RECSK NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (III.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a települési hulladékkezelési közszolgáltatásokról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "RECSK NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (III.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a települési hulladékkezelési közszolgáltatásokról"

Átírás

1 RECSK NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (III.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a települési hulladékkezelési közszolgáltatásokról Recsk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontjában kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, a hulladékokról szóló évi CLXXXV. törvény (Ht.) 88. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX törvény 13. (1) bekezdés 5. és 19. pontjaiban, valamint a Ht ában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 1. Alapfogalmak 1. Az e rendeletben használt fogalmakat a Ht. és végrehajtási rendeletei szerinti tartalommal kell alkalmazni, értelmezni 2. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai 2. (1) Recsk Nagyközségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a jelen rendeletben foglaltak szerint hulladékgazdálkodási közszolgáltatást szervez a települési hulladék a) rendszeres gyűjtésére és szállítására b) a szelektíven gyűjtött hulladék szállítására, c) a lomtalanításra, (2) Recsk Nagyközség közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátására közszolgáltatási szerződés alapján kizárólagosan feljogosított hulladékkezelő Közszolgáltató a PEVIK Közüzemi és Szolgáltató Nonprofit Kft Pétervására, Tisztisor út 29. (továbbiakban: Közszolgáltató). (3) A Közszolgáltató a településen végzett Közszolgáltatói tevékenységéhez alvállalkozót nem vesz igénybe. (4) A közszolgáltatás Recsk közigazgatási területére terjed ki. 3. A közszolgáltatás ellátásának rendje, módja 3. (1) A helyi közszolgáltatás körében az Ingatlanhasználó és a Közszolgáltató közötti jogviszonyt a települési hulladékra vonatkozó közszolgáltatás esetében az a tény hozza létre, hogy a Közszolgáltató az Ingatlanhasználó számára a közszolgáltatást felajánlja és a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll, valamint az Ingatlanhasználó a közszolgáltatást igénybe veszi. (2) Az Ingatlanhasználó személyében bekövetkezett változás, illetve új lakóház használatbavétele esetén az új Ingatlanhasználó köteles a Közszolgáltatónak az 1. melléklet szerinti adatlap kitöltésével 15 napon belül bejelenteni, hogy a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. (3) A települési hulladék tulajdonjoga a hulladékgyűjtő edény ürítésének megkezdésekor, ha a gyűjtőedényt a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának biztosítása céljából közterületen helyezték el, a hulladék gyűjtőedényben történő elhelyezésekor a Közszolgáltató tulajdonába kerül. (4) Ha az Ingatlanhasználó által a Közszolgáltatónak átadott hulladék mennyisége rendszeresen - havonta legalább 2 alkalommal - meghaladja az általa használt gyűjtőedény űrtartalmát, úgy a Közszolgáltató jogosult a tényleges mennyiségű hulladéknak megfelelő űrtartalmú edény beszerzésére felhívni az Ingatlanhasználót határidő megjelölésével, illetve az Ingatlanhasználó kérheti térítés ellenében - a Közszolgáltatótól nagyobb űrtartalmú gyűjtőedény biztosítását. (5) A hulladék begyűjtésének minimális gyakorisága heti egy alkalom, amennyiben azt az irányadó közegészségügyi jogszabály területi besorolása indokolja heti két alkalom. A hulladékszállításnak hetente ugyanazon a napon kell történnie, és lehetőleg ugyanabban az időpontban. Amennyiben a szállítási nap munkaszüneti napra esik, a Közszolgáltató köteles a tényleges szállítás napját meghirdetni a helyben szokásos módon.

2 2 (6) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeit a hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjét (gyakoriság, időpont) az Önkormányzat és Közszolgáltató között létrejött közszolgáltatási szerződésben kell rögzíteni. A közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a Közszolgáltató az Ingatlanhasználót a változás bekövetkezte előtt 15 nappal írásban értesíteni köteles. 4. Az Ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei 4. (1) Az Ingatlanhasználó a települési hulladék gyűjtésére a Közszolgáltató által rendszeresített - 80, 120, 240 vagy 1100 literes - térfogatú MSZ 840 szabványú hulladékgyűjtő edényt, a szerződéses hulladékmennyiségen felül a hulladék gyűjtésére a Közszolgáltató által rendszeresített zsákot köteles használni. (2) Ha az adott ingatlant használó természetes személyek száma nem haladja meg a 2 (kettő) főt, úgy 80 l-es vagy 120 l-es méretű gyűjtőedény választható heti egyszeri ürítéssel. (3) Ha az adott ingatlant használó természetes személyek száma 3 (három) vagy több fő, úgy 120 l-es vagy 240 l-es méretű gyűjtőedény közül választhat az Ingatlanhasználó, heti egyszeri ürítéssel. (4) Az eltérő méretű gyűjtőedény választása iránti kérelmet a Közszolgáltató felé írásban kell benyújtani, mellékelve az érintett ingatlant használó természetes személyek számára vonatkozó, önkormányzat által kiállított igazolást. (5) Az Ingatlanhasználó gyűjtőedény méret választására vonatkozó fenti feltételeknek megfelelő kérelmének hiányában a Közszolgáltató 120 l-es méretű gyűjtőedényre biztosítja a közszolgáltatást és számlázza a közszolgáltatási díjat. (6) A Közszolgáltató a szabványos hulladékgyűjtő edényt az Ingatlanhasználó kérelmére, térítés ellenében bocsátja rendelkezésre. (7) Az Ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a Közszolgáltató által megjelölt időpontban, közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. Az edények ürítése a megjelölt szállítási napon és óra között történik. A gyűjtőedényt a szállítási napon órától lehet kihelyezni a közterületre. (8) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének a közterület szennyezésének elkerülése érdekében lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az, az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza. A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű- és gyalogos forgalmat, elhelyezése nem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. (9) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, az Ingatlanhasználó a Közszolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni. (10) Tilos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz - és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző személyek vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét. (11) A háztartásban keletkező veszélyes hulladékok kizárólag a hulladékgyűjtő udvarban adhatók le, azokat tilos a hulladékgyűjtő edénybe helyezni. (12) A hulladékudvarban leadható hulladékok fajtájáról, a leadás feltételeiről, a fizetendő díjról, az udvar egyéb működési feltételeiről a Közszolgáltató honlapján, illetve a helyben szokásos módon tájékoztatja a közszolgáltatást igénybe vevőket. 5. A közszolgáltatás szüneteltetése 5. (1) Az ingatlan használója nem köteles a közszolgáltatás igénybevételére az olyan beépítetlen, illetve lakatlan ingatlanok esetében, ahol nem keletkezik települési hulladék, és ezt az Önkormányzat, vagy az ingatlan használója két szomszéd írásban megtett nyilatkozatával igazolja.

