Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2/2002. ( II. 28. ) számú R e n d e l e t e. a köztisztaságról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2/2002. ( II. 28. ) számú R e n d e l e t e. a köztisztaságról"

Átírás

1 Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2002. ( II. 28. ) számú R e n d e l e t e a köztisztaságról ( egységes szerkezetben a módosítására kiadott 11/2007.(XII.15.) számú;. valamint a 8/2008.(IV.25.) és 12/2008(VII.30.) számú rendeletekkel ) Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított évi LXV. törvény 16.. /1/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az e törvényben valamint a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986.(II.21.) ÉVM-EüM. számú együttes rendeletben foglaltakra, Lepsény nagyközség tiszta, esztétikus képének, valamint a környezet rendjének és tisztaságának kialakítása, fenntartása és védelme érdekében, a helyi körülményeket figyelembe véve, az alábbi rendeletet alkotja: Általános rendelkezések 1.. /1/ A rendelet hatálya a nagyközség közigazgatási területén állandó vagy ideiglenes jelleggel tartózkodó, illetve tevékenységet folytató magánszemélyre, jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetekre egyaránt kiterjed. /2/ A köztisztaság és a települési környezet fenntartása elsőrendű közegészségügyi érdek, ezért annak előmozdításában mindenki köteles hathatósan közreműködni, a szennyeződést, fertőzést eredményező tevékenységtől, illetőleg magatartástól tartózkodni. /3/ Az egyes ingatlanok tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosának, használójának (haszonélvezőjének, másnak a használatában lévő ingatlanok tisztántartásáról pedig a használati joggal rendelkező bérlőnek) kell gondoskodnia. Közterületek tisztántartása 2.. /1/ A község belterületén az önkormányzati utaknál az ingatlan tulajdonosa, használója köteles az ingatlan előtt elhúzódó járdát, valamint az árkot a funkciónak megfelelően megtisztítani. /2/ Önkormányzati tulajdonban lévő utaknál az ingatlan tulajdonosa, használója köteles továbbá a járdáról télen a havat eltakarítani, jégtől és ónos esőtől síkossá vált járdaszakaszt (szükség esetén naponta többször is) a síkosságtól mentesíteni.

2 /3/ Ahol a gyalogos közlekedésre szánt útfelület nincs felismerhetően elkülönítve, ott az ingatlan mentén egy méter széles sávot kell járdának /gyalogútnak/ tekinteni. /4/ Ha jármű üzemeltetése során a közterület beszennyeződik, vagy ugyanez egyéb módon, pl: kereskedelmi tevékenység során következik be /pl. olajkifolyás stb./ a jármű vagy a terület fenntartója /használója/ gondoskodjon haladéktalanul a szennyeződés eltávolításáról, az úttestre felhordott sár eltakarításáról. /5/ Az önkormányzat tulajdonában lévő közutak mentén a füvet és a gyomot szükség szerint, de legalább a maghozás előtt le kell kaszálni és el kell szállítani a tulajdonosnak, használónak. Közterületek parkosítása 3.. /1/ A tulajdonos vagy használó az utca, közterület felöli kerítés mentén sövénykerítést létesíthet. A sövénykerítés tisztántartása, nyesése a tulajdonos, használó feladata. /2/ Az árok és kerítés közötti, arra alkalmas területen virágosítani, sövényt vagy fát ültetni oly módon lehet, hogy az a gyalogjárdán közlekedőket ne zavarja. A parkosítást rendszeresen gondozni kell. /3/ Gyomírtási munkákat lehetőség szerint a gyomnövények csírázása előtt, illetve még a maghozás előtt, de legkésőbb a rétek lekaszálásának időpontjáig szükséges elvégezni. /4/ A közterületen lévő autóbuszvárók, berendezési és felszerelési tárgyak megrongálása, beszennyezése tilos. Tilos a hirdetőtáblákon kívül közterületen lévő berendezési, felszerelési tárgyakon, autóbuszvárókon plakát és egyéb hirdetmény kifüggesztése. A falragaszok ki nem jelölt helyeken történő elhelyezéséért az e tevékenységet végző, és a megrendelő -felelősségük megállapítása esetén- egyetemlegesen felelnek. /5/ A község közigazgatási területén elültetett fák, díszcserjék, dísznövények és egyéb növények leszakítása, csonkítása tilos. /6/ A fák gallyazása és kivágása csak a jegyző engedélyével végezhető el még akkor is, ha azt a tulajdonos, használó ültette a közterületre. A kivágott fa helyett az ingatlan tulajdonosának, használójának újat kell ültetni. Belvíz és csapadékvíz elvezetése 4.. /1/ A kocsibejárók és gyalogos bejárók előtt a tulajdonos köteles minimum 40 cm átmérőjű cső áteresszel ellátott bejáratot létesíteni úgy, hogy a csapadékvíz szabadon elfolyhasson. /2/* Aki az önkormányzat kezelésében lévő közútra csatlakozást, kocsibehajtást, átereszt, parkolót kíván létesíteni, a munkák megkezdése előtt köteles beszerezni a közút kezelőjének hozzájárulását. ( módosította a 8/2008.(IV.25.) önk rendelet 1. -a, hatályos május 1. napjától)

3 /3/ Az ingatlan előtti közterületen lévő árkok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek tisztán tartását, a csőátereszek szükség szerinti karbantartását és felújítását a tulajdonos, használó köteles elvégezni, hogy a vízelfolyás biztosítva legyen. /4/ A tulajdonos, használó az önkormányzat tulajdonát képező utak esetében a telke előtti úttesten és padkán felgyülemlett csapadékvizet köteles az árokba levezetni. /5/ A csapadékvíz elvezető árokba a saját tulajdonú vagy használt ingatlanon keletkezett szennyezett vizet bevezetni tilos. Eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot (szemetet, iszapot, papírt, törmeléket ) az árokba szórni, betölteni, beleseperni vagy bevezetni tilos. Üzlethelyiségek környékének tisztántartása 5.. /1/ Üzlethelyiségek, kereskedelmi és vendéglátóipari egységek előtt a közterület 2..-tól 4..-ig az abban foglaltak szerinti tisztántartásáról a helyiség tulajdonosa, használója köteles gondoskodni tekintet nélkül arra, hogy a szemét az üzleti tevékenységéből keletkezett-e vagy sem. A tulajdonos, használó köteles az egység udvarát is megfelelően tisztántartani, gyomtalanítani. /2/ Üzlethelyiségek, kereskedelmi és vendéglátóipari egységek előtti közterületen szeszesitalt fogyasztani tilos. Magánterületek tisztántartása Telepítési távolságokra vonatkozó előírások 6.. /1/ A nagyközség területén lévő ingatlanok tisztántartásáról az ingatlanok tulajdonosai, tényleges használói kötelesek gondoskodni, továbbá kötelességük, hogy ingatlanukat megműveljék, rendben tartsák, gyomtól megtisztítsák. A parlagfű és egyéb allergiát okozó gyomok irtásáról folyamatosan, legkésőbb a virágzás előtt, és az időjárástól függő gyakorisággal kell gondoskodni. /2/ Az ingatlan tulajdonosának, használójának kötelessége továbbá az ingatlanán a rendszeres rovar- és rágcsáló irtásról való gondoskodás. /3/ Szemetet, szennyvizet és salakot a közterületre kiönteni nem szabad. /4/ Szemetet csak a mindenkori kijelölt szeméttelepen lehet elhelyezni. /5/ Az ingatlan határától a legkisebb ültetési (telepítési) távolságot az 1. számú melléklet tartalmazza.

