E L Ő T E R J E S Z T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete év április 26.-i ülésére Tárgy: A közterületek használatáról szóló 8/2001. (III.27.) ÖK. rendelet felülvizsgálata (jogharmonizációs célú) Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés tartalma: rendelet tervezet Szavazás módja: minősített többség Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Gazdasági, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság, Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Ügyrendi és Igazgatási Osztály Előterjesztést készítette: Városüzemeltetési Osztály Láttam: Dr. Árpásy Tamás jegyző

2 2 Tisztelt Képviselő-testület! A közterület használat nem tartozik az Európai Unió szabályozási hatáskörébe. A rendeletnek a közösségi jog elveinek kell megfelelnie. A közterületek használatát a 8/2001. (III. 27.) ÖK. számú rendelet szabályozza. A rendeletben meghatározott közterület használati díjak felülvizsgálata szükséges. A szabályozás eddig nem terjedt ki a közterületi fák kivágására, a járművek közterületen történő tárolására, valamint gépjármű-várakozóhelyek közterületen történő kialakítására. Javaslom Tisztelt Képviselő-testületnek a fenti módosítások beépítését a közterületek használatát szabályozó önkormányzati rendeletbe. A rendelet- tervezetet társadalmi vitára bocsátottuk, az annak során szerzett véleményeket, javaslatokat jelen tervezet kialakítása során figyelembe vettük. Zirc, 2004.április 13. Horváth László polgármester

3 3 ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2004. (.) rendelete a közterületek használatáról szóló módosított 8/2001. (III.27.) ÖK. Rendelet ( a továbbiakban : Rendelet) módosításáról Zirc Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1.. A Rendelet az alábbi Járművek tárolása közterületen címmel ellátott 6/A..-al egészül ki : Járművek tárolása közterületen 6/A.. (1) A teher-, és áruszállításra szolgáló jármű, vontató, munkagép, utánfutó, pótkocsik, lakókocsik, továbbá más - személygépkocsinak, motorkerékpárnak nem minősíthető - jármű közterületen nem tárolható, ilyen célra közterület- használati engedély nem adható. (2) A 3,5 t összsúly alatti üzemképtelen, a közúti közlekedésben való részvételre alkalmatlan járművet főútvonalon, járdán, járdaszigeten, erdőben, zöldterületen egyáltalán nem, más közterületen pedig engedély nélkül tárolni legfeljebb 15 napig lehet. (3) Az (1) bekezdésben foglaltak alapján tárolásnak minősül, ha a jármű óra között folyamatosan, a nap többi részében pedig legalább 1 órát meghaladóan közterületen áll. A Rendelet az alábbi Gépjármű-várakozóhelyek közterületen történő kialakítása címmel ellátott 6/B. -al egészül ki : 2.. Gépjármű-várakozóhelyek közterületen történő kialakítása 6/B. (1) Az építmények rendeltetésszerű használatához szükséges, az országos rendeletekben meghatározott mennyiségű és fajtájú gépjárművek részére, a létesítményhez építési telken gépjármű- várakozóhelyeket kell létesíteni. (2) Az építtető (engedélyes) a gépjármű-várakozóhelyeket a létesítmény megvalósulásával egyidőben, - de legkésőbb a használatbavételi engedély megkéréséig - köteles megépíteni. (3) Vásárló- és vendégforgalom, illetve ügyfelek számára szolgáló intézmény(ek) használatához kötött, telken belül létesített parkolónak legalább 50 %-át, a létesítményt használatba vevő személy vagy szervezet köteles az intézmény nyitvatartási ideje alatt a közhasználat számára hozzáférhetővé tenni. (4) E Rendeletben foglaltakat alkalmazni kell épületek létesítésének, meglévő épületek átalakításának, bővítésének, valamint a rendeltetés módosításának engedélyezési eljárása során. (5) Ha a szabályozási terv és helyi építési szabályzat valamint a parkolási rendelet arra lehetőséget ad, akkor közterületen is engedélyezhető gépjármű- várakozóhelyek kialakítása.

4 4 (6)A gépjármű-várakozóhelyek közterületen történő kialakításához az illetékes hatóság engedélyét az építtetőnek az építési engedélyezési dokumentációhoz csatolni kell. (7) Közterületen a gépjármű-várakozóhelyek kialakítási költségét az építtető (engedélyes) viseli. (8)A közterületen megvalósított gépjármű-várakozóhelyek a használatbavételi eljárást követően az önkormányzat tulajdonába mennek át. (9) A jegyző több egymás melletti, vagy egymáshoz közeli létesítmény részére közös gépjárművárakozóhely kialakítását is előírhatja. A Rendelet az alábbi Közterületi fakivágás címmel ellátott 7/A..al egészül ki : 3.. Közterületi fakivágás 7/A.. (1) Közterületen fakivágás csak a jegyző engedélyével történhet. (2)Fakitermelést végezhet a./ a hivatal megbízottja b./ a jegyző kérelemre kiadott engedélye alapján és az abban megadott feltételek mellett a közterülethez kapcsolódó ingatlan tulajdonosa, illetve annak megbízottja c./ a jegyző kérelemre kiadott engedélye alapján a közterületen munkát végző (közműfektetés, árokásás, stb.) vállalkozó (3) A lakosság vagy társadalmi szervek kezdeményezésére induló nagy volumenű és sokakat érintő fakitermelésnél a jegyzőnek döntés előtt közigazgatási bejárást kell összehívni az érintettek és a szakhatóságok részvételével. (4) Élő fát - amennyiben emberi életet vagy a fa értékénél nagyobb vagyont nem veszélyeztet - csak október 15-től március 31-ig terjedő időszakban lehet kivágni. (5) A közterületen kivágott növényzet pótlása kötelező. A pótlás helyét és módját a jegyző határozza meg. (6) A Polgármesteri Hivatal megbízásából kitermelt fák pótlásáról a kivágást követő egy éven belül a megbízónak gondoskodnia kell. (7) Közterületen vagy az önkormányzat intézményei területén lévő engedély nélkül történő fakivágás vagy az élőfában történt károkozás esetén a szabálysértési vagy büntetőjogi feljelentés, valamint a kárigény érvényesítése a polgármester kötelezettsége. 4.. A Rendelet 19.. (1) bekezdése helyébe az alábbi (1) bekezdés lép : (1) Aki e rendelet a) 4. -ában; b) 6. - ában; c) 6/A. (4) bekezdésében; d) 7. (4 bekezdésében; e) 7/A. (7) bekezdésében; f) ában; foglaltakat megszegi, szabálysértést követ el, és ,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. 5..

5 5 A Rendelet 2. számú melléklete helyébe a rendelet melléklete lép. 6.. E rendelet május 01-én lép hatályba. Kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik. Zirc, április 13. Horváth László polgármester Dr. Árpásy Tamás jegyző

6 6 Melléklet a./2004.(..) ÖK. rendelethez 2. számú melléklet A közterületek használatáról szóló 8/2001. (III.27.) ÖK. számú rendelethez A közterület használat tárgya 1. A közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat /portál/, kirakatszekrény, üzleti védőtető /előtető/, ernyőszerkezet, hirdető berendezés /fényreklám/, cég- és cím tábla 2. Árusító és egyéb fülke /élelmiszer, cukorka, gyümölcs, virág, könyv, hirlap, dohány, stb. árusítását szolgáló pavilon) Díjtételek I. kategória területén II. kategória területén 400,- Ft/m2/hó 200,- Ft/m2/hó 600,- Ft/m2/hó 300,- Ft/m2/hó 3. Géperejű bérkocsi, taxik állomás helye 1.000,- Ft/m2/hó 500,- Ft/m2/hó 4. Egyes létesítményekhez szükséges gépjármű ,-Ft/parkolóhely/év ,- Ft/parkolóhely/év várakozóhely közterületen 5. Önálló hirdető-berendezés 1.000,- Ft/m2/hó 500,- Ft/m2/hó 6. Építési munkával kapcsolatos állvány, 100,- Ft/m2/nap 30,- Ft/m2/nap törmelék, föld, egyéb anyagok elhelyezése, valamint építési tevékenység esetén 7. Idényjellegű árusítás 500,- Ft/m2/nap 200,- Ft/m2/nap 8. Alkalmi és mozgó árusítás 500,- Ft/m2/nap 200,- Ft/m2/nap 9. Javító-szolgáltató tevékenység 300,- Ft/m2/hó 150,- Ft/m2/hó 10. Film- és televízió felvétel 800,- Ft/m2/nap 400,- Ft/m2/nap 11. Vendéglátóipari előkert 20,- Ft/m2/nap 10,- Ft/m2/nap 12. Üzleti szállítás vagy rakodás, láda, göngyöleg 200,- Ft/m2/nap 100,- Ft/m2/nap elhelyezése, áru kirakodás 13. Mutatványos tevékenység 300,- Ft/m2/nap 150,- Ft/m2/nap 14. Sport és kulturális tevékenység Engedélykérési kötelezettség mellett térítésmentes napon túli tüzelőanyag tárolás - 150,- Ft/m2/nap 16. Közhasználatra még át nem adott közterület 400,- Ft/m2/év 200,- Ft/m2/év ideiglenes hasznosítása 17. Egyéb A díj mértékét a fentiek figyelembe vételével esetenként kell megállapítani, napi díj tétellel is. A dőltbetűs szövegrész a javasolt változtatást tartalmazza.

