A Mohácsi Önkormányzat 22/2009.(XI.2.) r e n d e l e t e a temetőkről és a temetkezési tevékenységről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Mohácsi Önkormányzat 22/2009.(XI.2.) r e n d e l e t e a temetőkről és a temetkezési tevékenységről"

Átírás

1 A Mohácsi Önkormányzat 22/2009.(XI.2.) r e n d e l e t e a temetőkről és a temetkezési tevékenységről (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 26/2013.(XII.13.), 33/2012.(XII.17.), 14/2012.(V.2.), 5/2012.(II.8.), 34/2010.(XII.20.) ör-rel) Mohács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. -ának (4) és a 16. -ának (1) bekezdése, valamint a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló évi XLIII. törvény 41. -ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a temetők fenntartásával és a temetkezési tevékenységgel kapcsolatosan az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet célja 1. Jelen szabályozás célja, hogy Mohács város közigazgatási területén a helyi viszonyok figyelembe vételével biztosítsa az elhunytakat megillető jogokat, a végtisztesség megadása, az emberhez méltó temetés garantálása érdekében megkülönböztetés nélkül és az elhunyt végakarata szerint. 1 A szabályozás célja továbbá az elhunytak emlékének megőrzése és ápolása, a temetkezés kegyeleti és közegészségügyi funkcióinak érvényesítése valamint a temető és a temetkezési kultúra fejlesztése. Értelmező rendelkezések 2. Jelen rendelet alkalmazásában a) temető: Mohács város közigazgatási területén belüli, beépítésre szánt, építési használata szerinti zöldfelületi jellegű különleges terület, amely kegyeleti célokat szolgál, közegészségügyi rendeltetésű, és amelyet az elhunytak eltemetésére, a hamvak elhelyezésére létesítettek és használnak, vagy használtak. 2 b) köztemető: az önkormányzat tulajdonában lévő temető, továbbá az a nem önkormányzati tulajdonban lévő temető, vagy temetőrész, amelyben az önkormányzat a temető tulajdonosával kötött megállapodás alapján a köztemető fenntartására vonatkozó kötelezettségét teljesíti. c) üzemeltető: az a személy, vagy szervezet, aki, vagy amely a temető illetve létesítményei fenntartásáról, üzemeltetéséről, valamint egyéb tevékenységek végzéséről gondoskodik a tulajdonossal, fenntartóval kötött kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján. d) kegyeleti közszolgáltatás: a temető köztemető célú fenntartását, továbbá üzemeltetését magába foglaló egyéni és közösségi kegyeleti célú, az elhunyt emlékének megőrzésére irányuló önkormányzati tevékenységek összessége. Általános rendelkezések 3. (1) Mohács város közigazgatási területén elterülő Mohács belterületi 153/1 hrsz-ú, 7,7684 ha nagyságú temető kizárólagos tulajdonosa a Római Katolikus Egyházközség. Mohács Város Önkormányzata e fenti hrsz-ú temetőben látja el a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében foglalt köztemető-fenntartási kötelezettségét a év.hó napján kelt megállapodás (kegyeleti közszolgáltatási szerződés) alapján. (2) Az Önkormányzat a köztemető és létesítményei fenntartásáról, üzemeltetéséről, valamint egyéb tevékenységek végzéséről a tulajdonos rendelkezése folytán a Római Katolikus Egyházközség, Mohács Város Önkormányzata, valamint Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: köztemető üzemeltető) között létrejött kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében gondoskodik. A szerződés maradéktalan teljesítését a jegyző ellenőrzi, szerződésszegés esetén kezdeményezi annak felmondását. (3) A temető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátását a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló évi XLIII. törvény 7. -a alapján a jegyző ellenőrzi. (4) A temetés módja lehet egyházi és világi. A világi temetés szertartásrendjét a temettetők határozzák meg. A egyházi temetés a tulajdonos egyházak hozzájárulásával a sírhely megváltását követően kiadott temetési engedély alapján, a tulajdonos egyházak hitéleti tevékenységének, vallási szokásainak tiszteletben tartásával történhet. 1 Kiegészítette a 26/2013.(XII.13.) ör. 2 Módosította a 26/2013.(XII.13.) ör.

2 (5) A köztemetőben gazdálkodó vagy közhasznú szervezet nem szerezhet tulajdoni hányadot. A rendelet hatálya 4. Jelen rendelet hatálya kiterjed Mohács város közigazgatási területén fekvő a Római Katolikus Egyházközség tulajdonát képező Mohács belterületi 153/1 hrsz-ú temetőre, az ott végzett temetkezési és temető-fenntartási, sírhelyhasználati tevékenységre, valamint a temetői szolgáltatásokat igénybevevő, illetve a tevékenységeket végző természetes és jogi személyekre és a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságokra, illetve arra, akire nézve a tevékenység gyakorlásával kapcsolatban jogok keletkeznek, és kötelezettségek hárulnak. A Temető 5. (1) A köztemetőnek és létesítményeinek alkalmasnak kell lennie az elhunytak felravatalozására, gyászszertartások lebonyolítására és eltemetésükre, ugyanakkor meg kell felelnie az elhaltak iránti kegyelet igényeinek, és lehetővé kell tennie a temetkezési tevékenység, temetkezési szolgáltatás korszerű lebonyolítását. (2) A köztemetőben a sírhelyek látogatása és a temetési szertartás, illetve a temető fenntartási feladatainak teljesítése során keletkezett hulladék rendszeres gyűjtéséről és elszállításáról a köztemető üzemeltető köteles gondoskodni. A köztemető üzemeltető általános hulladékszállítási kötelezettsége nem terjed ki a temetői szolgáltatások során keletkezett hulladékok elszállítására, ezek kezelésének tekintetében a hulladéktermelő köteles az üzemeltetővel egyedileg megállapodni. (3) A köztemető teljes területén a vízvételt, kiépített vízvezeték útján kell megoldani. (4) A köztemető tulajdonosa gondoskodik a temető körülkerítéséről. A meglévő kerítés állapotát az üzemeltető félévente ellenőrzi, amennyiben a kerítés állagának romlását észleli, gondoskodik annak kijavításáról. (5) 3 Meglévő temetőt bővíteni a helyi építési szabályzatban kijelölt helyen lehet. A temető használatának és igénybevételének szabályai 6. (1) A köztemetőben világi és egyházi szertartással történő temetés egyaránt lebonyolítható. (2) A köztemetőbe felekezethez tartozásra tekintet nélkül az évi XLIII. törvény 1. (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel - csak az elhalálozásuk idején bejelentett mohácsi lakcímmel rendelkező, valamint Mohács város közigazgatási területén elhalt hajléktalan személyeket lehet temetni. (3) Más településen bejelentett lakcímmel rendelkező elhunyt eltemetését a hozzátartozó kérésére méltányosságból a polgármester engedélyezheti, az elhunyt végakaratának teljesítését megtagadni nem lehet. (4) A köztemető nyitvatartási idejét a köztemető üzemeltetője állapítja meg, amelyet a temető bejáratainál jól látható helyen ki kell függeszteni. (5) A temetőben mindenki a hely jellegének megfelelő, a kegyeleti jogokat tiszteletben tartó magatartást köteles tanúsítani. (6) Tíz éven aluli gyermek a temető területén csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodhat. (7) A temető területén tilos a tűzrakás. Gyertyagyújtásnál és annak égetésénél fokozott körültekintéssel kell eljárni, ügyelve arra, hogy tűz ne keletkezzen. (8) 4 A köztemető területére maximálisan 3,5 to összsúlyú gépjárművel lehet behajtani. A behajtás jelen rendelet 2. mellékletében meghatározott díj megfizetése ellenében történhet. (9) Az üzemeltető engedélye valamint a temetési hely felett rendelkezni jogosult hozzájárulása szükséges a köztemetőben a síremlék felállításához, felújításához, a síremlék elemeinek, sírkeret építéséhez továbbá az e munkák elvégzéséhez szükséges építőanyag gépjárművel történő helyszínre szállításához, illetve a sírgondozási tevékenység üzletszerű gyakorlása esetén. (10) A temetőben a sírokat, az azon lévő tárgyakat, a síremlékeket, fákat, bokrokat, növényzetet, a tájékoztató táblákat, az épületeket, általában bármilyen más tárgyat megrongálni, beszennyezni, a virágokat letépni, a sírok díszítésére szolgáló tárgyakat illetéktelenül elvinni tilos. (11) A köztemető területén talajt és gyepet engedély nélkül felásni és a növényeket máshova elvinni tilos. A sírhely mellett padot elhelyezni lépcsőt építeni csak a köztemető üzemeltető engedélyével, a megváltott sírhely területén belül lehet, az elhelyezés a sírhelyek között előírt távolságot, vagy a közlekedő út méretét nem csökkentheti. Engedély nélkül, vagy tiltott helyre terjeszkedően létesített padot az üzemeltető 3 Kiegészítette a 26/2013.(XII.13.) ör. 4 (8)-(9) bekezdéseit módosította a 34/2010.(XII.20.) ör.

