EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2009 (III.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2009 (III."

Átírás

1 1 EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2009 (III. 27.) számú rendelete a közterületek rendeltetéstől eltérő használatának szabályozásáról. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Magyar Köztársaság Alkotmánya 44/A. (2) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a helyi körülményekből adódó sajátosságokra tekintettel az alábbi rendeletet alkotja. I. FEJEZET A RENDELET CÉLJA 1.. A rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek városképi, városrendezési, idegenforgalmi, kereskedelmi, köztisztasági, közlekedésbiztonsági, környezetvédelmi és közbiztonsági szempontok, valamint a rendezvények megvalósításával kapcsolatos követelmények figyelembevételével meghatározzák a közterület eredeti funkciójától eltérő használatát. A RENDELET HATÁLYA 2.. (1) E rendelet területi hatálya kiterjed Eger Megyei Jogú Város közigazgatási területén a.) az önkormányzat tulajdonában álló és az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott (közút, járda, zöldterület) belterületi és külterületi földrészletekre, b.) az önkormányzat tulajdonában álló belterületi és külterületi földrészletekre, illetve építmény közhasználatra átadott részére, c.) az országos közutaknak a város közigazgatási területét átszelő részeire, az országos közutak mellett a város kezelésébe átadott területekre, d.) a belterületi magántulajdonú földrészletek, illetőleg építmények (épületárkádok alatti közlekedő felületek, kerítéssel le nem határolható, illetve le nem határolt ingatlanrészek) közhasználatra szolgáló minden olyan részére, amely mindenki számára korlátozás nélkül igénybe vehető, a közforgalom elől elzárásra nem került. (2) E rendelet személyi hatálya kiterjed Eger Megyei Jogú Város közigazgatási területén minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki a közterületet eredeti funkciójától eltérő célra kívánja használni. (3) Nem terjed ki e rendelet hatálya a vásárokról és piacokról szóló önkormányzati rendelet által szabályozott árusítói tevékenységekre. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 3.. (1) Közterület: Önkormányzati, állami vagy magántulajdonban lévő bel- és külterületi földrészletek, illetőleg építmények közhasználatra átadott része. (2) Közhasználatra átadott rész: Minden olyan terület, melyet a lakosság, vagy annak egy meghatározott része korlátozás nélkül, szabadon használ, vagy használhat.

2 2 (3) Idény jellegű árusítás: Az árusítás időtartamára a közterületre kihelyezett árusítóhelyre alapozott, időszakonként megismétlődő, esetenként legfeljebb egy szezonra szóló kereskedelmi tevékenység (pl.: zöldség, gyümölcs, könyv stb.). (4) Ünnepekhez kötődő árusítás: A húsvéti, karácsonyi és szilveszteri, valamint évente egy alkalommal, a helyi hagyományokkal összefüggő alkalmi cikkek árusítása kizárólag az adott ünnepen és az azt megelőző 20 napban. (5) Alkalmi árusítás: Az üzlettel rendelkező kereskedő által, alkalmi rendezvényen - az önkormányzat hozzájárulása mellett -, a rendezvény szervezőjével kötött megállapodás alapján folytatott kereskedelmi tevékenység. (6) Üzlet előtti kitelepülés: A közterülettel határos üzletek, közterületen történő árusítása. (7) Mozgóárusítás: Az üzlettel rendelkező kereskedő vagy megbízottja, a kereskedő üzletében, a működési engedélyben foglaltak szerint forgalmazott termékeket, arra alkalmas berendezéssel (pl.: tricikli, kosár, kétkerekű kordély stb.) közterületen árusítja. (8) Mozgóbolt: Önjáró vagy gépjárművel vontatott, az üzlet feltételeinek megfelelő árusítóhely. (9) Utcai zenélés: Egy vagy több természetes személy által Eger város közterületein - váltakozó helyszíneken - alkalomszerűen vagy idényjelleggel végzett zenei tevékenység. Ez esetben a megjelenés nem minősül rendezvénynek. (10) Képzőművészeti tevékenység: Egy vagy több természetes személy által Eger Város közterületein alkalomszerűen vagy idényjelleggel végzett tevékenység (portré-, grafika festménykészítés stb.) A kitelepülés során a helyszínen készül el az alkotás, mely a közterületen értékesíthető. Közterület-használati megállapodás ez esetben kizárólag kereskedelmi tevékenységre nem köthető. (11) Üzemképtelen jármű: A hatósági jelzéssel nem rendelkező azon jármű, amely a közúti forgalomban csak ilyen jelzéssel vehet részt. (12) Az idegenforgalom számára jelentős közterületek: A műemléki belváros határain belül az Eszterházy tér, a Dobó I. tér, a Dózsa Gy. tér, a Minaret környezete, a Széchenyi I. utca és a Dobó I. utca. A Szépasszony-völgyben a Kőkút utca Szépasszony-völgy utca /2. helyrajzi számú utca által határolt terület. (13) Koldulás: Közterületen vagy nyilvános helyen kéregetve (pénzt vagy egyéb dolgot) gyűjtő tevékenység, vagy erre utaló magatartás tanúsítása, mely nem jár együtt mások zaklatásával, házalással, továbbá nem gyermekkorú személy társaságában, vagy a gyermekkorú személy rábírásával történik. (14) Közterületi szolgáltató tevékenység: Gépjárműparkolásra kijelölt területen, forgalomirányítás melletti segítségnyújtás, ingyenes kiadványok árusítása, hirdetőlapok terjesztése stb. (15) Építmény: Jelen rendelet alkalmazásában építménynek minősül a külön jogszabályokban meghatározott építmény, továbbá nyomvonal jellegű létesítmény, annak műtárgya, szerelvénye és berendezése. (16) Helyi közút: Önkormányzat tulajdonában lévő helyi út, gyalogút, járda és kerékpárút.

3 3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4.. (1) A közterületet rendeltetésének megfelelően, állagának sérelme, forgalmának veszélyeztetése nélkül, az általános magatartási szabályok betartásával mindenki szabadon használhatja. (2) A közterületet rendeltetésétől eltérően csak úgy szabad használni, hogy a szomszédos területek rendeltetésszerű használatát ne zavarja. (3) Az eltérő használat során a közterületen elhelyezett szerkezetek, tárgyak anyagának, formájának összhangban kell lennie a környezetben lévő létesítményekkel. Jó karbantartásukról a használó folyamatosan köteles gondoskodni. (4) A használó köteles az igénybevett területet és környezetét folyamatosan tisztántartani, a keletkezett hulladék, szemét elszállításáról gondoskodni és az erről szóló bizonylatokat 6 hónapig megőrizni. (5) A közterület-használati megállapodás nem pótolja vagy helyettesíti a tevékenység végzéséhez szükséges, jogszabályban előírt egyéb hatósági vagy szakhatósági engedélyeket, melyek beszerzése a használó feladata. (6) A használó köteles a közterület-használati megállapodást, valamint az egyéb engedélyeket (vállalkozói igazolvány, őstermelői igazolvány stb.) a helyszínen tartani és azokat a közterület-felügyelet, a szakhatóságok vagy a rendőrség ellenőrzése esetén kérésre bemutatni. (7) Közterületet - rendeltetésétől eltérően - közterület-használati megállapodás alapján (kivétel a jelen rendelet 5.. (3) bekezdésében foglaltak) és az abban foglalt feltételek teljesítésével lehet használni. (8) Tilos szeszesital fogyasztása és forgalmazása közterületen, kivéve az e rendeletben meghatározott bor-, gasztronómiai rendezvények helyszíneit, valamint a vendéglátó-ipari egységek előkertjeit. (9) A város közterületein tilos indokolatlanul olyan zajt okozni, amely meghaladja a 27/2008. (XII. 3.) számú KvVM-EüM a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló együttes rendeletében meghatározott határértékeket. Ezen tilalom hatálya alá tartozik a stabil- és hordozható hangosító berendezés használata a nap minden szakaszában. (10) A rendelet mellékletét képező körzethatárok alapján megállapított I. körzetben lévő közterületeken tilos a mozgó adománygyűjtés, a koldulás, a kézből történő árusítás és a közterületi szolgáltató tevékenység. II. FEJEZET A KÖZTERÜLET ELTÉRŐ HASZNÁLATA 5.. (1) Közterület-használati megállapodást kell kötni és az abban meghatározott használati díjat kell fizetni az alábbi esetekben: a.) a közterületbe nyúló üzlethomlokzat (portál) vagy kirakatszekrény alkalmazása;

4 4 b.) tartós árusító hely (pavilon), idényjellegű vagy ideiglenes árusító hely létesítése; c.) mozgóbolt üzemeltetése a III-as és a IV-es körzetekben; d.) mozgóárusítás; e.) üzlet előtti kitelepülés; f.) vendéglátó-ipari előkert kialakítása és üzemeltetése; g.) közúton, járdán vagy zöldfelületen építési munkaterület kialakítása, valamint építési munkával kapcsolatos állványzat, építőanyag és törmelék elhelyezése; h.) a díjfizető övezeten kívüli gépjármű várakozóhely bérlete; i.) kiállítás, vásár, cég- vagy termékbemutató, sport-, politikai-, egyházi-, kulturális- és bor-gasztronómiai rendezvények megvalósítása; j.) mutatványos és cirkuszi tevékenység, mely kizárólag az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság által véleményezett helyekre telepíthető. Ezeken a helyeken csak A kategóriás eszközök állíthatóak fel, melyek az érvényben lévő biztonságtechnikai előírásoknak megfelelnek és erről tanúsítvánnyal rendelkeznek.; k.) szolgáltató tevékenység végzése; l.) eszköztárolás; m.) tűzijáték megvalósítása közterületen; n.) közúti személyszállítást végző járművek (taxiállomás) állomáshelyének használata (gépkocsinként); o.) árusító- és bankautomaták elhelyezése és üzemeltetése; p.) az üzemképtelen járművek közterületen történő, 30 napot meghaladó tárolása /III. és IV. körzetben/; q.) a 3500 kg megengedett legnagyobb együttes össztömeget meg nem haladó kisteherautó, autóbusz, mezőgazdasági vontató, utánfutó, tréler és lakókocsi közterületen történő tárolása /III. és IV. körzetben/ Tárolásnak minősül, ha a jármű engedély nélkül, egy óránál hosszabb ideig, folyamatosan a közterületen tartózkodik A tárolás kizárólag a kiépített és kijelölt parkolóhelyeken kívüli területek esetében díjfizetés köteles. A mezőgazdasági vontató, az utánfutó, a tréler és a lakókocsi közterületen, megállapodás alapján maximum 60 napig tárolható.; r.) városnéző lassú jármű (járműszerelvény) használata és állomáshelyének igénybevétele; (2) Közterület-használati megállapodással, díjfizetési kötelezettség nélkül közterületen végezhető tevékenységek: a.) a köztisztasággal kapcsolatos építmények és tárgyak elhelyezése; b.) köztárgyak (padok, figyelmeztető- és tájékoztató táblák, közvilágítási lámpák, tartóoszlopok stb.) elhelyezése;

5 5 c.) a nyomvonalas közműépítéssel kapcsolatos felszíni műtárgyak létesítése; d.) postai levélszekrények és tárolóládák elhelyezése; e.) távbeszélő fülke, fülke nélküli távbeszélő készülék elhelyezése és üzemeltetése; f.) az önkormányzat által támogatott, illetve az önkormányzat vagy a kulturális intézményei által szervezett kiállítás, sport-, politikai-, egyházi-, kulturális- és borgasztronómiai rendezvények megtartása, valamint az ezekhez kapcsolódó tűzijáték megvalósítása; g.) az üzlet előtti kitelepülés idegenforgalmi szezonban - abban az esetben, ha a kereskedő az üzlet általános nyitvatartási idejét munkanapokon legalább óráig meghosszabbítja és hétvégén is hosszított (legalább két órával meghosszabbított) nyitvatartást biztosít. Ha a kereskedő ezeket a feltételeket nem teljesíti és ingyenes használatot vesz igénybe, úgy szerződésszegés esetén a rendelet mellékletében meghatározott használati díj kétszeresét tartozik megfizetni. h.) utcai zenélés; i.) képzőművészeti tevékenység. (3) Közterület-használati megállapodás nélkül, bejelentési kötelezettséggel közterületen végezhető tevékenységek: a.) a tüzelő és egyéb anyag kivéve, amit más jogszabály tilt vagy feltételhez köt közterületen történő elhelyezése, tárolása, rakodása, ha annak időtartama a 8 órát nem haladja meg, illetve a tevékenység a gyalogos- és gépjárműforgalmat nem zavarja; b.) építési anyagok, építéshez szükséges szerkezetek közterületen történő elhelyezése, tárolása, rakodása, ha annak időtartama a 24 órát nem haladja meg, illetve a tevékenység a gyalogos- és gépjárműforgalmat nem zavarja; c.) az úttartozékok és a közúti közlekedés irányításának célját szolgáló berendezések elhelyezése; d.) a közterületbe nyúló üzlethomlokzat (portál) vagy kirakatszekrény alkalmazása, ha az a közterületbe 10 cm-en túl nem nyúlik be. (4) Nem köthető közterület-használati megállapodás az alábbi tevékenységekre, illetve tilos ezeket a közterületen gyakorolni. a.) közterületen zajos, bűzös, tűz- és robbanásveszélyes tevékenység gyakorlása; b.) közszemérmet sértő termékek bemutatása és értékesítése; c.) a gépjármű- és gyalogosközlekedés biztonságát veszélyeztető berendezések, anyagok elhelyezése; d.) városképi követelményeket nem kielégítő építmények, berendezések elhelyezése; e.) vendéglátó-ipari előkertek, árusító helyek és ezek tartozékainak megállapodáson kívüli időszakban - közterületen történő tárolása; f.) a 3500 kg megengedett legnagyobb együttes össztömeget meghaladó teherautó, autóbusz, mezőgazdasági vontató, lassú jármű, járműszerelvény, nehéz pótkocsi, munkagép, utánfutó, tréler és lakókocsi közterületen történő tárolása. Tárolásnak

6 6 minősül, ha a jármű engedély nélkül, egy óránál hosszabb ideig, folyamatosan a közterületen tartózkodik; g.) sátorgarázs létesítése; h.) vendéglátó-ipari tevékenység céljára átalakított, vagy külön erre a célra gyártott berendezésből, utánfutóból (pl.: büfékocsi) történő vendéglátás, árusítás; i.) mozgóbolt üzemeltetése az I.-es és II.-es körzetben; j.) az árusító helyek, üzletek környékén áru- és göngyöleg tárolása. A KÖZTERÜLETEN LÉTREHOZHATÓ ÁRUSÍTÓ HELYEKRE VONATKOZÓ KÜLÖN RENDELKEZÉSEK 6.. (1) Tartós elárusító hely (pavilon) létesítése Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2008. (VI. 27.) számú Helyi Építési Szabályzata alapján történhet. (2) A kereskedő üzlet nélkül, közterületen a 133/2007. (VI. 13.) számú az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló Kormányrendelet 4. számú mellékletében meghatározott termékeket értékesítheti, közterület-használati megállapodás és a termékre vonatkozó külön jogszabályok alapján szükséges hatósági engedélyek birtokában, valamint nevének és székhelyének feltüntetésével (pl.: könyv, zöldség-gyümölcs árusítás stb.). A kiemelt I.-es és II.-es körzetben ezen kereskedelmi tevékenység kizárólag Eger Megyei Jogú Város Főépítésze által véleményezett és támogatott berendezés (pl.: sátor stb.) használatával valósítható meg. (3) Közterületen a húsvéti, karácsonyi és szilveszteri, valamint évente egy alkalommal, a helyi hagyományokkal összefüggő alkalmi cikkek kizárólag az adott ünnepen és az azt megelőző 20 napban árusíthatóak. A kiemelt I. és II.-es körzetben az ünnepi vásárok kizárólag Eger Megyei Jogú Város Főépítészének javaslata alapján, az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság által véleményezett sátor- vagy faháztípus használatával valósíthatók meg. (4) Az üzlettel rendelkező kereskedő az üzlete szerinti település közigazgatási területén belül, közterület-használati megállapodás és a termékre vonatkozó külön jogszabályok alapján szükséges hatósági engedélyek birtokában, valamint a kereskedő nevének és székhelyének, illetve az üzlet nevének és címének feltüntetésével mozgóárusítást végezhet. E tevékenység keretében csak a kereskedő üzletében, a működési engedélyben foglaltak szerint forgalmazott termékek árusíthatóak. A kiemelt I.-es és II.-es körzetben a mozgóárusítás kizárólag Eger Megyei Jogú Város Főépítészének javaslata alapján, az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság által véleményezett berendezés használatával történhet. (5) Az üzlettel rendelkező kereskedő az üzlete homlokzatával érintkező közterületen, közterület-használati megállapodás alapján ideiglenesen, illetve idényjelleggel bemutathatja és árusíthatja a működési engedélyében meghatározott termékkört (Az üzletben ténylegesen forgalmazott termékeket.). A kiemelt I. körzetben lévő üzletek vonatkozásában kizárólag Eger Megyei Jogú Város Főépítésze által véleményezett és támogatott árubemutató állványok és egyéb berendezések helyezhetők el az üzlet előtti közterületen.

7 7 (6) Az üzlettel rendelkező kereskedő közterületi rendezvényeken, az önkormányzat hozzájárulásának birtokában és a rendezvény szervezőjével kötött megállapodás alapján folytathat a működési engedélyében megjelölt kereskedelmi tevékenységet, illetve értékesítheti az engedélyében meghatározott termékkört. Az alkalmi árusítás során a kereskedő köteles feltüntetni nevét, székhelyét, valamint üzletének nevét és címét. A kiemelt I.-es körzetben a rendezvényeken megvalósuló kereskedelmi tevékenység kizárólag Eger Megyei Jogú Város Főépítésze által véleményezett és támogatott sátorvagy faháztípus használatával valósítható meg. (7) Az idegenforgalom számára jelentős közterületeken, ezen belül az Eszterházy téren, a Dobó I. téren, a Dózsa Gy. téren, a Minaret környezetében, a Széchenyi I. utcában és a Dobó I. utcában a kereskedő üzlet előtti kitelepülés és mozgóárusítás keretében, illetve rendezvényekhez kapcsolódóan végezhet kereskedelmi tevékenységet. Mozgóárusítás során zsűrizett népművészeti, népi iparművészeti és kézműves termék, egri vonatkozású ajándék- és emléktárgy, idegenforgalmi kiadvány és fagylalt értékesíthető. Rendezvényeken zsűrizett népművészeti, népi iparművészeti és kézműves termékek, valamint az Önkormányzat által elfogadott, illetve a vonatkozó jogszabály alapján engedélyezhető termékek árusíthatóak. Helyszínenként egy időpontban maximum 4 db mozgóárus kereskedelmi tevékenysége engedélyezhető. A Szépasszonyvölgy területén kizárólag a vásártéren végezhető kereskedelmi tevékenység. (8) A közút területének közlekedésre szolgáló részén - a járda kivételével kereskedelmi tevékenység nem végezhető. A közút területének egyéb részén, illetve a közút mellett a közút forgalombiztonságát érintő kereskedelmi tevékenység csak a közút kezelőjének hozzájárulása esetén végezhető. (9) Élelmiszerek közterületen történő árusításához szükséges a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (MgSzH) és az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) engedélye. (10) Az árusítás vagy árubemutatás befejezését követően a tevékenység végzéséhez szükséges berendezéseket haladéktalanul el kell távolítani a közterületről. A VENDÉGLÁTÓ-IPARI ELŐKERTEKRE VONATKOZÓ KÜLÖN RENDELKEZÉSEK 7.. (1) Vendéglátó-ipari előkert (nyári vagy téli) I.-es és II.-es körzetben történő kialakítására, esztétikai megjelenésére és üzemeltetésére vonatkozóan a közterület-használati megállapodás kizárólag Eger Megyei Jogú Város Főépítészének javaslata, illetve az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság és az Idegenforgalmi és Marketing Bizottság egybehangzó döntése alapján köthető meg, maximum 5 éves időtartamra. (2) A város egyéb területein (III.-as és IV.-es körzet) vendéglátó-ipari előkert kialakítására, esztétikai megjelenésére és üzemeltetésére vonatkozóan a közterület-használati megállapodás kizárólag Eger Megyei Jogú Város Főépítészének véleménye alapján köthető meg, maximum 5 éves időtartamra. (3) A városban működő vendéglátó-ipari előkertek kialakítását, megjelenését és üzemeltetését 5 évente szükséges az Önkormányzatnak felülvizsgálni. Az idegenforgalom számára jelentős közterületek vonatkozásában azonban minden változtatást (pl. napernyő csere, bútorzat csere stb.) előzetesen egyeztetni kell az Önkormányzattal.

8 8 (4) A vendéglátó-ipari előkert lehatárolására csak dísznövényzet vagy virágládával díszített, városképi követelményeknek megfelelő, részleges lezárású kerítés helyezhető el. (5) A mozgatás során zajt keltő bútorokat és egyéb berendezéseket zajcsökkentő borítással kell ellátni. (6) Az invitáló táblát az előkert engedélyezett területén belül kell elhelyezni. (7) Amennyiben a vendéglátó-ipari előkert területén olyan berendezés (pl.: napernyő) kerül elhelyezésre, amelyet szükséges a talajhoz, vagy az épülethez rögzíteni, úgy a közterülethasználati megállapodás csak a megfelelő szakhatósági engedély beszerzését követően köthető meg. A KÖZTERÜLETET ÉRINTŐ ÉPÍTKEZÉSEKRE ÉS AZ ÉPÍTKEZÉSHEZ SZÜKSÉGES ANYAGOK ELHELYEZÉSÉRE ÉS TÁROLÁSÁRA VONATKOZÓ KÜLÖN RENDELKEZÉSEK 8.. (1) Közterületen építési eszközök, anyagok tárolására közterület-használati megállapodás csak indokolt esetben köthető. (2) A közterület-használati megállapodás megkötése során figyelembe kell venni a városrendezési terveket, illetve a városképi, a műemlékvédelmi, a köztisztasági, a környezetvédelmi, továbbá a közreműködő szakhatóságok hozzájárulásában előírt követelményeket. (3) A használó köteles a közművek biztonságos üzemeltetésének feltételeiről gondoskodni. (4) Járdán és úttesten építési törmelék maximum 72 óráig, kizárólag konténerben tárolható. (5) Amennyiben a használó a járdát teljes egészében elfoglalja és a gyalogos közlekedés a másik oldalon lévő járdára nem terelhető át, úgy az Önkormányzat előírhatja a gyalogos számára védőtetővel ellátott átjáró létesítését és megvilágítását. (6) A használat során kiemelt figyelmet kell fordítani a járda- és útburkolatok, a kertészeti létesítmények, a fák, a csatornák, az árkok, a korlátok, a szobrok, az építmények és az úttartozékok megóvására, kímélésére. (7) Az Önkormányzat szükség szerint városképi megjelenésbe harmonikusan illeszkedő kerítés létesítését írhatja elő. III. FEJEZET A KÖZTERÜLETEN TARTANDÓ RENDEZVÉNYEKRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 9.. (1) Eger Város közterületein arra alkalmas helyszíneken rendezvények megvalósítása engedélyezhető. (2) Közterületen zenés rendezvény óráig, idegenforgalmi főszezon idején május 1. augusztus 31. között óráig tartható. Ettől eltérni csak az Önkormányzat által támogatott vagy az Önkormányzat, illetve intézményei által szervezett és előre meghirdetett rendezvények megvalósítása esetén lehet. A rendezvény időtartama alatt a hangosító berendezés használatára jelen rendelet 4.. (9) bekezdésében meghatározottak a mérvadók.

9 9 (3) A rendezvény helyszínének folyamatos tisztántartásáról a rendező köteles gondoskodni, biztosítani kell továbbá megfelelő számú hulladékgyűjtő edényzet elhelyezését és azok folyamatos ürítését. (4) A rendező feladata, hogy a rendezvény helyszínének megfelelő biztosításáról gondoskodjon, illetve a rendezvény időtartama alatt és azt követően a helyszínen, illetve az elvonuló útvonalakon a rongálásokat megelőzze. Mulasztásból eredő mindennemű kárért és személyi sérülésért a rendezőt terheli a felelősség. (5) A rendezvény helyszínén a zöldfelületek megóvása érdekében a gyep- és virágfelületeket megfelelően el kell zárni a résztvevők, látogatók elől. Ezek védelmét folyamatosan biztosítani szükséges az esemény ideje alatt. A zöldfelületekben keletkező kár helyreállítási költségei a rendezőt terhelik. (6) Az igénybe vett területet és az elvonuló útvonalakat a rendezvényt követő nap 6.00 óráig az eredeti rendeltetésnek megfelelő állapotba kell visszaállítani. (7) A rendezvény ideje alatt a rendezőnek megfelelő számú illemhely biztosításáról gondoskodnia kell. (8) A rendezvény megtartásához szükséges szakhatósági (Rendőrség, Tűzoltóság, Mentők, ÁNTSZ, Közútkezelő stb.) engedélyek, vagy hozzájárulások beszerzése a rendező feladata. A közterület-használati megállapodás csak ezek beszerzése és bemutatása után köthető meg. (9) Az elvonulás biztosítására, az útvonalak tisztántartására, a rongálások megakadályozására vonatkozó szabályok a nem közterületen megtartott rendezvények szervezőire is érvényesek. (10) Amennyiben a rendezvény a.) egész vagy több napos időtartamú; b.) út vagy egyéb közterület lezárását teszi szükségessé; c.) járművek vagy gyalogosok forgalmát akadályozza, úgy a közterület eltérő használatára vonatkozó kérelmet minimum 20 nappal, egyéb esetben minimum 15 nappal a kért időpont előtt kell benyújtani, a szükséges egyeztetések elvégzése céljából. IV. FEJEZET A KÖZTERÜLET ELTÉRŐ HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ IGÉNYBEJELENTÉS 10.. (1) A közterület eltérő használatára vonatkozó igényt a jelen rendelet mellékletét képező formanyomtatványon kell a Polgármesteri Hivatalhoz benyújtani. (2) A közterület eltérő használatának kérelméhez (3. számú melléklet) az alábbiakat kell mellékletben csatolni: a.) léptékhelyes helyszínrajzot, a kérelemben szereplő terület helyének és méreteinek pontos megjelölésével;

10 10 b.) az elhelyezni kívánt eszköz vagy berendezés terveit olyan méretarányban, amely a részleteket is egyértelműen ábrázolja (betűforma, illetve felirat egységes megjelenése, színek megjelölése); c.) amennyiben a közterület-használat a közúti forgalmat befolyásolja, 1:1000 vagy 1: 500 méretarányú forgalomelterelési tervet; d.) a közút és a járda területét érintő közterület-használat esetén az illetékes szakhatóság (közútkezelő, rendőrség stb.) hozzájárulását; e.) vendéglátó-ipari előkert létesítésére irányuló kérelem esetén műszaki tervdokumentáció készítésére jogosult szakember által készített helyszínrajzot 1:1000 vagy 1:500 méretarányban és az előkert megjelenését ábrázoló tervet vagy fényképet; f.) a tevékenység végzéséhez szükséges engedélyek másolati példányait (pl.: ÁNTSZ engedély, őstermelői igazolvány, műszaki felülvizsgálati szakvélemény stb.) g.) amennyiben a kérelem nem önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanra irányul, az ingatlan tulajdonosának hozzájáruló nyilatkozatát; (3) A rendezvények megvalósítására irányuló kérelemhez (4. számú melléklet) az alábbiakat kell mellékletben csatolni: a.) léptékhelyes helyszínrajzot, a kérelemben szereplő terület helyének és méreteinek pontos megjelölésével; b.) az elhelyezni kívánt eszköz vagy berendezés terveit olyan méretarányban, amely a részleteket is egyértelműen ábrázolja (betűforma, illetve felirat egységes megjelenése, színek megjelölése); c.) amennyiben a közterület-használat a közúti forgalmat befolyásolja, 1:1000 vagy 1: 500 méretarányú forgalomelterelési tervet; d.) a közút és a járda területét érintő közterület-használat esetén az illetékes szakhatóság (közútkezelő, rendőrség stb.) hozzájárulását; e.) a rendezvény helyszínének takarítására vonatkozó megrendelés vagy szerződés másolatát; f.) a rendezvény részletes programtervét; g.) a rendezvény technikai jellegéből adódó, szükséges technikai igények felsorolását és azok biztosítási forrásainak megjelölését; A KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI MEGÁLLAPODÁS 11.. (1) Közterület-használati megállapodást jelen rendeletben meghatározott feltételekkel Eger Megyei Jogú Város Polgármestere, vagy az általa megbízott személy jogosult megkötni. (2) A közterület reklámcélú használatára vonatkozó közterület-használati megállapodást jelen rendeletben meghatározott feltételekkel Eger Megyei Jogú Város Polgármestere által megbízott közterület-hasznosító szervezet jogosult megkötni.

11 11 (3) Közterület-használati megállapodás határozott időtartamra köthető. A határozott időre szóló közterület-használat legrövidebb tartama 1 nap, leghosszabb tartama 5 év. (4) Egy évnél hosszabb időtartamra kizárólag tartós elárusító hely (pavilon) és vendéglátóipari előkert üzemeltetésére köthető megállapodás. (5) A közterület-használati megállapodás másra nem ruházható át. (6) Közterület-használati megállapodás nem köthető azzal, akinek Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatával szemben lejárt tartozása van és fizetési kötelezettségének felszólítást követően sem tett eleget. (7) A közterület-használati megállapodásnak az alábbiakat kell tartalmaznia: a.) a használó nevét, állandó lakóhelyének (telephelyének) címét; b.) a közterület-használat célját és időtartamát; c.) a közterület-használat helyének, módjának, mértékének és feltételeinek pontos meghatározását; d.) a közreműködő szakhatóságok hozzájárulásaiban foglalt előírásokat; e.) a közterület-használati megállapodás megszüntetése vagy visszavonása esetén az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó kötelezettség előírását; f.) a közterület-használati díj megfizetésének mértékét és módját; A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT DÍJÁNAK MEGHATÁROZÁSA 12.. (1) A jelen rendelet 5.. (1) bekezdésének hatálya alá eső közterület-használatáért a rendelet 2. számú mellékletében meghatározott díjat kell fizetni. A közterület használat díját a megállapodás megkötésekor, előre egy összegben kell megfizetni. Amennyiben a tényleges használat kezdő időpontja a megállapodás keltétől eltér, a díjfizetési kötelezettség kezdő időpontja a tényleges használat kezdete. (2) A létesítménnyel elfoglalt közterület nagyságának meghatározásánál, a létesítmény alapterületét és a használathoz szükséges csatlakozó terület mértékét kell figyelembe venni. (3) A létesítmény nélküli utcai árusítással elfoglalt közterület a fizetendő díj szempontjából minimum 2 m 2 -nek tekintendő. (4) A megállapodás megkötését követően a használó a közterület-használat díját a közterület tényleges használatára tekintet nélkül köteles megfizetni, kivéve ha tevékenységét hatósági intézkedés miatt kénytelen szüneteltetni. (5) A búcsúk jellegzetessége miatt az ott megjelenő kereskedőktől az EVAT Zrt. jogosult a napi helypénzek beszedésére.

12 12 (6) Amennyiben közterület-használati megállapodástól eltérően, illetve megállapodás hiányában használják a közterületet, úgy ennek jogkövetkezményein túlmenően - a megállapodás nélküli eltérő használat tartamára az egyébként fizetendő közterülethasználati díjat is köteles megfizetni a használó. (1) A közterület-használat megszűnik: A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT MEGSZŰNÉSE 13.. a.) a közterület-használati megállapodásban meghatározott idő lejártával; b.) a megállapodás a használó vagy a használatbaadó részéről történő felmondásával; c.) közös megegyezéssel történő megszüntetéssel. (2) A használatbaadó a közterület-használati megállapodást azonnali hatállyal felmondhatja, ha: a.) a használó a közterületet nem a közterület-használati megállapodásban meghatározott célra és módon használja; b.) a használó közterületen folytatott tevékenységére jogosító okiratának érvényessége megszűnt; c.) a közterület-használatot közérdekből kell megszüntetni. A közterület-használat közérdekből bármikor megszüntethető, elhelyezési és kártalanítási kötelezettség nélkül, időarányos használati díj visszafizetése mellett. V. FEJEZET AZ ÜZEMKÉPTELEN JÁRMŰVEKRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 14.. (1) Közterületen üzemképtelen jármű a KRESZ 59.. (3). bekezdése kivételével megállapodás nélkül nem tárolható. Az üzembentartó az üzemképtelenné vált járművet saját költségén köteles a közterületről eltávolítani. (2) Ha a jármű csupán azért minősül üzemképtelennek, mert hatósági jelzéssel nem rendelkezik, azt főútvonalon nem szabad tárolni. (3) A használat folytán üzemképtelenné vált, sérült, roncs járműveket, azok tulajdonosa saját ingatlanán vagy bérleményén úgy köteles tárolni, hogy közterületről ne legyen látható és a városképet ne rontsa. (4) A közterület-használati megállapodás megkötését az üzembentartó vagy a tulajdonos kérheti (meghatározott körzetekben, meghatározott járművekre vonatkozóan). (5) A 14.. (1) bekezdés szerinti üzemképtelen gépjármű tárolására közterület-használati megállapodás csak határozott időre, rendkívül indokolt esetben legfeljebb 30 napra és csak mellékútvonalra köthető meg.

13 13 A TILTOTT HELYEN VÁRAKOZÓ, AZ ÜZEMKÉPTELEN ÉS A FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE ALKALMATLAN JÁRMŰVEK ELSZÁLLÍTÁSA 15.. (1) Az üzemképtelen és a forgalomban történő részvételre alkalmatlan jármű hatósági elszállítása előtt a Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyelete írásban köteles felszólítani az ismert üzembentartót (tulajdonost) a járművének közterületről 3 napon belül történő eltávolítására, az ismeretlen tulajdonos esetében pedig a felszólítást a jármű szélvédőjére elhelyezni. (2) A szabálytalan elhelyezés miatt balesetveszélyt jelentő, vagy a forgalmat, illetve a takarítási, fenntartási munkálatokat nagy mértékben akadályozó, közterületen tárolt üzemképtelen vagy forgalomban történő részvételre alkalmatlan járműveket a Rendőrhatóság, a Polgármesteri Hivatal az erre felhatalmazott vállalkozóval eltávolíttatja és az erre a célra kijelölt tároló helyre szállíttatja. (3) Hatósági jelzéssel nem rendelkező, illetve forgalomban történő részvételre alkalmatlan jármű esetében, ha az üzembentartó (tulajdonos) kiléte nem állapítható meg, a szélvédőre kihelyezett értesítésben meghatározott időpont lejártát követően a jármű azonnali hatállyal elszállítható. (4) A hatósági elszállításnál a jármű műszaki állapotát a Polgármesteri Hivatal képviselője szükség esetén szakértő bevonásával állapítja meg és erről jegyzőkönyvet, illetve fényképfelvételt készít. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a járművön és járműben talált tárgyakat is. (5) A tárolóhely kijelöléséről és fenntartásáról a Polgármesteri Hivatallal szerződött vállalkozó gondoskodik. (6) A Polgármesteri Hivatal az elszállítás 15. napját követően a járművet hatósági tanúk jelenlétében felnyittatja és a motorszám, illetve az alvázszám alapján az üzembentartót vagy a tulajdonost írásban felszólítja, hogy a járművet a tárolás helyéről 30 napon belül szállíttassa el. Ismeretlen tulajdonos (üzembentartó) esetén a felszólítás a helyi sajtó útján történik. (7) A hatósági jelzéssel nem rendelkező, továbbá az elszállítás napjától számított 60 nap elteltével ki nem váltott üzemképtelen jármű vonatkozásában a Polgármesteri Hivatal által megbízott vállalkozó intézkedést kezdeményez a forgalomból történő kivonatásra, majd pedig az értékesítésre, annak sikertelensége esetén a jármű megsemmisítésére. (8) A járművek és az azokon lévő dolgok felhasználására, illetve értékesítésére a Ptk. felelős őrzésre vonatkozó szabályai az irányadóak. (9) Az üzembentartó vagy a tulajdonos amennyiben tulajdonjogát igazolja - jogosult az elévülési időn belül az értékesítés során befolyt és a Polgármesteri Hivatal, illetve az általa megbízott vállalkozó költségeivel csökkentett összegre vonatkozó igényeit érvényesíteni.

14 14 VI. FEJEZET A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT ELLENŐRZÉSE 16.. (1) A közterületek használatának rendszeres ellenőrzésére és az ezzel kapcsolatos eljárásra a Közterület-felügyeletről szóló évi LXIII. törvény és a Közterület-felügyelet Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2001. (I. 26.) számú önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadóak. (2) A Közterület-felügyelet a közterület-használati megállapodás felbontását kezdeményezi, ha felszólítása ellenére az általa megadott határidőre a közterület-használója: a.) a közterületen elhelyezett árusító hely folyamatos tisztántartásáról nem gondoskodik; b.) az engedélyezettnél nagyobb területet foglal el; c.) az engedélyben szereplő terület környezetét nem tartja rendben, ott göngyöleget, árut tárol; d.) az engedélytől eltérő terméket árusít, illetve helyez el; e.) a számára engedélyezett közterület használatát másnak átengedi; f.) a mozgatható árusító berendezéseket, eszközöket az engedélyezett időtartamon kívül a közterületen tárolja. SZANKCIÓK 17.. (1) Közterület-használati megállapodás nélkül és megállapodástól eltérő használat esetén, a közterület kezelője amennyiben a használó kétszeri felszólítás ellenére sem kezdeményezi megállapodás megkötését, illetve a használat megszüntetését az ott tárolt eszközöket a használó költségére elszállíttathatja és a felelős őrzés szabályai szerint tárolja. (2) Közterület rendeltetéstől eltérő használatára kötött megállapodás hiányában vagy az abban kikötött feltételektől eltérő használat esetén, a Polgármesteri Hivatal Közterületfelügyelete a közterületre kihelyezett tárgyat, anyagot, létesítményt, felépítményt reklámtáblát stb. felszólítás nélkül a kihelyező (tulajdonos) költségére és veszélyére azonnal elszállíttathatja, ha az a közterület eredeti funkció szerinti használatát jelentős mértékben korlátozza vagy közvetlen élet- és balesetveszélyt idéz elő. (3) Aki az általa igénybe vett területet és környezetét nem tartja folyamatosan tisztán illetve a keletkezett hulladék, szemét elszállításáról nem gondoskodik, szabálysértést követ el és Ft ig terjedő bírsággal sújtható. (4) Aki a közterület-használati megállapodást, valamint az egyéb engedélyeket (vállalkozói igazolvány, őstermelői igazolvány stb.) a helyszínen nem tartja és azokat a közterületfelügyelet, ellenőrzése esetén kérésre nem mutatja be, szabálysértést követ el és Ft ig terjedő bírsággal sújtható.

15 15 (5) Aki a rendelet mellékletét képező körzethatárok alapján megállapított I. körzetben lévő közterületeken mozgó adománygyűjtést folytat, koldul, kézből árusít és a közterületen szolgáltató tevékenységet folytat, szabálysértést követ el és Ft ig terjedő bírsággal sújtható. (6) Aki közterületen zajos, bűzös, tűz- és robbanásveszélyes tevékenységet folytat, szabálysértést követ el és Ft ig terjedő bírsággal sújtható. (7) Aki közterületen közszemérmet sértő termékeket bemutat és értékesít, szabálysértést követ el és Ft ig terjedő bírsággal sújtható. (8) Aki közterületen a gépjármű- és gyalogosközlekedés biztonságát veszélyeztető berendezéseket, anyagokat elhelyez, szabálysértést követ el és Ft ig terjedő bírsággal sújtható. (9) Aki közterületen városképi követelményeket nem kielégítő építményeket, berendezéseket elhelyez, szabálysértést követ el és Ft ig terjedő bírsággal sújtható. (10) Aki közterületen vendéglátó-ipari előkertek, árusító helyek és ezek tartozékait megállapodáson kívüli időszakban - közterületen tárolja, szabálysértést követ el és Ft ig terjedő bírsággal sújtható. (11) Aki közterületen a 3500 kg megengedett legnagyobb együttes össztömeget meghaladó teherautót, autóbuszt, mezőgazdasági vontatót, lassú járművet, járműszerelvényt, nehéz pótkocsit, munkagépet, utánfutót, trélert és lakókocsit tárol, szabálysértést követ el és Ft ig terjedő bírsággal sújtható. Tárolásnak minősül, ha a jármű engedély nélkül, egy óránál hosszabb ideig, folyamatosan a közterületen tartózkodik. (12) Aki közterületen sátorgarázst létesít; szabálysértést követ el és Ft ig terjedő bírsággal sújtható. (13) Aki közterületen vendéglátó-ipari tevékenység céljára átalakított, vagy külön erre a célra gyártott berendezésből, utánfutóból (pl.: büfékocsi) történő vendéglátást, árusítást folytat, szabálysértést követ el és Ft ig terjedő bírsággal sújtható. (14) Aki közterületen mozgóboltot üzemeltet az I.-es és II.-es körzetben, szabálysértést követ el és Ft ig terjedő bírsággal sújtható. (15) Aki közterületen az árusító helyek, üzletek környékén árut- és göngyöleget tárol, szabálysértést követ el és Ft ig terjedő bírsággal sújtható. (16) Aki közterületen létesítendő vendéglátó-ipari előkert lehatárolására előírt követelményeket megszegi, szabálysértést követ el és Ft ig terjedő bírsággal sújtható. (17) Aki közterületen vendéglátó-ipari előkert üzemeltetésekor a bútorok, berendezések zajcsökkentő borítással történő ellátására vonatkozó szabályt megszegi, szabálysértést követ el és Ft ig terjedő bírsággal sújtható.

16 16 (18) Aki rendezőként a rendezvény helyszínének folyamatos tisztántartásáról nem gondoskodik, nem biztosítja a megfelelő számú hulladékgyűjtő edényzet elhelyezését és azok folyamatos ürítését, szabálysértést követ el és Ft ig terjedő bírsággal sújtható. (19) Aki a rendezvény megtartásához igénybe vett területet és az elvonuló útvonalakat a rendezvényt követő nap 6.00 óráig az eredeti rendeltetésnek megfelelő állapotba nem állítja vissza, szabálysértést követ el és Ft ig terjedő bírsággal sújtható. (20) Aki közterületen üzemképtelen járművet a KRESZ 59.. (3). bekezdése kivételével megállapodás nélkül tárol, szabálysértést követ el és Ft ig terjedő bírsággal sújtható. (21) Aki hatósági jelzéssel nem rendelkező és csupán emiatt üzemképtelennek minősülő járművet főútvonalon tárol, szabálysértést követ el és Ft ig terjedő bírsággal sújtható. (22) Aki a használat folytán üzemképtelenné vált, sérült, roncs járműveket saját ingatlanán vagy bérleményén közterületről látható és a városképet rontó módon tárolja, szabálysértést követ el és Ft ig terjedő bírsággal sújtható. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 18.. (1) Jelen rendelet április 1. napjával lép hatályba. (2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a közterületek eltérő használatáról szóló 5/2003. (I. 24.) számú önkormányzati rendelet és a rendeletet módosító 4/2004 (I. 30.) számú önkormányzati rendelet, 28/2004 (IX. 24.) számú önkormányzati rendelet, 33/2005 (XI. 25.) számú önkormányzati rendelet, 18/2007 (IV. 27) számú önkormányzati rendelet és 47/2007 (IX. 28.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti. Dr. Estefán Géza Címzetes Főjegyző Habis László Polgármester Megalkotta Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a március 26-i ülésén. Kihirdetve: április 1-én

17 17 1. SZÁMÚ MELLÉKLET I. körzet: A Barkóczy u. Törvényház u. Pyrker tér Hatvanikapu tér Deák F. u.- Hadnagy u. Kertész u. Szarvas tér Almagyar u. Dobó I. u.- Harangöntő u. Knézich K. u. Tűzoltó tér Széchenyi I. u. Csiky S. u. által határolt terület. II. körzet: Az idegenforgalmilag leglátogatottabb, városközponton kívül eső Szépasszony-völgy, Szépasszony-völgy u. (RRT által meghatározott terület). A Kistályai út teljes hosszában. III. körzet: Az üdülőterület határán belül lévő, az előző körzetek által nem szabályozott területrész. Tűzoltó tér Knézich K. u. Torony u. Vécsey S. u. Bástya u. Leányka u. Szabó S. u. Legányi F. u. Agyagos u. Maklári út Mély u. Kertész u. Hadnagy u. Hell M. u. Károlyi M. u. Bajza J. u. Sas u. Vasút u. Mátyás k. út Farkasvölgy u. Árpád u. Koháry u. Király u. Vörösmarty M. u. Sertekapu u. Kovács János u. Torok köz Széchenyi I. u. Tűzoltó tér által határolt terület. Az Egerből kivezető fő közlekedési utak: Tárkányi út, Malom u., Tetemvár u., Vécsey-völgy u., Kisasszony u., Szvorényi u. teljes hosszában, Szalóki út, Sas u., a 25-ös út teljes hosszában a csomópontok területével együtt. IV. körzet: Az előzőekben nem szabályozott területek

18 18 2. SZÁMÚ MELLÉKLET Közterület-használati díjak Használat megnevezése I. körzet II. körzet III. körzet IV. körzet Közterületbe nyúló üzlethomlokzat (portál) vagy kirakatszekrény Tartós elárusító hely (pavilon) ÁFA ÁFA ÁFA ÁFA Ft/m 2 /hó ÁFA ÁFA ÁFA ÁFA Ft/m 2 /hó Idényjellegű árusítás ÁFA ÁFA ÁFA ÁFA Ft/m 2 /hó Alkalmi árusítás ÁFA ÁFA ÁFA ÁFA Ft/m 2 /nap Mozgó bolt üzemeltetése a III.-as és IV-es körzetben ÁFA Ft/jármű/év egységesen ÁFA Ft/jármű/hó Mozgó árusítás egységesen ÁFA Ft/jármű/nap Üzlet előtti kitelepülés ÁFA ÁFA ÁFA ÁFA Ft/m 2 /hó Vendéglátó-ipari előkert ÁFA ÁFA ÁFA ÁFA Ft/m 2 /hó Építőanyag tárolás, építési konténer és állványzat elhelyezése, építési felvonulási terület Díjfizető övezeten kívüli gépjármű várakozóhely bérlete ÁFA ÁFA ÁFA ÁFA ÁFA (személygépkocsi) ÁFA (autóbusz) ÁFA ÁFA ÁFA ÁFA Ft/m 2 /hó Ft/m 2 /hét Ft/jármű/év Ft/jármű/év Non-Profit rendezvény ÁFA Ft/m 2 /nap Profit orientált rendezvény ÁFA Ft/m 2 /nap Reklám célú rendezvény ÁFA Ft/m 2 /nap Vásár /ünnepek előtti 20 napon/ ÁFA ÁFA ÁFA ÁFA Ft/m 2 /nap Cég- vagy termékbemutató, promóciós tevékenység ÁFA ÁFA ÁFA ÁFA Ft/m 2 /nap Mutatványos eszközök ÁFA Ft/m 2 /év üzemeltetése és cirkuszi ÁFA Ft/m 2 /hó tevékenység ÁFA Ft/m 2 /nap ÁFA (tárolás) Ft/m 2 /hó Szolgáltató tevékenység ÁFA ÁFA ÁFA ÁFA Ft/m 2 /hó Eszköztárolás ÁFA ÁFA ÁFA ÁFA ÁFA ÁFA ÁFA ÁFA Ft/m 2 /hó Ft/m 2 /hét Tűzijáték Egységesen ÁFA Ft/m 2 /alk. Személytaxi várakozóhely ÁFA Ft/jármű/év Árusító- és bankautomaták ÁFA ÁFA ÁFA ÁFA Ft/m 2 /hó üzemeltetése Üzemképtelen járművek közterületen történő, 30 napot meghaladó tárolása ÁFA ÁFA Ft/jármű/hó 3500 kg megengedett legnagyobb együttes össztömeget meg nem haladó járművek tárolása. Városnéző lassú jármű használata és állomáshelyének igénybevétele ÁFA ÁFA Ft/jármű/hó Egységesen ÁFA Az ÁFA a mindenkor érvényes ÁFA törvény alapján kerül megállapításra. Ft/jármű/hó

19 19 3. SZÁMÚ MELLÉKLET I G É N Y B E J E L E N T É S K Ö Z T E R Ü L E T R E N D E L T E T É S TŐL E L T É RŐ H AS Z N Á L A T Á R A AZ IGÉNYBEJELENTŐ NEVE: AZ IGÉNYBEJELENTŐ CÍME: IRÁNYÍTÓ SZÁM: HELYSÉG: ÚT / UTCA / TÉR: HÁZSZÁM / EMELET / AJTÓ: TELEFONSZÁM: FAXSZÁM: CÍM: VÁLLALKOZÁS ESETÉN / KFT, BT, RT./ KÉPVISELŐ SZEMÉLY NEVE: LEVELEZÉSI CÍM: SZÁMLACÍM /MELYRE A GAZDASÁGI IRODA KIÁLLÍTJA A SZÁMLÁT/: CÉG VAGY SZERVEZET ADÓSZÁMA (MAGÁNSZEMÉLY ESETÉN NEM SZÜKSÉGES KITÖLTENI): AZ IGÉNYBEVÉTEL CÉLJA: AZ IGÉNYELT TERÜLET PONTOS MEGJELÖLÉSE, HELYE: AZ IGÉNYELT TERÜLET MÉRTÉKE: m 2 KÉRJÜK, HOGY BEAZONOSÍTHATÓ VÁZRAJZOT, AZ ELHELYEZENDŐ BERENDEZÉSEKRŐL SZÍNES FOTÓT MELLÉKELJEN! AZ IGÉNYBEJELENTŐ: TULAJDONOS ÜZEMELTETŐ VÁLLALKOZÓ KÉRJÜK, ÁTHÚZÁSSAL JELÖLJE! A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT IDŐTARTAMA: ÉV 200 HÓ NAPTÓL ÉV 200 HÓ NAPIG EGYNAPOS HASZNÁLAT ESETÉN: ÉV 200 HÓ NAP ÓRÁTÓL ÓRÁIG VÁLLALKOZÓI IGAZOLVÁNY / IPARJOGOSÍTVÁNY, MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY STB. / SZÁMA: KIÁLLÍTÓ SZERV MEGJELÖLÉSE: DÁTUM ALÁÍRÁS

20 20 4. SZÁMÚ MELLÉKLET I G É N Y B E J E L E N T É S K Ö Z T E R Ü L E T E N T A R T A N D Ó R E N D E Z V É N Y R E AZ IGÉNYBEJELENTŐ NEVE: AZ IGÉNYBEJELENTŐ CÍME: IRÁNYÍTÓ SZÁM: HELYSÉG: ÚT / UTCA / TÉR: HÁZSZÁM / EMELET / AJTÓ: TELEFONSZÁM: FAXSZÁM: CÍM: VÁLLALKOZÁS ESETÉN / KFT, BT, RT./ KÉPVISELŐ SZEMÉLY NEVE: LEVELEZÉSI CÍM: SZÁMLACÍM /MELYRE A GAZDASÁGI IRODA KIÁLLÍTJA A SZÁMLÁT/: CÉG VAGY SZERVEZET ADÓSZÁMA (MAGÁNSZEMÉLY ESETÉN NEM SZÜKSÉGES KITÖLTENI): AZ IGÉNYBEVÉTEL CÉLJA: AZ IGÉNYELT TERÜLET PONTOS MEGJELÖLÉSE, HELYE: AZ IGÉNYELT TERÜLET MÉRTÉKE: m 2 A TERVEZETT RENDEZVÉNY IDŐPONTJA: ÉV 200 HÓ NAP ÓRÁTÓL ÉV 200 HÓ NAP ÓRÁIG EGYNAPOS RENDEZVÉNY ESETÉN: ÉV 200 HÓ NAP ÓRÁTÓL ÓRÁIG A RENDEZVÉNY EGÉSZÉÉRT TELJES FELELŐSSÉGGEL TARTOZÓ FŐRENDEZŐ NEVE: CÍME: ELÉRHETŐSÉGE /LEHETŐLEG MOBILTELEFONSZÁM/: HANGOSÍTÓ BERENDEZÉS HASZNÁLATÁNAK IDŐTARTAMA: DÁTUM ALÁÍRÁS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY 1 EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2009 (III. 27.) önkormányzati rendelete a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról módosította 23/2012. (V. 24.) önkormányzati rendelet 42

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 22/2014. (V.23.) önkormányzati rendelete a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 22/2014. (V.23.) önkormányzati rendelete a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról 1 Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 22/2014. (V.23.) önkormányzati rendelete a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról módosította: 28/2014 (VI.27) önkormányzati rendelet Eger

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 14/2007.(III.29.) ÖK számú R E N D E L E T E

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 14/2007.(III.29.) ÖK számú R E N D E L E T E Mezőkövesd Város Önkormányzatának 14/2007.(III.29.) ÖK számú R E N D E L E T E a közterület eltérő használatáról és a használat díjának meghatározásáról A Mezőkövesd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Gödöllő Város Képviselő-testületének../2011. (.) számú önkormányzati rendelete Gödöllő város közterületeinek használatáról, a közterületek és a vásárok rendjéről Gödöllő Város Képviselő-testülete az Alkotmány

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 23/2003. (XI. 21.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 23/2003. (XI. 21.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 Hatályos: 2013. augusztus 16-tól MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 23/2003. (XI. 21.) Ö N

Részletesebben

20/2006. (XII. 20.) Kt. rendelete 1. a közterület használatáról és az üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről

20/2006. (XII. 20.) Kt. rendelete 1. a közterület használatáról és az üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről UZSA TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2006. (XII. 20.) Kt. rendelete 1 a közterület használatáról és az üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről Uzsa Település Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

20/1994.(07.04.) Kgy. sz. rendelet 1. A közterület használatáról és a közterülethasználati díjról egységes szerkezetben

20/1994.(07.04.) Kgy. sz. rendelet 1. A közterület használatáról és a közterülethasználati díjról egységes szerkezetben 20/1994.(07.04.) Kgy. sz. rendelet 1 A közterület használatáról és a közterülethasználati díjról egységes szerkezetben A rendelet hatálya 1.. 2 E rendelet hatálya kiterjed a./ a közhasználatra szolgáló

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2009.(II.3.) rendelete a közterületek használatáról * a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2009.(II.3.) rendelete a közterületek használatáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2009.(II.3.) rendelete a közterületek használatáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 31/2001. (VI. 01.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 31/2001. (VI. 01.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 31/2001. (VI. 01.) számú r e n d e l e t e a közterületek használatának, valamint a közutak nem közlekedési célú igénybevétele engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Cegléd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek használatának rendjéről és feltételeiről szóló 30/2011. (XII. 1.) 1 önkormányzati rendelete a 14/2012. (V. 24.), a 17/2012. (VII. 5.), a

Részletesebben

2/2011. (I.31.) önkormányzati rendelet a közterület használatának szabályairól

2/2011. (I.31.) önkormányzati rendelet a közterület használatának szabályairól 2/2011. (I.31.) önkormányzati rendelet a közterület használatának szabályairól melyet a 11/2011. (IV.5) számú önkormányzati rendelet módosított Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/1999. (II.25.) rendelete

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/1999. (II.25.) rendelete Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/1999. (II.25.) rendelete az önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás- és kezelés díjáról Balatonfüred

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 13 -I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 13 -I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 13 -I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 8/2013. (VI. 14.) önkormányzati rendelet A közterület használat szabályairól és díjáról

Részletesebben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (II. 1.) önkormányzati rendelete a közterületek-használatáról. egységes szerkezetben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (II. 1.) önkormányzati rendelete a közterületek-használatáról. egységes szerkezetben TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (II. 1.) önkormányzati rendelete a közterületek-használatáról egységes szerkezetben A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény

Részletesebben

ENYING VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/1999. (V. 10.) SZ. RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

ENYING VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/1999. (V. 10.) SZ. RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Egységes szerkezetben az 5/2015. (III. 26.) önkormányzati rendelettel bezárólag ENYING VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/1999. (V. 10.) SZ. RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Enying Város

Részletesebben

a közterületek használatáról

a közterületek használatáról BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 4/2004. (III.01.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.)

Részletesebben

Téglás Városi Önkormányzat 2/2003. (I. 28.) TÖ sz. rendelete a közterületek használatának rendjéről és a köztisztaság fenntartásáról

Téglás Városi Önkormányzat 2/2003. (I. 28.) TÖ sz. rendelete a közterületek használatának rendjéről és a köztisztaság fenntartásáról Téglás Városi Önkormányzat 2/2003. (I. 28.) TÖ sz. rendelete a közterületek használatának rendjéről és a köztisztaság fenntartásáról A 21/2005. (IX. 30.), a 28/2005. (XII. 22.) és a 27/2006. (XII. 21.)

Részletesebben

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 7/2015. (V. 8.) rendelete. A közterületek használatáról és a reklámhordozók elhelyezéséről

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 7/2015. (V. 8.) rendelete. A közterületek használatáról és a reklámhordozók elhelyezéséről Biatorbágy Város Képviselő-testülete 7/2015. (V. 8.) rendelete A közterületek használatáról és a reklámhordozók elhelyezéséről Biatorbágy Város Képviselő testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. november 30-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. november 30-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. november 30-i ülésére Tárgy: A közterületek használatáról szóló rendelet megalkotásának előkészítése Előadó: dr. Árpásy Tamás jegyző Előterjesztés

Részletesebben

Ape Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(III. 13.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról

Ape Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(III. 13.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról elfogadott Ape Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(III. 13.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Apc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

I. fejezet Közterületek használata

I. fejezet Közterületek használata Sásd Város Önkormányzata 4/2009.(III.27.) önkormányzati rendelete a közterületek rendjéről és a köztisztaságról 1 Sásd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.

Részletesebben

szerződést kötött a szolgáltatóval, melynek megnevezését és adatait (a továbbiakban: közszolgáltató) az 1. melléklet tartalmazza.

szerződést kötött a szolgáltatóval, melynek megnevezését és adatait (a továbbiakban: közszolgáltató) az 1. melléklet tartalmazza. Sukoró Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2014. (III. 19.) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Sukoró Község Önkormányzat

Részletesebben

SOMOGYCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

SOMOGYCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SOMOGYCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A környezetvédelem és az állattartás helyi szabályairól szóló többször módosított 9/2004.(V.5.) önkormányzati rendelet EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Erdőkertes község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2009. (XII. 17.) sz. és 10/2010. (V.27.) sz. rendeletével módosított 14/2008. (12.04.) sz. rendelete a közterületek rendjéről Erdőkertes község

Részletesebben

10/2015. (IV. 30.), 3/2014. (II.28.), 13/2009. (XII. 17.) 10/2010. (V.27.) 9/2011. (IV.1.) 6/2012. (IV.10.) 14/2012. (XII.

10/2015. (IV. 30.), 3/2014. (II.28.), 13/2009. (XII. 17.) 10/2010. (V.27.) 9/2011. (IV.1.) 6/2012. (IV.10.) 14/2012. (XII. Erdőkertes község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (IV. 30.), 3/2014. (II.28.), 13/2009. (XII. 17.) sz., 10/2010. (V.27.) sz., 9/2011. (IV.1.) sz., 6/2012. (IV.10.) és 14/2012. (XII. 18.) számú

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Kaposmérő Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2004.(V.1.) r e n d e l e t e a közterület használatáról (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 26/2004.(XII.1.), az 5/2008. (VII.1.), 8/2008.(VIII.28.),

Részletesebben

Felsőpakony Község Önkormányzatának 8/2008. (X. 29.) számú rendelete a közterületek használatáról és használatuk rendjéről.

Felsőpakony Község Önkormányzatának 8/2008. (X. 29.) számú rendelete a közterületek használatáról és használatuk rendjéről. Felsőpakony Község Önkormányzatának 8/2008. (X. 29.) számú rendelete a közterületek használatáról és használatuk rendjéről. Felsőpakony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselõ-testületének. 14/2008.(IV.16.) rendelete. a közterületek használatáról

Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselõ-testületének. 14/2008.(IV.16.) rendelete. a közterületek használatáról Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 14/2008.(IV.16.) rendelete a közterületek használatáról Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés 57/1999. (XII.23.) Kgy rendelete a közterület-használat rendjéről (Egységes szerkezetbe foglaltan)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés 57/1999. (XII.23.) Kgy rendelete a közterület-használat rendjéről (Egységes szerkezetbe foglaltan) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés 57/1999. (XII.23.) Kgy rendelete a közterület-használat rendjéről (Egységes szerkezetbe foglaltan) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2015. (...) önkormányzati rendelete A közterületek használatának rendjéről

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2015. (...) önkormányzati rendelete A közterületek használatának rendjéről Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2015. (....) önkormányzati rendelete A közterületek használatának rendjéről Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő- testületének 10/2010. (IV.29.) rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő- testületének 10/2010. (IV.29.) rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő- testületének 10/2010. (IV.29.) rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év április 26.-i ülésére Tárgy: A közterületek használatáról szóló 8/2001. (III.27.) ÖK. rendelet felülvizsgálata (jogharmonizációs

Részletesebben

Nyergesújfalu Város Önkormányzatának 9/2013 (IV.29.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról

Nyergesújfalu Város Önkormányzatának 9/2013 (IV.29.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Nyergesújfalu Város Önkormányzatának 9/2013 (IV.29.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

I. FEJEZET. 1. A település tisztaságáról

I. FEJEZET. 1. A település tisztaságáról Ukk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (V. 26.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételről, a közterület használatáról

Részletesebben

Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, 2015. október 29.

Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, 2015. október 29. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /...(..) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról és a közösségi együttélés egyéb alapvető szabályairól Előterjesztő: Polgármester Előkészítő:

Részletesebben

Újudvar község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(IX.8.) számú rendelete a közterületek használatáról

Újudvar község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(IX.8.) számú rendelete a közterületek használatáról Újudvar község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(IX.8.) számú rendelete a közterületek használatáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA Zagyvaszántói Önkormányzat 15/2004. (IV.30.) rendelete a közterület használatról és a közterület-használati díjakról a 10/2005.(IX.29.), a 11/2008.(VIII.28.), a 13/2008.(X.30.

Részletesebben

Nyergesújfalu Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12 / 2004.( VII.1.) rendelete a közterületek használatáról

Nyergesújfalu Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12 / 2004.( VII.1.) rendelete a közterületek használatáról Nyergesújfalu Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12 / 2004.( VII.1.) rendelete a közterületek használatáról Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelete. a közterület használatáról

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelete. a közterület használatáról LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról Lébény Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: 21/2001.(XII.10.) Alap A települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására,tárolására

Részletesebben

(A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

(A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 16/2006. (XII.5.) RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 36/2013. (XI.29.) rendelete

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 36/2013. (XI.29.) rendelete TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 36/2013. (XI.29.) rendelete a közterületek használatáról, a közutak nem közlekedési célú igénybevétele engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról

Részletesebben

I. Fejezet A rendelet hatálya 1..

I. Fejezet A rendelet hatálya 1.. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VII.17.) önkormányzati rendelete a közterületek és közterület jellegű területek használatáról Módosítva: 25/2013. (XI.08.), 2/2015. (II.03.),

Részletesebben

Ásotthalom Község Jegyző jétő l 7/2008. Témafelelős: Dr. Karsai Éva Véleményező Bizottság: PTB, TVMB Ikt.szám: 1134/2008.

Ásotthalom Község Jegyző jétő l 7/2008. Témafelelős: Dr. Karsai Éva Véleményező Bizottság: PTB, TVMB Ikt.szám: 1134/2008. Ásotthalom Község Jegyző jétő l 7/2008. Témafelelős: Dr. Karsai Éva Véleményező Bizottság: PTB, TVMB Ikt.szám: 1134/2008. Tárgy: A közterület használatáról szóló rendelet megalkotása Melléklet: 1 pl. Rendelet-tervezet

Részletesebben

PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. 9/2008. (XI. 28.) számú RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL

PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. 9/2008. (XI. 28.) számú RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2008. (XI. 28.) számú RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja Szentimrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013.(IX.16.) önkormányzati rendelet a közterületek rendeltetéstől eltérő célú használatának szabályairól Közterületekről Szentimrefalva Község

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 7/2005. (II. 28.) számú r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 7/2005. (II. 28.) számú r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2005. (II. 28.) számú r e n d e l e t e a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a köztisztaság fenntartásáról

Részletesebben

Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 13/2012.(V.30.) önkormányzati rendelettel módosított. 1512005(X.28.) KT. sz.

Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 13/2012.(V.30.) önkormányzati rendelettel módosított. 1512005(X.28.) KT. sz. Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 13/2012.(V.30.) önkormányzati rendelettel módosított 1512005(X.28.) KT. sz. rendelete a közterület használat szabályairól (egységes szerkezetben)

Részletesebben

Dozmat község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011./VII.13./ önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről

Dozmat község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011./VII.13./ önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről Dozmat község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011./VII.13./ önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről Dozmat község Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

30/2004. (VII. 1.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

30/2004. (VII. 1.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 30/2004. (VII. 1.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRŐL A 14/2005. (III. 23.), A 45/2005. (X. 28.), A

Részletesebben

Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről és a közterületek használatáról

Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről és a közterületek használatáról Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről és a közterületek használatáról Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Magyarország

Részletesebben

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelete MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról és a közterület használat díjáról Záradék: A rendelet megalkotás napja: 2015.

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. (IV.30.) rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. (IV.30.) rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004. (IV.30.) rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2011. (I.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2011. (I.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2011. (I.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu Bér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013.(VIII.08.) önkormányzati rendelete A közösségi együttélés

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2007. (XII. 1.) rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és az ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról Biharnagybajom

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 64. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. (.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II. 3.) önkormányzati

Részletesebben

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról 1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE a közterület-használatról Kéthely Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2009. (X. 19.) Ök. rendelete a köztisztaságról

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2009. (X. 19.) Ök. rendelete a köztisztaságról Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2009. (X. 19.) Ök. rendelete a köztisztaságról Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2013. (VII. 26.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 15/2006. (XII. 27.) önkormányzati rendelete módosításáról Kékkút Község

Részletesebben

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL Egységes szerkezetben Letenye Város Önkormányzatának a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

SAND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 3/2003. (04. 30.) Kt. számú RENDELETE. a közterületek használatáról

SAND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 3/2003. (04. 30.) Kt. számú RENDELETE. a közterületek használatáról SAND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2003. (04. 30.) Kt. számú RENDELETE a közterületek használatáról Egységes szerkezetbe foglalva a 6/2006. (II.16.) számú rendelet módosítással A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/ 2006. (XII. 27.) rendelete. A közterületek használatáról

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/ 2006. (XII. 27.) rendelete. A közterületek használatáról KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/ 2006. (XII. 27.) rendelete A közterületek használatáról Kékkút község Önkormányzata Képviselő-testülete Az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A közterület használata és a közterület-használati hozzájárulás

1. A rendelet hatálya. 2. A közterület használata és a közterület-használati hozzájárulás Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19./2000. (IX. 12.) sz. Rendelete A helyi közterületek használatáról és a közterületek rendjéről (módosítva a 9./2008. (VI. 10.) és a 16/2010. (IX. 15.)

Részletesebben

BAKONYPÖLÖSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/1997.(IV. 28.) rendelete

BAKONYPÖLÖSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/1997.(IV. 28.) rendelete BAKONYPÖLÖSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/1997.(IV. 28.) rendelete a közterület-használatról és a közterület használati díj megállapításáról (módosítással egybefoglalva és lezárva:2005.

Részletesebben

7/2004 (VI. 05. ) Ö. rendelete. a környezetvédelemről

7/2004 (VI. 05. ) Ö. rendelete. a környezetvédelemről 1 Bogyiszló Községi Önkormányzat Képviselő- testülete 7/2004 (VI. 05. ) Ö. rendelete a környezetvédelemről A rendelet célja a természeti-környezeti értékek megőrzése, javítása és védelme, a község arculatának

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Nyergesújfalu Város Önkormányzatának 1/2009. (I. 30.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező szabályainak és díjának meghatározására 1 Nyergesújfalu Város

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések. I. Fejezet Bevezetés. 1. A rendelet hatálya

ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések. I. Fejezet Bevezetés. 1. A rendelet hatálya Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2015. ( X.21.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonában álló közterületek használatának

Részletesebben

Látrány Község Önkormányzata 14/2013.(X. 1.) önkormányzati rendelete a közterületek rendjéről és használatáról

Látrány Község Önkormányzata 14/2013.(X. 1.) önkormányzati rendelete a közterületek rendjéről és használatáról Látrány Község Önkormányzata 14/2013.(X. 1.) önkormányzati rendelete a közterületek rendjéről és használatáról Látrány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Bevezető rendelkezések

Bevezető rendelkezések Mád község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról Mád Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 22/2011. (X.14.) számú önkormányzati R E N D E L E T E

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 22/2011. (X.14.) számú önkormányzati R E N D E L E T E Zsámbék Város Képviselő-testületének 22/2011. (X.14.) számú önkormányzati R E N D E L E T E a közterületek használatának rendjéről és a közterület-használati díjakról Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2007. (X.11.) rendelete. A közterületek használatáról és a közterületek rendjéről

Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2007. (X.11.) rendelete. A közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2007. (X.11.) rendelete A közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Egyek Nagyközség Önkormányzatának területén lévő közterületek alapvetően

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/ 510 300 Fax: 63/510-332

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/ 510 300 Fax: 63/510-332 Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/ 510 300 Fax: 63/510-332 Száma. 02-708/2006. Tárgy: A közterületek és közterület jellegű területek

Részletesebben

10/2006. (05.12.) rendelete

10/2006. (05.12.) rendelete Serényfalva Közsgé Önkormányzat Képviselõtestületének 10/2006. (05.12.) rendelete a közterület használat szabályairól Serényfalva Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelete a reklámhordozók elhelyezéséről

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelete a reklámhordozók elhelyezéséről 1 Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelete a reklámhordozók elhelyezéséről Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Bogyiszló Község Önkormányzatának. 13/2007. (XII.29.) számú. r e n d e l e t e. Hulladék gazdálkodásról

Bogyiszló Község Önkormányzatának. 13/2007. (XII.29.) számú. r e n d e l e t e. Hulladék gazdálkodásról Bogyiszló Község Önkormányzatának 13/2007. (XII.29.) számú r e n d e l e t e Hulladék gazdálkodásról Bogyiszló 1 Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a továbbiakban: Önkormányzat - a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

1. A közterület-használat szabályai

1. A közterület-használat szabályai Tarján Község Önkormányzati Képviselő-testületének 8/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról, rendjéről és tisztántartásáról Tarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

23/2012. (05. 05.) Kgy. rendelet 1. A tiltott, közösségellenes magatartásokról

23/2012. (05. 05.) Kgy. rendelet 1. A tiltott, közösségellenes magatartásokról 23/2012. (05. 05.) Kgy. rendelet 1 A tiltott, közösségellenes magatartásokról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. (4)

Részletesebben

46/2001.(12.18.) Kgy. sz. rendelet 1

46/2001.(12.18.) Kgy. sz. rendelet 1 46/2001.(12.18.) Kgy. sz. rendelet 1 A köztisztaság és a településtisztaság fenntartásáról a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról egységes szerkezetben Hódmezővásárhely

Részletesebben

V-h) 1,, szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. -ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi '\L.Q41G rendeletet alkotja:

V-h) 1,, szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. -ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi '\L.Q41G rendeletet alkotja: LJ l:i L-l'. VM.11..1:' 1 o -"rk.: 2012 JAN 16. 11g'-< b'l..1- Drávacsepely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (Xll.30.) önkormányzati rendelete \ a települési szilárd hulladék kezelésével

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. év december 15.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2/2002. ( II. 28. ) számú R e n d e l e t e. a köztisztaságról

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2/2002. ( II. 28. ) számú R e n d e l e t e. a köztisztaságról Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2002. ( II. 28. ) számú R e n d e l e t e a köztisztaságról ( egységes szerkezetben a módosítására kiadott 11/2007.(XII.15.) számú;. valamint a 8/2008.(IV.25.)

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata képviselőtestülete 7/2004. (VII.1.) rendelete

Hegyesd község Önkormányzata képviselőtestülete 7/2004. (VII.1.) rendelete Hegyesd község Önkormányzata képviselőtestülete 7/2004. (VII.1.) rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról 2 Hegyesd község Önkormányzata

Részletesebben

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015 (VII.16.) önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015 (VII.16.) önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015 (VII.16.) önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Balatonlelle Város Önkormányzata 4/2016. (IV.1.) önkormányzati rendelete a közterület használat szabályairól

Balatonlelle Város Önkormányzata 4/2016. (IV.1.) önkormányzati rendelete a közterület használat szabályairól Balatonlelle Város Önkormányzata 4/2016. (IV.1.) önkormányzati rendelete a közterület használat szabályairól Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1..

I. fejezet Általános rendelkezések 1.. Almamellék Község Önkormányzatának 11/2002 (XII. 17.) számú rendelete A hulladékkezelési közszolgáltatásról (egységes szerkezetben 13/2005 (XII.1.) számú rendelettel.) Almamellék községi Önkormányzat Képviselőtestület

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések

I. FEJEZET. Általános rendelkezések Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 37/2009 (VIII.28.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásokról, valamint a szervezett

Részletesebben

(A végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.)

(A végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) 1988. évi I. TÖRVÉNY a közúti közlekedésről (A végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [A vastag betűs szöveg az 1988: I. törvény (a továbbiakban Tv.), a vékony

Részletesebben

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 5/2008. (II. 15.) számú rendelete A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 5/2008. (II. 15.) számú rendelete A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2008. (II. 15.) számú rendelete A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL A módosításokkal: 5/2013. (IX. 09.) ÖR egységes szerkezetben. Sárhida Község Önkormányzati

Részletesebben

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos önkormányzati feladatok

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos önkormányzati feladatok Bucsuszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2003. (I.31.) sz. Önk. Rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos

Részletesebben

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011. (IX.14.) önkormányzati rendelete

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011. (IX.14.) önkormányzati rendelete Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011. (IX.14.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról a módosításokkal egységes szerkezetben Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 1/2009.(II.3.) rendelete a közterületek használatáról *

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 1/2009.(II.3.) rendelete a közterületek használatáról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 1/2009.(II.3.) rendelete a közterületek használatáról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Mátramindszent Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(VI.21.) számú rendelete a közterület használatáról. (Egységes szerkezetbe)

Mátramindszent Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(VI.21.) számú rendelete a közterület használatáról. (Egységes szerkezetbe) Mátramindszent Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(VI.21.) számú rendelete a közterület használatáról. (Egységes szerkezetbe) A Mátramindszent Önkormányzat Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

30/1988. (IV. 21.) MT rendelet. a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról. A Tv. 2. -ához. A Tv. 5. -ához

30/1988. (IV. 21.) MT rendelet. a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról. A Tv. 2. -ához. A Tv. 5. -ához 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Tv.) 48. -ának (2) bekezdésében kapott

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete a közterületek használatáról. A rendelet hatálya 1.

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete a közterületek használatáról. A rendelet hatálya 1. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete a közterületek használatáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ikt. sz.: E-874-5/2008 Témafelelős: Baloghné Berezvai Csilla Tárgy: A környezetvédelem

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (VI.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (VI.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (VI.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Rendelet hatályba lépésének napja: 2011. január

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (IV. 22.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (IV. 22.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (IV. 22.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2013. (IX.12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A közterület-használat rendjéről.

JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2013. (IX.12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A közterület-használat rendjéről. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2013. (IX.12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A közterület-használat rendjéről. Jászszentandrás község Önkormányzatának Képviselőtestülete Az épített

Részletesebben