7 7 ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 8/2001. (III. 27.) ÖK. számú rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL Zirc Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16.. (1), valamint az LXIX törvény 1. (1) bekezdésében foglaltak alapján a következő rendeletet alkotja a közterületek célszerű, gazdaságos, a környezeti, természeti és településképi értékeket oltalmazó használatának elősegítése érdekében. Általános rendelkezések A rendelet célja 1. (1) A rendelet célja Zirc város közterületeinek, és zöldterületeinek védelme városképi, kereskedelmi, idegenforgalmi, közegészségügyi, köztisztasági valamint közlekedésbiztonsági szempontok figyelembevételével meghatározni a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának szabályait és az esztétikus lakókörnyezet kialakítását. (2) E rendelet alkalmazásában: a) közterület: a közhasználatra szolgáló minden olyan önkormányzati tulajdonban álló terület, amelyet rendeltetésének megfelelően bárki használhat, ideértve a közterületnek közútként szolgáló és a magánterületnek a közforgalom számára a tulajdonos (használó) által megnyitott és kijelölt részét, továbbá az a magánterület, amelyet azonos feltételekkel bárki használhat. A közterület rendeltetése különösen a közlekedés biztosítósa (utak, terek), a pihenő és emlékhelyek kialakítása (parkok, köztéri szobrok stb.) a közművek elhelyezése; b) mozgóbolt: önjáró vagy, gépjárművel vontatott árusítóhely; c) mozgóárusítás: a kereskedő vagy megbízottja olyan eszköz segítségével viszi magával az eladásra kínált árut, amely nem minősül mozgóboltnak; d) vásár: országos vagy, helyi jelleggel rendezett olyan adásvételi tehetőség, ahol az áruk kínálatát kirakodással mutatják be; e) rendezvény: a külön jogszabályban meghatározott szabályok szerint megtartott békés összejövetel, felvonulás és tüntetés; f) zöldterület: az állandóan növényzettel fedett közterület (közkert, közpark). Területfelhasználási egység, amelyet a település belterületén közparkok, közkertek elhelyezése céljából alakítanak ki, vagy a rendezési tervekben ilyen rendeltetésre kijelölnek. g) cégér: valamely mesterség jelvényeként használt, rendszerint a műhely, üzlet bejárata fölé kifüggesztett tárgy vagy címszerű ábra, h) cégtábla: kereskedelem, szolgáltatás, vendéglátás célját szolgáló helyiség, helyiségegyüttes nevét és az ott folyó tevékenységet bejáratnál feltüntető tábla, i) címtábla: intézmény, vállalkozás nevét, esetleg egyéb adatait feltüntető tábla (névtábla), j) hirdetőoszlop: plakátok, hirdetések céljára szolgáló építmény,

8 8 k) hirdetőtábla: hirdetések, reklámok, közlemények kifüggesztésére használt tábla, l) megállító tábla: nyitvatartási idő alatt az üzletek elé a közterületre kihelyezett mobil reklámtábla, m) reklámgrafika: a reklámozás céljait szolgáló, bármely építési technológiával készített alapfelületre festéssel vagy azzal rokon technológiával (színezett habarccsal) készített reklámcélú építmény, grafikai mű, n) reklámtábla: valaminek a reklámozását szolgáló, nyilvános helyen elhelyezett (nagyobb) tábla, o) hirdetmény: a falragasz, felirat, plakát, szórólap, értesítés, ábrázolás, tájékoztató, valamint választási hirdetmény és kampányanyag akár nyomdai úton vagy házilag, illetve felfestéssel (sprayvel) készül. p) lakott terület: a közigazgatási területnek a közlekedési hatóság által "lakott terület" közúti jelzőtáblával kijelölt része, q) középület: állami, önkormányzati, társadalmi szervezetek, egyesületek, egyházak, alapítványok, társaságok, egyéni vállalkozók székházai, irodaházai, A rendelet hatálya 2.. (1) A rendelet hatálya kiterjed Zirc Város közigazgatási területén önkormányzat tulajdonában az ingatlan-nyilvántartás /telekkönyv/ helyrajzi számmutatójában közterületként /pl.: közút, járda, tér, közpark / nyilvántartott belterületi földrészletre, valamint ezek, továbbá építmények közhasználatra átadott részére. (2) E rendelet Zirc Város közterületeit, városképi, közlekedési, infrastrukturális adottságai, valamint használatának intenzitásával összefüggő piaci értéke szerint két kategóriába sorolja: I. kategória (városkép szempontjából fontos) II. kategória (egyéb) közterületek, melyek felsorolását az I. számú melléklet tartalmazza. (3) A rendelet minden jogi személyre és magánszemélyre ide értve a jogi személyek társulásait és magányszemélyek társaságait is vonatkoznak, amelyek állandó vagy ideiglenes jelleggel a város területén tartózkodnak, tevékenykednek. A közterület használata és a közterület-használati engedély 3.. (1) A közterületet azok építményeit, berendezéseit és felszereléseit rendeltetésének megfelelően állaguk sérelme nélkül és az általános magatartási szabályok betartásával mindenki ingyenesen használhatja. (2) A közterület rendeltetéstől eltérő használatához engedély szükséges. (3) A közterületek rendeltetéstől eltérő használatáért építési és a felvonulási tevékenységet is beleértve használati díjat kell fizetni, melynek mértékét a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. (4) Zirc Város közterületein a közterület használata meghatározott időre, vagy feltétel bekövetkeztéig legfeljebb 1 évre engedélyezhető. (5) Az engedélyes a közterület használat lejáratának időpontját megelőző 30 nappal előbb kérheti engedélyének meghosszabbítását. (4) Az (1)-(3) bekezdésben foglaltak nem érintik: a) a piaci használat engedélyezésére és ezzel kapcsolatos díj fizetésére, valamint

9 9 b) a jármű várakozó és megőrző helyek területén tartózkodó gépjárművek után fennálló fizetési kötelezettségekre vonatkozó rendelkezéseket. 4.. Közterület használati engedélyt kell beszerezni: a) a közterületen 10 centiméteren túl benyúló üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető), ernyőszerkezet, hirdető-berendezés, továbbá cég- és címtábla elhelyezésére, b) árusító és egyéb fülke (pl. cukorka, zöldség, gyümölcs, virág, könyv, hírlap árusítására szolgáló bódé, pavilon, asztal) elhelyezésére. c) a közúti közlekedéssel és fuvarozással kapcsolatos állomáshely, indítófülke, pénztárfülke, fedett várakozóhelyiség elhelyezéséhez, d) a közút területén kívül gépjármű-várakozóhelyek létesítéséhez, e) a köztisztasággal kapcsolatos építmények és tárgyak elhelyezésére, f) szobor, emlékmű, díszkút, vízmedence, szökőkút; alapzatos zászlórúd, önálló hirdető berendezés és köztárgyak (pl. pad, figyelmeztető és tájékoztató táblák, közvilágítási lámpák, tartóoszlopok, stb.) elhelyezésére, g) távbeszélőfülke, fülke nélküli távbeszélő-készülék, postai levélszekrény elhelyezésére, h) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezésére, i) alkalmi és mozgó árusításra, javító-szolgáltató tevékenységre, j) film- és televízió-felvételre, k) vendéglátó-ipari előkert céljára, üzleti szállítás vagy rakódás alkalmával göngyölegek elhelyezésére. l) kiállítás, vásár, alkalmi vásár, sport- és kulturális rendezvények, továbbá mutatványos tevékenység céljára, m) közhasználatra még át nem adott közterületnek (pl. meg nem nyitott utca) ideiglenes hasznosítására, n) kerékpármegőrző elhelyezésére, o) tüzelőanyag lerakására 3 napot meghaladó időtartamra, p) közúti közlekedési vállalatoknak a pályafenntartáshoz vagy a forgalom biztosításához szükséges anyagok, eszközök tárolására, q) ideiglenes jellegű építmények elhelyezésére, illetve tárolóhely kialakítására, r) hirdető berendezések és hirdetmények elhelyezéséhez, 5.. Nem kell közterület használati engedély: a) szállított tüzelőanyag 3 napig történő tárolásához, b) magánszemélyek esetében építőanyagok, építéshez szükséges szerkezetek 3 napnál rövidebb időtartamra történő elhelyezéséhez, illetve lerakásához, c) nyomvonal jellegű létesítményekre, d) közművek vezetékeinek halasztást nem tűrő helyreállítás céljára üzemzavar esetén, ha az a 72 órát nem haladja meg, 6.. (1) Közterületi használati engedély nem adható: a) olyan járdaszakaszokra, ahol a tervezett létesítmény a gyalogos közlekedést, vagy az úttestre lépő gyalogos észlelését akadályozza, b) üzemképtelen jármű tárolásához. A város közterületein és a parkolóban üzemképtelen gépkocsik tárolása tilos! Az önkormányzati vagyonkezelő szervezet felszólítására a tulajdonos, üzembetartó köteles a járművet a részére megadott határidőn belül elszállítani, ha ezt nem teljesíti, a járművet az engedélyező hatóság a tulajdonos költségére elszállíttatja, c) lakó-vagy középület homlokzatától 3 méteren belül pavilon és a hozzá tartozó szerkezeti elemek /előtető, reklám, stb./ elhelyezésére, d) a tömegközlekedési járművek megállóiban, e) a nem helyi adóhatóságnál bejelentett közúti szolgáltatáshoz használt járművek

10 10 tárolására, /tehergépjárművek a vontatmányaik, valamint autóbuszok a város közterületein nem telephelyezhetnek, f) törmelék lerakására, konténeres lerakás kivételével, g) járművek közterületen iparszerű javítására, mosására, h) árusító lakókocsikra /büfékocsikra/, i) I. kategóriába tartozó területeken 3 napot meghaladó tüzelőanyag lerakására, (2) Az I-es kategóriába sorolt /városközponti/ területen nem adható ki közterület használati engedély a városkép védelme, vagy alakítása érdekében ideiglenes jellegű építmények /pavilonok/ elhelyezésére. (3) Közterület használati engedély nem adható olyan tevékenység gyakorlásához, mely környezetére káros hatással lenne, a közrendet, közbiztonságot, közerkölcsöt, vagy az egészséget veszélyeztetné, illetve az ott lakok nyugalmát zavarná. A jegyző az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. tv. alapján a városkép védelme, vagy alakítása érdekében megtilthatja közterületi létesítmények /az épület közterületről látható homlokzatán, tetőzetén, a kerítésen, vagy támfalom, üzlethomlokzat, portál, kirakatszekrény, védőtető, előtető, üzleti ernyőszerkezet, hirdető berendezés, fényreklám 1 m2-nél nagyobb cég, vagy címtábla, falikarok, ÉDÁSZ kandelábereken elhelyezett hirdető berendezések / elhelyezését, illetőleg megszabhatja azok méreteit és elhelyezési módjait és külső megjelenési formáját. Járművek tárolása közterületen 6/A.. (1) A teher-, és áruszállításra szolgáló jármű, vontató, munkagép, utánfutó, pótkocsik, lakókocsik, továbbá más - személygépkocsinak, motorkerékpárnak nem minősíthető - jármű közterületen nem tárolható, ilyen célra közterület- használati engedély nem adható. (2) A 3,5 t összsúly alatti üzemképtelen, a közúti közlekedésben való részvételre alkalmatlan járművet főútvonalon, járdán, járdaszigeten, erdőben, zöldterületen egyáltalán nem, más közterületen pedig engedély nélkül tárolni legfeljebb 15 napig lehet. (3) Az (1) bekezdésben foglaltak alapján tárolásnak minősül, ha a jármű óra között folyamatosan, a nap többi részében pedig legalább 1 órát meghaladóan közterületen áll. Gépjármű-várakozóhelyek közterületen történő kialakítása 6/B. (1) Az építmények rendeltetésszerű használatához szükséges, az országos rendeletekben meghatározott mennyiségű és fajtájú gépjárművek részére, a létesítményhez építési telken gépjármű- várakozóhelyeket kell létesíteni. (2) Az építtető (engedélyes) a gépjármű-várakozóhelyeket a létesítmény megvalósulásával egyidőben, - de legkésőbb a használatbavételi engedély megkéréséig - köteles megépíteni. (3) Vásárló- és vendégforgalom, illetve ügyfelek számára szolgáló intézmény(ek) használatához kötött, telken belül létesített parkolónak legalább 50 %-át, a létesítményt használatba vevő személy vagy szervezet köteles az intézmény nyitvatartási ideje alatt a közhasználat számára hozzáférhetővé tenni. (4) E Rendeletben foglaltakat alkalmazni kell épületek létesítésének, meglévő épületek átalakításának, bővítésének, valamint a rendeltetés módosításának engedélyezési eljárása során. (5) Ha a szabályozási terv és helyi építési szabályzat valamint a parkolási rendelet arra lehetőséget ad, akkor közterületen is engedélyezhető gépjármű- várakozóhelyek kialakítása.

