Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselő-testületének december 18-i rendes üléséről, amelyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István polgármester Somogyvári László alpolgármester Balogh István képviselő Bór Norbert képviselő Ignácz János képviselő Koroknai Viktor képviselő Lendvai Attila képviselő Miseta Zoltán képviselő Nagy László képviselő Szabó György képviselő Szentesné Szekér Piroska képviselő Szücs László képviselő Witzmann Mihály képviselő Igazoltan távol: Szücs Orsolya képviselő Meghívottak: Dr. Mandik Enikő jegyző Szücs Géza aljegyző Szabó Józsefné irodavezető Bősze István irodavezető Szászné Boros Krisztina irodavezető Szabó István irodavezető Czollenstein József adócsoport vezető Gombos Emil műv.ház igazgató Csöröncsics Zoltán jkv.vez. Megjelent érdeklődők száma: 3 fő. Kenéz István polgármester köszönti a testületi tagokat és a megjelenteket. A testület nyilvános rendes ülését kor megnyitja. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozat képes, mert 14 tagja közül 13 fő jelen van. Javasolja, hogy a 3.) napirendet 16.) napirendként tárgyalják mivel Szaka Zsolt a Zöldfok Zrt. divízió igazgatója jelezte, hogy később érkezik. Helyette 3.) napirendként tárgyaljuk a most kiosztott Kéményseprő ipari szolgáltatás helyi igénybevételének szabályairól szóló 35/2003.(XII.19.) számú rendelet módosítását. Előadó: Dr Mandik Enikő jegyző, 14.) napirendként fel kellene venni Karád község kérését jegyző helyettesítésére. Előadó: Kenéz István polgármester (szóbeli előterjesztés), 15.) napirendként A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás. Előadó: Kenéz István polgármester. Zárt ülésen 1.) napirendként tárgyaljuk meg Lakásfenntartási támogatás fellebbezése ügyében döntés. Előadó: Kenéz István polgármester A polgármester kéri a képviselőket, hogy akinek a napirenddel kapcsolatban észrevétele van azt tegye meg. Észrevétel nem lévén a polgármester kéri a képviselőket, hogy aki az általa tett módosításokat elfogadja, az igen gombbal jelezze.

2 2 Megállapítja, hogy a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangú szavazással a polgármester módosító javaslatait elfogadta. A polgármester kéri a képviselőket, hogy aki a módosításokkal együtt a napirendet elfogadja, az igen gombbal jelezze. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangú szavazással az alábbi napirendet elfogadta el: 1.) A önkormányzati költségvetés átmeneti viteléről rendelet alkotás. Előadó: Kenéz István polgármester T:ÜBB, PGB 2.) A szociális és gyermekjóléti intézményi térítési díjának megállapításáról szóló 20/2002.(XII.6.) számú rendelet módosítása. Előadó: Bősze István irodavezető T:SZES,ÜBB, PGB 3.) Kéményseprő ipari szolgáltatás helyi igénybevételének szabályairól szóló 35/2003.(XII.19.) számú rendelet módosítása. Előadó: Dr Mandik Enikő jegyző 4.) A köztisztaságról szóló önkormányzati rendelet megalkotása. Előadó: Szászné Boros Krisztina irodavezető T: ÜBB, PGB 5.) Beszámoló a Művelődési Ház és Könyvtár működéséről. A évre vonatkozó munka és rendezvénytervük jóváhagyása. Előadó: Gombos Emil igazgató T: PGB, OKIB 6.) Sonkovics Árpád Balatonlelle, Napfény Strand 5082/6 hrsz.-ú ingatlanon meglévő vendéglátóipari épület bővítéséhez tulajdonosi nyilatkozat kiadása. Előadó: Szabó István irodavezető T: PGB 7.) 2009.évi ösztönző alap tervezése. Előadó: Dr Mandik Enikő jegyző T: PGB 8.) Kiadási és bevételi előirányzat módosítási kérelem. Előadó: Bór Norbert VÜSZ igazgató T: PGB

3 3 9.) Intézményi bevételi többlet jóváhagyása. Előadó: Szabó Józsefné irodavezető T: PGB 10.) A város honlapjának elkészítésére és üzemeltetésére szóló szerződés elfogadása. Előadó: Dr Mandik Enikő jegyző T: OKIB, ÜBB 11.) Települési Főépítészi Szerződés megújítása. Előadó: Szabó István irodavezető ( írásos előterjesztés ) T: ÜBB, PGB 12.) A regionális vízmű-társaságok állami részvényhányadának önkormányzati tulajdonba adása. Előadó: Kenéz István polgármester T: PGB 13.) Balatonlelle város területén szelektív hulladékgyűjtő szigetek elhelyezése. Előadó: Szászné Boros Krisztina irodavezető T: PGB 14.) Karád község kérését jegyző helyettesítésére. Előadó: Kenéz István polgármester (szóbeli előterjesztés) 15.) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás. Előadó: Kenéz István polgármester 16.) ZÖLDFOK Zrt évre vonatkozó közszolgáltatási tevékenységéről szóló beszámoló és költségelszámolás elfogadása, valamint a 2009.évre vonatkozó díjkalkulációjának megtárgyalása, valamint a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló rendelet megalkotása. Előadó: Szászné Boros Krisztina irodavezető T: PGB, ÜBB 17.) Jelentés a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről. Előadó: Kenéz István polgármester 18.) Tájékoztató a két ülés közötti vezetői tevékenységről. Előadó: Kenéz István polgármester

4 4 19.) Tájékoztató az önkormányzatot érintő jogszabályi változásokról. Előadó: Dr Mandik Enikő jegyző 20.) Tájékoztató az önkormányzatot érintő pályázati lehetőségekről. Előadó: Kenéz István polgármester 21.) Interpellációk, bejelentések 22.) Egyebek Zárt ülés: 1.) Lakásfenntartási támogatás fellebbezése ügyében döntés. Előadó: Kenéz István polgármester 1.) A önkormányzati költségvetés átmeneti viteléről rendelet alkotás. Előadó: Kenéz István polgármester Witzmann Mihály az ügyrendi, bűnmegelőzési bizottság elnöke: A bizottság a rendelet elfogadását javasolja. Lendvai Attila a pénzügyi és gazdaságpolitikai bizottság elnöke: A bizottság a rendelet elfogadását javasolja. Hozzászólás nem lévén a polgármester kéri a képviselőket, hogy aki egyetért a rendelet módosítással, az igen gombbal jelezze. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangú szavazással az alábbi rendeletet alkotta: Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2008.(XII.19.) számú rendelete a évi önkormányzati költségvetés átmeneti viteléről Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 76. / 1-2 / bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a évi költségvetési gazdálkodás átmeneti viteléről az alábbi rendeletet alkotja: 1. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat önálló költségvetési szerveire, azok részben önálló szerveire és a Polgármesteri Hivatalra.

5 5 2. /1/ A képviselő testület felhatalmazza a költségvetési szervek vezetőit, valamint a polgármestert, hogy a költségvetési szerv, illetőleg az önkormányzat bevételeit ( saját bevétel, átvett pénzeszközök ) a évi költségvetés eredeti előirányzata alapulvételével folytatólagosan beszedjék és a működési kiadásaikat fedezzék. /2/ A kiadások fedezetére adott felhatalmazás csak a működéshez szükséges kiadások teljesítését jelenti. /3/ A évi felhalmozási jellegű kiadásokra a folyamatban lévő áthúzódó felhalmozási célú kifizetéseken kívül, új feladatra kötelezettséget vállalni nem lehet a évi költségvetési rendelet jóváhagyásáig. 3. /1/ Jelen átmeneti gazdálkodásra szóló felhatalmazó rendelet az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet hatályba lépésével hatályát veszti. /2/ A felhatalmazás időtartama alatt beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a évi költségvetési rendeletbe be kell építeni. 4. Ez a rendelet január 1. napján lép hatályba. 2.) A szociális és gyermekjóléti intézményi térítési díjának megállapításáról szóló 20/2002.(XII.6.) számú rendelet módosítása. Előadó: Bősze István irodavezető Ignácz János a szociális, egészségügyi és sport bizottság elnöke: A bizottság a rendelet módosítást a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. Witzmann Mihály az ügyrendi, bűnmegelőzési bizottság elnöke: A bizottság a rendelet módosítást a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. Lendvai Attila a pénzügyi és gazdaságpolitikai bizottság elnöke: A bizottság a rendelet módosítást a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. Hozzászólás nem lévén a polgármester kéri a képviselőket, hogy aki egyetért a rendelet módosítással, az igen gombbal jelezze. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangú szavazással az alábbi rendeletet alkotta: Balatonlelle város Önkormányzatának 21/2008.(XII.19.) rendelete a szociális és gyermekjóléti intézményekben folyó étkeztetés és egyes ellátások intézményi térítési díjainak megállapításáról szóló 20/ 2002.(XII.6.) rendeletének módosításáról.

6 6 Balatonlelle Város Önkormányzatának képviselőtestülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. tv (1) bekezdésében, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és szakellátások térítési díjáról, és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 133/1997.(VII.29.) Korm. rendelet 2. (1) bekezdésében kapott felhatalmazások alapján a szociális és gyermekjóléti intézményekben folyó étkeztetés és egyes ellátások intézményi térítési díjainak megállapításáról szóló 20/2002.(XII.6.) Kt. rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 1. A rendelet 2. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (2) Az óvodai és iskolai napközi otthoni ellátás keretében biztosított élelmezési intézményi térítési díjai: a) iskolai ellátottak: tízórai 65,- Ft ebéd 270,- Ft uzsonna 66,- Ft b) óvodai ellátottak tízórai 54,- Ft ebéd 230,- Ft uzsonna 54,- Ft c) felnőtt étkeztetés ebéd 485,- Ft A fenti térítési díjak a 20% ÁFÁ-t tartalmazzák. 2. (1) Ez a rendelet január 1. napjával lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző, a rendeletnek a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztésével gondoskodik. 3.) Kéményseprő ipari szolgáltatás helyi igénybevételének szabályairól szóló 35/2003.(XII.19.) számú rendelet módosítása. Előadó: Dr Mandik Enikő jegyző Kenéz István polgármester: A rendelet módosításban szereplő árakat a bizottságok korábban tárgyalták és elfogadták, most ezeket az árakat a rendeletbe be kellett dolgozni és így kell elfogadni. Hozzászólás nem lévén a polgármester kéri a képviselőket, hogy aki a rendelet módosítást elfogadja, az igen gombbal jelezze. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangú szavazással az alábbi rendeletet alkotta:

7 7 Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008.(XII.19.) számú rendelete a kéményseprő-ipari szolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról szóló 35/2003. (XII.19.) Önkormányzati rendelet módosításáról 1.. Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló évi XLII. törvény 2. -ában és a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16.. (1). bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 2.. A rendelet 1. számú melléklete helyébe ezen rendelet 1. sz. melléklete lép. 3.. E rendelet január 1. napjával lép hatályba. Kihirdetéséről a rendeletnek a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztésével a jegyző gondoskodik. 1. számú melléklet: I. Évenként kétszer kötelező ellenőrzés, tisztítás 4 évenkénti műszaki felülvizsgálat (vegyes kémény) 1.) Szabványkémény lakossági: 642.-Ft közületi: Ft 2.) Gyűjtőkémény lakossági: 642.-Ft közületi: Ft II. Évenként egyszer kötelező ellenőrzés, tisztítás, visszaáramlás mérés, 4 évenként kötelező felülvizsgálat (gázkémény) 1.) Szabványkémény lakossági: 642.-Ft közületi: Ft 2.) Gyűjtőkémény lakossági: 642.-Ft közületi: Ft III. Tartalék kémények használhatóságának ellenőrzése évenként egyszer díjmentes

8 8 IV. Központi és üzemi vegyestüzelésű kémény (3 havi gyakorisággal) lakossági:* közületei: 21.-Ft/fm 95.-Ft/fm Központi és üzemi vegyestüzelésű kémény (3 havi gyakorisággal + akna ) lakossági: közületei: 42.-Ft/fm 190.-Ft/fm Központi és üzemi vegyestüzelésű kémény (3 havi gyakorisággal + akna + füstcsatorna) lakossági: közületei: 63.-Ft/fm 285.-Ft/fm V. Központi és üzemi gázkémény évente egyszeri felülvizsgálata lakossági:* közületi: Központi és üzemi gázkémény évente egyszeri felülvizsgálata + akna lakossági: közületi: Központi és üzemi gázkémény évente egyszeri felülvizsgálata + akna + füstcsatorna ) lakossági: közületi: 21.-Ft/fm 95.-Ft/fm 42.-Ft/fm 190.-Ft/fm 63.-Ft/fm 285.-Ft/fm VI. Évente egyszer kötelező ellenőrzés, tisztítás Gyárkémény, gyári jellegű kémény egyszeri tisztítása lakossági:* közületi: 62.-Ft/fm 390.-Ft/fm Évente egyszer kötelező ellenőrzés, tisztítás Gyárkémény, gyári jellegű kémény egyszeri tisztítása + akna lakossági: közületi: 124.-Ft/fm 780.-Ft/fm Évente egyszer kötelező ellenőrzés, tisztítás Gyárkémény, gyári jellegű kémény egyszeri tisztítása + akna + füstcsatorna)

9 9 lakossági: közületi: 186.-Ft/fm Ft/fm VII. Megrendelésen alapuló munkák 1.) Szabványkémény vizsgálata: lakossági: közületi: Ft Ft 2.) Gyűjtőkémény vizsgálata: lakossági közületi: Ft Ft 3.) Üzemi, központi kémény vizsgálata: lakossági: közületi: Ft Ft 4.) Építési terv felülvizsgálata: lakossági: Ft 5.) Szakvélemény készítés: lakossági: közületi: Ft Ft 6.) Kéményméret ellenőrzés: Ft 7.) Kéményégetés: díjmentes 8.) Soron kívüli kéménytisztítás: díjmentes 9.) Összekötő elem (füstcső) szétszerelése, ellenőrzése, tisztítása, összeszerelése: 550.-Ft 10.) Cserépkályha tisztítása: Ft A díjak ÁFA-t nem tartalmazzák. A díjakat a munkavégzéssel egyidőben a munka elvégzése után számla ellenében kell fizetni. A számla a gyakoriság szerinti éves díj arányos részét tartalmazhatja. Díjmentes az Önkormányzat intézményeinél a tüzelőberendezések tüzeléstechnikai műszeres mérése, valamint a 70 év feletti lakosok részére kötelezően elvégzendő közszolgáltatás * Gyakorlatilag nem létezők, de mivel elvi lehetőségük fennáll, az árjegyzékben szerepeltetni kell.

10 10 4.) A köztisztaságról szóló önkormányzati rendelet megalkotása. Előadó: Szászné Boros Krisztina irodavezető Witzmann Mihály az ügyrendi, bűnmegelőzési bizottság elnöke: A bizottság a rendelet elfogadását javasolja. Lendvai Attila a pénzügyi és gazdaságpolitikai bizottság elnöke: A bizottság a rendelet elfogadását javasolja. Hozzászólás nem lévén a polgármester kéri a képviselőket, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, az igen gombbal jelezze. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangú szavazással az alábbi rendeletet alkotta: Balatonlelle Város Képviselő-testületének 23/2008.(XII.19.) számú rendelete a köztisztaságról Balatonlelle Város képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított évi LXV. tv. 16. /1/ bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: I. fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek biztosíthatják a város köztisztaságával összefüggő feladatok végrehajtását, valamint a levegő tisztaságvédelmi követelményeinek érvényre juttatása érdekében szabályozzák az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésének rendjét. 2. A rendelet hatálya a város közigazgatási területén a jogi személyekre és a magánszemélyekre - ideértve a jogi személyek társulásait és a magánszemélyek társaságait is - egyaránt kiterjed. Nem terjed ki e rendelet hatálya a veszélyes hulladékokra, valamint a települési folyékony hulladékokra, és a velük összefüggő tevékenységre. 3.

11 11 4. A köztisztaság megőrzésében mindenki köteles hathatósan közreműködni és a települési környezet (különösen: közterületek) szennyeződését, fertőzését eredményező tevékenységtől, illetőleg magatartástól tartózkodni. II. fejezet Az ingatlanok tisztántartása 5. Az egyes ingatlanok tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosa, kezelője, tartós használója, illetőleg haszonélvezője (a továbbiakban együtt: tulajdonos), másnak a használatában levő ingatlanok (ingatlanrészek, helyiségek) tisztán tartásáról pedig a használó, illetőleg - a bérleti jogviszonyból származó kötelezettsége szerint - a bérlő (a továbbiakban együtt: használó) e rendeletben foglaltaknak megfelelően köteles gondoskodni : a) a városkép védelmének, a kártékony állatok rejtőzésének megakadályozása érdekében az ingatlan folyamatos gyommentesítéséről, az ingatlanon növő aljnövényzet, fű 15 cm-t nem meghaladó tisztántartásáról és a rendezett állapot folyamatos fenntartásáról b) az akadálymentes közlekedés biztosítása érdekében az ingatlanról a közterületre kihajló ágak metszéséről c) az ingatlan közterületről látható részén levő szemét, hulladék és törmelék eltávolításáról. Amennyiben az ingatlan használatára többen is rendelkeznek az (1) szerinti valamely jogcímmel, a kötelezettség az ingatlan tényleges használóját, több tényleges használó esetén valamennyi tényleges használót egyetemlegesen terheli. Amennyiben a tényleges használó kiléte nem állapítható meg, úgy a kötelezettség az ingatlan tulajdonosát terheli. Fenti kötelezettségek teljesítésére az ingatlan használója a jegyző erre irányuló felhívásának kézbesítésétől számított 5 napon belül köteles, ellenkező esetben ellene szabálysértési eljárást kell kezdeményezni. III. FEJEZET A közterületek tisztántartása (1) Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, a tulajdonos köteles gondoskodni 6.. a) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület); b) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztán tartásáról, a hó- és síkosság mentesítésről, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.

12 12 (2) Két szomszédos terület közötti közforgalmi területsáv, vagy átjáró esetében az /1/ bekezdésben foglalt tisztántartási kötelezettség a tulajdonosok között %-ban oszlik meg. (3) Az ingatlanok előtti járdaszakaszt tekintet nélkül arra, hogy beépített, vagy beépítetlen, vagy használaton kívüli ingatlanról van-e szó, reggel 7 óráig kell megfelelően letisztítani, majd napközben a tisztántartással kapcsolatos munkákat szükség szerint el kell végezni. A síkosság elleni védekezés körében az ónos esőtől, hótól vagy jégtől síkossá vált járdát közegészségügyileg veszélytelen környezetkímélő anyaggal (homok, zúzalék, salak, stb.) csúszásmentessé kell tenni, és a járdáról a havat le kell takarítani, s ezt az időjárástól függően napközben is meg kell ismételni. A járda felszórására bomló szerves, vagy burkolatra káros anyag nem alkalmazható. 7.. (4) Az üzletek és egyéb elárusító helyek, vendéglátó egységek, intézmények és szolgáltató egységek előtti járda-szakaszt, illetőleg, ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes területet a nyitvatartás ideje alatt ettől eltérő megállapodás kivételével - a használó köteles tisztántartani. (5) Az üzletek és egyéb árusító helyek, vendéglátó egységek, vállalkozások, intézmények bejárata mellett az épület (ingatlan) tulajdonosa, kezelője, használója köteles a város más közterületén is rendszeresített közterületi hulladékgyűjtő edényzethez hasonló, megfelelő, az utcaképet és a járdán közlekedés feltételeit nem rontó hulladékgyűjtőt (csikktartó) elhelyezni és azoknak az ingatlanhoz tartozó szemétszállításra rendszeresített edényzetbe való ürítéséről rendszeresen naponta gondoskodni. (6) Az utcai árusok kötelesek a részükre kijelölt helyet és annak közvetlen környezetét tisztán tartani, az árusításból keletkezett hulladékot összegyűjteni, és elszállításáról gondoskodni. (1) A közterület rendeltetési céltól eltérő (árusítás, építés, szerelési munka, stb.) használata esetén a használattal érintett terület közvetlen környezetét a használó köteles tisztántartani. (2) Ha bármilyen jármű üzemelése során a közterület szennyeződik, vagy a szennyeződés egyéb módon, (pl. kereskedelmi, vendéglátó, stb. tevékenység) következik be, a jármű üzemben tartója, üzemeltetője köteles a szennyeződés haladéktalan eltávolításáról gondoskodni. (3) Közterületen gépjárművek javítása, szerelése és mosása tilos, kivéve a hirtelen fellépő hibák elhárítását célzó javítást (1) Tilos dugulás, vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot, tárgyat (törmeléket, homokot, hulladékot, papírt, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, stb.) a közcsatorna víznyelőjébe, csapadékelvezető csatornába vagy árokba szórni, önteni vagy bevezetni. (2) Tilos a közterületre zárt csapadékrendszerben, valamint nyílt árokba szennyvizet vagy szennyezett folyadékot kiönteni, vagy kivezetni.

13 13 (3) Tilos a közterületeket beszennyezni, a közterületeken bárminemű szemetet, vagy elhasznált tárgyat (pl. háztartási hulladékot, papírt, gyümölcshéjat, stb.) elhelyezni, elszórni, eldobni (1) Állati tetemet, valamint olyan szerves vagy szervetlen anyagot, mely a környék levegőjét szennyezheti, a szomszédos terület lakóinak egészségét veszélyezteti, sem közterületen, sem magánterületen elhelyezni nem szabad. (2) A közterületen elhullott állatok eltávolításáról a Városüzemeltetési Szervezet haladéktalanul gondoskodik. (3) Élelmiszer- és vendéglátó üzemekbe, üzletekbe, helyiségekbe, szórakozóhelyekre, játszóterekre, egészségügyi intézményekbe, bölcsődékbe, óvodákba, iskolákba, strandokra ebeket - az üzemeltető által meghatározott feltételek mellett, a vakvezető kutya kivételével - még pórázon sem szabad bevinni (8) A közterületet emberi és állati ürülékkel szennyezni tilos (1) A város közigazgatási területén a közhasználatú zöldterületek csak rendeltetésüknek megfelelően használhatók, oda gépjárművel behajtani csak a közlekedési táblával jelzett helyen szabad. (2) Közhasználatú zöldterületen járművel parkolni tilos! (3) A közforgalom céljára szolgáló területek (tömegközlekedési megállók, pályaudvarok, parkok, sétányok, stb.) berendezéseit, növényzetét, közforgalmú területek burkolatát, forgalomszabályozó berendezéseket, jelzéseket, táblákat, lánckorlátokat megrongálni tilos (1) A közterületen bárminemű burkolat (térburkolat, úttest, járda stb.) felbontása csak a jegyző engedélyével az abban foglalt feltételek betartásával történhet. (2) Az építési és bontási, valamint a felújítási munkálatok helyét - szükség esetén - a környező közterülettől el kell zárni. (3) Amennyiben a munkálatok végzése során építési törmelék, illetve hulladék anyag keletkezik, úgy azt folyamatosan, de legkésőbb a munka befejezésétől számított 48 órán belül el kell szállítani, és a közterületet helyre kell állítani, illetőleg meg kell tisztítani.. III. FEJEZET Az avar és zöldhulladékok nyílttéri égetéséről 13..

14 14 A rendelet alkalmazása szempontjából: a.) avar és zöldhulladék: a falomb, a kaszálék, nyesedék, egyéb növényi maradványok (a továbbiakban: kerti hulladék) 14. (1) A szervezett háztartási hulladékszállításba bekapcsolt területekre vonatkozóan a kerti hulladék szállításának részletes szabályairól a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet rendelkezik. (2) Minden olyan helyen, ahol szervezett háztartási hulladékszállítás és zöldhulladék szállítás folyik, a kerti hulladék égetése december 01-től április 01-ig tartó időszak kivételével tilos. (3) A kerti hulladékot csak olyan jól kialakított tűzrakó helyen és telken lehet égetni, ahol az égetés hősugárzása környezeti kárt nem okoz, az emberi egészséget nem károsítja, és betartják az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) rendelkezéseit. (4) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot (PVC, veszélyes hulladékok, stb.). (5) Az égetést szélcsendes időben, cselekvőképes nagykorú személy állandó felügyelete mellett szabad végezni. (6) Hatóságilag elrendelt általános tűzrakási tilalom alól e rendelet nem ad felmentést. (7) A szabadban tüzet gyújtani, tüzelő berendezést használni, csak úgy szabad, hogy az a környezetére tűz-, vagy robbanásveszélyt ne jelenthessen. (8) A szabadba a tüzet és üzemeltetett tüzelő berendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, s veszély esetén, vagy ha arra szükség van, a tüzet azonnal el kell oltani. (9) A tüzelés, a tüzelőberendezés használatának helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható. IV. FEJEZET 15.. Vegyes rendelkezések (1) E rendeletben foglalt szabályok betartásának ellenőrzéséről a - Közterület-felügyelet bevonásával a jegyző gondoskodik. (2) A Közterület felügyelet tagjai maximum Ft értékig - helyszíni bírságot szabhatnak ki e rendeletbe ütköző szabálysértés tetten ért elkövetőivel szemben

15 15 (3) E rendelet alkalmazása során történő eljárásra az államigazgatási, illetve a szabálysértési eljárás általános szabályai az irányadók Szabálysértési rendelkezések A köztisztasággal kapcsolatban e rendeletben meghatározott magatartási szabályok, kötelezettségek és tilalmak megszegői amennyiben súlyosabbnak minősülő cselekmény nem valósul meg szabálysértést követnek el, és forintig terjedő pénzbírsággal sújthatók (1) E rendelet 2009.január 1. napján lép hatályba. Kihirdetéséről a rendeletnek a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztésével a jegyző gondoskodik. (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a 18/1996 ( X.28. ) Kt. rendelet és ig, valamint a 27.. /1/, / 2 / pontja, továbbá a 9/2008.(V.30.) számú rendelet hatályát veszti. 5.) Beszámoló a Művelődési Ház és Könyvtár működéséről. A évre vonatkozó munka és rendezvénytervük jóváhagyása. Előadó: Gombos Emil igazgató Lendvai Attila a pénzügyi és gazdaságpolitikai bizottság elnöke: A bizottság a beszámolót elfogadásra javasolja. Amennyiben a beszámolót a jövő évben a pénzügyi bizottság is tárgyalja, úgy azt szeretném, hogy ezek pénzügyi adatokkal is alá legyenek támasztva. Miseta Zoltán az oktatási, közművelődési és idegenforgalmi bizottság elnöke: A bizottság a beszámolót elfogadásra javasolja. Több hozzászólás nem lévén a polgármester kéri a képviselőket, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, az igen gombbal jelezze. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 161/2008.(XII.18.) számú határozat Balatonlelle Város Képviselő-testülete a Városi Művelődési Ház és Könyvtár 2008.évi munkáját jónak ítéli meg és a működésről szóló beszámolót elfogadja. Az intézmény 2009.évre készített munka és rendezvénytervét megfelelőnek találja és jóváhagyja azt. Felelős: Gombos Emil igazgató Határidő: folyamatos, jelentésre 2008.december 31.

16 16 6.) Sonkovics Árpád Balatonlelle, Napfény Strand 5082/6 hrsz.-ú ingatlanon meglévő vendéglátóipari épület bővítéséhez tulajdonosi nyilatkozat kiadása. Előadó: Szabó István irodavezető Lendvai Attila a pénzügyi és gazdaságpolitikai bizottság elnöke: A bizottság két változatot tárgyalt meg az előterjesztéssel kapcsolatban. A bizottság viszont olyan javaslatot tesz a képviselő-testület elé, hogy abban az esetben támogatja a bővítést amennyiben a megépülő épület gerincmagassága nem lesz magasabb a jelenleginél. Hozzászólások: Kenéz István polgármester: Felkérem a jegyzőt, hogy a határozati javaslatot olvassa fel. A jegyző felolvassa a határozati javaslatot. Ignácz János képviselő: Mi a különbség a két változat között? Szabó István irodavezető: Annyi a különbség, hogy az I. változatban megmaradt a gerincmagasság, de megmaradt a beépített alapterület is. A felolvasott változat a gerinc magasságot meghagyja, de engedi bővíteni az alapterületet. Ignácz János képviselő: Véleményem van a strandi beépítésekről általánosságban. Inkább mi magunk bővítsünk és feleljünk meg az igényeknek, illetve olyan építményt tudok elképzelni ami elbontható és adott esetben elvihető. Ezért ez a változatot nem javaslom elfogadásra mert ez egy olyan döntés mi hosszú távra meghatározza a strand beépítettségét. Soha nem lesz a tulajdonunk és még számtalan kérdés vetődik fel ezzel kapcsolatban. Kenéz István polgármester: Három üzlet van ami nem önkormányzati tulajdonban van, csak a földterület az önkormányzaté. Reméljük az élményfürdő építésénél is tud a város pluszként olyan vendéglátó egységet megépíteni amit saját magunk működtetünk vagy bérbe ki tudunk adni. A jelenlegi helyzeten ez nem változtat, mert ez egy meglévő épület bővítése. Korábban már ehhez hozzájárultunk csak a külső megjelenéssel és az épület magasságával volt probléma. Én úgy gondolom, hogy a felolvasott határozat ebben a formában elfogadható. Ignácz János képviselő: Valóban ezt korábban tárgyaltuk, de akkor is a felépítmény magasságával voltak problémák. Nyilván a vállalkozó is ezt átértékelte. Azt tudom támogatni, hogy a gerinc magasság ne legyen nagyobb az alapterület ne legyen bővíthető. Több hozzászólás nem lévén a polgármester kéri a képviselőket, hogy aki a jegyző által felolvasott határozati javaslatot elfogadja, az igen gombbal jelezze. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében az alábbi határozatot hozta: 162/2008.(XII.18.) számú határozat Balatonlelle Város Képviselő-testülete Sonkovics Árpád kérelmét az alábbi feltételek figyelembevételével támogatja.

17 17 A tervezendő épület átalakítással, bővítéssel az újonnan kialakuló épület gerincmagassága a meglévő épület gerinc magasságát. A tervezett épület bruttó alapterülete a bemutatott 5. vázlatterv bruttó alapterületét nem haladhatja meg. A képviselő-testület jelen határozatával a 73/2007.(VIII.30.) Kt. számú határozatát hatályon kívül helyezi. A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonát képező ingatlanon álló 5082/6/B vendéglátóipari üzlet bővítése során az építési engedély mellékletként csatolandó tulajdonosi hozzájárulás megadására felhatalmazza a polgármestert. Határidő: értelem szerint Felelős: Kenéz István polgármester Dr. Mandik Enikő jegyző 7.) 2009.évi ösztönző alap tervezése. Előadó: Dr Mandik Enikő jegyző Lendvai Attila a pénzügyi és gazdaságpolitikai bizottság elnöke: A bizottság a napirendet elfogadásra javasolja. Javasolja azért is mert az Állami Számvevőszéki jelentések is megállapították, hogy az önkormányzat gazdálkodásában ösztönző szabályozások nincsenek, ez a tervezet viszont erre lehetőséget teremt. Hozzászólások: Miseta Zoltán képviselő: Támogatom az előterjesztést mert úgy gondolom, hogy a jegyző asszonynak nagy segítséget fog nyújtani a munkájában. Gyakorló vezetőként tudom, hogy mennyire nehéz egy kötött bértábla mellett a dolgozókat ösztönözni. Ugyan ez nem fog nagy összegeket jelenteni, de el tudja majd ismerni azokat a kiemelkedő teljesítményeket amik a hivatal munkájában is megtalálhatók. Egy plusz lehetőséget tudok megfogalmazni mintegy 100 fős közalkalmazotti gárda nevében. Úgy gondolom, hogy úgy lenne egészséges, hogy a köztisztviselőknél tervezésre kerülne ez a jutalomalap, viszont a közalkalmazottak részére a következő költségvetésben az étkezési hozzájárulást Ft természetbeni és Ft jegyben való hozzájárulásra emelnénk. Ennek költsége éves szinten a teljes közalkalmazotti gárdát figyelembe véve 4,5 millió Ft. Mivel ennek semmiféle adóterhe nincs ezt javaslom, hogy ezzel egészüljön ki a határozati javaslat. Szentesné Szekér Piroska képviselő: Az ösztönző rendszer felállításával egyetértek. Gondolom, hogy a jegyző asszony egy szempontsort dolgozna ki, ami alapján ezt az ösztönzést megvalósítaná és a későbbiekben ez a képviselő-testület is láthatná. Dr Mandik Enikő jegyző: Az előterjesztésből jól látszik, hogy csak jutalom címén tudunk kifizetni pluszt a dolgozóknak. A jutalom pedig az én megítélésemre van bízva. A

18 18 megítélés pedig a köztisztviselők teljesítménye alapján egy kritériumsor alapján minden évben értékelése került (un. teljesítményértékelés). Eddig ennek elismerési formája anyagilag nem volt, most ezzel lehetőséget kapok rá, hogy legyen. Tehát a jutalmazásról a Hivatal tekintetében a jegyző dönt, a polgármester és a jegyző tekintetében a képviselő-testület. Szentesné Szekér Piroska képviselő: Valóban ez a jegyző kompetenciája, de mivel a képviselő-testület adja hozzá a pénzt a szempontrendszert látnunk kellene. Vagy egy partneri elégedettség vizsgálatot kellene végezni mint a közoktatási intézményeknél. Dr Mandik Enikő jegyző: A köztisztviselők egyéni teljesítmény értékelését nem hozhatom a képviselő-testület elé. Azzal, hogy a képviselő-testület elfogadja a Hivatal teljesítmény követelményét azzal meghatározza a feladatait. Ez alapján a munkaköri leírásban foglaltak szerint egyéni teljesítmény követelményeket határozunk meg. Ezt értékeljük, ez egy minősítő lap. Ez a köztisztviselőre és rám tartozik. Ha ügyfél elégedettségi mérést vezetünk be ahhoz idő kell és abból lehet éves értékelést készíteni -amennyiben a képviselő-testület erre igényt tart-, de az egy más kategória. Hozzáteszem nagyon nehéz csak ügyfél szempontjából mérni. A törvény nem ad mindig lehetőséget kedvező elbírálásra, tehát az az ügyfél velünk nem lesz sosem elégedett főleg akinek elutasítjuk a kérelmét-. Somogyvári László alpolgármester: Ez a javaslat egymásmellé teszi a közalkalmazottakat és köztisztviselőket jutalom szempontjából. Én is hasonlót akartam javasolni mint képviselő társam, de megértem azt amit jegyző asszony mondott. Miseta Zoltán képviselő társam javaslatával egyetértek, ezzel ki kellene egészíteni a határozati javaslatot. Kenéz István polgármester: Én ezt a mérést nem tartanám egy jó dolognak. Tapasztalatból tudjuk, hogy egy ügyfél akkor elégedett, hogy ha az általa elképzelteket meg tudja valósítani. A törvényi keretek viszont nem biztos, hogy erre lehetőséget biztosítanak, ezáltal a mérés nem lenne reális. Balogh István képviselő: Én is úgy gondolom, hogy ha van rá lehetőség és a törvény engedi akkor valamilyen mérési szempontot a jegyző asszony felállíthatna. Könnyebb lenne neki is és a köztisztviselőknek is, hogy mihez tartsák magukat. Ha lehet kérnénk egy beszámolót, hogy ki és miért kapott pluszt. Dr Mandik Enikő jegyző: Ezzel a testület csorbítaná a Hivatali vezetői minőségemet. Amit kért képviselő úr arra csak azt tudom mondani, hogy soha senkinek nem vagyunk kötelesek beszámolni. Arról kell dönteni, hogy a testület adja-e a keretet vagy sem anélkül, hogy bármilyen szabályokat feltételek, beszámolási kötelezettségeket szabna. Witzmann Mihály képviselő: Én úgy gondolom, hogy az intézmény vezetők hatáskörét nem kellene ennyire magához ragadnia a képviselő-testületnek. Eddig nem volt érdekeltség növelő rendszer kialakítva. Ezzel a döntéssel ezt kialakíthatjuk. Egyetértek Miseta Zoltán képviselő javaslatával. Lendvai Attila képviselő: Én ezt így javaslom elfogadni mindenféle feltétel nélkül. Évekkel ezelőtt is felmerül már ez a lehetőség, most ez létrehozhatjuk. Bór Norbert VÜSZ igazgató: Egyet értek Miseta Zoltánnal, hogy a közalkalmazottakat is támogatni kellene. Amennyiben az önkormányzat gazdasági helyzete javul, akkor találjunk ki az összes intézményre nézve egy ösztönző alapot.

19 19 Kenéz István polgármester: Hangsúlyozom, hogy azért került ez az alap kidolgozásra, mert minden intézménynél lehet a túlórára bért tervezni és elszámolni. A Hivatal esetében ezt nem lehetséges. A bizottsági üléseken és a testületi ülésen résztvevő kollégáknak csak azt tudjuk mondani, hogy köszönjük, hogy itt voltak. Ennek az alapnak a segítségével tudjuk honorálni a túlmunkájukat. Én úgy gondolom, hogy a költségvetésnél látjuk majd azt, hogy miként tudunk ezekre fedezetet biztosítani és utána hozzunk további döntéseket. Miseta Zoltán képviselő: Véleményem szerint is az ügyfél elégedettségi mérés nem ad hű képet a Hivatal munkájáról. Ahol van ilyen rendszer ott valamilyen minőségbiztosítási rendszerben ágyazottan működik. Egy minőségbiztosítási rendszer bevezetése évekbe telik, meg nem is kevés pénzbe. Azért szeretném ha most döntenénk a javaslatról, mert az intézményvezetőknek tudniuk kell, hogy milyen pénzügyi kerettel számoljanak a költségvetés tervezésénél. Az a javaslatom, hogy az intézményvezetők számára a képviselő-testület biztosítsa a lehetőséget, hogy Ft-al tervezhessék a természetbeni étkezési hozzájárulás költségét. Kenéz István polgármester: Ennek komoly anyagi költsége van. Említetted, hogy 4,5 millió Ft körüli összeg. Én úgy érzem, hogy konkrét számok alapján lehetne bölcsen dönteni. Később is megtehetjük akkor ha a költségvetésünkbe ez az összeg belefér. Dr Mandik Enikő jegyző: Az elhangzottak alapján Miseta Zoltán képviselő úrnak az a javaslata, hogy a határozati javaslat egészüljön ki azzal, hogy a közalkalmazottak tekintetében az étkezési hozzájárulás ugyan akkora összegű legyen mint a köztisztviselők esetében. A polgármester kéri a képviselőket, hogy aki a Miseta Zoltán képviselő módosító javaslatát elfogadja, az igen gombbal jelezze. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett Miseta Zoltán képviselő módosító javaslatát elfogadta. A polgármester kéri a képviselőket, hogy aki a módosítással együtt a határozati javaslatot elfogadja, az igen gombbal jelezze. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 163/2008.(XII.18.) számú határozat Balatonlelle Város Képviselő-testülete a évi önkormányzati költségvetés tervezése során, figyelembe véve az államháztartás működési rendjéről szóló217/1998.(xii.30.) Korm. rendelet 58. -ában foglaltakat, a évi költségvetés készítése során 6 millió forint jutalom alap tervezését engedélyezi a Polgármesteri Hivatal költségvetésében. Továbbá a Képviselő-testület úgy határozott, hogy a közalkalmazottak tekintetében az étkezési hozzájárulás

20 20 ugyan akkora összegű legyen mint a köztisztviselők esetében. Felelős: Dr. Mandik Enikő jegyző Határidő: évi költségvetés 8.) Kiadási és bevételi előirányzat módosítási kérelem. Előadó: Bór Norbert VÜSZ igazgató Lendvai Attila a pénzügyi és gazdaságpolitikai bizottság elnöke: A bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja. Hozzászólás nem lévén a polgármester kéri a képviselőket, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, az igen gombbal jelezze. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 164/2008.(XII.18.) számú határozat Balatonlelle Város Képviselő-testülete a Városüzemeltetési Szervezet bevételi és kiadási előirányzatát e Ft-tal fentiek szerint módosítja, a szakfeladatok közötti kiadások felosztásának módosítását pedig a mellékelt 1-10 havi Tájékoztató szerint jóváhagyja. Felelős: Bór Norbert VÜSZ igazgató Határidő: folyamatos 9.) Intézményi bevételi többlet jóváhagyása. Előadó: Szabó Józsefné irodavezető Lendvai Attila a pénzügyi és gazdaságpolitikai bizottság elnöke: A bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja. Hozzászólás nem lévén a polgármester kéri a képviselőket, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, az igen gombbal jelezze. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 165/2008.(XII.18.) számú határozat Balatonlelle Város Képviselő-testülete a Balatonlelle-Karád Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény,

21 21 Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Óvoda év végéig keletkező saját többlet bevételének felhasználásához hozzájárul az intézmény dologi előirányzatán belül élelmezési nyersanyagbeszerzéshet. Felelős: Miseta Zoltán igazgató Határidő: 2008.december ) A város honlapjának elkészítésére és üzemeltetésére szóló szerződés elfogadása. Előadó: Dr Mandik Enikő jegyző Witzmann Mihály az ügyrendi, bűnmegelőzési bizottság elnöke: A bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja. Miseta Zoltán az oktatási, közművelődési és idegenforgalmi bizottság elnöke: A bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja. Hozzászólás nem lévén a polgármester kéri a képviselőket, hogy aki a határozati javaslattal egyet ért, az igen gombbal jelezze. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 166/2008.(XII.18.) számú határozat 1.) Balatonlelle Város Képviselő-testülete az előterjesztéssel megegyező tartalommal elfogadja a város és Óh Zsolt vállalkozó között kötendő honlap kidolgozására és üzemeltetésére szóló szerződést. 2.) A képviselő-testület a vállalkozók oldalon elhelyezhető link díját Ft+ÁFA/év összegben határozza meg. Felelős: Kenéz István polgármester Dr Mandik Enikő jegyző Határidő: értelem szerint 11.) Települési Főépítészi Szerződés megújítása. Előadó: Szabó István irodavezető ( írásos előterjesztés ) Witzmann Mihály az ügyrendi, bűnmegelőzési bizottság elnöke: A bizottság a szerződés megújítását elfogadásra javasolja.

22 22 Lendvai Attila a pénzügyi és gazdaságpolitikai bizottság elnöke: A bizottság a szerződés megújítását elfogadásra javasolja. Hozzászólás nem lévén a polgármester kéri a képviselőket, hogy aki a szerződés módosítással egyet ért, az igen gombbal jelezze. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 167/2008.(XII.18.) számú határozat Balatonlelle Város Képviselő-testülete a települési főépítészi tanácsadás ellátásával január 1. napjától december 31. napjáig a Dr. Stadler József építészt, vezető tervezőt megbízza. Utasítja a polgármestert a megbízási Települési Főépítészi Megbízási Szerződés elkészítésére. Felelős: Kenéz István polgármester Határidő: december ) A regionális vízmű-társaságok állami részvényhányadának önkormányzati tulajdonba adása. Előadó: Kenéz István polgármester Lendvai Attila a pénzügyi és gazdaságpolitikai bizottság elnöke: A bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja. Witzmann Mihály az ügyrendi, bűnmegelőzési bizottság elnöke: A bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja. Hozzászólás nem lévén a polgármester kéri a képviselőket, hogy aki a határozat módosítással egyet ért, az igen gombbal jelezze. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 168/2008.(XII.18.) számú határozat Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi, hogy az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény 36. (2) bekezdés c) pontja alapján, a település jogszabályban előírt vezetékes ivóvízellátással, szennyvíz elvezetéssel- és tisztítással kapcsolatos

23 23 feladatainak elősegítése érdekében a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. jelenlegi teljes állami tulajdonban részvénycsomagja - a Vízmű Zrt. ellátási területén található települési önkormányzatok tekintetében - lakosságszám arányosan kerüljön önkormányzati tulajdonba, térítés nélküli vagyonátadással. Felelős: Kenéz István polgármester Határidő: folyamatos 13.) Balatonlelle város területén szelektív hulladékgyűjtő szigetek elhelyezése. Előadó: Szászné Boros Krisztina irodavezető Lendvai Attila a pénzügyi és gazdaságpolitikai bizottság elnöke: A bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja. Hozzászólás nem lévén a polgármester kéri a képviselőket, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, az igen gombbal jelezze. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 169/2008.(XII.18.) számú határozat Balatonlelle Város Képviselő-testülete a Dél-Balatoni és Sió-völgye Hulladékgazdálkodási projekt keretében telepítésre kerülő szelektív hulladékgyűjtő szigetek számára az alábbi helyeket jelöli ki: 1, Balatonlelle, Petőfi Sándor u hrsz ( Általános Iskola előtti közterület ) 2, Balatonlelle, Széchenyi u. 4546/20 hrsz ( Ny-i vége, aszfalt út melletti zöldterület ) 3, Balatonlelle, Rákóci F.u. 3460/12 hrsz (7.sz. főúton levő buszmegálló melletti zöldsáv ) 4, Balatonlelle, Rákóczi F.u. 4913/1 hrsz ( 7.sz. főúton levő bútorbolt előtti közterület ) Az önkormányzat hozzájárulását adja, hogy a tulajdonában levő fennt megnevezett területeken tartósan hulladékgyűjtő sziget kerüljön kialakításra,

24 24 egyidejűleg ezen tevékenység folytatásáig területfoglalást engedélyez. Felelős: Kenéz István polgármester Határidő: értelem szerint 14.) Karád község kérését jegyző helyettesítésére. Előadó: Kenéz István polgármester (szóbeli előterjesztés) Kenéz István polgármester: Karád község jegyzője 2009.január 1.-től nyugdíjba vonul. A képviselő-testület kéri a mi testületünket, hogy járuljunk hozzá ahhoz, hogy a jegyző asszony heti egy alkalommal helyettesítse a Karádi jegyzőt a jegyző választásig. Witzmann Mihály az ügyrendi, bűnmegelőzési javasolja a Karádi testület kérelmének elfogadását. bizottság elnöke: A bizottság Hozzászólás nem lévén a polgármester kéri a képviselőket, hogy aki a határozati javaslattal egyet ért, az igen gombbal jelezze. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 170/2008.(XII.18.) számú határozat Balatonlelle Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy hozzájárul Karád község kéréséhez és engedélyezi, hogy Dr Mandik Enikő jegyző Karád község jegyzői teendőit is ellássa 2009.január 01.-napjától heti 8 órában az új Karádi jegyző kinevezéséig. Felelős: Dr Mandik Enikő jegyző Határidő: értelem szerint 15.) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás. Előadó: Kenéz István polgármester Kenéz István polgármester: Törvényi változások miatt a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ezekkel a feltételekkel nem tud 2009.január 1.-től működni. Ez egy igen népszerű szolgáltatás volt amit továbbra is szeretnénk működtetni. Az ellátásra többféle változat lehetséges, természetesen más összegű a normatíva. Kistérségi szintű, intézményfenntartói társulás formájában, és lehet direkt szerződést közni a szolgáltatóval bizonyos feltételek mellett. Kistérségi ülésen úgy döntött a tanács, hogy tovább szeretné működtetni a jelzőrendszert ezért a testületeknek is kell a döntése hozzá. Mi felállítottunk egy alternatívát. Balatonlelle és a hozzánk tartozó 6 település rendelkezik a szükséges

25 25 lakosságszámmal, de ahhoz, hogy a magasabb normatívát le tudjuk igényelni ahhoz a kistérség lakosának a 60%-a szükségeltetik. Mivel lakosa van a hét településeken, ezt nem tudtuk megvalósítani. Ezért a Balatonboglári Szociális Alapszolgáltatással szeretnénk intézményfenntartó társulást létrehozni. Természetesen ehhez szükséges az is, hogy a balatonboglári képviselő-testület is így döntsön. A fonyódi és fenyvesi mikrotérségnek is felajánlottuk, hogy csatlakozzanak, de ők ezzel nem kívántak élni. Rövid az idő, ebben az évben minden változást át kellene vezetni, mert amennyiben január 1.-től nem tudjuk ezeket a feltételeket biztosítani, akkor ez a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás valószínűleg meg fog szűnni. Azt kérném, hogy a Balatonboglárral közösen működtetett intézményfenntartó társulást szavazzuk meg, mert ennek függvényében tudjuk ezt a jelzőrendszert tovább működtetni. Abban állapodtunk meg Balatonboglárral, hogy a házi segítségnyújtást és a jelző rendszert kivesszük a Szociális Alapszolgáltatásból és erre hozzuk létre az Intéményfenntartó Társulást. Az egyéb más tevékenység bent marad a Szociális alapszolgáltatásnál. Balogh István képviselő: Ezek szerint a Kistérségi szint lenne a legjobb, az miért nem sikerült? Eddig a normatíva mekkora részét kapta meg a vállalkozás, mert tudok olyan Kistérséget ahol Ft-ért is megcsinálta. Kenéz István polgármester: Azért nem sikerült mert Fonyód és Balatonfenyves ebbe a szolgáltatásba nem akar belépni. Az alap normatívát azaz a Ft-ot a szolgáltató hívta le. Mi lehívtuk a Ft-ot és így összesen Ft-ért a szolgáltató elvégezte ezt a feladatot úgy, hogy az önkormányzatoknak pénzébe nem került. Ha társulási formában látnánk el akkor Ft-ot hívhatunk le és ebből megmaradhatott volna Ft. Balogh István képviselő: Az lenne a legegyszerűbb ha megpályáztatnánk így a legjobb ajánlattevő végezhetné el a szolgáltatást és több pénz megmaradhatna. Kenéz István polgármester: Ezt megpályáztatni már nem lehet mert van rá három napunk, hogy január 1-el működtetni tudjuk. Balogh István képviselő: Ha kötnénk egy három hónapos megállapodást és megpályáztatnánk akkor lehet, hogy jobb kondíciókat kapnánk. Kenéz István polgármester: Én úgy gondolom, hogy felesleges, mert 2009 végéig fog ez a helyzet fennállni és valószínű, hogy január 1.-vel ismét változni fog. Most az a lényeg, hogy ez ne szűnjön meg és ha menet közben lesz egy kis lélegzetvételnyi idő akkor egyéb feltételeknek meg tudunk felelni, van időnk kidolgozni, átgondolni. Balogh István képviselő: Én kérném, hogy ha lehet pályáztassuk meg, hogy a es évtől jobb kondíciókkal talán kicsit több pénz megmaradhasson. Miseta Zoltán képviselő: Ahhoz, hogy a normatíva leigénylésre kerülhessen mindenképp érdemes ezt a szolgáltatást elindítani. Én úgy gondolom, hogy a Szociális Alapszolgáltatási Központunk sem összetételében sem egyéb tekintetben nem veszt ezen a lehetőségen semmit. Kenéz István polgármester: Természetesen a Szociális Alapszolgáltatási Központunknak plusz bevétele származhat belőle.

26 26 Dr Mandik Enikő jegyző: Az előterjesztésből látszik, hogy a helyi Alapszolgáltatási Központunknak bővül a feladatköre. Szociális Witzmann Mihály képviselő: Ez a szolgáltatást működtetni kell mert szükség van rá. A pályáztatás kérdése az idő rövidsége végett valószínűleg nehézkes lenne, de a későbbiekben célszerű lenne ezen elgondolkodni. Arról mit lehet tudni, hogy a szóba került települések partnerek ebben? Kenéz István polgármester: A 6 település ebben a megoldásban is támogat minket. Ordacsehi pedig úgy fog dönteni mint Balatonboglár, mivel ahhoz a körjegyzőséghez tartozik. Ignácz János képviselő: Mindkét szolgáltatás kiválóan működött, ezért mindenképp szükséges lenne ezt a két szolgáltatást folytatni, amihez nagyon jó munkát kívánok. Balogh István képviselő: Éves szinten ez mekkora összeg? Kenéz István polgármester: Most 24 millió Ft körüli összeg lesz. Balogh István képviselő: Akkor biztos, hogy pályáztatni kell. Kenéz István polgármester: Lehet, hogy közbeszereztetni kell, de a lényeg, hogy a működési engedélyünket ebbe az évbe regisztráltatni kell, a többi részét utána le lehet bonyolítani. Nem sokan végzi ezt a tevékenységet és biztosat a bizonytalanért felcserélni nem biztos, hogy jó. 25 millióig három árajánlatot meghívásos alapon meg lehet hívni. Mi is ebben gondolkodtunk, de akkor már egy működő vállalkozással tudjuk megoldani. Több hozzászólás nem lévén a polgármester kéri a képviselőket, hogy aki az előterjesztés határozati javaslatával egyet ért, az igen gombbal jelezze. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 171/2008.(XII.18.) számú határozat Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért azzal, hogy az intézményi társulás keretében fenntartott Balatonlellei Körzeti Szociális Alapszolgáltatási Központ feladatköre a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátás feladattal 9 településre ( Balatonboglár, Balatonlelle, Ordacsehi, Látrány, Gamás, Karád, Somogytúr, Somogybabod és Visz) vonatkozóan bővítésre kerüljön január 1-jétől kezdődően. Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul ahhoz, hogy az intézményi társulás keretében fenntartott Balatonlellei Körzeti Szociális Alapszolgáltatási Központ Balatonboglár

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Balatonlelle Város Önkormányzata 14/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Balatonlelle Város Önkormányzata

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 6/2012.(II.10.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IX.30.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, zöldterületek védelméről, valamint az avar és kerti hulladékok égetéséről Budajenő

Részletesebben

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente Bajcsy Zs. út 13. /fax 48/411-435

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente Bajcsy Zs. út 13. /fax 48/411-435 BERENTE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 16/2012.(V.7.), 18/2010.(XII.20.), 20/2009.(XII.01.), 13/2009.(I.30.), 22/2008.(XII.21.), 28/2007.(XII.10.), 8/2007.(IV.02.), 11/2004.(VI.11.) és 3/2002.(II.04.) számú rendelettel

Részletesebben

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6./2002. (IX. 05.) sz. RENDELETE

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6./2002. (IX. 05.) sz. RENDELETE SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6./2002. (IX. 05.) sz. RENDELETE a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról Som község képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2000. ( XII. 19. ) ÖKT. számú r e n d e l e t e 1

TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2000. ( XII. 19. ) ÖKT. számú r e n d e l e t e 1 Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2014. (XII.23.) számú rendeletével módosítva TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2000. ( XII. 19. ) ÖKT. számú r e n d e

Részletesebben

ORCI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007.(X.11.) SZ. RENDELETE

ORCI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007.(X.11.) SZ. RENDELETE ORCI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007.(X.11.) SZ. RENDELETE a helyi környezet védelméről, a közterületek és az ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról Orci község képviselő-testülete

Részletesebben

A Zagyvaszántói Önkormányzat 13/2004.(IV.30.)rendelete a környezetvédelemről és a köztisztaságról

A Zagyvaszántói Önkormányzat 13/2004.(IV.30.)rendelete a környezetvédelemről és a köztisztaságról A Zagyvaszántói Önkormányzat 13/2004.(IV.30.)rendelete a környezetvédelemről és a köztisztaságról A Zagyvaszántói Önkormányzat a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Tv. (továbbiakban:

Részletesebben

BARCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 21/2004. (IV. 30.) R E N D E L E T E (1)-(3)

BARCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 21/2004. (IV. 30.) R E N D E L E T E (1)-(3) BARCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 21/2004. (IV. 30.) R E N D E L E T E (1)-(3) A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvíz, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáról és a fizetendő díjakról

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1..

I. Fejezet Általános rendelkezések 1.. Jászladány Nagyközség Önkormányzata 17/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról valamint a települési szilárd és folyékony

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának 8/2009. (X. 15.) számú rendelete a köztisztaság fenntartásáról, valamint a zöldterület és parkfenntartásról EGYSÉGES SZERKEZETBEN a 6/2010. (IV.1.), a 4/2011. (III.

Részletesebben

P Ö L Ö S K E KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2006. (IV. 20.) RENDELETE

P Ö L Ö S K E KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2006. (IV. 20.) RENDELETE P Ö L Ö S K E KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2006. (IV. 20.) RENDELETE a helyi környezet védelmérôl, a közterületek és ingatlanok rendjérôl, a település tisztaságáról Pölöske község képviselô-testülete a helyi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselő-testületének 2008. április 24-i rendes üléséről, amelyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István polgármester Balogh

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Kisoroszi község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2007. (II. 22.) rendelete a köztisztaságról, a települési környezet fenntartásáról, valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések MÁLYINKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2005 (II. 01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról (módosításokkal

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2007. (XII. 1.) rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és az ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról Biharnagybajom

Részletesebben

6/2000.(II.24.) önkormányzati rendelete

6/2000.(II.24.) önkormányzati rendelete 1 1 Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének az 5/2003.(IV.01.), - 9/2004.(VII.18.), - 13/2009.(VII.08.), 12/2012.(V.31.) önkormányzati rendeletekkel módosított 6/2000.(II.24.) önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselő-testületének 2008. augusztus 28-i rendes üléséről, amelyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István polgármester Balogh

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések TERVEZET Vál Közég Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (III. 28.) rendelete a köztisztaságról, a parkok és fák, valamint a közterületek védelméről Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2007.(III.21.) rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról, valamint a települési

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének a helyi környezet védelmérõl szóló 23/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete egységes szerkezetben a 18/2005 (VI. 1.) számú rendeletével Lábatlan város képviselõ-testülete

Részletesebben

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 18/2012.(XII.20.) önkormányzati rendelete

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 18/2012.(XII.20.) önkormányzati rendelete Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 18/2012.(XII.20.) önkormányzati rendelete köztisztaságról, valamint a szervezett köztisztasági szolgáltatás kötelező igénybevételéről a 4/2013.(II.14.) és a

Részletesebben

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.13.) ÖK számú rendelete a helyi környezet védelméről

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.13.) ÖK számú rendelete a helyi környezet védelméről BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.13.) ÖK számú rendelete a helyi környezet védelméről Balatonhenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. (1) A rendelet tárgyi hatálya Nagykáta város közigazgatási területére terjed ki.

I. fejezet Általános rendelkezések. (1) A rendelet tárgyi hatálya Nagykáta város közigazgatási területére terjed ki. NAGYKÁTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2008. (IV.30.) számú rendelete (a 3/2012. (II.29.) rendelettel módosítva) a köztisztaság fenntartásáról, valamint a zöldterületek használatáról Nagykáta

Részletesebben

SOMOGYCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

SOMOGYCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SOMOGYCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A környezetvédelem és az állattartás helyi szabályairól szóló többször módosított 9/2004.(V.5.) önkormányzati rendelet EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA

Részletesebben

ŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Többször módosított

ŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Többször módosított ŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK Többször módosított 10/2002.(VI.07.) KT. számú RENDELETE a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról Egységes szerkezetben

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2007.(XI. 01.) RENDELETÉNEK

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2007.(XI. 01.) RENDELETÉNEK TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A TELEPÜLÉS KÖZTISZTASÁGÁRÓL SZÓLÓ 17/2007.(XI. 01.) RENDELETÉNEK A 16/2009.(X. 01.) RENDELETTEL, valamint A 19/2012.(V. 31.) RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES

Részletesebben

7/2004. (V.1.) r e n d e l e t

7/2004. (V.1.) r e n d e l e t Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2004. (V.1.) r e n d e l e t a helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról (Egységes szerkezetben

Részletesebben

FELSŐNYÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

FELSŐNYÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK FELSŐNYÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IX. 15.) sz. RENDELETE A Település köztisztaságáról, valamint a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról és annak

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselő-testületének 2008. szeptember 25-i rendes üléséről, amelyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István polgármester Balogh

Részletesebben

I.fejezet. Bevezető rendelkezések

I.fejezet. Bevezető rendelkezések Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 15/2005. (IX.15.) Ök.sz. rendelete a 10/2004. ( IV.30.) Ök.sz. rendelet- módosításáról a helyi környezet és természetvédelemről Nádudvar Város Önkormányzatának

Részletesebben

Köztisztasági rendelet

Köztisztasági rendelet Monyoród község Önkormányzatának 4/1997.(VI. 15.) ÖR. sz. rendelete a köztisztasággal és a települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő tevékenységről, a szervezett köztisztasági közszolgáltatás

Részletesebben

a település tisztaságáról, a közterületek és ingatlanok rendjérôl

a település tisztaságáról, a közterületek és ingatlanok rendjérôl 1 TURA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2002. (XII. 10.) RENDELETE a település tisztaságáról, a közterületek és ingatlanok rendjérôl Tura város képviselô-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.

Részletesebben

Felsőnyék Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (XI. 26.) sz. rendelete az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról

Felsőnyék Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (XI. 26.) sz. rendelete az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról Felsőnyék Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (XI. 26.) sz. rendelete az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról Felsőnyék Község Önkormányzati Képviselő-testülete az árak megállapításáról

Részletesebben

30 / 2003. (XII. 15.) RENDELETE

30 / 2003. (XII. 15.) RENDELETE BALATONSZEMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT K É PVISELŐ-TESTÜ L E T É N EK 30 / 2003. (XII. 15.) RENDELETE A KÖZTISZTASÁGRÓL Balatonszemes Község Önkormányzatának 30/2003.(XII.15.) számú rendelete a köztisztaságról

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Kocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003.(VI.30.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Kocs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet hatálya. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma

A rendelet hatálya. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma Újudvar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (VII.1.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Újudvar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2007. (VI.26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2007. (VI.26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2007. (VI.26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A KÖZTISZTASÁGRÓL Szólád Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében foglalt

Részletesebben

az azt módosító 15/2007. (XII. 27.) rendelettel egységes szerkezetben

az azt módosító 15/2007. (XII. 27.) rendelettel egységes szerkezetben Fürged Község Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2005./III.8./ sz. rendelte A helyi környezetvédelemről,a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról az azt módosító 15/2007. (XII.

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzatának. 16 /2004.(IX.20.) számú rendelete

Zalacsány község Önkormányzatának. 16 /2004.(IX.20.) számú rendelete 1 Zalacsány község Önkormányzatának 16 /2004.(IX.20.) számú rendelete a köztisztaságról, valamint a szervezett köztisztasági szolgáltatás kötelező igénybevételéről Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestülete

Részletesebben

Balatonlelle Város Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes üléséről, melyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak.

Balatonlelle Város Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes üléséről, melyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. 1 Balatonlelle Város Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes üléséről, melyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Kenéz István polgármester Somogyvári László alpolgármester Ignácz János

Részletesebben

7/2004 (VI. 05. ) Ö. rendelete. a környezetvédelemről

7/2004 (VI. 05. ) Ö. rendelete. a környezetvédelemről 1 Bogyiszló Községi Önkormányzat Képviselő- testülete 7/2004 (VI. 05. ) Ö. rendelete a környezetvédelemről A rendelet célja a természeti-környezeti értékek megőrzése, javítása és védelme, a község arculatának

Részletesebben

a módosításáról szóló 13/2010. (IX. 28.), 7/2012. (III. 20.) rendelettel egységes szerkezetben

a módosításáról szóló 13/2010. (IX. 28.), 7/2012. (III. 20.) rendelettel egységes szerkezetben Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 11/2006. (IV. 24.) rendelete a helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról a módosításáról szóló

Részletesebben

Tahitótfalu Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 23/2000. (XII.08.) sz. rendelete a környezetvédelemről (egységes szerkezetben 2015.03.20.

Tahitótfalu Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 23/2000. (XII.08.) sz. rendelete a környezetvédelemről (egységes szerkezetben 2015.03.20. Tahitótfalu Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 23/2000. (XII.08.) sz. rendelete a környezetvédelemről (egységes szerkezetben 2015.03.20.) Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban:

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 22/2007. (IX. 5.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTISZTASÁGI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL ÉS A KOMMUNÁLIS SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 22/2007. (IX. 5.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTISZTASÁGI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL ÉS A KOMMUNÁLIS SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 22/2007. (IX. 5.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTISZTASÁGI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL ÉS A KOMMUNÁLIS SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. június 25. 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

Karád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (VI.9.) önkormányzati rendelete a Köztisztaság fenntartásáról

Karád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (VI.9.) önkormányzati rendelete a Köztisztaság fenntartásáról Karád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (VI.9.) önkormányzati rendelete a Köztisztaság fenntartásáról Karád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szentesné Szekér Piroska képviselő. Szabó Józsefné irodavezető. Szászné Boros Krisztina irodavezető Csöröncsics Zoltán jkv.vez.

JEGYZŐKÖNYV. Szentesné Szekér Piroska képviselő. Szabó Józsefné irodavezető. Szászné Boros Krisztina irodavezető Csöröncsics Zoltán jkv.vez. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselő-testületének 2009. július 7-i rendkívüli üléséről, amelyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István polgármester Somogyvári

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2002. (IV.04.) sz. rendelete A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról Egységes szerkezetben Sződ

Részletesebben

A helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról

A helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról Újlengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2004. (XII. 24.) rendelete A helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról Egységes szerkezetbe

Részletesebben

A település köztisztaságáról

A település köztisztaságáról TÁPIÓSÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a 18/2011. (XII.1), a 12/2011. (VI.30.), a 13/2007. (XII.21.) rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt 6 /2007./III. 29./ sz. önkormányzati

Részletesebben

Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről és a közterületek használatáról

Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről és a közterületek használatáról Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről és a közterületek használatáról Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Magyarország

Részletesebben

KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 22/2006.(XII.29.) sz. rendelete A SZENNYVÍZCSATORNA SZOLGÁLTATÁS DÍJÁRÓL

KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 22/2006.(XII.29.) sz. rendelete A SZENNYVÍZCSATORNA SZOLGÁLTATÁS DÍJÁRÓL KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2006.(XII.29.) sz. rendelete A SZENNYVÍZCSATORNA SZOLGÁLTATÁS DÍJÁRÓL Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 1990. évi LXXXVII. törvény

Részletesebben

A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, KÖZTISZTASÁG ÉS AZ AVAR VALAMINT A KERTI HULLADÉKOK NYÍLTTÉRI ÉGETÉSÉNEK HELYI SZABÁLYAIRÓL

A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, KÖZTISZTASÁG ÉS AZ AVAR VALAMINT A KERTI HULLADÉKOK NYÍLTTÉRI ÉGETÉSÉNEK HELYI SZABÁLYAIRÓL EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2014.(I.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, KÖZTISZTASÁG ÉS AZ AVAR VALAMINT A KERTI HULLADÉKOK NYÍLTTÉRI ÉGETÉSÉNEK HELYI SZABÁLYAIRÓL

Részletesebben

KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 59/2005.(XI.30.) rendelete

KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 59/2005.(XI.30.) rendelete KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 59/2005.(XI.30.) rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról Kiskunhalas Város Képviselő-testülete

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének

Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 11/2003. /VIII.27./ önkormányzati rendelete A köztisztaságról, és a szervezett köztisztasági szolgáltatásokról a módosításokkal egységes szerkezetben Szendrő

Részletesebben

Hásságy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010. (XII.15.) számú rendelete

Hásságy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010. (XII.15.) számú rendelete Hásságy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010. (XII.15.) számú rendelete a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb hatósági

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (I. 18.) számú önkormányzati rendelete A helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Ellend község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/1999. (VII.27.) rendelete a köztisztaságról, a települési környezet fenntartásáról, valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl

Részletesebben

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, és a közterületek tisztántartásáról

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, és a közterületek tisztántartásáról Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004. (XI.18.) RENDELETE a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, és a közterületek tisztántartásáról Bánk Község Önkormányzat

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Ellend község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/1999. (VII.27.) rendelete a köztisztaságról, a települési környezet fenntartásáról, valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről

Részletesebben

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 1/2009. (II. 06.)KT. r e n d e l e t e G1. a köztisztaság fenntartásáról és környezetvédelemről

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 1/2009. (II. 06.)KT. r e n d e l e t e G1. a köztisztaság fenntartásáról és környezetvédelemről IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 1/2009. (II. 06.)KT. r e n d e l e t e G1 a köztisztaság fenntartásáról és környezetvédelemről ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. A köztisztaság fenntartása városunk elsőrendű

Részletesebben

Iszkáz község Önkormányzatának 6/2000. (VI.8.) Ör. számú rendelete a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék elhelyezéséről

Iszkáz község Önkormányzatának 6/2000. (VI.8.) Ör. számú rendelete a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék elhelyezéséről Iszkáz község Önkormányzatának 6/2000. (VI.8.) Ör. számú rendelete a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék elhelyezéséről Iszkáz község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete _/2015. ( ) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete _/2015. ( ) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról 1. Melléklet Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete _/2015. ( ) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.

Részletesebben

Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 13/2013. (XI.20.) önkormányzati rendelete. A környezet védelméről

Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 13/2013. (XI.20.) önkormányzati rendelete. A környezet védelméről Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 13/2013. (XI.20.) önkormányzati rendelete A környezet védelméről Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló 74 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 14.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Szentesné Szekér Piroska képviselı. A polgármester a testület rendkívüli nyilvános ülését 16.36-kor megnyitja.

JEGYZİKÖNYV. Szentesné Szekér Piroska képviselı. A polgármester a testület rendkívüli nyilvános ülését 16.36-kor megnyitja. 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselı-testületének 2012. május 9-i rendkívüli nyílt ülésérıl, amelyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István polgármester

Részletesebben

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2009. (X. 19.) Ök. rendelete a köztisztaságról

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2009. (X. 19.) Ök. rendelete a köztisztaságról Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2009. (X. 19.) Ök. rendelete a köztisztaságról Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mezősas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én megtartott rendkívüli ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Mezősas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én megtartott rendkívüli ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Mezősas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Mezősas Községi Önkormányzat Tanácsterme (Mezősas, Nagy S. u. 49.

Részletesebben

GŐSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2002. (XI.1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

GŐSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2002. (XI.1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE GŐSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2002. (XI.1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI KÖRNYEZET VÉDELMÉRÔL, A KÖZTERÜLETEK ÉS INGATLANOK RENDJÉRŐL, A TELEPÜLÉS TISZTASÁGÁRÓL (Egységes szerkezetben

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya. Fogalom-meghatározások

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya. Fogalom-meghatározások Törökbálint Város 1 Önkormányzata 20/2004.(IV.16.) rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról a módosító 24/2005.(X. 21.), 6/2008.(II.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Szentesné Szekér Piroska képviselı. Szászné Boros Krisztina irodavezetı. Csöröncsics Zoltán

JEGYZİKÖNYV. Szentesné Szekér Piroska képviselı. Szászné Boros Krisztina irodavezetı. Csöröncsics Zoltán 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselı-testületének 2012. október 25-i rendes ülésérıl, melyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István polgármester Somogyvári

Részletesebben

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg!

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006. (XII.18.) számú rendelete Remeteszőlős Község környezetvédelméről

Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006. (XII.18.) számú rendelete Remeteszőlős Község környezetvédelméről 1 Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006. (XII.18.) számú rendelete Remeteszőlős Község környezetvédelméről Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének

Részletesebben

GALAMBOK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2009. (VI.02.) számú rendelete az környezetvédelem helyi szabályairól

GALAMBOK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2009. (VI.02.) számú rendelete az környezetvédelem helyi szabályairól GALAMBOK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/009. (VI.0.) számú rendelete az környezetvédelem helyi szabályairól Galambok Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(III.26.) számú rendelete a helyi környezet és a természet védelméről I.

Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(III.26.) számú rendelete a helyi környezet és a természet védelméről I. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(III.26.) számú rendelete a helyi környezet és a természet védelméről Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1999. /I.28. / önkormányzati-rendelete a környezetvédelem helyi szabályozásáról

Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1999. /I.28. / önkormányzati-rendelete a környezetvédelem helyi szabályozásáról Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1999. /I.28. / önkormányzati-rendelete a környezetvédelem helyi szabályozásáról Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN Törökbálint Város 1 Önkormányzata 20/2004.(IV.16.) rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról a módosító 24/2005. (X. 21.), 6/2008.(II.

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. június 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. június 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. június 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (V.14.) önkormányzati

Részletesebben

I. FEJEZET. 1. A település tisztaságáról

I. FEJEZET. 1. A település tisztaságáról Ukk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (V. 26.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételről, a közterület használatáról

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (VI.25. ) önkormányzati rendelete a települési környezet védelméről, tisztaságáról, valamint a közterületek és az ingatlanok rendjéről Nagyfüged

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2003. (XII.30.) rendelete a köztisztaságról, a hulladék elszállításáról és az állattartás szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva a: 17/2004.(XII.27.),

Részletesebben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a helyi környezet védelméről, a település tisztaságáról szóló 10/2006. (VI. 2.

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a helyi környezet védelméről, a település tisztaságáról szóló 10/2006. (VI. 2. TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a helyi környezet védelméről, a település tisztaságáról szóló 10/2006. (VI. 2.) rendelete (Egységes szerkezetbe foglalva) Taksony Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

A KÖZTISZTASÁGRÓL, A TELEPÜLÉSI SZILÁRD ÉS FOLYÉKONY HULLADÉKKAL ÖSSZEFÜGGŐ TEVÉKENYSÉGRŐL

A KÖZTISZTASÁGRÓL, A TELEPÜLÉSI SZILÁRD ÉS FOLYÉKONY HULLADÉKKAL ÖSSZEFÜGGŐ TEVÉKENYSÉGRŐL "AVAR AJKAD KFT.. ÉRKEZETT: 2011 ÁPH 1 9. IKTATÓSZÁM: ~I!-:lPs?J) i1cu1 KAPJA: 1-t0 é;borszörcsök Község Önkormányzata Képviselőtestületének ~ 4/2011. (IV.l3.) rendelete A KÖZTISZTASÁGRÓL, A TELEPÜLÉSI

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 22/2003. (04.23.) sz. rendelete a levegő minőségének védelmével kapcsolatos helyi szabályokról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 22/2003. (04.23.) sz. rendelete a levegő minőségének védelmével kapcsolatos helyi szabályokról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 22/2003. (04.23.) sz. rendelete a levegő minőségének védelmével kapcsolatos helyi szabályokról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a környezet

Részletesebben

Algyő Község Önkormányzat. Képviselő-testületének. 2/2014. (II.28.) Kt. sz. rendelete. a köztisztaságról. / egységes szerkezetben /

Algyő Község Önkormányzat. Képviselő-testületének. 2/2014. (II.28.) Kt. sz. rendelete. a köztisztaságról. / egységes szerkezetben / Algyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.28.) Kt. sz. rendelete a köztisztaságról / egységes szerkezetben / Hatályos: 2014. március 1.-től Algyő Község Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Mészár Erika, a jegyzőt helyettesítő aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint.

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Mészár Erika, a jegyzőt helyettesítő aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. január 19-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 1. rendes

Részletesebben

Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 20/2009.(XII. 10.) önkormányzati rendelete a helyi környezet és természet védeleméről

Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 20/2009.(XII. 10.) önkormányzati rendelete a helyi környezet és természet védeleméről Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 20/2009.(XII. 10.) önkormányzati rendelete a helyi környezet és természet védeleméről Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény

Részletesebben

Algyő Község Önkormányzat. Képviselő-testületének. 7/1998. (II.27.) Kt. sz. rendelete. a köztisztaságról. / egységes szerkezetben /

Algyő Község Önkormányzat. Képviselő-testületének. 7/1998. (II.27.) Kt. sz. rendelete. a köztisztaságról. / egységes szerkezetben / Algyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1998. (II.27.) Kt. sz. rendelete a köztisztaságról / egységes szerkezetben / Hatályon kívül helyezve: 2014. február 28.-tól (Algyő Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

1. Az alaprendelet (továbbiakban R ) 2.. (2) és (3) bekezdése hatályát veszti.

1. Az alaprendelet (továbbiakban R ) 2.. (2) és (3) bekezdése hatályát veszti. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (III. 22.) rendelete a környezetvédelemről szóló 23/2000. (XII.08.) rendelet módosításáról Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2004. (IV.15.) önkormányzati rendelete

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2004. (IV.15.) önkormányzati rendelete Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2004. (IV.15.) önkormányzati rendelete a helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról (Egységes

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2009. (IV.29.) számú rendelete a helyi környezet védelméről, a település tisztaságáról

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2009. (IV.29.) számú rendelete a helyi környezet védelméről, a település tisztaságáról BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2009. (IV.29.) számú rendelete a helyi környezet védelméről, a település tisztaságáról Balmazújváros Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének (Hatályos: 2012. április 15-től) Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2003.(XII.1.)Kt. rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, és a településtisztaság

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2006. (XII. 14.) rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról az azt módosító 52/2008.

Részletesebben

Arló Nagyközség Önkormányzat képvisel -testületének 10/2004. (III.29.) rendelete

Arló Nagyközség Önkormányzat képvisel -testületének 10/2004. (III.29.) rendelete Arló Nagyközség Önkormányzat képvisel -testületének 10/2004. (III.29.) rendelete a köztisztaságról, a települési környezet fenntartásáról, valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelez igénybevételér

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1..

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 1 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének a 10/2009./II.13./ sz. rendelettel módosított 2/1999. /I.28./ sz. rendelete a környezetvédelem helyi szabályozásáról Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3-11/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18.-án megtartott nyilvános üléséről - 1 - Izsák Város Önkormányzat

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 7/2005. (II. 28.) számú r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 7/2005. (II. 28.) számú r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2005. (II. 28.) számú r e n d e l e t e a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a köztisztaság fenntartásáról

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Somoskıújfalu Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2/2007. (I. 12.) SKt. sz. rendelete a helyi környezet védelmérıl, a közterületek és ingatlanok rendjérıl, a település tisztaságáról Somoskıújfalu

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ikt. sz.: E-874-5/2008 Témafelelős: Baloghné Berezvai Csilla Tárgy: A környezetvédelem

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő testületének../2010. (...) Önkormányzati RENDELETE

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő testületének../2010. (...) Önkormányzati RENDELETE Tolmács Község Önkormányzat Képviselő testületének../2010. (...) Önkormányzati RENDELETE a szilárd hulladékgazdálkodásról és a közterületek tisztántartásáról (tervezet) Tolmács Község Önkormányzat (továbbiakban:

Részletesebben