1. Értelmező rendelkezések. 1. (1) E rendelet alkalmazásában:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Értelmező rendelkezések. 1. (1) E rendelet alkalmazásában:"

Átírás

1 Csabacsűd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IV.10.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata a hulladékról szóló évi CLXXXV törvény 88.. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) E rendelet alkalmazásában: 1. Értelmező rendelkezések 2. Egyedül élő személy: az a szolgáltatást igénybe vevő természetes személy, akivel a központi személyi adat és lakcím nyilvántartás alapján az általa lakott ingatlanban más személy nem lakik, illetve életvitelszerűen nem tartózkodik.. 3. Háztartás: a lakás, pihenés, üdülés céljait szolgáló ingatlanban életvitelszerűen tartózkodó személyek összessége. (2) Egyéb alapfogalmak tekintetében a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2.. (1) bek. az irányadó. 2. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma, célja és hatálya 2. (1) Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a rendeletben foglaltak szerint hulladékkezelési közszolgáltatást szervez a települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, kezelésére, ártalmatlanítására, és ezen tevékenységek ellátásáról kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik. (2) A rendelet célja a köztisztaság, a településtisztaság biztosítása, a közegészségügy, valamint az épített és természeti környezet védelme feltételeinek, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának, igénybevétele rendjének meghatározása. A kötelező közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések célja a közszolgáltatás kiszámítható, folyamatos és biztonságos ellátása, a tevékenység ellenőrizhetősége. 3. (1) A rendelet hatálya kiterjed a település közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlan tulajdonosára, vagy használójára (továbbiakban: ingatlantulajdonos), akik az ingatlanaikon keletkező települési szilárd hulladék gyűjtéséről, és annak a begyűjtésre feljogosított és engedéllyel rendelkező közszolgáltatónak történő átadásáról, e rendeletben meghatározott módon gondoskodni kötelesek. (2)A településen élő és tartózkodó személyek e rendelet alapján kötelesek tartózkodni attól, hogy a hulladékot elhagyják - a gyűjtés, a begyűjtés, lerakás szabályaitól eltérő módon felhalmozzák, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezzék, kezeljék. (3) A rendelet hatálya nem terjed ki a veszélyes hulladékokra és a folyékony hulladékokra.

2 3. Az Önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai 4. (1) A hulladékkezelési közszolgáltatás keretében az Önkormányzat feladata különösen: a) a helyi közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd hulladék rendszeres begyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése, valamint évente egyszer lomtalanítási akció lebonyolításának megszervezése; b) a közszolgáltatás ellátására és a hulladék kezelésére a közszolgáltató és a kezelést végző kiválasztása, és velük a szerződés megkötése; c) gondoskodás a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott lakossági szelektív hulladékgyűjtő rendszer kialakításáról, fenntartásáról, üzemeltetéséről, d) a közszolgáltatási díj díjfizetés rendjének, díjkedvezmények mértékének megállapítása, e) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos egyes, a jogszabályban meghatározott hatósági jogkörök gyakorlása; f) a közszolgáltatással összefüggő - egyéb jogszabályban nem rendezett - önkormányzati feladat- és hatáskör megállapítása. (2) Az Önkormányzat a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos feladatainak megvalósítása során, a Ht-ban megfogalmazott céljainak elérése érdekében együttműködik más települési önkormányzatokkal. 4. Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei 5. (1) Az ingatlantulajdonos a) az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladékot a rendeletben meghatározott módon és helyen gyűjti; b) az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék kezelésére az Önkormányzat által szervezett és a közszzolgáltató által nyújtott közszolgáltatást e rendeletben meghatározott gyakorisággal igénybe veszi; c) a közszolgáltatás díját kiegyenlíti; d) a hulladék gyűjtése és tárolása során megfelelő gondossággal jár el annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a település természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény - és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja; e) az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartja;

3 f) az ingatlanán keletkező hulladékot válogatja, szelektíven gyűjti, és azt a település területén e célra rendszeresített helyeire (hulladékszigetek) telepített gyűjtőedénybe elhelyezi, vagy az ingatlanán a közszolgáltató által biztosított edényzetbe, illetve zsákokba külön-külön gyűjti; g) a szerződés-kötéskori feltételekben bekövetkezett változást, annak bekövetkeztétől számított 8 napon belül a közszolgáltatónak bejelenti. h)az ingatlantulajdonos gondoskodik a gyűjtőedények tisztántartásáról, fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról, valamint környezetük tisztántartásáról (2) Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkező vagy birtokába került, onnan származó szilárd hulladékot a hulladékgazdálkodás szabályainak megfelelően gyűjti oly módon, hogy azzal a környezet szennyezését megelőzze. (3) Az ingatlantulajdonost nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség a beépítetlen, vagy nem lakott ingatlana tekintetében, ahol nem tartózkodik és hulladék sem keletkezik. (4) A kötelezettség alóli mentességet évente felül kell vizsgálni. A felülvizsgálathoz az ingatlan tulajdonos köteles adatot szolgáltatni. 5.A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 6. (1)A település közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljesítése jogosult, ill. kötelezett közszolgáltató Csabacsűdi Nagyközség Önkormányzatával közszolgáltatási szerződési jogviszonyban álló Csabacsűdi Szolgáltató Kft.(továbbiakban: Szolgáltató ) (2) A Szolgáltató a település belterületén rendszeres közszolgáltatási tevékenységként végzi a települési szilárd hulladék gyűjtését, szállítását. (3)A közszolgáltatás igénybevételének tartalmát az önkormányzat és az ingatlantulajdonos között kötött külön szerződés rögzíti február 1-je előtt kötött szerződésekben a közszolgáltató Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Kft. helyett 2011.február 1. és 2012.december 31. között Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatalát, január 1-jétől 2013.december 29-éig Csabacsűd Nagyközség Önkormányzatát, december 30-ától (2) bekezdésben szereplő közszolgáltatót kell érteni, s az új szerzősédekben szerepeltetni. (4) A Szolgáltató a háztartási hulladék elszállítását az önkormányzattal kötött megállapodás szerinti gyakorisággal, meghatározott napokon végzi, melyet e rendelet 1.melléklete tartalmaz. (5)A települési önkormányzat közterületen elhelyezett hulladéktárolókban lehetővé teszi a települési szilárd hulladék egyes összetevőinek szelektív gyűjtését, közszolgáltatás keretében történő begyűjtését. A hulladék elszállítását a Szolgáltató a tárolók megtöltését követően végzi.

4 (6) A Szolgáltató a) a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanon keletkezett hulladékot a rendeletben előírt szabályok szerint rendszeresen összegyűjti, elszállítja a kijelölt hulladékkezelő telepre, a hulladékgyűjtő szigetekről a szelektíven gyűjtött hulladékot elszállítja a mindenkor hatályos környezetvédelmi jogszabályoknak megfelelően; b) az évi lomtalanítási akciót lebonyolítja úgy, hogy a hulladék a lehető legkevesebb ideig legyen közterületen; c) a szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedény ürítése során esetleg keletkezett szennyeződést haladéktalanul eltakarítja; d) a hulladékgyűjtő sziget edényzetét rendszeresen tisztítja, karbantartja, szükség szerint cseréli, valamint a gyűjtősziget környezetét rendben tartja; e) megfelelő ügyfélszolgálati rendszert működtet. 7. A Szolgáltató a kötelező közszolgáltatás keretében megtagadhatja a hulladék elszállítását, ha: a) az nem a rendszeresített vagy a Szolgáltató által nem elfogadott gyűjtőtartályban, illetve feliratozott zsákban kerül elszállítás céljából átadásra, b) arról érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési szilárd hulladékkal együtt nem gyűjthető, szállítható, illetve ártalmatlanítható, c) az közterületre kihelyezett gyűjtőedény mellé ömlesztett módon került elhelyezésre. 8.. Tekintettel arra, hogy Csabacsűd község közigazgatási területén szilárd hulladéklerakó telep nem működik, a Szolgáltató a begyűjtött szilárd hulladékot elszállítja a és gondoskodik annak elhelyezéséről a Regionális Hulladékkezelő Kft.-be 5500 Gyomaendrőd, Tanya VI. kerület /5 hrsz, adószám: , cégjegyzékszám: ( továbbiakban: Hulladékkezelő) A hulladék ártalmatlanításáról,hasznosításáról valamint a szelektíven gyűjtött hulladék kezeléséről és hasznosításáról a Hulladékkezelő gondoskodik. 6. A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás ellátásának rendje és módja, a közszolgáltatási szerződés tartalmi elemei 9. (1) A helyi közszolgáltatás körében az ingatlantulajdonos és a Szolgáltató közötti jogviszonyt a települési szilárd hulladékra vonatkozó közszolgáltatás esetében az a tény hozza létre, hogy a Szolgáltató az ingatlantulajdonos számára a közszolgáltatásról szóló szerződést írásban felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll. A felajánlott szerződés szövegét a 2. melléklet tartalmazza. (2) A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjét (gyakoriság, útvonal és időpont) - a keletkező hulladékmennyiségek figyelembevételével - a Szolgáltató elkészíti és arról az

5 ingatlantulajdonosokat - változás esetén is - értesíti. A hulladékszállítás rendjét az Önkormányzat, a Szolgáltatóval egyeztetett módon hagyja jóvá. (3) A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a Szolgáltató az ingatlantulajdonost - a változás bekövetkezte előtt - írásban értesíti. (4) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségnek eleget tevő ingatlan tulajdonosokra a bekezdésében foglalt nyilvántartási és adatközlési kötelezettség nem terjed ki; a náluk keletkező hulladékok nyilvántartásáról és bejelentéséről a Szolgáltató a külön jogszabályokban meghatározottak szerint gondoskodik. 7. A közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei 10. (1) Az ingatlantulajdonos a települési szilárd hulladék gyűjtésére, illetve elszállítására a Szolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényt, valamint a gyűjtőedényzet űrtartalmát meghaladó mennyiségű alkalmi hulladék gyűjtésére a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott és azonosító jellel ellátott más gyűjtőeszközt (továbbiakban: zsák) vesz igénybe. A Szolgáltató csak az általa biztosított zsákot köteles elszállítani, amely a szolgáltató által kijelölt díjfizetési helyen vásárolható meg. (2)A Szolgáltató által a szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényt az ingatlantulajdonos megvásárolja vagy az önkormányzattól korábban megkapta használatra. A megvásárolt vagy használatba kapott gyűjtőedény elhelyezéséről, pótlásáról kicseréléséről, javításáról a Szolgáltató díj ellenében gondoskodik. Az ingatlantulajdonos saját, a Szolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényének felhasználásával is igénybe veheti a közszolgáltatást. (3) A helyi közszolgáltatás által ellátandó területre rendszeresített, szabványos gyűjtőedények típusát, minimális térfogatát, darabszámát és ürítésre való átadásának helyét a Szolgáltató az Önkormányzat egyetértésével állapítja meg a keletkezett hulladékmennyiség és az ürítési gyakoriság figyelembevételével. (4) A Szolgáltató a szállítóeszközéhez rendszeresített, és a keletkezett hulladék mennyiségének megfelelő méretű és számú gyűjtőedényt az ingatlantulajdonos kérelmére, térítés ellenében a kérelem kézhezvételétől számított tizenöt napon belül rendelkezésre bocsátja. Az ingatlantulajdonos vagy meghatalmazottja a gyűjtőedény átvételét aláírásával igazolja. (5) Ha az ingatlantulajdonos a Szolgáltató felé a valóságnak meg nem felelő mennyiséget vagy adatot közöl és ennek folytán az átadásra kerülő hulladék mennyisége rendszeresen meghaladja az átvett gyűjtőedények űrtartalmát, a szerződésben meghatározott mennyiséget a Szolgáltató - az ingatlantulajdonos megkeresésével egyidejűleg - a tényleges mennyiségű hulladéknak megfelelő űrtartalmú edényre cseréli az eredeti gyűjtőedényt, illetve megemeli az ürítési gyakoriságot vagy a gyűjtésre átadott gyűjtőedények számát. (6) Ha az ingatlanon az addig szokásos hulladékmennyiséget jelentősen meghaladó mennyiségű (legalább a gyűjtőedény méretének kétszerese) hulladék keletkezése várható, a Szolgáltató az ingatlantulajdonos által megjelölt időpontra vagy időtartamra a hulladék adott mennyiségének megfelelő gyűjtéséhez, illetve elszállításához alkalmas nagyobb űrtartalmú további gyűjtőedényt, vagy a hulladék gyűjtésére alkalmas zsákot biztosít díj

6 ellenében az ingatlantulajdonos számára, és a többletszolgáltatást teljesíti. Legkésőbb a zsák átadásakor a Szolgáltató annak díjáról a tulajdonost tájékoztatja. 11. (1) Az ingatlantulajdonos az átvett gyűjtőedényeket az ingatlan területén belül helyezi el. Gyűjtőedényt közterületen tartósan elhelyezni kizárólag az Önkormányzattal kötött közterület-használati megállapodás alapján lehet. (2) Az ingatlantulajdonos az átvett gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a Szolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen helyezi el. A gyűjtőedény legfeljebb a szállítási napot megelőző napon 18 órától helyezhető ki a közterületre, és a gyűjtés napján 20 óráig az ingatlan területére vissza kell vinni, e szabály alól kivétel a tartósan engedélyezett elhelyezés. (3) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének - a közterület szennyezésének elkerülése érdekében - lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza. A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat, és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. 12. (1) A gyűjtőedény rendeltetéstől eltérő használata, valamint eltűnése vagy megsemmisülése miatt keletkezett kárt az az ingatlantulajdonos téríti meg, aki a gyűjtőedényt átvette, illetve, aki a gyűjtőedény használati jogát megszerezte. (2) A Szolgáltató kárát az ingatlantulajdonos a kártérítési igény benyújtásától számított nyolc napon belül téríti meg. 13. (1) A gyűjtőedénybe nem helyezhető el folyékony, mérgező, tűz - és robbanásveszélyes anyag, égési melléktermék, állati tetem vagy egyéb olyan anyag, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, az ürítést végző személyek vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét. (2) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlantulajdonos a Szolgáltató felhívására az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá teszi. Megtéríti továbbá az így okozott esetleges kárt. 8. A lomtalanítás alá tartozó alkalmi háztartási szilárd hulladékra vonatkozó külön rendelkezések 14. (1) Lomtalanítás évi egy alkalommal az Önkormányzat és a Szolgáltató között egyeztetett időpontban történik, melyről a lakosságot hirdetmény útján tájékoztatni kell. A lomtalanítás időpontját úgy kell meghatározni, hogy arra a megfelelő felkészülési idő biztosított legyen. (2) Az e rendelet hatálya alá tartozó olyan hulladék elszállításáról, mely a Szolgáltató szállítójárművéhez rendszeresített gyűjtőedényben nem helyezhető el a Szolgáltató gondoskodik a lomtalanítási akció keretében. A hulladékot az ingatlantulajdonos a Szolgáltató által előzetesen megjelölt időpontban helyezheti ki elszállítás céljából arra a

7 helyre, amelyet a Szolgáltató előzetesen megjelölt. A hulladék elszállítását a Szolgáltató végzi. (3)A Szolgáltató a lomtalanítás megszervezésének keretén belül szokásos módon tájékoztatja a lakosságot a gyűjtőpontok helyéről, a lomok begyűjtésére kihelyezett konténerek elszállításának időpontjáról. (4) Az elszállítandó hulladékot a Szolgáltató által meghatározott időpontban úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. 9. A hulladékkezelési közszolgáltatási díj fizetésének rendje, a díjkedvezményezettek köre és közszolgáltatás szünetelésének esetei 15. (1) A közszolgáltatási díj megfizetésére az az ingatlantulajdonos köteles, aki a rendeletben foglaltak szerint a hulladékkezelési közszolgáltatás igénybe vételére kötelezett. (2) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjat a Szolgáltató részére - a teljesített közszolgáltatás alapján, számla ellenében fizeti meg. A közszolgáltatás díjának kiegyenlítése a számla benyújtásakor esedékes. (3) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a Szolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja. 16. A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék, az azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a behajtás egyéb költségei adók módjára behajtható köztartozásnak minősülnek. 17. (1) Az Önkormányzat e rendelet 3. mellékletében meghatározott díjkedvezmények bevezetéséről döntött. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott díjkedvezmény összegét az Önkormányzat megtéríti a Szolgáltatónak. (3) Szünetel a díjfizetési kötelezettsége a lakatlan és a beépítetlen ingatlan tulajdonosának. Egy ingatlan lakatlannak akkor tekinthető, ha az ingatlanba életvitelszerűen személy nem lakik. Az lakatlan és a beépítetlen ingatlan tulajdonosa írásban kérheti a Szolgáltatótól a már igénybevett kötelező közszolgáltatás szünetelését mindaddig, amíg az ingatlanon települési szilárd hulladék nem keletkezik. 10.A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelése 18. (1) A közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat a közszolgáltatást igénybe vevő neve, lakcíme, születési helye, ideje, anyja neve a Szolgáltató csak saját, a közszolgáltatási tevékenységével összefüggő célra használhatja. (2) A Szolgáltató a személyes adatokat elsősorban az ingatlantulajdonos adat-szolgáltatása

8 alapján ismeri meg. (3) A Szolgáltató az általa nyilvántartott adatokat a közszolgáltatási szerződés megszűntéig, díjhátralék esetén a tartozás fennállásáig kezelheti. (4) A Szolgáltató nem jogosult az általa kezelt, közszolgáltatással összefüggő személyes adat nyilvánosságra hozatalára. 11.Gazdálkodó szervezetekre és intézményekre vonatkozó külön szabályok 20. (1) A gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett települési hulladékának kezeléséről a Ht.-ben foglaltaknak megfelelően nem gondoskodik. (2) A gazdálkodó szervezet és a Szolgáltató között a jogviszony a külön szerződés megkötésével jön létre. A szerződés e rendelet 4.melléklete. (3) A településen működő intézményekkel kötött közszolgáltatási szerződést e rendelet 5.melléklete tartalmazza. 12. A közterület tisztán tartására vonatkozó szabályok 21. (1) A közszolgáltatás alá nem tartozó hulladék elszállítása esetén a hulladék termelője, birtokosa, illetőleg az általa szállításra igénybe vett gazdálkodó szervezet köteles a közterület tisztántartására vonatkozó jogszabályok szerint eljárni. (2) Amennyiben a települési szilárd hulladéknak nem minősülő hulladék - árusító, szolgáltató vagy egyéb gazdasági tevékenység folytán - közterületen keletkezik, a tevékenység végzésére a közterület használata tárgyában az Önkormányzattal megállapodást kötött természetes és jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet bejelenti az Önkormányzatnak, hogy hulladékának kezeléséről hogyan gondoskodik. A közterület-használati megállapodás megkötését az Önkormányzat az általa szervezett közszolgáltatás igénybevételéhez kötheti. (3)A települési önkormányzat közterületen elhelyezett hulladéktárolókban lehetővé teszi a települési szilárd hulladék egyes összetevőinek szelektív gyűjtését, közszolgáltatás keretében történő begyűjtését. A hulladék elszállítását a Szolgáltató a tárolók megtöltését követően végzi. (4) Az ingatlan tulajdonosa köteles együttműködni a hulladék mennyiségi csökkentését célzó és a háztartásokban keletkező veszélyes hulladék komponensek elkülönített gyűjtését igénylő kezdeményezésekben, különösen a szelektív hulladékgyűjtésben. (5) E fejezetben szabályozott egyéb települési szilárd hulladék elszállítása esetében a szállítás időpontjára, gyűjtőedény közterületre történő elhelyezésére és kihelyezésére, a

9 gyűjtőedényben elhelyezhető anyagokra e rendelet rendelkezéseit értelemszerűen kell alkalmazni. 13. Záró rendelkezések 22. (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) E rendelet hatályba lépésével hatályát veszti Csabacsűd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 5/2012. (VI.5.) önkormányzati rendelete. (3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvének figyelembe vételével készült, és azzal összeegyeztethető szabályozást tartalmaz. Csabacsűd, március 21. Monár József polgármester Kasikné Csík Zsuzsanna jegyző Kihirdetve: április 10. Csabacsűd, április 10. Kasikné Csík Zsuzsanna jegyző

10 1. melléklet a 6/2014.(IV.10.) önkormányzati rendelethez A szilárd hulladék begyűjtése heti gyakorisággal, Kossuth L. utca- Ady E. utca által határolt településrészen szerdai, Kossuth L. utca Zrínyi M. utca által határolt településrészen csütörtöki napokon történik. Az ettől eltérő időpontokat a lakosság részére a helyben szokásos módon meg kell hirdetni.

11 2. melléklet a 6/2014.(IV.10.) önkormányzati rendelethez LAKOSSÁGI HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS A közszolgáltatással érintett ingatlan címe:... (ingatlan, amelyre a közszolgáltatás vonatkozik) melyet egyrészről: Közszolgáltatást igénybe vevő Ingatlan TULAJDONOS (adatai) HASZNÁLÓ adatai (ha nem azonos a használóval) név:... anyja neve:... születési hely, idő:... állandó lakcím:... számlázási/értesítési cím:... tulajdonos, birtokos, használó a továbbiakban együtt: Közszolgáltatás igénybevevő másrészről: Csabacsűdi Szolgáltató Kft. székhely: 5551 Csabacsűd, Szabadság u. 41. adószám: bankszámlaszám: Szarvas és Vidéke Takarékszövetkezet Csabacsűdi Kirendeltsége képviseli: Válkovszki Mihály ügyvezető mint Közszolgáltató kötöttek az alulírott napon és helyen: Szerződő felek arra figyelemmel, hogy a vonatkozó Önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) előírja írásbeli szerződés megkötését, az alábbiak szerint állapodnak meg:

12 A Közszolgáltató kötelezettségei és jogosultságai 1) A Közszolgáltató köteles a helyi rendszeres közszolgáltatásba bevont közszolgáltatás igénybevevők által összegyűjtött települési szilárd hulladékot heti 1 alkalommal, meghatározott rend szerint elszállítani és ártalmatlanításáról gondoskodni. 2)A Közszolgáltató szolgáltatási kötelezettsége a szabványos, zárt, rendeltetésszerűen használható állapotban lévő (sérülésmentes) tárolóedényben, valamint eseti jelleggel a közszolgáltatónál megvásárolt, jelzéssel ellátott zsákban elhelyezett települési szilárd hulladékra áll fenn. A közszolgáltató jogosult a szerződésben szereplő tárolóedényt ellenőrizni. 3) A Közszolgáltató feladata a folyamatos, zavartalan közszolgáltatás biztosítása, kivéve, ha ebben természeti vagy egyéb elháríthatatlan ok akadályozta - ideértve azt az esetet is, amikor a közszolgáltató rendszeresített járművével a gyűjtőedényt nem tudja megközelíteni. ilyen esetben a közszolgáltató köteles az akadály elhárulását követő következő szállítási napon elszállítási kötelezettségének eleget tenni. 4) A Közszolgáltató köteles a tárolóedények ürítését kíméletesen, a tőle elvárható gondossággal végezni. Ennek elmulasztása esetén az ebből eredő kárért a közszolgáltató anyagi felelősséggel tartozik. 5) A Közszolgáltató köteles a tárolóedény kiürítése alkalmával szennyeződött közterület megtisztítására, ez a kötelezettség nem terjed ki a tárolóedények mellé nem szabályos módon elhelyezett hulladékból eredő szennyezésre. 6) A Közszolgáltató köteles a helyben szokásos módon az ingatlantulajdonost tájékoztatni a szállítás rendjének megváltoztatásáról. 7) A Közszolgáltató jogosult megtagadni a hulladék elszállítását: - a szerződéstől eltérő tárolóedény kihelyezésekor, - a hulladék nem szabványos, zárt tárolóedényben, illetve nem a Közszolgáltatótól vásárolt jelzett zsákban került kihelyezésre, - a hulladék oly módon került kihelyezésre, hogy a tárolóedény mozgatásakor a kiszóródás veszélye áll fen, - ha a tárolóedény körül szabálytalanul, annak mozgatását és ürítését akadályozó módon többlethulladék kerül kihelyezésre, - ha az Közszolgáltatás igénybevevő kérelmére a szerződés szünetel, - ha az Közszolgáltatás igénybevevő nem tesz eleget díjfizetési kötelezettségének, és a fizetési felszólítás ellenére sem rendezi díjhátralékát. A közszolgáltatás igénybevevő kötelezettségei és jogosultságai 1) A Közszolgáltatás igénybevevő köteles a rendszeres hulladékszállításba bevont területen a szervezett közszolgáltatást igénybe venni, a háztartási szilárd hulladékot 1 db 110 vagy 120 literes gyűjtőedényben összegyűjteni és szállítási napon legkésőbb 7:00-ra az ingatlan elé kihelyezni. 2) A Közszolgáltatás igénybevevő kötelezi magát arra, hogy a gyűjtőedényben kizárólag a háztartásokban szokásosan keletkező hulladékot helyezi el, tömörítés nélkül, annak érdekében, hogy a hulladékszállítás során alkalmazott gépi ürítést ne akadályozza. A szemét súlya a tárolóedény súlyával együtt maximum 25 kg lehet. Ha a keletkező hulladék mennyisége alkalmilag meghaladja a gyűjtőedény űrtartalmát, vagy a megadott súlyhatárt, akkor az ingatlantulajdonos a közszolgáltatótól vásárolt jelzéssel ellátott zsákba teheti. 3) Az Közszolgáltatás igénybevevő köteles írásban, három nappal korábban bejelenteni a közszolgáltatónak, ha az addig szokásos hulladékmennyiséget jelentősen meghaladó mennyiségű hulladék keletkezése várható. A bejelentés alapján a közszolgáltató gondoskodik az elszállításhoz szükséges nagyobb,

13 vagy többlettároló edény, műanyagzacskó biztosításáról, a megfelelő térítési díj ellenében teljesíti az elszállítást. 4) A gyűjtőedényben nem helyezhető el olyan anyag, amely veszélyezteti a hulladékszállítással foglalkozó dolgozók egészségét, vagy megrongálhatja a gyűjtő járművet és annak berendezéseit, illetve ártalmatlanítása során veszélyezteti a környezetet. 5) A Közszolgáltatás igénybevevő kötelezettséget vállal arra, hogy a hulladékgyűjtő tartályok tároló helyét tisztán és akadálymentesen tarja. 6) Szünetel a szerződés, ha ingatlan ideiglenesen vagy véglegesen megüresedik, vagy a tulajdonos elhalálozik és az arra jogosult Közszolgáltatás igénybevevő vagy az örökös a megüresedés tényét és annak várható időtartamát írásban közli a közszolgáltatóval, illetve ha a szolgáltatási területen az ingatlan beépítetlen, és ezt a tényt a Közszolgáltatás igénybevevő igazolja. 7) A Közszolgáltatás igénybevevő jogosult a közszolgáltatás szüneteltetésére a szünetelési kérelem benyújtását követő hónap első napjától. A szünetelés iránti kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező nevét, az érintett ingatlan címét, kérelmező értesítési címét, valamint azt a nyilatkozatot, hogy a szünetelésre milyen okból kerül sor. A bejelentésben foglaltak valóságtartalmát a közszolgáltató jogosult ellenőrizni. A díjfizetés rendjéről 1) A Közszolgáltatás igénybevevő köteles a közszolgáltatás díját a Közszolgáltató által kéthavonta kibocsátott számlában szereplő határidőben kiegyenlíteni. 2) Késedelmes fizetés esetén a közszolgáltató a Ptk ában meghatározott késedelmi kamatot, valamint a fizetési felszólítással kapcsolatos ügyeleti költséget jogosult felszámítani. 3) A közszolgáltatási díjhátralék adók módjára behajtható köztartozásnak minősül. Egyéb rendelkezések 1) A szerződés bármely elemében (pl: személyes adatok) történő módosítás a Közszolgáltatónál írásban, vagy az ügyfélszolgálaton szóban kezdeményezhető, amelyet szintén írásba kell foglalni. A Közszolgáltató a szerződés módosítás vagy a pótlólagos adatszolgáltatás esetén annak időpontját követő hónap első napjától köteles a számlát módosítani. 2) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyv és a hulladékszállításra vonatkozó Önkormányzati rendelet rendelkezései irányadók 3) Szerződő Felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 4) Vitás esetekben a szerződő felek kikötik a Szarvasi Járásbíróság kizárólagos illetékességét. Csabacsűd,...

14 Közszolgáltatás igénybevevő Csabacsűdi Szolgáltató Kft. 3. melléklet a 6/2014.(IV.10.) önkormányzati rendelethez A települési szilárd hulladék intézményes elszállításának lakossági szolgáltatási díjából megállapított kedvezmények (1) 20 % kedvezményre jogosult : a) A község belterületén lakóingatlannal rendelkező nem egyedül élő, aki az tárgyévet megelőző évben a 70. életévét betöltötte, feltéve ha a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozói is az tárgyévet megelőző évben a 70. életévüket betöltötték. b) Nagyráta major területén lakóingatlannal rendelkező. c) Az a)-b) pontban foglaltak kiterjednek a lakásbérleti jogviszonyra is. (2) 40 % kedvezményre jogosult : a) A község belterületén lakóingatlannal rendelkező egyedül élő, aki az tárgyévet megelőző évben a 70. életévét betöltötte, b) Nagyráta-major területén lakóingatlannal rendelkező nem egyedül élő, aki az tárgyévet megelőző évben a 70. életévét betöltötte, feltéve ha a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozói is az tárgyévet megelőző évben a 70. életévüket betöltötték. c) Az a) b) pontban foglaltak kiterjednek a lakásbérleti jogviszonyra is. (3) 60% kedvezményre jogosult : Nagyráta-major területén lakóingatlannal rendelkező egyedül élő, aki az tárgyévet megelőző évben a 70. életévét betöltötte, (4) A (1)-(3) pontok alkalmazásában nem minősül külterületnek a Zrínyi utcával szemben lévő tanyasor a Jókai utcáig, mely teljes közművel (gáz, villany, víz) ellátott. Belterületbe vonásáról a Képviselő-testület a 97/2003. (V.31.) KT.sz. határozatával döntött.

15 4. melléklet a 6/2014.(IV.10.) önkormányzati rendelethez KÖZÜLETI HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS A közszolgáltatással érintett ingatlan (telephely) címe:... Hulladéktároló edény mennyisége:..db (cím, amelyre a közszolgáltatás vonatkozik) melyet egyrészről: Közszolgáltatást igénybe vevő HASZNÁLÓ adatai cégnév:... székhely:... adószám:... bankszámlaszám:... képviseli (név, telefon):... tulajdonos, birtokos, használó a továbbiakban együtt: Közszolgáltatás igénybevevő másrészről: Csabacsűdi Szolgáltató Kft. székhely: 5551 Csabacsűd, Szabadság u. 41. adószám: bankszámlaszám: Szarvas és Vidéke Takarékszövetkezet Csabacsűdi Kirendeltsége képviseli: Válkovszki Mihály ügyvezető mint Közszolgáltató kötöttek az alulírott napon és helyen: Szerződő felek arra figyelemmel, hogy a vonatkozó Önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) előírja írásbeli szerződés megkötését, az alábbiak szerint állapodnak meg:

16 A Közszolgáltató kötelezettségei és jogosultságai 1) A Közszolgáltató köteles a helyi rendszeres közszolgáltatásba bevont közszolgáltatás igénybevevők által összegyűjtött települési szilárd hulladékot heti 1 alkalommal, meghatározott rend szerint elszállítani és ártalmatlanításáról gondoskodni. 2)A Közszolgáltató szolgáltatási kötelezettsége a szabványos, zárt, rendeltetésszerűen használható állapotban lévő (sérülésmentes) tárolóedényben, valamint eseti jelleggel a közszolgáltatónál megvásárolt, jelzéssel ellátott zsákban elhelyezett települési szilárd hulladékra áll fenn. A közszolgáltató jogosult a szerződésben szereplő tárolóedényt ellenőrizni. 3) A Közszolgáltató feladata a folyamatos, zavartalan közszolgáltatás biztosítása, kivéve, ha ebben természeti vagy egyéb elháríthatatlan ok akadályozta - ideértve azt az esetet is, amikor a közszolgáltató rendszeresített járművével a gyűjtőedényt nem tudja megközelíteni. ilyen esetben a közszolgáltató köteles az akadály elhárulását követő következő szállítási napon elszállítási kötelezettségének eleget tenni. 4) A Közszolgáltató köteles a tárolóedények ürítését kíméletesen, a tőle elvárható gondossággal végezni. Ennek elmulasztása esetén az ebből eredő kárért a közszolgáltató anyagi felelősséggel tartozik. 5) A Közszolgáltató köteles a tárolóedény kiürítése alkalmával szennyeződött közterület megtisztítására, ez a kötelezettség nem terjed ki a tárolóedények mellé nem szabályos módon elhelyezett hulladékból eredő szennyezésre. 6) A Közszolgáltató köteles a helyben szokásos módon az ingatlantulajdonost tájékoztatni a szállítás rendjének megváltoztatásáról. 7) A Közszolgáltató jogosult megtagadni a hulladék elszállítását: - a szerződéstől eltérő tárolóedény kihelyezésekor, - a hulladék nem szabványos, zárt tárolóedényben, illetve nem a Közszolgáltatótól vásárolt jelzett zsákban került kihelyezésre, - a hulladék oly módon került kihelyezésre, hogy a tárolóedény mozgatásakor a kiszóródás veszélye áll fen, - ha a tárolóedény körül szabálytalanul, annak mozgatását és ürítését akadályozó módon többlethulladék kerül kihelyezésre, - ha az Közszolgáltatás igénybevevő kérelmére a szerződés szünetel, - ha az Közszolgáltatás igénybevevő nem tesz eleget díjfizetési kötelezettségének, és a fizetési felszólítás ellenére sem rendezi díjhátralékát. A közszolgáltatás igénybevevő kötelezettségei és jogosultságai 1) A Közszolgáltatás igénybevevő köteles a szilárd hulladékot a gyűjtőedény(ek)ben összegyűjteni és szállítási napon legkésőbb 7:00-ra az ingatlan elé kihelyezni. 2) A Közszolgáltatás igénybevevő kötelezi magát arra, hogy a gyűjtőedényben kizárólag NEM VESZÉLYES hulladékot helyez el, tömörítés nélkül, annak érdekében, hogy a hulladékszállítás során alkalmazott gépi ürítést ne akadályozza. A szemét súlya a tárolóedény súlyával együtt maximum 25 kg lehet. Ha a keletkező hulladék mennyisége alkalmilag meghaladja a gyűjtőedény űrtartalmát, vagy a megadott súlyhatárt, akkor az ingatlantulajdonos a közszolgáltatótól vásárolt jelzéssel ellátott zsákba teheti. 3) Az Közszolgáltatás igénybevevő köteles írásban, három nappal korábban bejelenteni a közszolgáltatónak, ha az addig szokásos hulladékmennyiséget jelentősen meghaladó mennyiségű hulladék keletkezése várható. A bejelentés alapján a közszolgáltató gondoskodik az elszállításhoz szükséges nagyobb,

17 vagy többlettároló edény, műanyagzacskó biztosításáról, a megfelelő térítési díj ellenében teljesíti az elszállítást. 4) A gyűjtőedényben nem helyezhető el olyan anyag, amely veszélyezteti a hulladékszállítással foglalkozó dolgozók egészségét, vagy megrongálhatja a gyűjtő járművet és annak berendezéseit, illetve ártalmatlanítása során veszélyezteti a környezetet. 5) A Közszolgáltatás igénybevevő kötelezettséget vállal arra, hogy a hulladékgyűjtő tartályok tároló helyét tisztán és akadálymentesen tarja. 7) A Közszolgáltatás igénybevevő jogosult a közszolgáltatás szüneteltetésére a szünetelési kérelem benyújtását követő hónap első napjától. A szünetelés iránti kérelemnek tartalmaznia kell, hogy a szünetelésre milyen okból kerül sor. A bejelentésben foglaltak valóságtartalmát a közszolgáltató jogosult ellenőrizni. A díjfizetés rendjéről 1) A hulladékszállítás díja 110 illetve 120 literes kukánként.. 2) A Közszolgáltatás igénybevevő köteles a közszolgáltatás díját a Közszolgáltató által negyedévente kibocsátott számlában szereplő határidőben kiegyenlíteni. 3) Késedelmes fizetés esetén a közszolgáltató a Ptk ában meghatározott késedelmi kamatot, valamint a fizetési felszólítással kapcsolatos ügyeleti költséget jogosult felszámítani. 4) A közszolgáltatási díjhátralék adók módjára behajtható köztartozásnak minősül. Egyéb rendelkezések 1) A szerződés bármely elemében (pl: adatok változása) történő módosítás a Közszolgáltatónál írásban, vagy az ügyfélszolgálaton szóban kezdeményezhető, amelyet szintén írásba kell foglalni. A Közszolgáltató a szerződés módosítás vagy a pótlólagos adatszolgáltatás esetén annak időpontját követő hónap első napjától köteles a számlát módosítani. 2) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyv és a hulladékszállításra vonatkozó Önkormányzati rendelet rendelkezései irányadók 3) Szerződő Felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 4) Vitás esetekben a szerződő felek kikötik a Szarvasi Járásbíróság kizárólagos illetékességét. Csabacsűd,...

18 Közszolgáltatás igénybevevő Csabacsűdi Szolgáltató Kft. 5. melléklet a 6/2014.(IV.10.) önkormányzati rendelethez INTÉZMÉNYI HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS A közszolgáltatással érintett ingatlan (telephely) címe:... Hulladéktároló edény mennyisége:..db (cím, amelyre a közszolgáltatás vonatkozik) melyet egyrészről: Közszolgáltatást igénybe vevő HASZNÁLÓ adatai intézménynév:... székhely:... adószám:... bankszámlaszám:... képviseli (név, telefon):... tulajdonos, birtokos, használó a továbbiakban együtt: Közszolgáltatás igénybevevő másrészről: Csabacsűdi Szolgáltató Kft. székhely: 5551 Csabacsűd, Szabadság u. 41. adószám: bankszámlaszám: Szarvas és Vidéke Takarékszövetkezet Csabacsűdi Kirendeltsége képviseli: Válkovszki Mihály ügyvezető mint Közszolgáltató kötöttek az alulírott napon és helyen: Szerződő felek arra figyelemmel, hogy a vonatkozó Önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) előírja írásbeli szerződés megkötését, az alábbiak szerint állapodnak meg: A Közszolgáltató kötelezettségei és jogosultságai

19 1) A Közszolgáltató köteles a helyi rendszeres közszolgáltatásba bevont közszolgáltatás igénybevevők által összegyűjtött települési szilárd hulladékot heti 1 alkalommal, meghatározott rend szerint elszállítani és ártalmatlanításáról gondoskodni. 2)A Közszolgáltató szolgáltatási kötelezettsége a szabványos, zárt, rendeltetésszerűen használható állapotban lévő (sérülésmentes) tárolóedényben, valamint eseti jelleggel a közszolgáltatónál megvásárolt, jelzéssel ellátott zsákban elhelyezett települési szilárd hulladékra áll fenn. A közszolgáltató jogosult a szerződésben szereplő tárolóedényt ellenőrizni. 3) A Közszolgáltató feladata a folyamatos, zavartalan közszolgáltatás biztosítása, kivéve, ha ebben természeti vagy egyéb elháríthatatlan ok akadályozta - ideértve azt az esetet is, amikor a közszolgáltató rendszeresített járművével a gyűjtőedényt nem tudja megközelíteni. ilyen esetben a közszolgáltató köteles az akadály elhárulását követő következő szállítási napon elszállítási kötelezettségének eleget tenni. 4) A Közszolgáltató köteles a tárolóedények ürítését kíméletesen, a tőle elvárható gondossággal végezni. Ennek elmulasztása esetén az ebből eredő kárért a közszolgáltató anyagi felelősséggel tartozik. 5) A Közszolgáltató köteles a tárolóedény kiürítése alkalmával szennyeződött közterület megtisztítására, ez a kötelezettség nem terjed ki a tárolóedények mellé nem szabályos módon elhelyezett hulladékból eredő szennyezésre. 6) A Közszolgáltató köteles a helyben szokásos módon az ingatlantulajdonost tájékoztatni a szállítás rendjének megváltoztatásáról. 7) A Közszolgáltató jogosult megtagadni a hulladék elszállítását: - a szerződéstől eltérő tárolóedény kihelyezésekor, - a hulladék nem szabványos, zárt tárolóedényben, illetve nem a Közszolgáltatótól vásárolt jelzett zsákban került kihelyezésre, - a hulladék oly módon került kihelyezésre, hogy a tárolóedény mozgatásakor a kiszóródás veszélye áll fen, - ha a tárolóedény körül szabálytalanul, annak mozgatását és ürítését akadályozó módon többlethulladék kerül kihelyezésre, - ha az Közszolgáltatás igénybevevő kérelmére a szerződés szünetel, - ha az Közszolgáltatás igénybevevő nem tesz eleget díjfizetési kötelezettségének, és a fizetési felszólítás ellenére sem rendezi díjhátralékát. A közszolgáltatás igénybevevő kötelezettségei és jogosultságai 1) A Közszolgáltatás igénybevevő köteles a szilárd hulladékot a gyűjtőedény(ek)ben összegyűjteni és szállítási napon legkésőbb 7:00-ra az ingatlan elé kihelyezni. 2) A Közszolgáltatás igénybevevő kötelezi magát arra, hogy a gyűjtőedényben kizárólag NEM VESZÉLYES hulladékot helyez el, tömörítés nélkül, annak érdekében, hogy a hulladékszállítás során alkalmazott gépi ürítést ne akadályozza. A szemét súlya a tárolóedény súlyával együtt maximum 25 kg lehet. Ha a keletkező hulladék mennyisége alkalmilag meghaladja a gyűjtőedény űrtartalmát, vagy a megadott súlyhatárt, akkor az ingatlantulajdonos a közszolgáltatótól vásárolt jelzéssel ellátott zsákba teheti. 3) Az Közszolgáltatás igénybevevő köteles írásban, három nappal korábban bejelenteni a közszolgáltatónak, ha az addig szokásos hulladékmennyiséget jelentősen meghaladó mennyiségű hulladék keletkezése várható. A bejelentés alapján a közszolgáltató gondoskodik az elszállításhoz szükséges nagyobb, vagy többlettároló edény, műanyagzacskó biztosításáról, a megfelelő térítési díj ellenében teljesíti az elszállítást.

20 4) A gyűjtőedényben nem helyezhető el olyan anyag, amely veszélyezteti a hulladékszállítással foglalkozó dolgozók egészségét, vagy megrongálhatja a gyűjtő járművet és annak berendezéseit, illetve ártalmatlanítása során veszélyezteti a környezetet. 5) A Közszolgáltatás igénybevevő kötelezettséget vállal arra, hogy a hulladékgyűjtő tartályok tároló helyét tisztán és akadálymentesen tarja. 7) A Közszolgáltatás igénybevevő jogosult a közszolgáltatás szüneteltetésére a szünetelési kérelem benyújtását követő hónap első napjától. A szünetelés iránti kérelemnek tartalmaznia kell, hogy a szünetelésre milyen okból kerül sor. A bejelentésben foglaltak valóságtartalmát a közszolgáltató jogosult ellenőrizni.

21 A díjfizetés rendjéről 1) A hulladékszállítás díja 110 illetve 120 literes kukánként 2) A Közszolgáltatás igénybevevő köteles a közszolgáltatás díját a Közszolgáltató által negyedévente kibocsátott számlában szereplő határidőben kiegyenlíteni. 3) Késedelmes fizetés esetén a közszolgáltató a Ptk ában meghatározott késedelmi kamatot, valamint a fizetési felszólítással kapcsolatos ügyeleti költséget jogosult felszámítani. 4) A közszolgáltatási díjhátralék adók módjára behajtható köztartozásnak minősül. Egyéb rendelkezések 1) A szerződés bármely elemében (pl: adatok változása) történő módosítás a Közszolgáltatónál írásban, vagy az ügyfélszolgálaton szóban kezdeményezhető, amelyet szintén írásba kell foglalni. A Közszolgáltató a szerződés módosítás vagy a pótlólagos adatszolgáltatás esetén annak időpontját követő hónap első napjától köteles a számlát módosítani. 2) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyv és a hulladékszállításra vonatkozó Önkormányzati rendelet rendelkezései irányadók 3) Szerződő Felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 4) Vitás esetekben a szerződő felek kikötik a Szarvasi Járásbíróság kizárólagos illetékességét. Csabacsűd,.. Közszolgáltatás igénybevevő Csabacsűdi Szolgáltató Kft.

22

23

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2012. február 27. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2012. február 27. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Hunya Község Képviselő-testülete H u n y a 4/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2012. február 27. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Körjegyzőség

Részletesebben

Mezősas községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2015. (V. 30.) rendelete

Mezősas községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2015. (V. 30.) rendelete Mezősas községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (V. 30.) rendelete A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Mezősas községi Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Abony város területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Abony város területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Abony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete Abony város területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról (egységes szerkezetben a 37/2014. (XII.16.)

Részletesebben

PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T É N E K./2014(...) önkormányzati rendelete

PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T É N E K./2014(...) önkormányzati rendelete PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T É N E K./2014(...) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Pereszteg Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016. (III.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladatok ellátásáról Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Bevezető rendelkezések

Bevezető rendelkezések Mád község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról Mád Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2015. (III.20.)Ör.sz. rendelete

Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2015. (III.20.)Ör.sz. rendelete Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (III.20.)Ör.sz. rendelete a települési hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi közszolgáltatásról

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Lócs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.22.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Lócs Község

Részletesebben

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete. hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete. hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 4/2016.(III.04.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 4/2016.(III.04.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról 1 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 4/2016.(III.04.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. (1) bekezdésében

Részletesebben

RÁBAKECÖL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2013. (XII.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL

RÁBAKECÖL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2013. (XII.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL RÁBAKECÖL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2013. (XII.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény

Részletesebben

46/2001.(12.18.) Kgy. sz. rendelet 1

46/2001.(12.18.) Kgy. sz. rendelet 1 46/2001.(12.18.) Kgy. sz. rendelet 1 A köztisztaság és a településtisztaság fenntartásáról a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról egységes szerkezetben Hódmezővásárhely

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016. (I.29.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016. (I.29.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hatályos:2016-02-01-tól Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016. (I.29.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Balatonberény Község Önkormányzat

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. Módosította a 25/2008.(V.27.) rendelet 1. -a. Hatályos 2008. május 1. napjától. 2

I. fejezet. Általános rendelkezések. Módosította a 25/2008.(V.27.) rendelet 1. -a. Hatályos 2008. május 1. napjától. 2 Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 42/2001.(XII.17.)Ör. sz. rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról (egységes szerkezetben a 32/2002.(XII.12.),

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatási terület határai

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatási terület határai PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Püspökladány Város Önkormányzata

Részletesebben

Abony város területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról. I. Fejezet. Általános rendelkezések

Abony város területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról. I. Fejezet. Általános rendelkezések Abony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete Abony város területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Abony Város Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1 Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben a 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelettel)

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (VI.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (VI.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (VI.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

VÁMOSPÉRCS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 5/2014. (III.11.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

VÁMOSPÉRCS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 5/2014. (III.11.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról VÁMOSPÉRCS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 5/2014. (III.11.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 56/2001. (XII.12.) önkormányzati rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 56/2001. (XII.12.) önkormányzati rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 56/2001. (XII.12.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben a módosításáról

Részletesebben

Balatonlelle Város Önkormányzata 1/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Balatonlelle Város Önkormányzata 1/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 1 Balatonlelle Város Önkormányzata 1/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Balatonlelle Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, illetőleg

Részletesebben

Kékesd Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013.( XII.30.) rendelete

Kékesd Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013.( XII.30.) rendelete Kékesd Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013.( XII.30.) rendelete Hatályos:2014-01-01 -tól Kékesd Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013.( XII.30.) rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2014./IV../ önkormányzati r e n d e l e t e (tervezet) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2014./IV../ önkormányzati r e n d e l e t e (tervezet) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2014./IV../ önkormányzati r e n d e l e t e (tervezet) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (VII.08.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (VII.08.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (VII.08.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

I. Fejezet. Bevezető rendelkezés 1.

I. Fejezet. Bevezető rendelkezés 1. Boconád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 23.) sz. önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról és igénybevételéről Boconád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,

Részletesebben

Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2014 (XII.30.) önkormányzati rendelete

Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2014 (XII.30.) önkormányzati rendelete Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2014 (XII.30.) önkormányzati rendelete Hatályos:2014-12-31 -tól Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2014 (XII.30.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Palé Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2002. (XII.16.) önkormányzati rendelete

Palé Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2002. (XII.16.) önkormányzati rendelete Palé Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2002. (XII.16.) önkormányzati rendelete Hatályos:2015-01-01 -tól Palé Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2002. (XII.16.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 14/2014. (XII. 15.) Önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 14/2014. (XII. 15.) Önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 14/2014. (XII. 15.) Önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 44/2002. (06. 29.) számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről A Pécs Megyei Jogú Város

Részletesebben

TÁPIÓSZECSŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 17/2013. (XII.20.) rendelete a települési szilárd hulladék kezeléséről

TÁPIÓSZECSŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 17/2013. (XII.20.) rendelete a települési szilárd hulladék kezeléséről TÁPIÓSZECSŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 17/2013. (XII.20.) rendelete a települési szilárd hulladék kezeléséről Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Bogyiszló Község Önkormányzatának. 13/2007. (XII.29.) számú. r e n d e l e t e. Hulladék gazdálkodásról

Bogyiszló Község Önkormányzatának. 13/2007. (XII.29.) számú. r e n d e l e t e. Hulladék gazdálkodásról Bogyiszló Község Önkormányzatának 13/2007. (XII.29.) számú r e n d e l e t e Hulladék gazdálkodásról Bogyiszló 1 Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a továbbiakban: Önkormányzat - a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 7/2005. (II. 28.) számú r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 7/2005. (II. 28.) számú r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2005. (II. 28.) számú r e n d e l e t e a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a köztisztaság fenntartásáról

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016. (III.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016. (III.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 1 Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016. (III.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

(5) Alvállalkozók, valamint alvállalkozóknak a közszolgáltatás egészéhez viszonyított aránya:

(5) Alvállalkozók, valamint alvállalkozóknak a közszolgáltatás egészéhez viszonyított aránya: MHK JogszabKly szolgkltatks 1. oldal, összesen: 9 oldal Kőszárhegy község képviselő testületének 10/2015 (VIII.28.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének

Részletesebben

Sásd Város Képviselő-testületének 13/2002.(XII.16.) Ökr. számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról 1 Sásd Város Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések

I. FEJEZET. Általános rendelkezések Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 37/2009 (VIII.28.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásokról, valamint a szervezett

Részletesebben

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (IX.15.) önkormányzati rendelete

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (IX.15.) önkormányzati rendelete 1 Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (IX.15.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatásról és a településtisztaságról Előszállás Nagyközség

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének / (...) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének / (...) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének / (...) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási

Részletesebben

M Á S O L A T 56/2013. (XI.

M Á S O L A T 56/2013. (XI. M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat 56/2013. (XI. 22.) rendelete a kötelező települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról (az időközi módosításokkal egységes szerkezetben!) Vác Város Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. év december 15.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 1 Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012.

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Nyergesújfalu Város Önkormányzatának 1/2009. (I. 30.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező szabályainak és díjának meghatározására 1 Nyergesújfalu Város

Részletesebben

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 14/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 14/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 14/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2009. (XII. 16.) rendelete a települési szilárd hulladékokkal összefüggő tevékenységekről

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2009. (XII. 16.) rendelete a települési szilárd hulladékokkal összefüggő tevékenységekről Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2009. (XII. 16.) rendelete a települési szilárd hulladékokkal összefüggő tevékenységekről (Egységes szerkezetben a 10/2015. (V.07.) 4, 22/2014. (VIII.08.)

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról MHK JogszabAly szolgaltatas 1. oldal, összesen: 6 oldal Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról Pusztaszabolcs Város

Részletesebben

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, és a közterületek tisztántartásáról

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, és a közterületek tisztántartásáról Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004. (XI.18.) RENDELETE a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, és a közterületek tisztántartásáról Bánk Község Önkormányzat

Részletesebben

Mátraszentimre Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2014. (III.28. ) önkormányzati rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról

Mátraszentimre Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2014. (III.28. ) önkormányzati rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról Mátraszentimre Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2014. (III.28. ) önkormányzati rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Bakonykúti Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2015. (IX.1.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékkezelési közszolgáltatásról

Bakonykúti Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2015. (IX.1.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékkezelési közszolgáltatásról Bakonykúti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IX.1.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatásról Bakonykúti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016. (III.30.) önkormányzati rendelete

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016. (III.30.) önkormányzati rendelete Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016. (III.30.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

(2) A kötelező helyi közszolgáltatás Drávaszabolcs község egész közigazgatási területére kiterjed.

(2) A kötelező helyi közszolgáltatás Drávaszabolcs község egész közigazgatási területére kiterjed. Önkormányzat képviselő testületének 10/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Drávaszabolcs Község Önkormányzatának Képviselő testülete a hulladékról

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) RENDELETE (Egységes szerkezetben a 17/2015.(VI.23.) önk. rendelettel) a település tisztaságáról és a települési szilárd hulladékkal

Részletesebben

IVÁNC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

IVÁNC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE IVÁNC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a települési szilárd hulladék szervezett köztisztasági szolgáltatás igénybevételéről Ivánc község Önkormányzatának

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Kadarkút Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

BEJELENTŐ ÉS MEGRENDELŐ LAP

BEJELENTŐ ÉS MEGRENDELŐ LAP Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(V.4.)önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 5/2014.(V.5.)önkormányzati rendelet módosításáról Dunafalva

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének.../2015. (.) önkormányzati rendelete

Nagycenk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének.../2015. (.) önkormányzati rendelete Nagycenk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Nagycenk Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V. 31.) rendelete

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V. 31.) rendelete Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V. 31.) rendelete a hulladékgazdálkodás, a köztisztaság és közterület használat helyi szabályairól Egységes szerkezetben! Dunaharaszti

Részletesebben

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról. I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A közszolgáltatás tartalma 1.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról. I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A közszolgáltatás tartalma 1. Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2014.(I.30.) önkormányzati RENDELETE A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

1.Cím. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről. I.

1.Cím. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről. I. 1 Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2006/XII.18./ számu rendelettel módosított 4/2003. (II.5./ sz. önk. rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással

Részletesebben

2. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

2. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2015. (X.28.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 1/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelező

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelete

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelete Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról A módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (.) önkormányzati rendelete

Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (.) önkormányzati rendelete Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról (tervezet) Tüskevár

Részletesebben

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos önkormányzati feladatok

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos önkormányzati feladatok Bucsuszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2003. (I.31.) sz. Önk. Rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatásról az azt módosító 7/2015. (V. 21.) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, KÖZTISZTASÁG ÉS AZ AVAR VALAMINT A KERTI HULLADÉKOK NYÍLTTÉRI ÉGETÉSÉNEK HELYI SZABÁLYAIRÓL

A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, KÖZTISZTASÁG ÉS AZ AVAR VALAMINT A KERTI HULLADÉKOK NYÍLTTÉRI ÉGETÉSÉNEK HELYI SZABÁLYAIRÓL EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2014.(I.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, KÖZTISZTASÁG ÉS AZ AVAR VALAMINT A KERTI HULLADÉKOK NYÍLTTÉRI ÉGETÉSÉNEK HELYI SZABÁLYAIRÓL

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XI.27.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról 1 Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

I. Fejezet A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma

I. Fejezet A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014 (II.21.) önkormányzati rendelete A települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról (egységes szerkezetben a módosításokkal) Balatonfenyves

Részletesebben

A rendelet hatálya Rinyaújlak Község közigazgatási területére terjed ki.

A rendelet hatálya Rinyaújlak Község közigazgatási területére terjed ki. Rinyaújlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015 (V.7.) önkormányzati rendelete Hatályos:2015-05-07 -tól Rinyaújlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015 (V.7.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

H:\gizike\egységes ör 2005\a hulladékgazdálkodásról szóló ör.doc

H:\gizike\egységes ör 2005\a hulladékgazdálkodásról szóló ör.doc 1/18 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21//2003.(V.30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodásról a 4/2004. (I.30.), a 45/2005. (X.28.), a 44/2006. (XII.21.), a 36/2007. (XII.19.), a 32/2008.

Részletesebben

Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2009. (XI. 26.) önkormányzati rendelete

Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2009. (XI. 26.) önkormányzati rendelete Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2009. (XI. 26.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék közszolgáltatás igénybevételéről (egységes szerkezetben az időközi módosításokat

Részletesebben

RECSK NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (III.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a települési hulladékkezelési közszolgáltatásokról

RECSK NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (III.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a települési hulladékkezelési közszolgáltatásokról RECSK NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (III.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a települési hulladékkezelési közszolgáltatásokról Recsk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Kocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003.(VI.30.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Kocs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Gomba Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodásról

Gomba Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodásról 1. oldal, összesen: 5 oldal Gomba Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodásról Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Gomba Község

Részletesebben

Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (X.3.) önkormányzati rendelete

Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (X.3.) önkormányzati rendelete Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (X.3.) önkormányzati rendelete Hatályos:2014-10-15-2015-12-31 Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (X.3.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 22-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 22-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2014. Előkészítő: Kosler Zoltán/Mészáros Zoltán ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 22-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 16/2010.(XII.22.), 20/2011.(XII.1.), 14/2012.(V.30.), 16/2012.(VI.22.), 17/2012.(IX.14.), 22/2012.(XI.30.), 23/2012.(XII.14.) és a 4/2013.(II.22.) önkormányzati

Részletesebben

Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XI.27.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról 1

Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XI.27.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról 1 Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XI.27.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról 1 (Egységes szerkezetben az 5/2014.(II.28.), a 12/2015. (VI.1.),

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések ÚJSZÁSZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT K é p v i s e l ő t e s t ü l e t é n e k 6/2013. (III.13.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal összefüggő feladatok végrehajtásáról. Újszász Városi Önkormányzat

Részletesebben

Az R.1 9. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 19. Aki:

Az R.1 9. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 19. Aki: Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2011. (XII.16.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről

Részletesebben

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének. a hulladékgazdálkodásról szóló. 21/2013. (VI. 19.) önkormányzati rendelete

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének. a hulladékgazdálkodásról szóló. 21/2013. (VI. 19.) önkormányzati rendelete Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének a hulladékgazdálkodásról szóló 21/2013. (VI. 19.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben) A rendeletet módosította 9/2014.(III.19.) önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére 23/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére Törvényességi észrevétel: nincs Tárgy: Rendelet a települési szilárd hulladék kezelésével

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata képviselőtestülete 7/2004. (VII.1.) rendelete

Hegyesd község Önkormányzata képviselőtestülete 7/2004. (VII.1.) rendelete Hegyesd község Önkormányzata képviselőtestülete 7/2004. (VII.1.) rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról 2 Hegyesd község Önkormányzata

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2010. (XI1.16.) önkormányzati rendelete

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2010. (XI1.16.) önkormányzati rendelete Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2010. (XI1.16.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Nyirád 2010 1 Nyirád Község Önkormányzata

Részletesebben

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Baja Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló

Részletesebben

Beremend Nagyközség Önkormányzat Képviselőtest,iletének. a hulladékgazdálkodás, a köztisztaság és 11 "'... -

Beremend Nagyközség Önkormányzat Képviselőtest,iletének. a hulladékgazdálkodás, a köztisztaság és 11 '... - l Beremend Nagyközség Önkormányzat Képviselőtest,iletének 2/2015. (l. 21.) önkormányzati rendelete j. a hulladékgazdálkodás, a köztisztaság és 11 "'.... - ; :,. j + ±'Llt,J...,;L- JJ,.. közterület használat

Részletesebben

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, valamint a közterületek tisztántartásáról

Részletesebben

1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK '1 l1l{1z.g'141 1--t:. Magyarhertelend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2008.(IX. 19.) rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos

Részletesebben

3/2014(III.5.) önkormányzati rendelete

3/2014(III.5.) önkormányzati rendelete Csákánydoroszló község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 3/2014(III.5.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Hásságy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010. (XII.15.) számú rendelete

Hásságy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010. (XII.15.) számú rendelete Hásságy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010. (XII.15.) számú rendelete a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb hatósági

Részletesebben

Egységes szerk. 2016. febr.29-i állapot

Egységes szerk. 2016. febr.29-i állapot Egységes szerk. 2016. febr.29-i állapot Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(I.31.) önkormányzati rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 22/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 22/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Vaskút Községi Önkormányzat

Részletesebben

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Rendelet hatályba lépésének napja: 2011. január

Részletesebben

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 446-6/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szalkszentmárton Jókai utca 2. szám

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 22/2007. (IX. 5.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTISZTASÁGI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL ÉS A KOMMUNÁLIS SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 22/2007. (IX. 5.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTISZTASÁGI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL ÉS A KOMMUNÁLIS SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 22/2007. (IX. 5.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTISZTASÁGI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL ÉS A KOMMUNÁLIS SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. június 25. 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (VIII.31.) önkormányzati rendelete

Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (VIII.31.) önkormányzati rendelete Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/20. (VIII.3.) önkormányzati rendelete a települési kommunális szilárd hulladék gyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról Szigetújfalu

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: 21/2001.(XII.10.) Alap A települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására,tárolására

Részletesebben

3. A települési szilárd hulladék elszállításának gyakorisága, a lom hulladék elszállítása

3. A települési szilárd hulladék elszállításának gyakorisága, a lom hulladék elszállítása Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Szenna Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.18.) rendelete. a települési hulladékgazdálkodásról

Szenna Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.18.) rendelete. a települési hulladékgazdálkodásról Szenna Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.18.) rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Szenna Község Önkormányzat Képviselő - testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.

Részletesebben

Szatymaz Község Képviselő-testületének 17/2005. (V.26.) rendelete

Szatymaz Község Képviselő-testületének 17/2005. (V.26.) rendelete Szatymaz Község Képviselő-testületének 17/2005. (V.26.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról (egységes szerkezetben

Részletesebben

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (egységes

Részletesebben