4 Közterület használata 7.. /1/ Belterületü közterületet elfoglalni, illetve azt rendeltetéstől eltérően használni csak közterület-használati engedély alapján lehet. Közterület-használati engedély kiadására a polgármester jogosult. /2/* Nem adható közterület-használati engedély : - zajos, bűzös, tűz- és robbanásveszélyes tevékenység, erotikus termékek bemutatására és értékesítésére, szeszes-ital (kimért és palackozott) forgalmazására, - közlekedés biztonságát veszélyeztető berendezések és anyagok elhelyezésére, - elárusítóhelyek, üzletek környékén áru- és göngyöleg tárolására, - haszongépjármű tárolására ( tehergépkocsi, mezőgazdasági vontató, lassú jármű, munkagép, autóbusz,) - kivéve a munkásokat szállító autóbuszok- - olyan tevékenység folytatására, amely jogszabályi tilalomba ütközik ( pl: üzletek működéséről szóló jogszabály, jövedéki törvény stb.). - kegyeleti tárgy elhelyezésére. ( módosította a 12/2008.(VII.30.) önk rendelet 1. -a, hatályos augusztus 1. napjától) /3/ Nem adható engedély olyan közterületre, amelynek elfoglalása a közlekedést akadályozná, balesetveszélyt okozna. /4/ A polgármester élelmiszert árusító, valamint a vendéglátóipari tevékenységet folytató kereskedő részére mozgóárusításhoz közterület használatot engedélyezhet, amennyiben a kérelmező a szükséges szakhatósági és egyéb engedélyekkel rendelkezik. /5/ Használati díjat magánszemély és jogi személy egyaránt köteles fizetni, melynek mértékét az elfoglalt terület négyzetmétere alapján kell megállapítani. Minden megkezdett hónap egész hónapnak számít. /6/* Közterület-használati díj mértékét a 2. számú melléklet tartalmazza ( módosította a 8/2008.(IV.25.) önk rendelet 2. -a, hatályos május 1. napjától) /7/* ( törölte a 8/2008.(IV.25.) önk rendelet 5. -a, hatályos május 1. napjától) /8/* ( törölte a 8/2008.(IV.25.) önk rendelet 5. -a, hatályos május 1. napjától) /9/ A közterület használati engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell: a) az engedélyt kérő nevét és lak- (telep) helyének címét, b) a közterület használat célját és időtartamát, c) a közterület használat helyének, módjának és mértékének pontos meghatározását, d) a közterület-használati engedély iránti kérelemhez csatolni kell a közterületen folytatni kívánt tevékenység ellátásához szükséges - külön jogszabályokban előírt szakhatósági hozzájárulást. /10/ Az engedélynek tartalmaznia kell: a/ az engedélyes nevét és lakó- (telep) helyének címét, b/ a közterület használat célját és időtartamát, vagy azt, hogy az engedély milyen feltétel bekövetkeztéig érvényes,

5 c/ a használat helyének, módjának, mértékének és feltételeinek pontos meghatározását, d/ az engedély megszüntetése vagy visszavonása esetére az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó kötelezettség előírását, e/ közterület-használati díj fizetési kötelezettség esetén a díj mértékét és fizetésének módját. /11/ A közterület-használati engedélyben elő kell írni, hogy: a) a közterületet használó köteles az igénybevett területet és annak közvetlen környékét folyamatosan tisztán tartani, a téli síkosság mentességet biztosítani, a göngyöleg és szemét elszállításáról, valamint a közterületi létesítmény karbantartásáról gondoskodni, b) az engedély csak az engedélyest, magánszemély esetén annak alkalmazottját és segítő családtagját, jogi személy esetén annak tagját, vagy megbízottját jogosítja fel a közterület használatára, c) az engedélyes köteles a közterület-használati engedélyt a helyszínen tartani, illetve a létesítményben, vagy hirdető berendezésen a nevét, vagy az engedély számát ( kereskedő esetében a székhelyét is ) jól látható helyen és módon feltüntetni. /12/ Az engedély megadása, vagy megtagadása ügyében hozott határozatot közölni kell az engedélyezési eljárásban érintett, vagy érdelelt szakhatóságokkal /13/ A közterület-használati engedély érvényes: a) meghatározott idő elteltéig, b) a megállapított feltétel bekövetkeztéig, illetőleg c) visszavonásig. /14/ A közterület-használati engedély érvényét veszti, ha a közterületen folytatott tevékenységre jogosító okirat érvénye, vagy a vállalkozás megszűnik. /15/ A meghatározott időre szóló engedély érvénye az engedélyesnek az engedélyezett időtartam lejárata előtt legalább 8 nappal benyújtott kérelemre meghosszabbítható, illetőleg meghatározott időszakra szüneteltethető. Utak védelme és forgalomszabályozása 8.. /1/ Tilos az úton olyan tárgyat csúsztatni, illetve vontatni, amely az utat megrongálja. /2/ Az úton csak olyan jármű közlekedhet, amely az út állapotát, vagy tartozékait nem rongálja. /3/ Földútról szilárd burkolatú útra való ráhajtás előtt a járműről a rátapadt sarat el kell távolítani. /4/* Közterületen és közúton melléktermék, takarmány, működésképtelen, roncs jármű valamint közúti közlekedés céljára szolgáló jármű nem tárolható. ( módosította a 8/2008.(IV.25.) önk rendelet 3. -a, hatályos május 1. napjától)

6 /5/* Ezen rendelet értelmezésében közúti közlekedés céljára szolgáló járműnek minősül a személygépkocsi, az autóbusz, a tehergépjármű, a mezőgazdasági vontató, a lassújárműés járműszerelvény függetlenül attól, hogy azt esetleg nem közúti közlekedési szolgáltatáshoz használják. ( módosította a 7/2007.(V.30.) önk rendelet 1. -a, hatályos június 1. napjától) 9.. Teherfuvarozó egyéni vállalkozás bejelentésekor a vállalkozni kívánó köteles nyilatkozni, hogy gépjárművét a saját tulajdonú ingatlanán, illetve egyéb igazolt telephelyen szándékozik tárolni. Avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok 10.. /1/ Avar és kerti hulladék megsemmisítése elsősorban komposztálással történhet. /2/ Avart és kerti hulladékot száraz időben, száraz állapotban sem szabad közterületen elégetni. /3/ Az égetendő hulladék nem tartalmazhat ipari eredetű hulladékot (műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, illetve ezek maradékait, göngyölegét). /4/ Az égetés a szomszédos ingatlanok tulajdonosait, használóit, nem zavarhatja. /5/ Az egyedi fűtéssel rendelkező lakóházakban a megfelelően karbantartott tüzelőberendezésekben csak az arra a berendezésre engedélyezett tüzelőanyagot szabad elégetni. /6/ A fűtőberendezésben egészségre káros égésterméket kibocsátó anyagot (különösen ipari hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket) égetni tilos. Tarlóégetésre vonatkozó szabályok* 11.. /1/* ( törölte a 7/2007.(V.30.) önk rendelet 3. -a, hatályos június 1. napjától) /2/* ( törölte a 7/2007.(V.30.) önk rendelet 3. -a, hatályos június 1. napjától)

