ENYING VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/1999. (V. 10.) SZ. RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ENYING VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/1999. (V. 10.) SZ. RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL"

Átírás

1 Egységes szerkezetben az 5/2015. (III. 26.) önkormányzati rendelettel bezárólag ENYING VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/1999. (V. 10.) SZ. RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Enying Város Képviselő-testülete a helyi Önkormányzatokról szóló évi LXV. tv (1) bekezdése, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló az évi LXXVIII. tv (1) bekezdése alapján - a helyi körülményekből adódó sajátosságokra is tekintettel - a közterületek használatára az alábbi rendeletet alkotja. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. (1) A rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek környezetvédelmi, ellátási, közlekedésbiztonsági szempontok figyelembevételével határozzák meg a közterülethasználatot, ezen belül a közlekedési területek és zöldfelületek használatát, a hirdető berendezések és a falragaszok elhelyezését is. (2) A közterületeket azok építményeit, berendezéseit és felszereléseit állaguk sérelme nélkül, az általános magatartási szabályok betartásával, mások használatának korlátozása vagy kizárása nélkül bárki ingyenesen használhatja. A közterület mások használatát korlátozó vagy kizáró módon történő használatának engedélyezése a jelen rendelet ában, és a 3. számú mellékletében meghatározott tevékenységek céljára, ill. esetekben lehetséges. 1 A RENDELET HATÁLYA 2.. A rendelet hatálya Enying Város közigazgatási területére terjed ki. Kivételt képez az önkormányzat által üzemeltetett piacok és vásárok területe. A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT ENGEDÉLYEZÉSE 3.. (1) Közterület-használati engedélyt kell beszerezni: a.) a közterületbe nyúló üzlethomlokzat, kirakat-szekrény, üzleti védőtetők, ernyőszerkezet, hirdető berendezés, (fényreklám) továbbá cég- és címtábla, árusító automata elhelyezésére, b.) árusító és egyéb fülke (pl: élelmiszer, cukorka, gyümölcs, virág, könyv, hírlap, dohány árusítására szolgáló bódé, pavilon) elhelyezésére, c.) a közúti közlekedéssel és fuvarozással kapcsolatos állomáshely, indítófülke, pénztárfülke, fedett várakozóhelyiség, üzemanyagtöltő állomás, iparvágány elhelyezésére, d.) az egyes létesítményekhez a közút területén kívül szükséges gépjármű várakozóhelyek céljára, e.) a köztisztasággal kapcsolatos 1 m 3 vagy azt meghaladó nagyságú építmények és tárgyak elhelyezésére, 2 f.) szobor, emlékmű, díszkút, díszmedence, szökőkút, alapzatos zászlórúd, önálló hirdető berendezés és köztárgyak, (pad, figyelmeztető és tájékoztató táblák) elhelyezésére, g.) zöldfelület, mások használatát korlátozó vagy kizáró módon történő bármilyen célú igénybevételére, 3 h.) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezésére, i.) alkalmi és mozgóárusításra, javító, szolgáltató tevékenységre, mozgóbolti árusításra, 4 1 Kiegészítette a 19/2008. (XI. 06.) sz. rendelet. 2 Módosította a 19/2008. (XI. 06.) sz. rendelet. 3 Módosította a 19/2008. (XI. 06.) sz. rendelet. 4 Módosította a 19/2008. (XI. 06.) sz. rendelet.

2 j.).) film- és televízió felvételre, ha az a közterület rendeltetésszerű használatát 10 percnél hosszabb ideig akadályozza, 5 k.) vendéglátóipari előkert céljára, üzleti szállítás vagy rakodás alkalmával göngyöleg elhelyezésére, árukirakodásra, l.) kiállítás, vásár, alkalmi vásár, sport és kulturális rendezvények, továbbá mutatványos tevékenység céljára, m.) közhasználatra még át nem adott közterületnek, (pl: meg nem nyitott utca) ideiglenes hasznosítására, n.) kerékpártartó kihelyezésére, o.). 6 (2) Nem kell közterület-használati engedély: a.) a közút (járda) építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban a közút (járda) területének elfoglalásához, b.) az úttartozékok és a közúti közlekedés irányításának célját szolgáló berendezések elhelyezéséhez, c.) a közterületen, illetőleg az alatt vagy felett elhelyezett postai távközlési kábelek hibaelhárítása érdekében végzett munkákhoz, d.) magánszemélyek esetében építőanyagok, építéshez szükséges szerkezetek, tüzelő anyagok 72 óránál rövidebb időtartamra történő elhelyezéséhez, illetve lerakáshoz, feltéve, hogy az a közlekedést nem akadályozza. 7 (3) Nem adható közterület-használati engedély: a.) zajos, bűzös, tűz- és robbanásveszélyes tevékenység (kivéve: tűzijáték) gyakorlására, továbbá szexuális termékek bemutatására és értékesítésére. Szeszes ital (kimért és palackozott) forgalmazására és fogyasztására (kivéve: az önkormányzat által szervezett rendezvényt), 8 b.) a közlekedés biztonságát veszélyeztető berendezések és anyagok elhelyezésére, c.) város- és utcaképbe nem illeszkedő berendezések létesítésére, d.) sátor, garázs létesítésére, e.) elárusító helyek, üzletek környékén áru és göngyöleg tárolására, f.) a város területén haszonjármű (tehergépkocsi, mezőgazdasági vontató, lassú jármű, munkagép, stb.) és autóbusz tárolására, g.) közterület felett átfeszített transzparens elhelyezésére 5 napnál hosszabb időtartamra, h.) a lakosság nyugalmát avagy közerkölcsöt sértő tevékenység gyakorlására, i.) (1) Az engedély csak az engedélyest jogosítja fel a közterület használatára. (2) Az engedélyes köteles a közterület-használati engedélyt a helyszínen tartani, illetve a létesítményen, vagy hirdető berendezésen a nevét vagy az engedély számát jól látható helyen és módon feltüntetni. (3) Mozgó és alkalmi árus figyelemfelkeltő hangjelzést amennyiben az nem ütközik a KRESZ-be csak 10 és 20 óra között alkalmazhat. 5 Módosította a 19/2008. (XI. 06.) sz. rendelet. 6 Hatályon kívül helyezte a 19/2008. (XI. 06.) sz. rendelet. 7 Módosította a 19/2008. (XI. 06.) sz. rendelet. 8 Módosította a 19/2008. (XI. 06.) sz. rendelet. 9 Fentiek szerint módosította a 8/2008. (V. 05.) sz. rendelet. 10 Hatályon kívül helyezte az 5/2015. (III.26.) önkormányzati rendelet 2

