdeti berendezés. (9) Plakát, hirdetmény, falragasz, felirat, vetített kép, zászló, szórólap, értesítés, ábrázolás, tájékoztató anyag: akár nyomdai úton, festéssel, beszövéssel, kirakással, vagy más eljárással készült. (10) Kihelyezés: hirdeti berendezés reklám és hirdetési felületének a közterület felé történő közzététele bemutatása. XVI. Fejezet Záró rendelkezések 27. (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) A rendelet hatálybalépését megelőzően kiadott közterület-használati engedélyek a bennük foglalt határidőig és feltételek mellett érvényesnek tekintendőek. (3) Hatályát veszti az önkormányzat a közterület használat általános szabályairól szóló 3/1995. (V. 17.) önkormányzati rendelete. Mészárosné Hegyi Gyöngyi sk. Vincze Zsuzsanna sk. polgármester jegyző A rendelet a mai napon kihirdetésre került Sukoró, augusztus 6. Vincze Zsuzsanna sk. jegyző 1. melléklet 10/2011. (VIII. 05.) önkormányzati rendelethez KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM

13 1./ Természetes személy vonatkozásában Kérelmező neve: (leánykori név is):... anyja neve:.. születési helye, ideje:.. Állandó lakhelyének címe:... Adóazonosító szám.. 2./ Jogi személy esetében Cég megnevezése: Levelezési cím (telephely):.. Adószám:. Bankszámlaszám:. 3./ Közterület-használat célja:.. Időtartama:... 4./ a.) a közterület-használat helye (telepítési helyszínrajz) b.) módja, mértéke (m2-ben kifejezve):. c.) a tevékenységhez használt utca berendezési tárgy, avagy jármű leírása (anyaga, rögzítés módja, jármű esetén annak típusa, forgalmi rendszáma, stb.).. 5./ Ha a közterület-használat célja mozgóbolt üzemeltetése: a) a mozgóbolt mozgási körzete:. b) megállási helyek:. 6./ A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat száma, megnevezése... 7./ Díjfizetési kötelezettség alól felmentés iránti kérelem esetén annak indoklása: / A rendeltetéstől eltérő használat során a felelős személy neve:. telefonszáma:... Sukoró, aláírás 2. melléklet

14 10/2011. (VIII. 05.) önkormányzati rendelethez I. Az árusító, szolgáltató pavilonok, egységek, üzletek alatti önkormányzati tulajdonú területek övezeti besorolása és díjtételei: 1. övezet: Sukoró Fehérvári út mindkét oldala 300 Ft/m 2 /hó 2. övezet: Sukoró belterülete az 1. övezet kivételével 200 Ft/m 2 /hó II. Az egyéb közterületi díjak az alábbiak szerint fizetendők: reklámtáblák: 1. övezet 1000,- Ft./m 2 /hó 2. övezet 800,- Ft./m 2 /hó idényjellegű árusítás, alkalmi árusítás, mozgó árusítás, mozgó bolt: 1, 2. övezet 3000,- Ft./m 2 /hó cirkusz, mutatványos, egyéb jellegű tevékenységek: 1, 2. övezet 300,- Ft./m 2 /nap III. Építési tevékenységhez kapcsolódó közterület-használati díjak Építési munkaterület (állványelhelyezés, felvonulási terület) 120 Ft./m 2 /nap Nyomvonalas létesítmények építése, rekonstrukciója esetén: út melletti zöld sávok, nem szilárd burkolatú utak 100 Ft./m 2 /nap szilárd burkolatú utak 100 Ft./m 2 /nap - parkok, díszburkolatok 100 Ft./m 2 /nap Építőanyag tárolás 100 Ft./m 2 /nap

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 23/2003. (XI. 21.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 23/2003. (XI. 21.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 Hatályos: 2013. augusztus 16-tól MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 23/2003. (XI. 21.) Ö N

Részletesebben

ENYING VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/1999. (V. 10.) SZ. RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