7 Szabálysértés 12.. /1/ Amennyiben a cselekmény más súlyosabb büntető rendelkezés hatálya alá nem esik, szabálysértést követ el és ,- Ft-ig terjedő összegű pénzbírsággal sújtható az, aki a rendelet 2.. /1/-/5/, 3.. /1/-/6/, 4.. /1/-/5/, 5.. /1/-/2/, 6.. /1/-/5/, 7.. /1/, és 7.. /11/, 8.. /1/-/4/, 10.. /2/-/6/, bekezdésében foglalt rendelkezéseket megszegi. /2/* Az /1/ bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt tettenérés esetén - a polgármesteri hivatal részéről eljárt felhatalmazott személy 3.000,-Ft-tól ,- Ft-ig terjedő összegű helyszíni bírságot szabhat ki. ( módosította a 8/2008.(IV.25.) önk rendelet 4. -a, hatályos május 1. napjától) Záró rendelkezések 13.. /1/ A jegyző -a tulajdonos, vagy használó sikertelen felszólítása után - elrendelheti a tulajdonos vagy használó költségére a 2.., 4.. /1/-/5/, 5.. /1/, 6.. /1/-/2/ bekezdésében előírtak elvégzését. /2/ Ezen rendelet március 1. napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. /3/ A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztaságról, a helyi utak használatáról és az állatok tartásáról szóló 10/1994.(XI. 25.), 14/1995.(XII. 22.), 9/1997.(VI. 27.), 9/1998.( IV. 10.), 17/2001.(XII. 15.) számú rendelettel módosított 6/1994.(VI. 30.) számú rendelete. Lepsény, február 18. PH. Adovics Istvánné s.k. polgármester Fekete Lászlóné s.k. jegyző A kiadmány hiteléül: Fekete Lászlóné jegyző Lepsény, augusztus 1.

8 1. sz. Melléklet A telepítési távolságra vonatkozó előírások 1. A legkisebb ültetési ( telepítési ) távolság az ingatlan határától: a./ belterületen és külterületnek a zártkerten belül eső részén - szőlő, valamint 3 m-nél magasabbra nem növő gyümölcs- és egyéb bokor (élősövény) esetén 0,50 m - 3 m-nél magasabbra nem növő gyümölcs- és egyéb fa esetében 1 m, - 3 m-nél magasabbra növő gyümölcs- és egyéb fa, valamint gyümölcs- és egyéb bokor (élősövény) esetében 2 m, b./ külterületnek a zártkerten kívül eső részén - gyümölcsfaiskolai nevelés alatt álló növény, továbbá szőlő köszméte, ribizke- és málnabokor esetében 0,80 m, - minden egyéb gyümölcsbokor (mogyoró, stb)esetében 2 m, - birs, naspolya, birsalanyra oltott körtefa esetében 2,50 m, - törpealanyra oltott almafa, továbbá meggy, szilva, mandulafa esetében 3,50 m, - vadalanyra oltott alma- és körtefa-, továbbá kajszifa esetén 4,0 m - cseresznyefa esetében 5,0 m, - dió- és gesztenyefa, továbbá minden fel nem sorolt gyümölcsfa esetében 8,0 m, c./ külterületnek a zártkerten kívül eső részén, amennyiben a szomszédos földterület szőlő, gyümölcsös vagy zártkert, szőlőt és gyümölcsfát a b./ pontban foglalt ültetési távolságok megtartásával, egyéb bokrot vagy fát az alábbi ültetési távolságok megtartásával lehet ültetni. - 1 m-nél magasabbra nem növő bokor (élősövény) esetében 0,80 m, - 2 m-nél magasabbra nem növő bokor (élősövény) esetében 1,20 m, - 2 m-nél magasabbra növő bokor (élősövény) esetében 2,0 m, - fa esetében 8,00 m.

9 2. sz. Melléklet* * ( módosította a 8/2008.(IV.25.) önk rendelet 2. -a, hatályos május 1. napjától) Közterület-használati díjak mértéke a./ A közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat ( portál ), kirakatszekrény, üzleti védőtető ( előtető ), ernyőszerkezeti, hirdető berendezés ( fényreklám ), cég- és címtábla 100 Ft/m2/hó b./ Árusító és egyéb fülke, épület Ft/m2/év c./ Önálló hirdető berendezések 200 Ft/m2/hó d./ Építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék lakásépítés és javításnál Egyéb építési munkáknál 100 Ft/m2/hó 200 Ft/m2/hó e./ Idény jellegű árusítás (szezonális) Ft/m2/hó f./ Alkalmi árusítás 100 Ft/m2/nap és mozgóárusítás ( megállási helyenként ) g./ Vendéglátóipari előkert Ft/m2/hó h./ Kiállítás, vásár, alkalmi vásár 100 Ft/m2/nap Mutatványos tevékenység 100 Ft/m2/nap Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2010.(XII.10.) önkormányzati rendelete a évi ivóvíz és szennyvízcsatorna szolgáltatási díjáról Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő testülete az árak megállapításáról szóló évi LXXXVII. törvény 7. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) és (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

10 a következőket rendeli el: 1. (1) Lepsény Nagyközségi Önkormányzat illetékességi területén az Önkormányzat tulajdonában lévő víz és szennyvízközműből szolgáltatott mennyiséggel arányos fajlagos költsége évben az alábbi: a) ivóvíz : aa) üzemeltetési díj: ab) eszközhasználati díj: ac) ivóvíz összesen: 336,- Ft/m 3 + áfa 27,- Ft/m 3 + áfa 363,-Ft/ m 3 + áfa b) szennyvízcsatorna : aa) üzemeltetési díj: ab) eszközhasználati díj: ac) ivóvíz összesen: 604,- Ft/m 3 + áfa 196,- Ft/m 3 + áfa 800,-Ft/ m 3 + áfa (2) A képviselő-testület, mint ármegállapító hatóság évre vonatkozóan úgynevezett kéttényezős szolgáltatási díjrendszert állapít meg. A szolgáltatási díj egy rendelkezésre állási díjból és egy a fogyasztott mennyiséggel arányos változó díjból áll. (3) A rendelkezésre állási díj ivóvíz esetében: 400,- Ft/hó + áfa, szennyvíz esetében: 450,- Ft/hó + áfa, melyet minden fogyasztási hellyel rendelkező fő-, vagy mellékmérős szolgáltatási szerződéssel ellátott fogyasztónak kötelessége fizetni, függetlenül az általa elfogyasztott szolgáltatási mennyiségtől. (4) A mennyiséggel arányos változó díj az alábbi: a) ivóvíz változó díj: 291,- Ft/m 3 + áfa ebből eszközhasználati díj: 27,- Ft/m 3 + áfa, b) szennyvízcsatorna változó díj: 720,- Ft/m 3 + áfa ebből eszközhasználati díj: 196,- Ft/m 3 + áfa,

11 melynek alapja a vízmérő órán mért fogyasztási mennyiség, illetve annak hiányában a vonatkozó jogszabályok által meghatározott átalány mennyiség. (5) A (3) bekezdésben megállapított díj a vízmérők alapján történő számlázás költségeit is tartalmazza. (6) Nem kell a díjat fizetni a közműhálózaton lévő tűzcsapról tűzoltáshoz felhasznált vízért évben értékesített mennyiség tervezett nagysága: a) ivóvíz: aa) lakosság számára: m 3 ab) közület számára: m 3 b) szennyvízcsatorna: ba) lakosság számára: m 3 bb) közület számára: m (1) A víz és csatornaszolgáltatási díj kiegyenlítése - a vízmérők állásának megfelelően - az üzemeltető által készített számla alapján díjbeszedő útján, vagy átutalással történik. (2) A számlát a fogyasztó köteles kiegyenlíteni. (3) A vízmérő rendszeres és pontos leolvasása az üzemeltető feladata. (4) A kertes ingatlannal rendelkező lakossági fogyasztók esetén a május 1-től szeptember 30-ig terjedő időszakban a szennyvízcsatorna szolgáltatási díjának mennyiségi alapja az ezen időszakban mért vízfogyasztás 90 %-a. (5) A kertes ingatlannal rendelkező fogyasztók esetében a szennyvízcsatorna szolgáltatási díjának mennyiségi alapja a házi ivóvíz vezeték hálózatra telepített mellékvízmérőn mért elkülönített vízmennyiséggel csökkentett vízfogyasztás 4.. (1) Ez a rendelet január 1-jén lép hatályba.

12 (2) Hatályát veszti a évi ivóvíz- és szennyvízcsatorna szolgáltatási díjáról szóló 17/2009. (XII.15.) önkormányzati rendelet. Kiss István polgármester Fekete Lászlóné jegyző Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2010.(XII.10.) önkormányzati rendelete a évi ivóvíz és szennyvízcsatorna szolgáltatási díjáról Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011.(XII.8.) önkormányzati rendelete a évi ivóvíz és szennyvízcsatorna szolgáltatási díjáról Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő testülete az árak megállapításáról szóló évi LXXXVII. törvény 7. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) és (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) Lepsény Nagyközségi Önkormányzat illetékességi területén az Önkormányzat tulajdonában lévő víz és szennyvízközműből szolgáltatott mennyiséggel arányos fajlagos költsége évben az alábbi: a) ivóvíz : aa) üzemelési díj: 355,- Ft/m 3 + áfa

13 ab) eszközhasználati díj: ac) ivóvízdíj összesen: 27,- Ft/m 3 + áfa 382,- Ft/m 3 + áfa b) szennyvízcsatorna : ba) üzemelési díj: 637,- Ft/m 3 + áfa bb) eszközhasználati díj: 1) lakossági 100,- Ft/m 3 + áfa 2) közületi 196,- Ft/m 3 + áfa bc) szennyvízdíj összesen: 1) lakossági 737,- Ft/m 3 + áfa 2) közületi 833,- Ft/m 3 + áfa (2) A képviselő-testület, mint ármegállapító hatóság évre vonatkozóan úgynevezett kéttényezős szolgáltatási díjrendszert állapít meg. A szolgáltatási díj egy rendelkezésre állási díjból és egy a fogyasztott mennyiséggel arányos változó díjból áll. (3) A rendelkezésre állási díj ivóvíz esetében: 400,- Ft/hó + áfa, szennyvíz esetében: 450,- Ft/hó + áfa, melyet minden fogyasztási hellyel rendelkező fő-, vagy mellékmérős szolgáltatási szerződéssel ellátott fogyasztónak kötelessége fizetni, függetlenül az általa fogyasztott szolgáltatási mennyiségtől. (4) A mennyiséggel arányos változó díj az alábbi: a) ivóvíz változó díj: 305,- Ft/m 3 + áfa ebből eszközhasználati díj: 27,- Ft/m 3 + áfa, b) szennyvízcsatorna változó díj: ba) lakossági 654,- Ft/m 3 + áfa, 1) ebből eszközhasználati díj: 100,- Ft/m 3 + áfa, bb) közületi 750,- Ft/m 3 + áfa 1) ebből eszközhasználati díj: 196,- Ft/m 3 + áfa,

14 melynek alapja a vízmérő órán mért fogyasztási mennyiség, illetve annak hiányában a vonatkozó jogszabályok által meghatározott átalány mennyiség. (5) A (3) bekezdésben megállapított díj a vízmérők alapján történő számlázás költségeit is tartalmazza. (6) Nem kell a díjat fizetni a közműhálózaton lévő tűzcsapról tűzoltáshoz felhasznált vízért évben értékesített mennyiség tervezett nagysága: a) ivóvíz: aa) lakosság számára: m 3 ab) közület számára: m 3 b) szennyvízcsatorna: ba) lakosság számára: m 3 bb) közület számára: m (1) A víz és csatornaszolgáltatási díj kiegyenlítése - a vízmérők állásának megfelelően - az üzemeltető által készített számla alapján. (2) A számlát a fogyasztó köteles kiegyenlíteni. (3) A vízmérő rendszeres és pontos leolvasása az üzemeltető feladata. (4) A kertes ingatlannal rendelkező lakossági fogyasztók esetén a május 1-től szeptember 30-ig terjedő időszakban a szennyvízcsatorna szolgáltatási díjának mennyiségi alapja az ezen időszakban mért vízfogyasztás 90 %-a. (5) A kertes ingatlannal rendelkező fogyasztók esetében a szennyvízcsatorna szolgáltatási díjának mennyiségi alapja a házi ivóvíz vezeték hálózatra telepített mellékvízmérőn mért elkülönített vízmennyiséggel csökkentett vízfogyasztás 4.. (1) Ez a rendelet január 1-jén lép hatályba. (2) Hatályát veszti a évi ivóvíz- és szennyvízcsatorna szolgáltatási díjáról szóló 9/2010. (XII.10.) önkormányzati rendelet.

15 Kiss István Fekete Lászlóné polgármester jegyző Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011.(XII.8.) önkormányzati rendelete a évi ivóvíz és szennyvízcsatorna szolgáltatási díjáról Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2009.(XII.15.) számú rendelete a évi ivóvíz és szennyvízcsatorna szolgáltatási díjáról Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő testülete az árak megállapításáról szóló többször módosított évi LXXXVII. tv. 7.. /1/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az ivóvíz- és szennyvízcsatorna szolgáltatás évi díját az alábbiak szerint állapítja meg: 1.. /1/ Lepsény Nagyközség Önkormányzata illetékességi területén az Önkormányzat tulajdonában lévő víz és szennyvízközműből szolgáltatott mennyiséggel arányos fajlagos költsége évben az alábbi: - ivóvíz: üzemelési díj: eszközhasználati díj: ivóvízdíj: 325,- Ft/m 3 + áfa 24,- Ft/m 3 + áfa 349,- Ft/m 3 + áfa - szennyvízcsatorna: üzemelési díj: eszközhasználati díj: 589,- Ft/m 3 + áfa 196,- Ft/m 3 + áfa

16 csatorna díj: 785,- Ft/m 3 + áfa /2/ Az Önkormányzat, mint ármegállapító hatóság évre vonatkozóan úgynevezett kéttényezős szolgáltatási díjrendszert állapít meg. A szolgáltatási díj egy rendelkezésre állási díjból és egy a fogyasztott mennyiséggel arányos változó díjból áll. /3/ A rendelkezésre állási díj ivóvíz: 400,- Ft/hó + áfa, szennyvíz: 400,- Ft/hó + áfa, melyet minden fogyasztási hellyel rendelkező fő-, vagy mellékmérős szolgáltatási szerződéssel ellátott fogyasztónak kötelessége fizetni, függetlenül az általa elfogyasztott szolgáltatási mennyiségtől. /4/ A mennyiséggel arányos változó díj (kéttényezős) az alábbi: - ivóvíz: változó díj: ebből eszközhasználati díj: 280,- Ft/m 3 + áfa 24,- Ft/m 3 + áfa - szennyvízcsatorna: változó díj: ebből eszközhasználati díj: 726,- Ft/m 3 + áfa 196,- Ft/m 3 + áfa melynek alapja a vízmérő órán mért fogyasztási mennyiség, illetve annak hiányában a vonatkozó jogszabályok által meghatározott átalány mennyiség. /5/ A /3/ bekezdésben megállapított díj a vízmérők alapján történő számlázás költségeit is tartalmazza. /6/ Nem kell a díjat fizetni a közműhálózaton lévő tűzcsapról tűzoltáshoz felhasznált vízért. /7/ évben értékesített mennyiség tervezett nagysága: - ivóvíz: lakosság számára: m 3 közület számára: m 3

17 - szennyvízcsatorna: lakosság számára: m 3 közület számára: m /1/ A víz és csatornaszolgáltatási díj kiegyenlítése - a vízmérők állásának megfelelően - az üzemeltető által készített számla alapján díjbeszedő útján, vagy átutalással történik. /2/ A számlát a fogyasztó köteles kiegyenlíteni. /3/ A vízmérő rendszeres és pontos leolvasása az üzemeltető feladata. /4/ A kertes ingatlannal rendelkező lakossági fogyasztók esetén a május 1-től szeptember 30-ig terjedő időszakban a szennyvízcsatorna szolgáltatási díjának mennyiségi alapja az ezen időszakban mért vízfogyasztás 90 %-a. /5/ A kertes ingatlannal rendelkező fogyasztók esetében a szennyvízcsatorna szolgáltatási díjának mennyiségi alapja a házi ivóvíz vezeték hálózatra telepített mellékvízmérőn mért elkülönített vízmennyiséggel csökkentett vízfogyasztás 3.. A rendelet január 1. napján lép hatályba. A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat tulajdonában lévő viziközműből szolgáltatott ivóvíz díjáról szóló 17/2008. (XII. 18.) számú rendelete, valamint a módosításáról szóló 8/2009.(V.29.) számú rendelete és a évi szennyvízcsatorna szolgáltatás díjáról szóló 18/2008. (XII. 18.) számú rendelete, valamint a módosításáról szóló 9/2009.(V.29.) számú rendelete. Kiss István polgármester Fekete Lászlóné jegyző

7/2004 (VI. 05. ) Ö. rendelete. a környezetvédelemről

7/2004 (VI. 05. ) Ö. rendelete. a környezetvédelemről 1 Bogyiszló Községi Önkormányzat Képviselő- testülete 7/2004 (VI. 05. ) Ö. rendelete a környezetvédelemről A rendelet célja a természeti-környezeti értékek megőrzése, javítása és védelme, a község arculatának

Részletesebben

6/2000.(II.24.) önkormányzati rendelete

6/2000.(II.24.) önkormányzati rendelete 1 1 Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének az 5/2003.(IV.01.), - 9/2004.(VII.18.), - 13/2009.(VII.08.), 12/2012.(V.31.) önkormányzati rendeletekkel módosított 6/2000.(II.24.) önkormányzati

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2007. (XII. 1.) rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és az ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról Biharnagybajom

Részletesebben

SOMOGYCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

SOMOGYCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SOMOGYCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A környezetvédelem és az állattartás helyi szabályairól szóló többször módosított 9/2004.(V.5.) önkormányzati rendelet EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 6/2012.(II.10.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok

Részletesebben

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2011. (I.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2011. (I.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2011. (I.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében

Részletesebben

A helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról

A helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról Újlengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2004. (XII. 24.) rendelete A helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról Egységes szerkezetbe

Részletesebben

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6./2002. (IX. 05.) sz. RENDELETE

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6./2002. (IX. 05.) sz. RENDELETE SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6./2002. (IX. 05.) sz. RENDELETE a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról Som község képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.13.) ÖK számú rendelete a helyi környezet védelméről

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.13.) ÖK számú rendelete a helyi környezet védelméről BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.13.) ÖK számú rendelete a helyi környezet védelméről Balatonhenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének

Részletesebben

Tokorcs Község Önkormányzati rendelet 6/2007(V.18) rendelete a közterület használat szabályairól (Egységes szerkezetben a 20/2009.(XI.6.

Tokorcs Község Önkormányzati rendelet 6/2007(V.18) rendelete a közterület használat szabályairól (Egységes szerkezetben a 20/2009.(XI.6. Tokorcs Község Önkormányzati rendelet 6/2007(V.18) rendelete a közterület használat szabályairól (Egységes szerkezetben a 20/2009.(XI.6.) rendelettel) Tokorcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete A

Részletesebben

Felsőnyék Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (XI. 26.) sz. rendelete az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról

Felsőnyék Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (XI. 26.) sz. rendelete az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról Felsőnyék Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (XI. 26.) sz. rendelete az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról Felsőnyék Község Önkormányzati Képviselő-testülete az árak megállapításáról

Részletesebben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a helyi környezet védelméről, a település tisztaságáról szóló 10/2006. (VI. 2.

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a helyi környezet védelméről, a település tisztaságáról szóló 10/2006. (VI. 2. TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a helyi környezet védelméről, a település tisztaságáról szóló 10/2006. (VI. 2.) rendelete (Egységes szerkezetbe foglalva) Taksony Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2013. (VII. 26.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 15/2006. (XII. 27.) önkormányzati rendelete módosításáról Kékkút Község

Részletesebben

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/ 2006. (XII. 27.) rendelete. A közterületek használatáról

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/ 2006. (XII. 27.) rendelete. A közterületek használatáról KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/ 2006. (XII. 27.) rendelete A közterületek használatáról Kékkút község Önkormányzata Képviselő-testülete Az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 13/2012.(V.30.) önkormányzati rendelettel módosított. 1512005(X.28.) KT. sz.

Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 13/2012.(V.30.) önkormányzati rendelettel módosított. 1512005(X.28.) KT. sz. Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 13/2012.(V.30.) önkormányzati rendelettel módosított 1512005(X.28.) KT. sz. rendelete a közterület használat szabályairól (egységes szerkezetben)

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzatának. 16 /2004.(IX.20.) számú rendelete

Zalacsány község Önkormányzatának. 16 /2004.(IX.20.) számú rendelete 1 Zalacsány község Önkormányzatának 16 /2004.(IX.20.) számú rendelete a köztisztaságról, valamint a szervezett köztisztasági szolgáltatás kötelező igénybevételéről Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestülete

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IX.30.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, zöldterületek védelméről, valamint az avar és kerti hulladékok égetéséről Budajenő

Részletesebben

TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2000. ( XII. 19. ) ÖKT. számú r e n d e l e t e 1

TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2000. ( XII. 19. ) ÖKT. számú r e n d e l e t e 1 Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2014. (XII.23.) számú rendeletével módosítva TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2000. ( XII. 19. ) ÖKT. számú r e n d e

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Cegléd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek használatának rendjéről és feltételeiről szóló 30/2011. (XII. 1.) 1 önkormányzati rendelete a 14/2012. (V. 24.), a 17/2012. (VII. 5.), a

Részletesebben

10/2006. (05.12.) rendelete

10/2006. (05.12.) rendelete Serényfalva Közsgé Önkormányzat Képviselõtestületének 10/2006. (05.12.) rendelete a közterület használat szabályairól Serényfalva Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

a módosításáról szóló 13/2010. (IX. 28.), 7/2012. (III. 20.) rendelettel egységes szerkezetben

a módosításáról szóló 13/2010. (IX. 28.), 7/2012. (III. 20.) rendelettel egységes szerkezetben Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 11/2006. (IV. 24.) rendelete a helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról a módosításáról szóló

Részletesebben

A Zagyvaszántói Önkormányzat 13/2004.(IV.30.)rendelete a környezetvédelemről és a köztisztaságról

A Zagyvaszántói Önkormányzat 13/2004.(IV.30.)rendelete a környezetvédelemről és a köztisztaságról A Zagyvaszántói Önkormányzat 13/2004.(IV.30.)rendelete a környezetvédelemről és a köztisztaságról A Zagyvaszántói Önkormányzat a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Tv. (továbbiakban:

Részletesebben

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2012. (IX. 26.) önkormányzati rendelete a település rendjének szabályairól 1

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2012. (IX. 26.) önkormányzati rendelete a település rendjének szabályairól 1 Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2012. (IX. 26.) önkormányzati rendelete a település rendjének szabályairól 1 Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. június 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. június 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. június 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (V.14.) önkormányzati

Részletesebben

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente Bajcsy Zs. út 13. /fax 48/411-435

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente Bajcsy Zs. út 13. /fax 48/411-435 BERENTE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 16/2012.(V.7.), 18/2010.(XII.20.), 20/2009.(XII.01.), 13/2009.(I.30.), 22/2008.(XII.21.), 28/2007.(XII.10.), 8/2007.(IV.02.), 11/2004.(VI.11.) és 3/2002.(II.04.) számú rendelettel

Részletesebben

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2009.(VII. 21.) rendelete. a közterület használatáról

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2009.(VII. 21.) rendelete. a közterület használatáról JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2009.(VII. 21.) rendelete a közterület használatáról Juta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések MÁLYINKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2005 (II. 01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról (módosításokkal

Részletesebben

Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselõ-testületének. 14/2008.(IV.16.) rendelete. a közterületek használatáról

Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselõ-testületének. 14/2008.(IV.16.) rendelete. a közterületek használatáról Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 14/2008.(IV.16.) rendelete a közterületek használatáról Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1..

I. Fejezet Általános rendelkezések 1.. Jászladány Nagyközség Önkormányzata 17/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról valamint a települési szilárd és folyékony

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (I. 18.) számú önkormányzati rendelete A helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról

Részletesebben

Pörböly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(III.14.) önkormányzati rendelete a közterület használat szabályairól

Pörböly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(III.14.) önkormányzati rendelete a közterület használat szabályairól Pörböly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(III.14.) önkormányzati rendelete a közterület használat szabályairól Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

ORCI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007.(X.11.) SZ. RENDELETE

ORCI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007.(X.11.) SZ. RENDELETE ORCI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007.(X.11.) SZ. RENDELETE a helyi környezet védelméről, a közterületek és az ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról Orci község képviselő-testülete

Részletesebben

Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről és a közterületek használatáról

Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről és a közterületek használatáról Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről és a közterületek használatáról Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Magyarország

Részletesebben

I. FEJEZET. 1. A település tisztaságáról

I. FEJEZET. 1. A település tisztaságáról Ukk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (V. 26.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételről, a közterület használatáról

Részletesebben

Téglás Városi Önkormányzat 2/2003. (I. 28.) TÖ sz. rendelete a közterületek használatának rendjéről és a köztisztaság fenntartásáról

Téglás Városi Önkormányzat 2/2003. (I. 28.) TÖ sz. rendelete a közterületek használatának rendjéről és a köztisztaság fenntartásáról Téglás Városi Önkormányzat 2/2003. (I. 28.) TÖ sz. rendelete a közterületek használatának rendjéről és a köztisztaság fenntartásáról A 21/2005. (IX. 30.), a 28/2005. (XII. 22.) és a 27/2006. (XII. 21.)

Részletesebben

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2007. (VI.26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2007. (VI.26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2007. (VI.26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A KÖZTISZTASÁGRÓL Szólád Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében foglalt

Részletesebben

Tahitótfalu Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 23/2000. (XII.08.) sz. rendelete a környezetvédelemről (egységes szerkezetben 2015.03.20.

Tahitótfalu Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 23/2000. (XII.08.) sz. rendelete a környezetvédelemről (egységes szerkezetben 2015.03.20. Tahitótfalu Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 23/2000. (XII.08.) sz. rendelete a környezetvédelemről (egységes szerkezetben 2015.03.20.) Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban:

Részletesebben

I.fejezet. Bevezető rendelkezések

I.fejezet. Bevezető rendelkezések Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 15/2005. (IX.15.) Ök.sz. rendelete a 10/2004. ( IV.30.) Ök.sz. rendelet- módosításáról a helyi környezet és természetvédelemről Nádudvar Város Önkormányzatának

Részletesebben

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelete. a közterület használatáról

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelete. a közterület használatáról LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról Lébény Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló

Részletesebben

Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 20/2009.(XII. 10.) önkormányzati rendelete a helyi környezet és természet védeleméről

Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 20/2009.(XII. 10.) önkormányzati rendelete a helyi környezet és természet védeleméről Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 20/2009.(XII. 10.) önkormányzati rendelete a helyi környezet és természet védeleméről Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2007.(XI. 01.) RENDELETÉNEK

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2007.(XI. 01.) RENDELETÉNEK TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A TELEPÜLÉS KÖZTISZTASÁGÁRÓL SZÓLÓ 17/2007.(XI. 01.) RENDELETÉNEK A 16/2009.(X. 01.) RENDELETTEL, valamint A 19/2012.(V. 31.) RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 23/2003. (XI. 21.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 23/2003. (XI. 21.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 Hatályos: 2013. augusztus 16-tól MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 23/2003. (XI. 21.) Ö N

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 31/2001. (VI. 01.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 31/2001. (VI. 01.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 31/2001. (VI. 01.) számú r e n d e l e t e a közterületek használatának, valamint a közutak nem közlekedési célú igénybevétele engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról

Részletesebben

Hásságy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010. (XII.15.) számú rendelete

Hásságy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010. (XII.15.) számú rendelete Hásságy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010. (XII.15.) számú rendelete a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb hatósági

Részletesebben

20/2006. (XII. 20.) Kt. rendelete 1. a közterület használatáról és az üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről

20/2006. (XII. 20.) Kt. rendelete 1. a közterület használatáról és az üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről UZSA TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2006. (XII. 20.) Kt. rendelete 1 a közterület használatáról és az üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről Uzsa Település Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN Törökbálint Város 1 Önkormányzata 20/2004.(IV.16.) rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról a módosító 24/2005. (X. 21.), 6/2008.(II.

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2009.(IX.30.) rendelete a közterület használat szabályairól Bakonyszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete a települési környezet védelméről Módosítások: - 2/2016. (II.16.) ökr. Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelet a közterület-használat szabályairól. A rendelet hatálya

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelet a közterület-használat szabályairól. A rendelet hatálya Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelet a közterület-használat szabályairól Pátka Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Ásotthalom Község Jegyző jétő l 7/2008. Témafelelős: Dr. Karsai Éva Véleményező Bizottság: PTB, TVMB Ikt.szám: 1134/2008.