3 felszólítására a létesítő köteles elbontani, ill. az elbontás költségeit megtéríteni. A temető területéről földet kivinni tilos. (12) Köztemetőbe állatot bevinni a vakvezető kutya kivételével tilos. (13) A temetőben a temetési helyek gondozásáról, a gyomtalanításról a temetési hely felett rendelkező személy gondoskodik. A temetési hely gondozása úgy végezhető, hogy az ne sértse más elhunyt hozzátartozójának, illetve a látogatóknak a kegyeleti érzéseit és ne akadályozza azokat a sírgondozásban. A temetési hely gondozása során a szomszéd temetési hely nem sérülhet. (14) A sírokra ültetett növények nem terhelhetik eltakarítandó maradványokkal a temető területét, nem terjeszkedhetnek túl a temetési helyen, és kifejlett méretükben sem akadályozhatják a sírok közötti közlekedést, azok megközelítését. A sírhelyekre fa nem ültethető. (15) A köztemetőben temetések alkalmával, vagy javítás, felújítás céljából megbontott síremléket fagyos időszak kivételével 10 napon belül eredeti állapotába vissza kell állítani. A megbontott síremlék egyes darabjait idegen sírokon tárolni tilos, elszállításáról az eltemettető és a megrendelő köteles gondoskodni. (16) A temető területén csak a sírok, sírboltok díszítésére szolgáló tárgyakat (koszorú, virágcsokor, dísznövény, váza, mécses, sírlámpa stb.) szabad elhelyezni. Ezek a tárgyak (növények) a sírhely méreteit nem haladhatják meg. (17) A sírgondozás során keletkezett szerves hulladékot, elszáradt koszorút, virágot, szemetet csak a kijelölt hulladékgyűjtő helyre, konténerbe szabad tenni, és az elszáradt koszorúk is csak itt bonthatók szét. (18) Kő, beton, továbbá egyéb nem kommunális hulladék temető területén való elhelyezése tilos, annak elszállításáról a köztemetőben a szolgáltatást nyújtó (kőfaragó, temetkezési szolgáltató) köteles gondoskodni. Üzemeltető jogosult a temető területén gyakorolt vállalkozói tevékenységek során keletkező hulladék kezeléséért a vállalkozónak díjat felszámítani. Temetési hely 7. (1) A köztemetőt sírhelytáblákra (parcella), a sírhelytáblákat pedig sorokra kell osztani a temető(rész) tulajdonosának egyetértésével készített parcellázási tervben rögzítve. A sorokban a temetési helyeket a köztemető üzemeltetője jelöli ki. (2) A sírhelytáblákat, a sorokat és a temetési helyeket számozni kell. A temetési helyek nyilvántartással való azonosíthatóságát biztosítani kell. A sírhelytábla számozását a sírhelybérleti szerződésen szereplő azonosító alapján a síremlék tulajdonosának helyszínen is fel kell tüntetni. (3) A temetőben alkalmazott temetési helyek szélességi és hosszúsági méretét, illetve az egymástól való távolságát a temető szabályzatban kell rögzíteni és előírni. 8. (1) Koporsós temetés esetén a temetési hely lehet egyes sírhely, kettős sírhely és sírbolt. Az egyes sírhely alapmérete egy koporsó, a kettős sírhely alapmérete két egymás melletti koporsó befogadására alkalmas sírgödör. (2) A koporsó egy holttest elhelyezését szolgálja. (3) 5 A sírbolt (kripta) koporsó elhelyezését biztosító terepszint alatti és feletti, vagy kizárólag terepszint alatti vagy feletti építményből álló temetési hely. A sírbolt méretét a befogadott koporsók száma határozza meg. A sírbolt temetőn belüli elhelyezését a temetőtulajdonossal történt egyeztetést követően az üzemeltető jelöli ki. Sírbolt az építésügyi és építés-felügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásokról szóló kormányrendeletben meghatározott esetekben építésügyi hatóság engedélye nélkül építhető. 9. (1) 6 Hamvasztásos temetés esetén az urnába helyezett hamvak temetési helye lehet urnafülke, urnasírhely, urnasírbolt. (2) 7 Az urnafülke föld feletti építményből, az urnasírbolt terepszint alatti és feletti, vagy kizárólag terepszint alatti vagy feletti építményből álló, hamvakat tartalmazó, urnák elhelyezésére épített temetési hely. Az urnafülke magasságát a helyi építési szabályzat korlátozhatja. Urnasírbolt az építésügyi és építés-felügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásokról szóló kormányrendeletben meghatározott esetekben építésügyi hatóság engedélye nélkül építhető. A hamvakat tartalmazó urna földbe temetésére kialakított urnasírhely és urnasírbolt a rendelkezési jogosultság időtartamában (használati idő) különböznek egymástól. 5 Módosította a 26/2013.(XII.13.) ör. 6 Módosította a 26/2013.(XII.13.) ör. 7 Módosította a 26/2013.(XII.13.) ör.

4 (3) Új urnafülkét úgy kell kialakítani, hogy befogadó belső méret 30x30x30 cm-es belméretű és szilárd lappal légmentesen lezárható legyen. Urnafülke építmények kialakításánál a temető tulajdonosa előírhatja a természetes anyagok alkalmazását. Az urnafülkét úgy kell kialakítani, hogy a fülke egyedi díszítése biztosítható legyen. 10. Temetési hely megjelölésére sírjel, síremlék használható, illetőleg létesíthető A sírjel elhelyezését megelőzően be kell szerezni a köztemető üzemeltetőjének hozzájárulását. Hozzájárulás hiányában állított sírjel előzetes írásbeli figyelmeztetést követően elbontható. 8 A síremlék nem foglalhat el a szabályzatban meghatározott temetési helynél nagyobb területet, magasságát a helyi építési szabályzat korlátozhatja. 11. (1) A temetkezési hely méreteit a temető szabályzatban kell rögzíteni. (2) A sírgödör mélysége a kormányrendelet 11. (3) bekezdése szerint 200 cm. Koporsós rátemetés esetén úgy kell mélyíteni, hogy a felülre kerülő koporsó aljzata legalább 160 cm mélységbe kerüljön. (3) A sírok egymástól való távolságának legalább 60 cm-nek kell lennie. A működő temetők esetében a korábban kialakított körülményeket adottnak kell tekinteni. (4) A temetési helyet az üzemeltető jelöli ki a temetési hely megváltás térítési díjának befizetését követően. Megváltási díj 12. (1) A köztemetőben a temetési hely és a kolumbárium térítési díj ellenében váltható meg. A temetési helyért fizetett megváltási díj az üzemeltetőt illeti meg. A temetési hely az újbóli megváltás idején érvényes időtartamra és díjért a rendelkezésre jogosult vagy annak örököse által újból megváltható. A temetési hely és a kolumbárium megváltási díja jelen rendelet 1. számú mellékletében kerül meghatározásra. (2) A megváltási díjat az első megváltás alkalmával a temetési jog felett rendelkezni jogosult vagy az általa megbízott, az újraváltáskor a temetési hely felett rendelkezni jogosult, vagy annak örököse, illetve általa megbízott köteles megfizetni. 9 (3) Ha a sírhely nem váltható meg újra, de a hozzátartozó a használati idő lejárta előtt a holttest maradványokat, (hamvakat) a kiürítéskor ugyanabban a temetőben, vagy másik temetőben lévő új sírba helyezi el, az új sírhely megváltási díja az áthelyezéskor érvényben lévő díjtételeket alapul véve a következő megváltásig számított díj időarányos része. (4) A temetési hely használatának joga a sírbolt kivételével magánszemélyek között nem ruházható át, nem örökölhető. 10 A megváltott, de fel nem használt temetési helyről érvényesen csak a tulajdonosnál tett nyilatkozattal lehet lemondani. (5) 11 Temetési hely feletti rendelkezési jog és annak időtartama 13. (1) A temetési hely felett az rendelkezik, aki azt megváltotta. A rendelkezési jog gyakorlása a temetési helyre helyezhető személyek körének meghatározására, síremlék, sírjel állítására és mindezek gondozására tejed ki. 12 Több azonos jogállású örökös esetén - ellenkező megállapodás hiányában a rendelkezési jog kizárólag együttesen gyakorolható. (2) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama (használati idő): a) a koporsós betemetés, illetve rátemetés napjától számított 25 év; b) sírbolt esetén 60 év; c) urnafülke és urnasírhely esetén 10 év; d) 1314 urnasírbolt esetén 20 év; (3) 15 A temetési hely feletti rendelkezési jog a használati idő lejárta után meghosszabbítható (újraváltás). A temetési hely felett rendelkezni jogosult kérelmére az újraváltás időtartama a (2) bekezdésben meghatározott használati időnél lehet rövidebb, de: - koporsós betemetés, és urnasírbolt esetén legalább 10 év 8 Kiegészítette a 26/2013.(XII.13.) ör. 9 A második mondatot hatályon kívül helyezte a 33/2012.(XII.17.) ör. 10 Beiktatta a 33/2012.(XII.17.) ör. 11 Hatályon kívül helyezte a 33/2012.(XII.17.) ör. 12 Kiegészítette a 26/2013.(XII.13.) ör. 13 Módosította a 33/2012.(XII.17.) ör. 14 Módosította a 34/2010.(XII.20.) ör. 15 Módosította a 26/2013.(XII.13.) ör.

5 - sírbolt esetén legalább 30 év - urnafülke és urnasírhely esetén legalább 5 év lehet. Ha az újraváltás időtartama a megváltási időnél rövidebb, akkor az újraváltás díja nem lehet magasabb a megváltási díj időarányosan csökkentett részénél. (4) A temetési hely újraváltásában elsőbbséget élvez az eltemettető, halála esetén pedig a törvényes öröklés rendje szerinti soron következő közeli hozzátartozója. Temető megszüntetése 14. (1) A temető, vagy temetőrész kiürítésekor a sírjellel, síremlékkel annak létesítője, halála után örököse jogosult rendelkezni. Ha a síremlék létesítője, illetőleg annak örököse a temető kiürítésére megjelölt időpontig azzal nem rendelkezik, a síremléket a temető üzemeltetője hat hónap eltelte után értékesítheti. Az így befolyt összeg kizárólag a temető fenntartására fordítható. (2) Amennyiben a sírhely vagy urnafülke használati ideje lejárt, a köztemető tulajdonosa és üzemeltetője hirdetményben köteles a hozzátartozók figyelmét a lejárat előtt hat hónappal erre felhívni. Amennyiben a sírhely vagy urnafülke használati idejét a hozzátartozók nem hosszabbítják meg, a tulajdonos a használati idő lejárta után a sírhelyet vagy urnafülkét újra értékesítheti, és az urnákat az erre a célra kialakított urnatárolóba helyezi el. (3) A temetkezési hely használati idejének lejártáról szóló hirdetményt az érintett temetési helyen, a temető főbejáratánál és a köztemető üzemeltető ügyfélszolgálati irodájában elhelyezett hirdetőtáblán kell kifüggeszteni. A temető üzemeltetése 15. A temető üzemeltetését a vonatkozó jogszabályokban, a temetőszabályzatban, illetve köztemető esetében kegyeleti közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint kell ellátni. (1) A köztemető üzemeltetője: a) 16 biztosítja a temetkezési szolgáltatás a szociális temetés és a temetőben végzett egyéb vállalkozási tevékenységek temetői rend szerinti ellátását, meghatározza a temetési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozási tevékenység ellátásának temetői rendjét, b) biztosítja az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit, c) megállapítja a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának feltételeit, a nyitvatartási időt, d) biztosítja a ravatalozó, a technikai berendezések, a tárolók valamint az egyéb közcélú létesítmények karbantartását és működteti azokat; ezen létesítmények használati díját jelen rendelet 1. számú melléklete tartalmazza, e) gondoskodik a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről és biztosítja a temető nyitását, zárását, f) megőrzi a nyilvántartókönyveket (nem selejtezhető), g) tájékoztatja a temetőlátogatókat, h) kijelöli a temetési helyeket, i) elvégzi a temető és létesítményeinek tisztán tartását, az utak karbantartását, síkosság mentesítését és a hó eltakarítását, j) összegyűjti és elszállítja a hulladékot, k) gondoskodik a temető rendjének betartásáról és betartatásáról, l) összehangolja a temetéseket, m) gondoskodik az ügyfélfogadásról, 17 n) o) a temetőről térképet készíttet, amelyet évente felülvizsgál és a temető főbejáratánál jól látható helyen kifüggeszti. 18 p) ellenőrzi a szociális temetési helyek elhelyezésére, méretezésére vonatkozó előírások betartását, q) szociális temetés esetén biztosítja a sírhely kiásásához, a koporsó leengedéséhez és betemetéséhez szükséges eszközöket, r) gondoskodik arról, hogy a szociális temetés lebonyolításában részt vevők megismerhessék a temetéssel összefüggő munkavédelmi, közegészségügyi és járványügyi szabályokat 16 Kiegészítette a 26/2013.(XII.13.) ör. 17 Hatályon kívül helyezte a 33/2012.(XII.17.) ör. 18 Kiegészítette p), q), r) és s) pontokkal a 26/2013.(XII.13.) ör.

6 s) ellenőrzi a szociális temetés során személyesen közreműködők tevékenységét. Ennek keretében a jogszabályban foglaltak be nem tartása esetén felhívja a személyes közreműködőt a munkavédelmi, járványügyi és közegészségügyi szabályok betartására. E felhívás eredménytelensége esetén a feladat elvégzéséhez szükséges intézkedéseket megteszi, amelynek költségei a személyes közreműködés vállalót terhelik. (2) A köztemető tulajdonosa vagy üzemeltetője a sírjel vagy a sírbolt helyreállítására, felújítására a temetési hely felett rendelkezni jogosultat felhívhatja, illetőleg az állékonyságot, az életet és a biztonságos használatot veszélyeztető állapot (a továbbiakban: közvetlen veszély) fennállása esetén köteles felhívni. A helyreállítására, felújítására irányuló felhívást a temetési hely megjelölésével a temető hirdetőtábláján és a parcella sarkán 90 napra ki kell függeszteni. (3) Közvetlen veszély fennállása esetén az építési-engedélyköteles sírjel helyreállítását a temető tulajdonos vagy az üzemeltető kérelmére az építésügyi hatóság elrendeli, illetve a hatósági kötelezés teljesítésének elmaradása esetén a veszélyhelyzetet hatósági úton a temető tulajdonos és üzemeltető közreműködésével a temetési hely felett rendelkezni jogosult költségére megszünteti. (4) A sírjel vagy sírbolt helyreállításáig a temetési helyre további temetkezés nem történhet. 16. Az elhalttal eltemetett és a sír felnyitásakor előkerült értékeket képező dolgokra hagyatéki eljárás lefolytatása céljából a temető üzemeltetője értesíti a külön jogszabályban meghatározott hatóságot. Temetőben végzett temetkezési szolgáltatások és egyéb vállalkozói tevékenységek szabályai (1) A temetőben végzendő minden munkát - kivéve a hozzátartozók részéről történő sírgondozást, a temetési hely növénnyel való beültetését és díszítését - a köztemető üzemeltetőjének be kell jelenteni. A temetőszabályzatban meghatározott körben a bejelentésen túl szükséges a köztemető üzemeltetőjének engedélye is a tevékenység gyakorlásához. (2) A temetkezési hely birtokosa által végezhető munkák: - egynyári, vagy évelő lágyszárú dísznövények ültetése, ápolása - cserepes,vágott-, és művirág, koszorú elhelyezése - olyan fás szárú növények ültetése, melyek kifejlett állapotban sem érik el a 2 méteres magasságot és beletartoznak az üzemeltető által engedélyezett faj és fajtacsoportba. 20 A köztemetőben ültethető fafajtákról az üzemeltető erre irányuló megkeresés esetén felvilágosítást ad. (3) A sírhely birtokosa köteles a sírhely gondozását, gyomtalanítását rendszeresen elvégezni. (4) Az üzemeltető engedélye szükséges: - síremlék és tartozékai építési-, bontási munkálatai temetőben való elvégzéséhez, - pad, lépcső, kerítés sírhely területén belül történő elhelyezéséhez. (5) Temetkezési szolgáltatások: temetésfelvétel, az elhunyt kegyeleti igényeknek megfelelő temetésre való előkészítése, a temetéshez szükséges kellékekkel való ellátás, ravatalozás, búcsúztatás, sírhelynyitás és visszahantolás, sírba helyezés, halottszállítás, hamvasztás és urnakiadás, urnaelhelyezés, hamvak szórása, exhumálás, újratemetés. A köztemetőben temetkezési szolgáltatást kizárólag a hatályos jogszabályok alapján telephely engedéllyel rendelkező és arra jogosult magánszemély, vállalkozó, illetve gazdasági társaság végezhet. A köztemetőben kripta építésére kizárólag az üzemeltető jogosult. (6) A köztemetőben temetkezési szolgáltatás, üzletszerű tevékenység kizárólag a temető szabályzatban és a kegyeleti közszolgáltatási szerződésben meghatározott részletszabályok alapján folytatható. (7) A temetői létesítmények, valamint az üzemeltető által biztosított szolgáltatás jelen rendelet 2. számú mellékletében meghatározott díjak megfizetése ellenében vehető igénybe. (8) A köztemetőben síremlék valamint sírbolt bontási, építési, továbbá javítási, felújítási munkákat és egyéb sírköves tevékenységeket a rendelkezni jogosult megbízása alapján bármely egyéni, vagy társas vállalkozás végezhet, amely a tevékenység végzésére jogosult, és a temető üzemeltetőjével, ill. tulajdonosaival szemben tartozása nincsen. A munkavégzést a munka megkezdése előtt írásban be kell jelenteni, a temető üzemeltető képviselőjének csatolva a temetési hely felett rendelkezni jogosult hozzájárulását és az üzemeltető engedélyét is. A temető szabályzatban meghatározott szabályok alapján a tevékenység megkezdését megelőzően az üzemeltetővel egyeztetni kell és az üzemeltetőnek a temető rendjével kapcsolatos utasításait be kell tartani. (9) Amennyiben vállalkozó engedélyköteles tevékenységet kíván a köztemető területén folytatni, akkor köteles az engedélyt is bemutatni a temető üzemeltetője részére. (10) Építési, illetőleg bontási munkát csak a temető üzemeltető helyszíni szemléje után lehet megkezdeni. 19 Módosította a 34/2010.(XII.20.) ör. 20 Módosította a 33/2012.(XII.17.) ör.

7 (11) Síremlékkel, sírbolttal kapcsolatos sírköves kivitelezői munkák hétköznap 7 00 órától óráig végezhetők a temetőben. Szombaton, vasárnap és ünnepnap szakipari munka nem végezhető. (12) A temetőben munkát végző vállalkozó köteles munka közben és a munkálatok befejezését követően a törmeléket, hulladékot elszállítani vagy elszállítatni és a temetési hely környezetét rendezetten, tisztán hagyni. (13) A temető útvonalain a munkavégzés tilos, az utakon semminemű anyagot lerakni, tárolni, építés céljára előkészíteni tilos. Betonozáskor keverőlemez használata kötelező, vagy hozott készbeton használható fel. (14) A síremlék megépítését az engedély megadásától számított 2 hónapon belül el kell végezni. A 2 hónap lejárta után, ha nem történik meg a síremlék megépítése, az engedély hatályát veszti. (15) A köztemető területére tehergépjárművel behajtani jelen rendelet 1. számú mellékletében meghatározott díj ellenében lehet. (16) A temetkezési szolgáltatók kivételével a köztemetőben szakipari munkát végző vállalkozó igénybe veheti az üzemeltető által biztosított kiépített közműveket és ezek használatáért temető fenntartási hozzájárulást köteles fizetni a köztemető üzemeltetőjének. A temető fenntartási hozzájárulás mértékét jelen rendelet 3. melléklete határozza meg. A díjat a (8) bekezdésben meghatározott bejelentési kötelezettséggel egyidejűleg kell megfizetni. A vállalkozó a temető fenntartási hozzájárulást minden olyan megkezdett nap után és temetési helyenként köteles az üzemeltetőnek megfizetni, amelyen vállalkozási tevékenységet folytat. (17) Jelen rendelet 1., 2., 3. számú mellékletében a köztemető tekintetében kerül megállapításra: a) a temetési helyek megváltásának, illetőleg újraváltásának díja, b) a vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető- fenntartási hozzájárulási díja, c) létesítmények igénybevételi díja d) egyéb díjak. (18) Jelen rendelettel megállapított díjakat az önkormányzat a tulajdonosokkal és az üzemeltetővel egyeztetve minden évben felülvizsgálja. (19) A díjakat jelen rendeletben és a temető szabályzatban meghatározott rendben kell az üzemeltető részére megfizetni. (20) A temetőfenntartási hozzájárulási díj mértéke az adott évben az egyes sírhelyekre megállapított megváltási díjtételek egyszerű számtani átlagának 5%-át nem haladhatja meg. (21) A temetőben bármilyen munka úgy végezhető, hogy az ne sértse a hozzátartozók és a látogatók kegyeleti érzéseit, ne akadályozza az elhunyt elbúcsúztatását. A munkavégzés során a szomszédos temetési hely nem sérülhet, gondoskodni kell arról, hogy eredeti állapota ne változzon. A munka ideje alatt a temetési helyek látogatását nem lehet akadályozni. (22) Halott-búcsúztatás alatt a munkavégzéssel keletkezett hang vagy egyéb hatás nem zavarhatja a szertartást. Temetői nyilvántartások vezetése 18. (1) A temető üzemeltetője a sírboltokról sírbolt könyvet, az egyéb temetési helyekről nyilvántartó könyvet köteles vezetni a jogszabályban előírt tartalommal a tulajdonos által vezetett nyilvántartásokkal összhangban. (2) A nyilvántartó könyvbe és a sírbolt könyvbe az eltemettető és a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy tekinthet be. (3) A temetőről készített térképet az üzemeltető a nyilvántartó könyvvel összhangban, folyamatosan köteles vezetni. (4) A nyilvántartókönyv, illetve a sírboltkönyv adatai alapján az elhunyt személy temetési helye után érdeklődőknek a temető üzemeltetője a temető nyitvatartási ideje alatt köteles felvilágosítást adni. 21 (5) Az üzemeltető a kegyeleti jogok gyakorlása céljából a temetési helyekről, valamint befogadó nyilatkozat alapján az elhunytak más temetőbe, történő elhelyezéséről, valamint a temetőn kívüli urnaelhelyezés esetén az eltemetésre kötelezett személy nyilatkozatának tartalma alapján nyilvántartást vezet. (6) A más temetőbe, temetkezési emlékhelyre történő elhelyezésről szóló befogadó nyilatkozat alapján vezetett nyilvántartás, és a temetőn kívüli urnaelhelyezés esetén az eltemetésre kötelezett személy nyilatkozatáról vezetett nyilvántartás tartalmazza: - az elhunyt természetes személyazonosító adatai, - legutolsó lakóhelyének címe - az elhalálozás időpontja, - az eltemetés helye vagy a hamvak elhelyezésének helye - a nyilatkozatot tevő személy neve és lakcíme. 21 Kiegészítette (5), (6) és (7) bekezdésekkel a 26/2013.(XII.13.) ör.

8 (7) A más temetőbe történt temetés esetén a temető befogadó nyilatkozatát, valamint a temetőn kívüli urnaelhelyezés esetén az eltemetésre kötelezett személy nyilatkozatát az eltemettető, az elhunyt közeli hozzátartozója és az ellenőrzést végző hatóság tekintheti meg A szociális temetés (1) Mohács Város Képviselő-testülete, mint a köztemető fenntartója a tulajdonossal egyeztetve, annak véleményezése mellett, koporsós temetések számára szociális parcellát, urnás temetések számára szociális temetkezési helyet jelöl ki. Szociális parcellában, szociális temetkezési helyen kizárólag szociális temetés végezhető. (2) Szociális temetés esetén az eltemettetőt temetési költségek nem terhelik, és azok hagyatéki teherként sem érvényesíthetők. (3) Szociális temetés esetén az elhunyt hűtéséről, szállításáról, továbbá az eltemettető választása szerinti hamvasztásáról, továbbá sírhelyet, urnát, koporsót és sírhelyet az állam biztosít. Amennyiben az eltemettető a szociális temetésre vonatkozó jogszabályi rendelkezésektől eltér a temetés Ttv-ben meghatározott költségét köteles a költségviselő felé megtéríteni. (4) Szociális temetést az eltemettetésre kötelezett igényelhet a helyi önkormányzattól, ha az elhunyt bejelentett utolsó lakóhelye Mohács város közigazgatási területén volt. (5) Szociális temetésre akkor kerülhet sor, ha az eltemetést a halálesetet megelőzően más szerződésben (pl. temetési előszerződésben, eltartási szerződésben, vagy más eltemettetésre irányuló szerződésben) nem vállalta. (6) A szociális temetés keretében az eltemettető írásbeli nyilatkozatban vállalja, hogy ő maga, vagy az általa felkért személy a temetés során személyesen közreműködik (személyes közreműködés). A személyes közreműködés az alábbi tevékenységeket foglalja magában: - az elhunyt temetésre való előkészítése (előkészítés, felöltöztetés) kizárólag abban az esetben, ha a haláleset nem egészségügyi intézményben történt és boncolásra sem került sor) - sír vagy urnasír kiásása és visszahantolása és - koporsó, urna gépjármű nélküli szállítása a temetőn belül és - sírba helyezés vagy urnaelhelyezés. A személyes közreműködés fentiekben meghatározott tevékenységei ellátásához temetkezési szolgáltató nem vehető igénybe. (7) A az eltemettető vagy az általa felkért személy írásban nyilatkozik arról továbbá, hogy - a (6) bekezdésben foglalt tevékenységek elvégzése kapcsán nem ajánl fel illetve a személyes közreműködő nem fogad el semmilyen ellenszolgáltatást, és - a munkavégzés szabályairól szóló üzemeltetői tájékoztatást megkapta. (8) Szociális temetés esetén a munkavégzés során esetlegesen előforduló baleset miatt az eltemettető illetve a személyes közreműködő sem a temető tulajdonos Római Katolikus Egyházközség, sem a köztemetőt fenntartó Mohács Város Önkormányzata, sem a köztemetőt üzemeltető Mohácsi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. felé kártérítési követeléssel nem léphet fel. (9) Az eltemettető a (6) és (7) bekezdésekben foglalt nyilatkozatokat legkésőbb a munka megkezdése előtt a köztemető üzemeltetője részére átadja, ennek hiányában a munka megkezdését az üzemeltető megakadályozza. (10) Ha a szociális temetés iránti igény bejelentését követően felmerült körülmény folytán a személyes közreműködő a személyes közreműködés ellátásában akadályozott, úgy az eltemettető jogosult más személyt felkérni és erről az önkormányzatot haladéktalanul tájékoztatni. (11) Amennyiben az eltemettető a személyes közreműködés biztosításáról gondoskodni az igény bejelentését követően nem képes, úgy erről a helyi önkormányzatot tájékoztatja. Az önkormányzat az elhunyt eltemettetéséről közköltségen gondoskodik. A közköltségen történő temetés költségeit a helyi önkormányzat jogosult hagyatéki teherként érvényesíteni. (12) Szociális temetési helyre az első betemetéstől számított 25 éven belül kizárólag szociális temetés keretében urna elhelyezése történhet. 20. Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Záró rendelkezések 22 Kiegészítette a 26/2013.(XII.13.) ör. 23 Hatályon kívül helyezte a 14/2012.(V.2.) ör.

9 Parcella Sor Temetési hely megváltási díja től melléklet Kolumbárium Sírhely 25 év Sírbolt 60 év Urnasír 60 év 10 év Bruttó érték Bruttó érték Bruttó érték Bruttó érték Külső Ft Ft 1, 2, 6, 7, 8, 12, 13, 15/a Ft Belső Ft Ft 3, 4, 9, 14, 17 Külső Ft Ft Belső Ft Ft Ft 10, 15, 18 Külső Ft Ft Belső Ft Ft Ft 5, 19, Külső Ft Ft Belső Ft Ft Ft Ft Ft Ft 17/a, Ft melléklet Szolgáltatások és létesítmények használati díja: től Megnevezés Bruttó egységár Sírásás: Ft 2 személyes sírbolt 120*250* Ft 3 személyes sírbolt 120*250* Ft 24 Módosította a 26/2013.(XII.13.) ör. 25 Módosította a mellékleteket a 33/2012.(XII.17.) ör. 26 Mellékleteit módosította az 5/2012.(II.8.) ör. 27 Módosította a 26/2013.(XII.13.) ör.

10 4 személyes sírbolt 200*250* Ft 6 személyes sírbolt 260*250* Ft Sírboltnyitás: Urnaelhelyezés, előkészítés: Ft Ft Exhumálás sírboltból: sírnyitás: exhumálás: Sírbolt kitakarítás, rendbetétele: összesen: Ft Ft Ft Ft Exhumálás földből: Exhumálás helyben: sírlebontás: sírásás: exhumálás: visszatemetés: összesen: Ft Ft Ft Ft Ft Ft Sírmélyítés: Sírkő lebontás, sírkő visszahelyezés Sírkő lebontás, sírkő visszahelyezés, földelszállítás Sírkő, fedlap lebontás, sírkő visszahelyezés, fólia Sírkő, fedlap lebontás, sírkő visszahelyezés, földelszállítás, fólia Sírkő, fedlap lebontás, sírkő visszahelyezés, földelszállítás, keret lebontás Sírkő, fedlap lebontás, sírkő visszahelyezés, földelszállítás, keret leemelés, visszahelyezés, fólia Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ravatal használati díj: bruttó Ft Üzemeltető által biztosított szolgáltatás és létesítmények igénybevételi díja egyházi temetés esetén: bruttó Ft Üzemeltető által biztosított szolgáltatás és létesítmények igénybevételi díja polgári temetés esetén bruttó Ft Behajtás díja maximum 3,5 to össztömegű tehergépjárművel bruttó Ft

11 28 3. melléklet Temető-fenntartási hozzájárulás től Temető-fenntartási hozzájárulás bruttó Ft/nap/temetési hely 28 Módosította a 26/2013.(XII.13.) ör.

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2010.(VIII. 30.) számú önkormányzati rendelete a temetırıl és a temetkezésrıl

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2010.(VIII. 30.) számú önkormányzati rendelete a temetırıl és a temetkezésrıl TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2010.(VIII. 30.) számú önkormányzati rendelete a temetırıl és a temetkezésrıl Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete az elhunyt személyek emlékének

Részletesebben

Vasasszonyfa Önkormányzat. 8/2001.(XI.28.) számú rendelete. a temetőkről és a temetkezésről. A rendelet célja. Értelmező rendelkezések

Vasasszonyfa Önkormányzat. 8/2001.(XI.28.) számú rendelete. a temetőkről és a temetkezésről. A rendelet célja. Értelmező rendelkezések Vasasszonyfa Önkormányzat 8/2001.(XI.28.) számú rendelete a temetőkről és a temetkezésről /A 11/2012. (V.7.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg./ Vasasszonyfa Önkormányzat

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 26/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete. a temetőről és a temetkezési tevékenységről

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 26/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete. a temetőről és a temetkezési tevékenységről 1 VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 26/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezési tevékenységről Vaskút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestülete 12/2004. ( IV. 30. ) sz. rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről 1

Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestülete 12/2004. ( IV. 30. ) sz. rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről 1 Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestülete 12/2004. ( IV. 30. ) sz. rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről 1 Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2000. (IX.26.) Ör. rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről

Tolna Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2000. (IX.26.) Ör. rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről Tolna Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2000. (IX.26.) Ör. rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről Tolna Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Temetőszabályzat. Bevezető rendelkezések: I. A Szabályzat területi hatálya, a sírkert adatai:

Temetőszabályzat. Bevezető rendelkezések: I. A Szabályzat területi hatálya, a sírkert adatai: Temetőszabályzat A Temetőszabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a Fiumei Úti Sírkert Nemzeti Emlékhely használatának általános rendelkezéseit tartalmazza, figyelemmel a temetőkről és a temetkezésről szóló

Részletesebben

Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről

Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről Lébény Város Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről Lébény Város Önkormányzat Képviselőtestülete a temetőkről és a temetkezésről

Részletesebben

A rendelet célja Tarnaörs községben 1.

A rendelet célja Tarnaörs községben 1. Tarnaörs Község Önkormányzatának 2./ 2002. (I.25)/ sz. rendelete egységes szerkezetben a 32/2003. (XII.29.) 17/2004. (VIII.27.) sz. rendelettel módosítva a temetőről és a temetkezésről. Tarnaörs Község

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezési tevékenységről

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezési tevékenységről NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezési tevékenységről (egységes szerkezetben a módosításokkal) Nagymányok Város Önkormányzata Magyarország

Részletesebben

1999. évi XLIII. törvény

1999. évi XLIII. törvény Pirossal jelzett sorok: 2015. január 01-én lép hatályba 1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről Az Országgyűlés az elhunyt személyek emlékének méltó megőrzése és ápolása, a temetkezés

Részletesebben

Kiskunlacháza agyközség Önkormányzatának../2013.(.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről, egységes szerkezetben

Kiskunlacháza agyközség Önkormányzatának../2013.(.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről, egységes szerkezetben Kiskunlacháza agyközség Önkormányzatának../2013.(.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről, egységes szerkezetben I. Bevezető rendelkezések 1. Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzata

Részletesebben

Százhalombatta Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 28/2008.(X.8.) Ör. sz. rendelete

Százhalombatta Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 28/2008.(X.8.) Ör. sz. rendelete Százhalombatta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2008.(X.8.) Ör. sz. rendelete a köztemető és a temetkezések rendjéről, a köztemető üzemeltetéséről Százhalombatta Város Önkormányzata a temetőkről

Részletesebben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a temetőkről és a temetkezésről szóló 13/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a temetőkről és a temetkezésről szóló 13/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a temetőkről és a temetkezésről szóló 13/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 33/2005. (XI. 30.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 33/2005. (XI. 30.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 33/2005. (XI. 30.) ÖR. rendelete a temetőről és a temetkezésről szóló 26/2000. (IX. 29.) ÖR. rendelet módosításáról és egységes szövegéről

Részletesebben

1999. évi XLIII. törvény. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek. A törvény hatálya

1999. évi XLIII. törvény. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek. A törvény hatálya 1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről Az Országgyűlés az elhunyt személyek emlékének méltó megőrzése és ápolása, a temetkezés közegészségügyi és kegyeleti rendeltetésének érvényesítése,

Részletesebben

BUDAPEST-VI. KERÜLET, SZENT CSALÁD PLÉBÁNIA URNATEMETŐI SZABÁLYZATA

BUDAPEST-VI. KERÜLET, SZENT CSALÁD PLÉBÁNIA URNATEMETŐI SZABÁLYZATA BUDAPEST-VI. KERÜLET, SZENT CSALÁD PLÉBÁNIA URNATEMETŐI SZABÁLYZATA Urnatemetői Szabályzat A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) és a végrehajtása tárgyában

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. a temetőről és a temetkezések rendjéről, üzemeltetéséről. 1. Általános rendelkezések 1.

EGYSÉGES SZERKEZET. a temetőről és a temetkezések rendjéről, üzemeltetéséről. 1. Általános rendelkezések 1. EGYSÉGES SZERKEZET 152. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (III.31.) 6, 19/2014. (VII.04.) 5, 36/2013. (XI. 19.) ÖR 4, 34/2012. (VI. 12.) ÖR, 27/2012. (V. 04.) ÖR és 42/2011.

Részletesebben

BAG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 1/2012.(II.23.) számú rendelete. A köztemetőről és a temetkezés rendjéről

BAG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 1/2012.(II.23.) számú rendelete. A köztemetőről és a temetkezés rendjéről BAG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 1/2012.(II.23.) számú rendelete A köztemetőről és a temetkezés rendjéről 2 Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII.

Részletesebben

I. A rendelet hatálya

I. A rendelet hatálya Gyömrő Város Önkormányzatának 33/2007. (XII.13.) számú rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről és szabályairól a 21/2008. (XII.19.) 32/2009. (XII.17.) sz. és a 26/2010. (XII.16.) sz. rendelettettel

Részletesebben

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2005. (IX. 30.) rendelete a temetőről és a temetkezési tevékenységről

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2005. (IX. 30.) rendelete a temetőről és a temetkezési tevékenységről Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2005. (IX. 30.) rendelete a temetőről és a temetkezési tevékenységről Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (III.5.) önkormányzati rendelete. a köztemetőről és a temetkezésről

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (III.5.) önkormányzati rendelete. a köztemetőről és a temetkezésről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (III.5.) önkormányzati rendelete a köztemetőről és a temetkezésről Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ( a továbbiakban

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének. 9/2000./X.1./ r e n d e l e t e a. temetőkről és a temetkezés rendjéről.

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének. 9/2000./X.1./ r e n d e l e t e a. temetőkről és a temetkezés rendjéről. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2000./X.1./ r e n d e l e t e a temetőkről és a temetkezés rendjéről. Monostorapáti község Önkormányzati Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

A Dadi Református Egyházközség 1/2011 sz. szabályzata temetőről és a temetkezési tevékenységről

A Dadi Református Egyházközség 1/2011 sz. szabályzata temetőről és a temetkezési tevékenységről A Dadi Református Egyházközség 1/2011 sz. szabályzata temetőről és a temetkezési tevékenységről A Dadi Református Egyházközség (továbbiakban Tulajdonos) a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelete. a köztemető fenntartásáról, és a temetkezésről

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelete. a köztemető fenntartásáról, és a temetkezésről TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelete a köztemető fenntartásáról, és a temetkezésről Tabdi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről

Részletesebben

a temetőkről és a temetkezés rendjének helyi szabályairól

a temetőkről és a temetkezés rendjének helyi szabályairól 1 Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 22/2000. (XII. 15.) ÖK. számú r e n d e l e t e a temetőkről és a temetkezés rendjének helyi szabályairól (egységes szerkezetben) Előszállás

Részletesebben

Általános rendelkezések. (2) A tisztességes temetéshez való jog megkülönböztetés nélkül mindenkit megillet.

Általános rendelkezések. (2) A tisztességes temetéshez való jog megkülönböztetés nélkül mindenkit megillet. 1 Gyál Város Önkormányzatának 8/2000.(IV.03.) Ök. számú rendelete a temetőkről és a temetkezésről 1 (a 27/2000.(VI.30.), a 30/2000.(XI.08.), a 6/2002.(III.25.), a 22/2004.(XI.4.), a 7/2007.(III.10.), a

Részletesebben

Iszkáz község Önkormányzatának 6/2000. (VI.8.) Ör. számú rendelete a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék elhelyezéséről

Iszkáz község Önkormányzatának 6/2000. (VI.8.) Ör. számú rendelete a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék elhelyezéséről Iszkáz község Önkormányzatának 6/2000. (VI.8.) Ör. számú rendelete a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék elhelyezéséről Iszkáz község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2003. (VII. 2.) rendelete. a temetőkről és a temetkezésről

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2003. (VII. 2.) rendelete. a temetőkről és a temetkezésről BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2003. (VII. 2.) rendelete a temetőkről és a temetkezésről Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testülete a köztemetők rendjének szabályozására a temetőkről

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések 1..

I. fejezet. Általános rendelkezések 1.. Balatonhenye község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2000. (X.16.) számú r e n d e l e t e a köztemető rendjéről, használatának, igénybevételének szabályairól (egységes szerkezetben) Balatonhenye Önkormányzat

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. (IV.30.) rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. (IV.30.) rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004. (IV.30.) rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2005. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2005. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2005. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről 1. melléklet Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a helyi

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012. (III.30.) önkormányzati R E N D E L E T E

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012. (III.30.) önkormányzati R E N D E L E T E Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012. (III.30.) önkormányzati R E N D E L E T E A köztemető rendjéről és a temetkezési tevékenységről (egységes szerkezetben a 17/2012. (IX.26.))

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK 27/2007.(IX.25.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK 27/2007.(IX.25.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK 27/2007.(IX.25.) KGY r e n d e l e t e a temetıkrıl és a temetkezési tevékenységrıl (egységes szerkezetben a 11/2008.(III.4.) KGY és a 50/2008.(XI.25.) KGY rendelettel)

Részletesebben

145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet a temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról

145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet a temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet a temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról A Kormány a temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 1999. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Tv.)

Részletesebben

20/2005. (XI. 29.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet

20/2005. (XI. 29.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet 20/2005. (XI. 29.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet a temetőkről és a temetkezésről (Egységes szerkezetben!) Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2008. (V.27.), a 16/2009. (VIII.25.) és a 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendeletekkel módosított 13/2000. (IX.01.) önkormányzati rendelete a köztemető

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Polgármesteri Hivatal 2747. Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 12.

Részletesebben

18/2009./IX.14./ sz. rendelete. A temetőkről és a temetkezési tevékenységről

18/2009./IX.14./ sz. rendelete. A temetőkről és a temetkezési tevékenységről MUCSONY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 18/2009./IX.14./ sz. rendelete A temetőkről és a temetkezési tevékenységről Mucsony Nagyközség képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.tv. 16../1/

Részletesebben

1. fejezet. Általános rendelkezések. E rendelet hatálya a Község közigazgatási területére terjed ki.

1. fejezet. Általános rendelkezések. E rendelet hatálya a Község közigazgatási területére terjed ki. Pusztazámor Község Önkormányzatának 8/2004.(VII. 09.) számú rendelete a közterületek tisztántartásáról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

A Rendelet 1. b.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

A Rendelet 1. b.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének.../2015. (...) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés módjáról szóló 39/2000. (XII.18.) Ör.sz. rendelet módosításáról Salgótarján Megyei Jogú

Részletesebben

(1) Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata gondoskodik a helyi viszonyoknak és előírásoknak megfelelő köztemető fenntartásáról.

(1) Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata gondoskodik a helyi viszonyoknak és előírásoknak megfelelő köztemető fenntartásáról. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013.(XII.19.) rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről* Egységes szerkezetben Hatályos: 2014. január 1. napjától Sárrétudvari

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet alkalmazási köre. 1. A rendeletet Siklós város közigazgatási területén kell alkalmazni.

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet alkalmazási köre. 1. A rendeletet Siklós város közigazgatási területén kell alkalmazni. Siklós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004. (III. 31.) önkormányzati rendelete Hatályos:2014-12-19 -tól Siklós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004. (III. 31.) önkormányzati

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

I. rész. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2003. (II. 1.) rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a hulladékgazdálkodásról a módosításokkal egységes szerkezetben Szálka Község Önkormányzatának

Részletesebben

Söréd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2014( IV.01.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés egyes kérdéseiről

Söréd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2014( IV.01.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés egyes kérdéseiről Söréd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2014( IV.01.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés egyes kérdéseiről Söréd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 45/2001 (XII. 22.) SZÁMÚ RENDELETE. a települési szilárd hulladék kezelésével összefüggő közszolgáltatási tevékenységről

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 45/2001 (XII. 22.) SZÁMÚ RENDELETE. a települési szilárd hulladék kezelésével összefüggő közszolgáltatási tevékenységről SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 45/2001 (XII. 22.) SZÁMÚ RENDELETE a települési szilárd hulladék kezelésével összefüggő közszolgáltatási tevékenységről egységes szerkezetben a 25/2002. (XII. 17.) számú rendelettel

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 17/2000. (XII. 14.) Kazár Község Önkormányzat rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről egységes szerkezetben a 8/2011 (VII.06) sz. rendelettel Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

25/2001.(VI.28.) rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről. (Egységes szerkezet)

25/2001.(VI.28.) rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről. (Egységes szerkezet) Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2002.(III.20.), 5/2003.(II.12.) (2003. évi költségvetésről szóló), 2/2004.(II.11.) (2004. évi költségvetésről szóló), 11/2005.(III.1.) (2005. évi

Részletesebben

Egyházashollós község Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2000./XII.1./ ÖR. számú rendelete a temetőkről és a temetkezésről

Egyházashollós község Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2000./XII.1./ ÖR. számú rendelete a temetőkről és a temetkezésről Egyházashollós község Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2000./XII.1./ ÖR. számú rendelete a temetőkről és a temetkezésről Egységes szerkezetben a 8/2011(VI.24..) számú rendeletekkel Egyházashollós

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 42/2000. (IX. 14.) Kgy. rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről (Egységes szerkezetben) I.

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 42/2000. (IX. 14.) Kgy. rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről (Egységes szerkezetben) I. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 42/2000. (IX. 14.) Kgy. rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi Önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Tura Város Önkormányzata Képvisel-testületének 14/2004.(VI.30.) rendelete a köztemetkrl és a temetkezés rendjérl

Tura Város Önkormányzata Képvisel-testületének 14/2004.(VI.30.) rendelete a köztemetkrl és a temetkezés rendjérl Tura Város Önkormányzata Képvisel-testületének 14/2004.(VI.30.) rendelete a köztemetkrl és a temetkezés rendjérl Tura Város Önkormányzatának Képvisel-testülete a Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 1. A dokumentációban előforduló kifejezések 2. A közbeszerzési eljárás lebonyolításának

Részletesebben

Jászapáti Város Önkormányzat 30/2005./XII.l./ rendelete. A köztemetőről és a temetkezésről Egységes szerkezetben 2012.05.18. A rendelet hatálya

Jászapáti Város Önkormányzat 30/2005./XII.l./ rendelete. A köztemetőről és a temetkezésről Egységes szerkezetben 2012.05.18. A rendelet hatálya Jászapáti Város Önkormányzat 30/2005./XII.l./ rendelete A köztemetőről és a temetkezésről Egységes szerkezetben 2012.05.18. 1 Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 16/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 16/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről Biharkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének (Hatályos: 2012. április 15-től) Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2003.(XII.1.)Kt. rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, és a településtisztaság

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. (I.30.) rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. (I.30.) rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. (I.30.) rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről Tahitótfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (XII. 16.) önkormányzati rendelete A temetkezés helyi rendjéről. I.

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (XII. 16.) önkormányzati rendelete A temetkezés helyi rendjéről. I. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (XII. 16.) önkormányzati rendelete A temetkezés helyi rendjéről Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 46/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a köztisztaság, valamint településtisztaság fenntartásáról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 46/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a köztisztaság, valamint településtisztaság fenntartásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 46/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a köztisztaság, valamint településtisztaság fenntartásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I.6. IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 25/2012. (XII. 14.) Önkormányzati rendelete

I.6. IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 25/2012. (XII. 14.) Önkormányzati rendelete I.6. IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 25/2012. (XII. 14.) Önkormányzati rendelete A temetőkről és a temetkezési tevékenységről Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének. a 2013. július 31-ei ülésére 3. napirend. Göndörné Frajka Gabriella Jegyző

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének. a 2013. július 31-ei ülésére 3. napirend. Göndörné Frajka Gabriella Jegyző 1 E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. július 31-ei ülésére 3. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Szemétszállítás igénybevételéről

Részletesebben

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013 (XII.3.) önkormányzati rendelete a nádudvari temetőről és a temetkezések rendjéről

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013 (XII.3.) önkormányzati rendelete a nádudvari temetőről és a temetkezések rendjéről Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013 (XII.3.) önkormányzati rendelete a nádudvari temetőről és a temetkezések rendjéről Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 12/2005./X.11./sz. rendelete a. 20/2004./XI.30./sz.

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 12/2005./X.11./sz. rendelete a. 20/2004./XI.30./sz. BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2005./X.11./sz. rendelete a 20/2004./XI.30./sz. R E N D E L E T E a temetőkről és a temetkezésről módosításáról és egységes szerkezetbe

Részletesebben

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 19/2009.XI.30.) rendelete 1, 2 A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Balatonkeresztúr Község

Részletesebben

23/2000. (X.4.) Ök. rendelet Vecsés Város temetıjérıl és használatának szabályairól

23/2000. (X.4.) Ök. rendelet Vecsés Város temetıjérıl és használatának szabályairól 23/2000. (X.4.) Ök. rendelet Vecsés Város temetıjérıl és használatának szabályairól (egységes szerkezetben: 20/2000. (IX.19.), 14/2001. (V.30.), 19/2001. (VII.1.), 26/2005. (IX.29.), 12/2009.(IV.29.),

Részletesebben

Medgyesegyháza Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2000. (XI.2.) Ök. számú rendelete a temetőkről és a temetkezésről

Medgyesegyháza Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2000. (XI.2.) Ök. számú rendelete a temetőkről és a temetkezésről Medgyesegyháza Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2000. (XI.2.) Ök. számú rendelete a temetőkről és a temetkezésről 1 Medgyesegyháza Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Önkormányzat) élve

Részletesebben

Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének. 4/2006. (III. 14.) számú rendelete

Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének. 4/2006. (III. 14.) számú rendelete Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének 4/2006. (III. 14.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek tisztán tartásáról

Részletesebben

JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Képviselő-testületének. 5/2007./III.23./ rendelete. a köztemetőről és a temetkezésről

JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Képviselő-testületének. 5/2007./III.23./ rendelete. a köztemetőről és a temetkezésről Egységes szerkezet JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 5/2007./III.23./ rendelete a köztemetőről és a temetkezésről Jászdózsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (IX. 26.) rendelete a temetőkről és a temetkezésről

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (IX. 26.) rendelete a temetőkről és a temetkezésről Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (IX. 26.) rendelete a temetőkről és a temetkezésről Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 15.) rendelete a köztemető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 15.) rendelete a köztemető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 15.) rendelete a köztemető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Bojt Község Önkormányzat 2/A. P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előkészítő: dr. Nagy Csaba aljegyző ELŐTERJESZTÉS a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 8/2001. (XII. 28.) HÖR. rendelet módosítására

Részletesebben

Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete

Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról, a településtisztaság biztosításáról Ordacsehi Községi Önkormányzat

Részletesebben

145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet. A temető létesítményei

145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet. A temető létesítményei 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról A Kormány a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Tv.)

Részletesebben

LITÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2004. (IV. 15.) rendelete

LITÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2004. (IV. 15.) rendelete LITÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2004. (IV. 15.) rendelete a temetők használatának és a temetkezési tevékenységek helyi szabályozásairól. 1 Litér Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

RENDELETE A KÖZTEMETŐRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL

RENDELETE A KÖZTEMETŐRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETE a 4/2012./VI.15./ rendelettel módosított 9/2007./X.1/ RENDELETE A KÖZTEMETŐRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL /egységes szerkezetben/ 2 Zomba Község Önkormányzata

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY 1 EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2009 (III. 27.) önkormányzati rendelete a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról módosította 23/2012. (V. 24.) önkormányzati rendelet 42

Részletesebben

NYÍRÁBRÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2009. (VII.1.) SZ. RENDELETE A KÖZTEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL. Hatályos: 2014.

NYÍRÁBRÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2009. (VII.1.) SZ. RENDELETE A KÖZTEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL. Hatályos: 2014. NYÍRÁBRÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2009. (VII.1.) SZ. RENDELETE A KÖZTEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL Hatályos: 2014. augusztus 30-tól Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata a temetőkről és a temetkezésről

Részletesebben

Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010. (VII.05.) önkormányzati rendelete A köztemetőről és a temetkezésről

Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010. (VII.05.) önkormányzati rendelete A köztemetőről és a temetkezésről Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010. (VII.05.) önkormányzati rendelete A köztemetőről és a temetkezésről Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Rábapatona Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2001./XI.29./. számú rendelete. a köztemető rendjéről és a temetkezési tevékenységről

Rábapatona Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2001./XI.29./. számú rendelete. a köztemető rendjéről és a temetkezési tevékenységről 1 Rábapatona Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2001./XI.29./. számú rendelete a köztemető rendjéről és a temetkezési tevékenységről (Hatályos: 2015. április 1-jétől) Rábapatona Község Önkormányzatának

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 5/2006.(III.30.) SZÁMÚ RENDELETE

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 5/2006.(III.30.) SZÁMÚ RENDELETE SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 5/2006.(III.30.) SZÁMÚ RENDELETE a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás szabályainak és díjának meghatározásáról Egységes

Részletesebben

18/2015. (IX. 15.) önkormányzati rendelet. A köztemetőkről és a köztemető használatának rendjéről

18/2015. (IX. 15.) önkormányzati rendelet. A köztemetőkről és a köztemető használatának rendjéről 18/2015. (IX. 15.) önkormányzati rendelet A köztemetőkről és a köztemető használatának rendjéről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényben

Részletesebben

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013. (X.25.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013. (X.25.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013. (X.25.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2012. (IX. 26.) önkormányzati rendelete a település rendjének szabályairól 1

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2012. (IX. 26.) önkormányzati rendelete a település rendjének szabályairól 1 Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2012. (IX. 26.) önkormányzati rendelete a település rendjének szabályairól 1 Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített

Részletesebben

Örményes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2011.(II.23.)sz. rendelete. A települési szilárd hulladékgazdálkodásról

Örményes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2011.(II.23.)sz. rendelete. A települési szilárd hulladékgazdálkodásról Örményes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2011.(II.23.)sz. rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodásról Örményes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Hollád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 7/2005. (IV.25.) sz. rendelete

Hollád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 7/2005. (IV.25.) sz. rendelete Hollád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2005. (IV.25.) sz. rendelete a települési hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről és a közszolgáltatás díjának megállapításáról (egységes szerkezetben

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014.( IX..) önkormányzati rendelete A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásokról, valamint a közterületek tisztántartásának szabályairól

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA

RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA ELTE TANÍTÓ ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA 2004. TARTALOMJEGYZÉK Rendészeti és vagyonvédelmi szabályzat I. Általános rendelkezések 3. oldal II. Az ELTE Tanító-és Óvóképző

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a temetőkről és a temetkezésről

Részletesebben

11/1985. (XI. 30.) IpM rendelet. a közvilágításról

11/1985. (XI. 30.) IpM rendelet. a közvilágításról 11/1985. (XI. 30.) IpM rendelet a közvilágításról A villamosenergia fejlesztésér l, átvitelér l és elosztásáról szóló 1962. évi IV. törvény (a továbbiakban: VET) végrehajtására kiadott 40/1962. (XI. 11.)

Részletesebben

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2000.(VI.5.) számú önkormányzati rendelete a környezet- és természetvédelemről 1

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2000.(VI.5.) számú önkormányzati rendelete a környezet- és természetvédelemről 1 TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2000.(VI.5.) számú önkormányzati rendelete a környezet- és természetvédelemről 1 Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Somoskıújfalu Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2/2007. (I. 12.) SKt. sz. rendelete a helyi környezet védelmérıl, a közterületek és ingatlanok rendjérıl, a település tisztaságáról Somoskıújfalu

Részletesebben

Budapest Józsefváros Önkormányzatának. 37/2003. (VII.07.) ök. sz. rendelete

Budapest Józsefváros Önkormányzatának. 37/2003. (VII.07.) ök. sz. rendelete Budapest Józsefváros Önkormányzatának 37/2003. (VII.07.) ök. sz. rendelete a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról, valamint a versenyeztetés és a helyi költségvetési szervek beszerzési eljárásának

Részletesebben

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezésről szóló 18/2001. (XII. 01.) számú önkormányzati rendelete

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezésről szóló 18/2001. (XII. 01.) számú önkormányzati rendelete Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezésről szóló 18/2001. (XII. 01.) számú önkormányzati rendelete Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő Testülete a helyi

Részletesebben

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Petneháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény

Részletesebben

Tiszacsege Város Önkormányzatának a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló. 26/2013.(XII.21.) önkormányzati rendeletének

Tiszacsege Város Önkormányzatának a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló. 26/2013.(XII.21.) önkormányzati rendeletének Tiszacsege Város Önkormányzatának a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 26/2013.(XII.21.) önkormányzati rendeletének a 19/2014.(XII. 11.) önkormányzati rendelettel, valamint az 5/2016.(II.16.)

Részletesebben

Geresdlak Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013.( XII.30.) rendelete

Geresdlak Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013.( XII.30.) rendelete Geresdlak Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013.( XII.30.) rendelete Hatályos:2014-01-01 -tól Geresdlak Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013.( XII.30.) rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos

Részletesebben

Imola község Önkormányzata Képviselőtestületének. 4/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Imola község Önkormányzata Képviselőtestületének. 4/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Imola község Önkormányzata Képviselőtestületének. 4/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Imola község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének

Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 11/2003. /VIII.27./ önkormányzati rendelete A köztisztaságról, és a szervezett köztisztasági szolgáltatásokról a módosításokkal egységes szerkezetben Szendrő

Részletesebben

I. Fejezet A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma

I. Fejezet A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014 (II.21.) önkormányzati rendelete A települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról (egységes szerkezetben a módosításokkal) Balatonfenyves

Részletesebben

M Á S O L A T 3/2012. (I.

M Á S O L A T 3/2012. (I. M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (I. 20.) számú rendelete a korlátozott forgalmú övezetek behajtási rendjének szabályozásáról (az időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Részletesebben

Z L N Y HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI K 2006. ÉVI 5. SZÁM ÁPRILIS

Z L N Y HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI K 2006. ÉVI 5. SZÁM ÁPRILIS 2006. ÉVI 5. SZÁM ÁPRILIS OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI K Ö Z L Ö N Y 9/2006. (V. 10.) Ör. rendelet Oroszlány Város Önkormányzata

Részletesebben