ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete november 30-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. november 30-i ülésére"

Átírás

1 ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete november 30-i ülésére Tárgy: A közterületek használatáról szóló rendelet megalkotásának előkészítése Előadó: dr. Árpásy Tamás jegyző Előterjesztés tartalma: tájékoztató Szavazás módja: - Az előterjesztés készítésében részt vett: Városüzemeltetési Osztály, Építésügyi Osztály, Sümegi Attila aljegyző Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi, Helyi közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága; Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság

2 Tisztelt Képviselő- testület! Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testülete szeptember 29- i ülésén fogadta el a közterületek használatáról szóló 12/2008.(VI.2.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosítását, melynek gyakorlatilag egyetlen tartalmi eleme a rendelet jogharmonizációs záradékkal történő ellátása volt. A hivatkozott napirendhez kapcsolódó előterjesztésben jeleztem, hogy a rendelet átfogó módosításának tervezetét (több más mellett a hirdetmények, hirdető-berendezések, illetve a járművek közterületen történő tárolása vonatkozásában) Képviselő- testület későbbi rendes ülésre tervezzük beterjeszteni. A jelen tervezet tájékoztatóként történő előterjesztésének oka nemcsak a módosítás átfogó volta (ez indokolja egyébiránt a rendelet- módosítás helyett a tervezet új rendeletbe foglalását), hanem tartalmának a lakosság széles körét érintő jellege. Ezzel a megoldással nagyobb lehetőséget látok arra, hogy mind a döntéshozók, mind az érdeklődő közvélemény tanulmányozhassa és véleményezhesse a tervezetet, avégett, hogy élesben (az új rendelet végleges formába öntésekor) a jogszabály a lehető legjobb eszköze legyen a szabályozási cél, vagyis a közterületek célszerű, gazdaságos, a környezeti, természeti és településképi értékeket oltalmazó használata megvalósításának. A tervezetben a fentieken túl igyekeztünk pontosítani a hatályos rendeletben foglaltakhoz képest bizonyos alapfogalmakat (pl.: közterület, középület), illetőleg a rendelet alkalmazásának gyakorlati tapasztalatai alapján a szabályozás hézagait igyekeztünk pótolni akár új szabályozási tárgyak (lsd.: átereszek) tervezetbe foglalásával. Mellékelem a hatályos rendeletet. Zirc, november 20. dr. Árpásy Tamás jegyző

3 Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének /2009.(..) rendelete a közterületek használatáról Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében és a szabálysértésekről szóló évi LXIX. Tv. 1. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja a közterületek célszerű, gazdaságos, a környezeti, természeti és településképi értékeket oltalmazó használatának elősegítése érdekében. Általános rendelkezések A rendelet célja (1) A rendelet célja Zirc város közterületeinek, és zöldterületeinek védelme városképi, kereskedelmi, idegenforgalmi, közegészségügyi, köztisztasági valamint közlekedésbiztonsági szempontok figyelembevételével meghatározni a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának szabályait és az esztétikus lakókörnyezet kialakítását. 1. (2) E rendelet alkalmazásában: a) közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan önkormányzati tulajdonban álló terület, amelyet rendeltetésének megfelelően bárki használhat, ideértve a közterületnek közútként szolgáló részét is; b) középület: azon épület, melyet az állam, vagy az önkormányzat jellemzően - választott testületei, közigazgatási feladatokat ellátó szervei, valamint az általuk fenntartott, közfeladatokat ellátó intézményei, - a bíróságok és az ügyészségek, - a rendvédelmi szervek útján közfeladat ellátására használ; c) zöldterület: az állandóan növényzettel fedett közterület (közpark, Kálvária, Arborétum). Olyan terület, amelyet a település belterületén közparkok, közkertek elhelyezése céljából alakítanak ki, és amely a Helyi Építési Szabályzatban ilyenként van jelölve; d) rendezvény: a külön jogszabályban meghatározott szabályok szerint megtartott békés összejövetel, felvonulás és tüntetés; e) vásár, alkalmi árusítás: országos, vagy helyi jelleggel rendezett olyan adásvételi tehetőség, ahol az áruk kínálatát kirakodással mutatják be; f) mozgóbolt: önjáró vagy gépjárművel vontatott árusítóhely, amelyre vonatkozó működési engedély birtokosának székhelye vagy telephelye nem Zirc város közigazgatási területén található; g) mozgó árusítás: Zirc város közigazgatási területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező kereskedő önjáró vagy gépjárművel vontatott árusítóhelye;

4 h) vállalkozási, értékesítési tevékenység termék közterületen történő bemutatásával: az üzlet, vállalkozás a forgalmazott terméket nyitvatartási idő alatt az üzlet, vállalkozás székhelye, vagy telephelye közelében, közterületen állítja ki; i) alkalmi árusítás: Zircen székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozás árusítása, amelynek során az egyes árusítási alkalmak között árusítási szünet van; j) idényjellegű árusítás: Zircen telephellyel rendelkező vállalkozás legalább heti 5 napon keresztül történő, egybefüggően 60 naptári napot meghaladó árusítása. k) hirdető berendezés: a reklám- és hirdetőtábla, oszlop, szalag, és a KRESZ-ben, illetve közlekedési ágazati szabványban nem szereplő minden olyan eszköz (pl.: fotómontázs, fotómozaik), amelynek célja, hogy valamilyen szolgáltatásra, gyártmányra, termékre, eseményre, létesítményre, tevékenységre, stb. felhívja a figyelmet; - állandó tartalmú hirdető berendezés: olyan hirdető berendezés, amelynek tartalma a létesítés és a megszüntetés közötti időben nem változik (ide nem értve a tartalom frissítését vagy a kivitelezés felújítását); - változó tartalmú hirdető berendezés: a hirdető berendezés tartalma bizonyos rendszerességgel megváltozik, eközben a hirdető berendezés fizikailag változatlan helyen marad; g) cégtábla, címtábla, cégér: intézmény, vállalat, vállalkozó, szolgáltató, stb. nevét logóját esetleg címét tartalmazó, és az érintett ingatlanon elhelyezett tábla, vagy felirat, illetve valamely mesterség jelvényeként használt, üzlet, műhely bejárata fölé kifüggesztett tárgy, vagy címszerű ábrát tartalmazó eszköz; h) hirdetmény: a falragasz, felirat, szórólap, értesítés, tájékoztató, valamint választási hirdetmény és kampányanyag akár nyomdai úton, akár házilag, illetve felfestéssel (ecsettel, szórással) készült; i) megállító tábla: többnyire az épület bejárata közelében, vagy a reklámozott létesítmény megközelítését elősegítő, időszakosan elhelyezésre kerülő ideiglenes hirdető berendezés. A rendelet hatálya 2. (1) A jelen rendelet hatálya kiterjed Zirc Város közterületeire. Nem tartoznak a jelen rendelet hatálya alá azok a Zirc Városi Önkormányzat tulajdonában lévő területek, melyeken építmény létesítésére, vagy használatára építésügyi hatósági eljárást kell lefolytatni. (2) E rendelet Zirc Város közterületeit, városképi, közlekedési, infrastrukturális adottságai, valamint használatának intenzitásával összefüggő piaci értéke szerint két kategóriába sorolja: I. kategória (a városkép szempontjából kiemelten fontos területek) II. kategória (a városnak az I. kategóriába nem tartozó területei) közterületek, melyek felsorolását az 1. számú melléklet tartalmazza. (3) A rendelet hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságra, akik/amelyek állandó vagy ideiglenes jelleggel a város területén tartózkodnak, tevékenykednek.

5 A közterület használata és a közterület-használati engedély 3. (1) A közterületet, annak építményeit, berendezéseit és felszereléseit rendeltetésének megfelelően állaguk sérelme nélkül és az általános magatartási szabályok betartásával mindenki ingyenesen használhatja. A közterület használója a közterület használatáért felelősséggel tartozik. (2) A jegyző a közterület meghatározott részeit díjfizetési kötelezettséggel járó felhasználásra jelölheti ki. (3) A közterület rendeltetéstől eltérő használata általában engedélyköteles. A nem engedélyköteles rendeltetéstől eltérő használat bejelentési kötelezettség alá esik, ez alól kivétel a tüzelőanyag 3 napot meg nem haladó tárolása, és a 3 napot meg nem haladó időtartamú építőanyag tárolás, amelyeket nem kell bejelenteni. A bejelentési kötelezettség alá eső rendeltetéstől eltérő használatot a rendelet tételesen tartalmazza. (4) A közterületek rendeltetéstől eltérő használatáért - az ebben a rendeletben meghatározott eseteket kivéve - díjat kell fizetni, melynek mértékét a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. (5) Zirc város közterületein a közterület használata meghatározott időre, vagy meghatározott feltétel bekövetkeztéig, de legfeljebb 1 évre engedélyezhető. A közterület-használati engedély újabb egy évvel meghosszabbodik, ha a lejáratáig egyik fél sem kezdeményezi az engedély visszavonását és az engedély kiadásakor figyelembe vett körülményekben változás nem következett be. (6) Zirc város közigazgatási területén a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 18. -a szerinti üzleten kívüli (házaló) kereskedelem tilos. Közterület-használati engedélyt kell kérni a közterület rendeltetéstől eltérő használatára az alábbiakban felsorolt jellemző, de nem kizárólagos tevékenységekre, esetekben: a) a közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető), ernyőszerkezet, hirdető berendezés (fényreklám), cégtábla, címtábla, cégér elhelyezésére, b) árusító és egyéb fülke (élelmiszer, cukorka, gyümölcs, virág, könyv, hírlap, dohány, stb. árusítását szolgáló pavilon, bódé) elhelyezésére, kivéve, ha annak létesítése építési engedélyhez vagy bejelentéshez kötött, c) a közúti közlekedéssel és fuvarozással kapcsolatos állomáshely, indítófülke, pénztárfülke, fedett várakozóhelyiség elhelyezéséhez, d) a közút területén kívül gépjármű-várakozóhelyek létesítéséhez, e) autóbuszok várakozására a személyszállítási logisztikai központ területén, kivéve a parkolóórával ellátott várakozóhelyen történő várakozást, valamint a helyijárati autóbusz várakozását az üzemeltetővel egyeztetett helyen; f) 3,5 t megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó jármű várakozására a 7. (5) bekezdésében foglaltak szerint; 4.