3 3 (2) Szüneteltethető a közszolgáltatás kötelező igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken legalább 30 napig senki sem tartózkodik, s emiatt azokon hulladék nem keletkezik és erről az Önkormányzat igazolást állít ki. (3) A közszolgáltatás igénybevételének szünetelésére vonatkozó igényét az Ingatlanhasználó a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt legalább 15 nappal megelőzően írásban köteles bejelenteni a Közszolgáltatónak. (4) Ha a szüneteltetés feltételeiben változás következik be, az Ingatlanhasználó a Közszolgáltatónak haladéktalanul írásban köteles azt bejelenteni. A bejelentés elmaradásából a Közszolgáltatót ért kárt az Ingatlanhasználó köteles megfizetni. (5) Amennyiben a szüneteltetés ideje alatt a közszolgáltatás körébe tartozó, szabványos hulladékgyűjtő edényben hulladék kerül kihelyezésre az ingatlan elé, úgy az Ingatlanhasználó egyidejű értesítése mellett a Közszolgáltató a hulladékot köteles elszállítani, a hulladék mennyiségének megfelelő díj kiszámlázása mellett. 6. Az üdülőingatlanokra vonatkozó szabályok 6. (1) Az ingatlan üdülő rendeltetését: a) az ingatlan nyilvántartás adataival, vagy b) a Recski Közös Önkormányzati Hivatal által kiállított igazolással kell bizonyítani a Közszolgáltató felé a Ht. 47. (4) bekezdésében előírt díj alkalmazása érdekében. (2) Az üdülőként használt ingatlanok esetében a közszolgáltatás igénybe vehető a Közszolgáltató által feliratozott gyűjtőzsákkal is. 7. A lomhulladék gyűjtése, szállítása 7. (1) A lomhulladék elszállításáról házhoz menő formában a Közszolgáltató évente 1 alkalommal, külön díjazás nélkül gondoskodik, melynek tervezett időszakát, az azt megelőző legalább 15 nappal a helyben szokásos módon közzéteszi. A lomtalanítás igénybejelentés alapján, előre egyeztetett napon történik. Az igénybejelentés módja lehet a Közszolgáltató telefonszámán, internetes honlapján, vagy regisztrációs lapon, melyet igénybejelentő a Közszolgáltató ügyfélszolgálatánál, az Önkormányzatnál a kijelölt gyűjtőládában helyezhet el. (2. számú melléklet) A lomtalanítás időpontját a Közszolgáltató visszaigazolja. (2) A közszolgáltatás keretében a Közszolgáltató kizárólag a lakosságnál, a háztartásokban képződött, de a szabványos gyűjtőedényekben el nem helyezhető nagydarabos lomhulladékot szállítja el. (3) A lomtalanítás keretében közterületre nem helyezhető ki: a) építési és bontási hulladék, b) veszélyes hulladék, c) elkülönítetten gyűjthető papír, műanyag- és fémhulladék d) biohulladék (biológiailag lebomló növényi eredetű zöldhulladék), e) ipari, mezőgazdasági vagy szolgáltatási tevékenység során képződött hulladék. 8. Elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtése, szállítása 8. (1) A Közszolgáltató biztosítja a települési hulladék elkülönített gyűjtését, melyet az Ingatlanhasználó köteles igénybe venni. (2) Az elkülönített hulladék gyűjtését a Közszolgáltató: a) házhoz menő gyűjtőjáratokkal, b) gyűjtősziget működtetésével, vagy ezek kombinációjával biztosítja. 9. Az Ingatlanhasználót terhelő, miniszteri rendeletben nem szabályozott díjfizetési kötelezettség, megfizetésének rendje 9. (1)Az Ingatlanhasználó a többlethulladék gyűjtésére alkalmas címkézett zsák megvásárlása kivételével a közszolgáltatási díjat a Közszolgáltató részére a teljesített közszolgáltatás alapján utólag köteles megfizetni. (2) A közszolgáltatás díját a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül kell kiegyenlíteni.

4 4 (3) Nem tagadhatja meg - 1 db 120 l-es tárolóedény heti egyszeri ürítésének megfelelő összegű - közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a Közszolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja, és a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja. (4) A rendszeres települési szilárd hulladék gyűjtéséhez rendelkezésre álló gyűjtőedény térfogatán túl, alkalmanként keletkező többlethulladék tárolására, a Közszolgáltatótól az általa erre a célra rendszeresített címkézett gyűjtőzsák vásárolható, melyet a hulladékgyűjtő edény mellé kihelyezve a gyűjtési napon a Közszolgáltató elszállít. (5) A helyi közszolgáltatás díját tartalmazó számla adataival kapcsolatban az Ingatlanhasználó a Közszolgáltatónál kifogást emelhet. A kifogásnak a számla kiegyenlítésével kapcsolatos kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincs. Az írásban tett kifogásra a Közszolgáltató egyet nem értése esetén is 30 napon belül írásban válaszolni köteles. Ha a túlszámlázást megállapító kifogásnak a Közszolgáltató helyt ad, a többletösszeget és annak időarányos kamatait az Ingatlanhasználónak visszafizeti vagy írásbeli kérelmére azt az esedékes díjfizetési kötelezettségbe beszámítja. (6) Az Ingatlanhasználónak nem kell közszolgáltatási díjat fizetni arra az időtartamra, amelyek során a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége az 5. (2) bekezdése alapján szünetelt. (7) Nem tagadható meg a közszolgáltatás díjának megfizetése, ha a Közszolgáltatót a helyi közszolgáltatással kapcsolatos kötelességének teljesítésében az időjárás vagy más elháríthatatlan ok akadályozta, és a Közszolgáltató az akadály elhárulását követően azt haladéktalanul pótolta. (8) Recsk településen hatályos szolgáltatási díjakat a 3. számú melléklet tartalmazza. 10. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes adatok (a természetes személyazonosító adatok, valamint a lakcím) kezelésére vonatkozó rendelkezések 10. (1) A Közszolgáltató jogosult a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybevevő magánszemélyek személyes adatai közül a családi és utóneve, a lakóhelyének, tartózkodási és értesítési helyének a címe és a gazdálkodó szervezetek esetében neve, székhelyének, telephelyének címe, adószáma, adatainak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő kezelésére. A Közszolgáltató az adatkezelési tevékenységének gyakorlása során köteles maradéktalanul betartani az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény rendelkezéseit. (2) A Közszolgáltató felel az adatbiztonság követelményének érvényre juttatásáért. 11. (1) Ez a rendelet április 1-jén lép hatályba. 11. Hatályba léptető rendelkezések (2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásokról, valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 7/2009. (V. 22.) önkormányzati rendelet, és az azt módosító 8/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelet. Nagy Sándor polgármester Varró Gyuláné címzetes főjegyző Záradék: A rendeletet március 26-án kihirdettem: Recsk, március 26. Varró Gyuláné címzetes főjegyző

