H:\gizike\egységes ör 2005\a hulladékgazdálkodásról szóló ör.doc

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "H:\gizike\egységes ör 2005\a hulladékgazdálkodásról szóló ör.doc"

Átírás

1 1/18 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21//2003.(V.30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodásról a 4/2004. (I.30.), a 45/2005. (X.28.), a 44/2006. (XII.21.), a 36/2007. (XII.19.), a 32/2008. (XI.26.), a 20/2009. (IX.30.) és a 40/2009. (XII.23.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: önkormányzat) a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében előírt köztisztasági és településtisztasági feladatkörével összefüggésben és a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény 21., 23. és 31. -ában kapott felhatalmazás alapján a köztisztaságról és a települési hulladék összegyűjtéséről, elszállításáról, elhelyezéséről és ártalmatlanításáról a következő rendeletet (továbbiakban: ör) alkotja: I.fejezet Általános rendelkezések 1. (1)Kisújszállás Város Önkormányzata a települési szilárd és folyékony hulladék rendszeres összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére helyi közszolgáltatást szervez és e tevékenységének ellátásáról kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik. Az önkormányzat a közszolgáltatás megszervezésére vonatkozó kötelezettségének önálló közszolgáltatás szervezésével tesz eleget. (2) Az önkormányzat által a szilárd hulladékkezelési és a folyékony hulladékkezelési közszolgáltatással, valamint a lerakóhely üzemeltetésével megbízott szolgáltató (a korábbi közszolgáltató jogutódja): Kisújszállási Városgazdálkodási Kft (5310 Kisújszállás, Kossuth Lajos utca 74., Adószám: , Cégjegyzékszám: ). Alapítója: Kisújszállás Város Önkormányzata. (továbbiakban: Szolgáltató) (3)A települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás kötelező igénybevételének célja a köztisztasággal, település tisztasággal, a közegészségüggyel, valamint a természeti környezet védelmével összefüggésben e tevékenységek kiszámítható, biztonságos és ellenőrizhető ellátása. (4)E rendelet hatálya nem terjed ki arra a hulladékra, ami nem minősül települési szilárd és folyékony hulladéknak. (5)A rendelet hatálya kiterjed Kisújszállás belterületére, valamint Csorba és Márialaka külterületi lakott helyekre, és ezen belül minden jogi és magánszemélyre, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetekre, gazdálkodó szervezetekre, valamennyi ingatlantulajdonosra, használóra. (6)A kötelező helyi közszolgáltatással ellátott területen lévő ingatlan tulajdonosa, használója (továbbiakban: ingatlantulajdonos) az ingatlanon keletkező települési szilárd és folyékony hulladék elhelyezéséről az e rendeletben meghatározott módon a közszolgáltatás igénybevétele útján köteles gondoskodni. 4/2004. (I.30.) önkormányzati rendelet

2 2/18 (7) (8)A hulladékkezelési közszolgáltatással el nem látott területen lévő ingatlantulajdonos az ingatlanon keletkező települési hulladék gyűjtéséről és kijelölt helyre történő elszállításáról maga köteles gondoskodni, de megrendelés, megbízás alapján a szolgáltatót is igénybe veheti. (9) a.) A gazdálkodó szervezet számára a b.) pontban meghatározott kivétellel - a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett, nem elkülönítetten gyűjtött és nem hasznosított vagy ártalmatlanított hulladéka tekintetében a közszolgáltatás igénybevétele kötelező. b.) Az a.) pont szerinti kötelezettség alól mentesül az a gazdálkodó szervezet, amely: ba.) a környezetvédelmi felügyelőség által engedélyezett települési hulladék ártalmatlanítására alkalmas hulladékkezelési berendezéssel, létesítménnyel rendelkeznek,, ha a tevékenységük során képződött települési hulladékuk ártalmatlanításáról ezekben a berendezésekben, létesítményekben gondoskodnak, bb.) a birtokába kerülő hulladékot gyűjti, továbbá hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról gondoskodik, jogszabályokban meghatározott feltételekkel, megfelelő hasznosító vagy ártalmatlanító eljárás, berendezés, létesítmény alkalmazásával saját maga teljesíti, vagy az erre feljogosított és engedéllyel rendelkező kezelőnek történő átadással, a kezelés költségeinek megfizetésével teljesíti, bc.) a hulladékkezelést - környezetvédelmi felügyelőség által igazoltan, környezeti szempontból- a települési hulladékkezelésnél lényegesen kedvezőbb megoldással végzi. (10) A (6) bekezdésben foglalt folyékony hulladék kötelező helyi közszolgáltatás igénybevétele alól mentesül az az ingatlantulajdonos, akinek a telkén keletkezett folyékony települési hulladék elvezetése közcsatornával biztosított. II.fejezet Fogalom-meghatározások 2. E rendelet alkalmazásában: Ártalmatlanítás: A hulladék okozta környezetterhelés csökkentése, környezetet veszélyeztető, szennyező, károsító hatásának megszüntetése, kizárása, a környezet elemeitől történő elszigeteléssel vagy anyagi minőségének megváltoztatásával; Begyűjtés: A hulladéknak a hulladék birtokosaitól történő átvétele a hulladék birtokosa vagy a begyűjtő telephelyén, továbbá a begyűjtőhelyen (gyűjtőpontokon, hulladékgyűjtő udvaron, tároló-, kezelőtelepen) és további kezelés érdekében történő összegyűjtés, válogatás a begyűjtő telephelyén; Biológiailag lebontható hulladék (biohulladék): Minden szervesanyag-tartalmú hulladék, ami anaerob vagy aerob módon (mikroorganizmusok, talajélőlények vagy enzimek segítségével) lebontható; Előkezelés: A hulladék begyűjtését, tárolását, hasznosítását, illetőleg ártalmatlanítását elősegítő, azok biztonságát növelő, a környezetterhelést csökkentő tevékenység, amely a hulladék fizikai, kémiai, biológiai tulajdonságainak megváltoztatásával jár; Fajlagos hulladékmennyiség: A háztartásokban lakosonként évente átlagosan keletkező települési szilárd hulladék mennyisége (mértékegysége: kg/fő/év); 4/2004.(I.30.) önkormányzati rendelet 44/2006. (XII.21.) önkormányzati rendelet alapján az Ör 1. (7) bekezdése július 1. napjával hatályát vesztette

3 3/18 Folyékony hulladék: Az a hulladékká vált folyadék, amelyet nem vezetnek el és nem bocsátanak ki szennyvízelvezető hálózaton, illetve szennyvíztisztító telepen keresztül; Folyékony hulladék ártalmatlanítása: A folyékony hulladék elhelyezése leürítő helyen, szennyvíztisztító telepen, valamint a környezetveszélyeztetést és környezetszennyezést megakadályozó kezelése fiziko-kémiai vagy biológiai módszerrel; Gazdálkodó szervezet: a Ptk c) pontjában meghatározottak Gyűjtés: A hulladék rendezett összeszedése, válogatása a további kezelésre történő elszállítás érdekében; Hasznosítás: A hulladéknak vagy valamely összetevőjének a termelésben vagy a szolgáltatásban történő felhasználása; Hulladékgazdálkodás: A hulladékkal összefüggő tevékenységek rendszere, beleértve a hulladék keletkezésének megelőzését, mennyiségének és veszélyességének csökkentését, kezelését, ezek tervezését és ellenőrzését, a kezelő berendezések és létesítmények üzemeltetését, bezárását, utógondozását, a működés felhagyását követő vizsgálatokat, valamint az ezekhez kapcsolódó szaktanácsadást és oktatást; Hulladékgyűjtő udvar (hulladékudvar): Az elkülönítetten (szelektíven) begyűjthető települési szilárd, valamint a külön jogszabályban meghatározottak szerint a veszélyes hulladékok átvételére és az elszállításig elkülönített módon történő tárolására szolgáló, felügyelettel ellátott, zárt begyűjtőhely; Hulladékkezelő: Aki a települési szilárd és folyékony hulladékot gazdasági tevékenysége körében a hulladék birtokosától átveszi, kezeli; Hulladékkezelő telep: A települési hulladék begyűjtésére, átvételére és az egyes hulladékfajták további tárolására, átrakására, előkezelésére, illetőleg hasznosítására vagy ártalmatlanítására szolgáló telephely; Inert hulladék: Az a hulladék, amely nem megy át jelentős fizikai, kémiai vagy biológiai átalakuláson. Jellemzője, hogy vízben nem oldódik, nem ég, illetve más fizikai vagy kémiai módon nem reagál, nem bomlik le biológiai úton, vagy nincs kedvezőtlen hatással a vele kapcsolatba kerülő más anyagokra oly módon, hogy abból környezetszennyezés vagy emberi egészség károsodása következne be, további csurgaléka és szennyezőanyag-tartalma, illetve a csurgalék ökotoxikus hatása jelentéktelen, így nem veszélyeztetheti a felszíni vagy felszín alatti vizeket; Kerti hulladék: falomb, kaszálék, nyesedék, egyéb növényi maradványok; Kezelés: A hulladék veszélyeztető hatásainak csökkentésére, a környezetszennyezés megelőzésére és kizárására, a termelésbe vagy a fogyasztásba történő visszavezetésére irányuló tevékenység, valamint a kezelést megvalósító eljárás alkalmazása, beleértve a kezelőlétesítmények utógondozását is; Közterület: Az ingatlannyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi földrészlet (közút, járda, tér, közpark); Lakatlan ingatlan: sem emberi tartózkodásra, sem gazdálkodási, sem gazdasági célra nem használt ingatlan; Lom: a szabványos gyűjtőedényzetbe nem helyezhető egyéb szilárd hulladék és a nagyméretű berendezési tárgyak; Szállítás: A hulladék telephelyen kívüli mozgatása, beleértve a szállítmányozást és a fuvarozást is;