6 g) szobor, emlékmű, díszkút, vízmedence, szökőkút; alapzatos zászlórúd, önálló hirdető berendezés és térelemek (pl. pad, figyelmeztető és tájékoztató táblák, közvilágítási lámpák, tartóoszlopok, stb.) elhelyezésére, h) kerékpármegőrző elhelyezésére, i) távbeszélőfülke, postai levélszekrény elhelyezésére, j) kiállítás, vásár, alkalmi vásár, sport- és kulturális rendezvények, továbbá mutatványos tevékenység és cirkusz céljára, k) vendéglátóipari előkert céljára, l) film- és televízió-felvételre, ha az kellékek, díszletek elhelyezésével jár, illetve a közterület használatát korlátozza, m) ideiglenes jellegű építmények elhelyezésére, illetve tárolóhely kialakítására, n) közlekedési vállalatoknak a pályafenntartáshoz vagy a forgalom biztosításához szükséges anyagok, eszközök tárolására, o) építési munkával kapcsolatos építőanyagok, építéshez szükséges szerkezetek, konténerben tárolt bontási és építési törmelék elhelyezéséhez 14 napot meghaladó időtartamra az 5. (c) pontjában leírtak kivételével; p) tüzelőanyag tárolására 21 napot meghaladó időtartamra a II. kategóriába tartozó területekre, q) ha az üzlet működésével összefüggésben göngyölegeket rendszeresen közterületen tárolnak, r) mozgóboltra, alkalmi és mozgó árusításra, javító-szolgáltató tevékenységre, s) hirdető berendezések elhelyezéséhez, t) a 11. szerinti átereszre. 5. A 3. (2) bekezdéstől eltérően előzetesen bejelentés-köteles a közterület rendeltetéstől eltérő használata az alábbi esetekben: a) tüzelőanyag tárolása a II. kategória területén 3 napnál hosszabb, de 21 napot meg nem haladó időtartamra; b) építési munkával kapcsolatos építőanyagok, építéshez szükséges szerkezetek, konténerben tárolt bontási és építési törmelék elhelyezése 3 napnál hosszabb, de 14 napot meg nem haladó időtartamra; c) építési munkával összefüggésben felépített állványszerkezet, ha az lehetővé teszi a zavartalan és a biztonsági előírásoknak megfelelő gyalogosforgalmat az állvány alatt; d) nyomvonal jellegű létesítmények kialakításának megkezdése; e) közművek vezetékeinek halasztást nem tűrő helyreállítása céljára üzemzavar esetén. 6. (1) Közterületi-használati engedély nem adható: a) építési munkára olyan járdaszakaszokra, ahol a tervezett közterület-használat a gyalogos közlekedést, vagy az úttestre lépő gyalogos észlelését akadályozza, kivéve, ha az érintett járdaszakasz kiváltására az engedélyes az úttest területéből a gyalogosforgalom számára elkerített terelő útvonalat hoz létre; b) üzemképtelen, vagy érvényes forgalmi engedély,vagy rendszám nélküli jármű tárolására. Az üzemképtelenné vált járművet a közterületről 24 órán belül el kell távolítani; c) lakó-vagy középület homlokzatától mért 3 méteren belül árusító és egyéb fülke és a hozzá tartozó szerkezeti elemek (előtető, reklám, stb.) elhelyezésére;

7 d) a tömegközlekedési járművek megállóiban közterület-használatra, e) a 7. - ban leírt járművekre; f) törmelék lerakására, konténeres lerakás kivételével; g) járművek közterületi iparszerű javítására, mosására; h) árusító lakókocsikra (büfé kocsikra), (2) Az I. kategória területén tüzelőanyag 3 napot meg nem haladó időtartamra bejelentés és engedély nélkül tárolható. Az I. kategória területén tüzelőanyag 3 napot meghaladóan nem tárolható. (3) Közterület-használati engedély nem adható olyan tevékenység gyakorlásához, amely a környezetére káros hatással lenne, a közrendet, közbiztonságot, közerkölcsöt, vagy az egészséget veszélyeztetné, illetve az ott lakók nyugalmát zavarná. (4) A jegyző az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. tv. alapján a városkép védelme, vagy alakítása érdekében megtilthatja építményeken és létesítményeken (az épület közterületről látható homlokzatán, tetőzetén, a kerítésen, vagy támfalon, üzlethomlokzaton, közvilágítási oszlopokon, stb.), portál, kirakatszekrény, védőtető, előtető, üzleti ernyőszerkezet, hirdető berendezés, fényreklám, 1 m 2 -nél nagyobb cégtábla, címtábla, cégér, falikarok, elhelyezését, illetőleg megszabhatja azok méreteit, elhelyezésük módját és külső megjelenési formájukat. (5) Ha egy építési engedély- vagy bejelentés-köteles tevékenységhez az ebben a rendeletben foglaltak szerinti engedélyköteles közterület használat kapcsolódik, az építési hatóság a használatbavételi engedélyt megadó, bejelentést tudomásul vevő határozatában a közterület használati engedély beszerzésének szükségességéről tájékoztatja a kérelmezőt és erről értesíti a Városüzemeltetési osztályt. Járművek várakozása közterületen (1) Ahol a járművek várakozását a közterületen közlekedési jelzőtábla szabályozza, ott a közlekedési jelzőtábla utasítása érvényes az e - ban szabályozott kivételekkel. 7. (2) E rendelet alkalmazásában várakozásnak minősül a járművel a be- és a kiszálláshoz, vagy a folyamatos fel- és lerakáshoz szükséges időn, illetőleg ha a vezető a járműnél marad - egyéb okból legfeljebb 5 percen túl történő egy helyben tartózkodás. (3) A 3,5 tonna legnagyobb megengedett össztömeget meghaladó jármű a (4) és (5) bekezdéseben felsorolt eseteket kivéve - közterületen nem várakozhat. A várakozási tilalom mind az országos közutak belterületi szakaszaira, mind az önkormányzat tulajdonában lévő belterületi utakra kiterjed, függetlenül attól, hogy a várakozási tilalom közlekedési jelzőtáblával jelezve van-e. (4) A (3) bekezdéstől eltérően a 3,5 tonna legnagyobb megengedett össztömeget meghaladó jármű várakozhat közterületen az alábbiakban felsorolt helyeken és feltételekkel:

8 a) a 3,5 tonna legnagyobb megengedett össztömeget meghaladó járművek számára kijelölt várakozóhelyek; b) az ingatlan építkezési forgalmában részt vevő jármű az olyan ingatlan előtt vagy annak 50 m-es körzetében, amelyen a várakozás ideje alatt tényleges építkezési tevékenység zajlik; c) közúti hóeltakarítást, síkosságmentesítést végző készenléti, ügyeleti szolgálatot ellátó, a hóeltakarítási, síkosságmentesítési feladat elvégzéséhez szükséges figyelmeztető jelzéssel, felirattal, szerelvényekkel és szóróanyaggal felszerelt jármű; d) a megkülönböztető jelzéssel ellátott jármű; e) az üzemképtelen jármű legfeljebb 24 óra időtartamig, ha az üzemképtelen állapotot jelző felirat a járművön jól láthatóan el van helyezve; f) ahol azt közlekedési jelzőtábla megengedi. (5) A (3) bekezdéstől eltérően a 3,5 tonna legnagyobb megengedett össztömeget meghaladó jármű közterület-használati engedély birtokában várakozhat a II. kategóriába tartozó területeken az ingatlan kapubejárójában, a kapubejáró szélességének megfelelő szélességű közterületen, ha közút (úttest és útpadka) és a járda szelvényébe a várakozó jármű egyetlen szerkezeti eleme sem nyúlik be. A várakozás feltétele, hogy a. a jármű tulajdonosának vagy üzembentartójának székhelye vagy telephelye Zircen található, és b. az ingatlan tulajdonosa azonos a jármű tulajdonosával vagy üzembentartójával, vagy annak alkalmazottja. Ennek a bekezdésnek az alkalmazása során egy ingatlan esetében csak egy jármű várakozása megengedett. (6) Autóbuszok várakozására kijelölt közterület az autóbusz pályaudvar (Állomás utca 6.) területe. Ettől eltérően, a helyi tömegközlekedést szolgáló autóbusz a jegyző által kijelölt, az üzemeltetővel egyeztetett helyszínen várakozhat.. (7) Az autóbusz pályaudvart külön megállapodás alapján üzemeltető vállalkozó saját autóbuszainak az autóbusz pályaudvaron történő várakozására a hivatkozott megállapodásban foglaltak az irányadóak. (8) A közterületen vagy egyéb önkormányzati tulajdonú területen kialakított vagy használt várakozóhelyet igénybe vevő járműben esetlegesen keletkezett károk miatt az önkormányzat felé igény nem érvényesíthető. Gépjármű-várakozóhelyek közterületen történő kialakítása 8. (1) Az építmények rendeltetésszerű használatához jogszabályban meghatározott mennyiségű és fajtájú gépjármű részére a létesítményhez tartozó ingatlanon gépjárművárakozóhelyeket kell létesíteni. Az építtető (engedélyes) a gépjármű-várakozóhelyeket a létesítmény megvalósulásával egyidőben, de legkésőbb a használatbavételi engedély megkéréséig köteles megépíteni. (2) Az építményt használatba vevő építtető (engedélyes) a vásárló- és vendégforgalom, illetve ügyfelek számára szolgáló, az építmény használatához kötött, az ingatlanon belül létesített