3 5.. (1) A közterület-használat engedélyezésére irányuló kérelmet az 1. számú melléklet szerint kell benyújtani legalább 15 nappal a közterület-használat megkezdése előtt. 11 (2) 12 A Képviselő-testület a filmforgatás célú közterület-használatra vonatkozó hatósági szerződés, és az 5/A. (1) és (3) bekezdése szerinti döntéssel kapcsolatos hatáskörét átruházza a polgármesterre. 13 (3) 14 (4) A polgármester városképi, környezet- és balesetvédelmi, közlekedési és műszaki szempontokra tekintettel, a szakhatóságok véleményét is figyelembe véve adja ki az engedélyt, amelyben a karbantartásra és helyreállításra vonatkozóan kötelezettségeket is megállapíthat. 15 (5) 16 (6) A közterület állandó használatát igénylő nem építési engedély köteles építmény létesítését a funkció megkötésével a képviselő-testület hagyja jóvá. 17 (7) Jogszabályban meghatározott esetekben a közterület-használathoz szakhatósági hozzájárulás szükséges. 5/A.. 5/A. (1) A mozgóképről szóló évi II. törvény (a továbbiakban: Mgtv.) szerinti filmalkotás forgatása céljából történő közterület-használat (a továbbiakban: filmforgatás célú közterület-használat) vonatkozásában a rendelet szabályait az 5/A.-5/C. -ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. (2) A filmforgatás célú közterület-használat a hatvan napot nem haladhatja meg. (3) A filmforgatás célú közterület-használat naponta 7 és 21 óra közötti időtartamra vonatkozhat. (4) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek fel nem róható esemény, így különösen közmű üzemzavara elhárításának szükségessége, vagy helyre nem hozható károsodással fenyegető helyzet (a továbbiakban együtt: kárral fenyegető helyzet) esetén önkormányzati döntés alapján az engedélyes a közterület, vagy annak a kárral fenyegetett helyzettel érintett része igénybevételét a döntés kézbesítésétől számított legkésőbb három órán belül megszünteti. (5) A kárral fenyegető helyzet elhárítását követően legkésőbb három napon belül a közterülethasználatot biztosítani kell. (6) Rendkívüli természeti esemény esetén az (1) bekezdés szabályait kell alkalmazni. (7) A filmforgatási célú közterület-használat igénybevételére a rendkívüli természeti esemény megszűnését, vagy, ha a rendkívüli természeti esemény a természetes, vagy épített környezetet érintően olyan következményekkel járt, amely alól a település közigazgatási területét, vagy egy részét mentesíteni kell, a mentesítés befejezését követően legkésőbb 30 napon belül a közterülethasználatot biztosítani kell. 5/B.. 5/B. (1) Kizárólag stáb-parkolás vagy technikai kiszolgálás céljából történő közterülethasználathoz az e rendelet szerinti közterület-használati engedély szükséges. 11 Módosította a 19/2008. (XI. 06.) sz. rendelet. 12 Hatályon kívül helyezte a 8/2008. (V. 05.) sz. rendelet. 13 Módosította a 19/2013. (IX. 04.) sz. rendelet 14 Hatályon kívül helyezte a 8/2008. (V. 05.) sz. rendelet. 15 Fentiek szerint módosította a 8/2008. (V. 05.) sz. rendelet. 16 Hatályon kívül helyezte a 19/2008. (XI. 06.) sz. rendelet. 17 Módosította a 19/2008. (XI. 06.) sz. rendelet. 3

4 (2) A filmforgatás során a szomszédos lakó ingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő megközelítését a közterület-használó köteles folyamatosan biztosítani. E kötelezettséget nem tartalmazó hatósági szerződés nem hagyható jóvá. (3) Ha az Mgtv. szerinti hatósági szerződés megküldésének időpontjában a közterületre vonatkozóan érvényes közterület-használati szerződés van, a közterület-használat jóváhagyását meg kell tagadni. 5/C.. 5/C. Mentes a díj fizetés alól a mozgóképről szóló törvény szerinti közérdekű célokat szolgáló film forgatása, ha forgatás időtartama nem haladja meg a 15 napot, filmművészeti állami felsőoktatási képzés keretében készülő film forgatása esetén a harminc napot. 18 JÁRMŰVEK KÖZTERÜLETEN VALÓ TÁROLÁSÁNAK SZABÁLYAI 6.. (1) Közútnak, parkolónak az adott forgalmi és parkolási rendjétől eltérő igénybevételéhez közterület-foglalási engedély szükséges. (2) A tulajdonos (üzembentartó) az üzemen kívül helyezett vagy üzemképtelen járművet saját költségén köteles a közterületről 2 napon belül eltávolítani. (3) Az üzemen kívül helyezett vagy üzemképtelen járművet tömegközlekedési útvonalon egyáltalán nem, egyéb útvonalon és parkolóban közterület-foglalási engedéllyel legfeljebb 2 napig lehet tárolni. A határidő leteltéig a tulajdonos (üzembentartó) a járművet a közterületről saját költségén köteles eltávolítani. (4) Közterület-foglalási engedélyt a tulajdonos vagy az üzembentartó kérhet. (5) Közterület-foglalási engedély jármű tárolása céljára csak határozott időre (legfeljebb 2 napra) adható ki és nem hosszabbítható meg. (6) A jármű tulajdonosa vagy üzembentartója az e rendelet hatálya alá tartozó járművek esetében köteles a közterület-foglalási engedélyt a járművön jól látható és olvasható helyen (szélvédő üveg mögött) kifüggeszteni. (7) Közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt, továbbá közúti forgalomban résztvevő 3500 kg össztömeget meghaladó gépjármű (gépjárműszerelvény), valamint üzemképtelen gépjármű, pótkocsi, lakókocsi és utánfutó közterületen nem tárolható. Tárolásra kijelölt telephelyeken bérleti díj ellenében lehetőség van. HIRDETŐ BERENDEZÉSEK ÉS FALRAGASZOK ELHELYEZÉSÉNEK SZABÁLYAI 7.. (1) Tilos falragaszt elhelyezni épület falára, élő fára, köztéri padokra, szobrokra, elektromos- és világító berendezések oszlopaira, szekrényeire, közlekedési jelzőberendezésekre, jelzőtáblákra, illetőleg a forgalom szabályozására vagy védelmére szolgáló berendezésekre, úttartozékokra, továbbá autóbuszvárókra. (2) A szükségtelenné illetve feleslegessé vált falragaszt az elhelyezőnek 3 napon belül el kell távolítania. 18 Módosította a 19/2013. (IX. 04.) sz. rendelet 4