11 11 (6)A gépjármű-várakozóhelyek közterületen történő kialakításához az illetékes hatóság engedélyét az építtetőnek az építési engedélyezési dokumentációhoz csatolni kell. (7) Közterületen a gépjármű-várakozóhelyek kialakítási költségét az építtető (engedélyes) viseli. (8)A közterületen megvalósított gépjármű-várakozóhelyek a használatbavételi eljárást követően az önkormányzat tulajdonába mennek át. (9) A jegyző több egymás melletti, vagy egymáshoz közeli létesítmény részére közös gépjárművárakozóhely kialakítását is előírhatja. A közhasznú zöldterületek használata 7.. (1) A Rákóczi téri zöldterület helyi védettség alatt áll. A rendeltetésszerű használattól eltérő használatához külön engedélyt kell kérni. (2) A közterületen lévő zöldterületek és az ott lévő felszerelési tárgyak rendeltetésszerű használata mindenki számára díjmentes, és időbeni korlátozás nélkül biztosított. (3) A zöldterületet kiállítások, előadások és más hasonló célra használni csak a közterületi használati engedély birtokában lehet. A hozzájárulás indokolt esetben azzal a feltétellel adható meg közterület-használati díj fizetése ellenében hogy a használó a zöldterület megóvását biztosítja és az ott okozott kár helyreállításáért felelősséget vállal. (4) Tilos zöldterületen: a) olyan magatartás tanúsítani, amely mások nyugalmát, pihenését zavarja, b) a berendezési tárgyakat (székek, padok) helyükről elmozdítani, a közlekedő utakon a forgalmat akadályozni, a berendezéseket és a növényzetet rongálni és a zöldterületet, berendezési tárgyakat hulladékkal vagy egyéb módon beszennyezni, c) a virágok vagy más növények szedése, csonkítása, kivágása, d) a zöldterületen elhelyezett tárgyak, fák hirdetésre való felhasználása, e) a madárfészkek rongálása, tojások kiszedése, madarak bármely eszközzel történő irtása, légpuska, flobert fegyver vagy lőfegyver használata, f) hobbi és háziállatok legeltetése, sétáltatása vagy azok áthajtása. (5) Aki a tilalmat megszegi, az okozott kárt köteles megtéríteni. A 14. éven aluli gyermek által okozott károkért a törvényes képviselő felel. (6) A közterületen lévő növényzet, fák az önkormányzat tulajdonát képezik, függetlenül attól, hogy azokat ki ültette. (7) Zöldterületen munkálatokat csak a jegyző hozzájárulásával szabad végezni. A hozzájárulásának tartalmaznia kell a munka pontos megjelölését és a munka elvégzésének határidejét. Halaszthatatlanul sürgős esetben (pl. csőtörés, stb.) a munka előzetes hozzájárulás nélkül is elvégezhető. Közterületi fakivágás. 7/A.. (1) Közterületen fakivágás csak a jegyző engedélyével történhet. (2) Fakitermelést végezhet a./ a hivatal megbízottja b./ a jegyző kérelemre kiadott engedélye alapján és az abban megadott feltételek mellett a közterülethez kapcsolódó ingatlan tulajdonosa, illetve annak megbízottja c./ a jegyző kérelemre kiadott engedélye alapján a közterületen munkát végző (közműfektetés, árokásás, stb.) vállalkozó (3) A lakosság vagy társadalmi szervek kezdeményezésére induló nagy volumenű és sokakat

12 12 érintő fakitermelésnél a jegyzőnek döntés előtt közigazgatási bejárást kell összehívni az érintettek és a szakhatóságok részvételével. (4) Élő fát - amennyiben emberi életet vagy a fa értékénél nagyobb vagyont nem veszélyeztet - csak október 15-től március 31-ig terjedő időszakban lehet kivágni. (5) A közterületen kivágott növényzet pótlása kötelező. A pótlás helyét és módját a jegyző határozza meg. (6) A Polgármesteri Hivatal megbízásából kitermelt fák pótlásáról a kivágást követő egy éven belül a megbízónak gondoskodnia kell. (7) Közterületen vagy az önkormányzat intézményei területén lévő engedély nélkül történő fakivágás vagy az élőfában történt károkozás esetén a szabálysértési vagy büntetőjogi feljelentés, valamint a kárigény érvényesítése a polgármester kötelezettsége. A hirdetőberendezések és hirdetmények elhelyezéséről 8.. (1) Hirdetmény csak hirdető-berendezésen helyezhető el. (2) Hirdetmény a) csak vízoldékony ragasztóval rögzíthető, b) a köztisztasági előírások betartásával terjeszthető (különösen a szórólapos hirdetmény). (3) Hirdetőberendezésen és hirdetményen nem alkalmazható a külön rendeletben (KRESZ) szereplő táblák forma és színösszeállítása, továbbá az útbaigazító táblákon szabványosított betűtípus és jelrendszer, (4) A megállítótáblák elhelyezése esetén a jegyző hozzájárulása szükséges. (5) Az érintett közút kezelőjének vagy a rögzítésre igénybevett építmény tulajdonosának, kezelőjének hozzájárulásával építési engedély nélkül végezhető tevékenység az önkormányzat által történő lakossági tájékoztatást szolgáló ideiglenes jellegű hirdetések elhelyezése. (6) A hirdetőberendezések kialakításának az építmény karakteréhez, színezéséhez, arányrendszeréhez igazodónak kell lenni. Szerkezetileg több elemből álló hirdetőberendezés egy építménynek számít. (7) Közterületről két vagy több oldalról látható hirdetőberendezés csak két vagy több oldali hirdetőfelülettel kerülhet kialakításra. (8) Hirdetőberendezést úgy kell elhelyezni, hogy az ne akadályozza a közterület más részeinek és a szomszédos ingatlanok rendeltetésszerű használatát, illetve közterület esetén a közterület fenntartási munkáit. (9) A hirdetőberendezések közutak melletti elhelyezésének szabályait külön törvény szabályozza. 9.. Nem helyezhető el hirdetőberendezés a) közterületi út, járda, gyalogút, kerékpárút szilárd burkolatára festett kivitelben; b) közparkban; c) középületek falain; d) közterületen álló fákon, padokon; e) emlékműveken; f) szobrokon; g) áramszolgáltatói és távközlési szerelvényeken, berendezéseken (1) A hirdetőberendezések kihelyezéséhez közterület használati engedélyt kell kérni 11..(1) Az e rendelet előírásainak megszegésével elhelyezett hirdető berendezéseket a hirdetőberendezés tulajdonosa a felszólítást követő - ha jogszabály kivételt nem tesz - 8 napon belül köteles saját költségén eltávolítani.

13 13 (2) Amennyiben a hirdetőberendezés eltávolítását a hirdetőberendezés tulajdonosa a felszólítás ellenére nem hajtja végre, a jegyző külön törvény alapján intézkedik a végrehajtásáról. (3) Az e -ban meghatározott eljárások befejezéséig a hirdetőberendezés tulajdonosának újabb hirdetőberendezés elhelyezésére nem adható engedély. (4) Magántulajdonú ingatlanon felállított hirdetőberendezés elhelyezéséért és eltávolításáért az ingatlan tulajdonosa a hirdetőberendezés tulajdonosával egyetemlegesen felelős A választással kapcsolatos hirdetőberendezésekre és hirdetmények elhelyezésére e rendelet ban foglalt szabályok, valamint külön törvény szabályozásai irányadók. Az engedélyező hatóság 13.. (1) A közterület használat engedélyezése a polgármester hatáskörébe tartozik. (2) A közterület használati engedély megadásához hozzájárulást kell beszerezni. a) műemléki védettség alatt álló területen az Országos Műemléki Hivataltól /OMH/ b) a főútvonal-hálózatot érintő közterület használatának engedélyezéséhez az út kezelőjétől valamint a rendőrhatóságtól c) szükség szerint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat /ÁNTSZ/ illetékes hivataltól d) jogszabályban meghatározott esetekben az illetékes szakhatóságoktól Az engedély iránti kérelem 14.. (1) A közterület használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja (2) A közterület használati engedélyt, ha a közterület ideiglenes jellegű használata építési munka végzésével kapcsolatos állvány, építőanyag, törmelék, stb. elhelyezése céljából szükséges a tulajdonosnak, az építtetőnek, vagy a kivitelezőnek kérnie. (3) Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell: a) az engedélyt kérő nevét és állandó lakó /telep-/ helyének címét, b) a közterület használat célját és időtartamát figyelemmel a 3. /4/ bekezdésére is, c) a közterület használat helyének, módjának és mértékének pontos meghatározását, d) a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat /pl. vállalkozói igazolvány, gazdasági szervezet alapító okirat/ másolatai, e) a közterület használathoz szükséges, 8.. (2) bekezdésben meghatározott szakhatóságok hozzájárulását, f) A hirdetőberendezés kihelyezésével kapcsolatos kérelemhez mellékelni kell: fa) a pontos helyszínrajzot és műszaki tervet (színes nézeti rajzot, M=1:1000, M=1:20 méretarányban); fb) az egyéb engedélyeket, hozzájárulásokat; 1. közút esetén az út kezelőjétől; 2. közmű üzemeltetőjétől; 3. rendőrségtől; 4. az ingatlan tulajdonosától; fc) a főépítész ennek hiányában a Építési Hivatal vezetőjének - szakvéleményét. g) kötelezettség vállalást arra vonatkozóan, hogy a használatbavétel megszűnte urán az eredeti környezeti állapotot az engedményezett a saját költségén minden kártérítési igény nélkül helyreállítja.