4 4/18 Szokásos mennyiség: háztartásonként heti 1 db 120 literes gyűjtőedényzet; Tárolás: A hulladéknak termelője által a környezet veszélyeztetését kizáró módon végzett, három évnél rövidebb ideig tartó elhelyezése; Települési hulladék: A háztartásokból származó szilárd vagy folyékony hulladék, illetőleg a háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, azzal együtt kezelhető más hulladék; Veszélyes hulladék: A Hgt. 2. számú mellékletében felsorolt tulajdonságok közül eggyel vagy többel rendelkező, illetve ilyen anyagokat vagy összetevőket tartalmazó, eredete, összetétele, koncentrációja miatt az egészségre, a környezetre kockázatot jelentő hulladék. Társasházi lakóközösség: az évi CLVII. törvény alapján társasház tulajdonostársainak közössége (továbbiakban: társasházi lakóközösség) Személyes adat: Meghatározott természetes személlyel összefüggésbe hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. Személyes adat különösen a közszolgáltatást igénybe vevő neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve. Ingatlan: A Földhivatali ingatlan nyilvántartásban önálló helyrajzi számmal ellátott terület, épület, vagy épületrész; Társasház: a évi CXXXIII. törvény alapján a lakóépület és nem lakás céljára szolgáló épület (továbbiakban: társasház). III.fejezet Az ingatlanok és közterületek tisztántartása 3. (1) Azon belterületi közterület (ingatlan nyilvántartás szerint: járda, tér, közpark) jegyzékét, amelyet az önkormányzat a Kisújszállási Városgazdálkodási Kft-vel szervezetten, rendszeresen tisztántartat, a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. (2)Az (1) bekezdésben nem szereplő közterületeken az ingatlan tulajdonosa, használója, társasházak esetében a tulajdonosi közösség által megbízott személy köteles gondoskodni: a.)az ingatlan előtti járda, (járda hiányában 1 m széles területsáv, illetőleg, ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület), továbbá a járda és az út között kiépített vagy kiépítetlen terület gondozásáról, tisztántartásáról, szemét és gyom-mentesítéséről, a hóeltakarításról és a síkosságmentességről. b.)a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról. c.) Tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló terület tisztántartásáról, gyom-mentesítéséről, az így keletkező hulladék 4/2004. (I.30.) önkormányzati rendelet 45/2005. (X.28.) önkormányzati rendelet 36/2007. (XII.19.) önkormányzati rendelet

5 5/18 összegyűjtéséről, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról. d.) A beépítetlen telekingatlan tisztántartásáról és gyom-mentesítéséről. e.) A telekingatlanról a járdára nyúló, illetve a közterületre ültetett és a járda vagy az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelő nyeséséről és növényvédelméről. (3)Az üzletek és egyéb elárusító helyek, vendéglátó egységek, intézmények, szolgáltató és termelő tevékenységet végző szervezetek előtti járdaszakaszt, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő területet a tulajdonos köteles tisztántartani. Ha a szállítmány fel- vagy lerakás elvégzése után, illetőleg a szállítás során a közterület szennyeződik, azt nyomban meg kell tisztítani. (4)A közterület rendeltetéstől eltérő célra (árusítás, építési, szerelési munka stb. céljára) történő használata esetén a használattal érintett terület közvetlen környezetét a használó köteles tisztán tartani. (5)Az építési és bontási, valamint a felújítási munkálatok helyét szükség esetén a környező közterülettől el kell zárni. Amennyiben a munkálatok végzése során építési törmelék, illetve hulladék anyag keletkezik, úgy azt folyamatosan, legkésőbb a munka befejezésétől számított 48 órán belül el kell szállítani és a közterületet helyre kell állítani, illetőleg meg kell tisztítani. (6)Az ingatlantulajdonosok a közterületi sávok feltakarításából keletkezett szemetet, kerti hulladékot, a háztartási hulladékgyűjtő tartályba kötelesek elhelyezni. Amennyiben a szokásos mennyiségűnél nagyobb mennyiségű szemét keletkezik, annak elszállításáról a tulajdonos köteles gondoskodni. (7)Az üzletek és egyéb elárusító helyek, vendéglátó egységek, intézmények, szolgáltató és termelő tevékenységet végző szervezetek tulajdonosai és használói kötelesek a várható forgalomnak megfelelő számú hulladékgyűjtőt és kerékpártárolót a létesítmény előtt elhelyezni, azok javításáról, pótlásáról, ürítéséről rendszeresen gondoskodni. (8)Egyéb a (7) bekezdésben nem érintett közcélú területen a hulladékgyűjtő tartályok elhelyezéséről, pótlásáról az önkormányzat, kiürítéséről, tisztántartásáról az azzal megbízott szervezet köteles gondoskodni. (9)Építési munkálatoknál, illetőleg egyéb közterület használata során a fákat, valamint a közterületi létesítményeket védőburkolattal kell körülvenni. A rongálódásból keletkezett kárt annak okozója köteles megtéríteni. (10)Közterületen a gépjárművek mosása, csak mosószer illetve környezet szennyezése nélkül végezhető. A mosással okozott szennyeződést haladéktalanul el kell távolítani és a csúszásveszélyt meg kell szüntetni. 4. (1)Alkalmi szabadtéri (szórakoztató, kulturális, sport és egyéb) rendezvények idejére és helyszínére a rendezvény szervezője köteles gondoskodni a várható forgalomnak megfelelő számú hulladékgyűjtő edényzet és illemhely biztosításáról, továbbá a rendezvény alatt és azt követően a használattal érintett terület, és annak közvetlen környezetének tisztántartásáról. (2)Közutat, járdát és egyéb közterületet semmiféle szilárd és folyékony hulladékkal beszennyezni tilos.