5 5 1. melléklet BEJELENTÉS hulladékszállítási közszolgáltatás igénybevételi kötelezettség keletkezéséről (Magánszemélyek adatlapja) AZ INGATLANHASZNÁLÓ(K) ADATAI: Családi és utóneve: Családi és utóneve: Családi és utóneve: Az ingatlan címe: Levelezési cím: Ingatlanon lakók száma: Várhatóan keletkező hulladék mennyisége hetente: Igényelt edény: Az ingatlan használatba vételének időpontja: Recsk, Ingatlanhasználó(k)

6 6 Először: jelentse be igényét: - Kitöltött regisztrációs lap Telefon: , Fax: Online: regisztárció 2. sz. melléklet PEVIK Kft Pétervására, Tisztisor út 29. tel.: +36/ , fax: (36) , HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS (Minta) RECSK "A": "B": A lomhulladékról fotóleltár készül! "C" Fizetős Időpont: A regisztrációs lapon a a csillaggal jelölt Amennyiben díjhátraléka lenne, hívja a 36/ mezők kitöltése kötelező! számot, vagy kérjen visszahívást! A számláján található ügyfélkód:* Név:*: RECSK Utca, hsz.::* Jellemző összetétele, anyaga(i) (bútor, ruha stb.): Kérem jegyezzenek elő a: Másodszor: Igényét juttasa el hozzánk a megadott lehetőségek szerint! Ha ezt a lapot tölti ki, akkor dobja be le a helyi Önkormányzatnál kihelyezett gyűjtőládába. LOMTALANÍTÁS REGISZTRÁCIÓS ADATLAP Leadási határidő:. RECSK Az ingyenes szolgáltatást csak az veheti igénybe, akinek nincs díjhátraléka! Lomtalanítás időpontjai Egyeztetés telefonszámom.:*06 Hulladék mennyisége kb: db kukában fér (8 kukáig, ami kb. 1 m3 - ingyenes!) Többlet hulladék kb... m3 Az elszállítás díja:.. Ft + Áfa/ köbméter. időpontra! ("A" "B" "C") TELEPÜLÉSEN Értesítjük Önt, hogy a heti szállításon tul a kukájába nem férő háztartási berendezési, felszerelési tárgyak, eszközök és anyagok) nagy darabos lomokért a meghírdetett napok egyikén - egyeztetésünk alapján - házhoz megyünk. Évente 1 alkalommal 1 m3 (kb. 8 kuka)szállítási térfogatig ingyenesen! Társasházak esetében a társasház közös képviselőjével egyeztetett időpontban végezzük el a begyűjtést. Fizetős lomtalanítás máskor is megrendelhető, ennek díja:... Ft + Áfa/ köbméter. Kérjük, hogy a lomhulladék közés ne kerüljön kommunális hulladék, építési törmelék, gumiabroncs, zöldhulladék, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok ( pl.: festékek, olajok, akkumlátorok, vegyszerek, üvegek). Kelt.:* Aláírás:* Üzenet a szolgáltatónak:

7 7 3. számú melléklet Hulladékszállítási díjak től ig Település Edényzet Nettó ürítési díj/alkalom Recsk (liter) Ft egységes ,82 kedvezményes ,67 80 l 181,75 60 l 149,67 60 l-es zsák (nem szelektív) 179, l 384, l 2138,2 4-5 m3-es konténer 7312,64

8 RECSK NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (III.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a települési hulladékkezelési közszolgáltatásokról Recsk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontjában kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, a hulladékokról szóló évi CLXXXV. törvény (Ht.) 88. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX törvény 13. (1) bekezdés 5. és 19. pontjaiban, valamint a Ht ában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 1. Alapfogalmak 1. Az e rendeletben használt fogalmakat a Ht. és végrehajtási rendeletei szerinti tartalommal kell alkalmazni, értelmezni 2. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai 2. (1) Recsk Nagyközségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a jelen rendeletben foglaltak szerint hulladékgazdálkodási közszolgáltatást szervez a települési hulladék a) rendszeres gyűjtésére és szállítására b) a szelektíven gyűjtött hulladék szállítására, c) a lomtalanításra, (2) Recsk Nagyközség közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátására közszolgáltatási szerződés alapján kizárólagosan feljogosított hulladékkezelő Közszolgáltató a PEVIK Közüzemi és Szolgáltató Nonprofit Kft Pétervására, Tisztisor út 29. (továbbiakban: Közszolgáltató). (3) A Közszolgáltató a településen végzett Közszolgáltatói tevékenységéhez alvállalkozót nem vesz igénybe. (4) A közszolgáltatás Recsk közigazgatási területére terjed ki. 3. A közszolgáltatás ellátásának rendje, módja 3. (1) A helyi közszolgáltatás körében az Ingatlanhasználó és a Közszolgáltató közötti jogviszonyt a települési hulladékra vonatkozó közszolgáltatás esetében az a tény hozza létre, hogy a Közszolgáltató az Ingatlanhasználó számára a közszolgáltatást felajánlja és a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll, valamint az Ingatlanhasználó a közszolgáltatást igénybe veszi. (2) Az Ingatlanhasználó személyében bekövetkezett változás, illetve új lakóház használatbavétele esetén az új Ingatlanhasználó köteles a Közszolgáltatónak az 1. melléklet szerinti adatlap kitöltésével 15 napon belül bejelenteni, hogy a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. (3) A települési hulladék tulajdonjoga a hulladékgyűjtő edény ürítésének megkezdésekor, ha a gyűjtőedényt a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának biztosítása céljából közterületen helyezték el, a hulladék gyűjtőedényben történő elhelyezésekor a Közszolgáltató tulajdonába kerül. (4) Ha az Ingatlanhasználó által a Közszolgáltatónak átadott hulladék mennyisége rendszeresen - havonta legalább 2 alkalommal - meghaladja az általa használt gyűjtőedény űrtartalmát, úgy a Közszolgáltató jogosult a tényleges mennyiségű hulladéknak megfelelő űrtartalmú edény beszerzésére felhívni az Ingatlanhasználót határidő megjelölésével, illetve az Ingatlanhasználó kérheti térítés ellenében - a Közszolgáltatótól nagyobb űrtartalmú gyűjtőedény biztosítását. (5) A hulladék begyűjtésének minimális gyakorisága heti egy alkalom, amennyiben azt az irányadó közegészségügyi jogszabály területi besorolása indokolja heti két alkalom. A hulladékszállításnak hetente ugyanazon a napon kell történnie, és lehetőleg ugyanabban az időpontban. Amennyiben a szállítási nap munkaszüneti napra esik, a Közszolgáltató köteles a tényleges szállítás napját meghirdetni a helyben szokásos módon.