5 (3) A közterületen engedély nélkül elhelyezett hirdető berendezést az engedélyező hatóság az eltávolításra vonatkozó felszólítás után -8 nap elteltével- a tulajdonos költségére leszerelheti és elszállíthatja, és intézkedhet az eredeti állapot helyreállítása felől. 19 (4) Választási plakátok vonatkozásában a választási eljárásról szóló évi C. tv-t kell alkalmazni. HULLADÉK KÖZTERÜLETEN VALÓ ELHELYEZHETŐSÉGE 8.. (1) Közterületen mindennemű hulladékot, szemetet, csak az intézményes szemétszállításhoz rendszeresített gyűjtőedényekben szabad elhelyezni. (2) Építési törmeléket, földet, kisipari tevékenységből eredő hulladékot a tulajdonos a szolgáltatótól igényelt tárolóba helyezheti el. (3) A köz- és intézményterületekre kihelyezett, az utcák, terek, parkok, sétányok kulturáltságát szolgáló nyitott hulladékgyűjtőkbe háztartási szemetet, ipari hulladékot, törmeléket elhelyezni tilos! AZ ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM 9.. (1) A közterület-használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja. (2) Ha a közterület ideiglenes jellegű használata építési munka végzésével kapcsolatos, állvány, építőanyag törmelék, stb. elhelyezése céljából szükséges, az engedélyt a kivitelezőnek kell kérnie. (3) Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell: a.) az engedély kérő nevét és állandó lakó- (telep) helyének címét, b.) a közterület-használat célját és időtartamát vagy azt, hogy a közterületet az engedélyt kérő állandó jelleggel kívánja használni, c.) a közterület-használat helyének, módjának és mértékének pontos meghatározását, d.) a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat (pl: vállalkozói igazolvány, illetve kisipari működési engedély) ismertetését, e.) 1 db méretarányú helyszínrajzot (helyszíni vázlatot), amely feltünteti a használni kívánt közterületen és annak közvetlen környezetében található létesítményeket és növényzetet. 20 (4) (1) Az engedély megadása során figyelembe kell venni az építési szabályzatot, a környezetvédelmi, városképi, műemlékvédelmi és köztisztasági, továbbá a közreműködő szakhatóságok hozzájárulásában előírt követelményeket, ellenőrizni kell az egyéb feltételek (pl: vállalkozói igazolvány, kisipari működési engedély) fennállását is. (2) A közterület-használat -a 3.. h.) pont és 9.. (2) bekezdésében említett esetben- csak az építési munka végzésének tartamára engedélyezhető. (3) Az adott hely használatát az elsőként kérelmező részére kell engedélyezni. 19 Módosította a 19/2008. (XI. 06.) sz. rendelet. 20 Módosította az 50/2009. (X. 01.) sz. rendelet. 21 Hatályon kívül helyezte a 19/2008. (XI. 06.) sz. rendelet. 5

6 (4) 22 (5) * 11.. (1) Az engedélynek tartalmaznia kell: a.) az engedélyes nevét és állandó lakó- (telep) helyének címét, b.) a közterület-használat célját és időtartamát vagy azt, hogy az engedélyt milyen feltétel bekövetkeztéig érvényes, c.) a közterület-használat helyének, módjának, mértékének és feltételeinek pontos meghatározását, d.) az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságok hozzájárulásában foglalt előírásokat, e.) az engedély megszüntetése vagy visszavonása esetére az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó kötelezettség előírását, f.) közterület-használati díj fizetési kötelezettség esetében a díj mértékét és fizetésének módját, g.) a keletkező hulladék és szemét elszállítására vonatkozó előírást, h.) a bekezdésében említett jogkövetkezményeket, 24 i.) a közterületen szervezett rendezvény jellegétől függően a szükséges pótlólagos mobil szeméttárolók és illemhelyek számára vonatkozó előírást. (2) Az anyagok és szerkezetek tárolásával kapcsolatos engedélyben azt is ki kell kötni, hogy a tárolás csak a munka-, baleset- és egészségvédelmi óvórendszabályokban előírt módon történhet. (3) Az építési munka végzésének tartamára szóló közterület-használati engedélyben: a.) elő kell írni a közterület felől a munkaterület biztonságos lehatárolását (pl.: kerítés, tábla, korlát, jelzőszalag, védőtetővel ellátott átjáró, stb.), valamint a kertészeti létesítmények, fák, csatornák, árkok, korlátok, szobrok, építmények, úttartozékok, stb. kiemelését, továbbá a közterület folyamatos tisztántartását, rendjének fenntartását, visszaadás előtti feltakarítását, 25 b.) 26 c.) 27 d.) elő kell írni, hogy közterületen törmelék csak konténerben helyezhető el. (4) Az utcai árusítás céljára szolgáló közterület-használati engedélyben azt is meg kell jelölni, hogy az árusítás milyen módon történhet. (5) Figyelmeztetni kell az engedélyest arra, hogy a közterületet -tartozékaival együtt- mindannyiszor köteles saját költségén helyreállíttatni, ahányszor a hiba kiújul. Ha az engedélyes eme kötelezettségének nem tesz eleget, az engedélyező hatóság az engedélyes veszélyére és költségére jogosult elvégeztetni a közterület és tartozékai állapotának helyreállítását. (6) Az engedély tartalmazza a közterület-használat megszüntetésére és az engedély megvonására vonatkozó jogszabályi előírásokat, valamint a tulajdonosi hozzájárulás feltételeit. (7) Az engedély megadása vagy megtagadása ügyében hozott döntést közölni kell: a.) az engedélyessel, b.) az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságokkal, 22 Hatályon kívül helyezte a 8/2008. (V. 05.) sz. helyi rendelet. * Hatályon kívül helyezte a 21/2004. (IV. 27.) számú helyi rendelet. 23 Hatályon kívül helyezte a 19/2013. (IX. 04.) sz. rendelet 24 Módosította a 19/2008. (XI. 06.) sz. rendelet. 25 Módosította a 19/2008. (XI. 06.) sz. rendelet. 26 Hatályon kívül helyezte a 19/2008. (XI. 06.) sz. rendelet. 27 Hatályon kívül helyezte a 19/2008. (XI. 06.) sz. rendelet. 6

7 c.) a közterület-használati díj beszedésével megbízott szervvel, d.) a közterülettel kapcsolatos tulajdonosi jogokat gyakorló szervvel, e.) az ellenőrzéssel megbízott szervvel, f.) rendőrséggel. 28 AZ ENGEDÉLY ÉRVÉNYE 12.. (1) Az engedély: a.) a meghatározott idő elteltéig, b.) a megállapított feltételek bekövetkeztéig, illetőleg c.) a visszavonásig érvényes. (2) A közterület-használati engedély érvényét veszti, ha a közterületen folytatott tevékenységre jogosító okirat érvénye megszűnik. A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT IDEJE, FORMÁJA 13.. (1) A határozott időre szóló közterület-használat legkisebb időtartama egy nap, leghosszabb időtartama 3 év lehet. (2) Pavilon létesítésére közterület-használatot legfeljebb 3 év időtartamra lehet engedélyezni. (3) A rendelet alkalmazásában pavilon a talajszintből legalább 2,5 m magasságban kiemelkedő, de a talajjal összefüggő alapozás révén nem érintkező, szétszedhető, könnyűszerkezetes építmény. A KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI DÍJ 14.. (1) Az engedélyes a közterület-használatért díjat köteles fizetni. Mértékét a rendelet 3. sz. mellékletében foglalt díjtételek alapján kell megállapítani. (2) A létesítménnyel elfoglalt közterület nagyságának meghatározásánál a létesítmény közterületre eső vízszintes vetület (cég- cím, hirdető tábla, hirdető berendezés esetén annak hirdetési felületét is) m 2 -ben meghatározott mértékét kell figyelembe venni. 29 (3) A közterület-használati díj szempontjából minden megkezdett év, hó, nap, m 2 és fm. egésznek számít. (4) Az engedélyes a közterület-használati díjat a közterületet tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni, kivéve, ha azt hatósági intézkedés miatt kénytelen megszüntetni. MENTESSÉG A KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI DÍJ FIZETÉSE ALÓL 15.. (1) Nem kell közterület-használati díjat fizetni: a.) a fegyveres erők, a fegyveres testületek, a rendészeti szervek, a mentők, továbbá a vízügyi szolgálat létesítményei elhelyezése, b.) közműveknek (elektromos-, gáz-, távfűtő, víz-, és csatornázási művek), valamint a köztisztasági szerveknek a feladatuk ellátását szolgáló közérdekű létesítményei elhelyezése, egyéb a köztisztasággal kapcsolatos 1 m 3 vagy azt meghaladó nagyságú építmények és tárgyak - kivétel a 11. (3) d.) pont - elhelyezése, Kiegészítette a 19/2008. (XI. 06.) sz. rendelet. 29 Módosította a 19/2008. (XI. 06.) sz. rendelet. 30 Módosította a 19/2008. (XI. 06.) sz. rendelet. 7

