BARCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 21/2004. (IV. 30.) R E N D E L E T E (1)-(3)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BARCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 21/2004. (IV. 30.) R E N D E L E T E (1)-(3)"

Átírás

1 BARCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 21/2004. (IV. 30.) R E N D E L E T E (1)-(3) A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvíz, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáról és a fizetendő díjakról Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, valamint az árak megállapításáról szóló, többször módosított évi LXXXVII. törvény 7. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakkal kapcsolatban a következő rendeletet alkotja: 1. A rendelet hatálya kiterjed Barcs város közigazgatási területén a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvíz (a továbbiakban: ivóvíz) és a közüzemi csatornamű (továbbiakban: csatorna) szolgáltatást igénybe vevő fogyasztókra. 2. (1) A rendelet alkalmazása szempontjából fogyasztó: az ivóvíz és csatornaszolgáltatást igénybe vevő ingatlan tulajdonosa, az ingatlan kezelője, valamint az ingatlant egyéb jogcímen használó is, ha a közüzemi szerződés nem a tulajdonossal, hanem vele jött létre. (2) Az (1) bekezdés szerinti fogyasztók közül: a./ lakossági díj fizetésére köteles az a fogyasztó, aki lakossági víz és háztartási vízszükséglete kielégítésére veszi igénybe a szolgáltatást; b./ közületi díj fizetésére köteles az a./ pontban nem említett összes fogyasztó. (3) Azoknál az ingatlanoknál, ahol a fogyasztó a szolgáltatás jellege miatt vegyes fogyasztó, tehát lakossági és közületi felhasználás együttesen jelentkezik, a tevékenység megkezdésével egyidejűleg mellékvízmérőt kell felszerelni. (4) A fogyasztás mérése a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 38/1995. (IV.5.) Kormányrendelet a)-c) pontjában meghatározott mérőeszközökkel történik.

2 2 3. (1) A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvíz, valamint a közüzemi csatornamű üzemeltetésének költségeit és a szolgáltatásért fizetendő díjakat e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza, amely évenkénti rendszerességgel felülvizsgálatra kerül. A felülvizsgálathoz az üzemeltetéssel megbízott szolgáltató köteles részletes adatszolgáltatást adni. A felülvizsgálat eredményeként megállapított díjakat e rendelet 1. sz. melléklete alapján kell megfizetni, és a kedvezményeket az abban meghatározott rendelkezések szerint lehet igénybe venni. (2) A korábban keletkezett ivóvíz- és közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjhátralékok esetén a díjhátralék keletkezésének idején hatályos önkormányzati rendelet díjait kell alkalmazni. 4. Nem kell vízdíjat fizetni a közműhálózaton tűzcsapról a tűzoltáshoz használt vízért. 5. (1) A díj fizetésének alapjául szolgáló vízmennyiséget a hitelesített vízmérőn, illetve mellékvízmérőn mért vízmennyiség alapján kell megállapítani. (2) A felhasznált ivóvíz mennyiségének mérésére szolgáló vízmérők, mellékvízmérők hitelesítéséről a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 38/1995. (IV.5.) Kormányrendelet 19. (1)-(2) bekezdése szerint kell gondoskodni. (3) Hiteles vízmérő hiányában a díj fizetésének alapjául szolgáló vízmennyiséget az állami tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az állami tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 47/1999. (XII.28.) KHVM rendelet szerinti átalánnyal kell meghatározni. 6. (1) A csatornadíj fizetésének alapja a hitelesített szennyvízmérőn, illetve mellékmérőn mért szennyvíz mennyisége, ennek hiányában a csatornaműbe bekötött ingatlanon felhasznált víz mennyisége. Május 1-től szeptember 30-ig locsolási célú vízfelhasználásnak kell tekinteni az adott időszakban igénybe vett ivóvíz mennyiségének 10 %-át, amelyet a csatornadíj alapjául szolgáló vízmennyiség meghatározása során figyelmen kívül kell hagyni. (2) A szennyvízmennyiség alapjául szolgáló vízmennyiség a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 38/1995. (IV.5.) számú Kormányrendeletben foglaltakon túl egyéb címen nem csökkenthető. (3) A szennyvízmennyiség-mérő működtetéséről, karbantartásáról, kalibrálásáról a fogyasztónak kell gondoskodnia.

3 3 (4) Aki a közcsatornát használja és saját víztermelő művet is üzemeltet, annak a kibocsátott szennyvízmennyiség mérésének lehetőségét az üzemeltető által elfogadott módon biztosítani kell. (5) Ha a vízhasználó saját szennyvízelvezető művel rendelkezik, a csatornadíj alapjául szolgáló vízmennyiséget az abba elvezetett és mért szennyvíz mennyiségével csökkenteni kell. 7. (1) (3) A szolgáltató az egyéni, lakossági családi házakban élő fogyasztók, továbbá a többlakásos épületek külön lapon nyilvántartott tulajdonosai vagy használói ha azok vízmérővel, vagy mellékvízmérőkkel rendelkeznek, és az önkormányzati tulajdonában lévő társasházi lakások főmérőin és/vagy mellékmérőin a vízfogyasztást 6 havonta olvassa le. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott lakossági fogyasztók kivételével a közületi fogyasztóknál a vízmérők leolvasása havonta történik. (3) Az (1) bekezdésben megjelölt fogyasztóknál a vízmérőóra-leolvasás közötti időszakban (havonta) a részszámlában szereplő mennyiség az előző év azonos elszámolási időszakának megfelelő egy havi átlagfogyasztást tartalmaz, az 1. sz. mellékletben meghatározott díjakkal számolva. Elszámoló számla kibocsátására 5 részszámla kiküldését követően kerül sor. Az elszámoló számla alapja a 6 havonta leolvasott vízmérőóra állása alapján mért fogyasztás. A negyedéves elszámoló számla kibocsátásával írja jóvá a szolgáltató az előző részszámlákban szereplő fogyasztás mennyiségének értékét. (4) A (2) bekezdésben megjelölt fogyasztók esetén a díjfizetés havi rendszerességgel történik, a vízmérőórán leolvasott fogyasztás alapján. (5) A szolgáltató az (1) bekezdésben megjelölt többlakásos épületek esetén az épületek fővízmérő óráin leolvasott fogyasztás után számlázott díjból írja jóvá a mellékvízórával rendelkezők fogyasztását abban az esetben, ha a mellékvízórával rendelkezőknek érvényes szolgáltatási szerződése van. 8. Az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás igénybevételének egyéb szabályait, valamint a kapcsolódó fogalmakat a mindenkor hatályban lévő kormány- és ágazati miniszteri rendeletek tartalmazzák. 9. (1) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

4 4 (2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Barcs Város Önkormányzatának az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 13/1994. (VI.24.) sz. rendelete, az ezt módosító 3/1995. (III.3.) sz., a 30/1995. (XII.29.) sz. és a 26/1996. (XII.27.) sz. rendelete, valamint a 19/1997. (XII.27.) sz., a 18/1998. (XII.28.) sz., a 28/1999. (XII.24.) sz., a 26/2000. (XII.29.) sz., a 25/2001. (XII.28.) sz., az 1/2003. (I.2.) sz. és a 26/2003. (XII.29.) sz. rendelete. 10. (1) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. Barcs, április 22. Balázsné Dr. Vástyán Krisztina sk. Jegyző Feigli Ferenc sk. polgármester Az (1)-(3) rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt szöveg hiteles. Barcs, december 23. Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző (1) 19/2009.(VIII.4.) önkormányzati rendelet. Hatályos: augusztus 4-től. (2) 34/2009.(XII.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: január 1-től. (3) 20/2010.(XII.23.) önkormányzati rendelet. Hatályos: január 1-től. A 2010-ben elfogyasztott, de január 01. napja után esedékes víz- és csatornadíjat a 34/2009.(XII.28.) számú önkormányzati rendeletben meghatározott díj szerint kell megfizetni.

5 5 1. sz. melléklet 1. (3) A fizetendő díj mértéke évben: a.) Ivóvíz díj b.) Csatornadíj c.) Közműdíj összesen: Szolgáltatási díj: 405 Ft/m 3 + ÁFA 321 Ft/m 3 + ÁFA 726 Ft/m 3 + ÁFA 2.a) (2) Locsolási mennyiségi kedvezmény: a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 38/1995.(IV.5.) sz. Kormányrendelet 24. (4/d) pontja alapján a nyári 6 hónapos időszakra a kerttel rendelkező fogyasztók a csatornadíjat a mért ivóvízmennyiség 10 %-kal csökkentett mennyisége után fizetik meg. A kedvezmény iránti igényt a fogyasztónak kell bejelenteni a DRV Rt. felé, annak útmutatásai alapján. 2. b) A locsolási mennyiségi kedvezményt a nyári hónapokra, a lakosság azon részének kell csak bejelenteni, akik a kedvezmény bevezetése után váltak jogosulttá, illetve új fogyasztóként kötöttek szolgáltatási szerződést, és a kedvezményre jogosultak. 2. c) Nem vehető figyelembe a szennyvíz mennyiségének meghatározásánál a házi ivóvízhálózatra, a szolgáltató, és a fogyasztó írásbeli megállapodása szerint telepített mellékvízmérőn mért locsolási célú vízhasználat, ha a fogyasztó az e rendelet 2.a pontja szerinti kedvezmény igénybevételéről lemondott. 3. A megállapított díj a vízmérők alapján történő számlázás költségeit is tartalmazza. 4. (3) Az értékesített mennyiség évben tervezett nagysága Barcs és térsége vonatkozásában. Tervezett értékesítési mennyiség a.) Ivóvíz m 3 b.) Szennyvíz m 3 BARCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/2004. (III.26.) számú