6 6/18 (3)Az ebek által a közterületen okozott szennyezés eltakarításáról az eb tulajdonosa, illetve ha azzal nem azonos, az eb sétáltatója haladéktalanul köteles gondoskodni. (4) A közterület felszerelési és berendezési tárgyainak beszennyezése, illetőleg megrongálása tilos. (5) A közterületen lévő növények (fák, cserjék stb.) rongálása, csonkítása, leszakítása tilos. (6) Közterületen fát kivágni csak a jegyző engedélyével lehet. (7) A parkosított és füves területeket rendeltetésellenesen használni tilos. 5. (1) A síkosság elleni védekezéshez a környezetkímélő anyagon kívül (homok) klorid tartalmú (pl. konyhasó) fagyáscsökkentő szer használata csak úgy alkalmazható, hogy a vegyszer egyszeri kijuttatás maximális mértéke 40 g/m 2 -nél több ne legyen. (2) A klorid tartalmú vegyszerek használata zöld területeken és azok közvetlen környékén tilos! (3) Hóeltakarítás során hórakást csak a közúti és gyalogosközlekedést nem akadályozó, a közüzemi létesítmények üzemképességét nem veszélyeztető helyen és módon lehet elhelyezni. A tisztántartással és a keletkező hulladék kezelésével összefüggésben tilos: 6. a.)a helyiségek és területek feltakarításából keletkező szennyeződést (szemetet) szennyvízelvezető csatornába, másnak az ingatlanára, vagy közterületre elhelyezni; b.)a települési folyékony hulladékot (mosdólevet, mosogatóvizet, szennyvizet) a közterületre, árokba, és más ingatlanára kiengedni, elvezetni; c.)az ingatlanon háztartási hulladékot felhalmozni, vagy hulladékot az erre kijelölt helyen kívüli területre elhelyezni; d.)közterületen a gépjárművek alvázát mosni; e.)közkifolyót gépjármű mosásra igénybe venni; f.)a szeméttároló (hulladékgyűjtő) edények tartalmát közterületen kiborítani, szétszórni; g.)közterületre, közútra - feltöltési szándékkal - építési törmeléket kihordani; h.)a város bel- és külterületén található mélyfekvésű, önkormányzati tulajdonú területekre földet, építési, bontási törmeléket engedély nélkül kihordani.

7 7/18 IV.fejezet Szelektív hulladékgyűjtés 7. (1)A szelektív hulladékkezelésre vonatkozóan a évi XLIII. törvény rendelkezései az irányadóak, amely alapján a következők szerint kell eljárni: (2) Az ingatlantulajdonosnak a gazdálkodó szervezetek kivételével az e rendeletben előírtaknak megfelelően elkülönítetten, a környezet veszélyeztetését kizáró módon lehet gyűjtenie a települési hulladék egyes összetevőit: fém, papír, műanyag, üveg és köteles gyűjteni a következő veszélyes-hulladékokat: /akkumulátor, szárazelem, irodatechnikai berendezések hulladékai /festékkazetta/, fáradt olaj/ és azt a begyűjtőhelyre vinni vagy begyűjtésre feljogosított hulladékkezelőnek átadni. A fogyasztó köteles a szervezett hulladékbegyűjtést - ideértve a szelektív hulladék begyűjtési rendszereket is - igénybe venni. (3) A hulladék termelője, birtokosa köteles a hulladék meghatározott anyagminőség szerinti elkülönített gyűjtésére, valamint a hulladék jellegének megfelelő csomagolására és megjelölésére, továbbá az így előkészített hulladék átadására a begyűjtést végző szervezetnek illetőleg hulladékkezelőnek. (4) A szelektíven összegyűjtött hulladékot kizárólag a Kisújszállás Város Önkormányzata tulajdonában lévő, a Kisújszállás 1328/4 hrsz-ú területen létesített, Kisújszállás város hulladékudvarában szabad elhelyezni. (5) Az ingatlantulajdonosnak a települési szilárd hulladék komposztálható szerves összetevőit biológiailag lebontható hulladékot - az e rendeletben előírtaknak megfelelően - környezet veszélyeztetést kizáró módon lehet gyűjteni és a saját komposztálást meghaladó mennyiséget a 12. -ban meghatározott begyűjtőhelyre vinni vagy a Szolgáltatónak átadni. V.fejezet A hulladékkezelési közszolgáltatások és azok ellátása, a szolgáltató és az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás 8. (1) A Szolgáltató a települési hulladék elszállítását a szállítási ütemtervnek megfelelően köteles végezni, háztartási hulladék esetében a kijelölt szállítási napokon, folyékony hulladék esetében igény szerint. (2) A szállítás gyakoriságát és a szolgáltató hulladékkezelési közszolgáltatással összefüggő részletes feladatait az önkormányzat és a szolgáltató közötti közszolgáltatási szerződés rögzíti. (3) Csorba és Márialaka külterületi lakott helyeken 1100 literes kuka edényzetes hulladékgyűjtés és szállítás kerül bevezetésre. (4) Az (1) bekezdésben előírtak teljesítéséhez az ingatlan tulajdonosa köteles a Szolgáltató 45/2005.(X.28.) önkormányzati rendelet 44/2006. (XII.21.) önkormányzati rendelet 36/2007. (XII.19.) önkormányzati rendelet

8 8/18 által vonalkóddal ellátott, szabványosított gyűjtőedényzetben - a települési hulladék ütemezett napokon való elszállítását a Szolgáltató részére lehetővé tenni, illetve az összegyűjtött hulladékot elszállítás végett a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani. Szabványosított gyűjtőedényzetek: liter liter liter liter liter liter liter (5)Az ingatlantulajdonos köteles a települési szilárd hulladék elszállítására alkalmas térfogatú és darabszámú a (4) bekezdésben meghatározott szabványosított gyűjtőedényzet beszerzéséről saját költségén gondoskodni, vagy bérleti díj ellenében azt a Szolgáltatótól bérelni. (6) Ha a Szolgáltató az ütemezett napon a települési hulladék elszállítását neki tulajdonítható szervezési hiányosság, vagy gépmeghibásodás miatt elvégezni nem tudja, úgy a szolgáltatást 24 órán belül köteles pótolni. (7) Ha a gyűjtőedényzetben a hulladék befagyott, vagy úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt előírt módon kiüríteni nem lehet, a tulajdonos köteles azt elszállítás előtt használhatóvá tenni. Ellenkező esetben a Szolgáltató a hulladékot nem szállítja el. (8) Megtagadhatja a Szolgáltató az elszállítást akkor is, ha a gyűjtőedény meghibásodás, vagy túltelítettség miatt nem zárható, illetve a gyűjtőedényzet túlsúlyos. Az ürítés (elszállítás) alkalmával szennyeződött közterületet a Szolgáltató köteles haladéktalanul feltakarítani. Túlsúlyos az edényzet, ha a súlya meghaladja literes edényzet esetében a 25 kg-ot, 240 literes edényzet esetében az 50 kg-ot, 1100 literes edényzet esetében a 250 kg-ot. (9) Az ingatlantulajdonos a rendelkezésére álló közszolgáltatási szerződésben rögzített szabványosított gyűjtőedényzet űrtartalmát meghaladó mennyiségű alkalmi hulladék gyűjtésére a Szolgáltató által térítés ellenében rendelkezésére bocsátott következő gyűjtőedényzetet köteles igénybe venni: 2,5; 3; 5 m 3 -es konténer. (10) Háztartási hulladék elszállítását végző jármű személyzete csak az adott területen rendszeresített, a (4) és (9) bekezdésekben meghatározott szabványosított gyűjtőedényzetben, valamint az eseti jelleggel képződő többlet hulladék elszállítására a Közszolgáltató által hulladékszállításra rendszeresített, és az ingatlantulajdonos által előre megvásárolt szabványosított műanyag zsákban elhelyezett hulladékot köteles elszállítani. (11)A hulladékgyűjtő edényzetben nem szabad mérgező, robbanó, folyékony veszélyes hulladékot, vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyezteti a szállítással foglalkozó dolgozó testi épségét vagy begyűjtése során a gépkocsi műszaki berendezésében rongálódást idézhet elő és ártalmatlanítása során veszélyeztetheti a környezetet. (12)Ha a Szolgáltató dolgozói azt észlelik, hogy a gyűjtőedényzetben olyan anyagot, tárgyat helyeztek el, amely nem minősül háztartási hulladéknak, úgy azt nem szállítják el. 36/2007. (XII.19.) önkormányzati rendelet

9 9/18 (13) A gyűjtőedényzet mellé rakott, vagy edény-meghibásodás folytán kiszóródott hulladékot az igénybevevő (tulajdonos) köteles összetakarítani. (14) A szolgáltatás során (gyűjtőedényzet ürítése) károsodott gyűjtőedényzet javításáról és a cseréjéről a Szolgáltató díjmentesen köteles gondoskodni (15) A 2,5; 3; 5 m 3 -es konténerek tisztántartásáról, rendszeres fertőtlenítéséről a Szolgáltató köteles gondoskodni. Az egyéb edényzet tisztántartásáról, fertőtlenítéséről a közszolgáltatást igénybevevő köteles gondoskodni. (16) Gyűjtőedényzetet közterületen gyűjtés céljából, engedély nélkül a közszolgáltatási szerződésben meghatározott gyűjtési napon, jármű és gyalogos forgalmat nem zavarva, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyre kell elhelyezni. Lom és lombtalanítással kapcsolatos jogok és kötelezettségek 9. (1) A Szolgáltató a szabványos gyűjtőedényzetbe nem helyezhető egyéb szilárd hulladékot és a nagyméretű berendezési tárgyakat /lomot/, az általa megszervezett és meghirdetett lomtalanítási akció során szállítja el évi egy alkalommal térítésmentesen, ezen túlmenően pedig - megállapodás szerint - költségtérítés ellenében. (2) A Szolgáltató lombtalanítást köteles szervezni évente két alkalommal tavasszal és ősszel a lakosságnál keletkező kerti hulladékok térítésmentes elszállítására. (3) A lom és lombtalanítás keretében elszállításra kihelyezett hulladékot úgy kell elhelyezni, hogy az a jármű- és gyalogos forgalmat ne zavarja, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, továbbá ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. (4) A lom és lombtalanítás nem terjed ki a veszélyes hulladékokra, építési törmelékre (inert hulladék) autóroncsra, trágyára, állati tetemre, valamint a szabványos gyűjtőedényzetbe összegyűjthető naponta képződő vegyes lakossági hulladékra, továbbá az ipari, mezőgazdasági és vállalkozói tevékenységből származó hulladékokra. Elhagyott hulladékkal kapcsolatos kötelezettségek 10. (1) Az ingatlanon elhagyott hulladék kezelési kötelezettsége a hulladék tulajdonosát, ha annak személye nem állapítható meg ellenkező bizonyításig az ingatlan tulajdonosát terheli. (2) A települési önkormányzat, közigazgatási területén a közterületen elhagyott hulladék elszállításáról és hasznosításáról, illetve ártalmatlanításáról a közszolgáltatás keretein belül gondoskodik. (3) Ha az önkormányzat közigazgatási területén elhagyott hulladék képződik, akkor azt a jegyző értesítése alapján a Szolgáltató 8 napon belül elszállítja. 36/2007. (XII.19.) önkormányzati rendelet

10 10/18 (4) Amennyiben a hulladék tulajdonosa megállapítható és a közterületen elhagyott hulladék elszállításáról és hasznosításáról, valamint ártalmatlanításáról nem gondoskodik, abban az esetben vele szemben a hulladékkezelés és az eljárás költségeinek érvényesítésén túl, a Jegyző hulladékgazdálkodási bírságot jogosult kiszabni. A folyékony hulladék szállítási közszolgáltatás 11. (1)A települési folyékony hulladék elszállítására irányuló közszolgáltatás: a folyékony hulladék ideiglenes tárolására szolgáló létesítmény kiürítése és a folyékony hulladék elhelyezés céljából történő elszállítása a közcsatornára nem kapcsolt lakásoktól. (2)Az ingatlan tulajdonosa, használója, a tulajdonosok, illetve használók közössége (továbbiakban:tulajdonos) a helyi közszolgáltatást köteles igénybe venni, ha ingatlanán települési folyékony hulladék keletkezik és gyűlik össze. A tulajdonos köteles a települési folyékony hulladék gyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére irányuló igényét bejelenteni a jelen rendeletben kijelölt szolgáltatónak. (3)Közterületen folyékony hulladékot csak úgy lehet szállítani, hogy a szállítmányból elfolyás, csepegés nem keletkezhet. Ha szállítás közben a terület szennyeződik, a szennyező haladéktalanul köteles eltávolítani és a további szennyeződést megakadályozni. (4)A Szolgáltató mindenkor köteles a tulajdonos bejelentésétől számított 72 órán belül a szolgáltatást elvégezni. (5) A Szolgáltató a települési folyékony hulladék elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve, ha a szippantandó anyagról érzékszervi megállapítás (szag, szín, összetétel stb.) alapján feltételezhető, hogy a közcsatornába a vonatkozó jogszabályi rendelkezés alapján nem engedhető. Ez esetben a Szolgáltató laboratóriumi vizsgálat készítésére köteles. Amennyiben a laboratóriumi vizsgálat eredményeként a folyékony hulladék nem tekinthető a jelen rendelet 2. -ban meghatározott települési folyékony hulladéknak úgy, a Szolgáltató - a laboratóriumi vizsgálat igazolt költségének a megrendelőre történő áthárításával - mindenkori jogszabályi előírások figyelembevételével megfelelő intézkedések kezdeményezése mellett megtagadja az elszállítást. Amennyiben a laboratóriumi vizsgálatot követően kiderül, hogy a szolgáltató feltevése alaptalannak bizonyult, abban az esetben a laboratóriumi vizsgálat költségeit a Szolgáltató köteles megtéríteni. (6) A gyűjtésre és szállításra használt eszközt közterületen tárolni nem szabad. (7) A gyűjtésre és szállításra használt eszköz közterületen, továbbá természetes környezetben, így különösen felszíni vizekben és vizek mellett nem tisztítható. (8) A szolgáltató a közszolgáltatással összefüggő tevékenységet mindenkor a vonatkozó jogszabályi előírásokban foglalt műszaki, közegészségügyi és egyéb feltételeknek megfelelően köteles ellátni. (9) A települési folyékony hulladékok gyűjtése és szállítása kizárólag erre a célra készített, különleges rendeltetésű zártrendszerű, gépi üzemeltetésű, csepegés és szóródás mentes, bűz és szaghatást kizáró eszközzel végezhető. Települési szilárd és folyékony hulladék ártalmatlanítás 12. (1) Kisújszállás város közigazgatási területén képződő vegyesen gyűjtött települési szilárd hulladékot a Karcag Városi Hulladéklerakó telepen kell elhelyezni, és ártalmatlanítani. 36/2007. (XII.19.) önkormányzati rendelet

11 11/18 (2) Kisújszállás város közigazgatási területén képződő települési folyékony hulladékot a Kisújszállás városi Szennyvíztisztító telepen kell elhelyezni, és ártalmatlanítani. (3) A keletkező inert hulladékot és a biológiailag lebontható hulladékot Kisújszállás város szilárd hulladéklerakó telepen kell elhelyezni, és ártalmatlanítani. VI.fejezet A hulladékkezelési közszolgáltatásra vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemei 13. (1) A Szolgáltató és az ingatlantulajdonos közötti szerződésnek tartalmaznia kell: a./ a szerződő felek megnevezését, b./ a szolgáltatás szervezett és rendszeres elvégzésére irányuló kötelezettség vállalást, c./ a szállítás helyét és gyakoriságát, d./ az arra irányuló szolgáltatói kötelezettségvállalást, hogy a szállítás a mindenkor hatályos önkormányzati rendeletben foglaltak szerint és az abban meghatározott - mint legmagasabb mértékű - díj ellenében, illetve figyelembevételével végzi, e./ a szolgáltatási díjat, f./ a szolgáltatási díj megfizetésének módját, határidejét és a díjfizetés elmulasztásának jogkövetkezményeit. g./ települési szilárdhulladék kezelési közszolgáltatás esetén, az a.) f.) pontokon túl a gyűjtőedényzet térfogatát, valamint a gyűjtőedény ürítésre való ki- és behelyezésével kapcsolatos kötelezettségeket, (2) A települési szilárdhulladék kezelési kötelező közszolgáltatás létrejön akkor is, ha az ingatlan tulajdonosa nem köti meg a közszolgáltatási szerződést, ebben az esetben az ingatlan tulajdonosa a 120 literes gyűjtőedényzet alapul vételével számított közszolgáltatási díjat köteles megfizetni, számla alapján a Szolgáltatónak. A kötelező közszolgáltatás kezdő időpontja azonos a Szolgáltató rendelkezésre állásának időpontjával. (3) A társasház a közszolgáltatási szerződést a közös képviselő útján együttesen is megkötheti. (4) A (3) bekezdésben meghatározott közszolgáltatási szerződés szerinti gyűjtőedényzet összes űrmértéke nem lehet kevesebb az ör hatályba lépésekor használt gyűjtőedényzet űrmértékénél. A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás díja és az azzal kapcsolatos rendelkezések 14. (1) A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás díját az ör 1. és 2..számú melléklete tartalmazza. 36/2007. (XII.19.) önkormányzati rendelet 32/2008. (XI.26.) önkormányzati rendelet

12 12/18 (2) a.) Az önkormányzat a kötelező közszolgáltatási szerződés alapján végzett ürítés után - az Ör 1. számú mellékletében meghatározott díjtétel alapján számított szolgáltatási díjból - a rendelkezésre állási díj és a 120 literes gyűjtőedényzet heti egyszeri ürítés díjának - társasházak esetén az ürítési díj ingatlanra eső részének, de legfeljebb a 120 literes edényzet ürítési díjának megfelelő összegig - megfizetése alól mentesíti a 70 év feletti, egyedülálló ingatlantulajdonost, valamint mentesíti a díjfizetés alól Márialaka és Csorba külterületi lakott helyek ingatlan tulajdonosait a gazdálkodó szervezetek kivételével. b.) A lakatlan ingatlan után nem terheli díjfizetési kötelezettség az ingatlantulajdonost. (3) A (2) a.) pontjában biztosított kedvezmény miatt felmerülő költségeket az önkormányzat a Szolgáltató részére számla ellenében köteles megtéríteni. (4) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjat a szolgáltató részére a teljesített közszolgáltatás alapján, számla ellenében havi bontásban, utólag köteles megfizetni. (5) A közszolgáltatás díját a számla kézhezvételétől számított 8 napon belül kell kiegyenlíteni. (6) Az Ör. 1. számú mellékletében megállapított díj fizetési időszaka, a hatályba lépés napjától számított egy év. 15. (1) Ingatlantulajdonos változása, illetve az ingatlan lakatlanná válása esetén az ingatlan új tulajdonosa, illetve az ingatlan tulajdonosa 15 napon belül köteles e tényt a Szolgáltatónak írásban bejelenteni és a szükséges szerződéskötési kötelezettségnek eleget tenni. A tulajdonost a díjfizetési kötelezettség a bejelentés hónapjának utolsó napjáig terheli. (2) Elmaradt és nem pótolt szolgáltatásért díj nem számítható fel. Az e miatt visszajáró arányos összeget beszámítással vagy visszafizetéssel kell elrendezni. (3) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a Szolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja. (4) A szolgáltatás rendelkezésre állási havi díjat a hulladék rendszeres gyűjtésébe bekapcsolt területen abban az esetben is meg kell fizetni, ha az ingatlanok tulajdonosai, bérlői nem adnak ki hulladékot. (5) A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás. Települési folyékony hulladék 16. (1) A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlan tulajdonosa díjat köteles fizetni. 4/2004. (I.30.) önkormányzati rendelet 36/2007. (XII.19.) önkormányzati rendelet

13 13/18 (2) A szennyvíztárolóban összegyűjtött folyékony hulladék elszállítása igény szerint, de félévente legalább egy alkalommal az ingatlan tulajdonosának, használójának kötelessége a Szolgáltató által biztosított tartályban és járművel. (3) A szolgáltatási díj számításának alapja az elszállított település folyékony hulladék 1 m 3 -e. A díjat az elszállított települési folyékony hulladék mennyisége után köteles az ingatlantulajdonos megfizetni. (4) Az Ör. 2. számú mellékletében meghatározott díjból, a lakossági folyékony hulladék közszolgáltatást igénybevevőt ha nincs műszakilag rendelkezésre álló közcsatorna a Magyar Köztársaság éves költségvetési törvényében meghatározott összegű díjkedvezmény illeti meg az elhelyezési és ártalmatlanítási díjból. (5) A (4) bekezdésben biztosított kedvezmény miatt felmerülő költségeket az önkormányzat a ban meghatározott telepet üzemeltető Szolgáltató részére köteles megtéríteni. (6) Az Ör. 2. számú mellékletében megállapított díj fizetési időszaka, a hatályba lépés napjától számított egy év. (7) A közszolgáltatási díjat az ingatlan tulajdonosok és a gazdálkodó szervezetek a számla kézhezvételétől számított 8 napon belül, a Szolgáltató részére kötelesek megfizetni. 16/A A közszolgáltatást igénybe vevő személyes adatainak kezelésére vonatkozó rendelkezések (1) A Szolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat nyilvántartja és megőrzi. (2) A Szolgáltató a személyes adatokat a közszolgáltatási szerződés létrehozása, módosítása, a közszolgáltatást igénybe vevő azonosítása, a közszolgáltatási díj megállapítása, módosítása, megfizetésének ellenőrzése, továbbá a díj nem fizetése esetén a keletkezett hátralék behajtása iránti eljárás keretében, valamint a Szolgáltató és a közszolgáltatást igénybe vevő közötti vitás esetek tényállásának megállapításához használhatja fel. (3) A Szolgáltató a (2) bekezdésben meghatározott tevékenységek hatékony ellátása érdekében más hatóság, közfeladatot ellátó szerv nyilvántartásában szereplő adatokat is felhasználhat. (4) A (3) bekezdés alkalmazásában felhasználható nyilvántartás a személyi adat- és lakcímnyilvántartás, a cégnyilvántartás, valamint az ingatlan-nyilvántartás. (5) A Szolgáltató köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, továbbá köteles a megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket, valamint eljárási szabályokat megalkotni. (6) A Szolgáltató felel a közszolgáltatással összefüggő személyes adatok biztonságáért, valamint a nyilvántartás, adatkezelés és adatfeldolgozás jogszerűségéért. (7) A Szolgáltató köteles a környezetvédelmi hatóság eljárásához szükséges adatokat a külön jogszabályban meghatározott módon és tartalommal a környezetvédelmi hatóság rendelkezésére bocsátani. 4/2004. (I.30.) önkormányzati rendelet 44/2006. (XII.21.) önkormányzati rendelet 36/2007. (XII.19.) önkormányzati rendelet

14 14/18 VII. fejezet Záró rendelkezések 17. (1) E rendelet július 1. napjával lép hatályba. (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a település környezetvédelméről szóló 30/1991. (XII.17.) és az azt módosító 8/1993. (V.11.), 19/1993. (XII.22.), 28/1995. (XII.20.), 14/1996. (IV.3.), 25/1996. (IX.25.), 31/1996. (XII.20.), 33/1996. (XII.20.), 22/1997. (XII.10.), 17/1998. (VIII.26.), 32/1998. (XII.18.) és a 17/1999. (XI.5.)önkormányzati rendelet hatályát veszti. 18. E rendelet a következő uniós jogi aktusnak való megfelelést szolgálja: A belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. Hatálybalépések: a 21/2003. (V.30.) Ör július 1. napján, a 4/2004. (I.30.) Ör február 1. napján, a 45/2005. (X.28.) Ör október 28. napján, a 44/2006. (XII.21.) Ör január 1. napján, a 36/2007. (XII.19.) Ör január 1-jén, a 32/2008. (XI.26.) Ör december 1-jén, a 20/2009. (IX.30.) Ör október 1-jén, a 40/2009. (XII.23.) Ör január 1-jén lépett hatályba. Egységes szerkezetbe foglalva: április 27. /:Kecze István :/ polgármester /:Dr.Kittlinger Ilona:/ címzetes főjegyző Az egységes szerkezetbe foglalt önkormányzati rendelet közzétételének napja: április /2009. (IX.30.) önkormányzati rendelet

15 15/18 Kisújszállás év A hulladékgazdálkodásról szóló 21/2003. (V.30.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás díjáról: Az egységnyi díjtétel legmagasabb mértékként a következő: a./ heti rendszerességgel, gyűjtőjárattal történő ürítés esetén edény űrméret rendelkezésre állási díj (Ft/hó/ingatlan) ürítési díj (Ft/ürítés) 110 liter liter liter liter Az egységnyi díjtétel tartalmazza: - a rendelkezésre állási díj a közszolgáltatás biztosításával járó járulékos, általános, valamint a ingatlanra eső járatköltségeket és a hulladéklerakó költségeit - az ürítési díj a gyűjtés, szállítás egyszeri költségeit, illetve a karcagi szállítás többletköltségeit, valamint az ártalmatlanítási költségeket. b./ egyedi megrendelés esetén, alkalmanként b.a./ konténeres hulladék szállítás esetén: edény űrméret szállítási díj (Ft/forduló) Kisújszállás Karcag 2500 l konténer l konténer l konténer Az egységnyi díjtétel tartalmazza: - gyűjtés - szállítás b.b./ Az ártalmatlanítás egységnyi díjtétele: b.b.a./ Karcag Város Hulladéklerakójában elhelyezett vegyes hulladék esetében, a Karcag Város Önkormányzati rendeletében szabályozott díj. b.b.b./ Kisújszállás Város Hulladéklerakójában elhelyezett inert hulladék esetén: - inert 1.000,- Ft/t c./ a szabványosított műanyag zsák díja 276 Ft/db A zsák díja tartalmazza a gyűjtés, szállítás és ártalmatlanítás költségeit d./ Az egységnyi díjtételek az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. 40/2009. (XII.23.) önkormányzati rendelet

16 16/18 A hulladékgazdálkodásról szóló 21/2003. (V.30.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás díjáról: Az egységnyi díjtétel legmagasabb mértékként a következő: a./ egységnyi díjtétel 2 m 3 folyékony hulladék mennyiségig - a következő: a.a./szippantás és szállítás díja: Ft/alkalom a.b./ Elhelyezés és ártalmatlanítás díja: 780 Ft/m 3 b./ Az egységnyi díjtétel 2 m 3 feletti folyékony hulladék mennyiség fölött a következő: b.a./ Szippantás és szállítás díja: Ft/m 3 b.b./ Elhelyezés és ártalmatlanítás díja: 780 Ft/m 3 c./ Az egységnyi díjtételek az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. 40/2009. (XII.23.) önkormányzati rendelet

17 17/18

18 18/18 A hulladékgazdálkodásról szóló 21/2003. (V.30.) önkormányzati rendelet 3.számú melléklete, a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás díjáról: Szervezetten, rendszeresen tisztántartott belterületi közterületek Kisújszálláson Naponta takarításra kerülő belterületi közterületek 1. Városháza és környéke m 2 2. ABC Áruház környéke m 2 Ö s s z e s e n : m 2 Hetente takarításra kerülő belterületi közterületek 1. Központi parki átjáró 350 m 2 2. Szabadság tér (Rákóczi u. Arany J. u. között) m 2 Ö s s z e s e n : m 2 Évente kétszer, kizárólag szükség szerinti munkavégzéssel takarításra kerülő belterületi közterületek 1. Kálvin utca m 2 2. Szabadság utca 800 m 2 3. Kossuth Lajos utca (Szabadság tér Mikes u. között) m 2 4. Piac utca (Szabadság u. Kossuth L. u. között) 790 m 2 5. Lakótelep (Kossuth L. u. Deák F. u. zug között) m 2 6. Mikes utca m 2 7. Rákóczi utca (4. sz. út Pillangó u. között) m 2 8. Széchenyi utca (Arany J. u. Malom u. között) m 2 9. Deák F. utca (Rákóczi u. Közraktár u. között) m Rákóczi utcai járda (4. sz. út Nyár u. között) 390 m Rákóczi utcai folyóka (4. sz. út Fürdő között) 150 m Szabadság téri járda (Szab. téri iskola Rákóczi u. között) 450 m 2 Ö s s z e s e n : m 2

Hegyesd község Önkormányzata képviselőtestülete 7/2004. (VII.1.) rendelete

Hegyesd község Önkormányzata képviselőtestülete 7/2004. (VII.1.) rendelete Hegyesd község Önkormányzata képviselőtestülete 7/2004. (VII.1.) rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról 2 Hegyesd község Önkormányzata

Részletesebben

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, és a közterületek tisztántartásáról

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, és a közterületek tisztántartásáról Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004. (XI.18.) RENDELETE a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, és a közterületek tisztántartásáról Bánk Község Önkormányzat

Részletesebben

1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK '1 l1l{1z.g'141 1--t:. Magyarhertelend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2008.(IX. 19.) rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos

Részletesebben

Hásságy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010. (XII.15.) számú rendelete

Hásságy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010. (XII.15.) számú rendelete Hásságy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010. (XII.15.) számú rendelete a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb hatósági

Részletesebben

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 18/2012.(XII.20.) önkormányzati rendelete

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 18/2012.(XII.20.) önkormányzati rendelete Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 18/2012.(XII.20.) önkormányzati rendelete köztisztaságról, valamint a szervezett köztisztasági szolgáltatás kötelező igénybevételéről a 4/2013.(II.14.) és a

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. Módosította a 25/2008.(V.27.) rendelet 1. -a. Hatályos 2008. május 1. napjától. 2

I. fejezet. Általános rendelkezések. Módosította a 25/2008.(V.27.) rendelet 1. -a. Hatályos 2008. május 1. napjától. 2 Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 42/2001.(XII.17.)Ör. sz. rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról (egységes szerkezetben a 32/2002.(XII.12.),

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. év december 15.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő testületének../2010. (...) Önkormányzati RENDELETE

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő testületének../2010. (...) Önkormányzati RENDELETE Tolmács Község Önkormányzat Képviselő testületének../2010. (...) Önkormányzati RENDELETE a szilárd hulladékgazdálkodásról és a közterületek tisztántartásáról (tervezet) Tolmács Község Önkormányzat (továbbiakban:

Részletesebben

BUZSÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2011. ( XII.15.) számú. r e n d e l e t e

BUZSÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2011. ( XII.15.) számú. r e n d e l e t e BUZSÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2011. ( XII.15.) számú r e n d e l e t e a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Buzsák Községi Önkormányzat

Részletesebben

46/2001.(12.18.) Kgy. sz. rendelet 1

46/2001.(12.18.) Kgy. sz. rendelet 1 46/2001.(12.18.) Kgy. sz. rendelet 1 A köztisztaság és a településtisztaság fenntartásáról a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról egységes szerkezetben Hódmezővásárhely

Részletesebben

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos önkormányzati feladatok

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos önkormányzati feladatok Bucsuszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2003. (I.31.) sz. Önk. Rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 22/2007. (IX. 5.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTISZTASÁGI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL ÉS A KOMMUNÁLIS SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 22/2007. (IX. 5.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTISZTASÁGI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL ÉS A KOMMUNÁLIS SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 22/2007. (IX. 5.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTISZTASÁGI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL ÉS A KOMMUNÁLIS SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. június 25. 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 1/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelező

Részletesebben

Bogyiszló Község Önkormányzatának. 13/2007. (XII.29.) számú. r e n d e l e t e. Hulladék gazdálkodásról

Bogyiszló Község Önkormányzatának. 13/2007. (XII.29.) számú. r e n d e l e t e. Hulladék gazdálkodásról Bogyiszló Község Önkormányzatának 13/2007. (XII.29.) számú r e n d e l e t e Hulladék gazdálkodásról Bogyiszló 1 Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a továbbiakban: Önkormányzat - a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Nyergesújfalu Város Önkormányzatának 1/2009. (I. 30.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező szabályainak és díjának meghatározására 1 Nyergesújfalu Város

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 7/2005. (II. 28.) számú r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 7/2005. (II. 28.) számú r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2005. (II. 28.) számú r e n d e l e t e a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a köztisztaság fenntartásáról

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 44/2002. (06. 29.) számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről A Pécs Megyei Jogú Város

Részletesebben

Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (.) önkormányzati rendelete

Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (.) önkormányzati rendelete Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról (tervezet) Tüskevár

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 56/2001. (XII.12.) önkormányzati rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 56/2001. (XII.12.) önkormányzati rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 56/2001. (XII.12.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben a módosításáról

Részletesebben

1.Cím. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről. I.

1.Cím. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről. I. 1 Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2006/XII.18./ számu rendelettel módosított 4/2003. (II.5./ sz. önk. rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések

I. FEJEZET. Általános rendelkezések Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 37/2009 (VIII.28.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásokról, valamint a szervezett

Részletesebben

A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, KÖZTISZTASÁG ÉS AZ AVAR VALAMINT A KERTI HULLADÉKOK NYÍLTTÉRI ÉGETÉSÉNEK HELYI SZABÁLYAIRÓL

A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, KÖZTISZTASÁG ÉS AZ AVAR VALAMINT A KERTI HULLADÉKOK NYÍLTTÉRI ÉGETÉSÉNEK HELYI SZABÁLYAIRÓL EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2014.(I.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, KÖZTISZTASÁG ÉS AZ AVAR VALAMINT A KERTI HULLADÉKOK NYÍLTTÉRI ÉGETÉSÉNEK HELYI SZABÁLYAIRÓL

Részletesebben

2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról. I. Fejezet. A törvény célja. A törvény hatálya

2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról. I. Fejezet. A törvény célja. A törvény hatálya 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról Az Országgyűlés a környezet védelme érdekében, különös tekintettel a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióval fennálló és más nemzetközi megállapodásokból

Részletesebben

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (IX.15.) önkormányzati rendelete

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (IX.15.) önkormányzati rendelete 1 Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (IX.15.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatásról és a településtisztaságról Előszállás Nagyközség

Részletesebben

Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (VIII.31.) önkormányzati rendelete

Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (VIII.31.) önkormányzati rendelete Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/20. (VIII.3.) önkormányzati rendelete a települési kommunális szilárd hulladék gyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról Szigetújfalu

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 43/2004. (XII. 20.) számú r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 43/2004. (XII. 20.) számú r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 43/2004. (XII. 20.) számú r e n d e l e t e a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról Hajdúsámson Város Önkormányzata

Részletesebben

Köztisztasági rendelet

Köztisztasági rendelet Monyoród község Önkormányzatának 4/1997.(VI. 15.) ÖR. sz. rendelete a köztisztasággal és a települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő tevékenységről, a szervezett köztisztasági közszolgáltatás

Részletesebben

Mátraszentimre Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2014. (III.28. ) önkormányzati rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról

Mátraszentimre Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2014. (III.28. ) önkormányzati rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról Mátraszentimre Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2014. (III.28. ) önkormányzati rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1. fejezet. Általános rendelkezések. E rendelet hatálya a Község közigazgatási területére terjed ki.

1. fejezet. Általános rendelkezések. E rendelet hatálya a Község közigazgatási területére terjed ki. Pusztazámor Község Önkormányzatának 8/2004.(VII. 09.) számú rendelete a közterületek tisztántartásáról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezések. 1. (1) E rendelet alkalmazásában:

1. Értelmező rendelkezések. 1. (1) E rendelet alkalmazásában: Csabacsűd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IV.10.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Csabacsűd Nagyközség

Részletesebben

2. A R 5. (4) bekezdésében az ingatlantulajdonos szövegrész helyébe az ingatlanhasználó szöveg lép.

2. A R 5. (4) bekezdésében az ingatlantulajdonos szövegrész helyébe az ingatlanhasználó szöveg lép. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete../.. (..) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, a települési hulladékok kezeléséről szóló 15/2011. (VI.30) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 24/2001. (IX. 14.) számú Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 24/2001. (IX. 14.) számú Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 Hatályos: 2012. december 1-től MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2001. (IX. 14.) számú

Részletesebben

Palé Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2002. (XII.16.) önkormányzati rendelete

Palé Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2002. (XII.16.) önkormányzati rendelete Palé Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2002. (XII.16.) önkormányzati rendelete Hatályos:2015-01-01 -tól Palé Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2002. (XII.16.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 22/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 22/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Vaskút Községi Önkormányzat

Részletesebben

I. FEJEZET. 1. A település tisztaságáról

I. FEJEZET. 1. A település tisztaságáról Ukk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (V. 26.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételről, a közterület használatáról

Részletesebben

Sásd Város Képviselő-testületének 13/2002.(XII.16.) Ökr. számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról 1 Sásd Város Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: 21/2001.(XII.10.) Alap A települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására,tárolására

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet alkalmazási köre. 1. A rendeletet Siklós város közigazgatási területén kell alkalmazni.

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet alkalmazási köre. 1. A rendeletet Siklós város közigazgatási területén kell alkalmazni. Siklós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004. (III. 31.) önkormányzati rendelete Hatályos:2014-12-19 -tól Siklós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004. (III. 31.) önkormányzati

Részletesebben

Beremend Nagyközség Önkormányzat Képviselőtest,iletének. a hulladékgazdálkodás, a köztisztaság és 11 "'... -

Beremend Nagyközség Önkormányzat Képviselőtest,iletének. a hulladékgazdálkodás, a köztisztaság és 11 '... - l Beremend Nagyközség Önkormányzat Képviselőtest,iletének 2/2015. (l. 21.) önkormányzati rendelete j. a hulladékgazdálkodás, a köztisztaság és 11 "'.... - ; :,. j + ±'Llt,J...,;L- JJ,.. közterület használat

Részletesebben

Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (X.3.) önkormányzati rendelete

Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (X.3.) önkormányzati rendelete Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (X.3.) önkormányzati rendelete Hatályos:2014-10-15-2015-12-31 Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (X.3.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

FELSŐNYÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

FELSŐNYÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK FELSŐNYÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IX. 15.) sz. RENDELETE A Település köztisztaságáról, valamint a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról és annak

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2009. (XII. 16.) rendelete a települési szilárd hulladékokkal összefüggő tevékenységekről

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2009. (XII. 16.) rendelete a települési szilárd hulladékokkal összefüggő tevékenységekről Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2009. (XII. 16.) rendelete a települési szilárd hulladékokkal összefüggő tevékenységekről (Egységes szerkezetben a 10/2015. (V.07.) 4, 22/2014. (VIII.08.)

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 14/2014. (XII. 15.) Önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 14/2014. (XII. 15.) Önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 14/2014. (XII. 15.) Önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2014 (XII.30.) önkormányzati rendelete

Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2014 (XII.30.) önkormányzati rendelete Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2014 (XII.30.) önkormányzati rendelete Hatályos:2014-12-31 -tól Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2014 (XII.30.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XI.27.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról 1 Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 16/2010.(XII.22.), 20/2011.(XII.1.), 14/2012.(V.30.), 16/2012.(VI.22.), 17/2012.(IX.14.), 22/2012.(XI.30.), 23/2012.(XII.14.) és a 4/2013.(II.22.) önkormányzati

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (VI.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (VI.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (VI.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Kocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003.(VI.30.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Kocs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2010. (XI1.16.) önkormányzati rendelete

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2010. (XI1.16.) önkormányzati rendelete Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2010. (XI1.16.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Nyirád 2010 1 Nyirád Község Önkormányzata

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016. (I.29.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016. (I.29.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hatályos:2016-02-01-tól Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016. (I.29.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Balatonberény Község Önkormányzat

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések TERVEZET Vál Közég Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (III. 28.) rendelete a köztisztaságról, a parkok és fák, valamint a közterületek védelméről Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet

Részletesebben

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete. hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete. hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Egységes szerk. 2016. febr.29-i állapot

Egységes szerk. 2016. febr.29-i állapot Egységes szerk. 2016. febr.29-i állapot Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(I.31.) önkormányzati rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos

Részletesebben

V-h) 1,, szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. -ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi '\L.Q41G rendeletet alkotja:

V-h) 1,, szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. -ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi '\L.Q41G rendeletet alkotja: LJ l:i L-l'. VM.11..1:' 1 o -"rk.: 2012 JAN 16. 11g'-< b'l..1- Drávacsepely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (Xll.30.) önkormányzati rendelete \ a települési szilárd hulladék kezelésével

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Kisoroszi község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2007. (II. 22.) rendelete a köztisztaságról, a települési környezet fenntartásáról, valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező

Részletesebben

Felsőnyék Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (XI. 26.) sz. rendelete az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról

Felsőnyék Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (XI. 26.) sz. rendelete az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról Felsőnyék Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (XI. 26.) sz. rendelete az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról Felsőnyék Község Önkormányzati Képviselő-testülete az árak megállapításáról

Részletesebben

Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2015. (III.20.)Ör.sz. rendelete

Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2015. (III.20.)Ör.sz. rendelete Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (III.20.)Ör.sz. rendelete a települési hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi közszolgáltatásról

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1..

I. Fejezet Általános rendelkezések 1.. Jászladány Nagyközség Önkormányzata 17/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról valamint a települési szilárd és folyékony

Részletesebben

IVÁNC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

IVÁNC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE IVÁNC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a települési szilárd hulladék szervezett köztisztasági szolgáltatás igénybevételéről Ivánc község Önkormányzatának

Részletesebben

Bakonykúti Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2015. (IX.1.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékkezelési közszolgáltatásról

Bakonykúti Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2015. (IX.1.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékkezelési közszolgáltatásról Bakonykúti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IX.1.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatásról Bakonykúti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

1. Fejezet. Általános rendelkezések 1..

1. Fejezet. Általános rendelkezések 1.. PISKÓ KÖZSI;G ÖNKORMÁNYZAT Kl PVlSELÖ-TESTÜLETÚNEK 8/2002. (Xll.16.) számú rendelete a köztisztaságról, valamint a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról és annak kötelező

Részletesebben

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Rendelet hatályba lépésének napja: 2011. január

Részletesebben

Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XI.27.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról 1

Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XI.27.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról 1 Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XI.27.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról 1 (Egységes szerkezetben az 5/2014.(II.28.), a 12/2015. (VI.1.),

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2007.(III.21.) rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról, valamint a települési

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2010. (III. 31.) önkormányzati rendelete

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2010. (III. 31.) önkormányzati rendelete Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2010. (III. 31.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Nagymaros Város Önkormányzatának

Részletesebben

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2003. (II.20.) önkormányzati rendelete 1 A helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a településtisztaság egyes kérdéseiről és a közszolgáltatás

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. (1) A rendelet tárgyi hatálya Nagykáta város közigazgatási területére terjed ki.

I. fejezet Általános rendelkezések. (1) A rendelet tárgyi hatálya Nagykáta város közigazgatási területére terjed ki. NAGYKÁTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2008. (IV.30.) számú rendelete (a 3/2012. (II.29.) rendelettel módosítva) a köztisztaság fenntartásáról, valamint a zöldterületek használatáról Nagykáta

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016. (III.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladatok ellátásáról Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, valamint a közterületek tisztántartásáról

Részletesebben

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V. 31.) rendelete

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V. 31.) rendelete Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V. 31.) rendelete a hulladékgazdálkodás, a köztisztaság és közterület használat helyi szabályairól Egységes szerkezetben! Dunaharaszti

Részletesebben

(5) Alvállalkozók, valamint alvállalkozóknak a közszolgáltatás egészéhez viszonyított aránya:

(5) Alvállalkozók, valamint alvállalkozóknak a közszolgáltatás egészéhez viszonyított aránya: MHK JogszabKly szolgkltatks 1. oldal, összesen: 9 oldal Kőszárhegy község képviselő testületének 10/2015 (VIII.28.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének

Részletesebben

(2) A kötelező helyi közszolgáltatás Drávaszabolcs község egész közigazgatási területére kiterjed.

(2) A kötelező helyi közszolgáltatás Drávaszabolcs község egész közigazgatási területére kiterjed. Önkormányzat képviselő testületének 10/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Drávaszabolcs Község Önkormányzatának Képviselő testülete a hulladékról

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről és a közterületek tisztántartásáról Magyarpolány

Részletesebben

A Zagyvaszántói Önkormányzat 13/2004.(IV.30.)rendelete a környezetvédelemről és a köztisztaságról

A Zagyvaszántói Önkormányzat 13/2004.(IV.30.)rendelete a környezetvédelemről és a köztisztaságról A Zagyvaszántói Önkormányzat 13/2004.(IV.30.)rendelete a környezetvédelemről és a köztisztaságról A Zagyvaszántói Önkormányzat a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Tv. (továbbiakban:

Részletesebben

VÁMOSPÉRCS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 5/2014. (III.11.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

VÁMOSPÉRCS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 5/2014. (III.11.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról VÁMOSPÉRCS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 5/2014. (III.11.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 18/2009.(XII.14.) rendelettel, 12/2010.(XII.14.) rendelettel, 14/2011.(XII.20.) rendelettel, 1/2012.(I.31.) rendelettel, 9/2012.(VII.09) rendelettel,

Részletesebben

Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2009. (XI. 26.) önkormányzati rendelete

Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2009. (XI. 26.) önkormányzati rendelete Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2009. (XI. 26.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék közszolgáltatás igénybevételéről (egységes szerkezetben az időközi módosításokat

Részletesebben

ORCI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007.(X.11.) SZ. RENDELETE

ORCI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007.(X.11.) SZ. RENDELETE ORCI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007.(X.11.) SZ. RENDELETE a helyi környezet védelméről, a közterületek és az ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról Orci község képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet. Bevezető rendelkezés 1.

I. Fejezet. Bevezető rendelkezés 1. Boconád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 23.) sz. önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról és igénybevételéről Boconád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2014./IV../ önkormányzati r e n d e l e t e (tervezet) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2014./IV../ önkormányzati r e n d e l e t e (tervezet) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2014./IV../ önkormányzati r e n d e l e t e (tervezet) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelete

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelete Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról A módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 4/2016.(III.04.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 4/2016.(III.04.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról 1 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 4/2016.(III.04.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. (1) bekezdésében

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések MÁLYINKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2005 (II. 01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról (módosításokkal

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Balatonlelle Város Önkormányzata 14/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Balatonlelle Város Önkormányzata

Részletesebben

GŐSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2002. (XI.1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

GŐSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2002. (XI.1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE GŐSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2002. (XI.1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI KÖRNYEZET VÉDELMÉRÔL, A KÖZTERÜLETEK ÉS INGATLANOK RENDJÉRŐL, A TELEPÜLÉS TISZTASÁGÁRÓL (Egységes szerkezetben

Részletesebben

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelete

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelete Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek

Részletesebben

TÁPIÓSZECSŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 17/2013. (XII.20.) rendelete a települési szilárd hulladék kezeléséről

TÁPIÓSZECSŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 17/2013. (XII.20.) rendelete a települési szilárd hulladék kezeléséről TÁPIÓSZECSŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 17/2013. (XII.20.) rendelete a települési szilárd hulladék kezeléséről Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének.../2015. (.) önkormányzati rendelete

Nagycenk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének.../2015. (.) önkormányzati rendelete Nagycenk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Nagycenk Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

I. rész. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2003. (II. 1.) rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a hulladékgazdálkodásról a módosításokkal egységes szerkezetben Szálka Község Önkormányzatának

Részletesebben

Gomba Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodásról

Gomba Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodásról 1. oldal, összesen: 5 oldal Gomba Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodásról Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Gomba Község

Részletesebben

Szatymaz Község Képviselő-testületének 17/2005. (V.26.) rendelete

Szatymaz Község Képviselő-testületének 17/2005. (V.26.) rendelete Szatymaz Község Képviselő-testületének 17/2005. (V.26.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról (egységes szerkezetben

Részletesebben

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT Kiszombor Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 29/2008. ( XI. 25.) KKÖT rendelete a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról /Egységes szerkezet/ Kiszombor Község

Részletesebben

Badacsonytomaj Város Önkormányzat. Képviselő-testülete 28/2007. (XII.28.) r e n d e l e t e

Badacsonytomaj Város Önkormányzat. Képviselő-testülete 28/2007. (XII.28.) r e n d e l e t e Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2007. (XII.28.) r e n d e l e t e a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételről Badacsonytomaj Város

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Pécsely Község Önkormányzatának 9/2001. (XII.28.) rendelete a kommunális szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó szervezett közszolgáltatás kötelező igénybevételéről A Hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet 3. Napirend a hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet 3. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet Tisztelt képviselő-testület!

Részletesebben

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. /. (.) önkormányzati rendelete

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. /. (.) önkormányzati rendelete Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének /. (.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Bevezető rendelkezések

Bevezető rendelkezések Mád község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról Mád Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Téglás Városi Önkormányzat 2/2003. (I. 28.) TÖ sz. rendelete a közterületek használatának rendjéről és a köztisztaság fenntartásáról

Téglás Városi Önkormányzat 2/2003. (I. 28.) TÖ sz. rendelete a közterületek használatának rendjéről és a köztisztaság fenntartásáról Téglás Városi Önkormányzat 2/2003. (I. 28.) TÖ sz. rendelete a közterületek használatának rendjéről és a köztisztaság fenntartásáról A 21/2005. (IX. 30.), a 28/2005. (XII. 22.) és a 27/2006. (XII. 21.)

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzatának. 16 /2004.(IX.20.) számú rendelete

Zalacsány község Önkormányzatának. 16 /2004.(IX.20.) számú rendelete 1 Zalacsány község Önkormányzatának 16 /2004.(IX.20.) számú rendelete a köztisztaságról, valamint a szervezett köztisztasági szolgáltatás kötelező igénybevételéről Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestülete

Részletesebben

Kisláng község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2008.(VI.20.) önkormányzati rendelete a szemétszállításról

Kisláng község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2008.(VI.20.) önkormányzati rendelete a szemétszállításról MHK Jogszab?ly szolg?ltat?s 1. oldal, összesen: 5 oldal Kisláng község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2008.(VI.20.) önkormányzati rendelete a szemétszállításról Kisláng község Önkormányzatának

Részletesebben