9 parkolónak legalább 50 %-át köteles az intézmény nyitvatartási ideje alatt a közhasználat számára díjmentesen hozzáférhetővé tenni. (3) E rendeletben foglaltakat alkalmazni kell épületek létesítésének, meglévő épületek átalakításának, bővítésének, valamint a rendeltetés módosításának engedélyezési eljárása során. (4) Ha a szabályozási terv és helyi építési szabályzat valamint a parkolási rendelet arra lehetőséget ad, akkor közterületen is engedélyezhető gépjármű- várakozóhelyek kialakítása. (5) A gépjármű-várakozóhelyek közterületen történő kialakításához az építtetőnek az építési engedélyezési dokumentációhoz csatolni kell a jegyző, mint közútkezelő engedélyét. (6) A közterületi gépjármű-várakozóhelyek kialakítási költségét az építtető (engedélyes) viseli. (7) A közterületen kialakított gépjármű-várakozóhelyek a használatbavételi eljárást követően az önkormányzat tulajdonába mennek át. (8) A közterületen engedéllyel kialakított, és az építmények rendeltetésszerű használatához jogszabályban meghatározott gépjármű-várakozóhelyek után a 2. számú mellékletben megállapított díjat kell fizetni a kialakítást követő év január 1-jétől. A kialakítás építtető (engedélyes) által viselt, igazolt vagy elismert költségeit a közterület-használati díjba be kell számítani. A közhasznú zöldterületek használata 9. (1) Tilos zöldterületen: a) olyan magatartást tanúsítani, amely mások nyugalmát, pihenését zavarja; b) a berendezési tárgyakat (székek, padok) helyükről elmozdítani, a közlekedő utakon a forgalmat akadályozni, a térelemeket, berendezéseket és a növényzetet rongálni és a zöldterületet, térelemeket, berendezési tárgyakat hulladékkal vagy egyéb módon beszennyezni; c) a virágokat vagy más növényeket leszedni, megcsonkítani, kivágni kivéve a park kezelőjének fenntartási munkáit; d) a zöldterületen elhelyezett tárgyakon, fákon hirdetményeket elhelyezni; e) a madárfészkeket rongálni, tojásokat kiszedni, madarakat bármely eszközzel irtani, légpuskát, flóbert fegyvert vagy lőfegyvert használni; f) hobbi- és háziállatokat legeltetni, sétáltatni vagy azokat áthajtani. (2) Aki az (1) bekezdésben leírt tilalmat megszegi, köteles az okozott kárt megtéríteni. A 14. éven aluli gyermek által okozott károkért a törvényes képviselő felel. (3) A közterületen lévő növényzet, fák az önkormányzat tulajdonát képezik, függetlenül attól, hogy azokat ki ültette.

10 Közterületi fakivágás 10. (1) A közterületen lévő fás szárú növény kivágását a jegyző engedélyezi.. Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell: a. a kivágás indokát; b. az érintett fás szárú növénnyel rendelkezni jogosult kivágáshoz hozzájáruló nyilatkozatát; c. az érintett közterület nevét, helyrajzi számát, az érintett fás szárú növény ingatlanon belüli elhelyezkedésének pontos megjelölését; d. a fás szárú növény darabszámát, faját, fa esetében annak 1 m magasságban mért törzsátmérőjét; e. a kivágás kivitelezésének részletes leírását, valamint f. a pótlásra vonatkozó nyilatkozatot, a faj, fajta, darabszám és hely feltüntetésével. (2) A jegyző a fás szárú növény kivágását megtiltja, ha a) a kérelmező a fás szárú növény pótlásáról hiánypótlási felhívás ellenére sem nyilatkozott; b) a fás szárú növény áttelepítése szakmai és településrendezési szempontból célszerű és kivitelezhető; vagy c) az természetvédelmi vagy környezetvédelmi érdeket sért. (3) Amennyiben a jegyző a kérelem benyújtását követő 90. napig nem dönt a fás szárú növény kivágásáról, az engedélyt a kérelemben foglaltak szerint megadottnak kell tekinteni. (4) A település szempontjából kiemelt szakmai, tudományos, település- és kultúrtörténeti értéket képviselő fás szárú növény kivágásának kérelmezése esetén a jegyző az eljárás megindításáról szóló értesítést 3 napon belül hirdetményi úton, valamint - ha a település ilyennel rendelkezik - a település hivatalos honlapján is közzéteszi a külön jogszabályban meghatározott ügyféli jogok biztosítása céljából. Ez esetben az eljárási határidő 60 nap. (5) A közterületen lévő fás szárú növény kivágását követő 1 éven belül a használó köteles gondoskodni a növény helyben történő szakszerű pótlásáról. A telepítendő cserje esetében 3 éven belül kell biztosítani a legalább azonos területi borítást. A pótlás céljából történő telepítést meg kell ismételni, ha a telepítést követő vegetációs időszak kezdetén a fás szárú növény nem ered meg. A szakszerű pótlás teljesítését a jegyző ellenőrzi. (6) Fás szárú növény pótlása nem történhet a 3.sz. mellékletben meghatározott fajok egyedeivel. A telepítés szempontjából előnyben részesített (javasolt) fajokat a 4.sz. melléklet tartalmazza. (7) Amennyiben a közműfektetés a fás szárú növény megtartásával nem valósítható meg, a jegyző a kivitelezőt a fás szárú növény pótlására kötelezi. (8) Amennyiben a fás szárú növény pótlása a földrészlet adottsága miatt nem vagy csak részben teljesíthető, a pótlást a jegyző által kijelölt más ingatlanon történő telepítéssel kell teljesíteni. Amennyiben ilyen ingatlan a település beépítettsége miatt nem jelölhető ki, a jegyző a használót jogszabályban meghatározott kompenzációs intézkedés megtételére kötelezi.

11 (9) Élő fát - amennyiben emberi életet vagy a fa értékénél nagyobb vagyont nem veszélyeztet - csak október 15-től március 31-ig terjedő időszakban lehet kivágni. (10) A közterületi, vagy az önkormányzat intézményének területén található, a fás szárú növények védelméről szóló jogszabály (346/2008. (XII.30.) Korm. rendelet) hatálya alá tartozó fás szárú növény telepítésére, fenntartására, kezelésére vonatkozó kötelezettségét megszegi, vagy ilyet jogellenesen kivág, pénzbírsággal sújtható. A szabálysértési feljelentést a polgármester teszi meg, és a kárigényt ő érvényesíti. Áteresz létesítése 11. (1) Az ingatlan előtti közterületen található csapadékvíz-elvezető árkon az ingatlan megközelítésére a kapubejáróhoz úttal kapcsolódó áteresz létesíthető. A végleges áteresz létesítését a jegyző, mint közútkezelő engedélyezi. A csapadékvíz-elvezető árkon átjáró az árok áteresz nélküli betöltésével nem létesíthető. (2) Az áteresz gondozása az építtető (tulajdonos, használó) feladata. Az áteresz átfolyó nyílásában lerakódott hordalékot, szennyeződést rendszeresen ki kell takarítani, a víz szabad áramlását biztosítani kell. Ha a tulajdonos ezt a kötelességét elmulasztja, a jegyző elrendelheti az áteresz kitakarítását az építtető (tulajdonos, használó) költségére. (3) A végleges áteresz hossza legfeljebb az ingatlan kapubejárója szélességével egyezhet meg, az indokolt (0,5-0,5 m) rátartással. Több kapubejáró esetén több áteresz is létesíthető. (4) A (3) pontban foglaltaktól eltérő hosszúságú vagy darabszámú végleges áteresz építésére csak kifejezetten indokolt esetben, a jegyző, mint közútkezelő engedélyével kerülhet sor. (5) Ideiglenes jelleggel (építkezés időtartamára) a véglegestől eltérő hosszúságú áteresz is építhető. Az ideiglenes áteresz legfeljebb az építési engedély érvényességi ideje alatt tartható fenn. (6) A végleges áteresz átfolyó szabad szelvényének legkisebb mérete 400 mm. Az ideiglenes áteresz szabad átfolyó szelvényének legkisebb mérete ennél kisebb, de legalább 250 mm lehet; ha azonban ez a méret a csapadékvíz szabályszerű elvezetését akadályozza, a jegyző kötelezheti az építtetőt az áteresz elbontására. (7) A végleges áteresz szintjét és dőlését az építtető kérelmére a jegyző határozza meg. Ha ehhez külső szakember (pl. földmérő) közreműködését kell igényelni, akkor ennek költségeit az építtető viseli. (8) Ha a megépített végleges áteresz átmérője kisebb, mint az (6) bekezdésben előírt, vagy ha az áteresz szintjét és dőlését nem a (7) bekezdés szerint határozták meg, a jegyző kötelezheti az építtetőt az áteresz elbontására, vagy azt az építtető költségére elbontathatja.

12 Hirdető berendezések és hirdetmények közterületi elhelyezése 12. (1) Hirdető berendezés közterületen közterület-használati engedély birtokában helyezhető el. (2) E rendelet hatálya alá tartozó területen bármilyen hirdető berendezés csak Zirc városképének, városszerkezetének, kisvárosi jellegének, idegenforgalmi nevezetességeinek, történelmi hagyományainak, épületei, építményei léptékének és mértékeinek figyelembevételével helyezhető el. (3) Hirdetmény a) a közterület tulajdonosa (kezelője) által e célra biztosított közterületi hirdető berendezésen, b) a közterületen kihelyezett saját hirdető berendezésen, helyezhető el. (4) Változó tartalmú hirdető berendezésen hirdetmény csak vízoldékony ragasztóval, vagy más, oldható módon rögzíthető. A hirdetmény kihelyezése, eltávolítása során a közterületek tisztántartásáról szóló rendelet előírásai szerint kell eljárni. (5) Hirdető berendezésen és hirdetményen nem alkalmazható a) a KRESZ-ben szereplő táblák forma- és színösszeállítása, továbbá az útbaigazító táblákon szabványosított betűtípus, és jelrendszer, b) káprázást okozó fény, felületén fényvisszaverő anyag. (6) Önkormányzat, önkormányzati, állami, vagy egyházi fenntartású helyi székhellyel, illetve telephellyel rendelkező intézmény által kihelyezett, az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó tartalmú megállító tábla, vagy hirdető berendezés közterületi kihelyezése díjmentes. (7) A hirdető berendezések kialakításának az építmény karakteréhez, színezéséhez, arányrendszeréhez igazodónak kell lenni. Szerkezetileg több elemből álló hirdetőberendezés egy építménynek számít. (8) Közterületről két vagy több oldalról látható közterületi hirdető berendezés csak két vagy több oldali hirdetőfelülettel kerülhet kialakításra. (9) Hirdető berendezést úgy kell elhelyezni, hogy az ne akadályozza a közterület más részeinek és a szomszédos ingatlanok rendeltetésszerű használatát, illetve közterület esetén a közterület fenntartási munkáit. 13. Nem helyezhető el hirdető berendezés, hirdetmény a) közterületi út, járda, gyalogút, kerékpárút szilárd burkolatára festett kivitelben; b) közparkban; c) közterületen álló fákon, padokon; d) emlékműveken; e) szobrokon;

13 f) áramszolgáltatói és távközlési eszközökön, szerelvényeken, berendezéseken. 14. (1) Az engedélyes (építtető) köteles gondoskodni a hirdető berendezés rendszeres karbantartásáról. A hirdető berendezésen elhelyezett hirdetmény jól látható (olvasható) és esztétikus állapotban tartása a hirdetmény elhelyezőjének kötelessége. (2) Ha a közterületen engedély nélkül elhelyezett hirdető berendezés elbontására a jegyző a hirdető berendezés elhelyezőjét, amennyiben az nem ismert, azt a személyt vagy szervezetet, akinek/amelynek az érdekében a hirdető berendezést kihelyezték, felszólítja, a felszólított köteles ennek 24 órán belül eleget tenni. A határidő eredménytelen letelte után a jegyző a hirdető berendezést kártalanítás nélkül elbontathatja, és a bontás költségét a felszólított felé érvényesítheti. (3) Ha közterületen hirdetményt nem hirdető berendezésen helyeztek el, a jegyző a hirdetmény elhelyezőjét, amennyiben az nem ismert, azt a személyt vagy szervezetet, akinek/amelynek az érdekében a hirdetményt kihelyezték, felszólítja a hirdetmény eltávolítására. A felszólított köteles ennek 24 órán belül eleget tenni. A határidő eredménytelen letelte után a jegyző a hirdetményt eltávolíttathatja, és az eltávolítás költségét a felszólított felé érvényesítheti. (4) A közterületen elhelyezett hirdető berendezésen lévő hirdetményt az elhelyezője a hirdetmény aktualitásának lejárta után 8 napon belül köteles eltávolítani. Ha a hirdetmény elhelyezője ennek nem tesz eleget, akkor ez a kötelezettség azt terheli, akinek érdekében a hirdetményt elhelyezték (a hirdetményen szereplő, vagy annak alapján beazonosítható személy vagy szervezet). (5) A megszűnt üzletek, intézmények, vállalkozások, stb. hirdető berendezéseit a megszűnt engedélyes (építtető) köteles lebontani a megszűnést követő 15 napon belül. Ha ez a határidő eredménytelenül telik el, a jegyző felszólíthatja a megszűnt engedélyest (építtetőt) a hirdető berendezés lebontására. A felszólítás eredménytelensége esetén a jegyző a közterületi hirdető berendezést kártalanítás nélkül elbontatja. 15. (1) Választási kampányt szolgáló hirdető berendezés a okban leírtak szerint helyezhető el közterületen (2) Választási plakát a választási kampány ideje alatt helyezhető el közterületen. (3) Épület falára, kerítésre választási plakátot kizárólag a tulajdonos, bérlő, illetőleg állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan esetén a vagyonkezelői jog gyakorlójának hozzájárulásával lehet. Állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületen vagy azon belül választási plakátot elhelyezni tilos.

14 (4) Műemlékvédelmi okokból tilos választási plakátot elhelyezni az országos műemléki védelem és a helyi egyedi védelem alá eső épületeken vagy azokon belül, valamint a helyi területi védelem alá eső területeken. Ezeknek a felsorolását az országos műemléki nyilvántartás, a Helyi Építési Szabályzat, valamint a helyi építészeti és kulturális örökség helyi védelem alá helyezéséről szóló önkormányzati rendeletek tartalmazzák. (5) Környezetvédelmi okokból tilos választási plakátot elhelyezni a) közparkban; b) közterületen álló fákon; c) áramszolgáltatói és távközlési eszközökön, szerelvényeken, berendezéseken; (6) A plakátot úgy kell a felületen rögzíteni, hogy az eltávolításakor a hordozó felületben ne keletkezzen kár, és nyom nélkül eltávolítható legyen. Az eltávolítás során a közterületek tisztántartásáról szóló rendelet előírásait be kell tartani. (7) Aki a plakátot elhelyezte, vagy akinek az érdekében elhelyezték, köteles azt a szavazást követő 30 napon belül eltávolítani. (8) A ok előírásait a választási plakátokra az ebben a bekezdésben foglaltak figyelembe vételével kell alkalmazni. (1) Közterületen szeszes ital fogyasztása tilos. Közterületi szeszesital-fogyasztás 16. (2) Az (1) bekezdésben leírt tilalom nem vonatkozik: a) a jelen rendelet szabályai szerint engedélyezett, továbbá a közúti közlekedésről szóló évi I. tv. 36. (1) bekezdése szerinti közútkezelői hozzájárulással engedélyezett vendéglátó-ipari, kereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó kitelepülésre, ideiglenes elárusítóhely közvetlen környezetében lévő, fogyasztásra kijelölt területre, b) a Zirc Városi Önkormányzat, vagy az általa fenntartott intézmény által szervezett rendezvényekre c) humanitárius, karitatív, kulturális, illetőleg sporttevékenység céljára szervezett rendezvényekre d) minden év december 31- én órától a következő év január 01- jén óráig terjedő időszakra (3) A közterületi szeszesital-fogyasztásra vonatkozó magasabbrendű jogszabályokban lefektettet rendelkezéseket jelen rendelet függeléke tartalmazza. A közterület-használat bejelentése és a közterület-használati engedély iránti kérelem 17.

15 (1) A közterület-használatot annak kell bejelentenie, illetve a közterület-használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja. (2) A rendeletben foglalt bejelentési kötelezettségnek a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési osztálya felé, vagy a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán kell eleget tenni. A bejelentés történhet telefonon, személyesen, elektronikus levélben és papíron, a közterület igénybevételét megelőzően legalább 2 nappal. Ez alól kivétel az 5. d) bekezdés, amely esetben a bejelentést az üzemzavar elhárításának megkezdésekor is elegendő megtenni. (3) A közterület-használat engedélyezése iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési osztályán, vagy a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán, az erre szolgáló nyomtatványon, elektronikus levél mellékleteként vagy papíron lehet benyújtani, a közterület igénybevételét megelőzően legalább 3 nappal. (4) Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell: a) a kérelmező nevét, megnevezését (szervezet esetében azt azt képviselő személy nevét is), székhelyének, lakóhelyének címét, a kapcsolattartáshoz szükséges adatokat (telefon, fax, ); b) a közterület-használat helyét, a közterület-használat megnevezését vagy célját, az igényelt terület nagyságát; c) a közterület-használat tervezett kezdését és befejezését, tekintettel a 3. (5) bekezdésére is; d) kötelezettségvállalást arra vonatkozóan, hogy a közterület-használat befejezése után az a közterület eredeti állapotát az engedélyes a saját költségén, minden kártérítési igény nélkül helyreállítja. e) Az állandó telepítésű hirdető berendezés kihelyezésével kapcsolatos kérelemhez mellékelni kell továbbá: ea) a pontos helyszínrajzot és műszaki tervet (színes nézeti rajzot, M=1:1000, M=1:20 méretarányban); eb) az egyéb engedélyeket, hozzájárulásokat; ec) a főépítész ennek hiányában az építési hatóság - véleményét. Az engedély megadása 18. (1) Közterület-használati engedély az e rendeletben foglaltak alapján annak a kérelmezőnek adható (hosszabbítható meg), aki a megadáshoz szükséges feltételekkel rendelkezik. (2) Mozgóbolti tevékenység bejelentése akkor vehető tudomásul, ha az a kérelmező működési engedélyében Zirc városra is kiterjed. (3) Ha a kérelmező nem csatolta, az állandó telepítésű hirdető-berendezés közterülethasználati engedélyének kiadása előtt az engedélyező hatóság kikéri a városi főépítész véleményét. Ha a hirdető berendezés nem felel meg a 6. (4), a 12. (2) vagy a 12. (7) bekezdésének, az engedélyező hatóság a hirdető berendezés méretének, alakjának, anyagának, színösszeállításának, helyének módosítását javasolhatja, vagy engedély kiadását megtagadhatja.

16 (4) Az engedélyező hatóság kérheti a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okiratok és engedélyek (pl. vállalkozói igazolvány, gazdasági szervezet alapító okirata, műszaki alkalmassági tanúsítványok, felelősségbiztosítás, stb.) bemutatását. (5) Mutatványos tevékenység akkor engedélyezhető, ha a kérelmező rendelkezik a 14/1994. (V.27.) IKM. rendeletben szereplő,a berendezések műszaki alkalmasságát bizonyító tanúsítványokkal. (6) A közterület használati engedélyben elő kell írni: a) közterületen elhelyezendő építmény esetén annak rendeltetését valamint az ott végezhető tevékenységet; b) az engedélyes teljes körű felelősségét az engedélyezett közterület-használattal kapcsolatban; c) azt, hogy az engedélyes köteles az igénybe vett területet és környezetét tisztán tartani, a göngyöleg és a szemét elszállításáról, valamint közterületi létesítmény esetén annak karbantartásáról gondoskodni; d) az eredeti állapot helyreállítását, a használat megszűnte után; (7) A közterület-használatot a polgármester engedélyezi. 19. Az engedélyes köteles a közterület-használati engedély másolatát a helyszínen magánál tartani. A közterület-használati engedély visszavonása Az engedélyt vissza kell vonni, ha: 20. a) az engedélyes a területet nem az engedélyezett tevékenységre használja; b) az engedélyes a közterület használati díjat felhívás ellenére a felhívás kézhezvételétől számított 15 napon belül nem fizeti meg. A közterület-használati díj 21. (1) A közterület használati díj évi, havi, napi, négyzetméterre, illetve darabszámra vetített, továbbá alkalmi árusítási díj. (2) Ha a közterület-használati kérelem alapján engedélyezett közterület-használati díj nettó 1000 (egyezer) forintnál nem magasabb, akkor azt az engedélyes következő, közterülethasználati engedéllyel megállapított közterület-használati díjával együtt, de legfeljebb egy éven belül kell megfizetnie.

17 (3) A közterület-használati díj három hónapon túli közterület-használat esetén kettő, hat hónapon túli közterület-használat esetén három, kilenc hónapot meghaladó közterülethasználat esetén négy részletben is fizethető, feltéve, hogy egyetlen részlet összege sem alacsonyabb nettó ,- (tízezer) forintnál. (4) A létesítményekkel elfoglalt közterületek nagyságának meghatározásánál a létesítmény közterületből elfoglalt, a talajszintre vetített alapterületet (pl. előtető, napvédő, ponyva stb.) kell figyelembe venni. A díjkötelezettség megállapításánál minden töredék négyzetmétert teljes négyzetméternek kell számítani. (5) A reklámberendezések esetén a terület kategóriájának megfelelően a teljes reklámfelületet, lábakon álló felület esetén a talaj síkjáig meghosszabbított méretét (területét) kell a díjfizetés alapjának tekinteni. (6) A rendelet előírásai ellenére be nem jelentett vagy engedély nélküli közterület-használat észlelésekor a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési osztálya jogosult a közterülethasználat kezdetét a rendelkezésére álló információk alapján megállapítani, vagy vélelmezni. (7) Különböző kategóriák határterületén a magasabb kategóriának megfelelő díjtételt kell alkalmazni. A közterület engedély nélküli használatának következményei (1) Aki e rendelet a) 4. -ában; b) 6. - ában; c) 7. -ában; d) 9. (1) bekezdésében; a) 10. (1), (5) és (10) bekezdésében; b) ában; c) ában; d) ában; h) ában; i) ában; j.) ában 22. foglaltakat megszegi, szabálysértést követ el, és ,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. (2) A közterület rendeltetéstől eltérő, engedély nélküli használata esetén a használó köteles a használatot jegyző vagy a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési osztályának írásbeli felhívására, vagy a Polgármesteri Hivatal képviselőjének szóbeli felhívására, vagy a közterület-felügyelő írásos vagy szóbeli felszólítására megszüntetni és a közterület eredeti állapotát a saját költségén minden kártalanítási igény nélkül - helyreállítani.

18 (3) Az, aki a közterületet engedélyhez kötött esetben engedély nélkül vagy az engedélyben foglalt feltételektől eltérő módon használ, a szabálysértés jogkövetkezményein (bírság, ismételt bírság) túlmenően az engedély nélküli vagy az eltérő használat tartamára az egyébként fizetendő közterület használati díj megfizetésére kötelezhető. (4) Ha a közterületet engedély nélkül vagy az engedélytől eltérő módon használó az engedélyezés feltételeinek megfelel, kérelmére a polgármester a közterület használatot engedélyezheti. A használó ezzel nem mentesül az (1) és (3) bekezdésben felsorolt következmények alól. (5) Az, aki közterületet építmény elhelyezésével engedély nélkül használ, az építmény lebontására kötelezhető. Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések 23. (1) Jelen rendeletet a hatályba lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni, hatályba lépése nem érinti az ezt megelőzően kiadott közterület-használati szerződések érvényességét. 24. (1) Jelen rendelet kihirdetésének napján hatályba. Kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik. (2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testületének a közterületek használatáról szóló 12/2008.(VI.2.) rendelete. 25. E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvének figyelembe vételével készült, és azzal összeegyeztethető szabályozást tartalmaz. Zirc, Ottó Péter polgármester dr. Árpásy Tamás jegyző

19 1. számú melléklet a közterületek használatáról szóló rendelethez I. kategória: városközpont, a város szempontjából kiemelten fontos az alábbi utcák által meghatározott terület: Rákóczi tér Alkotmány utca Ságvári utcáig Deák F. utca a Cigánydombi árokig Köztársaság utca a Fáy A. utcáig Széchenyi utca Március 15. tér Kertész utca Kossuth utca az Orvosi rendelőig Damjanich utca Gyóni G. utca Arborétum hosszáig Petőfi S. utca Reguly A. utca Petőfi utcáig József A. utca a Bajcsy Zs. utcáig II. kategória: egyéb belterületek, melyek a fenti utcák által határolt részeken kívül esnek

20 A közterület használat tárgya 1. A közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető), ernyőszerkezet, hirdető berendezés (fényreklám), cégtábla, címtábla, cégér 2. Árusító és egyéb fülke (élelmiszer, cukorka, gyümölcs, virág, könyv, hírlap, dohány, stb. árusítását szolgáló pavilon, bódé) 3. 3,5 t megengedett legnagyobb össztömegű jármű várakozása a 7. (5) bekezdés szerint 3. Egyes létesítményekhez szükséges gépjármű várakozóhely, üzleti szállítás-rakodáshoz szükséges várakozóhely, taxi állomáshelye 4. Állandó tartalmú hirdető berendezés elhelyezése a 11. (4) bek.- ben leírt korlátozással 5. Változó tartalmú hirdető berendezés elhelyezése a 11. (4) bek.- ben leírt korlátozással 6. Megállító tábla elhelyezése a 11. (4) bek.- ben leírt korlátozással 7. Építési munkával kapcsolatos építőanyagok, építéshez szükséges szerkezetek, konténerben tárolt bontási és építési törmelék elhelyezéséhez az 5. b) és c) pontjában leírt korlátozással 8. Idényjellegű árusítás, valamint vállalkozási, értékesítési tevékenység termék közterületen történő bemutatásával 2. számú melléklet a közterületek használatáról szóló rendelethez Közterület-használati díjtételek I. kategória területén II. kategória területén 500,- Ft/m 2 /hó 250,- Ft/ m 2 /hó 1000,- Ft/ m 2 /hó 500,- Ft/ m 2 /hó ,-Ft/várakozóhely/év Ft/hó ,- Ft/várakozóhely/év 1.200,- Ft/ m 2 /hó 600,- Ft/ m 2 /hó 2.400,- Ft/ m 2 /hó 1.200,- Ft/ m 2 /hó 1.200,-Ft/m2/hó 600,-Ft/m2/hó 50,- Ft/ m 2 /nap 20,- Ft/ m 2 /nap 250,- Ft/ m 2 /nap 100,- Ft/ m 2 /nap 9. Alkalmi árusítás 600,- Ft/ m 2 /nap 300,- Ft/ m 2 /nap 10. Javító-szolgáltató tevékenység 300,- Ft/ m 2 /hó 150,- Ft/ m 2 /hó 11. Vendéglátóipari előkert 30,- Ft/ m 2 /nap 15,- Ft/ m 2 /nap 12. Üzlet működésével összefüggésben göngyölegek 200,- Ft/ m 2 nap 100,- Ft/ m 2 /nap elhelyezése, 13. Mutatványos tevékenység 300,- Ft/ m 2 /nap 150,- Ft/ m 2 /nap 14. Sport- és kulturális tevékenység díjmentes díjmentes napon túli tüzelőanyag tárolás - 150,- Ft/ m 2 /nap 16.. Egyéb A díj mértékét a fentiek figyelembe vételével esetenként kell megállapítani, napi díjtétellel is. 17. Cirkusz ,- Ft/alkalom (maximum 3 nap) 18. Menet rendszerinti helyközi autóbuszok napközbeni 1.000,- Ft/hónap/jármű várakozása a személyszállítási logisztikai központ területén 19. Nem menetrend szerinti autóbuszok napközbeni várakozása a személyszállítási logisztikai központ területén 400.,-Ft./óra, Ötödik órától 100,-Ft./óra 20.. Autóbuszok éjszakai várakozása a személyszállítási 5.000,- Ft./hónap/jármű logisztikai központ területén 21. Helyijárati autóbusz tárolása az üzemeltetővel egyeztetett díjmentes helyen 22. A személyszállítási logisztikai központot üzemeltető Üzemeltetési szerződésben foglaltak szerint autóbuszainak tárolása a személyszállítási logisztikai központ területén 23.. Mozgó árusítás ,- Ft/m 2 /nap 24. Mozgóbolt 500,- Ft/m 2 /nap 25. Az előírttól eltérő méretű vagy darabszámú áteresz díjmentes létesítése 26. Önkormányzat, önkormányzati, állami, vagy egyházi fenntartású helyi székhellyel, illetve telephellyel rendelkező intézmény által kihelyezett, az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó tartalmú megállító tábla, vagy hirdető berendezés közterületi kihelyezése díjmentes A fenti összegek az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

21 3. számú melléklet a közterületek használatáról szóló. rendelethez Magyar név akác* amerikai kőris* bálványfa* gyalogakác kései meggy zöld juhar * kivéve a kertészeti változatok Inváziós fajú fás szárú növények Tudományos név Robinia pseudo-acacia Fraxinus americana Ailanthus altissima Amorpha fruticosa Prunus serotina Acer negundo Magyar név mogyoró nyír fűz nyár Közegészségügyi okból nem telepíthető fás szárú növények Tudományos név Corylus Betula (csak sorfának nem telepíthető) Salix Populus (a hímivarú egyed kivételével) 4. számú melléklet 1 a közterületek használatáról szóló. számú rendelethez Közterületi telepíténél előnyben részesítendő (javasolt) fás szárú növények Magyar név Tudományos név Madárberkenye Sorbus aucuparia Hegyvidéki faj, csoportos almatermése, lombozata díszítő értékű, nem magas fa. Zirc környékén a Cuhavölgyben vadon is előfordul. Korai juhar Acer platanoides Globosum kertészeti változat Zircen gyakran ültetett, gömbös koronájú fa. Légvezetékek alatt jól elfér, ehhez időnként megfelelő metszés szükséges. Virágos kőris Fraxinus ornus Mecsek kertészeti változat Gömbös koronájú alacsony fa, utcai sorfaként jól megállja helyét. Melegkedvelő, de Zirc klímáját még elviseli. Keskenylevelű kőris Fraxinus angustifolia Kissé magasabbra növő utcai sorfának alkalmas faj, légvezetékek alá nem ajánlott.

22 Függelék a közterületek használatáról szóló. rendelethez évi LXIX. törvény a szabálysértésekről A szabálysértés fogalma, a szabálysértést meghatározó jogszabályok 1. (1) Szabálysértés az a jogellenes, tevékenységben vagy mulasztásban megnyilvánuló cselekmény, melyet törvény, kormányrendelet vagy önkormányzati rendelet szabálysértésnek nyilvánít, s amelynek elkövetőit az e törvényben meghatározott joghátrány fenyeget. A pénzbírság 16. (1) A pénzbírság legalacsonyabb összege háromezer forint, legmagasabb összege százötvenezer forint. (2) Az önkormányzati rendelet harmincezer forintban állapíthatja meg a pénzbírság legmagasabb összegét. 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet az egyes szabálysértésekről Szeszesital-árusítás, -kiszolgálás és -fogyasztás tilalmának megszegése 12. (1) Aki a) a szeszes ital árusítására vagy a közterületen történő fogyasztására vonatkozó - törvényben, kormányrendeletben, illetőleg önkormányzati rendeletben meghatározott - tilalmat megszegi, b) vendéglátó üzletben 18. életévét be nem töltött személy részére szeszes italt szolgál ki, c) a szeszes ital eladása során közterületen vagy nyilvános helyen szemmel láthatóan részeg állapotban lévő személynek szeszes italt szolgál ki, d) közterületen vagy nyilvános helyen fiatalkorút szándékosan lerészegít, ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság illetékes területi szerve hatáskörébe is tartozik. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a rendőrség, a közterület-felügyelő, illetőleg az ÁNTSZ regionális vagy kistérségi intézete erre felhatalmazott ügyintézője helyszíni bírságot szabhat ki. Figyelemre méltó szabályozások:

23 Melléklet az előterjesztéshez ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2008.(XI.11.) és a 35/2009.(X.1.) rendeletekkel módosított 12/2008.(VI.2.) rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL egységes szerkezetben

24 Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében és a szabálysértésekről szóló évi LXIX. Tv. 1. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja a közterületek célszerű, gazdaságos, a környezeti, természeti és településképi értékeket oltalmazó használatának elősegítése érdekében. 2 Általános rendelkezések A rendelet célja 1. (1) A rendelet célja Zirc város közterületeinek, és zöldterületeinek védelme városképi, kereskedelmi, idegenforgalmi, közegészségügyi, köztisztasági valamint közlekedésbiztonsági szempontok figyelembevételével meghatározni a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának szabályait és az esztétikus lakókörnyezet kialakítását. (2) E rendelet alkalmazásában: l) közterület: a közhasználatra szolgáló minden olyan önkormányzati tulajdonban álló terület, amelyet rendeltetésének megfelelően bárki használhat és az ingatlannyilvántartás ekként tart nyilván, ideértve a közterületnek közútként szolgáló és a magánterületnek a közforgalom számára a tulajdonos (használó) által megnyitott és kijelölt részét, továbbá az a magánterület, amelyet azonos feltételekkel bárki használhat. A közterület rendeltetése különösen a közlekedés biztosítósa (utak, terek), a pihenő és emlékhelyek kialakítása (parkok, köztéri szobrok stb.) a közművek elhelyezése; m) mozgóbolt: önjáró vagy, gépjárművel vontatott árusítóhely; n) mozgóárusítás: a kereskedő vagy megbízottja olyan eszköz segítségével viszi magával az eladásra kínált árut, amely nem minősül mozgóboltnak; o) vásár: országos vagy, helyi jelleggel rendezett olyan adásvételi tehetőség, ahol az áruk kínálatát kirakodással mutatják be; p) rendezvény: a külön jogszabályban meghatározott szabályok szerint megtartott békés összejövetel, felvonulás és tüntetés; f) zöldterület: az állandóan növényzettel fedett közterület (közkert, közpark). Területfelhasználási egység, amelyet a település belterületén közparkok, közkertek elhelyezése céljából alakítanak ki, vagy a rendezési tervekben ilyen rendeltetésre kijelölnek. j) cégér: valamely mesterség jelvényeként használt, rendszerint a műhely, üzlet bejárata fölé kifüggesztett tárgy vagy címszerű ábra, k) cégtábla: kereskedelem, szolgáltatás, vendéglátás célját szolgáló helyiség, helyiségegyüttes nevét és az ott folyó tevékenységet bejáratnál feltüntető tábla, l) címtábla: intézmény, vállalkozás nevét, esetleg egyéb adatait feltüntető tábla (névtábla), m) hirdetőoszlop: plakátok, hirdetések céljára szolgáló építmény, n) hirdetőtábla: hirdetések, reklámok, közlemények kifüggesztésére használt tábla, o) 3 megállító tábla: nyitvatartási idő alatt az üzletek, intézmények elé a közterületre kihelyezett mobil, információs tartalmú tábla, amely a talajhoz (járófelülethez) nincs rögzítve 2 A preambulumot módosította a 18/2008.(XI.11.) rendelet 1. -a, hatályos 208. december 1-től. 3 Módosította a 18/2008.(XI.11.) rendelet 2. (1) bekezdése, hatályos december 1-től.

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év április 26.-i ülésére Tárgy: A közterületek használatáról szóló 8/2001. (III.27.) ÖK. rendelet felülvizsgálata (jogharmonizációs

Részletesebben

BAKONYPÖLÖSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/1997.(IV. 28.) rendelete

BAKONYPÖLÖSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/1997.(IV. 28.) rendelete BAKONYPÖLÖSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/1997.(IV. 28.) rendelete a közterület-használatról és a közterület használati díj megállapításáról (módosítással egybefoglalva és lezárva:2005.

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S E LŐ T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- Testülete 2004. április 26- i ülésére Tárgy: A hirdető- berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló 40/2003.(X.27.) ÖK. rendelet felülvizsgálata.

Részletesebben

ENYING VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/1999. (V. 10.) SZ. RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

ENYING VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/1999. (V. 10.) SZ. RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Egységes szerkezetben az 5/2015. (III. 26.) önkormányzati rendelettel bezárólag ENYING VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/1999. (V. 10.) SZ. RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Enying Város

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/1999. (II.25.) rendelete

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/1999. (II.25.) rendelete Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/1999. (II.25.) rendelete az önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás- és kezelés díjáról Balatonfüred

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/ 510 300 Fax: 63/510-332

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/ 510 300 Fax: 63/510-332 Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/ 510 300 Fax: 63/510-332 Száma. 02-708/2006. Tárgy: A közterületek és közterület jellegű területek

Részletesebben

20/2006. (XII. 20.) Kt. rendelete 1. a közterület használatáról és az üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről

20/2006. (XII. 20.) Kt. rendelete 1. a közterület használatáról és az üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről UZSA TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2006. (XII. 20.) Kt. rendelete 1 a közterület használatáról és az üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről Uzsa Település Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Cegléd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek használatának rendjéről és feltételeiről szóló 30/2011. (XII. 1.) 1 önkormányzati rendelete a 14/2012. (V. 24.), a 17/2012. (VII. 5.), a

Részletesebben

Téglás Városi Önkormányzat 2/2003. (I. 28.) TÖ sz. rendelete a közterületek használatának rendjéről és a köztisztaság fenntartásáról

Téglás Városi Önkormányzat 2/2003. (I. 28.) TÖ sz. rendelete a közterületek használatának rendjéről és a köztisztaság fenntartásáról Téglás Városi Önkormányzat 2/2003. (I. 28.) TÖ sz. rendelete a közterületek használatának rendjéről és a köztisztaság fenntartásáról A 21/2005. (IX. 30.), a 28/2005. (XII. 22.) és a 27/2006. (XII. 21.)

Részletesebben

I. fejezet Közterületek használata

I. fejezet Közterületek használata Sásd Város Önkormányzata 4/2009.(III.27.) önkormányzati rendelete a közterületek rendjéről és a köztisztaságról 1 Sásd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 14/2007.(III.29.) ÖK számú R E N D E L E T E

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 14/2007.(III.29.) ÖK számú R E N D E L E T E Mezőkövesd Város Önkormányzatának 14/2007.(III.29.) ÖK számú R E N D E L E T E a közterület eltérő használatáról és a használat díjának meghatározásáról A Mezőkövesd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Gödöllő Város Képviselő-testületének../2011. (.) számú önkormányzati rendelete Gödöllő város közterületeinek használatáról, a közterületek és a vásárok rendjéről Gödöllő Város Képviselő-testülete az Alkotmány

Részletesebben

Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, 2015. október 29.

Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, 2015. október 29. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /...(..) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról és a közösségi együttélés egyéb alapvető szabályairól Előterjesztő: Polgármester Előkészítő:

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 23/2003. (XI. 21.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 23/2003. (XI. 21.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 Hatályos: 2013. augusztus 16-tól MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 23/2003. (XI. 21.) Ö N

Részletesebben

Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselõ-testületének. 14/2008.(IV.16.) rendelete. a közterületek használatáról

Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselõ-testületének. 14/2008.(IV.16.) rendelete. a közterületek használatáról Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 14/2008.(IV.16.) rendelete a közterületek használatáról Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelete. a közterület használatáról

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelete. a közterület használatáról LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról Lébény Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló

Részletesebben

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 7/2015. (V. 8.) rendelete. A közterületek használatáról és a reklámhordozók elhelyezéséről

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 7/2015. (V. 8.) rendelete. A közterületek használatáról és a reklámhordozók elhelyezéséről Biatorbágy Város Képviselő-testülete 7/2015. (V. 8.) rendelete A közterületek használatáról és a reklámhordozók elhelyezéséről Biatorbágy Város Képviselő testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Erdőkertes község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2009. (XII. 17.) sz. és 10/2010. (V.27.) sz. rendeletével módosított 14/2008. (12.04.) sz. rendelete a közterületek rendjéről Erdőkertes község

Részletesebben

Ásotthalom Község Jegyző jétő l 7/2008. Témafelelős: Dr. Karsai Éva Véleményező Bizottság: PTB, TVMB Ikt.szám: 1134/2008.

Ásotthalom Község Jegyző jétő l 7/2008. Témafelelős: Dr. Karsai Éva Véleményező Bizottság: PTB, TVMB Ikt.szám: 1134/2008. Ásotthalom Község Jegyző jétő l 7/2008. Témafelelős: Dr. Karsai Éva Véleményező Bizottság: PTB, TVMB Ikt.szám: 1134/2008. Tárgy: A közterület használatáról szóló rendelet megalkotása Melléklet: 1 pl. Rendelet-tervezet

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2015. (...) önkormányzati rendelete A közterületek használatának rendjéről

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2015. (...) önkormányzati rendelete A közterületek használatának rendjéről Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2015. (....) önkormányzati rendelete A közterületek használatának rendjéről Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2009.(II.3.) rendelete a közterületek használatáról * a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2009.(II.3.) rendelete a közterületek használatáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2009.(II.3.) rendelete a közterületek használatáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

a közterületek használatáról

a közterületek használatáról BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 4/2004. (III.01.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.)

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 36/2013. (XI.29.) rendelete

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 36/2013. (XI.29.) rendelete TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 36/2013. (XI.29.) rendelete a közterületek használatáról, a közutak nem közlekedési célú igénybevétele engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodájától 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/ 510 304 Fax: 63/510-332

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodájától 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/ 510 304 Fax: 63/510-332 Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodájától 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/ 510 304 Fax: 63/510-332 Ikt. sz.:27712-2/2010 Tárgy: A reklámhordozókról és a reklámokról Mell.:

Részletesebben

I. Fejezet A rendelet hatálya 1..

I. Fejezet A rendelet hatálya 1.. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VII.17.) önkormányzati rendelete a közterületek és közterület jellegű területek használatáról Módosítva: 25/2013. (XI.08.), 2/2015. (II.03.),

Részletesebben

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2013. (VII. 26.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 15/2006. (XII. 27.) önkormányzati rendelete módosításáról Kékkút Község

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2013. május 30-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2013. május 30-i rendes ülésére 13. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-i rendes ülésére Tárgy: A reklámozás helyi szabályairól szóló rendelet elfogadása

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelet a közterület-használat szabályairól. A rendelet hatálya

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelet a közterület-használat szabályairól. A rendelet hatálya Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelet a közterület-használat szabályairól Pátka Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2009 (III.

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2009 (III. 1 EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2009 (III. 27.) számú rendelete a közterületek rendeltetéstől eltérő használatának szabályozásáról. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Magyar

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 31/2001. (VI. 01.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 31/2001. (VI. 01.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 31/2001. (VI. 01.) számú r e n d e l e t e a közterületek használatának, valamint a közutak nem közlekedési célú igénybevétele engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról

Részletesebben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (II. 1.) önkormányzati rendelete a közterületek-használatáról. egységes szerkezetben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (II. 1.) önkormányzati rendelete a közterületek-használatáról. egységes szerkezetben TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (II. 1.) önkormányzati rendelete a közterületek-használatáról egységes szerkezetben A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény

Részletesebben

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/ 2006. (XII. 27.) rendelete. A közterületek használatáról

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/ 2006. (XII. 27.) rendelete. A közterületek használatáról KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/ 2006. (XII. 27.) rendelete A közterületek használatáról Kékkút község Önkormányzata Képviselő-testülete Az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Kaposmérő Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2004.(V.1.) r e n d e l e t e a közterület használatáról (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 26/2004.(XII.1.), az 5/2008. (VII.1.), 8/2008.(VIII.28.),

Részletesebben

10/2015. (IV. 30.), 3/2014. (II.28.), 13/2009. (XII. 17.) 10/2010. (V.27.) 9/2011. (IV.1.) 6/2012. (IV.10.) 14/2012. (XII.

10/2015. (IV. 30.), 3/2014. (II.28.), 13/2009. (XII. 17.) 10/2010. (V.27.) 9/2011. (IV.1.) 6/2012. (IV.10.) 14/2012. (XII. Erdőkertes község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (IV. 30.), 3/2014. (II.28.), 13/2009. (XII. 17.) sz., 10/2010. (V.27.) sz., 9/2011. (IV.1.) sz., 6/2012. (IV.10.) és 14/2012. (XII. 18.) számú

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2007. (XII. 1.) rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és az ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról Biharnagybajom

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzata képviselő-testületének 25/2014 (V.27.) önkormányzati rendelete. I. Fejezet. Általános rendelkezések

Zamárdi Város Önkormányzata képviselő-testületének 25/2014 (V.27.) önkormányzati rendelete. I. Fejezet. Általános rendelkezések Zamárdi Város Önkormányzata képviselő-testületének 25/2014 (V.27.) önkormányzati rendelete közterületen lévő reklámok, reklámberendezések és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről

Részletesebben

szerződést kötött a szolgáltatóval, melynek megnevezését és adatait (a továbbiakban: közszolgáltató) az 1. melléklet tartalmazza.

szerződést kötött a szolgáltatóval, melynek megnevezését és adatait (a továbbiakban: közszolgáltató) az 1. melléklet tartalmazza. Sukoró Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2014. (III. 19.) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Sukoró Község Önkormányzat

Részletesebben

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (X.22.) önkormányzati rendelete a közterület használatról

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (X.22.) önkormányzati rendelete a közterület használatról Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (X.22.) önkormányzati rendelete a közterület használatról 2 Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

I. FEJEZET. 1. A település tisztaságáról

I. FEJEZET. 1. A település tisztaságáról Ukk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (V. 26.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételről, a közterület használatáról

Részletesebben

20/1994.(07.04.) Kgy. sz. rendelet 1. A közterület használatáról és a közterülethasználati díjról egységes szerkezetben

20/1994.(07.04.) Kgy. sz. rendelet 1. A közterület használatáról és a közterülethasználati díjról egységes szerkezetben 20/1994.(07.04.) Kgy. sz. rendelet 1 A közterület használatáról és a közterülethasználati díjról egységes szerkezetben A rendelet hatálya 1.. 2 E rendelet hatálya kiterjed a./ a közhasználatra szolgáló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. év december 15.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

30/2004. (VII. 1.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

30/2004. (VII. 1.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 30/2004. (VII. 1.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRŐL A 14/2005. (III. 23.), A 45/2005. (X. 28.), A

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja Szentimrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013.(IX.16.) önkormányzati rendelet a közterületek rendeltetéstől eltérő célú használatának szabályairól Közterületekről Szentimrefalva Község

Részletesebben

Felsőnyék Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (XI. 26.) sz. rendelete az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról

Felsőnyék Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (XI. 26.) sz. rendelete az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról Felsőnyék Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (XI. 26.) sz. rendelete az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról Felsőnyék Község Önkormányzati Képviselő-testülete az árak megállapításáról

Részletesebben

Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 13/2012.(V.30.) önkormányzati rendelettel módosított. 1512005(X.28.) KT. sz.

Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 13/2012.(V.30.) önkormányzati rendelettel módosított. 1512005(X.28.) KT. sz. Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 13/2012.(V.30.) önkormányzati rendelettel módosított 1512005(X.28.) KT. sz. rendelete a közterület használat szabályairól (egységes szerkezetben)

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés 57/1999. (XII.23.) Kgy rendelete a közterület-használat rendjéről (Egységes szerkezetbe foglaltan)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés 57/1999. (XII.23.) Kgy rendelete a közterület-használat rendjéről (Egységes szerkezetbe foglaltan) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés 57/1999. (XII.23.) Kgy rendelete a közterület-használat rendjéről (Egységes szerkezetbe foglaltan) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2007. (X.11.) rendelete. A közterületek használatáról és a közterületek rendjéről

Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2007. (X.11.) rendelete. A közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2007. (X.11.) rendelete A közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Egyek Nagyközség Önkormányzatának területén lévő közterületek alapvetően

Részletesebben

JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2013. (IX.12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A közterület-használat rendjéről.

JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2013. (IX.12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A közterület-használat rendjéről. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2013. (IX.12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A közterület-használat rendjéről. Jászszentandrás község Önkormányzatának Képviselőtestülete Az épített

Részletesebben

PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. 9/2008. (XI. 28.) számú RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL

PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. 9/2008. (XI. 28.) számú RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2008. (XI. 28.) számú RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA Zagyvaszántói Önkormányzat 15/2004. (IV.30.) rendelete a közterület használatról és a közterület-használati díjakról a 10/2005.(IX.29.), a 11/2008.(VIII.28.), a 13/2008.(X.30.

Részletesebben

1. A közterület-használat szabályai

1. A közterület-használat szabályai Tarján Község Önkormányzati Képviselő-testületének 8/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról, rendjéről és tisztántartásáról Tarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2011. (I.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2011. (I.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2011. (I.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében

Részletesebben

Felsőpakony Község Önkormányzatának 8/2008. (X. 29.) számú rendelete a közterületek használatáról és használatuk rendjéről.

Felsőpakony Község Önkormányzatának 8/2008. (X. 29.) számú rendelete a közterületek használatáról és használatuk rendjéről. Felsőpakony Község Önkormányzatának 8/2008. (X. 29.) számú rendelete a közterületek használatáról és használatuk rendjéről. Felsőpakony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

(A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

(A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 16/2006. (XII.5.) RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 22/2011. (X.14.) számú önkormányzati R E N D E L E T E

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 22/2011. (X.14.) számú önkormányzati R E N D E L E T E Zsámbék Város Képviselő-testületének 22/2011. (X.14.) számú önkormányzati R E N D E L E T E a közterületek használatának rendjéről és a közterület-használati díjakról Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. (IV.30.) rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. (IV.30.) rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004. (IV.30.) rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

fejezet A rendelet hatálya

fejezet A rendelet hatálya Vámosmikola község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(IV.30.) rendelete a közterület használatáról és a közterület használati díjakról a módosításáról szóló 13/2008.(XI.27.) rendelettel egységes

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 7/2005. (II. 28.) számú r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 7/2005. (II. 28.) számú r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2005. (II. 28.) számú r e n d e l e t e a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a köztisztaság fenntartásáról

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A közterület használata és a közterület-használati hozzájárulás

1. A rendelet hatálya. 2. A közterület használata és a közterület-használati hozzájárulás Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19./2000. (IX. 12.) sz. Rendelete A helyi közterületek használatáról és a közterületek rendjéről (módosítva a 9./2008. (VI. 10.) és a 16/2010. (IX. 15.)

Részletesebben

VII. NAPIREND. Lukács László. A döntés formája: Előterjesztő: Előterjesztést készítette:

VII. NAPIREND. Lukács László. A döntés formája: Előterjesztő: Előterjesztést készítette: ELŐTERJESZTÉS DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR 24-EI MUNKATERV SZERINTI RENDES ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1288-8/2015/D. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB VII. NAPIREND Tárgy: A járművek

Részletesebben

Újudvar község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(IX.8.) számú rendelete a közterületek használatáról

Újudvar község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(IX.8.) számú rendelete a közterületek használatáról Újudvar község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(IX.8.) számú rendelete a közterületek használatáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1..

I. fejezet Általános rendelkezések 1.. Almamellék Község Önkormányzatának 11/2002 (XII. 17.) számú rendelete A hulladékkezelési közszolgáltatásról (egységes szerkezetben 13/2005 (XII.1.) számú rendelettel.) Almamellék községi Önkormányzat Képviselőtestület

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2000. (VI. 6.) Kt. számú R E N D E L E T E

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2000. (VI. 6.) Kt. számú R E N D E L E T E Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2000. (VI. 6.) Kt. számú R E N D E L E T E A közterület-használat engedélyezéséről, a közterületetek használati díjáról, az önkormányzat tulajdonában

Részletesebben

7/2004 (VI. 05. ) Ö. rendelete. a környezetvédelemről

7/2004 (VI. 05. ) Ö. rendelete. a környezetvédelemről 1 Bogyiszló Községi Önkormányzat Képviselő- testülete 7/2004 (VI. 05. ) Ö. rendelete a környezetvédelemről A rendelet célja a természeti-környezeti értékek megőrzése, javítása és védelme, a község arculatának

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 25. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 25. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Hunya Község Önkormányzata 5555 Hunya, Rákóczi út 19. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 25. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Községháza Tanácskozó

Részletesebben

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelete a reklámhordozók elhelyezéséről

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelete a reklámhordozók elhelyezéséről 1 Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelete a reklámhordozók elhelyezéséről Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2006. (I.18.) ÖKT. rendelete

Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2006. (I.18.) ÖKT. rendelete Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2006. (I.18.) ÖKT. rendelete A közterület használatáról Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közterület használat és igénybevétel szabályozására

Részletesebben

Kövegy Község Önkormányzatának. 9/1991.(VIII.1)Ö.r. számú rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRŐL

Kövegy Község Önkormányzatának. 9/1991.(VIII.1)Ö.r. számú rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRŐL Kövegy Község Önkormányzatának 9/1991.(VIII.1)Ö.r. számú rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRŐL Egységes szerkezetben a 8/2008. /VI.25./ Ö.r. rendelettel. Kövegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 16/2003.(IX. 24. )számú rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 16/2003.(IX. 24. )számú rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 16/2003.(IX. 24. )számú rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl Tokaj Város területén lévı közterületek alapvetıen a közösség céljait szolgálják,

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (IV. 22.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (IV. 22.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (IV. 22.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

I.fejezet. Bevezető rendelkezések

I.fejezet. Bevezető rendelkezések Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 15/2005. (IX.15.) Ök.sz. rendelete a 10/2004. ( IV.30.) Ök.sz. rendelet- módosításáról a helyi környezet és természetvédelemről Nádudvar Város Önkormányzatának

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 22/2014. (V.23.) önkormányzati rendelete a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 22/2014. (V.23.) önkormányzati rendelete a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról 1 Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 22/2014. (V.23.) önkormányzati rendelete a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról módosította: 28/2014 (VI.27) önkormányzati rendelet Eger

Részletesebben

SAND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 3/2003. (04. 30.) Kt. számú RENDELETE. a közterületek használatáról

SAND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 3/2003. (04. 30.) Kt. számú RENDELETE. a közterületek használatáról SAND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2003. (04. 30.) Kt. számú RENDELETE a közterületek használatáról Egységes szerkezetbe foglalva a 6/2006. (II.16.) számú rendelet módosítással A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 13 -I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 13 -I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 13 -I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 8/2013. (VI. 14.) önkormányzati rendelet A közterület használat szabályairól és díjáról

Részletesebben

Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének /. (...) rendelete

Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének /. (...) rendelete Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének /. (....) rendelete a közterület-használat, és a helyi közút nem közlekedési célú igénybevételének szabályairól Fonyód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Nyergesújfalu Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12 / 2004.( VII.1.) rendelete a közterületek használatáról

Nyergesújfalu Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12 / 2004.( VII.1.) rendelete a közterületek használatáról Nyergesújfalu Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12 / 2004.( VII.1.) rendelete a közterületek használatáról Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 20/2009.(XII. 10.) önkormányzati rendelete a helyi környezet és természet védeleméről

Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 20/2009.(XII. 10.) önkormányzati rendelete a helyi környezet és természet védeleméről Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 20/2009.(XII. 10.) önkormányzati rendelete a helyi környezet és természet védeleméről Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény

Részletesebben

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 16/2005.(V.31.) rendelete. a hirdető és reklámtáblák elhelyezésének szabályairól

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 16/2005.(V.31.) rendelete. a hirdető és reklámtáblák elhelyezésének szabályairól Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2005.(V.31.) rendelete a hirdető és reklámtáblák elhelyezésének szabályairól (Egységes szerkezetben a 22/2005.(VII.08.) módosító rendelettel.)

Részletesebben

Cigánd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(I.29.) rendelete a közterületek, ingatlanok rendjéről és a település köztisztaságáról

Cigánd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(I.29.) rendelete a közterületek, ingatlanok rendjéről és a település köztisztaságáról Cigánd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(I.29.) rendelete a közterületek, ingatlanok rendjéről és a település köztisztaságáról Cigánd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város

Részletesebben

13/2004.(03.08.) Kgy. sz. rendelet 1. A zöldterületek létesítéséről, használatáról, védelméről, fenntartásáról egységes szerkezetben

13/2004.(03.08.) Kgy. sz. rendelet 1. A zöldterületek létesítéséről, használatáról, védelméről, fenntartásáról egységes szerkezetben 13/2004.(03.08.) Kgy. sz. rendelet 1 A zöldterületek létesítéséről, használatáról, védelméről, fenntartásáról egységes szerkezetben A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.. (1) bekezdésében

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ikt. sz.: E-874-5/2008 Témafelelős: Baloghné Berezvai Csilla Tárgy: A környezetvédelem

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY 1 EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2009 (III. 27.) önkormányzati rendelete a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról módosította 23/2012. (V. 24.) önkormányzati rendelet 42

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések TERVEZET Vál Közég Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (III. 28.) rendelete a köztisztaságról, a parkok és fák, valamint a közterületek védelméről Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete _/2015. ( ) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete _/2015. ( ) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról 1. Melléklet Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete _/2015. ( ) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.

Részletesebben

A helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról

A helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról Újlengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2004. (XII. 24.) rendelete A helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról Egységes szerkezetbe

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (IV. 22.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (IV. 22.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (IV. 22.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. év december 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. év december 17-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. év december 17-i ülésére Tárgy: A hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló 40/2003.(X.27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2007.(III.21.) rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról, valamint a települési

Részletesebben

Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről és a közterületek használatáról

Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről és a közterületek használatáról Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről és a közterületek használatáról Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Magyarország

Részletesebben

SOMOGYCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

SOMOGYCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SOMOGYCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A környezetvédelem és az állattartás helyi szabályairól szóló többször módosított 9/2004.(V.5.) önkormányzati rendelet EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA

Részletesebben

1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK '1 l1l{1z.g'141 1--t:. Magyarhertelend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2008.(IX. 19.) rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos

Részletesebben

Fogalmi meghatározások 2..

Fogalmi meghatározások 2.. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 15/2009.(III. 27.) önkormányzati rendelete a közterületek felbontásáról, és a közúton folyó munkákról Módosította: 41/2009 (VIII.28) önkormányzati rendelet

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN Törökbálint Város 1 Önkormányzata 20/2004.(IV.16.) rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról a módosító 24/2005. (X. 21.), 6/2008.(II.

Részletesebben

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (IX.15.) önkormányzati rendelete

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (IX.15.) önkormányzati rendelete 1 Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (IX.15.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatásról és a településtisztaságról Előszállás Nagyközség

Részletesebben

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011. (IX.14.) önkormányzati rendelete

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011. (IX.14.) önkormányzati rendelete Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011. (IX.14.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról a módosításokkal egységes szerkezetben Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT ENGEDÉLYEZÉSÉRŐL ÉS AZ IGÉNYBEVÉTELI DÍJAK MÉRTÉKÉRŐL

A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT ENGEDÉLYEZÉSÉRŐL ÉS AZ IGÉNYBEVÉTELI DÍJAK MÉRTÉKÉRŐL Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 9/1995. számú rendelete A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT ENGEDÉLYEZÉSÉRŐL ÉS AZ IGÉNYBEVÉTELI DÍJAK MÉRTÉKÉRŐL Izsófalva Önkormányzat Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. tv.

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. A rendelet célja és hatálya 1.

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. A rendelet célja és hatálya 1. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 32/2013. (VIII. 28.) rendelete a reklámok, reklámberendezések és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról

Részletesebben

Látrány Község Önkormányzata 14/2013.(X. 1.) önkormányzati rendelete a közterületek rendjéről és használatáról

Látrány Község Önkormányzata 14/2013.(X. 1.) önkormányzati rendelete a közterületek rendjéről és használatáról Látrány Község Önkormányzata 14/2013.(X. 1.) önkormányzati rendelete a közterületek rendjéről és használatáról Látrány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

2/2011. (I.31.) önkormányzati rendelet a közterület használatának szabályairól

2/2011. (I.31.) önkormányzati rendelet a közterület használatának szabályairól 2/2011. (I.31.) önkormányzati rendelet a közterület használatának szabályairól melyet a 11/2011. (IV.5) számú önkormányzati rendelet módosított Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2/2002. ( II. 28. ) számú R e n d e l e t e. a köztisztaságról

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2/2002. ( II. 28. ) számú R e n d e l e t e. a köztisztaságról Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2002. ( II. 28. ) számú R e n d e l e t e a köztisztaságról ( egységes szerkezetben a módosítására kiadott 11/2007.(XII.15.) számú;. valamint a 8/2008.(IV.25.)

Részletesebben