6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete. a környezetvédelemrıl, közterületek használatáról és az állattartásról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete. a környezetvédelemrıl, közterületek használatáról és az állattartásról"

Átírás

1 Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemrıl, közterületek használatáról és az állattartásról A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva szeptember 14-én Nyirád 2001

2 Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemrıl, közterületek használatáról és az állattartásról A Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. tv. 46. (1) c) pontjában kapott felhatalmazás alapján Nyirád község tiszta, esztétikus képének, valamint a környezet rendjének és tisztaságának kialakítása, fenntartása és védelme érdekében - a helyi körülményeket figyelembe véve - az alábbi rendeletet alkotja: (1) Alapfogalmak I. fejezet Általános rendelkezések a. köztisztasággal összefüggı tevékenység: az egyes ingatlanok - ezen belül különösen a lakóépületek és az emberi tartózkodásra (üdülés, pihenés, szállás, stb. céljára) más épületek, továbbá a nem lakás céljára szolgáló helyiségek és a hozzájuk tartozó területek - valamint a közterületek tisztántartása; b. települési szilárd hulladékkal összefüggı tevékenység: a települési szilárd hulladék kezelése, ártalmatlanítása és hasznosítása; c. közterületek: az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi földterület (közút, járda, tér, közpark) - továbbá a község közhasználatú zöldterülete; d. hulladék: bármely, a évi XLIII. tv.-ben meghatározott kategóriák valamelyikébe tartozó tárgy, vagy anyag, amelytıl birtokosa megválik, megválni szándékozik, vagy megválni köteles; e. veszélyes hulladék: a évi XLIII. tv.-ben felsorolt tulajdonságok közül eggyel, vagy többel rendelkezı, illetve ilyen anyagokat, vagy összetevıket tartalmazó, eredete, összetétele, koncentrációja miatt az egészségre, a környezetre kockázatot jelentı hulladék; f. települési hulladék: a háztartásokból származó szilárd, vagy folyékony hulladék, illetıleg a háztartási hulladékhoz hasonló jellegő és összetételő, azzal együtt kezelhetı más hulladék; g. folyékony hulladék: az a hulladékká vált folyadék, amelyet nem vezetnek el, és nem bocsátanak ki szennyvízelvezetı hálózaton, illetve szennyvíztisztító telepen keresztül; h. köztisztasági szolgáltatás: megbízás, illetve megrendelés alapján a köztér tisztántartása, a települési szilárd hulladék kezelése; i. tisztántartás: az egyes ingatlanok és közterületek rendszeres tisztítása, hóés síkosság-mentesítése, illetıleg pormentesítése; 1. 1

3 j. kezelés: a települési szilárd hulladék összegyőjtése, átmeneti tárolása és a kijelölt lerakóhelyre való elszállítása; k. ártalmatlanítás: a települési szilárd hulladéknak a kijelölt lerakóhelyen, illetıleg létesítményben történı - hasznosítás nélküli - elhelyezése; (2) A rendelet hatálya kiterjed: Nyirád község közigazgatási területén a) az élı szervezetek (életközösségeik) és a környezet élettelen elemei, valamint azok természetes és az emberi tevékenység által alakított környezetére, b) az e rendeletben meghatározottak szerint a környezetet igénybe vevı, terhelı, veszélyeztetı, illetıleg szennyezı tevékenységre, c) azokra a természetes és jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezetekre, akik az a) pont szerinti környezettel kapcsolatban jogokkal rendelkeznek, illetve akiket, vagy amelyeket kötelezettségek terhelnek, d) akik, vagy amelyek a b) pont szerinti tevékenységet folytatnak (környezethasználók). (3) E rendeletet kell alkalmazni: a) a települési szilárd és folyékony hulladékokkal, a háztartási hulladékokkal, azok kezelésével és ártalmatlanításával, a közterületek tisztántartásával, a köztisztasági szolgáltatásokkal összefüggı tevékenységre, továbbá b) a közterületek rendjével, a környezeti tisztaságával kapcsolatos tevékenységre (csapadékvíz-elvezetés, zöldterület-gazdálkodás, zöldterület- fenntartás és - karbantartás), c) a környezetkárosodás csökkentésének településre vonatkozó feladataira. (4) Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testülete helyi környezetvédelmi alapot hoz létre, melynek nagyságát a költségvetési rendeletében határozza meg. A környezetvédelmi alap felhasználásáról évente a költségvetési rendelet és a zárszámadás elfogadásával egyidejőleg a képviselı-testület rendelkezik. (1) Az ingatlanok tisztántartásáról II. fejezet Köztisztasági feladatok Az ingatlanok és a közterületek tisztántartása 2. Az ingatlan tulajdonosa, kezelıje, az ingatlan használója (haszonélvezı, használó, bérlı, albérlı, szívességi használó), ha erre más jogszabály vagy a tulajdonossal kötött megállapodás kötelezi, köteles gondoskodni az ingatlanok tisztántartásáról. 2

4 (2) Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni a) a ház vagy telek elıtti járdaszakasz és a zöldsáv teljes területének tisztántartásáról, kaszálásáról, b) 1 a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról (3) 2 Intézmények, szórakozóhelyek, vendéglátó-ipari egységek, kereskedelmi üzlethelyiségek és más elárusítóhelyek elıtti járdaszakasz tisztántartása, a hó- és síkosság-mentesítése mind nyitvatartási idıben, mind azon túl a használó, illetve a létesítményt üzemeltetı kötelessége. (4) A gondozatlan járdaszakasz vagy nyílt árok tisztítását, kaszálását az önkormányzat az ingatlan tulajdonosa terhére elvégezteti. (5) Az önkormányzat köteles az árkok tisztításából származó földet a bejelentéstıl számított 3 munkanapon belül elszállítani. (1) A közforgalmú közúti közlekedés céljára szolgáló létesítmények esetében: 3. a) belterületen lévı váróhelyiségek, várakozóhelyek, járdaszigetek és a járdától füvesített területtel vagy egyéb módon elkülönített megállóhelyek tekintetében az önkormányzat, b) külterületen lévı autóbusz-megállóhelyek tekintetében a közút kezelıje köteles a rendszeres tisztántartásról, továbbá az ott keletkezett hulladékok eltávolításáról gondoskodni. (1) Közterületen szemetet, hulladékot csak az erre a célra rendszeresített és felállított szeméttárolóban szabad elhelyezni. (2) A szeméttárolók kihelyezése és rendszeres ürítése az önkormányzat feladata a (3) bekezdés kivételével. (3) 3 Az üzletek, vendéglátóegységek, elárusítóhelyek elıtt a szemétgyőjtıtartályok elhelyezése és tisztántartása az üzemeltetı feladata Az ingatlantulajdonosok feladata az ingatlanokkal kapcsolatban (1) A község területén lévı ingatlanok tulajdonosai, használói kötelesek ingatlanukat megmővelni, illetve rendben tartani, gyomtól, gaztól, szeméttıl, vadon élı bokortól megtisztítani. 1 Hatályos szeptember 16-tól 14/2005. (IX. 16.) Ör. 2 Hatályos szeptember 16-tól 14/2005. (IX. 16.) Ör. 3 Hatályos szeptember 16-tól 14/2005. (IX. 16.) Ör. 3