ENYING VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/1999. (V. 10.) SZ. RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Egységes szerkezetben az 5/2015. (III. 26.) önkormányzati rendelettel bezárólag ENYING VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/1999. (V. 10.) SZ. RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Enying Város

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 14/2007.(III.29.) ÖK számú R E N D E L E T E

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 14/2007.(III.29.) ÖK számú R E N D E L E T E Mezőkövesd Város Önkormányzatának 14/2007.(III.29.) ÖK számú R E N D E L E T E a közterület eltérő használatáról és a használat díjának meghatározásáról A Mezőkövesd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Cegléd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek használatának rendjéről és feltételeiről szóló 30/2011. (XII. 1.) 1 önkormányzati rendelete a 14/2012. (V. 24.), a 17/2012. (VII. 5.), a

Részletesebben

I. FEJEZET. 1. A település tisztaságáról

I. FEJEZET. 1. A település tisztaságáról Ukk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (V. 26.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételről, a közterület használatáról

Részletesebben

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 7/2015. (V. 8.) rendelete. A közterületek használatáról és a reklámhordozók elhelyezéséről

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 7/2015. (V. 8.) rendelete. A közterületek használatáról és a reklámhordozók elhelyezéséről Biatorbágy Város Képviselő-testülete 7/2015. (V. 8.) rendelete A közterületek használatáról és a reklámhordozók elhelyezéséről Biatorbágy Város Képviselő testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

20/2006. (XII. 20.) Kt. rendelete 1. a közterület használatáról és az üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről

20/2006. (XII. 20.) Kt. rendelete 1. a közterület használatáról és az üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről UZSA TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2006. (XII. 20.) Kt. rendelete 1 a közterület használatáról és az üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről Uzsa Település Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2009.(II.3.) rendelete a közterületek használatáról * a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2009.(II.3.) rendelete a közterületek használatáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2009.(II.3.) rendelete a közterületek használatáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

I. fejezet Közterületek használata

I. fejezet Közterületek használata Sásd Város Önkormányzata 4/2009.(III.27.) önkormányzati rendelete a közterületek rendjéről és a köztisztaságról 1 Sásd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/1999. (II.25.) rendelete

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/1999. (II.25.) rendelete Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/1999. (II.25.) rendelete az önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás- és kezelés díjáról Balatonfüred

Részletesebben

1. A közterület-használat szabályai

1. A közterület-használat szabályai Tarján Község Önkormányzati Képviselő-testületének 8/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról, rendjéről és tisztántartásáról Tarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/ 510 300 Fax: 63/510-332

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/ 510 300 Fax: 63/510-332 Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/ 510 300 Fax: 63/510-332 Száma. 02-708/2006. Tárgy: A közterületek és közterület jellegű területek

Részletesebben

Téglás Városi Önkormányzat 2/2003. (I. 28.) TÖ sz. rendelete a közterületek használatának rendjéről és a köztisztaság fenntartásáról

Téglás Városi Önkormányzat 2/2003. (I. 28.) TÖ sz. rendelete a közterületek használatának rendjéről és a köztisztaság fenntartásáról Téglás Városi Önkormányzat 2/2003. (I. 28.) TÖ sz. rendelete a közterületek használatának rendjéről és a köztisztaság fenntartásáról A 21/2005. (IX. 30.), a 28/2005. (XII. 22.) és a 27/2006. (XII. 21.)