Ásotthalom Község Jegyző jétő l 7/2008. Témafelelős: Dr. Karsai Éva Véleményező Bizottság: PTB, TVMB Ikt.szám: 1134/2008. Ásotthalom Község Jegyző jétő l 7/2008. Témafelelős: Dr. Karsai Éva Véleményező Bizottság: PTB, TVMB Ikt.szám: 1134/2008. Tárgy: A közterület használatáról szóló rendelet megalkotása Melléklet: 1 pl. Rendelet-tervezet

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 14/2007.(III.29.) ÖK számú R E N D E L E T E

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 14/2007.(III.29.) ÖK számú R E N D E L E T E Mezőkövesd Város Önkormányzatának 14/2007.(III.29.) ÖK számú R E N D E L E T E a közterület eltérő használatáról és a használat díjának meghatározásáról A Mezőkövesd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA Zagyvaszántói Önkormányzat 15/2004. (IV.30.) rendelete a közterület használatról és a közterület-használati díjakról a 10/2005.(IX.29.), a 11/2008.(VIII.28.), a 13/2008.(X.30.

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Balatonlelle Város Önkormányzata 14/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Balatonlelle Város Önkormányzata

Részletesebben

4/2008. ( XI. 17. ) Hidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testület rendelete a közterület használat szabályairól Hidegkút Község Önkormányzata

4/2008. ( XI. 17. ) Hidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testület rendelete a közterület használat szabályairól Hidegkút Község Önkormányzata 4/2008. ( XI. 17. ) Hidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testület rendelete a közterület használat szabályairól Hidegkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében biztosított

Részletesebben

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 5/2008. (II. 15.) számú rendelete A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 5/2008. (II. 15.) számú rendelete A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2008. (II. 15.) számú rendelete A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL A módosításokkal: 5/2013. (IX. 09.) ÖR egységes szerkezetben. Sárhida Község Önkormányzati

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete a közterületek használatáról. A rendelet hatálya 1.

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete a közterületek használatáról. A rendelet hatálya 1. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete a közterületek használatáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

(A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

(A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 16/2006. (XII.5.) RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

BARCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 21/2004. (IV. 30.) R E N D E L E T E (1)-(3)

BARCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 21/2004. (IV. 30.) R E N D E L E T E (1)-(3) BARCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 21/2004. (IV. 30.) R E N D E L E T E (1)-(3) A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvíz, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáról és a fizetendő díjakról

Részletesebben

1. Az alaprendelet (továbbiakban R ) 2.. (2) és (3) bekezdése hatályát veszti.

1. Az alaprendelet (továbbiakban R ) 2.. (2) és (3) bekezdése hatályát veszti. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (III. 22.) rendelete a környezetvédelemről szóló 23/2000. (XII.08.) rendelet módosításáról Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 13/2013. (XI.20.) önkormányzati rendelete. A környezet védelméről

Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 13/2013. (XI.20.) önkormányzati rendelete. A környezet védelméről Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 13/2013. (XI.20.) önkormányzati rendelete A környezet védelméről Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

ŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Többször módosított

ŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Többször módosított ŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK Többször módosított 10/2002.(VI.07.) KT. számú RENDELETE a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról Egységes szerkezetben

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2000. (VI. 6.) Kt. számú R E N D E L E T E

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2000. (VI. 6.) Kt. számú R E N D E L E T E Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2000. (VI. 6.) Kt. számú R E N D E L E T E A közterület-használat engedélyezéséről, a közterületetek használati díjáról, az önkormányzat tulajdonában

Részletesebben

A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT ENGEDÉLYEZÉSÉRŐL ÉS AZ IGÉNYBEVÉTELI DÍJAK MÉRTÉKÉRŐL

A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT ENGEDÉLYEZÉSÉRŐL ÉS AZ IGÉNYBEVÉTELI DÍJAK MÉRTÉKÉRŐL Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 9/1995. számú rendelete A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT ENGEDÉLYEZÉSÉRŐL ÉS AZ IGÉNYBEVÉTELI DÍJAK MÉRTÉKÉRŐL Izsófalva Önkormányzat Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. tv.

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 6/2008. (VI. 25.) számú rendelete a közterület használatáról, védelméről és a közterület-használat díjáról.

Szendrő Város Önkormányzatának 6/2008. (VI. 25.) számú rendelete a közterület használatáról, védelméről és a közterület-használat díjáról. Szendrő Város Önkormányzatának 6/2008. (VI. 25.) számú rendelete a közterület használatáról, védelméről és a közterület-használat díjáról. Szendrő Város Önkormányzatának képviselőtestülete A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ENYING VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/1999. (V. 10.) SZ. RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

ENYING VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/1999. (V. 10.) SZ. RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Egységes szerkezetben az 5/2015. (III. 26.) önkormányzati rendelettel bezárólag ENYING VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/1999. (V. 10.) SZ. RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Enying Város

Részletesebben

GŐSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2002. (XI.1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

GŐSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2002. (XI.1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE GŐSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2002. (XI.1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI KÖRNYEZET VÉDELMÉRÔL, A KÖZTERÜLETEK ÉS INGATLANOK RENDJÉRŐL, A TELEPÜLÉS TISZTASÁGÁRÓL (Egységes szerkezetben

Részletesebben

Köztisztasági rendelet

Köztisztasági rendelet Monyoród község Önkormányzatának 4/1997.(VI. 15.) ÖR. sz. rendelete a köztisztasággal és a települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő tevékenységről, a szervezett köztisztasági közszolgáltatás

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Erdőkertes község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2009. (XII. 17.) sz. és 10/2010. (V.27.) sz. rendeletével módosított 14/2008. (12.04.) sz. rendelete a közterületek rendjéről Erdőkertes község

Részletesebben

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 18/2012.(XII.20.) önkormányzati rendelete

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 18/2012.(XII.20.) önkormányzati rendelete Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 18/2012.(XII.20.) önkormányzati rendelete köztisztaságról, valamint a szervezett köztisztasági szolgáltatás kötelező igénybevételéről a 4/2013.(II.14.) és a

Részletesebben

a közterületek használatáról

a közterületek használatáról BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 4/2004. (III.01.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.)

Részletesebben

GALAMBOK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2009. (VI.02.) számú rendelete az környezetvédelem helyi szabályairól

GALAMBOK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2009. (VI.02.) számú rendelete az környezetvédelem helyi szabályairól GALAMBOK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/009. (VI.0.) számú rendelete az környezetvédelem helyi szabályairól Galambok Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1..

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 1 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének a 10/2009./II.13./ sz. rendelettel módosított 2/1999. /I.28./ sz. rendelete a környezetvédelem helyi szabályozásáról Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya. Fogalom-meghatározások

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya. Fogalom-meghatározások Törökbálint Város 1 Önkormányzata 20/2004.(IV.16.) rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról a módosító 24/2005.(X. 21.), 6/2008.(II.

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 7/2005. (II. 28.) számú r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 7/2005. (II. 28.) számú r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2005. (II. 28.) számú r e n d e l e t e a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a köztisztaság fenntartásáról

Részletesebben

Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(III.26.) számú rendelete a helyi környezet és a természet védelméről I.

Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(III.26.) számú rendelete a helyi környezet és a természet védelméről I. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(III.26.) számú rendelete a helyi környezet és a természet védelméről Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 11/2008. (XI.1.) ÖK. számú r e n d e l e t e. a közterület használatáról

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 11/2008. (XI.1.) ÖK. számú r e n d e l e t e. a közterület használatáról ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 11/2008. (XI.1.) ÖK. számú r e n d e l e t e a közterület használatáról Előszállás nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006. (XII.18.) számú rendelete Remeteszőlős Község környezetvédelméről

Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006. (XII.18.) számú rendelete Remeteszőlős Község környezetvédelméről 1 Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006. (XII.18.) számú rendelete Remeteszőlős Község környezetvédelméről Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének

Részletesebben

Tahitótfalu Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 23/2000. (XII.08.) sz. rendelete a környezetvédelemről (egységes szerkezetben)

Tahitótfalu Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 23/2000. (XII.08.) sz. rendelete a környezetvédelemről (egységes szerkezetben) Tahitótfalu Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 23/2000. (XII.08.) sz. rendelete a környezetvédelemről (egységes szerkezetben) Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselőtestület)

Részletesebben

Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 19/2001. (VI. 29.) sz. rendelete a környezetvédelemről

Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 19/2001. (VI. 29.) sz. rendelete a környezetvédelemről Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 19/2001. (VI. 29.) sz. rendelete a környezetvédelemről Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) a község

Részletesebben

29/2004. (V.25.) rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege

29/2004. (V.25.) rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete BUDAÖRS VÁROS ZÖLDFELÜLETEINEK ÉS ZÖLDTERÜLETEINEK MEGÓVÁSÁRÓL, HASZNÁLATÁRÓL, FENNTARTÁSÁRÓL ÉS FEJLESZTÉSÉRŐL SZÓLÓ a 18/2005. (II.23.), 35/2005. (V.25)

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő- testületének 10/2010. (IV.29.) rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő- testületének 10/2010. (IV.29.) rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő- testületének 10/2010. (IV.29.) rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK '1 l1l{1z.g'141 1--t:. Magyarhertelend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2008.(IX. 19.) rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 22/2007. (IX. 5.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTISZTASÁGI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL ÉS A KOMMUNÁLIS SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 22/2007. (IX. 5.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTISZTASÁGI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL ÉS A KOMMUNÁLIS SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 22/2007. (IX. 5.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTISZTASÁGI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL ÉS A KOMMUNÁLIS SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. június 25. 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2015. (...) önkormányzati rendelete A közterületek használatának rendjéről

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2015. (...) önkormányzati rendelete A közterületek használatának rendjéről Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2015. (....) önkormányzati rendelete A közterületek használatának rendjéről Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

A település köztisztaságáról

A település köztisztaságáról TÁPIÓSÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a 18/2011. (XII.1), a 12/2011. (VI.30.), a 13/2007. (XII.21.) rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt 6 /2007./III. 29./ sz. önkormányzati

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Kisoroszi község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2007. (II. 22.) rendelete a köztisztaságról, a települési környezet fenntartásáról, valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. március 20-i ülésére. Tárgy: A helyi környezetvédelem szabályairól szóló rendelettervezet

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. március 20-i ülésére. Tárgy: A helyi környezetvédelem szabályairól szóló rendelettervezet ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. március 20-i ülésére Tárgy: A helyi környezetvédelem szabályairól szóló rendelettervezet Tisztelt Képviselő-testület! Belső ellenőri vizsgálat folyt le 2014. évben.

Részletesebben

10/2015. (IV. 30.), 3/2014. (II.28.), 13/2009. (XII. 17.) 10/2010. (V.27.) 9/2011. (IV.1.) 6/2012. (IV.10.) 14/2012. (XII.

10/2015. (IV. 30.), 3/2014. (II.28.), 13/2009. (XII. 17.) 10/2010. (V.27.) 9/2011. (IV.1.) 6/2012. (IV.10.) 14/2012. (XII. Erdőkertes község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (IV. 30.), 3/2014. (II.28.), 13/2009. (XII. 17.) sz., 10/2010. (V.27.) sz., 9/2011. (IV.1.) sz., 6/2012. (IV.10.) és 14/2012. (XII. 18.) számú

Részletesebben

Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2007. (X.11.) rendelete. A közterületek használatáról és a közterületek rendjéről

Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2007. (X.11.) rendelete. A közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2007. (X.11.) rendelete A közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Egyek Nagyközség Önkormányzatának területén lévő közterületek alapvetően

Részletesebben

JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2013. (IX.12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A közterület-használat rendjéről.

JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2013. (IX.12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A közterület-használat rendjéről. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2013. (IX.12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A közterület-használat rendjéről. Jászszentandrás község Önkormányzatának Képviselőtestülete Az épített

Részletesebben

FELSŐNYÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

FELSŐNYÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK FELSŐNYÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IX. 15.) sz. RENDELETE A Település köztisztaságáról, valamint a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról és annak

Részletesebben

I. fejezet Közterületek használata

I. fejezet Közterületek használata Sásd Város Önkormányzata 4/2009.(III.27.) önkormányzati rendelete a közterületek rendjéről és a köztisztaságról 1 Sásd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.

Részletesebben

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2009. (X. 19.) Ök. rendelete a köztisztaságról

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2009. (X. 19.) Ök. rendelete a köztisztaságról Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2009. (X. 19.) Ök. rendelete a köztisztaságról Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Alsópetény Község Önkormányzatának. A közterület használatáról. szóló 11/2009.(XI.26.) számú rendelettel módosított - 6/2008. (VI.25.

Alsópetény Község Önkormányzatának. A közterület használatáról. szóló 11/2009.(XI.26.) számú rendelettel módosított - 6/2008. (VI.25. Alsópetény Község Önkormányzatának A közterület használatáról szóló 11/2009.(XI.26.) számú rendelettel módosított - 6/2008. (VI.25.) rendelete /egységes szerkezet/ Alsópetény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

SAND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 3/2003. (04. 30.) Kt. számú RENDELETE. a közterületek használatáról

SAND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 3/2003. (04. 30.) Kt. számú RENDELETE. a közterületek használatáról SAND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2003. (04. 30.) Kt. számú RENDELETE a közterületek használatáról Egységes szerkezetbe foglalva a 6/2006. (II.16.) számú rendelet módosítással A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2007.(III.21.) rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról, valamint a települési

Részletesebben

1. A közterület-használat szabályai

1. A közterület-használat szabályai Tarján Község Önkormányzati Képviselő-testületének 8/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról, rendjéről és tisztántartásáról Tarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 6/2005. (III.14.) sz. rendelete. A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben)

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 6/2005. (III.14.) sz. rendelete. A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben) K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 6/2005. (III.14.) sz. rendelete A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben) K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete a helyi

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. (1) A rendelet tárgyi hatálya Nagykáta város közigazgatási területére terjed ki.

I. fejezet Általános rendelkezések. (1) A rendelet tárgyi hatálya Nagykáta város közigazgatási területére terjed ki. NAGYKÁTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2008. (IV.30.) számú rendelete (a 3/2012. (II.29.) rendelettel módosítva) a köztisztaság fenntartásáról, valamint a zöldterületek használatáról Nagykáta

Részletesebben

P Ö L Ö S K E KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2006. (IV. 20.) RENDELETE

P Ö L Ö S K E KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2006. (IV. 20.) RENDELETE P Ö L Ö S K E KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2006. (IV. 20.) RENDELETE a helyi környezet védelmérôl, a közterületek és ingatlanok rendjérôl, a település tisztaságáról Pölöske község képviselô-testülete a helyi

Részletesebben