Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2012. (IX. 26.) önkormányzati rendelete a település rendjének szabályairól 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2012. (IX. 26.) önkormányzati rendelete a település rendjének szabályairól 1"

Átírás

1 Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2012. (IX. 26.) önkormányzati rendelete a település rendjének szabályairól 1 Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 54. (5) bekezdésében, valamint a közúti közlekedésről szóló évi I. törvény 37. (1) bekezdésében, a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény 48. (4) bekezdés b) pontjában, valamint a nemdohányzók védelméről és dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló évi XLII. törvény 2/A. -ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya nem terjed ki a) a közút nem közlekedési célú igénybevételének magasabb szintű jogszabályok által szabályozott kérdéseire, b) a választási eljárásról szóló törvényben szabályozott plakát, hirdetmény kihelyezésre, c) a környezeti zajvédelem szabályaira. 2. Értelmező rendelkezések 2. E rendelet alkalmazása szempontjából: a) Alkalmi vásár: legfeljebb 30 napos árusítás. b) Cég- és címtábla: olyan tábla, amely ba) a kereskedelmi egység, iroda bejelentésben szereplő elnevezését, alapvető tevékenységére utaló feliratot, a cég jelképét, nyitvatartási idejét, valamint eltérő helyen lévő székhelyének címét tartalmazza, bb) összfelülete az egy m 2 -t nem haladja meg és bc) a tevékenység végzésére szolgáló helyiség bejáratánál helyezik el. c) Engedélyes: a közterület használatára határozatban feljogosított személy. d) Építési munkaterület: építkezés céljára ideiglenesen átadott, bekerített terület. e) Helyi közút: a közúti közlekedésről szóló évi I. törvény 32. (1) bekezdésében meghatározott tulajdonlású utak. f) Hirdető berendezés: minden olyan tárgy (pl. épület, építmény, berendezés, jármű) és a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendeletben, illetve ágazati szabványban nem szereplő tábla, amelynek elsődleges funkciójánál fogva az a célja, hogy a közterületen tartózkodók figyelmét valamilyen szolgáltatásra, gyártmányra, termékre, eseményre, létesítményre, vállalkozásra stb. felhívja, anyagától, megvalósítási módjától, elhelyezésétől függetlenül reklám vagy hirdetés közzétételére alkalmas. Nem minősül hirdető berendezésnek az olyan tábla, amely csak az építési adatokról, határidőkről, kivitelezőkről, felelős vezetőkről tájékoztat. 1 Egységes szerkezetben a település rendjének szabályairól szóló 23/2012. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 31/2012. (XI.28.) önkormányzati rendelettel.

2 g) Hulladék: a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény 3. a) pontjában meghatározott tárgy vagy anyag, amelytől birtokosa megválik, megválni szándékozik, vagy megválni köteles. h) Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) pontjában meghatározott földterület. i) Közterület rendeltetése: az Étv. 54. (4) bekezdésében meghatározottak biztosítása. j) Közterület rendeltetéstől eltérő célú használata: ha a használat a közterület vagy annak egy meghatározott része mások általi rendeltetésszerű igénybevételét az e rendeletben megfogalmazott módon akadályozza. k) Magánterület: a g) pontban meghatározottak közé nem tartozó terület. l) Mozgóbolt: a kereskedelemről szóló évi CLXIV. törvény pontjában meghatározott jármű, illetve eszköz. m) Pavilon: egyszerűen eltávolítható, szilárd térelemekkel körülhatárolt, talajhoz rögzített, illetve azon álló huzamos emberi tartózkodásra alkalmas, 2 m 2 -t meghaladó alapterületű építmény. n) Út: a közúti közlekedésről szóló évi I. törvény pontjában meghatározott közterület vagy magánterület. o) Üzlet: a kereskedelemről szóló évi CLXIV. törvény pontjában meghatározott épület, épületrész, helyiség. p) Üzlet elé kitelepülés (árusítás): üzlettel rendelkező kereskedő közterületi árusítása az üzlete előtt. q) Transzparens: hirdetés céljára szolgáló, nem merev anyagú kifeszített anyag. II. Fejezet A közterületek használatának egyes szabályai 3. A közterület rendeltetéstől eltérő használat 3. (1) A képviselő-testület a közrend, a környezet és a fogyasztók védelme érdekében a közterületek rendeltetéstől eltérő célú használatát (a továbbiakban: közterület-használat) közterület-használati engedélyhez (a továbbiakban: engedély) köti. A jelen rendeletben foglaltak alapján kiadott engedély nem pótolja a külön jogszabályban előírt bejelentési, engedélyezési, hozzájárulási kötelezettséget. (2) A közterület rendeltetésének megfelelő használata díjmentes. (3) Engedélyt kell beszerezni: a) a közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető), fényreklám, cég- és címtábla elhelyezéséhez, b) hirdető berendezés, figyelmeztető- és tájékoztató táblák, transzparens elhelyezéséhez, c) mobil elárusító fülke, egyéb fülke, pavilon ideiglenes elhelyezéséhez, d) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezéséhez, ha a tárolás a 48 órát meghaladja, e) alkalmi és mozgóbolti árusításhoz, javító-szolgáltató tevékenységhez, f) kiállítás, sport- kulturális rendezvények, alkalmi vásár tartásához, g) cirkusz és mutatványos tevékenységhez, h) vendéglátó-ipari előkert létesítéséhez, kitelepüléshez, üzleti szállítás, illetve rakodás alkalmával göngyölegek elhelyezéséhez, i) települési szilárd hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény, valamint zöldhulladék komposztálására szolgáló, továbbá 300 literesnél nagyobb gyűjtőedény szállítási napokon kívüli időpontban történő elhelyezéséhez, 2

3 j) tüzelőanyag tárolásához, ha a tárolás a 48 órát meghaladja, k) lakodalmi- és rendezvénysátor elhelyezéséhez, l) bontási munkálatokhoz. (4) Nem kell engedélyt kérni, azonban a közterület-használat megkezdését megelőzően legalább 5 nappal előbb be kell jelenteni a közterületnek a) a helyi önkormányzati alapítású költségvetési szervek, b) az állami szervek, c) a helyi civil szervezetek, d) a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló évi törvény által meghatározott egyházak által történő igénybevételét. (5) Nem kell közterület-használati engedély: a) a közterületen, illetőleg az alatt vagy felett elhelyezett közművek hiba-, illetve üzemzavarának elhárítása érdekében végzett munkához; b) üzlethomlokzat, kirakatszekrény, hirdető berendezés, cég és címtábla elhelyezéséhez, ha az a közterületbe 10 cm-en túl nem nyúlik be; c) építési engedéllyel épült szobor, emlékmű, díszkút, vízmedence, szökőkút, alapzatos zászlórúd, közvilágítási lámpák és köztárgyak elhelyezésére; d) magánszemélyek számára építőanyagok, építéshez szükséges szerkezetek, továbbá költözködés alkalmával bútorok és egyéb háztartási felszerelések, vagy tüzelőanyag 48 óránál rövidebb időtartamra való elhelyezéséhez, feltéve, ha az a tevékenység a közterület rendeltetésszerű használatát nem zavarja és a közlekedés rendjét nem akadályozza; e) szervezett lomtalanítás esetén a lomtalanítás időtartamára és a kijelölt területre elhelyezett tárgyak vonatkozásában; f) közvetlen élet- és balesetveszély elhárítása érdekében igénybevett közterülethasználatért. 4. Az engedély iránti kérelem 4. (1) Az engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja. (2) Ha a közterület használata építési (létesítési) engedélyhez kötött épület vagy más építmény elhelyezése céljából szükséges, az engedélyt az építtetőnek kell kérnie. (3) Ha a közterület ideiglenes jellegű használata építési munka végzésével kapcsolatos állvány, építőanyag, törmelék stb. elhelyezése céljából szükséges, az engedélyt a kivitelezőnek kell kérnie. (4) Ha a közterületet kiállítás, sport- kulturális rendezvények, alkalmi vásár tartása céljából kívánják használni, az engedélyt a rendezvény szervezőjének kell kérnie. (5) Az engedély iránti kérelmet a rendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatványon kell a közterület használatát megelőzően legalább 30 nappal benyújtani. (6) Az engedély iránti kérelemhez csatolni kell: a) a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat (pl. vállalkozói igazolvány, működési engedély, cégkivonat) másolatát; b) hirdető berendezés elhelyezésére vonatkozó kérelem esetén a reklámhordozó műszaki dokumentációját, esztétikai tervét, látványtervét; c) mutatványos tevékenység esetén a jogszabályban meghatározott eszközök és berendezések érvényes műszaki vizsgáját bizonyító okirat másolatát; d) kiállítás, vásár, egyéb rendezvény esetében a kérelmező terület takarítására vonatkozó nyilatkozatát; 3

4 e) zöldterület, közpark használata esetén a kérelmező terület helyreállítására vonatkozó nyilatkozatát. 5. Az engedélyezési eljárás 5. A közterület-használatot a képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester engedélyezi. Az engedélyezési eljárás során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 6. (1) A közterület-használat határozatlan vagy határozott időre engedélyezhető. (2) A határozott időre szóló közterület-használat legrövidebb időtartama 1 nap, leghosszabb időtartama 2 év, mely kérelemre többször meghosszabbítható. (3) Az engedély meghosszabbítását 30 nappal az engedélyben megállapított határidő lejártát megelőzően, írásban kell kezdeményezni. Az engedély szüneteltetésére nincs lehetőség. 7. (1) Közérdekből különösen a közrend, a közbiztonság, a közegészség megőrzése, a fogyasztók, a szolgáltatások igénybevevőinek védelme, a csalás elleni küzdelem, a környezet és a városi környezet védelme, a nemzeti történelmi és művészeti örökség megőrzése az engedély megadása feltételekhez köthető vagy megtagadható. (2) Elutasítható a közterület-használat iránti kérelem, amennyiben a) a közterület korlátozott nagysága, befogadóképessége indokolja vagy; b) a tevékenység végzéséhez szükséges feltételek korlátozottsága indokolja vagy; c) a már kiadott közterület-használati engedélyhez kötött tevékenységek mellett további tevékenység végzése nem biztosítható. (3) Amennyiben a közterületen folytatni kívánt tevékenységet jogszabály valamely hatóság vagy más szerv engedélyéhez, hozzájárulásához köti, a közterület-használati engedély csak az engedély, hozzájárulás megléte esetén adható ki. 8. (1) Az engedélynek tartalmaznia kell: a) a kérelmező (a továbbiakban: engedélyes) nevét, lakóhelyének vagy székhelyének (telephelyének) címét, b) az engedélyes közterület-használatot érintő tevékenységében részt vevő bejelentett családtagjainak, alkalmazottainak, illetve megbízottjának nevét és lakcímét, c) a közterület-használat helyének, módjának, mértékének és feltételeinek pontos meghatározását, d) a közterület-használat célját, időtartamát, e) a közterületen elhelyezendő tárgyak (asztal, napernyő, hirdetőtábla stb.) megjelenésére (anyag, szín, forma stb.) és elhelyezésének módjára vonatkozó előírásokat, f) a közterület-használati díj mértékét, fizetésének módját és határidejét, g) a közterület-használattal járó járulékos költségek (közműdíjak) viselésének és megfizetésének módját, h) a településképi követelményeket, a környezetvédelmi, valamint a munka- és balesetvédelmi előírások betartására vonatkozó kikötéseket, i) az engedélytől eltérő közterület-használat követelményeire való figyelmeztetést, j) a közterület-használat közérdekből történő megszüntetésének lehetőségéről szóló tájékoztatást, valamint az engedély visszavonására való figyelmeztetést, k) a közterület-használat időtartama alatt szükséges állagmegóvási, karbantartási és tisztántartási kötelezettség előírását, l) a közterület-használat során okozott kár megtérítésére vonatkozó előírást, m) az engedély megszűnése esetén az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó kötelezettség előírását. 4

5 (2) A polgármester által kiadott engedélyekről a polgármesteri hivatal (a továbbiakban: hivatal) nyilvántartást vezet. 6. A közterület-használat szabályai 9. (1) Mozgóbolt útján történő árusítás az emberi erővel meghajtott eszközökről szezonális jelleggel történő árusítás kivételével munkanapokon 8.00 és óra között, valamint szombati napon 9.00 és óra között történhet. (2) Közterületről látható módon magánterületeken tilos hulladékot felhalmozni. 10. (1) Hirdető berendezés, figyelmeztető- és tájékoztató tábla, valamint transzparens csak olyan módon helyezhető el, hogy az károkozás nélkül eltávolítható legyen. (2) Gondoskodni kell a hirdető berendezés, figyelmeztető- és tájékoztató tábla, valamint transzparens műszaki és esztétikai karbantartásáról, valamint elavult tartalom esetén eltávolításáról. (3) Tilos hirdető berendezést, figyelmeztető- és tájékoztató táblát, valamint transzparenst a) élő növényzetre; b) utcabútorra c) középületre, annak kerítésre elhelyezni. 11. Tilos a közterületen dohányozni a) játszótereken és azok külső határvonalától számított 50 m-es távolságon belül, b) temető területén, c) közösségi közlekedési eszköz igénybevételének céljából létesített, illetve erre kijelölt megállóban, várakozó helyen, illetőleg helyiségben, valamint nyílt légterű megálló, várakozó hely esetén annak külső határvonalától számított 10 méteres távolságon belül, azzal, hogy ha a dohányzási korlátozás alá tartozó terület külső határvonala nem állapítható meg egyértelműen, akkor a dohányzás a megállót vagy várakozó helyet kijelölő táblától vagy más jelzéstől számított 10 méteres sugarú körnek megfelelő körzetben, d) közintézmények területén és azok 50 m-es körzetében, a dohányzásra kijelölt területek kivételével. 12. Az engedélyes köteles a) a közterületet kizárólag az engedélyben megadott célra és módon használni, b) az igénybe vett közterületet és közvetlen környezetét tisztántartani, c) a használat befejezését követően az eredeti állapotot helyreállítani, d) a használatért az e rendeletben előírtak szerint díjat fizetni. 7. A közterület-használati díj 13. (1) 2 A közterület használatáért az engedélyes a) a közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető), fényreklám, cég és címtábla esetében 1155,- Ft/ m 2 /hó; b) hirdető berendezések, figyelmezető- és tájékoztató táblák esetében 920,- Ft/ m 2 /hó c) transzparensek esetében 135,- Ft/m 2 /nap; d) árusítófülke, egyéb fülke, pavilon, alkalmi árusítás, javító-szolgáltató tevékenység esetében 95,- Ft/ m 2 /nap ével módosította a 31/2012. (XI.28.) önkormányzati rendelet 1. -a. 5

6 e) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezése esetén, ha a tárolás a 48 órát meghaladja 1155,- Ft/ m 2 /nap; f) mozgóbolti árusítás esetén 1735,- Ft/jármű/nap g) kiállítás, sport, kulturális rendezvény, alkalmi vásár esetében 17,- Ft/m 2 /nap h) cirkusz és mutatványos tevékenység esetében 50 m 2 foglalásáig 280,- Ft/m 2 /nap i) cirkusz és mutatványos tevékenység esetében 50 m 2 foglalása felett 22,- Ft/m 2 /nap j) vendéglátó-ipari előkert esetében 1155,- Ft/m 2 /hó k) üzleti szállítás, rakodás alkalmával göngyölegek elhelyezése, árukirakodás esetében 200,- Ft/m 2 /nap l) hulladék gyűjtőedény elhelyezése esetében 745,- Ft/m 2 /hó; m) tüzelőanyag tárolása 1155,- Ft/m 2 /nap n) lakodalmi- és rendezvénysátor elhelyezése 17,- Ft/m 2 /nap o) közterület bontása Ft/m 2 /nap p) jármű közterületi tárolása esetén 1500,- Ft/jármű/nap díjat köteles fizetni. A díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák. (2) Aki ugyanazon tevékenysége miatt többféle kategóriában lenne díjfizetésre kötelezett, a legmagasabb díjtételt eredményező kategória szerint kell megfizetnie a közterület-használati díjat. (3) A díjat az engedélyes a közterület tényleges használatára, illetve a közterületen elhelyezett létesítmény tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül az engedélyben rögzített időtartamra és módon köteles megfizetni. (4) A létesítményekkel elfoglalt közterület nagyságának megállapításánál a létesítmény négyzetméterekben számított alapterületét és a hozzá tartozó alapterületen túlnyúló szerkezet (ponyva, tető stb.) területét együttesen kell számításba venni. (5) Hirdető berendezés, figyelmezető- és tájékoztató táblák, valamint transzparensek esetén azok hirdető- illetve tájékoztató felületét kell figyelembe venni. (6) A díjszámítás szempontjából minden megkezdett négyzetméter, nap, hónap egésznek számít. (7) Nem kell a közterület-használatért díjat fizetni az országos, vagy helyi védelem alatt álló műemlék épületek felújításával kapcsolatos közterület-használatért. (8) A polgármester a közterület-használtért fizetendő díj 50 %-át az engedélyes kérelmére elengedheti: a) a társadalmilag hasznos, karitatív, jótékony rendezvény szervezésére, illetve adomány gyűjtésére irányuló közterület-használat; b) Martonvásár kulturális és turisztikai vonzerejének növelését szolgáló rendezvény tartása esetén. (9) A polgármester közterület-használatért fizetendő díj megfizetését az engedélyes kérelmére elengedheti, annak a természetes személy engedélyesnek, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át. 14. A megállapított közterület-használati díjat az engedélyes: a) az egy évet meghaladó vagy határozatlan idejű közterület-használat esetén a tárgyévi díjat az engedély kézbesítését követő 8 napon belül, a közterület-használat megkezdése előtt, azt követően pedig az éves díjat január 31-ig egy összegben köteles megfizetni, az engedélyben meghatározott számlaszámra; 6

7 b) havi vagy napi használat esetén az engedély kézbesítését követő 8 napon belül, a közterület-használat megkezdése előtt, majd azt követően minden hó 10. napjáig egy összegben köteles megfizetni, az engedélyben meghatározott számlaszámra. 8. A közterület-használat megszűnése, az engedély megvonása 15. (1) Megszűnik a közterület-használat: a) az engedélyben meghatározott idő elteltével; b) az engedélyes kérelmére; c) az engedélyes halálával, jogutód nélküli megszűnésével; d) az engedély megvonásával. (2) Ha a közterület-használatot az engedélyes meg kívánja szüntetni, köteles az engedély visszavonását a használat megszüntetésének tervezett időpontját megelőző 30 nappal írásban kérni. Ebben az esetben a megfizetett közterület-használati díj időarányos részét az engedélyes részére vissza kell téríteni. (3) A közterület-használati engedély közérdekből, kártalanítási és elhelyezési kötelezettség nélkül bármikor megvonható. (4) Amennyiben a közterület-használati engedély megvonására az engedélyesnek nem felróható okból kerül sor, részére a megfizetett közterület-használati díj időarányos részét vissza kell téríteni. (5) Meg kell vonni a közterület-használati engedélyt, ha az engedélyes: a) a közterületet az engedélyben meghatározottaktól eltérően használja; b) a használatot másnak átengedi; c) a közterület-használati díjat az engedélyben meghatározott időpontig nem fizeti meg. 9. Ellenőrzés, a közterület engedély nélküli használatának következményei 16. (1) A közterületek rendjét, rendeltetésszerű használatát, állapotát, a közterülethasználati engedélyek meglétét a polgármester a hivatal útján folyamatosan ellenőrizteti. (2) Az engedélyhez kötött, de engedély nélküli közterület-használata esetén a használót, az engedélytől eltérő használat esetén az engedélyest a polgármester határidő tűzésével felhívja a közterület-használat megszüntetésére, a közterület-használati engedély beszerzésére, az engedély szerinti használatra, és a közterületnek saját költségen, bárminemű kártalanítási igény nélküli az eredeti állapotának megfelelő helyreállítására. III. Fejezet A helyi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjakról 17. (1) A jelen rendelet hatálya alá tartozó helyi közút nem közlekedési célú igénybevétele esetén külön jogszabályokban meghatározottak szerint hozzájárulást kell kérni a helyi közút kezelőjétől. (2) A helyi közút területének nem közlekedési célú, a 100 m 2 területnagyságot meghaladó igénybevételéért külön jogszabályban meghatározott eseteket kivéve igénybevételi díjat (továbbiakban: díj) kell fizetni. (3) 3 A helyi közút nem közlekedési célú igénybevétele során a) helyi gyűjtő utak esetében 135 Ft/m 2 /nap; b) kiszolgáló utak (lakó utak) esetében 65 Ft/m 2 /nap; c) kerékpárutak, gyalogutak járdák esetében 65 Ft/m 2 /nap ével módosította a 31/2012. (XI.28.) önkormányzati rendelet 2. -a. 7

8 díjat kell fizetni. A díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák. (4) Közút teljes lezárása esetén a (3) bekezdésben meghatározott díjat 2-szeres szorzóval kell megfizetni. (5) A díjat a közútkezelői hozzájárulásban meghatározott módon kell fizetni. IV. Fejezet Avar és kerti hulladékok nyílt téri égetésének szabályai 18. (1) Az ingatlanon keletkezett avart és kerti hulladékot csak megfelelően kialakított tűzrakó helyen és az ingatlanon belül (kert, udvar) szabad égetni úgy, hogy az, az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az égetés hősugárzása kárt ne okozzon. (2) Közterületen avart és kerti hulladékot égetni tilos. (3) Az égetés csak szélcsendes időben végezhető. Amennyiben az égetéssel járó hatásokat (füst, bőz, pernye, hőtermelés) felerősítő időjárási körülmény alakul ki, az égetést azonnal be kell fejezni. (4) Tilos a kerti hulladék égetése párás, ködös, esős időben, valamint erős szél esetén. (5) Az égés folyamatának gyorsítására légszennyező vagy bűzös segédanyag nem alkalmazható. (6) Tüzet rakni csak a vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon, lakó és gazdasági épülettől kellő távolságra, nagykorú, cselekvőképes személy folyamatos felügyelete, a lakókörnyezet lehető legkisebb zavarása mellett szabad. (7) Az avar és kerti hulladék égetése csak úgy végezhető, hogy az a környezetre tűz- és robbanás veszélyt ne jelentsen. (8) Az avar és kerti hulladékkal együtt kommunális és ipari eredetű hulladék, veszélyes anyag, illetve nagy mennyiségű papír égetése tilos. (9) A tüzet őrizetlenül hagyni tilos, és veszély esetén, vagy ha a tűzre már szükség nincs, azt azonnal el kell oltani. 19. (1) A lakosság egészségének és a levegő tisztaságának védelme érdekében az avar és kerti hulladék nyílt téri égetése csak szeptember 1. és április 30. közötti időszakban, kivéve étel készítésére szolgáló tűz rakása mely csak fa vagy faszén égetésével, engedélyezett. (2) Szombaton, vasárnap és ünnepnapokon, valamint az (1) bekezdésben meghatározott időszakon kívüli időpontban a kerti hulladék égetése tilos, kivéve étel készítésére szolgáló tűz rakása, mely csak fa vagy faszén égetésével engedélyezett. V. Fejezet Növények telepítése 20. (1) A legkisebb ültetési, telepítési távolság az ingatlan határától belterületen és zártkertben: a) szőlő, valamint 3 méternél magasabbra nem növő gyümölcs- és egyéb bokor, élő sövény esetében 0,50 méter; b) 3 m-nél magasabbra nem növő fa esetében 1,00 méter; c) 3 méternél magasabbra növő fa, valamint gyümölcs- és egyéb bokor, élő sövény esetében 2,00 méter. (2) A legkisebb ültetési, telepítési távolság az ingatlan határától külterületen: a) gyümölcsfa-iskolai nevelés alatt álló növény, továbbá szőlő, gyümölcstermőbokor esetében 1,00 méter; b) minden egyéb gyümölcstermőbokor esetében 2,00 méter; c) birs, naspolya, birsalanyra oltott körtefa esetében 2,50 méter; 8

9 d) törpealanyra oltott almafa, továbbá meggy-, szilva- és mandulafa esetében 3,00 méter; e) vadalanyra oltott alma- és körtefa, továbbá kajszi esetében 3,00 méter; f) cseresznyefa esetében 4,00 méter; g) dió- és gesztenyefa, továbbá minden fel nem sorolt gyümölcsfa esetében 6,00 méter. (3) Egyéb bokor vagy fa esetében, illetve amennyiben a szomszédos földterület szőlő, gyümölcsös vagy zártkert, az alábbi ültetési távolságok érvényesek: a) 1 méternél magasabbra nem növő bokor, élő sövény esetében 0,80 méter; b) 2 méternél magasabbra nem növő bokor, élő sövény esetében 1,20 méter; c) 2 méternél magasabbra növő bokor, élő sövény esetében 2,00 méter; d) fa esetében 8,00 méter. VI. Fejezet Záró rendelkezések 21. (1) E rendelet november 1. napján lép hatályba. (2) Hatályát veszti a köz- és magánterületek rendben tartásáról és használatáról szóló 25/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelet. Dr. Szabó Tibor polgármester Dr. Koltai Gábor jegyző Kihirdetve: szeptember 26. Dr. Koltai Gábor jegyző 9

10 1. melléklet a közterületek használatáról szóló xxx/xxx. (xxx. ) rendelethez Kérelem Közterület-használati engedélyhez Természetes személy kérelmező esetén: Név (születési név is): Anyja neve:. Születési hely, idő:.. Lakóhelye címe:.. Adóazonosító jele:... Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező kérelmező esetén: Cég megnevezése: Székhelye:. Telephelye:... Levelezési cím:. Adószám:.. Bankszámlaszám:. A közterület-használat Helye (helyrajzi szám is):. Mértéke (m 2 -ben):... Célja:... Időtartama: A közterület-használattal érintett berendezési tárgy vagy jármű leírása (anyaga, rögzítés módja, jármű esetén rendszáma, típusa, a megengedett legnagyobb összsúlya, stb.)

11 A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat megnevezése, száma:.. A közterület-használatot érintő tevékenységben részt vevő bejelentett családtag, alkalmazott, megbízott neve és lakcíme:..... A közterület-használati díj fizetésének módja:... Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Kijelentem, hogy Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek használat szabályairól szóló xxx/ xxx. (xxx.) önkormányzati rendeletében foglaltakat ismerem, az abban foglaltakat az engedély megadása esetén magamra nézve kötelezőnek ismerem el, a közterület-használati díj fizetését vállalom. Dátum:... aláírás Mellékletek: a) a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat (pl. vállalkozói igazolvány, működési engedély, cégkivonat) másolata, b) hirdető berendezés elhelyezésére vonatkozó kérelem esetén a reklámhordozó műszaki dokumentációja, esztétikai terve, látványterve, c) mutatványos tevékenység esetén a jogszabályban meghatározott eszközök és berendezések érvényes műszaki vizsgáját bizonyító okirat másolatát, d) kiállítás, vásár, egyéb rendezvény esetében a kérelmező terület takarítására vonatkozó nyilatkozata, e) zöldterület, közpark használata esetén a kérelmező terület helyreállítására vonatkozó nyilatkozata. 11

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testületének 17/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete a közterület-használatról

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testületének 17/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete a közterület-használatról Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testületének 17/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete a közterület-használatról Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelete MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról és a közterület használat díjáról Záradék: A rendelet megalkotás napja: 2015.

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 16/2003.(IX. 24. )számú rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 16/2003.(IX. 24. )számú rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 16/2003.(IX. 24. )számú rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl Tokaj Város területén lévı közterületek alapvetıen a közösség céljait szolgálják,

Részletesebben

4/2008. ( XI. 17. ) Hidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testület rendelete a közterület használat szabályairól Hidegkút Község Önkormányzata

4/2008. ( XI. 17. ) Hidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testület rendelete a közterület használat szabályairól Hidegkút Község Önkormányzata 4/2008. ( XI. 17. ) Hidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testület rendelete a közterület használat szabályairól Hidegkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében biztosított

Részletesebben

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 5/2008. (II. 15.) számú rendelete A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 5/2008. (II. 15.) számú rendelete A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2008. (II. 15.) számú rendelete A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL A módosításokkal: 5/2013. (IX. 09.) ÖR egységes szerkezetben. Sárhida Község Önkormányzati

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. (IV.30.) rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. (IV.30.) rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004. (IV.30.) rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

4/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról egységes szerkezetben

4/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról egységes szerkezetben Szőlősgyörök Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról egységes szerkezetben Szőlősgyörök Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 6/2005. (III.14.) sz. rendelete. A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben)

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 6/2005. (III.14.) sz. rendelete. A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben) K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 6/2005. (III.14.) sz. rendelete A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben) K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete a helyi

Részletesebben

29/2004. (V.25.) rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege

29/2004. (V.25.) rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete BUDAÖRS VÁROS ZÖLDFELÜLETEINEK ÉS ZÖLDTERÜLETEINEK MEGÓVÁSÁRÓL, HASZNÁLATÁRÓL, FENNTARTÁSÁRÓL ÉS FEJLESZTÉSÉRŐL SZÓLÓ a 18/2005. (II.23.), 35/2005. (V.25)

Részletesebben

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011. (IX.14.) önkormányzati rendelete

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011. (IX.14.) önkormányzati rendelete Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011. (IX.14.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról a módosításokkal egységes szerkezetben Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év április 26.-i ülésére Tárgy: A közterületek használatáról szóló 8/2001. (III.27.) ÖK. rendelet felülvizsgálata (jogharmonizációs

Részletesebben

Aba Nagyközség Képviselő-testülete. 21/2003. (XI.1.) számú. rendelete. a közterületek használatáról

Aba Nagyközség Képviselő-testülete. 21/2003. (XI.1.) számú. rendelete. a közterületek használatáról Aba Nagyközség Képviselő-testülete 21/2003. (XI.1.) számú rendelete a közterületek használatáról /Egységes szerkezetbe foglalása 2008. április 17./ Aba Nagyközség Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Esztergom Város Önkormányzatának 3/2007. (I. 25.) ör. rendelete a közterületek használatáról

Esztergom Város Önkormányzatának 3/2007. (I. 25.) ör. rendelete a közterületek használatáról Esztergom Város Önkormányzatának 3/2007. (I. 25.) ör. rendelete a közterületek használatáról (Egységes szerkezetben a 39/2007. (V.31.)* és az 58/2007.(IX.6.)** 88/2007.(XII.19.)*** 34/2008.(V.8.)****,

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. március 31-én tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. március 31-én tartandó ülésére Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. március 31-én tartandó ülésére Tárgy: a város közterületeinek rendjéről és a közterület használatáról szóló önkormányzati

Részletesebben

I. fejezet. 1. Általános rendelkezések

I. fejezet. 1. Általános rendelkezések A Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének..//2015. (.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról és használatuk rendjéről, valamint a közterületek tisztántartásáról Balatonfüred

Részletesebben

IGAL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 14/2005. (XII.1.) r e n d e l e t e. a közterületek használatáról

IGAL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 14/2005. (XII.1.) r e n d e l e t e. a közterületek használatáról IGAL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 14/2005. (XII.1.) r e n d e l e t e a közterületek használatáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Igal

Részletesebben

Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2006. (I.18.) ÖKT. rendelete

Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2006. (I.18.) ÖKT. rendelete Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2006. (I.18.) ÖKT. rendelete A közterület használatáról Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közterület használat és igénybevétel szabályozására

Részletesebben

Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2007. (I. 12.) SKt. sz. rendelete a közterület használat szabályairól

Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2007. (I. 12.) SKt. sz. rendelete a közterület használat szabályairól Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2007. (I. 12.) SKt. sz. rendelete a közterület használat szabályairól Somoskőújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány

Részletesebben

Kövegy Község Önkormányzatának. 9/1991.(VIII.1)Ö.r. számú rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRŐL

Kövegy Község Önkormányzatának. 9/1991.(VIII.1)Ö.r. számú rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRŐL Kövegy Község Önkormányzatának 9/1991.(VIII.1)Ö.r. számú rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRŐL Egységes szerkezetben a 8/2008. /VI.25./ Ö.r. rendelettel. Kövegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Egyházashollós község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005.(XII.1.) rendelete a közterületek használatáról Egyházashollós község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A.. /2/ bekezdésében,

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 1/2009.(II.3.) rendelete a közterületek használatáról *

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 1/2009.(II.3.) rendelete a közterületek használatáról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 1/2009.(II.3.) rendelete a közterületek használatáról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY 1 EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2009 (III. 27.) önkormányzati rendelete a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról módosította 23/2012. (V. 24.) önkormányzati rendelet 42

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. l. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. l. A rendelet hatálya Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (III. 25. ) önkormányzati rendelete a közterület-használatról Egységes szerkezet 2014. december l. Budapest Főváros X.

Részletesebben

A rendelet hatálya, és a közterület kategóriái 1..

A rendelet hatálya, és a közterület kategóriái 1.. ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNBYZATÁNAK 17/2010.(XI.30.) sz. RENDELETE a közterület használatáról és a közterület rendjéről szóló 3/2002. ( III. 18) sz. rendeletének módosításáról Egységes szerkezetbe Újhartyán

Részletesebben

13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1

13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1 1. oldal 13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1 a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról, valamint a zöldterületek használatáról Egységes szerkezetbe foglalva a 25/2008. (VI.20.), valamint

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RÉSZ A SZABÁLYOZÁS CÉLJA A RENDELET HATÁLYA

ÁLTALÁNOS RÉSZ A SZABÁLYOZÁS CÉLJA A RENDELET HATÁLYA Egységes szerkezetbe foglalta: dr. Fogarasi Gábor Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2012. december 28. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (V. 30.)

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete a települési környezet védelméről Módosítások: - 2/2016. (II.16.) ökr. Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2007 (V.23.) sz. rendelete

Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2007 (V.23.) sz. rendelete Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2007 (V.23.) sz. rendelete a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályairól (egységes szerkezetben) A rendeletet módosította a 13/2012.(III.22.) és a

Részletesebben

Dozmat község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011./VII.13./ önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről

Dozmat község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011./VII.13./ önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről Dozmat község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011./VII.13./ önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről Dozmat község Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 17/2003. (12.17.) Kt. számú rendelete a közterületek használatáról egységes szerkezetben

KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 17/2003. (12.17.) Kt. számú rendelete a közterületek használatáról egységes szerkezetben KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 17/2003. (12.17.) Kt. számú rendelete a közterületek használatáról egységes szerkezetben A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN Törökbálint Nagyközség Önkormányzata 1 Képviselő-testületének 19/2000. (IX. 11.) rendelete a közterület használatáról a módosító 25/2003. (VI. 27.), 12/2004. (IV. 16.), 41/2006. (XII. 27.), 13/2008. (IV.

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Jegyzőjétől

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Jegyzőjétől Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Jegyzőjétől A Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Az avar és kerti hulladék égetés, valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól

Részletesebben

A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2009. május 21. dr. Xantus Judit jegyző

A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2009. május 21. dr. Xantus Judit jegyző A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2009. május 21. dr. Xantus Judit jegyző * Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 24/2009. (V. 21.) önkormányzati

Részletesebben

Vasasszonyfa Önkormányzat. 8/2001.(XI.28.) számú rendelete. a temetőkről és a temetkezésről. A rendelet célja. Értelmező rendelkezések

Vasasszonyfa Önkormányzat. 8/2001.(XI.28.) számú rendelete. a temetőkről és a temetkezésről. A rendelet célja. Értelmező rendelkezések Vasasszonyfa Önkormányzat 8/2001.(XI.28.) számú rendelete a temetőkről és a temetkezésről /A 11/2012. (V.7.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg./ Vasasszonyfa Önkormányzat

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2/2002. ( II. 28. ) számú R e n d e l e t e. a köztisztaságról

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2/2002. ( II. 28. ) számú R e n d e l e t e. a köztisztaságról Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2002. ( II. 28. ) számú R e n d e l e t e a köztisztaságról ( egységes szerkezetben a módosítására kiadott 11/2007.(XII.15.) számú;. valamint a 8/2008.(IV.25.)

Részletesebben

A rendelet célja Tarnaörs községben 1.

A rendelet célja Tarnaörs községben 1. Tarnaörs Község Önkormányzatának 2./ 2002. (I.25)/ sz. rendelete egységes szerkezetben a 32/2003. (XII.29.) 17/2004. (VIII.27.) sz. rendelettel módosítva a temetőről és a temetkezésről. Tarnaörs Község

Részletesebben

A közterület használata és a közterület-használati hozzájárulás

A közterület használata és a közterület-használati hozzájárulás Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 44/2006. (XII. 1.) rendelete a Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről Módosítások: a) 11/2007.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 15/2014.(X.10) Rendelet típusa: alap Rendelet címe: Dombrád Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Erdőkertes község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2009. (XII. 17.) sz. és 10/2010. (V.27.) sz. rendeletével módosított 14/2008. (12.04.) sz. rendelete a közterületek rendjéről Erdőkertes község

Részletesebben

Ászár Község Képviselő-testületének 8/2007. (IX.01.) sz. rendelet a Helyi Építési Szabályzatról egységes szerkezetben, hatályos: 2015.05.

Ászár Község Képviselő-testületének 8/2007. (IX.01.) sz. rendelet a Helyi Építési Szabályzatról egységes szerkezetben, hatályos: 2015.05. Ászár Község Képviselő-testületének 8/2007. (IX.01.) sz. rendelet a Helyi Építési Szabályzatról egységes szerkezetben, hatályos: 2015.05.01- hatályos Ászár Község Képviselő-testülete az épített környezet

Részletesebben

I. A rendelet hatálya

I. A rendelet hatálya 29/2011. (X. 07.) önkormányzati rendelete a zöldfelület-gazdálkodás helyi szabályairól (A 17/2012. (V.31.) önkormányzati rendeletek módosításával egységes szerkezetben) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat

Részletesebben

és a várakozási díjról

és a várakozási díjról 2/2004. (II. 2.) számú önkormányzati rendelet és az ezt módosító 25/2004. (IX. 27.) sz., 3/2005. (I. 31.) sz., a 30/2006.(XII.18.) sz., a 7/2007.(II.23.) sz., a 27/2007.(X.19.) a 14/2008. (IV.7.) sz.,

Részletesebben

FADDI HÍREK MELLÉKLET 2009.DECEMBER

FADDI HÍREK MELLÉKLET 2009.DECEMBER (4) Egyéb rendezvények tervezett megtartása esetén az üzletvezető bejelentése alapján a rendezvény helyének, idejének megjelölésével a jegyző határozattal dönt. A bejelentést a rendezvény megtartása előtt

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

Temetőszabályzat. Bevezető rendelkezések: I. A Szabályzat területi hatálya, a sírkert adatai:

Temetőszabályzat. Bevezető rendelkezések: I. A Szabályzat területi hatálya, a sírkert adatai: Temetőszabályzat A Temetőszabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a Fiumei Úti Sírkert Nemzeti Emlékhely használatának általános rendelkezéseit tartalmazza, figyelemmel a temetőkről és a temetkezésről szóló

Részletesebben

10/2015. (IV. 30.), 3/2014. (II.28.), 13/2009. (XII. 17.) 10/2010. (V.27.) 9/2011. (IV.1.) 6/2012. (IV.10.) 14/2012. (XII.

10/2015. (IV. 30.), 3/2014. (II.28.), 13/2009. (XII. 17.) 10/2010. (V.27.) 9/2011. (IV.1.) 6/2012. (IV.10.) 14/2012. (XII. Erdőkertes község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (IV. 30.), 3/2014. (II.28.), 13/2009. (XII. 17.) sz., 10/2010. (V.27.) sz., 9/2011. (IV.1.) sz., 6/2012. (IV.10.) és 14/2012. (XII. 18.) számú

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselõ-testületének. 14/2008.(IV.16.) rendelete. a közterületek használatáról

Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselõ-testületének. 14/2008.(IV.16.) rendelete. a közterületek használatáról Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 14/2008.(IV.16.) rendelete a közterületek használatáról Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

20/2006. (XII. 20.) Kt. rendelete 1. a közterület használatáról és az üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről

20/2006. (XII. 20.) Kt. rendelete 1. a közterület használatáról és az üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről UZSA TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2006. (XII. 20.) Kt. rendelete 1 a közterület használatáról és az üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről Uzsa Település Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről. ( Módosításokkal egysége szerkezetbe foglalva ) Kiskunmajsa

Részletesebben

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (VII.22.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (VII.22.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (VII.22.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 22.-én a községi önkormányzat tanácstermében

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/1999. (II.25.) rendelete

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/1999. (II.25.) rendelete Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/1999. (II.25.) rendelete az önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás- és kezelés díjáról Balatonfüred

Részletesebben

10/2006. (05.12.) rendelete

10/2006. (05.12.) rendelete Serényfalva Közsgé Önkormányzat Képviselõtestületének 10/2006. (05.12.) rendelete a közterület használat szabályairól Serényfalva Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Ásotthalom Község Jegyző jétő l 7/2008. Témafelelős: Dr. Karsai Éva Véleményező Bizottság: PTB, TVMB Ikt.szám: 1134/2008.

Ásotthalom Község Jegyző jétő l 7/2008. Témafelelős: Dr. Karsai Éva Véleményező Bizottság: PTB, TVMB Ikt.szám: 1134/2008. Ásotthalom Község Jegyző jétő l 7/2008. Témafelelős: Dr. Karsai Éva Véleményező Bizottság: PTB, TVMB Ikt.szám: 1134/2008. Tárgy: A közterület használatáról szóló rendelet megalkotása Melléklet: 1 pl. Rendelet-tervezet

Részletesebben

7/2004 (VI. 05. ) Ö. rendelete. a környezetvédelemről

7/2004 (VI. 05. ) Ö. rendelete. a környezetvédelemről 1 Bogyiszló Községi Önkormányzat Képviselő- testülete 7/2004 (VI. 05. ) Ö. rendelete a környezetvédelemről A rendelet célja a természeti-környezeti értékek megőrzése, javítása és védelme, a község arculatának

Részletesebben

Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2001.(IV.27.) ÖKT számú RENDELETE

Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2001.(IV.27.) ÖKT számú RENDELETE Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2001.(IV.27.) ÖKT számú RENDELETE a közterület rendeltetésétől eltérő használatának szabályozásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (VIII.27.) rendelete a helyi környezet védelméről. A rendelet hatálya

Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (VIII.27.) rendelete a helyi környezet védelméről. A rendelet hatálya Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (VIII.27.) rendelete a helyi környezet védelméről Mikebuda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Iszkáz község Önkormányzatának 6/2000. (VI.8.) Ör. számú rendelete a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék elhelyezéséről

Iszkáz község Önkormányzatának 6/2000. (VI.8.) Ör. számú rendelete a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék elhelyezéséről Iszkáz község Önkormányzatának 6/2000. (VI.8.) Ör. számú rendelete a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék elhelyezéséről Iszkáz község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Göd Város Önkormányzat 36/2002.(XII.30.) sz. Ök. rendelete A települési szilárd hulladék ártalmatlanítási közszolgáltatás ellátásáról

Göd Város Önkormányzat 36/2002.(XII.30.) sz. Ök. rendelete A települési szilárd hulladék ártalmatlanítási közszolgáltatás ellátásáról Göd Város Önkormányzat 36/2002.(XII.30.) sz. Ök. rendelete A települési szilárd hulladék ártalmatlanítási közszolgáltatás ellátásáról Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2013. (VII. 26.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 15/2006. (XII. 27.) önkormányzati rendelete módosításáról Kékkút Község

Részletesebben

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Balatonlelle Város Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 36/2013. (XI.29.) rendelete

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 36/2013. (XI.29.) rendelete TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 36/2013. (XI.29.) rendelete a közterületek használatáról, a közutak nem közlekedési célú igénybevétele engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról

Részletesebben

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 19/2009.XI.30.) rendelete 1, 2 A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Balatonkeresztúr Község

Részletesebben

BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról

BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról 1 BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról (egységes szerkezetben a 10/2011. (VIII.08.) önkormányzati rendelettel) Bodmér Község

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének (Hatályos: 2012. április 15-től) Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2003.(XII.1.)Kt. rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, és a településtisztaság

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA R E N D E L E T E K

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA R E N D E L E T E K EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2012. szeptember 27. 8. szám R E N D E L E T E K 46/2012. (IX.28.) önk. rendelet a reklámhordozók, és hirdetmények elhelyezésének, közzétételének

Részletesebben

M Á S O L A T 3/2012. (I.

M Á S O L A T 3/2012. (I. M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (I. 20.) számú rendelete a korlátozott forgalmú övezetek behajtási rendjének szabályozásáról (az időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Részletesebben

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/ 2006. (XII. 27.) rendelete. A közterületek használatáról

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/ 2006. (XII. 27.) rendelete. A közterületek használatáról KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/ 2006. (XII. 27.) rendelete A közterületek használatáról Kékkút község Önkormányzata Képviselő-testülete Az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 13/2012.(V.30.) önkormányzati rendelettel módosított. 1512005(X.28.) KT. sz.

Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 13/2012.(V.30.) önkormányzati rendelettel módosított. 1512005(X.28.) KT. sz. Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 13/2012.(V.30.) önkormányzati rendelettel módosított 1512005(X.28.) KT. sz. rendelete a közterület használat szabályairól (egységes szerkezetben)

Részletesebben

(A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

(A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 16/2006. (XII.5.) RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS. A rendelet hatálya Onga közigazgatási területére terjed ki. KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK AZ ADÓKÖTELEZETTSÉG, AZ ADÓ ALANYA

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS. A rendelet hatálya Onga közigazgatási területére terjed ki. KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK AZ ADÓKÖTELEZETTSÉG, AZ ADÓ ALANYA Onga Községi Önkormányzat helyi iparűzési adóról szóló - többször módosított - 6/1991. (XII.16.) sz. RENDELETE a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege - (2004. december 15.-én hatályos) Bevezető

Részletesebben

Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, 2015. október 29.

Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, 2015. október 29. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /...(..) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról és a közösségi együttélés egyéb alapvető szabályairól Előterjesztő: Polgármester Előkészítő:

Részletesebben

Módosítások: a) 34/2005. (XI. 21.) ör. b) 13/2006. (III. 21.) ör. c) 42/2006. (XI. 1.) ör. /2006. XII. 1. I.FEJEZET. A rendelet hatálya II.

Módosítások: a) 34/2005. (XI. 21.) ör. b) 13/2006. (III. 21.) ör. c) 42/2006. (XI. 1.) ör. /2006. XII. 1. I.FEJEZET. A rendelet hatálya II. Budapest Főváros VI. ker. Terézváros Képviselő-testületének 18/2005. (VI. 20.) rendelete Terézváros közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a lakossági várakozási hozzájárulás

Részletesebben

Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről

Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről Lébény Város Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről Lébény Város Önkormányzat Képviselőtestülete a temetőkről és a temetkezésről

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

I. rész. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2003. (II. 1.) rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a hulladékgazdálkodásról a módosításokkal egységes szerkezetben Szálka Község Önkormányzatának

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma: 609-10/2013. Beszámoló - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

2015. évi 28. szám 2015. december 18. TARTALOMJEGYZÉK

2015. évi 28. szám 2015. december 18. TARTALOMJEGYZÉK 2015. évi 28. szám 2015. december 18. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 41/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és

Részletesebben

Örményes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2011.(II.23.)sz. rendelete. A települési szilárd hulladékgazdálkodásról

Örményes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2011.(II.23.)sz. rendelete. A települési szilárd hulladékgazdálkodásról Örményes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2011.(II.23.)sz. rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodásról Örményes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 33/2005. (XI. 30.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 33/2005. (XI. 30.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 33/2005. (XI. 30.) ÖR. rendelete a temetőről és a temetkezésről szóló 26/2000. (IX. 29.) ÖR. rendelet módosításáról és egységes szövegéről

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete a közterületek használatáról. A rendelet hatálya 1.

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete a közterületek használatáról. A rendelet hatálya 1. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete a közterületek használatáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2007.(XII.28) RENDELETE a közterület használatának szabályozásáról és rendjéről

Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2007.(XII.28) RENDELETE a közterület használatának szabályozásáról és rendjéről Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2007.(XII.28) RENDELETE a közterület használatának szabályozásáról és rendjéről Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Tokorcs Község Önkormányzati rendelet 6/2007(V.18) rendelete a közterület használat szabályairól (Egységes szerkezetben a 20/2009.(XI.6.

Tokorcs Község Önkormányzati rendelet 6/2007(V.18) rendelete a közterület használat szabályairól (Egységes szerkezetben a 20/2009.(XI.6. Tokorcs Község Önkormányzati rendelet 6/2007(V.18) rendelete a közterület használat szabályairól (Egységes szerkezetben a 20/2009.(XI.6.) rendelettel) Tokorcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete A

Részletesebben

b.) Kialakult utcasor esetén az épület homlokfala a kialakult beépítési vonalhoz igazodjon, és minimum:

b.) Kialakult utcasor esetén az épület homlokfala a kialakult beépítési vonalhoz igazodjon, és minimum: Vállus község Önkormányzata Képvisel -testületének a helyi építési szabályzatról szóló 16/2009.(XII.31.) számú r e n d e l e t e Vállus Község Önkormányzata Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2002. (IV.04.) sz. rendelete A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról Egységes szerkezetben Sződ

Részletesebben

A Cserepes Sori Piac Kft. által üzemeltetett vásárok és a piacok

A Cserepes Sori Piac Kft. által üzemeltetett vásárok és a piacok Cserepes Sori Piac Kft. 6725 Szeged, Cserepes sor 2. Nyilvántartó Cégbíróság : Szegedi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám : 06-09-000020 Telefonszám : 62/420-394 E-mail : info@cserepessoripiac.hu Honlap:

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Gödöllő Város Képviselő-testületének../2011. (.) számú önkormányzati rendelete Gödöllő város közterületeinek használatáról, a közterületek és a vásárok rendjéről Gödöllő Város Képviselő-testülete az Alkotmány

Részletesebben

Felsőpakony Község Önkormányzatának 8/2008. (X. 29.) számú rendelete a közterületek használatáról és használatuk rendjéről.

Felsőpakony Község Önkormányzatának 8/2008. (X. 29.) számú rendelete a közterületek használatáról és használatuk rendjéről. Felsőpakony Község Önkormányzatának 8/2008. (X. 29.) számú rendelete a közterületek használatáról és használatuk rendjéről. Felsőpakony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

SAND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 3/2003. (04. 30.) Kt. számú RENDELETE. a közterületek használatáról

SAND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 3/2003. (04. 30.) Kt. számú RENDELETE. a közterületek használatáról SAND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2003. (04. 30.) Kt. számú RENDELETE a közterületek használatáról Egységes szerkezetbe foglalva a 6/2006. (II.16.) számú rendelet módosítással A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A Mohácsi Önkormányzat 22/2009.(XI.2.) r e n d e l e t e a temetőkről és a temetkezési tevékenységről

A Mohácsi Önkormányzat 22/2009.(XI.2.) r e n d e l e t e a temetőkről és a temetkezési tevékenységről A Mohácsi Önkormányzat 22/2009.(XI.2.) r e n d e l e t e a temetőkről és a temetkezési tevékenységről (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 26/2013.(XII.13.), 33/2012.(XII.17.), 14/2012.(V.2.),

Részletesebben

Nyergesújfalu Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12 / 2004.( VII.1.) rendelete a közterületek használatáról

Nyergesújfalu Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12 / 2004.( VII.1.) rendelete a közterületek használatáról Nyergesújfalu Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12 / 2004.( VII.1.) rendelete a közterületek használatáról Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2011. (I.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2011. (I.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2011. (I.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében

Részletesebben

a közterületek használatáról

a közterületek használatáról BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 4/2004. (III.01.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.)

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 1/2008. (II.16.) Önkormányzati rendelet az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról. helyi hulladékgazdálkodásról, helyi közszolgáltatás igénybevételéről Petrivente Községi Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 14/2007.(III.29.) ÖK számú R E N D E L E T E

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 14/2007.(III.29.) ÖK számú R E N D E L E T E Mezőkövesd Város Önkormányzatának 14/2007.(III.29.) ÖK számú R E N D E L E T E a közterület eltérő használatáról és a használat díjának meghatározásáról A Mezőkövesd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete

Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról, a településtisztaság biztosításáról Ordacsehi Községi Önkormányzat

Részletesebben

egységes szerkezetben

egységes szerkezetben Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének A 9/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelettel módosított 18/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről egységes szerkezetben Eplény

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Adásztevel Község közigazgatási területére- bel-és külterületére - terjed ki.

A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Adásztevel Község közigazgatási területére- bel-és külterületére - terjed ki. Adásztevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2004./XII.30./ rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás megszervezéséről 1 Adásztevel Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete Kenderes Város Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról,

Részletesebben

I. fejezet Közterületek használata

I. fejezet Közterületek használata Sásd Város Önkormányzata 4/2009.(III.27.) önkormányzati rendelete a közterületek rendjéről és a köztisztaságról 1 Sásd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.

Részletesebben