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Kaposmérő Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2004.(V.1.) r e n d e l e t e a közterület használatáról (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 26/2004.(XII.1.), az 5/2008. (VII.1.), 8/2008.(VIII.28.),

Részletesebben

Újudvar község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(IX.8.) számú rendelete a közterületek használatáról

Újudvar község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(IX.8.) számú rendelete a közterületek használatáról Újudvar község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(IX.8.) számú rendelete a közterületek használatáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

I. Fejezet A rendelet hatálya 1..

I. Fejezet A rendelet hatálya 1.. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VII.17.) önkormányzati rendelete a közterületek és közterület jellegű területek használatáról Módosítva: 25/2013. (XI.08.), 2/2015. (II.03.),

Részletesebben

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011. (IX.14.) önkormányzati rendelete

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011. (IX.14.) önkormányzati rendelete Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011. (IX.14.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról a módosításokkal egységes szerkezetben Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

a közterületek használatáról

a közterületek használatáról BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 4/2004. (III.01.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.)

Részletesebben

20/1994.(07.04.) Kgy. sz. rendelet 1. A közterület használatáról és a közterülethasználati díjról egységes szerkezetben

20/1994.(07.04.) Kgy. sz. rendelet 1. A közterület használatáról és a közterülethasználati díjról egységes szerkezetben 20/1994.(07.04.) Kgy. sz. rendelet 1 A közterület használatáról és a közterülethasználati díjról egységes szerkezetben A rendelet hatálya 1.. 2 E rendelet hatálya kiterjed a./ a közhasználatra szolgáló

Részletesebben

JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2013. (IX.12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A közterület-használat rendjéről.

JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2013. (IX.12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A közterület-használat rendjéről. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2013. (IX.12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A közterület-használat rendjéről. Jászszentandrás község Önkormányzatának Képviselőtestülete Az épített

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Gödöllő Város Képviselő-testületének../2011. (.) számú önkormányzati rendelete Gödöllő város közterületeinek használatáról, a közterületek és a vásárok rendjéről Gödöllő Város Képviselő-testülete az Alkotmány

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2015. (...) önkormányzati rendelete A közterületek használatának rendjéről

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2015. (...) önkormányzati rendelete A közterületek használatának rendjéről Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2015. (....) önkormányzati rendelete A közterületek használatának rendjéről Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Erdőkertes község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2009. (XII. 17.) sz. és 10/2010. (V.27.) sz. rendeletével módosított 14/2008. (12.04.) sz. rendelete a közterületek rendjéről Erdőkertes község

Részletesebben

PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. 9/2008. (XI. 28.) számú RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL

PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. 9/2008. (XI. 28.) számú RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2008. (XI. 28.) számú RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 31/2001. (VI. 01.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 31/2001. (VI. 01.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 31/2001. (VI. 01.) számú r e n d e l e t e a közterületek használatának, valamint a közutak nem közlekedési célú igénybevétele engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról

Részletesebben

10/2015. (IV. 30.), 3/2014. (II.28.), 13/2009. (XII. 17.) 10/2010. (V.27.) 9/2011. (IV.1.) 6/2012. (IV.10.) 14/2012. (XII.

10/2015. (IV. 30.), 3/2014. (II.28.), 13/2009. (XII. 17.) 10/2010. (V.27.) 9/2011. (IV.1.) 6/2012. (IV.10.) 14/2012. (XII. Erdőkertes község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (IV. 30.), 3/2014. (II.28.), 13/2009. (XII. 17.) sz., 10/2010. (V.27.) sz., 9/2011. (IV.1.) sz., 6/2012. (IV.10.) és 14/2012. (XII. 18.) számú

Részletesebben

Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, 2015. október 29.

Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, 2015. október 29. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /...(..) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról és a közösségi együttélés egyéb alapvető szabályairól Előterjesztő: Polgármester Előkészítő:

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA Zagyvaszántói Önkormányzat 15/2004. (IV.30.) rendelete a közterület használatról és a közterület-használati díjakról a 10/2005.(IX.29.), a 11/2008.(VIII.28.), a 13/2008.(X.30.

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2009 (III.