5 (2) Az ingatlan tulajdonosa - ahol lehetıség van rá - köteles gondoskodni az ingatlana elıtti közterület füvesítésérıl, parkosításáról. (3) A község területén mőködı kereskedelmi egységek, vendéglátó-ipari és szolgáltató létesítmények külsı és belsı nagytakarítását (a környezetük rendezését) az üzemeltetık kötelesek minden év április 30-ig elvégezni, rendben-tartásukról pedig folyamatosan gondoskodni. Kötelesek továbbá a homlokzat, az épület szerkezeti egységeinek (elıtetı, porták, ernyıszerkezetek, cégtábla stb.) karbantartásáról gondoskodni. (4) A kereskedelmi, vendéglátó-ipari és szolgáltató létesítmények üzemeltetıi a kirakatot kötelesek tisztán tartani és az üzlet profiljának, jellegének megfelelıen áru bemutatására használni. (1) A választási eljárásról szóló évi C. törvényben meghatározottak szerint közszemlére tett névjegyzékek, értesítık, valamint az egyéb röplapok terjesztıi kötelesek a röplapok szétszóródásával keletkezı hulladék eltakarításáról gondoskodni. (2) Hirdetményt, plakátot kizárólag a község hirdetıtábláin lehet elhelyezni. (3) Hirdetmények, plakátok eltávolítása annak a feladata, aki azt a hirdetıtáblákon, falfelületeken elhelyezte, illetve elhelyeztette. Amennyiben ennek a kötelezettségének nem tesz eleget, költségére az önkormányzat végezteti el a plakátok eltávolítását. 6. III. fejezet Köztisztasági feladatok 7. A települési hulladék kezelése és elszállítása (1) Az önkormányzat illetékességi területén a települési hulladék szakhatósági elıírásoknak megfelelıen történı tárolása és elszállítása kötelezı. (2) A háztartási szilárd hulladék elszállításának rendje: Hetente egy alkalommal, az önkormányzat rendelkezése alapján. Tárolás módja: A háztartási szilárd hulladék győjtésére szolgáló szabvány edény Elszállítás módja: zártrendszerő kukásautóval. (3) 4 (4) 5 4 Hatályon kívül helyezve január 1. napjával 10/2010. (XII.16.) Ör. 5 Hatályon kívül helyezve január 1. napjával 10/2010. (XII.16.) Ör. 4

6 (5) 6 8. A folyékony hulladék kezelése és elszállítása (1) Az ingatlanon keletkezı folyékony hulladékot a tulajdonos az ingatlanon belül és az építési hatóság által engedélyezett, vízzáró közmőpótló berendezésben köteles győjteni oly módon, hogy az ne idézzen elı talajvagy talajvíz szennyezést. (2) A települési folyékony hulladék elszállítására és ártalommentes elhelyezésére az ingatlan tulajdonosa - az ilyen szolgáltatást végzı vállalkozó kötelezı igénybevétele útján, szükség szerinti idıközönként - köteles gondoskodni. (3) Települési folyékony hulladékot csatornába üríteni tilos. Kizárólag engedélyezett leürítı-helyen helyezhetı el. (4) A települési folyékony hulladék szippantásáért, elszállításáért és ártalommentes elhelyezéséért az ingatlan tulajdonosa köteles a díjat a szolgáltató részére megfizetni. IV. fejezet Közterület rendje (1) A közterületen anyagot lerakni, tárolni, közterületet elfoglalni, illetve a rendeltetésétıl eltérı módon használni csak engedély - ennek keretei között - alapján lehet. (2) 7 A közterület-használati engedély kiadásánál ügyelni kell arra, hogy a közterületen lévı berendezések, felszerelési tárgyak, fák, növények szabadon maradjanak, és ne rongálódjanak. A kiadott engedélyben meg kell határozni az esetleges helyreállítás módját, idejét, és a költségviselési kötelezettséget, beleértve a környezetszennyezés megszüntetését is. A közterület használatáért a rendelet 1. mellékletében megállapított közterület használati díjat kell fizetni. (3) A közterületek, sportolás céljára szolgáló területek beszennyezése tilos! (4) A köztisztaság megóvása és a balesetek elkerülése végett az említett területeken a szemetet, hulladékot, szennyezı vagy egészségre ártalmas anyagot kiönteni, elszórni, kiengedni vagy eldobni nem szabad Hatályon kívül helyezve január 1. napjával 10/2010. (XII.16.) Ör. 7 Hatályos április 26-tól 9/2008. (IV. 25.) Ör. 5

