í t é l e t e t : Indokolás A bíróság a peradatok, így különösen a csatolt közigazgatási iratok tartalma alapján a következő tényállást

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "í t é l e t e t : Indokolás A bíróság a peradatok, így különösen a csatolt közigazgatási iratok tartalma alapján a következő tényállást"

Átírás

1 Vagyongyarapodás bizonyítás, becslés, elévülés Békés Megyei Bíróság 7.K /2006/3.szám A megyei bíróság dr Bagdi László ügyvéd által képviselt I.rendű, II. rendű felpereseknek - APEH Hatósági Főosztály Dél-alföldi Kihelyezett Hatósági Osztálya által képviselt APEH Központi Hivatal Hatósági Főosztály alperes ellen adóügyben hozott határozat felülvizsgálata iránt indított perében meghozta a következő í t é l e t e t : A bíróság a keresetet e l u t a s í t j a. Kötelezi az I.rendű felperest, hogy fizessen meg az államnak - az APEH Dél-alföldi Regionális Igazgatóság illetékügyekben eljáró Békés Megyei Szervezete felhívására (Hatszázhuszonháromezer) forint, II. rendű felperest (Kilencszázezer) forint feljegyzett eljárási illetéket. Kötelezi a felpereseket, hogy fizessenek meg az alperesnek - 15 napon belül - fejenként (Kettőszázötvenezer) forint perköltséget. Az ítélet ellen fellebbezésnek n i n c s h e l y e. Indokolás A bíróság a peradatok, így különösen a csatolt közigazgatási iratok tartalma alapján a következő állapította: tényállást Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Békés Megyei Igazgatósága Társas Vállalkozások Ellenőrzési Osztálya II. 234/10411/2004. és 234/10412/2004. számú megbízólevél alapján évekre vonatkozó személyi jövedelemadó ellenőrzést végzett a felperesi adózóknál. A vizsgálatok eredményeként az I. fokú adóhatóság az I. rendű felperes terhére személyi jövedelem adónemben összesen ,- forint adókülönbözetet, míg a II. r. rendű felperes terhére ,- forint adókülönbözetet állapított meg, amely összeg és járulékai megfizetésére kötelezte a felpereseket. A felperesek fellebbezése folytán eljárt II. fokú adóhatóság mindkét felperes

2 vonatkozásában az I. fokú határozatot megváltoztatta, s a vizsgált időszakra vonatkozóan személyi jövedelemadó adónemben az I. rendű felperesnél mindösszesen ,- forint, míg II. rendű felperes esetében ,- forint adóhiánynak is minősülő adókülönbözetet állapított meg, amely összegnek és járulékainak a megfizetésére kötelezte a felpereseket, akik a II. fokú határozattok felülvizsgálata végett kereseteket nyújtottak be a Békés Megyei Bírósághoz. A bíróság az ügyek egyesítését követően meghozott 1.K /2005/31. számú ítéletével az alperes mindkét határozatát hatályon kívül helyezte és az alperest új eljárás lefolytatására és új határozat meghozatalára kötelezte. A bíróság határozatának indokolásában rögzítette, hogy a felperesek e per során a beadványukban szereplő bevételek közül csak a tulajdonukban volt tanyás ingatlan és a hozzá tartozó technológia ,- forint összegű évi értékesítését tudták szerződéssel és tanúkkal hitelt érdemlően bizonyítani. Ezt a bíróság, a felperesek adóalapját illetően mint adóhatósági megállapításokat módosító tényezőt fogadott el, azzal, hogy a felperesek becsléssel megállapított adóalapját az alperesnek ,- forinttal csökkenteni indokolt. Az ítélet rögzíti továbbá, hogy a megismételt eljárásban az adóhatóságnak csak az ingatlan és a hozzá kapcsolódó technológia értékesítéséből realizált jövedelmet kell az adóalap és járulékai meghatározása során figyelembe venni. Egyebekben a bíróság álláspontja szerint az adóhatóság jogsértés nélkül járt el, a felperesek pedig további hitelt érdemlő bizonyítékkal nem szolgáltak az adóhatósági megállapítások megdöntésére. Az ítélet nyomán az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Békés Megyei Igazgatósága Társas Vállalkozások Ellenőrzési Osztálya 234/11287/2006. és 234/11286/2006. számú megbízólevelek alapján a fenti időszakra személyi jövedelemadó ismételt ellenőrzését végezte a felperesi adózóknál. A vizsgálatok eredményeként az I. fokú adóhatóság az I. rendű felperes terhére személyi jövedelem adónemben ,- forint adókülönbözetet, míg a II. rendű felperes terhére ,- forint adókülönbözetet állapított meg, mely összeg és járulékai megfizetésére kötelezte a felpereseket. Az új eljárás során a revízió a bírósági ítéletnek megfelelően a felperesek bevételeként vette figyelembe a tulajdonukban volt tanyás ingatlan és a hozzá tartozó technológia évi értékesítéséből származó ,- - személyeként ,- - forintot. Az I. fokú adóhatóság ezen összeget mindkét felperesnél az évi kiadások finanszírozására számolta el. Az I. fokú határozatok ellen a felperesek fellebbezéssel éltek, amelyben a korábbi közigazgatási eljárásban előterjesztett fellebbezéseikben foglalt érvelést teljes egészében megismételve az I. fokú határozat megváltoztatását, az alkalmazott joghátrány mellőzését kérték. Megjegyzik, hogy a bírósági felülvizsgálat során tett ítéleti megállapítások nem kötik a megismételt közigazgatási eljárásban az alperest abban, hogy a bírósági kötelezésben szereplő felülvizsgálaton kívül álláspontját egyebekben is a fentiekben felajánlott bizonyítás mellett felülvizsgálja, s a szolgáltatott bizonyítékok alapján a javára fordítsa.

3 A II. fokú eljárásban az alperesi adóhatóság az I. rendű felperes vonatkozásában a október 30. napján meghozott számú határozatával, II. rendű felperes vonatkozásában ugyanezen a napon kelt számú határozatával, mindkét I. fokú határozatot helybenhagyta. Az alperes határozatában megállapította, hogy a revízió az ellenőrzés során az adózók személyi jövedelemadó-bevallásai, nyilatkozatai és az általuk benyújtott iratok alapján megvizsgálta, hogy bevételeik nyújthattak-e fedezetet a társaságnak nyújtott kölcsönökre. Az ítéletben foglaltak szerint vizsgálatának körébe vonta a felperesek évben keletkezett ingatlanértékesítéséből származó bevételét, ugyanakkor - a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályiról szóló évi CLX. törvény (továbbiakban: Ket.) nak (3) bekezdése alapján - figyelmen kívül hagyta az adózó által benyújtott "üzleti jelentést". Mindezek alapján a revízió ismételten megállapította, hogy a felperesek adómentes, a bevallott és a bevallási kötelezettség alá nem eső, de megszerzett jövedelmének együttes összege nincs arányban a nyújtott kölcsönökkel és az életvitelre fordított kiadásokkal. Emiatt az eljárt I. fokú adóhatóság az adózó személyi jövedelemadó-alapját az adózás rendjéről, többször módosított évi XCII. törvény - a továbbiakban: Art (1) és (2) bekezdése, valamint az Art ának (1), (2) és (3) bekezdése alapján becsléssel állapította meg. A felperesek tulajdonában volt tanyás ingatlan és a hozzá tartozó technológia évi értékesítéséből származó ( ,- Ft/2) személyeként ,- Ft-ot a felperesek bevételeként vette figyelembe. Megállapította, hogy az I. fokú adóhatóság a bíróság ítéletében foglaltaknak eleget tett, amikor az évi értékesítésből származó jövedelmet az évi kiadások körében számolta el. A fellebbezés valamennyi hivatkozását megalapozatlannak tartotta, álláspontja szerint az I. fokon eljárt adóhatóság a becslés feltételeinek fennállását kellőképpen alátámasztotta, és az ellenőrzés során a bizonyítási kötelezettségének is eleget tett. Az alperes szerint az első fokú határozatban rögzítettek alapján megállapítható, hogy a felpereseknek a vizsgált időszakban szerzett jövedelmeinek együttes összege nem biztosított fedezetet a revízió által feltárt nagy összegű kiadásokra. Álláspontja szerint ez a tény önmagában megalapozza a becslés alkalmazásának helyességét, azaz alátámasztja a becslés feltételeinek fennállását. Ami a bizonyítási kötelezettséget illeti, az alperes II. fokú határozatában kifejtette, hogy az adóhatóságnak a becslés során nincs teljes körű tényállás bizonyítási kötelezettsége. Álláspontja szerint a hatályos jog a becslésnél nem az adóalap megállapítása vonatkozásában lényeges valamennyi tény, körülmény, bizonyíték figyelembe vételét írja elő, hanem a rendelkezésre álló tények, körülmények, bizonyítékok figyelembe vételét. Az Art. 97. (4) bekezdésére hivatkozott, amely szerint az ellenőrzés során a tényállást az adóhatóság köteles tisztázni és bizonyítani, kivéve, ha a törvény a bizonyítást az adózó kötelezettségévé teszi. Az Art. 97. (6) bekezdése szerint pedig az adóhatóság a tényállás tisztázása során az adózó javára szolgáló tényeket is köteles feltárni. A nem bizonyított tény, körülmény - a becslési eljárás kivételével - az adózó

4 terhére nem értékelhető. Utalt az Art (2) bekezdésére is: becslés esetén az adóhatóságnak azt kell bizonyítania, hogy a becslés alkalmazásának feltételei fennállnak, továbbá azt, hogy a becslés alapjául szolgáló adatok, tények, körülmények, valamint a becslés során alkalmazott módszerek az adó alapját valószínűsítik. Hivatkozott az Art. 97. (6) bekezdésére amely szerint a becslési eljárás során a nem bizonyított tény, körülmény is az adózó terhére értékelhető, ezért kompenzálásként a törvény a 109. (3) bekezdésében lehetőséget biztosít az adózó számára az ún. exculpációs bizonyításra. Az alperes álláspontja szerint a felperesek azonban a közigazgatási eljárás során nem csatoltak olyan új, eddig figyelembe nem vett bizonylatot, okiratot amelyek a megállapított adóalaptól való eltérést hitelt érdemlően igazolták volna. Osztotta az I. fokú adóhatóság álláspontját atekintetben, hogy a felperesek állattartásból származó jövedelmének, illetve az anonim betétek figyelembevételére nem kerülhetett sor, ugyanis - ahogy arra a bíróság ítéletében rámutatott - a felperesek ezen bevételeire vonatkozóan semmilyen kétséget kizáró bizonyítékkal nem tudtak szolgálni. A benyújtott "üzleti jelentés" nem tekinthető ilyennek, mivel annak kiállítója sem ismert, illetőleg az abban foglaltak irreálisak. Az anonim betétekre vonatkozóan pedig a felperesek a megismételt eljárásban sem csatoltak semmilyen bizonyítékot. Megalapozatlannak találta az alperes az adó-megállapításhoz való jog elévülési idejét megelőző időszakra vonatkozó vizsgálatra tett felperesi kifogást, továbbá azt az érvelést miszerint a és évre az új eljárás során már nem lehetett volna adókülönbözetet és szankciókat megállapítani, mivel elévülés következett be. E körben utalt az Art (1) bekezdésére, amely szerint az adó megállapításához való jog annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év elteltével évül el, amelyben az adóról bevallást, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni. A legkorábbi, év vonatkozásában a vizsgált időszakban hatályos (régi) Art. 1. mellékletének II. 3. b) pontja szerint az adóévet követő év március 20-ig kellett a bevallást benyújtani. Ebből következően az adó-megállapításhoz való jog ezen év tekintetében alapesetben december 31-e elteltével évült el. Az alperes hivatkozott továbbá az Art (5) bekezdésére amelynek értelmében ha az adóhatóság határozatát a bíróság felülvizsgálja, a másodfokú adóhatósági határozat jogerőre emelkedésétől a bíróság határozatának jogerőre emelkedéséig, felülvizsgálati kérelem esetén a felülvizsgálati kérelem elbírálásáig az adó megállapításához való jog elévülése nyugszik. A II. fokú határozat december 22-én emelkedett jogerőre, a bírósági ítéletet december 14-én foglalták írásba, december 16-án kézbesítették az adóhatóság részére, amelyből következően az adó-megállapításhoz való jog közel egy évig nyugodott, és így az adómegállapításhoz való jog a legkorábbi év tekintetében sem évült el. Végül az alperes vitatta a felperesek azon érvelését miszerint a bírósági ítélet

5 megállapításai nem kötik az adóhatóságot abban, hogy a megismételt közigazgatási eljárásban a bírósági kötelezésben szereplő felülvizsgálaton kívül álláspontját egyebekben is felülvizsgálja, hiszen arra elegendő bizonyítékot szolgáltatott. Az alperes kiemelte, hogy a Ket (3) bekezdése egyértelműen rögzíti, hogy a hatóságot a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság határozatának rendelkező része és indokolása köti, a megismételt eljárás és a határozathozatal során annak megfelelően köteles eljárni. A felperesek k e r e s e t i k é r el m ü k b e n jogszabálysértésre hivatkozással az alperesi számú és számú határozatok megváltoztatását kérték, az alperes perköltségben való marasztalásával. Lényegét tekintve a korábbi eljárásban már többször kifejtett álláspontjukat tartották fenn továbbra is keresetként. Eszerint az alperes anélkül alkalmazott a revízió során becslést, hogy annak az Art (6) bekezdésében meghatározott feltételei fennálltak volna. Érvelésük szerint igazolták az állattartásból származó jövedelmüket, az anonim betétekre vonatkozóan pedig bizonyítást ajánlottak fel, valamint utaltak kölcsönfelvételeire, az alperes azonban mindezek figyelmen kívül hagyásával döntött a becslési eljárás mellett. Tévesnek minősítették az Art (1) bekezdésére való alperesi hivatkozást, mert álláspontjuk szerint nem önálló tényállás, hanem csak az Art rendelkezéseivel összhangban alkalmazható, azaz a 109. szerint csak akkor lehet eljárni, ha a ban megjelölt adatok és tények nem állnak rendelkezésre. Az alperesi adóhatóságnak kell azt igazolnia, hogy az Art (3) bekezdésbe foglalt feltételek fennállnak. Eszerint akkor van helye becslésnek, ha az adózó iratai adó-megállapításra nem alkalmasak, vagy ha a magánszemély valótlan, hiányos bevallást, nyilatkozatot tett, vagy a nyilatkozattételt elmulasztotta. Ezzel szemben állításuk szerint, minden szükséges adat és tény az alperes rendelkezésére lett bocsátva, ezért a becslés feltételei nem álltak fenn, az alperes bizonyítási eljárás keretében igazolhatta volna az adóhiányt, azaz a bizonyítási teher az alperes oldalán van. Az alperes nem adott magyarázatot arra sem, hogy miért nem fogadta el az adóhiány megállapítására vonatkozó időszakra beadott adatokat, okiratokat. Álláspontjuk szerint valamennyi szükséges irat az adóhatóság rendelkezésére állt, kiadásaikkal arányban álló jövedelmet igazoltak, ezért az adóhatóság csak bizonyítási kötelezettségének teljesítése keretében igazolhatta volna az adóhiányt, azaz a becslés feltételei nem álltak fenn. Az elévülés körében kifejti, hogy az adó-megállapításhoz való jog elévülési idejét megelőző időszakra vonatkozó vizsgálat nem felel meg a jogszabályi rendelkezéseknek, mert az erre az időszakra tett megállapításokból eredő következtetéseket mintegy beemeli" az elévüléssel nem érintett időtartamba. A korábbi keresetlevelükhöz képest új elemként hivatkoztak arra is, miszerint a bírósági

6 felülvizsgálat során tett ítéleti megállapítások nem kötik a megismételt közigazgatási eljárásban az alperest, azaz korábbi álláspontját a bírósági kötelezésben szereplő felülvizsgálaton kívül a felajánlott bizonyítás mellett felülvizsgálhatja, és a korábbival ellentétes döntést is hozhat. Tanúkkal kívánta bizonyítani a mezőgazdasági termelőtevékenység folytatásának tényét, illetőleg a csatolt üzleti jelentésben foglaltak megalapozottságát. Az alperes é r d e m i n y i l a t k o z a t a a kereset elutasítására irányult a határozatokban részletesen kifejtett jogi álláspont fenntartásával. Kiemelte, hogy a feleket a bíróság ítélete köti, így a megismételt eljárás során azt figyelembe vette és az abban foglaltaknak tett eleget. A bíróság megállapítása szerint a kereset nem alapos. A bíróság a Pp. XX. fejezetében szabályozott közigazgatási perben a keresettel támadott, közigazgatási eljárásban hozott határozatot atekintetben vizsgálja felül, hogy a határozat az anyagi jogszabályoknak, illetőleg a megelőző eljárás az alaki rendelkezéseknek megfelelő-e. A bíróság a folyamatban volt 1.K.23001/2005. számú perben már felülvizsgálta az alperesnek I. rendű felperes vonatkozásában hozott számú, illetőleg a II. r. felperes vonatkozásában hozott számú II. fokú határozatait. Ezen határozatok az évekre vonatkozó személyi jövedelemadó körében végzett vizsgálatok eredményét és az annak megfelelő jogkövetkezményeket tartalmazták. A bíróság a korábbi peres eljárásában a keresettel támadott közigazgatási határozatok felülvizsgálata során a kontradiktórius eljárásnak megfelelően figyelembe vette a felek beadványait és a törvényi rendelkezések szerint valamennyi bizonyíték szabad mérlegelésével hozta meg döntését. Az 1.K /2005/31. számú ítéletében rögzítette, hogy "az adóhatóság jogsértés nélkül járt el, a felperesek pedig hitelt érdemlő bizonyítékkal nem szolgáltak az adóhatósági megállapítások megdöntésére sem a közigazgatási, sem a peres eljárás során. A fentiekből következően a bíróságnak - a korábbival teljesen azonos tárgyú - jelen ügyben azt kellett vizsgálnia, hogy az alperes a megismételt közigazgatási eljárásban a jogszabályoknak megfelelően járt-e el, illetőleg azt, hogy a korábbi eljáráshoz képest merült-e fel olyan tény amelyet a felperesek hitelt érdemlő bizonyítékkal alátámasztottak, és így a korábbi döntés jogszabálysértővé vált. A bíróság ítélete szerint a megismételt közigazgatási eljárásban csupán az ingatlan és a hozzá kapcsolódó technológia értékesítéséből realizált jövedelmet kell az adóalap és járulékai meghatározása során figyelembe vennie az adóhatóságnak. Ezzel szemben felperesek mind a közigazgatási eljárásban benyújtott fellebbezésükben, mind keresetükben előadták, hogy álláspontjuk szerint a bírósági felülvizsgálat során tett ítéleti megállapítások nem kötik a megismételt közigazgatási eljárásban az alperest

7 abban, hogy a bírósági kötelezésben szereplő felülvizsgálaton kívül álláspontját egyebekben is - az indítványozott bizonyítás eredményének megfelelően - felülvizsgálja és akár a korábbival ellentétes döntést hozzon. A bíróság szerint téves a felperesek ezen hivatkozása, mert a Ket (3) bekezdése egyértelműen rögzíti, hogy a hatóságot - az alperest - a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság határozatának rendelkező része és indokolása köti, a megismételt eljárás és a határozathozatal során annak megfelelően köteles eljárni. A bíróság megállapította, hogy az alperes a Békés Megyei Bíróság 1.K /2005/31.sz. ítéletében foglaltaknak maradéktalanul eleget tett. Az alperes a felperesek által bemutatott évi ingatlan adásvételi szerződés és a kiegészítő nyilatkozat tartalmát, azaz a ,- forintot, mint jövedelmet elfogadta. Ésszerű indokát adta ezen összeg évre történő elszámolásának figyelemmel arra, hogy a felperesek kiadásai ebben az évben is messze meghaladták jövedelmeiket, amelyből nyilvánvalóan következik az, hogy ezen összeget legkésőbb ebben az évben felhasználták. Ettől eltérő időpont megállapítására csak hitelt érdemlő bizonyítékok csatolása esetén lett volna lehetőség, azonban erre nem került sor a felperesek részéről. Mindemellett a felperesek keresetükben ismételten vitatták a becslés alkalmazásának jogalapját, mert véleményük szerint az adóhatóság birtokában volt minden adat és irat, a tételes adó-megállapításhoz. E körben utaltak a becsatolt üzleti jelentésre", mint okirati bizonyítékra, illetőleg tanú bizonyítást is felajánlottak. A bíróság ezzel szemben változatlanul osztotta az alperesi adóhatóság Art (1) bekezdése kapcsán kifejtett álláspontját, amely kimondja: ha az adóhatóság megállapítása szerint az adózó vagyongyarapodásával és az életvitelére fordított kiadásokkal nincs arányban az adómentes, a bevallott és a bevallási kötelezettség alá nem eső, de megszerzett jövedelmének együttes összege, az adóhatóság az adó alapját is becsléssel állapítja meg. Ez esetben - figyelemmel az ismert és adóztatott jövedelmekre is - az adóhatóságnak azt kell megbecsülnie, hogy a vagyongyarapodás és az életvitel fedezetéül a magánszemélynek milyen összegű jövedelemre volt szüksége. A vizsgált években az I. rendű felperes mindösszesen ,- forint, míg a II. rendű felperes ,- forint kölcsönt nyújtott a részben tulajdonában lévő Kft-nek. Ugyanezen időszak alatt az adóhatósághoz benyújtott bevallásaik szerint ilyen összegű bevételre nem tettek szert. A fentiek alapján a változatlan adatok alapján ismételten megállapítható, hogy a felpereseknek a vizsgált években az adómentes, a bevallott és a bevallási kötelezettség alá nem eső, de megszerzett jövedelmének együttes összege nincs arányban a gazdasági társaságnak nyújtott tagi kölcsönökkel és az életvitelükre fordított kiadásokkal.

8 Az Art (3) bekezdése becslés esetén a bizonyítási kötelezettséget megfordítja, amikor az adózó számára exculpációs bizonyítást enged: a becsléssel megállapított adóalaptól való eltérést az adózó hitelt érdemlő adatokkal igazolhatja. A felperesek állításaik alátámasztására egy, a mezőgazdasági tevékenységükre vonatkozó adatokat tartalmazó üzleti jelentést csatoltak, e körben tanú bizonyítás iránt indítványt terjesztettek elő, valamint ismételten utaltak kölcsön szerződéseikre is. A bíróság a jelentés vonatkozásában maradéktalanul osztotta az alperes azon álláspontját, hogy az abban foglaltak hitelt érdemlő bizonyítéknak nem tekinthetők, mert annak kiállítója ismeretlen, az abban foglaltakat semmilyen dokumentum nem támasztja alá. Az utolsó oldalon látható szignóról pedig nem tudható, hogy az milyen okból, milyen minőségben került feltüntetésre. A felperesek az adatok hitelességének alátámasztására tanúkat kívántak meghallgatni. A bíróság ezen bizonyítási indítványt elvetette, tekintettel a fentebb kifejtettekre. Minthogy a dokumentum hitelessége, a forrásul szolgáló bizonylatok, egyéb okiratok hiányában nem állapítható meg, a bíróság szerint ennek hiánya tanúvallomással sem pótolható. A bíróság e körben ismételten leszögezi, hogy a felpereseket nem terheli iratmegőrzési kötelezettség az Art (1) bekezdés szerinti elévült időszakra vonatkozóan, azonban tekintettel a 109. (3) bekezdésébe foglalt exculpáció lehetőségére a felperesek saját érdekükben megőrzött, elévülési időt is meghaladó korábbi okiratai, bizonylatai, és egyéb hitelt érdemlő bizonyítási eszköz benyújtásával bizonyítási kötelezettségüknek eleget tehettek volna. A felperesek utaltak a fivérekkel kötött kölcsönügyletből eredő bevételeikre is. Ezzel kapcsolatban a bíróság kiemeli, hogy annak figyelembevételére már az alapeljárásban is sor került, ahogy azt a korábbi bírósági ítélet is tartalmazza. Ami az elévülési időszakra tett megállapításokból eredő következtetések elévüléssel nem érintett időszakba való beemelését" illeti a bíróság ismételten utal az Art. 97. (6) bekezdésre. Eszerint: az adóhatóság a tényállás tisztázása során az adózó javára szolgáló tényeket is köteles feltárni. A nem bizonyított tény, körülmény - a becslési eljárás kivételével - az adózó terhére nem értékelhető. A bíróság szerint az alperes e rendelkezésnek megfelelően, a felperesek terhére és javára szolgáló körülményeket a megismételt eljárásban immár maradéktalanul figyelembe vette, s ezeket értékelve állapította meg a vizsgált évekre vonatkozóan a felperesek személyi jövedelemadó alapját. Mindezek alapján a bíróság megállapította, hogy az alperes jogsértés nélkül járt el, a korábbi eljárásban meghozott ítéletben foglaltakat teljes mértékben figyelembe vette, határozatai megalapozott értékeléseken alapulnak. A felperesek a határozatokban foglaltakat hitelt érdemlő bizonyítékokkal megdönteni nem tudták sem a megismételt eljárásban, sem jelen bírósági eljárásban. A bíróság ezért az alaptalan keresetet

9 elutasította. A Pp. 78. (1) bekezdése alapján kötelezte a pervesztes felpereseket a perköltség megfizetésére amely az évi XCIII. törvény 42. (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárási illetéket, és mérsékelt ügyvédi munkadíjat foglalja magában. Az ítélet ellen a módosított Pp (1) bekezdése alapján fellebbezésnek nincs helye, azonban a 340/A. -a értelmében az ítélet kézhezvételétől számított 60 napon belül - írásban és három példányban, jogi képviselő által szerkesztett - felülvizsgálati kérelem nyújtható be a Békés Megyei Bíróságnál a Legfelsőbb Bírósághoz címezve. Gyula, évi február hó 1. napján dr. Dobó Viola bíró

10 Kfv.I /2007/5.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Bagdi László ügyvéd által képviselt I.rendű felperes neve I. r. és II.rendű felperes neve II. r. (mindketten I.rendű felperes címe szám alatti lakosok) felpereseknek az Asztalosné dr. Kardos Ilona jogtanácsos által képviselt Adó-és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Központi Hivatal alperes ellen adóügyben hozott közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránt indult perében a Békés Megyei Bíróság február 1-jén kelt 7.K /2006/3. sorszámú jogerős ítélete ellen az I. és II. r. felperesek részéről 6. sorszám alatt benyújtott felülvizsgálati kérelem folytán, az alulírott napon - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Békés Megyei Bíróság 7.K /2006/3. számú ítéletét hatályában fenntartja. Kötelezi az I. r. felperest, hogy 15 nap alatt fizessen meg az alperesnek (egyszázezer) forint felülvizsgálati perköltséget. Kötelezi a II. r. felperest, hogy 15 nap alatt fizessen meg az alperesnek (egyszázötvenezer) forint felülvizsgálati perköltséget. Kötelezi az I. r. felperest, hogy fizessen meg az államnak - külön felhívásra (hatszázhuszonháromezer-négyszáz) forint felülvizsgálati eljárási illetéket. Kötelezi a II. r. felperest, hogy fizessen meg az államnak - külön felhívásra (kilencszázötvenkettőezer-kilencszáz) forint felülvizsgálati eljárási illetéket. Ez ellen az ítélet ellen további jogorvoslatnak nincs helye. I n d o k o l á s Az adóhatóság évekre vonatkozóan személyi jövedelemadó (továbbiakban szja) adónemben mindkét felperesnél ellenőrzést végzett. A felperesek fellebbezései folytán eljárt másodfokú adóhatóság a december 10. napján hozott és számú határozataiban - az első fokú határozatokat megváltoztatva - kötelezte az I. r. felperes Ft adókülönbözet és ehhez kapcsoló jogkövetkezmények; a II. r. felperest Ft adóhiánynak is minősülő adókülönbözet és ehhez kapcsolódó jogkövetkezményei megfizetésére. A felperesek keresete folytán eljárt Békés Megyei Bíróság a december 14. napján

11 hozott 1.K /2005/31. számú határozatában a és számú határozatokat hatályon kívül helyezte, és a másodfokú adóhatóságot új eljárás lefolytatására, új határozat hozatalára kötelezte. A megyei bíróság a megismételt eljárásra nézve előírta, hogy az adóhatóságnak csak az un. tanyás ingatlan és a hozzá tartozó technológia Ft összegű évi értékesítését kell figyelembe vennie az adóalap és járulékainak meghatározásánál, mivel az ezt meghaladó körben jogsértés nélkül járt el. A jogerős ítélettel elrendelt megismételt eljárásban hozott első fokú határozatban az adóhatóság az I. r. felperest kötelezte Ft szja adókülönbözet, Ft adóbírság, Ft késedelmi pótlék megfizetésére. Az I. r. felperes fellebbezése folytán eljárt alperes a számú határozatában az első fokú határozatot helybenhagyta. A jogerős ítélettel elrendelt új eljárás eredményeként hozott első fokú határozatban az adóhatóság a II. r. felperest kötelezte Ft szja adókülönbözet, Ft adóbírság és Ft késedelmi pótlék megfizetésére. A II. r. felperes folytán eljárt alperes a számú határozatában az első fokú határozatot helybenhagyta. Az alperes érdemi döntését mindkét felperes esetén a évi XCII. törvény (továbbiakban Art.) 97. (4) és (6) bekezdéseiben, aiban, 164. (1) és (5) bekezdéseiben, a évi CXL. törvény (továbbiakban Ket.) 111. (3) bekezdésében foglaltakra alapította. Az alperes a felperesek szja adó alapját becsléssel állapította meg. Az alperes mindkét felperes esetén bevételként vette figyelembe a tulajdonukban volt tanyás ingatlan és az ehhez tartozó technológia 1994 évi értékesítéséből származó Ft-ot, azaz személyenként Ft-ot, amit az 1998 évi kiadások finanszírozására számolt el. A felperesek keresetükben az alperes és a határozatainak megváltoztatását kérték, vitatták a becslés jogalapját. A felperesek azzal érveltek, hogy minden irat az adóhatóság rendelkezésére állt, kiadásaikkal arányban álló jövedelmet igazoltak. Az alperes nem tett eleget tényállás tisztázási kötelezettségének, bizonyítékaikat figyelmen kívül hagyta és a tételes bizonyítás helyett jogszabálysértően alkalmazott becslést. Hivatkoztak elévülésre és arra, hogy az 1.K /2005/31. számú jogerős ítélet nem kötötte az alperest, aki bizonyítási eljárás foganatosításával korábbi döntésével ellentétes tartalmú határozatot is hozhatott volna. A megyei bíróság a 7.K /2006/3. számú jogerős ítéletében a felperesek keresetét elutasította. A megyei bíróság azt állapította meg, hogy az alperes eljárásai és határozatai megfeleltek a Ket (3) bekezdésében, az Art aiban, 164. (1) bekezdésében foglaltaknak. Az alperes teljes mértékben figyelembe vette a korábbi eljárásban hozott jogerős ítéletet. Az alperes érdemi döntései megalapozott értékeléseken alapulnak. A felperesek a határozatokban foglaltakat hitelt érdemlő bizonyítékokkal megdönteni nem tudták sem a megismételt eljárásban, sem a jelen bírósági eljárásban".

12 A jogerős ítélet ellen az I. és II. r. felperes nyújtott be felülvizsgálati kérelmet, kérték annak hatályon kívül helyezését, a megyei bíróság utasítását új eljárásra és új határozat hozatalára, vagy hatályon kívül helyezés mellett kereseti kérelmüknek megfelelő döntés meghozatalát. A felperesek azzal érveltek, hogy az alperes eljárásai, és érdemi döntései illetve a megyei bíróság eljárása és ítélete nem felel meg az Art. 2. (2) bekezdésében aiban, 164. (1) bekezdésében, a Pp. 11. (1) bekezdésében, 324. (4) bekezdésében foglaltaknak. A felperesek vitatták a becslés jogalapját, arra hivatkoztak, hogy igazolták az állattartásból eredő jövedelmet, és az anonim betétekre vonatkozóan pedig bizonyítást ajánlottak fel. Sérelmezték, hogy az alperes a 1.K /2005/31. számú ítéletet meghaladó körben bizonyítást nem folytatott le, és nem tett eleget bizonyítási kötelezettségének, a határozatok téves jogértelmezésen alapulnak. A felperesek kifejtették, hogy megyei bíróság nem volt szabályszerűen megalakítva, és jogsértően zárta el őket a további bizonyítástól. Az alperes ellenkérelmében a jogerős ítélet hatályban tartását kérte. A felperesek felülvizsgálati kérelme nem alapos. A perindítás hatálya a keresetnek, illetve viszontkeresetnek ellenféllel való közlésével áll be (Pp ). A felperesek keresetüket december 13-án az első fokú adóhatóságnál terjesztették elő, amely az iratokat és a keresetlevelet nyilatkozataival együtt küldte meg a megyei bíróságnak. A megyei bíróságon a felperesek keresete december 21-én külön- külön került iktatásra, majd az ügyek egyesítésére és együttes elbírálására került sor. A Pp. 24. (1), (4) bekezdései és 26. -a szerinti szabályozásból következően a pertárgy értéke az I. r. felperes esetében Ft, a II. r. felperes esetében pedig Ft, azaz a keresetekben vitatott adókülönbözet, adóhiány összege, amelyhez nem adható hozzá az adóbírság, illetve késedelmi pótlék. A egyesítés továbbá nem a pertárgyértékek összeadását, hanem csupán az ügyek együttes tárgyalását és eldöntését jelenti az olyan ügyek esetében, amelyek tárgya egymással összefügg (Pp (2) bekezdés). Az előzőekben részletezetteknél fogva alaptalan a felperesek azon érvelése, mely szerint a pertárgy értéke a Ft-ot meghaladta. A peres eljárás megindulásakor továbbá nem volt hatályban olyan jogszabályi rendelkezés, amely kötelezően előírta volna, hogy az első fokon eljáró megyei bíróság a Ft-ot meghaladó pertárgyérték esetén három hivatásos bíróból álló tanácsban ítélkezzen. A Pp (8) bekezdése a november 1-től indult eljárásokra nézve tartalmazza, hogy ha az ügy különös bonyolultsága indokolja, az első fokú bíróság a tárgyalás megkezdése előtt elrendelheti, hogy az ügyben három hivatásos bíróból álló tanács járjon el. E rendelkezés az első fokú bíróságra bízza azt, hogy él-e vagy sem ezzel a lehetőséggel. Tehát ezért és azért is alaptalanul hivatkoztak a felperesek a bíróság

13 szabálytalan megalakítására, mivel az ügy nem tekinthető különösen bonyolultnak. A Ket (3) bekezdése egyértelműen és kifejezetten rögzíti, hogy az alperest, az adóhatóságot a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság jogerős határozatának rendelkező része és indokolása köti, a megismételt eljárás és határozathozatal során annak megfelelően köteles eljárni. Ennél fogva az alperesnek - mint ahogy azt a megyei bíróság megalapozottan és jogszerűen megállapította - a jogerős ítélettel elrendelt új eljárásban csak az ingatlan és az ehhez kapcsolódó technológia értékesítéséből realizált jövedelmet kellett figyelembe vennie. A korábbi jogerős ítélet ugyanis kifejezetten rögzítette, hogy a felperesek ezt meghaladó körben hitelt érdemlő bizonyítékokat nem szolgáltattak az adóhatósági megállapítások megdöntésére. A korábbi jogerős ítéleti megállapításokat a felperesek e perben már nem tehetik vitássá, erre kizárólag az 1.K /2005/31. számú jogerős ítélet elleni felülvizsgálati kérelem alapján indult rendkívüli jogorvoslati eljárásban kerülhetett volna sor, de felülvizsgálati kérelmet a felperesek nem terjesztettek elő. A megyei bíróság iratszerűen állapította meg, hogy az alperes az 1.K /2005/31. számú jogerős ítéletben foglaltaknak maradéktalanul eleget tett. Ezért a perbeli esetben a megyei bíróság kizárólag az alperesi határozatok megalapozott és jogszerű voltát állapíthatta meg. Az alperesnek és a megyei bíróságnak - a korábban részletezettek miatt - nem kellett további bizonyítást felvennie, ezért a felperesek tévesen hivatkoztak a Pp (1) bekezdése és Art (1) bekezdése szerinti szabályok megsértésére is. Téves a felperesek becsléssel és annak alkalmazhatóságával kapcsolatos jogi érvelése is. Az Art. 2. (2) bekezdése - amely a becslés alkalmazhatóságáról szól - általános érvényű rendelkezést rögzít, ehhez képest az Art (1) és (2) bekezdései speciális szabályokat tartalmaznak. Nem vitásan az Art és ai is a becslésre vonatkozó rendelkezéseket rögzít, mindkettő a becslés címszó alatt található. Az Art ában meghatározott általánosan megfogalmazott bármelyik adónemben történő adókötelezettség becsléssel történő megállapításához képest azonban a 109. speciális szabályozás. Ez utóbbi kifejezetten az szja kötelezettség valószínűsíthető adóalapjára és az ennek alapulvételével megállapítható adó feltárására vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza. Az Art a is speciális szabályokat rögzít, mivel ez az áfa-kötelezettség becsléssel való megállapítására vonatkozik, tehát nem a perbeli ügyre nézve tartalmaz irányadó rendelkezéseket, ezért az e körben kifejtett felperesi érvelések sem helytállóak. Téves a felpereseknek a bizonyítási teherre és a bizonyítási kötelezettségre vonatkozó okfejtése is. Becslés esetén ugyanis az Art (2) bekezdése értelmében az adóhatóságnak azt kell bizonyítania, hogy a becslés alkalmazásának feltételei fennállnak, továbbá, hogy a becslés alapjául szolgáló adatok, tények, körülmények, valamint a becslés során alkalmazott módszerek az adó alapját valószínűsítik. Az Art.

14 109. (3) bekezdése értelmében a becsléssel megállapított adóalaptól való eltérést az adózó igazolhatja hitelt érdemlő adatokkal. E rendelkezések tehát az Art. 97. (4) és (6) bekezdéséhez képest ugyancsak speciális szabályokat tartalmaznak. A kifejtettekre figyelemmel a Legfelsőbb Bíróság azt állapította meg, hogy a megyei bíróság ítélete a felülvizsgálati kérelmek által vitatott körben nem sért jogszabályt, ezért azt a Pp (3) bekezdése alapján hatályában fenntartotta. A pervesztes felpereseket a Pp. 78. (1) bekezdése alapján kötelezte a felülvizsgálati perköltség megfizetésére. A felülvizsgálati eljárási illetékre vonatkozó ítéleti rendelkezések az évi XCIII. törvény 50. (1) bekezdésében és a 6/1986. (VI.26.) IM rendelet 13. (2) bekezdésében foglaltakon alapulnak. Budapest, április 24. Dr. Lomnici Zoltán sk. a tanács elnöke, Dr. Kárpáti Magdolna sk. előadó bíró, Dr. Hajnal Péter sk. bíró

í t é l e t e t Kötelezi a felperest, hogy 15 nap alatt fizessen meg az alperesnek 100.000 (egyszázezer) forint felülvizsgálati perköltséget.

í t é l e t e t Kötelezi a felperest, hogy 15 nap alatt fizessen meg az alperesnek 100.000 (egyszázezer) forint felülvizsgálati perköltséget. Vagyongyarapodás vállalkozás veszteségének finanszírozása Kfv.I.35.482/2006/7.szám A Magyar Köztársaság Legfelsõbb Bírósága a dr. Csoba Sándor ügyvéd által képviselt felperesnek a dr. Horváth Mária jogtanácsos

Részletesebben

Í T É L E T E T : A feljegyzett 482.900.- (négyszáznyolcvankettőezer-kilencszáz) forint kereseti illetéket a Magyar Állam viseli. I N D O K O L Á S :

Í T É L E T E T : A feljegyzett 482.900.- (négyszáznyolcvankettőezer-kilencszáz) forint kereseti illetéket a Magyar Állam viseli. I N D O K O L Á S : Vagyongyarapodás lakáscélú kedvezmény Fővárosi Bíróság 1055. Budapest, Markó u. 27. 11.K. 31.800/2006/7. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A bíróság Kövesdy Ügyvédi Iroda (..., ügyintéző: dr. Kövesdy Attila

Részletesebben

ítéletet: A Fővárosi ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja.

ítéletet: A Fővárosi ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. Fővárosi ítélőtábla 14.GF. 40.267/2011/13. A Fővárosi Ítélőtábla a Bajzát Ügyvédi Iroda (3300 Eger, Törvényház u. 11.; ügyintéző: dr. Bajzát György ügyvéd) által képviselt COMPUTERV GM. Gazdaságfejlesztő

Részletesebben

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 28.K.34.267/2014/5. számú ítélete

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 28.K.34.267/2014/5. számú ítélete Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 28.K.34.267/2014/5. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/50 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

í t é l e t e t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja.

í t é l e t e t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. Fővárosi Ítélőtábla 6.Pf.21.413/2014/4. A Fővárosi Ítélőtábla a Dávid, Stanka, Szikla Ügyvédi Iroda (felperesi jogi képviselő címe; ügyintéző: dr. Szikla Gergely ügyvéd) által képviselt felperes neve (felperes

Részletesebben

Jogesetek a földhasználat köréből

Jogesetek a földhasználat köréből FÖLDHASZNÁLAT Dr. Szentgyörgyi Ágota Jogesetek a földhasználat köréből A földhasználati nyilvántartásba vételi eljárás, és annak szabályozása lassan egy évtizedes múltra tekint vissza, azonban annak körében

Részletesebben

Fővárosi Ítélőtábla 7.Pf.22.100/2011/5.

Fővárosi Ítélőtábla 7.Pf.22.100/2011/5. Fővárosi Ítélőtábla 7.Pf.22.100/2011/5. A Fővárosi ítélőtábla a dr. Éliás Sára ügyvéd (1068 Budapest, Rippl-Rónai utca 28. II/7.) által képviselt Multimédia Stúdió Művészeti Egyesület (1370 Budapest, Planetárium)

Részletesebben

Nógrád és Diósjenő községek

Nógrád és Diósjenő községek 2012. április hó a diósjenői önkormányzati képviselőtestület tájékoztató havilapja A képviselő-testület a 2012. május 7-ei rendkívüli testületi ülésén úgy határozott, hogy az önkormányzatok ellen hozott

Részletesebben

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N!

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA Gf.I.30.307/2007/8.szám A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! A Szegedi Ítélőtábla a Dr. Kispál Sándor ügyvéd által képviselt (I.rendő felperes neve, címe) alatti székhelyű

Részletesebben

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 27.K.30.964/2015/6. számú ítélete

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 27.K.30.964/2015/6. számú ítélete Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 27.K.30.964/2015/6. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/16 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Munkaügyi Bíróság Budapest, II. Gyorskocsi u. 52. 21.M.496/2004/10. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet (üi.: dr. Csányi Éva jogtanácsos,

Részletesebben

A Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság 2.Kf.649.926/2013/2.szám

A Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság 2.Kf.649.926/2013/2.szám A Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság 2.Kf.649.926/2013/2.szám A Fővárosi Törvényszék a Dr. Illés Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. I. T. ügyvéd) által képviselt Városüzemeltető és Fenntartó Kft. (Mosonmagyaróvár)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Miskolci Munkaügyi Bíróság 9.M.484/1998/10. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Független Rendőrszakszervezet (Budapest, VI. Ötvös u. 7., Ügyintéző: dr. Szöllősi Tibor jogi képviselő 1077 Budapest, Király

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Í t é l e t e t :

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Í t é l e t e t : Fővárosi Munkaügyi Bíróság 1055 Budapest, V. Markó u. 27. 4.M. 372/1999/13. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet által képviselt Dr. L. R., I.r. felperesnek,

Részletesebben

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 16.K.28.845/2013/8.

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 16.K.28.845/2013/8. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a dr. Mórocz Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: dr. M. I. A.) által képviselt Aqua-Plastech Kft. (Hajdúsámson) felperesnek - a dr. László Ildikó Katalin ügyvéd

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Ítélőtábla 5.Pf.21.364/2007/7. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Ítélőtábla dr. Radnóti István ügyvéd (1055 Budapest, Bihari János u. 20.) által képviselt felperes neve (felperes címe)

Részletesebben

A jogellenesség vizsgálatának gyakorlata a közigazgatási jogkörben okozott kár. (Ptk. 349. (1) bek.) dr. Mikó Sándor

A jogellenesség vizsgálatának gyakorlata a közigazgatási jogkörben okozott kár. (Ptk. 349. (1) bek.) dr. Mikó Sándor A jogellenesség vizsgálatának gyakorlata a közigazgatási jogkörben okozott kár megtérítése iránt indított perekben (Ptk. 349. (1) bek.) Szerző: dr. Mikó Sándor 2013. Alapvetések a jogellenesség vizsgálatához

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Székesfehérvári Munkaügyi Bíróság 3.M.527/2004/9. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Székesfehérvári Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet (1388 Budapest, Pf.: 52.; ügyintéző: dr. Csányi Éva

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! FŐVÁROSI BÍRÓSÁG A Magyar Köztársaság nevében! A Fővárosi Bíróság dr. Éliás Sára ügyvéd /1068. Budapest, Rippl Rónai u. 28./ által képviselt Multimédia Stúdió Művészeti Egyesület/1370. Budapest, Planetárium/

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Ítélőtábla 2.Kf.27.025/2007/7. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Ítélőtábla a G-Publishing Kft. (Budapest) felperesnek a Gazdasági Versenyhivatal (Budapest hivatkozási szám: Vj-55/2005.)

Részletesebben

í t é l e t e t: A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. I n d o k o l á s

í t é l e t e t: A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. I n d o k o l á s A Fővárosi Ítélőtábla a dr. Nádasi-Szabó Tamás (felperesi jogtanácsos címe) jogtanácsos által képviselt KDB Bank Európa Zrt. (1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) felperesnek a Dr. Rátky és Társa

Részletesebben

V É G Z É S T : Kötelezi a bíróság a kérelmezőt, hogy tizenöt nap alatt fizessen meg a kérelmezettnek 30.000 (harmincezer) forint eljárási költséget.

V É G Z É S T : Kötelezi a bíróság a kérelmezőt, hogy tizenöt nap alatt fizessen meg a kérelmezettnek 30.000 (harmincezer) forint eljárási költséget. A Fővárosi Bíróság [ ] ügyvéd által képviselt [ ] kérelmezőnek dr. László Ildikó Katalin ügyvéd által képviselt Gazdasági Versenyhivatal Versenytanács (Budapest) kérelmezett ellen közigazgatási végzés

Részletesebben

T/17841. számú. törvényjavaslat. a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról

T/17841. számú. törvényjavaslat. a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/17841. számú törvényjavaslat a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról Előadó: dr. Petrétei József igazságügy-miniszter Budapest, 2005. október

Részletesebben

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának Jelentése az OBH 2542/2009. számú ügyben

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának Jelentése az OBH 2542/2009. számú ügyben Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának Jelentése az OBH 2542/2009. számú ügyben Előadó: dr. Juhász Zoltán Az eljárás megindulása A panaszos beadvánnyal fordult az Országgyűlési Biztos Hivatalához,

Részletesebben

Í t é l e t e t: A Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság 17. P.III. 22 429/2001119. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Í t é l e t e t: A Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság 17. P.III. 22 429/2001119. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság 17. P.III. 22 429/2001119. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság dr. Kárpáti József ügyvéd ( ) által képviselt Háttér Baráti Társaság

Részletesebben

A felek megállapodásán alapuló gyermektartásdíj megváltoztatásának. feltételrendszere. Szerző: dr. Sarkadi Mónika

A felek megállapodásán alapuló gyermektartásdíj megváltoztatásának. feltételrendszere. Szerző: dr. Sarkadi Mónika A felek megállapodásán alapuló gyermektartásdíj megváltoztatásának feltételrendszere Szerző: dr. Sarkadi Mónika Tatabánya 2015. november 21. I. Bevezetés A gyermektartásdíj tárgyában megkötött és a bíróság

Részletesebben

Hírlevél 2009/14-15. www.sinkatax.hu

Hírlevél 2009/14-15. www.sinkatax.hu Hírlevél 2009/14-15. www.sinkatax.hu Kedves Olvasóm! Adózási és számviteli témában indított hírlevelem első jelentkezésekor - ez 2009. február 9-e volt még havonkénti megjelenést terveztem. Azóta az újonnan

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Munkaügyi Bíróság 22.M.2131/2003/14. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet részéről ügyintézőkényt eljáró Dr. Tordai Gábor (1383 Budapest,

Részletesebben

1-H-KJ-2007-46. bírósági határozat. a Fvárosi Bíróság ítélete közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti perben

1-H-KJ-2007-46. bírósági határozat. a Fvárosi Bíróság ítélete közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti perben 1-H-KJ-2007-46. bírósági határozat a Fvárosi Bíróság ítélete közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti perben A Fvárosi Bíróság Budapesten, 2007. szeptember 25-én a Bevándorlási és Állampolgársági

Részletesebben

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 28.K.30.766/2014/9. számú ítélete

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 28.K.30.766/2014/9. számú ítélete Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 28.K.30.766/2014/9. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/135 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

Soproni Járásbíróság P.20.196/2014/6. számú ítélete

Soproni Járásbíróság P.20.196/2014/6. számú ítélete Soproni Járásbíróság P.20.196/2014/6. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/47 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.04.24.

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.190/4/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

Tárgy: az MBK/3822-2/2011. számú végzés felülvizsgálata másodfokú eljárásban

Tárgy: az MBK/3822-2/2011. számú végzés felülvizsgálata másodfokú eljárásban MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BÁNYÁSZATI, GÁZIPARI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI FŐOSZTÁLY MBFH/1605-3/2011. Üi: Bérces Tamás :(06-1) 3012-932 e-mail: tamas.berces@mbfh.hu Tárgy: az MBK/3822-2/2011. számú végzés

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Pest Megyei Bíróság 6.K.26.451/2005/44. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Pest Megyei Bíróság a dr. ügyvéd ( ) által képviselt felperesnek a Közép- Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal (1052 Budapest,

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.491/11/2014. A Közbeszerzési

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Bíróság 3.K.34523/2005/3 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Bíróság a UPC Magyarország Kft. felperesnek a Gazdasági Versenyhivatal alperes (1054 Budapest, Alkotmány u. 5.) ellen indított,

Részletesebben

ZÖLDHATÓSÁGI KÖZLEMÉNYEK Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség tájékoztatója

ZÖLDHATÓSÁGI KÖZLEMÉNYEK Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség tájékoztatója 5. É V FOLYAM, 2009/2. S Z ÁM ZÖLDHATÓSÁGI KÖZLEMÉNYEK Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség tájékoztatója Honlapcímünk: www.orszagoszoldhatosag.gov.hu. email-címünk:

Részletesebben

A KÚRIA mlint felülvizsgálati bíróság

A KÚRIA mlint felülvizsgálati bíróság Kfv.III.37.869/2014/5.szám A KÚRIA mlint felülvizsgálati bíróság A Kúria a Várnai és Társa Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. M A ügyvéd - 1037 Budapest, Szépvölgyi út 141. fszt. 1.) által képviselt Telenor

Részletesebben

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét hatályon kívül helyezi és a pert megszünteti.

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét hatályon kívül helyezi és a pert megszünteti. Fővárosi Ítélőtábla 2.Kf.27.242/2004/6. A Fővárosi Ítélőtábla a Birizdó Kft. (Kecskemét) felperesnek a Gazdasági Versenyhivatal (Budapest) alperes ellen versenyügyben hozott közigazgatási határozat felülvizsgálata

Részletesebben

az alkotmánybíróság határozatai

az alkotmánybíróság határozatai 2015. október 14. 2015. 20. szám az alkotmánybíróság határozatai az alkotmánybíróság hivatalos lapja Tartalom 3195/2015. (X. 14.) AB határozat alkotmányjogi panasz elutasításáról... 1384 3196/2015. (X.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsıbb Bírósága az EGUT Egri Útépítı Zrt. (Eger) I. r., a STRABAG Építı Zrt.

Részletesebben

3.Kf.650.388/2013/4. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/84 Beszerzés tárgya:

3.Kf.650.388/2013/4. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/84 Beszerzés tárgya: 3.Kf.650.388/2013/4 Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/84 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2014.07.18. Iktatószám: 14039/2014 CPV Kód:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Gyulai Munkaügyi Bíróság 1.M.318/2003/3. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Gyulai Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet részéről dr. Tordai Gábor (1077 Budapest, Király u. 71.) által képviselt

Részletesebben

ORTT Irodája 1088BudapestRcviczl(yu. 5. Érkezett:,."'...,,,.., 1008DEC 22. " ~.- '~G' f 'IC 1(1-

ORTT Irodája 1088BudapestRcviczl(yu. 5. Érkezett:,.'...,,,.., 1008DEC 22.  ~.- '~G' f 'IC 1(1- ~1 - -(,~ 1 C Fovárosi Ítélotábla 4.Kf.27.501/2008/5. szám ORTT Irodája 1088BudapestRcviczl(yu. 5. Érkezett:,."'...,,,.., 1008DEC 22. " ~.- '~G' f 'IC 1(1- IktatószáM:,c.;~~!.L.,,.:; : ~.:1 Mel1ékle~k:,,,..,.,,..,.,,.,;,..

Részletesebben

Személyes meghallgatás kiemelt jelentősége a gondnokság alá helyezési. perekben, valamint az ismeretlen helyen tartózkodó alperes.

Személyes meghallgatás kiemelt jelentősége a gondnokság alá helyezési. perekben, valamint az ismeretlen helyen tartózkodó alperes. Személyes meghallgatás kiemelt jelentősége a gondnokság alá helyezési perekben, valamint az ismeretlen helyen tartózkodó alperes problematikája Szerző: dr. Hajdu Emese Budapest, 2015. július 9. I. Prológ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Győri Ítélőtábla Gf.IV.20.228/2005/30.szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Győri Ítélőtábla a fellebbezési eljárásban a G. Ügyvédi Iroda által képviselt R. Díszlet- és Jelmeztervező Bt. felperesnek a

Részletesebben

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fejér Megyei Területi Választási Bizottság 42/2014. (X. 6.) számú határozatát helybenhagyja.

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fejér Megyei Területi Választási Bizottság 42/2014. (X. 6.) számú határozatát helybenhagyja. A Fővárosi Ítélőtábla a Bodor Ügyvédi Iroda (cím, ügyintéző: dr. Bodor Péter ügyvéd) által képviselt Magyar Munkáspárt (1082 Budapest, Baross utca 61.) kérelmezőknek, a Fejér Megyei Területi Választási

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA V. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2006. MÁJUS 15. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1081 FORINT TARTALOM Oldal II. RÉSZ JOGSZABÁLYOK 12/2006. (III. 14.) GKM r. az Útpénztár fejezeti kezelésû

Részletesebben

az alkotmánybíróság határozatai

az alkotmánybíróság határozatai 2016. június 3. 2016. 13. szám az alkotmánybíróság határozatai az alkotmánybíróság hivatalos lapja Tartalom 3108/2016. (VI. 3.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról 668 3109/2016. (VI. 3.)

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2015. február 9. 2015. 3. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 2/2015. (II. 2.) AB határozat a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.593/10/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

Majd 2010. augusztus 1-én önkényesen, minden indoklás nélkül felbontotta a kölcsönszerződést az OTP Bank.

Majd 2010. augusztus 1-én önkényesen, minden indoklás nélkül felbontotta a kölcsönszerződést az OTP Bank. Alábbi keresetlevelemet elsősorban sorban azoknak a devizaalapu kölcsönszerződést megkötő adósoknak ajánlom, akik már elveszítették az otthonukat. Természetesen alkalmazható azoknál is, akiknek kára nem

Részletesebben

Í T É L E T E T. A felperes a már lerótt 16.500 (tizenhatezer-ötszáz) forint kereseti illetéket maga viseli.

Í T É L E T E T. A felperes a már lerótt 16.500 (tizenhatezer-ötszáz) forint kereseti illetéket maga viseli. Fővárosi Bíróság 7.K.32.275/2006/7. A Fővárosi Bíróság a Promo-Indra Consorcio Rt. (Budapest) felperesnek Gazdasági Versenyhivatal (Budapest) alperes ellen (Hiv.sz.: Vj-149/2005.) verseny ügyben hozott

Részletesebben

A POLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE

A POLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE napirendi pont A POLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE TÁJÉKOZTATÓ A VEKTOR RT-VEL 1995-ÓTA HÚZÓDÓ ÉS 1997. ÓTA BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS ALATT LÉVŐ PER ÖSSZEGZÉSÉRŐL ÉS LEGÚJABB FEJLEMÉNYÉRŐL Tisztelt Közgyűlés! A Vektor

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.2/16/2013. A Közbeszerzési Döntıbizottság

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 3. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 3. szám MAGYAR KÖZLÖNY 3. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. január 8., péntek Tartalomjegyzék Köf.5046/2015/4. számú határozat A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata 336 Köf.5052/2015/2. számú határozat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVEBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVEBEN! r Pesti Központi Kerületi Bíróság 1027 Budapest, Varsányi I. u. 40-44. 14.G.303.531/2011/5. OROSZ V. 2011 DEC 1 k. ÜGYVÉDI IRODA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVEBEN! A Pesti Központi Kerületi Bíróság Dr. Orosz

Részletesebben

"'-,:; :1. Fõvárosi Ítélõtábla 6.Pf.21.945/2009/4. ;i C~ c A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

'-,:; :1. Fõvárosi Ítélõtábla 6.Pf.21.945/2009/4. ;i C~ c A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! I,""',.C' " ~,,' ' "'-,:; :1. Fõvárosi Ítélõtábla 6.Pf.21.945/2009/4. ;i C~ c,,':;,} e,-"",,". ~J:.;~i~:;.{~~.,~ '{it 11""" -:~;.,;:~~~y ~!"'.'.~f':l~..., -. ~...',.!,o.,,,\ "~C A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Részletesebben

V É G Z É S T : I N D O K O L Á S :

V É G Z É S T : I N D O K O L Á S : SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA A Szegedi Ítélőtábla a Dr. Karakas Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. Karakas Attila ügyvéd) által képviselt (kérelmező neve, címe) szám alatti lakos kérelmezőnek a Békés Megyei Területi

Részletesebben

A FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK mint másodfokú bíróság 2.Kf.649.990/2013/27. szám

A FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK mint másodfokú bíróság 2.Kf.649.990/2013/27. szám A FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK mint másodfokú bíróság 2.Kf.649.990/2013/27. szám A Fővárosi Törvényszék a bnt. Szabó Tom Burmeister Ügyvédi Iroda (1143 Budapest, Stefánia út 101-103., ügyintéző: dr. Sz. L. A.

Részletesebben

A-PBT-A-568/2012. Ajánlás

A-PBT-A-568/2012. Ajánlás A-PBT-A-568/2012. Ajánlás A Pénzügyi Békéltető Testület dr. B.A. ügyvéd által képviselt B.L., B-né S.K., S.M-né és S.M. (a továbbiakban együtt: Kérelmezők) Sopron Bank Burgenland Zrt. (székhely: 9400 Sopron,

Részletesebben

19/372.Ü-1-50-1/2010.

19/372.Ü-1-50-1/2010. ü g y v é d H-8229 Csopak, Sport utca 18. szám, Postafiók: 11. mobil: +36-20-3 277-772 ugyved@dr.com www.koczkasdr.hu Ügyvédi szám: 19/372.Ü-1-50-1/2010. Balatonkenese Város Önkormányzat Tárgy: ügyvédi

Részletesebben

A Legfelsőbb Bíróság ítélete a lőfegyvertartási engedély lejártának büntetőjogi következményeiről *

A Legfelsőbb Bíróság ítélete a lőfegyvertartási engedély lejártának büntetőjogi következményeiről * JeMa 2011/1 Büntetőjog Szabolcsi László A Legfelsőbb Bíróság ítélete a lőfegyvertartási engedély lejártának büntetőjogi következményeiről * A lőfegyverrel és lőszerrel visszaélés törvényi tényállása tárgyi

Részletesebben

Kézbesítés a polgári perben és a hatósági eljárásban. Dr. Nyilas Anna

Kézbesítés a polgári perben és a hatósági eljárásban. Dr. Nyilas Anna Kézbesítés a polgári perben és a hatósági eljárásban Dr. Nyilas Anna A kézbesítési vélelem megdöntése Alapja- a kézbesítés nem volt szabályszerű -a címzett önhibáján kívüli okból nem tudta átvenni= csak

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN Í T É L E T E T :

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN Í T É L E T E T : Szegedi Ítélőtábla A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN A Szegedi Ítélőtábla, mint másodfokú bíróság a Szegeden, 2006. évi szeptember hó 12. napján tartott fellebbezési nyilvános ülés alapján meghozta a következő

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. helyt adok,

H A T Á R O Z A T. helyt adok, ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY PAPP KÁROLY r. altábornagy Szám: 29000-105/943- /2014.P. Tárgy: rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

V É G Z É S T : A le nem rótt 10.000,- (Tízezer) forint felülvizsgálati eljárási illeték az állam terhén marad. I N D O K O L Á S :

V É G Z É S T : A le nem rótt 10.000,- (Tízezer) forint felülvizsgálati eljárási illeték az állam terhén marad. I N D O K O L Á S : SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA Pk.I.20.939/2014/2. szám A Szegedi Ítélőtábla a dr. Kun József ügyvéd (4025 Debrecen, Simonffy u. 4-6. I/102.) által képviselt (kérelmező neve, címe) szám alatti lakos kérelmezőnek a

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. e l u t a s í t o m.

H A T Á R O Z A T. e l u t a s í t o m. ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Telefon: (06-1) 443-5573, Telefax: (06-1) 443-5733 BM telefon: 33-104, 33-140, BM telefax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu

Részletesebben

H A T Á R O Z A T-ot.

H A T Á R O Z A T-ot. 1 Ikt. sz.: D. 653/ 16 /2010. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 e -mail cím:dont obi zottsag@ koz be szerzesekt

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2014. március 3. 2014. 6. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 6/2014. (II. 26.) AB határozat az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról,

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.490/ 12/2014. A Közbeszerzési

Részletesebben

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG Cím:1139 Budapest Teve u. 4-6. 1903 Bp. Pf.: 314/15 Tel: 443-5573/33104 Fax: 443-5733/33133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 29000/105/1304- /2012.P. Tárgy: alapvető

Részletesebben

Levélcím: Telefon: Fax: Ügyszám: Iktatószám: Axel Springer- Magyarország Kft. v é g z é s t. változtatja meg

Levélcím: Telefon: Fax: Ügyszám: Iktatószám: Axel Springer- Magyarország Kft. v é g z é s t. változtatja meg 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1245, Budapest 5. Pf. 1036 Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/23/2011. Iktatószám: Vj/23-211/2011. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Munkaügyi Bíróság 1027 Budapest, Gyorskocsi u. 52. 1255 Budapest, Pf.2. 19.M. 934/2007/12. A Fővárosi Munkaügyi Bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! a felperesi képviselő neve ügyvezető által

Részletesebben

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 28.K.31.052/2015/12. számú ítélete

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 28.K.31.052/2015/12. számú ítélete Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 28.K.31.052/2015/12. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/42 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. Ikt.sz.: D.696/8/2014. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Ítélőtábla a Piac és Profit Kiadó Kft. (Budapest) felperesnek a Gazdasági

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Ítélőtábla a Piac és Profit Kiadó Kft. (Budapest) felperesnek a Gazdasági Fővárosi Ítélőtábla 2.Kf.27.264/2006/4. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Ítélőtábla a Piac és Profit Kiadó Kft. (Budapest) felperesnek a Gazdasági Versenyhivatal (Budapest) alperes ellen versenyügyben

Részletesebben

A Kúria, mint felülvizsgálati bíróság, Kfv.IV.37.661/2014/7. számú ítélete

A Kúria, mint felülvizsgálati bíróság, Kfv.IV.37.661/2014/7. számú ítélete A Kúria, mint felülvizsgálati bíróság, Kfv.IV.37.661/2014/7. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/88 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

Tisztelt Alkotmánybíróság! alkotmányjogi panaszt

Tisztelt Alkotmánybíróság! alkotmányjogi panaszt 1 A Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága részére Budapest Tisztelt Alkotmánybíróság! Alulírott dr. Tordai Csaba ügyvéd (nyilvántartó kamara és nyilvántartási szám: Budapesti Ügyvédi Kamara 01-020857),

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! 3. K32. 097/2010/6. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fıvárosi Bíróság a dr. Szamosi Katalin ügyvéd által képviselt Larabay Food Vendéglátóipari Kft (Dunaharaszti) felperesnek a dr. László Ildikó Katalin

Részletesebben

Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K.27.026/2016/5. számú ítélete

Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K.27.026/2016/5. számú ítélete Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K.27.026/2016/5. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/34 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

észrevételt I. Észrevétel a késedelmek kérdésében 1. A kereset elkésettsége Fővárosi Bíróság 1055 Budapest, Markó u. 27. 1363 Budapest, Pf. 16.

észrevételt I. Észrevétel a késedelmek kérdésében 1. A kereset elkésettsége Fővárosi Bíróság 1055 Budapest, Markó u. 27. 1363 Budapest, Pf. 16. Fővárosi Bíróság 1055 Budapest, Markó u. 27. 1363 Budapest, Pf. 16. tárgy: Felperesi észrevétel és feltételes igazolási kérelem a K.33.972/2006. sz. ügyben Budapest, 2006. augusztus 28. Tisztelt Bíróság!

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Ítélőtábla 2.Kf.27.127/2004/12.szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Ítélőtábla a PhN Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Budapest) felperesnek a Gazdasági Versenyhivatal (Budapest, hivatkozási

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.445/12/2014. A Közbeszerzési

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fıvárosi Ítélıtábla 2. Kf. 27. 152/2010/5. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fıvárosi Ítélıtábla a dr. Turcsányi Dániel ügyvéd által képviselt Crystal Institute Kft. (Budapest) I.r., Flavinárium Elsı Magyar

Részletesebben

Fővárosi Törvényszék 2.K f.650.069/2014/5. szám

Fővárosi Törvényszék 2.K f.650.069/2014/5. szám Fővárosi Törvényszék 2.K f.650.069/2014/5. szám A Fővárosi Törvényszék a G obert és Társai Ügyvédi Iroda (1061 Budapest, A ndrássy út 10., ügyintéző: dr. S K ügyvéd) által képviselt M agnater FX Gyártó

Részletesebben

í t é l e t e t: I n d o k o l á s

í t é l e t e t: I n d o k o l á s A Fővárosi Ítélőtábla a Dr. Rózsahegyi Bea Ügyvédi Iroda (felperesi jogi képviselő címe, levelezési cím: felperesi jogi képviselő levelezési címe, ügyintéző: dr. Rózsahegyi Bea ügyvéd) által képviselt

Részletesebben

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! í t é l e t e t : I n d o k o l á s :

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! í t é l e t e t : I n d o k o l á s : Fıvárosi Bíróság 18.K.31.677/2010/3. A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! A Fıvárosi Bíróság a dr. Ócsai József ügyvéd által képviselt Magyar Telekom Távközlési Zrt. (Budapest) felperesnek,

Részletesebben

az alkotmánybíróság határozatai

az alkotmánybíróság határozatai 2015. október 7. 2015. 19. szám az alkotmánybíróság határozatai az alkotmánybíróság hivatalos lapja Tartalom 28/2015. (IX. 24.) AB határozat a Kúria Knk.IV.37.467/2015/2. számú végzése alaptörvényellenességének

Részletesebben

8 Étkezési térítési díjak felülvizsgálata. A Képviselő-testület 2015. szeptember 8-i ülésének határozatai

8 Étkezési térítési díjak felülvizsgálata. A Képviselő-testület 2015. szeptember 8-i ülésének határozatai A Képviselő-testület 2015. szeptember 8-i ülésének határozatai 230/2015.(IX.08.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyílt ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének elfogadja

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fıvárosi Ítélıtábla 2.Kf.27.546/2010/6. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fıvárosi Ítélıtábla a dr. K. Sz. jogtanácsos által képviselt OTP Bank Nyrt. (Budapest) felperesnek a dr. László Ildikó Katalin

Részletesebben

A SZERZŐDÉS HATÁLYTALANSÁGA MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGE A FELSZÁMOLÁS ALÁ KERÜLT

A SZERZŐDÉS HATÁLYTALANSÁGA MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGE A FELSZÁMOLÁS ALÁ KERÜLT A P É C S I Í T É L Ő T Á B L A P O L G Á R I K O L L É G I U M A A SZERZŐDÉS HATÁLYTALANSÁGA MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGE A FELSZÁMOLÁS ALÁ KERÜLT ADÓS ÁLTAL KÖTÖTT SZERZŐDÉS ESETÉN A Pécsi Ítélőtábla

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! í t é l e t e t: A bíróság a felperesek kereseteit elutasítja. I n d o k o l á s :

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! í t é l e t e t: A bíróság a felperesek kereseteit elutasítja. I n d o k o l á s : Fıvárosi Bíróság 16.K.32324/2008/13. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fıvárosi Bíróság dr. Török Tamás ügyvéd által képviselt Flavin 7 Kft. (Maklár) I. rendő és a dr. Sallay István ügyvéd által képviselt

Részletesebben

KÚRIA Budapest Markó utca 16. 1055 Tisztelt Kúria!

KÚRIA Budapest Markó utca 16. 1055 Tisztelt Kúria! KÚRIA Budapest Markó utca 16. 1055 Tisztelt Kúria! Alulírott DR. ZELLES ZOLTÁN ÜGYVÉD (Zelles és Társa Ügyvédi Iroda, székhelye: 1026 Budapest, Pasaréti út 52/b) PLACZ JÓZSEF (6000 Kecskemét, Gyenes M.

Részletesebben

Indokolás. Fővárosi Ítélőtábla 8.Pf.20.965/2008/6.

Indokolás. Fővárosi Ítélőtábla 8.Pf.20.965/2008/6. Fővárosi Ítélőtábla 8.Pf.20.965/2008/6. A Fővárosi Ítélőtábla a személyesen eljárt I. rendű felperes neve (IV. rendű felperes címe) I. rendű, a dr. Bay Endre pártfogó ügyvéd (...) által képviselt, II.

Részletesebben

Serák István. A Kúria ítélete a végrendelet érvénytelenségének megállapítása iránti perben történő keresetváltoztatásról *

Serák István. A Kúria ítélete a végrendelet érvénytelenségének megállapítása iránti perben történő keresetváltoztatásról * JeMa 2015/1 MAGÁNJOG ÉS MUNKAJOG Serák István A Kúria ítélete a végrendelet érvénytelenségének megállapítása iránti perben történő keresetváltoztatásról * A beavatkozó perbeli jogainak határai Hivatalos

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! : 1' A Fővárosi Bíróság Gazdasági Kollégiuma Budapest II. Varsányi I. u. 40-44. 1535. Bp. Pf.: 887. bíró 15.G.41.074/2010/25. ( A A Magyar Köztársaság nevében! A Fővárosi Bíróság e ' r, -a,. képviselt

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Bíróság 7.K.31805/2004/9. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Bíróság a Gana 21 Kft. (Budapest) felperesnek a Gazdasági Versenyhivatal (Budapest) alperes ellen (Hiv.sz.: Vj-141/2002) verseny

Részletesebben

MŰHIBA AZ IPARJOGVÉDELMI ÜGYFÉL-KÉPVISELETI GYAKORLATBAN 2

MŰHIBA AZ IPARJOGVÉDELMI ÜGYFÉL-KÉPVISELETI GYAKORLATBAN 2 Dr. Markó József: 1 MŰHIBA AZ IPARJOGVÉDELMI ÜGYFÉL-KÉPVISELETI GYAKORLATBAN 2 ( E G Y J O G E S E T T A N U L S Á G A I ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Részletesebben

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG Szám: 29000-105/15/ /2014.P. ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG Cím:1139 Budapest Teve u. 4-6. 1903 Bp. Pf.: 314/15 Tel: 443-5573/33104 Fax: 443-5733/33133 E-mail: orfktitkarsag@orfk.police.hu Tárgy: rendőri

Részletesebben