8 c.) a postai és távközlési tevékenységével kapcsolatos létesítmények és berendezések elhelyezése, d.) az országos és helyi közforgalmi vasutaknak, továbbá a közforgalmú közúti vízi és légi közlekedési vállalatoknak a feladatuk ellátását szolgáló létesítményei elhelyezése, kerékpártartó kihelyezése, 31 e.) a szobrok, emlékművek, díszkutak, vízmedencék, szökőkutak, alapzatos zászlórudak és a köztárgyak elhelyezése, valamint f.) a közvetlen életveszély elhárításának céljára szükséges területhasználat után. g) a rendelet 5/C. -ában foglalt esetben. 32 (2) 33 Az engedélyező hatóság a 6 hónap vagy azt meghaladó időtartamú közterület-használat esetében - kérelemre - részletfizetést (havi vagy éves bontású részletekben) engedélyez, illetve a közterület-használati díj fizetése alól mentességet ad sport-, kulturális vagy jótékony célú rendezvény esetében. 34 (3) A közterület-használati díj megfizetésének kötelezettsége alól nem adható részbeni vagy teljes felmentés, ha a kérelmező a közterületet a szükséges engedély nélkül, vagy az engedélyben foglaltaktól eltérően használja. (1) * A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT MEGSZÜNTETÉSE ÉS AZ ENGEDÉLY MEGVONÁSA 16.. (1) Megvonható a közterület-használati engedély, ha az engedélyes a közterületen folytatott tevékenységével szabálysértést követ el, illetve ha fizetési kötelezettségének a felszólítást követő 30 napon belül nem tesz eleget. (2) Meg kell vonni az engedélyt, ha az engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra és módon használja, vagy a díjfizetési kötelezettségének ismételten nem tesz eleget. (3) Ha az engedélyes a közterület használatát meg kívánja szüntetni, köteles ezt a szándékát az engedély egyidejű visszaadása mellett az engedélyező hatóságnak bejelenteni. (4) A közterület-használati engedély másra át nem ruházható, jogutód részéről fel nem használható. Tartós árusítóhely /pavilon/ tulajdonjogának átruházása esetén az engedélyes köteles a (4) bekezdés szerint eljárni. (5) Ha az engedély érvényét veszti, az engedélyes a saját költségén köteles az eredeti állapotot - minden kártalanítási igény nélkül- helyreállítani. (6) Ha a közterület-használat a (2), (3) vagy (4) bekezdésben említett módon szűnt meg, a már esedékessé vált és befizetett közterület-használati díjat visszakövetelni nem lehet. A KÖZTERÜLET ENGEDÉLY NÉLKÜLI HASZNÁLATÁNAK JOGKÖVETKEZMÉNYEI Módosította a 19/2008. (XI. 06.) sz. rendelet. 32 Módosította a 19/2013. (IX. 04.) sz. rendelet 33 Fentiek szerint módosította a 24/2004. (VII. 01.) sz. rendelet. 34 Módosította a 19/2008. (XI. 06.) sz. rendelet. * Hatályon kívül helyezte a 21/2004. (IV. 27.) sz. rendelet. 8

9 (1) A közterület engedélyhez kötött, de engedély nélküli használata esetén a használó az engedélyező hatóság felhívására köteles a használatot megszüntetni és a közterület eredeti állapotát a saját költségén -minden kártalanítási igény nélkül- helyreállítani. (2) Azt, aki közterületet engedélyhez kötött esetben engedély nélkül vagy az engedélyben foglalt feltételektől eltérő módon használ, a szabálysértés jogkövetkezményein túlmenően az engedély nélküli, vagy az eltérő használat tartamára az egyébként fizetendő közterület-használati díj megfizetésére kell kötelezni. (3) Ha a használó az (1) bekezdésben előírt kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az engedélyező hatóság a használó terhére, veszélyére és költségére gondoskodik a közterület-használat megszüntetéséről (pl: elhelyezett tárgyak, berendezések elszállíttatása, stb.). (4) 35 E rendelet alkalmazásában: ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 18.. a.)közterület: - közhasználatra szolgál minden olyan önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat, és az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván. Egyéb ingatlanoknak a közhasználat céljára átadott területrésze - az erről szóló külön szerződésben foglaltak keretei között - a közterületre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. Közterület rendeltetése különösen: a közlekedés biztosítása (utak, terek), a pihenő és emlékhelyek kialakítása (parkok, köztéri szobrok stb.), a közművek elhelyezése. 36 b.) Alkalmi árusítás: - 10 m 2 bruttó alapterületet meg nem haladó, bármikor könnyen szétszerelhető szerkezetből készült, illetve könnyen eltávolítható, szabadon álló vagy csoportosan telepített, környezetébe illeszkedő földszintes építmény. c.) mozgóbolt: - gépjárművön üzemeltetett vagy gépjárművel vontatott kiskereskedelmi árusító hely. 37 d.) Hirdető berendezés, hirdetőtábla, reklám-hordozó eszköz: - minden olyan a kreszben, illetve ágazati szabványban nem szereplő berendezés vagy eszköz, amelynek az a célja, hogy a járdán és a közúton közlekedők figyelmét felhívja valamilyen szolgáltatásra, gyártmányra, termékre, eseményre, létesítményre. e.) mozgóárusítás: - amely során az üzlettel rendelkező kereskedő vagy alkalmazottja, illetve megbízottja olyan eszköz (pl. kosár, tricikli, fagylaltos kocsi) segítségével viszi magával az üzletében forgalmazott terméket, amely nem minősül mozgóboltnak. 38 VEGYES RENDELKEZÉSEK (1) Aki közterületet hatósági engedély nélkül a rendeltetéstől eltérő célra vesz igénybe vagy az engedélytől eltérően használ. 35 Hatályon kívül helyezte a 19/2008. (XI. 06.) sz. rendelet. 36 Módosította a 19/2008. (XI. 06.) sz. rendelet. 37 Módosította a 19/2008. (XI. 06.) sz. rendelet. 38 Kiegészítette a 19/2008. (XI. 06.) sz. rendelet. 39 Fentiek szerint módosította a 8/2008. (V. 05.) sz. rendelet. 9

10 (2) 40 (3) Az engedélyezéssel kapcsolatos ügyekben első fokon a polgármester, másodfokon Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jár el, az ezen rendelet 5.. (6) bekezdésében foglalt, valamint a közutakkal kapcsolatos ügyek kivételével. 41 (4) A közterület-használattal kapcsolatos eljárásban az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló év CXL. törvény előírásait kell alkalmazni. (5) Az e rendelet szerinti hatósági eljárás során az elektronikus kapcsolattartás kivéve, ha magasabb szintű jogszabály rendelkezései alapján biztosítani kell az elektronikus kapcsolattartás lehetőségét kizárt.42 (6) 43, 44, 45 Kérelemre a polgármester átruházott hatáskörben első fokon hatósági szerződést köthet az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek magánszemély, vagy jogi személy által történő önkéntes fejlesztése tekintetében. (7) 46 A rendelet 3. mellékletében feltüntetett díjtétel alapján számított közterület-használati díj, a hatósági szerződésben részben vagy teljes mértékben csökkenthető a fejlesztéssel érintett közterület vonatkozásában a közterület fejlesztése érdekében elvégzett munka ellentételezéseként. (8) 47 A beruházás költségeibe számítandó a közterület fejlesztésével felmerülő kivitelezési munkadíj nettó költsége és a felhasznált anyagok nettó beszerzési ára. A beruházás költségeit a közterület használója számlával köteles igazolni. (9) 48 A hatósági szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése, illetve az önkormányzat részéről történő felmondása esetén a jogosult által megfizetett közterület-használati díj időarányos részét számára vissza kell fizetni. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 20.. (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, egyidejűleg a.) a közterületek használatáról szóló 11/1992. (V. 21.) sz. önkormányzati rendelet, b.) a közterületek használatáról szóló 11/1992. (V. 21.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról rendelkező 5/1994. (III. 10.) sz; 12/1996. (V. 03.) sz; 26/1997. (XI. 12.) sz. önkormányzati rendeletek hatályukat vesztik. (2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja Hatályon kívül helyezte a 17/2012. (VII. 02.) önk. rendelet. 41 Módosította a 19/2008. (XI. 06.) sz. rendelet. 42 Módosította az 50/2009. (X. 01.) sz. rendelet. 43 Kiegészítette a 2/2010. (II. 01.) sz. rendelet. 44 Hatályon kívül helyezte az 5/2012. (III. 01.) önk. rendelet. 45 Kiegészítette az 5/2015. (III.26.) önkormányzati rendelet 46 Kiegészítette az 5/2015. (III.26.) önkormányzati rendelet 47 Kiegészítette az 5/2015. (III. 26.) önkormányzati rendelet 48 Kiegészítette az 5/2015. (III. 26.) önkormányzati rendelet 49 Kiegészítette az 50/2009. (X. 01.) sz. rendelet. 1

11 A kihirdetés napja: május 10. Óvári László s.k. polgármester Szörfi István s.k. jegyző 1

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2009.(II.3.) rendelete a közterületek használatáról * a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2009.(II.3.) rendelete a közterületek használatáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2009.(II.3.) rendelete a közterületek használatáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

BAKONYPÖLÖSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/1997.(IV. 28.) rendelete

BAKONYPÖLÖSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/1997.(IV. 28.) rendelete BAKONYPÖLÖSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/1997.(IV. 28.) rendelete a közterület-használatról és a közterület használati díj megállapításáról (módosítással egybefoglalva és lezárva:2005.

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Cegléd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek használatának rendjéről és feltételeiről szóló 30/2011. (XII. 1.) 1 önkormányzati rendelete a 14/2012. (V. 24.), a 17/2012. (VII. 5.), a

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Kaposmérő Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2004.(V.1.) r e n d e l e t e a közterület használatáról (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 26/2004.(XII.1.), az 5/2008. (VII.1.), 8/2008.(VIII.28.),

Részletesebben

Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselõ-testületének. 14/2008.(IV.16.) rendelete. a közterületek használatáról

Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselõ-testületének. 14/2008.(IV.16.) rendelete. a közterületek használatáról Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 14/2008.(IV.16.) rendelete a közterületek használatáról Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

20/1994.(07.04.) Kgy. sz. rendelet 1. A közterület használatáról és a közterülethasználati díjról egységes szerkezetben

20/1994.(07.04.) Kgy. sz. rendelet 1. A közterület használatáról és a közterülethasználati díjról egységes szerkezetben 20/1994.(07.04.) Kgy. sz. rendelet 1 A közterület használatáról és a közterülethasználati díjról egységes szerkezetben A rendelet hatálya 1.. 2 E rendelet hatálya kiterjed a./ a közhasználatra szolgáló

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2015. (...) önkormányzati rendelete A közterületek használatának rendjéről

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2015. (...) önkormányzati rendelete A közterületek használatának rendjéről Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2015. (....) önkormányzati rendelete A közterületek használatának rendjéről Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Ásotthalom Község Jegyző jétő l 7/2008. Témafelelős: Dr. Karsai Éva Véleményező Bizottság: PTB, TVMB Ikt.szám: 1134/2008.

Ásotthalom Község Jegyző jétő l 7/2008. Témafelelős: Dr. Karsai Éva Véleményező Bizottság: PTB, TVMB Ikt.szám: 1134/2008. Ásotthalom Község Jegyző jétő l 7/2008. Témafelelős: Dr. Karsai Éva Véleményező Bizottság: PTB, TVMB Ikt.szám: 1134/2008. Tárgy: A közterület használatáról szóló rendelet megalkotása Melléklet: 1 pl. Rendelet-tervezet

Részletesebben

JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2013. (IX.12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A közterület-használat rendjéről.

JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2013. (IX.12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A közterület-használat rendjéről. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2013. (IX.12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A közterület-használat rendjéről. Jászszentandrás község Önkormányzatának Képviselőtestülete Az épített

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Gödöllő Város Képviselő-testületének../2011. (.) számú önkormányzati rendelete Gödöllő város közterületeinek használatáról, a közterületek és a vásárok rendjéről Gödöllő Város Képviselő-testülete az Alkotmány

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 23/2003. (XI. 21.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 23/2003. (XI. 21.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 Hatályos: 2013. augusztus 16-tól MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 23/2003. (XI. 21.) Ö N

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 14/2007.(III.29.) ÖK számú R E N D E L E T E

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 14/2007.(III.29.) ÖK számú R E N D E L E T E Mezőkövesd Város Önkormányzatának 14/2007.(III.29.) ÖK számú R E N D E L E T E a közterület eltérő használatáról és a használat díjának meghatározásáról A Mezőkövesd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT ENGEDÉLYEZÉSÉRŐL ÉS AZ IGÉNYBEVÉTELI DÍJAK MÉRTÉKÉRŐL

A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT ENGEDÉLYEZÉSÉRŐL ÉS AZ IGÉNYBEVÉTELI DÍJAK MÉRTÉKÉRŐL Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 9/1995. számú rendelete A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT ENGEDÉLYEZÉSÉRŐL ÉS AZ IGÉNYBEVÉTELI DÍJAK MÉRTÉKÉRŐL Izsófalva Önkormányzat Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. tv.

Részletesebben

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelete. a közterület használatáról

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelete. a közterület használatáról LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról Lébény Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló

Részletesebben

Újudvar község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(IX.8.) számú rendelete a közterületek használatáról

Újudvar község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(IX.8.) számú rendelete a közterületek használatáról Újudvar község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(IX.8.) számú rendelete a közterületek használatáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

I. fejezet Közterületek használata

I. fejezet Közterületek használata Sásd Város Önkormányzata 4/2009.(III.27.) önkormányzati rendelete a közterületek rendjéről és a köztisztaságról 1 Sásd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.

Részletesebben

Felsőnyék Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (XI. 26.) sz. rendelete az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról

Felsőnyék Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (XI. 26.) sz. rendelete az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról Felsőnyék Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (XI. 26.) sz. rendelete az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról Felsőnyék Község Önkormányzati Képviselő-testülete az árak megállapításáról

Részletesebben

20/2006. (XII. 20.) Kt. rendelete 1. a közterület használatáról és az üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről

20/2006. (XII. 20.) Kt. rendelete 1. a közterület használatáról és az üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről UZSA TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2006. (XII. 20.) Kt. rendelete 1 a közterület használatáról és az üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről Uzsa Település Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 13 -I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 13 -I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 13 -I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 8/2013. (VI. 14.) önkormányzati rendelet A közterület használat szabályairól és díjáról

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja Szentimrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013.(IX.16.) önkormányzati rendelet a közterületek rendeltetéstől eltérő célú használatának szabályairól Közterületekről Szentimrefalva Község

Részletesebben

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/ 2006. (XII. 27.) rendelete. A közterületek használatáról

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/ 2006. (XII. 27.) rendelete. A közterületek használatáról KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/ 2006. (XII. 27.) rendelete A közterületek használatáról Kékkút község Önkormányzata Képviselő-testülete Az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. 9/2008. (XI. 28.) számú RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL

PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. 9/2008. (XI. 28.) számú RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2008. (XI. 28.) számú RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

szerződést kötött a szolgáltatóval, melynek megnevezését és adatait (a továbbiakban: közszolgáltató) az 1. melléklet tartalmazza.

szerződést kötött a szolgáltatóval, melynek megnevezését és adatait (a továbbiakban: közszolgáltató) az 1. melléklet tartalmazza. Sukoró Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2014. (III. 19.) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Sukoró Község Önkormányzat

Részletesebben

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2013. (VII. 26.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 15/2006. (XII. 27.) önkormányzati rendelete módosításáról Kékkút Község

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete a közterületek használatáról. A rendelet hatálya 1.

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete a közterületek használatáról. A rendelet hatálya 1. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete a közterületek használatáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

SAND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 3/2003. (04. 30.) Kt. számú RENDELETE. a közterületek használatáról

SAND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 3/2003. (04. 30.) Kt. számú RENDELETE. a közterületek használatáról SAND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2003. (04. 30.) Kt. számú RENDELETE a közterületek használatáról Egységes szerkezetbe foglalva a 6/2006. (II.16.) számú rendelet módosítással A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2011. (I.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2011. (I.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2011. (I.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő- testületének 10/2010. (IV.29.) rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő- testületének 10/2010. (IV.29.) rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő- testületének 10/2010. (IV.29.) rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/1999. (II.25.) rendelete

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/1999. (II.25.) rendelete Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/1999. (II.25.) rendelete az önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás- és kezelés díjáról Balatonfüred

Részletesebben

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (X.22.) önkormányzati rendelete a közterület használatról

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (X.22.) önkormányzati rendelete a közterület használatról Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (X.22.) önkormányzati rendelete a közterület használatról 2 Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2000. (VI. 6.) Kt. számú R E N D E L E T E

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2000. (VI. 6.) Kt. számú R E N D E L E T E Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2000. (VI. 6.) Kt. számú R E N D E L E T E A közterület-használat engedélyezéséről, a közterületetek használati díjáról, az önkormányzat tulajdonában

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. november 30-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. november 30-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. november 30-i ülésére Tárgy: A közterületek használatáról szóló rendelet megalkotásának előkészítése Előadó: dr. Árpásy Tamás jegyző Előterjesztés

Részletesebben

Aba Nagyközség Képviselő-testülete. 21/2003. (XI.1.) számú. rendelete. a közterületek használatáról

Aba Nagyközség Képviselő-testülete. 21/2003. (XI.1.) számú. rendelete. a közterületek használatáról Aba Nagyközség Képviselő-testülete 21/2003. (XI.1.) számú rendelete a közterületek használatáról /Egységes szerkezetbe foglalása 2008. április 17./ Aba Nagyközség Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Erdőkertes község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2009. (XII. 17.) sz. és 10/2010. (V.27.) sz. rendeletével módosított 14/2008. (12.04.) sz. rendelete a közterületek rendjéről Erdőkertes község

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA Zagyvaszántói Önkormányzat 15/2004. (IV.30.) rendelete a közterület használatról és a közterület-használati díjakról a 10/2005.(IX.29.), a 11/2008.(VIII.28.), a 13/2008.(X.30.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 31/2001. (VI. 01.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 31/2001. (VI. 01.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 31/2001. (VI. 01.) számú r e n d e l e t e a közterületek használatának, valamint a közutak nem közlekedési célú igénybevétele engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról

Részletesebben

Felsőpakony Község Önkormányzatának 8/2008. (X. 29.) számú rendelete a közterületek használatáról és használatuk rendjéről.

Felsőpakony Község Önkormányzatának 8/2008. (X. 29.) számú rendelete a közterületek használatáról és használatuk rendjéről. Felsőpakony Község Önkormányzatának 8/2008. (X. 29.) számú rendelete a közterületek használatáról és használatuk rendjéről. Felsőpakony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

10/2006. (05.12.) rendelete

10/2006. (05.12.) rendelete Serényfalva Közsgé Önkormányzat Képviselõtestületének 10/2006. (05.12.) rendelete a közterület használat szabályairól Serényfalva Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

(A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

(A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 16/2006. (XII.5.) RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2009.(VII. 21.) rendelete. a közterület használatáról

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2009.(VII. 21.) rendelete. a közterület használatáról JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2009.(VII. 21.) rendelete a közterület használatáról Juta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Kövegy Község Önkormányzatának. 9/1991.(VIII.1)Ö.r. számú rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRŐL

Kövegy Község Önkormányzatának. 9/1991.(VIII.1)Ö.r. számú rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRŐL Kövegy Község Önkormányzatának 9/1991.(VIII.1)Ö.r. számú rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRŐL Egységes szerkezetben a 8/2008. /VI.25./ Ö.r. rendelettel. Kövegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 13/2012.(V.30.) önkormányzati rendelettel módosított. 1512005(X.28.) KT. sz.

Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 13/2012.(V.30.) önkormányzati rendelettel módosított. 1512005(X.28.) KT. sz. Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 13/2012.(V.30.) önkormányzati rendelettel módosított 1512005(X.28.) KT. sz. rendelete a közterület használat szabályairól (egységes szerkezetben)

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés 57/1999. (XII.23.) Kgy rendelete a közterület-használat rendjéről (Egységes szerkezetbe foglaltan)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés 57/1999. (XII.23.) Kgy rendelete a közterület-használat rendjéről (Egységes szerkezetbe foglaltan) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés 57/1999. (XII.23.) Kgy rendelete a közterület-használat rendjéről (Egységes szerkezetbe foglaltan) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2009.(IX.30.) rendelete a közterület használat szabályairól Bakonyszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

a közterületek használatáról

a közterületek használatáról BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 4/2004. (III.01.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.)