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2009 (III. 1 EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2009 (III. 27.) számú rendelete a közterületek rendeltetéstől eltérő használatának szabályozásáról. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Magyar

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés 57/1999. (XII.23.) Kgy rendelete a közterület-használat rendjéről (Egységes szerkezetbe foglaltan)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés 57/1999. (XII.23.) Kgy rendelete a közterület-használat rendjéről (Egységes szerkezetbe foglaltan) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés 57/1999. (XII.23.) Kgy rendelete a közterület-használat rendjéről (Egységes szerkezetbe foglaltan) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. november 30-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. november 30-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. november 30-i ülésére Tárgy: A közterületek használatáról szóló rendelet megalkotásának előkészítése Előadó: dr. Árpásy Tamás jegyző Előterjesztés

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 22/2014. (V.23.) önkormányzati rendelete a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 22/2014. (V.23.) önkormányzati rendelete a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról 1 Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 22/2014. (V.23.) önkormányzati rendelete a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról módosította: 28/2014 (VI.27) önkormányzati rendelet Eger

Részletesebben

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015 (VII.16.) önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015 (VII.16.) önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015 (VII.16.) önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

SAND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 3/2003. (04. 30.) Kt. számú RENDELETE. a közterületek használatáról

SAND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 3/2003. (04. 30.) Kt. számú RENDELETE. a közterületek használatáról SAND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2003. (04. 30.) Kt. számú RENDELETE a közterületek használatáról Egységes szerkezetbe foglalva a 6/2006. (II.16.) számú rendelet módosítással A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 36/2013. (XI.29.) rendelete

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 36/2013. (XI.29.) rendelete TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 36/2013. (XI.29.) rendelete a közterületek használatáról, a közutak nem közlekedési célú igénybevétele engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról

Részletesebben

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelete. a közterület használatáról

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelete. a közterület használatáról LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról Lébény Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló

Részletesebben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (II. 1.) önkormányzati rendelete a közterületek-használatáról. egységes szerkezetben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (II. 1.) önkormányzati rendelete a közterületek-használatáról. egységes szerkezetben TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (II. 1.) önkormányzati rendelete a közterületek-használatáról egységes szerkezetben A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény

Részletesebben

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelete MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról és a közterület használat díjáról Záradék: A rendelet megalkotás napja: 2015.

Részletesebben

Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2014 (XII.30.) önkormányzati rendelete

Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2014 (XII.30.) önkormányzati rendelete Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2014 (XII.30.) önkormányzati rendelete Hatályos:2014-12-31 -tól Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2014 (XII.30.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

(A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

(A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 16/2006. (XII.5.) RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. (IV.30.) rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. (IV.30.) rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004. (IV.30.) rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (VII.08.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (VII.08.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (VII.08.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2001.(IV.27.) ÖKT számú RENDELETE

Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2001.(IV.27.) ÖKT számú RENDELETE Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2001.(IV.27.) ÖKT számú RENDELETE a közterület rendeltetésétől eltérő használatának szabályozásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (IX.15.) önkormányzati rendelete

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (IX.15.) önkormányzati rendelete 1 Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (IX.15.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatásról és a településtisztaságról Előszállás Nagyközség

Részletesebben

Felsőnyék Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (XI. 26.) sz. rendelete az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról

Felsőnyék Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (XI. 26.) sz. rendelete az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról Felsőnyék Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (XI. 26.) sz. rendelete az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról Felsőnyék Község Önkormányzati Képviselő-testülete az árak megállapításáról

Részletesebben

Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselõ-testületének. 14/2008.(IV.16.) rendelete. a közterületek használatáról

Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselõ-testületének. 14/2008.(IV.16.) rendelete. a közterületek használatáról Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 14/2008.(IV.16.) rendelete a közterületek használatáról Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 7/2005. (II. 28.) számú r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 7/2005. (II. 28.) számú r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2005. (II. 28.) számú r e n d e l e t e a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a köztisztaság fenntartásáról

Részletesebben

SOMOGYCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

SOMOGYCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SOMOGYCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A környezetvédelem és az állattartás helyi szabályairól szóló többször módosított 9/2004.(V.5.) önkormányzati rendelet EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. év december 15.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Egyházashollós község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005.(XII.1.) rendelete a közterületek használatáról Egyházashollós község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A.. /2/ bekezdésében,

Részletesebben

Nyergesújfalu Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12 / 2004.( VII.1.) rendelete a közterületek használatáról

Nyergesújfalu Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12 / 2004.( VII.1.) rendelete a közterületek használatáról Nyergesújfalu Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12 / 2004.( VII.1.) rendelete a közterületek használatáról Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete. hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete. hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL Egységes szerkezetben Letenye Város Önkormányzatának a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, KÖZTISZTASÁG ÉS AZ AVAR VALAMINT A KERTI HULLADÉKOK NYÍLTTÉRI ÉGETÉSÉNEK HELYI SZABÁLYAIRÓL

A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, KÖZTISZTASÁG ÉS AZ AVAR VALAMINT A KERTI HULLADÉKOK NYÍLTTÉRI ÉGETÉSÉNEK HELYI SZABÁLYAIRÓL EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2014.(I.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, KÖZTISZTASÁG ÉS AZ AVAR VALAMINT A KERTI HULLADÉKOK NYÍLTTÉRI ÉGETÉSÉNEK HELYI SZABÁLYAIRÓL

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 13 -I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 13 -I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 13 -I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 8/2013. (VI. 14.) önkormányzati rendelet A közterület használat szabályairól és díjáról

Részletesebben

46/2001.(12.18.) Kgy. sz. rendelet 1

46/2001.(12.18.) Kgy. sz. rendelet 1 46/2001.(12.18.) Kgy. sz. rendelet 1 A köztisztaság és a településtisztaság fenntartásáról a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról egységes szerkezetben Hódmezővásárhely

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 22/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 22/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Vaskút Községi Önkormányzat

Részletesebben

Aba Nagyközség Képviselő-testülete. 21/2003. (XI.1.) számú. rendelete. a közterületek használatáról

Aba Nagyközség Képviselő-testülete. 21/2003. (XI.1.) számú. rendelete. a közterületek használatáról Aba Nagyközség Képviselő-testülete 21/2003. (XI.1.) számú rendelete a közterületek használatáról /Egységes szerkezetbe foglalása 2008. április 17./ Aba Nagyközség Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1.Cím. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről. I.

1.Cím. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről. I. 1 Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2006/XII.18./ számu rendelettel módosított 4/2003. (II.5./ sz. önk. rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással

Részletesebben

Felsőpakony Község Önkormányzatának 8/2008. (X. 29.) számú rendelete a közterületek használatáról és használatuk rendjéről.

Felsőpakony Község Önkormányzatának 8/2008. (X. 29.) számú rendelete a közterületek használatáról és használatuk rendjéről. Felsőpakony Község Önkormányzatának 8/2008. (X. 29.) számú rendelete a közterületek használatáról és használatuk rendjéről. Felsőpakony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések

I. FEJEZET. Általános rendelkezések Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 37/2009 (VIII.28.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásokról, valamint a szervezett

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete a közterületek használatáról. A rendelet hatálya 1.

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete a közterületek használatáról. A rendelet hatálya 1. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete a közterületek használatáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év április 26.-i ülésére Tárgy: A közterületek használatáról szóló 8/2001. (III.27.) ÖK. rendelet felülvizsgálata (jogharmonizációs

Részletesebben

BAKONYPÖLÖSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/1997.(IV. 28.) rendelete

BAKONYPÖLÖSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/1997.(IV. 28.) rendelete BAKONYPÖLÖSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/1997.(IV. 28.) rendelete a közterület-használatról és a közterület használati díj megállapításáról (módosítással egybefoglalva és lezárva:2005.