9 2 (6) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeit a hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjét (gyakoriság, időpont) az Önkormányzat és Közszolgáltató között létrejött közszolgáltatási szerződésben kell rögzíteni. A közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a Közszolgáltató az Ingatlanhasználót a változás bekövetkezte előtt 15 nappal írásban értesíteni köteles. 4. Az Ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei 4. (1) Az Ingatlanhasználó a települési hulladék gyűjtésére a Közszolgáltató által rendszeresített - 80, 120, 240 vagy 1100 literes - térfogatú MSZ 840 szabványú hulladékgyűjtő edényt, a szerződéses hulladékmennyiségen felül a hulladék gyűjtésére a Közszolgáltató által rendszeresített zsákot köteles használni. (2) Ha az adott ingatlant használó természetes személyek száma nem haladja meg a 2 (kettő) főt, úgy 80 l-es vagy 120 l-es méretű gyűjtőedény választható heti egyszeri ürítéssel. (3) Ha az adott ingatlant használó természetes személyek száma 3 (három) vagy több fő, úgy 120 l-es vagy 240 l-es méretű gyűjtőedény közül választhat az Ingatlanhasználó, heti egyszeri ürítéssel. (4) Az eltérő méretű gyűjtőedény választása iránti kérelmet a Közszolgáltató felé írásban kell benyújtani, mellékelve az érintett ingatlant használó természetes személyek számára vonatkozó, önkormányzat által kiállított igazolást. (5) Az Ingatlanhasználó gyűjtőedény méret választására vonatkozó fenti feltételeknek megfelelő kérelmének hiányában a Közszolgáltató 120 l-es méretű gyűjtőedényre biztosítja a közszolgáltatást és számlázza a közszolgáltatási díjat. (6) A Közszolgáltató a szabványos hulladékgyűjtő edényt az Ingatlanhasználó kérelmére, térítés ellenében bocsátja rendelkezésre. (7) Az Ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a Közszolgáltató által megjelölt időpontban, közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. Az edények ürítése a megjelölt szállítási napon és óra között történik. A gyűjtőedényt a szállítási napon órától lehet kihelyezni a közterületre. (8) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének a közterület szennyezésének elkerülése érdekében lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az, az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza. A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű- és gyalogos forgalmat, elhelyezése nem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. (9) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, az Ingatlanhasználó a Közszolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni. (10) Tilos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz - és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző személyek vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét. (11) A háztartásban keletkező veszélyes hulladékok kizárólag a hulladékgyűjtő udvarban adhatók le, azokat tilos a hulladékgyűjtő edénybe helyezni. (12) A hulladékudvarban leadható hulladékok fajtájáról, a leadás feltételeiről, a fizetendő díjról, az udvar egyéb működési feltételeiről a Közszolgáltató honlapján, illetve a helyben szokásos módon tájékoztatja a közszolgáltatást igénybe vevőket. 5. A közszolgáltatás szüneteltetése 5. (1) Az ingatlan használója nem köteles a közszolgáltatás igénybevételére az olyan beépítetlen, illetve lakatlan ingatlanok esetében, ahol nem keletkezik települési hulladék, és ezt az Önkormányzat, vagy az ingatlan használója két szomszéd írásban megtett nyilatkozatával igazolja.

10 3 (2) Szüneteltethető a közszolgáltatás kötelező igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken legalább 30 napig senki sem tartózkodik, s emiatt azokon hulladék nem keletkezik és erről az Önkormányzat igazolást állít ki. (3) A közszolgáltatás igénybevételének szünetelésére vonatkozó igényét az Ingatlanhasználó a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt legalább 15 nappal megelőzően írásban köteles bejelenteni a Közszolgáltatónak. (4) Ha a szüneteltetés feltételeiben változás következik be, az Ingatlanhasználó a Közszolgáltatónak haladéktalanul írásban köteles azt bejelenteni. A bejelentés elmaradásából a Közszolgáltatót ért kárt az Ingatlanhasználó köteles megfizetni. (5) Amennyiben a szüneteltetés ideje alatt a közszolgáltatás körébe tartozó, szabványos hulladékgyűjtő edényben hulladék kerül kihelyezésre az ingatlan elé, úgy az Ingatlanhasználó egyidejű értesítése mellett a Közszolgáltató a hulladékot köteles elszállítani, a hulladék mennyiségének megfelelő díj kiszámlázása mellett. 6. Az üdülőingatlanokra vonatkozó szabályok 6. (1) Az ingatlan üdülő rendeltetését: a) az ingatlan nyilvántartás adataival, vagy b) a Recski Közös Önkormányzati Hivatal által kiállított igazolással kell bizonyítani a Közszolgáltató felé a Ht. 47. (4) bekezdésében előírt díj alkalmazása érdekében. (2) Az üdülőként használt ingatlanok esetében a közszolgáltatás igénybe vehető a Közszolgáltató által feliratozott gyűjtőzsákkal is. 7. A lomhulladék gyűjtése, szállítása 7. (1) A lomhulladék elszállításáról házhoz menő formában a Közszolgáltató évente 1 alkalommal, külön díjazás nélkül gondoskodik, melynek tervezett időszakát, az azt megelőző legalább 15 nappal a helyben szokásos módon közzéteszi. A lomtalanítás igénybejelentés alapján, előre egyeztetett napon történik. Az igénybejelentés módja lehet a Közszolgáltató telefonszámán, internetes honlapján, vagy regisztrációs lapon, melyet igénybejelentő a Közszolgáltató ügyfélszolgálatánál, az Önkormányzatnál a kijelölt gyűjtőládában helyezhet el. (2. számú melléklet) A lomtalanítás időpontját a Közszolgáltató visszaigazolja. (2) A közszolgáltatás keretében a Közszolgáltató kizárólag a lakosságnál, a háztartásokban képződött, de a szabványos gyűjtőedényekben el nem helyezhető nagydarabos lomhulladékot szállítja el. (3) A lomtalanítás keretében közterületre nem helyezhető ki: a) építési és bontási hulladék, b) veszélyes hulladék, c) elkülönítetten gyűjthető papír, műanyag- és fémhulladék d) biohulladék (biológiailag lebomló növényi eredetű zöldhulladék), e) ipari, mezőgazdasági vagy szolgáltatási tevékenység során képződött hulladék. 8. Elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtése, szállítása 8. (1) A Közszolgáltató biztosítja a települési hulladék elkülönített gyűjtését, melyet az Ingatlanhasználó köteles igénybe venni. (2) Az elkülönített hulladék gyűjtését a Közszolgáltató: a) házhoz menő gyűjtőjáratokkal, b) gyűjtősziget működtetésével, vagy ezek kombinációjával biztosítja. 9. Az Ingatlanhasználót terhelő, miniszteri rendeletben nem szabályozott díjfizetési kötelezettség, megfizetésének rendje 9. (1)Az Ingatlanhasználó a többlethulladék gyűjtésére alkalmas címkézett zsák megvásárlása kivételével a közszolgáltatási díjat a Közszolgáltató részére a teljesített közszolgáltatás alapján utólag köteles megfizetni. (2) A közszolgáltatás díját a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül kell kiegyenlíteni.

11 4 (3) Nem tagadhatja meg - 1 db 120 l-es tárolóedény heti egyszeri ürítésének megfelelő összegű - közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a Közszolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja, és a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja. (4) A rendszeres települési szilárd hulladék gyűjtéséhez rendelkezésre álló gyűjtőedény térfogatán túl, alkalmanként keletkező többlethulladék tárolására, a Közszolgáltatótól az általa erre a célra rendszeresített címkézett gyűjtőzsák vásárolható, melyet a hulladékgyűjtő edény mellé kihelyezve a gyűjtési napon a Közszolgáltató elszállít. (5) A helyi közszolgáltatás díját tartalmazó számla adataival kapcsolatban az Ingatlanhasználó a Közszolgáltatónál kifogást emelhet. A kifogásnak a számla kiegyenlítésével kapcsolatos kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincs. Az írásban tett kifogásra a Közszolgáltató egyet nem értése esetén is 30 napon belül írásban válaszolni köteles. Ha a túlszámlázást megállapító kifogásnak a Közszolgáltató helyt ad, a többletösszeget és annak időarányos kamatait az Ingatlanhasználónak visszafizeti vagy írásbeli kérelmére azt az esedékes díjfizetési kötelezettségbe beszámítja. (6) Az Ingatlanhasználónak nem kell közszolgáltatási díjat fizetni arra az időtartamra, amelyek során a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége az 5. (2) bekezdése alapján szünetelt. (7) Nem tagadható meg a közszolgáltatás díjának megfizetése, ha a Közszolgáltatót a helyi közszolgáltatással kapcsolatos kötelességének teljesítésében az időjárás vagy más elháríthatatlan ok akadályozta, és a Közszolgáltató az akadály elhárulását követően azt haladéktalanul pótolta. (8) Recsk településen hatályos szolgáltatási díjakat a 3. számú melléklet tartalmazza. 10. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes adatok (a természetes személyazonosító adatok, valamint a lakcím) kezelésére vonatkozó rendelkezések 10. (1) A Közszolgáltató jogosult a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybevevő magánszemélyek személyes adatai közül a családi és utóneve, a lakóhelyének, tartózkodási és értesítési helyének a címe és a gazdálkodó szervezetek esetében neve, székhelyének, telephelyének címe, adószáma, adatainak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő kezelésére. A Közszolgáltató az adatkezelési tevékenységének gyakorlása során köteles maradéktalanul betartani az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény rendelkezéseit. (2) A Közszolgáltató felel az adatbiztonság követelményének érvényre juttatásáért. 11. (1) Ez a rendelet április 1-jén lép hatályba. 11. Hatályba léptető rendelkezések (2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásokról, valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 7/2009. (V. 22.) önkormányzati rendelet, és az azt módosító 8/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelet. Nagy Sándor polgármester Varró Gyuláné címzetes főjegyző Záradék: A rendeletet március 26-án kihirdettem: Recsk, március 26. Varró Gyuláné címzetes főjegyző

12 5 1. melléklet BEJELENTÉS hulladékszállítási közszolgáltatás igénybevételi kötelezettség keletkezéséről (Magánszemélyek adatlapja) AZ INGATLANHASZNÁLÓ(K) ADATAI: Családi és utóneve: Családi és utóneve: Családi és utóneve: Az ingatlan címe: Levelezési cím: Ingatlanon lakók száma: Várhatóan keletkező hulladék mennyisége hetente: Igényelt edény: Az ingatlan használatba vételének időpontja: Recsk, Ingatlanhasználó(k)

13 6 Először: jelentse be igényét: - Kitöltött regisztrációs lap Telefon: , Fax: Online: regisztárció 2. sz. melléklet PEVIK Kft Pétervására, Tisztisor út 29. tel.: +36/ , fax: (36) , HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS (Minta) RECSK "A": "B": A lomhulladékról fotóleltár készül! "C" Fizetős Időpont: A regisztrációs lapon a a csillaggal jelölt Amennyiben díjhátraléka lenne, hívja a 36/ mezők kitöltése kötelező! számot, vagy kérjen visszahívást! A számláján található ügyfélkód:* Név:*: RECSK Utca, hsz.::* Jellemző összetétele, anyaga(i) (bútor, ruha stb.): Kérem jegyezzenek elő a: Másodszor: Igényét juttasa el hozzánk a megadott lehetőségek szerint! Ha ezt a lapot tölti ki, akkor dobja be le a helyi Önkormányzatnál kihelyezett gyűjtőládába. LOMTALANÍTÁS REGISZTRÁCIÓS ADATLAP Leadási határidő:. RECSK Az ingyenes szolgáltatást csak az veheti igénybe, akinek nincs díjhátraléka! Lomtalanítás időpontjai Egyeztetés telefonszámom.:*06 Hulladék mennyisége kb: db kukában fér (8 kukáig, ami kb. 1 m3 - ingyenes!) Többlet hulladék kb... m3 Az elszállítás díja:.. Ft + Áfa/ köbméter. időpontra! ("A" "B" "C") TELEPÜLÉSEN Értesítjük Önt, hogy a heti szállításon tul a kukájába nem férő háztartási berendezési, felszerelési tárgyak, eszközök és anyagok) nagy darabos lomokért a meghírdetett napok egyikén - egyeztetésünk alapján - házhoz megyünk. Évente 1 alkalommal 1 m3 (kb. 8 kuka)szállítási térfogatig ingyenesen! Társasházak esetében a társasház közös képviselőjével egyeztetett időpontban végezzük el a begyűjtést. Fizetős lomtalanítás máskor is megrendelhető, ennek díja:... Ft + Áfa/ köbméter. Kérjük, hogy a lomhulladék közés ne kerüljön kommunális hulladék, építési törmelék, gumiabroncs, zöldhulladék, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok ( pl.: festékek, olajok, akkumlátorok, vegyszerek, üvegek). Kelt.:* Aláírás:* Üzenet a szolgáltatónak:

14 7 3. számú melléklet Hulladékszállítási díjak től ig Település Edényzet Nettó ürítési díj/alkalom Recsk (liter) Ft egységes ,82 kedvezményes ,67 80 l 181,75 60 l 149,67 60 l-es zsák (nem szelektív) 179, l 384, l 2138,2 4-5 m3-es konténer 7312,64

I. Fejezet. Bevezető rendelkezés 1.

I. Fejezet. Bevezető rendelkezés 1. Boconád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 23.) sz. önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról és igénybevételéről Boconád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,

Részletesebben

Bevezető rendelkezések

Bevezető rendelkezések Mád község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról Mád Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 4/2016.(III.04.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 4/2016.(III.04.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról 1 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 4/2016.(III.04.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. (1) bekezdésében

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések

I. FEJEZET. Általános rendelkezések Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 37/2009 (VIII.28.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásokról, valamint a szervezett

Részletesebben

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V. 31.) rendelete

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V. 31.) rendelete Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V. 31.) rendelete a hulladékgazdálkodás, a köztisztaság és közterület használat helyi szabályairól Egységes szerkezetben! Dunaharaszti

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 14/2014. (XII. 15.) Önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 14/2014. (XII. 15.) Önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 14/2014. (XII. 15.) Önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Mezősas községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2015. (V. 30.) rendelete

Mezősas községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2015. (V. 30.) rendelete Mezősas községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (V. 30.) rendelete A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Mezősas községi Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016. (I.29.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016. (I.29.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hatályos:2016-02-01-tól Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016. (I.29.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Balatonberény Község Önkormányzat

Részletesebben

RÁBAKECÖL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2013. (XII.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL

RÁBAKECÖL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2013. (XII.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL RÁBAKECÖL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2013. (XII.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény

Részletesebben

Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2014 (XII.30.) önkormányzati rendelete

Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2014 (XII.30.) önkormányzati rendelete Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2014 (XII.30.) önkormányzati rendelete Hatályos:2014-12-31 -tól Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2014 (XII.30.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1 Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben a 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelettel)

Részletesebben

PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T É N E K./2014(...) önkormányzati rendelete

PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T É N E K./2014(...) önkormányzati rendelete PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T É N E K./2014(...) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Pereszteg Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 1 Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012.

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (VI.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (VI.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (VI.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

46/2001.(12.18.) Kgy. sz. rendelet 1

46/2001.(12.18.) Kgy. sz. rendelet 1 46/2001.(12.18.) Kgy. sz. rendelet 1 A köztisztaság és a településtisztaság fenntartásáról a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról egységes szerkezetben Hódmezővásárhely

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatásról az azt módosító 7/2015. (V. 21.) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 56/2001. (XII.12.) önkormányzati rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 56/2001. (XII.12.) önkormányzati rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 56/2001. (XII.12.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben a módosításáról

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatási terület határai

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatási terület határai PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Püspökladány Város Önkormányzata

Részletesebben

Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2015. (III.20.)Ör.sz. rendelete

Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2015. (III.20.)Ör.sz. rendelete Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (III.20.)Ör.sz. rendelete a települési hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi közszolgáltatásról

Részletesebben

Abony város területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Abony város területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Abony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete Abony város területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról (egységes szerkezetben a 37/2014. (XII.16.)

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2009. (XII. 16.) rendelete a települési szilárd hulladékokkal összefüggő tevékenységekről

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2009. (XII. 16.) rendelete a települési szilárd hulladékokkal összefüggő tevékenységekről Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2009. (XII. 16.) rendelete a települési szilárd hulladékokkal összefüggő tevékenységekről (Egységes szerkezetben a 10/2015. (V.07.) 4, 22/2014. (VIII.08.)

Részletesebben

VÁMOSPÉRCS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 5/2014. (III.11.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

VÁMOSPÉRCS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 5/2014. (III.11.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról VÁMOSPÉRCS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 5/2014. (III.11.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Lócs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.22.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Lócs Község

Részletesebben

Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XI.27.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról 1

Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XI.27.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról 1 Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XI.27.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról 1 (Egységes szerkezetben az 5/2014.(II.28.), a 12/2015. (VI.1.),

Részletesebben

Beremend Nagyközség Önkormányzat Képviselőtest,iletének. a hulladékgazdálkodás, a köztisztaság és 11 "'... -

Beremend Nagyközség Önkormányzat Képviselőtest,iletének. a hulladékgazdálkodás, a köztisztaság és 11 '... - l Beremend Nagyközség Önkormányzat Képviselőtest,iletének 2/2015. (l. 21.) önkormányzati rendelete j. a hulladékgazdálkodás, a köztisztaság és 11 "'.... - ; :,. j + ±'Llt,J...,;L- JJ,.. közterület használat

Részletesebben

Abony város területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról. I. Fejezet. Általános rendelkezések

Abony város területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról. I. Fejezet. Általános rendelkezések Abony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete Abony város területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Abony Város Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

TÁPIÓSZECSŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 17/2013. (XII.20.) rendelete a települési szilárd hulladék kezeléséről

TÁPIÓSZECSŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 17/2013. (XII.20.) rendelete a települési szilárd hulladék kezeléséről TÁPIÓSZECSŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 17/2013. (XII.20.) rendelete a települési szilárd hulladék kezeléséről Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 7/2005. (II. 28.) számú r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 7/2005. (II. 28.) számú r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2005. (II. 28.) számú r e n d e l e t e a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a köztisztaság fenntartásáról

Részletesebben

(5) Alvállalkozók, valamint alvállalkozóknak a közszolgáltatás egészéhez viszonyított aránya:

(5) Alvállalkozók, valamint alvállalkozóknak a közszolgáltatás egészéhez viszonyított aránya: MHK JogszabKly szolgkltatks 1. oldal, összesen: 9 oldal Kőszárhegy község képviselő testületének 10/2015 (VIII.28.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016. (III.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016. (III.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 1 Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016. (III.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XI.27.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról 1 Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének / (...) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének / (...) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének / (...) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról MHK JogszabAly szolgaltatas 1. oldal, összesen: 6 oldal Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról Pusztaszabolcs Város

Részletesebben

3/2014(III.5.) önkormányzati rendelete

3/2014(III.5.) önkormányzati rendelete Csákánydoroszló község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 3/2014(III.5.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, valamint a közterületek tisztántartásáról

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) RENDELETE (Egységes szerkezetben a 17/2015.(VI.23.) önk. rendelettel) a település tisztaságáról és a települési szilárd hulladékkal

Részletesebben

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete. hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete. hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Kékesd Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013.( XII.30.) rendelete

Kékesd Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013.( XII.30.) rendelete Kékesd Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013.( XII.30.) rendelete Hatályos:2014-01-01 -tól Kékesd Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013.( XII.30.) rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos

Részletesebben

A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, KÖZTISZTASÁG ÉS AZ AVAR VALAMINT A KERTI HULLADÉKOK NYÍLTTÉRI ÉGETÉSÉNEK HELYI SZABÁLYAIRÓL

A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, KÖZTISZTASÁG ÉS AZ AVAR VALAMINT A KERTI HULLADÉKOK NYÍLTTÉRI ÉGETÉSÉNEK HELYI SZABÁLYAIRÓL EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2014.(I.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, KÖZTISZTASÁG ÉS AZ AVAR VALAMINT A KERTI HULLADÉKOK NYÍLTTÉRI ÉGETÉSÉNEK HELYI SZABÁLYAIRÓL

Részletesebben

(A módosítással egységes szerkezetbe foglalva.)

(A módosítással egységes szerkezetbe foglalva.) Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (V.01.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről (A módosítással egységes szerkezetbe foglalva.)

Részletesebben

Bakonykúti Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2015. (IX.1.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékkezelési közszolgáltatásról

Bakonykúti Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2015. (IX.1.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékkezelési közszolgáltatásról Bakonykúti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IX.1.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatásról Bakonykúti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Bogyiszló Község Önkormányzatának. 13/2007. (XII.29.) számú. r e n d e l e t e. Hulladék gazdálkodásról

Bogyiszló Község Önkormányzatának. 13/2007. (XII.29.) számú. r e n d e l e t e. Hulladék gazdálkodásról Bogyiszló Község Önkormányzatának 13/2007. (XII.29.) számú r e n d e l e t e Hulladék gazdálkodásról Bogyiszló 1 Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a továbbiakban: Önkormányzat - a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016. (III.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladatok ellátásáról Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Balatonlelle Város Önkormányzata 1/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Balatonlelle Város Önkormányzata 1/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 1 Balatonlelle Város Önkormányzata 1/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Balatonlelle Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, illetőleg

Részletesebben

A rendelet hatálya Rinyaújlak Község közigazgatási területére terjed ki.

A rendelet hatálya Rinyaújlak Község közigazgatási területére terjed ki. Rinyaújlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015 (V.7.) önkormányzati rendelete Hatályos:2015-05-07 -tól Rinyaújlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015 (V.7.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 1/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelező

Részletesebben

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 14/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 14/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 14/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2014./IV../ önkormányzati r e n d e l e t e (tervezet) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2014./IV../ önkormányzati r e n d e l e t e (tervezet) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2014./IV../ önkormányzati r e n d e l e t e (tervezet) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezések. 1. (1) E rendelet alkalmazásában:

1. Értelmező rendelkezések. 1. (1) E rendelet alkalmazásában: Csabacsűd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IV.10.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Csabacsűd Nagyközség

Részletesebben

IVÁNC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

IVÁNC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE IVÁNC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a települési szilárd hulladék szervezett köztisztasági szolgáltatás igénybevételéről Ivánc község Önkormányzatának

Részletesebben

Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (.) önkormányzati rendelete

Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (.) önkormányzati rendelete Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról (tervezet) Tüskevár

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Kocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003.(VI.30.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Kocs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

M Á S O L A T 56/2013. (XI.

M Á S O L A T 56/2013. (XI. M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat 56/2013. (XI. 22.) rendelete a kötelező települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról (az időközi módosításokkal egységes szerkezetben!) Vác Város Önkormányzat

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. Módosította a 25/2008.(V.27.) rendelet 1. -a. Hatályos 2008. május 1. napjától. 2

I. fejezet. Általános rendelkezések. Módosította a 25/2008.(V.27.) rendelet 1. -a. Hatályos 2008. május 1. napjától. 2 Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 42/2001.(XII.17.)Ör. sz. rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról (egységes szerkezetben a 32/2002.(XII.12.),

Részletesebben

Egységes szerk. 2016. febr.29-i állapot

Egységes szerk. 2016. febr.29-i állapot Egységes szerk. 2016. febr.29-i állapot Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(I.31.) önkormányzati rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos

Részletesebben

I. Fejezet A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma

I. Fejezet A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014 (II.21.) önkormányzati rendelete A települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról (egységes szerkezetben a módosításokkal) Balatonfenyves

Részletesebben

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 18/2012.(XII.20.) önkormányzati rendelete

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 18/2012.(XII.20.) önkormányzati rendelete Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 18/2012.(XII.20.) önkormányzati rendelete köztisztaságról, valamint a szervezett köztisztasági szolgáltatás kötelező igénybevételéről a 4/2013.(II.14.) és a

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Nyergesújfalu Város Önkormányzatának 1/2009. (I. 30.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező szabályainak és díjának meghatározására 1 Nyergesújfalu Város

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről és a közterületek tisztántartásáról Magyarpolány

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Kadarkút Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 16/2010.(XII.22.), 20/2011.(XII.1.), 14/2012.(V.30.), 16/2012.(VI.22.), 17/2012.(IX.14.), 22/2012.(XI.30.), 23/2012.(XII.14.) és a 4/2013.(II.22.) önkormányzati

Részletesebben

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (VII.08.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (VII.08.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (VII.08.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet elfogadása

Részletesebben

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Rendelet hatályba lépésének napja: 2011. január

Részletesebben

Gomba Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodásról

Gomba Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodásról 1. oldal, összesen: 5 oldal Gomba Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodásról Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Gomba Község

Részletesebben

Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás)

Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás) Paksi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 7030 Paks, Dózsa Gy. út 55-61. Telefon: 75/830-690 Fax: 75/830-697 E-mail: info@phgkft.hu Web: www.phgkft.hu Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../201...

Részletesebben

2. A R 5. (4) bekezdésében az ingatlantulajdonos szövegrész helyébe az ingatlanhasználó szöveg lép.

2. A R 5. (4) bekezdésében az ingatlantulajdonos szövegrész helyébe az ingatlanhasználó szöveg lép. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete../.. (..) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, a települési hulladékok kezeléséről szóló 15/2011. (VI.30) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (IX.15.) önkormányzati rendelete

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (IX.15.) önkormányzati rendelete 1 Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (IX.15.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatásról és a településtisztaságról Előszállás Nagyközség

Részletesebben

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról. I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A közszolgáltatás tartalma 1.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról. I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A közszolgáltatás tartalma 1. Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2014.(I.30.) önkormányzati RENDELETE A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2014. (XI.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Mihályháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2014. (XI.25.) önkormányzati rendelete a települési

Részletesebben

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Baja Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 44/2002. (06. 29.) számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről A Pécs Megyei Jogú Város

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének.../2015. (.) önkormányzati rendelete

Nagycenk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének.../2015. (.) önkormányzati rendelete Nagycenk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Nagycenk Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének. a hulladékgazdálkodásról szóló. 21/2013. (VI. 19.) önkormányzati rendelete

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének. a hulladékgazdálkodásról szóló. 21/2013. (VI. 19.) önkormányzati rendelete Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének a hulladékgazdálkodásról szóló 21/2013. (VI. 19.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben) A rendeletet módosította 9/2014.(III.19.) önkormányzati

Részletesebben

1. Általános rendelkezések, a közszolgáltató tagjai

1. Általános rendelkezések, a közszolgáltató tagjai Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (VIII..) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályairól, valamint a közterület tisztán

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. Szám: 04/143-3/2016 E L Ő T E R J E S Z T É S a Területfejlesztési, Területrendezési

Részletesebben

- egységes szerkezetben -

- egységes szerkezetben - Táplánszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014./VIII.29./ önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések ÚJSZÁSZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT K é p v i s e l ő t e s t ü l e t é n e k 6/2013. (III.13.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal összefüggő feladatok végrehajtásáról. Újszász Városi Önkormányzat

Részletesebben

Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (X.3.) önkormányzati rendelete

Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (X.3.) önkormányzati rendelete Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (X.3.) önkormányzati rendelete Hatályos:2014-10-15-2015-12-31 Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (X.3.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet 3. Napirend a hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet 3. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet Tisztelt képviselő-testület!

Részletesebben

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. /. (.) önkormányzati rendelete

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. /. (.) önkormányzati rendelete Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének /. (.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelete

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelete Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról A módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

(2) A kötelező helyi közszolgáltatás Drávaszabolcs község egész közigazgatási területére kiterjed.

(2) A kötelező helyi közszolgáltatás Drávaszabolcs község egész közigazgatási területére kiterjed. Önkormányzat képviselő testületének 10/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Drávaszabolcs Község Önkormányzatának Képviselő testülete a hulladékról

Részletesebben

1.Cím. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről. I.

1.Cím. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről. I. 1 Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2006/XII.18./ számu rendelettel módosított 4/2003. (II.5./ sz. önk. rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2007.(III.21.) rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról, valamint a települési

Részletesebben

2. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

2. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2015. (X.28.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016. (III.30.) önkormányzati rendelete

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016. (III.30.) önkormányzati rendelete Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016. (III.30.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Geresdlak Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013.( XII.30.) rendelete

Geresdlak Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013.( XII.30.) rendelete Geresdlak Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013.( XII.30.) rendelete Hatályos:2014-01-01 -tól Geresdlak Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013.( XII.30.) rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos

Részletesebben

A rendelet hatálya. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma

A rendelet hatálya. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma Újudvar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (VII.1.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Újudvar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2012. február 27. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2012. február 27. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Hunya Község Képviselő-testülete H u n y a 4/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2012. február 27. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Körjegyzőség

Részletesebben

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos önkormányzati feladatok

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos önkormányzati feladatok Bucsuszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2003. (I.31.) sz. Önk. Rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a településéi hulladékról és közszolgáltatás szervezéséről szóló önkormányzati rendelet magalkotására

ELŐTERJESZTÉS a településéi hulladékról és közszolgáltatás szervezéséről szóló önkormányzati rendelet magalkotására 1 ELŐTERJESZTÉS a településéi hulladékról és közszolgáltatás szervezéséről szóló önkormányzati rendelet magalkotására 1. Előzetes hatásvizsgálat A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. -a alapján,

Részletesebben

Felsőnyék Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (XI. 26.) sz. rendelete az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról

Felsőnyék Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (XI. 26.) sz. rendelete az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról Felsőnyék Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (XI. 26.) sz. rendelete az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról Felsőnyék Község Önkormányzati Képviselő-testülete az árak megállapításáról

Részletesebben

Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (VIII.31.) önkormányzati rendelete

Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (VIII.31.) önkormányzati rendelete Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/20. (VIII.3.) önkormányzati rendelete a települési kommunális szilárd hulladék gyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról Szigetújfalu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: EPL/57-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-án 17,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

II. fejezet. A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja

II. fejezet. A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (III.14.) sz. önkormányzati rendelete és az ezt módosító 15/2013.(IV.22.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege Gödöllő

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata képviselőtestülete 7/2004. (VII.1.) rendelete

Hegyesd község Önkormányzata képviselőtestülete 7/2004. (VII.1.) rendelete Hegyesd község Önkormányzata képviselőtestülete 7/2004. (VII.1.) rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról 2 Hegyesd község Önkormányzata

Részletesebben

Madocsa Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (XII. 14.) önkormányzati rendelete

Madocsa Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (XII. 14.) önkormányzati rendelete Madocsa Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a hulladékkal kapcsolatos tevékenységekről, továbbá a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 7/2014. (VI.2.)

Részletesebben

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 41/2013. (XII.2.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 41/2013. (XII.2.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 41/2013. (XII.2.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, és a közterületek tisztántartásáról

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, és a közterületek tisztántartásáról Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004. (XI.18.) RENDELETE a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, és a közterületek tisztántartásáról Bánk Község Önkormányzat

Részletesebben