Részletesebben

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 11/2008. (XI.1.) ÖK. számú r e n d e l e t e. a közterület használatáról

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 11/2008. (XI.1.) ÖK. számú r e n d e l e t e. a közterület használatáról ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 11/2008. (XI.1.) ÖK. számú r e n d e l e t e a közterület használatáról Előszállás nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 1/2009.(II.3.) rendelete a közterületek használatáról *

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 1/2009.(II.3.) rendelete a közterületek használatáról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 1/2009.(II.3.) rendelete a közterületek használatáról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

I. FEJEZET. 1. A település tisztaságáról

I. FEJEZET. 1. A település tisztaságáról Ukk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (V. 26.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételről, a közterület használatáról

Részletesebben

10/2015. (IV. 30.), 3/2014. (II.28.), 13/2009. (XII. 17.) 10/2010. (V.27.) 9/2011. (IV.1.) 6/2012. (IV.10.) 14/2012. (XII.

10/2015. (IV. 30.), 3/2014. (II.28.), 13/2009. (XII. 17.) 10/2010. (V.27.) 9/2011. (IV.1.) 6/2012. (IV.10.) 14/2012. (XII. Erdőkertes község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (IV. 30.), 3/2014. (II.28.), 13/2009. (XII. 17.) sz., 10/2010. (V.27.) sz., 9/2011. (IV.1.) sz., 6/2012. (IV.10.) és 14/2012. (XII. 18.) számú

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 22/2011. (X.14.) számú önkormányzati R E N D E L E T E

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 22/2011. (X.14.) számú önkormányzati R E N D E L E T E Zsámbék Város Képviselő-testületének 22/2011. (X.14.) számú önkormányzati R E N D E L E T E a közterületek használatának rendjéről és a közterület-használati díjakról Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (II. 1.) önkormányzati rendelete a közterületek-használatáról. egységes szerkezetben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (II. 1.) önkormányzati rendelete a közterületek-használatáról. egységes szerkezetben TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (II. 1.) önkormányzati rendelete a közterületek-használatáról egységes szerkezetben A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény

Részletesebben

6.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK

6.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK 6.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI III. TULAJDONOSI BIZOTTSÁG ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK IV. HIBAJAVÍTÁS

Részletesebben

SOMOGYCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

SOMOGYCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SOMOGYCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A környezetvédelem és az állattartás helyi szabályairól szóló többször módosított 9/2004.(V.5.) önkormányzati rendelet EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA

Részletesebben

Téglás Városi Önkormányzat 2/2003. (I. 28.) TÖ sz. rendelete a közterületek használatának rendjéről és a köztisztaság fenntartásáról

Téglás Városi Önkormányzat 2/2003. (I. 28.) TÖ sz. rendelete a közterületek használatának rendjéről és a köztisztaság fenntartásáról Téglás Városi Önkormányzat 2/2003. (I. 28.) TÖ sz. rendelete a közterületek használatának rendjéről és a köztisztaság fenntartásáról A 21/2005. (IX. 30.), a 28/2005. (XII. 22.) és a 27/2006. (XII. 21.)

Részletesebben

Pörböly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(III.14.) önkormányzati rendelete a közterület használat szabályairól

Pörböly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(III.14.) önkormányzati rendelete a közterület használat szabályairól Pörböly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(III.14.) önkormányzati rendelete a közterület használat szabályairól Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, 2015. október 29.

Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, 2015. október 29. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /...(..) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról és a közösségi együttélés egyéb alapvető szabályairól Előterjesztő: Polgármester Előkészítő:

Részletesebben

Látrány Község Önkormányzata 14/2013.(X. 1.) önkormányzati rendelete a közterületek rendjéről és használatáról

Látrány Község Önkormányzata 14/2013.(X. 1.) önkormányzati rendelete a közterületek rendjéről és használatáról Látrány Község Önkormányzata 14/2013.(X. 1.) önkormányzati rendelete a közterületek rendjéről és használatáról Látrány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Egyházashollós község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005.(XII.1.) rendelete a közterületek használatáról Egyházashollós község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A.. /2/ bekezdésében,

Részletesebben

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 7/2015. (V. 8.) rendelete. A közterületek használatáról és a reklámhordozók elhelyezéséről

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 7/2015. (V. 8.) rendelete. A közterületek használatáról és a reklámhordozók elhelyezéséről Biatorbágy Város Képviselő-testülete 7/2015. (V. 8.) rendelete A közterületek használatáról és a reklámhordozók elhelyezéséről Biatorbágy Város Képviselő testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2009 (III.

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2009 (III. 1 EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2009 (III. 27.) számú rendelete a közterületek rendeltetéstől eltérő használatának szabályozásáról. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Magyar

Részletesebben

Tokorcs Község Önkormányzati rendelet 6/2007(V.18) rendelete a közterület használat szabályairól (Egységes szerkezetben a 20/2009.(XI.6.

Tokorcs Község Önkormányzati rendelet 6/2007(V.18) rendelete a közterület használat szabályairól (Egységes szerkezetben a 20/2009.(XI.6. Tokorcs Község Önkormányzati rendelet 6/2007(V.18) rendelete a közterület használat szabályairól (Egységes szerkezetben a 20/2009.(XI.6.) rendelettel) Tokorcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete A

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 22/2014. (V.23.) önkormányzati rendelete a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 22/2014. (V.23.) önkormányzati rendelete a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról 1 Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 22/2014. (V.23.) önkormányzati rendelete a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról módosította: 28/2014 (VI.27) önkormányzati rendelet Eger

Részletesebben

Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2006. (I.18.) ÖKT. rendelete

Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2006. (I.18.) ÖKT. rendelete Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2006. (I.18.) ÖKT. rendelete A közterület használatáról Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közterület használat és igénybevétel szabályozására

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelet a közterület-használat szabályairól. A rendelet hatálya

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelet a közterület-használat szabályairól. A rendelet hatálya Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelet a közterület-használat szabályairól Pátka Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (II.15.) RENDELETE. a közterületek használatáról

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (II.15.) RENDELETE. a közterületek használatáról Tolmács Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (II.15.) RENDELETE a közterületek használatáról Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 6/2007. (X.2.) számú rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl

Velem községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 6/2007. (X.2.) számú rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl Velem községi Önkormányzat Képviselı-testületének 6/007. (X..) számú rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl Velem községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A közterület használata és a közterület-használati hozzájárulás

1. A rendelet hatálya. 2. A közterület használata és a közterület-használati hozzájárulás Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19./2000. (IX. 12.) sz. Rendelete A helyi közterületek használatáról és a közterületek rendjéről (módosítva a 9./2008. (VI. 10.) és a 16/2010. (IX. 15.)