14 14 Az engedély megadása 15.. (1) Közterület használati engedély ez e rendeletben foglaltak alapján annak a kérelmezőnek adható /újítható meg/ aki a megadáshoz szükséges feltételekkel rendelkezik. (2) A kereskedő az üzlet homlokzatával érintkező közterületen ideiglenesen, illetve idény jelleggel árusíthat. A közterület használatához a szükséges hatósági engedélyeket be kell szerezni. (3) Közterületen csak a külön jogszabályban meghatározott termékek értékesíthetők. Az árusítás a szükséges hatósági engedélyek birtokában történhet. Nem adható engedély a városi főútvonalhoz tarozó közutakra, valamint az idegenforgalom szempontjából jelentős közterületekre, továbbá akkor, ha a közterületi árusítóhelytől közúton számítva 100 méteren belül hasonló cikkeket, árusító üzlet működik. (4) Jegyző az élelmiszert árusító, valamint a vendég-látóipari tevékenységet folytató kereskedő részére mozgóárusítást engedélyezhet. Az engedélyezéshez az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat előzetes hozzájárulását be kell szerezni. Az engedélyben meg kell jelölni az érvényesség időtartamát és azt az útvonalat, illetve helyet, amelyen a tevékenység végezhető. Mozgóárusítás különösen kirándulóhelyeken, azokon a településrészeken, ahol kereskedő nem működik, vagy a lakosság keresletének kielégítése egyébként indokolja /külterület/, valamint az országos, illetve helyi jellegű rendezvények alkalmával engedélyezhető. (5) Az üzlettel nem rendelkező kereskedő és mozgóárus a vállalkozói jogosultságát ellenőrzéskor eredeti okirattal, vagy hiteles másolattal köteles igazolni. A kereskedőnek az árusítás helyén rendeznie kell az árusított termék eredetét hitelt érdemlően igazoló okirattal. (6) A mutatványos tevékenység engedélyezésekor a 14/1994. /V.27./ IKM. rendelet alapján tanúsítani kell a berendezés műszaki alkalmasságát. Ennek hiányában közterület használati engedély nem adható ki. (7) A közterület használat engedélyezése során figyelembe kell venni a vonatkozó jogszabályokban /szakhatósági / utasításokban, előírásokban foglaltakat. (8) Vendéglátóipar előkert esetben engedélyes kérelmére indokolt esetben lehetőség van az előkert szezonon kívüli fennmaradásának az engedélyezésére. Ez esetben az egyébként megállapított összeg 50%-át kell megfizetni. (9) A képviselő-testület a Gazdasági, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság javaslata alapján a közterület használati díj fizetési kötelezettség alól részben, vagy egészben felmentést adhat. (10) Építkezés céljára történő közterület használat csak a műszakilag indokolt területre engedélyezhető. (11) A közterület használati engedélyben elő kell írni: a) hogy a használó köteles az igénybe vett területet és környezetét tisztán tartani, a göngyöleg és a szemét elszállításáról, valamint közterületi létesítmény esetén annak karbantartásáról gondoskodni. b) minden esetben az eredeti állapot helyreállítását, a használatbétel megszűnte után c/ felépítmény esetén annak funkcióját /pl. üzlet, műhely/ valamint az ott végzendő profilt Engedélyes köteles a közterület használati engedélyt a helyszínen tartani.

15 15 Az engedély visszavonása 17.. Az engedélyt a határozott időn belül vissza kell vonni, ha: a) az engedélyes a területet nem az engedélyezett tevékenységre használj b) az engedélyes a közterület használati díjat felhívás ellenére 15 napon belül nem fizeti meg. A közterület használati díj 18.. (1) A közterület használatáért közterület használati díjat kell fizetni. (2) A létesítményekkel elfoglalt közterületek nagyságának meghatározásánál a létesítmény közterületből elfoglalt a talajszintre vetített alapterületet /pl. előtető, napvédő, ponyva stb./ kell figyelembe venni. A díjkötelezettség megállapításánál minden töredék négyzetmétert teljes négyzetméternek kell számítani. (3) A reklámberendezések esetén a terület kategóriájának megfelelően a teljes reklámfelület /lábakon álló felület esetén a talaj síkjáig meghosszabbított méretét /területét/ kell a díjfizetés mértékének tekinteni. (4) A közterület használati díj évi, havi, napi, négyzetméterre, illetve darabszámra vetített, továbbá alkalmi árusítási díj. (5) A közterület használati díj mértékét, valamint a területi díjtételeit a 2. számú melléklet tartalmazza. (6) A közút és járda nem közlekedés célú igénybevételéért fizetendő díj összegét a 19/1994. /V.31./ KHVM. rendelet 6.. /4/ bek. mellékletében foglalt díjtételek és szorzószámok alkalmazásával a közút kezelője állapítja meg. (7) Különböző kategóriák határterületén a magasabb kategóriának megfelelő díjtételt kell alkalmazni. A közterület engedély nélküli használatának következményei (1) Aki e rendelet a) 4. -ában; b) 6. - ában; c) 6/A. (4) bekezdésében; d) 7. (4 bekezdésében; e) 7/A. (7) bekezdésében; f) ában; foglaltakat megszegi, szabálysértést követ el, és ,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. (2) A közterület rendeltetéstől eltérő engedély nélküli használata esetén a használó köteles használatot felhívásra megszüntetni és a közterület eredeti állapotát a saját költségén minden kártalanítási igény nélkül helyreállítani. (3) Azt, aki a közterületet engedélyhez kötött esetben engedély nélkül vagy az engedélyben foglalt feltételektől eltérő módon használ, a szabálysértés jogkövetkezményein /bírság, ismételt bírság/ túlmenően az engedély nélküli vagy az eltérő használat tartamára az egyébként fizetendő közterület használati díj megfizetésére kell kötelezni. (4) Ha a közterület engedély nélkül, vagy az engedélytől eltérő módon használó az engedélyezés feltételeinek megfelel kérelmére a polgármester a közterület használatot engedélyezheti. A használó ezzel nem mentesül az (1) és (3) bekezdésben felsorolt következmények alól.

16 16 (5) Az aki közterületet építmény elhelyezésével engedély nélkül használ és az építmény elhelyezéséhez egyébként építési engedély szükséges, az építmény lebontására kötelezhető. Hatálybaléptető rendelkezések 20.. (1) Az e rendelet megelőzően kiadott közterület használati engedélyeket folyamatosan meg kell újítani úgy, hogy a közterület használati díjat e rendelet hatálybalépésének idejétől az új díjszabásnak megfelelően kell megállapítani Zirc Város közigazgatási területén e rendelet hatálybalépésekor kintlevő és a jelen rendelet rendelkezéseinek nem megfelelően kihelyezett hirdető-berendezések esetén: a) amennyiben a hirdető-berendezés tulajdonosa építési vagy közterület használati engedéllyel nem rendelkezik, úgy a jegyző soron kívül kezdeményezi a hirdetőberendezések eltávolíttatását; b) ha a hirdető-berendezés tulajdonosa építési vagy közterület használati engedéllyel rendelkezik, úgy azt a jegyzőnek az engedély lejártakor, a hirdető-berendezés természetes elhasználódásakor, vagy ha az adott közvilágítási oszlopokra a közútkezelő KRESZ táblát helyez ki, e rendeletnek megfelelően módosítania kell; c) a közút területén a közútkezelő hozzájárulása nélkül elhelyezett hirdető-berendezések eltávolítására a közútkezelő saját hatáskörben intézkedhet; d) a közút területén kívül, a közutakra vonatkozó jogszabályi előírásokba ütközően elhelyezett hirdető-berendezések esetén a közútkezelő közvetlenül - a közlekedési hatóság közreműködése nélkül - a jegyzőnél kezdeményezheti a jogellenes állapot megszüntetését. (2) E rendelet április 15. napján lép hatályba, egyben Zirc Városi Képviselőtestület 8/1997. (V.06.) ÖK. rendelettel módosított 7/1991. (V.06.) KT. számú rendelete hatályát veszti. (3) Kihirdetésről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. Zirc, március 12. Dr. Varga Tibor polgármester Hornyák Ferenc jegyző

17 17 1. számú melléklet A közterületek használatáról szóló 8/2001. (III.27.) ÖK. számú rendelethez I. kategória: városközpont, a város szempontjából kiemelten fontos az alábbi utcák által körülhatárolt terület: Rákóczi tér Alkotmány utca Ságvári utcáig Deák F. utca a Kenyérgyári patakig Köztársaság utca a Fáy A. utcáig Széchenyi utca Március 15. tér Kertész utca Kossuth utca az Orvosi rendelőig Damjanich utca Gyóni G. utca Arborétum hosszáig Petőfi S. utca Reguly A. utca Petőfi utcáig József A. utca a Bajcsy Zs. utcáig II. kategória: egyéb belterületek, melyek a fenti utcák által határolt részeken kívül esnek

18 18 2. számú melléklet A közterületek használatáról szóló 8/2001. (III.27.) ÖK. számú rendelethez A közterület használat tárgya 1. A közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat /portál/, kirakatszekrény, üzleti védőtető /előtető/, ernyőszerkezet, hirdető berendezés /fényreklám/, cég- és cím tábla 2. Árusító és egyéb fülke /élelmiszer, cukorka, gyümölcs, virág, könyv, hirlap, dohány, stb. árusítását szolgáló pavilon) 3. Géperejű bérkocsi, taxik állomás helye 500,- Ft/m2/hó 1000,- 4. Egyes létesítményekhez szükséges gépjármű - várakozóhely közterületen ,- 5. Önálló hirdető-berendezés 400,- Ft/m2/hó 1000,- 6. Építési munkával kapcsolatos állvány, 200,- Ft/m2/hó törmelék, föld, egyéb anyagok elhelyezése, 100,- Ft/m2/nap valamint építési tevékenység esetén Díjtételek I. kategória területén II. kategória területén 200,- Ft/m2/hó 100,- Ft/m2/hó 400,- 200,- 600,- Ft/m2/hó 300,- Ft/m2/hó 300,- Ft/m2/hó 500,- 7000,- Ft/parkolóhely/év ,- 200,- Ft/m2/hó 500,- 100,- Ft/m2/hó 30,- Ft/m2/nap 7. Idényjellegű árusítás 600,- Ft/m2/hó 500,- Ft/m2/nap! 300,- Ft/m2/hó 200,- Ft/m2/nap! 8. Alkalmi és mozgó árusítás 500,- Ft/m2/hó 500,- Ft/m2/nap 250,- Ft/m2/hó 200,- Ft/m2/nap 9. Javító-szolgáltató tevékenység 300,- Ft/m2/hó 150,- Ft/m2/hó 10. Film- és televízió felvétel 800,- Ft/m2/nap 400,- Ft/m2/nap 11. Vendéglátóipari előkert 20,- Ft/m2/nap 10,- Ft/m2/nap 12. Üzleti szállítás vagy rakodás, láda, göngyöleg 200,- Ft/m2/nap 100,- Ft/m2/nap elhelyezése, áru kirakodás 13. Mutatványos tevékenység 300,- Ft/m2/nap 150,- Ft/m2/nap 14. Sport és kulturális tevékenység Engedélykérési kötelezettség mellett térítésmentes napon túli tüzelőanyag tárolás - 150,- Ft/m2/nap 16. Közhasználatra még át nem adott közterület ideiglenes hasznosítása 200,- Ft/m2/év 400,- 100,- Ft/m2/év 200,- 17. Egyéb A díj mértékét a fentiek figyelembe vételével esetenként kell megállapítani, napi díj tétellel is.

19 19 Tisztelt Képviselő- testület! A képviselő- testület 67/2004. (III.29.) és 69/2004. (III.29.) Kt. számú határozatai kötelezték a jegyzőt, hogy a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékokkal kapcsolatos közszolgáltatásról, valamint a közterületek használatáról szóló rendeletmódosításokat a végrehajtási rendelkezés tervezetével együtt terjessze be a képviselő-testület áprilisi ülésére. Az alábbi elemzés, valamint a kapcsolódó határozati javaslatok a hivatkozott rendeletek közterület felügyeletek általi végrehajtását és végrehajtatását feltételezik. Kérem a képviselő-testületet az elemzés és a kapcsolódó határozati javaslatok megvitatására. A közterület felügyelettel történő végrehajtásnak két alternatíváját tudjuk elkülöníteni a más település által működtetett közterület felügyelettel történő együttműködési megállapodás alapján vagy a Polgármesteri Hivatal keretein belül történő közterület felügyelet kialakításával valamelyik szervezeti egység keretein belül. Mindkét lehetőséget megvizsgáltuk az alábbiak szerint. 1./ Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Irodáját kerestük meg a közterület felügyelet feladatainak ellátásával kapcsolatosan. Az iroda vezetője nem zárkózott el a feladat együttműködési megállapodás keretében történő ellátásától, azonban a hivatal vezetőjével konkrét ajánlat esetén még további egyeztetések szükségesek. Írásbeli megkeresésünk alapján a feladatot el tudják majd látni természetesen úgy, hogy az együttműködési megállapodásban leírtak szerint az ezzel felmerülő költségeket részükre meg kell téríteni. A költségek becsléséhez rendelkezésünkre bocsátották a évi kiadásokat a közterület felügyelet költségeiről, melynek alapján közel 55 millió Ft-ba került az éves fenntartás. Ebben az összegben az alapilletményektől, a kiküldetésektől egészen a közös költségig minden benne foglaltatott. Az előzőekben közölt összeg tényleges évi költségei kerülnének lebontásra ahhoz, hogy az egy közterület felügyelőre jutó költségek kiszámlázásra kerüljenek a kiszállási költségekkel együtt. Az általuk kiszámlázott összeg az együttműködési megállapodásban foglaltak alapján jelentene számunkra pénzügyi kötelezettség vállalást, így az együttműködési megállapodásban konkrétan szabályozni kellene a közterület felügyelők által ellátandó feladatokat a hetenként történő kiszállásokat, illetve azt, hogy az adminisztrációs feladatokat velük kapcsolatosan ki és milyen módon látná el. Az ellátandó feladatok alapján lehetne a konkrét bekerülési összeget részünkre megállapítani azért, hogy a költségvetésben tervezhető legyen. 2./ A közterület-felügyelet kialakítása A hatályos jogszabályok : - a közterület-felügyeletről szóló évi LXIII. Törvény - a köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995.(II.3.) Korm. rendelet - a közterület-felügyelői vizsga követelményrendszerének részletes szabályiról szóló 42/1999.(XI.24.) BM. Rendelet - a közterület-felügyelői intézkedések végrehajtásának módjáról és eszközeiről szóló 43/1999.(XI.26.) BM. Rendelet - a közterület-felügyelők egyenruha-ellátásáról, a felügyelői jelvényről és szolgálati igazolványról szóló 46/1999.(XII.28.) BM. rendelet

20 20 - a közterület-felügyelők egészségi, fizikai és pszichikai alkalmassági követelményeiről szóló 78/1999.(XII.29.) EüM-BM együttes rendelet A törvény alapján a felügyelő köztisztviselő. Közszolgálati jogviszonyára, ha a közterületfelügyeletről szóló törvény eltérően nem rendelkezik, a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény (Ktv. ) rendelkezéseit kell alkalmazni. Felügyelőként egészségileg és fizikailag alkalmas magyar állampolgár alkalmazható. A felügyelőnek a Ktv.-ben meghatározottakon túl - vizsgát kell tennie. (közterület-felügyelői vizsga) A kormány rendelet szerinti képesítési előírások : 13. Közterület-felügyelői feladatkör Az I. besorolási osztályban: főiskolai szintű rendvédelmi felsőoktatásban szerzett szaknyomozó vagy szervező szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű katonai felsőoktatási intézményben (jogelőd intézményében) szerzett határrendészeti és védelmi vezetői, illetve azzal egyenértékű szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és a Rendőrtiszti Főiskolán szerzett szakképesítés; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és közterület-felügyelői vizsga. A II. besorolási osztályban: rendészeti szakközépiskolai végzettség vagy ezzel egyenértékű más korábbi képzési formában szerzett végzettség; rendőr szakközépiskolai, határrendészképző szakiskolai végzettség; középiskolai végzettség és rendőri szakképesítés vagy ezzel egyenértékű más korábbi szakképesítés, határrendész szakképesítés vagy ezzel egyenértékű más korábbi szakképesítés; középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga. A kormány rendeletben foglaltak teljesülése esetén kinevezett köztisztviselő illetménye a besorolási osztálytól, a fizetési fokozattól függően az alábbi lehet : I. BESOROLÁSI OSZTÁLY (felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők) Besorolási fokozat megnevezése Fizetési fokozat Közszolgálati jogviszony Illetmény időtartama (év) Gyakornok ,-Ft Fogalmazó ,-Ft ,-Ft Tanácsos ,-Ft ,-Ft ,-Ft Vezető-tanácsos ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft Főtanácsos ,-Ft ,-Ft ,-Ft Vezető-főtanácsos ,-Ft ,-Ft ,-Ft

21 év felett ,-Ft II. BESOROLÁSI OSZTÁLY (középiskolai végzettségű köztisztviselők) Besorolási fokozat megnevezése Fizetési fokozat Közszolgálati jogviszony Szorzószám időtartama (év) Gyakornok ,-Ft Előadó ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft Főelőadó ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft Főmunkatárs ,-Ft ,-Ft ,-Ft év felett ,-Ft Az államigazgatásban megállapított ,-Ft-os illetményalappal. Természetesen az alapilletmény különböző pótlékokkal növekedhet ( pl. : nyelvpótlék,.) Az illetményre még rá kell számolni még 29 % nyugdíj és eü. járulékot, a 3 % munkaadói járulékot és a havi 3.450,-Ft egészségügyi hozzájárulást. A Ktv alapján járó kötelező egyéb juttatások is megilletik a közterület-felügyelőt : - jubileumi jutalom - étkezési hozzájárulás - tizenharmadik havi fizetés - utazási költségtérítés A kinevezés előtt esküt, vagyonnyilatkozatot és közterület-felügyelői vizsgát kell tenni. A közterület-felügyelői vizsgát a Veszprém Megyei Közigazgatási Hivatal tájékoztatása szerint csak Fővárosi Közigazgatási Hivatalnál lehet letenni. Költsége a tanfolyammal együtt kb ,-Ft. A BM. Rendelet szerint a közterület-felügyelők egyenruha-ellátása : 1. A rendelet hatálya kiterjed: a) a közterület-felügyelőre (a továbbiakban: felügyelő); b) a felügyelő munkáltatójára (a továbbiakban: munkáltató); valamint c) a felügyelői szolgálati igazolvány- és jelvényellátással, továbbá ezek központi nyilvántartásával kapcsolatos feladatot ellátó szervre. 2. A felügyelő egyenruházati ellátása során az 1. számú melléklet szerinti Ruházati és Felszerelési Előírás (a továbbiakban: Előírás) szabályait kell alkalmazni.

22 22 3. A felügyelő részére rendszeresített egyenruházati és felszerelési tárgyakat (cikkeket) az Előírásban kiadott alapellátási normák tartalmazzák. Az egyéb előírásokat, így különösen a felszerelési tárgyak beszerzését, meglétét, folyamatos utánpótlását és annak módját, az öltözködési előírásokat és azok betartásának ellenőrzését, az egyenruha-ellátással kapcsolatos általános követelményeket és a felelősség szabályait, az alapellátáshoz szükséges ruházati és felszerelési anyagok viselési (kihordási) idejét, leadását vagy megváltását a munkáltató szabályzatban állapítja meg. 4. Próbaidő alatt csökkentett alapellátási egyenruházati norma is alkalmazható. A próbaidőre vonatkozó eltérő egyenruha-ellátási szabályokat a munkáltató szabályzatban állapítja meg. A normacsökkentés nem vonatkozhat az országosan egységes, évszaknak megfelelő felsőruházatra. 5. A felügyelő felszereléséről a munkáltató gondoskodik a közterület-felügyelői (a továbbiakban: felügyelői) egyenruházati termékek műszaki leírása alapján. 6. A munkáltató tájékoztatja a felügyelőt az Előírás rendelkezéseiről, valamint az ezzel kapcsolatos jogairól és kötelezettségeiről. 7. (1) A felügyelő - helyi önkormányzati rendeleti szabályozás esetén - a település jelképét az egyenruha bal felső karján viselheti. A karjelzés leírását az 1. számú melléklet tartalmazza. (2) A felügyelői egyenruha kötelező kelléke a 2. számú melléklet szerinti felügyelői jelvény. A felügyelői jelvényt a dzseki, a zubbony, az ing, az ingblúz bal oldali mellrészén lévő zsebére kell felgombolni vagy feltűzni. (3) A felügyelő a szolgálati egyenruhán névkitűzőt visel. A névkitűző elhelyezése: a dzseki, a zubbony, az ing, az ingblúz, jobb oldali mellrészén lévő zsebfedő felső szélének tűzésén vagy ennek megfelelő helyen. 8. A felügyelői jelvényt csak az egyenruházaton, ábráját pedig csak a felügyelet hivatalos kiadványain lehet használni, illetőleg alkalmazni. 9. A felügyelő 2. számú melléklet szerinti szolgálati igazolványa (a továbbiakban: igazolvány) - a jelvénnyel együtt - igazolja, hogy annak jogos birtokosa felügyelő, hivatalos személy és jogosult a Kftv.-ben meghatározott intézkedések megtételére. Ruházati és Felszerelési Előírás 1. Fejezet Ellátási alapelvek A ruházati ellátás alap- és utánpótlási ellátásból áll. a) Az alapellátás egyszeri járandóság. Rendeltetése, hogy a felügyelő a szolgálat megkezdésekor rendelkezzen mindazon ruházati és felszerelési cikkekkel, amelyek a szolgálati feladatok ellátásához szükségesek, illetve amelyeket az alapellátási norma számára előír. b) Az alapellátási norma az új felszerelő első ellátásához (alapellátásához) szükséges ruházati és felszerelési anyagok körét határozza meg. c) Az alapellátásra való igényjogosultság kezdő időpontját a munkáltató szabályzatban köteles rögzíteni. Az alapellátás kiadásának terhelési időpontja az igényjogosultság kezdeti hónapjának első napja. d) Az alapellátás kiadásakor az igényjogosulttal közölni kell a ruházat viselési idejét, illetve az utánpótlás időpontját és módját, továbbá azt, hogy a ruházat tisztíttatása, mosatása, karbantartása az igényjogosult kötelessége. 2. Fejezet I. Egyenruhás férfi alapellátási norma Sorszám A cikk megnevezése színszámú középkék (a továbbiakban: középkék) nyári szolgálati sapka 1 db/fő 2. Középkék téli szolgálati sapka 1 db/fő 3. Középkék téli kabát (dzseki) 1 db/fő 4. Középkék overall 1 db/fő

23 23 5. Esőkabát 1 db/fő 6. Középkék nyári pantalló 2 db/fő 7. Középkék téli pantalló 2 db/fő 8. Fehér ing, rövid ujjú, vállpántos 2 db/fő 9. Fehér ing, hosszú ujjú, vállpántos 2 db/fő 10. Kék ing, rövid ujjú, vállpántos 3 db/fő 11. Kék ing, hosszú ujjú, vállpántos 3 db/fő 12. Szolgálati kétrészes ruha (zubbony és nadrág), középkék 1 db/fő 13. Középkék ingblúz, rövid ujjú, vállpántos (övpántos) 5 db/fő 14. Középkék ingblúz, hosszú ujjú, vállpántos (övpántos) 5 db/fő 15. Fekete félcipő, normál 1 pár/fő 16. Fekete félcipő, nyári 1 pár/fő 17. Fekete gyakorló bakancs 1 pár/fő 18. Sötétkék szolgálati nyakkendő 1 db/fő 19. Nyaksál 1 db/fő 20. Téli kesztyű (bőr, ötujjú) 1 pár/fő 21. Nyári pamut zokni 5 pár/fő 22. Téli pamut zokni 5 pár/fő 23. Pamut póló, fehér 5 db/fő 24. Téli alsónadrág (hosszú alsó) 2 db/fő 25. Derékszíj (nadrágszíj) 2 db/fő 26. Pulóver 1 db/fő 27. Nyakkendőtű 1 db/fő 28. Átmeneti dzseki 1 db/fő 29. Pulóver sötét betéttel 1 db/fő Felszerelési cikkek 1. Felügyelői jelvény (sorszámmal) 1 db/fő 2. Szolgálati táska fekete 1 db/fő 3. Spray tokkal 1 db/fő 4. Önkormányzati rendelet alapján: karjelzés 1 db/fő 5. Névkitűző 1 db/fő II. Egyenruhás női alapellátási norma Sorszám A cikk megnevezése 1. Középkék nyári szolgálati sapka 1 db/fő 2. Középkék téli szolgálati sapka 1 db/fő 3. Középkék téli kabát (dzseki) 1 db/fő 4. Középkék overall 1 db/fő 5. Esőkabát 1 db/fő 6. Középkék nyári szoknya (vagy pantalló) 2 db/fő 7. Középkék téli szoknya (vagy pantalló) 2 db/fő 8. Fehér ing, rövid ujjú, vállpántos 5 db/fő 9. Fehér ing, hosszú ujjú, vállpántos 5 db/fő 10. Kék ing, rövid ujjú, vállpántos 3 db/fő 11. Kék ing, hosszú ujjú, vállpántos 3 db/fő 12. Szolgálati kétrészes ruha (zubbony és nadrág) középkék 1 db/fő 13. Középkék ingblúz, rövid ujjú, vállpántos (övpántos) 5 db/fő 14. Középkék ingblúz, hosszú ujjú, vállpántos (övpántos) 5 db/fő 15. Fekete női félcipő 1 pár/fő 16. Fekete női félcipő, nyári 1 pár/fő 17. Fekete gyakorló bakancs 1 pár/fő 18. Sötétkék szolgálati nyakkendő 1 db/fő 19. Nyaksál 1 db/fő 20. Téli kesztyű (bőr, ötujjas) 1 pár/fő 21. Nyári pamut zokni 5 pár/fő 22. Téli pamut zokni 5 pár/fő 23. Pamut póló fehér 5 db/fő

Kövegy Község Önkormányzatának. 9/1991.(VIII.1)Ö.r. számú rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRŐL

Kövegy Község Önkormányzatának. 9/1991.(VIII.1)Ö.r. számú rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRŐL Kövegy Község Önkormányzatának 9/1991.(VIII.1)Ö.r. számú rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRŐL Egységes szerkezetben a 8/2008. /VI.25./ Ö.r. rendelettel. Kövegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. (IV.30.) rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. (IV.30.) rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004. (IV.30.) rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. november 30-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. november 30-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. november 30-i ülésére Tárgy: A közterületek használatáról szóló rendelet megalkotásának előkészítése Előadó: dr. Árpásy Tamás jegyző Előterjesztés

Részletesebben

Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2006. (I.18.) ÖKT. rendelete

Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2006. (I.18.) ÖKT. rendelete Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2006. (I.18.) ÖKT. rendelete A közterület használatáról Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közterület használat és igénybevétel szabályozására

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 1/2009.(II.3.) rendelete a közterületek használatáról *

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 1/2009.(II.3.) rendelete a közterületek használatáról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 1/2009.(II.3.) rendelete a közterületek használatáról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Aba Nagyközség Képviselő-testülete. 21/2003. (XI.1.) számú. rendelete. a közterületek használatáról

Aba Nagyközség Képviselő-testülete. 21/2003. (XI.1.) számú. rendelete. a közterületek használatáról Aba Nagyközség Képviselő-testülete 21/2003. (XI.1.) számú rendelete a közterületek használatáról /Egységes szerkezetbe foglalása 2008. április 17./ Aba Nagyközség Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY 1 EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2009 (III. 27.) önkormányzati rendelete a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról módosította 23/2012. (V. 24.) önkormányzati rendelet 42

Részletesebben

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelete MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról és a közterület használat díjáról Záradék: A rendelet megalkotás napja: 2015.

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 16/2003.(IX. 24. )számú rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 16/2003.(IX. 24. )számú rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 16/2003.(IX. 24. )számú rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl Tokaj Város területén lévı közterületek alapvetıen a közösség céljait szolgálják,

Részletesebben

IGAL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 14/2005. (XII.1.) r e n d e l e t e. a közterületek használatáról

IGAL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 14/2005. (XII.1.) r e n d e l e t e. a közterületek használatáról IGAL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 14/2005. (XII.1.) r e n d e l e t e a közterületek használatáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Igal

Részletesebben

Esztergom Város Önkormányzatának 3/2007. (I. 25.) ör. rendelete a közterületek használatáról

Esztergom Város Önkormányzatának 3/2007. (I. 25.) ör. rendelete a közterületek használatáról Esztergom Város Önkormányzatának 3/2007. (I. 25.) ör. rendelete a közterületek használatáról (Egységes szerkezetben a 39/2007. (V.31.)* és az 58/2007.(IX.6.)** 88/2007.(XII.19.)*** 34/2008.(V.8.)****,

Részletesebben

I. fejezet. 1. Általános rendelkezések

I. fejezet. 1. Általános rendelkezések A Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének..//2015. (.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról és használatuk rendjéről, valamint a közterületek tisztántartásáról Balatonfüred

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Egyházashollós község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005.(XII.1.) rendelete a közterületek használatáról Egyházashollós község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A.. /2/ bekezdésében,

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN Törökbálint Nagyközség Önkormányzata 1 Képviselő-testületének 19/2000. (IX. 11.) rendelete a közterület használatáról a módosító 25/2003. (VI. 27.), 12/2004. (IV. 16.), 41/2006. (XII. 27.), 13/2008. (IV.

Részletesebben

13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1

13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1 1. oldal 13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1 a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról, valamint a zöldterületek használatáról Egységes szerkezetbe foglalva a 25/2008. (VI.20.), valamint

Részletesebben

KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 17/2003. (12.17.) Kt. számú rendelete a közterületek használatáról egységes szerkezetben

KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 17/2003. (12.17.) Kt. számú rendelete a közterületek használatáról egységes szerkezetben KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 17/2003. (12.17.) Kt. számú rendelete a közterületek használatáról egységes szerkezetben A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

A rendelet hatálya, és a közterület kategóriái 1..

A rendelet hatálya, és a közterület kategóriái 1.. ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNBYZATÁNAK 17/2010.(XI.30.) sz. RENDELETE a közterület használatáról és a közterület rendjéről szóló 3/2002. ( III. 18) sz. rendeletének módosításáról Egységes szerkezetbe Újhartyán

Részletesebben

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 6/2005. (III.14.) sz. rendelete. A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben)

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 6/2005. (III.14.) sz. rendelete. A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben) K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 6/2005. (III.14.) sz. rendelete A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben) K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete a helyi

Részletesebben

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2012. (IX. 26.) önkormányzati rendelete a település rendjének szabályairól 1

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2012. (IX. 26.) önkormányzati rendelete a település rendjének szabályairól 1 Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2012. (IX. 26.) önkormányzati rendelete a település rendjének szabályairól 1 Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített

Részletesebben

BAKONYPÖLÖSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/1997.(IV. 28.) rendelete

BAKONYPÖLÖSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/1997.(IV. 28.) rendelete BAKONYPÖLÖSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/1997.(IV. 28.) rendelete a közterület-használatról és a közterület használati díj megállapításáról (módosítással egybefoglalva és lezárva:2005.

Részletesebben

20/2006. (XII. 20.) Kt. rendelete 1. a közterület használatáról és az üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről

20/2006. (XII. 20.) Kt. rendelete 1. a közterület használatáról és az üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről UZSA TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2006. (XII. 20.) Kt. rendelete 1 a közterület használatáról és az üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről Uzsa Település Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2007. (I. 12.) SKt. sz. rendelete a közterület használat szabályairól

Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2007. (I. 12.) SKt. sz. rendelete a közterület használat szabályairól Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2007. (I. 12.) SKt. sz. rendelete a közterület használat szabályairól Somoskőújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány

Részletesebben

Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2001.(IV.27.) ÖKT számú RENDELETE

Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2001.(IV.27.) ÖKT számú RENDELETE Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2001.(IV.27.) ÖKT számú RENDELETE a közterület rendeltetésétől eltérő használatának szabályozásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA R E N D E L E T E K

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA R E N D E L E T E K EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2012. szeptember 27. 8. szám R E N D E L E T E K 46/2012. (IX.28.) önk. rendelet a reklámhordozók, és hirdetmények elhelyezésének, közzétételének

Részletesebben

4/2008. ( XI. 17. ) Hidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testület rendelete a közterület használat szabályairól Hidegkút Község Önkormányzata

4/2008. ( XI. 17. ) Hidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testület rendelete a közterület használat szabályairól Hidegkút Község Önkormányzata 4/2008. ( XI. 17. ) Hidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testület rendelete a közterület használat szabályairól Hidegkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében biztosított

Részletesebben

Dozmat község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011./VII.13./ önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről

Dozmat község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011./VII.13./ önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről Dozmat község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011./VII.13./ önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről Dozmat község Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. A rendelet célja és hatálya 1.

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. A rendelet célja és hatálya 1. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 32/2013. (VIII. 28.) rendelete a reklámok, reklámberendezések és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról

Részletesebben

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011. (IX.14.) önkormányzati rendelete

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011. (IX.14.) önkormányzati rendelete Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011. (IX.14.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról a módosításokkal egységes szerkezetben Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

4/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról egységes szerkezetben

4/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról egységes szerkezetben Szőlősgyörök Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról egységes szerkezetben Szőlősgyörök Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2009.(II.3.) rendelete a közterületek használatáról * a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2009.(II.3.) rendelete a közterületek használatáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2009.(II.3.) rendelete a közterületek használatáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/1999. (II.25.) rendelete

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/1999. (II.25.) rendelete Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/1999. (II.25.) rendelete az önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás- és kezelés díjáról Balatonfüred

Részletesebben

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 5/2008. (II. 15.) számú rendelete A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 5/2008. (II. 15.) számú rendelete A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2008. (II. 15.) számú rendelete A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL A módosításokkal: 5/2013. (IX. 09.) ÖR egységes szerkezetben. Sárhida Község Önkormányzati

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. március 31-én tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. március 31-én tartandó ülésére Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. március 31-én tartandó ülésére Tárgy: a város közterületeinek rendjéről és a közterület használatáról szóló önkormányzati

Részletesebben

Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének /. (...) rendelete

Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének /. (...) rendelete Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének /. (....) rendelete a közterület-használat, és a helyi közút nem közlekedési célú igénybevételének szabályairól Fonyód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Ásotthalom Község Jegyző jétő l 7/2008. Témafelelős: Dr. Karsai Éva Véleményező Bizottság: PTB, TVMB Ikt.szám: 1134/2008.

Ásotthalom Község Jegyző jétő l 7/2008. Témafelelős: Dr. Karsai Éva Véleményező Bizottság: PTB, TVMB Ikt.szám: 1134/2008. Ásotthalom Község Jegyző jétő l 7/2008. Témafelelős: Dr. Karsai Éva Véleményező Bizottság: PTB, TVMB Ikt.szám: 1134/2008. Tárgy: A közterület használatáról szóló rendelet megalkotása Melléklet: 1 pl. Rendelet-tervezet

Részletesebben

A Képviselő-testület 2010. december 6-i ülésén hozott határozatok:

A Képviselő-testület 2010. december 6-i ülésén hozott határozatok: A Mi Újságunk 2011. január Önkormányzat 1 394/2010. (XII. 06.) határozat Képviselő-testülete elfogadja a meghívóban szereplő napirendi pontokat: 1.) Felszíni csapadékvíz és belvíz okozta károk elleni védekezéssel

Részletesebben

Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselõ-testületének. 14/2008.(IV.16.) rendelete. a közterületek használatáról

Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselõ-testületének. 14/2008.(IV.16.) rendelete. a közterületek használatáról Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 14/2008.(IV.16.) rendelete a közterületek használatáról Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011.(II.18.)Kt. rendelete a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről 1 ZÁRADÉK A rendelet hiteléül: Maglód,. Margruber János jegyző 1 Egységes

Részletesebben

A közterület használata és a közterület-használati hozzájárulás

A közterület használata és a közterület-használati hozzájárulás Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 44/2006. (XII. 1.) rendelete a Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről Módosítások: a) 11/2007.

Részletesebben

ENYING VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/1999. (V. 10.) SZ. RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

ENYING VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/1999. (V. 10.) SZ. RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Egységes szerkezetben az 5/2015. (III. 26.) önkormányzati rendelettel bezárólag ENYING VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/1999. (V. 10.) SZ. RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Enying Város

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Cegléd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek használatának rendjéről és feltételeiről szóló 30/2011. (XII. 1.) 1 önkormányzati rendelete a 14/2012. (V. 24.), a 17/2012. (VII. 5.), a

Részletesebben

FADDI HÍREK MELLÉKLET 2009.DECEMBER

FADDI HÍREK MELLÉKLET 2009.DECEMBER (4) Egyéb rendezvények tervezett megtartása esetén az üzletvezető bejelentése alapján a rendezvény helyének, idejének megjelölésével a jegyző határozattal dönt. A bejelentést a rendezvény megtartása előtt

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testületének 17/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete a közterület-használatról

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testületének 17/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete a közterület-használatról Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testületének 17/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete a közterület-használatról Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2009. május 21. dr. Xantus Judit jegyző

A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2009. május 21. dr. Xantus Judit jegyző A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2009. május 21. dr. Xantus Judit jegyző * Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 24/2009. (V. 21.) önkormányzati

Részletesebben

Téglás Városi Önkormányzat 2/2003. (I. 28.) TÖ sz. rendelete a közterületek használatának rendjéről és a köztisztaság fenntartásáról

Téglás Városi Önkormányzat 2/2003. (I. 28.) TÖ sz. rendelete a közterületek használatának rendjéről és a köztisztaság fenntartásáról Téglás Városi Önkormányzat 2/2003. (I. 28.) TÖ sz. rendelete a közterületek használatának rendjéről és a köztisztaság fenntartásáról A 21/2005. (IX. 30.), a 28/2005. (XII. 22.) és a 27/2006. (XII. 21.)

Részletesebben

Páty Önkormányzat Képviselıtestületének 13/2002.(VII.16.) rendelete a közterület használatról egységes szerkezetben

Páty Önkormányzat Képviselıtestületének 13/2002.(VII.16.) rendelete a közterület használatról egységes szerkezetben Páty Önkormányzat Képviselıtestületének 13/2002.(VII.16.) rendelete a közterület használatról egységes szerkezetben Páty Önkormányzat Képviselıtestülete az 1990. évi LXV. tv. 16 (1) bekezdése 1997. Évi

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 14/2007.(III.29.) ÖK számú R E N D E L E T E

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 14/2007.(III.29.) ÖK számú R E N D E L E T E Mezőkövesd Város Önkormányzatának 14/2007.(III.29.) ÖK számú R E N D E L E T E a közterület eltérő használatáról és a használat díjának meghatározásáról A Mezőkövesd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/ 510 300 Fax: 63/510-332

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/ 510 300 Fax: 63/510-332 Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/ 510 300 Fax: 63/510-332 Száma. 02-708/2006. Tárgy: A közterületek és közterület jellegű területek

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RÉSZ A SZABÁLYOZÁS CÉLJA A RENDELET HATÁLYA

ÁLTALÁNOS RÉSZ A SZABÁLYOZÁS CÉLJA A RENDELET HATÁLYA Egységes szerkezetbe foglalta: dr. Fogarasi Gábor Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2012. december 28. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (V. 30.)

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. l. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. l. A rendelet hatálya Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (III. 25. ) önkormányzati rendelete a közterület-használatról Egységes szerkezet 2014. december l. Budapest Főváros X.

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Erdőkertes község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2009. (XII. 17.) sz. és 10/2010. (V.27.) sz. rendeletével módosított 14/2008. (12.04.) sz. rendelete a közterületek rendjéről Erdőkertes község

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzata képviselő-testületének 25/2014 (V.27.) önkormányzati rendelete. I. Fejezet. Általános rendelkezések

Zamárdi Város Önkormányzata képviselő-testületének 25/2014 (V.27.) önkormányzati rendelete. I. Fejezet. Általános rendelkezések Zamárdi Város Önkormányzata képviselő-testületének 25/2014 (V.27.) önkormányzati rendelete közterületen lévő reklámok, reklámberendezések és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 6/2007. (X.2.) számú rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl

Velem községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 6/2007. (X.2.) számú rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl Velem községi Önkormányzat Képviselı-testületének 6/007. (X..) számú rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl Velem községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2007.(XII.28) RENDELETE a közterület használatának szabályozásáról és rendjéről

Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2007.(XII.28) RENDELETE a közterület használatának szabályozásáról és rendjéről Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2007.(XII.28) RENDELETE a közterület használatának szabályozásáról és rendjéről Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

fejezet A rendelet hatálya

fejezet A rendelet hatálya Vámosmikola község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(IV.30.) rendelete a közterület használatáról és a közterület használati díjakról a módosításáról szóló 13/2008.(XI.27.) rendelettel egységes

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2015. (...) önkormányzati rendelete A közterületek használatának rendjéről

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2015. (...) önkormányzati rendelete A közterületek használatának rendjéről Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2015. (....) önkormányzati rendelete A közterületek használatának rendjéről Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A közterület használata és a közterület-használati hozzájárulás

1. A rendelet hatálya. 2. A közterület használata és a közterület-használati hozzájárulás Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19./2000. (IX. 12.) sz. Rendelete A helyi közterületek használatáról és a közterületek rendjéről (módosítva a 9./2008. (VI. 10.) és a 16/2010. (IX. 15.)

Részletesebben

M Á S O L A T 3/2012. (I.

M Á S O L A T 3/2012. (I. M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (I. 20.) számú rendelete a korlátozott forgalmú övezetek behajtási rendjének szabályozásáról (az időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. év december 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. év december 17-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. év december 17-i ülésére Tárgy: A hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló 40/2003.(X.27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 64. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. (.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II. 3.) önkormányzati

Részletesebben

BUDAKALÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESÜLETÉNEK 2/2005. (II.23.)Kpvt. sz. rendelete A REKLÁMHORDOZÓK ELHELYEZÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSÁRÓL

BUDAKALÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESÜLETÉNEK 2/2005. (II.23.)Kpvt. sz. rendelete A REKLÁMHORDOZÓK ELHELYEZÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSÁRÓL BUDAKALÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESÜLETÉNEK 2/2005. (II.23.)Kpvt. sz. rendelete A REKLÁMHORDOZÓK ELHELYEZÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSÁRÓL Budakalász Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Gödöllő Város Képviselő-testületének../2011. (.) számú önkormányzati rendelete Gödöllő város közterületeinek használatáról, a közterületek és a vásárok rendjéről Gödöllő Város Képviselő-testülete az Alkotmány

Részletesebben

1. fejezet. Általános rendelkezések. E rendelet hatálya a Község közigazgatási területére terjed ki.

1. fejezet. Általános rendelkezések. E rendelet hatálya a Község közigazgatási területére terjed ki. Pusztazámor Község Önkormányzatának 8/2004.(VII. 09.) számú rendelete a közterületek tisztántartásáról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (II. 1.) önkormányzati rendelete a közterületek-használatáról. egységes szerkezetben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (II. 1.) önkormányzati rendelete a közterületek-használatáról. egységes szerkezetben TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (II. 1.) önkormányzati rendelete a közterületek-használatáról egységes szerkezetben A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2009 (III.

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2009 (III. 1 EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2009 (III. 27.) számú rendelete a közterületek rendeltetéstől eltérő használatának szabályozásáról. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Magyar

Részletesebben

JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2013. (IX.12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A közterület-használat rendjéről.

JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2013. (IX.12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A közterület-használat rendjéről. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2013. (IX.12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A közterület-használat rendjéről. Jászszentandrás község Önkormányzatának Képviselőtestülete Az épített

Részletesebben

Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2007. (X.11.) rendelete. A közterületek használatáról és a közterületek rendjéről

Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2007. (X.11.) rendelete. A közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2007. (X.11.) rendelete A közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Egyek Nagyközség Önkormányzatának területén lévő közterületek alapvetően

Részletesebben

10/2006. (05.12.) rendelete

10/2006. (05.12.) rendelete Serényfalva Közsgé Önkormányzat Képviselõtestületének 10/2006. (05.12.) rendelete a közterület használat szabályairól Serényfalva Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

I. Fejezet A rendelet hatálya 1..

I. Fejezet A rendelet hatálya 1.. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VII.17.) önkormányzati rendelete a közterületek és közterület jellegű területek használatáról Módosítva: 25/2013. (XI.08.), 2/2015. (II.03.),

Részletesebben

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2011. (I.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2011. (I.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2011. (I.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében

Részletesebben

46/1997.(IX.8.) számú rendelete. a vásárokról és a piacokról (egységes szerkezetben)

46/1997.(IX.8.) számú rendelete. a vásárokról és a piacokról (egységes szerkezetben) MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK a 16/1998. (V.5.) sz., a 37/1998. (IX.28.) sz., a 24/1999. (VII.5.) sz., a 31/2000. (VII.3.) sz., a 23/2001. (VII.2.) sz., a 10/2003. (III.10.) sz., a 74/2003.

Részletesebben

a közterületek elnevezéséről, valamint az ingatlanok házszámozásáról I. Fejezet Általános rendelkezések II. Fejezet Értelmező rendelkezések

a közterületek elnevezéséről, valamint az ingatlanok házszámozásáról I. Fejezet Általános rendelkezések II. Fejezet Értelmező rendelkezések TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2009.(VIII. 27.) RENDELETE a közterületek elnevezéséről, valamint az ingatlanok házszámozásáról Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Murakeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testületének 8/2002. (V. 9.) számú r e n d e l e t e a közterületek használatáról.

Murakeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testületének 8/2002. (V. 9.) számú r e n d e l e t e a közterületek használatáról. Murakeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testületének 8/2002. (V. 9.) számú r e n d e l e t e a közterületek használatáról. Murakeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV.

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodájától 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/ 510 304 Fax: 63/510-332

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodájától 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/ 510 304 Fax: 63/510-332 Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodájától 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/ 510 304 Fax: 63/510-332 Ikt. sz.:27712-2/2010 Tárgy: A reklámhordozókról és a reklámokról Mell.:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 31/2001. (VI. 01.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 31/2001. (VI. 01.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 31/2001. (VI. 01.) számú r e n d e l e t e a közterületek használatának, valamint a közutak nem közlekedési célú igénybevétele engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 46/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a köztisztaság, valamint településtisztaság fenntartásáról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 46/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a köztisztaság, valamint településtisztaság fenntartásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 46/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a köztisztaság, valamint településtisztaság fenntartásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA Zagyvaszántói Önkormányzat 15/2004. (IV.30.) rendelete a közterület használatról és a közterület-használati díjakról a 10/2005.(IX.29.), a 11/2008.(VIII.28.), a 13/2008.(X.30.

Részletesebben

10/2015. (IV. 30.), 3/2014. (II.28.), 13/2009. (XII. 17.) 10/2010. (V.27.) 9/2011. (IV.1.) 6/2012. (IV.10.) 14/2012. (XII.

10/2015. (IV. 30.), 3/2014. (II.28.), 13/2009. (XII. 17.) 10/2010. (V.27.) 9/2011. (IV.1.) 6/2012. (IV.10.) 14/2012. (XII. Erdőkertes község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (IV. 30.), 3/2014. (II.28.), 13/2009. (XII. 17.) sz., 10/2010. (V.27.) sz., 9/2011. (IV.1.) sz., 6/2012. (IV.10.) és 14/2012. (XII. 18.) számú

Részletesebben

I. fejezet Közterületek használata

I. fejezet Közterületek használata Sásd Város Önkormányzata 4/2009.(III.27.) önkormányzati rendelete a közterületek rendjéről és a köztisztaságról 1 Sásd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.

Részletesebben

SAND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 3/2003. (04. 30.) Kt. számú RENDELETE. a közterületek használatáról

SAND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 3/2003. (04. 30.) Kt. számú RENDELETE. a közterületek használatáról SAND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2003. (04. 30.) Kt. számú RENDELETE a közterületek használatáról Egységes szerkezetbe foglalva a 6/2006. (II.16.) számú rendelet módosítással A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2000.(VI.5.) számú önkormányzati rendelete a környezet- és természetvédelemről 1

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2000.(VI.5.) számú önkormányzati rendelete a környezet- és természetvédelemről 1 TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2000.(VI.5.) számú önkormányzati rendelete a környezet- és természetvédelemről 1 Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 5. napirendi pont E - 170 Előterjesztő:Bencsik Mónika Polgármester Előterjesztést készítette:dr. Zakály Erzsébet Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság Mellékletek: - főépítészi javaslat - Rendelet-tervezet

Részletesebben

Értelmez rendelkezések 2.

Értelmez rendelkezések 2. Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testületének 11/2015. (IV.09.) számú rendelete egységes szerkezetben a 19/2015.(VI. 19.) számú módosítással a fizet parkolóhelyek m ködtetésér l Harkány Város Képvisel

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S E LŐ T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- Testülete 2004. április 26- i ülésére Tárgy: A hirdető- berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló 40/2003.(X.27.) ÖK. rendelet felülvizsgálata.

Részletesebben

Badacsonytomaj Város Önkormányzat. Képviselő-testülete 28/2007. (XII.28.) r e n d e l e t e

Badacsonytomaj Város Önkormányzat. Képviselő-testülete 28/2007. (XII.28.) r e n d e l e t e Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2007. (XII.28.) r e n d e l e t e a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételről Badacsonytomaj Város

Részletesebben

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 7/2015. (V. 8.) rendelete. A közterületek használatáról és a reklámhordozók elhelyezéséről

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 7/2015. (V. 8.) rendelete. A közterületek használatáról és a reklámhordozók elhelyezéséről Biatorbágy Város Képviselő-testülete 7/2015. (V. 8.) rendelete A közterületek használatáról és a reklámhordozók elhelyezéséről Biatorbágy Város Képviselő testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

szerződést kötött a szolgáltatóval, melynek megnevezését és adatait (a továbbiakban: közszolgáltató) az 1. melléklet tartalmazza.

szerződést kötött a szolgáltatóval, melynek megnevezését és adatait (a továbbiakban: közszolgáltató) az 1. melléklet tartalmazza. Sukoró Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2014. (III. 19.) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Sukoró Község Önkormányzat

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete SÁROSPATAK VÁROS JEGYZİJÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a t -

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelet a közterület-használat szabályairól. A rendelet hatálya

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelet a közterület-használat szabályairól. A rendelet hatálya Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelet a közterület-használat szabályairól Pátka Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Újudvar község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(IX.8.) számú rendelete a közterületek használatáról

Újudvar község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(IX.8.) számú rendelete a közterületek használatáról Újudvar község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(IX.8.) számú rendelete a közterületek használatáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja Szentimrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013.(IX.16.) önkormányzati rendelet a közterületek rendeltetéstől eltérő célú használatának szabályairól Közterületekről Szentimrefalva Község

Részletesebben

GARA községi ÖNKORMÁNYZAT képviselı-testületének 4/2006. /II. 17./ ökr. r e n d e l e t e

GARA községi ÖNKORMÁNYZAT képviselı-testületének 4/2006. /II. 17./ ökr. r e n d e l e t e GARA községi ÖNKORMÁNYZAT képviselı-testületének 4/2006. /II. 17./ ökr. r e n d e l e t e a közterület használatról és rendjérıl (egységes szerkezetben) Gara község közigazgatási területén lévı közterületek

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 22/2011. (X.14.) számú önkormányzati R E N D E L E T E

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 22/2011. (X.14.) számú önkormányzati R E N D E L E T E Zsámbék Város Képviselő-testületének 22/2011. (X.14.) számú önkormányzati R E N D E L E T E a közterületek használatának rendjéről és a közterület-használati díjakról Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

11/1997. (V. 21.) önkormányzati 1 rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSÁRÓL ÉS RENDJÉRŐL

11/1997. (V. 21.) önkormányzati 1 rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSÁRÓL ÉS RENDJÉRŐL 1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 11/1997. (V. 21.) önkormányzati 1 rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSÁRÓL ÉS RENDJÉRŐL Általános és értelmező rendelkezések 1.

Részletesebben

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/1997.(VII.21.) Kt.számú rendelete a táblák, feliratok, plakátok elhelyezésének szabályozásáról

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/1997.(VII.21.) Kt.számú rendelete a táblák, feliratok, plakátok elhelyezésének szabályozásáról Balatonlelle Város Önkormányzata 6/1997.(VII.21.) Kt.számú rendelete a táblák, feliratok, plakátok elhelyezésének szabályozásáról Balatonlelle Város képviselı-testülete a város külsı képének befolyásolása

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Polgármesterétől Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2014.

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés 57/1999. (XII.23.) Kgy rendelete a közterület-használat rendjéről (Egységes szerkezetbe foglaltan)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés 57/1999. (XII.23.) Kgy rendelete a közterület-használat rendjéről (Egységes szerkezetbe foglaltan) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés 57/1999. (XII.23.) Kgy rendelete a közterület-használat rendjéről (Egységes szerkezetbe foglaltan) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete a közterületek használatáról. A rendelet hatálya 1.

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete a közterületek használatáról. A rendelet hatálya 1. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete a közterületek használatáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Mogyorósbánya Község Önkormányzatának 22/2010. (XII.08) sz. KT Rendelete A települési szilárd hulladék kezelésérıl

Mogyorósbánya Község Önkormányzatának 22/2010. (XII.08) sz. KT Rendelete A települési szilárd hulladék kezelésérıl Mogyorósbánya Község Önkormányzatának 22/2010. (XII.08) sz. KT Rendelete A települési szilárd hulladék kezelésérıl Mogyorósbánya Község Önkormányzatának képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 23/2003. (XI. 21.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 23/2003. (XI. 21.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 Hatályos: 2013. augusztus 16-tól MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 23/2003. (XI. 21.) Ö N

Részletesebben