NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK 27/2007.(IX.25.) KGY. r e n d e l e t e

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK 27/2007.(IX.25.) KGY. r e n d e l e t e"

Átírás

1 NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK 27/2007.(IX.25.) KGY r e n d e l e t e a temetıkrıl és a temetkezési tevékenységrıl (egységes szerkezetben a 11/2008.(III.4.) KGY és a 50/2008.(XI.25.) KGY rendelettel) A Közgyőlés a temetıkrıl és a temetkezésrıl szóló évi XLIII. törvény 41.. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a temetıkrıl és temetkezési tevékenységrıl a következı rendeletet alkotja: 1. A rendelet hatálya /1/ A rendelet hatálya kiterjed Nyíregyháza város területén lévı köztemetıkre, és lezárt temetıkre. /2/ Ahol e rendelet szövegében köztemetı kifejezés szerepel, azon az önkormányzat által fenntartott temetıket kell érteni. 2. Temetı létesítése Temetıt csak a Közgyőlés által jóváhagyott szabályozási tervben az erre kijelölt területen lehet létesíteni. 3. Temetı fenntartása /1/ Köztemetık fenntartásáról az önkormányzat gondoskodik. Ennek keretében biztosítja a temetık rendeltetésszerő használatához a) a temetık megközelítéséhez szükséges utat, b) temetık területén fogattal vagy gépjármővel is járható, a bejárattól a ravatalozóhoz vezetı utat, illetve a sírok megközelítéséhez szükséges utakat, c) temetık bekerítését, d) elhaltak felravatalozására alkalmas ravatalozót, e) a temetıkben vízvételi lehetıségeket, a hulladék tárolását, f) a temetık területén a rendeltetésnek és helyi jellegeknek megfelelı módon való parkosítást,

2 2 g) szükség szerint a halottak ideiglenes elhelyezésére szolgáló kamrát, illetve bonchelyiséget, orvosi szobát, kellékraktárt, öltözıt, illetve a temetıben villanyvilágítást. /2/ A temetıket tömör (tégla, kı, beton stb.) vagy áttört vasrács, sodrony, stb.) kerítéssel és mellette élı sövénnyel kell körülkeríteni. /3/ A temetık fenntartását, üzemeltetését az önkormányzattal jogviszonyban álló temetkezési szolgáltató látja el, e rendeletben, valamint a kegyeleti közszolgáltatási szerzıdésben foglalt feltételek szerint. 4. Temetkezési szolgáltatások, a temetık ellenırzése /1/ A temetkezési szolgáltatások biztosításáról az üzemeltetın keresztül az önkormányzat gondoskodik. /2/ Temetkezési szolgáltatások: köztemetın belül az elhunyt hőtésével, az erre a célra rendszeresített szállítójármővel történı szállítás, a hamvaknak az erre a célra szolgáló berendezéssel történı szórása, (bemosása), a sírhelynyitással és visszahantolással kapcsolatos feladatok ellátása. Ezen feladatokat csak az üzemeltetı láthatja el és ebben az esetben az üzemeltetı szakszemélyzetének és berendezéseinek igénybevétele is kötelezı. /3/ A temetık fenntartásával és üzemeltetésével összefüggı feladatok ellátását Nyíregyháza Megyei Jogú Város Jegyzıje ellenırzi. 5. Temetés /1/ Temetni - hamvak kivételével - csak a temetınek kijelölt és temetésre még használatban lévı területen szabad. /2/ Az elhaltakat a szállításnál, ravatalozásnál, eltemetésnél a legnagyobb gonddal és kegyeleti szabályok szigorú betartásával kell kezelni. /3/ A temetésnek és a gyászszertartásnak az idejét a temetı üzemeltetıje állapítja meg. Ehhez az idıponthoz alkalmazkodni kötelesek a szertartást végzı személyek is. A temetés idejére vonatkozó hozzátartozói kívánságokat a lehetıséghez mérten figyelembe kell venni. /4/ A temetı ravatalozó épületében a halottat a temetésig a hőtıkamrában kell elhelyezni. A temetéskor a felravatalozás a ravatalozó helyiségben történik. A ravatalra helyezettek koporsói nyitva tarthatók. /5/ Ha a holttest oszlása elırehaladott, a család elızetes értesítése után a koporsót le kell zárni. Egyébként a végleges lezárás csak közvetlenül a temetés, illetıleg a gyászszertartás elıtt történhet meg. Fertızı betegségben elhaltak holttestét légmentesen lezárt koporsókban kell ravatalozni, de kívánságra üvegbetétet lehet alkalmazni. A halottak érintését meg kell akadályozni. /6/ A ravatalozó helyiséget legalább 1/2 órával a temetés elıtt, de minden esetben a ravatalozás megtörténte után ki kell nyitni és a gyászolók rendelkezésére bocsátani.

3 3 6. Hamvasztásos temetéssel kapcsolatos külön rendelkezések /1/ A holttest elhamvasztásához a városi tiszti fıorvos - /2/ bekezdésben foglalt kivétellel - engedélye szükséges. A halott vizsgálati bizonyítványra minden esetben fel kell jegyezni, hogy a holttest-boncolás után, vagy a nélkül hamvasztható. /2/ Kórházban meghalt személy holttestét boncolás nélkül elhamvasztani nem szabad. Ilyen esetben a halott vizsgálati bizonyítványra a boncolást végzı orvosnak kell feljegyeznie, hogy a holttest elhamvasztható. /3/ Az elhamvasztott halottak hamvait tartalmazó urnákat a) urnafülkében, b) urnasírhelyben, c) rátemetéssel és hozzátartozók sírjában, d) sírboltban és e) bármely olyan ingatlanon, ahol a tulajdonos, fenntartó továbbá az ingatlan jogszerő használója ehhez hozzájárult és a kegyeleti igények biztosíthatók, lehet engedélyezni. /4/ A rátemetéses urnaelhelyezés esetén sírnyitási engedély nem szükséges, de az urna a talajszinttıl legalább 1,00 m mélységbe kerüljön. /5/ A hamvasztásos temetésrıl gondoskodó részére - kívánságára - az urnát ki kell adni. /6/ Amennyiben az urna kiadását kérı személy nem azonos a hamvasztásos temetésrıl gondoskodóval, a kiadást kérı személynek - a Ptk ának b) pontja szerinti sorrendben - az elhalt közelebb álló hozzátartozójától írásbeli hozzájárulást kell beszereznie, illetıleg olyan értelmő nyilatkozatot kell tennie, miszerint az elhaltnak közelebbi hozzátartozója nincs, vagy a szükséges nyilatkozat nem szerezhetı be. /7/ Az urna átvételét az átvevıvel igazoltatni kell. Az urna kiadásáról a temetı üzemeltetıje köteles nyilvántartó könyvet vezetni. Ebben fel kell jegyezni: - az elhalt nevét, - a hamvasztás sorszámát, - az urna kiadásának idıpontját, - az átvevı nevét, lakcímét, - a kiadás jogcímét. Az üzemeltetı 10 évig köteles megırizni a (2) bekezdés szerint tett írásbeli nyilatkozatot. /8/ Az urna kiadásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket az üzemeltetıknek kell biztosítani. /9/ Az urnát a kegyeleti feltételek megtartásával kell a jogosultnak átadni. /10/ A temetı üzemeltetıje a kegyeleti szempontok figyelembevételével az urnát - térítés ellenében - postán is elküldheti, vagy gépkocsijával a kiadást kérı személy által megjelölt helyre szállíthatja. /11/ A kiadással kapcsolatban felmerült költségek a kiadást kérı személyt terhelik. /12/ A hamvak az elhalt életében tett, vagy az elhamvasztásról gondoskodó rendelkezése alapján, a temetı arra kijelölt és kiépített részén - a kegyeleti igények betartásával - a talajba mosathatók.

4 4 /13/ A hamvak szétszórásához szükséges terület kijelölésérıl és a feltételek (víz, út, stb.) biztosításáról a temetı fenntartója gondoskodik. A szétszórás elvégzésére alkalmas urnákról, hamvaknak a talajjal való összekeveredésérıl az erre elıírt szertartás szerint, a kegyeleti szabályok betartásáról az üzemeltetı gondoskodik. /14/ A temetı fenntartója által a hamvak szétszórására kijelölt terület gondozásáról, megjelölésérıl a temetı üzemeltetıje gondoskodik. /15/ A hamvak szétszórása után az elhalt nevének megjelölését az üzemeltetı által megjelölt helyen és módon lehetıvé kell tenni. A megjelölés kapcsán felmerült költségek a temetésrıl gondoskodót terhelik. 7. Sírhelyek, sírboltok, urnafülkék használati ideje /1/ A sírhely használati ideje 25 év. Amennyiben a terület nem kerül átrendezésre, a sírhely használati idejét - a sírhely újraváltása esetén - az elhalt hozzátartozójának kérelmére az üzemeltetı újabb 25 évre meghosszabbíthatja. /2/ Az önkormányzat által díszsírhelynek minısített sírok örök sírhely jellegőek és a temetı fennállásáig fennmaradnak, függetlenül a temetı fenntartójától. /3/ A sírbolt használati ideje 65 év vagy 100 év. A használati idı a sírbolthely megváltása napjával kezdıdik. /4/ Az urnafülke használati ideje 10 év vagy 20 év. /5/ Az urnasírhely használati ideje: 25 év /6/ A használati idı meghosszabbítása esetén az újra váltáskor érvényben lévı sírhely díjat kell megfizetni. A használati idı meghosszabbítására az elhaltnak az a hozzátartozója jogosult, aki a temetési hely használati idejét megváltotta, illetve temetésének költségeit rendezte. Ezek hiányában a Polgári Törvénykönyv b. pontja szerinti sorrendben jogosultak a használati idı meghosszabbítására a közeli hozzátartozók. A 25 év használati idı lejárta után meghosszabbított - betemetett sírok is elıre biztosított sírnak minısülnek és így a sírmegváltó személyt rendben tartási kötelezettség terheli. /7/ A sírhely, sírbolthely, urnafülke és urnasírhely használati díját az önkormányzat állapítja meg. A díjakat a rendelet melléklete tartalmazza. /8/ A temetı parcelláiban lejárt, újra nem váltott sírhelyek az exhumálást követıen újrahasznosíthatóak, értékesíthetıek. A felmerült többletköltségek a sírhelyek árában érvényesítendıek. A maradványok az eltemettetı kívánságainak megfelelıen a sírhelyben hagyhatóak, vagy hamvasztásra kerülnek. 8. Díszsírhelyek /1/ A díszsírhelyek a temetınek erre célra a rendelt területén fenntartott sírhelyek, illetve amelyeket az önkormányzat a haza, a város érdekében végzett, kimagaslóan eredményes munkában, hosszan tartó közéleti tevékenységben, kiemelkedı érdemeket szerzett személyek részére

5 5 adományoz. A díszsírhelyek kijelölése és adományozása a polgármester feladata, amelynek gyakorlásáról a döntést követı Közgyőlésen beszámol. /2/ Ingyenes díszsírhely a díszpolgárt illeti meg. Minden más esetben a mindenkor érvényes sírhely díjat kell megfizetni. /3/ A díszsírhelyek megfelelı gondoztatása a hozzátartozók, annak hiányában az önkormányzat feladata 9. A temetık rendje /1.a/ A temetıben lévı sírhelyek belsı méretei: - egyszemélyes sírhely: 200 cm. hosszú, 90 cm. széles, 200 cm. mély. - kétszemélyes sírhely : 200 cm. hosszú, 190 cm. széles, 200 cm. mély. A sírkeret közötti távolság 50 centiméter. /1.b/ Gyermeksírhely : 150 cm. hosszú, 60 cm. széles, 160 cm. mély. A sírkeret közötti távolság 30 centiméter. 1/c./ Urnasírhely mérete: - 2 személyes 80 cm. x 40 cm. - 4 személyes: 70 cm. x 80 cm. A sírkeret közötti távolság 30 centiméter. /1.d/ Az urnafülke befoglaló mérete min. 30x30 cm. /1/e/ A sírkı mérete: - 1 személyes 100 cm. x 210 cm. - 2 személyes 200 cm. x 210 cm. /2./ A temetıt sírhelytáblákra (parcellákra), a táblákat sorokra kell osztani. A sírokat és a sorokat számozni kell. /3/ A temetı nyitva tartását az évszakhoz igazítva kell biztosítani. A nyitvatartási idıt a temetı üzemeltetıje, valamint a temetkezéssel és temetkezési tevékenységekkel kapcsolatos feladatkörrel a Polgármesteri Hivatal ügyrendje szerint megbízott illetékes irodájával egyeztetve állapítja meg. /4/ A temetı bejáratánál a nyitvatartási idıt jól látható helyen ki kell függeszteni. A temetı kapujának bezárását jelezni kell. /5/ A temetı rendjét az üzemeltetı biztosítja. A növények ültetésének módozatait, továbbá azt, hogy milyen tárgyakat szabad a sírok díszítése céljából a temetıbe bevinni, az üzemeltetı állapítja meg. A temetı rendjérıl szóló tájékoztatót a temetı bejáratánál ki kell függeszteni. /6/ Köztemetıben gépjármővel az üzemeltetı által kidolgozott szabályzat szerint lehet közlekedni. /7/ A temetıbe kutyát, vagy más állatot bevinni nem szabad. A temetıben legeltetés, talaj vagy gyep felásása - a sírokat kivéve - tilos! A temetık területének tisztántartásáról az üzemeltetı gondoskodik. Szemetet lerakni csak a kijelölt helyen szabad. A szemétlerakó helyen összegyőlt szemét folyamatos elszállítása az üzemeltetı feladata. /8/ A temetıben gyertyát gyújtani legkésıbb a zárási idıt megelızıen egy órával szabad. Ügyelni kell azonban arra, hogy tőz ne keletkezzék. A gyertyát gyújtó, tőz okozása esetén, büntetıjogi felelısséggel tartozik.

6 6 /9/ A temetıben tilos hangoskodni, továbbá bármely olyan magatartást tanúsítani, amely a kegyeleti érzést sérti, vagy sértheti, és a látogatókat megbotránkoztatja! Tilos továbbá a temetı környékén olyan tevékenységet folytatni, amely a temetı nyugalmát indokolatlanul zavarja! /10/ A sírokat, sírboltokat, az azokon lévı tárgyakat, síremlékeket, továbbá a temetıben lévı épületeket, ültetvényeket és egyéb tárgyakat, a temetı fáit, bokrait és egyéb növényzetet rongálni, vagy beszennyezni, úgyszintén a sírok vagy sírboltok díszítésére szolgáló tárgyakat illetéktelenül eltávolítani tilos! /11/ 12 éven aluli gyermek a temetıben felügyelet nélkül nem tartózkodhat. /12/ A temetı területén csak a sírok és sírboltok díszítésére szolgáló tárgyakat, koszorút, sírlámpát, virágot, virágcserepet, vázát, stb. szabad elhelyezni. Ülıpadok a temetı üzemeltetıje által kijelölt helyen és módon helyezhetık el. /13/ Élı fák vagy egyéb fás növények ültetéséhez a temetı üzemeltetıje ad engedélyt. A fás növények a síroktól olyan távolságra kerülhetnek ültetésre, hogy azok növekedése közben a sírokban kár ne keletkezzen. Élı fa vagy egyéb fás növényzet kivágásához a temetı fenntartójának engedélye szükséges, de a temetı teljes területén elsıdleges szempont a favédelem. /14/ Engedély nélkül, vagy szabályellenesen elhelyezett síremlékek, tárgyak eltávolítására a temetı üzemeltetıje felhívást ad ki, amennyiben az 15 nap alatt nem történik meg, azt a temetı üzemeltetıje az érdekeltek költségére elvégezheti. /15/ A temetı korlátozott idıben látogatható közterület, ezért a hozzátartozó köteles megırizni értékeit, azok eltőnéséért a temetı üzemeltetıje nem felelıs. Az üzemeltetı portaszolgálatot biztosít, és a temetıt jól látható helyre kifüggesztett nyitvatartási rend szerint nyitja és zárja. 10. Sírok, sírboltok /1/ A síroknak egymástól való távolságát a talaj minıségének és a domborzat figyelembe vételével a temetı üzemeltetıje állapítja meg. A távolság meghatározására a sírok fej, láb és oldal részeitıl lévı távolságokra terjed ki. A sírhantok, sírdombok magasságát a temetı üzemeltetıje állapítja meg, de sírhant, sírdomb kialakítását nem lehet kötelezıvé tenni. /2/ Az urnasírok méretét a temetı üzemeltetıje állapítja meg. /3/ Köztemetıben a sírgödrök kiásását, betemetését csak a temetı üzemeltetıje által alkalmazott dolgozó végezheti. /4/ A halott, vagy maradványai áthelyezése folytán más sírba történı áthelyezése során megürült sírhelyek a temetı üzemeltetıjének rendelkezésére szállnak vissza. A jogosult részére az eredeti áron számított megváltási díj idıarányos részét vissza kell fizetni. /5/ Köztemetıben egyes felnıtt sírhelybe rendszerint csak egy nagy koporsó, gyermek sírba pedig csak 10 éven aluli gyermek koporsója temethetı. /6/ Betemetett egyes felnıtt sírba külön engedély alapján - rátemetéssel - egy kis koporsó, sír mélyítése esetén pedig egy nagy és egy kis koporsó, továbbá két urna temethetı.

7 7 /7/ Egy, már betemetett gyermek sírba a sírhely mélyítése mellett még egy, további 10 éven aluli gyermek koporsója temethetı. /8/ A kettıs sírhely két nagy koporsó elhelyezésére szolgál. Kettıs sírhely egyegy részébe ugyanolyan mértékben és módon történhet a rátemetés, mint az egy felnıtt sírba. /9/ Egy urnasírba, illetve urnafülkébe a férıhelynek megfelelı urna helyezhetı el. Az urnasírok fölé a kijelölt parcellában az egységes megjelenés miatt síremlék csak a temetı üzemeltetıje által jóváhagyott formában emelhetı. 11. Rátemetés /1/ Rátemetés esetén a temetéskor érvényes sírhelyhasználati díj idıarányos részét kell megfizetni. Rátemetés, vagy elıre váltott üres sírba történı temetés esetén a teljes összefüggı sírra (pl. kettıs sír) vonatkozó és a temetéskor érvényben lévı sírhelyhasználati díj olyan idıarányos részét kell megfizetni, amellyel biztosítható a további 25 év használati idı. Urnafülkében történı urnaelhelyezés esetén a használati idı idıarányos részét 10 év figyelembevételével kell megállapítani kivéve, ha egyedi kérésre a temetı üzemeltetıje ezt 20 évben állapítja meg. /2 Sírboltba csak a sírboltkönyvbe bejegyzett számú koporsót lehet elhelyezni. Koporsók helyett koporsónként két urna is elhelyezhetı külön díj felszámítása nélkül. Sírboltba a 65 év vagy 100 éves használati idın belül temetni csak az esetben lehet, ha azt a sírbolt mőszaki állapota lehetıvé teszi, állékonysága nem veszélyeztet életet vagy biztonságos használatot. Sírboltba történı temetés esetén, ha a használati idı nem biztosított, azt újabb 65 vagy 100 évre meg kell váltani. Ha temetés esetén a használati idıbıl még 25 év porladási idı biztosított, úgy megváltási díjat nem kell fizetni. 25 év porladási idıt el nem érı temetés esetén temetni csak az esetben lehet, ha a használati idı kiegészítése vagy meghosszabbítása 65 évre történik. /3/ Rátemetésre vonatkozó engedélyt a sírok felnyitásáról szóló rendelkezések betartása mellett a városi tisztiorvos adja meg. Az engedélyt csak akkor lehet megadni, ha a késıbb eltemetett halott részére 25 éves porladási idı biztosítható. /4/Sírgödröt kifalazni, vagy alávájni nem szabad. /5/ A közös sírhely kettınél több halott maradványainak elhelyezésére szolgál. 12. A síremlékek elhelyezésének rendje /1/ A síremlék felállításához, átépítéséhez, felújításához, lebontásához a temetı üzemeltetıjének hozzájárulása szükséges. /2/ Síremlékek alapozásának méreteit, továbbá síremlék anyagát, szerkezetével kapcsolatos elıírásokat a temetı üzemeltetıje ellenırzi, a késıbbi betemethetıség biztosításával.

8 8 /3/ A temetı komolyságát, vagy kegyeletet sértı síremlékek, feliratok nem engedélyezhetık, és nem készíthetık. A síremlék vagy a szegélykı nem terjedhet túl a sír, illetve a sírbolt méretére megállapított méreten. Építménynek, épületnek minısülı (pl. mauzóleum) sírbolt, valamint sírbolt alépítmény építése engedélyköteles. Sírbolt temetın belüli elhelyezését a temetı üzemeltetıje határozza meg. Balesetveszélyes síremlék felállítása tilos! A síremlék felállításánál a fejrész és keret között szilárd kapcsolatot kell létesíteni. Nem elegendı a fejrész cementes habarccsal történı összeragasztása. A síremlék felállítója a síremlék méretének megfelelı számú, de legalább két darab acélcsapot köteles beépíteni a keret és a fejrész közé. A csapok beépítése a síremlék helyreállításakor is kötelezı. Olyan síremlék felállítását, amelybıl a csapok hiányoznak, a temetı üzemeltetıje nem engedélyezhet. Errıl a temetı üzemeltetıje, megbízottja révén a felállítás elıtt köteles meggyızıdni. Ellenkezı esetben minden anyagi és erkölcsi felelısség az üzemeltetıt terheli. /4/ A síron felállított síremlékkel - a sír fennállása alatt - a létesítı jogosult rendelkezni. A létesítı elhalálozása után a rendelkezésre jogosultak sorrendje a Ptk a b) pontjában foglaltaknak megfelelıen alakul. /5/ Sírboltot építeni csak a temetı tervében megjelölt helyen és a temetı fenntartójának hozzájárulásával szabad. Sírboltot legalább kettı, de legfeljebb 12 koporsó számára lehet építeni. Sírbolthely megvásárlása esetén a sírbolt építtetıje köteles a sírboltot a megvásárlástól számított 1 éven belül megépíteni. Ennek elmulasztása esetén a temetı üzemeltetıje köteles felszólítani a sírbolt építtetıjét. Ha az építtetı a felszólítás ellenére sem építi fel a sírboltot, úgy a temetı üzemeltetıje jogosult a szerzıdést felmondani és az idıarányos használati díj visszafizetése után a sírbolthelyet újraértékesíteni. /6/ A sírbolt birtokosának a sírbolt építtetıjét (örökösét), illetıleg azt a személyt (örökösét) kell tekinteni, aki a temetı fenntartójától a sírboltot megvásárolta. /7/ Arra nézve, hogy a sírboltban kik temetkezhetnek (helyezhetık el), a sírbolt birtokosának a hatósági engedélyezési eljáráskor, illetıleg a sírbolt vásárlásakor a sírboltkönyvbe bejegyzett rendelkezései az irányadóak. /8/ Ha a sírbolt birtokosa a (7) bekezdés szerint nem intézkedett, a sírboltba a birtokos házastársát (élettársát), egyenes ági (fel- és lemenı) rokonait, továbbá az utóbbiak házastársait lehet eltemetni. Az egyenes ági rokoni kapcsolatot, hitelt érdemlıen igazolni kell. /9/ A sírboltot átruházni nem lehet. /10/ A sírbolt birtokosa a 25 éves porladási idı és a használati idı lejárta elıtt, amennyiben a sírboltot kiüríti - a sírboltról a temetı fenntartója javára lemondhat térítés ellenében is. A sírbolt ellenértékére a felek közötti megállapodás az irányadó. Az így megszerzett sírboltot értékesíteni lehet, a befolyt összeg kizárólag a temetı fenntartására fordítható. /11/ Amennyiben az élet- és balesetveszélyes állagú síremlék vagy sírbolt helyreállítását a temetı üzemeltetıje felszólításának ellenére sem végzi el a hozzátartozó, úgy a sírboltot vagy síremléket ki kell üríteni és a holttestmaradványokat - ha a halott hozzátartozója nem gondoskodik - közös sírba kell elhelyezni feltéve, hogy a 25 éves porladási idı már eltelt. Ha a 25 éves porladási idı még nem telt el, a temetı üzemeltetıje a más sírba való áttemetésérıl gondoskodni köteles. A temetı üzemelıje a más sírba való

9 9 áttemetéssel kapcsolatos költségeit azzal szemben érvényesítheti, aki a helyreállításról köteles lenne gondoskodni. Fellelhetı örökös híján az áttemetés költsége a temetı üzemeltetıjét terheli. 13. Temetıi munkák /1/ A temetıben végzendı munkákat - a sírgondozás és virágültetés kivételével - a temetı üzemeltetıjének be kell jelenteni. /2/ Virágültetésnél esetleg fennmaradó felesleget és az évelı növényeket kellı igazolás után a temetı üzemeltetıjének hozzájárulásával szabad kivinni a temetıbıl. /3/ A sírok növénnyel való díszítését, ápolását hozzátartozók végzik, de megbízás alapján és térítés ellenében - a temetı üzemeltetıjének tudomásával - más is végezheti. /4/ A sírokról a rendelkezésre jogosult által eltávolított fejfa, vagy fából készült sírkereszt - amennyiben muzeális értéket nem képvisel - a temetı üzemeltetıje által megsemmisítendı. /5/ A temetıt látogató közönség számára a temetı portáin panaszkönyvet kell tartani. Ha a panaszkönyvbe a temetı üzemeltetıjének feladatait meghaladó bejegyzés kerül beírásra, errıl a temetı fenntartóját kell értesíteni. /6/ A sírboltokért, sírhelyekért, továbbá az összes temetı szolgáltatásért fizetendı díjak jegyzékét a közönség számára hozzáférhetı helyen ki kell függeszteni. Minden ármegállapításnál a temetı üzemeltetıje köteles az árjegyzékbıl történı felvilágosítást a hozzá fordulóknak biztosítani, és az abban foglaltakról tájékoztatást adni. /7/ Az olyan betelt egyes és kettes sírhelyeknél, ahol a betemetéstıl számított 25 éves porladási idı eltelt - ismételt megváltás mellett - a rendelkezı kérésére a maradványok egy koporsóba exhumálhatók és a sírba visszahelyezhetık, a fennmaradó üres férıhelyek az ismételt díj megfizetése mellett a rendelkezı kérésére betemethetık. 14. Temetı lezárása, kiürítése /1/ Ha temetı (sírtábla) lezárástól a 25 éves sírhelyhasználati, illetve a 10, vagy a 20 éves urnasírhely használati idı eltelt, a temetı fenntartója (üzemeltetıje) az újbóli temetések lehetıvé tétele céljából a temetıt (sírtáblát) kiürítheti. A 25 éves sírhelyhasználati, illetve a 10 éves urnasírhely használati idejének eltelte után igény szerint újabb 25, illetve 10 évre azok meghosszabbíthatók. A lejárati idı közeledtére hirdetményben kell a hozzátartozók figyelmét felhívni, amelyet a temetıkapukon kell elhelyezni. A kiürítést azt megelızıen hirdetményben,

10 10 továbbá három alkalommal legalább egy országos és egy megyei napilapban és a helyi hírközlésben (rádió, helyi TV) közhírré kell tenni úgy, hogy az elsı közzététel a kiürítés elıtt legalább hat hónappal, a továbbiak pedig kéthavonként történjenek. A hirdetményt ezen kívül az önkormányzat hirdetıtábláján, valamint a temetıkapun, a ravatalozón és az érintett temetırésznél is ki kell függeszteni. /2/ A lezárt temetıkbıl a holttestmaradványokat a használatban lévı temetıkbe át lehet helyezni 15.. Temetı fenntartási hozzájárulási díj A temetık területén az iparszerően munkát végzı vállalkozók a temetıi infrastruktúra használatáért, temetı fenntartási hozzájárulási díjat kötelesek fizetni, melynek mértékét a melléklet tartalmazza. 16. Szabálysértés Szabálysértést követ el és Ft-tól Ft-ig terjedı pénzbírsággal sújtható, aki: - nem temetkezésre kijelölt helyre temet - kivéve az urnákat - (5. ) - a temetkezési tevékenységre elıírt egészségügyi rendelkezéseket megsérti (5. ) - sírbolt létesítésére és használatára vonatkozó rendelkezéseket megsérti, vagy kijátssza (10. ), - a síremlékek létesítésére, fenntartására vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezéseit nem tartja be (12. ), - a temetı területén kegyeletet sértı magatartást tanúsít, a temetıben síron, síremléken, illetve egyéb helyen olyan tárgyat helyez el, amely a kegyelettel, illetıleg a temetı rendjével ellenkezik (9. /9/ és /12/ bek.), - a köztemetıben engedély nélkül jármővel közlekedik (9. /6/ bek), - a temetıben található síremlékeket vagy a növényzetet rongálja, kárt okoz (9. /10/ bek.) - a temetı rendjére vonatkozó rendelkezéseket megsérti vagy kijátssza (9.. /6/-/8/, /10/-/12/ bek.) 1 A 11/2008.(III.4.) KGY rendelet 13. -a módosította.

11 Záró rendelkezések /1/ Ez a rendelet és a mellékletben szereplı 1/A díjtételek október 1. napján, míg a mellékletben szereplı 1/B díjtételek január 1. napján lépnek hatályba. /2/ A rendelet hatályba lépésével egyidejőleg a temetıkrıl és a temetkezési tevékenységérıl szóló 62/2000.(XII.1.) KGY rendelet és az ezt módosító 74/2001.(XII.1.) KGY, a 9/2003. (III.1) KGY, a 64/2003. (XI.28.) KGY, a 34/2004. (XI.25.) KGY, a 36/2005.(X.27.) KGY, a 32/2006.(VIII.10.) KGY és a 47/2006. (XI.28.) KGY rendeletek hatályukat vesztik. Nyíregyháza, szeptember 24. Csabai Lászlóné polgármester Dr. Szemán Sándor jegyzı E rendeletet szeptember hó 25. napján kihirdetem. Nyíregyháza, szeptember 25. Dr. Szemán Sándor jegyzı

12 12 Melléklet a 27/2007(IX.25.) KGY rendelethez: 2 Nyíregyháza temetık díjtételei január 01-tıl Északi Temetı sírhelydíjai Nettó ár (Ft.) Régi temetı rész 1 személyes személyes Új temetı rész 1 személyes személyes Kiemelt övezet 1 személyes személyes Amerikás parcella Sírhely megváltás évi gondozás Sírbolt férıhelyek díjai Régi temetı rész 65 évre évre Új temetı rész 65 évre évre Kiemelt övezet 65 évre évre személyes sírbolthely 100 évre Régi temetı rész Új temetı rész Kiemelt övezet A 50/2008.(XI.25.) KGY rendelet 1. -a módosította.

13 13 Nettó ár (Ft.) Gyermek sírhely díja: Urnafülke díjai 10 évre 2 személyes személyes Urnafülke díja a ravatalozóban táblával: 2 személyes: személyes Urnasírhely díjai 25 évre 2 személyes személyes Bérsírboltok bérleti díja/év Városi köztemetık sírhelydíjai: Oros: 1 személyes személyes Kettıszemélyes urnafülke díja 10 évre: Mőkı urnafülke használati díjjal: Gránit urnafülke használati díjjal: Urnafülke férıhely díja: Kettıszemélyes urnasírhely férıhely díja 25 évre: Mőkı urnasírhely férıhely díjjal: Gránit urnasírhely férıhely díjjal: Urnasírhely férıhely díja: Nettó ár (Ft.) Borbánya: 1 személyes személyes Kettıszemélyes urnafülke díja 10 évre: Mőkı urnafülke használati díjjal: Gránit urnafülke használati díjjal: Urnafülke férıhely díja: Kettıszemélyes urnasírhely férıhely díja 25 évre: Mőkı urnasírhely férıhely díjjal: Gránit urnasírhely férıhely díjjal: Urnasírhely férıhely díja:

14 14 Nagyszállás: 1 személyes személyes Kettıszemélyes urnafülke díja 10 évre Mőkı urnafülke használati díjjal: Gránit urnafülke használati díjjal: Urnafülke férıhely díja: Kettıszemélyes urnasírhely férıhely díja 25 évre: Mőkı urnasírhely férıhely díjjal: Gránit urnasírhely férıhely díjjal: Urnasírhely férıhely díja: Sóstóhegy: 1 személyes személyes Kettıszemélyes urnafülke díja 10 évre: Mőkı urnafülke használati díjjal: Gránit urnafülke használati díjjal: Urnafülke férıhely díja: Kettıszemélyes urnasírhely férıhely díja 25 évre: Mőkı urnasírhely férıhely díjjal: Gránit urnasírhely férıhely díjjal: Urnasírhely férıhely díja: Lejárt és újrahasznosításra kerülı sírhelyek díjai: Északi temetı régi temetı rész: Nettó ár (Ft.) 1 személyes (rendbetétel, sírkı-megsemmisítéssel, exhumálással) 2 személyes (rendbetétel, sírkı-megsemmisítéssel, exhumálással) 1 személyes (rendbetétel, exhumálás) személyes (rendbetétel, exhumálás) Oros, Sóstóhegy, Borbánya, Nagyszállás temetık: 1 személyes sírhelyek: (rendbetétel, exhumálással) személyes sírhelyek (rendbetétel, exhumálással)

15 15 Díjtételek: Sírásás felnıtt Sírásás gyermek Fagyos föld felvágása Ravatal használati díj Ravatal kellékhasználati díj Temetés utáni hulladék elszállítás: Borbánya, Nagyszállás, Oros, Sóstóhegy Ravatalozó használati díj Ravatalozó kellékhasználati díj Hőtési díj A vállalkozók által fizetendı temetıfenntartási, hozzájárulási díjak Nettó ár (Ft.) Északi Temetı: a.) Új sírkı állításakor b.) Sírkı felújítás esetén: c.) Sírkı tisztítás esetén: d.) Sírbolt építés esetén: e.) Váza csere, tábla csere esetén f.) Fejkı csere esetén g.) Fedlap behozatal esetén: h.) Gyermek sírkı Borbánya, Nagyszállás, Oros, Sóstóhegy: Sírkı felújítás esetén: Sírkı állítás esetén: Parkolási díj: Parkolójegy: esetenként Éves bérlet Féléves bérlet Mozgáskorlátozottak éves bérlete Fenti díjak, árak az ÁFA -t nem tartalmazzák.

16 16 ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS a 27/2007.(IX.25.) KGY rendelethez Nyíregyháza város területén mőködı köztemetık: az Északi, a borbányai, a nagyszállási, a sóstóhegyi, és az orosi temetı. Lezárt a Déli köztemetõ, és a Hõsök temetõje. Felekezeti a nyírszõlõsi, és az Izraelita temetõk (Nyíregyházán illetve Oroson). Külön egységet képvisel a Hõsök temetõje. A temetıkrıl és a temetkezésrıl szóló évi XLIII. törvény és a végrehajtására alkotott kormányrendelet az elmúlt hét évben bizonyos finomításokon ment keresztül, mely változásokat az önkormányzatok saját rendeletükben is aktualizálni kell hoz Meghatározásra kerül a rendelet területi hatálya. 3..-hoz A temetı fenntartása az önkormányzati törvény elıírásai szerint kötelezıen ellátandó önkormányzati feladat. Ezen feladatot ténylegesen az önkormányzattal kegyeleti közszolgáltatási szerzıdést kötı üzemeltetı végzi. 4..-hoz Meghatározásra került a kötelezıen igénybe veendı temetési szolgáltatások köre hoz A temetés módozatai kerültek meghatározásra a hagyományos az úgynevezett koporsós temetés és a hamvasztásos temetés rendje. 7..-hoz A sírhelyek, sírboltok, urnafülkék használati ideje, valamint a használati idı meghosszabbítása került szabályozásra. 8..-hoz A díszsírhelyek biztosításával kapcsolatos eljárás kerül megfogalmazásra figyelemmel a díszpolgári címrıl szóló önkormányzati rendelet elıírásaira. 9..-hoz

17 17 A temetıi tájékozódás alapját képezi a sírhelybeosztás mely szerint számozott sírhelytáblák (parcellák) sorok és sírhelyek találhatók. Évszakokhoz kapcsolódik a nyitvatartási idı. A temetırendjét az üzemeltetı biztosítja hoz A sírokat, sírboltokat meghatározott méretben lehet elkészítetni. Rátemetés esetén a temetéskor érvényes sírhelyhasználati díj arányos részét kell megfizetni hoz A temetıben végzendı munkákat a sírgondozás és virágültetés kivételével a temetı üzemeltetıjének be kell jelenteni hoz A temetı, illetve a sírtábla lezárása esetén azt legalább egy országos és egy megyei napilapban, a helyi hírközlésben, valamint hirdetményben közzé kell tenni, oly módon, hogy az elsı közzététel a kiürítés elıtt legalább 6 hónappal történjék meg hoz Az önkormányzatnak lehetısége van, hogy rendeletben állapítsa meg a temetıfenntartási hozzájárulási díjat. Ezen díjat Nyíregyházán csak a vállalkozóknak kell fizetniük, amennyiben a temetıben munkát végeznek és ott áramot, vizet stb. használnak.

23/2000. (X.4.) Ök. rendelet Vecsés Város temetıjérıl és használatának szabályairól

23/2000. (X.4.) Ök. rendelet Vecsés Város temetıjérıl és használatának szabályairól 23/2000. (X.4.) Ök. rendelet Vecsés Város temetıjérıl és használatának szabályairól (egységes szerkezetben: 20/2000. (IX.19.), 14/2001. (V.30.), 19/2001. (VII.1.), 26/2005. (IX.29.), 12/2009.(IV.29.),

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 14/2000. (X.19.) rendelete a köztemetırıl és temetkezési rendjérıl

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 14/2000. (X.19.) rendelete a köztemetırıl és temetkezési rendjérıl Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 14/2000. (X.19.) rendelete a köztemetırıl és temetkezési rendjérıl (egységes szerkezetben a 15/2009. (X.15.)Ör. sz. rendelettel, valamint az 1. sz. mellékletben

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK..../... (...) önkormányzati rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK..../... (...) önkormányzati rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK.../... (...) önkormányzati rendelete a temetıkrıl és temetkezési tevékenységrıl Miskolc Megyei Jogú Város Közgyőlése a temetıkrıl és a temetkezésrıl

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2008. (V.27.), a 16/2009. (VIII.25.) és a 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendeletekkel módosított 13/2000. (IX.01.) önkormányzati rendelete a köztemető

Részletesebben

145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet a temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról

145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet a temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet a temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról A Kormány a temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 1999. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Tv.)

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 17/2000. (XII. 14.) Kazár Község Önkormányzat rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről egységes szerkezetben a 8/2011 (VII.06) sz. rendelettel Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A Mohácsi Önkormányzat 22/2009.(XI.2.) r e n d e l e t e a temetőkről és a temetkezési tevékenységről

A Mohácsi Önkormányzat 22/2009.(XI.2.) r e n d e l e t e a temetőkről és a temetkezési tevékenységről A Mohácsi Önkormányzat 22/2009.(XI.2.) r e n d e l e t e a temetőkről és a temetkezési tevékenységről (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 26/2013.(XII.13.), 33/2012.(XII.17.), 14/2012.(V.2.),

Részletesebben

NYÍRÁBRÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2009. (VII.1.) SZ. RENDELETE A KÖZTEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL. Hatályos: 2014.

NYÍRÁBRÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2009. (VII.1.) SZ. RENDELETE A KÖZTEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL. Hatályos: 2014. NYÍRÁBRÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2009. (VII.1.) SZ. RENDELETE A KÖZTEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL Hatályos: 2014. augusztus 30-tól Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata a temetőkről és a temetkezésről

Részletesebben

Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestülete 12/2004. ( IV. 30. ) sz. rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről 1

Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestülete 12/2004. ( IV. 30. ) sz. rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről 1 Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestülete 12/2004. ( IV. 30. ) sz. rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről 1 Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 42/2000. (IX. 14.) Kgy. rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről (Egységes szerkezetben) I.

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 42/2000. (IX. 14.) Kgy. rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről (Egységes szerkezetben) I. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 42/2000. (IX. 14.) Kgy. rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi Önkormányzatokról szóló

Részletesebben

BAG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 1/2012.(II.23.) számú rendelete. A köztemetőről és a temetkezés rendjéről

BAG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 1/2012.(II.23.) számú rendelete. A köztemetőről és a temetkezés rendjéről BAG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 1/2012.(II.23.) számú rendelete A köztemetőről és a temetkezés rendjéről 2 Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII.

Részletesebben

Galambok Község Önkormányzatának 11/2000. (IX.15.) számú Rendelete a temetőkről és temetkezésről

Galambok Község Önkormányzatának 11/2000. (IX.15.) számú Rendelete a temetőkről és temetkezésről Galambok Község Önkormányzatának 11/2000. (IX.15.) számú Rendelete a temetőkről és temetkezésről Galambok Község Önkormányzata Képviselő-testülete /továbbiakban: Önkormányzat/ a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A temetőkre vonatkozó általános rendelkezések 1..

A temetőkre vonatkozó általános rendelkezések 1.. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 6/1993.(III.5.) sz. rendelet Fegyvernek nagyközség területén fenntartott temetőkről, valamint a temetkezési tevékenységről szóló (49/2004.(XII.23.) rendelettel

Részletesebben

145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet. A temető létesítményei

145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet. A temető létesítményei 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról A Kormány a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Tv.)

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 15.) rendelete a köztemető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 15.) rendelete a köztemető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 15.) rendelete a köztemető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

a temetőkről és a temetkezés rendjének helyi szabályairól

a temetőkről és a temetkezés rendjének helyi szabályairól 1 Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 22/2000. (XII. 15.) ÖK. számú r e n d e l e t e a temetőkről és a temetkezés rendjének helyi szabályairól (egységes szerkezetben) Előszállás

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2005. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2005. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2005. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről 1. melléklet Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a helyi

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének. 9/2000./X.1./ r e n d e l e t e a. temetőkről és a temetkezés rendjéről.

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének. 9/2000./X.1./ r e n d e l e t e a. temetőkről és a temetkezés rendjéről. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2000./X.1./ r e n d e l e t e a temetőkről és a temetkezés rendjéről. Monostorapáti község Önkormányzati Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2000. (IX.26.) Ör. rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről

Tolna Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2000. (IX.26.) Ör. rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről Tolna Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2000. (IX.26.) Ör. rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről Tolna Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2005. (IX. 30.) rendelete a temetőről és a temetkezési tevékenységről

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2005. (IX. 30.) rendelete a temetőről és a temetkezési tevékenységről Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2005. (IX. 30.) rendelete a temetőről és a temetkezési tevékenységről Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2003. (VII. 2.) rendelete. a temetőkről és a temetkezésről

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2003. (VII. 2.) rendelete. a temetőkről és a temetkezésről BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2003. (VII. 2.) rendelete a temetőkről és a temetkezésről Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testülete a köztemetők rendjének szabályozására a temetőkről

Részletesebben

Rábapatona Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2001./XI.29./. számú rendelete. a köztemető rendjéről és a temetkezési tevékenységről

Rábapatona Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2001./XI.29./. számú rendelete. a köztemető rendjéről és a temetkezési tevékenységről 1 Rábapatona Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2001./XI.29./. számú rendelete a köztemető rendjéről és a temetkezési tevékenységről (Hatályos: 2015. április 1-jétől) Rábapatona Község Önkormányzatának

Részletesebben

(1) Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata gondoskodik a helyi viszonyoknak és előírásoknak megfelelő köztemető fenntartásáról.

(1) Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata gondoskodik a helyi viszonyoknak és előírásoknak megfelelő köztemető fenntartásáról. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013.(XII.19.) rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről* Egységes szerkezetben Hatályos: 2014. január 1. napjától Sárrétudvari

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések 1..

I. fejezet. Általános rendelkezések 1.. Balatonhenye község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2000. (X.16.) számú r e n d e l e t e a köztemető rendjéről, használatának, igénybevételének szabályairól (egységes szerkezetben) Balatonhenye Önkormányzat

Részletesebben

PETRIVENTE KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2005. (XII.29.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTEMETŐRŐL

PETRIVENTE KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2005. (XII.29.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTEMETŐRŐL PETRIVENTE KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2005. (XII.29.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTEMETŐRŐL Petrivente Község Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013 (XII.3.) önkormányzati rendelete a nádudvari temetőről és a temetkezések rendjéről

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013 (XII.3.) önkormányzati rendelete a nádudvari temetőről és a temetkezések rendjéről Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013 (XII.3.) önkormányzati rendelete a nádudvari temetőről és a temetkezések rendjéről Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

18/2015. (IX. 15.) önkormányzati rendelet. A köztemetőkről és a köztemető használatának rendjéről

18/2015. (IX. 15.) önkormányzati rendelet. A köztemetőkről és a köztemető használatának rendjéről 18/2015. (IX. 15.) önkormányzati rendelet A köztemetőkről és a köztemető használatának rendjéről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényben

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012. (III.30.) önkormányzati R E N D E L E T E

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012. (III.30.) önkormányzati R E N D E L E T E Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012. (III.30.) önkormányzati R E N D E L E T E A köztemető rendjéről és a temetkezési tevékenységről (egységes szerkezetben a 17/2012. (IX.26.))

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 12/2005./X.11./sz. rendelete a. 20/2004./XI.30./sz.

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 12/2005./X.11./sz. rendelete a. 20/2004./XI.30./sz. BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2005./X.11./sz. rendelete a 20/2004./XI.30./sz. R E N D E L E T E a temetőkről és a temetkezésről módosításáról és egységes szerkezetbe

Részletesebben

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról 1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE a közterület-használatról Kéthely Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 16/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 16/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről Biharkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

18/2009./IX.14./ sz. rendelete. A temetőkről és a temetkezési tevékenységről

18/2009./IX.14./ sz. rendelete. A temetőkről és a temetkezési tevékenységről MUCSONY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 18/2009./IX.14./ sz. rendelete A temetőkről és a temetkezési tevékenységről Mucsony Nagyközség képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.tv. 16../1/

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (III.5.) önkormányzati rendelete. a köztemetőről és a temetkezésről

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (III.5.) önkormányzati rendelete. a köztemetőről és a temetkezésről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (III.5.) önkormányzati rendelete a köztemetőről és a temetkezésről Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ( a továbbiakban

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl (egységes szerkezetben a 9/2001. (VI.21.), 5/2005. (II.24), 17/2006. (V. 18.), 34/2006.

Részletesebben

Ügyiratszám :J KAB/169-1/2014. címzetes főjegyző. törvényességi véleményezést végző személy aláírása: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

Ügyiratszám :J KAB/169-1/2014. címzetes főjegyző. törvényességi véleményezést végző személy aláírása: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság NyíREGYHÁZA 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS TElEFON: +36 42524-530; FAX: +36 42501-154 címzetes FŐJEGYZŐJE E-MAIL: NYHJEGYZ@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám :J KAB/169-1/2014. Ügyintéző:

Részletesebben

Mezőberény Önkormányzati Képviselő-testületének 25/2007.(X.30.) MÖK számú rendelete. a köztemetőről és a temetkezés rendjéről. Általános rendelkezések

Mezőberény Önkormányzati Képviselő-testületének 25/2007.(X.30.) MÖK számú rendelete. a köztemetőről és a temetkezés rendjéről. Általános rendelkezések 1 Módosította: (27/2008.(X.28.) MÖK sz. rendelet hatályon kívül helyezve), 12/2009.(VI.30.) MÖK sz. rendelet, 15/2009.(VI.30.) MÖK sz. rendelet Mezőberény Önkormányzati Képviselő-testületének 25/2007.(X.30.)

Részletesebben

I. A rendelet hatálya

I. A rendelet hatálya Gyömrő Város Önkormányzatának 33/2007. (XII.13.) számú rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről és szabályairól a 21/2008. (XII.19.) 32/2009. (XII.17.) sz. és a 26/2010. (XII.16.) sz. rendelettettel

Részletesebben

3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-384 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu. - a Képviselı-testületnek -

3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-384 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu. - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-384 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E L İ T E R J E S Z T É S - a Képviselı-testületnek - a települési szilárdhulladékokkal

Részletesebben

6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete. a környezetvédelemrıl, közterületek használatáról és az állattartásról

6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete. a környezetvédelemrıl, közterületek használatáról és az állattartásról Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemrıl, közterületek használatáról és az állattartásról A módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

Százhalombatta Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 28/2008.(X.8.) Ör. sz. rendelete

Százhalombatta Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 28/2008.(X.8.) Ör. sz. rendelete Százhalombatta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2008.(X.8.) Ör. sz. rendelete a köztemető és a temetkezések rendjéről, a köztemető üzemeltetéséről Százhalombatta Város Önkormányzata a temetőkről

Részletesebben

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Bojt Község Önkormányzat 2/A. P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előkészítő: dr. Nagy Csaba aljegyző ELŐTERJESZTÉS a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 8/2001. (XII. 28.) HÖR. rendelet módosítására

Részletesebben

Tura Város Önkormányzata Képvisel-testületének 14/2004.(VI.30.) rendelete a köztemetkrl és a temetkezés rendjérl

Tura Város Önkormányzata Képvisel-testületének 14/2004.(VI.30.) rendelete a köztemetkrl és a temetkezés rendjérl Tura Város Önkormányzata Képvisel-testületének 14/2004.(VI.30.) rendelete a köztemetkrl és a temetkezés rendjérl Tura Város Önkormányzatának Képvisel-testülete a Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

A Rendelet 1. b.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

A Rendelet 1. b.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének.../2015. (...) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés módjáról szóló 39/2000. (XII.18.) Ör.sz. rendelet módosításáról Salgótarján Megyei Jogú

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezési tevékenységről

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezési tevékenységről NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezési tevékenységről (egységes szerkezetben a módosításokkal) Nagymányok Város Önkormányzata Magyarország

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013.(IX.26.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013.(IX.26.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013.(IX.26.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről 2 Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

I.6. IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 25/2012. (XII. 14.) Önkormányzati rendelete

I.6. IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 25/2012. (XII. 14.) Önkormányzati rendelete I.6. IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 25/2012. (XII. 14.) Önkormányzati rendelete A temetőkről és a temetkezési tevékenységről Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT Kiszombor Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 29/2008. ( XI. 25.) KKÖT rendelete a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról /Egységes szerkezet/ Kiszombor Község

Részletesebben

JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Képviselő-testületének. 5/2007./III.23./ rendelete. a köztemetőről és a temetkezésről

JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Képviselő-testületének. 5/2007./III.23./ rendelete. a köztemetőről és a temetkezésről Egységes szerkezet JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 5/2007./III.23./ rendelete a köztemetőről és a temetkezésről Jászdózsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

20/2005. (XI. 29.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet

20/2005. (XI. 29.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet 20/2005. (XI. 29.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet a temetőkről és a temetkezésről (Egységes szerkezetben!) Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

Általános rendelkezések. (2) A tisztességes temetéshez való jog megkülönböztetés nélkül mindenkit megillet.

Általános rendelkezések. (2) A tisztességes temetéshez való jog megkülönböztetés nélkül mindenkit megillet. 1 Gyál Város Önkormányzatának 8/2000.(IV.03.) Ök. számú rendelete a temetőkről és a temetkezésről 1 (a 27/2000.(VI.30.), a 30/2000.(XI.08.), a 6/2002.(III.25.), a 22/2004.(XI.4.), a 7/2007.(III.10.), a

Részletesebben

A recski Római Katolikus Egyházközség szabályzata az egyházközség tulajdonában lévı temetı mőködésének rendjérıl.

A recski Római Katolikus Egyházközség szabályzata az egyházközség tulajdonában lévı temetı mőködésének rendjérıl. A recski Római Katolikus Egyházközség szabályzata az egyházközség tulajdonában lévı temetı mőködésének rendjérıl. (Temetıszabályzat) A recski Római Katolikus Egyházközség képviselıtestülete (székhelye:

Részletesebben

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL Egységes szerkezetben Letenye Város Önkormányzatának a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről

Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről Lébény Város Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről Lébény Város Önkormányzat Képviselőtestülete a temetőkről és a temetkezésről

Részletesebben

25/2001.(VI.28.) rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről. (Egységes szerkezet)

25/2001.(VI.28.) rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről. (Egységes szerkezet) Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2002.(III.20.), 5/2003.(II.12.) (2003. évi költségvetésről szóló), 2/2004.(II.11.) (2004. évi költségvetésről szóló), 11/2005.(III.1.) (2005. évi

Részletesebben

Egyházashollós község Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2000./XII.1./ ÖR. számú rendelete a temetőkről és a temetkezésről

Egyházashollós község Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2000./XII.1./ ÖR. számú rendelete a temetőkről és a temetkezésről Egyházashollós község Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2000./XII.1./ ÖR. számú rendelete a temetőkről és a temetkezésről Egységes szerkezetben a 8/2011(VI.24..) számú rendeletekkel Egyházashollós

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 15/2000.(III.31.) Kgy rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról (Egységes szerkezetben) A lakások és helyiségek

Részletesebben

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések. A temető üzemeltetése

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések. A temető üzemeltetése A Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 20/2007. (XI.26.) KT. sz. rendelete kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosítására és a köztemetőről és a temetkezés rendjéről (egységes szerkezetben)

Részletesebben

Általános rendelkezések 1. 2

Általános rendelkezések 1. 2 Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése 3/1996. (II.15.) Kgy. sz. rendelete a közmőves ivóvízellátásról és a közmőves szennyvízelvezetésrıl a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város

Részletesebben

Temetőszabályzat. Bevezető rendelkezések: I. A Szabályzat területi hatálya, a sírkert adatai:

Temetőszabályzat. Bevezető rendelkezések: I. A Szabályzat területi hatálya, a sírkert adatai: Temetőszabályzat A Temetőszabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a Fiumei Úti Sírkert Nemzeti Emlékhely használatának általános rendelkezéseit tartalmazza, figyelemmel a temetőkről és a temetkezésről szóló

Részletesebben

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (XII. 16.) önkormányzati rendelete A temetkezés helyi rendjéről. I.

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (XII. 16.) önkormányzati rendelete A temetkezés helyi rendjéről. I. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (XII. 16.) önkormányzati rendelete A temetkezés helyi rendjéről Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (IX. 26.) rendelete a temetőkről és a temetkezésről

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (IX. 26.) rendelete a temetőkről és a temetkezésről Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (IX. 26.) rendelete a temetőkről és a temetkezésről Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. a temetőről és a temetkezések rendjéről, üzemeltetéséről. 1. Általános rendelkezések 1.

EGYSÉGES SZERKEZET. a temetőről és a temetkezések rendjéről, üzemeltetéséről. 1. Általános rendelkezések 1. EGYSÉGES SZERKEZET 152. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (III.31.) 6, 19/2014. (VII.04.) 5, 36/2013. (XI. 19.) ÖR 4, 34/2012. (VI. 12.) ÖR, 27/2012. (V. 04.) ÖR és 42/2011.

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a 16/1995. (IV.13.), 11/1996. (V.16.) és a 14/2000. (III.16.) önk. rendeletekkel)

(Egységes szerkezetben a 16/1995. (IV.13.), 11/1996. (V.16.) és a 14/2000. (III.16.) önk. rendeletekkel) Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlésének 32/1994.(VII.7.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek elidegenítésérıl 1/ (Egységes szerkezetben a 16/1995. (IV.13.),

Részletesebben

A közterületeken elvárt magatartásformák

A közterületeken elvárt magatartásformák - MEZİCSÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ TESTÜLETÉNEK 7/ 2007. (V.24.) évi R E N D E L E T E a közterületek használatáról Mezıcsát Önkormányzatának Képviselı-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013. (X.25.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013. (X.25.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013. (X.25.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010. (VII.05.) önkormányzati rendelete A köztemetőről és a temetkezésről

Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010. (VII.05.) önkormányzati rendelete A köztemetőről és a temetkezésről Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010. (VII.05.) önkormányzati rendelete A köztemetőről és a temetkezésről Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a temetőkről és a temetkezésről

Részletesebben

30/2004. (VII. 1.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVİ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRİL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

30/2004. (VII. 1.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVİ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRİL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 30/2004. (VII. 1.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVİ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRİL A 14/2005. (III. 23.), A 45/2005. (X. 28.), A

Részletesebben

Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 13 /2000. ( XI.14. ) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről egységes szerkezetben

Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 13 /2000. ( XI.14. ) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről egységes szerkezetben Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 13 /2000. ( XI.14. ) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről egységes szerkezetben Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

RENDELETE A KÖZTEMETŐRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL

RENDELETE A KÖZTEMETŐRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETE a 4/2012./VI.15./ rendelettel módosított 9/2007./X.1/ RENDELETE A KÖZTEMETŐRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL /egységes szerkezetben/ 2 Zomba Község Önkormányzata

Részletesebben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a temetőkről és a temetkezésről szóló 13/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a temetőkről és a temetkezésről szóló 13/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a temetőkről és a temetkezésről szóló 13/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya I. FEJEZET. Az önkormányzati lakások bérletére, valamint a lakbérek mértékére vonatkozó elıírások

A rendelet célja. A rendelet hatálya I. FEJEZET. Az önkormányzati lakások bérletére, valamint a lakbérek mértékére vonatkozó elıírások Bakonybél Önkormányzata Képviselıtestületének 13/2001.(VIII.5.) rendelete a Bakonybél Önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások bérletérıl, a lakbérek mértékérıl 1 (Módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 14/2000.(XII.18.) RENDELETE A KÖZTEMETŐRŐL ÉS A TEMETKEZÉSRŐL

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 14/2000.(XII.18.) RENDELETE A KÖZTEMETŐRŐL ÉS A TEMETKEZÉSRŐL NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 14/2000.(XII.18.) RENDELETE A KÖZTEMETŐRŐL ÉS A TEMETKEZÉSRŐL (a módosítássokkal egységes szerkezetbe foglalva) Nyárlőrinc Község

Részletesebben

Vasasszonyfa Önkormányzat. 8/2001.(XI.28.) számú rendelete. a temetőkről és a temetkezésről. A rendelet célja. Értelmező rendelkezések

Vasasszonyfa Önkormányzat. 8/2001.(XI.28.) számú rendelete. a temetőkről és a temetkezésről. A rendelet célja. Értelmező rendelkezések Vasasszonyfa Önkormányzat 8/2001.(XI.28.) számú rendelete a temetőkről és a temetkezésről /A 11/2012. (V.7.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg./ Vasasszonyfa Önkormányzat

Részletesebben

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2010.(VIII. 30.) számú önkormányzati rendelete a temetırıl és a temetkezésrıl

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2010.(VIII. 30.) számú önkormányzati rendelete a temetırıl és a temetkezésrıl TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2010.(VIII. 30.) számú önkormányzati rendelete a temetırıl és a temetkezésrıl Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete az elhunyt személyek emlékének

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Tahitótfalu Községi önkormányzat 7/1996.(XII.10.) sz. Képviselıtestületi rendelete a kéményseprıipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl egységes szerkezetben a 4/2000.(III.31.) önkormányzati

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2010. SZEGED Szegedi Tudományegyetem Vagyonkezelési Szabályzata 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A szabályzat

Részletesebben

Jászapáti Város Önkormányzat 30/2005./XII.l./ rendelete. A köztemetőről és a temetkezésről Egységes szerkezetben 2012.05.18. A rendelet hatálya

Jászapáti Város Önkormányzat 30/2005./XII.l./ rendelete. A köztemetőről és a temetkezésről Egységes szerkezetben 2012.05.18. A rendelet hatálya Jászapáti Város Önkormányzat 30/2005./XII.l./ rendelete A köztemetőről és a temetkezésről Egységes szerkezetben 2012.05.18. 1 Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

Medgyesegyháza Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2000. (XI.2.) Ök. számú rendelete a temetőkről és a temetkezésről

Medgyesegyháza Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2000. (XI.2.) Ök. számú rendelete a temetőkről és a temetkezésről Medgyesegyháza Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2000. (XI.2.) Ök. számú rendelete a temetőkről és a temetkezésről 1 Medgyesegyháza Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Önkormányzat) élve

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

SZÉF ÜZLETSZABÁLYZAT

SZÉF ÜZLETSZABÁLYZAT SZÉF ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Általános rész... 3 3. Széf-rekeszek bérbeadásának feltételei... 3 4. Az Ügyfél kulcsok kiadása... 4 5. A bérelt széf-rekesz nyitása, érték elhelyezés...

Részletesebben

Abasár Község Önkormányzata 10/2010. (V. 26.) rendelete a környezet védelemrıl és a közterületek használatáról (egységes szerkezetben)

Abasár Község Önkormányzata 10/2010. (V. 26.) rendelete a környezet védelemrıl és a közterületek használatáról (egységes szerkezetben) Abasár Község Önkormányzata 10/2010. (V. 26.) rendelete a környezet védelemrıl és a közterületek használatáról (egységes szerkezetben) Abasár község Önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1999. évi XLIII. törvény

1999. évi XLIII. törvény Pirossal jelzett sorok: 2015. január 01-én lép hatályba 1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről Az Országgyűlés az elhunyt személyek emlékének méltó megőrzése és ápolása, a temetkezés

Részletesebben

Söréd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2014( IV.01.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés egyes kérdéseiről

Söréd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2014( IV.01.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés egyes kérdéseiről Söréd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2014( IV.01.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés egyes kérdéseiről Söréd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről

Részletesebben

A gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni.

A gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni. Gépjármű átírás Mikor kell Gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást a jármő korábbi tulajdonosának (eladó) és az új tulajdonosnak (vevı) is be kell jelentenie az okmányirodában. A korábbi tulajdonos

Részletesebben

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 8/2002./III.25./ MÖK. sz. rendelete

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 8/2002./III.25./ MÖK. sz. rendelete Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 8/2002./III.25./ MÖK. sz. rendelete a beruházási szabályzat közzétételérıl szóló 24/2000./IX.18./ MÖK. sz. rendelete módosítására és egységes szerkezetbe

Részletesebben

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése b) pontjának

Részletesebben

LITÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2004. (IV. 15.) rendelete

LITÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2004. (IV. 15.) rendelete LITÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2004. (IV. 15.) rendelete a temetők használatának és a temetkezési tevékenységek helyi szabályozásairól. 1 Litér Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Az 1999. évi XLIII. törvény, és a 145/1999. (X. 1.) Kormány rendelete a temetőkről

Az 1999. évi XLIII. törvény, és a 145/1999. (X. 1.) Kormány rendelete a temetőkről Az 1999. évi XLIII. törvény, és a 145/1999. (X. 1.) Kormány rendelete a temetőkről 1999. évi XLIII. törvény I. Általános rendelkezések Alapelvek 1. (1) A tisztességes és méltó temetés, valamint a halottak

Részletesebben

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Ordacsehi Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete Hatályos: 2012. október 1-tıl. Egységesítve:2012. szeptember 28. a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetben

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek 1. oldal, összesen:67 Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja vezetékes mősorterjesztési szolgáltatásra

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2010. (III.11.) rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2010. (III.11.) rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2010. (III.11.) rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 A Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 1Egységes szerkezetbe foglalva a Közgyőlés 2013. december 16-i.../2013. (12.16.) számú határozata szerinti

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. Az Üzletszabályzat nyilvánossága... 4 3. Az Üzletszabályzat módosítása... 4 4. A Bank és az Ügyfél együttmőködése, tájékoztatási

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA 2011 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetı rendelkezések... 5 1. A munkavédelmi szabályzat célja, feladata... 5 2. A Kari Munkavédelmi

Részletesebben

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl 2005. évi.. törvény a szövetkezetekrıl Az Országgyőlés - kiindulva az Alkotmány 12. -ából, amely szerint az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket, - felismerve, hogy a szövetkezeti

Részletesebben

SAJÓLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/2009.(II.18.) sz. RENDELETE a közterületek rendjérıl

SAJÓLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/2009.(II.18.) sz. RENDELETE a közterületek rendjérıl SAJÓLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/2009.(II.18.) sz. RENDELETE a közterületek rendjérıl Sajólád községi Önkormányzata figyelemmel a 2/1976./I.16./ ÉVM. a többször módosított 1/1975. /II.5./

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 26/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete. a temetőről és a temetkezési tevékenységről

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 26/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete. a temetőről és a temetkezési tevékenységről 1 VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 26/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezési tevékenységről Vaskút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S M E G Á L L A P O D Á S a csákánydoroszlói Csaba József ÁMK és rábagyarmati, ivánci Tagintézményei oktatási - nevelési feladatokat ellátó intézményi társulásról A megállapodás 2. pontjában részletesen

Részletesebben