Részletesebben

I. Fejezet A rendelet hatálya 1..

I. Fejezet A rendelet hatálya 1.. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VII.17.) önkormányzati rendelete a közterületek és közterület jellegű területek használatáról Módosítva: 25/2013. (XI.08.), 2/2015. (II.03.),

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év április 26.-i ülésére Tárgy: A közterületek használatáról szóló 8/2001. (III.27.) ÖK. rendelet felülvizsgálata (jogharmonizációs

Részletesebben

Ape Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(III. 13.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról

Ape Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(III. 13.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról elfogadott Ape Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(III. 13.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Apc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2007. (I. 12.) SKt. sz. rendelete a közterület használat szabályairól

Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2007. (I. 12.) SKt. sz. rendelete a közterület használat szabályairól Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2007. (I. 12.) SKt. sz. rendelete a közterület használat szabályairól Somoskőújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012.(V.24.) rendelete a közterület használatról

Petőfibánya Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012.(V.24.) rendelete a közterület használatról 1 Petőfibánya Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012.(V.24.) rendelete a közterület használatról Petőfibánya Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015 (VII.16.) önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015 (VII.16.) önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015 (VII.16.) önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/ 510 300 Fax: 63/510-332

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/ 510 300 Fax: 63/510-332 Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/ 510 300 Fax: 63/510-332 Száma. 02-708/2006. Tárgy: A közterületek és közterület jellegű területek

Részletesebben

Nyergesújfalu Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12 / 2004.( VII.1.) rendelete a közterületek használatáról

Nyergesújfalu Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12 / 2004.( VII.1.) rendelete a közterületek használatáról Nyergesújfalu Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12 / 2004.( VII.1.) rendelete a közterületek használatáról Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 6/2005. (III.14.) sz. rendelete. A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben)

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 6/2005. (III.14.) sz. rendelete. A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben) K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 6/2005. (III.14.) sz. rendelete A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben) K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete a helyi

Részletesebben

Nyergesújfalu Város Önkormányzatának 9/2013 (IV.29.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról

Nyergesújfalu Város Önkormányzatának 9/2013 (IV.29.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Nyergesújfalu Város Önkormányzatának 9/2013 (IV.29.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelete MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról és a közterület használat díjáról Záradék: A rendelet megalkotás napja: 2015.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 64. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. (.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II. 3.) önkormányzati

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN Törökbálint Nagyközség Önkormányzata 1 Képviselő-testületének 19/2000. (IX. 11.) rendelete a közterület használatáról a módosító 25/2003. (VI. 27.), 12/2004. (IV. 16.), 41/2006. (XII. 27.), 13/2008. (IV.

Részletesebben

2/2011. (I.31.) önkormányzati rendelet a közterület használatának szabályairól

2/2011. (I.31.) önkormányzati rendelet a közterület használatának szabályairól 2/2011. (I.31.) önkormányzati rendelet a közterület használatának szabályairól melyet a 11/2011. (IV.5) számú önkormányzati rendelet módosított Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

1. A közterület-használat szabályai

1. A közterület-használat szabályai Tarján Község Önkormányzati Képviselő-testületének 8/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról, rendjéről és tisztántartásáról Tarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 7/2005. (II. 28.) számú r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 7/2005. (II. 28.) számú r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2005. (II. 28.) számú r e n d e l e t e a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a köztisztaság fenntartásáról

Részletesebben

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011. (IX.14.) önkormányzati rendelete

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011. (IX.14.) önkormányzati rendelete Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011. (IX.14.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról a módosításokkal egységes szerkezetben Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 6/1991. (IV.4.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A közterület használatának engedélyezéséről

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 6/1991. (IV.4.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A közterület használatának engedélyezéséről Tárgy: Közterület használatának engedélyezéséről szóló rendelet megalkotása - A közgyűlés 23 szavazattal az alábbi határozatot hozta: 056/1991.(IV.4.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezi

Részletesebben

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 5/2008. (II. 15.) számú rendelete A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 5/2008. (II. 15.) számú rendelete A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2008. (II. 15.) számú rendelete A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL A módosításokkal: 5/2013. (IX. 09.) ÖR egységes szerkezetben. Sárhida Község Önkormányzati

Részletesebben

Emőd Város** Képviselő-testületének 7/1999. (VI. 30.), 8/2005. (VI.25.) rendeletével módosított 13/1992. (VI. 25.) R E N D E L E T E

Emőd Város** Képviselő-testületének 7/1999. (VI. 30.), 8/2005. (VI.25.) rendeletével módosított 13/1992. (VI. 25.) R E N D E L E T E Emőd Város** Képviselő-testületének 7/1999. (VI. 30.), 8/2005. (VI.25.) rendeletével módosított 13/1992. (VI. 25.) R E N D E L E T E a közterület-használat engedélyezéséről és díjáról (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2001.(IV.27.) ÖKT számú RENDELETE

Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2001.(IV.27.) ÖKT számú RENDELETE Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2001.(IV.27.) ÖKT számú RENDELETE a közterület rendeltetésétől eltérő használatának szabályozásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 36/2013. (XI.29.) rendelete

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 36/2013. (XI.29.) rendelete TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 36/2013. (XI.29.) rendelete a közterületek használatáról, a közutak nem közlekedési célú igénybevétele engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról

Részletesebben

GARA községi ÖNKORMÁNYZAT képviselı-testületének 4/2006. /II. 17./ ökr. r e n d e l e t e

GARA községi ÖNKORMÁNYZAT képviselı-testületének 4/2006. /II. 17./ ökr. r e n d e l e t e GARA községi ÖNKORMÁNYZAT képviselı-testületének 4/2006. /II. 17./ ökr. r e n d e l e t e a közterület használatról és rendjérıl (egységes szerkezetben) Gara község közigazgatási területén lévı közterületek

Részletesebben

Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről és a közterületek használatáról

Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről és a közterületek használatáról Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről és a közterületek használatáról Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Magyarország

Részletesebben

Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2007. (X.11.) rendelete. A közterületek használatáról és a közterületek rendjéről

Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2007. (X.11.) rendelete. A közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2007. (X.11.) rendelete A közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Egyek Nagyközség Önkormányzatának területén lévő közterületek alapvetően

Részletesebben

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelete a reklámhordozók elhelyezéséről

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelete a reklámhordozók elhelyezéséről 1 Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelete a reklámhordozók elhelyezéséről Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1

13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1 1. oldal 13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1 a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról, valamint a zöldterületek használatáról Egységes szerkezetbe foglalva a 25/2008. (VI.20.), valamint

Részletesebben

IGAL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 14/2005. (XII.1.) r e n d e l e t e. a közterületek használatáról

IGAL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 14/2005. (XII.1.) r e n d e l e t e. a közterületek használatáról IGAL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 14/2005. (XII.1.) r e n d e l e t e a közterületek használatáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Igal

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. (IV.30.) rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. (IV.30.) rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004. (IV.30.) rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

fejezet A rendelet hatálya

fejezet A rendelet hatálya Vámosmikola község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(IV.30.) rendelete a közterület használatáról és a közterület használati díjakról a módosításáról szóló 13/2008.(XI.27.) rendelettel egységes

Részletesebben

4/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról egységes szerkezetben

4/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról egységes szerkezetben Szőlősgyörök Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról egységes szerkezetben Szőlősgyörök Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2/2002. ( II. 28. ) számú R e n d e l e t e. a köztisztaságról

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2/2002. ( II. 28. ) számú R e n d e l e t e. a köztisztaságról Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2002. ( II. 28. ) számú R e n d e l e t e a köztisztaságról ( egységes szerkezetben a módosítására kiadott 11/2007.(XII.15.) számú;. valamint a 8/2008.(IV.25.)

Részletesebben

G4 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 20/2013.(IX.25.) önkormányzati rendelete. a közterületek védelméről

G4 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 20/2013.(IX.25.) önkormányzati rendelete. a közterületek védelméről G4 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 20/2013.(IX.25.) önkormányzati rendelete a közterületek védelméről Ibrány Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben