JEGYZŐKÖNYV. Szentesné Szekér Piroska képviselő. Szabó Józsefné irodavezető. Szászné Boros Krisztina irodavezető Csöröncsics Zoltán jkv.vez.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Szentesné Szekér Piroska képviselő. Szabó Józsefné irodavezető. Szászné Boros Krisztina irodavezető Csöröncsics Zoltán jkv.vez."

Átírás

1 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselő-testületének július 7-i rendkívüli üléséről, amelyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István polgármester Somogyvári László alpolgármester Balogh István képviselő Bór Norbert képviselő Ignácz János képviselő Lendvai Attila képviselő Nagy László képviselő Szabó György képviselő Szentesné Szekér Piroska képviselő Szücs László képviselő Witzmann Mihály képviselő Igazoltan távol: Koroknai Viktor képviselő Miseta Zoltán képviselő Szücs Orsolya képviselő Meghívottak: Dr. Mandik Enikő jegyző Szücs Géza aljegyző Szabó Józsefné irodavezető Bősze István irodavezető Szászné Boros Krisztina irodavezető Csöröncsics Zoltán jkv.vez. Megjelent érdeklődők száma: 0 fő. Kenéz István polgármester: Köszönti a testületi tagokat és a megjelenteket. A testület nyilvános rendkívüli ülését kor megnyitja. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozat képes, mert 14 tagja közül 10 fő jelen van. A polgármester kéri a képviselőket, hogy aki a napirendet elfogadja azzal, hogy Dr Pintér Gyula ügyvéd megérkezését követően az 5.) napirendet a soron következő napirend után tárgyaljuk és értelemszerűen a napirendek számozása adott esetben változik, az igen gombbal jelezze. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangú szavazással az alábbi napirendet fogadta el: 1.) Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2009.(II.13.) számú rendelet módosítása. Előadó: Kenéz István polgármester (írásos előterjesztés) 2.) Az egyes helyi közszolgáltatások igénybevételi díjának megállapításáról szóló 7/1998.(III.27.) rendelet módosítása. Előadó: Bór Norbert igazgató (írásos előterjesztés)

2 2 3.) Elővételi jogról való lemondó nyilatkozat megadása Előadó: Szászné Boros Krisztina irodavezető (írásos előterjesztés) 4.) Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás kijelölési jogához való hozzájárulás megadása Előadó: Kenéz István polgármester (írásos előterjesztés) 5.) Balatonlelle, Napsugár u 16 sz. alatti 3167 hrsz-ú ingatlan értékesítésére pályázat kiírása. Előadó: Kenéz István polgármester (írásos előterjesztés) 1.) Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2009.(II.13.) számú rendelet módosítása. Előadó: Kenéz István polgármester (írásos előterjesztés) Kenéz István polgármester: Mivel július 1.-től 20%-ról 25%-ra emelkedett az ÁFA, ebből adódóan a pályázattal kapcsolatban a költségvetést is módosítani kell az önerő tekintetében. Ezt egy határozattal is meg kell erősítenünk. Hozzászólások: Witzmann Mihály az ügyrendi és bűnmegelőzési bizottság elnöke: A bizottság javasolja a rendelet és a határozat elfogadását. Lendvai Attila a pénzügyi és gazdaságpolitikai bizottság elnöke: A bizottság is javasolja a rendelet és a határozat elfogadását. Hozzászólás nem lévén a polgármester kéri, hogy aki a határozatot elfogadja, az igen gombbal jelezze. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 105/2009.( VII.7.) számú határozat Balatonlelle Város Önkormányzatának a DDOP.2.1./D turisztikai pályázathoz az ÁFA törvény változást figyelembe véve a pályázathoz Ft önerőt saját forrásból biztosítja. Felelős: Kenéz István polgármester Határidő: azonnal a pályázat beadásához

3 3 A polgármester kéri, hogy aki a rendelet módosítást elfogadja, az igen gombbal jelezze. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangú szavazással az alábbi rendeletet alkotta: Balatonlelle Város Képviselő-testületének 13/2009.(VII.8.) számú rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 12/2009.(VI.12.) sz. valamint a 10/2009. (V.8.) sz. rendeletével módosított 4/2009.(II.13.) Önk. rendelet módosításáról Balatonlelle Város Képviselő testülete az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény 65. -a alapján a 11/2009.(VI.12.) sz. rendeletével valamint a 10/2009.(V.8.) sz. rendeletével módosított 4/2009.(II.13.) számú költségvetési rendeletét az alábbiak szerint módosítja: (1) A költségvetési rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 1. A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és Intézményei együttes évi költségvetésének a.) kiadási főösszegét ezer forintban, b.) bevételi főösszegét ezer forintban, c.) a hiányt ezer forint hitellel állapítja meg az érintett bevételi és kiadási előirányzatok megváltoztatásával. (2) A bevételi főösszegen belül a módosított előirányzatok az 1. számú melléklet szerint kerülnek jóváhagyásra. (3) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatok a 2. számú melléklet szerint kerülnek jóváhagyásra. A költségvetési rendelet 11. -ban szereplő céltartalékot a Képviselő testület e Ft összegben állapítja meg európai uniós pályázat megvalósításához saját erő fedezet biztosításához, valamint TEUT és CÉDE pályázat beadásához e rendelet 3. számú mellékletében szereplő célokra. 3. E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a rendeletnek a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztésével a jegyző gondoskodik.

4 4 1.számú melléklet Balatonlelle Önkormányzat 11/2009.(VI.12.) számú, valamint a 10/2009.(V.8.) számú rendeletével módosított évi 4/2009.(II.13.) számú költségvetési rendeletének módosítása Megnevezés évi terv 10/2009. (V.8.)sz. mód. ei. 11/2009. (VI.12.) sz. mód. ei. Ezer Ft-ban! Mód. ei. BEVÉTELEK Általános és Zeneiskola Óvoda Városüzemeltetési Szervezet Művelődési Ház és Könyvtár Szoc. Alapszolg. Központ Önkormányzati Igazgatás Önkormányzat és Intézményei működési bevétele Helyi adók: építményadó idegenforgalmi adó tartózkodás után idegenforgalmi adó épület után iparűzési adó Adók összesen: Pótlékok, bírságok SZJA helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése SZJA norm. módon elosztott része Gépjármű adó Termőföld bérbeadásából származó jövedelem Luxusadó Átengedett központi adók: Egyéb sajátos bevétel (talajterhelés, lakbér) Környezetvédelmi bírság Végrehajtási,-éprend. bírság Önkormányzat sajátos, működési bevétele Normatív állami támogatás Szoc. feladatokhoz átvett pénz Kieg. támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Kieg. támogatás egyes szoc. feladat: átvett pénz norm. rész Egyéb közponi támogatás (egyszeri ker. kieg. 13.h. ill.) TEUT pályázat: Hunyadi u. Arany J. u felújítás

5 5 BFT pályázat ( mentő katamarán ) Központosított támogatás ( bérpolitikai tám.) Céljellegű dec. támogatás ( Báthory u. játszótér, rend. Park WC ) Önkormányzat költségvetési támogatása Osztalék, hozam Vagyoni jog értékesítése (földhasználat) DRV eszközhasználati díj Ingatlan értékesítés Felhalmozási és tőke jellegű bevétel Egészségbiztosítástól átvett pénz BM pályázat Többcélú Kistérségi Társulástól átvett pénz Szoc. Alapszolgáltatáshoz Többcélú Kistérs. Társ.-tól átvett pénz pedagógiai szakszolgálat működéséhez, sportpályázathoz, TURINFORM iroda működéshez Többcélú Kist. Társ.tól Karádi Óvoda működ. támogatás Ped. Szakszolgálathoz átvett pénz Fonyódtól ( felmentési bér) Karád Iskola-Óvoda működéséhez pénzeszköz átvétel Karádi településtől Pénzeszköz. átvétel ( Látrány: zeneiskola ) Szoc.Alapszolgáltatás működéséhez önkormányzatok hozzájárulása (2008.év: pályázat 300 e Ft, hjárulás e Ft) Pénzeszköz átvétel (Karád: szoc alapszolgálat) Pályázati bevétel (Műv. ház) Működési célú pe. átvétel Jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz ( normatíva, kistérségi normatíva) Működési célú pénzeszköz átv Felh. célra átvett pénz : közmű, útépítés DDOP. Pályázat csap. víz elvezetés ( pályázati támogatás) Strandfocipálya pályázati önrész Felh. célú pénzeszköz átvétel

6 6 Támogatás, kieg., átvett pénz Pénzforgalmi bevétel Pénzforgalom nélküli bevétel: pénzmaradvány(iskola, VÜSZ, PH.) Költségvetési bevétel Működési célú hitel Felhalmozás célú hitel Finanszírozási bevétel Bevételek mindösszesen számú melléklet Balatonlelle és költségvetési szervei 11/2009.(VI.12.) számú, valamint a 10/2009. (V.8.) számú rendeletével módosított 4/2009.(II.13.) számú rendeletének módosítása címrend és kiemelt előirányzatok szerint Megnevezés évi terv 10/2009. (V.8.)sz. mód. 11/2009. (VI.12.)sz. mód.ei. Ezer Ft-ban! Mód. ei. 1. Általános és Zeneiskola Balatonlelle személyi jellegű kiadás munkaadót terhelő járulék dologi jellegű kiadás Működési kiadás összesen Felhalmozási kiadás Kiadás összesen: Pedagógiai Szakszolgálat személyi jellegű kiadás munkaadót terhelő járulék dologi jellegű kiadás Működési kiadás összesen Felhalmozási kiadás Kiadás összesen: Karádi Iskola személyi jellegű kiadás munkaadót terhelő járulék dologi jellegű kiadás Működési kiadás összesen Felhalmozási kiadás Kiadás összesen: Karádi Óvoda személyi jellegű kiadás munkaadót terhelő járulék

7 7 dologi jellegű kiadás Működési kiadás összesen Felhalmozási kiadás Kiadás összesen: címrend összesen: személyi jellegű kiadás munkaadót terhelő járulék dologi jellegű kiadás Működési kiadás összesen Felhalmozási kiadás Karádi intézmény finanszírozás miatt Kiadás összesen: Óvoda személyi jellegű kiadás munkaadót terhelő járulék dologi jellegű kiadás Működési kiadás összesen Felhalmozási kiadás Kiadás összesen: Városüzemeltetési Szervezet személyi jellegű kiadás munkaadót terhelő járulék dologi jellegű kiadás Működési kiadás összesen Felhalmozási kiadás Kiadás összesen: Polgármesteri Hivatal személyi jellegű kiadás munkaadót terhelő járulék dologi jellegű kiadás Működési kiadás összesen Felhalmozási kiadás Igazgatási kiadás Közvilágítás Ellátottak pénzbeli juttatása 4.3.Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás: - működési célú - felhalmozási célú Összesen: Város és község gazd. dologi kiadás Összesen:

8 8 Kiadás összesen: Körzeti Szociális Alapszolgáltatási Központ személyi jellegű kiadás munkaadót terhelő járulék dologi jellegű kiadás Működési kiadás összesen Pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadás Kiadás összesen: Védőnői szolgálat személyi jellegű kiadás munkaadót terhelő járulék dologi jellegű kiadás Működési kiadás összesen Felhalmozási kiadás Kiadás összesen: Műv. Ház és Könyvtár személyi jellegű kiadás munkaadót terhelő járulék dologi jellegű kiadás Működési kiadás összesen Felhalmozási kiadás Kiadás összesen: MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN 8.FELH. KIAD: ÖSSZESEN 8.1 Beruházás Felújítás Pénzügyi befektetés kiadása ( részvényvásárlás) - felhalmozási célú kölcsön I.PÉNZFORGALMI KIAD. Hosszúlejáratú hiteltörlesztés Rövidlejáratú hiteltörlesztés II. FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI III. FOLYÓ KIADÁS Céltartalék Általános tartalék IV. Kiadás mindösszesen

9 9 3. számú melléklet Céltartalék képzés Megnevezés DDOP /D számú Turisztikai pályázat önrésze ( 50 %-os önrész: Ft Ft ) TEUT pályázat önrésze: Balatonlelle - Arany János utca (Tompa Mihály utca és az Átkötő út közötti szakasz ) - Lepke utca ( Nádor utca és Kanizsa utca közötti szakasz ) - Jázminvirág utca - Kert utca felújítás CÉDE pályázat önrésze: Balatonlelle - Arany János utcai járda (Petőfi Sándor utca és az Átkötő út közötti szakaszának építése - Hulladékgyűjtők telepítése Ezer Ft-ban! évi 10/ / évi eredeti (V.8. )sz. (VI.12.)sz. mód. ei. ei. mód. ei. mód.ei Céltartalék összesen: ) Az egyes helyi közszolgáltatások igénybevételi díjának megállapításáról szóló 7/1998.(III.27.) rendelet módosítása. Előadó: Bór Norbert igazgató (írásos előterjesztés) Bór Norbert VÜSZ igazgató: A rendelet módosítás azért került a képviselő-testület elé, mert az előző ülés végén feltettem a kérdést, hogy 1,5 M Ft-al érinti az ÁFA változás a strand bevételét. Akkor azt a választ kaptam, hogy ezt ne nyeljük le, emeljük meg a jegyárakat. Ehhez alakítottuk ki a többit is százalékos mértékben. Witzmann Mihály az ügyrendi és bűnmegelőzési bizottság elnöke: A bizottság a díjak változásával egyetért és javasolja, hogy a hatálybaléptetés július 8. legyen. Ezzel a módosítással a rendeletet elfogadásra javasolja. Lendvai Attila a pénzügyi és gazdaságpolitikai bizottság elnöke: A bizottság is javasolja, hogy a rendelet július 8.-án lépjen hatályba. Hozzászólások: Lendvai Attila képviselő: Én szóvá tettem a bizottsági ülésen, hogy ezt a fajta rendelet módosítást nem tartom egy jó dolognak amikor visszadátumozott rendeleteket akarnak

10 10 velünk elfogadtatni. A jegyző asszonynak fel kellett volna hívni a figyelmünket tegnap, hogy nem jó dátumot határoztunk meg bizottsági ülésen. A jövőre vonatkozóan, mint ahogy ez a rendelet is 1998-ra datálódik vissza és jó néhányszor lett módosítva a rendelet. Szeretném kérni amikor rendes testületi ülésekre sor kerül, foglalkozzunk ezzel a rendelettel, mert megítélésem szerint módosításra szorulna. Ez a ciklus ezt a rendeletet először tárgyalja, három évvel ezelőtt lett utoljára módosítva és megérett az idő, hogy kövesse a rezsi költségek emelkedése miatt a díjak meghatározása. Foglalkozni kellene azzal, hogy egy strand szolgáltatás miért tartozik a helyi közszolgáltatások közé, mert akár hogy is vesszük ez nem vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, nem egészséges vízellátás, ezt a közszolgáltatások közül ki kell venni és valamilyen jogi formában kellene terelni. Somogyvári László alpolgármester: Én ott voltam azon az ülésen amikor igazgató úr jelezte ezzel kapcsolatos problémáit, részemről ezzel a rendelettel nincs semmi probléma. Kenéz István polgármester: A rendkívüli ülés ahol ezt nem lehetett napirendként felvenni, az igazgató úr tájékoztatta a testületet aki ott voltunk nyolcan hallották-, hogy nagy valószínűséggel ezt a következő ülésre be fogja hozni. El is mondta ami itt le is van írva. Bór Norbert VÜSZ igazgató: Én azt kérdeztem meg, hogy készüljön róla rendelet vagy a város átvállalja mert ilyen is történt az országban láttuk-. Ha akkor úgy dönt a testület aki jelen volt azon az ülésen-, hogy nem, akkor azt nyilván meg kellett volna szavaztatni, de mivel mindenki rábólintott ezért készült el a rendelet. Lendvai Attila képviselő: Ha azt mondjuk, hogy egy rendkívüli ülésen nem lehet újabb napirendet felvenni akkor szóban nem hivatkozhatok arra, hogy egy rendeletet szeretnék módosítani a következő ülésen. Mindennek meg van a határideje és az szerint kellett volna felkészülni rá. Tegnap én a bizottsági ülésen azt nehezményeztem, hogy a pénzügyi bizottság vezetője nem tud egy olyan dologról, ami a közszolgáltatás tekintetében több mint 10%-al megemeli a díjakat. Attól függetlenül javaslom a rendelet módosítását. Kenéz István polgármester: A törvényt 2009.június 29.-én fogadta el a kormány és június 30.-án volt a rendkívüli ülésünk. Nem hiszem, hogy erre különösebben fel lehetett volna készülni. Több hozzászólás nem lévén a polgármester kéri a képviselőket, hogy aki a rendelet módosítást elfogadja az elhangzott javaslatokkal, az igen gombbal jelezze. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangú szavazással az alábbi rendeletet alkotta: Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő testületének 14/2009. (VII.8.) számú rendelete az egyes helyi közszolgáltatások igénybevételi díjának megállapításáról szóló 7/2006. (III.24.), a 8/2004 (III.25) Kt számú rendelettel, az 5/2003 (III.28) Kt sz. rendelettel valamint a 12/2002 (V. 31.) Kt. rendelettel módosított 7/1998. (III. 27.) Kt. számú rendeletének módosításáról. Balatonlelle Város Képviselő testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 1. /3/. bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az egyes helyi közszolgáltatások igénybevételi díjának megállapításáról szóló 7/2006.(III.24.), a 8/2004. (III. 25.) Kt sz. rendelettel, az 5/2003 (III.28) Kt sz. rendelettel valamint a 12/2002. (V. 31.) Kt. számú rendelettel módosított 7/1998. (III. 27.) Kt. számú rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

11 11 1. A rendelet 1. /2/. bekezdése az alábbiak szerint módosul: Az igénybevételi díjak: Felnőtt Gyermek 6-14 év, nyugdíjas Belépődíj a strand igénybevételére* 450 Ft 230 Ft Kabin igénybevételi díj 1 napra 450 Ft 450 Ft Élmény- és úszómedence igénybevételi díja (max. 2 óra) 560 Ft 280 Ft Szauna és gőzkabin használata (max. 2 óra) 1130 Ft 560 Ft Szolárium igénybevétele (6 perc) 680 Ft 340 Ft 4 pályás hullámcsúszda 1 csúszás 170 Ft 170 Ft *Gyermekeknek 6 éves korig a szolgáltatások igénybevételi díja ingyenes. A vendégek a strandot, az élmény- és úszómedencét május 1-től szeptember 15-ig vehetik igénybe. A szauna és a szolárium egész évben igénybe vehető. 2. A rendelet 2. /2/. bekezdése az alábbiak szerint módosul: Felnőtt Gyermek 6-14 év, és nyugdíjas Strandbelépő bérlet: 7 napra (heti bérlet) Strandbelépő bérlet: két hétre Strandbelépő bérlet: 1 havi Strandbelépő bérlet: teljes szezonra szóló Kabinbérlet : 7 napra (heti bérlet) Kabinbérlet : két hétre Kabinbérlet: 1 havi Kabinbérlet: teljes szezonra szóló Élmény és úszómedence bérlet 7 napra (heti bérlet 7x2 óra) Élmény és úszómedence bérlet két hétre (14x2 óra) Élmény és úszómedence havi bérlet (30x2 óra) Élmény és úszómedence szezon bérlet Szauna bérlet 5 alkalomra Szauna bérlet 10 alakomra Szauna bérlet 20 alkalomra Szolárium bérlet 5 alkalom Szolárium bérlet 10 alkalom Szolárium bérlet 20 alkalom Hullámcsúszda 10 alkalom Hullámcsúszda 20 alkalom (1) Ez a rendelet július 8. napjával lép hatályba. (2) Kihirdetéséről az SZMSZ rendelkezéseinek megfelelően a Jegyző gondoskodik. 3.

12 12 A polgármester jelzi, hogy megérkeztek az érintettek a Napsugár utcai 3167 hrsz-ú ingatlan ügyében, így a 5.) napirendet az ülés előtt tett javaslat elfogadását is figyelembe véve 3.) napirendként előrevesszük és a napirendek számozása értelemszerűen megváltozik. 3.) Napsugár utcai 3167 hrsz-ú ingatlan értékesítésére pályázat kiírása. Előadó: Kenéz István polgármester (írásos előterjesztés) Kenéz István polgármester: 2007 év óta húzódik az ügy. Amikor meghirdetésre került, akkor egy teljesen tiszta tulajdoni lappal rendelkező ingatlan volt. Miután napvilágot látott, hogy a pályázat nyert a szomszéd a szívességből használt utat próbálta tulajdonosként megszerezni. Ettől kezdve ez a terület már nem volt per és tehermentes, mert különféle bejegyzések kerültek a tulajdoni lapra. Több megállapodás, kiegészítő megállapodás történt az elmúl időszak alatt amivel megpróbáltuk legalizálni, hogy a vételi szándék bekövetkezhessen. Ez évben végül sikerült megegyezéssel a folytatott pert lezárni. Ettől kezdve a tulajdoni lap per és tehermentessé vált. 60 napos átfutási időt jeleztünk a vásárlási szándékkal élők felé, akiket korábban megkérdeztünk szándékuk felöl igen volt a visszajelzés-. Ez az összeg a mai napig nem került a számlánkra, így a képviselő-testület ezt a helyzetet meg kívánja szűntetni és új pályázatot kíván kiírni. Tegnap a bizottsági ülés előtt kaptunk egy levelet Dr Pintér Gyula ügyvédtől, amiben egyéb más felvetéseket írtak le, amelyek azt taglalják, hogy ez azért nem jött létre, mert az önkormányzat nem tudta biztosítani teljes egészében a feltételeket, amelyek a különféle megállapodásokban mindvégig leírásra kerültek. Milyen problémák merültek fel és azokat a problémákat milyen áthidaló megoldással próbáltuk kezelni. Balogh István a városfejlesztési és vagyongazdálkodási bizottság elnöke: A bizottság javasolta, hogy a mai napra kérünk az üggyel kapcsolatos minden okiratot. Kértük, hogy a vevőket és az ügyvédeket hívjuk meg. Továbbá azt kértük, hogy zárt ülésen tárgyaljuk, ezt javaslom most is. Kenéz István polgármester: Szerintem nincs jelentősége, hogy zárt ülésen tárgyaljuk. Szücs László képviselő: Javaslom a nyílt tárgyalás megtartását. A polgármester kéri a képviselőket, hogy aki Szücs László javaslatával egyetért, hogy nyílt ülésen tárgyalja a testület ezt az ügyet, az igen gombbal jelezze. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 8 igen, 1 nem, 1 tartózkodás mellett Szücs László javaslatát elfogadta és nyílt ülésen tárgyalja az ügyet. Lendvai Attila a pénzügyi és gazdaságpolitikai bizottság elnöke: A bizottság a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért azzal a módosítással, hogy a pályázati kiírásban szereplő legalacsonyabb vételár összegét 90 M Ft bruttó összegben határozza meg. Lendvai Attila képviselő: Arra kérnék választ, hogy ez az adásvétel érvényes-e vagy érvénytelen tegnap a jegyző asszonytól azt a választ kaptuk, hogy érvénytelen-. Az ügyvéd urakat kérdezném, hogy érvényes-e, ha nem akkor mikortól nem érvényes az adásvételi szerződés. Witzmann Mihály az ügyrendi és bűnmegelőzési bizottság elnöke: A bizottság is azt javasolja, hogy bruttó 90 M Ft összeg szerepeljen a pályázati kiírásban mint legalacsonyabb vételár.

13 13 Tisztáznunk kellene a viszonyokat, hogy a vevők mit szeretnének, az ingatlant vagy a 20 M Ft-ot, ami itt van az önkormányzatnál. Tisztázni kell azt is, hogy ha új pályázatot írunk ki akkor az előzőt lezárjuk és annak milyen jogi következményei vannak. Ignácz János képviselő 16:45-kor megérkezett az ülésre, így a jelenlévő képviselők száma 11 fő. Dr Komáromi József ügyvéd: Ez a szerződés érvényes, mert sem az egyik, sem a másik fél nem állt el a szerződéstől. De az elállás lehetősége és joga az önkormányzat részéről megnyílt. A másik fél megítélésem szerint nem jogosult elállásra, mert érdekmúlást nem bizonyít, nem bizonyított, de ez a jövő jogvitája lehet. Mivel a pályázat kiírásáról dönteni fog a testület azt javasolnám, hogy úgy írja ki a pályázatot, hogy ha a kiírás -meghirdetés- ideje alatt, de még a pályázat elbírálása előtt a jelenlegi szerződéssel rendelkezők teljesítenek, akkor az önkormányzat a pályázati kiírást visszavonja nem hirdet eredményt-. Ezt a javaslatot azért teszem, mert megítélésem szerint az üzletben nincs helye haragszom rádnak. De 97 M Ft vagy 98 M Ft több mint 90 M Ft. Mivel a múltkori ülésen nem került napirendre, de elmondtam a jelenlévőknek a véleményemet. Most, hogy a jegyzőkönyv számára is rögzítésre kerüljön néhány gondolattal felvázolom az egész eseménysort, ahogy az én ismereteim szerint tényként megtörtént elején pályázatott hirdetett és bírált el az önkormányzat, amelynek eredményeként Márton Lajos mint legjobb ajánlatot tevő ajánlatát fogadta el a képviselő-testület. Dr. Pintér Gyula kollégám által szerződési ajánlatként is benyújtott ajánlatot a polgármester úr adásvételi szerződéssé emelte azzal, hogy a képviselő-testület felhatalmazása alapján a szerződést aláírta. Ezt követően 2007 augusztusában a Napsugár Visza Kft ügyvezetője és a környékben lévő néhány üdülő tulajdonos illetve magánszemélyek írásban bejelentést tettek a polgármester úrhoz illetve tudomására hozták Márton Lajos úrnak is, hogy nekik az ingatlan keleti oldalán mintegy három méter szélességben az ingatlan teljes hosszában ami megfelel 200 m2 területnek-, igényük van közlekedés átjárás címén. Ez hozzám polgármester úrtól november 10 körül érkezett meg. Én azonnal egy jogi véleményt fogalmaztam meg, amelyben leírta, hogy megítélésem szerint ez az igény nem jogos, szívességből adottnak minősül és mint ilyen, sem elbirtoklás, sem másféle jogszerzéshez nem vezet. Ezt követően tárgyalt a képviselő-testület a szerződés ügyében és a per, igény és tehermenteséggel kapcsolatban. Hangsúlyozom nem egy fogalom. A permentesség azt jelenti, hogy sem a tulajdonos, sem a tulajdonos ellen nem indítottak, nem indított pert. Igénymentesség, nincs senkinek semmiféle jogcímen igénye az ingatlannal szemben. Ilyen pl egy átjárás iránti igény. Tehermentesség, sem bejegyzett teher, sem olyan potenciális teherre okot adó jog nem létezik, amelyre tekintettel bárki bármikor bármilyen jogcímen felléphetne az ingatlan nyilvántartásban bejegyzett tulajdonos ellen. Ehhez képest az az érdekes, hogy a szerződés kötés időpontjában az ingatlan nyilvántartási bejegyzési kérelem benyújtásakor ha nincs bejegyzett teher, akkor a későbbi ilyen bejegyzés iránti igény teljesen figyelmen kívül hagyandó. Teljesen más az igény, az már vitatható. Ezt követően a képviselő-testület döntött arról az érintettek közreműködésével-, hogy megelőzendő az igényérvényesíthetőségét indítsunk egy pert felperesként a Napsugár Visza Kft-vel mint igényt érvényesíteni kívánóval- szemben. Ugyanakkor az adásvételi szerződés rendelkezéseit is módosítottuk akként, hogy nem per, igény és tehermentességet szavatol az önkormányzat, hanem szavatolja a tehermentességet és szavatolja azt, hogy ha bármilyen oknál fogva mégis az igény érvényesítője valamilyen jogot szerezne, akkor elszámol a vevővel. Ez került a szerződésbe. Ennek alapján december 6.-án készült a szerződés amit ellenjegyeztünk és ezt követően került az ingatlan nyilvántartásba. Ami ezután következett az azért érdekes, mert jött a Karácsony és a vevők arra hivatkoztak, hogy a bankok sem igazán foglalkoznak a kérelmekkel, stb, mert a képviselő-testület január 31.-t határozott meg határidőnek. Kérték, hogy ezt a határidőt tolja ki a képviselő-testület március 31.-ig. Ekkor döntött úgy a képviselő-testület, hogy rendben van, fizessék meg a foglalót és a foglaló a vevő által adott foglalónak minősül, az eladó részéről csak abban az esetben részesül foglalónak ha az eladónak felróható okból és szándékos szerződés szegése okán hiúsulna meg. Megítélésem szerint az idő elegendő lett volna, de 2008.

14 14 március 14.-én amikor a bank kérte a tehermentes tulajdoni lapot- azon a napon megjelent egy széljegy az ingatlan tulajdoni lapján. Erre mondtam azt, hogy ezt az állapotot nem lehet úgy lerendezni, hogy nem érdekel minket. Mert előre megjósolni, hogy egy bíróság hogyan ítéli meg a széljegyes tulajdoni lapot, nem lehet. Ezért mondtam, hogy ne hozzon olyan döntést az önkormányzat, hogy eláll. Ehhez viszonyítottan találom sértőnek azt, amit egyes képviselő urak elmondtak. Ugyanis ezt követően Dr Pintér Gyula kollégám és én itt tájékoztattuk a képviselő-testületet arról, hogy jogi véleményünk szerint milyen joghatásai vannak annak ha a képviselő-testület vagy a másik fél eláll. Olyan hangokat hallottam, hogy palira vettük a képviselőket, megvezettük őket, stb. Feltételezem, hogy aki ezeket a kifejezéseket használták nem ezt mondták volna ha itt lettünk volna, ha kicsit alaposan végiggondolták volna a mondandójukat. Ezt követően a megindított birtokvédelmi perben a Napsugár Visza Kft képviselőjét meghallgatták, aki a meghallgatása során olyan nyilatkozatot tett ami teljes mértékben megerősítette az én általam adott szakmai véleményt és azon a tárgyaláson ezt jegyzőkönyvbe is vetettem. Ettől kezdve az alperes pernyertessége kilátástalan volt. Azt nyilatkozta, hogy a MALÉV képviseletében épített kerítést és utat. Innentől kezdve nem sajátként birtoklás volt, jóllehet viszont keresetet terjesztett elő elbirtoklás címén történő tulajdonszerzésre. Viszont keresete tárgyában fenntartotta a kérelmét, viszont mi kértük, hogy a perbejegyzést töröltesse. Erre sor is került májusában. Több mint egy éve a Bírósági tárgyaláson a Napsugár Visza Kft képviselője kijelentette, hogy a perbejegyzés törléséhez hozzájárul. A Bíróság végzést hozott és elrendelte a perbejegyzés törlését. Ez a végzés június 11.-én jogerőre emelkedett. Nem is jegyezték be a pert az ingatlanra, csak széljegyezték és ezt követően törölték is. A következő része a dolognak az volt -ellentétben a vevői állítással-, hogy a Napsugár Visza Kft azt az igényét kívánta érvényesíteni, hogy a három méter széles sávot mint tulajdonát birtokolta és megszerezte, ezért kérte a Bíróság függessze fel az eljárást. Mivel közigazgatási eljárásra tartozik a Bíróság köteles felfüggeszteni. A Bíróság fel is függesztette az eljárást. A Napsugár Visza Kft elkészítette a megosztási vázrajzokat és benyújtotta az önkormányzathoz engedélyezésre. Az önkormányzat a kérelmet elutasította és jogerőre emelkedett. A Kft a jogerős határozatot tudomásul vette. Kértük a per felvételét és 2009.április 27.-én megállapodást kötöttünk, melynek értelmében a Napsugár Visza Kft minden igényétől eltekintett és a pert megszűntettük. Ezt követően a következő szövegű levelet intéztük Márton Lajoshoz amit polgármester úr aláírt és én ellenjegyeztem. Tisztelt Márton Úr! Tájékoztatjuk, hogy a tárgyi ingatlanra kötött adásvételi szerződés alapján történő tulajdonszerzésük elől a mai napon minden akadály elhárult, mert a Napsugár Visza Kft-vel szemben indult perben megállapodást kötöttünk és ezzel a per megszűnt. Tájékoztatjuk, hogy az ingatlan per, igény és tehermentességéért a mai naptól az önkormányzat feltétlen szavatosságot vállal. Kérjük, hogy a hitelbírálathoz igazodóan, de legfeljebb 60 napon belül szíveskedjenek a még fennálló vételár hátralékot megfizetni, mert ennek hiányában az önkormányzat kényszerül a szerződéstől elállni és új pályázatot kiírni az értékesítésre. Ezt azért tartottam fontosnak ismertetni mert 2008 évben a bank amikor letörölték a széljegyetazt mondta, hogy nyilatkozzon a polgármester, hogy nincs per folyamatban. Ez ezt tartalmazza. Ezen túlmenően szeretném még azt is hangsúlyozni, hogy ebben a perben az önkormányzat felperes volt. A per ura a felperes. Tehát, még akkor is ha nem egyességgel szűntetik meg a pert a felperes, akkor is jogosult a keresetétől elállni, mert az alperes legfeljebb a perköltség iránti igényéről nyilatkozhat április 28.-án bejelentettük a Bírósághoz, hogy kérjük a per megszűntetését. A Bíróság a per megszűntetése tárgyában végzést hozott és a végzés május 8.-án kelt. A végzés június 6.-án jogerőre emelkedett. Innétől kezdve semmiféle alapja nincs senki állításának, miszerint az önkormányzat a kötelezettségeit nem teljesítette. Dr. Pintér Gyula ügyvéd: Én úgy gondolom, hogy számunkra csak egy dolog kérdéses, nem látjuk azt a dokumentumot, ami az ellen érdekű fél részéről tartalmazná azt a kijelentést, hogy semminemű további igénye nincs. Tulajdonképp számunkra csak annyi képeződött le ebből a dologból, hogy befejeződött egy eljárás. Ez önmagában nem jelenti azt, hogy véglegesség igényével rendeződött, tehát az érintett felek a jövőre nézve is

15 15 lemondanak minden szempontból az igényükről. Ha kaptunk volna egy ilyen megállapodást, akkor mi is előrébb lettünk volna, ugyanis a bankok pontosan amiatt zárkóztak el, hogy perfeljegyzés nincs, de van-e még igény. Amennyiben ezt az igényt megkapjuk, akkor fel van oldva a probléma és nincs a bankok részéről az a gond, hogy kockázatos projektbe menjenek bele. Az ügyfeleim fenntartják szándékukat, szeretnék megvenni, magunk részéről is úgy gondoljuk, hogy még él a szerződés és ezt kértük, hogy ilyen módon jusson a birtokunkba és ettől kezdve megteszünk mindent annak érdekében, hogy tudjunk fizetni. Amit kollégám is említett, amikor mindketten tájékoztatást adtunk a képviselő-testületnek akkor már nem hitelbírálatról beszéltünk, hanem hitel folyósításról. Ha ez a megállapodás amiről szó van és ezt kértük mi- akkor rendben van, mert a nyilatkozat nem adja azt a biztosítékot a banknak, hogy valóban nincs igény. Amit kollégám javasolt mindkét fél számára a legkorrektebb, mert egy pályázat kiírás elbírálás olyan időtartam, aminek elegendőnek kell lenni egy finanszírozási dolognak. Az meg nem történhet meg úgy, hogy a bank arra hivatkozik, hogy nincs szerződés, az önkormányzat elállt és nincs mire hitelezni. Körbe kell járni. Én annyit kérek és megerősítem, hogy a vételi szándék meg van és ennek alapján tudunk konkrét tárgyalásokat folytatni az érintett pénzintézetekkel. Egy év eltelt amióta találkoztunk és azóta sok minden megváltozott, újra kell kezdeni a hitelbírálatot. Addig nem volt értelme beadni, amíg nem tudtunk mindent összeállítani. Lendvai Attila képviselő: Mélységes Tiszteletem az ügyvéd uraknak és nagyon szépen köszönöm ezt a javaslatot a Komáromi ügyvéd úrtól. A bizottsági üléshez visszatérve alaphelyzetben az hangzott el amikor jegyző asszonyt megkérdeztem, hogy érvényes-e a szerződés, azt mondta, hogy nem. Ehhez képest mindkét ügyvéd mást mondott. Elgondolkodtatónak tartom, hogy ha a város érdekeit képviseljük egy ilyen kardinális kérdésben, minimum kikérjük olyannak a véleményét aki hozzáértő személy. Ebből is látszik, hogy január az első történés ezzel az üggyel kapcsolatban, hogy mennyire komolyan van véve önkormányzati részről és a tegnapi nap folyamán azt halljuk, hogy érvénytelen az adásvételi szerződés. Nagyon jó javaslatnak tűnik amit Komáromi ügyvéd úr mondott és javaslom elfogadásra. Ami itt a háttérben volt és borzolta a kedélyeket, azt azért az ügyvéd úr is tudja, hogy a tulajdonosi jogokat az önkormányzat esetében a képviselő-testület gyakorolja. Ha a képviselő-testületet nem kérdezzük meg arról, hogy pert indítunk vagy elállunk a pertől akkor megítélésem szerint az hatáskör túllépés. Jó lett volna a képviselő-testületet megkérdezni bizonyos eljárási cselekmények előtt és együttesen alakítjuk ki a véleményünket és utólag nincs belőle vita. Az idő múlása nagy dolog az önkormányzat pályázati lehetőségeinek érdekében. Kardinális kérdés, hogy ehhez az összeghez az önkormányzat mikor jut hozzá. Megítélésem szerint mi elnézelődtünk és senki nem mondta, hogy bárki palira vette volna az önkormányzatot. Ebben az esetben megítélésem szerint volt olyan időhúzás, aki nem a mi érdekeinket képviselte és ezért voltak itt az indulatok, hogy már jó lenne ennek a pályázati ügynek a végére pontot tenni. Mindenki azt szeretné, hogy a város a pénzéhez jusson és minden információ legyen megosztva a képviselő-testülettel. Ne a képviselő-testület mögött rendezzük le azokat az ügyeket amikről utólag értesülünk levélben, hogy valami történt ebben az ügyben. Dr Mandik Enikő jegyző: Képviselő úr konkrétan a kérdésed tegnap nem egészen így hangzott el. Én akkor a képviselő-testület 105/2008-as határozatát mondtam el neked, ami azt tartalmazza, ami alapján megállapodás is készült szeptember 9.-én. Márpedig a vételár meg nem fizetése a szerződésnek bontó feltétele. Nem a szerződés érvényességét kérdőjeleztem meg, azt közöltem a képviselő-testülettel és a jelenlévő bizottsági tagokkal, hogy miután a 60 nap is eredménytelenül telt el, ez bontófeltétele a szerződésnek. Ezek után rátértünk arra a kérdésre, hogy perelhető vagy nem vagy, hogy is áll a 20 M Ft körüli összeg amit a vevők az önkormányzat rendelkezésére bocsájtott mit előleget vagy foglalót. E kérdéskörben is kisseb vitába bonyolódtunk amiről nekem az a véleményem most is, hogy ez az összeg ugyan perelhető, de ez az összeg nálunk marad.

16 16 Nagy László képviselő: Komáromi ügyvéd úr elmondta, hogy él a szerződés. Ha kiírjuk a pályázatot és a régi vevők ezt továbbra is megvehetik. Ez egy jó dolog és biztos vagyok benn, hogy el is fogadja a többi képviselő társam ezt a javaslatot. A 90 M Ft-ra a pályázati kiírást még nem fogadta el a képviselő-testület. Több képviselő társam is jelezte, hogy lehet megjárna az önkormányzatnak az előleg befizetés és ha van mód és lehetőség ha nem tudják kifizetni a vásárlók az összeget, akkor szerintem tisztességes lenne vissza fizetni. A legjobb lenne ha mi kiírjuk a pályázatot és ezalatt lerendeződne a dolog és mi lennénk a legboldogabbak, ha ez befejeződne és nem feszítené tovább senkinek az idegrendszerét. Hogy lehet, hogy Dr. Pintér Gyula ügyvéd nem kapott a két fél közötti megegyezésből, ki érte a felelős. A pályázatot mindenféleképp ki kell írni, azt megbeszéljük milyen összegben. Dr Komáromi József ügyvéd: Az általam említett kifejezések elhangzottak képviselő úr, láttam a videót az ülésről. A bank 2008 évben nem azt kérte, hogy megállapodás csatoljunk annak bizonyítására miszerint a per megszűnt, hanem a tulajdoni lapot amelyik tehermentes és a polgármester nyilatkozatát arról, hogy már nincs per folyamatban. Senki nem kérte a polgármester úrtól sem tőlem, hogy olyan megállapodást is csatoljunk amelyikben mindenki kijelenti, hogy senki semmiféle jogcímen igényt érvényesítene ezzel az ingatlannal kapcsolatban. Hangsúlyozom, hogy ezt a pert az önkormányzat indította és Lendvai képviselő úrnak válaszolnák most, igen is ebben a helyiségben döntötte el a képviselő-testület novemberében. Az egy másik dolog, hogy ez adott helyzetben nincs itt az asztalunkon. Ez ténykérdés. Ugyanekkor döntött a képviselő-testület arról, hogy biztosítsuk a jelzálogjog ranghelyét. Ugyanakkor nem járult hozzá a testület a per megszűntetéséhez? Éppen azt szorgalmazta a képviselő-testület, hogy mikor szűnik meg a per. Ahhoz, hogy megszűnjön nem volt elégséges csak a felperesi oldal nyilatkozata, nagyon fontos volt, hogy ezentúl semmiféle jogcímen ne érvényesíthessen igényt Valent György. Határozottan ki merem jelenteni, hogy semmiféle időhúzás nem volt. Aki engem ezzel vádolna, állok elébe bármikor etikai vizsgálat vagy bármilyen eljárás keretében tisztázni tudom magamat, mert semmiféle időhúzó magatartást nem tanúsítottam. A foglaló kérdése nem tisztesség kérdése. A foglaló természeténél fogva a Polgári törvénykönyvben meghatározottak szerint működik. Megítélésem szerint a vevői oldal is a teljesítését kívánja a szerződésnek. Én azt tanácsolom jó szívvel a képviselő-testületnek, hogy a pályázat kiírásával párhuzamosan illetve annak kiegészítéseként tegye lehetővé, hogy a pályázat elbírálása előtt teljesítsen és ha teljesített, akkor ezzel a pályázat okafogyottá válik. Figyelemmel arra, hogy kollégám egy levélben megírta ügyfelei álláspontját -feltételezem, hogy ez nem teljes mértékben egyezik az ő jogi álláspontjával-. Ezzel kapcsolatban annyit szeretnék mondani, hogy felperesek voltunk és az önkormányzat nem tehermentességet szavatolt -az első szerződésben igen per, igény és tehermentességet-, de amikor december 6.-án aláírtuk a szerződést, akkor már csak a tehermentességet szavatoltuk és azt szavatoltuk, hogy bárki bármikor bármilyen jogcímen igényt érvényesítve jogosultságot szerez, akkor elszámolunk. Ez szerepelt a szerződésben. Azt állítják a kollégáim ügyfelei, hogy szünetelésben állapodtunk meg. Nem volt szünetelés, itt van az iratanyag bármikor meg lehet tekinteni, felfüggesztés volt, amit a bíróság rendel el és abban nem sok beleszólása van a peres feleknek. Ami még nagyon fontos, hogy sem a bank nem kérte, hogy csatoljuk a megállapodást, sem május 5.-e után nem jelentkezett sem nálam, sem a polgármester úrnál senki, hogy kérik a megállapodást. Ha ezt megtették volna, ugyan úgy ahogy most bemutattam ezt a megállapodást oda tudtuk volna adni. Én úgy érzem, hogy az önkormányzat részéről nem róható fel mulasztás. Szentesné Szekér Piroska képviselő: Teljesen jogosnak tartom Pintér ügyvéd úr dokumentum igényét, amelyet a levelében jelzett. Csak azt nem értem, hogy miért csak július 30-án került rá sor, hiszen hallottuk, hogy pillanatok alatt megoldható lett volna a probléma.

17 17 Dr. Pintér Gyula ügyvéd: Nyilván én akkor tudok írna, ha engem keresnek. Úgy gondolom, hogy nem volt jó a kommunikáció közöttünk. Ügyfelem is próbált más bankokat is megkeresni -így elhúzódott a kommunikáció- de vissza kell térni a régi bankhoz ahol elbírált hitel volt. Ők mivel ismerik a múltját az ingatlannak nem érték be ezzel és kell nekik ez a dokumentum is. Én is szerencsésnek tartottam volna ha egyből megkerestek volna ezzel és a lényegét kiszűrtem volna az egész ügynek. A levelemben azt próbáltam megfogalmazni, hogy mi az ami hiányzik. Öldei Árpád vevő: Gyakorlatilag azt nem értem, hogy mi ez a sárdobálás ügyfél és önkormányzat között, miért nem kérdezzük meg a harmadik felet? Teljese jogtalanul perelt Valent úr, Napsugár Visza Kft. Mit dobálózunk mi itt. A pénz több mint egy éve már a számlán lenne uraim. Kijöttem a Földhivatalból tiszta tulajdoni lappal Erste Bank Zrt javára bejegyezve. Kolléganőm ott ült mellettem, a pénz egy gombnyomás és itt lett volna. Balatonboglári posta előtt állunk és hív az ügyintéző az Erste bankból. Ölbei úr baj van, perfeljegyzés a széljegyen. Ne dobáljuk egymásra a sarat, se a testületre, se a polgármesterre, se a Komáromi úrra, se a Pintérúrra, se a Márton úrra, se énrám. Az első percben látszott, hogy tisztességtelen perfeljegyzés, tisztességtelen időhúzás a Napsugár Visza Kft-től. Kikérem magamnak, hogy a Mártont az Ölbeit a testület szapulja és kizárja a következő pályázatból. Azt zárják ki, aki két évet eltolta ennek a pénznek a befolyását és az ellen indítsanak erkölcsi vagy akármilyen kártérítést. Balogh István képviselő: Igazolni látszik, hogy a banknak rajt van a bejegyzése, hogy utalta volna a pénzt. Öldei Árpád vevő: Kb öt perccel utánunk bejegyezték be azt a pert, ami miatt a már aláír hitelt már nem lehetett folyósítani. Azon kellene elgondolkodni, hogy milyen jó a kommunikáció a Földhivatal és a Napsugár Visza Kft között. Az ő ügyvédje is tudta amikor bejegyeztette a pert, hogy ez csak időhúzás. Ezt a vitát zárjuk le, hogy ki miért hibás. Nem ül itt a harmadik fél, valahol mosolyog. Ott keressük a hibát, mi nem vagyunk hibásak ebben az ügyben, már régen el lehetett volna költeni ezt a pénzt ahova szánva volt. Az a kérésem, hogy tartsuk egymást tiszteletben. Itt áll 20 M Ft-unk kamat nélkül lassan két éve. Ha valakinek lenne tisztességes kárigénye azok csak mi lehetünk. Önök érvényesíthetik a harmadik féllel szemben, aki tisztességtelenül jegyeztetett fel pert az ingatlanra. Mi tisztességből nem pereltük az önkormányzatot és nem leveleztünk. Balogh István képviselő: Tegnapi bizottsági ülésen is azt láttam problémának -ami sokszor előjön, amire engem a polgármester megró-, hogy nem vagyunk minden ügyiratnak vagy ténynek a birtokában. Ha van bírósági papírunk miért nincs itt, tegnap kértük. Kenéz István polgármester: Ügyvéd úrnál vannak. Balogh István képviselő: De mindig ez van polgármester úr, így csinálsz, hogy itt van nálam, de azt én nem látom. Amit most kértek az bírósági papírt azt sem láttuk. Kenéz István polgármester: De erről a tájékoztatást megkaptátok. Ennyire hiteltelenek vagyunk a jegyzőasszonnyal vagy a kollégákkal? Balogh István képviselő: Igen, mert mindig azt csinálod, hogy felmutatod, hogy itt van nálam. Minden ülésen van két ilyen pont amikor ezen vitatkozunk és te mondod, hogy ez nem elég, nem hiszem el? Rákened a hivatalra. Tetőled kérjük, egyértelműen kértem. Kenéz István polgármester: Én kérem a hivataltól, amit visszakapok tőlük arról tájékoztatlak benneteket. Dr. Komáromi József ügyvéd: Amint én megkaptam még aznap beszkenneltem és a hivatal rendelkezésére állt. Polgármester úr alappal mondta azt, hogy megszűnt, mert neki

18 18 tudomása volt róla. Nem tudom, hogy minden egyes periratról minden képviselőnek ki kellene küldeni az értesítést. Witzman Mihály képviselő: Kapásból két információval lettünk gazdagabbak. Az egyik, hogy milyen módszerrel írhatunk ki pályázatot, ha úgy dönt a testület. Ez jó a vevőknek és nekünk is. A másik, hogy ők valójában így tudnak lépni akkor az önkormányzat minél hamarabb pénzhez juthat, a vevők pedig ahhoz amit megszeretnének vásárolni. Hallottuk Pintér úrtól, hogy a kommunikáció nem működött. Az önkormányzatnak legalább olyan fontos stratégiai ügye volt a megvalósítandó pályázati fejlesztési önereit biztosítandó ez volt az eredeti elképzelésünk- mint ahogy a vevőnek érdekében állt elképzeléseinknek megfelelően megvásárolni ezt a területet és ott fejlesztést vagy beruházást megvalósítani. Ha van egy ilyen stratégiailag fontos ügye az önkormányzatnak, akkor, hogy lehet, hogy a kommunikáció sántikál, nem működik. Elemi érdekünk nekünk is és a vevőnek is, hogy ez az információ mindenkinek a birtokába jusson, úgy a képviselő-testület mint a vevők, ügyvédek mindenki tudjon róla és az említett megállapodás tisztázza a jogi viszonyokat. Az, hogy nem kapja meg a képviselő-testület azt amit egy bizottság elnöke vagy a bizottság határozata alapján sokadszorra kér, megint az önkormányzat saját működési struktúráját jellemzi. Itt vannak testületi vagy bizottsági döntések, amiket priorabb döntések felülírnak és valaki itt úgy dönt, hogy nem kapják meg a bizottsági határozatokat, ezt megint nem tudom mire vélni. Öldei úrnak teljesen igaza van, hogy sárdobálás folyik itt. Mind a két fél dühös év elején indult a dolog, nekünk egy stratégiai ügy. Az, hogy a harmadik fél belépett igaz, de a képviselő-testület is végig jóhiszeműen próbált hozzáállni. A perfeljegyzés 2008 márciusában került a tulajdoni lapra. Tegnap a bizottság azt javasolta, hogy ne zárjuk ki a jelenlegi vevőket sem, ezzel egyetértek. Én azt szeretném gondolom a képviselő-testület nagy része is-, hogy az lenne a lényeg, hogy ezt a stratégiai önerőt a beruházás érdekében minél hamarabb a számlánkon tudhassuk. Dr Komáromi József ügyvéd által javasoltak alapján próbáljuk meg ezt az utat járni és két év után talán sikerrel zárulhat a történet. Lendvai Attila képviselő: Valóban a részletekben rejlik, hogy miért húzódott el ilyen sokáig ez a per és Pintér ügyvéd úr is ezt alátámasztotta. Gyakorlatilag a kommunikáció nem volt megfelelő. Biztos a képviselő társaim emlékeznek arra, hogy jó néhányszor megemlítettem azt a kérést, hogy ha fontos az önkormányzatnak ez az ügy, akkor mindenki ennek érdekében tegyen meg mindent, ne merüljön ki annyiban egy pályázati ügynek a realizálása, hogy aláírok valamit és megy a maga útján. A 2007 évi költségvetésben is tervezve volt ez az ingatlan értékesítés és nekünk valóban az az érdekünk, hogy minél előbb eladjuk és ha lehetőség van rá balatonlellei kapja meg az ingatlant. Számtalanszor kijelentettük, hogy a balatonlellei vállalkozókat előnyben részesítjük, nyílván a törvényi kereteken belül. Az nagyon jó megoldásnak tűnik amit Komáromi ügyvéd úr említett, a magam részéről is javaslom elfogadásra. Változatlanul az a véleményem, hogy az együttműködő felek akármelyik oldalt is említem- megítélésem szerint nem tett meg minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy minél előbb realizálódni tudjon a pályázat. Kenéz István polgármester: Már másodszor hangzott el, hogy a kommunikáció nem úgy történik. Én úgy gondolom, hogy a részünkről minden tájékoztatást megkaptak az ügyfelek, az hogy az ügyvédjüknek ezt nem továbbították akkor az ügyvéd úr és az ügyfelek között nem volt meg a megfelelő kommunikáció. Én személy szerint sokszor hívtam az ügyfeleket telefonon és azon voltunk, hogy a lehetőségekhez képest minél gyorsabban valóra váljon az üzlet. Úgy gondolom, hogy kicsit erős az a megfogalmazás, hogy nem működik a kommunikáció. Az ügyiratban meg lehet nézni, minden egyes dologról másnap tájékoztatást kaptak az érintettek. Nagy László képviselő: Az Ölbei úrnak mondanám, hogy a testület semmiféle olyan szavazást nem hozott, hogy kizárta volna a jelen lévő ügyfeleket a beszéd egy dolog-. A bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy esélyt adnak a régieknek ha úgy alakul a helyzet. Mivel felvázolódott egy új lehetőség amit Komáromi úr mondott- és lerendezik a

19 19 fennmaradó összeget, akkor nyilvánvaló a pályázat elmarad és a vevők megvehetik az ingatlant. A másik amit hiányolok, hogy Valent úr elindított egy pert ami kárt okozott az önkormányzatnak és azon az oldalon is. Gondolom az önkormányzat is és a vevő is megteszi ellene a lépéseket, mivel súlyos károkat okozott a városnak. Várjuk a pénzt, sok sikert kívánok a beruházáshoz. Ölbei Árpád vevő: Ne úgy legyünk kezelve mint a hatodik kerék a kocsin. A jogi kérdések a jogászok dolga. Egyenlőre a mi pénzünk van itt a hivatalba, egyenlőre egy harmadik fél betartott, ezen keresztül mi nem tudtuk megvalósítani amit szerettünk volna. Ne úgy legyünk kezelve, hogy jöhettek ti is. Ha jók lesztek vissza kapjátok a pénzt, ha nem, nem. Jól van pályázhattok ti is. Egyenlőre van egy szerződésünk és 20 M Ft itt. A harmadik fél hibájából,aki két forintott nem tett bele, elment egy ügyvédhez aki a leges legelején tudta, hogy teljesen jogtalan és soha nem lesz belőle semmi. Az önkormányzat a MALÉV-nek bérbeadta a területet, a MALÉV szívességből beengedte őt. A harmadik fél csinált két év csúszást és itt ülünk, ti bántjátok egymást, meg bántatok minket. Azóta megváltozott a pénzügyi világ. Biztos, hogy ki fogjuk fizetni az ingatlant csak más pénzügyi világ van. Ignácz János képviselő: A dolog rendeződni látszik és úgy látom, hogy jó néhány képviselő társam önmérsékletet tanúsított a kicsit eltúlzott vélemény nyilvánítással. Nyílván az ügy elég nagy hangsúllyal bír az önkormányzat számára, mert az önkormányzatnak sem kevés pénzről van szó, nem beszélve a vállalkozók részéről amit a beruházásra nézve el lehetne bagatelizálni. Én elnézést kérnék Komáromi ügyvéd úrtól, hogy elragadtatta magát a testület és elhangzott néhány dolog és szó szerint azt kértem, hogy tanúsítson a képviselő-testület önmérsékletet és ne hangozzanak el dolgok és kértem, hogy hallgassuk meg ügyvéd urat is. Javaslom, hogy a testület értékelje át korábbi határozatát -mert ennek a kapcsán jutott el a képviselő-testület arra az álláspontra- amellyel Komáromi ügyvéd úr megbízását meg kívánja vonni és erre vonatkozóan pályázatot kíván kiírni ezt a határozatot vonja vissza-. Sokadjára hallom, hogy azokat amit polgármester úr elmond, képviselő társaim rendre megkérdőjelezik és csak akkor látják igazolva ha egy aláírt pecsétes dokumentumban kapják meg. Sajnálom, hogy így van mert elég kellene, hogy legyen egymás között az adott szó is. Szücs László képviselő társunk amikor polgármester volt- mindig kiállt az mellett, hogy az önkormányzat szavahihetősége, akkor érdemes-e pályázatot kiírni amikor a vevő újra megerősíti vételi szándékát. Mindennemű okirat igazolja azt, hogy az adásvételnek nem lehet akadály, itt a foglaló. Nyilván lehet értelmezni egy szerződést, hogy érvényes vagy nem, de ezzel együtt a vételi szándék a fontos, amit elmondtak a vevők. Ha lehet egy határozott ígéretet kapni, hogy mikor teljesülhet az ügylet, akkor az a javaslatom, hogy maradjon a korábbi szerződés és a pályázatot ne írjuk ki, mert a pályázattal párhuzamosan egy hiteltelenség van az önkormányzat részéről, mert országos napilapban megjelennek. Gondoljunk bele, hogy legközelebb Balatonlellére ki jön egy pályázati kiírásra amikor tudjuk, hogy a pályázati kiírás nem valós. Szentesné Szekér Piroska képviselő: Ez nem sárdobálás hanem megbeszélés, információ cser. Nagyon fontos ez, hogy személyes találkozás keretében került erre sor. Már korábban is kerülhetett volna erre sor, mert így kerülhetőek el a félreértések. Ennek a teleknek az eladása közös ügyünk. Úgy gondolom, hogy az önkormányzat a lehetőségeihez mérten mindent megtett, hiszen nekünk az az érdekünk, hogy minél előbb eladjuk és a pénzt a város fejlesztésre fogja költeni. Ezáltal azok az apartman házak amiket Önök fognak építeni- az értéküket növelik. Ölbei Árpád vevő: Mint tulajdonosok meg kellett volna nézni a tulajdoni lapot, ahol be van jegyezve a nem indokolt per. Ha én tulajdonos vagyok az ingatlanaim felett, én hetente ellenőrzöm a tulajdon lapokat. Nem biztos, hogy nekem el kell jönnöm és elmesélnem 13 képviselőnek, hogy miről van szó, ha Önök a tulajdonosok. Az előbb arról volt szó, hogy a testület dönt a tulajon felett. Az információ csere nem az én feladatom, hogy 1,5 éve bejegyzenek olyan pert amit az ügyvéd is látta, hogy alaptalan per, hogy ezt Önnel közölnöm kelljen nem az én feladatom.

20 20 Balogh István képviselő: Tegnap kértem a tulajdoni lapot, mindenki esküdözött, hogy ma nem lehet beszerezni. Kenéz István polgármester: És tudod, hogy tudtam beszerezni képviselő úr! Felhívtam a Hivatal vezetőt és külön megkértem ha lehet mivel ma nincs ügyfélfogadás- adják ki részünkre. Balogh István képviselő: Ha nem mondom, hogy hívjuk meg a vevőket akkor ma miről döntünk? Mennyire ellene voltál, hogy a vevőket meghívjuk ide. Kenéz István polgármester: Tévedés én azt kértem, hogy akkor Komáromi ügyvéd úr is legyen itt, mert végig részese volt az ügynek és jogilag ő a leghitelesebb ember és az önkormányzatot képviseli. Balogh István képviselő: Ha tegnap nem javaslom, hogy hívjuk meg a vevőket, akkor ma egy olyan információ nincs a birtokunkba, ami miatt ki lenne írva a pályázat. Kenéz István polgármester: És mi lenne az az információ? Balogh István képviselő: Tegnap még a nagy többség azt mondta, hogy ki kell írni új pályázatot, ma meg azt mondja a nagy többség, hogy nem kell kiírni. Miért? Mert én megkértem, hogy legyenek itt a vevők. Ignácz János képviselőm egyik javaslatát nem lehet elfogadni mert nem napirendi pont. Ha egyszer döntöttünk már valamiről -felmondunk-, azt nem lehet visszavonni. Kenéz István polgármester: A döntést vissza lehet vonni. Balogh István képviselő: Nem. Pályázatot kell kiírni rá és indulhat. Ignácz János képviselő: Annyira a napirendhez tartozik, hogy ennek az ügynek a kapcsán lett az ügyvéd úr munkája bírálva. Egy siker nem hangzott el, más negatívum nem hangzott el, ezért javaslom, hogy a határozatot a testület vonja vissza. Bór Norbert képviselő: A vevőket kérdezem, hogy mennyi idő amíg a banki dolog újra átfut? Márton Lajos vevő: Én ma is beszéltem az Erste bankkal. Amit most megkaptunk papírt holnap reggel be fogom vinni és az igazgató személyesen fogad. Gyakorlatilag már egy elbírált folyósítás előtt hitelünk volt. Négy hónapot várt a bank, hogy lekerüljön a perfeljegyzés. Nem a mi hibánk, hogy ide jutottunk, a polgármester úr is folyamatosan tartotta a bankkal a kapcsolatot. Ölbei Árpád vevő: Megint a legrosszabb időpontban vagyunk mert nyár van és azok akiknek van joguk döntést hozni és van joguk aláírni 100 M Ft felett, azok szabadságon vannak. Jövő hétfőn pontos választ tudunk arról mondani, hogy mennyi időt vesz igénybe a hitelbírálat. Bór Norbert képviselő: Vagy próbáljunk meg egy megfelelő határidőt a pályázatra kitalálni, hogy beleférjen a banki ügymenet is, vagy ne írjunk ki pályázatot, mert jövő kedden is lesz rendkívüli ülés. Kenéz István polgármester: Ezt szerettem volna elmondani, hogy jövő héten ismét rendkívüli ülés lesz. Addigra meg lesz az információ és a mai pályázati kiírást vegyük le a napirendről és a következő rendkívüli ülésen újra napirendként tárgyaljuk.

JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselő-testületének 2008. augusztus 28-i rendes üléséről, amelyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István polgármester Balogh

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselő-testületének 2008. szeptember 25-i rendes üléséről, amelyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István polgármester Balogh

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselő-testületének 2008. április 24-i rendes üléséről, amelyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István polgármester Balogh

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselő-testületének 2008. december 18-i rendes üléséről, amelyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István polgármester Somogyvári

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Szentesné Szekér Piroska képviselı. A polgármester a testület rendkívüli nyilvános ülését 16.36-kor megnyitja.

JEGYZİKÖNYV. Szentesné Szekér Piroska képviselı. A polgármester a testület rendkívüli nyilvános ülését 16.36-kor megnyitja. 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselı-testületének 2012. május 9-i rendkívüli nyílt ülésérıl, amelyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1011-4/2011.

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1011-4/2011. Iktatószám: 1011-4/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 31. napján 17:00 órakor, a Művelődési Ház kis tanácstermében (8123 Soponya, Petőfi S. u.

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 11-én napján az önkormányzat tanácskozó termében megtartott ülésének: a./ Tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozatai : 49-53

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-5/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2010. április 22. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 166-10/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v 10-1/2009. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 13-án tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Zrinszki István

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 9/2013. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. március 27. napján megtartott R E N D E S K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1 Fertőd Város

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 2-án /szerda/ 14 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. november 15-én megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. november 15-én megtartott rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. november 15-én megtartott rendkívüli üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme (Dózsa

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 21-én 10,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 21-én 10,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről Ikt.szám: 725-2/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 21-én 10,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Csiszár Miklós

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Csiszár Miklós Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága JEGYZŐKÖNYV Készült Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának 2011. november

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve Készült: 2009. november 23.-án a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott képviselő-testületi ülésről 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán Tóth Sándor al Kristófné Ponicsán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal, VI. emeleti nagyterme

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal, VI. emeleti nagyterme Ügyszám: 1/9-28/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. augusztus 8-án 9.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Szentesné Szekér Piroska képviselı. Szászné Boros Krisztina irodavezetı. Csöröncsics Zoltán

JEGYZİKÖNYV. Szentesné Szekér Piroska képviselı. Szászné Boros Krisztina irodavezetı. Csöröncsics Zoltán 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselı-testületének 2012. október 25-i rendes ülésérıl, melyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István polgármester Somogyvári

Részletesebben

19. számú jegyzőkönyv. Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 13-i rendkívüli üléséről.

19. számú jegyzőkönyv. Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 13-i rendkívüli üléséről. Iktatószám:116-./2015. 19. számú jegyzőkönyv Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 13-i rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

366-367, 370-390/2010. sz. határozat 28-29/2010. sz. rendelet

366-367, 370-390/2010. sz. határozat 28-29/2010. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740. Abony, Kossuth tér 1. 2-55/2010/JT 366-367, 370-390/2010. sz. határozat 28-29/2010. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án 08.00 órakor megrendezett nyílt testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án 08.00 órakor megrendezett nyílt testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Jelen vannak: Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án 08.00 órakor megrendezett nyílt testületi üléséről. Alcsútdoboz Település Önkormányzatának

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása.

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása. 140 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. augusztus 31-én (szerdán) 14.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Jelen vannak: Meghívottak: Bornemisza János polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Mezőszemere Községi Önkormányzat tanácskozó terme.

Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Mezőszemere Községi Önkormányzat tanácskozó terme. 1 Jegyzőkönyv Készült: Mezőszemere Község Önkormányzat és Egerfarmos Község Önkormányzat Képviselőtestületeinek 2011. január 10-én (hétfő) du. 17 órai kezdettel tartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. augusztus hó 6. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Dénes László polgármester Siket Sándor alpolgármester

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma 58/2015.(VI.03.)

Részletesebben

19/2012. sz. jegyzőkönyv

19/2012. sz. jegyzőkönyv 19/2012. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2012. december 13-án 8 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 21/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. július 12. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-3/2014. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. február 27-én a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácskozó termében tartott nyílt ülésén.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 19-én megtartott rendkívüli ülésén Jelen vannak: -, -, - Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármester, - Góz Mihály,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 28-án megtartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 28-án megtartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 28-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint. Bencze István polgármester köszönti

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1.

Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-13/2011/JT. 252-267/2011. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 14-i rendkívüli

Részletesebben

í t é l e t e t : Indokolás A bíróság a peradatok, így különösen a csatolt közigazgatási iratok tartalma alapján a következő tényállást

í t é l e t e t : Indokolás A bíróság a peradatok, így különösen a csatolt közigazgatási iratok tartalma alapján a következő tényállást Vagyongyarapodás bizonyítás, becslés, elévülés Békés Megyei Bíróság 7.K.23.351/2006/3.szám A megyei bíróság dr Bagdi László ügyvéd által képviselt I.rendű, II. rendű felpereseknek - APEH Hatósági Főosztály

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő 29 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. február 23-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008.

J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008. J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 11-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Zrinszki

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv a Képviselő-testület üléséről 2014. 12. 17. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 284-65/2014. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s. Önkormányzat Képviselő-testületének soros üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s. Önkormányzat Képviselő-testületének soros üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s Önkormányzat Képviselő-testületének soros üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: az Önkormányzat Polgármesteri irodája Alcsútdoboz, József

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendes nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. 2015. június 24. 8.30 óra Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: Pálffy

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok:

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Jegyzőkönyv Készült: a 2012. május 24. napján 14.00 órakor megkezdett soron következő rendes nyílt üléséről a Polgármesteri Hivatalban. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László polgármester

Részletesebben

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. JÚNIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. JÚNIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. június 28-án 14:00 órai kezdettel tartott nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

------------------------------------------------------------------------------------------------- 493-10/2014. ikt.sz. 12/2014.

------------------------------------------------------------------------------------------------- 493-10/2014. ikt.sz. 12/2014. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t e 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. november 10-én (szerdán) 16.00 órakor megtartott ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 14-én de. 09 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

5./ A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása.

5./ A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. szeptember 26. napján 16.00 órakor megtartott testületi ülésén. Az ülés helye: Polgárdi Polgármesteri Hivatal Polgárdi, Batthyány u. 132. Jelen

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Ülés ideje: 2013.02.14. Rendkívüli ülés 15:05 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Ülés ideje: 2013.02.14. Rendkívüli ülés 15:05 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: K:\TITKARS\WINWORD6\IRATOK\TESTJKV\2013 Ülés ideje: 2013.02.14. Rendkívüli ülés 15:05 Ülés helye: Polgármesteri Hivatal 108-as terme Testületi névsor:

Részletesebben

Balatonlelle Város Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes üléséről, melyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak.

Balatonlelle Város Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes üléséről, melyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. 1 Balatonlelle Város Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes üléséről, melyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Kenéz István polgármester Somogyvári László alpolgármester Ignácz János

Részletesebben

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2008. szeptember 9-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Jánosné bizottsági tag Dr. Ferenczi Attila bizottság elnöke Mezei

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 55 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. június 30.-án Jászboldogháza Önkormányzat Képviselőtestületének munkatervében nem szereplő rendkívüli ülésén 15.00 órakor, a Községháza, 5144 Jászboldogháza, Rákóczi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-3/2013. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata képviselő-testületének 2013. január 21-én tartott rendkívüli nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 23-án reggel 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 29-én 19:30 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2006. november 03-án 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2006. november 03-án 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2006. november 03-án 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendes üléséről Ikt.szám:.-2/2015. JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendes üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. szeptember 6- ai rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. szeptember 6- ai rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. szeptember 6- ai rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én 14 óra 30 perces kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Szám: 18/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Jelen vannak: Katona Imre polgármester Gróf Zoltán

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-én 08.00 órakor megrendezett nyílt testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-én 08.00 órakor megrendezett nyílt testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Jelen vannak: Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-én 08.00 órakor megrendezett nyílt testületi üléséről. Alcsútdoboz Település Önkormányzatának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. július 9-én 17,10 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. július 9-én 17,10 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 21 / 2007. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. július 9-én 17,10 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu 109-24/2013. JEGYZŐKÖNYV Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi november hó 27. napján, szerdán

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25. napján megtartott rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25. napján megtartott rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 14 /2009 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25. napján megtartott rendes üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. május 22-én tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. május 22-én tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2012. május 22-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Tímár Ella

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal Oroszlány 5/2015. KTÜ J E GYZŐ KÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol van: Meghívottak: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv

Részletesebben

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: IKSZT épülete Iklódbördőce

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-27/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

1150-15/2015. 2. sz. példány

1150-15/2015. 2. sz. példány Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 2 példányban 1150-15/2015. 2. sz. példány JEGYZŐKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. Az ülés helye: Pusztaföldvár Község Önkormányzat Pusztaföldvár,

Részletesebben

19/2011. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 131-134/2011. (VII.27.sz. Kth.) 12-14/2011. (VII.28.) sz. rendelet

19/2011. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 131-134/2011. (VII.27.sz. Kth.) 12-14/2011. (VII.28.) sz. rendelet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 5535-2/2011. 19/2011. számú 2011. július 27-ei rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 131-134/2011. (VII.27.sz.

Részletesebben

26. számú JEGYZŐKÖNYV

26. számú JEGYZŐKÖNYV 26. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: Ülés helye: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 11-én 10 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 13/2013. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. április 29. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 8. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 8. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 27/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 8-án 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. május 18-án tartott rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. május 18-án tartott rendes üléséről Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8624 Balatonszárszó, Hősök tere l. Ügyiratszám: 618-13/2015 JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. május 18-án tartott rendes üléséről 13.

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁRCIUS 13. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁRCIUS 13. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2014. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2014. március 13-án 14:00 órai kezdettel tartott nyilvános Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. Ügyiratszám: 166-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Tanácskozási joggal:

Részletesebben

KIVONAT. Balatonlelle Város Képviselő-testület 2016. I. 14-i ülésének jegyzőkönyvéből. 1/2016. (I. 14.) KT számú határozat. K. m. f.

KIVONAT. Balatonlelle Város Képviselő-testület 2016. I. 14-i ülésének jegyzőkönyvéből. 1/2016. (I. 14.) KT számú határozat. K. m. f. 2016. I. 14-i ülésének jegyzőkönyvéből 1/2016. (I. 14.) KT számú határozat A képviselő-testület 2016. január 14. rendkívüli ülésének napirendje. 1.) A kéményseprő-ipari közszolgáltatási szerződés megszüntetése.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014. Psz/59/23/2014. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 19-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 92/2014. (XI.19.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. április 26-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. április 26-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. április 26-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály polgármester, dr. Bárdos Balázs, Bárdos

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 20/2012. J E G Y Z

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 494 PH-18232/2012 J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 10-én (hétfő) 16.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 30/2008.(02.14.) Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló 31/2008.(02.14.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonfűzfő Város Önkormányzata 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-910 Fax: 06/88 596-901 e-mail: jegyzo@balatonfuzfo.hu Szám: 4/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonfűzfő Város

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. január 12-én tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. január 12-én tartott rendkívüli üléséről Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8624 Balatonszárszó, Hősök tere l. Ügyiratszám: 618/2015 JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. január 12-én tartott rendkívüli üléséről 1.

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2015. november 23-án 14 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: A 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. Jelen vannak: a részéről: Szvitankó Tamás, a bizottság elnöke Tarnavölgyi László Lendák Lajos Zoltán

Részletesebben

1. napirendi pont: Döntés PENSIO Minőségi Közétkeztetés Kft-vel megkötött vállalkozási szerződés felmondásáról.

1. napirendi pont: Döntés PENSIO Minőségi Közétkeztetés Kft-vel megkötött vállalkozási szerződés felmondásáról. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésén, 2013. március 29-én 8.00 órakor, a Polgármesteri Hivatal alpolgármesteri tárgyalójában. Jelen vannak: Mezey Attila,

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T PAPOS KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2002. április 30-án tartott nyilvános képviselőtestületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozatai: 99-108 Rendelete: 6-7 Készült: 2. példányban Kapják: 2. sz. példányát

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 273-6/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2012. május 29- én /kedden/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2012. augusztus 27.-én a községi önkormányzat tanácstermében tartott üléséről. Jelen vannak: - Szuha község polgármestere: Tóth Zoltán István - 4 fő települési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendkívüli nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-5/2012/JT. 36-48/2012. sz. határozat 4-7/2012.sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/a)

Részletesebben

Készült: Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 28-án (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.

Készült: Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 28-án (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. 457 PH-17097/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 28-án (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Rendeletek: 4/2013.(II.15.) Határozatok: 24/2013. (II. 14.) 25/2013. (II. 14.) 26/2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 15 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2013. január 29-én 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. február 4 -én Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének rendkívüli ülésén 15.00 órakor, a Községháza tanácskozó termében. Jelen vannak: Gerhát Károly, Joó-Kovács

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 451 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2015. szeptember 2-án 9 óra 00 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. JÚNIUS 30. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TERKA.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. JÚNIUS 30. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TERKA. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 15/2011. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2011. június 30-án 14:00 órai kezdettel tartott Képviselő-testületi nyílt ülésről. Jelen voltak: a csatolt jelenléti

Részletesebben

Agócs Zoltán, Gyömrői TÜF Kht. ügyvezetője

Agócs Zoltán, Gyömrői TÜF Kht. ügyvezetője J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli testületi ülésén, 2006. március 30-án, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselő-testületének 2008. október 30-i rendes üléséről, amelyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István polgármester Balogh

Részletesebben