6 6 r e n d e l e t e x a köztisztaság fenntartásáról és a zöldterületek gondozásáról Barcs Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében és a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény (a továbbiakban Hgt.) 31. -ában kapott felhatalmazás alapján, valamint a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986. (II.21.) sz. ÉVM-EüM együttes rendelet rendelkezéseire figyelemmel az alábbi rendeletet alkotja: I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. E rendelet célja Barcs város lakossága egészségének védelme, természeti, épített környezetének megóvása annak érdekében, hogy a város közigazgatási területén (magántulajdonú területeken és közterületeken) a hulladék által okozott környezetterhelés és igénybevétel csökkenjen. A város területén a köztisztaság fenntartása, az emberi környezet védelme közérdek. 2. (1) A rendelet hatálya kiterjed Barcs város közigazgatási területén a természetes és jogi személyekre, valamint a jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokra. (2) E rendelet hatálya nem terjed ki a szervezett helyi közszolgáltatás keretében elszállításra kerülő háztartási szilárd hulladékokra, a veszélyes és radioaktív hulladékokra, valamint a települési folyékony hulladékokra és a velük összefüggő tevékenységekre. (3) A kerti hulladékok égetésének szabályozása során a rendelet hatálya kiterjed a település közigazgatási területén levő belterületi ingatlanokra (lakóházak, építési telek, üdülő), valamint a kertművelésű külterületi ingatlanokra (volt zártkerti ingatlanok). Nem terjed ki a rendelet hatálya a külterületi mezőgazdasági művelési ágakon való égetés szabályozására (szántóra, rétre, legelőre, nádasra, gyepre, erdőre). x A 13/2008.(V.30.)rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt szöveg. II. FEJEZET Értelmező rendelkezések. 3. (1) Települési szilárd hulladék: a) háztartási hulladék: az emberek mindennapi élete során, a lakásokban, a pihenés,

7 7 üdülés céljára használt helyiségekben és a lakóházak közös használatú helyiségeiben és területein, valamint az intézményekben keletkező szilárd hulladék; b) közterületi hulladék: közforgalmú és zöldterületen keletkező szilárd hulladék; c) háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű hulladék: gazdasági vállalkozásoknál keletkező, veszélyesnek nem minősülő szilárd hulladék. (2) Építési törmelék: építésből, bontásból származó anyag, feltéve, hogy az nem veszélyes hulladék. (3) Köztisztasággal összefüggő tevékenység: az egyes ingatlanok ezen belül különösen a lakóépületek és az emberi tartózkodásra (üdülés, pihenés, szállás, stb. céljára) szolgáló más épületek, továbbá a nem lakás céljára szolgáló helyiségek és a hozzájuk tartozó területek, valamint a közterületek tisztán tartása. (4) Tisztán tartás: az egyes ingatlanok és közterületek tisztítása, hó- és síkosságmentesítése, illetőleg pormentesítése. (5) Közterület: az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi földrészlet (közút, járda, tér, közpark), továbbá az építmények közhasználatra átadott része (épületárkád alatti járda, alul- és felüljáró). (6) Közhasználatú zöldterület: a város belterületén levő minden a) közterületnek minősülő közpark, b) pihenésre, szórakozásra, testedzésre is szolgáló véderdő, c) lakó-, illetőleg üdülőépületek elhelyezésére szolgáló tömbtelek közkert (játszó-, pihenőkert stb.) céljára kialakított része, ha az épület tulajdonosa (kezelője) nem azonos a közkert tulajdonosával (kezelőjével) és annak fenntartásáról az önkormányzat gondoskodik, d) közutat, járdát szegélyező, illetőleg a közúti forgalmat irányító vagy elválasztó, részben vagy egészben növényzettel borított közterület. (7) Köztisztasági szolgáltatás (a továbbiakban: szolgáltatás) megrendelés, illetőleg megbízás alapján a közterületek tisztántartása, szervezetek hulladékártalmatlanítási tevékenysége. (8) Járda: az útnak a gyalogosok közlekedésére szolgáló - az úttesttől szintkülönbséggel, kiemelt szegéllyel, vagy más hasonló módon elválasztott része. A járda az úttesttel egy szintben is lehet, ha attól korláttal, növényzettel vagy más hasonló módon elválasztották. (9) Úttest: az útnak a közúti járművek közlekedésére szolgáló része. (10) Kerti hulladék: minden olyan növényi maradvány, ami a 2. (3) bekezdésében felsorolt ingatlanok mezőgazdasági művelésével kapcsolatban keletkezik (pl. fű, szőlő venyige,

8 8 gyümölcsfa nyesedék, lekaszált száraz gaz, avar stb.) III. FEJEZET Közterületek tisztán tartása, takarítása és a téli hó eltakarítási, síkosság mentesítési feladatok ellátása, kerti hulladék égetésének szabályai 4. (1) Barcs város köztisztaságának megőrzése érdekében mindenki köteles hatékonyan közreműködni, és tartózkodni minden olyan tevékenységtől, magatartástól, mellyel a települési környezetet szennyezné, fertőzné. Tilos a hulladékot elhagyni, a gyűjtés, begyűjtés, lerakás szabályaitól eltérő módon közterületen felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni. (2) Az egyes ingatlanok tisztán tartásáról az ingatlan tulajdonosa, kezelője, tartós használója, illetőleg haszonélvezője (a továbbiakban együtt: tulajdonos), másnak a használatában levő ingatlanok (ingatlanrészek, helyiségek) tisztán tartásáról pedig a használó, illetőleg - a bérleti jogviszonyból származó kötelezettsége szerint - a bérlő (a továbbiakban együtt: használó) köteles gondoskodni. Ezen belül: a) a lakó- és az emberi tartózkodásra szolgáló más épületek közös használatú részének (kapualj, lépcsőház, folyosó, terasz, felvonó, mosókonyha, szárító, pince- és padlásrész, közös illemhely, hulladékledobó és -gyűjtő, udvar stb.) tisztaságáról, rendszeres takarításáról, rovar és rágcsálómentesítéséről a tulajdonosnak; b) a lakásnak és a lakás céljára használt más helyiségnek, továbbá a nem lakás céljára szolgáló helyiségnek és az ezekhez tartozó területeknek a tisztaságáról, rendszeres takarításáról, rovar- és rágcsálómentesítéséről pedig a használónak kell gondoskodnia. (3) A közterület - ideértve a rajtuk levő nyílt árkokat és ezek műtárgyait is - szervezett, rendszeres tisztántartásáról és az ott keletkezett települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenység ellátásáról e rendelet 4. -ában, az 5. (4) bekezdés a) és c) pontjában, valamint az 5. (5) bekezdésében említett esetek kivételével az önkormányzat képviselő-testülete gondoskodik. (4) A tulajdonos köteles gondoskodni a) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület); b) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai, továbbá

9 9 c) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló terület tisztán tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról. (5) Az országos közutak belterületi szakaszainak tisztán tartása az utakról szóló jogszabályok vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően történik. (6) A szórakozó-, vendéglátó- és árusító helyek, üzletek előtti járdaszakaszt a nyitvatartás ideje alatt - ettől eltérő megállapodás kivételével - a használó köteles tisztán tartani és a hulladékot eltávolítani. (7) A közterület rendeltetésétől eltérő célra (árusítás, építési-szerelési munka stb. céljára) történő használata esetén a használattal érintett terület közvetlen környezetét a használó köteles tisztán tartani. (8) a) Közös tulajdonban álló és társasházi ingatlanok esetében a tisztán tartás a tulajdonosok közös kötelezettsége, tulajdoni hányaduk szerint. A tisztántartási munkák megszervezéséért a közös képviselő (vagy külön jogszabályok szerint arra feljogosított, illetve kötelezett személy vagy szerv) felelős, a b) pontban foglalt kivétellel. b) Azoknál a kis lakásszámú társasházaknál, amelyeknél a tisztítandó terület természetben elosztható, a tisztán tartás a tulajdonostársak kötelezettsége, tulajdoni hányaduk arányában. Az elosztást a tulajdonostársak egymás között, saját maguk állapítják meg. (9) Az ingatlanok előtti járdaszakaszt tekintet nélkül arra, hogy beépített, beépítetlen vagy használaton kívüli ingatlanról van-e szó reggel 7 óráig kell megfelelően letisztítani, majd napközben a tisztán tartással kapcsolatos munkákat szükség szerint el kell végezni. A síkosság elleni védekezés körében az ónos esőtől, hótól vagy jégtől síkossá vált járdát közegészségügyileg veszélytelen környezetkímélő anyaggal (homok, zúzalék, salak, fűrészpor stb.) csúszásmentessé kell tenni, és a járdáról a havat le kell takarítani, s ezt az időjárástól függően napközben is meg kell ismételni. A járda felszórására bomló szerves, vagy burkolatra káros anyag nem alkalmazható. 5. (1) A kerti hulladékot elsősorban komposztálni kell. Avar és kerti hulladék-égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen. Szabadban a tüzelés, a tüzelőberendezés használatának helyszínén olyan eszközöket, illetőleg felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható. Az égetés befejezése után a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles a tűzrakó átvizsgálni, és minden olyan körülményt

10 10 megszüntetni, ami tüzet okozhat. Az avar és kerti hulladékégetés célját szolgáló tüzet őrizetlenül hagyni tilos, és veszély esetén, vagy ha a tűzre már szükség nincs, azt azonnal el kell oltani. Parázslást, izzást vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal stb. meg kell szüntetni. Fasorok, facsoportok védelmére az adottságoknak megfelelő, de legalább 2 méter széles gaz, avar és kerti hulladéktól mentes sávot kell biztosítani a tűzrakás környezetében. Tilos tüzet rakni erős szélben. Az égetés megkezdése előtt meg kell győződni arról, hogy olyan irányú légmozgás ne legyen, amely az alábbi táblázatba foglalt tűzszakaszok felé viheti a képződött füstöt, szikrát: A tűzrakó hely és a védendő tűzszakasz között az alábbi távolságot kell tartani: ssz. tűzszakasz megnevezése védőtávolság (m) 1. lakó épület, melléképület, pince épület, egyéb épület szalma és szálas takarmány tároló faáru (gömbfa, tűzifa fűrészárú) Propán-bután kistartály 5m 3 ig, I.-es kategóriájú Propán-bután gázcsere telep a tartály palástjától, a cseretelep konténerétől közművek (gázfogadó, gázmérő, elektromos főkapcsoló, transzformátor stb.) fasorok, facsoportok 20 Avar és kerti hulladék tüzet olyan nagyságban szabad rakni, hogy az égetés helyének átmérője 1,5 m-nél nagyobb nem lehet. Az égetést délelőtt 08 órától lehet elkezdeni, és 14 óráig be kell fejezni, ezt követően a tüzet el kell oltani, és a környezetet átvizsgálni, minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat. (2) A gyalogos és a közúti forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében hórakást tilos elhelyezni: útkereszteződésben, úttorkolatban (8 m-en belül), kijelölt gyalogátkelőhelyen, kapubejáró elé annak teljes szélességében, tömegközlekedési jármű megállójában, az úttest és a járda közé. (3) Ha bármilyen jármű üzemelése során a közterület szennyeződik, a jármű használója köteles a szennyeződés haladéktalan eltávolításáról gondoskodni. (4) Közforgalmú közúti közlekedés céljára szolgáló tömegközlekedési járművek esetében: a.) a közterületen lévő üzemi területek, végállomások, pályaudvarok, továbbá megállóhelyek tekintetében a járművek üzembentartója, b.) a belterületen lévő és az a.) pont alá nem tartozó váróhelyiségek, várakozóhelyek,

11 11 járdától füvesített területtel vagy egyéb módon elkülönített megállóhelyek tekintetében az önkormányzat képviselő-testülete, c.) a külterületen lévő és az a.) pont alá nem tartozó váróhelyiségek, várakozóhelyek, és megállóhelyek tekintetében a közút kezelője köteles a rendszeres tisztán tartásról, továbbá az ott keletkezett hulladék eltávolításáról gondoskodni. (5) Vasutat keresztező közforgalmú gyalogos alul- és felüljáró, ha azon az utazó közönség közlekedik, valamint a vasutat keresztező járda tisztán tartása és a hulladékok eltávolítása a vasút üzembentartójának a feladata. IV. FEJEZET Közterületek szennyezésének megelőzése 6. (1) Tilos a közterületeket beszennyezni, a közterületeken bárminemű szemetet (pl. háztartási hulladékot, papírt, gyümölcshéjat stb.) elhelyezni, elszórni, eldobni. (2) Tilos a közterületeken elhelyezett berendezési tárgyakat (padokat, kerékpártárolókat, kézi szemétbedobókat stb.), felszereléseket, műtárgyakat, műalkotásokat, növényzetet a helyükről elmozdítani, beszennyezni, megrongálni, eltulajdonítani. (3) Tilos dugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot, tárgyat (törmeléket, homokot, hulladékot, papírt, tűz- és robbanásveszélyes anyagot stb.) a közcsatorna víznyelőjébe, csapadékelvezető csatornába vagy árokba szórni, önteni vagy bevezetni. (4) Állati tetemet, valamint olyan szerves vagy szervetlen anyagot, mely a környék levegőjét szennyezheti, a szomszédos terület lakóinak egészségét veszélyezteti, sem közterületen, sem magánterületen elhelyezni nem szabad. (5) A közterületen elhullott állatok eltávolításáról a gyepmesternek haladéktalanul gondoskodnia kell. (6) Az üzletek és egyéb árusító helyek, vendéglátó egységek, vállalkozások, intézmények bejárata mellett az épület (ingatlan) tulajdonosa köteles az utcaképet és a járdán közlekedés feltételeit nem rontó hulladékgyűjtőt (csikktartó) elhelyezni és annak ürítéséről rendszeresen naponta gondoskodni. (7) Közterületen veszélyes hulladéknak nem minősülő, építésből, bontásból származó törmeléket, hulladékot szabadon tárolni tilos. Az ilyen jellegű hulladékot kizárólag konténerben, az önkormányzat jegyzője által kijelölt helyre és feltételekkel szabad elhelyezni és a kijelölt törmeléklerakó helyre kell szállítani. Építési törmeléket közterületen illegálisan elhelyezni tilos. (8) Ebek ürítése közterületen csak az erre kijelölt helyeken, továbbá a járda melletti víznyelőbe engedhető meg. Az eb sétáltatója köteles az ürülék összeszedésére alkalmas tárgyat (pl. zacskó, lapát stb.) magánál tartani, és az eb által egyéb helyen okozott

12 12 szennyezés azonnali eltakarításáról gondoskodni. (9) Közterületet használni csak engedéllyel, a vonatkozó hatályos önkormányzati rendeletben foglaltak szerint lehet. (10) A szórólapok, reklámok terjesztői kötelesek a keletkező hulladék eltakarításáról előre gondoskodni, és az erről szóló igazolást már a hatósági engedélyeztetés során bemutatni. V. FEJEZET Közterületen különböző tevékenységet végzők kötelezettségei 7. (1) Az utcai árusok kötelesek a részükre kijelölt helyet és annak közvetlen környezetét tisztán tartani, az árusításból keletkezett hulladékot összegyűjteni, és elszállításáról, elszállíttatásáról gondoskodni. (2) A szórakoztató, vendéglátó egységek, árusító helyek, üzletek előtti, körüli közterületi részt a tulajdonos az időjárási viszonyoktól függően köteles a nyitva tartás ideje alatt tisztán tartani, nyitás előtt és zárás után feltakarítani. (3) Az alkalmi vásárok, kirakodások, búcsúk és egyéb közterületet igénybe vevő rendezvények ideje alatt és után a közterület rendben tartását, takarítását az azt engedélyező köteles előírni és a végrehajtást ellenőrizni. (4) Piacnapokon (kedd, szerda, csütörtök, péntek, szombat) a piac területének és környékének rendszeres takarításáról a piac üzemeltetője köteles gondoskodni. (5) Közterületen gépjárművek javítása, szerelése és mosása tilos, kivéve a hirtelen fellépő hibák elhárítását célzó javítást. (6) Környezetszennyező vagy más egészségre ártalmas anyagot közterületre kiönteni, elszórni vagy eldobni nem szabad. (7) Tilos a közterületre, zárt csapadékrendszerbe, valamint nyílt árokba szennyvizet vagy más szennyezett folyadékot kiönteni vagy kivezetni. (8) A közterületet emberi és állati ürülékkel szennyezni tilos. (9) Bűzös anyagot csak légmentesen lezárt tartállyal felszerelt járművön szabad szállítani. Közterületen bűzös anyagot elhelyezni tilos. (1) Barcs város közigazgatási területén a közterületeken szeszes ital fogyasztása tilos. 8. (2) Az (1) bekezdés alkalmazása szempontjából nem minősül közterületnek és a tilalom nem vonatkozik:

13 13 a.) a vendéglátó egységnek az önkormányzattal kötött közterület-használati megállapodás alapján használt teraszára, kerthelyiségére, közterületre; b.) városi rendezvények során (búcsú, majális, egyéb ünnep vagy rendezvény stb.) a rendezvény területén felállított sátrak, elárusító pavilonok környékére, a rendezvény helyszínére. VI. FEJEZET Zöldterületek fenntartása és kezelése 9. (1) A város területén lévő közhasznú zöldterületek építését, felújítását, fenntartását az önkormányzat által megbízott intézmény végzi. (2) Közhasználatú zöldterületek jogszabályokon vagy hatósági határozaton (közterülethasználati, építési engedélyen stb.) alapuló más célú használata esetében a jogosított köteles a növényzet megfelelő védelméről gondoskodni. (3) Aki a közhasználatú zöldterület állapotát valamely engedélyezett tevékenységével összefüggésben megváltoztatja, köteles a tevékenysége befejezését követő 30 napon belül az eredeti állapotot a szükséges mértékben helyreállítani. (4) Ha a közhasználatú zöldterület engedélyezett más célú használata folytán a növényzet, építmények, berendezések vagy felszerelések megsemmisülése várható, a jogosított köteles a saját költségén a) a növényzet előzetes áttelepítéséről, illetőleg annak azonos értékű növényzettel történő pótlásáról gondoskodni, b) az építmények, berendezések és felszerelések ellenértékét, illetőleg az azok áttelepítésének (le- és felszerelésének, elszállításának stb.) költségét megtéríteni. (5) A növényzet pótlásáról ha jogszabály másként nem rendelkezik a jegyző előírásai szerint kell gondoskodni, a pótlási kötelezettséget a tevékenység befejezését követő 1 éven belül kell teljesíteni. 10. (1) A tulajdonosok kötelesek a járda és az ingatlanuk határvonala (kerítése) közti zöldterületen a felburjánzott zöld növényzetet (gyomot) a burkolat rongálása nélkül kiirtani, az ingatlanukról az úttest vagy gyalogjárda terébe benyúló ágak, cserjék és egyéb növényzet nyeséséről, vágásáról gondoskodni. Közterületi fák (bokrok) nyeséséről az önkormányzat gondoskodik. (2) A tulajdonos a belterületi ingatlanok gyomtalanításáról, rendszeres kaszálásáról, a

14 14 virágzást megelőzően az allergiát okozó gyomnövények (pl. parlagfű, fekete üröm) elszaporodásának megakadályozása érdekében folyamatosan köteles gondoskodni. (3) A város közterületeire tilos zöldségnövényt és szántóföldi növényt kiültetni. (4) A saját tulajdonú telek előtti járdaszakasz és az úttest közötti zöldterületre fát, cserjét ültetni csak az önkormányzat jegyzőjének írásbeli engedélyével szabad. (5) Közhasználatú zöldterületen tilos olyan magatartást tanúsítani, amely a lakosság nyugalmát vagy pihenését zavarja. Zöldterületen nem szabad állatokat legeltetni, átjárni, letelepedni, járművel behajtani és parkolni. (6) Tilos a zöldterületen lévő fák, bokrok csonkítása, a növényi részek (virágok, levél, termés) gyűjtése, a hasznos állatok, madarak zavarása, fészkeik megrongálása. (7) Zöldterületen fákat, cserjéket kivágni csak az önkormányzat jegyzőjének írásbeli engedélyével lehet. (8) Közkifolyóknál, élővízfolyásoknál járművet mosni, állatokat itatni tilos. (9) A közterületen lévő játszóterek berendezéseit (a labdajátékokhoz kiépített pályák, asztalitenisz és sakkasztalok kivételével) csak 14 éven aluli gyermekek használhatják. VII. FEJEZET Vegyes és hatályba léptető rendelkezések 11. (1) A közhasználatú zöldterületek megóvásának, a köztisztasági feladatok végrehajtásának ellenőrzését a közterület-felügyelet látja el. (2) Az (1) bekezdésben foglaltak nem érintik a rendőrség általános feladat és hatásköréből fakadó ellenőrzési és intézkedési jogkörét. (3) (1) Aki tevékenységével vagy mulasztásával e rendeletben foglalt kötelezettségeit megszegi, és ezzel a környezetet veszélyezteti, szennyezi vagy károsítja, szabálysértést követ el. Az ellen, aki e rendelet 4. (1)-(2), (4), (6)-(9) bekezdéseiben, az 5. -ában, a 6. (1)-(4) és (6)-(10) bekezdéseiben, a 7. (1)-(2) és (5)-(9) bekezdéseiben, a 8. (1) bekezdésében, a 9. (3)-(5) bekezdéseiben, valamint a 10. -ában foglaltakat megszegi amennyiben cselekménye bűncselekménynek vagy más szabálysértésnek nem minősül, a szabálysértési törvényben meghatározott mértékig terjedő pénzbírság szabható ki. (4) (1) A (3) bekezdésben foglalt szabálysértés tetten ért elkövetőjét a közterület-felügyelő és a helyi önkormányzat képviselő-testülete hivatalának erre felhatalmazott ügyintézője a szabálysértési törvényben meghatározott mértékű helyszíni bírsággal sújthatja.

15 (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) E rendelet kihirdetéséről az SZMSZ előírásai szerint, helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik. (3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a köztisztaság fenntartásáról, valamint az önkormányzat tulajdonában lévő zöldterületek gondozásáról szóló 27/1996. (XII.27.) számú önkormányzati rendelet. Barcs, március 18. Feigli Ferenc polgármester Balázsné Dr. Vástyán Krisztina jegyző Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet hiteles. Barcs, június 3. Balázsné dr. Vástyán Krisztina j e g y z ő (1) 13/2008.(V.30.) rendelet. Hatályos: tól. BARCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2004. (VIII.6.) RENDELETE a talajterhelési díjról (1)-(2) Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: Ktdt.) 21. (2) bekezdésében, valamint 26. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: 1.

16 16 E rendelet hatálya Barcs Város Önkormányzata közigazgatási területén helyi vízgazdálkodási hatósági engedély alapján szennyvízelhelyezést alkalmazókra (továbbiakban: kibocsátó) terjed ki, akik a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötöttek rá. 2. (1) A kibocsátó köteles a Ktdt a alapján talajterhelési díjat fizetni. (2) A kibocsátó a Ktdt. 13. (2) bekezdése alapján mentesül a talajterhelési díj megfizetése alól. (3) A kibocsátó a Ktdt ában meghatározott esetben csökkentett talajterhelési díj megfizetésére köteles. Adatszolgáltatási és eljárási szabályok 3. (1) A kibocsátó a talajterhelési díj fizetési kötelezettségéről évente, a tárgyévet követő év március 31. napjáig Barcs Város Önkormányzata Jegyzőjéhez, mint önkormányzati adóhatósághoz (továbbiakban: Jegyző) tesz bevallást. (2) A Jegyző részére a települési szennyvíz-csatornamű üzemeltetője a kibocsátó azonosítása és ellenőrzése érdekében adatot szolgáltat: a) tárgyévet követő év február 28. napjáig a kibocsátók tárgyévi vízfogyasztásáról, korrigálva a locsolási kedvezmény mennyiségével, valamint az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott vízmennyiséggel, b) negyedévet követő hónap 5. napjáig a kibocsátók köréről. (3) A talajterhelési díj megállapításával összefüggő személyes adatokat a kibocsátó azonosítására, a bevallások ellenőrzésére használhatja fel az önkormányzati adóhatóság. (4) A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátókról, valamint a talajterhelési díj fizetésére vonatkozó díjkedvezményben részesülő személyekről a Jegyző vezet nyilvántartást. (5) A Jegyző a kibocsátót terhelő talajterhelési díj mértékét és a fizetés módját a Ktdt ában meghatározott rend szerint határozatban állapítja meg. (6) A Ktdt a alapján a talajterhelési díjat az önkormányzati adóhatóság által megjelölt számla javára kell befizetni. Az önkormányzat talajterhelési díj számláján rendelkezésre álló összeget a befizetést követő hónap 10. napjáig a települési környezetvédelmi alap javára kell átutalni.

17 17 Díjkedvezmény, mentesség 4. (1) A kibocsátó kérelmére a tárgyévben a talajterhelési díj megfizetésére 50 %-os díjkedvezmény állapítható meg az alábbi feltételek fennállásakor: a) az egy háztartásban élők esetén az egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (továbbiakban: nyugdíjminimum), b) egyedülálló esetén a nyugdíjminimum 150 %-át. (2) Különös méltánylást érdemlő esetben a talajterhelési díj megfizetése alól mentesség adható. (3) Különös méltánylást érdemlő eset: fogyatékosság, betegség, baleset, haláleset, munkanélküliség, tartós jövedelemromlás, elemi kár, egyéb rendkívüli élethelyzet vagy létfenntartást veszélyeztető körülmény megléte, bekövetkezése. Értelmező rendelkezések 5. (1) Kibocsátó: az évi LIII. törvény 2. (2) bekezdésére és a Ktdt. 2. -ára figyelemmel minden természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján szennyvíz-elhelyezést alkalmaz. (2) Műszakilag rendelkezésre álló közcsatorna: amely lehetővé teszi műszaki kialakításánál, elhelyezkedésénél fogva a rácsatlakozást. (3) Jövedelem: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított évi III. törvény 4. (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint. (4) Család: egy háztartásban életvitelszerűen együtt lakó közeli hozzátartozók. (5) Egyedülálló: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik. (6) Háztartás: az egy lakásban életvitelszerűen együttlakó személyek. Átmeneti rendelkezések 6. (1) A kibocsátó évi fizetési kötelezettségéről augusztus 30. napjáig tesz bejelentést.

18 18 (2) A szolgáltató augusztus 30-ig adatot szolgáltat a kibocsátók évi vízfogyasztásáról, amit korrigál a locsolási kedvezmény mennyiségével, valamint az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott vízmennyiséggel. Záró rendelkezés 7. E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Záradék 8. (2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. Barcs, július 29. Feigli Ferenc s.k. polgármester Balázsné Dr. Vástyán Krisztina s.k. jegyző (1) 11/2006.(III.24.) rendelet, hatályos: től. (2) 19/2009.(VIII.4.) rendelet, hatályos től Az (1)-(2) rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet hiteles. Barcs, augusztus 11. 1/a. sz. melléklet (1) 1/b. sz. melléklet (1) 2/a. sz. melléklet (1) 2/b. sz. melléklet (1) 3. sz. melléklet (1) Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző

19 19 (1) Hatálytalan: től. BARCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 21/2004. (IV. 30.) R E N D E L E T E (1)-(4) A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvíz, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáról és a fizetendő díjakról Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, valamint az árak megállapításáról szóló, többször módosított évi LXXXVII. törvény 7. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakkal kapcsolatban a következő rendeletet alkotja: 1. A rendelet hatálya kiterjed Barcs város közigazgatási területén a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvíz (a továbbiakban: ivóvíz) és a közüzemi csatornamű (továbbiakban: csatorna) szolgáltatást igénybe vevő fogyasztókra. 2. (1) A rendelet alkalmazása szempontjából fogyasztó: az ivóvíz és csatornaszolgáltatást igénybe vevő ingatlan tulajdonosa, az ingatlan kezelője, valamint az ingatlant egyéb jogcímen használó is, ha a közüzemi szerződés nem a tulajdonossal, hanem vele jött létre. (2) Az (1) bekezdés szerinti fogyasztók közül: a./ lakossági díj fizetésére köteles az a fogyasztó, aki lakossági víz és háztartási vízszükséglete kielégítésére veszi igénybe a szolgáltatást; b./ közületi díj fizetésére köteles az a./ pontban nem említett összes fogyasztó. (3) Azoknál az ingatlanoknál, ahol a fogyasztó a szolgáltatás jellege miatt vegyes fogyasztó, tehát lakossági és közületi felhasználás együttesen jelentkezik, a tevékenység megkezdésével egyidejűleg mellékvízmérőt kell felszerelni.