Részletesebben

10/2006. (05.12.) rendelete

10/2006. (05.12.) rendelete Serényfalva Közsgé Önkormányzat Képviselõtestületének 10/2006. (05.12.) rendelete a közterület használat szabályairól Serényfalva Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. Módosította a 25/2008.(V.27.) rendelet 1. -a. Hatályos 2008. május 1. napjától. 2

I. fejezet. Általános rendelkezések. Módosította a 25/2008.(V.27.) rendelet 1. -a. Hatályos 2008. május 1. napjától. 2 Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 42/2001.(XII.17.)Ör. sz. rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról (egységes szerkezetben a 32/2002.(XII.12.),

Részletesebben

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, és a közterületek tisztántartásáról

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, és a közterületek tisztántartásáról Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004. (XI.18.) RENDELETE a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, és a közterületek tisztántartásáról Bánk Község Önkormányzat

Részletesebben

3/2014(III.5.) önkormányzati rendelete

3/2014(III.5.) önkormányzati rendelete Csákánydoroszló község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 3/2014(III.5.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 15/2015. (IX.15.) önkormányzati rendelete A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Hantos Községi Önkormányzat

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 22/2011. (X.14.) számú önkormányzati R E N D E L E T E

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 22/2011. (X.14.) számú önkormányzati R E N D E L E T E Zsámbék Város Képviselő-testületének 22/2011. (X.14.) számú önkormányzati R E N D E L E T E a közterületek használatának rendjéről és a közterület-használati díjakról Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 6/2007. (X.2.) számú rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl

Velem községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 6/2007. (X.2.) számú rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl Velem községi Önkormányzat Képviselı-testületének 6/007. (X..) számú rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl Velem községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Beremend Nagyközség Önkormányzat Képviselőtest,iletének. a hulladékgazdálkodás, a köztisztaság és 11 "'... -

Beremend Nagyközség Önkormányzat Képviselőtest,iletének. a hulladékgazdálkodás, a köztisztaság és 11 '... - l Beremend Nagyközség Önkormányzat Képviselőtest,iletének 2/2015. (l. 21.) önkormányzati rendelete j. a hulladékgazdálkodás, a köztisztaság és 11 "'.... - ; :,. j + ±'Llt,J...,;L- JJ,.. közterület használat

Részletesebben

H:\gizike\egységes ör 2005\a hulladékgazdálkodásról szóló ör.doc

H:\gizike\egységes ör 2005\a hulladékgazdálkodásról szóló ör.doc 1/18 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21//2003.(V.30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodásról a 4/2004. (I.30.), a 45/2005. (X.28.), a 44/2006. (XII.21.), a 36/2007. (XII.19.), a 32/2008.

Részletesebben

Bevezető rendelkezések

Bevezető rendelkezések Mád község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról Mád Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2015. (III.20.)Ör.sz. rendelete

Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2015. (III.20.)Ör.sz. rendelete Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (III.20.)Ör.sz. rendelete a települési hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi közszolgáltatásról

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 64. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. (.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II. 3.) önkormányzati

Részletesebben

Ásotthalom Község Jegyző jétő l 7/2008. Témafelelős: Dr. Karsai Éva Véleményező Bizottság: PTB, TVMB Ikt.szám: 1134/2008.

Ásotthalom Község Jegyző jétő l 7/2008. Témafelelős: Dr. Karsai Éva Véleményező Bizottság: PTB, TVMB Ikt.szám: 1134/2008. Ásotthalom Község Jegyző jétő l 7/2008. Témafelelős: Dr. Karsai Éva Véleményező Bizottság: PTB, TVMB Ikt.szám: 1134/2008. Tárgy: A közterület használatáról szóló rendelet megalkotása Melléklet: 1 pl. Rendelet-tervezet

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2007.(III.21.) rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról, valamint a települési

Részletesebben

1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK '1 l1l{1z.g'141 1--t:. Magyarhertelend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2008.(IX. 19.) rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (VI.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (VI.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (VI.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Bogyiszló Község Önkormányzatának. 13/2007. (XII.29.) számú. r e n d e l e t e. Hulladék gazdálkodásról

Bogyiszló Község Önkormányzatának. 13/2007. (XII.29.) számú. r e n d e l e t e. Hulladék gazdálkodásról Bogyiszló Község Önkormányzatának 13/2007. (XII.29.) számú r e n d e l e t e Hulladék gazdálkodásról Bogyiszló 1 Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a továbbiakban: Önkormányzat - a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Balatonlelle Város Önkormányzata 1/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Balatonlelle Város Önkormányzata 1/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 1 Balatonlelle Város Önkormányzata 1/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Balatonlelle Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, illetőleg

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2007. (XII. 1.) rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és az ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról Biharnagybajom

Részletesebben

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos önkormányzati feladatok

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos önkormányzati feladatok Bucsuszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2003. (I.31.) sz. Önk. Rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos

Részletesebben

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V. 31.) rendelete

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V. 31.) rendelete Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V. 31.) rendelete a hulladékgazdálkodás, a köztisztaság és közterület használat helyi szabályairól Egységes szerkezetben! Dunaharaszti

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016. (III.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladatok ellátásáról Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 11/2008. (XI.1.) ÖK. számú r e n d e l e t e. a közterület használatáról

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 11/2008. (XI.1.) ÖK. számú r e n d e l e t e. a közterület használatáról ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 11/2008. (XI.1.) ÖK. számú r e n d e l e t e a közterület használatáról Előszállás nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Lócs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.22.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Lócs Község

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2000. (VI. 6.) Kt. számú R E N D E L E T E

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2000. (VI. 6.) Kt. számú R E N D E L E T E Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2000. (VI. 6.) Kt. számú R E N D E L E T E A közterület-használat engedélyezéséről, a közterületetek használati díjáról, az önkormányzat tulajdonában

Részletesebben

Nyergesújfalu Város Önkormányzatának 9/2013 (IV.29.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról

Nyergesújfalu Város Önkormányzatának 9/2013 (IV.29.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Nyergesújfalu Város Önkormányzatának 9/2013 (IV.29.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY 1 EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2009 (III. 27.) önkormányzati rendelete a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról módosította 23/2012. (V. 24.) önkormányzati rendelet 42

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata képviselőtestülete 7/2004. (VII.1.) rendelete

Hegyesd község Önkormányzata képviselőtestülete 7/2004. (VII.1.) rendelete Hegyesd község Önkormányzata képviselőtestülete 7/2004. (VII.1.) rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról 2 Hegyesd község Önkormányzata

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Balatonlelle Város Önkormányzata 14/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Balatonlelle Város Önkormányzata

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2009. (XII. 16.) rendelete a települési szilárd hulladékokkal összefüggő tevékenységekről

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2009. (XII. 16.) rendelete a települési szilárd hulladékokkal összefüggő tevékenységekről Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2009. (XII. 16.) rendelete a települési szilárd hulladékokkal összefüggő tevékenységekről (Egységes szerkezetben a 10/2015. (V.07.) 4, 22/2014. (VIII.08.)

Részletesebben

a módosításáról szóló 13/2010. (IX. 28.), 7/2012. (III. 20.) rendelettel egységes szerkezetben

a módosításáról szóló 13/2010. (IX. 28.), 7/2012. (III. 20.) rendelettel egységes szerkezetben Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 11/2006. (IV. 24.) rendelete a helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról a módosításáról szóló

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (IV. 22.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (IV. 22.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (IV. 22.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról 1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE a közterület-használatról Kéthely Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2013. (VII. 26.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 15/2006. (XII. 27.) önkormányzati rendelete módosításáról Kékkút Község

Részletesebben

I. Fejezet. Bevezető rendelkezés 1.

I. Fejezet. Bevezető rendelkezés 1. Boconád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 23.) sz. önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról és igénybevételéről Boconád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,

Részletesebben

Ape Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(III. 13.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról

Ape Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(III. 13.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról elfogadott Ape Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(III. 13.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Apc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben