Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2010. (III. 31.) önkormányzati rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2010. (III. 31.) önkormányzati rendelete"

Átírás

1 Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2010. (III. 31.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 16. (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény 23. a-h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében és az Ötv. 8. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében, az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési szilárd hulladék összegyűjtésével, elszállításával és ártalmatlanításával kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról a következőket rendeli el: 1 I. Fejezet 1. A rendelet célja 1. A rendelet célja, hogy a településtisztaság, a köztisztaság, a környezetvédelem és a közegészségügy követelményeinek megfelelően szabályozza a) a települési szilárd hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására szervezett helyi közszolgáltatás igénybevételének és biztonságos, ellenőrizhető teljesítésének rendjét, valamint b) a kötelező közszolgáltatással összefüggő jogokat és kötelességeket. 2. Általános rendelkezések 2. (1) Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a települési szilárd hulladék rendszeres összegyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik. (2) A kötelező helyi közszolgáltatás Nagymaros város egész közigazgatási területére kiterjed. (3) A város közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlan tulajdonosa, tulajdonosi közössége, használója, kezelője, önkormányzati tulajdonú lakás- és helyiség bérlője (a továbbiakban együtt: tulajdonos) az ingatlanon keletkező, illetve felgyülemlő települési szilárd hulladék összegyűjtéséről és a hulladékkezelőnek történő átadásáról köteles gondoskodni. (4) A rendelet előírásai nem vonatkoznak a veszélyes hulladékokra és a folyékony hulladékra. (5) A kötelező közszolgáltatást a tulajdonosnak nem kell azokon a beépítetlen ingatlanokon igénybe venni, amelyeken települési szilárd hulladék nem keletkezik és nem gyülemlik fel. 1 Megállapította a 23/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 1. -a. 1

2 (6) Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett települési szilárd hulladék kezeléséről a) a Hgt ában foglaltaknak megfelelően saját maga nem gondoskodik, vagy b) a közszolgáltatás keretében nyújtott települési hulladékkezeléstől a környezetvédelmi felügyelőség által igazoltan lényegesen kedvezőbb megoldással nem gondoskodik. (7) A (6) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott feltételek érvényesüléséről a gazdálkodó szervezet a szolgáltató vagy a jegyző írásbeli felhívása esetén hitelt érdemlően, írásban köteles igazolást benyújtani. (8) Amennyiben a gazdálkodó szervezet a (6) bekezdésben részletezett feltételeket - igazolt módon nem tudja biztosítani, úgy a szolgáltatóval legalább az e rendelet 3. mellékletében 2 meghatározott mennyiségű szilárd hulladék kezelésére köteles szerződést kötni. A rendelet 4. mellékletében 3 meghatározott kategóriák közötti átsorolásról a Képviselő-testület egyedi kérelemre dönthet. 3. (1) Az e rendeletben meghatározott települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére az önkormányzat tulajdonában álló Maros Építő és Kommunális Szolgáltató Kft. (2626 Nagymaros, Rákóczi út 37.) (a továbbiakban: közszolgáltató) jogosult. (2) A kötelező helyi közszolgáltatás körébe tartozó tevékenységet kizárólag a közszolgáltató végezhet. 3. Értelmező rendelkezések Települési szilárd hulladék 5 : az ingatlanon keletkezett és a szabványos gyűjtőedényzetben átmenetileg a következő szállítási napig tárolható, a rendszeres gyűjtőjárattal, zárt rendszerű célgéppel szállítható és az ártalmatlanító helyen elhelyezhető háztartási hulladék és egyéb szilárd hulladék. 2. Háztartási hulladéknak minősül a lakásban és a lakás, üdülés, pihenés céljára használt egyéb helyiségben és a lakók közös használatára szolgáló helyiségben és területen rendszeresen keletkező hulladék (szemét), a gazdasági hulladék. Egyéb szilárd hulladéknak minősül az ingatlanon folytatott ipari, kereskedelmi, szolgáltató és egyéb gazdasági tevékenység során, valamint az önkormányzati és más közintézményben rendszeresen keletkező szilárd hulladék, illetőleg a közterületeken keletkezett vagy felhalmozódó szilárd hulladék. 3. Lomtalanítás alá tartozó hulladék: háztartásokban alkalmilag keletkező nagyobb méretű nem veszélyes darabos hulladék, amely szabványos gyűjtőedényzetben nem gyűjthető és rendszeres gyűjtőjárattal nem szállítható. (pl. berendezési tárgy, bútor, stb.) 2 Módosította a 12/2011. (VI. 22.) önkormányzati rendelet 1. (1) bekezdése 3 Módosította a 12/2011. (VI. 22.) önkormányzati rendelet 1. (1) bekezdése 4 Számozást módosította a 12/2011. (VI. 22.) önkormányzati rendelet 4. (1) bekezdése 5 Módosította a 16/2010. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 2. -a 2

3 4. Kötelező hulladékkezelési közszolgáltatás: a települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtése, elszállítása és ártalmatlanítása, melyet a közszolgáltató legalább heti egyszeri, alkalommal köteles végezni. Az elszállítási napok meghatározását a közszolgálati szerződés tartalmazza, melyet a szolgáltató köteles az igénybevételre kötelezettekkel közölni és helyben szokásos módon is közzétenni. 5. Közszolgáltatási díj (a továbbiakban: díj): a tulajdonos által a közszolgáltatás teljesítésére kizárólagos jogot szerzett közszolgáltatónak fizetendő, a Képviselő-testület által rendeletben megállapított díj, amely tartalmazza a települési szilárd hulladék ártalmatlanító helyen történő elhelyezésének, ártalmatlanításának díjhányadát is. 6. Hulladékgyűjtő sziget: a háztartásokban keletkező, hasznosításra alkalmas, különböző fajtájú, elkülönítetten gyűjtött, háztartási hulladék begyűjtésére szolgáló, lakóövezetben, közterületen kialakított, felügyelet nélküli, folyamatosan rendelkezésre álló begyűjtőhely, szabványosított edényzettel. 7. Hulladékgyűjtő udvar: az elkülönítetten (szelektíven) begyűjthető települési szilárd, valamint a külön jogszabályban meghatározottak szerint a veszélyes hulladékok átvételére és elszállításig elkülönített módon történő tárolásra szolgáló, felügyelettel ellátott, zárt begyűjtőhely. A Képviselő-testület feladata különösen: II. Fejezet 4. A Képviselő-testület szilárd hulladékkal kapcsolatos feladatai 5. a) a kötelező közszolgáltatás rendjének rendeletben történő meghatározása és a rendeletben foglaltak betartásának ellenőrzése; b) a közszolgáltató kiválasztásának céljából pályázat kiírása, a pályázat elbírálása és a közszolgáltatás részletes feltételeit tartalmazó közszolgáltatási szerződés megkötése; c) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás díjának megállapítása; d) a kötelező közszolgáltatás teljesítésével összefüggő önkormányzati hatósági jogkörök gyakorlása, illetve az azzal kapcsolatos feltételek megteremtése; e) a települési szilárd hulladék hasznosításának, újrahasznosításának és az ártalmatlanítandó hulladék mennyisége csökkentése érdekében a szelektív hulladékgyűjtés elterjesztésének támogatása; f) a szükséges adatok és információk rendelkezésre bocsátásával a közszolgáltató tevékenységének segítése; g) a kötelező közszolgáltatással és a közszolgáltatóval kapcsolatos tapasztalatok évenkénti értékelése. h) módszerek kidolgozása a keletkező hulladék mennyiségének csökkentésére, a szelektív gyűjtés bevezetésének támogatása. 3

4 5. A tulajdonos kötelezettsége 6. (1) Az ingatlan tulajdonosa, birtokosa vagy használója (a továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos) köteles az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladékot a hulladékkezelő rendszeresített gyűjtőedényzetében gyűjteni, továbbá a begyűjtésére feljogosított hulladékkezelőnek átadni. (2) A tulajdonos az ingatlanon a gyűjtőedényzet kapacitásán felül települési szilárd hulladékot nem halmozhat fel, nem semmisíthet meg, az ingatlanon keletkezett hulladékot közterületre nem helyezhet ki. (3) A tulajdonosnak a települési szilárd hulladékot a közszolgáltatónak elszállítás céljából történő átadásig úgy kell gyűjtenie, hogy az mások testi épségét, egészségét ne veszélyeztesse, az ingatlan környezetét ne szennyezze, az a környezetre bűzhatást ne okozzon, a közrendet és közbiztonságot ne zavarja. (4) A kötelező közszolgáltatásba újonnan bekapcsolódó tulajdonos a közszolgáltatónak köteles bejelenteni, hogy a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté vált. Tulajdonosváltozás esetén a bejelentési kötelezettség a régi és az új tulajdonost egyetemlegesen terheli. (5) A tulajdonos köteles a közszolgáltatóval a közszolgáltatási szerződést megkötni, a közszolgáltatást igénybe venni. (6) A tulajdonos a közszolgáltatásért díjat köteles fizetni. 6. A közszolgáltató kötelessége 7. A közszolgáltató köteles: a) a települési szilárd hulladékszállításba bekapcsolt területeken a közszolgáltatást heti rendszerességgel, az előre meghatározott, és az ingatlantulajdonosok által megismerhető időpontban végezni, b) a gyűjtőedényzettel történő települési szilárd hulladékszállításba be nem kapcsolt területeken a hulladékkezelő közterületen elhelyezett zárt konténereiben elhelyezett hulladékot folyamatosan, szükség szerinti gyakorisággal elszállítani, c) a közszolgáltatás végzése során a közterületet szennyeződéstől megóvni, a kihullott hulladékot összegyűjteni, a gyűjtőedényzeteket rendben a kihelyezés helyére visszarakni, d) az ingatlantulajdonosokkal a vonatkozó jogszabályok alapján a közszolgáltatás feltételeit tartalmazó közszolgáltatási szerződést megkötni. 7. A települési szilárd hulladék elhelyezése 8. (1) A közszolgáltató Nagymaros város közigazgatási területén gyűjtött és átvett települési szilárd hulladékot a szelektíven gyűjtött hulladék kivételével a Zöld Híd 4

5 Önkormányzati Társulás Kerepes-Ökörteleki hulladékkezelő központjában (vácrátóti átrakással) rakja le. 6 (2) Az átmeneti időszakban a hulladékkezelő központ beüzemeléséig a megkötött befogadói szerződés alapján a Gyáli lerakót (Csörögi átrakással) használja. (3) A háztartásokból származó elkülönítetten gyűjtött hulladékot (papír, üveg, műanyag) a tulajdonos a közszolgáltató által működtetett lakossági hulladékgyűjtő szigeteken, illetve a közszolgáltató Nagymaros, Rákóczi út 37. szám alatti telepén működő hulladékgyűjtő udvarban a működési szabályzatban megfogalmazott, és a telepen kifüggesztett feltételekkel közvetlenül is elhelyezheti. 8. A közszolgáltatási szerződés 9. (1) A Képviselő-testület a közszolgáltatóval szerződést köt a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás teljesítésével összefüggő részletes feltételek meghatározása érdekében. (2) A közszolgáltatási szerződés az aláírás napjával jön létre és a szerződésben meghatározott időpontokban lép hatályba és - a felmondásnak a Ptk-ban és a Hgt-ban szabályozott felmondási eseteit kivéve - a hatályba lépését követő tizedik naptári év utolsó napján jár le. (3) Érvényes közszolgáltatási szerződés nélkül a közszolgáltató a kötelező közszolgáltatás körébe tartozó tevékenységet nem végezhet. (4) Az e rendeleten alapuló közszolgáltatási szerződést a polgármester írja alá, és azt a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott módon (helyben szokásos mód) közzé kell tenni. 9. A kötelező közszolgáltatás igénybevétele 10. (1) A tulajdonos köteles a közszolgáltató által nyújtott szolgáltatást igénybe venni. (2) A háztartási hulladékra vonatkozó kötelező közszolgáltatás körében a tulajdonos és a közszolgáltató közötti jogviszonyt a közszolgáltatás igénybevételének ténye, illetve a tulajdonos mulasztása esetén a közszolgáltatónak a közszolgáltatás teljesítésére ráutaló magatartása hozza létre. Ráutaló magatartásának minősül a közszolgáltató részéről a háztartási hulladék elszállításának megkísérlése. (3) A háztartási hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételnek, illetőleg teljesítésének lényeges feltételeiről, valamint a feltételekben bekövetkezett változásokról a közszolgáltató a tulajdonost írásban, illetőleg felhívás közzététele útján köteles előzetesen értesíteni. 6 Megállapította a 23/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 2. -a. 5

6 (4) Az ingatlanon keletkező, a kötelező szolgáltatás alá tartozó egyéb szilárd hulladék elszállítását a tulajdonos a közszolgáltatónál külön rendeli meg. 10. A közszolgáltatás kötelező igénybevételének szünetelése 11. Nem terheli díjfizetési kötelezettség az üresen álló ingatlanok tulajdonosait. A megüresedést és az ingatlan újbóli használatba vételét a tulajdonos, illetve a használó 15 napon belül köteles a közszolgáltatónak írásban bejelenteni. A díjfizetési kötelezettség a bejelentést, és az gyűjtőedényzet leadását követő naptári hónap első napjától az újbóli igénybevételt követő naptári hónap első napjáig szünetel. 11. A gyűjtőedényzet biztosításával, használatával, kezelésével és elhelyezésével kapcsolatos szabályok 12. (1) A tulajdonos a települési szilárd hulladék gyűjtése és elszállításra való átadása céljára olyan szabványos gyűjtő edényzetet köteles használni, amely a közszolgáltató által rendszeresített célgépbe beüríthető, illetve azzal elszállítható. (2) A közszolgáltató köteles a tulajdonos kérelmére a szabványos gyűjtőedényzetből megfelelő számú és űrtartalmú gyűjtőedényzetet a tulajdonos rendelkezésére bocsátani a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül. A tulajdonos vagy megbízottja a gyűjtőedényzet átvételét aláírásával köteles igazolni. A közszolgáltató által a tulajdonos rendelkezésére bocsátott gyűjtőedényzet használatának díját a közszolgáltató a közszolgáltatási díjban érvényesíti. 13. (1) Nagymaros városában a közszolgáltatás ellátásához rendszeresített gyűjtőedényzet űrtartalma: a) 50 literes; b) 110 literes; c) 120 literes; d) 240 literes; e) 1,1 m 3 -es konténer; f) 4 m 3 -es gyűjtőkonténer, g) 80 literes, a közszolgáltató emblémájával ellátott zsák. 7 (2) Az (1) bekezdésben részletezett szabvány gyűjtőedényzetből ingatlanonként legalább 110 literes, de lakosonként a heti szállítási időtartamot figyelembe véve 4 l/nap/fő mennyiség figyelembevételével kell edényzetet választani. Amennyiben a már fennálló szolgáltatás igénybevevője e rendelet hatálybalépését követő 15 napon belül nem jelzi megváltozott igényét, úgy a gyűjtőedényzet további biztosítása újabb módosítási igényéig az eddigi formában áll fenn. 7 Megállapította a 12/2011. (VI. 22.) önkormányzati rendelet 1. (2) bekezdése 6

7 (2a) 8 A rendelet 2/a. mellékletében felsorolt területeken lévő ingatlanok tulajdonosai az (1) bekezdés g) pontjában megjelölt zsákot kötelesek használni, az ingatlanban tartózkodás időtartama és a (2) bekezdésben szereplő számítási alap figyelembe vételével, de évente legalább 20 darabot. (3) A gyűjtést végző célgépek 9 által megközelíthetetlen ingatlanok esetében a meghatározott gyűjtőpontokra gyűjtőkonténerek kerülnek kihelyezésre. A célgép által megközelíthetetlen közterületeket, illetve ingatlanokat, valamint a gyűjtőkonténerek kihelyezési pontjait a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 10 állapítja meg, melyet évente felül kell vizsgálni és a közszolgálati szerződésben rögzíteni. Tilos a konténerbe, illetve a konténer mellé kerti, illetve növényi hulladékot lerakni. (4) Az egyéb szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás vonatkozásában a gyűjtőedényzet típusának, űrtartalmának, illetve számának meghatározásakor a közszolgáltató és a tulajdonos közötti megállapodás az irányadó azzal, hogy a gazdálkodó szervek esetében a 2. (8) bekezdésében foglaltaknak minimumként érvényesülnie kell. 14. (1) A települési szilárd hulladék gyűjtésére szolgáló és 240 literes űrtartalmú gyűjtőedényzetet a tulajdonos az ingatlanán belül köteles tárolni. A gyűjtőedényzetet közterületen vagy közforgalom céljára megnyitott területen csak közterület használati engedély alapján lehet folyamatosan tartani. Az engedélyben kiköthető az, hogy az engedélyes az edényzet tárolóhelyét milyen módon köteles saját költségén kialakítani. (2) A tulajdonos köteles a gyűjtőedényzetet a hulladék elszállítására a közszolgáltató által rendszeresített szállítási napon a közterületen, az elszállítást végző járművel megközelíthető és leürítésre alkalmas helyre kihelyezni. A kihelyezett gyűjtőedényzet nem akadályozhatja a jármű- és gyalogosforgalmat, és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás előidézésének veszélyével. (3) A tulajdonosok, illetve használók a hagyományos tárolóedényt az ingatlanon belül kötelesek tárolni, az a közterületre csak a gyűjtési nap előestéjén helyezhető ki, vagy a szállítás napján reggel 6 óráig. A gyűjtőedényt a szállítás napján a közterületről el kell távolítani. (4) A város területén elhelyezett gyűjtőedényekből a guberálás tilos. 15. (1) A tulajdonos köteles a gyűjtőedényzetet szükség szerint tisztítani és fertőtleníteni. (2) A közszolgáltató által a tulajdonos rendelkezésére bocsátott és rendeltetésszerűen használt gyűjtőedényzet szükség szerinti javításáról, cseréjéről és esetleges pótlásáról a közszolgáltató gondoskodik. A gyűjtőedényzet rendeltetéstől eltérő használata, eltűnése vagy megsemmisülése miatti károkat - a közszolgáltató erre irányuló felszólításától számított 30 napon belül - az a személy téríti meg a közszolgáltatónak, aki a gyűjtőedényt tőle írásban átvette. 8 Megállapította a 12/2011. (VI. 22.) önkormányzati rendelet 1. (3) bekezdése 9 Módosította a 12/2011. (VI. 22.) önkormányzati rendelet 1. (4) bekezdése 10 Módosította a 12/2011. (VI. 22.) önkormányzati rendelet 1. (4) bekezdése 7

8 (3) Tilos gyűjtőedényzetben mérgező, robbanó, folyékony, izzó, vagy egyéb olyan anyagot (pl. állati tetemet) elhelyezni, amely veszélyezteti a hulladék szállításával foglalkozók egészségét, testi épségét, megrongálja a gépkocsi műszaki berendezéseit (pl. betontömb, kockakő), ilyen anyagok szállítását a szolgáltató köteles megtagadni. Megtagadhatja továbbá a háztartási szemétnek nem minősülő anyagok szállítását is. 12. A települési szilárd hulladék elszállításának megtagadása 16. (1) A közszolgáltató a közszolgáltatás kertében megtagadhatja a hulladék elszállítását, ha: a) nem a közszolgáltató célgépéhez rendszeresített gyűjtőedényben és a közszolgáltató emblémájával ellátott zsákban 11 kerül átadásra, vagy azt túltelítettség miatt nem zárható le, továbbá ha az nem háztartási hulladékot tartalmaz. b) a szállításra átadott hulladék az ürítés, illetve a szállítás során a szállítást végző személyek életében, testi épségében, továbbá a járműben vagy berendezésében kárt okozhat, illetve az ártalmatlanítás során a környezetet veszélyezteti; c) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a gyűjtőedényzet mérgező, robbanó, folyékony, veszélyes vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési szilárd hulladékkal együtt nem gyűjthető, illetve nem ártalmatlanítható, illetve nem minősül települési szilárd hulladéknak. (2) Az (1) bekezdésben említett esetekben a közszolgáltató a tulajdonost és lakás esetében a Polgármesteri Hivatal Jegyzőjét írásban értesíti az elszállítás megtagadásának tényéről és okáról. A tulajdonos a megtagadási okot maga köteles megszüntetni vagy megszüntetéséről gondoskodni. Ha a tulajdonos e kötelezettségének a hulladék elszállításának újabb időpontjáig nem tesz eleget, a közszolgáltató a tulajdonos költségére és felelősségére a hulladék elszállításának megtagadására okot adó körülményt megszünteti vagy megszüntetteti, s az azzal kapcsolatban felmerült költségét a közszolgáltató a soron következő számlában, külön tételként érvényesíti. 13. A közszolgáltatási díj 17. (1) A közszolgáltatási díjat a Képviselő-testület e rendelet 1. számú mellékletében 12 állapítja meg a tárgyévet megelőző év december 30. napjáig. (2) A tulajdonos a kötelező közszolgáltatás teljesítéséért a közszolgáltatónak - vagy az általa megbízott díjbeszedőnek - közszolgáltatási díjat köteles fizetni. A díj magában foglalja - az évente két alkalommal szervezett - lomtalanítás körébe tartozó hulladék elszállításának és ártalmatlanításának díját is. A közszolgáltatási díj alapját képező egyszeri ürítési díjakat - edényzettípusonként - e rendelet 1. melléklete 13 tartalmazza. (3) A város belterületén található, a 2. számú mellékletben megjelölt területen lévő üdülőingatlanok tulajdonosai tekintettel az idényjellegű tartózkodásra, az állandó 11 Módosította a 12/2011. (VI. 22.) önkormányzati rendelet 1. (5) bekezdése 12 Módosította a 23/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 3. (1) bekezdése 13 Módosította a 12/2011. (VI. 22.) önkormányzati rendelet 2. (1) bekezdése 8

9 lakóingatlan tulajdonosára meghatározott díj arányosan csökkentett díját kötelesek megfizetni. (3a) 14 A 2/a. számú mellékletben megjelölt területen lévő ingatlanok tulajdonosai tekintettel az idényjellegű tartózkodásra, évi 26 heti, április 15-től október 15-ig tartó időtartam alapján kötelesek a csökkentett, de legalább a rendelet 13. (2a) bekezdésében meghatározott edényzet alapján számított díjat megfizetni. (4) 15 (5) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás e rendeletben meghatározott, és a közszolgáltatási szerződésben is rögzített díját évente négy egyenlő részletben, február 28-ig, május 31-ig, augusztus 31-ig és november 30-ig köteles a hulladékkezelőnek csekken, vagy készpénzben megfizetni, a hulladékkezelő számlája ellenében. 16 (5a) 17 A rendelet 2/a. mellékletében megjelölt területen lévő ingatlan tulajdonosa a közszolgáltatás e rendeletben meghatározott díját a közszolgáltató emblémájával ellátott zsák megvásárlásakor készpénzben, a közszolgáltató számlája ellenében köteles megfizetni. (6) 18 A hátralékos közszolgáltatási díj adók módjára behajtható köztartozásnak minősül. 18. (1) A közszolgáltatás díját tartalmazó számla adataival kapcsolatban a tulajdonos a közszolgáltatónál vagy megbízottjánál kifogást emelhet. A kifogásnak a számla kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettségre nincs halasztó hatálya. Az írásban tett kifogásra a közszolgáltató vagy megbízottja 15 napon belül írásban reagálni köteles. (2) Ha a túlszámlázásra vonatkozó kifogásnak a közszolgáltató vagy megbízottja helyt ad, úgy a többletösszeget az esedékes díjfizetési kötelezettségbe beszámítja, vagy ha az már nem áll fenn, úgy a közszolgáltatási jogviszony megszűnésével visszatéríti. (3) A tulajdonosnak nem kell közszolgáltatási díjat fizetni azokra a hónapokra, amelyek során a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége szünetel. (4) Nem tagadható meg a közszolgáltatás díjának megfizetése, ha a közszolgáltatót a közszolgáltatás teljesítésében az időjárás, vagy más elháríthatatlan ok akadályozza, feltéve, hogy a közszolgáltató az elmaradt közszolgáltatást az akadály elhárultát követő munkanapon pótolta. (5) Az ingatlantulajdonos kérheti az előírt minimális edényzettől kisebb edényzet (50 liter) igénybevételét, amennyiben a Polgármesteri Hivatal által igazoltan egyedülálló nyugdíjas, vagy egyedülálló, és háztartásában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legalacsonyabb összegének 150 %-át. 14 Megállapította a 12/2011. (VI. 22.) önkormányzati rendelet 2. (2) bekezdése 15 Hatályon kívül helyezte a 12/2011. (VI. 22.) önkormányzati rendelet 5. (2) bekezdése 16 Megállapította a 23/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 3. (2) bekezdése 17 Megállapította a 12/2011. (VI. 22.) önkormányzati rendelet 2. (3) bekezdése 18 Számozását módosította a 23/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 3. (3) bekezdése 9