7 A közterület használat engedélyezésével kapcsolatos szabályok 10. (1) Közterület használati engedély szükséges: a) az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi, továbbá b) belterületi földrészletek, illetve építmények közhasználatra átadott részeinek rendeltetésétıl eltérı használathoz. (2) A közterület használat engedélyezésével kapcsolatos önkormányzati hatósági feladatot a képviselı-testület a polgármesterre ruházza át. (3) Közterület-használati engedélyt kell beszerezni: a) közterületbe 10 cm-en túl benyúló elıtetı, ernyıszerkezet, fényreklám, cég-, és címtábla elhelyezéséhez, b) árusító és egyéb pavilon elhelyezéséhez, c) önálló hirdetı berendezés és köztárgyak (figyelmeztetı, tájékoztató táblák, padok stb.) elhelyezéséhez, d) építési munkával kapcsolatos állvány, építıanyag, törmelék elhelyezéséhez, e) alkalmi és mozgóárusításra, f) 8 útlezárást igénylı játékfilm- és televízió felvétel céljára, g) vendéglátóipari-elıkert létesítéséhez, h) kiállítás, alkalmi vásár, továbbá mutatványos tevékenység céljára történı igénybevételéhez, i) közhasználatra még át nem adott közterületek ideiglenes hasznosításához, j) 9 mozgóbolt üzemeltetéséhez. (4) A közterület-használat ideiglenes jelleggel, maximum 2 évre engedélyezhetı. (5) A községben a vándorárusok kötelesek az árusítóhely környékét állandóan tisztítani, az árusításból keletkezett hulladékot összegyőjteni és annak elszállításáról vagy kihelyezett győjtıtartályba való elhelyezésérıl gondoskodni. 12. (1) Szórakozóhely, vendéglátóipari egység, kereskedelmi üzlethelyiség, kerthelyiség és más elárusítóhely elıtti járdaszakaszon és közterületen, a közterülethez közvetlenül kapcsolódó kapualjban, átjáróban a szeszes ital fogyasztása tilos! 8 Hatályos: szeptember 16-tól 10/2009. (IX. 16.) Ör. 9 Hatályos: április 26-tól 9/2008. (IV. 25.) Ör. 10 Hatályon kívül helyezve december 1-jével - 20/2005. (XII. 1.) Ör. 6

8 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott tilalom nem vonatkozik a rendezvények területére, ahol ideiglenes jelleggel, engedéllyel kialakítható a szeszesital fogyasztás helye. (3) A (2) bekezdésben engedélyezett árusítás esetén a terület rendezvény utáni takarítását és tisztántartását a rendezvény befejezése után egy napon belül, saját költségen az köteles elvégezni vagy elvégeztetni, aki részére az engedélyt kiadták. Amennyiben a terület takarítását nem végzi el, az önkormányzat végezteti el, és a költséget megtérítteti. (4) 11 A közterület-használat során figyelemfelhívó hangjelzést, hangosbemondást nem lehet alkalmazni naponta órától 7.30 óráig, valamint 10 órától 16 óráig; kivéve a KRESZ szerinti megengedett eseteket. A használt figyelemfelhívó hangjelzés nem lehet folyamatos. Az egyszeri hangjelzés hossza maximum 15 másodperc lehet, az egyszeri hangjelzések között legalább 3 3 perces szüneteket kell tartani. (5) 12 A közterület-használati díjat a Polgármesteri Hivatal pénztárába kell befizetni. A havonta esedékes díjat fél évre elıre, a határozat jogerıre emelkedésétıl számított 15 napon belül, a késıbbiekben minden félév elsı hónapjának 15. napjáig köteles megfizetni. (6) 13 Közterület-használati díj szedésére a helyszínen jogosult a polgármester vagy a jegyzı által ezzel a feladattal megbízott személy, megbízólevél birtokában. (7) 14 A közterület-használati díj Nyirád Község Önkormányzatát illeti meg. (8) 15 A közterület használatának szabályszerőségérıl, annak rendszeres ellenırzésérıl a polgármester gondoskodik. (9) 16 A közterület engedélyhez kötött, de engedély nélküli használata esetén a használó a polgármester, a jegyzı, illetıleg az általuk az ellenırzéssel megbízott, megbízólevéllel rendelkezı személy felhívására köteles a használatot megszüntetni, és a közterület eredeti állapotát a saját költségén helyreállítani. (10) 17 Azt, aki közterületet engedélyhez kötött esetben engedély nélkül, vagy az engedélyben meghatározott feltételektıl eltérı módon használja, az engedély nélküli, vagy az eltérı használat idıtartamára, az egyébként fizetendı közterület-használati díj megfizetésére kötelezendı. 11 Hatályos: október 1-jétıl 14/2008. (IX. 12.) Ör. 12 Hatályos: április 26-tól 9/2008. (IV. 25.) Ör. 13 Hatályos: április 26-tól 9/2008. (IV. 25.) Ör. 14 Hatályos: április 26-tól 9/2008. (IV. 25.) Ör. 15 Hatályos: április 26-tól 9/2008. (IV. 25.) Ör. 16 Hatályos: április 26-tól 9/2008. (IV. 25.) Ör. 17 Hatályos június 2-tıl 11/2012. (VI. 1.) Ör. 7

9 13. Zaj- és rezgésvédelem (1) Zaj- és rezgés elleni védelemre vonatkozóan A környezet általános védelmérıl szóló évi LIII. tv ában foglaltak az irányadóak. (2) Új üzemek telepítésének, illetve meglévı bıvítésének, üzembe helyezésének feltétele a területre vonatkozó zajterhelési határérték betartása (illetve ezek igazolása). V. fejezet Zöldterületek védelme 14. (1) a) Zöldterület minden olyan közterület, amelyet növényi kultúra borít (gyep, bokor, fa); b) Parkosított terület az a zöldterület, amelynek növénnyel történı betelepítése tervszerően történt és rendszeresen gondozott; Nyirád községben parkosított területek: 1. Béke tér, 2. Erzsébet tér, 3. Központi autóbusz forduló. c) Játszótér az a közterület, amelyen 14 éven aluli gyermekek részére játszószerek vannak elhelyezve (homokozó, hinta stb.). (2) Az (1) bekezdésben megjelölt területeket a község lakossága díjmentesen, általában korlátozás nélkül használhatja. (3) A játszótereken elhelyezett játszótereket csak rendeltetésének megfelelıen szabad használni. (4) Parkosított területen csak a kialakított úton szabad közlekedni. 15. Tilos a zöldterületen: a) növényzet, felszerelési tárgyak rongálása, b) virágok szedése, fák, bokrok kitörése, megcsonkítása, engedély nélküli fakivágás, c) fák törzsének hirdetések céljára történı használata, fák törzsére való írás, vésés, d) tőzrakás, e) közpark területére gépjármővel behajtani, f) zöldterületet, azok építményeit, berendezéseit, felszerelését rendeltetéstıl eltérı módon használni, g) közterületen szeszes italt fogyasztani. 8

10 16. (1) Parkosított zöldterületeket és játszóterek megóvása minden természetes és jogi személy kötelessége. (2) Aki a 15. -ban felsorolt károkat okozza, köteles azt megtéríteni. (3) A zöldterületek, játszóterek és parkok felügyeletére vállalatok, intézmények és társadalmi szervezetek védnökséget vállalhatnak. VI. fejezet A levegı tisztaságának védelme 17. (1) A kerti hulladékot szeméttároló edénybe kell begyőjteni, amelyet a szemétszállító vállalat egyéb háztartási szeméttel együtt hetente, meghatározott napon elszállít. (2) Háztartásokban keletkezett mőanyag göngyöleg, fólia (tejterméket tartalmazó csomagoló anyag) elégetése tilos! (3) 18 Avart, kerti hulladékot évente június 1-jétıl szeptember 30-ig elégetni tilos! Október 1-je és május 30. közötti idıszakban avart, kerti hulladékot csak hétfıtıl péntekig lehet elégetni, szombaton és vasárnap az égetés tilos! (4) A tilalmi idın kívül a teljesen száraz avart és kerti hulladékot úgy kell elégetni, hogy az a környezetre tőzveszélyt ne jelentsen. (6) Szabadban gyújtott tüzet ırizetlenül hagyni nem szabad. Ha veszély gyanúja áll fenn, a tüzet azonnal el kell oltani. (7) A tüzelés helyszínén olyan eszközöket kell tartani (ásó, lapát, vízzel telt vödör), amelyekkel a tőz eloltható, illetve terjedése megakadályozható. (8) Szeles idıben szigorúan tilos tüzet gyújtani! 18. Víz- és talajvédelem (1) A Nyirádi ivóvíz-bázis védelme érdekében az önkormányzat gondoskodik a) a csapadékvíz elvezetésérıl, b) a vízfolyások, csatornák, szívóárkok és ezek mőtárgyainak tisztántartásáról, c) a szennyvíztisztító telep szennyezıanyag kibocsátásának folyamatos ellenırzésérıl, a megengedett határértékek túllépése esetén a szükséges intézkedések megtételérıl, 18 Hatályos: november 1-jétıl 16/2008. (X. 31.) Ör. 9

11 d) a község közigazgatási területén mőködı termelı egységek felszíni vizeket szennyezı káros anyag kibocsátásának folyamatos ellenırzésérıl. VII. fejezet Állatok tartása 19. Nyirád község közigazgatási területén nagyüzemő mérető állattartás csak szakhatósági vélemény alapján engedélyezhetı. 20. (1) A község területén állat csak zárt helyen - elkerített vagy bekerített udvaron - tartható. (2) Az állatok elhelyezésére szolgáló új helyiségeket a lakóépülettıl olyan távolságra kell elhelyezni, hogy az Országos Építésügyi Szabályzat követelményeinek megfeleljen. (3) A képzıdı trágya és trágyalé összegyőjtését, tárolását úgy kell megoldani, hogy az a környezetet ne szennyezze és a jelentkezı szaghatás a közelben lakókat ne zavarja. Gondoskodni kell az állattartó létesítmények rendszeres takarításáról, a fertıtlenítésrıl, a légy-, és rágcsálóirtásról. (4) 19 Az állati hulláknak az ártalmatlanná tétel helyére történı szállítása az állat tulajdonosának a kötelessége. Az elhullott állati tetem győjtése és szállítása a 71/2003. (VI. 27.) FVM rendelet alapján történhet VIII. fejezet Szabálysértési rendelkezések Hatályos szeptember 16-tól 14/2005. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 20 Hatályon kívül helyezte a 14/2012. (IX. 14.) önkormányzati rendelet 2. -a szeptember 15. napjával 21 Hatályon kívül helyezte a 14/2012. (IX. 14.) önkormányzati rendelet 2. -a szeptember 15. napjával 22 Hatályon kívül helyezte a 14/2012. (IX. 14.) önkormányzati rendelet 2. -a szeptember 15. napjával 23 Hatályon kívül helyezte a 10/2012. (VI.1.) önkormányzati rendelet június 2. napjával 10

12 25. Záró rendelkezések Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követı napon lép hatályba. Hatályát veszti Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének a Nyirád község tisztántartásáról, zöldterületek védelmérıl és állattartásról szóló 6/1991. (IX.15.) önkormányzati rendelete. Sarkadi-Nagy András polgármester Dr. Gelencsér Ottó mb. körjegyzı A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt rendelet kihirdetve: szeptember 14-én. Dr. Gelencsér Ottó mb. körjegyzı 11

13 1. melléklet 24 A közterület-használati díjak mértéke (a díjtételek tartalmazzák az általános forgalmi adót) A B 1. Árusító és egyéb pavilon elhelyezése 300 Ft/m 2 /nap 2. Önálló hirdetı berendezés és köztárgyak (figyelmeztetı, 300 Ft/m 2 /hó tájékoztató táblák, padok stb.) elhelyezése 3. Építési munkával kapcsolatos állvány, építıanyag, törmelék 50 Ft/m 2 /nap elhelyezése 4. Alkalmi- és mozgóárusítás, mozgóbolt üzemeltetése Ft/nap 5. Vendéglátóipari-elıkert 300 Ft/m 2 /nap 6. Mutatványos tevékenység 300 Ft/m 2 /nap 2. melléklet Hatályos: április 26-tól 9/2008. (IV. 25.) Ör. 25 Hatályon kívül helyezte a 14/2012. (IX. 14.) önkormányzati rendelet 2. -a szeptember 15. napjával 12

Varsány Község Önkormányzati Képviselı- testülete 4/1996. ( II.26 ) számú önkormányzati rendelete

Varsány Község Önkormányzati Képviselı- testülete 4/1996. ( II.26 ) számú önkormányzati rendelete Varsány Község Önkormányzati Képviselı- testülete 4/1996. ( II.26 ) számú önkormányzati rendelete a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági szolgáltatásról Varsány község Képviselı-testülete a helyi

Részletesebben

7/2004. (V.1.) önkormányzati rendelete. a helyi környezetvédelemrıl, a közterületek és ingatlanok rendjérıl, a település tisztaságáról

7/2004. (V.1.) önkormányzati rendelete. a helyi környezetvédelemrıl, a közterületek és ingatlanok rendjérıl, a település tisztaságáról Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2004. (V.1.) önkormányzati rendelete a helyi környezetvédelemrıl, a közterületek és ingatlanok rendjérıl, a település tisztaságáról (Egységes szerkezetben

Részletesebben

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT Kiszombor Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 29/2008. ( XI. 25.) KKÖT rendelete a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról /Egységes szerkezet/ Kiszombor Község

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2007. (XII. 1.) rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és az ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról Biharnagybajom

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN Törökbálint Város 1 Önkormányzata 20/2004.(IV.16.) rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról a módosító 24/2005. (X. 21.), 6/2008.(II.

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya. Fogalom-meghatározások

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya. Fogalom-meghatározások Törökbálint Város 1 Önkormányzata 20/2004.(IV.16.) rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról a módosító 24/2005.(X. 21.), 6/2008.(II.

Részletesebben

Abasár Község Önkormányzata 10/2010. (V. 26.) rendelete a környezet védelemrıl és a közterületek használatáról (egységes szerkezetben)

Abasár Község Önkormányzata 10/2010. (V. 26.) rendelete a környezet védelemrıl és a közterületek használatáról (egységes szerkezetben) Abasár Község Önkormányzata 10/2010. (V. 26.) rendelete a környezet védelemrıl és a közterületek használatáról (egységes szerkezetben) Abasár község Önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-384 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu. - a Képviselı-testületnek -

3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-384 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu. - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-384 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E L İ T E R J E S Z T É S - a Képviselı-testületnek - a települési szilárdhulladékokkal

Részletesebben

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról 1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE a közterület-használatról Kéthely Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2004. (IV.15.) önkormányzati rendelete

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2004. (IV.15.) önkormányzati rendelete Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2004. (IV.15.) önkormányzati rendelete a helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról (Egységes

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı- testületének 33/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelete. a közterületek használatáról és rendjérıl

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı- testületének 33/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelete. a közterületek használatáról és rendjérıl Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı- testületének 33/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról és rendjérıl Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

24/2007.(VI.6.) rendelete a közterületek, ingatlanok rendjéről és a település köztisztaságáról

24/2007.(VI.6.) rendelete a közterületek, ingatlanok rendjéről és a település köztisztaságáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2008. (VI.30.), 25/2011.(V.31.), 6/2012. (II. 14.), 22/2012. (V. 30.) /az egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek hatályon

Részletesebben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a helyi környezet védelméről, a település tisztaságáról szóló 10/2006. (VI. 2.

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a helyi környezet védelméről, a település tisztaságáról szóló 10/2006. (VI. 2. TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a helyi környezet védelméről, a település tisztaságáról szóló 10/2006. (VI. 2.) rendelete (Egységes szerkezetbe foglalva) Taksony Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

A közterületeken elvárt magatartásformák

A közterületeken elvárt magatartásformák - MEZİCSÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ TESTÜLETÉNEK 7/ 2007. (V.24.) évi R E N D E L E T E a közterületek használatáról Mezıcsát Önkormányzatának Képviselı-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

7/2004. (V.1.) r e n d e l e t

7/2004. (V.1.) r e n d e l e t Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2004. (V.1.) r e n d e l e t a helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról (Egységes szerkezetben

Részletesebben

30/2004. (VII. 1.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVİ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRİL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

30/2004. (VII. 1.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVİ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRİL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 30/2004. (VII. 1.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVİ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRİL A 14/2005. (III. 23.), A 45/2005. (X. 28.), A

Részletesebben

ORCI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007.(X.11.) SZ. RENDELETE

ORCI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007.(X.11.) SZ. RENDELETE ORCI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007.(X.11.) SZ. RENDELETE a helyi környezet védelméről, a közterületek és az ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról Orci község képviselő-testülete

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2010. (III.11.) rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2010. (III.11.) rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2010. (III.11.) rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. 1. Általános rendelkezések 1. 2. Értelmező rendelkezések 2.

EGYSÉGES SZERKEZET. 1. Általános rendelkezések 1. 2. Értelmező rendelkezések 2. 160. EGYSÉGES SZERKEZET Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2015. (XI.03.) 4, 36/2013.(XI.19.) 3, 34/2012. (VI. 12.) ÖR, 27/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelettel módosított 11/2011

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2007.(XI. 01.) RENDELETÉNEK

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2007.(XI. 01.) RENDELETÉNEK TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A TELEPÜLÉS KÖZTISZTASÁGÁRÓL SZÓLÓ 17/2007.(XI. 01.) RENDELETÉNEK A 16/2009.(X. 01.) RENDELETTEL, valamint A 19/2012.(V. 31.) RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES

Részletesebben

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL Egységes szerkezetben Letenye Város Önkormányzatának a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6./2002. (IX. 05.) sz. RENDELETE

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6./2002. (IX. 05.) sz. RENDELETE SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6./2002. (IX. 05.) sz. RENDELETE a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról Som község képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente Bajcsy Zs. út 13. /fax 48/411-435

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente Bajcsy Zs. út 13. /fax 48/411-435 BERENTE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 16/2012.(V.7.), 18/2010.(XII.20.), 20/2009.(XII.01.), 13/2009.(I.30.), 22/2008.(XII.21.), 28/2007.(XII.10.), 8/2007.(IV.02.), 11/2004.(VI.11.) és 3/2002.(II.04.) számú rendelettel

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1..

I. Fejezet Általános rendelkezések 1.. Jászladány Nagyközség Önkormányzata 17/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról valamint a települési szilárd és folyékony

Részletesebben

ŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Többször módosított

ŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Többször módosított ŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK Többször módosított 10/2002.(VI.07.) KT. számú RENDELETE a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról Egységes szerkezetben

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1.

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Szigetszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2001. (II. 20.) sz. rendelete a helyi környezet védelmének szabályairól az 5/2005.(VIII.30.), 7/2008.(V.30.), 11/2009.(IX.25.), 13/2011.(XI.29.),

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 64. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. (.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II. 3.) önkormányzati

Részletesebben

Páty Önkormányzat Képviselıtestületének 13/2002.(VII.16.) rendelete a közterület használatról egységes szerkezetben

Páty Önkormányzat Képviselıtestületének 13/2002.(VII.16.) rendelete a közterület használatról egységes szerkezetben Páty Önkormányzat Képviselıtestületének 13/2002.(VII.16.) rendelete a közterület használatról egységes szerkezetben Páty Önkormányzat Képviselıtestülete az 1990. évi LXV. tv. 16 (1) bekezdése 1997. Évi

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 13/2011.(X.27.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A köztisztaságról és környezetvédelemről Módosított rendelet

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2006. (XII. 14.) rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról az azt módosító 52/2008.

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2012. (VI. 21.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról és környezetvédelemről. Cibakháza Nagyközség Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. fejezet Közterületek használata

I. fejezet Közterületek használata Sásd Város Önkormányzata 4/2009.(III.27.) önkormányzati rendelete a közterületek rendjéről és a köztisztaságról 1 Sásd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.

Részletesebben

Cigánd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(I.29.) rendelete a közterületek, ingatlanok rendjéről és a település köztisztaságáról

Cigánd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(I.29.) rendelete a közterületek, ingatlanok rendjéről és a település köztisztaságáról Cigánd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(I.29.) rendelete a közterületek, ingatlanok rendjéről és a település köztisztaságáról Cigánd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város

Részletesebben

P Ö L Ö S K E KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2006. (IV. 20.) RENDELETE

P Ö L Ö S K E KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2006. (IV. 20.) RENDELETE P Ö L Ö S K E KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2006. (IV. 20.) RENDELETE a helyi környezet védelmérôl, a közterületek és ingatlanok rendjérôl, a település tisztaságáról Pölöske község képviselô-testülete a helyi

Részletesebben

GARA községi ÖNKORMÁNYZAT képviselı-testületének 4/2006. /II. 17./ ökr. r e n d e l e t e

GARA községi ÖNKORMÁNYZAT képviselı-testületének 4/2006. /II. 17./ ökr. r e n d e l e t e GARA községi ÖNKORMÁNYZAT képviselı-testületének 4/2006. /II. 17./ ökr. r e n d e l e t e a közterület használatról és rendjérıl (egységes szerkezetben) Gara község közigazgatási területén lévı közterületek

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 6/2012.(II.10.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 1/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelezı

Részletesebben

és a várakozási díjról

és a várakozási díjról 2/2004. (II. 2.) számú önkormányzati rendelet és az ezt módosító 25/2004. (IX. 27.) sz., 3/2005. (I. 31.) sz., a 30/2006.(XII.18.) sz., a 7/2007.(II.23.) sz., a 27/2007.(X.19.) a 14/2008. (IV.7.) sz.,

Részletesebben

a módosításáról szóló 13/2010. (IX. 28.), 7/2012. (III. 20.) rendelettel egységes szerkezetben

a módosításáról szóló 13/2010. (IX. 28.), 7/2012. (III. 20.) rendelettel egységes szerkezetben Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 11/2006. (IV. 24.) rendelete a helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról a módosításáról szóló

Részletesebben

GALAMBOK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2009. (VI.02.) számú rendelete az környezetvédelem helyi szabályairól

GALAMBOK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2009. (VI.02.) számú rendelete az környezetvédelem helyi szabályairól GALAMBOK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/009. (VI.0.) számú rendelete az környezetvédelem helyi szabályairól Galambok Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK 27/2007.(IX.25.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK 27/2007.(IX.25.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK 27/2007.(IX.25.) KGY r e n d e l e t e a temetıkrıl és a temetkezési tevékenységrıl (egységes szerkezetben a 11/2008.(III.4.) KGY és a 50/2008.(XI.25.) KGY rendelettel)

Részletesebben

Tokorcs Község Önkormányzati rendelet 6/2007(V.18) rendelete a közterület használat szabályairól (Egységes szerkezetben a 20/2009.(XI.6.

Tokorcs Község Önkormányzati rendelet 6/2007(V.18) rendelete a közterület használat szabályairól (Egységes szerkezetben a 20/2009.(XI.6. Tokorcs Község Önkormányzati rendelet 6/2007(V.18) rendelete a közterület használat szabályairól (Egységes szerkezetben a 20/2009.(XI.6.) rendelettel) Tokorcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete A

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 6/2007. (X.2.) számú rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl

Velem községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 6/2007. (X.2.) számú rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl Velem községi Önkormányzat Képviselı-testületének 6/007. (X..) számú rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl Velem községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

FELSŐNYÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

FELSŐNYÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK FELSŐNYÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IX. 15.) sz. RENDELETE A Település köztisztaságáról, valamint a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról és annak

Részletesebben

Hásságy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010. (XII.15.) számú rendelete

Hásságy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010. (XII.15.) számú rendelete Hásságy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010. (XII.15.) számú rendelete a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb hatósági

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések MÁLYINKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2005 (II. 01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról (módosításokkal

Részletesebben

Felsőnyék Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (XI. 26.) sz. rendelete az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról

Felsőnyék Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (XI. 26.) sz. rendelete az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról Felsőnyék Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (XI. 26.) sz. rendelete az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról Felsőnyék Község Önkormányzati Képviselő-testülete az árak megállapításáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. március 20-i ülésére. Tárgy: A helyi környezetvédelem szabályairól szóló rendelettervezet

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. március 20-i ülésére. Tárgy: A helyi környezetvédelem szabályairól szóló rendelettervezet ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. március 20-i ülésére Tárgy: A helyi környezetvédelem szabályairól szóló rendelettervezet Tisztelt Képviselő-testület! Belső ellenőri vizsgálat folyt le 2014. évben.

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja és hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja és hatálya Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2013. (IX. 23.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről Törökbálint Város

Részletesebben

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 18/2012.(XII.20.) önkormányzati rendelete

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 18/2012.(XII.20.) önkormányzati rendelete Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 18/2012.(XII.20.) önkormányzati rendelete köztisztaságról, valamint a szervezett köztisztasági szolgáltatás kötelező igénybevételéről a 4/2013.(II.14.) és a

Részletesebben

6/2000.(II.24.) önkormányzati rendelete

6/2000.(II.24.) önkormányzati rendelete 1 1 Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének az 5/2003.(IV.01.), - 9/2004.(VII.18.), - 13/2009.(VII.08.), 12/2012.(V.31.) önkormányzati rendeletekkel módosított 6/2000.(II.24.) önkormányzati

Részletesebben

Cserszegtomaj Község Önkormányzata 6/2006.(I.25.) rendelete a helyi környezet- és természet védelméről, a település tisztaságáról

Cserszegtomaj Község Önkormányzata 6/2006.(I.25.) rendelete a helyi környezet- és természet védelméről, a település tisztaságáról Cserszegtomaj Község Önkormányzata 6/2006.(I.25.) rendelete a helyi környezet- és természet védelméről, a település tisztaságáról Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

SOMOGYCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

SOMOGYCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SOMOGYCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A környezetvédelem és az állattartás helyi szabályairól szóló többször módosított 9/2004.(V.5.) önkormányzati rendelet EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA

Részletesebben

BARCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 21/2004. (IV. 30.) R E N D E L E T E (1)-(3)

BARCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 21/2004. (IV. 30.) R E N D E L E T E (1)-(3) BARCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 21/2004. (IV. 30.) R E N D E L E T E (1)-(3) A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvíz, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáról és a fizetendő díjakról

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzatának. 16 /2004.(IX.20.) számú rendelete

Zalacsány község Önkormányzatának. 16 /2004.(IX.20.) számú rendelete 1 Zalacsány község Önkormányzatának 16 /2004.(IX.20.) számú rendelete a köztisztaságról, valamint a szervezett köztisztasági szolgáltatás kötelező igénybevételéről Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestülete

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Kocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003.(VI.30.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Kocs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1999. /I.28. / önkormányzati-rendelete a környezetvédelem helyi szabályozásáról

Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1999. /I.28. / önkormányzati-rendelete a környezetvédelem helyi szabályozásáról Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1999. /I.28. / önkormányzati-rendelete a környezetvédelem helyi szabályozásáról Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013 (VI.3.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának következményeiről Balatonfenyves Község

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 22/2007. (IX. 5.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTISZTASÁGI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL ÉS A KOMMUNÁLIS SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 22/2007. (IX. 5.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTISZTASÁGI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL ÉS A KOMMUNÁLIS SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 22/2007. (IX. 5.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTISZTASÁGI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL ÉS A KOMMUNÁLIS SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. június 25. 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

SAJÓLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/2009.(II.18.) sz. RENDELETE a közterületek rendjérıl

SAJÓLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/2009.(II.18.) sz. RENDELETE a közterületek rendjérıl SAJÓLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/2009.(II.18.) sz. RENDELETE a közterületek rendjérıl Sajólád községi Önkormányzata figyelemmel a 2/1976./I.16./ ÉVM. a többször módosított 1/1975. /II.5./

Részletesebben

Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (VIII.27.) rendelete a helyi környezet védelméről. A rendelet hatálya

Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (VIII.27.) rendelete a helyi környezet védelméről. A rendelet hatálya Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (VIII.27.) rendelete a helyi környezet védelméről Mikebuda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2000. ( XII. 19. ) ÖKT. számú r e n d e l e t e 1

TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2000. ( XII. 19. ) ÖKT. számú r e n d e l e t e 1 Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2014. (XII.23.) számú rendeletével módosítva TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2000. ( XII. 19. ) ÖKT. számú r e n d e

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének a helyi környezet védelmérõl szóló 23/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete egységes szerkezetben a 18/2005 (VI. 1.) számú rendeletével Lábatlan város képviselõ-testülete

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Kisoroszi község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2007. (II. 22.) rendelete a köztisztaságról, a települési környezet fenntartásáról, valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IX.30.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, zöldterületek védelméről, valamint az avar és kerti hulladékok égetéséről Budajenő

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014.( IX..) önkormányzati rendelete A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásokról, valamint a közterületek tisztántartásának szabályairól

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2002. (IV.04.) sz. rendelete A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról Egységes szerkezetben Sződ

Részletesebben

Általános rendelkezések 1. 2

Általános rendelkezések 1. 2 Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése 3/1996. (II.15.) Kgy. sz. rendelete a közmőves ivóvízellátásról és a közmőves szennyvízelvezetésrıl a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város

Részletesebben

Algyő Község Önkormányzat. Képviselő-testületének. 7/1998. (II.27.) Kt. sz. rendelete. a köztisztaságról. / egységes szerkezetben /

Algyő Község Önkormányzat. Képviselő-testületének. 7/1998. (II.27.) Kt. sz. rendelete. a köztisztaságról. / egységes szerkezetben / Algyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1998. (II.27.) Kt. sz. rendelete a köztisztaságról / egységes szerkezetben / Hatályon kívül helyezve: 2014. február 28.-tól (Algyő Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

I. FEJEZET. Lakóépületek, ingatlanok rendje

I. FEJEZET. Lakóépületek, ingatlanok rendje Budapest Fıv. XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselı-testülete 33/2005. (IX.14.) rendelete a két-vagy több lakásos 100 %-os, illetve többségi, avagy kisebbségi önkormányzati tulajdonú, vagy kezeléső

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete SÁROSPATAK VÁROS JEGYZİJÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a t -

Részletesebben

( egységes szerkezetben)

( egységes szerkezetben) 1 OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 14/1999.(XII.29.) számú önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a köztisztasággal kapcsolatos helyi közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl

Részletesebben

Arló Nagyközség Önkormányzat képvisel -testületének 10/2004. (III.29.) rendelete

Arló Nagyközség Önkormányzat képvisel -testületének 10/2004. (III.29.) rendelete Arló Nagyközség Önkormányzat képvisel -testületének 10/2004. (III.29.) rendelete a köztisztaságról, a települési környezet fenntartásáról, valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelez igénybevételér

Részletesebben

14/2005.(IV. 20.) sz. rendelet a helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről és azok díjáról Egységes szerkezetben

14/2005.(IV. 20.) sz. rendelet a helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről és azok díjáról Egységes szerkezetben 14/2005.(IV. 20.) sz. rendelet a helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről és azok díjáról Egységes szerkezetben Nagytarcsa Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének (Hatályos: 2012. április 15-től) Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2003.(XII.1.)Kt. rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, és a településtisztaság

Részletesebben

A helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról

A helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról Újlengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2004. (XII. 24.) rendelete A helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról Egységes szerkezetbe

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének

Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 11/2003. /VIII.27./ önkormányzati rendelete A köztisztaságról, és a szervezett köztisztasági szolgáltatásokról a módosításokkal egységes szerkezetben Szendrő

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 5/2010. (VI.16) Ö. rendelettel módosított 2/2000.(III.10.) Ö. rendelete a helyi környezetvédelemrıl (Egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Öcs Község Önkormányzatának

Részletesebben

23/2000. (X.4.) Ök. rendelet Vecsés Város temetıjérıl és használatának szabályairól

23/2000. (X.4.) Ök. rendelet Vecsés Város temetıjérıl és használatának szabályairól 23/2000. (X.4.) Ök. rendelet Vecsés Város temetıjérıl és használatának szabályairól (egységes szerkezetben: 20/2000. (IX.19.), 14/2001. (V.30.), 19/2001. (VII.1.), 26/2005. (IX.29.), 12/2009.(IV.29.),

Részletesebben

I.fejezet. Bevezető rendelkezések

I.fejezet. Bevezető rendelkezések Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 15/2005. (IX.15.) Ök.sz. rendelete a 10/2004. ( IV.30.) Ök.sz. rendelet- módosításáról a helyi környezet és természetvédelemről Nádudvar Város Önkormányzatának

Részletesebben

1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK '1 l1l{1z.g'141 1--t:. Magyarhertelend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2008.(IX. 19.) rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 19/2010. (VIII.27.) rendelete. A reklámhordozókról és a reklámokról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 19/2010. (VIII.27.) rendelete. A reklámhordozókról és a reklámokról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 19/2010. (VIII.27.) rendelete A reklámhordozókról és a reklámokról Módosítva: 10/2011. (IV.11.), 32/2011. (XII.13.), 23/2012. (V.11.), Szentes Város Önkormányzatának

Részletesebben

GŐSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2002. (XI.1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

GŐSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2002. (XI.1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE GŐSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2002. (XI.1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI KÖRNYEZET VÉDELMÉRÔL, A KÖZTERÜLETEK ÉS INGATLANOK RENDJÉRŐL, A TELEPÜLÉS TISZTASÁGÁRÓL (Egységes szerkezetben

Részletesebben

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2013. (VII. 26.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 15/2006. (XII. 27.) önkormányzati rendelete módosításáról Kékkút Község

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2009 (IV.30.)rendelete Balatonfenyves köztisztaságáról és közrendjéről (egységes szerkezetben a módosításokkal) Balatonfenyves Község Önkormányzat

Részletesebben

Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 20/2009.(XII. 10.) önkormányzati rendelete a helyi környezet és természet védeleméről

Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 20/2009.(XII. 10.) önkormányzati rendelete a helyi környezet és természet védeleméről Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 20/2009.(XII. 10.) önkormányzati rendelete a helyi környezet és természet védeleméről Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

Sándorfalva Város Képviselı-testületének. 31/2009. (X. 29.) Ör. rendelete. az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek házirendjérıl

Sándorfalva Város Képviselı-testületének. 31/2009. (X. 29.) Ör. rendelete. az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek házirendjérıl Sándorfalva Város Képviselı-testületének 31/2009. (X. 29.) Ör. rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek házirendjérıl (egységes szerkezetben) Sándorfalva Város Önkormányzata az 1990.

Részletesebben

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/ 2006. (XII. 27.) rendelete. A közterületek használatáról

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/ 2006. (XII. 27.) rendelete. A közterületek használatáról KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/ 2006. (XII. 27.) rendelete A közterületek használatáról Kékkút község Önkormányzata Képviselő-testülete Az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2012. (IX. 26.) önkormányzati rendelete a település rendjének szabályairól 1

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2012. (IX. 26.) önkormányzati rendelete a település rendjének szabályairól 1 Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2012. (IX. 26.) önkormányzati rendelete a település rendjének szabályairól 1 Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített

Részletesebben

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelete. a közterület használatáról

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelete. a közterület használatáról LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról Lébény Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló

Részletesebben

4/2008. ( XI. 17. ) Hidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testület rendelete a közterület használat szabályairól Hidegkút Község Önkormányzata

4/2008. ( XI. 17. ) Hidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testület rendelete a közterület használat szabályairól Hidegkút Község Önkormányzata 4/2008. ( XI. 17. ) Hidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testület rendelete a közterület használat szabályairól Hidegkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében biztosított

Részletesebben

Göd Város Önkormányzat 6/2000. (II.22.) sz. Ök rendelete Göd Város helyi környezetvédelmi szabályairól

Göd Város Önkormányzat 6/2000. (II.22.) sz. Ök rendelete Göd Város helyi környezetvédelmi szabályairól 1 Göd Város Önkormányzat 6/2000. (II.22.) sz. Ök rendelete Göd Város helyi környezetvédelmi szabályairól Göd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 16..

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete 15/2007 (X. 16.) számú rendelete a helyi közút- és közmőépítésekrıl

Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete 15/2007 (X. 16.) számú rendelete a helyi közút- és közmőépítésekrıl Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete 15/2007 (X. 16.) számú rendelete a helyi közút- és közmőépítésekrıl Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések TERVEZET Vál Közég Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (III. 28.) rendelete a köztisztaságról, a parkok és fák, valamint a közterületek védelméről Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2009.(IX.30.) rendelete a közterület használat szabályairól Bakonyszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

20/1984. (XII. 21.) KM rendelet. az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről

20/1984. (XII. 21.) KM rendelet. az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről A belügyminiszterrel, valamint a Minisztertanács Tanácsi Hivatalának elnökével egyetértésben a következıket

Részletesebben

Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről és a közterületek használatáról

Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről és a közterületek használatáról Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről és a közterületek használatáról Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Magyarország

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S M E G Á L L A P O D Á S a csákánydoroszlói Csaba József ÁMK és rábagyarmati, ivánci Tagintézményei oktatási - nevelési feladatokat ellátó intézményi társulásról A megállapodás 2. pontjában részletesen

Részletesebben