20 20 (4) A fogyasztás mérése a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 38/1995. (IV.5.) Kormányrendelet a)-c) pontjában meghatározott mérőeszközökkel történik. 3. (1) A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvíz, valamint a közüzemi csatornamű üzemeltetésének költségeit és a szolgáltatásért fizetendő díjakat e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza, amely évenkénti rendszerességgel felülvizsgálatra kerül. A felülvizsgálathoz az üzemeltetéssel megbízott szolgáltató köteles részletes adatszolgáltatást adni. A felülvizsgálat eredményeként megállapított díjakat e rendelet 1. melléklete (4) alapján kell megfizetni, és a kedvezményeket az abban meghatározott rendelkezések szerint lehet igénybe venni. (2) A korábban keletkezett ivóvíz- és közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjhátralékok esetén a díjhátralék keletkezésének idején hatályos önkormányzati rendelet díjait kell alkalmazni. 4. Nem kell vízdíjat fizetni a közműhálózaton tűzcsapról a tűzoltáshoz használt vízért. 5. (1) A díj fizetésének alapjául szolgáló vízmennyiséget a hitelesített vízmérőn, illetve mellékvízmérőn mért vízmennyiség alapján kell megállapítani. (2) A felhasznált ivóvíz mennyiségének mérésére szolgáló vízmérők, mellékvízmérők hitelesítéséről a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 38/1995. (IV.5.) Kormányrendelet 19. (1)-(2) bekezdése szerint kell gondoskodni. (3) Hiteles vízmérő hiányában a díj fizetésének alapjául szolgáló vízmennyiséget az állami tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az állami tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 47/1999. (XII.28.) KHVM rendelet szerinti átalánnyal kell meghatározni. 6. (1) A csatornadíj fizetésének alapja a hitelesített szennyvízmérőn, illetve mellékmérőn mért szennyvíz mennyisége, ennek hiányában a csatornaműbe bekötött ingatlanon felhasznált víz mennyisége. Május 1-től szeptember 30-ig locsolási célú vízfelhasználásnak kell tekinteni az adott időszakban igénybe vett ivóvíz mennyiségének 10 %-át, amelyet a csatornadíj alapjául szolgáló vízmennyiség meghatározása során figyelmen kívül kell hagyni.

21 21 (2) A szennyvízmennyiség alapjául szolgáló vízmennyiség a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 38/1995. (IV.5.) számú Kormányrendeletben foglaltakon túl egyéb címen nem csökkenthető. (3) A szennyvízmennyiség-mérő működtetéséről, karbantartásáról, kalibrálásáról a fogyasztónak kell gondoskodnia. (4) Aki a közcsatornát használja és saját víztermelő művet is üzemeltet, annak a kibocsátott szennyvízmennyiség mérésének lehetőségét az üzemeltető által elfogadott módon biztosítani kell. (5) Ha a vízhasználó saját szennyvízelvezető művel rendelkezik, a csatornadíj alapjául szolgáló vízmennyiséget az abba elvezetett és mért szennyvíz mennyiségével csökkenteni kell. 7. (1) (3) A szolgáltató az egyéni, lakossági családi házakban élő fogyasztók, továbbá a többlakásos épületek külön lapon nyilvántartott tulajdonosai vagy használói ha azok vízmérővel, vagy mellékvízmérőkkel rendelkeznek, és az önkormányzati tulajdonában lévő társasházi lakások főmérőin és/vagy mellékmérőin a vízfogyasztást 6 havonta olvassa le. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott lakossági fogyasztók kivételével a közületi fogyasztóknál a vízmérők leolvasása havonta történik. (3) Az (1) bekezdésben megjelölt fogyasztóknál a vízmérőóra-leolvasás közötti időszakban (havonta) a részszámlában szereplő mennyiség az előző év azonos elszámolási időszakának megfelelő egy havi átlagfogyasztást tartalmaz, az 1. mellékletben (4) meghatározott díjakkal számolva. Elszámoló számla kibocsátására 5 részszámla kiküldését követően kerül sor. Az elszámoló számla alapja a 6 havonta leolvasott vízmérőóra állása alapján mért fogyasztás. A negyedéves elszámoló számla kibocsátásával írja jóvá a szolgáltató az előző részszámlákban szereplő fogyasztás mennyiségének értékét. (4) A (2) bekezdésben megjelölt fogyasztók esetén a díjfizetés havi rendszerességgel történik, a vízmérőórán leolvasott fogyasztás alapján. (5) A szolgáltató az (1) bekezdésben megjelölt többlakásos épületek esetén az épületek fővízmérő óráin leolvasott fogyasztás után számlázott díjból írja jóvá a mellékvízórával rendelkezők fogyasztását abban az esetben, ha a mellékvízórával rendelkezőknek érvényes szolgáltatási szerződése van. 8.

22 22 Az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás igénybevételének egyéb szabályait, valamint a kapcsolódó fogalmakat a mindenkor hatályban lévő kormány- és ágazati miniszteri rendeletek tartalmazzák. (1) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 9. (2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Barcs Város Önkormányzatának az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 13/1994. (VI.24.) sz. rendelete, az ezt módosító 3/1995. (III.3.) sz., a 30/1995. (XII.29.) sz. és a 26/1996. (XII.27.) sz. rendelete, valamint a 19/1997. (XII.27.) sz., a 18/1998. (XII.28.) sz., a 28/1999. (XII.24.) sz., a 26/2000. (XII.29.) sz., a 25/2001. (XII.28.) sz., az 1/2003. (I.2.) sz. és a 26/2003. (XII.29.) sz. rendelete. 10. (1) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. Barcs, április 22. Balázsné Dr. Vástyán Krisztina sk. Jegyző Feigli Ferenc sk. polgármester Az (1)-(4) rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt szöveg hiteles. B a r c s, december 22. Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző (1) 19/2009.(VIII.4.) önkormányzati rendelet. Hatályos: augusztus 4-től. (2) 34/2009.(XII.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: január 1-től. (3) 20/2010.(XII.23.) önkormányzati rendelet. Hatályos: január 1-től.

23 23 (4) 25/2011.(XII.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos: január 1-től. A 2011-ben elfogyasztott, de január 01. napja után esedékes víz- és csatornadíjat a 20/2010.( XII.23 ) számú önkormányzati rendeletben meghatározott díj szerint kell megfizetni. 1. melléklet a 21/2004. (IV.30.) számú önkormányzati rendelethez 1. (4) A fizetendő díj mértéke évben: Szolgáltatási díj a./ Ivóvíz díj Ft/m 3 + ÁFA b./ Csatornadíj Ft/m 3 + ÁFA c./ Közműdíj összesen: Ft/m 3 + ÁFA 2.a) (2) Locsolási mennyiségi kedvezmény: a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 38/1995.(IV.5.) sz. Kormányrendelet 24. (4/d) pontja alapján a nyári 6 hónapos időszakra a kerttel rendelkező fogyasztók a csatornadíjat a mért ivóvízmennyiség 10 %-kal csökkentett mennyisége után fizetik meg. A kedvezmény iránti igényt a fogyasztónak kell bejelenteni a DRV Rt. felé, annak útmutatásai alapján. 2. b) A locsolási mennyiségi kedvezményt a nyári hónapokra, a lakosság azon részének kell csak bejelenteni, akik a kedvezmény bevezetése után váltak jogosulttá, illetve új fogyasztóként kötöttek szolgáltatási szerződést, és a kedvezményre jogosultak. 2. c) Nem vehető figyelembe a szennyvíz mennyiségének meghatározásánál a házi ivóvízhálózatra, a szolgáltató, és a fogyasztó írásbeli megállapodása szerint telepített mellékvízmérőn mért locsolási célú vízhasználat, ha a fogyasztó az e rendelet 2.a pontja szerinti kedvezmény igénybevételéről lemondott. 3. A megállapított díj a vízmérők alapján történő számlázás költségeit is tartalmazza. 4. (4) Az értékesített mennyiség évben tervezett nagysága Barcs és térsége vonatkozásában: Tervezett értékesítési mennyiség a./ Ivóvíz m 3 b./ Szennyvíz m 3

24 24 BARCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/2004. (III.26.) számú r e n d e l e t e x a köztisztaság fenntartásáról és a zöldterületek gondozásáról Barcs Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében és a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény (a továbbiakban Hgt.) 31. -ában kapott felhatalmazás alapján, valamint a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986. (II.21.) sz. ÉVM-EüM együttes rendelet rendelkezéseire figyelemmel az alábbi rendeletet alkotja: I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. E rendelet célja Barcs város lakossága egészségének védelme, természeti, épített környezetének megóvása annak érdekében, hogy a város közigazgatási területén (magántulajdonú területeken és közterületeken) a hulladék által okozott környezetterhelés és igénybevétel csökkenjen. A város területén a köztisztaság fenntartása, az emberi környezet védelme közérdek. 2. (1) A rendelet hatálya kiterjed Barcs város közigazgatási területén a természetes és jogi személyekre, valamint a jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokra. (2) E rendelet hatálya nem terjed ki a szervezett helyi közszolgáltatás keretében elszállításra kerülő háztartási szilárd hulladékokra, a veszélyes és radioaktív hulladékokra, valamint a települési folyékony hulladékokra és a velük összefüggő tevékenységekre. (3) A kerti hulladékok égetésének szabályozása során a rendelet hatálya kiterjed a település közigazgatási területén levő belterületi ingatlanokra (lakóházak, építési telek, üdülő), valamint a kertművelésű külterületi ingatlanokra (volt zártkerti ingatlanok). Nem terjed ki a rendelet hatálya a külterületi mezőgazdasági művelési ágakon való égetés szabályozására (szántóra, rétre, legelőre, nádasra, gyepre, erdőre). x A 13/2008.(V.30.)rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt szöveg. II. FEJEZET

25 25 Értelmező rendelkezések. 3. (1) Települési szilárd hulladék: a) háztartási hulladék: az emberek mindennapi élete során, a lakásokban, a pihenés, üdülés céljára használt helyiségekben és a lakóházak közös használatú helyiségeiben és területein, valamint az intézményekben keletkező szilárd hulladék; b) közterületi hulladék: közforgalmú és zöldterületen keletkező szilárd hulladék; c) háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű hulladék: gazdasági vállalkozásoknál keletkező, veszélyesnek nem minősülő szilárd hulladék. (2) Építési törmelék: építésből, bontásból származó anyag, feltéve, hogy az nem veszélyes hulladék. (3) Köztisztasággal összefüggő tevékenység: az egyes ingatlanok ezen belül különösen a lakóépületek és az emberi tartózkodásra (üdülés, pihenés, szállás, stb. céljára) szolgáló más épületek, továbbá a nem lakás céljára szolgáló helyiségek és a hozzájuk tartozó területek, valamint a közterületek tisztán tartása. (4) Tisztán tartás: az egyes ingatlanok és közterületek tisztítása, hó- és síkosságmentesítése, illetőleg pormentesítése. (5) Közterület: az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi földrészlet (közút, járda, tér, közpark), továbbá az építmények közhasználatra átadott része (épületárkád alatti járda, alul- és felüljáró). (6) Közhasználatú zöldterület: a város belterületén levő minden a) közterületnek minősülő közpark, b) pihenésre, szórakozásra, testedzésre is szolgáló véderdő, c) lakó-, illetőleg üdülőépületek elhelyezésére szolgáló tömbtelek közkert (játszó-, pihenőkert stb.) céljára kialakított része, ha az épület tulajdonosa (kezelője) nem azonos a közkert tulajdonosával (kezelőjével) és annak fenntartásáról az önkormányzat gondoskodik, d) közutat, járdát szegélyező, illetőleg a közúti forgalmat irányító vagy elválasztó, részben vagy egészben növényzettel borított közterület. (7) Köztisztasági szolgáltatás (a továbbiakban: szolgáltatás) megrendelés, illetőleg megbízás alapján a közterületek tisztántartása, szervezetek hulladékártalmatlanítási tevékenysége. (8) Járda: az útnak a gyalogosok közlekedésére szolgáló - az úttesttől szintkülönbséggel,

26 26 kiemelt szegéllyel, vagy más hasonló módon elválasztott része. A járda az úttesttel egy szintben is lehet, ha attól korláttal, növényzettel vagy más hasonló módon elválasztották. (9) Úttest: az útnak a közúti járművek közlekedésére szolgáló része. (10) Kerti hulladék: minden olyan növényi maradvány, ami a 2. (3) bekezdésében felsorolt ingatlanok mezőgazdasági művelésével kapcsolatban keletkezik (pl. fű, szőlő venyige, gyümölcsfa nyesedék, lekaszált száraz gaz, avar stb.) III. FEJEZET Közterületek tisztán tartása, takarítása és a téli hó eltakarítási, síkosság mentesítési feladatok ellátása, kerti hulladék égetésének szabályai 4. (1) Barcs város köztisztaságának megőrzése érdekében mindenki köteles hatékonyan közreműködni, és tartózkodni minden olyan tevékenységtől, magatartástól, mellyel a települési környezetet szennyezné, fertőzné. Tilos a hulladékot elhagyni, a gyűjtés, begyűjtés, lerakás szabályaitól eltérő módon közterületen felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni. (2) Az egyes ingatlanok tisztán tartásáról az ingatlan tulajdonosa, kezelője, tartós használója, illetőleg haszonélvezője (a továbbiakban együtt: tulajdonos), másnak a használatában levő ingatlanok (ingatlanrészek, helyiségek) tisztán tartásáról pedig a használó, illetőleg - a bérleti jogviszonyból származó kötelezettsége szerint - a bérlő (a továbbiakban együtt: használó) köteles gondoskodni. Ezen belül: a) a lakó- és az emberi tartózkodásra szolgáló más épületek közös használatú részének (kapualj, lépcsőház, folyosó, terasz, felvonó, mosókonyha, szárító, pince- és padlásrész, közös illemhely, hulladékledobó és -gyűjtő, udvar stb.) tisztaságáról, rendszeres takarításáról, rovar és rágcsálómentesítéséről a tulajdonosnak; b) a lakásnak és a lakás céljára használt más helyiségnek, továbbá a nem lakás céljára szolgáló helyiségnek és az ezekhez tartozó területeknek a tisztaságáról, rendszeres takarításáról, rovar- és rágcsálómentesítéséről pedig a használónak kell gondoskodnia. (3) A közterület - ideértve a rajtuk levő nyílt árkokat és ezek műtárgyait is - szervezett, rendszeres tisztántartásáról és az ott keletkezett települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenység ellátásáról e rendelet 4. -ában, az 5. (4) bekezdés a) és c) pontjában, valamint az 5. (5) bekezdésében említett esetek kivételével az önkormányzat képviselő-testülete gondoskodik.

7/2004. (V.1.) r e n d e l e t

7/2004. (V.1.) r e n d e l e t Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2004. (V.1.) r e n d e l e t a helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról (Egységes szerkezetben

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Balatonlelle Város Önkormányzata 14/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Balatonlelle Város Önkormányzata

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. (1) A rendelet tárgyi hatálya Nagykáta város közigazgatási területére terjed ki.

I. fejezet Általános rendelkezések. (1) A rendelet tárgyi hatálya Nagykáta város közigazgatási területére terjed ki. NAGYKÁTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2008. (IV.30.) számú rendelete (a 3/2012. (II.29.) rendelettel módosítva) a köztisztaság fenntartásáról, valamint a zöldterületek használatáról Nagykáta

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának 8/2009. (X. 15.) számú rendelete a köztisztaság fenntartásáról, valamint a zöldterület és parkfenntartásról EGYSÉGES SZERKEZETBEN a 6/2010. (IV.1.), a 4/2011. (III.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IX.30.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, zöldterületek védelméről, valamint az avar és kerti hulladékok égetéséről Budajenő

Részletesebben

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2007. (VI.26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2007. (VI.26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2007. (VI.26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A KÖZTISZTASÁGRÓL Szólád Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében foglalt

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 6/2012.(II.10.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Kisoroszi község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2007. (II. 22.) rendelete a köztisztaságról, a települési környezet fenntartásáról, valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező

Részletesebben

ORCI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007.(X.11.) SZ. RENDELETE

ORCI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007.(X.11.) SZ. RENDELETE ORCI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007.(X.11.) SZ. RENDELETE a helyi környezet védelméről, a közterületek és az ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról Orci község képviselő-testülete

Részletesebben

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2004. (IV.15.) önkormányzati rendelete

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2004. (IV.15.) önkormányzati rendelete Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2004. (IV.15.) önkormányzati rendelete a helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról (Egységes

Részletesebben

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6./2002. (IX. 05.) sz. RENDELETE

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6./2002. (IX. 05.) sz. RENDELETE SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6./2002. (IX. 05.) sz. RENDELETE a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról Som község képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

6/2000.(II.24.) önkormányzati rendelete

6/2000.(II.24.) önkormányzati rendelete 1 1 Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének az 5/2003.(IV.01.), - 9/2004.(VII.18.), - 13/2009.(VII.08.), 12/2012.(V.31.) önkormányzati rendeletekkel módosított 6/2000.(II.24.) önkormányzati

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2007.(XI. 01.) RENDELETÉNEK

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2007.(XI. 01.) RENDELETÉNEK TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A TELEPÜLÉS KÖZTISZTASÁGÁRÓL SZÓLÓ 17/2007.(XI. 01.) RENDELETÉNEK A 16/2009.(X. 01.) RENDELETTEL, valamint A 19/2012.(V. 31.) RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES

Részletesebben

TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2000. ( XII. 19. ) ÖKT. számú r e n d e l e t e 1

TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2000. ( XII. 19. ) ÖKT. számú r e n d e l e t e 1 Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2014. (XII.23.) számú rendeletével módosítva TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2000. ( XII. 19. ) ÖKT. számú r e n d e

Részletesebben

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente Bajcsy Zs. út 13. /fax 48/411-435

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente Bajcsy Zs. út 13. /fax 48/411-435 BERENTE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 16/2012.(V.7.), 18/2010.(XII.20.), 20/2009.(XII.01.), 13/2009.(I.30.), 22/2008.(XII.21.), 28/2007.(XII.10.), 8/2007.(IV.02.), 11/2004.(VI.11.) és 3/2002.(II.04.) számú rendelettel

Részletesebben

7/2004. (V.1.) önkormányzati rendelete. a helyi környezetvédelemrıl, a közterületek és ingatlanok rendjérıl, a település tisztaságáról

7/2004. (V.1.) önkormányzati rendelete. a helyi környezetvédelemrıl, a közterületek és ingatlanok rendjérıl, a település tisztaságáról Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2004. (V.1.) önkormányzati rendelete a helyi környezetvédelemrıl, a közterületek és ingatlanok rendjérıl, a település tisztaságáról (Egységes szerkezetben

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1..

I. Fejezet Általános rendelkezések 1.. Jászladány Nagyközség Önkormányzata 17/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról valamint a települési szilárd és folyékony

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések MÁLYINKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2005 (II. 01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról (módosításokkal

Részletesebben

ŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Többször módosított

ŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Többször módosított ŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK Többször módosított 10/2002.(VI.07.) KT. számú RENDELETE a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról Egységes szerkezetben

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2007. (XII. 1.) rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és az ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról Biharnagybajom

Részletesebben

A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, KÖZTISZTASÁG ÉS AZ AVAR VALAMINT A KERTI HULLADÉKOK NYÍLTTÉRI ÉGETÉSÉNEK HELYI SZABÁLYAIRÓL

A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, KÖZTISZTASÁG ÉS AZ AVAR VALAMINT A KERTI HULLADÉKOK NYÍLTTÉRI ÉGETÉSÉNEK HELYI SZABÁLYAIRÓL EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2014.(I.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, KÖZTISZTASÁG ÉS AZ AVAR VALAMINT A KERTI HULLADÉKOK NYÍLTTÉRI ÉGETÉSÉNEK HELYI SZABÁLYAIRÓL

Részletesebben

KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 22/2006.(XII.29.) sz. rendelete A SZENNYVÍZCSATORNA SZOLGÁLTATÁS DÍJÁRÓL

KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 22/2006.(XII.29.) sz. rendelete A SZENNYVÍZCSATORNA SZOLGÁLTATÁS DÍJÁRÓL KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2006.(XII.29.) sz. rendelete A SZENNYVÍZCSATORNA SZOLGÁLTATÁS DÍJÁRÓL Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 1990. évi LXXXVII. törvény

Részletesebben

A Zagyvaszántói Önkormányzat 13/2004.(IV.30.)rendelete a környezetvédelemről és a köztisztaságról

A Zagyvaszántói Önkormányzat 13/2004.(IV.30.)rendelete a környezetvédelemről és a köztisztaságról A Zagyvaszántói Önkormányzat 13/2004.(IV.30.)rendelete a környezetvédelemről és a köztisztaságról A Zagyvaszántói Önkormányzat a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Tv. (továbbiakban:

Részletesebben

FELSŐNYÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

FELSŐNYÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK FELSŐNYÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IX. 15.) sz. RENDELETE A Település köztisztaságáról, valamint a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról és annak

Részletesebben

SOMOGYCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

SOMOGYCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SOMOGYCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A környezetvédelem és az állattartás helyi szabályairól szóló többször módosított 9/2004.(V.5.) önkormányzati rendelet EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA

Részletesebben

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.13.) ÖK számú rendelete a helyi környezet védelméről

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.13.) ÖK számú rendelete a helyi környezet védelméről BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.13.) ÖK számú rendelete a helyi környezet védelméről Balatonhenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének

Részletesebben

Felsőnyék Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (XI. 26.) sz. rendelete az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról

Felsőnyék Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (XI. 26.) sz. rendelete az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról Felsőnyék Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (XI. 26.) sz. rendelete az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról Felsőnyék Község Önkormányzati Képviselő-testülete az árak megállapításáról

Részletesebben

a módosításáról szóló 13/2010. (IX. 28.), 7/2012. (III. 20.) rendelettel egységes szerkezetben

a módosításáról szóló 13/2010. (IX. 28.), 7/2012. (III. 20.) rendelettel egységes szerkezetben Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 11/2006. (IV. 24.) rendelete a helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról a módosításáról szóló

Részletesebben

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2009. (X. 19.) Ök. rendelete a köztisztaságról

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2009. (X. 19.) Ök. rendelete a köztisztaságról Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2009. (X. 19.) Ök. rendelete a köztisztaságról Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete _/2015. ( ) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete _/2015. ( ) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról 1. Melléklet Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete _/2015. ( ) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.

Részletesebben

24/2007.(VI.6.) rendelete a közterületek, ingatlanok rendjéről és a település köztisztaságáról

24/2007.(VI.6.) rendelete a közterületek, ingatlanok rendjéről és a település köztisztaságáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2008. (VI.30.), 25/2011.(V.31.), 6/2012. (II. 14.), 22/2012. (V. 30.) /az egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek hatályon

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2007.(III.21.) rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról, valamint a települési

Részletesebben

Arló Nagyközség Önkormányzat képvisel -testületének 10/2004. (III.29.) rendelete

Arló Nagyközség Önkormányzat képvisel -testületének 10/2004. (III.29.) rendelete Arló Nagyközség Önkormányzat képvisel -testületének 10/2004. (III.29.) rendelete a köztisztaságról, a települési környezet fenntartásáról, valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelez igénybevételér

Részletesebben

A helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról

A helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról Újlengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2004. (XII. 24.) rendelete A helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról Egységes szerkezetbe

Részletesebben

GŐSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2002. (XI.1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

GŐSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2002. (XI.1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE GŐSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2002. (XI.1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI KÖRNYEZET VÉDELMÉRÔL, A KÖZTERÜLETEK ÉS INGATLANOK RENDJÉRŐL, A TELEPÜLÉS TISZTASÁGÁRÓL (Egységes szerkezetben

Részletesebben

P Ö L Ö S K E KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2006. (IV. 20.) RENDELETE

P Ö L Ö S K E KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2006. (IV. 20.) RENDELETE P Ö L Ö S K E KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2006. (IV. 20.) RENDELETE a helyi környezet védelmérôl, a közterületek és ingatlanok rendjérôl, a település tisztaságáról Pölöske község képviselô-testülete a helyi

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Kocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003.(VI.30.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Kocs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet hatálya. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma

A rendelet hatálya. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma Újudvar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (VII.1.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Újudvar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (I. 18.) számú önkormányzati rendelete A helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 46/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a köztisztaság, valamint településtisztaság fenntartásáról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 46/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a köztisztaság, valamint településtisztaság fenntartásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 46/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a köztisztaság, valamint településtisztaság fenntartásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a helyi környezet védelméről, a település tisztaságáról szóló 10/2006. (VI. 2.

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a helyi környezet védelméről, a település tisztaságáról szóló 10/2006. (VI. 2. TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a helyi környezet védelméről, a település tisztaságáról szóló 10/2006. (VI. 2.) rendelete (Egységes szerkezetbe foglalva) Taksony Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 18/2012.(XII.20.) önkormányzati rendelete

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 18/2012.(XII.20.) önkormányzati rendelete Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 18/2012.(XII.20.) önkormányzati rendelete köztisztaságról, valamint a szervezett köztisztasági szolgáltatás kötelező igénybevételéről a 4/2013.(II.14.) és a

Részletesebben

A település köztisztaságáról

A település köztisztaságáról TÁPIÓSÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a 18/2011. (XII.1), a 12/2011. (VI.30.), a 13/2007. (XII.21.) rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt 6 /2007./III. 29./ sz. önkormányzati

Részletesebben

Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről és a közterületek használatáról

Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről és a közterületek használatáról Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről és a közterületek használatáról Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Magyarország

Részletesebben

I. FEJEZET. 1. A település tisztaságáról

I. FEJEZET. 1. A település tisztaságáról Ukk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (V. 26.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételről, a közterület használatáról

Részletesebben

I. fejezet Közterületek használata

I. fejezet Közterületek használata Sásd Város Önkormányzata 4/2009.(III.27.) önkormányzati rendelete a közterületek rendjéről és a köztisztaságról 1 Sásd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 22/2007. (IX. 5.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTISZTASÁGI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL ÉS A KOMMUNÁLIS SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 22/2007. (IX. 5.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTISZTASÁGI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL ÉS A KOMMUNÁLIS SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 22/2007. (IX. 5.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTISZTASÁGI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL ÉS A KOMMUNÁLIS SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. június 25. 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 7/2005. (II. 28.) számú r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 7/2005. (II. 28.) számú r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2005. (II. 28.) számú r e n d e l e t e a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a köztisztaság fenntartásáról

Részletesebben

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, és a közterületek tisztántartásáról

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, és a közterületek tisztántartásáról Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004. (XI.18.) RENDELETE a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, és a közterületek tisztántartásáról Bánk Község Önkormányzat

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya. Fogalom-meghatározások

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya. Fogalom-meghatározások Törökbálint Város 1 Önkormányzata 20/2004.(IV.16.) rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról a módosító 24/2005.(X. 21.), 6/2008.(II.

Részletesebben

a település tisztaságáról, a közterületek és ingatlanok rendjérôl

a település tisztaságáról, a közterületek és ingatlanok rendjérôl 1 TURA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2002. (XII. 10.) RENDELETE a település tisztaságáról, a közterületek és ingatlanok rendjérôl Tura város képviselô-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (VI.25. ) önkormányzati rendelete a települési környezet védelméről, tisztaságáról, valamint a közterületek és az ingatlanok rendjéről Nagyfüged

Részletesebben

Hásságy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010. (XII.15.) számú rendelete

Hásságy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010. (XII.15.) számú rendelete Hásságy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010. (XII.15.) számú rendelete a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb hatósági

Részletesebben

I.fejezet. Bevezető rendelkezések

I.fejezet. Bevezető rendelkezések Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 15/2005. (IX.15.) Ök.sz. rendelete a 10/2004. ( IV.30.) Ök.sz. rendelet- módosításáról a helyi környezet és természetvédelemről Nádudvar Város Önkormányzatának

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata képviselőtestülete 7/2004. (VII.1.) rendelete

Hegyesd község Önkormányzata képviselőtestülete 7/2004. (VII.1.) rendelete Hegyesd község Önkormányzata képviselőtestülete 7/2004. (VII.1.) rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról 2 Hegyesd község Önkormányzata

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2003. (XII.30.) rendelete a köztisztaságról, a hulladék elszállításáról és az állattartás szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva a: 17/2004.(XII.27.),

Részletesebben

Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006. (XII.18.) számú rendelete Remeteszőlős Község környezetvédelméről

Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006. (XII.18.) számú rendelete Remeteszőlős Község környezetvédelméről 1 Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006. (XII.18.) számú rendelete Remeteszőlős Község környezetvédelméről Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének

Részletesebben

Cigánd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(I.29.) rendelete a közterületek, ingatlanok rendjéről és a település köztisztaságáról

Cigánd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(I.29.) rendelete a közterületek, ingatlanok rendjéről és a település köztisztaságáról Cigánd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(I.29.) rendelete a közterületek, ingatlanok rendjéről és a település köztisztaságáról Cigánd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város

Részletesebben

H:\gizike\egységes ör 2005\a hulladékgazdálkodásról szóló ör.doc

H:\gizike\egységes ör 2005\a hulladékgazdálkodásról szóló ör.doc 1/18 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21//2003.(V.30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodásról a 4/2004. (I.30.), a 45/2005. (X.28.), a 44/2006. (XII.21.), a 36/2007. (XII.19.), a 32/2008.

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2006. (XII. 14.) rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról az azt módosító 52/2008.

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ikt. sz.: E-874-5/2008 Témafelelős: Baloghné Berezvai Csilla Tárgy: A környezetvédelem

Részletesebben

1. A közterület-használat szabályai

1. A közterület-használat szabályai Tarján Község Önkormányzati Képviselő-testületének 8/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról, rendjéről és tisztántartásáról Tarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések TERVEZET Vál Közég Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (III. 28.) rendelete a köztisztaságról, a parkok és fák, valamint a közterületek védelméről Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének a helyi környezet védelmérõl szóló 23/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete egységes szerkezetben a 18/2005 (VI. 1.) számú rendeletével Lábatlan város képviselõ-testülete

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN Törökbálint Város 1 Önkormányzata 20/2004.(IV.16.) rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról a módosító 24/2005. (X. 21.), 6/2008.(II.

Részletesebben

/4/ A település önkormányzati tulajdonú közterületeinek tisztántartása az Önkormányzat és intézményei feladata. 4..

/4/ A település önkormányzati tulajdonú közterületeinek tisztántartása az Önkormányzat és intézményei feladata. 4.. Gáborján Község Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2004. (IV. 29) sz. rendelete A település környezetvédelméről és használatáról Gáborján Község Önkormányzati képviselőtestülete a környezet védelmének

Részletesebben

Tahitótfalu Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 23/2000. (XII.08.) sz. rendelete a környezetvédelemről (egységes szerkezetben 2015.03.20.

Tahitótfalu Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 23/2000. (XII.08.) sz. rendelete a környezetvédelemről (egységes szerkezetben 2015.03.20. Tahitótfalu Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 23/2000. (XII.08.) sz. rendelete a környezetvédelemről (egységes szerkezetben 2015.03.20.) Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 13/2013. (XI.20.) önkormányzati rendelete. A környezet védelméről

Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 13/2013. (XI.20.) önkormányzati rendelete. A környezet védelméről Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 13/2013. (XI.20.) önkormányzati rendelete A környezet védelméről Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK '1 l1l{1z.g'141 1--t:. Magyarhertelend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2008.(IX. 19.) rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő testületének../2010. (...) Önkormányzati RENDELETE

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő testületének../2010. (...) Önkormányzati RENDELETE Tolmács Község Önkormányzat Képviselő testületének../2010. (...) Önkormányzati RENDELETE a szilárd hulladékgazdálkodásról és a közterületek tisztántartásáról (tervezet) Tolmács Község Önkormányzat (továbbiakban:

Részletesebben

30 / 2003. (XII. 15.) RENDELETE

30 / 2003. (XII. 15.) RENDELETE BALATONSZEMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT K É PVISELŐ-TESTÜ L E T É N EK 30 / 2003. (XII. 15.) RENDELETE A KÖZTISZTASÁGRÓL Balatonszemes Község Önkormányzatának 30/2003.(XII.15.) számú rendelete a köztisztaságról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselő-testületének 2008. december 18-i rendes üléséről, amelyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István polgármester Somogyvári

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzatának. 16 /2004.(IX.20.) számú rendelete

Zalacsány község Önkormányzatának. 16 /2004.(IX.20.) számú rendelete 1 Zalacsány község Önkormányzatának 16 /2004.(IX.20.) számú rendelete a köztisztaságról, valamint a szervezett köztisztasági szolgáltatás kötelező igénybevételéről Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestülete

Részletesebben

az azt módosító 15/2007. (XII. 27.) rendelettel egységes szerkezetben

az azt módosító 15/2007. (XII. 27.) rendelettel egységes szerkezetben Fürged Község Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2005./III.8./ sz. rendelte A helyi környezetvédelemről,a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról az azt módosító 15/2007. (XII.

Részletesebben

Téglás Városi Önkormányzat 2/2003. (I. 28.) TÖ sz. rendelete a közterületek használatának rendjéről és a köztisztaság fenntartásáról

Téglás Városi Önkormányzat 2/2003. (I. 28.) TÖ sz. rendelete a közterületek használatának rendjéről és a köztisztaság fenntartásáról Téglás Városi Önkormányzat 2/2003. (I. 28.) TÖ sz. rendelete a közterületek használatának rendjéről és a köztisztaság fenntartásáról A 21/2005. (IX. 30.), a 28/2005. (XII. 22.) és a 27/2006. (XII. 21.)

Részletesebben

Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(III.26.) számú rendelete a helyi környezet és a természet védelméről I.

Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(III.26.) számú rendelete a helyi környezet és a természet védelméről I. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(III.26.) számú rendelete a helyi környezet és a természet védelméről Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Somoskıújfalu Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2/2007. (I. 12.) SKt. sz. rendelete a helyi környezet védelmérıl, a közterületek és ingatlanok rendjérıl, a település tisztaságáról Somoskıújfalu

Részletesebben

A KÖZTISZTASÁGRÓL, A TELEPÜLÉSI SZILÁRD ÉS FOLYÉKONY HULLADÉKKAL ÖSSZEFÜGGŐ TEVÉKENYSÉGRŐL

A KÖZTISZTASÁGRÓL, A TELEPÜLÉSI SZILÁRD ÉS FOLYÉKONY HULLADÉKKAL ÖSSZEFÜGGŐ TEVÉKENYSÉGRŐL "AVAR AJKAD KFT.. ÉRKEZETT: 2011 ÁPH 1 9. IKTATÓSZÁM: ~I!-:lPs?J) i1cu1 KAPJA: 1-t0 é;borszörcsök Község Önkormányzata Képviselőtestületének ~ 4/2011. (IV.l3.) rendelete A KÖZTISZTASÁGRÓL, A TELEPÜLÉSI

Részletesebben

Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 20/2009.(XII. 10.) önkormányzati rendelete a helyi környezet és természet védeleméről

Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 20/2009.(XII. 10.) önkormányzati rendelete a helyi környezet és természet védeleméről Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 20/2009.(XII. 10.) önkormányzati rendelete a helyi környezet és természet védeleméről Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2002. (IV.04.) sz. rendelete A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról Egységes szerkezetben Sződ

Részletesebben

Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének. 4/2006. (III. 14.) számú rendelete

Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének. 4/2006. (III. 14.) számú rendelete Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének 4/2006. (III. 14.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek tisztán tartásáról

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2/2002. ( II. 28. ) számú R e n d e l e t e. a köztisztaságról

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2/2002. ( II. 28. ) számú R e n d e l e t e. a köztisztaságról Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2002. ( II. 28. ) számú R e n d e l e t e a köztisztaságról ( egységes szerkezetben a módosítására kiadott 11/2007.(XII.15.) számú;. valamint a 8/2008.(IV.25.)

Részletesebben

Iszkáz község Önkormányzatának 6/2000. (VI.8.) Ör. számú rendelete a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék elhelyezéséről

Iszkáz község Önkormányzatának 6/2000. (VI.8.) Ör. számú rendelete a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék elhelyezéséről Iszkáz község Önkormányzatának 6/2000. (VI.8.) Ör. számú rendelete a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék elhelyezéséről Iszkáz község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

2. A R 5. (4) bekezdésében az ingatlantulajdonos szövegrész helyébe az ingatlanhasználó szöveg lép.

2. A R 5. (4) bekezdésében az ingatlantulajdonos szövegrész helyébe az ingatlanhasználó szöveg lép. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete../.. (..) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, a települési hulladékok kezeléséről szóló 15/2011. (VI.30) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Karád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (VI.9.) önkormányzati rendelete a Köztisztaság fenntartásáról

Karád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (VI.9.) önkormányzati rendelete a Köztisztaság fenntartásáról Karád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (VI.9.) önkormányzati rendelete a Köztisztaság fenntartásáról Karád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.

Részletesebben

Beremend Nagyközség Önkormányzat Képviselőtest,iletének. a hulladékgazdálkodás, a köztisztaság és 11 "'... -

Beremend Nagyközség Önkormányzat Képviselőtest,iletének. a hulladékgazdálkodás, a köztisztaság és 11 '... - l Beremend Nagyközség Önkormányzat Képviselőtest,iletének 2/2015. (l. 21.) önkormányzati rendelete j. a hulladékgazdálkodás, a köztisztaság és 11 "'.... - ; :,. j + ±'Llt,J...,;L- JJ,.. közterület használat

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu Bér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013.(VIII.08.) önkormányzati rendelete A közösségi együttélés

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Ellend község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/1999. (VII.27.) rendelete a köztisztaságról, a települési környezet fenntartásáról, valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Ellend község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/1999. (VII.27.) rendelete a köztisztaságról, a települési környezet fenntartásáról, valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről

Részletesebben

KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 59/2005.(XI.30.) rendelete

KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 59/2005.(XI.30.) rendelete KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 59/2005.(XI.30.) rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról Kiskunhalas Város Képviselő-testülete

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 22/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 22/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Vaskút Községi Önkormányzat

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

I. rész. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2003. (II. 1.) rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a hulladékgazdálkodásról a módosításokkal egységes szerkezetben Szálka Község Önkormányzatának

Részletesebben

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 1/2009. (II. 06.)KT. r e n d e l e t e G1. a köztisztaság fenntartásáról és környezetvédelemről

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 1/2009. (II. 06.)KT. r e n d e l e t e G1. a köztisztaság fenntartásáról és környezetvédelemről IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 1/2009. (II. 06.)KT. r e n d e l e t e G1 a köztisztaság fenntartásáról és környezetvédelemről ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. A köztisztaság fenntartása városunk elsőrendű

Részletesebben

Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (VIII.27.) rendelete a helyi környezet védelméről. A rendelet hatálya

Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (VIII.27.) rendelete a helyi környezet védelméről. A rendelet hatálya Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (VIII.27.) rendelete a helyi környezet védelméről Mikebuda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (IX.15.) önkormányzati rendelete

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (IX.15.) önkormányzati rendelete 1 Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (IX.15.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatásról és a településtisztaságról Előszállás Nagyközség

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1..

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 1 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének a 10/2009./II.13./ sz. rendelettel módosított 2/1999. /I.28./ sz. rendelete a környezetvédelem helyi szabályozásáról Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

7/2004 (VI. 05. ) Ö. rendelete. a környezetvédelemről

7/2004 (VI. 05. ) Ö. rendelete. a környezetvédelemről 1 Bogyiszló Községi Önkormányzat Képviselő- testülete 7/2004 (VI. 05. ) Ö. rendelete a környezetvédelemről A rendelet célja a természeti-környezeti értékek megőrzése, javítása és védelme, a község arculatának

Részletesebben

Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1999. /I.28. / önkormányzati-rendelete a környezetvédelem helyi szabályozásáról

Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1999. /I.28. / önkormányzati-rendelete a környezetvédelem helyi szabályozásáról Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1999. /I.28. / önkormányzati-rendelete a környezetvédelem helyi szabályozásáról Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. év december 15.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1.

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Szigetszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2001. (II. 20.) sz. rendelete a helyi környezet védelmének szabályairól az 5/2005.(VIII.30.), 7/2008.(V.30.), 11/2009.(IX.25.), 13/2011.(XI.29.),

Részletesebben