10 (5a) 19 Az ingatlantulajdonos kérheti a rendelet 13. (2a) bekezdésében meghatározott darabszámnál kevesebb zsák megvásárlásának engedélyezését, amennyiben igazolja, hogy az ingatlant a 17. (3a) bekezdésében meghatározott díjfizetési időtartamban ténylegesen rövidebb időtartamban használta, vagy a keletkezett háztartási hulladékot az önkormányzat közigazgatási területén kívül máshol szabályosan helyezte el. A szabályos elhelyezést a tulajdonos nevére szóló, hulladékszállítási közszolgáltatási szerződéssel lehet igazolni. (6) A kérelmeket a polgármester 20 bírálja el. (7) A kérelmet a benyújtását megelőző hónapra érvényes jövedelemigazolással, nyugdíjszelvénnyel együttesen a polgármesteri hivatalba kell benyújtani. A kérelmeket elbírálásra a hivatal készíti elő. (8) A mérséklés határozott ideig, a tárgyévre érvényes, lejárat után újra kell kérelmezni. 14. A lomtalanítással kapcsolatos jogok és kötelezettségek 19. (1) A közszolgáltató évente két alkalommal szervezett - előre meghatározott időpontban végzett - lomtalanítás keretében a közszolgáltató a lakosságnál keletkezett, a rendszeres elszállításra használatos gyűjtőedényzetbe el nem helyezhető hulladékot elszállítja és ártalmatlanítja, ennek időpontjáról helyi lapokban és hirdetményeken tájékoztatja a község lakosságát. (2) A lomtalanításra meghirdetett időpontban a tulajdonos a rendszeresített gyűjtési helyen a hulladékot úgy helyezheti el, hogy az a jármű- és gyalogosforgalmat ne zavarja, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, továbbá ne járjon baleset- vagy károkozás veszélynek előidézésével. 15. A közterületen keletkező települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás 20. Aki közterületen közterület-használati engedélyhez kötött árusító, szolgáltató, kereskedelmi vagy egyéb tevékenységet végez vagy kíván végezni, illetve közterületi rendezvényt szervez, köteles azt a közszolgáltatónak bejelenteni és a közszolgáltatóval a közterületen végzendő tevékenység időtartamára, valamint a várható hulladék fajtájára, összetételére és mennyiségére figyelemmel szerződést kötni. 16. A szilárd települési hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás hivatali feladatai 21. (1) A Polgármesteri Hivatal a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok betartásával a közszolgáltatás szerződéses alapon történő bevezetése érdekében induló adatszolgáltatással segíti a szolgáltató tevékenységét. 19 Megállapította a 12/2011. (VI. 22.) önkormányzati rendelet 2. (4) bekezdése 20 Módosította a 23/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 4. (1) bekezdése 10

11 (2) A hivatal a közszolgáltatás időtartama alatt havonta tájékoztatja a közszolgáltatót a kiadott telephelyengedélyekről, az üzletbejelentésekről, - a 20. -ban érintett - valamint a jogerős határozat megküldésével a közterületfoglalási engedélyekről és az építésügyi hatósági eljárás során kiadott használatbavételi engedélyekről. (3) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos - jogszabályban meghatározott - hatósági feladatokat a jegyző látja el. 17. A rendelet alkalmazásával kapcsolatos egyéb rendelkezések 22. (1) A közszolgáltató minden naptári év november hónapjában köteles beszámolni a Képviselő-testület előtt a hulladékkezelési közszolgáltatási tevékenységéről, melyhez a Polgármesteri Hivatal kiegészítő véleményt készít. (2) A beszámolóval egyidejűleg a közszolgáltató köteles a következő naptári év közszolgáltatási díjával kapcsolatosan - a Kormányrendelet előírásainak megfelelő részletezettségű - kalkulációt készíteni és a következő évi közszolgáltatási díj maximális mértékére javaslatot tenni. 23. A Képviselő-testület felhatalmazza a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságát 21, hogy - évente az novemberi testületi beszámolóig vizsgálja meg és vizsgálja felül azoknak a közterületeknek és ingatlanoknak a körét, melyeken - megközelíthetetlenségük miatt - az önkormányzat gyűjtőkonténer útján 50%-os mérsékelt díj ellenében gondoskodik a hulladékkezelési közszolgáltatás ellátásáról; - amennyiben a gyűjtőedényzet közterületen történő tárolása engedélyezhető, döntsön a kérdésben, hogy annak elhelyezésére előír kiépítési kötelezettséget és milyen tartalommal; - döntsön a szelektív hulladék gyűjtésére hulladékszigetek, valamint a gyűjtőkonténerek helyének kijelölése tárgyában. 18. Szabálysértési rendelkezések 24. Szabálysértést követ el és emiatt 50 ezer forintig terjedő 22 pénzbírsággal sújtható az, aki: a) az ingatlanán a rendszeresített és általa igényelt gyűjtőedényzet kapacitását meghaladó települési szilárd hulladékot felhalmoz; 23 b) települési szilárd hulladékot a rendszeresített gyűjtőedényzeten kívül - a lomtalanítás körén kívül - a közterületre kitesz vagy ott hátrahagy; c) a rendeletben meghatározott települési szilárd hulladék körébe nem tartozó anyagot, így különösen a veszélyes anyagot, illetve a gyűjtőedényzet állagát veszélyeztető anyagot elhelyez; 21 Módosította a 23/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 4. (2) bekezdése 22 Módosította a 16/2010. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 3. (1) bekezdése 23 Módosította a 16/2010. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 3. (2) bekezdése 11

12 d) a gyűjtőedényzet kihelyezésével és közterületen tartásával kapcsolatos szabályokat megszegi; e) az elszállításra kihelyezett gyűjtőedényzet tartalmának átkutatásával a környezet tisztaságát hátrányosan befolyásolja; f) közterületi elhelyezés engedélyezése esetén a gyűjtőedényzet helyét és környezetét nem tartja tisztán; g) aki a gyűjtőedényzet tisztántartásával és fertőtlenítésével kapcsolatos kötelezettségét megszegi; h.) aki egyéb települési szilárd hulladékot más tulajdonos háztartási hulladék gyűjtésére szolgáló edényzetébe belehelyez; i) aki ideértve a települési szilárd hulladékszállításba bekapcsolt területen álló ingatlan tulajdonosát, és ott székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetet is a gyűjtőkonténerbe, vagy a konténer mellé települési szilárd-, kerti-, növényi hulladékot rak le Hatályba léptető rendelkezés 25. (1) E rendelet április 1. napján lép hatályba, egyidejűleg a köztisztaság fenntartásáról szóló 21/2004. (IX.13.) önkormányzati rendelet 3-10/A. -ai hatályukat vesztik (2) A rendelet kihirdetéséről a 3/2007. (IV. 3.) számú önkormányzati rendelet 32. -ában foglaltak szerint a jegyző gondoskodik. Petrovics László s.k. polgármester Dr. Horváth Béla s.k. jegyző 24 Megállapította a 16/2010. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 1. -a 12

13 1. számú melléklet az 5/2010. (III. 31.) önkormányzati rendelethez A települési szilárd hulladék elhelyezés céljából történő rendszeres elszállítás díjai 110 literes edényzet lakóház esetén Ft/év 110 literes edényzet hétvégi ház esetén Ft/év 120 literes edényzet lakóház esetén Ft/év 120 literes edényzet hétvégi ház esetén Ft/év 240 literes edényzet lakóház esetén Ft/év 50 literes edényzet Ft/év Zsákos szállítás 500 Ft/zsák 13

14 2. melléklet NAGYMAROS KÖZVETLEN HULLADÉKSZÁLLÍTÁSBA BEKAPCSOLT UTCÁK NÉVJEGYZÉKE Diófa utca, Arany J. utca, Babits M. utca, Vasút utca, Csillag utca, Tégla utca, Dózsa Gy. út, Gyár utca, Hold utca, Szt. Imre herceg tér, István tér, Elsővölgy, Király utca, Kossuth sor, Kittenberger K. utca, Fő tér, Fehérhegy, Tavasz utca, Pállya C. utca, Pince utca, Rákóczi út, Rózsa utca, Molnár utca, Hell Ferenc utca, Német utca, Halász utca, Új utca, Villasor, Zöldfa utca, Szarvas köz, Sólyomsziget (április 15 - október 15. között) Aranyos utca, Árpád utca, Zoltán utca, Béla király sétány, Csokonai utca, Dézsma utca, Duna utca, Hegy utca, Mainzi utca, Ipolysági utca, Jókai utca, Kálvária utca, Kassák L. utca, Milleniumi sor, Komáromi utca, Magyar utca, Mező utca, Nyár utca, Nimród utca, Radnóti utca, Rigóhegy utca, Deák Ferenc utca, Selmecbánya utca, Szív utca, Tamási Á. utca, Nap utca, Váci út, Visegrádi utca, Őz utca, Szálloda út, 14

15 2/a. melléklet az 5/2010. (III. 31.) önkormányzati rendelethez 25 ZSÁKOS HULLADÉKSZÁLLÍTÁSBA BEKAPCSOLT UTCÁK NÉVJEGYZÉKE Szálloda utca Villasor 1258 Szálloda sor /4 1204/1 1199/8 Kittenberger utca Kittenberger Kálmán utca 1195/1 Rókavár köz 1213/ Pállya Celesztin utca Pállya Celesztin utca /5 Kisújhegy 1020/1 954/5 994/5 980/5 979/4 976/6 958/7 959/4 Elsővölgy utca Elsővölgy utca 938/1 Bokréta utca 812 Pipacs köz 804 Gyöngyvirág köz 771/4 Dália köz 769/5 Hóvirág köz 768/6 Ibolya köz 765/5 Nefelejcs köz 880/6 Nefelejcs köz 899/8 Szegfű köz 878/9 Kamilla utca 813/6 862/5 Fehérhegy utca Fehérhegy utca 707/21 Fehérhegy lépcsősor 712/7 Foglár dűlő Foglár Foglár-kálvária 673/1 25 Megállapította a 12/2011. (VI. 22.) önkormányzati rendelet 3. (1) bekezdése és 1. melléklete 15

16 10526 Diófa utca Diófa utca Rigóhegy utca Rigóhegy utca 05/2 85/1 159 Rigóhegy Rigóhegy dűlő 013/1 155/ / Rigóhegy 2. Aranyos utca Mihály-hegy Mihály utca 264 Szent Mihály utca 263 Lihegő utca 295/2 Pacsirta utca /2 16

17 3. melléklet 26 Az üzletek, szolgáltatások, vállalkozások kategóriába sorolása a települési szilárd hulladék heti minimum mennyisége alapján. (a hasznos alapterület után, a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 6. számú mellékletében felsorolt termékköri besorolásnak megfelelően.) Kategória 30 mm 2 -ig Alapterület 100 m 2 felett m I. kategória 120 l/hét 240 l/hét *240 l + 2 l/hét x m 2 (nagy mennyiségű hulladékot termelők) II. kategória 110 l/2hét 110 l/hét *120 l + 1 l/hét x m 2 (normál mennyiségű hulladékot termelők) III. kategória 50 l/2hét 50 l/hét *110 l + /hét (kisebb mennyiségű hulladékot termelők) * csak akkor kell plusz kukát elhelyezni, ha 50 liternyi egységet eléri a területtöbblet 26 A melléklet számozását módosította a 12/2011. (VI. 22.) önkormányzati rendelet 3. (2) bekezdése 17

18 4. melléklet 27 Az egyes kategóriákhoz tartozó üzletkörök a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 6. számú mellékletében meghatározott termékkörök alapján I. Kategória I/0, I/10, I/11, 111, 112. Hipermarket I/0, I/10, I/11, I/12, I/21, 111, 113. Élelmiszerüzlet I/23, 122. Hús-, húsáruüzlet I/22, 121, 128. Zöldség- és gyümölcsüzlet II/2, I/26, 125. Édességüzlet I/27, 126. Palackozott italok szaküzlete I/29, 121, 128. Egyébélelmiszer-üzlet I/0, I/10, 112. Iparcikk áruház és szakáruház I/10, 114. Iparcikküzlet I/10, I/51, I/53, I/61, I/64, I/72, 1342, 1343, 1344, 1353, Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai és hangszerüzlet I/10, I/41, I/44, I/51, I/63, I/81, 114, Festékek, lakkok, vasáru, barkács és építési anyagok üzlete 1361, 1362, 1363, 141, I/73, Virágbolt és kertészeti üzlet II/1, 211. Melegkonyhás vendéglátó üzlet II/2, 212. Cukrászda II/3, 213. Italüzlet II/5, 214. Egyéb vendéglátóhely II/5, 215, 216. Zenés szórakozóhely II/4, 220. Főzőkonyhás munkahelyi gyors- és önkiszolgáló étterem II/4, 220. Munkahelyi, intézményi büfé II/4, 220. Szervezetek és a lakosság étkeztetését végző központi főzőkonyha II/1, II/4, II/5, 211, 214, 220. Rendezvényi étkeztetés IV/1, 411, 412. Szálloda IV/2, 421, 422. Panzió (fogadó) IV/3, 430. Üdülőház IV/4, 440. Kemping IV/5, 450. Turistaszálló IV/1, IV/3, IV/5, 460. Ifjúsági szálló IV/3, IV/5, 430, 450, 460 Egyéb szálláshely V/1, 519, 520. Általános nagykereskedelmi raktár V/1, 511, 512, 513, 514, 515, 516, Élelmiszer-, ital-, dohányáru nagykereskedelmi raktár 517, 518, V/2, V/3, 520. Fogyasztási cikk nagykereskedelmi raktár V/3, 540. Gépek és berendezések nagykereskedelmi raktára V/3, 550. Mezőgazdasági termék nagykereskedelmi raktár V/3, 520, 540. Információs, telekommunikációs (ICT) berendezések nagykereskedelmi raktára V/3, 530, 531, 532. Egyéb szakosodott nagykereskedelmi raktár V/4, Iparcikk nagykereskedelmi raktár I/82, 170. Háztartási tüzelőanyag-telep 27 A melléklet számozását módosította a 12/2011. (VI. 22.) önkormányzati rendelet 3. (2) bekezdése 18

19 II. Kategória I/24, 123. Halüzlet I/31, 131, Textilüzlet I/32, 132. Ruházati üzlet I/33, 133. Lábbeli- és bőráruüzlet I/0, I/10, I/51, I/52, I/53, 112, 114, Villamos háztartási készülékek és villamossági cikkek üzlete 1344, 1351, I/52, Audio- és videoberendezések üzlete I/64, Zenei és videofelvételek, kazetták szaküzlete I/52, 1352, Telekommunikációs cikkek üzlete I/83, 150. Üzemanyagtöltő állomás I/63, Sportszerbolt I/29, I/77, 115, 161. Kedvtelésből tartott állatok kereskedése és állateledelbolt I/82, 170. Palackosgáz értékesítőhely, cseretelep Állatgyógyászati termékek üzlete I/10, I/32, I/33, I/41, I/42, I/43, I/52, Közérzettel kapcsolatos termékek üzlete 114, 132, 133, 1351, 1352, 141, I/63, I/76, 1604, Játékáruk üzlete I/63, 1603, 1615, 1616 Fegyver és lőszer, pirotechnikai termékek üzlete I/10, I/11, I/31, I/32, I/33, I/41, I/42, Egyéb iparcikk-üzlet I/43, I/51, I/61, I/62, I/63, I/71, I/72, I/74, I/75, 114, 131, 132, 133, 1342, 1343, 1373, 141, 142, 1601, 1603, 1604, 1607, 1608, 1612, I/55, 601. Személygépjárművek kiskereskedelmi üzlete I/55, 601. Gépjárművek nagykereskedelmi üzlete, raktára I/55, 601. Egyéb gépjármű kiskereskedelmi üzlet I/55, 601. Egyéb gépjármű nagykereskedelmi raktár, üzlet I/56, 602. Személygépjármű-alkatrész és -tartozék kiskereskedelmi üzlet I/56, 602. Gépjármű-alkatrész és -tartozék nagykereskedelmi raktár, üzlet I/57, 603. Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék kiskereskedelmi üzlet I/57, 603. Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék nagykereskedelmi raktár, üzlet Motorkerékpár javító műhely I/54, 804. Számítógép és periféra javító műhely, fiók I/52, 804. Kommunikációs eszköz javító műhely, fiók I/52, 802. Szórakoztató-elektronikai cikk javító műhely, fiók I/52, I/53, I/63, 804. Háztartási gép, otthoni és kerti eszköz javító műhely, fiók I/33, 801. Lábbeli és egyéb bőráru javító műhely, fiók I/61, 804. Bútor és lakberendezési tárgy javító műhely, fiók I/31, I/32, I/51, I/63, I/64, 803, 804, Egyéb személyi- és háztartási cikk javító műhely, fiók I/ Használt cikkek boltja I/28, 113, 127, 128. Dohányáruüzlet I/31, I/62, I/65, 1341, Tapéták, padlóburkolók, szőnyegek és lakástextíliák üzlete III: Kategória I/25, 124. Kenyér- és pékáruüzlet 19

20 1290. I/42, 129. Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termékek szaküzlete I/62, Könyvesbolt I/62, 1372, Hírlap-, papír- és írószer, művészellátó üzlet I/54, 138. Számítógép és szoftverüzlet I/63, Óra- és ékszerbolt I/41, I/42, I/43, 142. Illatszerüzlet, drogéria I/78, Szexuális termékek üzlete I/ Zálogkereskedés III/1, 310. Utazási iroda III/2, 320. Utazási ügynökség III/3, 330. Turisztikai szolgáltató iroda I/112, 701. Személygépjármű kölcsönző I/112, 701. Gépjármű-kölcsönző I/112, 703. Egyéb szárazföldi jármű-kölcsönző I/112, 703, Vízijármű-kölcsönző I/112, 702, Videokazetta, DVD kölcsönzése I/112, 702, Szabadidős- és sporteszköz kölcsönző I/112, 702, Számítógép és -felszerelés kölcsönző I/112, 702, 7021, 7023, 7025, Egyéb személyi és háztartási cikk kölcsönző I/112, 702, 7023, Egyéb gép, berendezés és tárgyi eszköz kölcsönző I/63, I/72, 803. Óra- és ékszerjavító műhely, fiók Termelői borkimérés 20

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, és a közterületek tisztántartásáról

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, és a közterületek tisztántartásáról Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004. (XI.18.) RENDELETE a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, és a közterületek tisztántartásáról Bánk Község Önkormányzat

Részletesebben

M Á S O L A T 56/2013. (XI.

M Á S O L A T 56/2013. (XI. M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat 56/2013. (XI. 22.) rendelete a kötelező települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról (az időközi módosításokkal egységes szerkezetben!) Vác Város Önkormányzat

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. Módosította a 25/2008.(V.27.) rendelet 1. -a. Hatályos 2008. május 1. napjától. 2

I. fejezet. Általános rendelkezések. Módosította a 25/2008.(V.27.) rendelet 1. -a. Hatályos 2008. május 1. napjától. 2 Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 42/2001.(XII.17.)Ör. sz. rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról (egységes szerkezetben a 32/2002.(XII.12.),

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2007.(III.21.) rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról, valamint a települési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. év december 15.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 16/2010.(XII.22.), 20/2011.(XII.1.), 14/2012.(V.30.), 16/2012.(VI.22.), 17/2012.(IX.14.), 22/2012.(XI.30.), 23/2012.(XII.14.) és a 4/2013.(II.22.) önkormányzati

Részletesebben

3. A települési szilárd hulladék elszállításának gyakorisága, a lom hulladék elszállítása

3. A települési szilárd hulladék elszállításának gyakorisága, a lom hulladék elszállítása Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

46/2001.(12.18.) Kgy. sz. rendelet 1

46/2001.(12.18.) Kgy. sz. rendelet 1 46/2001.(12.18.) Kgy. sz. rendelet 1 A köztisztaság és a településtisztaság fenntartásáról a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról egységes szerkezetben Hódmezővásárhely

Részletesebben

1.Cím. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről. I.

1.Cím. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről. I. 1 Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2006/XII.18./ számu rendelettel módosított 4/2003. (II.5./ sz. önk. rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással

Részletesebben

Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2014 (XII.30.) önkormányzati rendelete

Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2014 (XII.30.) önkormányzati rendelete Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2014 (XII.30.) önkormányzati rendelete Hatályos:2014-12-31 -tól Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2014 (XII.30.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: 21/2001.(XII.10.) Alap A települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására,tárolására

Részletesebben

1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK '1 l1l{1z.g'141 1--t:. Magyarhertelend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2008.(IX. 19.) rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos

Részletesebben

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Rendelet hatályba lépésének napja: 2011. január

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 44/2002. (06. 29.) számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről A Pécs Megyei Jogú Város

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Nyergesújfalu Város Önkormányzatának 1/2009. (I. 30.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező szabályainak és díjának meghatározására 1 Nyergesújfalu Város

Részletesebben

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos önkormányzati feladatok

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos önkormányzati feladatok Bucsuszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2003. (I.31.) sz. Önk. Rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 56/2001. (XII.12.) önkormányzati rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 56/2001. (XII.12.) önkormányzati rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 56/2001. (XII.12.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben a módosításáról

Részletesebben

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2003. (II.20.) önkormányzati rendelete 1 A helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a településtisztaság egyes kérdéseiről és a közszolgáltatás

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (VI.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (VI.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (VI.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 7/2005. (II. 28.) számú r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 7/2005. (II. 28.) számú r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2005. (II. 28.) számú r e n d e l e t e a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a köztisztaság fenntartásáról

Részletesebben

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete. hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete. hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

I. Fejezet. Bevezető rendelkezés 1.

I. Fejezet. Bevezető rendelkezés 1. Boconád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 23.) sz. önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról és igénybevételéről Boconád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,

Részletesebben

Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (VIII.31.) önkormányzati rendelete

Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (VIII.31.) önkormányzati rendelete Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/20. (VIII.3.) önkormányzati rendelete a települési kommunális szilárd hulladék gyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról Szigetújfalu

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016. (III.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladatok ellátásáról Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

VÁMOSPÉRCS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 5/2014. (III.11.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

VÁMOSPÉRCS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 5/2014. (III.11.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról VÁMOSPÉRCS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 5/2014. (III.11.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Bevezető rendelkezések

Bevezető rendelkezések Mád község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról Mád Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2015. (III.20.)Ör.sz. rendelete

Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2015. (III.20.)Ör.sz. rendelete Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (III.20.)Ör.sz. rendelete a települési hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi közszolgáltatásról

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Lócs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.22.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Lócs Község

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2010. (XI1.16.) önkormányzati rendelete

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2010. (XI1.16.) önkormányzati rendelete Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2010. (XI1.16.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Nyirád 2010 1 Nyirád Község Önkormányzata

Részletesebben

IVÁNC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

IVÁNC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE IVÁNC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a települési szilárd hulladék szervezett köztisztasági szolgáltatás igénybevételéről Ivánc község Önkormányzatának

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 1/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelező

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Kocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003.(VI.30.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Kocs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata képviselőtestülete 7/2004. (VII.1.) rendelete

Hegyesd község Önkormányzata képviselőtestülete 7/2004. (VII.1.) rendelete Hegyesd község Önkormányzata képviselőtestülete 7/2004. (VII.1.) rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról 2 Hegyesd község Önkormányzata

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016. (III.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016. (III.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 1 Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016. (III.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

H:\gizike\egységes ör 2005\a hulladékgazdálkodásról szóló ör.doc

H:\gizike\egységes ör 2005\a hulladékgazdálkodásról szóló ör.doc 1/18 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21//2003.(V.30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodásról a 4/2004. (I.30.), a 45/2005. (X.28.), a 44/2006. (XII.21.), a 36/2007. (XII.19.), a 32/2008.

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 24/2001. (IX. 14.) számú Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 24/2001. (IX. 14.) számú Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 Hatályos: 2012. december 1-től MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2001. (IX. 14.) számú

Részletesebben

TÁPIÓSZECSŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 17/2013. (XII.20.) rendelete a települési szilárd hulladék kezeléséről

TÁPIÓSZECSŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 17/2013. (XII.20.) rendelete a települési szilárd hulladék kezeléséről TÁPIÓSZECSŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 17/2013. (XII.20.) rendelete a települési szilárd hulladék kezeléséről Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 22/2007. (IX. 5.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTISZTASÁGI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL ÉS A KOMMUNÁLIS SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 22/2007. (IX. 5.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTISZTASÁGI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL ÉS A KOMMUNÁLIS SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 22/2007. (IX. 5.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTISZTASÁGI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL ÉS A KOMMUNÁLIS SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. június 25. 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1..

I. fejezet Általános rendelkezések 1.. Almamellék Község Önkormányzatának 11/2002 (XII. 17.) számú rendelete A hulladékkezelési közszolgáltatásról (egységes szerkezetben 13/2005 (XII.1.) számú rendelettel.) Almamellék községi Önkormányzat Képviselőtestület

Részletesebben

Hásságy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010. (XII.15.) számú rendelete

Hásságy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010. (XII.15.) számú rendelete Hásságy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010. (XII.15.) számú rendelete a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb hatósági

Részletesebben

Bogyiszló Község Önkormányzatának. 13/2007. (XII.29.) számú. r e n d e l e t e. Hulladék gazdálkodásról

Bogyiszló Község Önkormányzatának. 13/2007. (XII.29.) számú. r e n d e l e t e. Hulladék gazdálkodásról Bogyiszló Község Önkormányzatának 13/2007. (XII.29.) számú r e n d e l e t e Hulladék gazdálkodásról Bogyiszló 1 Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a továbbiakban: Önkormányzat - a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

V-h) 1,, szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. -ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi '\L.Q41G rendeletet alkotja:

V-h) 1,, szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. -ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi '\L.Q41G rendeletet alkotja: LJ l:i L-l'. VM.11..1:' 1 o -"rk.: 2012 JAN 16. 11g'-< b'l..1- Drávacsepely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (Xll.30.) önkormányzati rendelete \ a települési szilárd hulladék kezelésével

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének.../2015. (.) önkormányzati rendelete

Nagycenk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének.../2015. (.) önkormányzati rendelete Nagycenk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Nagycenk Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2014./IV../ önkormányzati r e n d e l e t e (tervezet) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2014./IV../ önkormányzati r e n d e l e t e (tervezet) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2014./IV../ önkormányzati r e n d e l e t e (tervezet) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1 Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben a 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelettel)

Részletesebben

PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T É N E K./2014(...) önkormányzati rendelete

PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T É N E K./2014(...) önkormányzati rendelete PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T É N E K./2014(...) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Pereszteg Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 14/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 14/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 14/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, KÖZTISZTASÁG ÉS AZ AVAR VALAMINT A KERTI HULLADÉKOK NYÍLTTÉRI ÉGETÉSÉNEK HELYI SZABÁLYAIRÓL

A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, KÖZTISZTASÁG ÉS AZ AVAR VALAMINT A KERTI HULLADÉKOK NYÍLTTÉRI ÉGETÉSÉNEK HELYI SZABÁLYAIRÓL EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2014.(I.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, KÖZTISZTASÁG ÉS AZ AVAR VALAMINT A KERTI HULLADÉKOK NYÍLTTÉRI ÉGETÉSÉNEK HELYI SZABÁLYAIRÓL

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezések. 1. (1) E rendelet alkalmazásában:

1. Értelmező rendelkezések. 1. (1) E rendelet alkalmazásában: Csabacsűd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IV.10.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Csabacsűd Nagyközség

Részletesebben

RÁBAKECÖL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2013. (XII.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL

RÁBAKECÖL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2013. (XII.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL RÁBAKECÖL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2013. (XII.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény

Részletesebben

Mezősas községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2015. (V. 30.) rendelete

Mezősas községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2015. (V. 30.) rendelete Mezősas községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (V. 30.) rendelete A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Mezősas községi Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016. (I.29.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016. (I.29.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hatályos:2016-02-01-tól Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016. (I.29.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Balatonberény Község Önkormányzat

Részletesebben

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V. 31.) rendelete

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V. 31.) rendelete Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V. 31.) rendelete a hulladékgazdálkodás, a köztisztaság és közterület használat helyi szabályairól Egységes szerkezetben! Dunaharaszti

Részletesebben

Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (.) önkormányzati rendelete

Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (.) önkormányzati rendelete Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról (tervezet) Tüskevár

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelete

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelete Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról A módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

Sásd Város Képviselő-testületének 13/2002.(XII.16.) Ökr. számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról 1 Sásd Város Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Balatonlelle Város Önkormányzata 1/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Balatonlelle Város Önkormányzata 1/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 1 Balatonlelle Város Önkormányzata 1/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Balatonlelle Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, illetőleg

Részletesebben

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 4/2016.(III.04.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 4/2016.(III.04.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról 1 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 4/2016.(III.04.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. (1) bekezdésében

Részletesebben

2. A rendelet hatálya. 3. A hulladékkezelési közszolgáltatás tartalma, rendje

2. A rendelet hatálya. 3. A hulladékkezelési közszolgáltatás tartalma, rendje Monoszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2010. (XII.20.) önkormányzati rendelete a háztartási hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról (Egységes szerkezetbe foglalva: 2013. március 5.)

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő testületének../2010. (...) Önkormányzati RENDELETE

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő testületének../2010. (...) Önkormányzati RENDELETE Tolmács Község Önkormányzat Képviselő testületének../2010. (...) Önkormányzati RENDELETE a szilárd hulladékgazdálkodásról és a közterületek tisztántartásáról (tervezet) Tolmács Község Önkormányzat (továbbiakban:

Részletesebben

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (egységes

Részletesebben

Szatymaz Község Képviselő-testületének 17/2005. (V.26.) rendelete

Szatymaz Község Képviselő-testületének 17/2005. (V.26.) rendelete Szatymaz Község Képviselő-testületének 17/2005. (V.26.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról (egységes szerkezetben

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatási terület határai

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatási terület határai PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Püspökladány Város Önkormányzata

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 18/2009.(XII.14.) rendelettel, 12/2010.(XII.14.) rendelettel, 14/2011.(XII.20.) rendelettel, 1/2012.(I.31.) rendelettel, 9/2012.(VII.09) rendelettel,

Részletesebben

Imola község Önkormányzata Képviselőtestületének. 4/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Imola község Önkormányzata Képviselőtestületének. 4/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Imola község Önkormányzata Képviselőtestületének. 4/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Imola község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 18/2012.(XII.20.) önkormányzati rendelete

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 18/2012.(XII.20.) önkormányzati rendelete Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 18/2012.(XII.20.) önkormányzati rendelete köztisztaságról, valamint a szervezett köztisztasági szolgáltatás kötelező igénybevételéről a 4/2013.(II.14.) és a

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 14/2014. (XII. 15.) Önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 14/2014. (XII. 15.) Önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 14/2014. (XII. 15.) Önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések

I. FEJEZET. Általános rendelkezések Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 37/2009 (VIII.28.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásokról, valamint a szervezett

Részletesebben

I. FEJEZET. 1. A település tisztaságáról

I. FEJEZET. 1. A település tisztaságáról Ukk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (V. 26.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételről, a közterület használatáról

Részletesebben

BUZSÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2011. ( XII.15.) számú. r e n d e l e t e

BUZSÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2011. ( XII.15.) számú. r e n d e l e t e BUZSÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2011. ( XII.15.) számú r e n d e l e t e a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Buzsák Községi Önkormányzat

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010.(IV.15.) számú rendelete

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010.(IV.15.) számú rendelete Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010.(IV.15.) számú rendelete A települési kommunális jellegű szilárd és folyékony hulladék kezeléséről, a kötelező köztisztasági közszolgáltatás igénybevételéről

Részletesebben

Monoszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2007. (XII.20.) r e n d e l e t e. a háztartási hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Monoszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2007. (XII.20.) r e n d e l e t e. a háztartási hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Monoszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2007. (XII.20.) r e n d e l e t e a háztartási hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Kihirdetve: 2007. december 20. S ó l y o m Béláné körjegyző

Részletesebben

A rendelet hatálya Rinyaújlak Község közigazgatási területére terjed ki.

A rendelet hatálya Rinyaújlak Község közigazgatási területére terjed ki. Rinyaújlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015 (V.7.) önkormányzati rendelete Hatályos:2015-05-07 -tól Rinyaújlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015 (V.7.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Palé Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2002. (XII.16.) önkormányzati rendelete

Palé Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2002. (XII.16.) önkormányzati rendelete Palé Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2002. (XII.16.) önkormányzati rendelete Hatályos:2015-01-01 -tól Palé Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2002. (XII.16.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, valamint a közterületek tisztántartásáról

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2009. (XII. 16.) rendelete a települési szilárd hulladékokkal összefüggő tevékenységekről

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2009. (XII. 16.) rendelete a települési szilárd hulladékokkal összefüggő tevékenységekről Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2009. (XII. 16.) rendelete a települési szilárd hulladékokkal összefüggő tevékenységekről (Egységes szerkezetben a 10/2015. (V.07.) 4, 22/2014. (VIII.08.)

Részletesebben

Egységes szerk. 2016. febr.29-i állapot

Egységes szerk. 2016. febr.29-i állapot Egységes szerk. 2016. febr.29-i állapot Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(I.31.) önkormányzati rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos

Részletesebben

Abony város területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Abony város területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Abony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete Abony város területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról (egységes szerkezetben a 37/2014. (XII.16.)

Részletesebben

(2) A kötelező helyi közszolgáltatás Drávaszabolcs község egész közigazgatási területére kiterjed.

(2) A kötelező helyi közszolgáltatás Drávaszabolcs község egész közigazgatási területére kiterjed. Önkormányzat képviselő testületének 10/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Drávaszabolcs Község Önkormányzatának Képviselő testülete a hulladékról

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Pécsely Község Önkormányzatának 9/2001. (XII.28.) rendelete a kommunális szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó szervezett közszolgáltatás kötelező igénybevételéről A Hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XI.27.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról 1

Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XI.27.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról 1 Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XI.27.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról 1 (Egységes szerkezetben az 5/2014.(II.28.), a 12/2015. (VI.1.),

Részletesebben

Mogyorósbánya Község Önkormányzatának 22/2010. (XII.08) sz. KT Rendelete A települési szilárd hulladék kezelésérıl

Mogyorósbánya Község Önkormányzatának 22/2010. (XII.08) sz. KT Rendelete A települési szilárd hulladék kezelésérıl Mogyorósbánya Község Önkormányzatának 22/2010. (XII.08) sz. KT Rendelete A települési szilárd hulladék kezelésérıl Mogyorósbánya Község Önkormányzatának képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 1 Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012.

Részletesebben

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT Kiszombor Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 29/2008. ( XI. 25.) KKÖT rendelete a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról /Egységes szerkezet/ Kiszombor Község

Részletesebben

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2016. (III. 4.) önkormányzati r e n d e l e t e

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2016. (III. 4.) önkormányzati r e n d e l e t e KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2016. (III. 4.) önkormányzati r e n d e l e t e A TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS ANNAK KÖTELEZŐ IGÉNYBEVÉTELÉRŐL Komló Város Önkormányzat

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének / (...) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének / (...) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének / (...) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási

Részletesebben

Kékesd Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013.( XII.30.) rendelete

Kékesd Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013.( XII.30.) rendelete Kékesd Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013.( XII.30.) rendelete Hatályos:2014-01-01 -tól Kékesd Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013.( XII.30.) rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 43/2004. (XII. 20.) számú r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 43/2004. (XII. 20.) számú r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 43/2004. (XII. 20.) számú r e n d e l e t e a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról Hajdúsámson Város Önkormányzata

Részletesebben

Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2009. (XI. 26.) önkormányzati rendelete

Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2009. (XI. 26.) önkormányzati rendelete Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2009. (XI. 26.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék közszolgáltatás igénybevételéről (egységes szerkezetben az időközi módosításokat

Részletesebben

(5) Alvállalkozók, valamint alvállalkozóknak a közszolgáltatás egészéhez viszonyított aránya:

(5) Alvállalkozók, valamint alvállalkozóknak a közszolgáltatás egészéhez viszonyított aránya: MHK JogszabKly szolgkltatks 1. oldal, összesen: 9 oldal Kőszárhegy község képviselő testületének 10/2015 (VIII.28.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2011. (X. 4.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezeléséről EGYSÉGES SZERKEZETBEN az azt módosító 16/2012. (V. 22.) és (12/2013.

Részletesebben

Az R.1 9. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 19. Aki:

Az R.1 9. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 19. Aki: Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2011. (XII.16.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről

Részletesebben

FELSŐNYÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

FELSŐNYÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK FELSŐNYÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IX. 15.) sz. RENDELETE A Település köztisztaságáról, valamint a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról és annak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: EPL/57-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-án 17,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatásról az azt módosító 7/2015. (V. 21.) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016. (III.30.) önkormányzati rendelete

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016. (III.30.) önkormányzati rendelete Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016. (III.30.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Bakonykúti Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2015. (IX.1.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékkezelési közszolgáltatásról

Bakonykúti Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2015. (IX.1.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékkezelési közszolgáltatásról Bakonykúti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IX.1.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatásról Bakonykúti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) RENDELETE (Egységes szerkezetben a 17/2015.(VI.23.) önk. rendelettel) a település tisztaságáról és a települési szilárd hulladékkal

Részletesebben

GESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2003. (II. 13.) ÖR

GESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2003. (II. 13.) ÖR GESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2003. (II. 13.) ÖR. SZÁMÚ RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRD ÉS FOLYÉKONY HULLADÉKRA VONATKOZÓ HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOKRÓL Geszt község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról. I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A közszolgáltatás tartalma 1.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról. I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A közszolgáltatás tartalma 1. Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2014.(I.30.) önkormányzati RENDELETE A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben